Jesu komme. Ugens vers. Thi intet er umuligt for Gud (Luk 1,37).

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jesu komme. Ugens vers. Thi intet er umuligt for Gud (Luk 1,37)."

Transkript

1 1 Jesu komme TIL SABBATTEN 4. APRIL 2015 Ugens vers Introduktion Thi intet er umuligt for Gud (Luk 1,37). Lukasevangeliet blev primært skrevet til hedningerne. Det fremgår af sammenhængen i Kol 4,10-14, at Lukas selv var hedning (det samme var Theofilus, som evangeliet er tilegnet). Ud over at være læge var Lukas også en nøjagtig historiker. I sin indledning til evangeliet sætter Lukas Jesus ind i historiens virkelighed; det vil sige, han sætter beretningen ind i dens historiske sammenhæng: Herodes var konge i Judæa (Luk 1,5), Augustus herskede over Romerriget (Luk 2,1) og en præst ved navn Zakarias udførte sin tjeneste i templet i Jerusalem (Luk 1,5.9). I kapitel 3 nævner Lukas seks samtidige datoer i forbindelse med det arbejde, som Johannes Døberen, Jesu forløber, udførte. Lukas placerer beretningen om Jesus i historien virkelige mennesker, virkelig tid - for at afvise enhver tanke om mytologi i sin fortælling. Hans læsere må forbavses og forbløffes over den kendsgerning, at Jesus er virkelig, og at Gud gennem ham er trængt ind i historien med en frelser Kristus, Herren (Luk 2,11). Ugens tekster Luk 1,2; 3 2 Tim 3,16 Luk 1, Mos 18,15 Luk 2,

2 SØNDAG 29. MARTS 2015 Nedskrevet i rækkefølge Luk 1,1-3 ApG 1,1-3 Luk 1,2-3 2 Tim 3,16 ApG 1,1 fortæller, at før Apostlenes Gerninger blev skrevet, havde dets forfatter skrevet den første bog. Sammenholdt med det faktum, at begge er adresseret til Theofilus, hjælper det os til at konkludere, at den samme forfatter var ansvarlig for begge bøger. De to bøger kan opfattes som del 1 og 2 af Den kristne kirkes oprindelse og historie. 1. del er en fortælling om Jesu liv og arbejde (Lukasevangeliet), og 2. del (Apostlenes Gerninger) er en gengivelse af udbredelsen af Jesu budskab og den tidlige kirkes historie. Hvordan blev evangeliet skrevet? Lukas vidste godt, at mange havde skrevet om de begivenheder, der havde rystet Jerusalem og resten af området de begivenheder, der havde med Jesus Kristus at gøre. Kilderne til disse litterære arbejder inkluderer mange øjenvidner og ordets tjenere (Luk 1,2) en klar henvisning til disciplene og andre af Jesu samtidige. Lukas havde selv mødt disse øjenvidner og ordets tjenere (så som Paulus og andre apostolske ledere) og kendte muligvis også til evangelierne skrevet af Markus og Matthæus. Lukas selv var tydeligvis ikke et øjenvidne til Jesusfortællingen, men han var en troværdig og pålidelig Kristi efterfølger. Matthæus skrev først og fremmest til jødiske læsere og fremstillede Jesus som den store lærer, profetiernes opfyldelse og jødernes konge. Han henviste tit til, at messiasprofetierne i Det Gamle Testamente blev opfyldt i Jesus. Markus skrev til en romersk læserskare om Jesus, en handlingens mand. Lukas, læge og hedningekristen, skrev til grækerne og hedningerne om den universelle Jesus hele verdens frelser. Lukas nævner, at han har en dobbelt hensigt med at skrive: at give en nøjagtig gennemgang (Luk 1,3) og at give et sikkert grundlag for den nye tids store lærdomme. Et af målene med hans evangelium er at styrke visheden om sandheden, som vi finder den i Jesus. Til at tænke over Lukas, en af Bibelens inspirerede forfattere, benyttede andre kilder til sine skrifter. Meget interessant! Hans anvendelse af andre kilder udelukker tilsyneladende ikke Helligåndens inspiration eller hans skrifters autoritet. Hvad kan vi som syvende dags adventister lære af dette med hensyn til, hvordan inspirerede forfattere, enten de er kanoniske eller ikke-kanoniske, arbejder? 7

3 MANDAG 30. MARTS 2015 Du skal give ham navnet Johannes Guds tavshed havde kendetegnet Israels historie i næsten fire hundrede år efter Malakias. Men denne guddommelige tavshed blev brudt med meddelelserne om Johannes Døbers og Jesu fødsel. Der er mange paralleller i beretningerne om Jesu og Johannes fødsel. Begge er mirakuløse. I Johannes tilfælde var Elisabeth langt oppe i årene og ud over den alder, da hun kunne få børn; i Jesu tilfælde skulle en jomfru føde barnet. Englen Gabriel bekendtgjorde løftet om begge disse fødsler. Begge bekendtgørelser blev modtaget med stor forundring, glæde og overgivelse til Guds vilje. Begge drenge voksede op og blev stærke i ånden (Luk 1,80; 2,40). Men den opgave og det arbejde, de to drenge skulle udføre, var meget forskellige. Johannes skulle forberede vejen for Jesus (Luk 1,13-17). Jesus er Guds søn (vers 35) og opfyldelsen af de messianske profetier (vers 31-33). Luk 1,5-22 Selv om det fortælles om Zakarias, at han levede uangribeligt, forårsagede hans mangel på tro på englens budskab en irettesættelse. Hvordan kan dette hjælpe os til at forstå, hvad det vil sige, at en kristen skal leve uangribeligt? Zakarias, Abrahams og Marias sønners fødsel skulle lære os en stor åndelig sandhed, en sandhed, som vi er langsomme til at lære og hurtigt glemmer igen. Ved egen kraft er vi ude af stand til at udrette noget godt; men det, som vi ikke kan, vil komme til at ske ved Guds kraft i ethvert ydmygt og troende menneske. Det var ved tro, at forjættelsens barn blev givet. Det er ved tro, at det åndelige liv skabes, så det bliver muligt for os at gøre retfærdighedens gerninger. (Ellen White, Jesu liv, s. 59). Miraklet med Johannes havde en helt bestemt hensigt i Guds plan for sit folk. Efter 400 år med profetisk tavshed i Israels historie fremstod Johannes i historien med et bestemt budskab og stor kraft. Johannes opgave og budskab var at skaffe Herren et folk, der er gjort rede (Luk 1,17). Han skulle være en forløber for Messias og berede vejen for Jesus. 8

4 TIRSDAG 31. MARTS 2015 Du skal give ham navnet Jesus Jesu fødsel var ikke en almindelig begivenhed. Den var indskrevet i Guds evige kalender, og da tidens fylde kom, sendte Gud sin søn, født af en kvinde (Gal 4,4). Det er opfyldelsen af det allerførste løfte, Gud gav, efter at synden kom ind i Edens have (1 Mos 3,15). 5 Mos 18,15 ApG 3,22-24 Es 7,14 Matt 1,22 Mika 5,2 Luk 2,4-7 Læs disse tekstpar og læg mærke til, hvordan Jesu fødsel i hvert af dem var en forbløffende opfyldelse af profetierne. Hvad siger dette om, hvorfor vi bør lære at stole på alle Guds løfter? Seks måneder efter at Gabriel havde fortalt Zakarias om Johannes fødsel, fortalte han Maria fra Nazaret om et endnu større mirakel: en ung kvinde skal blive med barn og føde en søn og give ham navnet Jesus (Luk 1,31). Jesu jomfrufødsel er stik imod al menneskelig erfaring, og der er ikke nogen naturlig forklaring på den. Selv Maria var nødt til at spørge: Hvordan skal det gå til? Jeg har jo aldrig været sammen med en mand (Luk 1,34). Englen forsikrede hende om, at dette ville ske ved Helligånden (vers 35), og at intet er umuligt for Gud (vers 34). Marias øjeblikkelige tillid og overgivelse er bemærkelsesværdig: Lad det ske mig efter dit ord! (vers 38). Ethvert menneskeligt spørgsmål, uanset hvor naturligt eller logisk det måtte være, må vige for et guddommeligt svar. Enten det drejer sig om Skabelsen eller korset, inkarnationen eller opstandelsen, mannaen, der faldt i ørkenen, eller Helligånden, der faldt på disciplene det guddommelige initiativ kræver menneskenes overgivelse og modtagelse. Maria besvarede sit eget spørgsmål ved at underkaste sig Guds herredømme og evige hensigt, og Gabriel gav hende vished med et andet mægtigt svar: Helligånden skal komme over dig, og den Højestes kraft skal overskygge dig. Derfor skal det barn, der bliver født, også kaldes helligt, Guds søn (vers 35). Til at tænke over Nogle sekulære kulturer er blevet skræmt til at tro, at alt i sidste ende har en naturalistisk og videnskabelig forklaring. Hvorfor er dette en snæversynet og til og med overfladisk opfattelse af, hvor storslået virkeligheden er? 9

5 ONSDAG 1. APRIL 2015 Krybben i Betlehem Lukas begynder beretningen om krybben i Betlehem med en historisk note. Josef og Maria forlod deres hjem i Nazaret og rejste til deres forfædres by Betlehem, fordi kejser Augustus, Romerrigets hersker, havde udsendt en befaling om en folketælling. Dette skete, mens Kvirinius var statholder i Syrien. Disse historiske detaljer må få bibellæsere til at sætte pris på Lukas overgivelse til Helligånden, så han indsatte disse detaljer om inkarnationen i en historisk ramme. Luk 2,7 Fil 2,5-8 Tænk over Jesu fattigdom, som den kommer til udtryk i dette vers. Sammenlign billedet med, at hun svøbte ham og lagde ham i en krybbe, for der var ikke plads til dem i herberget med Paulus beskrivelse af Jesus. Hvordan var den vej, Jesus gik på vores vegne? Historien om de fattige omstændigheder, hvortil himlens Herre inkarnerede sig, fortsætter med det første besøg ved krybben, nemlig hyrdernes. Den store glæde blev ikke forkyndt for de rige eller de mægtige, ikke de skriftkloge eller præsterne, ikke herskerne eller de magter, der styrede landet, men for de jævne og foragtede hyrder. Læg mærke til storheden og enkelheden i budskabet: I dag er der født jer en frelser i Davids by; han er Kristus, Herren. I skal finde et barn, som er svøbt og ligger i en krybbe. Himlens største gave kom som det så tit sker i en meget beskeden indpakning. Men gaven medbringer ære til Gud, fred på jorden og Guds velbehag (Luk 2,14). Lukas fortælling om Herrens engel (Luk 2,9-12) understreger tre vigtige punkter i kristen teologi. For det første er evangeliets gode nyheder for hele folket. I Jesus bliver både jøder og hedninger ét som Guds folk. For det andet er Jesus frelseren; der er ingen anden. Og for det tredje er Jesus Kristus, Herren. Disse tre temaer, som så tydeligt fremhæves tidligt i Lukasevangeliet, blev senere grundlaget for apostlenes, især Paulus forkyndelse. Til at tænke over Tænk over, hvad vi som kristne tror: Ikke alene kom Skaberen af alle ting (Joh 1,1-3) ind i vores syndige verden som et menneske, men levede som Jesus vores hårde liv og endte med at dø på korset. Hvis vi virkelig tror dette, bør så ikke alle sider af vores tilværelse leves i overgivelse til denne fantastiske sandhed? Hvilke sider af dit liv genspejler din tro på beretningen om Jesus, og hvilke gør ikke? 10

6 TORSDAG 2. APRIL 2015 Vidner om frelseren Selv om Lukas først og fremmest skriver til hedningerne, var han opmærksom på betydningen af den jødiske arv gennem Det Gamle Testamente. Han sørger for at forbinde beretningen i Det Nye Testamente med Det Gamle, og beskriver den smukke scene, hvor Maria og Josef bringer Jesusbarnet til templet i Jerusalem for at lade ham omskære på den ottende dag ifølge jødisk lov (Luk 2,22-24). Luk 2,25-32 Åb 14,6-7 Bemærk tre punkter vedrørende frelse, som Simeon trækker frem: frelse er gennem Jesus; frelse gives af Gud; frelse er for alle folk hedningerne så vel som Israel. Hvordan hænger disse sandheder sammen med den første engels budskab? Simeons profeti forudsagde også to væsentlige kendetegn ved Jesu tjeneste. For det første er Kristus bestemt til fald og oprejsning for mange i Israel (Luk 2,34). Kristus har bragt lys og frelse til alle, men ikke uden omkostninger for modtageren. I Kristus er der ingen neutral grund. Man tager enten imod ham eller afviser ham, og ens frelse afhænger af den rette respons til ham. Kristus kræver at være den eneste; enten er vi i ham, eller også er vi det ikke. De, som bliver i ham, vil opstå og blive en del af hans rige; de, som afviser ham eller forbliver ligegyldige over for ham, vil falde til jorden og dø uden håb. Tro på Kristus kan ikke diskuteres. For det andet profeterer Simeon til Maria: din egen sjæl skal et sværd gennemtrænge (Luk 2,35). Henvisningen er uden tvivl til korset, som Maria vil være vidne til, og alle senere generationer bør huske, at uden korset er der ingen frelse. Korset er hele frelsesplanens centrum. Til at tænke over Frelsen er en gave i den forstand, at vi ikke kan gøre noget for at fortjene den. Men samtidigt kan den være meget dyr for dem, der tager imod den. Hvad har det kostet dig at følge Kristus, og hvorfor er denne pris, hvad end den måtte være, alligevel billig nok? 11

7 FREDAG 3. APRIL 2015 Læs Ellen White Lukas, som har skrevet Lukasevangeliet, var lægemissionær. I Bibelen kaldes han den kære Lukas, lægen (Kol 4,14). Apostlen Paulus hørte, at han var en dygtig læge, og valgte ham, fordi Herren havde betroet ham en speciel opgave. Paulus valgte ham som medarbejder, og Lukas fulgte med Paulus fra sted til sted en vis tid. Så lod Paulus Lukas blive i Filippi i Makedonien. Her arbejdede han i flere år som læge og prædikant. Han tog sig af de syge og bad om, at Gud ville helbrede dem. På denne måde blev vejen banet for evangeliet. Lukas havde gode resultater som læge. Derfor fik han ofte lejlighed til at prædike Kristus blandt hedningerne. Det er Guds vilje, at vi skal arbejde ligesom disciplene. (Ellen White, Vejen til et bedre liv, s ). Spørgsmål til drøftelse 1. Hvordan skal vi forstå Bibelens inspiration, hvis det er rigtigt, at Lukas refererede til tidligere udgivet materiale i sin nedskrivning af evangeliet (2 Tim 3,16)? Hvordan fungerer inspiration? Se evt. Ellen White, The Inspiration of the Prophetic Writers i Selected Messages, 1. bind, s Jomfrufødslen er helt og aldeles Guds handling og genspejler hans mysterium, majestæt og mission. Den overgår al menneskelig forstand. Men spørgsmålet er: Og hvad så? Hvor mange verdslige ting overgår ikke også vores forstand? Hvis Gud virkelig er til og har magt til at skabe og opretholde universet, hvorfor skulle en jomfrufødsel være umulig for ham? Kun mennesker, hvis verdensopfattelse er begrænset af de naturlove, vi på nuværende tidspunkt forstår, må på forhånd automatisk afvise tanken om en jomfrufødsel. De derimod, hvis verdensopfattelser indbefatter det overnaturlige, bør ikke a priori have nogen grund til at benægte den. Se, hvad englen trods alt sagde til Maria efter at have givet hende den utrolige nyhed: Intet er umuligt for Gud (Luk 1,37). 3. En amerikansk TV journalist skal have sagt, at hvis han havde haft mulighed for det, var Jesus den person, han allerhelst ville have lavet et interview med, og han ville kun have stillet ham et spørgsmål: Er du virkelig født af en jomfru? Hvorfor er dette spørgsmål og svaret på det så vigtigt? 12

8 DIALOG TIL SABBATTEN 4. APRIL 2015 Aktiviteter og dialog Guds ord og klassens aktiviteter Dette er det nye kvartals første sabbat og en god anledning til at begynde at samle spørgsmål til bibelteksterne, vi studerer, og at forberede aktiviteter til de efterfølgende sabbatter. Planlæg for eksempel en fællesspisning for din klasse. Lad nogle af medlemmerne samle oplysninger om emner af interesse for alle til fremlægning senere i kvartalet, eksempelvis - en sammenligning mellem en beretning i Lukas og den tilsvarende beretning fortalt i Matthæus og Markus - malerier og symbolske gengivelse af Lukas og de øvrige evangelister i kirkens historie - fællesstræk mellem Lukasevangeliet og Apostlenes Gerninger, som han jo også skrev - kort til hjælp til de geografiske oplysninger i Lukasevangeliet - hvad læger vidste/kunne og ikke vidste/kunne i datiden inviter evt. en mediciner til at forberede et illustreret indlæg - Lukasevangeliet indeholder sang og musik og glæde. Prøv at finde sange, som illustrerer sangene eller teksterne i Lukasevangeliet og lad klassen (eller hele menigheden) synge dem. Benyt evt. indekset i Salmebogen. Uddybende spørgsmål Vi bruger ofte i dag udtrykket hedning i negativ betydning, oprindeligt på dansk en person fra heden. Hvordan kan vi karakterisere og inddele grupper af mennesker uden at diskriminere eller nedgøre dem? - På Det Nye Testamentes tid var hedninger de mennesker, der ikke var jøder. Hvem vil du sammenligne dem med i dag? Hvilken forskel gør menneskers baggrund for deres ret til at blive accepteret i menigheden? Hvilken forskel gør menneskers baggrund for, hvordan vi skal nå dem med evangeliet? - Var datidens hedninger mere eller mindre umoralske end fx jøderne? Lukas var en inspireret forfatter af et af evangelierne; men der er ingen indikation af, at han havde modtaget sin information fra Gud i et syn. 13

9 DIALOG TIL SABBATTEN 4. APRIL 2015 Drøft, hvordan de forskellige forfattere, så vidt vi kan slutte os til det fra deres egne ord i Bibelen, modtog den information, som de under Helligåndens inspiration har givet videre til os. - Skete det kun på en enkelt måde? På to måder? Eller på endnu flere? - Giv hvor det er muligt praktiske eksempler fra de enkelte bøger! - Kan du finde eksempler, hvor de inspirerede bibelske forfattere brugte andre kilder? Lukasevangeliet er ofte kaldt for glædens evangelium. Find eksempler på omtalen af glæde, specielt fra de første kapitler. Mødet med dagligdagen Personligt kristenliv Forstå det bedre Tænk over, hvad du kan lære af Lukas, når du møder mennesker, som er hedninger uden kristen baggrund? Er dit liv et udtryk for den glæde, Lukas præges af? Oplever andre mennesker dig som en glad kristen? Vi gør ofte meget ud af det faktum, at Lukas kaldes læge. Det er dog værd at huske på, at selv om læger i den romerske civilisation var højt agtede og havde en vis grad af praktisk ekspertise, var den medicinske viden og praksis ikke sammenlignelig med nutidens. NOTER 14

10 NOTER TIL SABBATTEN 4. APRIL

Julesøndag 28. december 2014

Julesøndag 28. december 2014 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Opfyldt forventning Salmer: 108, 115, 103; 132, 117 Evangelium: Luk. 2,25-40 Fra alteret hørte vi juleevangeliet ifølge apostelen Paulus. I brevet til galaterne fortæller Paulus

Læs mere

STUDIUM BIBEL. Lukasevangeliet ISSN ISBN

STUDIUM BIBEL. Lukasevangeliet ISSN ISBN ISSN 1603-6905 ISBN 978 87 7532 574 0 BIBEL STUDIUM Lukasevangeliet April Maj Juni 2015 1. 2. KVARTAL 2007 2015 BIBELSTUDIUM FOR SABBATSSKOLEN 2. kvartal Forfatter Lukasevangeliet John M. Fowler SYVENDE

Læs mere

Prædiken til Juledag Bording 2014.docx Lindvig Enok Juul Osmundsen Side 1 27-12-2014. Prædiken til Juledag 2014 Tekst. Luk. 2,1-14.

Prædiken til Juledag Bording 2014.docx Lindvig Enok Juul Osmundsen Side 1 27-12-2014. Prædiken til Juledag 2014 Tekst. Luk. 2,1-14. Lindvig Enok Juul Osmundsen Side 1 27-12-2014 Prædiken til Juledag 2014 Tekst. Luk. 2,1-14. Besøg fra Gud. Det er julens budskab, og det er evangeliets påstand, eller proklamation. Julen forkynder os om

Læs mere

Lindvig Enok Juul Osmundsen Prædiken til Julesøndag 2014.docx side 1. Prædiken til Julesøndag Prædiketekst.

Lindvig Enok Juul Osmundsen Prædiken til Julesøndag 2014.docx side 1. Prædiken til Julesøndag Prædiketekst. Prædiken til Julesøndag 2014.docx side 1 Prædiken til Julesøndag 2014. Prædiketekst. Lukas 2,25-40 Et øjeblik i historien. Der sad de på kirkebænken juleaften, hele familien, og bedstefar sad med sit yngste

Læs mere

GUD BLEV MENNESKE KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET

GUD BLEV MENNESKE KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET GUD BLEV MENNESKE KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET TROENS PRAKSIS GUD ÅBENBARER SIG FOR OS Kristne tror, at den treenige Gud til alle tider giver sig til kende for mennesker, og at han helt og fuldt har vist

Læs mere

Sabbatten. Ugens vers. Introduktion

Sabbatten. Ugens vers. Introduktion 11 Sabbatten TIL SABBATTEN 13. SEPTEMBER 2014 Ugens vers Introduktion Og Jesus sagde til dem: Sabbatten blev til for menneskets skyld, og ikke mennesket for sabbattens skyld. Derfor er Menneskesønnen herre

Læs mere

Juleaften. 24.dec.2013. Malmhøj kl.10.30. Vium kirke kl.13.00. Hinge Kirke kl.14.30. Vinderslev Kirke kl.16.00

Juleaften. 24.dec.2013. Malmhøj kl.10.30. Vium kirke kl.13.00. Hinge Kirke kl.14.30. Vinderslev Kirke kl.16.00 Juleaften. 24.dec.2013. Malmhøj kl.10.30. Vium kirke kl.13.00. Hinge Kirke kl.14.30. Vinderslev Kirke kl.16.00 Salmer: 94-119- 120/ 104-121 Tekst: Luk 2,1-14 Og det skete i de dage, at der udgik en befaling

Læs mere

Indhold. 7 1. samling: Bibelens røde tråd. 13 2. samling: Helligånden formidler. 20 3. samling: Shhh! Gud taler. 26 4. samling: Nåde-leverandør

Indhold. 7 1. samling: Bibelens røde tråd. 13 2. samling: Helligånden formidler. 20 3. samling: Shhh! Gud taler. 26 4. samling: Nåde-leverandør Indhold 5 Forord 6 Vejledning 7 1. samling: Bibelens røde tråd 13 2. samling: Helligånden formidler 20 3. samling: Shhh! Gud taler 26 4. samling: Nåde-leverandør 32 5. samling: Lev i Bibelen 39 6. samling:

Læs mere

Juledag Intentionen i Lukasevangeliets fødselsberetning og i Johannesevangeliet er den samme: at pege på Kristus som verdens lys og frelser.

Juledag Intentionen i Lukasevangeliets fødselsberetning og i Johannesevangeliet er den samme: at pege på Kristus som verdens lys og frelser. Juledag 2013 Vi har hørt Johannes fødselsberetning. En helt anden historie end i går, hvor det var Lukas juleevangelium, der blev prædiket over i landets kirker. Er det overhovedet en fødselsberetning,

Læs mere

Helligånden og Guds Ord

Helligånden og Guds Ord 1 TIL SABBATTEN 7. JANUAR 2017 Helligånden og Guds Ord Ugens vers Introduktion Ethvert skrift er indblæst af Gud og nyttigt til undervisning, til bevis, til vejledning og til opdragelse i retfærdighed,

Læs mere

1 s e H 3 K. 11.jan.2014. Hinge Kirke kl.9. Vinderslev Kirke kl.10.30. Vium Kirke kl.19.00 (Afskedsgudstjenester).

1 s e H 3 K. 11.jan.2014. Hinge Kirke kl.9. Vinderslev Kirke kl.10.30. Vium Kirke kl.19.00 (Afskedsgudstjenester). 1 s e H 3 K. 11.jan.2014. Hinge Kirke kl.9. Vinderslev Kirke kl.10.30. Vium Kirke kl.19.00 (Afskedsgudstjenester). Salmer: Hinge kl.9: 411-327/ 139-334 Vinderslev kl.10.30: 411-29- 327/ 139-101- 334 Vium

Læs mere

Jobs løser. Ugens vers

Jobs løser. Ugens vers 12 Jobs løser TIL SABBATTEN 17. DECEMBER 2016 Ugens vers Indledning Men det var vore sygdomme, han tog, det var vore lidelser, han bar; og vi regnede ham for en, der var ramt, slået og plaget af Gud (Es

Læs mere

Guds rige. Ugens vers. De skal komme fra øst og vest, fra nord og syd og sidde til bords i Guds rige (Luk 13,29).

Guds rige. Ugens vers. De skal komme fra øst og vest, fra nord og syd og sidde til bords i Guds rige (Luk 13,29). 11 Guds rige TIL SABBATTEN 13. JUNI 2015 Ugens vers Introduktion De skal komme fra øst og vest, fra nord og syd og sidde til bords i Guds rige (Luk 13,29). Guds rige er et af hovedemnerne og af stor betydning

Læs mere

HELLIGÅNDENS DÅB & GAVER

HELLIGÅNDENS DÅB & GAVER UNDERVISNING FRA MIDTJYLLANDS FRIKIRKE Finlandsgade 53, 7430 Ikast Telefon: 40 78 78 29 Internet: www.mjkk.dk E-mail: info@mjfk.dk HELLIGÅNDENS DÅB & GAVER Helligåndens dåb er ikke kun en lille del af

Læs mere

JESUS ACADEMY TEMA: HELLIGÅNDENS DÅB. Helligåndens dåb

JESUS ACADEMY TEMA: HELLIGÅNDENS DÅB. Helligåndens dåb TROENS GRUNDVOLD JESUS ACADEMY TEMA: HELLIGÅNDENS DÅB Helligåndens dåb De to dåb som Bibelen taler mest om er dåben i vand, hvor man begraver det gamle og dåben i Helligånden hvor man får kraft til tjeneste.!

Læs mere

79.6 Velsignet være Gud, vor drot, 91 Store Gud og

79.6 Velsignet være Gud, vor drot, 91 Store Gud og Tekster: Es 40,1-8, 2 Kor 4,5-10, Luk 1,67-80 Salmer: 644 Skyerne gråne, 88 Hør det, Zion, 644 Aldrig er jeg (mel. Berggreen), 80 Tak og ære, 438 Hellig, 79.6 Velsignet være Gud, vor drot, 91 Store Gud

Læs mere

Peter og klippen. Ugens vers. Så spurgte han dem: Men I, hvem siger I, at jeg er? (Matt 16,15). Introduktion

Peter og klippen. Ugens vers. Så spurgte han dem: Men I, hvem siger I, at jeg er? (Matt 16,15). Introduktion 8 Peter og klippen TIL SABBATTEN 21. MAJ 2016 Ugens vers Introduktion Så spurgte han dem: Men I, hvem siger I, at jeg er? (Matt 16,15). Fra da af begyndte Jesus at lade sine disciple vide, at han skulle

Læs mere

Hvem var Jesus? Lektion 8

Hvem var Jesus? Lektion 8 Lektion 8 Hvem var Jesus? Vi fortsætter med at se på de tilnavne og beskrivelser, der er af Jesus. I lektion 7 så vi, at han kaldes Messias eller Kristus, og at han kaldes Guds søn. Nu skal vi se på, hvad

Læs mere

Trænger evangeliet til en opgradering?

Trænger evangeliet til en opgradering? Trænger evangeliet til en opgradering? Holdningen til evangeliet Træk, man gerne vil acceptere: Kirkens ritualer (Dåb, vielser, begravelser) Kirkens sociale engagement Kirkens omsorg for børn og ældre

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Mandag d. 2. marts 2015 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus Kristus,

Læs mere

2. pinsedag 16. maj Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset. Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød

2. pinsedag 16. maj Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset. Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød Kl. 11.00 Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød Evangelium: Joh. 6,44-51 Pinsedag kom Helligånden over apostlene, og Peter holdt en brandtale.

Læs mere

Dåb og fristelser. Ugens vers

Dåb og fristelser. Ugens vers 2 Dåb og fristelser TIL SABBATTEN 11. APRIL 2015 Ugens vers Introduktion Og Helligånden dalede ned over ham i legemlig skikkelse som en due; og der lød en røst fra himlen: Du er min elskede søn, i dig

Læs mere

Studie. Frelsens erfaring

Studie. Frelsens erfaring Studie 4 Frelsens erfaring 27 Åbningshistorie Der fortælles om en missionær, som var blevet gode venner med en indisk perledykker. De to havde tilbragt mange timer sammen med at diskutere frelsen, men

Læs mere

studie Studie Treenigheden

studie Studie Treenigheden studie Studie X 2 Treenigheden 14 Åbningshistorie Et amerikansk blad om skateboarding stillede nogle kendte skateboardere spørgsmålet: Tror du på Gud? Her er nogle af svarene: Ikke i den traditionelle

Læs mere

Prædiken til juleaften, Luk 2,1-14. 2. tekstrække

Prædiken til juleaften, Luk 2,1-14. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 24. december 2015 kl. 16.30 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til juleaften, Luk 2,1-14. 2. tekstrække Salmer DDS 94: Det kimer nu til julefest DDS 104: Et barn er født i Betlehem

Læs mere

Juleevangeliet og de hellige tre konger

Juleevangeliet og de hellige tre konger Juleevangeliet og de hellige tre konger Matthæusevangeliet 1,18-2,22 og Lukasevangeliet 1,27-2,40 The Brick Testament og den danske bibeloversættelse Det her er historien om hvordan Jesus Kristus blev

Læs mere

Trinitatis søndag 31. maj 2015

Trinitatis søndag 31. maj 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: At komme ind i Guds rige Salmer: 723, 356, 416; 582, 6 Evangelium: Joh. 3,1-15 Mange har i tidens løb spekuleret på hvorfor Nikodemus kom til Jesus om natten. Nikodemus var

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 3. januar 2016 Kirkedag: H3K/B Tekst: Matt 2,1-12 Salmer: SK: 136 * 137 * 138 * 69 * 192,7 * 414

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 3. januar 2016 Kirkedag: H3K/B Tekst: Matt 2,1-12 Salmer: SK: 136 * 137 * 138 * 69 * 192,7 * 414 Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 3. januar 2016 Kirkedag: H3K/B Tekst: Matt 2,1-12 Salmer: SK: 136 * 137 * 138 * 69 * 192,7 * 414 Hvem er vismændene? Hvad er de for nogle mennesker? Hvilken religion er

Læs mere

Prædiken til Juledag 2015 Tekster: 1. Mosebog 1, Johannes Brev 4, Johannesevangeliet 1,1-14

Prædiken til Juledag 2015 Tekster: 1. Mosebog 1, Johannes Brev 4, Johannesevangeliet 1,1-14 Prædiken til Juledag 2015 Tekster: 1. Mosebog 1,1-5 - 1.Johannes Brev 4,7-11 - Johannesevangeliet 1,1-14 Glædelig jul! Sådan håber vi, den er for alle. At alle på én eller anden måde mærker at man hører

Læs mere

Hvem er Jesus. Så hvem var ham Jesus egentlig?

Hvem er Jesus. Så hvem var ham Jesus egentlig? Hvem er Jesus Præster tror ikke på, at Jesus genopstod Flere præster tror hverken på en skabende Gud eller Jesu genopstandelse. Københavns biskop vil gå ind i sagen. En række af landets præster afviser

Læs mere

Pinsedag 4. juni 2017

Pinsedag 4. juni 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Gud i os Salmer: 290, 287, 286; 291, 474, 309 Evangelium: Joh. 14,22-31 "Herre, hvordan kan det være at du vil give dig til kende for os, men ikke for verden?" Ja, hvordan

Læs mere

Jesus, den største missionær

Jesus, den største missionær 7 TIL SABBATTEN 15. AUGUST 2015 Jesus, den største missionær Ugens vers Introduktion Jesus sagde igen til dem: Fred være med jer! Som Faderen har udsendt mig, sender jeg også jer (Joh 20,21). Ifølge Bibelen

Læs mere

UGE 8: MISSIONEN OG KRAFTEN

UGE 8: MISSIONEN OG KRAFTEN UGE 8: MISSIONEN OG KRAFTEN FØR DU BEGYNDER Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Missionsbefalingen om at gøre til disciple og om

Læs mere

Vores opgave. Ugens vers

Vores opgave. Ugens vers 9 Vores opgave TIL SABBATTEN 30. AUGUST 2014 Ugens vers Introduktion Og dette evangelium om Riget skal prædikes i hele verden som vidnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden komme. (Matt 24,14). Tidligt

Læs mere

Davids søn. Han skal frelse sit folk fra deres synder (Matt 1,21). Ugens vers. Introduktion

Davids søn. Han skal frelse sit folk fra deres synder (Matt 1,21). Ugens vers. Introduktion 1 Davids søn TIL SABBATTEN 2. APRIL 2016 Ugens vers Introduktion Han skal frelse sit folk fra deres synder (Matt 1,21). Under Helligåndens inspiration begyndte Matthæus sin bog med en slægtstavle; men

Læs mere

Kaldet til discipelskab

Kaldet til discipelskab 4 TIL SABBATTEN 25. APRIL 2015 Kaldet til discipelskab Ugens vers Introduktion Og henvendt til alle sagde Jesus: Hvis nogen vil følge efter mig, skal han fornægte sig selv og daglig tage sit kors op og

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Jesus og Kristus. Hvem er Jesus? Lektion 7

Jesus og Kristus. Hvem er Jesus? Lektion 7 Lektion 7 Jesus og Kristus Han blev født i en stald, og var ven med de forkerte. Jesus. Guds søn. Menneskesønnen. Befrieren. Frelseren. Kristus. En mand med mange betydninger, som har betydet meget for

Læs mere

Bibelen, anden del. Lektion 2

Bibelen, anden del. Lektion 2 Lektion 2 Bibelen, anden del Profeterne De profetiske bøger er: Josvabogen, Dommerbogen, 1.-2. Samuelsbog, 1.-2. Kongebog, Esajas bog, Jeremias bog, Ezekiels bog, Hoseas bog, Joels bog, Amos bog, Obedias

Læs mere

Kristi Fødsels Dag. 25.12.2014. Vinderslev kl.9 (nadver). Vium kl.10.30. Hinge kl.14.00 (nadver)

Kristi Fødsels Dag. 25.12.2014. Vinderslev kl.9 (nadver). Vium kl.10.30. Hinge kl.14.00 (nadver) Kristi Fødsels Dag. 25.12.2014. Vinderslev kl.9 (nadver). Vium kl.10.30. Hinge kl.14.00 (nadver) Salmer: Vinderslev kl.9: 100-111/ 98-101- 121 Vium kl.10.30: 100-117- 111/ 98-101- 121 Hinge kl.14: 100-117-

Læs mere

Anden vidner sammen med vores egen and

Anden vidner sammen med vores egen and Anden vidner sammen med vores egen and Anden selv vidner sammen med vor egen and om at vi er Guds børn. ROM. 8:16. DET var søndag først pa formiddagen. For dem der var i Jerusalem, var det en særlig dag.

Læs mere

Prædiken til nytårsdag, Luk 2,21. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Torsdag d. 1. januar 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer

Prædiken til nytårsdag, Luk 2,21. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Torsdag d. 1. januar 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer 1 Grindsted Kirke Torsdag d. 1. januar 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til nytårsdag, Luk 2,21. 1. tekstrække Salmer DDS 712: Vær velkommen, Herrens år DDS 726: Guds godhed vil vi prise - -

Læs mere

Dette hellige evangelium til juledag skriver evangelisten Lukas (Gud være lovet)

Dette hellige evangelium til juledag skriver evangelisten Lukas (Gud være lovet) Prædiken til d.25. december 2016 Juledag. Lemvig Bykirke kl. 10.30 v/brian Christensen Tekster: Es 9,1-6a; Hebr, 1,1-5; Luk 2,1-14 Dette hellige evangelium til juledag skriver evangelisten Lukas (Gud være

Læs mere

Hvordan Gud frelser os

Hvordan Gud frelser os #3 Hvordan Gud frelser os I vores sidste lektie lærte vi, at vi alle er syndere, der har behov for en frelser. Vi lærte, at vi aldrig af os selv kan leve op til den høje standard, som er nødvendig for

Læs mere

34 Brylluppet i Kana Joh 2, Den blinde Bartimæus Mark 10, Opvækkelsen af enkens søn Luk 7,

34 Brylluppet i Kana Joh 2, Den blinde Bartimæus Mark 10, Opvækkelsen af enkens søn Luk 7, OVERSIGT BOG 1 EFTERÅR 2015 JESU UNDERE 34 Brylluppet i Kana Joh 2,1-12 12 13 35 Den blinde Bartimæus Mark 10,46-52 14 15 36 Opvækkelsen af enkens søn Luk 7,11-17 16 17 KATEKISMUS FOR BØRN FADERVOR 37

Læs mere

2. påskedag 6. april 2015

2. påskedag 6. april 2015 Kl. 9.00 Burkal Kirke Tema: På vej med Jesus Salmer: 234, 222; 245, 217 Evangelium: Luk. 24,13-35 Det Gamle Testamente er en lukket bog for mange kristne. Det er en del af Bibelen som de ikke kender og

Læs mere

Prædiken, d. 12/4-2015 i Hinge Kirke kl. 9.00 og Vinderslev Kirke kl. 10.30. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes:

Prædiken, d. 12/4-2015 i Hinge Kirke kl. 9.00 og Vinderslev Kirke kl. 10.30. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Prædiken, d. 12/4-2015 i Hinge Kirke kl. 9.00 og Vinderslev Kirke kl. 10.30. Salmer; 403, 221, 218/ 248, 234, 634 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Korsvar Om aftenen den samme dag,

Læs mere

Prædiken til trinitatis søndag, Matt 28,16-20. 2. tekstrække

Prædiken til trinitatis søndag, Matt 28,16-20. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 15. juni 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til trinitatis søndag, Matt 28,16-20. 2. tekstrække Salmer DDS 356: Almagts Gud, velsignet vær DDS 289: Nu bede vi den Helligånd

Læs mere

Påskedag 27. marts 2016

Påskedag 27. marts 2016 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Kristi opstandelse Salmer: 223, 218, 400; 240, 473, 233 Evangelium: Matt. 28,1-8 I Det Nye Testamente har vi fire forskellige beretninger om Jesu opstandelse. Hvert af de fire

Læs mere

18. søndag efter trinitatis 15. oktober 2017

18. søndag efter trinitatis 15. oktober 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Det største bud Salmer: 731, 16, 374; 54, 668 Evangelium: Matt. 22,34-46 I den sidste tid inden Jesu lidelse og død, hører vi i evangelierne hvordan de jødiske ledere hele

Læs mere

1. Mos. 3,24: Han jog mennesket ud, og øst for Edens have anbragte han keruberne og det lynende flammesværd til at vogte vejen til livets træ.

1. Mos. 3,24: Han jog mennesket ud, og øst for Edens have anbragte han keruberne og det lynende flammesværd til at vogte vejen til livets træ. 1. Mos. 3,24: Han jog mennesket ud, og øst for Edens have anbragte han keruberne og det lynende flammesværd til at vogte vejen til livets træ. Keruber er engle, der vogter livets træ med flammesværd, efter

Læs mere

Studie 12 Menigheden 67

Studie 12 Menigheden 67 Studie 12 Menigheden 67 Åbningshistorie Før- og efter-billeder kan somme tider virke meget overbevisende. På et tidspunkt bladrede jeg i et ugeblad nede i supermarkedet, efter først at have kigget efter,

Læs mere

Gudstjeneste og sabbat hører sammen. Sabbatten er dagen for gudstjeneste. Når der derfor i en bibelsk sammenhæng tales om sabbatten, må gudstjenesten

Gudstjeneste og sabbat hører sammen. Sabbatten er dagen for gudstjeneste. Når der derfor i en bibelsk sammenhæng tales om sabbatten, må gudstjenesten I. Indledning Gudstjeneste og sabbat hører sammen. Sabbatten er dagen for gudstjeneste. Når der derfor i en bibelsk sammenhæng tales om sabbatten, må gudstjenesten tænkes med. Sabbatten spiller en stor

Læs mere

1. søndag efter trinitatis 7. juni 2015

1. søndag efter trinitatis 7. juni 2015 Kl. 9.00 Kl. 10.00 Ravsted Kirke Burkal Kirke (kirkekaffe) Tema: Barmhjertighed Salmer: 745, 696; 692, 372 722, 494, 685; 614, 671 Evangelium: Luk. 16,19-31 Gudsfrygt belønnes, og ugudelighed får sin straf.

Læs mere

Sct Stefans Dag. 26.dec.2014. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30.

Sct Stefans Dag. 26.dec.2014. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30. Sct Stefans Dag. 26.dec.2014. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30. Salmer: 122 574- (123)/ 128- (101) 129 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus: Jesus sagde:»derfor, se, jeg sender

Læs mere

* betyder at sammen synges i Rødding 1030, men ikke i Lihme

* betyder at sammen synges i Rødding 1030, men ikke i Lihme Tekster: Sl 110,1-4, ApG 1,1-11, Mark 16,14-20 Salmer: 257 Vaj nu 251 Jesus himmelfaren * 261 Halleluja for lysets 254 Fuldendt 438 Hellig * 250 v.5 Mellem engle * 260 Du satte * betyder at sammen synges

Læs mere

Tekster: Sl 118,19-29 og 1. kor 5,7-8 og Mark 16,1-8 Dette hellige evangelium til påskedag, står skrevet hos evangelisten Markus

Tekster: Sl 118,19-29 og 1. kor 5,7-8 og Mark 16,1-8 Dette hellige evangelium til påskedag, står skrevet hos evangelisten Markus Prædiken til 5. april 2014 ved Brian Christensen. Lemvig Bykirke 10.30 Tekster: Sl 118,19-29 og 1. kor 5,7-8 og Mark 16,1-8 Dette hellige evangelium til påskedag, står skrevet hos evangelisten Markus v1

Læs mere

Joh 1,19-28 (4. s. i advent, I, 18. dec. 2016, KVK)

Joh 1,19-28 (4. s. i advent, I, 18. dec. 2016, KVK) Joh 1,19-28, s.1 Joh 1,19-28 (4. s. i advent, I, 18. dec. 2016, KVK) Genkendelsens glæde Vi har alle forskellige erfaringer af det, vi kalder genkendelsens glæde. Det kan være, når vi møder personer, vi

Læs mere

HVER DAG I NI DAGE OP MOD PINSE

HVER DAG I NI DAGE OP MOD PINSE 1 HVER DAG I NI DAGE OP MOD PINSE At stille sig ind på pinsen Sammenstillet maj 2016 af Flemming Baatz Kristensen frit efter inspiration fra kirkens tradition Kort før Jesus afsluttede sin tilværelse på

Læs mere

Prædiken i Højmark kirke, nytårsmøde 8. januar

Prædiken i Højmark kirke, nytårsmøde 8. januar Prædiken i Højmark kirke, nytårsmøde 8. januar 712 Vær velkommen 397 Trods længsels smerte 125 Mit hjerte altid vanker 108 Lovet være du, Jesus Krist Denne hellige lektie skrives i femte Mosebog, 6,1-12.

Læs mere

Lad os rejse os. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas:

Lad os rejse os. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas: Prædiken til juleaften Salmer Indgangssalme: DDS 94: Det kimer nu til julefest Salme mellem læsningerne: DDS 104: Et barn er født i Betlehem Salme før prædikenen: DDS 136: Dejlig er den himmel blå Salme

Læs mere

Den lovede vækkelse: Guds opgave fuldført

Den lovede vækkelse: Guds opgave fuldført 13 TIL SABBATTEN 28. SEPTEMBER 2013 Den lovede vækkelse: Guds opgave fuldført Ugens vers Introduktion Brødre, vær tålmodige indtil Herrens komme. Tænk på, hvordan bonden tålmodigt må vente på sin jords

Læs mere

Åbne spørgsmål. Enig/uenig: Det er nødvendigt at blive døbt for at blive frelst? Kend kristus: Unge. 8 Warren Wiersbe, Being a Child of God, side 21.

Åbne spørgsmål. Enig/uenig: Det er nødvendigt at blive døbt for at blive frelst? Kend kristus: Unge. 8 Warren Wiersbe, Being a Child of God, side 21. studie 5 Dåben 33 Åbne spørgsmål Enig/uenig: Det er nødvendigt at blive døbt for at blive frelst? Åbningshistorie Fødsel (frelsens erfaring), adoption (dåb) og ægteskab (Guds lov) kan alle hjælpe os til

Læs mere

Jesus, Helligånden og bøn

Jesus, Helligånden og bøn 7 TIL SABBATTEN 16. MAJ 2015 Jesus, Helligånden og bøn Ugens vers Introduktion Jeg siger jer: Bed, så skal der gives jer; søg, så skal I finde; bank på, så skal der lukkes op for jer. For enhver, som beder,

Læs mere

2. søndag efter trinitatis 25. juni 2017

2. søndag efter trinitatis 25. juni 2017 Kl. 9.00 Kl. 10.30 Burkal Kirke Bjolderup Kirke (med nadver) Tema: Undskyldninger er der nok af Salmer: 747, (596), 289; 385, 356 Evangelium: Luk. 14,16-24 En stor og fantastisk fest. Sådan er Guds rige.

Læs mere

At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens

At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens ondskab, selvom vi godt ved, at den findes. Djævelen er Guds

Læs mere

Mariæ bebudelse 22. marts 2015

Mariæ bebudelse 22. marts 2015 Kl. 14.00 Burkal Kirke Tema: Gud blev menneske Salmer: 10, 73; 71, 101 Evangelium: Luk. 1,26-38 Mariæ bebudelsesdag er henlagt til 5. søndag i fasten og ligger altså fra år til år på forskellige datoer,

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til julesøndag side 1. Prædiken til julesøndag Tekst. Matt. 2,13-23.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til julesøndag side 1. Prædiken til julesøndag Tekst. Matt. 2,13-23. 12-2015 side 1 Prædiken til julesøndag 2015. Tekst. Matt. 2,13-23. Verdens skæve gang. Det gør ondt i sjælen at læse og høre denne tekst om barnemordene i Betlehem. Betlehem som vi har forbundet med julens

Læs mere

JESUS ACADEMY TEMA: HÅNDSPÅLÆGGELSE. Håndspålæggelse

JESUS ACADEMY TEMA: HÅNDSPÅLÆGGELSE. Håndspålæggelse TROENS GRUNDVOLD JESUS ACADEMY TEMA: HÅNDSPÅLÆGGELSE Håndspålæggelse Håndspålæggelse, bliver indenfor religiøse sammenhænger praktiseret rigtig meget, men man hører ikke ret meget undervisning angående

Læs mere

Helligånden og Åndens gaver

Helligånden og Åndens gaver 8 Helligånden og Åndens gaver TIL SABBATTEN 25. FEBRUAR 2017 Ugens vers Introduktion Der er forskel på nådegaver, men Ånden er den samme. Der er forskel på tjenester, men Herren er den samme. Der er forskel

Læs mere

TRO VIRKER ALTID. Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015

TRO VIRKER ALTID. Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015 1 TRO VIRKER ALTID Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015 TROENS 2 BASISELEMENTER 1. Gud er til 2. Gud lønner dem der søger Ham Hebræerbrevet 11:6 Men uden tro er det umuligt at behage ham; for den, som kommer

Læs mere

Åndeligt discipelskab ved at se på Jesus Forståelse af discipelskab

Åndeligt discipelskab ved at se på Jesus Forståelse af discipelskab Åndeligt discipelskab ved at se på Jesus Forståelse af discipelskab Mere end ord og begreber og livsstil Mere end modeller og koncepter og typer Mere end nådegaver og tjeneste Mere end ledelse og lederskab

Læs mere

Stod Jesus op af graven? En historiker ser på fakta

Stod Jesus op af graven? En historiker ser på fakta Jürgen Spiess Stod Jesus op af graven? En historiker ser på fakta CREDO Forord Da jeg gik i gymnasiet, skulle vi vælge mellem den matematiske og den sproglige linje. Jeg valgte den sproglige. Det var der

Læs mere

Side 1 af 6. Prædiken til sidste søndag efter H3K, 1. tekstrække. Grindsted kirke, søndag d. 20. januar 2013. Steen Frøjk Søvndal.

Side 1 af 6. Prædiken til sidste søndag efter H3K, 1. tekstrække. Grindsted kirke, søndag d. 20. januar 2013. Steen Frøjk Søvndal. Side 1 af 6 Prædiken til sidste søndag efter H3K, 1. tekstrække Grindsted kirke, søndag d. 20. januar 2013 Steen Frøjk Søvndal Salmer: DDS 403: Denne er dagen, som Herren har gjort DDS 448: Fyldt af glæde

Læs mere

Jesu tjeneste begynder

Jesu tjeneste begynder 2 TIL SABBATTEN 9. APRIL 2016 Jesu tjeneste begynder Ugens vers Introduktion Han sagde til dem: Kom og følg mig, så vil jeg gøre jer til menneskefiskere (Matt 4,19). Et af de største spørgsmål, som menneskeheden

Læs mere

Palmesøndag 20. marts 2016

Palmesøndag 20. marts 2016 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Kristus kommer Salmer: 176, 57; 68, 59 Evangelium: Joh. 12,1-16 "Det forstod hans disciple ikke straks", hørte vi. De kunne først forstå det senere. Først efter påske og pinse,

Læs mere

Og det skete i de dage...

Og det skete i de dage... Og det skete i de dage... Find ud af, hvor meget af din egen jul, der går helt tilbage til dengang Jesus blev født. Antikmuseet Aarhus universitet Nordre Ringgade 1 8000 Aarhus C Se vores hjemmeside for

Læs mere

Helligåndens guddommelighed

Helligåndens guddommelighed 3 TIL SABBATTEN 21. JANUAR 2017 Helligåndens guddommelighed Ugens vers Introduktion Herren Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle! (2 Kor 13,13). Hele vejen igennem

Læs mere

Skabelsen, et bibelsk tema

Skabelsen, et bibelsk tema 4 TIL SABBATTEN 26. JANUAR 2013 Skabelsen, et bibelsk tema Ugens vers Introduktion Jeg så endnu en engel flyve midt oppe under himlen; den havde et evigt evangelium at forkynde for dem, der bor på jorden,

Læs mere

Kapitel 34 - Styrkelse af de hellige gennem Åndens gaver

Kapitel 34 - Styrkelse af de hellige gennem Åndens gaver Teksten er den del af: Brigham Young Kapitel 34 - Styrkelse af de hellige gennem Åndens gaver Oprettet: 16. december 2005 Som ung mand søgte Brigham Young flittigt en religion, i hvilken alle evangeliets

Læs mere

19 s e Trin. 26.oktober 2014. Hinge kirke kl.9.00. Vinderslev kirke kl.10.30.

19 s e Trin. 26.oktober 2014. Hinge kirke kl.9.00. Vinderslev kirke kl.10.30. 19 s e Trin. 26.oktober 2014. Hinge kirke kl.9.00. Vinderslev kirke kl.10.30. Salmer: Hinge kl.9: 332-347/ 348-62 Vinderslev kl.10.30: 332-347- 337/ 348-477- 62 Dette hellige evangelium skriver evangelisten

Læs mere

Anna Monrad, Ubberup Valgmenighed: Prædiken til 1. søndag i advent 2015

Anna Monrad, Ubberup Valgmenighed: Prædiken til 1. søndag i advent 2015 Anna Monrad, Ubberup Valgmenighed: Prædiken til 1. søndag i advent 2015 Advent handler som bekendt om forventning. De fleste af os kan godt lide, når alt går, som vi havde forventet. Så føler vi, at vi

Læs mere

Sønnen. Ugens vers. Introduktion

Sønnen. Ugens vers. Introduktion 2 Sønnen TIL SABBATTEN 12. JULI 2014 Ugens vers Introduktion For end ikke Menneskesønnen er kommet for at lade sig tjene, men for selv at tjene og give sit liv som løsesum for mange. (Mark 10,45). Efter

Læs mere

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til.

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til. Tekster: Sl 84, Rom 12,1-5, Luk 2,41-52 Salmer: Evangeliet, vi lige har hørt åbner i flere retninger. Det har en dobbelttydighed, som er rigtigt vigtig ikke bare for at forstå dagens evangelium, men det

Læs mere

3. søndag i advent 11. december 2016

3. søndag i advent 11. december 2016 Kl. 10.00 Burkal Kirke (dåb) Tema: Forventning skuffelse Salmer: 84, 78, 448; 86, 87 Evangelium: Matt. 11,2-10 Johannes Døberen havde fuldstændigt helliget sig den store opgave, som Gud havde givet ham:

Læs mere

Døbt af og fyldt med Helligånden

Døbt af og fyldt med Helligånden 5 TIL SABBATTEN 4. FEBRUAR 2017 Døbt af og fyldt med Helligånden Ugens vers Introduktion Tyven kommer kun for at stjæle og slagte og ødelægge. Jeg er kommet, for at de skal have liv og have i overflod

Læs mere

Prædiken til 6. søndag efter påske, Joh 15,26-16,4. 1. tekstrække. Nollund Kirke Søndag d. 12. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 6. søndag efter påske, Joh 15,26-16,4. 1. tekstrække. Nollund Kirke Søndag d. 12. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Nollund Kirke Søndag d. 12. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 6. søndag efter påske, Joh 15,26-16,4. 1. tekstrække Salmer DDS 318: Stiftet Guds Søn har på jorden et åndeligt rige DDS

Læs mere

Studie. Kristi liv, død & opstandelse

Studie. Kristi liv, død & opstandelse Studie 9 Kristi liv, død & opstandelse 51 Åbningshistorie Napoléon Bonaparte sagde engang: Jeg kender mennesker; og jeg siger jer, Jesus Kristus er ikke noget almindeligt menneske. Mellem ham og enhver

Læs mere

Jesus Kristus indvarsler Guds rige her i verden

Jesus Kristus indvarsler Guds rige her i verden Jesus Kristus indvarsler Guds rige her i verden igennem sin myndige lære, overnaturlige tegn og inderlige barmhjertighed Niels Pauli Nónstein Indledning Jesus forkynder de gode nyheder om Guds rige (Mt

Læs mere

Forlad os vor skyld, som også vi forlader vore skyldnere. AMEN

Forlad os vor skyld, som også vi forlader vore skyldnere. AMEN 1. søndag efter Hellig tre Konger, Hurup og Ørum Lukas 2, 41 52 Forlad os vor skyld, som også vi forlader vore skyldnere. AMEN De fleste familier har deres egne små anekdoter eller fortællinger. Nogle

Læs mere

Bibelstudie: Kvinder i Bibelen

Bibelstudie: Kvinder i Bibelen Læs 1 Joh. 4,4 Maria Magdalene havde fået hjælp af Jesus, og nu levede hun med ham, som Herre i sit liv. Hvorfor bliver man nødt til at vælge mellem Jesus eller djævelen? Læs Matt 6,24 Hvad betyder det

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

2. påskedag d. 17. april 2017

2. påskedag d. 17. april 2017 2. påskedag d. 17. april 2017 Salmer 227 Som den gyldne sol 233 Jesus lever, graven brast 242 Hører I, som græde 241 Tag det sorte kors fra graven Prædikentekst: Lukasevangeliet 24,13-35 Samme dag var

Læs mere

Bibelen. Kendte fra Bibelen Hvilke bibelske personer kender du?

Bibelen. Kendte fra Bibelen Hvilke bibelske personer kender du? Bibelen Hvilket af disse bibelvers synes du bedst om? Hvorfor? Jesus siger: Jeg er med jer alle dage indtil verdens ende! (Matt 28,20) Alt, hvad I vil, at mennesker skal gøre mod jer, det skal I også gøre

Læs mere

Når det i det hele taget handler om åbenbaringen af Gud, så er der et element i hele frelseshistorien, som det er meget vigtigt,

Når det i det hele taget handler om åbenbaringen af Gud, så er der et element i hele frelseshistorien, som det er meget vigtigt, Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 22. maj 2016 Kirkedag: Trinitatis søndag/b Tekst: Es 49,1-6; Ef 1,3-14; Matt 28,16-20 Salmer: SK: 356 * 418 * 9 * 364 * 6,2 * 11 LL: 356 * 9 * 364 * 6,2

Læs mere

Kristi himmelfartsdag 5. maj 2016

Kristi himmelfartsdag 5. maj 2016 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Fyldt af glæde Salmer: 250, 259, 252; 257, 251 Evangelium: Luk. 24,46-53 Da verdens første astronaut, russeren Jurij Gagarin, i 1961 blev den første mand i rummet i Vostok

Læs mere

Prædiken til juleaften, Luk. 2,1-14.

Prædiken til juleaften, Luk. 2,1-14. 1 Grindsted Kirke. Tirsdag d. 24. december 2013 kl. 15.00. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til juleaften, Luk. 2,1-14. Forløb Klokkeringning. Præludium. Indgangsbøn. 1. salme: DDS 94 Det kimer nu til julefest.

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Tirsdag d. 1. marts 2016 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus

Læs mere

Jeg er en klovn til at finde rundt. Det har jeg altid været.

Jeg er en klovn til at finde rundt. Det har jeg altid været. 1 af 5 Prædiken søndag d. 22. januar 2017. Metodistkirken i Odense. Thomas Risager, D.Min. Tekster: Matt 28,16-20 & Hebr 6,13-20. Jeg er en klovn til at finde rundt. Det har jeg altid været. Hvis man ser

Læs mere

Jeg tror, at præster og forkyndere, kirker og menigheder er nød til at stille sig selv disse spørgsmål om vores virke, om det er i samklang med det vi

Jeg tror, at præster og forkyndere, kirker og menigheder er nød til at stille sig selv disse spørgsmål om vores virke, om det er i samklang med det vi Gudstjeneste i Gørløse & Lille Lyngby Kirke den 5. juni 2016 Kirkedag: 2.s.e.Trin/B Tekst: Jer 15,10+15-21; Åb 3,14-22; Luk 14,25-35 Salmer: Gørløse: 736 * 618 * 305 * 272 * 474 * 613 LL: 736 * 618 * 272

Læs mere