RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 2. april 2012 (OR. en) 8383/12 ENV 257

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 2. april 2012 (OR. en) 8383/12 ENV 257"

Transkript

1 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 2. april 2012 (OR. en) 8383/12 ENV 257 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget den: 28. marts 2012 til: Generalsekretariatet for Rådet for Den Europæiske Union Komm. dok. nr.: D019244/02 Vedr.: KOMMISSIONENS AFGØRELSE af XXX om opstilling af miljøkriterier for tildeling af EU's miljømærke til tryksager Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - D019244/02. Bilag: D019244/ /12 gm DG E 1A DA

2 EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX D019244/02 [ ](2012) XXX draft KOMMISSIONENS AFGØRELSE af XXX om opstilling af miljøkriterier for tildeling af EU's miljømærke til tryksager (EØS-relevant tekst) DA DA

3 KOMMISSIONENS AFGØRELSE af XXX om opstilling af miljøkriterier for tildeling af EU's miljømærke til tryksager (EØS-relevant tekst) EUROPA-KOMMISSIONEN HAR under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 66/2010 af 25. november 2009 om EU-miljømærket 1, særlig artikel 8, stk. 2, efter høring af Den Europæiske Unions Miljømærkenævn og ud fra følgende betragtninger: (1) I henhold til forordning (EF) nr. 66/2010 kan produkter, hvis miljøbelastning er nedbragt gennem hele deres livscyklus, få tildelt EU's miljømærke. (2) Forordning (EF) nr. 66/2010 foreskriver, at der fastsættes specifikke miljømærkekriterier for hver produktgruppe. (3) Da de kemikalier, der anvendes i tryksager, kan gøre det vanskeligt at genanvende disse produkter og kan være miljø- og sundhedsskadelige, bør der opstilles kriterier for tildeling af EU's miljømærke til produktgruppen "tryksager". (4) Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 16 i forordning (EF) nr. 66/2010 VEDTAGET DENNE AFGØRELSE: Artikel 1 1. Produktgruppen "tryksager" omfatter ethvert tryksagsprodukt, der består af mindst 90 vægtprocent papir, karton eller papirbaseret substrat, dog også bøger, kataloger, blokke, hæfter og blanketter, der består af mindst 80 vægtprocent papir, karton eller papirbaseret substrat. Indlæg, omslag og andre former for tryksager, der indgår i det endelige tryksagsprodukt, anses for at udgøre en del af produktet. 1 EUT L 27 af , s DA 2 DA

4 2. Indlæg, der er fastgjort i en tryksag (og som ikke er beregnet til at tages ud) skal opfylde kravene i bilaget til denne afgørelse. Indlæg, der ikke er fastgjort i tryksagen (f.eks. reklamefoldere, aftagelige selvklæbende mærkater), men som sælges sammen med tryksagen, skal kun opfylde kravene i bilaget til denne afgørelse, hvis det er hensigten, at EU-miljømærket anbringes på dem. 3. Produktgruppen "tryksager" omfatter ikke følgende: a) trykte papirservietter b) tryksagsprodukter, der anvendes til emballering og indpakning c) mapper, kuverter, ringbind. I denne afgørelse forstås ved: Artikel 2 1) "bøger": garnhæftede og/eller limbundne tryksager med hårdt eller blødt omslag, f.eks. skolebøger, skønlitterære eller faglitterære bøger, notesbøger, øvehæfter, spiralindbundne notesbøger, rapporter, indbundne kalendere, håndbøger og paperbacks. "Bøger" omfatter ikke dagblade, brochurer, tidsskrifter, kataloger, der udkommer regelmæssigt, og årsberetninger 2) "forbrugsvarer": kemikalier, der anvendes i tryknings-, lakerings- og efterbehandlingsprocesserne, og som kan forbruges, destrueres, opløses, gå til spilde eller bruges op. Forbrugsvarer omfatter bl.a. trykfarver og farvestoffer, tonere, overtrykslakker, lakker, klæbestoffer, afvaskningsmidler og fugtemidler 3) "mappe": et omslag til løse papirark. Mapper omfatter bl.a. skilleblade, dokumentmapper, omslagsmapper, hængemapper, papkasser og mapper med flapper 4) "halogenerede organiske opløsningsmidler": et organisk opløsningsmiddel, der indeholder mindst et brom-, klor-, fluor- eller jodatom pr. molekyle 5) "indlæg": en ekstra side eller del, der er trykt uafhængigt af tryksagen, og som enten er anbragt mellem siderne i en tryksag og kan tages ud (løst indlæg), eller som er fastgjort i tryksagen og således udgør en integreret del af denne (fastgjort indlæg). Indlæg omfatter flersidede reklamer, hæfter, brochurer, svarkort samt andet reklamemateriale 6) "avis": en publikation, der udkommer dagligt eller ugentligt, og som indeholder nyheder og er trykt på avispapir, der er fremstillet af papirmasse og/eller genvundet papir og vejer mellem 40 og 65 g/m² 7) "ikke-papirbaseret komponent": alle dele af en tryksag, der ikke består af papir, karton eller papirbaseret substrat 8) "emballage": alle produkter af hvilken som helst art og hvilket som helst materiale, som anvendes til pakning, beskyttelse, håndtering, levering fra producenten til brugeren eller forbrugeren og præsentation af varer, det være sig råvarer eller forarbejdede varer. DA 3 DA

5 9) "tryksagsprodukt" (eller tryksag): det produkt, der er resultatet af forarbejdning af et trykmateriale. Forarbejdningen består i trykning på papir. Ud over trykning kan forarbejdningen omfatte efterbehandling, f.eks. foldning, folietryk og tilskæring eller samling ved limbinding eller garnhæftning. Tryksager omfatter bl.a. aviser, reklamematerialer og nyhedsbreve, dagblade, kataloger, bøger, foldere, brochurer, blokke, plakater, løsark, visitkort og etiketter 10) "trykning" (eller trykningsproces): en proces, hvorved et trykmateriale forarbejdes til en tryksag. Processen omfatter både repro, trykproces og efterbehandling. 11) "genanvendelse": enhver nyttiggørelsesoperation, hvor affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål. Heri indgår omforarbejdning af organisk materiale, men ikke energiudnyttelse og omforarbejdning til materialer, der skal anvendes til brændsel eller til opfyldningsoperationer 12) "VOC" (flygtig organisk forbindelse): enhver organisk forbindelse og den fraktion af creosot, hvis damptryk ved 293,15 K er mindst 0,01 kpa, eller som har en tilsvarende flygtighed under de særlige anvendelsesforhold 13) "afvaskningsmiddel" (også kaldet rengøringsmiddel eller rensemiddel): a) flydende kemikalier, der anvendes til afvaskning af trykforme, både separate (off-press) og integrerede (in-press), og trykpresser for at fjerne trykfarve, papirstøv og lignende; b) rensemidler til efterbehandlingsmaskiner og trykkemaskiner, f.eks. til at fjerne rester af klæbestof og lak; c) trykfarvefjernere, der anvendes til afvaskning af indtørret trykfarve. Afvaskningsmidler omfatter ikke rensemidler til rengøring af andre dele af trykkemaskinen eller andre maskiner end trykkemaskiner og efterbehandlingsmaskiner 14) "affaldspapir": papirrester, der fremkommer i løbet af tryknings- og efterbehandlingsprocesserne i trykkeriet og bogbinderiet, f.eks. opstartmakulatur, trykmakulatur og fraskær, og som ikke indgår i det færdige tryksagsprodukt. Artikel 3 For at få tildelt EU-miljømærket i medfør af forordning (EF) nr. 66/2010 skal en trykt papirvare tilhøre produktgruppen "tryksager" som defineret i denne afgørelses artikel 1 og opfylde kriterierne og de tilhørende krav til vurdering og verifikation, der er fastlagt i bilaget til denne afgørelse. Artikel 4 Miljøkriterierne for produktgruppen "tryksager" og de krav til vurdering og verifikation, der er knyttet til disse kriterier, gælder i tre år fra vedtagelsen af denne afgørelse. Artikel 5 Til administrative formål er kodenummeret for "tryksager" "028". DA 4 DA

6 Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne. Udfærdiget i Bruxelles, den [ ]. Artikel 6 På Kommissionens vegne Janez POTOČNIK Medlem af Kommissionen DA 5 DA

7 BILAG GENERELT Sigtet med kriterierne Kriterierne tager navnlig sigte på at opnå en mere miljøeffektiv afsværtning og genanvendelse af tryksager, reducere VOC-emissionerne og reducere eller forebygge risiciene for miljøet og menneskers sundhed ved brug af farlige stoffer. Kriterierne er fastsat på niveauer, der fremmer mærkning af tryksager med en relativt lav miljøbelastning. Kriterier Der opstilles kriterier for hvert af de følgende aspekter: 1. Substrat 2. Stoffer og blandinger, der ikke må anvendes eller kun må anvendes i begrænset omfang 3. Genanvendelighed 4. Emissioner 5. Affald 6. Energi 7. Uddannelse 8. Brugsegnethed 9. Oplysninger om produktet 10. Oplysninger på EU-miljømærket Kriterium 1, 3, 8, 9 og 10 gælder for det endelige tryksagsprodukt. Kriterium 2 gælder både for de ikke-papirbaserede komponenter i tryksagen, og for trykning, lakering og efterbehandling af papirkomponenterne. Kriterium 4, 5, 6 og 7 gælder kun for trykning, lakering og efterbehandling af papirkomponenterne. Kriterierne gælder for alle de pågældende processer, der foregår på det eller de anlæg, hvor tryksagen fremstilles. Hvis der er bestemte tryknings-, lakerings- og efterbehandlingsprocesser, der udelukkende anvendes til miljømærkede produkter, gælder kriterium 2, 4, 5, 6 og 7 kun for disse processer. Miljøkriterierne omfatter ikke transport af råmaterialer, forbrugsvarer og færdige produkter. Krav til vurdering og verifikation DA 6 DA

8 Der er ved hvert kriterium anført specifikke vurderings- og verifikationskrav. Alt tryk på tryksagen skal opfylde kriterierne. Dele af produktet, der trykkes af en underkontrahent, skal således også opfylde kravene. Ansøgningen skal indeholde en liste over alle trykkerier og underkontrahenter, der er involveret i fremstillingen af tryksagen, med angivelse af deres geografiske beliggenhed. Ansøgeren skal forelægge en liste over de kemiske produkter, der anvendes i trykkeriet til fremstillingen af tryksagerne. Dette krav gælder for alle forbrugsvarer, der anvendes i tryknings-, lakerings- og efterbehandlingsprocesserne. Den liste, som ansøgeren forelægger, skal indeholde oplysninger om mængde, funktion og leverandør for hvert kemisk produkt, der anvendes, samt sikkerhedsdatabladet, der skal være opstillet i overensstemmelse med direktiv 2001/58/EF. Når ansøgeren skal fremlægge erklæringer, dokumentation, analyser, prøvningsrapporter eller andet belæg for, at kriterierne opfyldes, er det underforstået, at dette kan stamme fra ansøgeren og/eller dennes leverandør(er) og/eller deres leverandør(er) alt efter omstændighederne. Der kan eventuelt anvendes andre prøvningsmetoder end dem, der er anført ved de enkelte kriterier, hvis disse accepteres som ligeværdige af det ansvarlige organ, der skal vurdere ansøgningen. Prøvning udføres så vidt muligt af laboratorier, som opfylder de generelle krav i standard EN ISO eller tilsvarende. De ansvarlige organer kan om nødvendigt kræve supplerende dokumentation og foretage uafhængig verifikation. EU-MILJØKRITERIER Kriterium 1 Substrat a) Til tryksager må kun anvendes papir, der bærer EU-miljømærket som fastlagt i Kommissionens afgørelse 2011/333/EU 2. b) Hvis der anvendes avispapir, må der til tryksager kun anvendes papir, der bærer EUmiljømærket som fastlagt i Kommissionens afgørelse 2012/XX/EU 3. Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal fremlægge specifikationerne for de pågældende tryksagsprodukter, der anvendes, herunder oplysninger om handelsnavne, mængder og vægt/m 2. Oplysningerne skal også omfatte navnene på leverandørerne af det anvendte papir. Ansøgeren skal fremlægge en kopi af et gyldigt EU-miljømærkecertifikat for det anvendte papir. Kriterium 2 Stoffer og blandinger, der ikke må anvendes eller kun må anvendes i begrænset omfang 2 3 Kommissionens afgørelse af 7. juni 2011 om opstilling af miljøkriterier for tildeling af EU-miljømærket til kopipapir og grafisk papir (EUT L 149 af , s. 12). Kommissionens afgørelse af xx/xx/xxxx om opstilling af miljøkriterier for tildeling af EU-miljømærket til avispapir [EUT L, af. s.]. DA 7 DA

9 a) Farlige stoffer og blandinger Forbrugsvarer, der kan forekomme i det endelige tryksagsprodukt, og som indeholder stoffer, der opfylder kriterierne for klassificering med nedenstående fare- eller risikosætninger i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 eller Rådets direktiv 67/548/EØF, og stoffer, der er henvist til i artikel 57 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006, må ikke anvendes til trykning, lakering og efterbehandling af tryksagerne. Dette krav gælder ikke for toluen til brug i dybtrykprocesser, hvor der anvendes et lukket eller indkapslet anlæg eller genvindingssystem eller et tilsvarende system til kontrol og overvågning af fugitive emissioner, hvor genvindingsgraden er mindst 92 %. Kravet gælder heller ikke for UV-lakker og UV-farver, der er klassificeret med H412/R De ikke-papirbaserede komponenter (op til 20 vægtprocent, jf. artikel 1), der er en del af det endelige papirprodukt, må ikke indeholde de stoffer, der er henvist til ovenfor. Liste over fare- og risikosætninger: Faresætning 1 Risikosætning 2 H300 Livsfarlig ved indtagelse H301 Giftig ved indtagelse H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene H310 Livsfarlig ved hudkontakt H311 Giftig ved hudkontakt H330 Livsfarlig ved indånding H331 Giftig ved indånding H340 Kan forårsage genetiske defekter H341 Mistænkt for at forårsage genetiske defekter H350 Kan fremkalde kræft H350i Kan fremkalde kræft ved indånding H351 Mistænkt for at fremkalde kræft H360F Kan skade forplantningsevnen H360D Kan skade det ufødte barn. H360FD Kan skade forplantningsevnen. Kan skade det ufødte barn R28 R25 R65 R27 R24 R26 R23 R46 R68 R45 R49 R40 R60 R61 R60, R61, R60-61 DA 8 DA

10 H360Fd Kan skade forplantningsevnen. Mistænkes for at skade det ufødte barn H360Df Kan skade det ufødte barn. Mistænkes for at skade forplantningsevnen. H361f Mistænkes for at skade forplantningsevnen. H361d Mistænkes for at skade det ufødte barn. H361fd Mistænkes for at skade forplantningsevnen. Mistænkes for at skade det ufødte barn H362 Kan skade børn, der ammes H370 Forårsager organskader R60-63 R61-62 R62 R63 R62-63 R64 R39/23, R39/24, R39/25, R39/26, R39/27, R39/28 H371 Kan forårsage organskader R68/20, R68/21, R68/22 H372 Forårsager organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering H373 Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering H400 Meget giftig for vandlevende organismer H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger H413 Kan forårsage langvarige skadelige virkninger for vandlevende organismer EUH059 Farlig for ozonlaget EUH029 Udvikler giftig gas ved kontakt med vand EUH031 Udvikler giftig gas ved kontakt med syre EUH032 Udvikler meget giftig gas ved kontakt med syre R48/25, R48/24, R48/23 R48/20, R48/21, R48/22 R50 R50-53 R51-53 R52-53 R53 R59 R29 R31 R32 EUH070 Giftig ved kontakt med øjnene R I henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 DA 9 DA

11 2 I henhold til Rådets direktiv 67/548/EØF. Ovenstående krav gælder ikke for stoffer eller blandinger, hvis egenskaber ændres af forarbejdningen på en sådan måde, at den identificerede fare ikke længere er til stede (f.eks. således, at de ikke længere er biotilgængelige, eller ved at de undergår en kemisk forandring). Koncentrationsgrænserne for stoffer, som kan tildeles eller er tildelt ovennævnte faresætninger eller risikosætninger, eller som opfylder kriterierne for klassifikation i fareklasserne eller kategorierne, og koncentrationsgrænserne for stoffer, der opfylder kriterierne i artikel 57, litra a), b) eller c), i forordning (EF) nr. 1907/2006, må ikke overskride de generiske eller specifikke koncentrationsgrænser, der er fastsat i overensstemmelse med artikel 10 i forordning (EF) nr. 1272/2008. Er der fastsat specifikke koncentrationsgrænser, går disse forud for de generiske koncentrationsgrænser. Koncentrationsgrænserne for stoffer, der opfylder kriterierne i artikel 57, litra d), e) eller f), i forordning (EF) nr. 1907/2006, må ikke overskride 0,1 vægtprocent. Vurdering og verifikation: For stoffer, der ikke allerede er klassificeret i overensstemmelse med forordning (EF) 1272/2008, skal ansøgeren dokumentere, at disse kriterier er opfyldt, ved at forelægge: i) en erklæring om, at de ikke-papirbaserede komponenter, der indgår i det endelige produkt, ikke indeholder de stoffer, der er henvist til i disse kriterier, i en koncentration over den tilladte grænse; ii) en erklæring om, at forbrugsvarer, der kan forekomme i det endelige tryksagsprodukt, og som anvendes til trykning, lakering og efterbehandling, ikke indeholder de stoffer, der er henvist til i disse kriterier, i en koncentration over den tilladte grænse; iii) en liste over samtlige forbrugsvarer, der anvendes til trykning, lakering og efterbehandling af tryksagerne. Denne liste skal indeholde oplysninger om mængde, funktion og leverandør for hvert af de forbrugsvarer, som anvendes i fremstillingsprocessen. Ansøgeren skal godtgøre, at dette kriterium er opfyldt, ved at forelægge en erklæring om, at ingen af de anvendte stoffer er klassificeret i nogen af de fareklasser, der er forbundet med de faresætninger, som er anført i ovenstående liste i overensstemmelse med forordning (EF) 1272/2008, for så vidt som dette kan fastslås, som minimum ud fra de oplysninger, der opfylder kravene i bilag VII til forordning (EF) 1907/2006. Denne erklæring skal underbygges af et resumé af de relevante kendetegn, der er forbundet med faresætningerne i ovennævnte liste, i en detaljeringsgrad som fastsat i punkt 10, 11 og 12 i bilag II til forordning (EF) 1907/2006 (Krav til udarbejdelse af sikkerhedsdatablade). Oplysninger om stoffers iboende egenskaber kan fremskaffes på anden måde end ved forsøg, for eksempel ved hjælp af alternative metoder som in vitro-metoder, ved hjælp af modeller for kvantitative struktur-aktivitets-relationer eller ved hjælp af kategorisering af stoffer og analogislutninger ("read-across") i overensstemmelse med bilag XI til forordning (EF) 1907/2006. Der tilskyndes på det kraftigste til, at relevante data stilles til rådighed for andre. De forelagte oplysninger skal vedrøre de former eller fysiske tilstande, hvori stoffet eller blandingen forekommer i det endelige produkt. For stoffer, der er opført i bilag IV og V til forordning (EF)1907/2006, og som er undtaget fra registreringspligten henhold til samme forordnings artikel 2, stk. 7, litra a) og b), er en erklæring herom tilstrækkelig til at opfylde ovennævnte krav. DA 10 DA

12 Ansøgeren skal forelægge passende dokumentation for genvindingsgraden i det lukkede/indkapslede anlæg/genvindingssystem eller tilsvarende system, der anvendes for at gøre det forsvarligt at bruge toluen i dybtrykprocesser. b) Stoffer på den liste, der er omhandlet i artikel 59, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1907/2006 Der gøres ingen undtagelser fra forbuddet i artikel 6, stk. 6, litra a), i forordning (EF) nr. 66/2010, for så vidt angår stoffer, der er udpeget som særlig problematiske og opført på den i artikel 59 i forordning (EF) nr. 1907/2006 omhandlede liste, og som findes i blandinger i koncentrationer på over 0,1 %. Specifikke koncentrationsgrænser fastsat i overensstemmelse med artikel 10 i forordning (EF) nr. 1272/2008 finder anvendelse, når koncentrationen er under 0,1%. Vurdering og verifikation: De stoffer, der er udpeget som særlig problematiske og opført på kandidatlisten som omhandlet i artikel 59 i forordning (EF) nr. 1907/2006, kan findes her: Der skal henvises til listen på ansøgningsdatoen. Ansøgeren skal bevise, at kriteriet er opfyldt, ved at fremlægge data om mængden af stoffer, der er anvendt til trykning af tryksagerne, og en erklæring om, at de i kriteriet omhandlede stoffer ikke findes i det endelige produkt ud over de anførte koncentrationsgrænser. Koncentrationen skal anføres i sikkerhedsdatabladene, jf. artikel 31 i forordning (EF) nr. 1907/2006. c) Biocider Biocider, som anvendes i konserveringsøjemed og er klassificeret med H410/R50-53 eller H411/R51-53 i medfør af direktiv 67/548/EØF, direktiv 1999/45/EF eller forordning (EF) nr. 1272/2008, er tilladt som enten en del af recepten eller en del af en blanding, der indgår i recepten, men kun hvis deres potentiale for bioakkumulation har en log K ow (log oktanol/vand-fordelingskoefficient) <3,0 eller en forsøgsmæssigt bestemt biokoncentrationsfaktor (BCF) 100. Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal forelægge kopier af sikkerhedsdatabladet for alle biocider, der anvendes i de forskellige produktionsfaser, samt dokumentation for koncentrationen af biociderne i det endelige produkt. d) Afvaskningsmidler Afvaskningsmidler, der anvendes til rengøring i trykningsprocesser og/eller delprocesser, og som indeholder aromatiske kulbrinter, må kun anvendes, hvis de opfylder kriterium 2, litra b), og hvis en af følgende betingelser er opfyldt: i) Mængden af aromatiske kulbrinter i de anvendte afvaskningsmidler overstiger ikke 0,1 % (m/m) DA 11 DA

13 ii) Den årligt anvendte mængde af afvaskningsmidler, der er baseret på aromatiske kulbrinter, overstiger ikke 5 % af den samlede mængde afvaskningsmidler, der anvendes i et kalenderår. Dette krav gælder ikke for toluen, der anvendes som afvaskningsmiddel ved dybtryk. Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal forelægge sikkerhedsdatabladet for hvert af de afvaskningsmidler, der anvendes i et trykkeri i det år, som det årlige forbrug vedrører. Leverandørerne af afvaskningsmidlerne skal forelægge erklæringer om indholdet af aromatiske kulbrinter i afvaskningsmidlerne. e) Alkylphenolethoxylater halogenerede opløsningsmidler phthalater Følgende stoffer og præparater må ikke tilsættes til trykfarver, farvestoffer, tonere, klæbestoffer og afvaskningsmidler eller andre rengøringskemikalier, der anvendes til trykningen af tryksager: alkylphenolethoxylater og derivater deraf, der kan danne alkylphenoler i forbindelse med nedbrydningen halogenerede opløsningsmidler, der på ansøgningstidspunktet er klassificeret i de fare- eller risikokategorier, der er opført under kriterium 2, litra a). Phthalater, der på ansøgningstidspunktet er klassificeret med risikosætningerne H360F, H360D, H361f i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1272/2008. Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal erklære, at produktet opfylder dette kriterium. f) Trykfarve, toner, blæk, lak, folie og laminat Følgende tungmetaller eller forbindelser heraf må ikke anvendes som trykfarve, farvestof, toner, lak, folie eller laminat (hverken som stof eller som del af et anvendt præparat): kadmium, kobber (bortset fra kobberphthalocyanin), bly, nikkel, krom VI, kviksølv, arsen, opløseligt barium, selen, antimon. Kobolt må kun anvendes i en mængde på op til 0,1 % (m/m). Det accepteres, at ingredienserne kan indeholde spor af disse metaller på op til 0,01 % (m/m), som stammer fra urenheder i råmaterialerne. Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal fremlægge en erklæring om, at dette kriterium er opfyldt, samt erklæringer fra leverandørerne af ingredienserne. Kriterium 3 Genanvendelighed Tryksagerne skal være egnet til genanvendelse. Papiret skal kunne afsværtes, og de ikkepapirbaserede komponenter i tryksagerne skal kunne fjernes nemt, så de ikke hæmmer genanvendelsesprocessen. a) Vådstyrkemidler må kun anvendes, hvis det kan bevises, at det færdige produkt er genanvendeligt. DA 12 DA

14 b) Klæbestoffer må kun anvendes, hvis det kan bevises, at de kan fjernes. c) Lakker og kacheringsfolier, herunder polyethen og/eller polyethen/polypropylen, må kun anvendes til omslag til bøger, blokke, tidsskrifter og kataloger og øvehæfter. d) Det skal været påvist, at produktet kan afsværtes. Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal forelægge resultatet af prøvningen af genanvendelighed for vådstyrkemidler og af muligheden for at fjerne klæbestoffer. Referenceprøvningsmetoderne er PTS-metode PTS-RH 021/97 (for vådstyrkemidler), INGEDE-metode 12 (for fjernelse af ikke-opløselige klæbestoffer) eller ækvivalente prøvningsmetoder. Muligheden for afsværtning skal dokumenteres ved hjælp af European Recovered Paper Councils "Deinking Scorecard" 4 eller ækvivalente prøvningsmetoder. Prøvningen skal udføres på tre typer papir: ubestrøget, bestrøget og overfladelimet papir. Hvis en type trykfarve kun sælges til én eller to bestemte papirtyper, er det tilstrækkeligt at udføre prøvningen på de pågældende typer. Ansøgeren skal forelægge en erklæring om, at lakerede og kacherede tryksager er i overensstemmelse med kriterium 3, litra b). Hvis en del af en tryksag nemt kan fjernes (f.eks. et plasticomslag eller et genbrugeligt omslag til et øvehæfte), kan prøvningen af genanvendelighed udføres uden denne komponent. Det skal dokumenteres, at de ikke-papirbaserede komponenter nemt kan fjernes, i kraft af en erklæring fra papirindsamlingsvirksomheden, genanvendelsesvirksomheden eller en tilsvarende organisation. Der må også benyttes prøvningsmetoder, for hvilke en kompetent og uafhængig tredjepart har påvist, at de giver ækvivalente resultater. Kriterium 4 Emissioner a) Emissioner til vand Skyllevand, der indeholder sølv fra film- og trykformfremstilling samt fotokemikalier, må ikke udledes til et spildevandsrenseanlæg. Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal forelægge en erklæring om, at dette kriterium er opfyldt, samt en beskrivelse af, hvordan skyllevand med fotokemikalier og sølv forvaltes på anlægget. Hvis film- eller trykformfremstilling udføres af en underkontrahent, skal denne forelægge en erklæring om, at kriteriet er opfyldt, samt en beskrivelse af, hvordan skyllevand med fotokemikalier og sølv forvaltes hos underkontrahenten. Mængden af Cr og Cu, der udledes til et spildevandsrenseanlæg, må ikke overstige henholdsvis 45 mg og 400 mg pr. m 2 trykkecylinderoverflade, der anvendes i trykkeriet. Vurdering og verifikation: Spillevand fa dybtrykanlæg, der indeholder Cr og Cu, skal kontrolleres efter behandlingen, før det udledes i kloakken. Der skal indsamles en repræsentativ prøve af Cr- og Cu-udledningerne hver måned. Mindst én gang om året skal et akkrediteret laboratorium gennemføre en analytisk prøvning for at fastslå indholdet af Cr og Cu i et repræsentativt udsnit af disse prøver. Opfyldelsen af dette kriterium vurderes, ved at indholdet af Cr og Cu, som fastslået ved den årlige analytiske prøvning, divideres med den cylinderoverflade, der er anvendt i trykkeriet under trykningen. Den anvendte cylinderoverflade beregnes ved at gange cylinderoverfladen (= 2πrL, hvor r er radius og L er 4 Assessment of Print Product Recyclability - Deinkability Score - User's Manual, "Publications". DA 13 DA

15 cylinderens længde) med antallet af trykordrer i løbet af et år (= antallet af forskellige trykopgaver). b) Emissioner til luften Flygtige organiske forbindelser (VOC) Følgende kriterium skal være opfyldt: (P VOC R VOC ) / P papir < 5 [kg/ton] Hvor: P VOC = den samlede årlige mængde VOC i kg, der er indeholdt i de indkøbte kemiske produkter, som anvendes til den samlede årlige produktion af tryksager R VOC = den samlede årlige mængde VOC i kg, der destrueres, genvindes fra trykningsprocesser og sælges eller genbruges P papir = den samlede årlige mængde papir i ton, der indkøbes og anvendes til produktion af tryksager. Hvis et trykkeri anvender forskellige teknologier til trykning, skal dette kriterium være opfyldt for hver teknologi for sig. P VOC beregnes ud fra oplysningerne på sikkerhedsdatabladet om VOC-indholdet eller ud fra en tilsvarende erklæring fra kemikalieleverandøren. R VOC beregnes ud fra erklæringen om indholdet af VOC i de kemiske produkter, der sælges, eller ud fra det interne register (eller tilsvarende dokument) over den årlige mængde VOC, der genvindes og genbruges i anlægget. Særlig betingelser for heatsettryk: i) For heatset-offsettryk med en integreret efterbrænder til tørringsenheden anvendes følgende beregningsmetode: ii) P VOC = 90 % af den årlige mængde VOC (i kg) i de fugtemidler, der anvendes til den årlige produktion af tryksager, + 85 % af den årlige mængde VOC (i kg) i de afvaskningsmidler, der anvendes til den årlige produktion af tryksager. For heatset-offsettryk uden en integreret efterbrænder til tørringsenheden anvendes følgende beregningsmetode: P VOC = 90 % af den årlige mængde VOC (i kg) i de fugtemidler, der anvendes til den årlige produktion af tryksager, + 85 % af den årlige mængde VOC (i kg) i de afvaskningsmidler, der anvendes til den årlige produktion af tryksager, + 10 % af den årlige mængde VOC (i kg) i de trykfarver, der anvendes til den årlige produktion af tryksager. Med hensyn til nr. i) og ii), kan der anvendes forholdsmæssigt lavere procentsatser end 90 % og 85 % i denne beregning, hvis det påvises, at mere end henholdsvis 10 % og 15 % af den samlede mængde VOC (i kg), der er indeholdt i de fugtemidler eller afvaskningsmidler, som DA 14 DA

16 bruges til den årlige produktion af tryksager, fjernes i systemet til forbrænding af gasser fra tørringsprocessen. Vurdering og verifikation: Kemikalieleverandøren skal forelægge en erklæring om VOCindholdet i alkoholer, afvaskningsmidler, trykfarver, fugtemidler og andre lignende kemiske produkter. Ansøgeren skal forelægge dokumentation for beregningen i overensstemmelse med ovennævnte kriterier. Perioden for beregningerne baseres på produktionen i løbet af 12 måneder. Hvis der er tale om et nyt eller ombygget produktionsanlæg, skal beregningerne være baseret på mindst 3 måneders repræsentativ drift af anlægget. c) Emissioner fra publikationsdybtryk i) VOC-emissioner til luften fra publikationsdybtryk må ikke overstige 50 mg C/Nm 3 Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal fremlægge passende dokumentation for, at dette kriterium er opfyldt. ii) Der skal være installeret udstyr til reduktion af emissionerne til luften af Cr 6+. iii) Emissionerne af Cr 6+ til luften må ikke overstige 15 mg pr. ton papir. Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal forelægge en beskrivelse af det system, der anvendes, samt dokumentation for kontrol og overvågning af Cr 6+ -emissioner. Dokumentationen skal omfatte prøvningsresultaterne vedrørende reduktion af Cr6+emissioner til luften. d) Trykningsprocesser, der ikke er omfattet af nogen lovforanstaltninger Flygtige opløsningsmidler fra tørringsprocessen i heatset-offsettryk og flexotryk skal genvindes eller forbrændes eller håndteres ved hjælp af et tilsvarende system. I tilfælde, hvor der ikke gælder nogen lovforanstaltninger, må VOC-emissionerne til luften ikke overstige 20 mg C/Nm 3. Dette krav gælder dog ikke for serigrafi og digitaltryk. Endvidere gælder det ikke for heatsetog flexotrykkeanlæg med et forbrug af opløsningsmidler på mindre end 15 ton om året. Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal forelægge en beskrivelse af det system, der anvendes, samt dokumentation og prøvningsresultater vedrørende kontrol og overvågning af emissioner til luften. Kriterium 5 Affald a) Affaldshåndtering Anlægget, hvor tryksagerne fremstilles, skal have et system til håndtering af affald, herunder restprodukter fra produktionen af tryksagerne, som fastlagt af de relevante lokale og nationale myndigheder. Systemet skal være dokumenteret eller beskrevet, og dokumentationen skal som minimum indeholde oplysninger om følgende procedurer: i) håndtering, indsamling, adskillelse og anvendelse af genanvendelige materialer fra affaldsstrømmen ii) genvinding af materialer til anden brug, f.eks. forbrænding til dampproduktion, opvarmning eller til brug i landbrugsproduktion DA 15 DA

17 iii) håndtering, indsamling, adskillelse og bortskaffelse af farligt affald som fastlagt af de relevante lokale og nationale myndigheder. Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal forelægge en erklæring om, at dette kriterium er opfyldt, samt en beskrivelse af de gældende procedurer for affaldshåndtering. Om relevant skal ansøgeren fremlægge den pågældende erklæring for den lokale myndighed hvert år. Hvis affaldshåndteringen udliciteres, skal underkontrahenten også forelægge en erklæring om, at dette kriterium er opfyldt. b) Affaldspapir Mængden af affaldspapir "X", der produceres, må højst være: Trykmetode Maksimal mængde affaldspapir i % Ark-offset 23 Coldset, avistryk 10 Coldset, blankettryk 18 Coldset (andet end avis- og blankettryk) 19 Heatset 21 Dybtryk 15 Flexotryk (undtagen bølgefiberpap) 11 Digitaltryk 10 Offset 4 Flexotryk (bølgefiberpap) 17 Serigrafi 23 hvor X = den årlige mængde affaldspapir i ton, der produceres under trykningen (inklusive efterbehandlingsprocesser) af det miljømærkede tryksagsprodukt, delt med den årlige mængde papir i ton, der indkøbes og anvendes til produktion af det miljømærkede tryksagsprodukt. Hvis trykkeriet udfører efterbehandlingsprocesser for et andet trykkeri, medtages mængden af affaldspapir fra disse processer ikke i beregningen af "X". Hvis efterbehandlingsprocesserne udliciteres til en anden virksomhed, medtages mængden af affaldspapir, der produceres i forbindelse med de udliciterede opgaver, i beregningen af "X". Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal fremlægge en redegørelse for beregningen af mængden af affaldspapir samt en erklæring fra den kontrahent, der afhenter affaldspapir fra trykkeriet. Udliciteringsvilkårene og beregningerne af mængden af affaldspapir i forbindelse DA 16 DA

18 med efterbehandlingsprocesserne skal fremlægges. Perioden for beregningerne baseres på produktionen i løbet af 12 måneder. Hvis der er tale om et nyt eller ombygget produktionsanlæg, skal beregningerne være baseret på mindst 3 måneders repræsentativ drift af anlægget. Kriterium 6 - Energiforbrug Trykkeriet skal opstille et register over alt energiforbrugende udstyr (herunder maskiner, lamper, klimaanlæg, afkøling) og et program for forbedring af energieffektiviteten). Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal fremlægge registeret over energiforbrugende udstyr samt forbedringsprogrammet. Kriterium 7 - Uddannelse Alle medlemmer af personalet, der deltager i den daglige drift, skal bibringes den nødvendige viden for at sikre, at miljøkravene opfyldes, og at standarden løbende forbedres. Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal fremlægge en erklæring om, at dette kriterium er opfyldt, sammen med nærmere oplysninger om uddannelsesprogrammet, indholdet af dette og en angivelse af, hvilke medarbejdere der har modtaget hvilken form for uddannelse og hvornår. Ansøgeren skal også forelægge en prøve på uddannelsesmaterialet for det ansvarlige organ. Kriterium 8 - Brugsegnethed Produktet skal være brugsegnet. Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal fremlægge passende dokumentation for, at dette kriterium er opfyldt. Om relevant kan ansøgeren benytte nationale eller kommercielle standarder til at dokumentere, at tryksagerne er brugsegnede. Kriterium 9 - Oplysninger på emballagen Følgende oplysninger skal være anført på produktet: "Brugt papir bør så vidt muligt afleveres til genanvendelse". Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal indlevere en prøve af produktemballagen med de foreskrevne oplysninger. Kriterium 10 Oplysninger på EU-miljømærket Det valgfrie mærke med tekstrubrik skal indeholde følgende tekst: - Denne tryksag er egnet til genanvendelse - Den er trykt på papir med lav miljøbelastning - Udledningen af kemiske stoffer i luft og vand under papirfremstilling og trykning er begrænset DA 17 DA

19 Retningslinjerne for brugen af det valgfrie mærke med tekstrubrikken foreligger i "Guidelines for use of the EU Ecolabel logo" på webstedet: Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal indlevere en prøve af tryksagen, hvor mærket er vist, samt en erklæring om, at dette kriterium overholdes. DA 18 DA

KOMMISSIONENS AFGØRELSE

KOMMISSIONENS AFGØRELSE 21.8.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 223/55 AFGØRELSER KOMMISSIONENS AFGØRELSE af 16. august 2012 om opstilling af miljøkriterier for tildeling af EU's miljømærke til tryksager (meddelt under nummer

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (2014/313/EU)

(EØS-relevant tekst) (2014/313/EU) L 164/74 KOMMISSIONENS AFGØRELSE af 28. maj 2014 om ændring af afgørelse 2011/263/EU, 2011/264/EU, 2011/382/EU, 2011/383/EU, 2012/720/EU og 2012/721/EU af hensyn til udviklingen i klassificeringen af stoffer

Læs mere

Hermed følger til delegationerne dokument - D038860/02.

Hermed følger til delegationerne dokument - D038860/02. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. juli 2015 (OR. en) 10889/15 ENV 485 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 10. juli 2015 til: Komm. dok. nr.: D038860/02 Vedr.: Generalsekretariatet

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 22. juli 2011 (25.07) (OR. en) 13097/11 ENV 626 ENT 170

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 22. juli 2011 (25.07) (OR. en) 13097/11 ENV 626 ENT 170 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 22. juli 2011 (25.07) (OR. en) 13097/11 ENV 626 ENT 170 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget den: 15. juli 2011 til: Generalsekretariatet for Rådet

Læs mere

KOMMISSIONENS AFGØRELSE af XXX om opstilling af miljøkriterier for tildeling af EU's miljømærke til vandbaserede forsyningsanlæg

KOMMISSIONENS AFGØRELSE af XXX om opstilling af miljøkriterier for tildeling af EU's miljømærke til vandbaserede forsyningsanlæg RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 15. januar 2014 (OR. en) 5303/14 ENV 29 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 10. januar 2014 til: Komm. dok. nr.: D029990/02 Vedr.: Generalsekretariatet

Læs mere

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER KOMMISSIONEN

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER KOMMISSIONEN 28.3.2009 Den Europæiske Unions Tidende L 82/3 II (Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk) AFGØRELSER

Læs mere

AFGØRELSER. (EØS-relevant tekst)

AFGØRELSER. (EØS-relevant tekst) L 144/12 AFGØRELSER KOMMISSIONENS AFGØRELSE (EU) 2015/886 af 8. juni 2015 om ændring af afgørelse 2014/312/EU opstilling af miljøkriterier for tildeling af EU-miljømærket til indendørs og udendørs malinger

Læs mere

KOMMISSIONENS BESLUTNING

KOMMISSIONENS BESLUTNING L 13/22 KOMMISSIONENS BESLUTNING af 16. december 1999 om miljøkriterierne for tildeling af Fællesskabets miljømærke til kølemøbler (meddelt under nummer K(1999) 4522) (EØS-relevant tekst) (2000/40/EF)

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 15. juli 2013 (22.07) (OR. en) 12624/13 ENV 734

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 15. juli 2013 (22.07) (OR. en) 12624/13 ENV 734 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 15. juli 2013 (22.07) (OR. en) 12624/13 ENV 734 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 15. juli 2013 til: Generalsekretariatet for Rådet Komm. dok.

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.7.2015 COM(2015) 334 final 2015/0147 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 31. juli 2013 (OR. en) 12878/13 ENER 381 ENV 760

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 31. juli 2013 (OR. en) 12878/13 ENER 381 ENV 760 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. juli 2013 (OR. en) 12878/13 ENER 381 ENV 760 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 25. juli 2013 til: Generalsekretariatet for Rådet Komm.

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende

De Europæiske Fællesskabers Tidende 12.9.2001 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende L 242/11 KOMMISSIONENS BESLUTNING af 28. august 2001 om opstilling af miljøkriterier for tildeling af Fællesskabets miljømærke til bærbare computere (meddelt

Læs mere

KOMMISSIONENS AFGØRELSE

KOMMISSIONENS AFGØRELSE 28.12.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 353/53 KOMMISSIONENS AFGØRELSE af 17. december 2013 om opstilling af miljøkriterier for tildeling af EU's miljømærke til billedbehandlingsudstyr (meddelt under

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. november 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. november 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. november 2015 (OR. en) 13998/15 CONSOM 190 MI 714 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 29. oktober 2015 til: Generalsekretariatet for Rådet

Læs mere

KOMMISSIONENS AFGØRELSE

KOMMISSIONENS AFGØRELSE L 299/38 Den Europæiske Unions Tidende 9.11.2013 AFGØRELSER KOMMISSIONENS AFGØRELSE af 7. november 2013 om opstilling af miljøkriterier for tildeling af EU-miljømærket til skylletoiletter og urinaler (meddelt

Læs mere

KOMMISSIONENS AFGØRELSE

KOMMISSIONENS AFGØRELSE 10.6.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 151/5 AFGØRELSER KOMMISSIONENS AFGØRELSE af 9. juni 2011 om opstilling af miljøkriterier for tildeling af EU-miljømærket til personlige computere (meddelt under

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 27. maj 2013 (28.05) (OR. en) 10040/13 DENLEG 47 AGRI 332

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 27. maj 2013 (28.05) (OR. en) 10040/13 DENLEG 47 AGRI 332 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 27. maj 2013 (28.05) (OR. en) 10040/13 DENLEG 47 AGRI 332 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 21. maj 2013 til: Generalsekretariatet for Rådet

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0334 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0334 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0334 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.7.2015 COM(2015) 334 final 2015/0147 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 31. juli 2012 (01.08) (OR. en) 12073/12 DENLEG 65 AGRI 463

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 31. juli 2012 (01.08) (OR. en) 12073/12 DENLEG 65 AGRI 463 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. juli 2012 (01.08) (OR. en) 12073/12 DENLEG 65 AGRI 463 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget den: 30. juli 2012 til: Generalsekretariatet for

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

Hermed følger til delegationerne dokument - D042280/04.

Hermed følger til delegationerne dokument - D042280/04. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 4. april 2016 (OR. en) 7478/16 ENV 190 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 29. marts 2016 til: Komm. dok. nr.: D042280/04 Vedr.: Generalsekretariatet

Læs mere

1. Terminologi...4. 2. Generelt om kravspecifikation...5 3. Generisk minimumskrav til samtlige tryksager (MK)...6 4. Miljø...7

1. Terminologi...4. 2. Generelt om kravspecifikation...5 3. Generisk minimumskrav til samtlige tryksager (MK)...6 4. Miljø...7 Kontraktbilag 1B Side 1 af 28 Kravspecifikationer vedrørende trykkeriydelser 1. Terminologi...4 1.1 Minimumskrav (MK)...4 1.2 Prioriterede Krav (PK) og Krav (K)...4 2. Generelt om kravspecifikation...5

Læs mere

KOMMISSIONENS BESLUTNING. af 15. december 2006

KOMMISSIONENS BESLUTNING. af 15. december 2006 6.2.2007 DA Den Europæiske Unions Tidende L 32/137 KOMMISSIONENS BESLUTNING af 15. december 2006 om opstilling af reviderede miljøkriterier og tilhørende krav til vurdering og verifikation for tildeling

Læs mere

11.12.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 337/31

11.12.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 337/31 11.12.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 337/31 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1179/2012 af 10. december 2012 om fastsættelse af kriterier for, hvornår nyttiggjort glas ophører med at være affald

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. december 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. december 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. december 2016 (OR. en) 15718/16 ENV 816 CLIMA 187 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 15. december 2016 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør,

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om unges arbejde 1)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om unges arbejde 1) BEK nr 625 af 04/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 26. december 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsemin., Arbejdstilsynet, j.nr. 20140113719 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 24.11.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 326/3 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 1097/2012 af 23. november 2012 om ændring af forordning (EU) nr. 142/2011 om gennemførelse af Europa-Parlamentets

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Chile om handel med økologiske produkter

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Chile om handel med økologiske produkter EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.12.2016 COM(2016) 771 final 2016/0383 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Chile om handel med økologiske

Læs mere

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - D022890/02.

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - D022890/02. RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 10. oktober 2012 (11.10) (OR. en) 14709/12 DENLEG 98 AGRI 654 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 4. oktober 2012 til: Generalsekretariatet for

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 9. december 2010 (13.12) (OR. en) 17617/10 ENV 849 ENT 207

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 9. december 2010 (13.12) (OR. en) 17617/10 ENV 849 ENT 207 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 9. december 2010 (13.12) (OR. en) 17617/10 ENV 849 ENT 207 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget den: 2. december 2010 til: Pierre de BOISSIEU,

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. juli 2014 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. juli 2014 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. juli 2014 (OR. en) 12178/14 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 17. juli 2014 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: MI 567 ENT 169 COMPET 461 DELACT 137 Jordi AYET PUIGARNAU,

Læs mere

(Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk) KOMMISSIONEN

(Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk) KOMMISSIONEN 12. 11. 98 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende L 302/31 II (Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk) KOMMISSIONEN KOMMISSIONENS BESLUTNING af 2. oktober 1998 om fastlæggelse af miljøkriterierne

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. /.. af XXX

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. /.. af XXX EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX SANCO/10123/2014 (POOL/E4/2014/10123/10123-EN.doc) [ ](2014) XXX draft KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. /.. af XXX om kravene vedrørende information

Læs mere

Miljøkrav i udbudsmateriale Aalborg 6. Marts 2007. Ved Karsten Andrup Pedersen Indkøbs og Udbudschef Kolding Kommune

Miljøkrav i udbudsmateriale Aalborg 6. Marts 2007. Ved Karsten Andrup Pedersen Indkøbs og Udbudschef Kolding Kommune Miljøkrav i udbudsmateriale Aalborg 6. Marts 2007 Ved Karsten Andrup Pedersen Indkøbs og Udbudschef Organisation Indkøbsafd. Miljøafdelingen Erfa-gruppe Brugergrupper 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Indkøbsansvarlige

Læs mere

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - D017728/01.

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - D017728/01. RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 11. januar 2012 (OR. en) 5198/12 ENV 10 ENT 2 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget den: 5. januar 2012 til: Generalsekretariatet for Rådet Komm.

Læs mere

Hermed følger til delegationerne dokument - D048947/06.

Hermed følger til delegationerne dokument - D048947/06. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. juli 2017 (OR. en) 11470/17 AGRILEG 145 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 20. juli 2017 til: Komm. dok. nr.: D048947/06 Vedr.: Generalsekretariatet

Læs mere

Trykkerier, tryksager, kuverter og andre forædlede papirprodukter

Trykkerier, tryksager, kuverter og andre forædlede papirprodukter Svanemærkning af Trykkerier, tryksager, kuverter og andre forædlede papirprodukter Version 5.9 15. december 2011 31. december 2017 Nordisk Miljømærkning Hvad er et svanemærket trykkeri/tryksag?... 1 Hvorfor

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12/IV/2006 K (2006) 1502 endelig KOMMISSIONENS BESLUTNING af 12/IV/2006 om ændring af Kommissionens beslutning K(2005) 1452 endelig af 26. maj

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/23 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/959 af 17. maj 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for markedssonderinger for så vidt angår de systemer og indberetningsmodeller,

Læs mere

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - D019482/02.

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - D019482/02. RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 21. marts 2012 (22.03) (OR. en) 7977/12 DENLEG 30 AGRI 173 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 16. marts 2012 til: Generalsekretariatet for Rådet

Læs mere

Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører m.v. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø 1

Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører m.v. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø 1 Arbejdstilsynet, j.nr. 20140065277 Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører m.v. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø 1 I medfør af 35, stk. 1, 49, stk.

Læs mere

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - D027805/03.

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - D027805/03. RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 17. juli 2013 (18.07) (OR. en) 12488/13 DENLEG 85 SAN 281 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 11. juli 2013 til: Generalsekretariatet for Rådet

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 30.11.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 313/3 FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1103/2010 af 29. november 2010 om regler for mærkning af kapaciteten af bærbare genopladelige batterier og

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. september 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. september 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. september 2015 (OR. en) 12428/15 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 25. september 2015 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: DENLEG 122 AGRI 493 SAN 302 DELACT 124 Jordi

Læs mere

Inventar Produktblad for miljørigtige offentlige indkøb (GPP)

Inventar Produktblad for miljørigtige offentlige indkøb (GPP) Inventar Produktblad for miljørigtige offentlige indkøb (GPP) 1 Anvendelsesområde Inventar er en bred produktgruppe, som omfatter meget forskellig former for inventar (stole, borde, garderobeskabe, hylder,

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0502 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0502 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0502 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.7.2013 COM(2013) 502 final 2013/0235 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om fastsættelse af kriterier for, hvornår returpapir

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Forslag til RÅDETS FORORDNING Bruxelles, 13.8.2008 KOM(2008) 514 endelig VOL.I 2008/0167 (CNS) 2008/0168 (CNS) om ændring af forordning (EF) nr. 2182/2004 om

Læs mere

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - D020181/02.

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - D020181/02. RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 14. maj 2012 (15.05) (OR. en) 9975/12 DENLEG 47 AGRI 317 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget den: 8. maj 2012 til: Generalsekretariatet for Rådet

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.10.2013 COM(2013) 704 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET Rapport om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/42/EF

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1986L0278 DA 05.06.2003 003.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 12. juni 1986 om beskyttelse af miljøet, navnlig jorden,

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.3.2012 COM(2012) 136 final 2012/0066 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV af [...] om ændring af direktiv 2006/66/EF om batterier og akkumulatorer

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 6. september 2010 (OR. en) 12963/10 DENLEG 79

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 6. september 2010 (OR. en) 12963/10 DENLEG 79 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 6. september 2010 (OR. en) 12963/10 DENLEG 79 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget den: 26. august 2010 til: Generalsekretariatet for Rådet Vedr.:

Læs mere

Artikel 2 GMO, der er omfattet af disse tilladelser. 1. Ansøgninger om markedsføring af genetisk modificerede ( 1 ) EUT L 268 af , s. 24.

Artikel 2 GMO, der er omfattet af disse tilladelser. 1. Ansøgninger om markedsføring af genetisk modificerede ( 1 ) EUT L 268 af , s. 24. 16.1.2004 L 10/5 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 65/2004 af 14. januar 2004 om indførelse af et system til fastlæggelse og tildeling af entydige identifikatorer til genetisk modificerede organismer KOMMISSIONEN

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.5.2014 COM(2014) 290 final 2014/0151 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og dens

Læs mere

Hermed følger til delegationerne dokument - D048570/03.

Hermed følger til delegationerne dokument - D048570/03. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 26. januar 2017 (OR. en) 5664/17 AGRILEG 23 VETER 9 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 20. januar 2017 til: Komm. dok. nr.: D048570/03 Vedr.:

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. januar 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. januar 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. januar 2015 (OR. en) 5357/15 NLEG 16 AGRI 21 SAN 18 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 16. januar 2015 til: Komm. dok. nr.: D036749/02 Vedr.:

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (5) Bilag IV til gennemførelsesforordning (EU) nr. 577/2013 bør ændres i overensstemmelse hermed.

(EØS-relevant tekst) (5) Bilag IV til gennemførelsesforordning (EU) nr. 577/2013 bør ændres i overensstemmelse hermed. L 96/26 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/561 af 11. april 2016 om ændring af bilag IV til gennemførelsesforordning (EU) nr. 577/2013 for så vidt angår standarddyresundhedscertifikatet til

Læs mere

23.3.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 77/25

23.3.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 77/25 23.3.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 77/25 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 284/2011 af 22. marts 2011 om fastsættelse af særlige betingelser og nærmere procedurer for import af plastkøkkenredskaber

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af XXX

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af XXX EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX SANTE/12273/2015 Rev. 1 (POOL/E4/2015/12273/12273R1- EN.doc) D043783/01 [ ](2016) XXX draft KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af XXX om ændring af forordning (EU)

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. juli 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. juli 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. juli 2017 (OR. en) 11435/17 AGRILEG 141 DENLEG 57 VETER 64 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 17. juli 2017 til: Komm. dok. nr.: D047924/07

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/29 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2016/960 af 17. maj 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV. om ændring af bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/62/EF om emballage og emballageaffald

Forslag til RÅDETS DIREKTIV. om ændring af bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/62/EF om emballage og emballageaffald EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.7.2012 COM(2012) 141 final/2 2012/0070 (NLE) CORRIGENDUM: annule et replace le document COM(2012)141 final du 28.3.2012. Concerne toutes les versions linguistiques

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE. af 30.6.2011

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE. af 30.6.2011 EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.6.2011 K(2011) 4598 endelig KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE af 30.6.2011 om spørgeskemaet 2012-2014 vedrørende Rådets direktiv 96/82/EF om kontrol med risikoen

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 14.1.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 12/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 28/2012 af 11. januar 2012 om fastsættelse af krav vedrørende udstedelse

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. januar 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. januar 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. januar 2016 (OR. en) 5215/16 ADD 1 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 12. januar 2016 til: Vedr.: Generalsekretariatet for Rådet COMPET

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONENS BESLUTNING. Af 13.8.2008

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONENS BESLUTNING. Af 13.8.2008 KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 13.8.2008 K(2008)4453 KOMMISSIONENS BESLUTNING Af 13.8.2008 om opstilling af miljøkriterier for tildeling af Fællesskabets miljømærke til indendørs

Læs mere

KOMMISSIONENS HENSTILLING. af 13.1.2010

KOMMISSIONENS HENSTILLING. af 13.1.2010 EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.1.2010 K(2010)19 endelig KOMMISSIONENS HENSTILLING af 13.1.2010 om sikker dataudveksling mellem medlemsstaterne med henblik på kontrol af, at det førerkort, de udsteder,

Læs mere

(EØS-relevant tekst) Artikel 1. Genstand og anvendelsesområde

(EØS-relevant tekst) Artikel 1. Genstand og anvendelsesområde L 301/22 18.11.2015 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/2066 af 17. november 2015 om fastsættelse i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 517/2014 af mindstekrav og betingelser

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Udkast til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr. /2009

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Udkast til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr. /2009 KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, XXX Udkast til KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr. /2009 af [ ] om ændring af Kommissionens forordning (EF) nr. 1702/2003 om gennemførelsesbestemmelser

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA-KOMMISSIONEN

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA-KOMMISSIONEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX [ ](2013) XXX draft MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA-KOMMISSIONEN Udkast til meddelelse om aftaler af ringe betydning, der ikke indebærer en mærkbar begrænsning

Læs mere

Den Europæiske Unions Tidende L 201/21

Den Europæiske Unions Tidende L 201/21 26.7.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 201/21 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 716/2013 af 25. juli 2013 om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF)

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0166 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0166 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0166 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.3.2004 KOM(2004) 166 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om fastlæggelse af den maksimale

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««Mødedokument 2009 C6-0114/2007 2006/0018(COD) 24/04/2007 Fælles holdning Fælles holdning vedtaget af Rådet den 19. april 2007 med henblik på vedtagelse af Europa- Parlamentets

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV. om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU på grund af Kroatiens tiltrædelse

Forslag til RÅDETS DIREKTIV. om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU på grund af Kroatiens tiltrædelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.6.2014 COM(2014) 391 final 2014/0198 (NLE) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU på grund af Kroatiens tiltrædelse

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (2014/893/EU)

(EØS-relevant tekst) (2014/893/EU) 11.12.2014 L 354/47 KOMMISSIONENS AFGØRELSE af 9. december 2014 om opstilling af miljøkriterier for tildeling af EU-miljømærket til kosmetiske produkter, som afrenses (rinse-off) (meddelt under nummer

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.6.2015 C(2015) 4157 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015 om supplerende bestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr.

Læs mere

Universal rengøringsmiddel. Tlf.:

Universal rengøringsmiddel. Tlf.: Udstedelsesdato: November 2013 Revisionsdato: November 2013 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: 1.1 Produktidentifikator: Handelsnavn: PR-nr.: Synonymer: Ikke anmeldepligtig.

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. marts 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. marts 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. marts 2017 (OR. en) 6921/17 EF 37 ECOFIN 171 DELACT 41 FØLGESKRIVELSE fra: til: Komm. dok. nr.: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne af generalsekretæren

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0713 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0713 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0713 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 23.11.2006 KOM(2006) 713 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om et midlertidigt forbud mod anvendelse

Læs mere

Styr på kemikalielovgivningen ved import til Danmark fra ikke-eu lande

Styr på kemikalielovgivningen ved import til Danmark fra ikke-eu lande ved import til Danmark fra ikke-eu lande Seminar Eigtveds Pakhus 3. oktober 2012 Anne Rathmann Pedersen arp@dhigroup.com Senior konsulent, Miljø og Toksikologi Agenda Import? REACH Importør? Kemikalielovgivningen

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (8) Ubehandlet uld og hår fra drøvtyggere bestemt til tekstilindustrien

(EØS-relevant tekst) (8) Ubehandlet uld og hår fra drøvtyggere bestemt til tekstilindustrien 14.11.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 314/5 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1063/2012 af 13. november 2012 om ændring af forordning (EU) nr. 142/2011 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) L 306/32 RETNINGSLINJER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) 2016/1993 af 4. november 2016 om fastsættelse af principperne for koordinering af vurderingen i henhold til Europa-Parlamentets og

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 11.11.2003 KOM(2003)456 endelig 2003/0161 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse

Læs mere

5560/14 ADD 1 lao/js/mc 1 DG E 2 A

5560/14 ADD 1 lao/js/mc 1 DG E 2 A RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 17. marts 2014 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2011/0398 (COD) 5560/14 ADD 1 AVIATION 15 ENV 52 CODEC 149 UDKAST TIL RÅDETS BEGRUNDELSE Vedr.: Rådets førstebehandlingsholdning

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2011 KOM(2011) 710 endelig 2011/0327 (COD) C7-0400/11 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF,

Læs mere

Spørgsmål og svar om EU's politik for elektrisk og elektronisk affald

Spørgsmål og svar om EU's politik for elektrisk og elektronisk affald MEMO/05/248 Bruxelles, den 11. august 2005 Spørgsmål og svar om EU's politik for elektrisk og elektronisk affald 1) Hvorfor er elektrisk og elektronisk affald problematisk? Elektrisk og elektronisk affald

Læs mere

REACH og CLP. ved import fra ikke-eu-lande. Seminar Eigtveds Pakhus den 3. oktober 2012. Arbejdstilsynets oplæg v/ Ida Scharff

REACH og CLP. ved import fra ikke-eu-lande. Seminar Eigtveds Pakhus den 3. oktober 2012. Arbejdstilsynets oplæg v/ Ida Scharff REACH og CLP ved import fra ikke-eu-lande Seminar Eigtveds Pakhus den 3. oktober 2012 Arbejdstilsynets oplæg v/ Ida Scharff Importørens ansvar i forhold til Sikkerhedsdatablade og Eksponeringsscenarier

Læs mere

Hvis et bidrag får en regional guldmedalje, går det videre til den internationale konkurrence. Så skal der bruges to kopier yderligere.

Hvis et bidrag får en regional guldmedalje, går det videre til den internationale konkurrence. Så skal der bruges to kopier yderligere. Sappi inviterer trykkerier i Europa og Mellemøsten til at deltage i konkurrencen Sappi European Printers of the Year. Vi er allerede begyndt at lede efter den bedste trykopgave. Send os jeres flotteste

Læs mere

Hermed følger til delegationerne dokument - D049411/01.

Hermed følger til delegationerne dokument - D049411/01. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 27. marts 2017 (OR. en) 7681/17 DENLEG 23 AGRI 160 SAN 118 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 24. marts 2017 til: Komm. dok. nr.: D049411/01

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 15. januar 2010 (19.01) (OR. en) 5435/10 ENER 13 ENV 19

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 15. januar 2010 (19.01) (OR. en) 5435/10 ENER 13 ENV 19 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 15. januar 2010 (19.01) (OR. en) 5435/10 ENER 13 ENV 19 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget den: 14. januar 2010 til: Pierre de BOISSIEU, generalsekretær

Læs mere

Europaudvalget 1996 KOM (1996) 0347 Offentligt

Europaudvalget 1996 KOM (1996) 0347 Offentligt Europaudvalget 1996 KOM (1996) 0347 Offentligt tt -ùt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 23.09.1997 KOM(97) 462 endelig udg. 96/0200 (COD) Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS

Læs mere

BILAG. til. Europa-Parlamentet og Rådets direktiv

BILAG. til. Europa-Parlamentet og Rådets direktiv EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.7.2014 COM(2014) 397 final ANNEX 1 BILAG til Europa-Parlamentet og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2008/98/EF om affald, 94/62/EF om emballage og emballageaffald,

Læs mere

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0368 Offentligt

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0368 Offentligt Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0368 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 28.6.2007 KOM(2007) 368 endelig 2007/0128 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Polyfilla Plastisk Træ - Eg/Natur 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden

Sikkerhedsdatablad. Polyfilla Plastisk Træ - Eg/Natur 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Leverandør: Udarbejdet den: 19-02-2010 / HSV Borup Kemi I/S Bækgårdsvej 67 Anvendelse: Fugemasse.

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 1. marts 2011 (02.03) (OR. en) 6829/11 ENV 116

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 1. marts 2011 (02.03) (OR. en) 6829/11 ENV 116 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 1. marts 2011 (02.03) (OR. en) 6829/11 ENV 116 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget den: 17. februar 2011 til: generalsekretariatet Vedr.: Udkast

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. januar 2012 (16.01) (OR. en) 5313/12 TRANS 9

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. januar 2012 (16.01) (OR. en) 5313/12 TRANS 9 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 13. januar 2012 (16.01) (OR. en) 5313/12 TRANS 9 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget den: 9. januar 2012 til: Generalsekretariatet for Rådet Komm.

Læs mere

(EØS-relevant tekst) Artikel 1

(EØS-relevant tekst) Artikel 1 1.8.2015 L 206/21 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2015/1329 af 31. juli 2015 om ændring af forordning (EU) nr. 965/2012 for så vidt angår EU-luftfartsselskabers operationer af luftfartøjer, der er registreret

Læs mere

- der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2011)0120),

- der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2011)0120), P7_TA-PROV(2011)0448 Dæk til motorkøretøjer og påhængskøretøjer ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 25. oktober 2011 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om dæk til

Læs mere

FORORDNINGER. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 469/2009 af 6. maj 2009 om det supplerende beskyttelsescertifikat for lægemidler

FORORDNINGER. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 469/2009 af 6. maj 2009 om det supplerende beskyttelsescertifikat for lægemidler 16.6.2009 Den Europæiske Unions Tidende L 152/1 I (Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk) FORORDNINGER EUROPA-PARLAMENTETS

Læs mere

Hermed følger til delegationerne den afklassificerede udgave af ovennævnte dokument.

Hermed følger til delegationerne den afklassificerede udgave af ovennævnte dokument. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. november 2017 (OR. fr) 11323/01 DCL 1 AFKLASSIFICERING af dokument: af: 27. november 2001 ny status: Vedr.: JUR 258 INST 69 INF 106 PESC 318 COSDP 215

Læs mere