Frihedsrettigheder tur retur?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Frihedsrettigheder tur retur?"

Transkript

1 Frihedsrettigheder tur retur? Om antiterrorlovgivningen Tid til eftertanke Grunde til revision Redaktion: Ole Espersen, Vagn Greve, Christian Harlang, Holger Kallehauge, Jacob Mchangama og Preben Wilhjelm TIDERNE SKIFTER

2 Frihedsrettigheder tur/retur Retssikkerhedsfonden/CEPOS og Tiderne Skifter Forlagsredaktion: Claus Clausen Sats: An:Sats, Espergærde Tryk: Printinghouse POZKAL Printed in Poland ISBN: Støttet af Politiken-Fonden, Jyllands-Postens Fond og Hermod Lannungs Fond TIDERNE SKIFTER Læderstræde 5, 1. sal 1201 København K Tlf: Fax:

3 Indhold Forord 7 Redaktionen I. Lovgivningen, dens tilblivelse og behovet for et eftersyn i eftertankens lys 1. Eftertankens fortrinlighed 13 Prof. Vagn Greve 2. Lovgivning og praksis. Den relevante lovgivning, samt hidtidige terrorstraffesager: 2.1. Oversigt, antiterrorpakke I og II 31 Stud.jur. Louise Strømberg 2.2. Danske terrorsager 33 Stud.jur. Trine Schultz 3. Statsministerens positive holdning til en evaluering 36 Retssikkerhedsfondens og CEPOS korrespondance med statsministeren om en vurdering af hidtidige erfaringer angående antiterrorlovgivningen.) Mangel på statistik Brev til statsministeren 39 Svar fra statsministeren 42 II. Almindelige betragtninger om risici ved indgreb i borgerlige rettigheder (hvorfor disse indgreb bør være så begrænsede som muligt) 1. Terrorbekæmpelse og demokrati 47 Prof. dr.jur. Eva Smith 2. Domstolskontrol. Betragtninger over domstolenes, prøvelsesmulighed i sager, hvor staten er part 55 Fhv. landsdommer Holger Kallehauge III. Områder for evaluering og anbefalinger 1. Indgreb der rettes mod almenheden generelt og ikke mod mistænkte grupper eller personer: 1.1. Datalogning og dens konsekvenser 73 Forbundsformand Niels Bertelsen, PROSA

4 1.2. Hvidvask af penge 85 Chefjurist Erik Sevaldsen, Danske Bank 1.3. Om PET s ubetingede ret til dokumentudlevering 91 Prof.dr.jur. Ole Espersen 1.4. Borgernes frie ret til viden 94 Formand for Bibliotekarforbundet Pernille Drost 2. Indgreb der rettes mod bestemte grupper eller personer: 2.1. Den tiltaltes og hans forsvarers forringede retsstilling 100 Advokat dr.jur. Sysette Vinding Kruse 2.2. Terrorlister FN s og EU s sanktionslister 111 Professor ph.d. Thomas Elholm 2.3. Advokater i straffeprocessen med skjult identitet 122 Advokat Asger Thylstrup 3. Den begrænsede retlige og parlamentariske kontrol i Danmark med efterretningstjenesterne 3.1. Forslag til styrket kontrol 137 Chefjurist Jacob Mchangama, CEPOS Afslutning 143 Annex 1. Danske terrorsager Stud.jur. Trine Schultz Henvendelse fra HORESTA (hotel-, restaurant og turisterhvervets landsdækkende brancheorganisation) om problemerne i forbindelse med datalogningen Artikel fra Børsen, 19. april 2010 om antallet af hvidvasksager Medlemmer af Retssikkerhedsfondens Forum for retssikkerhed. Se i øvrigt fondens hjemmeside på 172 Bogens forfattere 174 Litteraturliste 177

5 Forord Om Retssikkerhedsfonden Den direkte anledning til stiftelsen af Retssikkerhedsfonden i 2005 var gennemførelsen af antiterrorlovgivningen af 2001 og den planlagte gennemførelse af yderligere antiterrorlovgivning i Danmark. Alle lande var af naturlige grunde stærkt optaget af, hvilke initiativer, herunder lovgivningsmæssige, der kunne medvirke til i fremtiden at forhindre forfærdelige forbrydelser som de, der blev begået i USA i september Situationens alvor gjorde det naturligt at vurdere, hvilke foranstaltninger, der kunne øge muligheden for effektiv efterforskning og strafforfølgning af mistænkte og af skridt, som på et så tidligt tidspunkt som muligt kunne tages for at afsløre forberedelser eller mulige forberedelser til terrorhandlinger. I en sådan sammenhæng vil det opståede behov for en undertiden vanskelig afbalancering af hensynet til borgernes fysiske sikkerhed og deres retssikkerhed opstå. Dette skete også i Danmark, hvilket omfattende politiske og juridiske debatter vidner om. Men også uden sammenhæng hermed er der her i landet i de senere år gennemført lovgivning, for eksempel omkring straffeprocessen og udlændinges retsstilling, der har givet anledning til bekymringer i såvel faglige som i politiske kredse. Undertegnede der, med undtagelse af Jacob Mchangama, har været medlemmer af fondens bestyrelse siden dens stiftelse, fandt det vigtigt gennem oprettelsen af Retssikkerhedsfonden at bidrage til en systematisk vurdering af lovgivningsmæssige eller andre skridt af væsentlig betydning for retssikkerheden i landet. 7

6 Som en følge heraf har vi samlet denne bogs bidrag, som vi håber, vil være nyttige i forbindelse med regeringens og Folketingets overvejelser for så vidt angår eventuelle revisioner af lovgivningen. Det er imidlertid også vores forventning, at bogen vil være nyttig for alle andre, der interesserer sig for retssikkerhed bl.a. i relation til antiterrorlovgivning, og at den kan finde anvendelse ved undervisning m.v. Udarbejdelsen er sket i samarbejde med Fondens Forum for retssikkerhed. Medlemskabet af dette forum fremgår af anneks 4. punkt. Endvidere har Tænketanken CEPOS, ved dens chefjurist Jacob Mchangama, deltaget i dette samarbejde. Vi har medtaget en række citater i forbindelse med de enkelte indlæg. De illustrerer vigtigheden af retssikkerhed for at bevare og beskytte demokrati og frihedsrettigheder. Vi takker i øvrigt for bidrag til udarbejdelsen af bogen fra Politiken-Fonden, Jyllands-Postens Fond og Hermod Lannungs Fond Ole Espersen, Vagn Greve, Chr. Harlang, Holger Kallehauge, Jacob Mchangama, Preben Wilhjelm

7 Materiel retssikkerhed: Indholdet af retsreglerne skal være klare, og det skal være muligt for den enkelte borger at kende sine rettigheder og pligter ved at læse den relevante lov. Når forvaltningen træffer afgørelser skal de have baggrund i loven, ligesom de skal være i overensstemmelse med grundlæggende retsprincipper. De skal være truffet på et grundlag, som hviler på lighed for loven. Processuel retssikkerhed: Handler om sagsbehandlingen, og sikres bl.a. ved regler om partshøring, aktindsigt og begrundelsespligt fra forvaltningsloven, ligesom borgeren ifølge den processuelle retssikkerhed skal sikres adgang til at klage over det offentliges afgørelser. Hvis ikke man kan klage, taler man om en svækket processuel retssikkerhed, ligesom graden af retssikkerhed er begrænset, hvis klageinstansen kun kan ændre dele af afgørelsen. Definition Wikipedia, Den frie encyklopædi

8

9 I Lovgivningen, dens tilblivelse og behovet for et eftersyn i eftertankens lys I en verden, hvor demokratiet er svækket, bliver retsstaten, lovens herredømme, til frihedens sidste bastion Ralf Dahrendorf: Die Krise der Demokratie, 2002

10

11 1. Eftertankens fortrinlighed Af Vagn Greve I dette afsnit begrunder prof.lic.jur. Vagn Greve, hvorfor det er både naturligt og nødvendigt at vurdere virkningen af og det faktiske behov for den vedtagne antiterrorlovgivning. Har de retssikkerhedsmæssige ofre været for store i forhold til, hvad vi har opnået? Vagn Greve skriver bl.a.: Terrorlovgivningen og dens gennemførelse skriger på tidsbegrænsninger og andre klausuler, så de gennemførte regler kan blive evalueret i eftertankens kølighed. Indledning Hvad er en god lov? Svaret er ikke uden videre givet. Vi lever heldigvis i et sekulariseret land, hvor den menneskelige lov ikke skal måles ud fra dens overensstemmelse med Guds lov i modsætning til stater som Iran, Israel og Texas. Lovgivning er menneskeværk, der fungerer som værktøj ved skabelsen af det samfund, som vi ønsker. Og som alt andet værktøj kan den være god eller dårlig. God er et ord, der i denne forbindelse kan betyde såvel hensigtsmæssig som ønskelig. På tilsvarende måde kan en god lov være en hensigtsmæssig lov til opnåelse af et mål, eller den kan være en lov, der fører frem til et ønsket mål. Og så må man vel sige, at en rigtig god lov er en lov, der både er god i betydningen af hensigtsmæssig og i betydningen af førende frem til et værdifuldt mål (det gode samfund). Både 13

12 Vagn Greve midler og mål skal være rosværdige. I dette indlæg vil jeg alene behandle processen. Ved vurderingen af processen er det ikke relevant, hvad målet er; det kan være et socialistisk samfund, et liberalt samfund eller noget helt tredje. Processen kan vurderes uafhængigt af målet. Hvad skal der ske under lovforberedelsen? Under lovforberedelsen skal man sikre sig, at problemet, som loven skal løse, er reelt, eller med andre ord, at virkeligheden er, som man tror, at den er; at de påtænkte midler er hensigtsmæssige; at de påtænkte midler er lovlige (altså respekterer de eksisterende begrænsninger i grundloven, menneskerettighederne, EU-retten m.m.); at de påtænkte midler er omkostningslave; både med hensyn til menneskelige og økonomiske omkostninger, og at der ikke er negative bivirkninger, det være sig uønskede faktiske virkninger eller uønskede påvirkninger af den øvrige lovgivning. Disse krav er principielt apolitiske. Det er informationer, som er nødvendige, uanset hvilket politisk mål der tilstræbes seriøst. Den gode lovgivningsproces Den gode lovgivningsproces er altså en proces, der fører frem til en lov, der er udformet således, at det valgte mål nås med de mindst mulige menneskelige og økonomiske omkostninger. Hvis man læser de lærebøger, som sagesløse jurastuderende må tilegne sig, får man ofte indtryk af en særdeles 14

13 1. Eftertankens fortrinlighed hen sigtsmæssig procedure for gennemførelsen af nye love og af ændringer i eksisterende lovbestemmelser. Efter læsningen af lærebøgerne sidder man tilbage med et billede af en minister, der har identificeret et problem; et sagkyndigt udvalg, der har gennemdiskuteret gældende ret og mulige løsninger på det eksisterende problem; et departement, der har gennemtygget udvalgets forslag, hørt alle vidende myndigheder samt lavet et velskrevet og klart formuleret lovforslag med oplysende bemærkninger; et udvalg i Folketinget, der har gennemgået forslaget grundigt og derefter taget politisk stilling til de foreliggende muligheder. Man kan næsten blive forundret over, hvor sammenhængende og logisk det hele er. Det er ikke et ufuldkomment menneskeværk, som rulles op for vore øjne, men et system som (næsten) entydigt tjener velgennemtænkte formål med velovervejede midler. Og som ydermere passer ind i den øvrige retstilstand som fod i hose. Man får ydermere indtryk af en god udvikling: proceduren og slutproduktet er nu væsentligt bedre, end det tidligere var tilfældet. Nu har man et lovkontor i Justitsministeriet, som med stor ekspertise gennemgår lovforslagene, og man har stående udvalg med særlig sagkundskab i Folketinget. Er systemet faktisk, som det beskrives? Eller er der tale om en idyllisering af den virkelige lovgivningsproces? Lad mig straks slå fast, at systemet kan fungere på denne ideelle måde, og at det til tider gør det; men det kan desværre også fungere på en ganske anden måde. I en artikel, som jeg skrev for et par år siden, opregnede jeg en uhyggeligt lang række eksempler på lovgivning, 15

14 Vagn Greve som baseres på en moralsk panik uden bund i virkeligheden; eller udløses af en halvvågen politikers udtalelse i radioens tidlige morgennyheder om en konkret sag; som gennemføres uden behandling i et sagkyndigt udvalg eller med behandling i et pakket udvalg med et kommissorium, som fuldstændigt har udelukket sagligt begrundede indvendinger; hvor lovforslaget ikke har været udsendt til høring, eller hvor høringen er sket med så kort frist, at den ikke giver mening; hvor folketingsbehandlingen har været en skuebehandling, enten fordi der er indgået et politisk forlig, som gør det umuligt at ændre i forslaget, eller fordi det behandles så hurtigt, at det ikke er muligt reelt at gennemtygge det. Som al anden politik kan kriminalpolitiske holdninger, udtalelser og resultater være sammenhængende, velgennemtænkte og velbegrundede eller selvmodsigende og uigennemtænkte. De kan være baseret på rigtige eller forkerte opfattelser af virkeligheden. De kan være udtryk for en human idealisme eller for en afstumpet egeninteresse. De kan være udtryk for en retstatsideologi, en socialstatsideologi, en helt tredje eller for en syndig forvirring af ideologier. Men hvorfor gennemfører man dårlige love? Det spørgsmål stillede en engelsk forsker sig selv efter at have analyseret Tony Blairs lovgivning: Why do policy makers adopt bad policies? Og han svarede: They do so for one of four reasons poor evidence, ignorance, ideology or self-interest. (Michael Tonry: Punishment and politics, 2004). Dårligdom på grund af ideologi eller politikeres usaglige selvinteresse må først og fremmest bekæmpes med stemmesedlen, men selv på disse områder gælder det dog, at en ordentlig lovgivningsproces kan forbedre lovgivningen. Forskeren peger imidlertid måske med føje først og fremmest på poor evidence, dvs. et utilstrækkeligt kundskabsniveau som årsagen til dårlig lovgivning. Det er i godt samsvar med, at kravet om en 16

15 1. Eftertankens fortrinlighed kundskabsbaseret retspolitik i disse år rejses i mange lande og på mange retsområder. Ideen i det repræsentative demokrati og dets styrke i forhold til direkte demokrati er, at de valgte repræsentanter skal kunne tage informeret stilling til problemerne, dvs. blandt andet på grundlag af den faglige viden, som de har eller bibringes. Selvfølgelig skal politikerne tage hensyn til befolkningens ønsker. Men en viden om følelser og holdninger hos befolkningen kan ikke ubearbejdet indgå i beslutningsgrundlaget, alene fordi sådanne følelser og holdninger alt for ofte hviler på et urigtigt faktisk grundlag. Det er desværre en kendsgerning, som Stephan Hurwitz udtrykte det, at [u]d fra henvisninger til den sunde retfølelse er ethvert, nu almindeligt anerkendt fremskridt i kriminalretten blevet bekæmpet i de sidste par hundrede år. (Den danske kriminalret, Almindelig del, ). Alt for ofte viser det sig, at de brugte retspolitiske argumenter er urigtige og overfladiske såvel hos politikere som hos andre. F.eks. hævdes det, at tilbagefaldet til ny kriminalitet kan reduceres gennem inhumane afsoningsformer, at promillekørsel (som den hed) er farlig, at pornografi fører til seksualforbrydelser, og at pengeforbrydelser straffes strengere end personforbrydelser. Når fakta inddrages, sker det desværre ikke sjældent på en useriøs måde. Der henvises eksempelvis til tider i forbindelse med lovforslagene til udokumenterede fakta f.eks. helt urealistiske og ubegrundede formodninger om kriminalitetsudviklingen efter lovens vedtagelse. Og endnu værre: det sker, at de indeholder oplysninger eller påstande, som det er svært at mene skulle være givet i god tro. Da man indførte ungdomssanktionen, henviste man til de gode erfaringer fra fortidens ungdomsfængsler på en måde, der var ganske uforståelig for en person, der kendte til dem. Og nu ser man da også, som man kunne vente, præcis de samme problemer i nutidens ungdomssanktioner, som førte til afskaffelse af fortidens ungdomsfængsler i 1970 erne. 17

16 Vagn Greve Det er jo en gammel erfaring, at straffelove sjældent er egnede midler til løsning af sociale problemer; men den glemmes alt for ofte. Og hvad hjælper det en patient at undgå at dø af en sygdom, hvis han eller hun i stedet dør af medicinen det gælder også, når staten er patienten. Der er mange eksempler på, at utilsigtede følger opkommer af ny lovgivning. F.eks.: I nogle af USA s stater har man indført strafudmålingsmodellen three strikes and you re out med mere end 25 års fængsel selv for helt bagatelagtig kriminalitet. Det viste sig, at antallet af drab på kort sigt steg med 13-14% og på langt sigt med 16-24% i de stater, der gennemførte sådanne strafudmålingsprincipper. Det er jo også letforståeligt, at personer, der ved, at de står til så drakoniske straffe, er villige til at ty til de groveste midler for at undgå anholdelse. Love kan måske virke, isoleret set; men det kan til tider blot betyde flytning af problemet og dermed sågar forværringer. F.eks.: Metaldetektorerne halverede antallet af flykapringer, men derpå steg antallet af terrorhandlinger tilsvarende andetsteds. Befæstningen af USAs ambassader reducerede angrebene på dem; derefter steg angrebene på amerikanere andetsteds. De nye tekniske tyverisikringer på luksusbiler fik antallet af stjålne biler til at rasle ned i London; til gengæld er antallet af bilejere, der får frarøvet deres bilnøgler under trusler med våben, steget meget kraftigt. Dertil kommer, at selv om man ansvarsfuldt tilstræber at opfylde de ovenfor skitserede krav, kan det være umuligt at gøre dette på den optimale måde. Kriminologien og andre empiriske videnskaber kan på mange områder give os en viden om, hvordan virkeligheden er, og om, hvad der antagelig vil ske som følge af et indgreb. På de fleste områder er der imidlertid ikke en sådan helt sikker viden, og lovgivningsmagten må basere sit arbejde på ekstrapolering fra den eksisterende viden og det mytiske begreb sund fornuft. Det gælder ganske 18

17 1. Eftertankens fortrinlighed særligt, når man hvad man selvsagt bør også inddrager bivirkningerne i beslutningsgrundlaget. Det er dog selvsagt intet argument for ikke at bruge den faktisk eksisterende kundskab. Det har som konsekvens, at så godt som al lovgivning har karakter af eksperimenter. Lovgivning er endvidere meget sjældent en endelig løsning på problemerne. Hvis/når man erkender dette, må man også tænke videre. Det savner jo fornuftig mening at sætte et eksperiment i gang og derpå forlade lokalet uden at interessere sig for resultatet af det. Alligevel er det alt for sjældent, at man på et ordentligt grundlag vurderer nye loves og lovændringers virkninger. Evalueringsmodeller I dansk lovgivningspraksis er der især to modeller, som anvendes: Nogle love rummer en revisionsklausul, som kræver, at loven efter en passende tid på ny skal bekræftes af lovgivningsmagten, for at den kan bevare sin gyldighed. Den anvendes formentlig især, når der i et eller flere partier er en usikkerhed omkring den foreslåede løsning. Ved at tilbyde en senere evaluering kan tøvende partier bringes til at stemme for loven. Uden at have undersøgt det ordentligt, er det mit indtryk, at disse klausuler anvendes forholdvis sjældent, og at de som oftest fjernes igen efter en kursorisk behandling, når det stipulerede tidspunkt nås. I andre tilfælde afkræver folketingsudvalget ministeren et løfte om, at det efter passende tid skal have en redegørelse for lovens brug. Denne model bruges nok især, når politikerne er bange for, at loven/lovforslaget vil blive negligeret af administrationen og/eller domstolene. Det er en model, som bruges mere i dag end tidligere. Det skyldes delvis, at mange politikere i dag har en begrundet eller ubegrundet mistillid til administrationen og domstolene. Det er dog næppe hele forklaringen. Det er et meget synligt træk i nutidens samfund, at alt skal kontrolleres. Der hersker mangfoldige andre steder 19

18 Vagn Greve en managementmodeideologi, som bygger på mistillid, løbende kontrol, indberetninger, rapporter og evalueringer. På den baggrund kan det ikke undre, at f.eks. også Retsudvalget tænker i sådanne baner på sit område hvad der ikke nød vendigvis gør ideologien mere overbevisende. Hvor revisionsklausulerne i praksis næppe har haft større indflydelse på lovgivningen, får redegørelser for lovændringers (manglende) gennemslagskraft formodentlig noget hyppigere parlamentarikere til at kræve eller true med nye lovændringer eller andre indgreb. I begge tilfælde kan grundlaget for evalueringsdiskussionen være af mange arter, fra en kort politisk udtalelse til en omfattende og grundig empirisk undersøgelse. I forhold til tidligere er de faktuelle beskrivelser i dag hyppigere og sagligt bedre, hvilket utvivlsomt har sammenhæng med, at Justitsministeriet har fået sin egen forskningsafdeling med kriminologisk og anden samfundsvidenskabelig ekspertise. De ministerielle forslag om fjernelse af revisionsklausuler og redegørelser for den faktiske anvendelse rummer oftest (altid?) referater af myndighedernes opfattelser, men formentlig aldrig en baggrundsbehandling med den bonitet, som (til tider) findes i sagkyndige udvalg i lovforberedelsesfasen. Det ville ellers være nærliggende at have en fast procedure, hvorefter man generelt, f.eks. efter tre år, indkaldte det lovforberedende udvalg til en drøftelse af, om det ønskede resultat af lovgivningen faktisk er nået. Det ville ikke koste ret meget. Lovgivning er næsten per definition indførelse af indskrænkninger i borgernes frihed. En sådan kan selvfølgelig ikke accepteres og opretholdes, hvis den ikke fører til de ønskede mål. På den måde er jævnlig efterkontrol og eftersyn naturlige led i en retsstats funktion. I det følgende konfronteres de generelle principper for god lovgivning med den nyere terrorlovgivning. 20

OFFENTLIGE MYNDIGHEDER HAR FORTSAT VID ADGANG TIL AT FORETAGE TVANGSINDGREB I PRIVATE HJEM OG VIRKSOMHEDER

OFFENTLIGE MYNDIGHEDER HAR FORTSAT VID ADGANG TIL AT FORETAGE TVANGSINDGREB I PRIVATE HJEM OG VIRKSOMHEDER Af Chefjurist Jacob Mchangama Direkte telefon +45244220 31. maj 2011 OFFENTLIGE MYNDIGHEDER HAR FORTSAT VID ADGANG TIL AT FORETAGE TVANGSINDGREB I PRIVATE HJEM OG VIRKSOMHEDER Retssikkerhedsloven fra 2005

Læs mere

HØRING OVER UDKAST TIL FORSLAG TIL LOV OM CENTER FOR CYBERSIKKERHED SAMT EVALUERING AF GOVCERT-LOVEN

HØRING OVER UDKAST TIL FORSLAG TIL LOV OM CENTER FOR CYBERSIKKERHED SAMT EVALUERING AF GOVCERT-LOVEN Forsvarsministeriet fmn@fmn.dk pah@fmn.dk hvs@govcert.dk WILDERS PLADS 8K 1403 KØBENHAVN K TELEFON 3269 8888 DIREKTE 3269 8805 RFJ@HUMANRIGHTS.DK MENNESKERET.DK J. NR. 540.10/30403/RFJ/MAF HØRING OVER

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt Europaudvalget, Retsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Kommissionen indfører ny procedure til beskyttelse

Læs mere

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V F O R

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V F O R Justitsministeriet Udlændingeafdelingen Udlændingekontoret udlafd@jm.dk med kopi til asp@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8

Læs mere

OG II ER ENSIDIG OG UKRITISK

OG II ER ENSIDIG OG UKRITISK JUSTITSMINISTERIETSS REDEGØRELSE OM ANTI-TERRORPAKKE TERRORPAKKE I OG II ER ENSIDIG OG UKRITISK Siden vedtagelsen af regeringens såkaldte anti-terrorpakker r har der i dele af offentligheden været bekymring

Læs mere

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Generelt Revisions- og Risikokomiteen er et udvalg under Bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med forretningsordenen for Bestyrelsen.

Læs mere

Notat // 19/01/09. Nyt lovforslag til styrkelse af den private ejendomsret er for uambitiøst

Notat // 19/01/09. Nyt lovforslag til styrkelse af den private ejendomsret er for uambitiøst Nyt lovforslag til styrkelse af den private ejendomsret er for uambitiøst Miljøministeren har sendt et lovforslag om ændring af planloven i høring. Lovforslaget ophæver kommunernes adgang til at ekspropriere

Læs mere

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Baggrunden Både i akademisk litteratur og i offentligheden bliver spørgsmål om eget ansvar for sundhed stadig mere diskuteret. I takt med,

Læs mere

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført:

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført: Kendelse af 12. oktober 1999. 99-67.906 Aktindsigt nægtet Realkreditlovens 98 (Peter Erling Nielsen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat K har ved skrivelse af 16. marts 1999 klaget over, at Finanstilsynet

Læs mere

Socialpædagogisk regelsamling

Socialpædagogisk regelsamling Christian Breinholt og Jørgen Christiansen Socialpædagogisk regelsamling nye rammer for det pædagogiske arbejde 4. udgave forord Forord Socialpædagogisk regelsamling nye rammer for det pædagogiske arbejde

Læs mere

Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede forbrydelser

Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede forbrydelser 22. januar 2007 POLITIAFDELINGEN Polititorvet 14 1780 København V Telefon: 3314 8888 Telefax: 3343 0006 E-mail: Web: rpcha@politi.dk www.politi.dk Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede

Læs mere

Har du været udsat for en forbrydelse?

Har du været udsat for en forbrydelse? Har du været udsat for en forbrydelse? Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig En straffesags forløb Når politiet f.eks. ved en anmeldelse har fået kendskab til, at der er begået en forbrydelse,

Læs mere

Mundtlig beretning 2009

Mundtlig beretning 2009 Mundtlig beretning 2009 Denne beretning skal naturligvis kun omhandle det, som er sket siden årsskiftet, fordi det, der vedrører kalenderåret 2009, findes i den skriftlige beretning. Indeværende år var

Læs mere

Vejledning 29. januar 2007

Vejledning 29. januar 2007 Vejledning 29. januar 2007 Vejledning om anvendelse af mobiltelefoner, notebooks mv. i retslokaler 1 Indledning...2 1.1 Baggrund...2 1.2 Vejledningens udformning...2 2 Generelt om brug af mobiltelefoner,

Læs mere

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret R I G S A DV O K A TE N 7. m aj 2 0 13 Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret Med henblik på at forbedre mulighederne for en mere koordineret styring af, hvilke sager der på det strafferetlige

Læs mere

Statsrevisorernes beretning nr. 3 2007 om Cancerregisteret

Statsrevisorernes beretning nr. 3 2007 om Cancerregisteret Ministeren for Sundhed og Forebyggelse 5. februar 2008 Statsrevisoratet Christiansborg Statsrevisorernes beretning nr. 3 2007 om Cancerregisteret Statsrevisorerne har ved brev af 6. december 2007 anmodet

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2010-080-0075 Dato: 27. september 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 668 af 10. september 2010. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Nick Hækkerup (S). (Alm.

Læs mere

INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK

INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK December 2014 Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti Religiøs radikalisering og ekstremisme er en alvorlig trussel

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Til Folketinget Skatteudvalget

Til Folketinget Skatteudvalget 20. november 2014 J.nr. 14-0357670 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges supplerende høringsskema samt modtagne høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af skatteforvaltningsloven,

Læs mere

God behandling i det offentlige

God behandling i det offentlige Indledning Større kvalitet i den offentlige forvaltning God behandling i det offentlige - om god forvaltningsskik i stat og kommune I disse år er de offentlige ydelser og den offentlige sagsbehandling

Læs mere

Ved denne afgørelse traf nævnet følgende afgørelse (herefter "Afgørelsen"):

Ved denne afgørelse traf nævnet følgende afgørelse (herefter Afgørelsen): METROPOL FREDERIKSBERGGADE 16 1459 KØBENHAVN K TELEFON: 33 11 45 45 TELEFAX: 33 11 80 81 www.nnlaw.dk OLE FINN NIELSEN JACOB NØRAGER-NIELSEN EIGIL LEGO ANDERSEN, DR. JUR. MORTEN ELDRUP-JØRGENSEN, MBA HENRIK

Læs mere

2. Sammenfatning af arbejdsgruppens betænkning

2. Sammenfatning af arbejdsgruppens betænkning 2. Sammenfatning af arbejdsgruppens betænkning Arbejdsgruppens betænkning indeholder en gennemgang af de grundlæggende begreber om blandt andet udvisning og statens sikkerhed samt en beskrivelse af gældende

Læs mere

Beskæftigelsesministerens tale til samråd om for sent anmeldte arbejdsskader.

Beskæftigelsesministerens tale til samråd om for sent anmeldte arbejdsskader. Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 AMU alm. del Svar på Spørgsmål 94 Offentligt T A L E Beskæftigelsesministerens tale til samråd om for sent anmeldte arbejdsskader. 29. oktober 2010 J.nr. 2010-0016553 Internationalt

Læs mere

Kommissorium for Udvalg om åbenhed om den økonomiske støtte til politiske partier

Kommissorium for Udvalg om åbenhed om den økonomiske støtte til politiske partier Lovafdelingen Dato: 11. marts 2014 Kontor: Lovkvalitetskontoret Sagsbeh: Katrine Busch Sagsnr.: 2011-750-0013 Dok.: 1109053 Kommissorium for Udvalg om åbenhed om den økonomiske støtte til politiske partier

Læs mere

Danmarks Skatteadvokater Folketingets Skatteudvalg

Danmarks Skatteadvokater Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget 2012-13 SAU alm. del Bilag 53 Offentligt Danmarks Skatteadvokater Folketingets Skatteudvalg Møde 25. oktober 2012 Retssikkerhed Rum til forbedring Retssikkerhed er mere end en programerklæring

Læs mere

Betænkning om administrativ udvisning af udlændinge, der må anses for en fare for statens sikkerhed

Betænkning om administrativ udvisning af udlændinge, der må anses for en fare for statens sikkerhed MINISTERIET FOR FLYGTNINGE INDVANDRERE OG INTEGRATION Betænkning om administrativ udvisning af udlændinge, der må anses for en fare for statens sikkerhed Februar 2009 Indhold 1. Indledning 12 1.1 Baggrund

Læs mere

Cavling-komiteen. Ang. Cavling-prisen 2010

Cavling-komiteen. Ang. Cavling-prisen 2010 Cavling-komiteen Ang. Cavling-prisen 2010 Metoderapport for afdækningen af socialdemokraternes formand Helle Thorning-Schmidts mands skatteforhold. B.T. 2010. Indstillet: Thomas Nørmark Krog og Kasper

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovforslag nr. L 88 Folketinget 2010-11 Fremsat den 1. december 2010 af ministeren for ligestilling (Hans Christian Schmidt, fg.) Forslag til Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd (Ophævelse

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

Jeg tager det oplyste til efterretning og foretager mig herefter ikke mere på dette punkt.

Jeg tager det oplyste til efterretning og foretager mig herefter ikke mere på dette punkt. Direktoratet for Kriminalforsorgen Strandgade 100 1401 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse:

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet Ansøgningsskema SG4_da_141014 Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet grundlag end familiesammenføring, studie, erhverv eller

Læs mere

STRAFFE SAGENS GANG. Jurist- og Økonomforbundets. Forlag

STRAFFE SAGENS GANG. Jurist- og Økonomforbundets. Forlag STRAFFE SAGENS GANG Gorm Toftegaard Nielsen Jurist- og Økonomforbundets Forlag STRAFFESAGENS GANG Gorm Toftegaard Nielsen STRAFFESAGENS GANG Jurist- og Økonomforbundets Forlag København 2011 STRAFFESAGENS

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt LOVSEKRETARIATET NOTAT OM DET SÅKALDTE IDENTITSKRAV I GRUNDLOVENS 41, STK. 2, I FORHOLD TIL ET AF MINISTEREN STILLET ÆNDRINGSFORSLAG TIL

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 21. juni 2005 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-730-0013 Dok.: CHA40254 N O T I T S om udviklingen i strafniveauet efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Læs mere

Lytternes og seernes redaktør DR Byen 0999 København C. Kære Jacob Christian Mollerup

Lytternes og seernes redaktør DR Byen 0999 København C. Kære Jacob Christian Mollerup Lytternes og seernes redaktør DR Byen 0999 København C Kære Jacob Christian Mollerup Som det blev tilkendegivet inden jul, ønsker Den Uafhængige Politiklagemyndighed at indgive en formel klage over Danmarks

Læs mere

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager 5-6. Forvaltningsret 114.1 115.1 115.2 115.3. Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager En person skrev

Læs mere

Til høringen havde Grønlands Råd for Menneskerettigheder og Institut for Menneskerettigheder valgt at fokusere på temaet retssikkerhed.

Til høringen havde Grønlands Råd for Menneskerettigheder og Institut for Menneskerettigheder valgt at fokusere på temaet retssikkerhed. UPR-FOLKEHØRING I NUUK 2015 OM RETSSIKKERHED 2 2. M A J 2 0 1 5 Grønlands Råd for Menneskerettigheder afholdt i samarbejde med Institut for Menneskerettigheder og Naalakkersuisut (den grønlandske regering)

Læs mere

Tilliden til politiet i Danmark 2010

Tilliden til politiet i Danmark 2010 Tilliden til politiet i Danmark 2010 Befolkningens syn på og tillid til politiet før og efter gennemførelse af politireformen i 2007 Af Flemming Balvig, Lars Holmberg & Maria Pi Højlund Nielsen Juli 2010

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. februar 2013 11/16848 EGENBETALING AF VEJBELYSNING I brev af 26. oktober 2011 har grundejerforeningen klaget over Kommunens afgørelse af 29. september 2011 om

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Social- og integrationsministeriet Sendt med e-mail til: jub@sm.dk samt caw@sm.dk Den 18. januar 2013 D.nr. 1171-126 Sagsbeh. Thomas Gruber Vedr.: Høringssvar vedr. forslag til lov om kriminalpræventive

Læs mere

Arbejdsmarkedsstyrelsen ams@ams.dk; tbi@ams.dk; rnh@ams.dk; aml@ams.dk; act@ams.dk; anh@ams.dk; bst@ams.dk

Arbejdsmarkedsstyrelsen ams@ams.dk; tbi@ams.dk; rnh@ams.dk; aml@ams.dk; act@ams.dk; anh@ams.dk; bst@ams.dk Arbejdsmarkedsstyrelsen ams@ams.dk; tbi@ams.dk; rnh@ams.dk; aml@ams.dk; act@ams.dk; anh@ams.dk; bst@ams.dk T E L E F O N D I R E K T E 3 2 6 9 8 9 0 5 M O B I L 3 2 6 9 8 9 0 5 M A F @ H U M A N R I G

Læs mere

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P PRINCIP R G R A M Dansk Folkepartis formål er at hævde Danmarks selvstændighed, at sikre det danske folks frihed i eget land samt at bevare og udbygge folkestyre og monarki. Vi er forpligtede af vor danske

Læs mere

Vedrørende: Spørgetema om voldtægtsofres retsstilling Deres j.nr.: 2004-430-1015

Vedrørende: Spørgetema om voldtægtsofres retsstilling Deres j.nr.: 2004-430-1015 Justitsministeriets Strafferetsplejeudvalg Att. Charlotte Lauritsen Strafferetskontoret Slotsholmsgade 10 1216 København K Vedrørende: Spørgetema om voldtægtsofres retsstilling Deres j.nr.: 2004-430-1015

Læs mere

rettigheder for personer med handicap

rettigheder for personer med handicap FN s KONVENTION OM rettigheder for personer med handicap PÅ LET DANSK FN s KONVENTION OM RETTIGHEDER FOR PERSONER MED HANDICAP PÅ LET DANSK Udgivet af: Socialministeriet, 2010 Bearbejdning af FN s konvention

Læs mere

Krigskommissionen er rigtig men tester regeringen demokratisk

Krigskommissionen er rigtig men tester regeringen demokratisk Krigskommissionen er rigtig men tester regeringen demokratisk Af Lektor, ph.d., Anders Henriksen Det Juridiske Fakultet ved Københavns Universitet Regeringens beslutning om at nedsætte en undersøgelseskommission,

Læs mere

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger.

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger. Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger Statsforvaltningens brev til en borger. 2014-216125 Dato:08-09- 2015 Henvendelse vedrørende Aarhus Kommunes afslag på sammenstilling af oplysninger (dataudtræk)

Læs mere

KEND DIN RET RETSLEX

KEND DIN RET RETSLEX KEND DIN RET RETSLEX Retsstaten DOMSTOLSSTYRELSEN, DECEMBER 2014 A RETSSTATEN Har du tænkt over, hvorfor politikerne ikke kan blande sig i domstolenes afgørelser, eller hvorfor det er vigtigt, at der er

Læs mere

KAPITEL 1 INFORMATIONS- OG YTRINGSFRIHED

KAPITEL 1 INFORMATIONS- OG YTRINGSFRIHED INDHOLD FORORD............................. 15 KAPITEL 1 INFORMATIONS- OG YTRINGSFRIHED 1.1 Indledning.......................... 17 1.2 Grundrettigheder....................... 18 1.2.1 Konventioner og

Læs mere

Aktindsigt i korrespondance på e-mailserver

Aktindsigt i korrespondance på e-mailserver Aktindsigt i korrespondance på e-mailserver En forening klagede til ombudsmanden over Økonomi- og Erhvervsministeriets afslag på aktindsigt i e-mail-korrespondance på Søfartsstyrelsens e-mailserver. Ombudsmanden

Læs mere

Det fleksible fællesskab

Det fleksible fællesskab Kultur Det fleksible fællesskab Kirsten Hastrup unı vers Kultur Det fleksible fællesskab Kultur Det fleksible fællesskab Af Kirsten Hastrup unıvers Kultur Det fleksible fællesskab er sat med Adobe Garamond

Læs mere

Lægesekretærelev-konference 2014

Lægesekretærelev-konference 2014 Lægesekretærelev-konference 2014 - Hvor går grænserne? Sted: Handelsfagskolen i Skåde Tidspunkt: Torsdag d. 30. januar 2014 kl. 9.00 14.00 Antal deltagere: 94 Arrangører: Lægesekretærelevhold 38, Handelsfagskolen

Læs mere

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i Finansministeren Den 12. december 2006 Statsrevisoratet Christiansborg Beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand Jeg vil nedenfor give mine kommentarer til beretning 2/06 om statens køb af juridisk

Læs mere

Model til en EU-rettighedserklæring for mistænkte og tiltalte i straffesager

Model til en EU-rettighedserklæring for mistænkte og tiltalte i straffesager Danish Model til en EU-rettighedserklæring for mistænkte og tiltalte i straffesager Du har ret til at have denne rettighedserklæring i din besiddelse under din tilbageholdelse. Hvis du er blevet tilbageholdt

Læs mere

DET ER IKKE FORBUDT AT KENDE SINE RETTIGHEDER

DET ER IKKE FORBUDT AT KENDE SINE RETTIGHEDER Det er vigtigt at få rettet fejl og mangler uden at det har konsekvenser for nogen. Med den hastighed alting ændres og omstruktureres og effektiviseres, kan det ikke undga s, der bega s fejl, så det vigtigste

Læs mere

Jørn Vestergaard, professor i strafferet ved Københavns Universitet. Militær overvågning af danskere i udlandet udhuling af normale retsgarantier

Jørn Vestergaard, professor i strafferet ved Københavns Universitet. Militær overvågning af danskere i udlandet udhuling af normale retsgarantier Det Udenrigspolitiske Nævn, Forsvarsudvalget 2014-15 UPN Alm.del Bilag 186, FOU Alm.del Bilag 80 Offentligt 1 Jørn Vestergaard, professor i strafferet ved Københavns Universitet Militær overvågning af

Læs mere

DOM. Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael

DOM. Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael B. Elmer, og de sagkyndige medlemmer, John Tyrrestrup og Bjarne

Læs mere

UDKAST. Loven træder i kraft den 15. juni 2012. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt

UDKAST. Loven træder i kraft den 15. juni 2012. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om medlemskab af folkekirken, kirkelig betjening og sognebåndsløsning (Præsters ret til at undlade at vie

Læs mere

Høringssvar vedr. bestemmelser om obligatorisk digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige

Høringssvar vedr. bestemmelser om obligatorisk digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige Notat Høringssvar vedr. bestemmelser om obligatorisk digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige Til: Michael Søsted og Grethe Krogh Jensen, Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Fra: Dansk Erhverv

Læs mere

Menneskerettighederne

Menneskerettighederne 1 Menneskerettighederne Forenede Nationers verdenserklæring om menneskerettigheder www.visdomsnettet.dk 2 MENNESKERETTIGHEDERNE De Forenede Nationers verdenserklæring om menneskerettigheder Den 10. december

Læs mere

Tvisten handler alene om de 5.1 mio. kr. (Th. Knudsen, Folketidende 27.3.2015)

Tvisten handler alene om de 5.1 mio. kr. (Th. Knudsen, Folketidende 27.3.2015) Tvisten handler alene om de 5.1 mio. kr. (Th. Knudsen, Folketidende 27.3.2015) Sagen handler om noget mere! - Afgivelse af urigtige oplysninger til kommunalbestyrelsen og pressen - Fejlagtig indberetning

Læs mere

Hvad siger loven 00:00:00. vignet starter 00:01:04. Titel: Hvad siger Loven. 00:01:17. Folketingssalen

Hvad siger loven 00:00:00. vignet starter 00:01:04. Titel: Hvad siger Loven. 00:01:17. Folketingssalen Hvad siger loven 00:00:00 vignet starter 00:01:04 Titel: Hvad siger Loven 00:01:17. Folketingssalen 00:01:39 taler i folketingssalen:..socialdemokratiske ordfører, Lone Møller svarede særdeles glimrende

Læs mere

LOKK, Fredericia. Gitte Rydal Udlændingestyrelsen 8. Juni 2012

LOKK, Fredericia. Gitte Rydal Udlændingestyrelsen 8. Juni 2012 LOKK, Fredericia Gitte Rydal Udlændingestyrelsen 8. Juni 2012 Oversigt Udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring Processuelt ophold Meddelelse af opholdstilladelse (Udl. 9) Forlængelse (Udl. 11)

Læs mere

Guide til succes med målinger i kommuner

Guide til succes med målinger i kommuner Guide til succes med målinger i kommuner Af Kresten Bjerg, kommunikationsrådgiver, Bjerg K Kommunikation måles af forskellige grunde. Derfor skal kommunikation også måles på forskellige måder. Dit første

Læs mere

Regeringens skattelypakke - forslag i høring Forslaget er en del af regeringens indsats mod skattely

Regeringens skattelypakke - forslag i høring Forslaget er en del af regeringens indsats mod skattely Regeringens skattelypakke - forslag i høring Forslaget er en del af regeringens indsats mod skattely Regeringen har netop præsenteret sin skattelypakke, der indeholder forslag til nye regler om udenlandske

Læs mere

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold 10-5. Forvaltningsret 115.1. Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold En mand fik visum til Danmark og rejste ind i landet. I forbindelse med visumsagen stillede hans herboende

Læs mere

Er der klaget over dig?

Er der klaget over dig? Er der klaget over dig? 1 Vejledning til politipersonale om klager til Politiklagemyndigheden 2 Ved lov nr. 404 af 21. april 2010 om ændring af retsplejeloven er der indført nye regler om behandlingen

Læs mere

Ministerens velkomst og indledning ved konference 16. april 2012 om folkekirkens styringsstruktur

Ministerens velkomst og indledning ved konference 16. april 2012 om folkekirkens styringsstruktur Ministerens velkomst og indledning ved konference 16. april 2012 om folkekirkens styringsstruktur Velkommen til denne dags konference om folkekirkens styringsstruktur. Jeg har set frem til den med glæde

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 129 Offentligt

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 129 Offentligt Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 129 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 10. april 2007 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk Orientering

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S. Sendt til: mt@etikportalen.dk

Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S. Sendt til: mt@etikportalen.dk Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S Sendt til: mt@etikportalen.dk 14. marts 2013 Vedrørende behandling af personoplysninger hos Etik Portalerne ApS Datatilsynet Borgergade 28,

Læs mere

Øget risiko For begyndere

Øget risiko For begyndere Øget risiko For begyndere Vi ser det dagligt i medierne: Ny undersøgelse viser 20 % øget risiko for at udvikle (et eller andet ubehageligt eller dødeligt) hvis man (gør noget som Sundhedsstyrelsen eller

Læs mere

Indsamlinger til gode formål

Indsamlinger til gode formål 1. Indsamlinger til gode formål I Danmark er der en lang og fin tradition for at samle penge ind til organisationers og foreningers almennyttige arbejde. Vi samler ind i forbindelse med akutte katastrofer,

Læs mere

Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk

Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8 1 6 L U J J @ H U M A N R I G H T

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 10.5.2012 2012/2037(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om gennemførelsen af direktiv 2008/48/EF om forbrugerkreditaftaler (2012/2037(INI))

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta! Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

Sidste led i borgernes retssikkerhed

Sidste led i borgernes retssikkerhed Sidste led i borgernes retssikkerhed Af Folketingets Ombudsmand Jørgen Steen Sørensen Den 1. februar i år tiltrådte jeg stillingen som Folketingets Ombudsmand og afløste samtidig Hans Gammeltoft-Hansen,

Læs mere

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen "A Danmark A/S mod Finanstilsynet".

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen A Danmark A/S mod Finanstilsynet. Kendelse af 8. marts 2001. 00-177.318. Aktindsigt nægtet. Der var ikke grundlag for at lade klageren indtræde i en verserende sag, der vedrørte hans pensionsforhold. Lov om forsikringsvirksomhed 66 a og

Læs mere

Folketinget By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K Folketinget By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 21. maj 2014 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Annemette Ross Sagsnr.: 2013-0032-0567 Dok.: 1041322 Opfølgning på Folketingets By-

Læs mere

Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv

Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv - juridiske og praktiske udfordringer DemensKoordinatorer i DanmarK Årskursus 2015 Flytningen til et passende botilbud skal medføre en klar

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

Afskedig sked else ig TR-kursus Byggecentrum 9. - 11. maj 2011

Afskedig sked else ig TR-kursus Byggecentrum 9. - 11. maj 2011 Afskedigelse Reglerne Overenskomsterne: Basis og leder Forvaltningsloven - herunder: - uskrevne retsregler - ombudsmandsudtalelser Funktionærloven Domspraksis Ligebehandlingsloven Tjenestemandsregulativer

Læs mere

14. maj 2009 J.nr.: NKN-111-00041 ssc. Delafgørelse I sagen om fredning af Næstved Øvelsesplads og tilstødende skove

14. maj 2009 J.nr.: NKN-111-00041 ssc. Delafgørelse I sagen om fredning af Næstved Øvelsesplads og tilstødende skove Rentemestervej 8, 2400 København NV Tlf.: 7254 1000 Fax: 7254 1001 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www. nkn.dk CVR: 18210932 14. maj 2009 J.nr.: NKN-111-00041 ssc Delafgørelse I sagen om fredning af Næstved Øvelsesplads

Læs mere

SÅDAN FORLØBER DIN SAG. - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager

SÅDAN FORLØBER DIN SAG. - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager SÅDAN FORLØBER DIN SAG - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager SÅDAN FORLØBER DIN SAG - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager Der er regler for, hvordan

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand

Læs mere

PARTIERNE BAG EU-AFTALE SYLTER RETSSIKKERHEDEN

PARTIERNE BAG EU-AFTALE SYLTER RETSSIKKERHEDEN BRIEF PARTIERNE BAG EU-AFTALE SYLTER RETSSIKKERHEDEN Kontakt: Projektmedarbejder, Nadja Schou Lauridsen +45 40 81 92 38 nsl@thinkeuropa.dk RESUME I denne uge indgik regeringen sammen med Venstre, Konservative

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/05850-2 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/05850-2 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/05850-2 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 NEDKLASSIFICERING AF KOMMUNEVEJE Kommunen har i mail af 4. april 2013 stillet Vejdirektoratet en

Læs mere

God forvaltningskultur og Retssikkerhed for borgeren

God forvaltningskultur og Retssikkerhed for borgeren God forvaltningskultur og Retssikkerhed for borgeren Lov Vejledninger Principafgørelser Fra Ankestyrelsen Kommunens skøn og vurdering i den Enkelte borgers sag Afgørelse i borgerens sag, Som kan ankes

Læs mere

Udkast til lovforslag om ny klagestruktur på skatteområdet

Udkast til lovforslag om ny klagestruktur på skatteområdet Sendt pr. email til: juraogsamfundsøkonomi@skm.dk og andreas.larsen@skm.dk Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 21. februar 2013 Jour. nr.: 20-01-003-13 Ref: toc Direktør Torben

Læs mere

Retspolitisk Forenings kommentar til udkast til beretning nr. 3 fra Folketingets Retsudvalg og Kulturudvalg.

Retspolitisk Forenings kommentar til udkast til beretning nr. 3 fra Folketingets Retsudvalg og Kulturudvalg. R E T S P O L I T I S K F O R E N I N G Retspolitisk Forenings kommentar til udkast til beretning nr. 3 fra Folketingets Retsudvalg og Kulturudvalg. Indledende bemærkninger og problemstilling. Retspolitisk

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om udbetaling af uhævede feriepenge til efterlønsmodtagere. November 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om udbetaling af uhævede feriepenge til efterlønsmodtagere. November 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om udbetaling af uhævede feriepenge til efterlønsmodtagere November 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om beretning om udbetaling

Læs mere

Det besværlige demokrati Af sociolog Maliina Abelsen

Det besværlige demokrati Af sociolog Maliina Abelsen Introduktion Det besværlige demokrati Af sociolog Maliina Abelsen Seminar om demokrati og folkestyre torsdag den 11. oktober 2007 Nuuk Godmorgen alle sammen og mange tak for invitationen til at få lov

Læs mere

Høring over bekendtgørelse om rullende vedligeholdelsesplaner for private udlejningsejendomme

Høring over bekendtgørelse om rullende vedligeholdelsesplaner for private udlejningsejendomme Til Ministeriet for By-. Bolig og Landdistrikter 8. maj 2015 Ref: TOC/PHU Administrende direktør Torben Christensen Telefon +45 33 12 03 30 phu@ejendomsforeningen.dk Høring over bekendtgørelse om rullende

Læs mere

Spørgsmål A: Ministeren bedes redegøre for lovforslagets indhold samt uddybe svarene på de spørgsmål, der er blevet stillet til lovforslaget.

Spørgsmål A: Ministeren bedes redegøre for lovforslagets indhold samt uddybe svarene på de spørgsmål, der er blevet stillet til lovforslaget. Boligudvalget (2. samling) L 173 - Svar på Spørgsmål 45 Offentligt TALEPUNKTER Lukket samråd om Århusmodellen Bilag 1 Spørgsmål A: Ministeren bedes redegøre for lovforslagets indhold samt uddybe svarene

Læs mere

Selve resultatet af undersøgelsen:

Selve resultatet af undersøgelsen: Retslægerådet og domspraksis Undersøgelse af 776 E-sager, der er forelagt Retslægerådet til udtalelse i perioden fra den 20. august 2007 til den 19. august 2008 Formål med undersøgelsen: Det fremgår af

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 22. august 2007 til en journalist:

Statsforvaltningens skrivelse af 22. august 2007 til en journalist: Statsforvaltningens skrivelse af 22. august 2007 til en journalist: De har ved mail af 30. januar 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Syddanmark. 22-08- 2007 Sagen vedrører Varde Kommunes afslag

Læs mere

Skatteudvalgets ekspertmøde om retssikkerhed på skatteområdet 11. september 2013

Skatteudvalgets ekspertmøde om retssikkerhed på skatteområdet 11. september 2013 Retsudvalget, Skatteudvalget 2012-13 REU Alm.del Bilag 401, SAU Alm.del Bilag 309 Offentligt Skatteudvalgets ekspertmøde om retssikkerhed på skatteområdet 11. september 2013 Generelt om retssikkerheden

Læs mere

FAG: Samfundsfag KLASSE: 8. kl A R: 14/15 Lærer: AS

FAG: Samfundsfag KLASSE: 8. kl A R: 14/15 Lærer: AS FAG: Samfundsfag KLASSE: 8. kl A R: 14/15 Lærer: AS Fagformål Eleverne skal i faget samfundsfag opnå viden og færdigheder, så de kan tage reflekteret stilling til samfundet og dets udvikling. Eleverne

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven) [af justitsministeren (Lene Espersen)]

Betænkning. Forslag til lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven) [af justitsministeren (Lene Espersen)] Retsudvalget L 165 - Bilag 8 Offentligt Til lovforslag nr. L 165 Folketinget 2006-07 Betænkning afgivet af Retsudvalget den 3. maj 2007 Betænkning over Forslag til lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven)

Læs mere