Frihedsrettigheder tur retur?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Frihedsrettigheder tur retur?"

Transkript

1 Frihedsrettigheder tur retur? Om antiterrorlovgivningen Tid til eftertanke Grunde til revision Redaktion: Ole Espersen, Vagn Greve, Christian Harlang, Holger Kallehauge, Jacob Mchangama og Preben Wilhjelm TIDERNE SKIFTER

2 Frihedsrettigheder tur/retur Retssikkerhedsfonden/CEPOS og Tiderne Skifter Forlagsredaktion: Claus Clausen Sats: An:Sats, Espergærde Tryk: Printinghouse POZKAL Printed in Poland ISBN: Støttet af Politiken-Fonden, Jyllands-Postens Fond og Hermod Lannungs Fond TIDERNE SKIFTER Læderstræde 5, 1. sal 1201 København K Tlf: Fax:

3 Indhold Forord 7 Redaktionen I. Lovgivningen, dens tilblivelse og behovet for et eftersyn i eftertankens lys 1. Eftertankens fortrinlighed 13 Prof. Vagn Greve 2. Lovgivning og praksis. Den relevante lovgivning, samt hidtidige terrorstraffesager: 2.1. Oversigt, antiterrorpakke I og II 31 Stud.jur. Louise Strømberg 2.2. Danske terrorsager 33 Stud.jur. Trine Schultz 3. Statsministerens positive holdning til en evaluering 36 Retssikkerhedsfondens og CEPOS korrespondance med statsministeren om en vurdering af hidtidige erfaringer angående antiterrorlovgivningen.) Mangel på statistik Brev til statsministeren 39 Svar fra statsministeren 42 II. Almindelige betragtninger om risici ved indgreb i borgerlige rettigheder (hvorfor disse indgreb bør være så begrænsede som muligt) 1. Terrorbekæmpelse og demokrati 47 Prof. dr.jur. Eva Smith 2. Domstolskontrol. Betragtninger over domstolenes, prøvelsesmulighed i sager, hvor staten er part 55 Fhv. landsdommer Holger Kallehauge III. Områder for evaluering og anbefalinger 1. Indgreb der rettes mod almenheden generelt og ikke mod mistænkte grupper eller personer: 1.1. Datalogning og dens konsekvenser 73 Forbundsformand Niels Bertelsen, PROSA

4 1.2. Hvidvask af penge 85 Chefjurist Erik Sevaldsen, Danske Bank 1.3. Om PET s ubetingede ret til dokumentudlevering 91 Prof.dr.jur. Ole Espersen 1.4. Borgernes frie ret til viden 94 Formand for Bibliotekarforbundet Pernille Drost 2. Indgreb der rettes mod bestemte grupper eller personer: 2.1. Den tiltaltes og hans forsvarers forringede retsstilling 100 Advokat dr.jur. Sysette Vinding Kruse 2.2. Terrorlister FN s og EU s sanktionslister 111 Professor ph.d. Thomas Elholm 2.3. Advokater i straffeprocessen med skjult identitet 122 Advokat Asger Thylstrup 3. Den begrænsede retlige og parlamentariske kontrol i Danmark med efterretningstjenesterne 3.1. Forslag til styrket kontrol 137 Chefjurist Jacob Mchangama, CEPOS Afslutning 143 Annex 1. Danske terrorsager Stud.jur. Trine Schultz Henvendelse fra HORESTA (hotel-, restaurant og turisterhvervets landsdækkende brancheorganisation) om problemerne i forbindelse med datalogningen Artikel fra Børsen, 19. april 2010 om antallet af hvidvasksager Medlemmer af Retssikkerhedsfondens Forum for retssikkerhed. Se i øvrigt fondens hjemmeside på 172 Bogens forfattere 174 Litteraturliste 177

5 Forord Om Retssikkerhedsfonden Den direkte anledning til stiftelsen af Retssikkerhedsfonden i 2005 var gennemførelsen af antiterrorlovgivningen af 2001 og den planlagte gennemførelse af yderligere antiterrorlovgivning i Danmark. Alle lande var af naturlige grunde stærkt optaget af, hvilke initiativer, herunder lovgivningsmæssige, der kunne medvirke til i fremtiden at forhindre forfærdelige forbrydelser som de, der blev begået i USA i september Situationens alvor gjorde det naturligt at vurdere, hvilke foranstaltninger, der kunne øge muligheden for effektiv efterforskning og strafforfølgning af mistænkte og af skridt, som på et så tidligt tidspunkt som muligt kunne tages for at afsløre forberedelser eller mulige forberedelser til terrorhandlinger. I en sådan sammenhæng vil det opståede behov for en undertiden vanskelig afbalancering af hensynet til borgernes fysiske sikkerhed og deres retssikkerhed opstå. Dette skete også i Danmark, hvilket omfattende politiske og juridiske debatter vidner om. Men også uden sammenhæng hermed er der her i landet i de senere år gennemført lovgivning, for eksempel omkring straffeprocessen og udlændinges retsstilling, der har givet anledning til bekymringer i såvel faglige som i politiske kredse. Undertegnede der, med undtagelse af Jacob Mchangama, har været medlemmer af fondens bestyrelse siden dens stiftelse, fandt det vigtigt gennem oprettelsen af Retssikkerhedsfonden at bidrage til en systematisk vurdering af lovgivningsmæssige eller andre skridt af væsentlig betydning for retssikkerheden i landet. 7

6 Som en følge heraf har vi samlet denne bogs bidrag, som vi håber, vil være nyttige i forbindelse med regeringens og Folketingets overvejelser for så vidt angår eventuelle revisioner af lovgivningen. Det er imidlertid også vores forventning, at bogen vil være nyttig for alle andre, der interesserer sig for retssikkerhed bl.a. i relation til antiterrorlovgivning, og at den kan finde anvendelse ved undervisning m.v. Udarbejdelsen er sket i samarbejde med Fondens Forum for retssikkerhed. Medlemskabet af dette forum fremgår af anneks 4. punkt. Endvidere har Tænketanken CEPOS, ved dens chefjurist Jacob Mchangama, deltaget i dette samarbejde. Vi har medtaget en række citater i forbindelse med de enkelte indlæg. De illustrerer vigtigheden af retssikkerhed for at bevare og beskytte demokrati og frihedsrettigheder. Vi takker i øvrigt for bidrag til udarbejdelsen af bogen fra Politiken-Fonden, Jyllands-Postens Fond og Hermod Lannungs Fond Ole Espersen, Vagn Greve, Chr. Harlang, Holger Kallehauge, Jacob Mchangama, Preben Wilhjelm

7 Materiel retssikkerhed: Indholdet af retsreglerne skal være klare, og det skal være muligt for den enkelte borger at kende sine rettigheder og pligter ved at læse den relevante lov. Når forvaltningen træffer afgørelser skal de have baggrund i loven, ligesom de skal være i overensstemmelse med grundlæggende retsprincipper. De skal være truffet på et grundlag, som hviler på lighed for loven. Processuel retssikkerhed: Handler om sagsbehandlingen, og sikres bl.a. ved regler om partshøring, aktindsigt og begrundelsespligt fra forvaltningsloven, ligesom borgeren ifølge den processuelle retssikkerhed skal sikres adgang til at klage over det offentliges afgørelser. Hvis ikke man kan klage, taler man om en svækket processuel retssikkerhed, ligesom graden af retssikkerhed er begrænset, hvis klageinstansen kun kan ændre dele af afgørelsen. Definition Wikipedia, Den frie encyklopædi

8

9 I Lovgivningen, dens tilblivelse og behovet for et eftersyn i eftertankens lys I en verden, hvor demokratiet er svækket, bliver retsstaten, lovens herredømme, til frihedens sidste bastion Ralf Dahrendorf: Die Krise der Demokratie, 2002

10

11 1. Eftertankens fortrinlighed Af Vagn Greve I dette afsnit begrunder prof.lic.jur. Vagn Greve, hvorfor det er både naturligt og nødvendigt at vurdere virkningen af og det faktiske behov for den vedtagne antiterrorlovgivning. Har de retssikkerhedsmæssige ofre været for store i forhold til, hvad vi har opnået? Vagn Greve skriver bl.a.: Terrorlovgivningen og dens gennemførelse skriger på tidsbegrænsninger og andre klausuler, så de gennemførte regler kan blive evalueret i eftertankens kølighed. Indledning Hvad er en god lov? Svaret er ikke uden videre givet. Vi lever heldigvis i et sekulariseret land, hvor den menneskelige lov ikke skal måles ud fra dens overensstemmelse med Guds lov i modsætning til stater som Iran, Israel og Texas. Lovgivning er menneskeværk, der fungerer som værktøj ved skabelsen af det samfund, som vi ønsker. Og som alt andet værktøj kan den være god eller dårlig. God er et ord, der i denne forbindelse kan betyde såvel hensigtsmæssig som ønskelig. På tilsvarende måde kan en god lov være en hensigtsmæssig lov til opnåelse af et mål, eller den kan være en lov, der fører frem til et ønsket mål. Og så må man vel sige, at en rigtig god lov er en lov, der både er god i betydningen af hensigtsmæssig og i betydningen af førende frem til et værdifuldt mål (det gode samfund). Både 13

12 Vagn Greve midler og mål skal være rosværdige. I dette indlæg vil jeg alene behandle processen. Ved vurderingen af processen er det ikke relevant, hvad målet er; det kan være et socialistisk samfund, et liberalt samfund eller noget helt tredje. Processen kan vurderes uafhængigt af målet. Hvad skal der ske under lovforberedelsen? Under lovforberedelsen skal man sikre sig, at problemet, som loven skal løse, er reelt, eller med andre ord, at virkeligheden er, som man tror, at den er; at de påtænkte midler er hensigtsmæssige; at de påtænkte midler er lovlige (altså respekterer de eksisterende begrænsninger i grundloven, menneskerettighederne, EU-retten m.m.); at de påtænkte midler er omkostningslave; både med hensyn til menneskelige og økonomiske omkostninger, og at der ikke er negative bivirkninger, det være sig uønskede faktiske virkninger eller uønskede påvirkninger af den øvrige lovgivning. Disse krav er principielt apolitiske. Det er informationer, som er nødvendige, uanset hvilket politisk mål der tilstræbes seriøst. Den gode lovgivningsproces Den gode lovgivningsproces er altså en proces, der fører frem til en lov, der er udformet således, at det valgte mål nås med de mindst mulige menneskelige og økonomiske omkostninger. Hvis man læser de lærebøger, som sagesløse jurastuderende må tilegne sig, får man ofte indtryk af en særdeles 14

13 1. Eftertankens fortrinlighed hen sigtsmæssig procedure for gennemførelsen af nye love og af ændringer i eksisterende lovbestemmelser. Efter læsningen af lærebøgerne sidder man tilbage med et billede af en minister, der har identificeret et problem; et sagkyndigt udvalg, der har gennemdiskuteret gældende ret og mulige løsninger på det eksisterende problem; et departement, der har gennemtygget udvalgets forslag, hørt alle vidende myndigheder samt lavet et velskrevet og klart formuleret lovforslag med oplysende bemærkninger; et udvalg i Folketinget, der har gennemgået forslaget grundigt og derefter taget politisk stilling til de foreliggende muligheder. Man kan næsten blive forundret over, hvor sammenhængende og logisk det hele er. Det er ikke et ufuldkomment menneskeværk, som rulles op for vore øjne, men et system som (næsten) entydigt tjener velgennemtænkte formål med velovervejede midler. Og som ydermere passer ind i den øvrige retstilstand som fod i hose. Man får ydermere indtryk af en god udvikling: proceduren og slutproduktet er nu væsentligt bedre, end det tidligere var tilfældet. Nu har man et lovkontor i Justitsministeriet, som med stor ekspertise gennemgår lovforslagene, og man har stående udvalg med særlig sagkundskab i Folketinget. Er systemet faktisk, som det beskrives? Eller er der tale om en idyllisering af den virkelige lovgivningsproces? Lad mig straks slå fast, at systemet kan fungere på denne ideelle måde, og at det til tider gør det; men det kan desværre også fungere på en ganske anden måde. I en artikel, som jeg skrev for et par år siden, opregnede jeg en uhyggeligt lang række eksempler på lovgivning, 15

14 Vagn Greve som baseres på en moralsk panik uden bund i virkeligheden; eller udløses af en halvvågen politikers udtalelse i radioens tidlige morgennyheder om en konkret sag; som gennemføres uden behandling i et sagkyndigt udvalg eller med behandling i et pakket udvalg med et kommissorium, som fuldstændigt har udelukket sagligt begrundede indvendinger; hvor lovforslaget ikke har været udsendt til høring, eller hvor høringen er sket med så kort frist, at den ikke giver mening; hvor folketingsbehandlingen har været en skuebehandling, enten fordi der er indgået et politisk forlig, som gør det umuligt at ændre i forslaget, eller fordi det behandles så hurtigt, at det ikke er muligt reelt at gennemtygge det. Som al anden politik kan kriminalpolitiske holdninger, udtalelser og resultater være sammenhængende, velgennemtænkte og velbegrundede eller selvmodsigende og uigennemtænkte. De kan være baseret på rigtige eller forkerte opfattelser af virkeligheden. De kan være udtryk for en human idealisme eller for en afstumpet egeninteresse. De kan være udtryk for en retstatsideologi, en socialstatsideologi, en helt tredje eller for en syndig forvirring af ideologier. Men hvorfor gennemfører man dårlige love? Det spørgsmål stillede en engelsk forsker sig selv efter at have analyseret Tony Blairs lovgivning: Why do policy makers adopt bad policies? Og han svarede: They do so for one of four reasons poor evidence, ignorance, ideology or self-interest. (Michael Tonry: Punishment and politics, 2004). Dårligdom på grund af ideologi eller politikeres usaglige selvinteresse må først og fremmest bekæmpes med stemmesedlen, men selv på disse områder gælder det dog, at en ordentlig lovgivningsproces kan forbedre lovgivningen. Forskeren peger imidlertid måske med føje først og fremmest på poor evidence, dvs. et utilstrækkeligt kundskabsniveau som årsagen til dårlig lovgivning. Det er i godt samsvar med, at kravet om en 16

15 1. Eftertankens fortrinlighed kundskabsbaseret retspolitik i disse år rejses i mange lande og på mange retsområder. Ideen i det repræsentative demokrati og dets styrke i forhold til direkte demokrati er, at de valgte repræsentanter skal kunne tage informeret stilling til problemerne, dvs. blandt andet på grundlag af den faglige viden, som de har eller bibringes. Selvfølgelig skal politikerne tage hensyn til befolkningens ønsker. Men en viden om følelser og holdninger hos befolkningen kan ikke ubearbejdet indgå i beslutningsgrundlaget, alene fordi sådanne følelser og holdninger alt for ofte hviler på et urigtigt faktisk grundlag. Det er desværre en kendsgerning, som Stephan Hurwitz udtrykte det, at [u]d fra henvisninger til den sunde retfølelse er ethvert, nu almindeligt anerkendt fremskridt i kriminalretten blevet bekæmpet i de sidste par hundrede år. (Den danske kriminalret, Almindelig del, ). Alt for ofte viser det sig, at de brugte retspolitiske argumenter er urigtige og overfladiske såvel hos politikere som hos andre. F.eks. hævdes det, at tilbagefaldet til ny kriminalitet kan reduceres gennem inhumane afsoningsformer, at promillekørsel (som den hed) er farlig, at pornografi fører til seksualforbrydelser, og at pengeforbrydelser straffes strengere end personforbrydelser. Når fakta inddrages, sker det desværre ikke sjældent på en useriøs måde. Der henvises eksempelvis til tider i forbindelse med lovforslagene til udokumenterede fakta f.eks. helt urealistiske og ubegrundede formodninger om kriminalitetsudviklingen efter lovens vedtagelse. Og endnu værre: det sker, at de indeholder oplysninger eller påstande, som det er svært at mene skulle være givet i god tro. Da man indførte ungdomssanktionen, henviste man til de gode erfaringer fra fortidens ungdomsfængsler på en måde, der var ganske uforståelig for en person, der kendte til dem. Og nu ser man da også, som man kunne vente, præcis de samme problemer i nutidens ungdomssanktioner, som førte til afskaffelse af fortidens ungdomsfængsler i 1970 erne. 17

16 Vagn Greve Det er jo en gammel erfaring, at straffelove sjældent er egnede midler til løsning af sociale problemer; men den glemmes alt for ofte. Og hvad hjælper det en patient at undgå at dø af en sygdom, hvis han eller hun i stedet dør af medicinen det gælder også, når staten er patienten. Der er mange eksempler på, at utilsigtede følger opkommer af ny lovgivning. F.eks.: I nogle af USA s stater har man indført strafudmålingsmodellen three strikes and you re out med mere end 25 års fængsel selv for helt bagatelagtig kriminalitet. Det viste sig, at antallet af drab på kort sigt steg med 13-14% og på langt sigt med 16-24% i de stater, der gennemførte sådanne strafudmålingsprincipper. Det er jo også letforståeligt, at personer, der ved, at de står til så drakoniske straffe, er villige til at ty til de groveste midler for at undgå anholdelse. Love kan måske virke, isoleret set; men det kan til tider blot betyde flytning af problemet og dermed sågar forværringer. F.eks.: Metaldetektorerne halverede antallet af flykapringer, men derpå steg antallet af terrorhandlinger tilsvarende andetsteds. Befæstningen af USAs ambassader reducerede angrebene på dem; derefter steg angrebene på amerikanere andetsteds. De nye tekniske tyverisikringer på luksusbiler fik antallet af stjålne biler til at rasle ned i London; til gengæld er antallet af bilejere, der får frarøvet deres bilnøgler under trusler med våben, steget meget kraftigt. Dertil kommer, at selv om man ansvarsfuldt tilstræber at opfylde de ovenfor skitserede krav, kan det være umuligt at gøre dette på den optimale måde. Kriminologien og andre empiriske videnskaber kan på mange områder give os en viden om, hvordan virkeligheden er, og om, hvad der antagelig vil ske som følge af et indgreb. På de fleste områder er der imidlertid ikke en sådan helt sikker viden, og lovgivningsmagten må basere sit arbejde på ekstrapolering fra den eksisterende viden og det mytiske begreb sund fornuft. Det gælder ganske 18

17 1. Eftertankens fortrinlighed særligt, når man hvad man selvsagt bør også inddrager bivirkningerne i beslutningsgrundlaget. Det er dog selvsagt intet argument for ikke at bruge den faktisk eksisterende kundskab. Det har som konsekvens, at så godt som al lovgivning har karakter af eksperimenter. Lovgivning er endvidere meget sjældent en endelig løsning på problemerne. Hvis/når man erkender dette, må man også tænke videre. Det savner jo fornuftig mening at sætte et eksperiment i gang og derpå forlade lokalet uden at interessere sig for resultatet af det. Alligevel er det alt for sjældent, at man på et ordentligt grundlag vurderer nye loves og lovændringers virkninger. Evalueringsmodeller I dansk lovgivningspraksis er der især to modeller, som anvendes: Nogle love rummer en revisionsklausul, som kræver, at loven efter en passende tid på ny skal bekræftes af lovgivningsmagten, for at den kan bevare sin gyldighed. Den anvendes formentlig især, når der i et eller flere partier er en usikkerhed omkring den foreslåede løsning. Ved at tilbyde en senere evaluering kan tøvende partier bringes til at stemme for loven. Uden at have undersøgt det ordentligt, er det mit indtryk, at disse klausuler anvendes forholdvis sjældent, og at de som oftest fjernes igen efter en kursorisk behandling, når det stipulerede tidspunkt nås. I andre tilfælde afkræver folketingsudvalget ministeren et løfte om, at det efter passende tid skal have en redegørelse for lovens brug. Denne model bruges nok især, når politikerne er bange for, at loven/lovforslaget vil blive negligeret af administrationen og/eller domstolene. Det er en model, som bruges mere i dag end tidligere. Det skyldes delvis, at mange politikere i dag har en begrundet eller ubegrundet mistillid til administrationen og domstolene. Det er dog næppe hele forklaringen. Det er et meget synligt træk i nutidens samfund, at alt skal kontrolleres. Der hersker mangfoldige andre steder 19

18 Vagn Greve en managementmodeideologi, som bygger på mistillid, løbende kontrol, indberetninger, rapporter og evalueringer. På den baggrund kan det ikke undre, at f.eks. også Retsudvalget tænker i sådanne baner på sit område hvad der ikke nød vendigvis gør ideologien mere overbevisende. Hvor revisionsklausulerne i praksis næppe har haft større indflydelse på lovgivningen, får redegørelser for lovændringers (manglende) gennemslagskraft formodentlig noget hyppigere parlamentarikere til at kræve eller true med nye lovændringer eller andre indgreb. I begge tilfælde kan grundlaget for evalueringsdiskussionen være af mange arter, fra en kort politisk udtalelse til en omfattende og grundig empirisk undersøgelse. I forhold til tidligere er de faktuelle beskrivelser i dag hyppigere og sagligt bedre, hvilket utvivlsomt har sammenhæng med, at Justitsministeriet har fået sin egen forskningsafdeling med kriminologisk og anden samfundsvidenskabelig ekspertise. De ministerielle forslag om fjernelse af revisionsklausuler og redegørelser for den faktiske anvendelse rummer oftest (altid?) referater af myndighedernes opfattelser, men formentlig aldrig en baggrundsbehandling med den bonitet, som (til tider) findes i sagkyndige udvalg i lovforberedelsesfasen. Det ville ellers være nærliggende at have en fast procedure, hvorefter man generelt, f.eks. efter tre år, indkaldte det lovforberedende udvalg til en drøftelse af, om det ønskede resultat af lovgivningen faktisk er nået. Det ville ikke koste ret meget. Lovgivning er næsten per definition indførelse af indskrænkninger i borgernes frihed. En sådan kan selvfølgelig ikke accepteres og opretholdes, hvis den ikke fører til de ønskede mål. På den måde er jævnlig efterkontrol og eftersyn naturlige led i en retsstats funktion. I det følgende konfronteres de generelle principper for god lovgivning med den nyere terrorlovgivning. 20

Og i regeringsgrundlaget kan man umiddelbart efter det afsnit, jeg lige læste op, læse følgende:

Og i regeringsgrundlaget kan man umiddelbart efter det afsnit, jeg lige læste op, læse følgende: Retsudvalget 2011-12 REU Alm.del Bilag 550 Offentligt RETSUDVALGETS HØRING 3. SEPTEMBER 2012 om PET I ET MENNESKERETLIGT PERSPEKTIV 1. Ude godt, hjemme bedst Danmark er et land, der gerne vi påvirke andre

Læs mere

Bevidst fusk eller bare sjusk?

Bevidst fusk eller bare sjusk? Kronik 04.11.2016 kl. 09:15 Bevidst fusk eller bare sjusk? Kronikørerne nærer stor bekymring om, hvorvidt uledsagede flygtningebørn og andre ansøgere om familiesammenføring kan regne med, at deres sager

Læs mere

Børnevenlig retspleje

Børnevenlig retspleje Børnevenlig retspleje Børns menneskerettigheder i retsplejen Marianne Nørregaard Børnevenlig retspleje. Børns menneskerettigheder i retsplejen Marianne Nørregaard 1. udgave/1. oplag Karnov Group Denmark

Læs mere

Retsudvalget, Retsudvalget L 68 endeligt svar på spørgsmål 4, L 69 endeligt svar på spørgsmål 4 Offentligt

Retsudvalget, Retsudvalget L 68 endeligt svar på spørgsmål 4, L 69 endeligt svar på spørgsmål 4 Offentligt Retsudvalget, Retsudvalget 2017-18 L 68 endeligt svar på spørgsmål 4, L 69 endeligt svar på spørgsmål 4 Offentligt Spørgsmål 4 fra Folketingets Retsudvalg vedrørende L 68 og L 69: Vil ministeren overveje

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om offentlighed i forvaltningen

Forslag. Lov om ændring af lov om offentlighed i forvaltningen 2013/1 LSF 77 (Gældende) Udskriftsdato: 18. marts 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 20. november 2013 af Pernille Skipper (EL), Rosa Lund (EL), Johanne Schmidt-Nielsen (EL) og Nikolaj

Læs mere

retssikkerhed AdvokAtrådets program 2009

retssikkerhed AdvokAtrådets program 2009 retssikkerhed Advokatrådets program 2009 BEHOV FOR ØGET RETSSIKKERHED Balancen mellem hensynet til at beskytte borgerne mod overgreb fra staten og hensynet til terrorbekæmpelse har ændret sig markant.

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt Europaudvalget, Retsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Kommissionen indfører ny procedure til beskyttelse

Læs mere

Politisk aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om en ny offentlighedslov

Politisk aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om en ny offentlighedslov Politisk aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om en ny offentlighedslov 1. Regeringen, Venstre og Konservative (herefter benævnt aftaleparterne) har indgået aftale om en ny offentlighedslov.

Læs mere

H Ø R I N G S S V A R V E D R. Æ N D R I N G A F S T R A F F E L O V E N

H Ø R I N G S S V A R V E D R. Æ N D R I N G A F S T R A F F E L O V E N Justitsministeriet strafferetskontoret@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8 0 3 M O B I L 3 2 6 9 8 8 0 3 C BA@HUMANR I G H T

Læs mere

Skatteudvalget L 96 - O

Skatteudvalget L 96 - O Skatteudvalget L 96 - O Skatteministeriet J.nr. 2005-231-0044 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 96- Forslag til Lov om Forslag til lov om ændring af visse skatte- og afgiftslove, arbejdsmarkedsfondsloven,

Læs mere

UDKAST TIL TALEPAPIR til brug for besvarelsen den 29. maj 2012 af samrådsspørgsmål A fra Folketingets Socialudvalg

UDKAST TIL TALEPAPIR til brug for besvarelsen den 29. maj 2012 af samrådsspørgsmål A fra Folketingets Socialudvalg Socialudvalget 2011-12 L 106, endeligt svar på spørgsmål 89 Offentligt Dato: 29. maj 2012 Kontor: Lovteknikkontoret Sagsbeh: Michelle Argir Simonsen Sagsnr.: 2012-0032-0223 Dok.: 428146 UDKAST TIL TALEPAPIR

Læs mere

Manglende offentliggørelse af praksisændring

Manglende offentliggørelse af praksisændring Manglende offentliggørelse af praksisændring Af en avisartikel fremgik at Udlændingeservice ikke havde offentliggjort sin praksisændring i sager om familiesammenføring. Ændringen betød at pensionister

Læs mere

til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål K og L fra Folketingets Udvalg for Udlændinge- og Integrationspolitik den 14.

til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål K og L fra Folketingets Udvalg for Udlændinge- og Integrationspolitik den 14. Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2013-14 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 260 Offentligt Udlændingeafdelingen Dato: 10. januar 2014 Kontor: Asyl- og Visumkontoret Sagsbeh: Ane Røddik

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde RIA Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde RIA Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3085 - RIA Bilag 4 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Dato: 27. april 2011 Kontor: Det Internationale Kontor Sagsbeh: Sanne Jensen Dok.: SJE44657 Samlenotat vedrørende den

Læs mere

R E T S P O L I T I S K F O R E N I N G HØRINGSSVAR. fra Retspolitisk Forening. (Ændringer i lyset af lov om offentlighed i forvaltningen)

R E T S P O L I T I S K F O R E N I N G HØRINGSSVAR. fra Retspolitisk Forening. (Ændringer i lyset af lov om offentlighed i forvaltningen) 1 R E T S P O L I T I S K F O R E N I N G HØRINGSSVAR fra Retspolitisk Forening vedrørende udkast til forslag til lov om ændring af forvaltningsloven og retsplejeloven (Ændringer i lyset af lov om offentlighed

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om offentlighed i forvaltningen

Forslag. Lov om ændring af lov om offentlighed i forvaltningen Lovforslag nr. L 114 Folketinget 2015-16 Fremsat den 3. februar 2016 af Pernille Skipper (EL), Stine Brix (EL), Peter Kofod Poulsen (DF), Peter Skaarup (DF), Josephine Fock (ALT) og René Gade (ALT) Forslag

Læs mere

3.2. Forhøjede strafminima

3.2. Forhøjede strafminima Normalstrafferammen giver derimod ikke i sig selv nogen vejledning med hensyn til, hvad udgangspunktet for strafudmålingen skal være i normaltilfælde. Det er et generelt anerkendt princip, at strafmaksimum

Læs mere

TALE TIL RETSUDVALGET OM FORSLAGET TIL NY OFFENTLIGHEDSLOV. Onsdag den 26. februar 2011. Professor, dr.jur. Niels Fenger

TALE TIL RETSUDVALGET OM FORSLAGET TIL NY OFFENTLIGHEDSLOV. Onsdag den 26. februar 2011. Professor, dr.jur. Niels Fenger TALE TIL RETSUDVALGET OM FORSLAGET TIL NY OFFENTLIGHEDSLOV 1. Overordnede pointer Onsdag den 26. februar 2011 Professor, dr.jur. Niels Fenger Tak for invitationen til at komme her i dag og give en indledende

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Slotsholmsgade København K Eritrea-sagen

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Slotsholmsgade København K Eritrea-sagen Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig

Læs mere

Enhedslisten

Enhedslisten Enhedslisten christiansborg@enhedslisten.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8 5 4 M O B I L 4 0 6 3 4 5 4 1 E E R @ H U M A N R I

Læs mere

HØRING OVER UDKAST TIL FORSLAG TIL LOV OM CENTER FOR CYBERSIKKERHED SAMT EVALUERING AF GOVCERT-LOVEN

HØRING OVER UDKAST TIL FORSLAG TIL LOV OM CENTER FOR CYBERSIKKERHED SAMT EVALUERING AF GOVCERT-LOVEN Forsvarsministeriet fmn@fmn.dk pah@fmn.dk hvs@govcert.dk WILDERS PLADS 8K 1403 KØBENHAVN K TELEFON 3269 8888 DIREKTE 3269 8805 RFJ@HUMANRIGHTS.DK MENNESKERET.DK J. NR. 540.10/30403/RFJ/MAF HØRING OVER

Læs mere

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 361 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 18. februar 2008.

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 361 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 18. februar 2008. Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Svar på Spørgsmål 361 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 13. marts 2008 Kontor: Statsretskontoret Sagsnr.:

Læs mere

INATSISARTUT OG DEMOKRATI

INATSISARTUT OG DEMOKRATI INATSISARTUT OG DEMOKRATI Om parlamentarisk demokrati i Grønland for unge FORORD Nu skal du læse en historie om et muligt forbud mod energi drikke. Nogle mener, at energidrikke er sundhedsfarlige og derfor

Læs mere

I anledning af klagen har Finanstilsynet i en redegørelse af 16. marts 2009 om sagens faktiske omstændigheder udtalt:

I anledning af klagen har Finanstilsynet i en redegørelse af 16. marts 2009 om sagens faktiske omstændigheder udtalt: Kendelse af 28. august 2009 (J.nr. 2009-0018589) Ikke part og anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedsloven 14. (Niels Bolt Jørgensen, Suzanne

Læs mere

Forsvarsministeriet Holmens Kanal København K Danmark. Att. og

Forsvarsministeriet Holmens Kanal København K Danmark. Att.  og Forsvarsministeriet Holmens Kanal 42 1060 København K Danmark Att. fmn@fmn.dk, ser@fmn.dk og hrs@fmn.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 A N P E @ H U M A

Læs mere

Retsudvalget L 70 Bilag 1 Offentligt

Retsudvalget L 70 Bilag 1 Offentligt Retsudvalget 2016-17 L 70 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 3. november 2016 Kontor: Forvaltningsretskontoret Sagsbeh: Anna Seneberg Winkel Sagsnr.: 2016-7650-0008 Dok.: 2122902 KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT

Læs mere

Derfor foreslår Enhedslisten at:

Derfor foreslår Enhedslisten at: Der tales ofte om at beskytte vores demokrati mod udefrakommende farer, men vi glemmer, at demokratiet ikke er kommet af sig selv, men er noget, som generationer før os har tilkæmpet sig. Enhedslisten

Læs mere

OFFENTLIGE MYNDIGHEDER HAR FORTSAT VID ADGANG TIL AT FORETAGE TVANGSINDGREB I PRIVATE HJEM OG VIRKSOMHEDER

OFFENTLIGE MYNDIGHEDER HAR FORTSAT VID ADGANG TIL AT FORETAGE TVANGSINDGREB I PRIVATE HJEM OG VIRKSOMHEDER Af Chefjurist Jacob Mchangama Direkte telefon +45244220 31. maj 2011 OFFENTLIGE MYNDIGHEDER HAR FORTSAT VID ADGANG TIL AT FORETAGE TVANGSINDGREB I PRIVATE HJEM OG VIRKSOMHEDER Retssikkerhedsloven fra 2005

Læs mere

Notat // 19/01/09. Nyt lovforslag til styrkelse af den private ejendomsret er for uambitiøst

Notat // 19/01/09. Nyt lovforslag til styrkelse af den private ejendomsret er for uambitiøst Nyt lovforslag til styrkelse af den private ejendomsret er for uambitiøst Miljøministeren har sendt et lovforslag om ændring af planloven i høring. Lovforslaget ophæver kommunernes adgang til at ekspropriere

Læs mere

UDKAST TIL TALE til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål AT-AW (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg Torsdag den 24. maj 2012 kl. 14.

UDKAST TIL TALE til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål AT-AW (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg Torsdag den 24. maj 2012 kl. 14. Retsudvalget 2011-12 REU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 804 Offentligt Dato: 21. maj 2012 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Esben Haugland Sagsnr.: 2012-0035-0073 Dok.: 371880 UDKAST TIL TALE

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Retsudvalget L 217 - Bilag 35 Offentligt Justitsministeriet Lovafdelingen Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2006-792-0214 Dok.: JSM40286 Besvarelse af spørgsmål nr. 274 af 3. marts 2006 fra Folketingets

Læs mere

Høringssvar udleveret efter princippet om meroffentlighed

Høringssvar udleveret efter princippet om meroffentlighed 2015-18 Høringssvar udleveret efter princippet om meroffentlighed En journalist anmodede Justitsministeriet om aktindsigt i høringssvarene til lovforslag nr. L 72 om ændring af udlændingeloven (Midlertidig

Læs mere

Tilgængelig på: /udgivelser/status/ /databeskyttelse_delrapport_2016.pdf.

Tilgængelig på:  /udgivelser/status/ /databeskyttelse_delrapport_2016.pdf. Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark Att. Niels Dam Dengsøe Petersen ndp@jm.dk og jm@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 A N P

Læs mere

1. Indledning Grundloven er basis for udøvelse af al offentlig virksomhed i Danmark. Grundloven beskriver bl.a.

1. Indledning Grundloven er basis for udøvelse af al offentlig virksomhed i Danmark. Grundloven beskriver bl.a. OFFENTLIG RET I. DEN OFFENTLIGE SEKTOR 1. Indledning Det offentlige, dvs. staten, regionerne og kommunerne, udfører et hav af opgaver. Det kan være konkrete arbejdsopgaver som pasning af børn eller gamle,

Læs mere

til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål BB-BD fra Folketingets Retsudvalg den 17. marts 2016

til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål BB-BD fra Folketingets Retsudvalg den 17. marts 2016 Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 408 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 16. marts 2016 Dok.: 1898570 UDKAST TIL TALE til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål

Læs mere

Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Per Clausen (EL).

Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Per Clausen (EL). Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 KEB Alm.del Bilag 191 Offentligt DET TALTE ORD GÆLDER Klima-, energi- og bygningsministerens besvarelse af samrådsspørgsmål J om overfladetemperaturkrav til

Læs mere

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Baggrunden Både i akademisk litteratur og i offentligheden bliver spørgsmål om eget ansvar for sundhed stadig mere diskuteret. I takt med,

Læs mere

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Att. Christian Fuglsang, og

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Att. Christian Fuglsang, og Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark Att. Christian Fuglsang, cfu@jm.dk og jm@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven

Forslag. Lov om ændring af straffeloven 2007/2 LSF 68 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2007-730-0506 Fremsat den 6. februar 2008 af justitsministeren (Lene Espersen) Forslag

Læs mere

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret R I G S A DV O K A TE N 7. m aj 2 0 13 Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret Med henblik på at forbedre mulighederne for en mere koordineret styring af, hvilke sager der på det strafferetlige

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 13. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 13. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 13. september 2013 Sag 306/2012 (1. afdeling) A (advokat Gunnar Homann) mod Justitsministeriet (kammeradvokat K. Hagel-Sørensen) Biintervenient til støtte for appellanten:

Læs mere

A d v o k a t r å d e t

A d v o k a t r å d e t Udenrigsministeriet Asiatisk Plads 2 1448 København K jteu@um.dk benera@um.dk KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 DATO: 29. september 2015 SAGSNR.: 2015-3078 ID NR.: 364853 Høring -

Læs mere

KOMMISSORIUM for Ytringsfrihedskommissionen

KOMMISSORIUM for Ytringsfrihedskommissionen Dato: 13. december 2017 Kontor: Statsrets- og Menneskeretskontoret Sagsbeh: Lau F. Berthelsen Sagsnr.: 2017-750-0015 Dok.: 599741 KOMMISSORIUM for Ytringsfrihedskommissionen 1. Det fremgår af regeringsgrundlaget

Læs mere

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sum@sum.dk Att.: ani@sum.dk

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sum@sum.dk Att.: ani@sum.dk Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sum@sum.dk Att.: ani@sum.dk s høringssvar vedr. udkast til lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet takker

Læs mere

Den nye frihedskamp Grundlovstale af Mette Frederiksen

Den nye frihedskamp Grundlovstale af Mette Frederiksen Den nye frihedskamp Grundlovstale af Mette Frederiksen Hvert år mødes vi for at fejre grundloven vores forfatning. Det er en dejlig tradition. Det er en fest for demokratiet. En fest for vores samfund.

Læs mere

Vejledning 29. januar 2007

Vejledning 29. januar 2007 Vejledning 29. januar 2007 Vejledning om anvendelse af mobiltelefoner, notebooks mv. i retslokaler 1 Indledning...2 1.1 Baggrund...2 1.2 Vejledningens udformning...2 2 Generelt om brug af mobiltelefoner,

Læs mere

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen "A Danmark A/S mod Finanstilsynet".

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen A Danmark A/S mod Finanstilsynet. Kendelse af 8. marts 2001. 00-177.318. Aktindsigt nægtet. Der var ikke grundlag for at lade klageren indtræde i en verserende sag, der vedrørte hans pensionsforhold. Lov om forsikringsvirksomhed 66 a og

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE

HØJESTERETS KENDELSE HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 10. februar 2014 Sag 287/2013 Anklagemyndigheden mod T (advokat Sysette Vinding Kruse) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns Byret den 6. september

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 2. februar 2012 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen for

Læs mere

Er evalueringsmodellen lovlig? Af advokat Henrik Holtse, Bech-Bruun og advokatfuldmægtig Christian Nielsen, Bech-Bruun

Er evalueringsmodellen lovlig? Af advokat Henrik Holtse, Bech-Bruun og advokatfuldmægtig Christian Nielsen, Bech-Bruun Er evalueringsmodellen lovlig? Af advokat Henrik Holtse, Bech-Bruun og advokatfuldmægtig Christian Nielsen, Bech-Bruun To nyere kendelser fra Klagenævnet for Udbud har skabt tvivl om lovligheden af evalueringsmodeller,

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 18. juni 2015 BILAG 1 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen

Læs mere

Vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed

Vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed Vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed Oktober 2016 Vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed Oktober 2016 Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Telefon 72 26 84 00 Email

Læs mere

Vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed. Oktober 2016

Vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed. Oktober 2016 Vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed Oktober 2016 1 Vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed Oktober 2016 Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Telefon 72 26 84 00 Email

Læs mere

Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade København K Danmark. Att.: med kopi til

Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade København K Danmark. Att.: med kopi til Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade 6 1057 København K Danmark Att.: sum@sum.dk med kopi til cea@sum.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 A N P E @

Læs mere

Vejledning om ytringsfrihed

Vejledning om ytringsfrihed Inspirationsnotat nr. 22 til arbejdet i MED-Hovedudvalg 23. oktober 2013 Vejledning om ytringsfrihed Anbefalinger Hovedudvalget bør drøfte, hvordan kommunen eller regionen får tilvejebragt en grundlæggende

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Justitsministeriet Lovafdelingen Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2004-730-0999 Dok.: BBB20651 Besvarelse af spørgsmål nr. 2 af 25. oktober 2004 fra Folketingets Retsudvalg vedrørende forslag til lov

Læs mere

+ bilag. A-inspektion A/S; Deres j.nr. 17796/dj. Jeg har nu færdigbehandlet sagen.

+ bilag. A-inspektion A/S; Deres j.nr. 17796/dj. Jeg har nu færdigbehandlet sagen. FOLKETINGETS OMBUDSMAND Gammeltorv 22, 1457 København K Telefon 33 13 25 12. Telefax 33 13 07 17 Personlig henvendelse 10-15 Advokat Kim Håkonsson Tuborg Havnevej 18 2900 Hellerup Dato: 13. marts 2008

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 163 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 163 Offentligt Retsudvalget 2014-15 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 163 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Sagsnr.: 2014-0035-0253 Dok.: 1340542 UDKAST TIL TALE til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015 Sag 182/2014 A (advokat Martin Cumberland) mod Den Uafhængige Politiklagemyndighed I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Aarhus den

Læs mere

Udsendelse af udlændinge, før flygtningenævnets afgørelse foreligger i skriftlig form

Udsendelse af udlændinge, før flygtningenævnets afgørelse foreligger i skriftlig form Udsendelse af udlændinge, før flygtningenævnets afgørelse foreligger i skriftlig form Ombudsmanden måtte anse det for overordentlig kritisabelt, at direktoratet for udlændinge hidtil i praksis»normalt«havde

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 85 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 85 Offentligt Retsudvalget 2016-17 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 85 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Civilafdelingen Dato: 8. december 2016 Kontor: Procesretskontoret Sagsbeh:

Læs mere

Fordele og ulemper ved inkorporering af menneskerettighedskonventioner

Fordele og ulemper ved inkorporering af menneskerettighedskonventioner Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 156 Offentligt Fordele og ulemper ved inkorporering af menneskerettighedskonventioner - Jacob Mchangama, Chefjurist CEPOS Grundpræmis Grundlæggende frihedsrettigheder

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Forslag. til. lov om ændring af lov om social service. Lovudkast 1. juli 2013. Fremsat den af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup)

Forslag. til. lov om ændring af lov om social service. Lovudkast 1. juli 2013. Fremsat den af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Lovudkast 1. juli 2013 Fremsat den af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Forslag til lov om ændring af lov om social service (Handleplaner for voksne udsat for alvorlige æresrelaterede

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Justitsministeriet Lovafdelingen Dato Kontor: Statsretskontoret Sagsnr.: 2005-792-0027 Dok.: JEH40009 Besvarelse af spørgsmål nr. 19 og 20 stillet den 3. marts 2005 af Folketingets Retsudvalg (REU alm.

Læs mere

8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning

8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning 8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning En journalist bad Miljøministeriet om aktindsigt i en

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 62 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 62 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 62 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 25. september 2008 EU s ombudsmand og EU s datatilsynsmyndigheden kritiserer

Læs mere

I brev af 11. januar 2016 har K klaget over Mariagerfjord Kommunes afslag af 16. december 2015 på opstilling af bom på den private fællesvej, Søtofte.

I brev af 11. januar 2016 har K klaget over Mariagerfjord Kommunes afslag af 16. december 2015 på opstilling af bom på den private fællesvej, Søtofte. Dato 29. juni 2016 Sagsbehandler Søren Peter Kongsted Mail spk@vd.dk Telefon +45 7244 3113 Dokument 16/00595-17 Side 1/7 Opstilling af bom Kommunens j. nr.: 05.14.07-G01-51-15 I brev af 11. januar 2016

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om offentlighed i forvaltningen (Ændring af revisionsbestemmelse)

Forslag til Lov om ændring af lov om offentlighed i forvaltningen (Ændring af revisionsbestemmelse) Lovafdelingen Dato: 26. september 2016 Kontor: Forvaltningsretskontoret Sagsbeh: Anna Seneberg Winkel Sagsnr.: 2016-7650-0008 Dok.: 2079449 UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om offentlighed i forvaltningen

Læs mere

Pressens adgang til rådhuse uden for almindelig åbningstid

Pressens adgang til rådhuse uden for almindelig åbningstid Pressens adgang til rådhuse uden for almindelig åbningstid Udtalt, at hensynet til at sikre størst mulig offentlighed omkring kommunalbestyrelsens arbejde - og som en vigtig side heraf pressens adgang

Læs mere

Ved denne afgørelse traf nævnet følgende afgørelse (herefter "Afgørelsen"):

Ved denne afgørelse traf nævnet følgende afgørelse (herefter Afgørelsen): METROPOL FREDERIKSBERGGADE 16 1459 KØBENHAVN K TELEFON: 33 11 45 45 TELEFAX: 33 11 80 81 www.nnlaw.dk OLE FINN NIELSEN JACOB NØRAGER-NIELSEN EIGIL LEGO ANDERSEN, DR. JUR. MORTEN ELDRUP-JØRGENSEN, MBA HENRIK

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2012-13 REU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 284 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 17. december 2012 Kontor: Forvaltningsretskontoret Sagsbeh: Katrin

Læs mere

Der skal være sæt et kryds pr. spørgsmål i feltet ved det rigtige

Der skal være sæt et kryds pr. spørgsmål i feltet ved det rigtige KAPITEL 3: QUIZ Der skal være sæt et kryds pr. spørgsmål i feltet ved det rigtige svar. PROBLEMET MED ENERGIDRIKKENE Hvorfor sender befolkningen repræsentanter til Nuuk? Det kun er de klogeste, der må

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 99 endeligt svar på spørgsmål 72 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 99 endeligt svar på spørgsmål 72 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 99 endeligt svar på spørgsmål 72 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 24. januar 2015 Kontor: Sikkerheds- og Forebyggelseskontoret Sagsbeh: Rasmus Krogh Pedersen Sagsnr.:

Læs mere

INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK

INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK December 2014 Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti Religiøs radikalisering og ekstremisme er en alvorlig trussel

Læs mere

Nægtet aktindsigt i Finanstilsynets materiale vedr. spekulationsforbudet i bank- og sparekasseloven og i lov om forsikringsvirksomhed.

Nægtet aktindsigt i Finanstilsynets materiale vedr. spekulationsforbudet i bank- og sparekasseloven og i lov om forsikringsvirksomhed. Kendelse af 22. februar 1996. 95-93.584. Nægtet aktindsigt i Finanstilsynets materiale vedr. spekulationsforbudet i bank- og sparekasseloven og i lov om forsikringsvirksomhed. Bank- og sparekasselovens

Læs mere

Vi kan heller ikke tage stilling til om en kommunes afgørelse er i strid med anden lovgivning.

Vi kan heller ikke tage stilling til om en kommunes afgørelse er i strid med anden lovgivning. Dato 1. juli 2014 Dokument 14/07233 Side Klage over Kommunen tilbagekaldelse af tilladelse til udeservering på H Vej 4 Advokatfirma har på vegne af S klaget til Vejdirektoratet over Kommunens afgørelse

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET. i henhold til artikel 2 i Rådets forordning (EF) nr. 552/97 om tvangsarbejde i Myanmar/Burma

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET. i henhold til artikel 2 i Rådets forordning (EF) nr. 552/97 om tvangsarbejde i Myanmar/Burma EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.9.2012 COM(2012) 525 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET i henhold til artikel 2 i Rådets forordning (EF) nr. 552/97 om tvangsarbejde i Myanmar/Burma DA DA RAPPORT

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 23. februar 2010 hedder det:

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 23. februar 2010 hedder det: Kendelse af 5. november 2010 (J.nr. 2010-0021307) Sag hjemvist til Finanstilsynets stillingtagen til om retten til aktiindsigt skal begrænses efter forvaltningslovens 15, stk. 1, nr. 3. Værdipapirhandelslovens

Læs mere

Kend spillereglerne!

Kend spillereglerne! Kend spillereglerne! Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste De Samvirkende Invalideorganisationer Indhold Indledning 2 1. Den rigtige afgørelse

Læs mere

N O T A T om isolation under anholdelse

N O T A T om isolation under anholdelse Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 29. juni 2004 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-730-0008 Dok.: CHA20826 N O T A T om isolation under anholdelse 1. Direktoratet for Kriminalforsorgen har

Læs mere

Udkast til tale til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål AC (Alm. del) i Folketingets Retsudvalg

Udkast til tale til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål AC (Alm. del) i Folketingets Retsudvalg Retsudvalget 2010-11 REU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 784 Offentligt Dok.: DFL40211 Udkast til tale til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål AC (Alm. del) i Folketingets Retsudvalg Samrådsspørgsmål

Læs mere

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført:

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført: Kendelse af 12. oktober 1999. 99-67.906 Aktindsigt nægtet Realkreditlovens 98 (Peter Erling Nielsen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat K har ved skrivelse af 16. marts 1999 klaget over, at Finanstilsynet

Læs mere

Afslag på aktindsigt i ambassadeindberetning

Afslag på aktindsigt i ambassadeindberetning Afslag på aktindsigt i ambassadeindberetning Henstillet til justitsministeriet at undergive en sag, hvori der var meddelt afslag på aktindsigt i en ambassadeindberetning, en fornyet behandling med henblik

Læs mere

RETSSYSTEMET OG JURIDISK METODE

RETSSYSTEMET OG JURIDISK METODE PETER BLUME RETSSYSTEMET OG JURIDISK METODE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Retssystemet og juridisk metode Peter Blume Retssystemet og juridisk metode Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2011 Peter

Læs mere

Årsrapport Kommunalt Tilsyn Sundhed og Ældre

Årsrapport Kommunalt Tilsyn Sundhed og Ældre Årsrapport Kommunalt Tilsyn 2014 Sundhed og Ældre Tilsynsenheden Afdelingsleder Pia Strandbygaard Tilsynsførende Mia Mortensen Tilsynsførende Hanne Vesterbæk Fogdal Tilsynsførende Joan Dahl Nørgaard Sagsnr.

Læs mere

Sundhedspersoners videregivelse af oplysninger til brug for efterforskning

Sundhedspersoners videregivelse af oplysninger til brug for efterforskning Dato 21-12-2015 sbro Sagsnr. 4-1415-19/1 Sundhedspersoners videregivelse af oplysninger til brug for efterforskning af straffesager Internt notat om sundhedspersoners tavshedspligt og videregivelse af

Læs mere

Beskyttelse af juridiske personer efter grundlovens 73

Beskyttelse af juridiske personer efter grundlovens 73 Beskyttelse af juridiske personer efter grundlovens 73 Denne afhandling er af Det Samfundsvidenskabelige Fakultet ved Aarhus Universitet antaget til forsvar for den juridiske doktorgrad. Aarhus, den 7.

Læs mere

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 100 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 5. december 2007.

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 100 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 5. december 2007. Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Svar på Spørgsmål 100 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K. Dato: 7. januar 2008 Kontor: Lovafdelingen Sagsnr.: 2007-792-0418 Dok.:

Læs mere

Guide til succes med målinger i kommuner

Guide til succes med målinger i kommuner Guide til succes med målinger i kommuner Af Kresten Bjerg, kommunikationsrådgiver, Bjerg K Kommunikation måles af forskellige grunde. Derfor skal kommunikation også måles på forskellige måder. Dit første

Læs mere

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Samråd vedr. bivirkninger ved HPV-vaccine. 7. november 2013 kl. 14.00-16.00, lokale

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Samråd vedr. bivirkninger ved HPV-vaccine. 7. november 2013 kl. 14.00-16.00, lokale Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 164 Offentligt TALEPAPIR Det talte ord gælder Tilhørerkreds: Anledning: Taletid: Tid og sted: Folketingets Sundhedsudvalg

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets formål og baggrund. Siden lov om undersøgelseskommissioner trådte i kraft den 1. juli 1999, har to undersøgelseskommissioner afgivet

Læs mere

OG II ER ENSIDIG OG UKRITISK

OG II ER ENSIDIG OG UKRITISK JUSTITSMINISTERIETSS REDEGØRELSE OM ANTI-TERRORPAKKE TERRORPAKKE I OG II ER ENSIDIG OG UKRITISK Siden vedtagelsen af regeringens såkaldte anti-terrorpakker r har der i dele af offentligheden været bekymring

Læs mere

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager 5-6. Forvaltningsret 114.1 115.1 115.2 115.3. Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager En person skrev

Læs mere

Betingede domme ( 56-61)

Betingede domme ( 56-61) Betingede domme ( 56-61) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: betinget dom;samfundstjeneste; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 1.5.2015 Status: Gældende Udskrevet: 18.1.2018 Indholdsfortegnelse 1. Overblik

Læs mere

Mindreårige patienters retsstilling efter psykiatriloven og andre spørgsmål om brug af tvang i psykiatrien

Mindreårige patienters retsstilling efter psykiatriloven og andre spørgsmål om brug af tvang i psykiatrien 2015-51 Mindreårige patienters retsstilling efter psykiatriloven og andre spørgsmål om brug af tvang i psykiatrien Efter tilsynsbesøg på ungdomspsykiatriske afdelinger rejste ombudsmanden på eget initiativ

Læs mere

Aktindsigt i oplysninger til brug for regeringsdannelsen. Offentlighedslovens 33, nr. 5

Aktindsigt i oplysninger til brug for regeringsdannelsen. Offentlighedslovens 33, nr. 5 2016-29 Aktindsigt i oplysninger til brug for regeringsdannelsen. Offentlighedslovens 33, nr. 5 En journalist klagede til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde undtaget oplysninger i ét dokument

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 27.10.2010 2010/0067(CNS) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

Læs mere

Forord. Vidners bidrag i retssager er en af grundstenene i vores retssystem. Derfor skal det være trygt for borgerne at vidne.

Forord. Vidners bidrag i retssager er en af grundstenene i vores retssystem. Derfor skal det være trygt for borgerne at vidne. Forord Vidners bidrag i retssager er en af grundstenene i vores retssystem. Derfor skal det være trygt for borgerne at vidne. Særligt når det vedrører sager af grovere karakter bandekriminalitet og drab

Læs mere