Miljøgodkendelse af FAYARD A/S Kystvejen Munkebo CVR-nr.: , P-nr.:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Miljøgodkendelse af FAYARD A/S Kystvejen Munkebo CVR-nr.: , P-nr.:"

Transkript

1 Miljøgodkendelse af FAYARD A/S Kystvejen Munkebo CVR-nr.: , P-nr.: september 2009 samt tillæg af 30. oktober 2012 Lone Rossen Teknisk direktør Mikkel Aagaard Rasmussen Sagsbehandler Frederik Møller Pedersen Sagsbehandler Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen Hans Schacksvej Kerteminde

2 Sagsnr.: Dokumentnr.: udkast fremsendt den: 7. august 2009 Afgørelse annonceret den: 15. september 2009 Klagefristen udløber den: 13. oktober 2009 Redaktionelle ændringer: 12. oktober 2010 TILLÆG: Udkast fremsendt den: 5. september Afgørelse annonceret den: 30. oktober 2012 Klagefristen udløber den: 27. november 2012

3 Godkendelse og vilkår Baggrund for godkendelsen FAYARD A/S er et reparationsværft, som udfører reparationsarbejder, ombygninger og vedligeholdelsesopgaver på skibe. Størrelsen og typen af skibe samt arbejdsopgaverne er meget forskellige fra opgave til opgave. FAYARD A/S består af tre tørdokker, udrustningskaj samt div. værksteder. Virksomheden har tidligere været beliggende på Fredericia Havn, under navnet Fredericia Skibsværft A/S, men flyttes til lejede arealer på Odense Staalskibsværft A/S. Flytningen gennemføres over en årrække og forventes endelig gennemført i FAYARD A/S overtager i vid udstrækning eksisterende anlæg og faciliteter på Odense Staalskibsværft A/S, men drives i øvrigt som en helt selvstændig virksomhed. FAYARD A/S skal derfor godkendes i henhold til 33 i lovbekendtgørelse nr af 22. december 2006 Miljøbeskyttelsesloven som en ny virksomhed. Der er givet et tillæg til miljøgodkendelsen den 30. oktober I den forbindelse er indsat en række nye vilkår og nogle oprindelige vilkår er ændret. De ændrede vilkår er meddelt efter miljøbeskyttelseslovens 41. Ændringerne omfatter vilkårene 2, 3, 5, 6, 30 og 31. Vilkårene 40a og 47a er nye vilkår meddelt efter 33. Kerteminde Kommune er godkendende og tilsynsførende myndighed for miljøforhold på virksomheden. Kerteminde Kommunes afgørelse Kerteminde Kommune miljøgodkender FAYARD A/S på matrikel nr. 87a Munkebo By, Munkebo, på følgende vilkår: Indretning 1. Godkendelsen omfatter alle aktiviteter på de arealer, der er vist i bilag 1 2. Virksomheden skal indrettes som beskrevet i appendiks 1 og 2 med mindre andet fremgår af vilkårene. Drift 3. Driften af virksomheden skal foregå som beskrevet i appendiks 1 og 2 med mindre andet fremgår af vilkårene. 4. Virksomheden skal inden 2 år fra godkendelsens meddelelse have påbegyndt drift på lokaliteten. For de arealer og/eller funktioner, der er omfattet af godkendelsen men som ikke måtte være taget i brug senest 5 år efter godkendelsens meddelelse, bortfalder godkendelsen / må blæserensning over dokkant kun udføres som våd blæserensning, hvor blæsemidlet er tilsat vand. Fra samme dato skal virksomheden overholde støjgrænseværdierne jf. vilkår 30 og Tør blæserensning på udvendige overflader i det fri må udelukkende foretages indenfor grundplanet af dok I, II, III og IV. I dok III må der ikke udføres tør blæserensning på skibes nordvest side i aften- og natperioden. I dok III må der i dagperioden udføres tør blæserensning på skibets nordvest side med følgende antal blæserør på samme tid: Over dokkant Under dokkant MG 1

4 Samtidig må resterende blæserør (op til i alt 12 stk.) anvendes i dok I, II og IV. 7. Til tør blæserensning må kun anvendes et blæsemiddel med egenskaber svarende til handelsproduktet Aludur. Der må kun anvendes en anden type blæsemiddel hvis dette på forhånd er accepteret af kommunen. 8. Der skal i fornødent omfang etableres afskærmning. Kommunen afgør i tvivlstilfælde om afskærmning er nødvendig. 9. Brugt blæsemiddel og malingrester skal samles op fra kaj- og dokarealer umiddelbart efter, at blæserensning er afsluttet. Kan blæsemiddel og malingrester ikke fjernes umiddelbart efter, at blæserensningen af et skib er afsluttet, skal støvet holdes fugtigt, så støvflugt undgås. 10. Tørt støv skal opsamles ved støvsugning. Fugtigt støv må fejes og skovles. 11. På skibe beliggende ved kaj må der ikke udføres udvendig overfladebehandling. Dog må der påføres maling med rulle eller pensel. I så fald skal virksomheden træffe foranstaltninger for at sikre, at der ikke kan ske spild af maling i vandet. 12. Dokkerne skal rengøres effektivt inden uddokning, så der ikke er synlige rester af blæsemiddel, maling eller andet affald, når der dokkes ud. Kommunen afgør i tvivlstilfælde om rengøringen er fyldestgørende. 13. Ved uddokning af skibe, hvor der er foretaget bundklargøring, overfladebehandling eller hvor dokbunden i øvrigt har været kontamineret med blæsemiddel, maling, olie eller lignende, skal kommunen underrettes straks når tidspunktet for uddokning er kendt og senest 24 timer før uddokningen ønskes foretaget. Luftforurening 14. Virksomheden må ikke medføre væsentlige støvpåvirkninger uden for eget område. Kommunen afgør i tvivlstilfælde hvad der er væsentligt. 15. I afkast fra slibeprocesser skal emissionsgrænseværdien på 5 mg/nm 3 for totalstøv overholdes. 16. Emissionen af slibestøv fra punktafkast skal overholde B-værdien på 0,01 mg/m 3 for slibestøv i øvrigt. 17. Ved udsugning fra indesluttede rum, hvor der foretages tør blæserensning skal emissionsgrænseværdien på 1 mg/nm 3 for totalstøv overholdes. 18. I afkast fra processer, hvor der anvendes køle-smøremidler ved drejning, boring, fræsning, høvling eller slibning skal emissionsgrænseværdien på 1 mg/nm 3 for mineralsk olietågeemission overholdes. 19. Afkast fra svejseprocesser skal være forsynet med filter, der er i stand til at tilbageholde mindst 99 % af svejserøgen. Afkast fra filteret skal føres mindst 1 meter over tag, på det sted, hvor afkastet er placeret. 20. Afkastet fra rensemaskinen til motordele i maskinværkstedet skal være opadrettet og ført minimum 1 m over tag på det sted, hvor det er placeret. 21. Virksomheden skal sikre at naturgasfyrede energianlæg kan overholde følgende emissionsgrænseværdier: NO x regnet som NO 2 = 65 mg/nm 3 tør røggas ved 10% O 2 CO = 75 mg/nm 3 tør røggas ved 10% O Virksomheden skal sikre at nye gasoliefyrede energianlæg kan overholde følgende emissionsgrænseværdier: MG 2

5 NO x regnet som NO 2 = 110 mg/nm 3 tør røggas ved 10% O 2 CO = 100 mg/nm 3 tør røggas ved 10% O 2 For eksisterende anlæg kan tillades: NO x regnet som NO 2 = 250 mg/nm 3 tør røggas ved 10% O Afkast fra smedehallens gasoliefyrede energianlæg skal være indrettede, så B-værdien for den del af NO x, der foreligger som NO 2 på 0,125 mg/m 3 overholdes. 24. Ved udsugning fra indesluttede rum, hvor der foretages sprøjtemaling skal afkast forsynes med filter, der er i stand til at tilbageholde mindst 85 % af malingspartiklerne. 25. Filtre skal anvendes, serviceres og vedligeholdes eller udskiftes efter filterleverandørens anvisninger, så normal renseeffektivitet er opretholdt løbende. Driftsinstruks for filtre skal være tilgængelig i umiddelbar nærhed af filtrene. 26. Renluftsiden af filtre skal efterses visuelt mindst en gang om måneden for kontrol af utætheder. Alternativt kan filteret forsynes med alarmordning, der giver signal ved filterbrud. 27. Før nye filtre tages i brug, skal virksomheden fremskaffe følgende oplysninger fra leverandøren: 1) Dokumentation fra producenten af filtermaterialet om at filtret er velegnet til den konkrete proces, samt at filteret kan overholde godkendelsens vilkår. 2) Leverandørens anvisninger om kontrol og vedligeholdelse af filtret. 28. Virksomheden må ikke medføre væsentlige lugtgener uden for eget område. Kommunen afgør i tvivlstilfælde hvad der er væsentligt. 29. Kommunen kan til enhver tid kræve det eftervist, at grænseværdierne i vilkår 15, 17, 18 og 19 er overholdt, dog maksimalt én gang per år. Støj og vibration 30. Virksomhedens ækvivalente, korrigerede støjniveau i db(a) på ikke overstige følgende værdier, idet områdebetegnelserne henviser til Kommuneplan09 for Kerteminde Kommune: Område Blandet bolig og erhvervsområde 4.BE.11 Boligområder 4.B.8, 4.B.9 Rekreativt område/ Kolonihaver 4.F.9 Boliger i det åbne land (Boels Bro 1 og Vigerøvej 521) Erhvervsområder 4.E.1, 4.E.3 Mandag fredag Kl. 7:00 18:00 Lørdag Kl. 7:00 14:00 Tidsrum Mandag fredag Kl. 18:00 22:00 Lørdag Kl. 14:00 22:00 Søn- og helligdage Kl. 7:00 22:00 Alle dage Kl. 22:00 7:00 (maksimalværdier) (55) (50) MG 3

6 31. Indtil den 31/12/2013 må virksomhedens ækvivalente, korrigerede støjniveau i db(a) overstige værdierne i vilkår 30 for perioden 22:00 7:00 i område 4.BE.11, 4.B.8 og 4.B.9 med henholdsvis 5 db(a), 2 db(a) og 0,5 db(a): Område Blandet bolig og erhvervsområde 4.BE.11 Boligområde 4.B.8 Boligområde 4.B.9 Alle dage Kl. 22:00 7:00 (maksimalværdier) 45 (55) 37 (50) 35,5 (50) Overskridelsen må maksimalt forekomme 40 gange per år og arbejdet skal tilrettelægges så overskridelsen om muligt undgås og tidsbegrænses mest muligt. 32. Virksomheden skal inden den 31/12/2013 dokumentere overfor kommunen, at vilkår 30 kan overholdes. 33. Kommunen kan til enhver tid forlange at virksomheden ved måling eller beregning efterviser at støjgrænserne i vilkår 30 overholdes, dog maksimalt én gang per år. Program for, hvordan målingen eller beregningen påtænkes gennemført skal forelægges kommunen til accept før målingen eller beregningen gennemføres. 34. Virksomhedens bidrag med lavfrekvent støj og infralyd skal overholde følgende maksimalværdier, i et måletidsrum på 10 min. hvor støjen er kraftigst: Anvendelse Beboelsesrum, herunder i børneinst. og lignende A-vægtet lydtrykniveau ( Hz), db G-vægtet infralydniveau, db Kl : Kl. 7:00 18: Kontorer, undervisningslokaler og lign Øvrige rum i virksomheder Virksomhedens bidrag til vibrationer i omgivelserne skal overholde følgende maksimalværdier: Anvendelse Boliger i boligområder (hele døgnet), Boliger i blandet bolig/erhvervsområde kl :00 Børneinstitutioner og lignende Boliger i blandet bolig/erhvervsområde kl :00 Kontorer, undervisningslokaler o.l. Vægtet accelerationsniveau, L aw i db 75 Erhvervsbebyggelse Kommunen kan til enhver tid forlange eftervist, at vilkår 34 og 35 er overholdt, dog maksimalt én gang per år. Affald 37. Farligt affald skal opbevares i tætte, lukkede beholdere. Beholderne skal opbevares under tag og være beskyttet mod vejrlig. Oplagspladsen skal være forsynet med tæt belægning uden afløb. Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild kan holdes indenfor et afgrænset område uden afledning til jord, 80 MG 4

7 grundvand, overfladevand eller kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største beholder der opbevares. 38. Brugt blæsemiddel samt filterstøv skal opsamles og opbevares i lukkede eller overdækkede tætte containere, bigbags eller lignende. Brugt, fugtigt blæsemiddel kan opsamles i åbne, tætte containere, forudsat at det opsamles og bortskaffes umiddelbart efter anvendelse. 39. Al opsamlet blæsemiddel skal bortskaffes til genanvendelse. 40. Affaldsfraktioner, fra arbejde ombord på skibene, må sammenblandes på skibene og efterfølgende sorteres når affaldet er bragt i land. Farligt affald må aldrig sammenblandes med andre affaldstyper. 40a. Følgende vilkår gælder for tankanlægget bestående af 4 stk. tanke, 2 stk. af 300 m 3 og 2 stk. af 400 m 3, tidligere anvendt til oplag af brændstof, samt tilhørende rør og pumper til opsamling og separering af tankskyllevand: 1. Anlægget må anvende til opsamling, oplagring og gravimetrisk separation af vand fra rengøring af tanke på skibe (tankskyllevand). 2. Anlægget må udelukkende modtage, oplagre og behandle tankskyllevand fra FAYARD A/S. 3. Tankene skal være placeret indenfor konturerne af en tankgård, der er tæt overfor det produkt, der opbevares i tankene og som kan rumme indholdet af den største beholder i tilfælde af lækage. 4. Tankgården og tankpladsen, hvor der påfyldes og aftappes væsker, skal vedligeholdes så belægningen forbliver tæt. Eventuelle skader og/eller revner skal udbedres straks de opdages eller opstår. 5. Tankgården og tankpladsen skal renholdes og eventuelt spild skal straks samles op. 6. Overfladevand fra tankpladsen kan afledes til tankgården. 7. Indholdet af tankene må opvarmes til maksimalt 25 C. 8. Alle tanke skal være forsynet med alarm for overfyldning og lækage. Signalgiver for alarm for overfyldning skal kunne ses fra påfyldningsstedet. 9. Tanke, rør og pumper skal være tætte. 10. Anlægget skal kontrolleres for utætheder ved udvendig visuel inspektion mindst en gang hver måned. Hvis virksomheden konstaterer eller får mistanke om utætheder skal der straks træffes foranstaltninger til at bringe eventuelle udtømninger til ophør. Utætheden skal udbedres før anlægget tages i brug igen. 11. Virksomheden skal minimum hvert 5. år lade en sagkyndig person inspicere anlægget. Inspektionen skal gennemføres i henhold til retningslinjerne i den til enhver tid gældende udgave at olietanksbekendtgørelsen, pt. bilag 9 i bekendtgørelse nr af 21. december 2011 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines. 12. Hvis den sagkyndige persons rapport fra inspektionen foreskriver et kortere interval inden næste inspektion skal dette følges. 13. Journaler fra virksomhedens månedlige inspektion samt den sagkyndiges inspektionsrapporter skal opbevares i minimum 5 år og kunne fremvises på tilsynsmyndighedens forlangende. MG 5

8 14. Virksomheden skal udarbejde en procedure der beskriver korrekt indstilling af anlæggets manuelle ventiler, så utilsigtet udtømning undgås. Operatøren af anlægget skal gøres bekendt med proceduren. En kopi af procedure skal fremsendes til kommunen. 15. Ventiler på rørføringer, hvorfra der ved fejlbetjening kan ske utilsigtet udtømning af olieholdigt vand skal være forsynet med effektive aflåsningsanordninger når anlægget er uovervåget. Alternativt kan anlægget placeres bag et aflåseligt hegn. 16. Afløbet for overfladevand fra tankgården skal være forsynet med en ventil, der automatisk lukker når den ikke betjenes/påvirkes. Lukke mekanismen kan være enten mekanisk eller elektronisk og må ikke kunne låses i åben-stillingen. 17. Olie og slam, der fremkommer efter fraseparering af vand, skal opbevares og afhændes som farligt affald til godkendt modtager. Beskyttelse af jord og grundvand 41. Produktion på maskiner, hvorfra der kan ske spild af køle-smøremiddel, skal foregå på impermeabel belægning med mulighed for opsamling af spild. Ved en impermeabel belægning forstås et befæstet areal, der er uigennemtrængeligt for de forurenende stoffer, som findes i de stoffer nye såvel som brugte der håndteres på arealet. 42. Maling, rensevæsker, køle-smøremidler, olieprodukter og kemikalier i øvrigt skal opbevares i tætte lukkede beholdere, der skal stå under tag på en oplagsplads med impermeabel belægning med opkant eller på en oplagsplads indrettet med en egnet spildbakke. Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild svarende til volumenet af den største beholder kan opsamles. 43. Vilkår for olietanke under L jf. 3 i bekendtgørelse nr. 724 af 1. juli 2008 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines: 1. Hvis virksomheden påtænker at etablere yderligere overjordiske anlæg (nedgravede anlæg reguleres direkte af bekendtgørelsen) skal dette meddeles kommunen senest 4 uger før arbejdet påbegyndes, for anlæg under L dog senest 2 uger. Sammen med meddelelsen fremsendes beskrivelse af anlægget samt skitse over anlæggets placering på ejendommen. ( 25, stk. 1) 2. Virksomheden skal fremsende kopi af tankattest til kommunen senest umiddelbart efter etableringens færdiggørelse. Tankattesten skal indeholde de oplysninger, der fremgår af 11 i bekendtgørelse nr. 724 af 1. juli 2008 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines. ( 25, stk. 3) 3. Virksomheden skal sikre, at tanken og tilhørende rørsystemer er typegodkendt. ( 26, stk. 1 og 2) 4. Anlægget må ikke etableres inden for en afstand af 50 m fra indvindingsboringer til almene vandforsyningsanlæg og 25 m fra andre boringer og brønde, hvorfra der indvindes drikkevand. ( 27, stk. 1, nr. 1) 5. Anlæg må ikke anbringes så tæt ved bygninger, at anlæggene ikke kan fjernes. ( 27, stk. 1, nr. 3) 6. Pejlehuller og mandehuller skal være let tilgængelige. ( 27, stk. 1, nr. 4) 7. Nedgravede rør skal overalt være omgivet af mindst 15 cm sand til alle sider. ( 27, stk. 1, nr. 5) 8. Påfyldnings- og udluftningsrør skal fremføres vandret eller med fald mod tanken og skal være afsluttet med hætte eller dæksel. Udluftningsrør skal være ført mindst 50 cm over terræn. ( 27, stk. 1, nr. 6) MG 6

9 9. Virksomheden skal overholde de krav til etablering, som er anført på tankattesten. ( 27, stk. 1, nr. 7) 10. Der skal være monteret en afspærringsanordning umiddelbart ved tankudløbet. ( 27, stk. 3, nr. 6) 11. Tanken skal opstilles på et jævnt og varigt stabilt underlag. ( 27, stk. 3, nr. 1) 12. Der skal på tanken være monteret overfyldningsalarm. Overfyldningsalarmen skal være placeret således, at den kan registreres ved påfyldningsrøret. ( 27, stk. 3, nr. 2) 13. Ståltanke skal på en konstruktion være hævet over underlaget, således at inspektion af bunden kan foretages. ( 27, stk. 3, nr. 3) 14. Afstand fra tanken til væg eller anden konstruktion skal være mindst 5 cm. ( 27, stk. 3, nr. 4) 15. Plasttanke, der er godkendt til placering direkte på underlaget, skal etableres på et tæt underlag, som strækker sig mindst 10 cm uden om tanken. ( 27, stk. 3, nr. 5) 16. Overjordisk tanke må flyttes uanset bestemmelsen i 26, stk. 1, såfremt tanken er forsynet med oprindeligt mærkeskilt, der som minimum oplyser om fabrikantens navn og hjemsted, tankrumfang og type, fabrikationsnummer og år. ( 33, stk. 1) 17. Ved sløjfning af eller varigt ophør af brugen af et anlæg skal eventuelt restindhold i anlægget fjernes og anlægget skal fjernes, eller påfyldningsstuds og udluftningsrør afmonteres, og tanken afblændes, således at påfyldning ikke kan finde sted. Meddelelse om, at anlægget er sløjfet, samt oplysning om de trufne foranstaltninger, skal indgives til kommunen senest 4 uger efter sløjfningen. ( 29, stk. 1 og 2) 18. Hvis et anlæg under l er tilsluttet fyringsanlæg til bygningsmæssig opvarmning med en indfyret effekt på højest 120 KW gælder desuden: ( 31, stk. 1) 1) Rørforbindelsen (sugerøret) mellem tanken og forbrugssted skal være enstrenget. 2) Sugerøret skal udføres i overensstemmelse med bilag 2, nr. 3 og 4 i bekendtgørelse nr. 724 af 1. juli 2008 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines. 3) Sugerøret skal afsluttes ved oliefyret med en smeltesikringsventil. 4) Sugerør, som fremføres overjordisk og som ikke er indstøbt, skal være forsvarligt understøttet med rørbærere. Olieafluftere, filtre og lignende komponenter skal være forsvarligt fastmonteret. 5) Påfyldningsrør og udluftningsrør skal være fremført med fald mod tanken, afsluttet med henholdsvis aflåseligt standardpåfyldningsdæksel og standardudluftningshætte. 19. Følgende tanke under l må ikke tages i brug til opbevaring af olieprodukter: ( 32, stk. 1) 1) Tanke, der har været anvendt til opbevaring eller opsamling af andet end olieprodukter, eksempelvis husspildevand og ajle. 2) Tanke, der har været anvendt til opbevaring af olieprodukter, som kræver opvarmning for at kunne transporteres, og som skal anvendes til opbevaring af lettere olieprodukter. 3) Tanke, der er sløjfet. 20. Hvis virksomheden konstaterer eller får begrundet mistanke om, at anlægget eller pipelinen er utæt, skal kommunen straks underrettes. Desuden skal der straks træffes foranstaltninger, der kan bringe en eventuel udstrømning til ophør, f.eks. ved tømning af anlægget. ( 36, stk. 1) 21. Såfremt der under påfyldning af et anlæg sker udstrømning af olieprodukter, herunder spild, der ikke umiddelbart kan fjernes, skal virksomheden straks underrette kommunen. ( 36, stk. 2) 22. Virksomheden skal sikre, at anlægget er i en sådan vedligeholdelsesstand, at der ikke foreligger en åbenbar, nærliggende risiko for, at der kan ske forurening af jord, grundvand eller MG 7

10 overfladevand, herunder må der ikke forefindes væsentlige synlige tæringer af tank, rørsystem eller understøtningen af overjordiske tanke. ( 37) 23. Reparation af en tank skal udføres af en særlig sagkyndig. Den udførende virksomhed skal udlevere dokumentation for det udførte arbejde til tankens ejer eller bruger. ( 38, stk. 2) 24. Virksomheden skal opbevare et eksemplar af tankattesten, tillæg til tankattesten, udarbejdede tilstandsrapporter, attester vedrørende anodeskift samt dokumentation for udførte reparationer og ændringer. ( 39) 25. Virksomheden skal sikre, at krav om vedligeholdelse, anvendelse m.v., som fremgår af tankattesten eller øvrige attester, overholdes. ( 40) 26. Virksomhedens tanke skal sløjfes i henhold til de til enhver tid gældende sløjfningsterminer jf. Miljøstyrelsens bekendtgørelser. 44. Vaskepladsen og opsamlingsgraven skal være impermeable overfor de anvendte væsker og kemikalier. 45. Virksomhedens tankplads til motorbrændstof, placeret i lagerbygningens miljøområde, skal være impermeabel overfor motorbrændstoffet og forsynet med opkant, så indholdet af tanken kan rummes. Aftapningsanordninger/-pistoler til påfyldning af køretøjer og materiel skal være placeret inden for konturen af den impermeabel belægning. Tanken skal sikres mod påkørsel. 46. Befæstede og impermeable arealer skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret. Aktiviteter, der foregår på beskadigede impermeable arealer, skal ophøre og må først genoptages, når skaderne er udbedret. Direkte udledning af overfladevand 47. Overfladevand fra rene arealer kan tilledes Odense Fjord via sandfang og olieudskiller eller via tilsvarende sikring mod udledning af forurenet overfladevand. Kommunen afgør i tvivlstilfælde om et areal kan betegnes som rent. 47a. Overfladevand fra tankgården må først afledes til regnvandskloak når det ved en visuel inspektion er konstateret at der ikke er synlig oliefilm på vandoverfladen. Hvis der er synlig oliefilm på vandoverfladen må vandet først afledes til regnvandskloak når oliefilmen er fjernet, f.eks. ved sugning med slamsuger. 48. Dokke kan opdeles i rene og ikke-rene arealer. Kommunen afgør i tvivlstilfælde om et areal kan betegnes som rent. 49. Ballastvand der ønskes udledt direkte til Odense Fjord skal forud for inddokning håndteres i overensstemmelse med retningslinjer fastsat af FN s International Maritime Organisation (IMO). 50. Der skal mindst 2 gange årligt under regnhændelse udtages prøver af vand, der udledes til Odense Fjord fra delte dokke (ren / ikke-ren) hvor der pågår overfladebehandling af skib. Prøverne skal udtages og analyseres af et akkrediteret laboratorium for de parametre der fremgår af nedenstående tabel. Stof Grænseværdi [ug/l] Bly Pb 28 Chrom Cr 5 Kobber Cu 14,5 Nikkel Ni 41,5 Zink Zn 430 Mineralsk Olie 20 mg/l MG 8

11 Analyseresultaterne skal straks sendes til Kerteminde Kommune. Såfremt der sker overskridelser af de i nedenstående tabel angivne kravværdier skal der udtages omprøve ved næste regnhændelse. I tilfælde af overskridelse af omprøven, gentagne eller 2 på hinanden følgende overskridelser ved primær prøve skal udledningstilladelse og renseprocedure revurderes. 51. Vilkår 50 skal revurderes senest 4 år efter første analyse er modtaget af Kerteminde Kommune. Egenkontrol 52. Der skal føres driftsjournal over aktiviteterne i dokkerne. Driftsjournalen skal som minimum indeholde: Dato og tidspunkt for ind- og uddokning af alle skibe. Afrensning, for hvert skib: Dato, start- og sluttidspunkt, sted, afrensemetode, forbrug af afrensemiddel samt hvilken type overfladebehandling, der afrenses. Maling, for hvert skib: Dato, start- og sluttidspunkt, sted, påføringsmetodemetode, forbrug af maling, samt hvilken type maling/fortynder, der anvendes. Type og placering af eventuel afdækning. 53. Driftsforstyrrelser eller uheld, der kan medføre eller har medført væsentlige gener i omgivelserne eller kan indebære fare herfor skal føres i journal. 54. Senest 14 dage efter driftsforstyrrelser eller uheld skal virksomheden fremsende en redegørelse til kommunen. Af redegørelsen skal fremgå årsagen til driftsforstyrrelsen eller uheldet, samt hvilke tiltag virksomheden har iværksat eller iværksætter for at undgå lignende hændelser i fremtiden. 55. Virksomheden skal hvert år beregne den faktiske emission af organiske opløsningsmidler, referenceemissionen (R) og målemissionen (M). Resultatet skal meddeles til kommunen, f.eks. i forbindelse med indsendelse af grønt regnskab. Ophør af drift 56. Virksomheden skal ved ophør af drift træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at bringe stedet tilbage i tilfredsstillende tilstand. Foranstaltningerne skal drøftes med og accepteres af kommunen. Generelle forhold Om godkendelsen Denne godkendelse er meddelt på baggrund af virksomhedens ansøgning og de øvrige oplysninger, der er fremkommet via virksomhedens rådgivere. Virksomheden skal derfor være indrettet og drives som beskrevet i ansøgningen samt i overensstemmelse med de meddelte vilkår. Såfremt vilkårene stiller krav til indretningen eller driften, der er anderledes end det ansøgte, skal vilkårene følges. Underleverandører Godkendelsens vilkår gælder også for eventuelle underleverandører virksomheden måtte anvende indenfor virksomhedens areal. Det er FAYARD A/S ansvar at underleverandører er bekendt med og overholder godkendelsens vilkår. Miljøbeskyttelseslovens 71 Virksomheden skal, jævnfør Miljøbeskyttelseslovens 71, straks underrette kommunen ved eventuelle driftsforstyrrelser eller uheld, som medfører væsentlig forurening eller fare herfor. Udenfor normal kontortid kan Miljøvagten kontaktes via 112. MG 9

12 Affald Affald skal sorteres og bortskaffes i henhold til det til enhver tid gældende affaldsregulativ for Kerteminde Kommune med mindre andet er godkendt. Spildevand Lindø Industripark er ansvarlige for bortskaffelse af spildevand fra virksomheder beliggende på Industriparkens arealer. Lindø Industripark sikrer, at Industriparken har de fornødne spildevandstilladelser inden tilslutning af nye virksomheder til deres kloaknet. De godkendte aktiviteter må ikke tages i brug før end der er meddelt spildevandstilladelse hertil. Flytning af jord Arealet, hvor virksomheden placeres, er kortlagt på vidensniveau 1, jævnfør lovbekendtgørelsen nr. 282 af 22. marts 2007 om forurenet jord (jordforureningsloven). Flytning af jord væk fra arealet skal anmeldes til kommunen, jævnfør bekendtgørelse nr.1479 af 12. december 2007 om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord. Regler for anmeldelse af jordflytning fremgår af Kerteminde Kommunes regulativ for jordflytning. Ændringer og udvidelser Virksomhedens bygninger og drift må ikke udvides eller ændres i forhold til det ansøgte på en måde, der indebærer forøget eller anden forurening, før dette er blevet vurderet af kommunen og om nødvendigt godkendt i henhold til 33 i miljøbeskyttelsesloven. Såfremt virksomheden har planer om udvidelse eller ændringer bør kommunen kontaktes hurtigst muligt. MG 10

13 Klagevejledning Der kan klages over denne godkendelse til Miljøklagenævnet. Godkendelsen kan påklages af Den virksomhed, der er omfattet af godkendelsen. Enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Andre myndigheder, jf. Miljøbeskyttelseslovens 98 Landsdækkende organisationer og foreninger, jf. Miljøbeskyttelseslovens 99 og 100, stk. 2 og 3. Lokale foreninger, der forinden har meddelt Kerteminde Kommune, at de ønsker klageret, jf. Miljøbeskyttelseslovens 100 stk. 1. Klagen skal være skriftlig og sendes til Kerteminde Kommune, Miljø- og Teknikforvaltningen, Hans Schacksvej 4, 5300 Kerteminde, så klagen senest er modtaget i kommunens ekspeditionstid den dag, hvor klagefristen udløber. Kommunen sender klagen videre til Miljøklagenævnet. Afgørelsen om miljøgodkendelse er offentliggjort i dagspressen den 15. september Klagefristen udløb den 13. oktober Afgørelsen om tillæg til miljøgodkendelsen er offentliggjort på Kerteminde Kommunes hjemmeside den 30. oktober Klagefristen udløber den 27. november Efter klagefristens udløb får virksomheden skriftlig besked om indholdet af eventuelle klager. Søgsmål Ønskes godkendelsen, jf. Miljøbeskyttelseslovens 101 prøvet ved domstolene, skal sagen være anlagt senest 6 måneder efter, at tillægget til miljøgodkendelsen er offentliggjort. Fristen for at anlægge søgsmål er således den 30. april Kopi af denne godkendelse er sendt til: Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø Sundhedsstyrelsen, Islands Brygge 67, 2300 København S Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, DK-1620 København V Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV Naturstyrelsen Odense, C.F. Tietgens Boulevard 40, 5220 Odense SØ Odense Kommune, Flakhaven 2, 5000 Odense C Nordfyns Kommune, Østergade 23, 5400 Bogense Lindø Industripark A/S, Kystvejen 100, 5330 Munkebo Odense Havn, Londongade 1, 5000 Odense C Nedenstående er orienteret om at der er meddelt et tillæg til godkendelsen: Erling Rasmussen, Vigerøvej 521, 5330 Munkebo Brian Batiste, Skovsbovej 234, st. th Ullerslev (ejer af ejendommen Vigerøvej 523, 5330 Munkebo) Ove Motzkus, Vigerøvej 527, 5330 Munkebo MG 11

14 MG 12

15 KERTEMINDE KOMMUNE Miljøteknisk vurdering for FAYARD A/S Sagsbehandlere: Mikkel Aagaard Rasmussen Direkte: Frederik Møller Pedersen Direkte: Kerteminde Kommune Hans Schacksvej Kerteminde

16 Indholdsfortegnelse MILJØTEKNISK VURDERING... 1 ANSØGNING OM MILJØGODKENDELSE... 1 LOVGRUNDLAG... 1 SAGSAKTER... 2 VIRKSOMHEDENS PLACERING OG ETABLERING... 3 VIRKSOMHEDENS INDRETNING... 3 VIRKSOMHEDENS DRIFT... 4 VIRKSOMHEDENS FORURENING OG FORURENINGSBEGRÆNSENDE FORANSTALTNINGER... 4 EGENKONTROL ANDET KONKLUSION TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE (OKTOBER 2012) APPENDIKS 1 Virksomhedens ansøgning (Miljøteknisk beskrivelse ver. 012) APPENDIKS 2 Ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse (oktober 2012) BILAG BILAG 1 Oversigtstegning (TEGNING 1) BILAG 2 Bygningsoversigt (TEGNING 2) BILAG 3 Kloak og afløbsforhold for processpildevand (TEGNING 3) BILAG 4 Kloak og afløbsforhold for overfladevand (TEGNING 4) BILAG 5 Placering af afkast (TEGNING 5) BILAG 6 Støj- og vibrationskilder (TEGNING 6) BILAG 7 Indretning af affaldshåndtering (TEGNING 7) BILAG 8 Støjrapport BILAG 9 OML-beregningsudskrift BILAG 10 Overfladebehandling i dokke BILAG 11 Håndtering af spildevand og overfladevand (Notat 8) BILAG 12 Tankanlæg til tankskyllevand

17 Miljøteknisk vurdering Den miljøtekniske vurdering er kommunens vurdering af det ansøgte projekt. Vurderingen danner grundlag for hvilke vilkår der stilles for virksomhedens miljøforhold. Ansøgning om miljøgodkendelse Virksomhedens ansøgning om miljøgodkendelse foreligger i form af miljøteknisk beskrivelse udarbejdet af virksomhedens rådgiver Grontmij Carl Bro. Ansøgningen er modtaget 3. juli 2009 og efterfølgende tilrettet flere gange af ansøger. Efter meddelelse af godkendelsen har virksomhedens rådgiver i august og september 2010 fremsendt en revideret miljøteknisk beskrivelse af virksomheden, inklusiv en række opdaterede bilag. Dette skyldes, at virksomheden i praksis er blevet indrettet lidt anderledes end hvad der var grundlaget for behandlingen af godkendelsesansøgningen. Den betydeligste ændring er, at virksomhedens metalbearbejdningsværksted etableres i lejede haller i Lindø Industripark (hal B7 og B8) og ikke som oprindeligt planlagt i en nyetableret hal. Ændringerne påvirker virksomhedens emissions- og støjforhold. Kommunen har foretaget en vurdering af ændringerne og finder at de ikke giver anledning til at de meddelte vilkår skal ændres eller at nye vilkår skal tilføjes. Den miljøtekniske vurdering er tilrettet redaktionelt, så den svarer til den faktisk etablerede virksomhed. Det er således den miljøtekniske beskrivelse af 28. september 2010, der er gengivet i Appendiks 1, i nærværende version af miljøgodkendelsen. Godkendelsens bilag er ved samme lejlighed opdateret med de senest modtagne versioner. Lovgrundlag Virksomheden er omfattet af kapitel 5, 33 i lovbekendtgørelse nr af 22. december 2006 om miljøbeskyttelse miljøbeskyttelsesloven. Ansøgningen er behandlet i henhold til bekendtgørelse nr af 13. december 2006 om godkendelse af listevirksomhed. Virksomheden er omfattet af listepunkt A204 Stålskibsværfter og flydedokke og ansøger skal derfor fremkomme med oplysninger i henhold til bekendtgørelsens bilag 4. Da virksomhedstypen er stjernemærket i bekendtgørelsen, har virksomheden udført en beregning af det samlede støjniveau i de mest støjbelastede punkter i naboområderne udført som Miljømåling ekstern støj efter Miljøstyrelsens gældende vejledninger om støj. Virksomheden har oplyst at indendørs aktiviteter i værkstederne er sammenlignelige med listepunkt A205 Virksomheder i øvrigt, der foretager forarbejdning af emner af jern, stål eller metaller med et hertil indrettet produktionsareal på m 2 eller derover. Der er derfor i godkendelsen taget udgangspunkt i standardvilkår for dette listepunkt. Vilkår for f.eks. affald og beskyttelse af jord og grundvand, er formuleret med udgangspunkt i standardvilkår for andre listepunkter. Endvidere er ansøgningen behandlet i henhold til bekendtgørelse nr af 12. december 2005 om overfladebehandling af skibe og bekendtgørelse nr. 350 af 29. maj 2002 om begrænsning af emissionen af flygtige organiske forbindelser fra anvendelse af organiske opløsningsmidler i visse aktiviteter og anlæg VOC-bekendtgørelsen. Reguleringen af miljøpåvirkningen fra skibsværftsindustrien er særlig derved, at der lovgivningsmæssigt lægges op til at det kan accepteres at aktiviteten foretages i det fri, jf. bekendtgørelse om overfladebehandling af skibe. Dette skyldes at det ofte ikke er muligt at foretage overfladebehandlingen under indesluttede betingelser i kraft af emnernes (skibenes) størrelse. Betydningen af dette er at Miljøstyrelsens vejledninger om begrænsning af luftforurening ikke kan anvendes i reguleringen af virksomheden, idet vejledningerne ikke omfatter diffuse kilder. Heri ligger en accept af en potentielt relativt større miljøpåvirkning fra skibsværfter end fra anden industri. MV 1

18 Virksomhedens miljøforhold for udendørs aktiviteter reguleres i stedet ved vilkår for indretning og drift af virksomheden. Emissioner fra punktafkast reguleres i henhold til gældende vejledninger for begrænsning af luftforurening. Virksomheden er omfattet af bilag 2 punkt 4g i bekendtgørelse nr af 6. december 2006 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning. Det betyder at der skal udføres en screening for, om anlæg og drift af virksomheden kan medføre krav om at der skal udarbejdes VVM-redegørelse. Kerteminde Kommune har på baggrund af screeningen afgjort at anlægget og driften af virksomheden ikke medføre krav om at der skal udarbejdes VVM-redegørelse. Afgørelsen er offentliggjort i Kerteminde Ugeavis den 21. juli 2009 samt på kommunens hjemmeside. Der er ikke modtaget klager over afgørelsen indenfor klagefristen. Tilladelse til afledning af spildevand er ikke omfattet af kapitel 5 godkendelsen, men udarbejdes og meddeles separat til Lindø Industripark, der står for driften af områdets kloaknet. Sagsakter Oplysninger om virksomhedens miljøforhold er beskrevet og fremsendt af virksomhedens rådgiver Grontmij Carl Bro, i det efterfølgende betegnet gmcb. Kerteminde Kommunes sagsnummer : Referater af projektmøder den 8/6, 15/6, 22/6, 29/6, 6/7, 27/7, 10/8, 20/8, 2/9 og 7/ Notat om regulering af diffuse emissioner (notat 1) af 18/ (gmcb) Notat om vurdering af opløsningsmidler (notat 5) af 19/ (gmcb) Støjberegning og kort over støjudbredelse af 22/ (gmcb) Notat om haloverbygning (notat 3) af 28/ (gmcb) Miljøteknisk beskrivelse version 003 af 3/ (= virksomhedens ansøgning om miljøgodkendelse) Miljøteknisk beskrivelse version 004 af 10/ Notat om OML-beregningsudskrift (notat 6), modtaget 13/ (gmcb) Tegning 6 modtaget 13/ (gmcb) Supplerende oplysninger modtaget 17/ (gmcb) Teknisk Rapport T af 21/7 2009, Miljømåling ekstern støj (gmcb) Arbejdsinstruks for dokning af 8/ (FAYARD A/S) Oplysninger givet på møde med virksomheden den 27/ Mail af 28. juli 2009 vedr. støj fra blæserensning over dokkant (gmcb) Notat om opdeling af overflade- og spildevand (notat 8) af 3/ (gmbc) Tegning modtaget 4/ (gmcb) Miljøteknisk beskrivelse version 009 af 9/ (gmcb) Tegning 2 5 modtaget 9/ (gmcb) Notat om beregning af afkasthøjder fra gasoliefyr på smedehal, modtaget 9/ (gmcb) (UDGÅR af vurderingen) Revideret miljøteknisk beskrivelse version 011 af 16/8 2010, reviderede tegninger , revideret støjrapport: Teknisk Rapport P af 16/7 2010, Miljømåling ekstern støj, revideret notat om OML-beregningsudskrift, modtaget 18/ (gmcb) Revideret miljøteknisk beskrivelse version 012, modtaget 28/ (= Appendiks 1), revideret støjrapport: Teknisk Rapport P af 28/9 2010, Miljømåling ekstern støj. Herudover er anvendt: Diverse vejledninger fra Miljøstyrelsen Vejle Amts miljøgodkendelse af Fredericia Skibsværft A/S af 12. august Kerteminde Kommunes VVM-screening af FAYARD A/S på Odense Staalskibsværft (sagsnr ) MV 2

19 Virksomhedens placering og etablering Virksomhedens placeres i område 4.E.2 i Kommuneplan 09 for Kerteminde Kommune. Området er udlagt til regionalt erhvervsområde til fremstillings-, lager- eller værkstedsvirksomhed samt administration. Området er ikke lokalplanlagt. Det er kommunens vurdering, at virksomhedens kan etableres indenfor kommuneplanens rammer. Områdets faktiske anvendelse er i dag maritim tung industri. Såfremt der kommer anden virksomhed til området, der ikke svarer til den nuværende aktivitet, vil det kræve udarbejdelse af en lokalplan for området. Lokalplanen skal i henhold til Planlovens 15 a indeholde vilkår om, at virksomheden skal indrettes på en sådan måde, at dens etablering ikke påfører eksisterende virksomheder skrappere støjkrav end hvad der er gældende på tidspunktet. Afstanden til nærmeste bolig er godt 500 m og virksomhedens aktiviteter skærmes i nogen grad i forhold til boligområderne af de eksisterende bygninger på Odense Staalskibsværft A/S. Virksomhedens påvirkning af miljøet i forhold til planlovgivningen er vurderet ved en VVM-screening i henhold til VVM-bekendtgørelsen. Kerteminde Kommune har afgjort at virksomhedens virkning på miljøet i planmæssig sammenhæng vil være uvæsentlig i forhold til den hidtidige påvirkning. Virksomhedens indretning Jf. bekendtgørelse om overfladebehandling af skibe, skal der foretages nødvendig afskærmning i forbindelse med overfladebehandling af skibe i dokker. Da virksomheden afleder betydelige mængder organiske opløsningsmidler og støv til omgivelserne har kommunen foretaget en vurdering af mulighederne for at indeslutte aktiviteterne i dokkerne. Som grundlag for kommunens vurdering har gmcb fremsendt notat af 28/6 2009, der beskriver de miljømæssige og økonomiske konsekvenser af at etablere en samlet overdækning af dokkerne I, II og IV. Af notatet fremgår at: Der skal etableres betydelig ventilation af hallerne, da overdækning af dokkerne ellers vil medføre et arbejdsmiljømæssigt problem. Ventilationen vil have et stort energiforbrug. Koncentrationen af opløsningsmidler i afkastluften vil være så lav, at rensning ikke umiddelbart er mulig med almindelig kendte tekniker. Overdækningen vil hindre tilgængeligheden omkring de skibe der arbejdes på. Der vil skulle etableres nye kraner som erstatning for de eksisterende, der ikke kan anvendes pga. hal-konstruktionens søjler. Etableringsomkostningerne for hallen er ved beregning anslået til ca. 500 mio. Dkk. Hertil kommer årlige drifts- og vedligeholdelsesomkostninger. Virksomheden oplyser endvidere, at en stor del af støvet fra blæserensning af skibene er tungt og vil nedfældes i nærområdet i og omkring dokkerne. En overdækning vurderes derfor ikke at have væsentlig indflydelse på spredningen af støvet. Virksomheden har oplyst i ansøgningen at tør blæserensning vil blive udfaset til fordel for hydroblæsning. Kommunen vurderer at der ville kunne opnås en bedre spredning af opløsningsmidler fra sprøjtemaling ved etablering af overdækning af dokkerne, men at det ikke vil være realistisk at reducere den emitterede mængde opløsningsmiddel. Det vil være muligt at etablere rensning for malingstøv, men muligheden for reduktionen af støv fra overfladeafrensning vurderes at være minimal og på sigt overflødig, da tør blæserensning udfases. Driften af hallen vil medføre et betydeligt energiforbrug, der blandt andet giver anledning til udledning af CO 2. Sammenlagt med de øvrige driftsmæssige ulemper vurderes den miljømæssige gevinst ved overdækningen at være minimal eller endog negativ pga. energiforbruget til ventilation. Ud fra en betragtning om mest miljø for pengene er det derfor kommunens vurdering at den miljømæssige gevinst ikke står mål med etableringsog driftsomkostningerne til overdækning af dokkerne. Der stilles derfor ikke vilkår om at dokkerne skal overdækkes. MV 3

20 Det accepteres herved samtidig, at virksomhedens aktiviteter ikke kan foregå under indesluttede betingelser, som defineret i VOC-bekendtgørelsen. Udover dokkerne vil virksomheden benytte eksisterende bygninger på de lejede arealer omkring dokkerne samt eksisterende haller B7 Øst og Vest og B8, hvor der etableres metalbearbejdningsværksted. Virksomheden vil ud over at udnytte eksisterende bygninger opføre en administrationsbygning, der ikke vurderes at have nogen miljømæssige konsekvenser. Virksomhedens drift Virksomheden påbegyndte de første reparationsaktiviteter i juli 2010 i dok II. Kommunen har forstået at dokkerne II og IV tages i brug fra start. Dok I tages evt. først i brug senere. Jævnfør godkendelsesbekendtgørelsens 16 skal godkendelsen normalt være udnyttet inden 2 år fra godkendelsens meddelelse, da den ellers bortfalder. Dog kan det, jf. 16 stk. 2, accepteres at planlagte udvidelser udnyttes indenfor 5 år fra dato for godkendelsen. Kommunen vurderer, at den løbende ibrugtagning af arealerne kan betegnes som planlagte udvidelser. Det vurderes således at bekendtgørelsens krav er opfyldt, da virksomheden inden 2 år fra tidspunktet for godkendelsen har påbegyndt drift af virksomheden på lokaliteten. De arealer og/eller funktioner, der er omfattet af godkendelsen, men som ikke er taget i brug senest 5 år efter dato for godkendelsen, vil kræve fornyet vurdering. Dele af virksomheden kan være i drift døgnet rundt samt i weekender. Dette kan accepteres, forudsat at vilkår for virksomhedens miljøforhold i øvrigt er overholdt. Det er oplyst at tør blæserensning af udvendige overflader udfases til fordel for hydroblæsning. Udfasningen sker løbende, som teknikken færdigudvikles, og vil være endelig gennemført i Da virksomheden har oplyst at teknikken til hydroblæsning endnu ikke er velegnet i alle situationer, og at teknikken fortsat udvikles vurderer kommunen at det kan accepteres at hydroblæsning ikke anvendes fra virksomhedens start. Det er imidlertid en væsentlig forudsætning i VVM-vurderingen og i vurdering af virksomhedens indretning og drift i det hele taget, at tør blæserensning udfases. Der bør derfor stilles vilkår om, at tør blæserensning på udendørs overflader skal ophøre senest 31/ Viser dette sig ikke teknisk muligt skal der foretages en fornyet vurdering af miljøpåvirkningerne ved overfladeafrensning i det fri. Tør blæserensning kan fortsat anvendes under indesluttede forhold. Vilkår for virksomheden drift i øvrigt fremkommer ved vurdering af forureningen og forureningsbegrænsende foranstaltninger for virksomheden, jf. nedenstående. Virksomhedens forurening og forureningsbegrænsende foranstaltninger Luftforurening Virksomheden oplyser om følgende kilder til luftforurening: Flammeskæring (partikler og røggasser) Slibning (partikler) Svejsning (partikler og røggasser) Isolatørværksted (partikler) Afkast fra rensemaskine til motordele (oliedestillat) Blæserensning (partikler) Maling (organiske opløsningsmidler og aerosoler(partikler)) MV 4

21 Endvidere oplyser virksomheden at der foretages bore- og drejearbejde, hvorfra der er afkast, og er der forefindes eller etableres gas- eller gasoliefyr til opvarmning af visse af de bygninger, virksomheden råder over. I reguleringen af virksomhedens emissioner til luften er der differentieret mellem forurening fra indesluttede aktiviteter (værksteder samt haller B7 og B8) og aktiviteter i det fri (dokområde). Emissioner fra værksteder og haller B7/B8 er vurderet med udgangspunkt i standardvilkår for virksomhedstypen A205. Emissioner fra aktiviteter i dokområdet er reguleret ved vilkår for indretning og drift, da diffuse emissioner, som nævnt ikke reguleres via luftvejledningen. Immissionsgrænseværdierne i B-værdivejledningen er anvendt til at vurdere virksomhedens bidrag i boligområderne. De enkelte emissionstyper er vurderet nedenfor. Uanset de vilkår, der ifølge vurderingen bør stilles for virksomheden, gælder det generelt at virksomheden ikke må medføre væsentlige støvgener uden for eget området. Kommunen vurderer hvad der er væsentligt og kan derfor udover godkendelsens vilkår påbyde virksomheden at nedbringe støvudviklingen eller bringe en støvende aktivitet til ophør. Flammeskæring Virksomheden oplyser at flammeskæring sker lejlighedsvist i dokkerne, når emner skal tilpasses og udføres i gennemsnit maksimalt 1 time om dagen. Kommunen vurdere ikke at flammeskæring af dette omfang bør medføre krav om filter iht. standardvilkårene. Flammeskæring i det fri vurderes ikke at være en væsentlig kilde til gener ved de nærmeste boliger eller i habitatområdet. Slibning Virksomheden oplyser at slibning sker lejlighedsvist i dokkerne, når emner skal tilpasses samt i forbindelse med svejsning og udføres i gennemsnit mindre end 1 time om dagen. Slibestøv fra hal B7 påtænkes afledt via filter for svejserøg. For afkast fra slibning foreskriver standardvilkårene en emissionsgrænseværdi på 5 mg/nm 3 for totalstøv. Dette bør gælde for alle afkast fra hal B7, der emittere slibestøv og vurderes at være overholdt, når afledningen sker via filter for svejserøg. Der stilles ikke vilkår om indretning af målesteder på afkastene fra slibning. Det skyldes, at den potentielle miljømæssige gevinst ved kontrolmålinger af slibestøv vurderes at være lille i forhold til virksomhedens samlede støvpotentiale. Slibning i det fri vurderes ikke at være en væsentlig kilde til gener ved de nærmeste boliger eller i habitatområdet. Bore- og drejearbejde Bore- og drejearbejde forgår kun indendørs i hal B8. Det er oplyst, at der anvendes mineralsk køle-smøremiddel. Vilkår i bekendtgørelsen om standardvilkår, om emissionsgrænseværdier for olietågeemissioner på 1 mg/nm 3 bør stilles for virksomheden. Der stilles ikke vilkår om indretning af målesteder til kontrolmåling, da omfanget af bore- og drejearbejde ikke vurderes at være væsentligt. Svejsning Virksomheden oplyser, at der er mere end 8 indendørs svejsesteder og at der svejses mere end 2000 timer per år. Jævnfør standardvilkårene (og Miljøstyrelsens vejledning nr. 13/1997 om begrænsning af luftforurening fra virksomheder, der udsender svejserøg) skal der etableres filter, der kan tilbageholde mindst 99 % af svejserøgen. Afkastene skal føres mindst 1 meter over tag, på det sted hvor afkastet er placeret. Svejserøgsvejledningen omfatter ikke udendørs svejsning. Det vurderes ikke at være teknisk muligt at etablere effektive renseforanstaltninger for svejsning i det fri. MV 5

22 Isolatørværksted Virksomheden oplyser at isolering sker med kapper af glasuld eller opskummet polyurethan, som i nogle tilfælde beklædes med stålkappe. Kapperne leveres fra leverandør i længder, der tilpasses de enkelte opgaver. Tilpasning sker ved tilskæring med båndsav, klinger eller håndværktøj. I forbindelse med tilpasningen er der mindre støvdannelse, der bortledes via procesudsug. Ventilationsluften påtænkes afledt gennem svejseafkast. Kommunen vurderer at afsug fra processen bør afledes via filter. Afledning via svejserøgsudsugningen vurderes at være effektivt til rensning af afkastluften. Generelt for filtersatte afkast Standardvilkårene for indretning og drift af filtre indsættes som vilkår for virksomheden. Vilkår for afkast fra slibning, bore- og drejearbejde og svejsning er rammevilkår, indenfor hvilke virksomheden kan etablere et vilkårligt antal afkast. Der kan etableres nye afkast i overensstemmelse med vilkårene, uden at kommunen skal foretage en forudgående vurdering. Kommunen skal dog underrettes om etablering af nye afkast og på anmodning forelægges behørig dokumentation for filtereffektiviteten. Afkast fra rensemaskine til motordele Virksomheden oplyser at der anvendes motorrens baseret på oliedestillat. Væsken recirkuleres og genbruges i rensemaskinen. Der er ikke afløb fra maskinen. Fra rensemaskinen er der procesudsug, som er i drift, når maskinen anvendes. Kommunen vurderer at emissionen fra afkastet ikke bør give anledning til gener i omgivelserne. Der stilles vilkår om at afkastet skal være opadrettet og ført minimum 1 m over tag på det sted, hvor afkastet er placeret. Energianlæg En del af de bygninger virksomheden råder over opvarmes med kraftvarme fra centralt naturgasfyret anlæg hos Odense Staalskibsværft A/S. Emissionerne herfra er reguleret i miljøgodkendelse af Odense Staalskibsværft A/S. Herudover anvendes et antal kaloriferer til opvarmning af værksteds- og kontorbygninger. Der bør stilles vilkår om at disse anlæg skal kunne overholde Luftvejledingens vejledende grænseværdier for NO x og CO. Undtaget fra naturgasopvarmning er hal B8, hvor der etableres gasoliebaseret opvarmning med en indfyret effekt på 300 kw. Der bør stilles vilkår om at fyret skal kunne overholde Luftvejledningens vejledende grænseværdier for NO x og CO. Virksomheden har redegjort for at emissionen af NO 2 er dimensionsgivende for afkasthøjden fra gasoliefyret. Jævnfør virksomhedens beregninger kan den vejledende B-værdi for NO 2 på 0,125 mg/m 3 overholdes når afkastet føres 1 meter over tag og rettes opad, så der kan ske fri fortynding. Der bør stilles vilkår om at B- værdien på 0,125 mg/m 3 skal overholdes. Blæserensning Blæserensning foretages fortrinsvist i det fri, men i enkelte tilfælde også under indesluttede forhold, f.eks. inde i tanke. Blæserensning udføres fortrinsvist som tør fristråleblæsning, der er den almindeligt accepterede teknik til formålet. Virksomheden har oplyst, at der ikke længere anvendes slyngrensning. Kommunen har forstået, at blæserensning under indesluttede forhold ikke kan erstattes af hydroblæsning. For at nedbringe støvemissionen bør der stilles vilkår om, at i det omfang der etableres udsugning, skal afkastet forsynes med filter, så emissionsgrænseværdien på 1 mg/nm 3, som er anvendt som grundlag for OML-beregningerne, overholdes. Virksomheden har dog oplyst, at det er yderst sjældent, at der etableres udsugning. Typisk forsynes arbejdesområdet med friskluftforsyning. En mindre mængde støv vil derfor fortrænges via diverse åbninger som diffust støv, mens størstedelen af støvet vil tilbageholdes i det indesluttede rum. MV 6

Vilkår for overjordiske tanke på listevirksomheder

Vilkår for overjordiske tanke på listevirksomheder Bilag Miljøstyrelsens vejledende vilkår for overjordiske olietanke under 200.000 l på erhvervsvirksomheder. 16. december 2008 Vilkår for overjordiske tanke på listevirksomheder Som det fremgår af 3, stk.

Læs mere

Soil Recovery A/S Nederbyvej 12. 5800 Nyborg

Soil Recovery A/S Nederbyvej 12. 5800 Nyborg Soil Recovery A/S Nederbyvej 12 5800 Nyborg Teknik og Miljø Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001 kommune@nyborg.dk www.nyborg.dk 10-03-2009 Tillægsgodkendelse for nyt 1.200 liter

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. Palle Jean Jørgensen Miljøtekniker

MILJØGODKENDELSE. Palle Jean Jørgensen Miljøtekniker Arla Foods amba Holstebro mejeri Hjermvej 24-28 7500 Holstebro Plan- og virksomhedsområdet J.nr. AAR-430-00213 Ref. amklo Den 3. november 2008 MILJØGODKENDELSE For: Arla Foods amba Holstebro Mejeri Hjermvej

Læs mere

Miljøgodkendelse af FAYARD A/S Lindøalleen Munkebo CVR-nr.: , P-nr.:

Miljøgodkendelse af FAYARD A/S Lindøalleen Munkebo CVR-nr.: , P-nr.: Miljøgodkendelse af FAYARD A/S Lindøalleen 150 5330 Munkebo CVR-nr.: 33824114, P-nr.: 1015370730 15. september 2009 Lone Rossen Teknisk direktør Mikkel Aagaard Rasmussen Sagsbehandler Frederik Møller Pedersen

Læs mere

Teknik- og Miljøafdeling. Skiold Mullerup A/S Vestergade 11 B 5540 Ullerslev

Teknik- og Miljøafdeling. Skiold Mullerup A/S Vestergade 11 B 5540 Ullerslev Teknik- og Miljøafdeling Skiold Mullerup A/S Vestergade 11 B 5540 Ullerslev Dato: 06-10-2008 Sagsbehandler: Per Jurgensen Direkte tlf: 6333 7154 E-mail: pju@nyborg.dk Sagsid.: 07/11366. Miljøgodkendelse

Læs mere

BILAG 1. SYSTEMET FOR PUFO-GODKENDELSESNUMRE (5 CIFRE: XX XXX) Indtil 31.12.1999 1 & 2. Fabrikationsnummer 01, 02, osv.

BILAG 1. SYSTEMET FOR PUFO-GODKENDELSESNUMRE (5 CIFRE: XX XXX) Indtil 31.12.1999 1 & 2. Fabrikationsnummer 01, 02, osv. SYSTEMET FOR PUFO-GODKENDELSESNUMRE (5 CIFRE: XX XXX) Indtil 31.12.1999 BILAG 1 1 & 2 Fabrikationsnummer 01, 02, osv. Ciffer 1 og 2 identificerer tankfabrikanterne. Numrene er givet kronologisk efter tidspunktet

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. Bekendtgørelse om miljøforhold for mindre affaldsbehandlingsanlæg 1

UDKAST. Forslag. til. Bekendtgørelse om miljøforhold for mindre affaldsbehandlingsanlæg 1 UDKAST Forslag til Bekendtgørelse om miljøforhold for mindre affaldsbehandlingsanlæg 1 I medfør af 7, stk. 1, nr. 1-3, 7 a, stk. 1, 16, 44, stk. 1, og 92, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Regler for tanke til opbevaring af olieprodukter

Regler for tanke til opbevaring af olieprodukter Regler for tanke til opbevaring af olieprodukter Denne pjece er rettet mod virksomheder og landbrug, der har tanke til opbevaring af olieprodukter 1 Indledning Denne pjece er udarbejdet af Faxe Kommune,

Læs mere

Vejnavn Husnummer Postnr. og by Producent Tankstørrelse Fabrikationsår Godkendelsesnummer Fabrikationsnummer Overjordisk Nedgravet

Vejnavn Husnummer Postnr. og by   Producent Tankstørrelse Fabrikationsår Godkendelsesnummer Fabrikationsnummer Overjordisk Nedgravet Sendes til: Sønderborg Kommune Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg Att.: Vand & Jord Anmeldelse af tank På ejendommen Vejnavn Husnummer Postnr. og by Email: Sløjfning af eksisterende tank Producent Tankstørrelse

Læs mere

Tillæg til Miljøgodkendelse (jordhåndtering)

Tillæg til Miljøgodkendelse (jordhåndtering) November 2013 Tillæg til Miljøgodkendelse (jordhåndtering) Tornved Genbrugsplads Holbækvej 167-167a, 4450 Jyderup Matrikelnumre: 7000-a Bennebo by, Skamstrup og 7000-c Tornved by CVR nr. 33033192 P. nr.

Læs mere

Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til offentlig kloak for

Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til offentlig kloak for SOLRØD KOMMUNE Teknisk Administration Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til offentlig kloak for Peter Olsens Automobiler Peter Olsens Automobiler CVR nr.: 87069451 Salbjergvej 23, 4622

Læs mere

Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak B.L. Gaffeltruck

Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak B.L. Gaffeltruck SOLRØD KOMMUNE Teknisk Administration Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak B.L. Gaffeltruck B.L. Gaffeltruck CVR nr.: 14724745 Værkstedsvænget 8, 4622 Havdrup P nr.:

Læs mere

Da der ikke er retsbeskyttelse på spildevandsvilkårene i miljøgodkendelsen, ændres vilkår 25 i miljøgodkendelsen 1.

Da der ikke er retsbeskyttelse på spildevandsvilkårene i miljøgodkendelsen, ændres vilkår 25 i miljøgodkendelsen 1. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø 10-09-2014 NORRECCO A/S K-Vej 19 2300 København S CVR: 30518438 P-nummer: 1014291403 Sagsnr. 2014-0097809 Dokumentnr. 2014-0097809-5 Vilkårsændring,

Læs mere

Miljøgodkendelse Vilkårsændring for Munkebo Speedway Club Beliggende Garbækstofte Munkebo

Miljøgodkendelse Vilkårsændring for Munkebo Speedway Club Beliggende Garbækstofte Munkebo Miljøgodkendelse Vilkårsændring for Munkebo Speedway Club Beliggende Garbækstofte 20 5330 Munkebo Ændring af vilkår, således at der trænes tirsdag og lørdag for 50cc og 85cc maskiner i 2016 CVR-nr.: 25

Læs mere

RGS 90 A/S Askelunden 24 Østerhoved 4230 Skælskør. Sendt til virksomhedens digitale postkasse. Tillægsgodkendelse til oplag af havnesediment

RGS 90 A/S Askelunden 24 Østerhoved 4230 Skælskør. Sendt til virksomhedens digitale postkasse. Tillægsgodkendelse til oplag af havnesediment RGS 90 A/S Askelunden 24 Østerhoved 4230 Skælskør Sendt til virksomhedens digitale postkasse Teknik og Miljø Miljø og Natur Dahlsvej 3 4220 Tlf. 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Tillægsgodkendelse

Læs mere

Påbud om vilkår om nedgravede tanke, Statoil Fuel & Retail, Beredskabsvej 8

Påbud om vilkår om nedgravede tanke, Statoil Fuel & Retail, Beredskabsvej 8 TMC - Natur og Miljø Statoil Fuel & Retail A/S Borgmester Christiansens Gade 50 2450 København SV CVR 28142412 Att.: Kim Gronemann Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2 2630 Taastrup Tlf: 43591000 www.htk.dk

Læs mere

Ansøgning om miljøgodkendelse

Ansøgning om miljøgodkendelse Sendes til: Sønderborg Kommune Miljøafdelingen Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg Ansøgning om miljøgodkendelse Du må ikke anlægge eller påbegynde etableringen af en virksomhed, anlæg eller en indretning,

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse Gemidan A/S Havnevejen 150, 5330 Munkebo

Tillæg til miljøgodkendelse Gemidan A/S Havnevejen 150, 5330 Munkebo Tillæg til miljøgodkendelse Gemidan A/S Havnevejen 150, 5330 Munkebo Ændring af vilkår i tillæg til miljøgodkendelse af 30. maj 2014, vilkår 15, 16 og 29 CVR-nr.: 1214 3370 P-nr.: 10000338596 23. september

Læs mere

MiljøCenter Greve Modtagelse af lettere forurenet jord (Tillæg til miljøgodkendelse)

MiljøCenter Greve Modtagelse af lettere forurenet jord (Tillæg til miljøgodkendelse) Greve Kommune Center for Teknik & Miljø Greve Renovation A/S Løvmosen 2 2670 Greve Rådhuset Rådhusholmen 10 DK-2670 Greve Telefon: 43 97 97 97 www.greve.dk MiljøCenter Greve Modtagelse af lettere forurenet

Læs mere

Forskrift om opbevaring og håndtering af olie og kemikalier

Forskrift om opbevaring og håndtering af olie og kemikalier Forskrift om opbevaring og håndtering af olie og kemikalier BAGGRUND OG FORMÅL Håndtering og opbevaring af olie og kemikalier skal foregå miljømæssigt forsvarligt for at undgå forurening af jord, grundvand,

Læs mere

Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til offentlig kloak for. Titan Lastvogne A/S

Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til offentlig kloak for. Titan Lastvogne A/S SOLRØD KOMMUNE Teknisk Administration Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til offentlig kloak for Titan Lastvogne A/S Titan Lastvogne A/S CVR nr.: 55164711 Motelvej 4, 2690 Karlslunde P nr.:

Læs mere

Regler for villaolietanke

Regler for villaolietanke Regler for villaolietanke Denne pjece er rettet mod dig, der skal have ny olietank eller skal sløjfe din gamle olietank og til din vvs-installatør, der foretager arbejdet. Indledning Denne pjece er udarbejdet

Læs mere

Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til offentlig kloak for

Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til offentlig kloak for SOLRØD KOMMUNE Teknisk Administration Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til offentlig kloak for SuperBrugsen SuperBrugsen CVR nr.: 18623978 Skovvej 3, 4622 Havdrup P nr.: 1003245455 Tilladelsesdato:

Læs mere

/13105 KS: lmje. LINAK Smedevænget Nordborg. Påbud efter miljøbeskyttelseslovens 41

/13105 KS: lmje. LINAK Smedevænget Nordborg. Påbud efter miljøbeskyttelseslovens 41 27-09-2013 13/13105 KS: lmje LINAK Smedevænget 8 6430 Nordborg Påbud efter miljøbeskyttelseslovens 41 Miljøafdelingen har gennemgået virksomhedens miljøgodkendelse fra december 2011, da man på et miljøtilsyn

Læs mere

Sønderborg Fornikling 2011 A/S Tinggårdvej Sønderborg

Sønderborg Fornikling 2011 A/S Tinggårdvej Sønderborg Sønderborg Fornikling 2011 A/S Tinggårdvej 2 6400 Sønderborg Afgørelse om ikke-godkendelsespligt for ændringer i ventilationsanlæg, Sønderborg Fornikling 2011 A/S, Tinggårdvej 2, 6400 Sønderborg Sønderborg

Læs mere

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE TILBYGNING PÅ 677 M 2 TIL PRODUKTIONSHAL HOS. Haarup Maskinfabrik A/S Hårupvej 9 8600 Silkeborg

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE TILBYGNING PÅ 677 M 2 TIL PRODUKTIONSHAL HOS. Haarup Maskinfabrik A/S Hårupvej 9 8600 Silkeborg TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE TILBYGNING PÅ 677 M 2 TIL PRODUKTIONSHAL HOS Haarup Maskinfabrik A/S Hårupvej 9 8600 Silkeborg Tilbygning Hårupvej 9 Hårupvej 20 For: Haarup Maskinfabrik A/S, Hårupvej 9, 8600

Læs mere

Forskrift for opbevaring af olier og kemikalier i Frederikssund Kommune

Forskrift for opbevaring af olier og kemikalier i Frederikssund Kommune Forskrift for opbevaring af olier og kemikalier i Frederikssund Kommune Forskrift for opbevaring af olier og kemikalier i Frederikssund Kommune 1. Baggrund og lovgrundlag Uhensigtsmæssig opbevaring og

Læs mere

Akut forurening Ring 112. Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0

Akut forurening Ring 112. Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0 Akut forurening Ring 112 Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Indledning 1. Formål 3 2. Gyldighedsområde 3 Kapitel 2: Opbevaring 3. Generelle regler

Læs mere

Virksomheden er beliggende på: Sædding Ringvej 9-11, 6710 Esbjerg V, matr.nr. 4ao, Sædding By, Guldager. Placeringen fremgår af bilag 1.

Virksomheden er beliggende på: Sædding Ringvej 9-11, 6710 Esbjerg V, matr.nr. 4ao, Sædding By, Guldager. Placeringen fremgår af bilag 1. Esbjerg Forsyning A/S Ravnevej 10 6705 Esbjerg Ø Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 29. september 2014 Sags id 14/7802 Sagsbehandler Bente Kristensen/sgk Telefon direkte 76 16 13 86 Påbud Tillæg til miljøgodkendelse

Læs mere

Opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune

Opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune Opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune Forskrift Forskrift for opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune Formål og administration 1. Formålet med denne forskrift

Læs mere

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning.

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning. Haldor Topsøe A/S Heimdalsvej 4-6 3600 Frederikssund Virksomheder J.nr. MST-1270-01566 Ref. bebha/gukha Den 4. marts 2015 Afgørelse om ikke godkendelsespligt for renserum i bygning G Miljøstyrelsen Virksomheder

Læs mere

15-11-2013 13/42599 KS: tdah. ATTEC DANMARK A/S Mommarkvej 293 B 6470 Sydals

15-11-2013 13/42599 KS: tdah. ATTEC DANMARK A/S Mommarkvej 293 B 6470 Sydals 15-11-2013 13/42599 KS: tdah ATTEC DANMARK A/S Mommarkvej 293 B 6470 Sydals Tillæg til miljøgodkendelse - udvidelse af produktionstid og påbud om ændring af støjgrænser Sønderborg Kommune har den 22. oktober

Læs mere

Miljøgodkendelse af Baltic Shippings oplagring af RDF-affald

Miljøgodkendelse af Baltic Shippings oplagring af RDF-affald Miljøgodkendelse af Baltic Shippings oplagring af RDF-affald Teknik og Miljø Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 Teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Sagsbehandler: Rune Jørgensen Mail: runjo@slagelse.dk

Læs mere

Karrene er etableret ultimo 2011 i eksisterende bygning på ca. 400 m², der tidligere har været anvendt til opbevaring af kartofler.

Karrene er etableret ultimo 2011 i eksisterende bygning på ca. 400 m², der tidligere har været anvendt til opbevaring af kartofler. Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Hvalpsund Net A/S Havnepladsen 16 9640 Farsø Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk Dato: 25. juni 2014 19-tilladelse

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Miljøgodkendelse af Cargovirksomhed Kystvejen 34, 2770 Kastrup 17. marts 2016

TÅRNBY KOMMUNE Miljøgodkendelse af Cargovirksomhed Kystvejen 34, 2770 Kastrup 17. marts 2016 TÅRNBY KOMMUNE Miljøgodkendelse af Cargovirksomhed Kystvejen 34, 2770 Kastrup 17. marts 2016 Meddelelse af godkendelse MOE A/S har på vegne af Federal Express Corporation ansøgt om miljøgodkendelse af

Læs mere

Vilkår 6 ændres til: 6. (*10) Der må maksimalt oplagres 10 ikke-miljøbehandlede køretøjer og 300 miljøbehandlede køretøjer på virksomheden.

Vilkår 6 ændres til: 6. (*10) Der må maksimalt oplagres 10 ikke-miljøbehandlede køretøjer og 300 miljøbehandlede køretøjer på virksomheden. H J Biler v/henrik Jensen Vestre Kobbelvej 11 7000 Fredericia 01-05-2014 Sags id.: 14/2408 Sagsbehandler: Mette Schjødt KS: Inger Pabst Påbud om ændring af vilkår i miljøgodkendelse af H.J. Biler, Vestre

Læs mere

Påbud om ændring af vilkår for emission af organiske opløsningsmidler fra malekabine, Vestas Northern Europa A/S, Industrivej 20, 6900 Skjern

Påbud om ændring af vilkår for emission af organiske opløsningsmidler fra malekabine, Vestas Northern Europa A/S, Industrivej 20, 6900 Skjern Returadresse Land, By og Kultur Byg og Miljø Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing Vestas Northern Europe A/S Industrivej 20 6900 Skjern Att.: Jane Berwald, jabew@vestas.com Sagsbehandler Pernille Nielsen

Læs mere

Tillæg til Miljøgodkendelse i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 33 af. Støvring Autooophug ApS, Banesvinget 9-12, 9530 Støvring

Tillæg til Miljøgodkendelse i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 33 af. Støvring Autooophug ApS, Banesvinget 9-12, 9530 Støvring Center Natur og Miljø Journalnr: 09.02.16-K08-18996-07 Ref.: Dorte Schmieg Toft Dato: 18-03-2014 Tillæg til Miljøgodkendelse i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 33 af Støvring Autooophug ApS, Banesvinget

Læs mere

Afsnit 4. H 201: Udendørs motorsportsbaner og knallertbaner samt køretekniske anlæg. Dette afsnit omfatter udendørs motorsportsbaner og knallertbaner.

Afsnit 4. H 201: Udendørs motorsportsbaner og knallertbaner samt køretekniske anlæg. Dette afsnit omfatter udendørs motorsportsbaner og knallertbaner. Afsnit 4. H 201: Udendørs motorsportsbaner og knallertbaner samt køretekniske anlæg. 4.1. Anvendelsesområde Dette afsnit omfatter udendørs motorsportsbaner og knallertbaner. 4.2. Beskrivelse af de væsentligste

Læs mere

Tilsynsrapport for ikke miljøgodkendelsespligtige virksomheder

Tilsynsrapport for ikke miljøgodkendelsespligtige virksomheder Tilsynsrapport for ikke miljøgodkendelsespligtige virksomheder Sagsnr.: 15/35779 Kontaktperson: Helle Munch Sørensen 1. OPLYSNINGER Virksomhed VAM A/S Adresse Hans Winthers Vej 15 Postnummer og by 8400

Læs mere

Vilkårsændring. Virksomheder J.nr. MST-1270-01629 Ref. jamul/tiska Den 18. marts 2015. For: Novozymes A/S Krogshøjvej 36 2880 Bagsværd

Vilkårsændring. Virksomheder J.nr. MST-1270-01629 Ref. jamul/tiska Den 18. marts 2015. For: Novozymes A/S Krogshøjvej 36 2880 Bagsværd Virksomheder J.nr. MST-1270-01629 Ref. jamul/tiska Den 18. marts 2015 Vilkårsændring For: Novozymes A/S Krogshøjvej 36 2880 Bagsværd Matrikel nr. (8L): 3dø Bagsværd by CVR-nummer: 10007127 P-nummer: 1007675646

Læs mere

Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Esbjerg og Fanø kommuner 4. udgave, juli 2013 Grafisk produktion: Kommunikation, Esbjerg Kommune Teknik & Miljø. Industrimiljø Torvegade 74. 6700 Esbjerg

Læs mere

Miljøgodkendelse til Lindø Steel A/S, Lindø Østvej 5, 5330 Munkebo

Miljøgodkendelse til Lindø Steel A/S, Lindø Østvej 5, 5330 Munkebo Miljøgodkendelse til Lindø Steel A/S, Lindø Østvej 5, 5330 Munkebo CVR-nr.: 34 22 01 90 P-nr.: 1.017.447.501 30. juli 2013 Anja Held Ingeniør Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen Hans Schacksvej

Læs mere

Tilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak Villabyernes Boligselskab

Tilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak Villabyernes Boligselskab SOLRØD KOMMUNE Teknisk Administration Tilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak Villabyernes Boligselskab Villabyernes Ejendomskontor CVR nr.: - Lindeholmen 4 P nr.: - Tilladelsesdato:

Læs mere

Regler for opbevaring af olie og kemikalier

Regler for opbevaring af olie og kemikalier Indledning Dette er en forskrift til dig, der opbevarer olie og kemikalier på din virksomhed eller dit landbrug. En forskrift er et regelsæt, der håndhæves af kommunen, hvis reglerne ikke overholdes. Uheld

Læs mere

Opbevaring af olier og kemikalier. Vejledning

Opbevaring af olier og kemikalier. Vejledning Opbevaring af olier og kemikalier Vejledning Indledning Ved opbevaring af olie og kemikalier er der risiko for forurening af jord, grundvand, søer og vandløb samt utilsigtet tilledning til kloaksystemer.

Læs mere

Struer Kommune Teknisk Forvaltning. Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier m.m.

Struer Kommune Teknisk Forvaltning. Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier m.m. Struer Kommune Teknisk Forvaltning Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier m.m. 10.10.2000 Formål 1. Formålet med denne forskrift er at sikre en forsvarlig opbevaring af olier og kemikalier m.m.

Læs mere

Tilladelse til jordvarmeanlæg på Halfdansvej 29, 5700 Svendborg

Tilladelse til jordvarmeanlæg på Halfdansvej 29, 5700 Svendborg Erik Jensen Rosengårdsvej 29 5230 Odense M Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 6223 3000 Fax 6222 8810 keu@svendborg.dk www.svendborg.dk Tilladelse til

Læs mere

Forskrift om opbevaring af olie og kemikalier i Mariagerfjord Kommune

Forskrift om opbevaring af olie og kemikalier i Mariagerfjord Kommune Forskrift om opbevaring af olie og kemikalier i Mariagerfjord Kommune Januar 2013 Indledning Disse regler skal sikre en miljømæssig forsvarlig opbevaring af olie og kemikalier. Dermed kan risikoen for

Læs mere

Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til den offentlige spildevandskloak for Hans Berggren Aps.

Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til den offentlige spildevandskloak for Hans Berggren Aps. SOLRØD KOMMUNE Teknisk Administration Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til den offentlige spildevandskloak for Hans Berggren Aps. Hans Berggren Aps. Salbjergvej 22, 4622 Havdrup CVR Nr.:

Læs mere

Tillægsgodkendelse af ny dieselolietank og stander på Vattenfall A/S, Fynsværket

Tillægsgodkendelse af ny dieselolietank og stander på Vattenfall A/S, Fynsværket Vattenfall A/S Generation Nordic, Thermal Power Havnegade 20 5000 Odense C Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ODE-430-00151 Ref. klhou Den 18. december 2008 Tillægsgodkendelse af ny dieselolietank og stander

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. Godkendelsen omfatter hele virksomheden. Dato: 19. August 2015. Godkendt: Per Eriksen Ingeniør. Projektor A/S

MILJØGODKENDELSE. Godkendelsen omfatter hele virksomheden. Dato: 19. August 2015. Godkendt: Per Eriksen Ingeniør. Projektor A/S MILJØGODKENDELSE Godkendelsen omfatter hele virksomheden. Projektor A/S Dato: 19. August 2015 Godkendt: Per Eriksen Ingeniør Miljøgodkendelse af listevirksomhed i henhold til kap. 5 i miljøbeskyttelsesloven

Læs mere

Forskrift for opbevaring af olier, kemikalier og miljøfarlige væsker. Hvis uheldet er ude! Omfatter råvarer, halvfabrikata, færdigvarer og affald

Forskrift for opbevaring af olier, kemikalier og miljøfarlige væsker. Hvis uheldet er ude! Omfatter råvarer, halvfabrikata, færdigvarer og affald Hvis uheldet er ude! Opdager du spild af olie eller kemikalier, som kan brede sig til luft, jord, grundvand, søer, vandløb eller kloak, skal du straks ringe 112 og så vidt muligt stoppe uheldet. Forskrift

Læs mere

ANMELDELSES- OG TILSYNSSKEMA VEDR. AUTOVÆRKSTEDER

ANMELDELSES- OG TILSYNSSKEMA VEDR. AUTOVÆRKSTEDER ANMELDELSES- OG TILSYNSSKEMA VEDR. AUTOVÆRKSTEDER (I henhold til bek. nr. 699 af 24/06 2011 om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v.) Dato for anmeldelse / tilsyn: Sag.nr.:

Læs mere

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder

Læs mere

Vedr. bygningsnedrivning og støvfrembringende eller støjende nedrivningsaktiviteter på adressen Kastanieallé, 8680 Ry

Vedr. bygningsnedrivning og støvfrembringende eller støjende nedrivningsaktiviteter på adressen Kastanieallé, 8680 Ry KM Maskiner A/S Att. Morten Holl Sendt til: info@kmmaskiner.dk Skanderborg Kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg Tlf. 8794 7000 www.skanderborg.dk Natur og Miljø Knudsvej 34 8680 Ry Dato: 1. maj 2014 Sagsbehandler

Læs mere

Påbud Tillæg til miljøgodkendelse for Gjesing Varmeværk

Påbud Tillæg til miljøgodkendelse for Gjesing Varmeværk Esbjerg Forsyning A/S Ravnevej 10 6705 Esbjerg Ø Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 22. oktober 2014 Sags id 14/7806 Sagsbehandler Bente Kristensen Telefon direkte 76 16 13 86 E-mail bkr@esbjergkommune.dk

Læs mere

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder

Læs mere

Afgørelse om tilladelse til tilslutning af spildevand til Viborg Spildevand A/S er truffet efter Miljølovens 28 stk. 3.

Afgørelse om tilladelse til tilslutning af spildevand til Viborg Spildevand A/S er truffet efter Miljølovens 28 stk. 3. Viborg Kraftvarmeværk Industrivej 40 8800 Viborg Sendt pr mail til pus@energiviborg.dk og RIBH@ramboll.dk Teknik & Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 virksomhedsmiljoe@viborg.dk

Læs mere

Tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens 33, stk. 2 til at påbegynde bygge- og anlægsarbejdet på Enggade 13, 5000 Odense C.

Tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens 33, stk. 2 til at påbegynde bygge- og anlægsarbejdet på Enggade 13, 5000 Odense C. Odense Kommune, Odense Slot, Nørregade 36-38, Postboks 740, 5000 Odense C Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V By- og Kulturforvaltningen Erhverv og Bæredygtighed Industri og Klima Odense

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til udskiftning af 2 stk. 1200 L tanke

Ansøgning om tilladelse til udskiftning af 2 stk. 1200 L tanke TEKNIK & MILJØ Tlf.: Fax: E-mail: CVR: 26-69-63-48 www.brk.dk Uno-X Energi Kraftvej 1 3700 Rønne 13. september 2013 Ansøgning om tilladelse til udskiftning af 2 stk. 1200 L tanke 1. Indledning 1.1 Baggrund

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Nytech A/S - Industrivej 1 - Godkendelse af udvidet driftstid samt revurdering af godkendelse i henhold til standardvilkår

AFGØRELSE i sag om Nytech A/S - Industrivej 1 - Godkendelse af udvidet driftstid samt revurdering af godkendelse i henhold til standardvilkår Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 31. August 2011 J.nr.: NMK-10-00342 Ref.: Karin Christiansen/SMA AFGØRELSE i sag om Nytech A/S - Industrivej 1 - Godkendelse

Læs mere

Team Virksomhed og Spildevand. RØRBY JOHANSEN A7S Håndværkervej Herlufmagle

Team Virksomhed og Spildevand. RØRBY JOHANSEN A7S Håndværkervej Herlufmagle RØRBY JOHANSEN A7S Håndværkervej 1 4160 Herlufmagle Team Virksomhed og Spildevand Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved 5588 6170 www.naestved.dk Dato 08.09.2014 Sagsnr. 09.02.16-P19-2-14 Dokumentnr

Læs mere

Underjordiske mellemstore olietanke ( liter) i drift Tankidentifikation: Ja/nej Kommentar Ja/nej i. lsen Er tanken anmeldt til Faxe

Underjordiske mellemstore olietanke ( liter) i drift Tankidentifikation: Ja/nej Kommentar Ja/nej i. lsen Er tanken anmeldt til Faxe Ja/nej Kommentar Ja/nej i Olietankbekendtgøre l Er tanken anmeldt til Faxe 26 stk. 1 kommune mindst 4 uger før etablering. Er der fremdt en 26 stk. 1 beskrivelse af anlægget og en skitse over anlæggets

Læs mere

Emtelle Scandinavia A/S har ved brev 10. april 2013 søgt om godkendelse til etablering af anlæg til rørtrækning.

Emtelle Scandinavia A/S har ved brev 10. april 2013 søgt om godkendelse til etablering af anlæg til rørtrækning. TEKNIK OG MILJØ Emtelle Scandinavia A/S Vardevej 140 7280 Sønder Felding Kenn Byllemos, kennb@emtelle.com Sofie Hestbæk sofieh@emtelle.com CVR-nr.: 26 15 69 55 P-nr.: 10 08 57 81 64 Etablering og drift

Læs mere

(TILLÆG TIL) MILJØGODKENDELSE (OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT) Colas Danmark A/S Pindsmøllevej Hørning 11. juni 20142

(TILLÆG TIL) MILJØGODKENDELSE (OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT) Colas Danmark A/S Pindsmøllevej Hørning 11. juni 20142 (TILLÆG TIL) MILJØGODKENDELSE (OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT) Colas Danmark A/S Pindsmøllevej 9 8362 Hørning 11. juni 20142 Sags nr.: 14/015815 Sagsbeh.: Hans Kunnerup KS: Jens Tikær Andersen Tillæg til

Læs mere

Miljøgodkendelse og 19 tilladelse

Miljøgodkendelse og 19 tilladelse TRE-FOR Varme A/S Kokholm 30 6000 Kolding 08-01-2014 Sags id.: 07/9789 Sagsbehandler: Dorte Lindbjerg KS: Henrik Jørgensen Miljøgodkendelse og 19 tilladelse til etablering af gasoliefyret kedelanlæg som

Læs mere

Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Grafisk produktion: Kommunikation Fotos: Torben Meyer, Byhistorisk Arkiv Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune 5. udgave, november 2014 Teknik

Læs mere

MILJØFORHOLD VED BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER i Horsens Kommune

MILJØFORHOLD VED BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER i Horsens Kommune Regulativ for visse MILJØFORHOLD VED BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER i Horsens Kommune TEKNIK OG MILJØ 1 REGULATIV FOR VISSE MILJØFORHOLD VED BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER I HORSENS KOMMUNE Denne forskrift er udarbejdet

Læs mere

Regler for opbevaring af olie og kemikalier. Obs! Ved akut forurening ring 112

Regler for opbevaring af olie og kemikalier. Obs! Ved akut forurening ring 112 Regler for opbevaring af olie og kemikalier Obs! Ved akut forurening ring 112 Indledning Dette er en forskrift til dig, der opbevarer olie og kemikalier på din virksomhed eller dit landbrug. En forskrift

Læs mere

1. Meddelelse af Spildevandstilladelse

1. Meddelelse af Spildevandstilladelse Natur og Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 ROHDEN A/S Rohdenvej 4 7140 Stouby 1. Meddelelse af Spildevandstilladelse Hedensted Kommune meddeler hermed Rohden Gods A/S tilladelse til afledning af

Læs mere

Forskrift. Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter

Forskrift. Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter Forskrift Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter Forskrift for opbevaring af farlige stoffer 1. Baggrund og Lovgrundlag Uhensigtsmæssig opbevaring og håndtering

Læs mere

Miljøgodkendelse. Miljøgodkendt landbrug har listebetegnelsen I 101D. jf. godkendelsesbekendtgørelsen

Miljøgodkendelse. Miljøgodkendt landbrug har listebetegnelsen I 101D. jf. godkendelsesbekendtgørelsen 4. november 2005 JKR/htk 190283 Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion omfattende 249 DE på ejendommen matrikel nr. 4A, Ravnebjerg by, Sanderum Ravnebjerggyden 75, 5491 Blommenslyst (CVR-nr.: 15777990)

Læs mere

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING Kommunekemi a/s Att. Ninna Johnsen Lindholmvej 3 5800 Nyborg Odense J.nr. MST-1270-00565 Ref. Johje/olkri Den 16. april 2012 MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING For: Kommunekemi a/s, ændring af vilkår for

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse i forbindelse med ændringer i trykkeriet

Tillæg til miljøgodkendelse i forbindelse med ændringer i trykkeriet Glud & Marstrand A/S Blikfanget 6 8722 Hedensted Att.: Gitte Jensen Sendt på digital post til CVR-nr: 67287118 Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Susanne Juul Sørensen

Læs mere

Frederikshavn Kommune

Frederikshavn Kommune Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Rasi Maskinfabrik v/lars Jacobsen Snedkergårdsvej 24 9300 Sæby Att.: Lars Jacobsen Tlf. +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk

Læs mere

1. Meddelelse af Spildevandstilladelse

1. Meddelelse af Spildevandstilladelse BØGBALLE MASKINSTATION A/S Uldum Hedevej 18 7171 Uldum Sendt via digitalpost Natur og Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Daniel Kvist Sørensen Dir: 79755676 Mob: e-mail: Daniel.Sorensen @Hedensted.dk

Læs mere

Regulativ for visse. MILJØFORHOLD VED BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER i Horsens Kommune KORREKTUR TEKNIK OG MILJØ

Regulativ for visse. MILJØFORHOLD VED BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER i Horsens Kommune KORREKTUR TEKNIK OG MILJØ Regulativ for visse MILJØFORHOLD VED BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER i Horsens Kommune TEKNIK OG MILJØ 1 2 REGULATIV FOR VISSE MILJØFORHOLD VED BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER I HORSENS KOMMUNE Denne forskrift er udarbejdet

Læs mere

Miljøtilsynsrapport. Ølstykke Hegn og Tråd Niels Olsens Vej Ølstykke

Miljøtilsynsrapport. Ølstykke Hegn og Tråd Niels Olsens Vej Ølstykke Ølstykke Hegn og Tråd Niels Olsens Vej 9 3650 Ølstykke Miljøtilsynsrapport Hermed fremsendes miljøtilsynsrapporten for det gennemførte miljøtilsyn den 6. oktober 2015. Miljøtilsynsrapporten beskriver om

Læs mere

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning.

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning. NOVO Nordisk A/S Novo Allé 1 2880 Bagsværd Virksomheder J.nr. MST-1272-01509 Ref. GUKHA/MAJLI Den 31. oktober 2014 Udendørs oplag 25K afgørelse om ikke godkendelsespligt Miljøstyrelsen Virksomheder har

Læs mere

Lars Søgaard, Mads Poulsen og Jesper Mike Hansen c/o Lars Søgaard Toftevej 5 5881 Skårup Fyn. Miljøgodkendelse

Lars Søgaard, Mads Poulsen og Jesper Mike Hansen c/o Lars Søgaard Toftevej 5 5881 Skårup Fyn. Miljøgodkendelse Lars Søgaard, Mads Poulsen og Jesper Mike Hansen c/o Lars Søgaard Toftevej 5 5881 Skårup Fyn Byg, Plan og Erhverv Ramsherred 5 Tlf.: 62 23 30 00 Miljøgodkendelse af: Genwin A/S Industrivænget 6-8, matr.

Læs mere

FORSKRIFT FOR HÅNDTERING OG OPBEVARING AF OLIE OG KEMIKALIER. teknik & miljø STEVNS KOMMUNE TEKNIK & MILJØ 1. MAJ 2017 FORSKRIFT

FORSKRIFT FOR HÅNDTERING OG OPBEVARING AF OLIE OG KEMIKALIER. teknik & miljø STEVNS KOMMUNE TEKNIK & MILJØ 1. MAJ 2017 FORSKRIFT STEVNS KOMMUNE TEKNIK & MILJØ FORSKRIFT FOR 1. MAJ 2017 HÅNDTERING OG OPBEVARING AF OLIE OG KEMIKALIER FORSKRIFT Formålet med denne forskrift er at sikre, at håndtering og opbevaring af olie og kemikalier

Læs mere

Spørgsmål og bemærkninger til ansøgningen om nyt filteranlæg til spåntørringsanlæggene

Spørgsmål og bemærkninger til ansøgningen om nyt filteranlæg til spåntørringsanlæggene Novopan Træindustri A-S 29. februar 2011 Fabriksvej 2 Sagsnr.: 11/38464 8550 Ryomgård Sagsbehandler: Helle Kløcher Brevet sendes kun pr. e-mail til: Tlf.: 87 53 52 65 asm@novopan.dk Spørgsmål og bemærkninger

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger. CVR.nr 29806071

Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger. CVR.nr 29806071 Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger CVR.nr 29806071 30. maj 2013 Miljøgodkendelse Baggrund Enghavegård ApS har den 21. september 2010 fået

Læs mere

I har regnet ud, at sandfanget skal kunne rumme 1200 l, men da kravet i DS858 er mindst 5.000 l, planlægger I at etablere det.

I har regnet ud, at sandfanget skal kunne rumme 1200 l, men da kravet i DS858 er mindst 5.000 l, planlægger I at etablere det. Falken og Co post@falkenco.dk flemming@kps-as.dk Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 4928 2454 mka55@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 03.03.2015 Sagsnr.

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 02.02.2016 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1020750223 e-doc journal nr. 13/020838 Virksomhed Harlev Halmværk Adresse

Læs mere

Månedlig kontrol af filter skal foretages og noteres. Det aftaltes på tilsynet, at det vil ske fremover.

Månedlig kontrol af filter skal foretages og noteres. Det aftaltes på tilsynet, at det vil ske fremover. Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Nordmark Maskinfabrik A/S Kjeldgaardsvej 10 9300 Sæby mjm@nordmark-maskinfabrik.dk Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk

Læs mere

Tilladelse til etablering og drift af et jordvarmeanlæg i henhold til. 19 i Miljøbeskyttelsesloven, Brydegårdsvej 28, 2760 Måløv

Tilladelse til etablering og drift af et jordvarmeanlæg i henhold til. 19 i Miljøbeskyttelsesloven, Brydegårdsvej 28, 2760 Måløv MILJØ OG TEKNIK Benjamin og Jane Friis Bybækterrasserne 142 F 3520 Farum Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 12. marts 2014 Tlf. dir.: 4175 0125 E-mail: mt-miljo@balk.dk

Læs mere

TOTAL E&P DENMARK B.V. Att: Henrik Nicolaisen Via mail: henrik.nicolaisen@total.com

TOTAL E&P DENMARK B.V. Att: Henrik Nicolaisen Via mail: henrik.nicolaisen@total.com Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn TOTAL E&P DENMARK B.V. Att: Henrik Nicolaisen Via mail: henrik.nicolaisen@total.com Tel.: +45 98 45 50 00 tf@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk

Læs mere

Forskrift. håndtering og opbevaring. olie og kemikalier

Forskrift. håndtering og opbevaring. olie og kemikalier Forskrift om håndtering og opbevaring af olie og kemikalier BAGGRUND Olie og kemikalier skal opbevares og håndteres forsvarligt for at undgå forurening af jord, grundvand, søer og vandløb og for at eventuelt

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 03. september 2015 CVR-nummer 27931944 P-nummer 1000880399 e-doc journal nr. 13/026937 Virksomhed Ingerslev Maskinfabrik

Læs mere

Dansk Vilomix A/S Sjellebrovej 10 8544 Mørke. CVR nr. 70649217

Dansk Vilomix A/S Sjellebrovej 10 8544 Mørke. CVR nr. 70649217 Dansk Vilomix A/S Sjellebrovej 10 8544 Mørke CVR nr. 70649217 Miljøgodkendelse Miljøgodkendelse til blanding og oplagring af vitamin- og mineralprodukter hos Dansk Vilomix A/S, Åstorpvej 31, 6093 Sjølund.

Læs mere

Lindø Industripark UDVIDELSE AF KRANSPOR M.M. Ekstern støj T: D: Åboulevarden 80. M: Postboks 615 F:

Lindø Industripark UDVIDELSE AF KRANSPOR M.M. Ekstern støj T: D: Åboulevarden 80. M: Postboks 615 F: Notat Lindø Industripark UDVIDELSE AF KRANSPOR M.M. Ekstern støj INDHOLD 21. april 2015 Projekt nr. 220419 Dokument nr. 1215493551 Version 1 Udarbejdet af HKD Kontrolleret af Godkendt af 1 Indledning...

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 02. september 2015 CVR-nummer 14513884 P-nummer - Journal nr. 13/032810 Virksomhed Adresse Postnummer og by Dinitrol

Læs mere

VVM-screening af anlæg til bejdsning af rustfrit stål hos Aqua System A/S. Aqua System har den 1. december 2014 anmeldt bejdsning af rustfrit stål.

VVM-screening af anlæg til bejdsning af rustfrit stål hos Aqua System A/S. Aqua System har den 1. december 2014 anmeldt bejdsning af rustfrit stål. TEKNIK OG MILJØ Aqua System A/S Avnvej 14 7400 Herning Miljø og Klima Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8085 mikht@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer: 01.16.04-P00-2-15 VVM-screening

Læs mere

/38472 KS: lmje. UNICON A/S Rønsdam Sønderborg. Sønderborg Kommune. Afgørelse om tillæg til miljøgodkendelse

/38472 KS: lmje. UNICON A/S Rønsdam Sønderborg. Sønderborg Kommune. Afgørelse om tillæg til miljøgodkendelse 22-10-2014 KS: lmje UNICON A/S Rønsdam 98 Afgørelse om tillæg til miljøgodkendelse Sønderborg Kommune har den 26. september 2014 modtaget en ansøgning om tillæg til miljøgodkendelsen. Virksomheden søger

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Helmers Vognmandsforretning og Containertransport

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Helmers Vognmandsforretning og Containertransport Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 02.06.2016 Journal nr. 13/033607 CVR-nummer 10626277 Virksomhed Adresse Helmers Vognmandsforretning og Containertransport

Læs mere

Påbud efter miljøbeskyttelseslovens 41b om ændring af vilkår samt godkendelse efter 33 til miljøbehandling af biler.

Påbud efter miljøbeskyttelseslovens 41b om ændring af vilkår samt godkendelse efter 33 til miljøbehandling af biler. Med afleveringsattest Stena Jern & Metal A/S Rugmarken 10 3520 Farum Påbud efter miljøbeskyttelseslovens 41b om ændring af vilkår samt godkendelse efter 33 til miljøbehandling af biler. Stena Jern & Metal

Læs mere

Miljøgodkendelse Perspektivvej 2, 9900 Frederikshavn

Miljøgodkendelse Perspektivvej 2, 9900 Frederikshavn Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Topvirk Knivholtvej 2E 9900 Frederikshavn Att. Børge Landgrebe Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498

Læs mere

Med påbuddet ændres vilkår C2 og C7 i Revurdering - samt Miljøgodkendelse af ny Produktionslinje for DEAE-dextran dateret den 4. januar 2013.

Med påbuddet ændres vilkår C2 og C7 i Revurdering - samt Miljøgodkendelse af ny Produktionslinje for DEAE-dextran dateret den 4. januar 2013. Pharmacosmos A/S Rørvangsvej 30 4300 Holbæk Att.: Hans Berg Andreasen, hba@pharmacosmos.dk Virksomheder J.nr. MST-1272-00638 Ref. jamul/hebec Den 7. marts 2014 Påbud om ændring af vilkår Pharmacosmos A/S

Læs mere