Indholdsfortegnelse ! " # $%&$' " ( ) #*+, " #"$ New Forest er en nationalpark med spændende natur og kulturmiljøer.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse ! " # $%&$' " ( ) #*+, " #"$ New Forest er en nationalpark med spændende natur og kulturmiljøer."

Transkript

1

2 Indholdsfortegnelse! " # $%&$' " ( ) (! #*+,,, " #"$ "#$$%&'$ New Forest er en nationalpark med spændende natur og kulturmiljøer. 2

3 Baggrund og formål med turen I forbindelse med den kommende nationalparkundersøgelse i Det Sydfynske Øhav besluttede bestyrelsen i Naturturisme I/S at besøge en nationalpark. Formålet med turen er at få viden om hvad en nationalpark er, hvordan den fungerer, og hvilken forskel har den gjort for lokalbefolkningen, erhvervslivet mv.. Idet nationalparksbegrebet herhjemme endnu er meget nyt, valgte bestyrelsen at besøge The New Forest National Park i Sydengland. De engelske nationalparker ligner i indhold og form den danske model, og området omkring New Forrest har flere ligheder med Sydfyn og Øerne, hvad angår eksempelvis turismeerhvervets lokale betydning og områdets generelle bystruktur. Ydermere er denne nationalpark etableret i 2005, så hele etableringsprocessen er i erindring. Yderligere information om strukturen i de engelske nationalparker og i New Forest findes i vedlagte bilag 1 Baggrundsnotat vedr. studietur til New Forest. Kort om New Forest National Park The New Forest National Park blev oprettet i 2005 og har et samlet areal på hektar hvor Staten ejer ca. 50 %. Indtil da har området haft status som Area of outstanding natural beauty. Nationalparken ligger 150 km sydvest for London i det sydlige England mellem Southampton og Bournemouth. Der bor i selve parken, men i området umiddelbart omkring nationalparken bor der Nationalparken administreres af New Forest National Park Authority, som ledes af en bestyrelse på 22 medlemmer. Der er i dag ca. 70 personer ansat i forvaltningen. Det særligt kendetegnende ved nationalparken er områdets forhistorie og status som et Crown område, dvs. ejet af kongehuset, hvilket har været tilfældet i mere end 900 år. De lokale bønder har siden middelalderen haft en lovfæstet ret til at lade deres dyr gå og afgræsse området. I dag har lokale landmænd omkring dyr ponyer, kvæg og grise gående frit rundt på et hektar stort areal. Dyrene opleves gående frit rundt i byerne, i hedelandskabet og i skovene. Selve kerneområdet i nationalparken, den nu statsejede skov er velbesøgt af ca. 13,5 mio. gæster om året, hvor ca. 3,5 mio. er overnattende gæster. En væsentlig forskel mellem de engelske nationalparker og de kommende danske nationalparker, er planbeføjelserne. I England har nationalparksbestyrelsen beslutningsmyndighed omkring områdets planlægning, hvad der svarer til eksempelvis planloven og den overordnede kommuneplanlægning i Danmark. Denne planbeføjelse har de danske nationalparker ikke. Alle nye nationalparker i England skal inden for fem år udarbejde, fremlægge og vedtage en plan og strategi for parken. Denne proces er New Forest i gang med og har for nylig udsendt deres første nationalparksplan i høring. Planen indeholder bl.a. forslag til nogle begrænsninger for hundeejeres færden i nationalparken og indskrænkelse af mulighederne for at frahegne dele af skoven til private lukkede områder til heste, hvilket har medført en kraftig modstand mod planen. En reaktion som vil blive nærmere redegjort for under Turens program. 3

4 Turens deltagere Turen havde deltagelse af i alt 30 personer, som bestod repræsentanter for bestyrelsen, arbejdsgruppen og sekretariatet for Naturturisme I/S, relevante udvalgsformænd, repræsentanter fra Assens Kommune (idet Helnæs vil indgå i undersøgelsesområdet), samt en repræsentant fra Sammenslutningen af Danske Småøer. Personer der vil indgå i styregruppen og følgegruppen i forbindelse med den kommende nationalparkundersøgelse eller på anden måde vil komme i berøring med processen. Nedenfor er deltagere listet i forhold deres tilknytning til den kommende struktur. Ole Knudsen Assens Kommune Styregruppe Ole Bloch-Petersen Danmarks Naturfredningsfore. Styregruppe Michael Martin Jensen Friluftsrådet Styregruppe Grete Justesen Faaborg-Midtfyn Kommune Styregruppe Niels Rasmussen Landbruget Styregruppe Helle Kroman Jensen Langeland Kommune Styregruppe Jørgen Nielsen Langeland Kommune Styregruppe Poul Weber Region Syddanmark Styregruppe Christian Ahlefeldt-Laurvig-Lehn Skovbruget Styregruppe Svend Rosager Svendborg Kommune Styregruppe Peter Jensen Turistforeningerne Styregruppe Knud Rasmussen Turisterhvervet Styregruppe (suppleant) Carsten Kristensen Ærø Kommune Styregruppe Jørgen Otto Jørgensen Ærø Kommune Styregruppe Lars Kristian Pedersen Assens Kommune Udvalgsformand Flemming Madsen Svendborg Kommune Udvalgsformand Morten S. Petersen Svendborg Kommune Udvalgsformand Hans Jepsen Albertsen Ærø Kommune Udvalgsformand Peter Nielsen Assens Kommune Følgegruppe Christian Tønnesen Faaborg-Midtfyn Kommune Følgegruppe Anne Sloth Landbruget Følgegruppe Anne-Lene Haveløkke Langeland Kommune Følgegruppe Søren Strandgaard Skov & Naturstyrelsen Fyn Følgegruppe Jan Carlsson Svendborg Kommune Følgegruppe Henrik Lund Syddansk Turisme Følgegruppe (suppleant) Anne Mette Wandsøe Turistbureauerne Følgegruppe (suppleant) Jørgen Friis Ærø Kommune Følgegruppe Claus Jensen Ø-Sammenslutningen Ekstern Fagperson Rico Boye Jensen Naturturisme I/S Sekretariat Søren Lisby Naturturisme I/S Sekretariat På tur med Forestry Commission i New Forest Skoven 4

5 Turens program Studieturen foregik fra onsdag den 22. til lørdag den 25. oktober Nedenfor er et resumé af studieturens programforløb, med en kort sammenfatning af indhold og konklusion. I bilag 2 er en versigt over de personer, organisationer og virksomheder vi mødte i forbindelse med de enkelte programpunkter. Der var arrangeret fælles bustransport fra Sydfyn til Billund Lufthavn. Vi ankom til New Forest og Hotel Careys Manor i Brockenhurst kl Torsdagens program havde to overordnede temaer henholdsvis om formiddagen og eftermiddagen: 1. Formiddag - Møde med den administrative ledelse af nationalparken (New Forest National Park Authority) 2. Eftermiddag - Møde med Forestry Commission, som står for drift og udvikling af de statslige arealer i nationalparken, herunder selve New Forrest. (svarer til Skov- & Naturstyrelsen, Fyn) '()'*+ Vi kørte først til Keyhaven, som ligger ved kysten i den sydlige del af nationalparken. Her mødte vi en række personer fra New Forest National Park Authority (NPA), som viste og fortalte os om Keyhavens landskab, dyreliv og den rekreative anvendelse af området, mens vi vandrede en tur langs kyststien. Flere af personerne var ansat i den lokale amt/storkommune. Dette illustrerede, at den engelske nationalpark bygger på et tæt samarbejde mellem forskellige myndigheder. Besøg ved Keyhaven Herefter gik turen op til New Forest Centre i Lyndhurst, som er et kombineret informationscenter, museum og bibliotek. Efter en hurtig tur rundt i centret mødtes vi med en række udvalgte personer, som gav os et indblik i den historiske baggrund for området, et overordnet indtryk af nationalparken og nogle af de problemstillinger de arbejder netop nu.,-'#)'+.'' Bruce Rothnie og tre kolleger fra the Forestry Commission i New Forest tog os ud på en vandretur i nationalparken, hvor de undervejs fortalte om områdets natur, og hvordan de arbejder med at få naturpleje, skovdrift og turisme til at fungere som en helhed. Vi oplevede den meget forskellige natur der kendertegner området med gamle skove- og hedearealer, nyere skove. Nationalparkens rekreative udnyttelse blev drøftet. Der er tilladt at færdes overalt i området til fod, mens eksempelvis cykling reguleres ved at det kun er tilladt at cykle på veje. Områdets benyttes meget forskelligt og i visse dele af nationalparken er publikumstrykket uhensigtsmæssigt stort. Dette forsøges løst ved eksempelvis at lukke veje og lukke/omplacere parkeringspladser. "% Efter en god vandretur sluttede vi dagen med en busrundtur i nationalparken med Bruce Rothnie som guide. 5

6 %''-%-%' Området er et attraktivt bosætningsområde. Clive Chatters oplyste at prisen på landbrugsjord i nationalparken var ca pr. hektar, hvilket begrænsede landbrugets muligheder for at udvide og udvikle sig. Endvidere var det karakteristisk, at de der arbejdede i nationalparken typisk boede udenfor, mens de der boede i parken arbejdede udenfor og havde vellønnede jobs. Bl.a. havde de en mobil udstilling med plancher og foldere, som de brugte til at køre rundt til parkens parkeringspladser, hvor de dels giver gæster inspiration til oplevelser og dels til at motivere gæsterne til en hensynsfuld adfærd i nationalparken. En vogn som de havde gode erfaringer med, og ideen med at møde folk i marken kan overføres direkte til Øhavet. Den mobile udstilling Nationalparken har en bufferzone i forhold til selve parkens kerneområde. Det er på baggrund af erfaringer fra andre steder, hvor en stadig stigende bebyggelse ligger sig så tæt på disse attraktive områder, at de nærmest fremstår som en mur rundt om naturområderne. I området omkring New Forest er der inden for den kommende årrække behov for at etablere nye boliger. Da nationalparken blev etableret, var der stor diskussion og modstand imod den konkrete grænse for nationalparken. Nogle større landmænd lagde sag an imod staten og fik ændret grænsen. Der var ingen forudgående høring eller debat om nationalparkens grænser. Den blev fastsat af staten. En proces som er meget top-down, eller som det blev sagt af englænderne: nationalparken var en gave fra staten, som vi ikke kunne sige nej til. Dette illustrerede endnu engang betydningen af, at der bliver ført en god og saglig borgerinddragelse, så nationalparken ikke trækkes ned over hovedet på lokalområdet, som de følte det var sket i New Forest. Som tidligere nævnt har man i den kommende plan foreslået nogle begrænsninger for hundeejernes færden i nationalparken, ved at foreslå, at fire af områdets mere end 120 parkeringspladser skulle friholdes for hunde. I England er der en tradition for at lade deres hunde løbe frit overalt, og intentionen med forslaget var dels at give gæster, som er utrygge ved hunde, nogle hundefri områder, og dels at beskytte vildtet, da hundene er årsag til en stor forstyrrelse og drab af dyr og fugle. Men det er ikke blevet godt modtaget af hundeejerne, som har mobiliseret en stor opposition mod planerne. Endvidere har man lagt op til en begrænsning i privates muligheder for at opkøbe jord til etablering af fold til egne heste, idet det er med til at øge jordpriserne. De er i forvejen er meget høje og begrænser udviklingsmulighederne for områdets landmænd. Dette forslag har også mødt stor modstand. Nationalparkplanen foreslår også initiativer på private jord. Dette har ikke givet anledning til en større debat. 6

7 Debatten og den lokale modstand er altså primært opstået omkring nationalparkens rolle som planlægningsmyndighed, hvilke ikke er tilfældet i Danmark. Desuden er debatten opstået omkring nogle begrænsninger på statsejede jorde. En traditionel konflikt imellem en brugergruppe og naturinteresser og andre brugergrupper. En problematik som er velkendt fra danske statsejede arealer, og som formentlig også vil være aktuel i en dansk nationalpark. Nationalparkens bestyrelse kan jo fremsætte forslag til tiltag på statsejede jorde, som kan give anledning til brugerkonflikter, såfremt staten vælger at følge forslagene. I Danmark forsøger staten at løse disse konflikter igennem nedsatte brugerråd. For at beskytte områdets marskområde mod bebyggelse har man siden 1970 erne opkøbt større områder ved Keyhaven. Området er i dag beskyttet mod bebyggelse af lovgivningen, men var opkøbet ikke dengang sket, var det formentlig blevet bebygget som det ses både øst og vest for området. Der er således ført en meget aktiv opkøbspolitik for at opnå en ønsket status for dette område, der i dag er et rekreativt område.! " The Forestry Commission ejer 10 campingpladser i nationalparken, som udgør en væsentlig del af deres indtægtsgrundlag for deres drift af området. De har i dag en omsætning af træ på omkring 1 mio. pund, mens alene lejen fra campingpladser indbringer 1,5 mio. pund. Hertil kommer mindre indtægter på salg af diverse ydelse som eksempelvis ridekort til hestevogne mv. Fredagens program var også inddelt to overordnede temaer henholdsvis formiddag og eftermiddag: 1. Formiddag - Møde med den lokale fødevareproducentforening og landbruget 2. Eftermiddag - Møde med turismen og dens arbejde med en bæredygtig udvikling af nationalparken '()'/'0&' $-./ Chris Whitlock fra National Farmers Union og leder af New Forest Producers mødte os på hotellet, sammen med Jim Greenwood, som er bestyrelsesformand for New Forest Producers. Her fortalte de kort henholdsvis om landbrugets generelle holdning til nationalparken, samt om den positive udvikling der har været omkring lokale fødevareprodukter og deres eget kvalitetsmærke. Herefter kørte vi til Laverstoke Park i Lymington, som er et større gartneri, hvor vi fik en rundtur og en indsigt i deres innovative udvikling omkring en økologisk og biodynamisk grønsagsproduktion. Sidst på tomatsæsonen i Gartneriet Laverstoke Park I forbindelse med den efterfølgende frokost mødte vi Angela Hill fra National Farmers Union (NFU) og Ron Lakey en lokal landmand. De havde på forhånd ikke ønsket at holde et decideret oplæg for gruppen, så snakken med dem foregik på tomandshånd. 7

8 ,-'()'1/./2 '&$' 3.+)*+ Det sidste faglige indslag på studieturen foregik på vores hotel og havde turisme på dagsordenen. Områdets mangeårige destinationschef Anthony Climpson, var desværre blevet syg og i stedet trådte hans kollega Paul Fulford til. Sammen med hoteldirektør James Hiley-Jones fra Careys Manor, Nigel Green fra National Park Authority og Maureen Holding councellor (kommunalbestyrelsesmedlem) i New Forest, fik vi fortalt om deres syn på turismen og især om deres gode erfaringer med udvikling af bæredygtig turisme, som de også er blevet prisbelønnet for..+(% I et fantastisk efterårsvejr sluttede studieturen af med henholdsvis en ridetur for nogle få og en cykeltur for de fleste, hvor turen gik ind i nationalparkens smukke naturområder. Studieturens sidste aktivitet på cykel eller til hest foregik i høj solskin og i smukke omgivelser. %''-%-%' # Landbrugets holdning til nationalparken har generelt været negativ. De har haft et stort forbehold for endnu et myndighedslag med deraf følgende bureaukrati. De følte at områdets beskyttelse var varetaget igennem den nuværende lovgivning. Nationalparken har været katalysator for udviklingen af lokale fødevareprodukter, hvilket har tilført nye indtægtsmuligheder for mange af de mindre landbrug. Udviklingen er dog startet før nationalparkens etablering, så den baserer sig også på området som helhed. $! % & ' ( I New Forest er der udviklet et netværk omkring produktionen af lokale produkter, som har deres eget kvalitetsmærke. Netværket består i dag af omkring 150 medlemmer, som omfatter både producenter og udbydere (forretninger, hoteller og restauranter). I tider med en stigende skepsis til fødevarer, betyder udviklingen af New Forest Marque, at folk kan vælge fødevarer og varer, som er blevet dyrket, opdrættes, fanges, brygges eller produceret lokalt. Omvendt er det muligt for de lokale producenter at markedsføre deres produkter under en kollektiv og let identificerbare New Forest symbol. For at sikre en tryghed og en kvalitet omkring kvalitetsmærket, er der standarder som skal opfyldes for producenterne. Kødproducenter skal for eksempel dokumentere, at høje standarder for dyrevelfærd og god landbrugspraksis er anvendt på alle tidspunkter. Brugere af New Forest Marque er godkendt af de administrerende direktører i New Forest Produce Ltd., et selskab oprettet specifikt for at fremme og styre brugen af de kvalitetsmærket. Selskabets direktører er ulønnede frivillige, og de er alle på en eller anden måde involveret i landbrug og fødevareproduktion. 8

9 Organisationen er en traditionel netværksorganisation der i høj grad overlader kontakten mellem producent og aftager til de enkelte parter. Organisationen er dog opsøgende overfor aftagerne, for at fremme salget, men overlader straks salg og distribution til den lokale producent og aftager. Organisationen arrangerer kurser for dets medlemmer. Det spændende ved organisationen var dens evne til at involvere både producenter og aftager, såsom lokale hoteller og restauratører. Begge parter kunne se en fordel af at indgå i dette samarbejde. ) * Nationalparken i new Forrest blev etableret ved at vice-premierministeren annoncerede det i parlamentet. De lokale borger og myndigheder var ikke blevet hørt. Det var en gave som de ikke kunne sige nej til. Det affødte mange frustrationer hos borger og lokale myndigheder. Med den engelske nationalparklov afgiver de lokale myndigheder som nævnt planlægningskompetencen, som derfor blev mødt med lokal skepsis og modstand hos kommunerne. Lokalt havde man ønsket en mulighed for debat og dialog, så man kunne have fået en skræddersyet nationalpark. + $! I New Forest har den offentlige turistorganisation gennem en årrække fået udviklet en bæredygtig turisme, ved at motivere og inspirere turisterhvervet og besøgsindustrien til at skabe en erhvervsudvikling, der både tager hensyn til områdets værdier og samtidig er økonomisk rentabelt. Til det formål har de udviklet en VICE model, hvis målsætning er at skabe en turistdestination, hvor der skal være en balance mellem den besøgende, turistindustrien, det lokale samfund og miljøet. Målsætningen for de enkelte elementer er: Visitor (besøgende) - at tilskynde de besøgende til at vise hensyn Industri - at holde industrien rentabel og ansvarlig Community (Lokalsamfund) - Optimalt udbytte for lokalsamfund Environment (Miljøet) - at naturen og miljøet altid kommer først Som et resultat af ovenstående model har man udviklet et grønt koncept The Green Leaf Tourism Scheme (GLTS), hvis formål er at fremme turisterhvervets og andre relevante parters respekt for deres destination og den lokale befolkning. VICE modellen er kernen i denne ordning og er relevant for områdets turistvirksomheder og lokale turistorganisationer, som vil arbejde aktivt for at reducere de negative miljømæssige og sociale konsekvenser af deres drift og maksimere deres udbytte. Som en GLTS virksomheder bidrager man desuden til: Initiativer til at mindske anvendelsen af biler gennem bilfri Turisme Lokale producenter gennem New Forest Marque Udlede brugen af værdifulde ressourcer og minimering af affald gennem Plantning af hjemmehørende planter for at tilskynde dyreliv Fremme af ansvarlig adfærd af besøgende Formidling af nøgleværdier omkring kultur og miljø, som er med til at markedsføre New Forest som en verdensførende destination for bæredygtig turisme 9

10 Der var afgang kl lørdag morgen fra hotellet. Vi fløj fra Gatwick til København, hvor vi blev transporteret i bus tilbage til Sydfyn. Konklusion/Evaluering Fredag eftermiddag blev der foretaget en samlet evaluering/fordøjelse af turens input. Nedenfor følger kun de overordnede konklusioner af turen. Hertil kommer en række input og konkrete ideer og handlinger, som vil blive brugt i den kommende planlægning af nationalparkundersøgelsen i Det sydfynske Øhav. Der var generel enighed om, at det har været en inspirerende og udbytterig tur. Nationalparken er meget baseret på et bestemt, meget unikt og spændende naturområde: New Forrest. Selvom dette skovområde virker meget anderledes end naturen på Sydfyn og Øerne er der alligevel nogle væsentlige lighedspunkter. En tur i Øhavet, alperne og de store strandengsområder rummer også mange unikke og særegne træk og oplevelser, som også virker imponerende på folk udefra akkurat som New Forrest gjorde det på os. Turen bestyrkede os i mulighederne og perspektiverne for at arbejde videre på at undersøge mulighederne for en nationalpark. Turen illustrerede også med tydelighed, at processen vi nu står overfor, selve borgerinddragelsen, er yderst vigtig. Denne proces gik de ikke igennem i England, og det ses tydeligt. Det lokale ejerskab til Nationalparken er først nu under opbygning. Vigtigheden af at forskellige interesser sidder med ved bordet, hvor beslutningerne træffes, blev også meget konkret for os. Dette var nemlig ikke sket i England, og mange af deres udfordringer kan nu kan adresseres hertil. I de engelske nationalparker er nationalparkbestyrelsen som nævnt også planmyndighed. Vi fik på turen et indblik i denne opgave. Det kan være hensigtsmæssigt og nødvendigt med en koordineret planlægning kommunerne imellem, men det er en fordel for den danske proces, at de danske nationalparkmyndigheder ikke er planmyndigheder. 10

11 Bilagsmateriale " #"$ Se særskilt vedhæftede dokument. Var en del af det materiale som deltagerne fik forud for studieturen. 11

12 "#$$%&'$ Torsdag den 23. oktober formiddag: Keyhaven Clive Chatters New Forest National Park Authority Bestyrelsesformand Martin O Neill New Forest National Park Authority Informationschef Nigel Matthews New Forest National Park Authority Ansv. for publikumsservice Linda Ryan New Forest National Park Authority Informationsmedarbejder Leanne Atkinson New Forest National Park Authority i samarbejde med Hampshire County Council Kyst Ranger Andy Brennan New Forest National Park Authority Mobil info Ranger Peter Durnell New Forest Visitor Centre Hampshire County Council Keyhaven / Pennington Marshes and Wildlife Reserve Områdeansvarlig for Keyhaven Clive Chatters New Forest National Park Authority Bestyrelsesformand Peter Frost New Forest National Park Authority Bestyrelsesmedlem udpeget af Natural England. Verderer i New Forest Nigel Matthews New Forest National Park Authority Ansv. for publikumsservice Linda Ryan New Forest National Park Authority Informationsmedarbejder Ednyfed Hudson Davies The New Forest Centre Formand for the Ninth Centenary Trust og New Forest Centre Peter Roberts The New Forest Centre Historiker og bibliotekar Torsdag den 23. oktober - eftermiddag: Bruce Rothnie Forestry Commission - New Forest Ansv. for strategi og vedligeholdelse Simon Weymouth Forestry Commission - New Forest Biolog Fredag den 24. oktober formiddag: Chris Whitlock National Farmers Union & New Forest Local Produce Sekretariatsleder NFU og leder af New Forest Local Produce Jim Greenwood New Forest Local Produce Formand Simon Frayne Gartneriet Laverstokepark Lymington Daglig Leder Angela Hill National Farmers Union lokal afdeling New Forest Formand Ron Lakey Landmand og lokal fødevareproducent 12

13 Fredag den 24. oktober eftermiddag: Paul Fulford New Forest District Council Tourism Udviklingsmedarbejder omkring bæredygtige initiativer James Hiley-Jones Hotel Careys Manor / Hotel Montague Arms Hoteldirektør Maureen Holding New Forest District Council Councellor i New Forest (kommunalbestyrelsesmedlem) Nigel Green New Forest National Park Authority Ansvarlig for turisme og transport adresser på studieturens kontakt- og nøglepersoner: Clive Chatters New Forest National Park Authority Linda Ryan New Forest National Park Authority Bruce Rothnie Forestry Commission i New Forest Chris Whitlock National Farmers Union / New Forest Produce Jim Greenwood New Forest Produce Ron Lakey Lokal fødevareproducent (Slagter) Simon Frayne Gartneriet Laverstoke Park Anthony Climpson New Forest District Council Tourism Maureen Holding New Forest District Council Links til virksomheder, organisationer m.fl. :,-. Nationalparker i England New Forest National Park Authority The New Forest Centre,-. Forestry Commission i New Forest!,/. Laverstoke Park i Lymington National Farmers Union New Forest Producers!,/. Hotel Careys Manor i Brockenhurst New Forest District Council New Forest District Council Tourism The Green Forest (bæredygtig turisme)

kl. 12.30 13.00 (efterfølgende let frokost) Forskerparken Christian Ahlefeldt-Laurvig-Lehn Dansk Skovforening

kl. 12.30 13.00 (efterfølgende let frokost) Forskerparken Christian Ahlefeldt-Laurvig-Lehn Dansk Skovforening Referat Bestyrelsesmøde nr. 8 i Naturturisme I/S Dato: Onsdag den 10. december 2008 Tidspunkt: Sted: kl. 12.30 13.00 (efterfølgende let frokost) Forskerparken Bestyrelsesmedlemmer: Jørgen Otto Jørgensen

Læs mere

Referat. Bestyrelsesmøde nr. 7 i Naturturisme I/S. Afbud: Karen Strandhave Svendborg Kommune

Referat. Bestyrelsesmøde nr. 7 i Naturturisme I/S. Afbud: Karen Strandhave Svendborg Kommune Referat Bestyrelsesmøde nr. 7 i Naturturisme I/S Dato: Onsdag den 10. september 2008 Tidspunkt: kl. 10.30 13.00 Sted: Forskerparken Bestyrelsesmedlemmer: Jørgen Otto Jørgensen Ærø Kommune Carsten Kristensen

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde nr. 19 i Naturturisme I/S

Referat Bestyrelsesmøde nr. 19 i Naturturisme I/S Referat Bestyrelsesmøde nr. 19 i Naturturisme I/S Dato: Mandag den 11. juni 2012 Tidspunkt: kl. 10.30 12.30 Sted: Abildvej 5A, Svendborg Bestyrelsesmedlemmer: Jørgen Otto Jørgensen Ærø Kommune Rasmus Lohse

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde nr. 1 i Naturturisme I/S

Referat Bestyrelsesmøde nr. 1 i Naturturisme I/S Referat Bestyrelsesmøde nr. 1 i Naturturisme I/S Dato: Onsdag den 5. februar 2014 Tidspunkt: kl. 10.00 12.00 Sted: Abildvej 5A, Svendborg Bestyrelsesmedlemmer: Carl Jørgen Heide Mads Boeberg Hansen Flemming

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde nr. 23 i Naturturisme I/S

Referat Bestyrelsesmøde nr. 23 i Naturturisme I/S Referat Bestyrelsesmøde nr. 23 i Naturturisme I/S Dato: Onsdag den 15. maj 2013 Tidspunkt: kl. 9.15 11.15 Sted: Abildvej 5A, Svendborg Bestyrelsesmedlemmer: Jørgen Otto Jørgensen Hanne Fynbo Flemming Madsen

Læs mere

Mødereferat Bestyrelsesmøde nr. 3 i Naturturisme I/S

Mødereferat Bestyrelsesmøde nr. 3 i Naturturisme I/S Mødereferat Bestyrelsesmøde nr. 3 i Naturturisme I/S Dato: Onsdag den 6. juni 2007 Tidspunkt: kl. 10.30 12.30 Sted: Forskerparken, Kullinggade 31E, 5700 Svendborg Bestyrelsesmedlemmer: Jørgen Otto Jørgensen

Læs mere

Rekreative stier. Velkommen til konferencen. Konference for alle med interesse for at etablere stier

Rekreative stier. Velkommen til konferencen. Konference for alle med interesse for at etablere stier Velkommen til konferencen Rekreative stier Konference for alle med interesse for at etablere stier Den 5. oktober 2011 Kl. 9.30-16.00 Comwell Roskilde Stier i natur, landskaber og grønne områder giver

Læs mere

Referat - Bestyrelsesmøde nr. 13 i Naturturisme I/S

Referat - Bestyrelsesmøde nr. 13 i Naturturisme I/S Referat - Bestyrelsesmøde nr. 13 i Naturturisme I/S Dato: Onsdag den 24.november 2010 Tidspunkt: kl. 10.30 12.30 (efterfølgende let frokost) Sted: Abildvej 5A, Svendborg Deltagere: Bestyrelsesmedlemmer:

Læs mere

Uddybende projektbeskrivelse. Ridestier på Sydfyn og Øerne

Uddybende projektbeskrivelse. Ridestier på Sydfyn og Øerne Uddybende projektbeskrivelse Ridestier på Sydfyn og Øerne Indledningsvis præsenteres partnerskabet Naturturisme I/S, og den udvikling som partnerskabet har besluttet at igangsætte på Sydfyn og Øerne. Dette

Læs mere

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land BEK nr 521 af 27/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. maj 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen j.nr. NST-909-00037 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Mødet foregår på Bechs Hotel, Storegade 4, 6880 Tarm, Danmark

Mødet foregår på Bechs Hotel, Storegade 4, 6880 Tarm, Danmark VER-DI Vern og verdiskaping - naturskyddsområder som ressurs i hållbar økonomisk utvikling Projektleder Thomas Olesen Program for 1. årsmøde i VER-DI projektet 3 4. november 2009 og 2. møde i Styregruppen

Læs mere

Eva Søndergaard AgroTech SMAG PÅ LANDSKABET

Eva Søndergaard AgroTech SMAG PÅ LANDSKABET Eva Søndergaard AgroTech SMAG PÅ LANDSKABET BAGGRUND - TO PRODUKTER FORMÅLET MED PROJEKTET At udvikle et koncept for naturpleje og afsætning af kød produceret på naturarealer Hovedbudskaber: Landmanden

Læs mere

NP Vadehavet. Betydning for turisme-og erhvervsudvikling

NP Vadehavet. Betydning for turisme-og erhvervsudvikling NP Vadehavet Betydning for turisme-og erhvervsudvikling Nationalpark som begreb Kendt fra hele verden Yellowstone -verdens første nationalpark i 1872 Grønlands nationalpark fra 1974 -verdens største med

Læs mere

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

Sjællad sleden. Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt

Sjællad sleden. Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt Sjællad sleden Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt Hvad skal I bl.a. høre om? Naturparker som mulighed Regional Udviklingsstrategi Regional analyse Naturparknetværk Støtte

Læs mere

Idéoplæg Vækstprojekt Marin naturpark Lillebælt

Idéoplæg Vækstprojekt Marin naturpark Lillebælt Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4923 Fax +45 8888 5501 Dato: 30. marts 2011 Sagsnr.: 201003505-4 Anni.Berndsen@middelfart.dk

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

1.Studietur for FRDK til England 14.-18. juni 2015. ndhtxtfoto

1.Studietur for FRDK til England 14.-18. juni 2015. ndhtxtfoto www.frdk.dk Nr. 4 Side 1 af 5 25. marts 2015 1. Studietur for FRDK til England 14.-18. juni 2015 1.Studietur for FRDK til England 14.-18. juni 2015 ndhtxtfoto fra idé til virkelighed Studieturen har mest

Læs mere

Fyld dit balkort: Aktørerne ved bordene!

Fyld dit balkort: Aktørerne ved bordene! Aftenens program: 16:30-16:45: Nina fra Naturturisme I/S: intro samt inspiration om pakker, koncepter og former for samarbejder 16:45-17:00: Introduktion af deltagerne 1 min. hver: sted/produkter/forventninger

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

Fra England til Skotland

Fra England til Skotland Fra England til Skotland - KLIKOVANDs projektledelse på studietur med Vand i Byer 22.-26. oktober 2013 I det følgende kan du læse hele vores beskrivelse af studieturen og om de tanker, vi gjorde os undervejs.

Læs mere

Studietur til Medical Services

Studietur til Medical Services 2014 Studietur til Medical Services Anders Vikke Falck 1. Indledning Efter at have fået tildelt Erik Falcks studielegat faldt valget på at besøge Medical Services LTD. Medical Services er en engelsk virksomhed,

Læs mere

Projektbeskrivelse. Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem

Projektbeskrivelse. Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem Oplevelsen af Nationalpark Mols Bjerge til fods og på cykel giver den besøgende en helt unik og stærk oplevelse af områdets særegne landskab

Læs mere

Opsamling fra workshop d. 16. april 2015

Opsamling fra workshop d. 16. april 2015 Opsamling fra workshop d. 16. april 2015 Gruppe 1 Borsætning! Gruppen fokuserer på bosætning i Nordfjends. Deres vision er, at det er bosætning, der skal styrke Nordfjends, samt at der skal satses på få,

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

Rejsende i naturreservatet Cuero y Salado i Honduras. Drenge fra øgruppen Cayos Cochinos i Honduras GRATIS! Vil du ud at rejse?

Rejsende i naturreservatet Cuero y Salado i Honduras. Drenge fra øgruppen Cayos Cochinos i Honduras GRATIS! Vil du ud at rejse? Rejsende i naturreservatet Cuero y Salado i Honduras Drenge fra øgruppen Cayos Cochinos i Honduras NEPENTHES GRATIS! Vil du ud at rejse? Læs mere om rejser i udviklingslande, og hvordan du ved at rejse

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde nr. 2 i Naturturisme I/S

Referat Bestyrelsesmøde nr. 2 i Naturturisme I/S Referat Bestyrelsesmøde nr. 2 i Naturturisme I/S Dato: Onsdag den 26. marts. 2014 Tidspunkt: kl. 9.15 12.30 Sted: Abildvej 5A 2., Svendborg. Bestyrelsesmedlemmer: Carl Jørgen Heidi Mads Boesberg Hansen

Læs mere

Nyhedsbrev SUPERDIVE. Årgang 3 Udgave 4

Nyhedsbrev SUPERDIVE. Årgang 3 Udgave 4 Nyhedsbrev Årgang 3 Udgave 4 SUPERDIVE Hermed har SuperDive Aps. fornøjelsen af, at udgive sit syvende nyhedsbrev. Siden vi startede i april 2000 har SuperDive været gennem en løbende udvikling mod målet

Læs mere

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Helle Larsen, Hune Bageri Merete Hansen, Hune Blokhus Cykeludlejning Baggrunden/opstarten på samarbejde med Naturstyrelsen Merete Startede samarbejde

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

CYKLING UDEN ALDER ØRESUND RUNDT 15 7. - 9. AUGUST 2015 ALLE HAR RET TIL GODE MADOPLEVELSER

CYKLING UDEN ALDER ØRESUND RUNDT 15 7. - 9. AUGUST 2015 ALLE HAR RET TIL GODE MADOPLEVELSER CYKLING UDEN ALDER ØRESUND RUNDT 15 7. - 9. AUGUST 2015 ALLE HAR RET TIL GODE MADOPLEVELSER INDHOLD HVORFOR CYKELREJSER UDEN ALDER? ODENSE-HAMBORG 2014 RØNDE-ARENDAL 2015 ØRESUND RUNDT 2015 ØKONOMI TURARRANGØRERNE

Læs mere

Erhvervsmæssig vækst i tilknytning til naturoplevelser med fokus på forretningsudvikling af maritime naturoplevelser, projektet

Erhvervsmæssig vækst i tilknytning til naturoplevelser med fokus på forretningsudvikling af maritime naturoplevelser, projektet 27. okt. Svendborg Erhvervsmæssig vækst i tilknytning til naturoplevelser med fokus på forretningsudvikling af maritime naturoplevelser, projektet Lidt om Naturturisme I/S Projektets dele Overnatning med

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2009 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Navn CPR-nummer Produktionsnr. 01 Dato Prøvenummer

Læs mere

Studietur til Toscana 24. til 27. oktober 2010

Studietur til Toscana 24. til 27. oktober 2010 Studietur til Toscana 24. til 27. oktober 2010 Besøg hos mikrovirksomheder inden for fødevarer, oplevelseserhverv og kunsthåndværk i Toscana. Turen vil gå til Bjergområdet Garfagnana i det nordvestlige

Læs mere

Den 21. november 2014 kl.10.00-12.00 på Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart.

Den 21. november 2014 kl.10.00-12.00 på Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart. Bestyrelsen Fomars Billund den 18.11.2014 Referat fra bestyrelsesmødet i Fomars Den 21. november 2014 kl.10.00-12.00 på Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart. Afbud: Jan Olsen, VDK Michael Sølvsten,

Læs mere

Faaborg - tættere på hav og natur

Faaborg - tættere på hav og natur Faaborg - tættere på hav og natur Faaborg Faaborg er omgivet af større naturområder og sammen med byens kystnære beliggenhed giver det et særdeles godt udgangspunkt for mange rekreative aktiviteter. Faaborgs

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat for. Tillægsdagsorden til bestyrelsesmøde. Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00

FynBus bestyrelse. Referat for. Tillægsdagsorden til bestyrelsesmøde. Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00 FynBus bestyrelse Referat for Tillægsdagsorden til bestyrelsesmøde Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00 Deltagere: Formand Morten Andersen, Nordfyn Næstformand Poul Andersen, Region Syddanmark

Læs mere

Landbruget i landskabet. Et samarbejde mellem landbrug og kommuner om at sikre fremtidens produktion og forvaltning af det åbne land

Landbruget i landskabet. Et samarbejde mellem landbrug og kommuner om at sikre fremtidens produktion og forvaltning af det åbne land Landbruget i landskabet FRA REGULERING TIL PLANLÆGNING Et samarbejde mellem landbrug og kommuner om at sikre fremtidens produktion og forvaltning af det åbne land Kontakt LandboNord: Allan K. Olesen, ako@landbonord.dk

Læs mere

Referat af møde i den politiske styregruppe 4. september

Referat af møde i den politiske styregruppe 4. september Referat af møde i den politiske styregruppe 4. september 2015 Til stede: Morten Refskou og Henrik Nielsen (Svendborg), Peter Nielsen og Ena Nørgaard (Assens), Ellen Drost og Jane Jegind (Odense), Anni

Læs mere

Naturturisme I/S Nyhedsbrev

Naturturisme I/S Nyhedsbrev Naturturisme I/S Nyhedsbrev Nr. 1/2004 Nyhedsbrev nr. 1 fra Velkommen til det første nyhedsbrev i 2004 fra Naturturisme I/S, Naturturisme I/S som vil holde dig løbende orienteret om aktiviteterne i Mål

Læs mere

Forretningsudvalgets ekstraordinære møde den 24. oktober 2008

Forretningsudvalgets ekstraordinære møde den 24. oktober 2008 REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets ekstraordinære møde den 24. oktober 2008 Sag nr. 1 Emne: Studiebesøg i Vancouver og Victoria, British Columbia, Canada for medlemmer af regionsrådet 2 bilag Studiebesøg

Læs mere

Landbruget i landskabet

Landbruget i landskabet Landbruget i landskabet Fra regulering til planlægning Et samarbejde mellem landbrug og kommuner om at sikre fremtidens produktion og forvaltning af det åbne land Kontakt LandboNord: Kirsten Birke Lund,

Læs mere

Sundhedsprojekt. Københavns nye Bevægelsesrum. Bilag 1 - web

Sundhedsprojekt. Københavns nye Bevægelsesrum. Bilag 1 - web Sundhedsprojekt Københavns nye Bevægelsesrum Bilag 1 - web 1 Overordnet projektbeskrivelse Sundhedsprojektet Københavns nye Bevægelsesrum Formål Projektleder Dato 28.10.08 At udvikle og etablere faciliteter

Læs mere

Plantekongres i Herning den 12. januar 2012 Gode erfaringer med udlån af kvæg til private lodsejere v/ Biolog Annita Svendsen, Naturstyrelsen Fyn

Plantekongres i Herning den 12. januar 2012 Gode erfaringer med udlån af kvæg til private lodsejere v/ Biolog Annita Svendsen, Naturstyrelsen Fyn Plantekongres i Herning den 12. januar 2012 Gode erfaringer med udlån af kvæg til private lodsejere v/ Biolog Annita Svendsen, Naturstyrelsen Fyn Erfaringer fra 2 EU-LIFE projekter: LIFE Klokkefrø: http://www.life-bombina.de/

Læs mere

Aabenraa Kommune. Som aftalt fremsendes vedlagt ansøgning om at forblive på adressen Askelund 10 med vort arrangement.

Aabenraa Kommune. Som aftalt fremsendes vedlagt ansøgning om at forblive på adressen Askelund 10 med vort arrangement. INDGÅET 1 3 MAJ 2013 Aabenraa Kommune Aabenraa Kommune Teknik og Miljø Att. Christian Knudsen Skælbækvej 2 6200 Aabenraa Meldgaard Holding A/S Askelund 10 Postboks 1027 DK- 6200 Aabenraa TIf. +45 74 33

Læs mere

1. Bosætning. 2 stevns kommune

1. Bosætning. 2 stevns kommune Vision Stevns Kommune vil være kendt som et stærkt lokalsamfund i Øresundsregionen - i storslået natur, en alsidig kultur og med god plads til både at bo og leve i. 1 stevns kommune 1. Bosætning Stevns

Læs mere

Metode: - at man gør brug af lokale ressourcer danner en Lokal Aktionsgruppe.

Metode: - at man gør brug af lokale ressourcer danner en Lokal Aktionsgruppe. Referat fra offentligt informationsmøde om lokale aktionsgrupper Onsdag d. 30. maj kl. 19 21.30 Bernstorffminde efterskole, Bernstorffminde 4, 5600 Faaborg Ca. 75 deltagere Landdistriktskoordinator Jens

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V Vingsted, den 6. januar, 2014.

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V Vingsted, den 6. januar, 2014. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V Vingsted, den 6. januar, 2014. Vedrørende: Høring angående revision af bekendtgørelsen om fredningsbælter

Læs mere

Studieophold på St.Christopher`s Hospice i London i perioden 3. 8. august 2003

Studieophold på St.Christopher`s Hospice i London i perioden 3. 8. august 2003 Studieophold på St.Christopher`s Hospice i London i perioden 3. 8. august 2003 Oplevet og skrevet af: Tove Thorlacius, hold Feb. OOAB 2 Indledning. Jeg er studerende på 7. semester, og har pga. uddannelse

Læs mere

27-01-2015 Randi Friis Hansen Gustaf Bock ØKOLOGISK VÆRDITILVÆKST FRA SET FRA GÅRDSPLADSEN

27-01-2015 Randi Friis Hansen Gustaf Bock ØKOLOGISK VÆRDITILVÆKST FRA SET FRA GÅRDSPLADSEN 27-01-2015 Randi Friis Hansen Gustaf Bock ØKOLOGISK VÆRDITILVÆKST FRA SET FRA GÅRDSPLADSEN DAGENS INDHOLD Værditilvækst med udgangspunkt i GÅRDSPLADSEN 1. Intro til os - hvad kan vi gøre for jer!! 2. Markedet

Læs mere

FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE

FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE DET ER HELT NATURLIGT at bidrage til Fjordens Dag Siden 1991 har Fjordens Dag sat fokus på miljøet i de fynske fjordområder. I dag er Fjordens Dag et af Danmarks største

Læs mere

Danish Farmers Abroad s studietur til Rusland 6-12. Oktober 2013.

Danish Farmers Abroad s studietur til Rusland 6-12. Oktober 2013. 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 Danish Farmers Abroad s studietur til Rusland 6-12. Oktober 2013. Program edition: 13 10 05 Subtitel: Large scale farming in Russia Søndag den

Læs mere

Hvordan vi får flere med færgerne

Hvordan vi får flere med færgerne Initiativgruppen Hvordan vi får flere med færgerne En samling idéer til en bedre udnyttelse af de ærøske færgers kapacitet Indledning Initiativgruppen har hos medlemmerne på Facebook-gruppen Ærø til motorvejen

Læs mere

Retail in china. 1. - 6. september 2013

Retail in china. 1. - 6. september 2013 Retail in china 1. - 6. september 2013 Få indblik i den kinesisk detailhandel, og mød nogle af de største kinesiske og danske spillere på markedet. Dansk Erhverv inviterer danske detailhandelsvirksomheder

Læs mere

Der er mange om at sikre, at forvaltningen af Stevns Klint som verdensarv lever op til UNESCOs krav:

Der er mange om at sikre, at forvaltningen af Stevns Klint som verdensarv lever op til UNESCOs krav: Der er mange om at sikre, at forvaltningen af Stevns Klint som verdensarv lever op til UNESCOs krav: UNESCO er en del af FN og forvalter verdensarvskommissionen. Verdensarvscenteret ligger i Paris. IUCN

Læs mere

Green Ci(es - Klima og adfærd

Green Ci(es - Klima og adfærd Workshoprapport Green Ci(es - Klima og adfærd Idéudvikling om nye ini7a7ver, 31. oktober 2012 Idéudviklings workshop D. 31. oktober 2012 a/oldt Green Ci6es i Osramhuset i København en heldagsworkshop om

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen 31.10.14 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret regnskab 4.

Læs mere

EKSPROPRIATIONSPROTOKOL

EKSPROPRIATIONSPROTOKOL EKSPROPRIATIONSPROTOKOL --------------------------------------------------------------------------- Sti mellem Sdr. Højrup kirke og Årslev Kirke: Side 1-5 ---------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Dagsorden 11-04-2014 kl. 08:00 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Mette Schmidt Olsen Morten Normann Jørgensen Birgitte Hannibal Anne Jeremiassen Mette Hoff Henrik Bang

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde nr. 4 i Naturturisme I/S

Referat Bestyrelsesmøde nr. 4 i Naturturisme I/S Referat Bestyrelsesmøde nr. 4 i Naturturisme I/S Dato: Onsdag den 12. november 2014 Tidspunkt: kl. 10.15 12.15 Sted: Abildvej 5A, Svendborg Bestyrelsesmedlemmer: Carl Jørgen Heide Mads Boeberg Hansen Flemming

Læs mere

Californien den 14-24. oktober 2011

Californien den 14-24. oktober 2011 Californien den 14-24. oktober 2011 Arrangeret af Aalborg Stiftsbestyrelse Rejseleder: Provst Carsten Bøgh Pedersen Fredag den 14. oktober 2011 Flynr.: 05.00 Seneste check in i Aalborg Lufthavn 06.25 Afgang

Læs mere

Program for Finansudvalgets besøg i London den 15.-17. juni 2008

Program for Finansudvalgets besøg i London den 15.-17. juni 2008 Finansudvalget (2. samling) FIU alm. del - Bilag 102 Offentligt Program for Finansudvalgets besøg i London den 15.-17. juni 2008 NB: Programpunkter med fed er for hele udvalget med kursiv er for enkeltmedlemmer.

Læs mere

Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar. Finde de svar, der giver brugbare løsninger

Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar. Finde de svar, der giver brugbare løsninger Environmental Compliance Assistance Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar Finde de svar, der giver brugbare løsninger René Grøn European Commission DG Environment and Industry Miljømæssige

Læs mere

BORGERMØDE VED AMAGERBANEN SYD DEN 5. MAJ 2015

BORGERMØDE VED AMAGERBANEN SYD DEN 5. MAJ 2015 BORGERMØDE VED AMAGERBANEN SYD DEN 5. MAJ 2015 Det følgende er referatet fra et velbesøgt borgermøde arrangeret i fællesskab af Københavns Kommune, Lokaludvalget og grundejerne med deltagelse af disse

Læs mere

24. januar 2014 ADVOKATFIRMA NOTAT OM COPENHAGEN STREET FOOD - IDÉOPLÆG

24. januar 2014 ADVOKATFIRMA NOTAT OM COPENHAGEN STREET FOOD - IDÉOPLÆG 24. januar 2014 ADVOKATFIRMA NOTAT OM COPENHAGEN STREET FOOD - IDÉOPLÆG INDHOLDSFORTEGNELSE 1 BAGGRUND...3 1 JULIAN 3 APS...5 2 STREET FOOD SUPPLIES...6 3 STADEHOLDERFORENINGEN...6 4 STREET FOOD RÅDET...7

Læs mere

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 27. marts 2015, fra kl. 9.00 til 11.30 (11.00) med efterfølgende frokost Medborgerhuset i Silkeborg, Sal C, Bindslevs

Læs mere

Kommissorium for den fælles projektorganisation

Kommissorium for den fælles projektorganisation Projekt Social balance i Værebro Park 28. maj 2013 Kommissorium for den fælles projektorganisation Gladsaxe Kommune og Gladsaxe almennyttige Boligselskab besluttede på møde d. 18. marts 2013 at etablere

Læs mere

Slutrapport for projektet

Slutrapport for projektet Hjeruplund den 7. april 2015 J.nr.: 32312-G-13-01018 Slutrapport for projektet Brende Ådal Demonstrationsprojekt for helårsgræsning med Naturkvæg Tilsagnsholder: Lisbeth Blomstrøm Tellerupvej 15 5591 Gelsted

Læs mere

Baggrund Havørred Fyn er startet op og udviklet af Fyns Amt fra 1990 til 2006. Projektet bygger på tre hovedaktiviteter:

Baggrund Havørred Fyn er startet op og udviklet af Fyns Amt fra 1990 til 2006. Projektet bygger på tre hovedaktiviteter: 02-07-2007 BBL Organisering af Havørred Fyn Dette notat beskriver organisering af Havørred Fyn diagram ses i bilag 1. Målet er, at sikre at de tre dele af projektet arbejder sammen, og at der sker en udvikling

Læs mere

MARTS 2014 NYHEDSBREV

MARTS 2014 NYHEDSBREV MARTS 2014 NYHEDSBREV Siden sidst: Her havde jeg håbet at kunne skrive en hel masse om vores arbejdsweekend. Desværre blev den aflyst på grund af sygdom blandt andet. Vi håber at vi snarest kan få arrangeret

Læs mere

Dirigenten konstaterede, at der er indkaldt rettidigt til generalforsamlingen via annonce i Stevnsbladet.

Dirigenten konstaterede, at der er indkaldt rettidigt til generalforsamlingen via annonce i Stevnsbladet. Referat af ordinær generalforsamling i Udvikling Stevns 2015 Tirsdag d. 14. april kl 20.00, Tinghuset, Algade 8 i Store Heddinge Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere

Læs mere

Medlemsfordele L A N G E L A N D K O M O G V Æ R T I L

Medlemsfordele L A N G E L A N D K O M O G V Æ R T I L Medlemsfordele L A N G E L A N D K O M O G V Æ R T I L Hvem er vi Turist- og Erhvervsforeningen Langeland herefter kaldet TEL er en dynamisk og velfungerende organisation under daglig ledelse af direktør

Læs mere

Skive Kommune Teknisk forvaltning Att. Teamleder Kent Larsen. Den 5. marts 2015

Skive Kommune Teknisk forvaltning Att. Teamleder Kent Larsen. Den 5. marts 2015 Skive Kommune Teknisk forvaltning Att. Teamleder Kent Larsen Den 5. marts 2015 Æblevej Skovrejsning, VVM og bekendtgørelse om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur Skive Kommune har søgt tilladelse

Læs mere

En sammenhængende løsning, der reducerer trængsel ved at samtænke parkering, cykler og kollektiv trafik

En sammenhængende løsning, der reducerer trængsel ved at samtænke parkering, cykler og kollektiv trafik 20-08-2013 En sammenhængende løsning, der reducerer trængsel ved at samtænke parkering, cykler og kollektiv trafik - Løsningen er ved at blive implementeret og arbejdet er i gang. Der er blot brug for

Læs mere

Byloppemarked i Troense

Byloppemarked i Troense Byloppemarked i Troense Lørdag og søndag 4.og 5.juni Kl. 10.00-16.00 Den hyggelige nye tradtion med at holde loppemarked i hele Troense by den første weekend i juni er i år den 4. og 5. juni. Sidste år

Læs mere

Invitation til SYMPOSIUM

Invitation til SYMPOSIUM Invitation til SYMPOSIUM Bykvalitet og livskvalitet i mellemstore danske kommuner Den 5. og 6. marts 2009 på Naturama i Svendborg For forskere, planlæggere og andre kommunale udviklingsaktører Skynd dig

Læs mere

Paris 2013. 10. klassecenter Frederikshavn

Paris 2013. 10. klassecenter Frederikshavn Paris 2013 10. klassecenter Frederikshavn Program for dagen Temadag torsdag 7. marts VI ARBEJDER I 3 FORSKELLIGE WORKSHOPS. HVER WORKSHOP ER AF 45 MINUTTERS VARIGHED Workshoppen 1. PARIS I DAG OG MONUMENTER

Læs mere

Forbrugertrends. Hvordan mon de vil ha mig? 03.02.2015: Elena Sørensen Skytte

Forbrugertrends. Hvordan mon de vil ha mig? 03.02.2015: Elena Sørensen Skytte Forbrugertrends Hvordan mon de vil ha mig? 03.02.2015: Elena Sørensen Skytte Trends? en måde at skabe overblik Kilde: http://pejgruppen.com/hvad-er-trend/ Trends påvirker de værdier, der præger menneskets

Læs mere

ÅRSMØDE 2014 I HERNING

ÅRSMØDE 2014 I HERNING Velkommen til FKBs årsmøde i Herning 2014 FKB ÅRSMØDE 2014 BRANDVÆSEN Maj 2014 ÅRSMØDE 2014 I HERNING Af Sven Urban Hansen og Tommy Rise, årsmødearrangører Indkaldelse til generalforsamling I henhold til

Læs mere

REJSEKATALOG 2014/2015. Handelsskolen

REJSEKATALOG 2014/2015. Handelsskolen REJSEKATALOG 2014/2015 Handelsskolen Ud at rejse med HG På HG får du tilbud om at komme ud at rejse til forskellige lande i Europa. Mød elever fra andre lande! Det er fordi: Du udvikler dig meget som person

Læs mere

Miljøudvalget. Studierejse til England den 26. 28. marts 2014. Nationalparker og landdistriktsprogram

Miljøudvalget. Studierejse til England den 26. 28. marts 2014. Nationalparker og landdistriktsprogram Miljøudvalget 2013-14 MIU Alm.del Bilag 264 Offentligt Miljøudvalget Studierejse til England den 26. 28. marts 2014 om Nationalparker og landdistriktsprogram Program for besøg af Miljøudvalget med deltagelse

Læs mere

Bæredygtig Biomasseproduktion

Bæredygtig Biomasseproduktion 1. annoncering NordGen Skog inviterer i samarbejde med Danske Planteskoler og Naturstyrelsen til konference / inspirationsdage. Bæredygtig Biomasseproduktion Radisson Blu H.C. Andersen, Odense 13-14. september

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 13. januar 2011 kl. 16.00 18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 13. januar 2011 kl. 16.00 18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus bestyrelse Referat Torsdag, den 13. januar 2011 kl. 16.00 18.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand Torben Andersen, Kerteminde Næstformand Lasse Krull, Region Syddanmark

Læs mere

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14 Folkemødet 2014 Folkemødet er en årlig politik festival, som finder sted på solrige Bornholm. Folkemødet er fyldt med spændende, indholdsrige debatter og events. Ved Folkemødet 2014 var vi 5 elever så

Læs mere

FAGLIGE DAGE FOR ERHVERVSAKTIVE MED HØRETAB 1.-3. nov. 2013

FAGLIGE DAGE FOR ERHVERVSAKTIVE MED HØRETAB 1.-3. nov. 2013 FAGLIGE DAGE FOR ERHVERVSAKTIVE MED HØRETAB 1.-3. nov. 2013 Velkommen til Faglige dage! Inklusion/ integration på arbejdspladsen er hovedtemaet for dette års Faglige dage, hvor vi vil komme omkring emner

Læs mere

Kulturkonference 2013

Kulturkonference 2013 Til kulturelle samråd, kulturudvalg, kulturforvaltninger samt andre interesserede Kulturelle Samråd i Danmark og Kulturelt Samråd Thisted inviterer til Kulturkonference 2013 Fredag den 20. søndag den 22.

Læs mere

UGEDAG FORMIDDAG EFTERMIDDAG AFTEN

UGEDAG FORMIDDAG EFTERMIDDAG AFTEN Studietur 2.a 2013 London Musik (PE) og Engelsk (LE) UGEDAG FORMIDDAG EFTERMIDDAG AFTEN Fredag den 15 3 13 AT (opgave på rejsen). 12:00 Mødetid vi mødes under uret på Århus H 12:27 Afgang fra Århus H.

Læs mere

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars Vesthimmerlands Kommune Trafik og Grønne områder Himmerlandsgade 27 9600 Aars Sendt til: jkr@vesthimmerland.dk Dato: 01. juni 2015 Teknik- og Økonomiforvaltningen, Farsø Sagsnr.: 820-2015-16385 Dokumentnr.:

Læs mere

28/08-06/09-2013 Ophold i et lille lokalsamfund i højlandet. Vandreture, besøg og kontakt til lokale. mandag den 1. april 13

28/08-06/09-2013 Ophold i et lille lokalsamfund i højlandet. Vandreture, besøg og kontakt til lokale. mandag den 1. april 13 Temarejse 28/08-06/09-2013 Ophold i et lille lokalsamfund i højlandet. Vandreture, besøg og kontakt til lokale. Natur & kultur Oplev et lille samfund i det skotske højland tæt på stor natur. Fly til Edinburgh,

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere

Roskilde Kommune Kultur- og Idrætsudvalget Studietur til Bilbao maj/juni 2011

Roskilde Kommune Kultur- og Idrætsudvalget Studietur til Bilbao maj/juni 2011 Guggenheim, Bilbao Roskilde Kommune Kultur- og Idrætsudvalget Studietur til Bilbao maj/juni 2011 Programforslag og tilbud fra byrejsen.dk strategisk byudvikling Baggrund: Roskilde Kommunes Kultur- og Idrætsudvalg

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Arrangement Overnatning den 24. juni 2013 Starttidspunkt tirsdag 25-06-2013 00:00 Sluttidspunkt onsdag 26-06-2013 00:00 Mathies Sørensen Henrik Bertelsen Pernille M. Christensen Niels Tim Brøndel Bent-Ole

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

TURISTERNE VIL HAVE FLERE OPLEVELSER. Aktiv tematurisme SYDDANMARK. Der skal bedre kvalitet i de syddanske turisttilbud

TURISTERNE VIL HAVE FLERE OPLEVELSER. Aktiv tematurisme SYDDANMARK. Der skal bedre kvalitet i de syddanske turisttilbud SYDDANMARK Aktiv tematurisme TURISTERNE VIL HAVE FLERE OPLEVELSER Der skal bedre kvalitet i de syddanske turisttilbud Nyt dykkervrag på Sydfyn skal give flere dykkerturister 1 intro Tekst: Thomas Laursen

Læs mere

Kortlægning og forvaltning af naturværdier

Kortlægning og forvaltning af naturværdier E 09 Kortlægning og forvaltning af naturværdier I det følgende vejledes kortfattet om, hvordan man lettest og enklest identificerer de vigtigste naturværdier på ejendommen. FSC stiller ikke krav om at

Læs mere

Bilag 1. Afrapportering af dialogmøder. Referaterne er godkendt af de enkelte interessenter. Gl. Brydegaard

Bilag 1. Afrapportering af dialogmøder. Referaterne er godkendt af de enkelte interessenter. Gl. Brydegaard Bilag 1 Afrapportering af dialogmøder Referaterne er godkendt af de enkelte interessenter. Gl. Brydegaard Mht. formidling kan kommunen bidrage med standard tekster og billeder, til de enkelte udbyderes

Læs mere

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job - Lokal Agenda 21-strategi Dit liv, din fremtid, dit job Den kommunale Agenda 21 opgave Ifølge planlovens kapitel 6a, 33 a skal byrådet forklare og udgive deres strategi for kommunens bidrag til en bæredygtig

Læs mere

Formidlingscenter Egebjerg Mølle

Formidlingscenter Egebjerg Mølle Formidlingscenter Egebjerg Mølle 1 Formidlingscenter Egebjerg Mølle (arbejdstitel) Formål Gennem viden og inspiration vil vi motivere lokale borgere og turister på Sydfyn til at bruge og opleve den sydfynske

Læs mere