Indholdsfortegnelse ! " # $%&$' " ( ) #*+, " #"$ New Forest er en nationalpark med spændende natur og kulturmiljøer.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse ! " # $%&$' " ( ) #*+, " #"$ New Forest er en nationalpark med spændende natur og kulturmiljøer."

Transkript

1

2 Indholdsfortegnelse! " # $%&$' " ( ) (! #*+,,, " #"$ "#$$%&'$ New Forest er en nationalpark med spændende natur og kulturmiljøer. 2

3 Baggrund og formål med turen I forbindelse med den kommende nationalparkundersøgelse i Det Sydfynske Øhav besluttede bestyrelsen i Naturturisme I/S at besøge en nationalpark. Formålet med turen er at få viden om hvad en nationalpark er, hvordan den fungerer, og hvilken forskel har den gjort for lokalbefolkningen, erhvervslivet mv.. Idet nationalparksbegrebet herhjemme endnu er meget nyt, valgte bestyrelsen at besøge The New Forest National Park i Sydengland. De engelske nationalparker ligner i indhold og form den danske model, og området omkring New Forrest har flere ligheder med Sydfyn og Øerne, hvad angår eksempelvis turismeerhvervets lokale betydning og områdets generelle bystruktur. Ydermere er denne nationalpark etableret i 2005, så hele etableringsprocessen er i erindring. Yderligere information om strukturen i de engelske nationalparker og i New Forest findes i vedlagte bilag 1 Baggrundsnotat vedr. studietur til New Forest. Kort om New Forest National Park The New Forest National Park blev oprettet i 2005 og har et samlet areal på hektar hvor Staten ejer ca. 50 %. Indtil da har området haft status som Area of outstanding natural beauty. Nationalparken ligger 150 km sydvest for London i det sydlige England mellem Southampton og Bournemouth. Der bor i selve parken, men i området umiddelbart omkring nationalparken bor der Nationalparken administreres af New Forest National Park Authority, som ledes af en bestyrelse på 22 medlemmer. Der er i dag ca. 70 personer ansat i forvaltningen. Det særligt kendetegnende ved nationalparken er områdets forhistorie og status som et Crown område, dvs. ejet af kongehuset, hvilket har været tilfældet i mere end 900 år. De lokale bønder har siden middelalderen haft en lovfæstet ret til at lade deres dyr gå og afgræsse området. I dag har lokale landmænd omkring dyr ponyer, kvæg og grise gående frit rundt på et hektar stort areal. Dyrene opleves gående frit rundt i byerne, i hedelandskabet og i skovene. Selve kerneområdet i nationalparken, den nu statsejede skov er velbesøgt af ca. 13,5 mio. gæster om året, hvor ca. 3,5 mio. er overnattende gæster. En væsentlig forskel mellem de engelske nationalparker og de kommende danske nationalparker, er planbeføjelserne. I England har nationalparksbestyrelsen beslutningsmyndighed omkring områdets planlægning, hvad der svarer til eksempelvis planloven og den overordnede kommuneplanlægning i Danmark. Denne planbeføjelse har de danske nationalparker ikke. Alle nye nationalparker i England skal inden for fem år udarbejde, fremlægge og vedtage en plan og strategi for parken. Denne proces er New Forest i gang med og har for nylig udsendt deres første nationalparksplan i høring. Planen indeholder bl.a. forslag til nogle begrænsninger for hundeejeres færden i nationalparken og indskrænkelse af mulighederne for at frahegne dele af skoven til private lukkede områder til heste, hvilket har medført en kraftig modstand mod planen. En reaktion som vil blive nærmere redegjort for under Turens program. 3

4 Turens deltagere Turen havde deltagelse af i alt 30 personer, som bestod repræsentanter for bestyrelsen, arbejdsgruppen og sekretariatet for Naturturisme I/S, relevante udvalgsformænd, repræsentanter fra Assens Kommune (idet Helnæs vil indgå i undersøgelsesområdet), samt en repræsentant fra Sammenslutningen af Danske Småøer. Personer der vil indgå i styregruppen og følgegruppen i forbindelse med den kommende nationalparkundersøgelse eller på anden måde vil komme i berøring med processen. Nedenfor er deltagere listet i forhold deres tilknytning til den kommende struktur. Ole Knudsen Assens Kommune Styregruppe Ole Bloch-Petersen Danmarks Naturfredningsfore. Styregruppe Michael Martin Jensen Friluftsrådet Styregruppe Grete Justesen Faaborg-Midtfyn Kommune Styregruppe Niels Rasmussen Landbruget Styregruppe Helle Kroman Jensen Langeland Kommune Styregruppe Jørgen Nielsen Langeland Kommune Styregruppe Poul Weber Region Syddanmark Styregruppe Christian Ahlefeldt-Laurvig-Lehn Skovbruget Styregruppe Svend Rosager Svendborg Kommune Styregruppe Peter Jensen Turistforeningerne Styregruppe Knud Rasmussen Turisterhvervet Styregruppe (suppleant) Carsten Kristensen Ærø Kommune Styregruppe Jørgen Otto Jørgensen Ærø Kommune Styregruppe Lars Kristian Pedersen Assens Kommune Udvalgsformand Flemming Madsen Svendborg Kommune Udvalgsformand Morten S. Petersen Svendborg Kommune Udvalgsformand Hans Jepsen Albertsen Ærø Kommune Udvalgsformand Peter Nielsen Assens Kommune Følgegruppe Christian Tønnesen Faaborg-Midtfyn Kommune Følgegruppe Anne Sloth Landbruget Følgegruppe Anne-Lene Haveløkke Langeland Kommune Følgegruppe Søren Strandgaard Skov & Naturstyrelsen Fyn Følgegruppe Jan Carlsson Svendborg Kommune Følgegruppe Henrik Lund Syddansk Turisme Følgegruppe (suppleant) Anne Mette Wandsøe Turistbureauerne Følgegruppe (suppleant) Jørgen Friis Ærø Kommune Følgegruppe Claus Jensen Ø-Sammenslutningen Ekstern Fagperson Rico Boye Jensen Naturturisme I/S Sekretariat Søren Lisby Naturturisme I/S Sekretariat På tur med Forestry Commission i New Forest Skoven 4

5 Turens program Studieturen foregik fra onsdag den 22. til lørdag den 25. oktober Nedenfor er et resumé af studieturens programforløb, med en kort sammenfatning af indhold og konklusion. I bilag 2 er en versigt over de personer, organisationer og virksomheder vi mødte i forbindelse med de enkelte programpunkter. Der var arrangeret fælles bustransport fra Sydfyn til Billund Lufthavn. Vi ankom til New Forest og Hotel Careys Manor i Brockenhurst kl Torsdagens program havde to overordnede temaer henholdsvis om formiddagen og eftermiddagen: 1. Formiddag - Møde med den administrative ledelse af nationalparken (New Forest National Park Authority) 2. Eftermiddag - Møde med Forestry Commission, som står for drift og udvikling af de statslige arealer i nationalparken, herunder selve New Forrest. (svarer til Skov- & Naturstyrelsen, Fyn) '()'*+ Vi kørte først til Keyhaven, som ligger ved kysten i den sydlige del af nationalparken. Her mødte vi en række personer fra New Forest National Park Authority (NPA), som viste og fortalte os om Keyhavens landskab, dyreliv og den rekreative anvendelse af området, mens vi vandrede en tur langs kyststien. Flere af personerne var ansat i den lokale amt/storkommune. Dette illustrerede, at den engelske nationalpark bygger på et tæt samarbejde mellem forskellige myndigheder. Besøg ved Keyhaven Herefter gik turen op til New Forest Centre i Lyndhurst, som er et kombineret informationscenter, museum og bibliotek. Efter en hurtig tur rundt i centret mødtes vi med en række udvalgte personer, som gav os et indblik i den historiske baggrund for området, et overordnet indtryk af nationalparken og nogle af de problemstillinger de arbejder netop nu.,-'#)'+.'' Bruce Rothnie og tre kolleger fra the Forestry Commission i New Forest tog os ud på en vandretur i nationalparken, hvor de undervejs fortalte om områdets natur, og hvordan de arbejder med at få naturpleje, skovdrift og turisme til at fungere som en helhed. Vi oplevede den meget forskellige natur der kendertegner området med gamle skove- og hedearealer, nyere skove. Nationalparkens rekreative udnyttelse blev drøftet. Der er tilladt at færdes overalt i området til fod, mens eksempelvis cykling reguleres ved at det kun er tilladt at cykle på veje. Områdets benyttes meget forskelligt og i visse dele af nationalparken er publikumstrykket uhensigtsmæssigt stort. Dette forsøges løst ved eksempelvis at lukke veje og lukke/omplacere parkeringspladser. "% Efter en god vandretur sluttede vi dagen med en busrundtur i nationalparken med Bruce Rothnie som guide. 5

6 %''-%-%' Området er et attraktivt bosætningsområde. Clive Chatters oplyste at prisen på landbrugsjord i nationalparken var ca pr. hektar, hvilket begrænsede landbrugets muligheder for at udvide og udvikle sig. Endvidere var det karakteristisk, at de der arbejdede i nationalparken typisk boede udenfor, mens de der boede i parken arbejdede udenfor og havde vellønnede jobs. Bl.a. havde de en mobil udstilling med plancher og foldere, som de brugte til at køre rundt til parkens parkeringspladser, hvor de dels giver gæster inspiration til oplevelser og dels til at motivere gæsterne til en hensynsfuld adfærd i nationalparken. En vogn som de havde gode erfaringer med, og ideen med at møde folk i marken kan overføres direkte til Øhavet. Den mobile udstilling Nationalparken har en bufferzone i forhold til selve parkens kerneområde. Det er på baggrund af erfaringer fra andre steder, hvor en stadig stigende bebyggelse ligger sig så tæt på disse attraktive områder, at de nærmest fremstår som en mur rundt om naturområderne. I området omkring New Forest er der inden for den kommende årrække behov for at etablere nye boliger. Da nationalparken blev etableret, var der stor diskussion og modstand imod den konkrete grænse for nationalparken. Nogle større landmænd lagde sag an imod staten og fik ændret grænsen. Der var ingen forudgående høring eller debat om nationalparkens grænser. Den blev fastsat af staten. En proces som er meget top-down, eller som det blev sagt af englænderne: nationalparken var en gave fra staten, som vi ikke kunne sige nej til. Dette illustrerede endnu engang betydningen af, at der bliver ført en god og saglig borgerinddragelse, så nationalparken ikke trækkes ned over hovedet på lokalområdet, som de følte det var sket i New Forest. Som tidligere nævnt har man i den kommende plan foreslået nogle begrænsninger for hundeejernes færden i nationalparken, ved at foreslå, at fire af områdets mere end 120 parkeringspladser skulle friholdes for hunde. I England er der en tradition for at lade deres hunde løbe frit overalt, og intentionen med forslaget var dels at give gæster, som er utrygge ved hunde, nogle hundefri områder, og dels at beskytte vildtet, da hundene er årsag til en stor forstyrrelse og drab af dyr og fugle. Men det er ikke blevet godt modtaget af hundeejerne, som har mobiliseret en stor opposition mod planerne. Endvidere har man lagt op til en begrænsning i privates muligheder for at opkøbe jord til etablering af fold til egne heste, idet det er med til at øge jordpriserne. De er i forvejen er meget høje og begrænser udviklingsmulighederne for områdets landmænd. Dette forslag har også mødt stor modstand. Nationalparkplanen foreslår også initiativer på private jord. Dette har ikke givet anledning til en større debat. 6

7 Debatten og den lokale modstand er altså primært opstået omkring nationalparkens rolle som planlægningsmyndighed, hvilke ikke er tilfældet i Danmark. Desuden er debatten opstået omkring nogle begrænsninger på statsejede jorde. En traditionel konflikt imellem en brugergruppe og naturinteresser og andre brugergrupper. En problematik som er velkendt fra danske statsejede arealer, og som formentlig også vil være aktuel i en dansk nationalpark. Nationalparkens bestyrelse kan jo fremsætte forslag til tiltag på statsejede jorde, som kan give anledning til brugerkonflikter, såfremt staten vælger at følge forslagene. I Danmark forsøger staten at løse disse konflikter igennem nedsatte brugerråd. For at beskytte områdets marskområde mod bebyggelse har man siden 1970 erne opkøbt større områder ved Keyhaven. Området er i dag beskyttet mod bebyggelse af lovgivningen, men var opkøbet ikke dengang sket, var det formentlig blevet bebygget som det ses både øst og vest for området. Der er således ført en meget aktiv opkøbspolitik for at opnå en ønsket status for dette område, der i dag er et rekreativt område.! " The Forestry Commission ejer 10 campingpladser i nationalparken, som udgør en væsentlig del af deres indtægtsgrundlag for deres drift af området. De har i dag en omsætning af træ på omkring 1 mio. pund, mens alene lejen fra campingpladser indbringer 1,5 mio. pund. Hertil kommer mindre indtægter på salg af diverse ydelse som eksempelvis ridekort til hestevogne mv. Fredagens program var også inddelt to overordnede temaer henholdsvis formiddag og eftermiddag: 1. Formiddag - Møde med den lokale fødevareproducentforening og landbruget 2. Eftermiddag - Møde med turismen og dens arbejde med en bæredygtig udvikling af nationalparken '()'/'0&' $-./ Chris Whitlock fra National Farmers Union og leder af New Forest Producers mødte os på hotellet, sammen med Jim Greenwood, som er bestyrelsesformand for New Forest Producers. Her fortalte de kort henholdsvis om landbrugets generelle holdning til nationalparken, samt om den positive udvikling der har været omkring lokale fødevareprodukter og deres eget kvalitetsmærke. Herefter kørte vi til Laverstoke Park i Lymington, som er et større gartneri, hvor vi fik en rundtur og en indsigt i deres innovative udvikling omkring en økologisk og biodynamisk grønsagsproduktion. Sidst på tomatsæsonen i Gartneriet Laverstoke Park I forbindelse med den efterfølgende frokost mødte vi Angela Hill fra National Farmers Union (NFU) og Ron Lakey en lokal landmand. De havde på forhånd ikke ønsket at holde et decideret oplæg for gruppen, så snakken med dem foregik på tomandshånd. 7

8 ,-'()'1/./2 '&$' 3.+)*+ Det sidste faglige indslag på studieturen foregik på vores hotel og havde turisme på dagsordenen. Områdets mangeårige destinationschef Anthony Climpson, var desværre blevet syg og i stedet trådte hans kollega Paul Fulford til. Sammen med hoteldirektør James Hiley-Jones fra Careys Manor, Nigel Green fra National Park Authority og Maureen Holding councellor (kommunalbestyrelsesmedlem) i New Forest, fik vi fortalt om deres syn på turismen og især om deres gode erfaringer med udvikling af bæredygtig turisme, som de også er blevet prisbelønnet for..+(% I et fantastisk efterårsvejr sluttede studieturen af med henholdsvis en ridetur for nogle få og en cykeltur for de fleste, hvor turen gik ind i nationalparkens smukke naturområder. Studieturens sidste aktivitet på cykel eller til hest foregik i høj solskin og i smukke omgivelser. %''-%-%' # Landbrugets holdning til nationalparken har generelt været negativ. De har haft et stort forbehold for endnu et myndighedslag med deraf følgende bureaukrati. De følte at områdets beskyttelse var varetaget igennem den nuværende lovgivning. Nationalparken har været katalysator for udviklingen af lokale fødevareprodukter, hvilket har tilført nye indtægtsmuligheder for mange af de mindre landbrug. Udviklingen er dog startet før nationalparkens etablering, så den baserer sig også på området som helhed. $! % & ' ( I New Forest er der udviklet et netværk omkring produktionen af lokale produkter, som har deres eget kvalitetsmærke. Netværket består i dag af omkring 150 medlemmer, som omfatter både producenter og udbydere (forretninger, hoteller og restauranter). I tider med en stigende skepsis til fødevarer, betyder udviklingen af New Forest Marque, at folk kan vælge fødevarer og varer, som er blevet dyrket, opdrættes, fanges, brygges eller produceret lokalt. Omvendt er det muligt for de lokale producenter at markedsføre deres produkter under en kollektiv og let identificerbare New Forest symbol. For at sikre en tryghed og en kvalitet omkring kvalitetsmærket, er der standarder som skal opfyldes for producenterne. Kødproducenter skal for eksempel dokumentere, at høje standarder for dyrevelfærd og god landbrugspraksis er anvendt på alle tidspunkter. Brugere af New Forest Marque er godkendt af de administrerende direktører i New Forest Produce Ltd., et selskab oprettet specifikt for at fremme og styre brugen af de kvalitetsmærket. Selskabets direktører er ulønnede frivillige, og de er alle på en eller anden måde involveret i landbrug og fødevareproduktion. 8

9 Organisationen er en traditionel netværksorganisation der i høj grad overlader kontakten mellem producent og aftager til de enkelte parter. Organisationen er dog opsøgende overfor aftagerne, for at fremme salget, men overlader straks salg og distribution til den lokale producent og aftager. Organisationen arrangerer kurser for dets medlemmer. Det spændende ved organisationen var dens evne til at involvere både producenter og aftager, såsom lokale hoteller og restauratører. Begge parter kunne se en fordel af at indgå i dette samarbejde. ) * Nationalparken i new Forrest blev etableret ved at vice-premierministeren annoncerede det i parlamentet. De lokale borger og myndigheder var ikke blevet hørt. Det var en gave som de ikke kunne sige nej til. Det affødte mange frustrationer hos borger og lokale myndigheder. Med den engelske nationalparklov afgiver de lokale myndigheder som nævnt planlægningskompetencen, som derfor blev mødt med lokal skepsis og modstand hos kommunerne. Lokalt havde man ønsket en mulighed for debat og dialog, så man kunne have fået en skræddersyet nationalpark. + $! I New Forest har den offentlige turistorganisation gennem en årrække fået udviklet en bæredygtig turisme, ved at motivere og inspirere turisterhvervet og besøgsindustrien til at skabe en erhvervsudvikling, der både tager hensyn til områdets værdier og samtidig er økonomisk rentabelt. Til det formål har de udviklet en VICE model, hvis målsætning er at skabe en turistdestination, hvor der skal være en balance mellem den besøgende, turistindustrien, det lokale samfund og miljøet. Målsætningen for de enkelte elementer er: Visitor (besøgende) - at tilskynde de besøgende til at vise hensyn Industri - at holde industrien rentabel og ansvarlig Community (Lokalsamfund) - Optimalt udbytte for lokalsamfund Environment (Miljøet) - at naturen og miljøet altid kommer først Som et resultat af ovenstående model har man udviklet et grønt koncept The Green Leaf Tourism Scheme (GLTS), hvis formål er at fremme turisterhvervets og andre relevante parters respekt for deres destination og den lokale befolkning. VICE modellen er kernen i denne ordning og er relevant for områdets turistvirksomheder og lokale turistorganisationer, som vil arbejde aktivt for at reducere de negative miljømæssige og sociale konsekvenser af deres drift og maksimere deres udbytte. Som en GLTS virksomheder bidrager man desuden til: Initiativer til at mindske anvendelsen af biler gennem bilfri Turisme Lokale producenter gennem New Forest Marque Udlede brugen af værdifulde ressourcer og minimering af affald gennem Plantning af hjemmehørende planter for at tilskynde dyreliv Fremme af ansvarlig adfærd af besøgende Formidling af nøgleværdier omkring kultur og miljø, som er med til at markedsføre New Forest som en verdensførende destination for bæredygtig turisme 9

10 Der var afgang kl lørdag morgen fra hotellet. Vi fløj fra Gatwick til København, hvor vi blev transporteret i bus tilbage til Sydfyn. Konklusion/Evaluering Fredag eftermiddag blev der foretaget en samlet evaluering/fordøjelse af turens input. Nedenfor følger kun de overordnede konklusioner af turen. Hertil kommer en række input og konkrete ideer og handlinger, som vil blive brugt i den kommende planlægning af nationalparkundersøgelsen i Det sydfynske Øhav. Der var generel enighed om, at det har været en inspirerende og udbytterig tur. Nationalparken er meget baseret på et bestemt, meget unikt og spændende naturområde: New Forrest. Selvom dette skovområde virker meget anderledes end naturen på Sydfyn og Øerne er der alligevel nogle væsentlige lighedspunkter. En tur i Øhavet, alperne og de store strandengsområder rummer også mange unikke og særegne træk og oplevelser, som også virker imponerende på folk udefra akkurat som New Forrest gjorde det på os. Turen bestyrkede os i mulighederne og perspektiverne for at arbejde videre på at undersøge mulighederne for en nationalpark. Turen illustrerede også med tydelighed, at processen vi nu står overfor, selve borgerinddragelsen, er yderst vigtig. Denne proces gik de ikke igennem i England, og det ses tydeligt. Det lokale ejerskab til Nationalparken er først nu under opbygning. Vigtigheden af at forskellige interesser sidder med ved bordet, hvor beslutningerne træffes, blev også meget konkret for os. Dette var nemlig ikke sket i England, og mange af deres udfordringer kan nu kan adresseres hertil. I de engelske nationalparker er nationalparkbestyrelsen som nævnt også planmyndighed. Vi fik på turen et indblik i denne opgave. Det kan være hensigtsmæssigt og nødvendigt med en koordineret planlægning kommunerne imellem, men det er en fordel for den danske proces, at de danske nationalparkmyndigheder ikke er planmyndigheder. 10

11 Bilagsmateriale " #"$ Se særskilt vedhæftede dokument. Var en del af det materiale som deltagerne fik forud for studieturen. 11

12 "#$$%&'$ Torsdag den 23. oktober formiddag: Keyhaven Clive Chatters New Forest National Park Authority Bestyrelsesformand Martin O Neill New Forest National Park Authority Informationschef Nigel Matthews New Forest National Park Authority Ansv. for publikumsservice Linda Ryan New Forest National Park Authority Informationsmedarbejder Leanne Atkinson New Forest National Park Authority i samarbejde med Hampshire County Council Kyst Ranger Andy Brennan New Forest National Park Authority Mobil info Ranger Peter Durnell New Forest Visitor Centre Hampshire County Council Keyhaven / Pennington Marshes and Wildlife Reserve Områdeansvarlig for Keyhaven Clive Chatters New Forest National Park Authority Bestyrelsesformand Peter Frost New Forest National Park Authority Bestyrelsesmedlem udpeget af Natural England. Verderer i New Forest Nigel Matthews New Forest National Park Authority Ansv. for publikumsservice Linda Ryan New Forest National Park Authority Informationsmedarbejder Ednyfed Hudson Davies The New Forest Centre Formand for the Ninth Centenary Trust og New Forest Centre Peter Roberts The New Forest Centre Historiker og bibliotekar Torsdag den 23. oktober - eftermiddag: Bruce Rothnie Forestry Commission - New Forest Ansv. for strategi og vedligeholdelse Simon Weymouth Forestry Commission - New Forest Biolog Fredag den 24. oktober formiddag: Chris Whitlock National Farmers Union & New Forest Local Produce Sekretariatsleder NFU og leder af New Forest Local Produce Jim Greenwood New Forest Local Produce Formand Simon Frayne Gartneriet Laverstokepark Lymington Daglig Leder Angela Hill National Farmers Union lokal afdeling New Forest Formand Ron Lakey Landmand og lokal fødevareproducent 12

13 Fredag den 24. oktober eftermiddag: Paul Fulford New Forest District Council Tourism Udviklingsmedarbejder omkring bæredygtige initiativer James Hiley-Jones Hotel Careys Manor / Hotel Montague Arms Hoteldirektør Maureen Holding New Forest District Council Councellor i New Forest (kommunalbestyrelsesmedlem) Nigel Green New Forest National Park Authority Ansvarlig for turisme og transport adresser på studieturens kontakt- og nøglepersoner: Clive Chatters New Forest National Park Authority Linda Ryan New Forest National Park Authority Bruce Rothnie Forestry Commission i New Forest Chris Whitlock National Farmers Union / New Forest Produce Jim Greenwood New Forest Produce Ron Lakey Lokal fødevareproducent (Slagter) Simon Frayne Gartneriet Laverstoke Park Anthony Climpson New Forest District Council Tourism Maureen Holding New Forest District Council Links til virksomheder, organisationer m.fl. :,-. Nationalparker i England New Forest National Park Authority The New Forest Centre,-. Forestry Commission i New Forest!,/. Laverstoke Park i Lymington National Farmers Union New Forest Producers!,/. Hotel Careys Manor i Brockenhurst New Forest District Council New Forest District Council Tourism The Green Forest (bæredygtig turisme)

FORSLAG Plan for. Nationalpark Det Sydfynske Øhav

FORSLAG Plan for. Nationalpark Det Sydfynske Øhav FORSLAG Plan for Nationalpark Det Sydfynske hav P L A N F O R N AT I O N A L PA R K D E T S Y D F Y N S K E H AV Nye muligheder omkring Det Sydfynske hav Det sydfynske område har brug for udvikling både

Læs mere

Mødereferat Bestyrelsesmøde nr. 3 i Naturturisme I/S

Mødereferat Bestyrelsesmøde nr. 3 i Naturturisme I/S Mødereferat Bestyrelsesmøde nr. 3 i Naturturisme I/S Dato: Onsdag den 6. juni 2007 Tidspunkt: kl. 10.30 12.30 Sted: Forskerparken, Kullinggade 31E, 5700 Svendborg Bestyrelsesmedlemmer: Jørgen Otto Jørgensen

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde nr. 1 i Naturturisme I/S

Referat Bestyrelsesmøde nr. 1 i Naturturisme I/S Referat Bestyrelsesmøde nr. 1 i Naturturisme I/S Dato: Onsdag den 5. februar 2014 Tidspunkt: kl. 10.00 12.00 Sted: Abildvej 5A, Svendborg Bestyrelsesmedlemmer: Carl Jørgen Heide Mads Boeberg Hansen Flemming

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde nr. 6 i Naturturisme I/S

Referat Bestyrelsesmøde nr. 6 i Naturturisme I/S Referat Bestyrelsesmøde nr. 6 i Naturturisme I/S Dato: Torsdag den 28. maj 2015 Tidspunkt: kl. 09.15 11.45 Sted: Abildvej 5A, Svendborg Bestyrelsesmedlemmer: Carl Jørgen Heide Mads Boeberg Hansen Flemming

Læs mere

Naturturisme i Det Sydfynske Øhav

Naturturisme i Det Sydfynske Øhav Naturturisme i Det Sydfynske Øhav Oplæg til et fremtidigt tværkommunalt samarbejde om udvikling af naturturisme i Det Sydfynske Øhav 2007-2012 Indledning Den 31. december 2006 afsluttes det fireårige mål

Læs mere

Lokal erhvervsudvikling i nationalparkernes fodspor - Erfaringer og anbefalinger

Lokal erhvervsudvikling i nationalparkernes fodspor - Erfaringer og anbefalinger Lokal erhvervsudvikling i nationalparkernes fodspor - Erfaringer og anbefalinger Demoprojekt: Kysten som servicelandskab Manto A/S Knabrostræde 30, 1. sal 1210 København K Denmark Phone: +45 3311 0111

Læs mere

Land- og Skovbrug i Nationalpark Sydfyn

Land- og Skovbrug i Nationalpark Sydfyn Land- og Skovbrug i Nationalpark Sydfyn 0 Indhold 1. Indledning...2 2. Baggrund for oplægget...2 3. Afgrænsning af nationalparkområdet...3 3.1 Vindmøller...5 4. Nationalparkens magt og indflydelse...7

Læs mere

Udviklingsstrategi. Sundt land sundt liv

Udviklingsstrategi. Sundt land sundt liv Udviklingsstrategi for Horsensegnens Lokale Aktionsgruppes deltagelse i Landdistriktsprogrammet 2007 2013 Januar 2008 Sundt land sundt liv Vi støtter sundhed, smagen af land og fællesskaber i landdistrikterne

Læs mere

Høringssvar fra borgere, foreninger, organisationer, firmaer og institutioner i Assens Kommune

Høringssvar fra borgere, foreninger, organisationer, firmaer og institutioner i Assens Kommune Høringssvar fra borgere, foreninger, organisationer, firmaer og institutioner i Assens Kommune Klik på nummer eller navn for at springe ned til høringssvaret 1 Assens På vegne af Bor i området 1.1 Finn

Læs mere

Lokale Udviklings Planer

Lokale Udviklings Planer VESTviden ApS Lokale Udviklings Planer Konkret udviklingsværktøj eller? Om projektet... 3 Baggrund... 3 Metode... 3 Anvendelse af anden relevant litteratur... 4 Konklusioner... 5 Et kig på Lokale Udviklingsplaner...

Læs mere

Bæredygtig vækst hvordan?

Bæredygtig vækst hvordan? Bæredygtig vækst hvordan? > Idékatalog fra borgerhøring Odense den 19. januar 2002 teknologirådet, januar 2002 Bæredygtig vækst hvordan? - baggrunden for borgerhøringerne i Herning, Odense og Glostrup

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

Høringssvar fra borgere, foreninger, organisationer, firmaer og institutioner i Ærø Kommune

Høringssvar fra borgere, foreninger, organisationer, firmaer og institutioner i Ærø Kommune Høringssvar fra borgere, foreninger, organisationer, firmaer og institutioner i Ærø Kommune Klik på navn eller nummer for at springe ned til høringssvaret 5 Ærø På vegne af Bor i området 5.1 Jan Bruun

Læs mere

Udkast til lokalsamfundspolitik for Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2008

Udkast til lokalsamfundspolitik for Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2008 Udkast til lokalsamfundspolitik for Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2008 Indhold Forord 3 Del 1. Formål med og rammer for en lokalsamfundspolitik. 4 Lokalsamfundspolitik som politikområde 4 Vision 4 Mål og

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. april 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. april 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. april 2014 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orientering april 2014...2 3. ET - Temadrøftelse

Læs mere

bæredygtig turisme i naturparker

bæredygtig turisme i naturparker Veje til bæredygtig naturforvaltning Sociale og økonomiske fordele ved naturbeskyttelse bæredygtig turisme i naturparker Få inspiration! 2. udgave på dansk 2 3 Forord Forord til Revideret oversættelse

Læs mere

Opsamling på konferencen. Eat Your City - konference om den spiselige by

Opsamling på konferencen. Eat Your City - konference om den spiselige by Opsamling på konferencen Eat Your City - konference om den spiselige by Afholdt d. 18. til 20. september 2014 Kolofon Afsender: Miljøpunkt Amager Redigeret af: Kirsten Østergaard Martensen Arrangementet

Læs mere

Destination Sydvestjylland Strategi 2012-2015. En god forretning!

Destination Sydvestjylland Strategi 2012-2015. En god forretning! Destination Sydvestjylland Strategi 2012-2015 En god forretning! 2 Destination Sydvestjylland Strategi 2012-2015 Indhold Forord... 5 En god forretning!...6 1. Baggrunden...8 2. Nøglen til succes...12 3.

Læs mere

kulturpartner en guide til kulturinstitutioners samarbejde med virksomheder

kulturpartner en guide til kulturinstitutioners samarbejde med virksomheder kulturpartner en guide til kulturinstitutioners samarbejde med virksomheder 1 kulturpartner en guide til kulturinstitutioners samarbejde med virksomheder 2 3 Indhold: Forord 5 Forord Introduktion 6 VEJLEDNING

Læs mere

Referat af Friluftsrådets generalforsamling. Onsdag den 24. april 2013 i Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge, København V

Referat af Friluftsrådets generalforsamling. Onsdag den 24. april 2013 i Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge, København V Referat af Friluftsrådets generalforsamling Onsdag den 24. april 2013 i Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge, København V Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning om Friluftsrådets virksomhed i det forløbne

Læs mere

Lokal udviklingsstrategi for LAG Skive - Viborg. under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020

Lokal udviklingsstrategi for LAG Skive - Viborg. under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 Lokal udviklingsstrategi for LAG Skive - Viborg under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 December 2014 1 Indledning og praktiske oplysninger: Ved lokalstyret udvikling tager lokale aktører

Læs mere

Friluftsrådets årsberetning 2014

Friluftsrådets årsberetning 2014 Friluftsrådets årsberetning 2014 Strategien 2014 I EN RIG NATUR Indhold 3 Strategien 2014 4 15 I en rig natur 19 På et bæredygtigt grundlag 28 bestyrelsen, kredsene og sekretariatet Læs mere om Friluftsrådet

Læs mere

UDSIGT TIL BORGERINDFLYDELSE?

UDSIGT TIL BORGERINDFLYDELSE? UDSIGT TIL BORGERINDFLYDELSE? - Papirøens fremtid! Udarbejdet af: Vejleder: Kristian Lønborg Andersen Peter Hegelund Skriver Martin Rambusch Jakobsen Ove Bitsch Olsen Institut: Niels Wilken Silkjær Pedersen

Læs mere

Regionale miljønetværk og grønne job

Regionale miljønetværk og grønne job Erfaringer fra evalueringen af Den Grønne Jobpulje Regionale miljønetværk og grønne job Center for Alternativ Samfundsanalyse Center for Alternativ Samfundsanalyse (CASA) har skrevet dette hæfte om projekter,

Læs mere

Friluftsrådets inspirationskatalog 2010-2011

Friluftsrådets inspirationskatalog 2010-2011 Friluftsrådets inspirationskatalog 2010-2011 Friluftsrådet Scandiagade 13 2450 København SV Tlf. 33 79 00 79 Fax 33 79 01 79 fr@friluftsraadet.dk www.friluftsraadet.dk Kredssektionen Tlf. 33 28 04 17 kreds@friluftsraadet.dk

Læs mere

Metodebeskrivelse DIALOG-metoden Landbruget i Landskabet.

Metodebeskrivelse DIALOG-metoden Landbruget i Landskabet. 1 Metodebeskrivelse DIALOG-metoden Landbruget i Landskabet. Indholdsfortegnelse Sammendrag, konklusion, perspektivering... 3 A. Udviklingsplan og metodebeskrivelse... 3 A.1 Målgruppe... 3 A. 2 Introduktion

Læs mere

MILJØ OG GRØN VÆKSTUDVALGET. Dato: 13. marts 2012. Klokken: 17.00 19.00. Sted: Regionsgården. Mødelokale: H5. Møde nr. 2. Mødet slut kl. 19.

MILJØ OG GRØN VÆKSTUDVALGET. Dato: 13. marts 2012. Klokken: 17.00 19.00. Sted: Regionsgården. Mødelokale: H5. Møde nr. 2. Mødet slut kl. 19. K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN MILJØ OG GRØN VÆKSTUDVALGET Dato: 13. marts 2012 Klokken: 17.00 19.00 Sted: Regionsgården Mødelokale: H5 Møde nr. 2 Mødet slut kl. 19.10 Medlemmer: Lars Gaardhøj

Læs mere

Hjælp til navigation i værdiarbejdet

Hjælp til navigation i værdiarbejdet KOGEBOG 3 Hjælp til navigation i værdiarbejdet PROJEKT NYE VÆRDIER I ARBEJDSLIVET Kogebog om fire værdistrategier Udarbejdet af Kubix ApS Projektet»Nye værdier i arbejdslivet«er støttet af EU-socialfonden

Læs mere

Skriftlig beretning 2012

Skriftlig beretning 2012 Skriftlig beretning 2012 Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S 2 SKRIFTLIG BERETNING 2012 Toppen af Danmark er Lysets Land. Lys er liv, og lys giver energi og godt humør. I Lysets Land har vi flere

Læs mere

Foreninger og lokalsamfund To casestudier af lokalsamfund på Mors

Foreninger og lokalsamfund To casestudier af lokalsamfund på Mors Foreninger og lokalsamfund To casestudier af lokalsamfund på Mors Af Ole Zielke og Jon Urskov Pedersen Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Forord...3 2. Problemformulering...4 2.1. Indledning...4

Læs mere