Indholdsfortegnelse ! " # $%&$' " ( ) #*+, " #"$ New Forest er en nationalpark med spændende natur og kulturmiljøer.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse ! " # $%&$' " ( ) #*+, " #"$ New Forest er en nationalpark med spændende natur og kulturmiljøer."

Transkript

1

2 Indholdsfortegnelse! " # $%&$' " ( ) (! #*+,,, " #"$ "#$$%&'$ New Forest er en nationalpark med spændende natur og kulturmiljøer. 2

3 Baggrund og formål med turen I forbindelse med den kommende nationalparkundersøgelse i Det Sydfynske Øhav besluttede bestyrelsen i Naturturisme I/S at besøge en nationalpark. Formålet med turen er at få viden om hvad en nationalpark er, hvordan den fungerer, og hvilken forskel har den gjort for lokalbefolkningen, erhvervslivet mv.. Idet nationalparksbegrebet herhjemme endnu er meget nyt, valgte bestyrelsen at besøge The New Forest National Park i Sydengland. De engelske nationalparker ligner i indhold og form den danske model, og området omkring New Forrest har flere ligheder med Sydfyn og Øerne, hvad angår eksempelvis turismeerhvervets lokale betydning og områdets generelle bystruktur. Ydermere er denne nationalpark etableret i 2005, så hele etableringsprocessen er i erindring. Yderligere information om strukturen i de engelske nationalparker og i New Forest findes i vedlagte bilag 1 Baggrundsnotat vedr. studietur til New Forest. Kort om New Forest National Park The New Forest National Park blev oprettet i 2005 og har et samlet areal på hektar hvor Staten ejer ca. 50 %. Indtil da har området haft status som Area of outstanding natural beauty. Nationalparken ligger 150 km sydvest for London i det sydlige England mellem Southampton og Bournemouth. Der bor i selve parken, men i området umiddelbart omkring nationalparken bor der Nationalparken administreres af New Forest National Park Authority, som ledes af en bestyrelse på 22 medlemmer. Der er i dag ca. 70 personer ansat i forvaltningen. Det særligt kendetegnende ved nationalparken er områdets forhistorie og status som et Crown område, dvs. ejet af kongehuset, hvilket har været tilfældet i mere end 900 år. De lokale bønder har siden middelalderen haft en lovfæstet ret til at lade deres dyr gå og afgræsse området. I dag har lokale landmænd omkring dyr ponyer, kvæg og grise gående frit rundt på et hektar stort areal. Dyrene opleves gående frit rundt i byerne, i hedelandskabet og i skovene. Selve kerneområdet i nationalparken, den nu statsejede skov er velbesøgt af ca. 13,5 mio. gæster om året, hvor ca. 3,5 mio. er overnattende gæster. En væsentlig forskel mellem de engelske nationalparker og de kommende danske nationalparker, er planbeføjelserne. I England har nationalparksbestyrelsen beslutningsmyndighed omkring områdets planlægning, hvad der svarer til eksempelvis planloven og den overordnede kommuneplanlægning i Danmark. Denne planbeføjelse har de danske nationalparker ikke. Alle nye nationalparker i England skal inden for fem år udarbejde, fremlægge og vedtage en plan og strategi for parken. Denne proces er New Forest i gang med og har for nylig udsendt deres første nationalparksplan i høring. Planen indeholder bl.a. forslag til nogle begrænsninger for hundeejeres færden i nationalparken og indskrænkelse af mulighederne for at frahegne dele af skoven til private lukkede områder til heste, hvilket har medført en kraftig modstand mod planen. En reaktion som vil blive nærmere redegjort for under Turens program. 3

4 Turens deltagere Turen havde deltagelse af i alt 30 personer, som bestod repræsentanter for bestyrelsen, arbejdsgruppen og sekretariatet for Naturturisme I/S, relevante udvalgsformænd, repræsentanter fra Assens Kommune (idet Helnæs vil indgå i undersøgelsesområdet), samt en repræsentant fra Sammenslutningen af Danske Småøer. Personer der vil indgå i styregruppen og følgegruppen i forbindelse med den kommende nationalparkundersøgelse eller på anden måde vil komme i berøring med processen. Nedenfor er deltagere listet i forhold deres tilknytning til den kommende struktur. Ole Knudsen Assens Kommune Styregruppe Ole Bloch-Petersen Danmarks Naturfredningsfore. Styregruppe Michael Martin Jensen Friluftsrådet Styregruppe Grete Justesen Faaborg-Midtfyn Kommune Styregruppe Niels Rasmussen Landbruget Styregruppe Helle Kroman Jensen Langeland Kommune Styregruppe Jørgen Nielsen Langeland Kommune Styregruppe Poul Weber Region Syddanmark Styregruppe Christian Ahlefeldt-Laurvig-Lehn Skovbruget Styregruppe Svend Rosager Svendborg Kommune Styregruppe Peter Jensen Turistforeningerne Styregruppe Knud Rasmussen Turisterhvervet Styregruppe (suppleant) Carsten Kristensen Ærø Kommune Styregruppe Jørgen Otto Jørgensen Ærø Kommune Styregruppe Lars Kristian Pedersen Assens Kommune Udvalgsformand Flemming Madsen Svendborg Kommune Udvalgsformand Morten S. Petersen Svendborg Kommune Udvalgsformand Hans Jepsen Albertsen Ærø Kommune Udvalgsformand Peter Nielsen Assens Kommune Følgegruppe Christian Tønnesen Faaborg-Midtfyn Kommune Følgegruppe Anne Sloth Landbruget Følgegruppe Anne-Lene Haveløkke Langeland Kommune Følgegruppe Søren Strandgaard Skov & Naturstyrelsen Fyn Følgegruppe Jan Carlsson Svendborg Kommune Følgegruppe Henrik Lund Syddansk Turisme Følgegruppe (suppleant) Anne Mette Wandsøe Turistbureauerne Følgegruppe (suppleant) Jørgen Friis Ærø Kommune Følgegruppe Claus Jensen Ø-Sammenslutningen Ekstern Fagperson Rico Boye Jensen Naturturisme I/S Sekretariat Søren Lisby Naturturisme I/S Sekretariat På tur med Forestry Commission i New Forest Skoven 4

5 Turens program Studieturen foregik fra onsdag den 22. til lørdag den 25. oktober Nedenfor er et resumé af studieturens programforløb, med en kort sammenfatning af indhold og konklusion. I bilag 2 er en versigt over de personer, organisationer og virksomheder vi mødte i forbindelse med de enkelte programpunkter. Der var arrangeret fælles bustransport fra Sydfyn til Billund Lufthavn. Vi ankom til New Forest og Hotel Careys Manor i Brockenhurst kl Torsdagens program havde to overordnede temaer henholdsvis om formiddagen og eftermiddagen: 1. Formiddag - Møde med den administrative ledelse af nationalparken (New Forest National Park Authority) 2. Eftermiddag - Møde med Forestry Commission, som står for drift og udvikling af de statslige arealer i nationalparken, herunder selve New Forrest. (svarer til Skov- & Naturstyrelsen, Fyn) '()'*+ Vi kørte først til Keyhaven, som ligger ved kysten i den sydlige del af nationalparken. Her mødte vi en række personer fra New Forest National Park Authority (NPA), som viste og fortalte os om Keyhavens landskab, dyreliv og den rekreative anvendelse af området, mens vi vandrede en tur langs kyststien. Flere af personerne var ansat i den lokale amt/storkommune. Dette illustrerede, at den engelske nationalpark bygger på et tæt samarbejde mellem forskellige myndigheder. Besøg ved Keyhaven Herefter gik turen op til New Forest Centre i Lyndhurst, som er et kombineret informationscenter, museum og bibliotek. Efter en hurtig tur rundt i centret mødtes vi med en række udvalgte personer, som gav os et indblik i den historiske baggrund for området, et overordnet indtryk af nationalparken og nogle af de problemstillinger de arbejder netop nu.,-'#)'+.'' Bruce Rothnie og tre kolleger fra the Forestry Commission i New Forest tog os ud på en vandretur i nationalparken, hvor de undervejs fortalte om områdets natur, og hvordan de arbejder med at få naturpleje, skovdrift og turisme til at fungere som en helhed. Vi oplevede den meget forskellige natur der kendertegner området med gamle skove- og hedearealer, nyere skove. Nationalparkens rekreative udnyttelse blev drøftet. Der er tilladt at færdes overalt i området til fod, mens eksempelvis cykling reguleres ved at det kun er tilladt at cykle på veje. Områdets benyttes meget forskelligt og i visse dele af nationalparken er publikumstrykket uhensigtsmæssigt stort. Dette forsøges løst ved eksempelvis at lukke veje og lukke/omplacere parkeringspladser. "% Efter en god vandretur sluttede vi dagen med en busrundtur i nationalparken med Bruce Rothnie som guide. 5

6 %''-%-%' Området er et attraktivt bosætningsområde. Clive Chatters oplyste at prisen på landbrugsjord i nationalparken var ca pr. hektar, hvilket begrænsede landbrugets muligheder for at udvide og udvikle sig. Endvidere var det karakteristisk, at de der arbejdede i nationalparken typisk boede udenfor, mens de der boede i parken arbejdede udenfor og havde vellønnede jobs. Bl.a. havde de en mobil udstilling med plancher og foldere, som de brugte til at køre rundt til parkens parkeringspladser, hvor de dels giver gæster inspiration til oplevelser og dels til at motivere gæsterne til en hensynsfuld adfærd i nationalparken. En vogn som de havde gode erfaringer med, og ideen med at møde folk i marken kan overføres direkte til Øhavet. Den mobile udstilling Nationalparken har en bufferzone i forhold til selve parkens kerneområde. Det er på baggrund af erfaringer fra andre steder, hvor en stadig stigende bebyggelse ligger sig så tæt på disse attraktive områder, at de nærmest fremstår som en mur rundt om naturområderne. I området omkring New Forest er der inden for den kommende årrække behov for at etablere nye boliger. Da nationalparken blev etableret, var der stor diskussion og modstand imod den konkrete grænse for nationalparken. Nogle større landmænd lagde sag an imod staten og fik ændret grænsen. Der var ingen forudgående høring eller debat om nationalparkens grænser. Den blev fastsat af staten. En proces som er meget top-down, eller som det blev sagt af englænderne: nationalparken var en gave fra staten, som vi ikke kunne sige nej til. Dette illustrerede endnu engang betydningen af, at der bliver ført en god og saglig borgerinddragelse, så nationalparken ikke trækkes ned over hovedet på lokalområdet, som de følte det var sket i New Forest. Som tidligere nævnt har man i den kommende plan foreslået nogle begrænsninger for hundeejernes færden i nationalparken, ved at foreslå, at fire af områdets mere end 120 parkeringspladser skulle friholdes for hunde. I England er der en tradition for at lade deres hunde løbe frit overalt, og intentionen med forslaget var dels at give gæster, som er utrygge ved hunde, nogle hundefri områder, og dels at beskytte vildtet, da hundene er årsag til en stor forstyrrelse og drab af dyr og fugle. Men det er ikke blevet godt modtaget af hundeejerne, som har mobiliseret en stor opposition mod planerne. Endvidere har man lagt op til en begrænsning i privates muligheder for at opkøbe jord til etablering af fold til egne heste, idet det er med til at øge jordpriserne. De er i forvejen er meget høje og begrænser udviklingsmulighederne for områdets landmænd. Dette forslag har også mødt stor modstand. Nationalparkplanen foreslår også initiativer på private jord. Dette har ikke givet anledning til en større debat. 6

7 Debatten og den lokale modstand er altså primært opstået omkring nationalparkens rolle som planlægningsmyndighed, hvilke ikke er tilfældet i Danmark. Desuden er debatten opstået omkring nogle begrænsninger på statsejede jorde. En traditionel konflikt imellem en brugergruppe og naturinteresser og andre brugergrupper. En problematik som er velkendt fra danske statsejede arealer, og som formentlig også vil være aktuel i en dansk nationalpark. Nationalparkens bestyrelse kan jo fremsætte forslag til tiltag på statsejede jorde, som kan give anledning til brugerkonflikter, såfremt staten vælger at følge forslagene. I Danmark forsøger staten at løse disse konflikter igennem nedsatte brugerråd. For at beskytte områdets marskområde mod bebyggelse har man siden 1970 erne opkøbt større områder ved Keyhaven. Området er i dag beskyttet mod bebyggelse af lovgivningen, men var opkøbet ikke dengang sket, var det formentlig blevet bebygget som det ses både øst og vest for området. Der er således ført en meget aktiv opkøbspolitik for at opnå en ønsket status for dette område, der i dag er et rekreativt område.! " The Forestry Commission ejer 10 campingpladser i nationalparken, som udgør en væsentlig del af deres indtægtsgrundlag for deres drift af området. De har i dag en omsætning af træ på omkring 1 mio. pund, mens alene lejen fra campingpladser indbringer 1,5 mio. pund. Hertil kommer mindre indtægter på salg af diverse ydelse som eksempelvis ridekort til hestevogne mv. Fredagens program var også inddelt to overordnede temaer henholdsvis formiddag og eftermiddag: 1. Formiddag - Møde med den lokale fødevareproducentforening og landbruget 2. Eftermiddag - Møde med turismen og dens arbejde med en bæredygtig udvikling af nationalparken '()'/'0&' $-./ Chris Whitlock fra National Farmers Union og leder af New Forest Producers mødte os på hotellet, sammen med Jim Greenwood, som er bestyrelsesformand for New Forest Producers. Her fortalte de kort henholdsvis om landbrugets generelle holdning til nationalparken, samt om den positive udvikling der har været omkring lokale fødevareprodukter og deres eget kvalitetsmærke. Herefter kørte vi til Laverstoke Park i Lymington, som er et større gartneri, hvor vi fik en rundtur og en indsigt i deres innovative udvikling omkring en økologisk og biodynamisk grønsagsproduktion. Sidst på tomatsæsonen i Gartneriet Laverstoke Park I forbindelse med den efterfølgende frokost mødte vi Angela Hill fra National Farmers Union (NFU) og Ron Lakey en lokal landmand. De havde på forhånd ikke ønsket at holde et decideret oplæg for gruppen, så snakken med dem foregik på tomandshånd. 7

8 ,-'()'1/./2 '&$' 3.+)*+ Det sidste faglige indslag på studieturen foregik på vores hotel og havde turisme på dagsordenen. Områdets mangeårige destinationschef Anthony Climpson, var desværre blevet syg og i stedet trådte hans kollega Paul Fulford til. Sammen med hoteldirektør James Hiley-Jones fra Careys Manor, Nigel Green fra National Park Authority og Maureen Holding councellor (kommunalbestyrelsesmedlem) i New Forest, fik vi fortalt om deres syn på turismen og især om deres gode erfaringer med udvikling af bæredygtig turisme, som de også er blevet prisbelønnet for..+(% I et fantastisk efterårsvejr sluttede studieturen af med henholdsvis en ridetur for nogle få og en cykeltur for de fleste, hvor turen gik ind i nationalparkens smukke naturområder. Studieturens sidste aktivitet på cykel eller til hest foregik i høj solskin og i smukke omgivelser. %''-%-%' # Landbrugets holdning til nationalparken har generelt været negativ. De har haft et stort forbehold for endnu et myndighedslag med deraf følgende bureaukrati. De følte at områdets beskyttelse var varetaget igennem den nuværende lovgivning. Nationalparken har været katalysator for udviklingen af lokale fødevareprodukter, hvilket har tilført nye indtægtsmuligheder for mange af de mindre landbrug. Udviklingen er dog startet før nationalparkens etablering, så den baserer sig også på området som helhed. $! % & ' ( I New Forest er der udviklet et netværk omkring produktionen af lokale produkter, som har deres eget kvalitetsmærke. Netværket består i dag af omkring 150 medlemmer, som omfatter både producenter og udbydere (forretninger, hoteller og restauranter). I tider med en stigende skepsis til fødevarer, betyder udviklingen af New Forest Marque, at folk kan vælge fødevarer og varer, som er blevet dyrket, opdrættes, fanges, brygges eller produceret lokalt. Omvendt er det muligt for de lokale producenter at markedsføre deres produkter under en kollektiv og let identificerbare New Forest symbol. For at sikre en tryghed og en kvalitet omkring kvalitetsmærket, er der standarder som skal opfyldes for producenterne. Kødproducenter skal for eksempel dokumentere, at høje standarder for dyrevelfærd og god landbrugspraksis er anvendt på alle tidspunkter. Brugere af New Forest Marque er godkendt af de administrerende direktører i New Forest Produce Ltd., et selskab oprettet specifikt for at fremme og styre brugen af de kvalitetsmærket. Selskabets direktører er ulønnede frivillige, og de er alle på en eller anden måde involveret i landbrug og fødevareproduktion. 8

9 Organisationen er en traditionel netværksorganisation der i høj grad overlader kontakten mellem producent og aftager til de enkelte parter. Organisationen er dog opsøgende overfor aftagerne, for at fremme salget, men overlader straks salg og distribution til den lokale producent og aftager. Organisationen arrangerer kurser for dets medlemmer. Det spændende ved organisationen var dens evne til at involvere både producenter og aftager, såsom lokale hoteller og restauratører. Begge parter kunne se en fordel af at indgå i dette samarbejde. ) * Nationalparken i new Forrest blev etableret ved at vice-premierministeren annoncerede det i parlamentet. De lokale borger og myndigheder var ikke blevet hørt. Det var en gave som de ikke kunne sige nej til. Det affødte mange frustrationer hos borger og lokale myndigheder. Med den engelske nationalparklov afgiver de lokale myndigheder som nævnt planlægningskompetencen, som derfor blev mødt med lokal skepsis og modstand hos kommunerne. Lokalt havde man ønsket en mulighed for debat og dialog, så man kunne have fået en skræddersyet nationalpark. + $! I New Forest har den offentlige turistorganisation gennem en årrække fået udviklet en bæredygtig turisme, ved at motivere og inspirere turisterhvervet og besøgsindustrien til at skabe en erhvervsudvikling, der både tager hensyn til områdets værdier og samtidig er økonomisk rentabelt. Til det formål har de udviklet en VICE model, hvis målsætning er at skabe en turistdestination, hvor der skal være en balance mellem den besøgende, turistindustrien, det lokale samfund og miljøet. Målsætningen for de enkelte elementer er: Visitor (besøgende) - at tilskynde de besøgende til at vise hensyn Industri - at holde industrien rentabel og ansvarlig Community (Lokalsamfund) - Optimalt udbytte for lokalsamfund Environment (Miljøet) - at naturen og miljøet altid kommer først Som et resultat af ovenstående model har man udviklet et grønt koncept The Green Leaf Tourism Scheme (GLTS), hvis formål er at fremme turisterhvervets og andre relevante parters respekt for deres destination og den lokale befolkning. VICE modellen er kernen i denne ordning og er relevant for områdets turistvirksomheder og lokale turistorganisationer, som vil arbejde aktivt for at reducere de negative miljømæssige og sociale konsekvenser af deres drift og maksimere deres udbytte. Som en GLTS virksomheder bidrager man desuden til: Initiativer til at mindske anvendelsen af biler gennem bilfri Turisme Lokale producenter gennem New Forest Marque Udlede brugen af værdifulde ressourcer og minimering af affald gennem Plantning af hjemmehørende planter for at tilskynde dyreliv Fremme af ansvarlig adfærd af besøgende Formidling af nøgleværdier omkring kultur og miljø, som er med til at markedsføre New Forest som en verdensførende destination for bæredygtig turisme 9

10 Der var afgang kl lørdag morgen fra hotellet. Vi fløj fra Gatwick til København, hvor vi blev transporteret i bus tilbage til Sydfyn. Konklusion/Evaluering Fredag eftermiddag blev der foretaget en samlet evaluering/fordøjelse af turens input. Nedenfor følger kun de overordnede konklusioner af turen. Hertil kommer en række input og konkrete ideer og handlinger, som vil blive brugt i den kommende planlægning af nationalparkundersøgelsen i Det sydfynske Øhav. Der var generel enighed om, at det har været en inspirerende og udbytterig tur. Nationalparken er meget baseret på et bestemt, meget unikt og spændende naturområde: New Forrest. Selvom dette skovområde virker meget anderledes end naturen på Sydfyn og Øerne er der alligevel nogle væsentlige lighedspunkter. En tur i Øhavet, alperne og de store strandengsområder rummer også mange unikke og særegne træk og oplevelser, som også virker imponerende på folk udefra akkurat som New Forrest gjorde det på os. Turen bestyrkede os i mulighederne og perspektiverne for at arbejde videre på at undersøge mulighederne for en nationalpark. Turen illustrerede også med tydelighed, at processen vi nu står overfor, selve borgerinddragelsen, er yderst vigtig. Denne proces gik de ikke igennem i England, og det ses tydeligt. Det lokale ejerskab til Nationalparken er først nu under opbygning. Vigtigheden af at forskellige interesser sidder med ved bordet, hvor beslutningerne træffes, blev også meget konkret for os. Dette var nemlig ikke sket i England, og mange af deres udfordringer kan nu kan adresseres hertil. I de engelske nationalparker er nationalparkbestyrelsen som nævnt også planmyndighed. Vi fik på turen et indblik i denne opgave. Det kan være hensigtsmæssigt og nødvendigt med en koordineret planlægning kommunerne imellem, men det er en fordel for den danske proces, at de danske nationalparkmyndigheder ikke er planmyndigheder. 10

11 Bilagsmateriale " #"$ Se særskilt vedhæftede dokument. Var en del af det materiale som deltagerne fik forud for studieturen. 11

12 "#$$%&'$ Torsdag den 23. oktober formiddag: Keyhaven Clive Chatters New Forest National Park Authority Bestyrelsesformand Martin O Neill New Forest National Park Authority Informationschef Nigel Matthews New Forest National Park Authority Ansv. for publikumsservice Linda Ryan New Forest National Park Authority Informationsmedarbejder Leanne Atkinson New Forest National Park Authority i samarbejde med Hampshire County Council Kyst Ranger Andy Brennan New Forest National Park Authority Mobil info Ranger Peter Durnell New Forest Visitor Centre Hampshire County Council Keyhaven / Pennington Marshes and Wildlife Reserve Områdeansvarlig for Keyhaven Clive Chatters New Forest National Park Authority Bestyrelsesformand Peter Frost New Forest National Park Authority Bestyrelsesmedlem udpeget af Natural England. Verderer i New Forest Nigel Matthews New Forest National Park Authority Ansv. for publikumsservice Linda Ryan New Forest National Park Authority Informationsmedarbejder Ednyfed Hudson Davies The New Forest Centre Formand for the Ninth Centenary Trust og New Forest Centre Peter Roberts The New Forest Centre Historiker og bibliotekar Torsdag den 23. oktober - eftermiddag: Bruce Rothnie Forestry Commission - New Forest Ansv. for strategi og vedligeholdelse Simon Weymouth Forestry Commission - New Forest Biolog Fredag den 24. oktober formiddag: Chris Whitlock National Farmers Union & New Forest Local Produce Sekretariatsleder NFU og leder af New Forest Local Produce Jim Greenwood New Forest Local Produce Formand Simon Frayne Gartneriet Laverstokepark Lymington Daglig Leder Angela Hill National Farmers Union lokal afdeling New Forest Formand Ron Lakey Landmand og lokal fødevareproducent 12

13 Fredag den 24. oktober eftermiddag: Paul Fulford New Forest District Council Tourism Udviklingsmedarbejder omkring bæredygtige initiativer James Hiley-Jones Hotel Careys Manor / Hotel Montague Arms Hoteldirektør Maureen Holding New Forest District Council Councellor i New Forest (kommunalbestyrelsesmedlem) Nigel Green New Forest National Park Authority Ansvarlig for turisme og transport adresser på studieturens kontakt- og nøglepersoner: Clive Chatters New Forest National Park Authority Linda Ryan New Forest National Park Authority Bruce Rothnie Forestry Commission i New Forest Chris Whitlock National Farmers Union / New Forest Produce Jim Greenwood New Forest Produce Ron Lakey Lokal fødevareproducent (Slagter) Simon Frayne Gartneriet Laverstoke Park Anthony Climpson New Forest District Council Tourism Maureen Holding New Forest District Council Links til virksomheder, organisationer m.fl. :,-. Nationalparker i England New Forest National Park Authority The New Forest Centre,-. Forestry Commission i New Forest!,/. Laverstoke Park i Lymington National Farmers Union New Forest Producers!,/. Hotel Careys Manor i Brockenhurst New Forest District Council New Forest District Council Tourism The Green Forest (bæredygtig turisme)

kl. 12.30 13.00 (efterfølgende let frokost) Forskerparken Christian Ahlefeldt-Laurvig-Lehn Dansk Skovforening

kl. 12.30 13.00 (efterfølgende let frokost) Forskerparken Christian Ahlefeldt-Laurvig-Lehn Dansk Skovforening Referat Bestyrelsesmøde nr. 8 i Naturturisme I/S Dato: Onsdag den 10. december 2008 Tidspunkt: Sted: kl. 12.30 13.00 (efterfølgende let frokost) Forskerparken Bestyrelsesmedlemmer: Jørgen Otto Jørgensen

Læs mere

Uddybende notat til ansøgning om Nationalpark Det Sydfynske Øhav.

Uddybende notat til ansøgning om Nationalpark Det Sydfynske Øhav. Bilag 2 Marts 2012 Uddybende notat til ansøgning om Nationalpark Det Sydfynske Øhav. Med udpegningen af de hidtidige fem danske nationalparker er der skabt fokus på nogle af de største og mest karakteristiske

Læs mere

Referat. Følgegruppemøde nr. 2 i Nationalparkundersøgelse. Dagsorden: 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden og referat

Referat. Følgegruppemøde nr. 2 i Nationalparkundersøgelse. Dagsorden: 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden og referat Referat Følgegruppemøde nr. 2 i Nationalparkundersøgelse Dato: Tirsdag den 2. december 2008 Tidspunkt: kl. 13.30 15.30 Sted: Sekretariatet Forskerparken, Kullinggade 31E, Svendborg. Følgegruppe: Anne-Lene

Læs mere

Referat. Bestyrelsesmøde nr. 7 i Naturturisme I/S. Afbud: Karen Strandhave Svendborg Kommune

Referat. Bestyrelsesmøde nr. 7 i Naturturisme I/S. Afbud: Karen Strandhave Svendborg Kommune Referat Bestyrelsesmøde nr. 7 i Naturturisme I/S Dato: Onsdag den 10. september 2008 Tidspunkt: kl. 10.30 13.00 Sted: Forskerparken Bestyrelsesmedlemmer: Jørgen Otto Jørgensen Ærø Kommune Carsten Kristensen

Læs mere

Referat Styregruppemøde nr. 10 i Nationalparkundersøgelsen

Referat Styregruppemøde nr. 10 i Nationalparkundersøgelsen Referat Styregruppemøde nr. 10 i Nationalparkundersøgelsen Dato: Mandag den 16. august 2010 Tidspunkt: Sted: kl. 10.30 12.30 (efterfølgende let frokost) Abildvej 5A, Svendborg Styregruppemedlemmer: Jørgen

Læs mere

Styregruppemøde nr. 1 i Nationalparkundersøgelsen. Helle Kroman Jensen (HKJ) Langeland Kommune

Styregruppemøde nr. 1 i Nationalparkundersøgelsen. Helle Kroman Jensen (HKJ) Langeland Kommune Referat Styregruppemøde nr. 1 i Nationalparkundersøgelsen Dato: Onsdag den 10. december 2008 Tidspunkt: Sted: kl. 10.30 12.30 (efterfølgende let frokost) Forskerparken Styregruppemedlemmer: Jørgen Otto

Læs mere

Dagsorden Bestyrelsesmøde nr. 2 i Naturturisme I/S

Dagsorden Bestyrelsesmøde nr. 2 i Naturturisme I/S Dagsorden Bestyrelsesmøde nr. 2 i Naturturisme I/S Dato: Onsdag den 21. marts 2007 Tidspunkt: kl. 10.30 13.00 Sted: Forskerparken, Kullinggade 31E, 5700 Svendborg Bestyrelsesmedlemmer: Jørgen Otto Jørgensen

Læs mere

Referat Styregruppemøde nr. 14 i Nationalparkundersøgelsen

Referat Styregruppemøde nr. 14 i Nationalparkundersøgelsen Referat Styregruppemøde nr. 14 i Nationalparkundersøgelsen Dato: Fredag 6. maj 2011 Tidspunkt: kl. 10.30 Sted: Abildvej 5A, Svendborg Styregruppemedlemmer: Jørgen Otto Jørgensen Ærø Kommune Peter Lund

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde nr. 19 i Naturturisme I/S

Referat Bestyrelsesmøde nr. 19 i Naturturisme I/S Referat Bestyrelsesmøde nr. 19 i Naturturisme I/S Dato: Mandag den 11. juni 2012 Tidspunkt: kl. 10.30 12.30 Sted: Abildvej 5A, Svendborg Bestyrelsesmedlemmer: Jørgen Otto Jørgensen Ærø Kommune Rasmus Lohse

Læs mere

Nationalpark Det Sydfynske Øhav..?

Nationalpark Det Sydfynske Øhav..? Nationalpark Det Sydfynske Øhav..? Sekretariatschef Rico Boye Jensen Ærø, Februar 2009 Meget kort om os! Program Nationalpark Det Sydfynske Øhav.? Hvad er en dansk nationalpark. Hvad skal der ske Hvorfor

Læs mere

Rekreative stier. Velkommen til konferencen. Konference for alle med interesse for at etablere stier

Rekreative stier. Velkommen til konferencen. Konference for alle med interesse for at etablere stier Velkommen til konferencen Rekreative stier Konference for alle med interesse for at etablere stier Den 5. oktober 2011 Kl. 9.30-16.00 Comwell Roskilde Stier i natur, landskaber og grønne områder giver

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde nr. 23 i Naturturisme I/S

Referat Bestyrelsesmøde nr. 23 i Naturturisme I/S Referat Bestyrelsesmøde nr. 23 i Naturturisme I/S Dato: Onsdag den 15. maj 2013 Tidspunkt: kl. 9.15 11.15 Sted: Abildvej 5A, Svendborg Bestyrelsesmedlemmer: Jørgen Otto Jørgensen Hanne Fynbo Flemming Madsen

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde nr. 1 i Naturturisme I/S

Referat Bestyrelsesmøde nr. 1 i Naturturisme I/S Referat Bestyrelsesmøde nr. 1 i Naturturisme I/S Dato: Onsdag den 5. februar 2014 Tidspunkt: kl. 10.00 12.00 Sted: Abildvej 5A, Svendborg Bestyrelsesmedlemmer: Carl Jørgen Heide Mads Boeberg Hansen Flemming

Læs mere

Branding af FAABORG-MIDTFYN 26.02.2009

Branding af FAABORG-MIDTFYN 26.02.2009 Branding af FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 26.02.2009 PROGRAM Branding af hvad og hvorfor? Holdninger Hvad gør kommunerne omkring jer? Forslag til brandgrundlag Den gode historie hvem skal fortælle den og hvor

Læs mere

Uddybende projektbeskrivelse. Ridestier på Sydfyn og Øerne

Uddybende projektbeskrivelse. Ridestier på Sydfyn og Øerne Uddybende projektbeskrivelse Ridestier på Sydfyn og Øerne Indledningsvis præsenteres partnerskabet Naturturisme I/S, og den udvikling som partnerskabet har besluttet at igangsætte på Sydfyn og Øerne. Dette

Læs mere

Mødereferat Bestyrelsesmøde nr. 3 i Naturturisme I/S

Mødereferat Bestyrelsesmøde nr. 3 i Naturturisme I/S Mødereferat Bestyrelsesmøde nr. 3 i Naturturisme I/S Dato: Onsdag den 6. juni 2007 Tidspunkt: kl. 10.30 12.30 Sted: Forskerparken, Kullinggade 31E, 5700 Svendborg Bestyrelsesmedlemmer: Jørgen Otto Jørgensen

Læs mere

Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 10-03-2011 Kl. 15:00 Proces Support A/S

Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 10-03-2011 Kl. 15:00 Proces Support A/S Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 10-03-2011 Kl. 15:00 Proces Support A/S Deltagere: Henrik Nielsen, Bjarne Hansen, Christian Kaastrup, Grete Schødts Afbud: Morten Petersen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Mødet foregår på Bechs Hotel, Storegade 4, 6880 Tarm, Danmark

Mødet foregår på Bechs Hotel, Storegade 4, 6880 Tarm, Danmark VER-DI Vern og verdiskaping - naturskyddsområder som ressurs i hållbar økonomisk utvikling Projektleder Thomas Olesen Program for 1. årsmøde i VER-DI projektet 3 4. november 2009 og 2. møde i Styregruppen

Læs mere

Indsatsområdets navn: Vandrestier i Undersøgelsesområdet Nationalpark Det Sydfynske Øhav.

Indsatsområdets navn: Vandrestier i Undersøgelsesområdet Nationalpark Det Sydfynske Øhav. Indsatsområdets navn: Vandrestier i Undersøgelsesområdet Nationalpark Det Sydfynske Øhav. Kort/billede Beskrivelse af forslaget hvad går det ud på? Det særlige ved at vandre i undersøgelsesområdet Nationalpark

Læs mere

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land BEK nr 521 af 27/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. maj 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen j.nr. NST-909-00037 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

IDEER, kommentarer, forslag til nationalparkens størrelse og placering/friluftsgruppen

IDEER, kommentarer, forslag til nationalparkens størrelse og placering/friluftsgruppen IDEER, kommentarer, forslag til nationalparkens størrelse og placering/friluftsgruppen Nationalparkundersøgelsens sekretariat har modtaget mange reaktioner på spørgsmålet om nationalparkens afgrænsning,

Læs mere

Referat - Bestyrelsesmøde nr. 13 i Naturturisme I/S

Referat - Bestyrelsesmøde nr. 13 i Naturturisme I/S Referat - Bestyrelsesmøde nr. 13 i Naturturisme I/S Dato: Onsdag den 24.november 2010 Tidspunkt: kl. 10.30 12.30 (efterfølgende let frokost) Sted: Abildvej 5A, Svendborg Deltagere: Bestyrelsesmedlemmer:

Læs mere

Nationalpark Mols Bjerge

Nationalpark Mols Bjerge Nationalpark Mols Bjerge Nationalpark Mols Bjerge omfatter 180 km 2 på det sydlige Djursland. Nationalparken omfatter med andre ord en hel del mere end lige netop Mols Bjerge. Den røde linje markerer nationalparkens

Læs mere

Afklaring omkring eventuel nationalpark i Det Sydfynske Øhav

Afklaring omkring eventuel nationalpark i Det Sydfynske Øhav Naturturisme I/S 8. februar 2008 Afklaring omkring eventuel nationalpark i Det Sydfynske Øhav Bestyrelsen for Sydfyns Udviklingssamarbejde I/S (SUS I/S) har diskuteret, hvorvidt de sydfynske kommuner bør

Læs mere

Idéoplæg Vækstprojekt Marin naturpark Lillebælt

Idéoplæg Vækstprojekt Marin naturpark Lillebælt Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4923 Fax +45 8888 5501 Dato: 30. marts 2011 Sagsnr.: 201003505-4 Anni.Berndsen@middelfart.dk

Læs mere

Kommunale friluftsstrategier og planlægning for friluftsliv

Kommunale friluftsstrategier og planlægning for friluftsliv Kommunale friluftsstrategier og planlægning for friluftsliv Disposition Friluftsliv i nuværende kommuneplaner Friluftsstrategier - hvad er det og hvordan arbejder kommunerne med dem? Hvorfor lave en friluftsstrategi?

Læs mere

Eva Søndergaard AgroTech SMAG PÅ LANDSKABET

Eva Søndergaard AgroTech SMAG PÅ LANDSKABET Eva Søndergaard AgroTech SMAG PÅ LANDSKABET BAGGRUND - TO PRODUKTER FORMÅLET MED PROJEKTET At udvikle et koncept for naturpleje og afsætning af kød produceret på naturarealer Hovedbudskaber: Landmanden

Læs mere

JKF, LANGELAND. Kreds 5, ved Kristian Spodsberg, har udsendt et udkast om reguleringsjagt, som blev omdelt og følger efter referatet.

JKF, LANGELAND. Kreds 5, ved Kristian Spodsberg, har udsendt et udkast om reguleringsjagt, som blev omdelt og følger efter referatet. JKF, LANGELAND Bestyrelsesmøde onsdag den 12. september 2012 kl. 19.00 Sted: Borgerhuset i Rudkøbing. Deltagere: Leif Hermann (LH) Michael Jensen (MJ) Flemming Sørensen (FS) Ole Kieler Nielsen (OKN) Gert

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde nr. 22 i Naturturisme I/S

Referat Bestyrelsesmøde nr. 22 i Naturturisme I/S Referat Bestyrelsesmøde nr. 22 i Naturturisme I/S Dato: Onsdag den 27. februar 2013 Tidspunkt: kl. 9.15 11.15 Sted: Abildvej 5A, Svendborg Bestyrelsesmedlemmer: Jørgen Otto Jørgensen Ærø Kommune Hanne

Læs mere

Dagsorden/Beslutningsreferat

Dagsorden/Beslutningsreferat Dagsorden/sreferat Kredsrådet i Fyns Politikreds Tid Onsdag den 23. april kl. 09.00 Sted Politigården i Odense mødelokale Ledelsessekretariatet 1. sal. Afbud Jan Boye og stedfortræder Jørgen Otto Jørgensen

Læs mere

Forslag til Tillæg nr. 26 til Kommuneplan 2013 Naturpark Randers Fjord. Randers Kommune. Forslag til Kommuneplantillæg 26

Forslag til Tillæg nr. 26 til Kommuneplan 2013 Naturpark Randers Fjord. Randers Kommune. Forslag til Kommuneplantillæg 26 Forslag til Tillæg nr. 26 til Kommuneplan 2013 Naturpark Randers Fjord Randers Kommune Forslag til BAGGRUND OG REDEGØRELSE Der udarbejdes et tillæg til Kommuneplan 2013 for Randers Kommune, fordi Byrådet

Læs mere

Programskitse Syddansk Grøn Vækst program. Oplæg til KKR Syddanmark, KKU Syddanmark, Region Syddanmark og Syddansk Vækstforum

Programskitse Syddansk Grøn Vækst program. Oplæg til KKR Syddanmark, KKU Syddanmark, Region Syddanmark og Syddansk Vækstforum Programskitse Syddansk Grøn Vækst program Oplæg til KKR Syddanmark, KKU Syddanmark, Region Syddanmark og Syddansk Vækstforum Særlig pulje til kommuner og regioner Fødevareministeriet har afsat en særlig

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde nr. 21 i Naturturisme I/S

Referat Bestyrelsesmøde nr. 21 i Naturturisme I/S Referat Bestyrelsesmøde nr. 21 i Naturturisme I/S Dato: Onsdag den 21. november 2012 Tidspunkt: Sted: kl. 10.30 12.30 (efterfølgende let frokost) Abildvej 5A, Svendborg Bestyrelsesmedlemmer: Jørgen Otto

Læs mere

Illustreret program Marokko projektet Fredag den 1. august fredag den 8. august 2014 Sjælland, Danmark

Illustreret program Marokko projektet Fredag den 1. august fredag den 8. august 2014 Sjælland, Danmark Illustreret program Marokko projektet Fredag den 1. august fredag den 8. august 2014 Sjælland, Danmark Fredag den 1. august Dagen var kommet hvor seks elever fra MFR skolen rejste fra Marokko til Nyvangsgården,

Læs mere

NATIONALPARK KONGERNES NORDSJÆLLAND. en mulighed for dig som lodsejer

NATIONALPARK KONGERNES NORDSJÆLLAND. en mulighed for dig som lodsejer NATIONALPARK KONGERNES NORDSJÆLLAND en mulighed for dig som lodsejer NATIONALPARK KONGERNES NORDSJÆLLAND Hillerød, Gribskov, Fredensborg, Halsnæs og Helsingør Kommuner og Naturstyrelsen har i de sidste

Læs mere

Referat Grønt Råd - Jammerbugt Kommune 27. januar 2011 kl. 09.00 Mødelokale 1

Referat Grønt Råd - Jammerbugt Kommune 27. januar 2011 kl. 09.00 Mødelokale 1 Referat Grønt Råd - Jammerbugt Kommune 27. januar 2011 kl. 09.00 Mødelokale 1 Dagsorden: Siden sidst.... 1 Evaluering af Grønt Råds arbejde.... 2 Vand og Naturplaner.... 4 Retablering af Bisbækken....

Læs mere

Turismestrategi frem mod 2021

Turismestrategi frem mod 2021 Turismestrategi frem mod 2021 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Overordnet om turistpolitiske overvejelser... 4 1.1 Regionale samarbejder... 5 1.1.1. Destination Fyn... 5 1.1.2 Naturturisme I/S... 6 2.

Læs mere

Dagsorden Bestyrelsesmøde nr. 4 i Naturturisme I/S

Dagsorden Bestyrelsesmøde nr. 4 i Naturturisme I/S Dagsorden Bestyrelsesmøde nr. 4 i Naturturisme I/S Dato: Onsdag den 24. oktober 2007 Tidspunkt: kl. 11.00 13.00 (rundvisning fra kl. 10 11) Sted: Emmerbølle Strand Camping, Emmerbøllevej 24, 5953 Tranekær

Læs mere

NP Vadehavet. Betydning for turisme-og erhvervsudvikling

NP Vadehavet. Betydning for turisme-og erhvervsudvikling NP Vadehavet Betydning for turisme-og erhvervsudvikling Nationalpark som begreb Kendt fra hele verden Yellowstone -verdens første nationalpark i 1872 Grønlands nationalpark fra 1974 -verdens største med

Læs mere

Mødedato 20. september 2016 Start- og sluttidspunkt Kl Sted Kyst- og Fjordcentret, Voer Færgevej 123, 8950 Ørsted

Mødedato 20. september 2016 Start- og sluttidspunkt Kl Sted Kyst- og Fjordcentret, Voer Færgevej 123, 8950 Ørsted Mødedato 20. september 2016 Start- og sluttidspunkt Kl. 17.00 19.00 Sted Kyst- og Fjordcentret, Voer Færgevej 123, 8950 Ørsted Dagsorden sendt til Udvalgsformand for Kultur - og udviklingsudvalget i Norddjurs

Læs mere

Bekendtgørelse om Nationalpark Mols Bjerge

Bekendtgørelse om Nationalpark Mols Bjerge BEK nr 868 af 27/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 26. december 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturstyrelsen, j.nr. 010-00222 Senere ændringer til

Læs mere

Dagsorden/referat. Kredsrådet i Fyns Politikreds. 37 Godkendelse af dagsorden.

Dagsorden/referat. Kredsrådet i Fyns Politikreds. 37 Godkendelse af dagsorden. Dagsorden/referat Kredsrådet i Fyns Politikreds Tid: Tirsdag den 24. november 2009 kl. 0930 Sted: Politigården i Odense, biblioteket 1. sal, 5000 Odense C. Afbud ingen Indholdsfortegnelse: 37. Godkendelse

Læs mere

Sjællad sleden. Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt

Sjællad sleden. Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt Sjællad sleden Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt Hvad skal I bl.a. høre om? Naturparker som mulighed Regional Udviklingsstrategi Regional analyse Naturparknetværk Støtte

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 16. januar 2014 kl. 16.30-18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 16. januar 2014 kl. 16.30-18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus bestyrelse Referat Torsdag, den 16. januar 2014 kl. 16.30-18.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Anders W. Berthelsen, Odense Birger Jensen, Svendborg Hans Bjergegaard, Assens

Læs mere

Mærkningsordningen er gældende i en 5-årig periode, hvorefter den kan fornyes, og omfatter 10 kriterier

Mærkningsordningen er gældende i en 5-årig periode, hvorefter den kan fornyes, og omfatter 10 kriterier Uddrag af Referat fra Middelfart Kommunes Byrådsmøde d. 24. juni 2014 om Naturpark Lillebælt. 835. Etablering af Naturpark Lillebælt. Ansøgning til Friluftsrådet. Sagsnr.: 2013-007244 Sagsbehandler: Præsentation:

Læs mere

DU ER MED TIL AT BESTEMME

DU ER MED TIL AT BESTEMME DU ER MED TIL AT BESTEMME Nationalpark Mols Bjerge forventes indviet tidligst i sommeren 2009. Du har allerede nu mulighed for at gøre din indflydelse gældende. Formålet med en nationalpark er at bevare,

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

)' ') *!" '!!!! ' '' '' ', '' )'

)' ') *! '!!!! ' '' '' ', '' )' Veje og Grønne Områder Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Hundefolde i Viby 9. august 2013 Der har igennem et par år været

Læs mere

Styregruppemøde nr. 1 i Nationalparkundersøgelsen. Christian Ahlefeldt-Laurvig-Lehn Dansk Skovforening

Styregruppemøde nr. 1 i Nationalparkundersøgelsen. Christian Ahlefeldt-Laurvig-Lehn Dansk Skovforening Dagsorden Styregruppemøde nr. 1 i Nationalparkundersøgelsen Dato: Onsdag den 10. december 2008 Tidspunkt: kl. 10.30 12.30 (efterfølgende let frokost) Sted: Forskerparken Styregruppemedlemmer: Jørgen Otto

Læs mere

Studietur til Medical Services

Studietur til Medical Services 2014 Studietur til Medical Services Anders Vikke Falck 1. Indledning Efter at have fået tildelt Erik Falcks studielegat faldt valget på at besøge Medical Services LTD. Medical Services er en engelsk virksomhed,

Læs mere

Møde i Nationalpark Thys bestyrelse

Møde i Nationalpark Thys bestyrelse ENDELIG Kirkevej 9 DK-7760 Hurup Tlf. +96 19 15 00 Møde i s bestyrelse thy@danmarksnationalparker.dk www.nationalparkthy.dk Videncenter Thy-Mors, Silstrupparken 2, Thisted, d. 17. april kl. 19-22 Dagsorden:

Læs mere

Afholdt: Tirsdag d. 20. okt. kl Sted: Den Danske Naturfond, Energiens Hus, Vodroffsvej 59, 1900 Fr.berg C.

Afholdt: Tirsdag d. 20. okt. kl Sted: Den Danske Naturfond, Energiens Hus, Vodroffsvej 59, 1900 Fr.berg C. Side 1/5 Referat fra 1. møde i det rådgivende udvalg for Den Danske Naturfond Afholdt: Tirsdag d. 20. okt. kl. 13.00 16.00 Sted: Den Danske Naturfond, Energiens Hus, Vodroffsvej 59, 1900 Fr.berg C. Til

Læs mere

HEDENSTED KOMMUNE Plan- og Udviklingsfunktionen

HEDENSTED KOMMUNE Plan- og Udviklingsfunktionen HEDENSTED KOMMUNE Plan- og Udviklingsfunktionen Rapport: Projekt Landsbykataloger Planlægning for landsbyerne i Hedensted Kommune KL-J.nr.: 01.02.15 P16 EDH: 23647 / 171361 Juli 2002 Indholdsfortegnelse

Læs mere

HAVORRED i STRATEGI 2015-2020 FYN FYN <

HAVORRED i STRATEGI 2015-2020 FYN FYN < D E i R R I O G AV E N Y F YN H T 0 A 2 R 0 T S 15-2 20 < erhvervsprojekt ET ERHVERVSPROJEKT MED MILJØPROFIL OG MED DOKUMENTERET STORT ØKONOMISK AFKAST. Siden 1990 har Havørred Fyn været en innovativ businesscase,

Læs mere

Afgørelse Naturstyrelsen gør hermed indsigelse efter planlovens 29, stk. 1 og 2, mod forslag til kommuneplantillæg nr. 8 og lokalplan nr. 4.1.R.

Afgørelse Naturstyrelsen gør hermed indsigelse efter planlovens 29, stk. 1 og 2, mod forslag til kommuneplantillæg nr. 8 og lokalplan nr. 4.1.R. Assens Kommune sendt elektronisk Tværgående planlægning J.nr. NST-122-420-00034 NST-123-420-00031 Ref. elmno Den 10. juli 2014 Indsigelse mod forslag til kommuneplantillæg nr. 8 og lokalplan nr. 4. 1-3

Læs mere

alh@langelandkommune.dk Oplæg til midlertidig organisering af arbejdet vedr. nyt museum Langeland indtil ophør af samdriftsaftale med Faaborg-Midtfyn Kommune. Overgangsperioden. 1 Udgangspunktet Udgangspunktet

Læs mere

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

Viborg Naturpark projektet hvordan går det? v/brugerrådet for Viborg Naturpark og Viborg Kommune

Viborg Naturpark projektet hvordan går det? v/brugerrådet for Viborg Naturpark og Viborg Kommune Velkommen v/ Frede Lundgaard Madsen, formand for LandboForeningen Midtjylland og Anna Margrethe Engbæk Schmidt, Klima- og Miljøudvalget samt formand for brugerrådet Viborg Naturpark projektet hvordan går

Læs mere

Fyld dit balkort: Aktørerne ved bordene!

Fyld dit balkort: Aktørerne ved bordene! Aftenens program: 16:30-16:45: Nina fra Naturturisme I/S: intro samt inspiration om pakker, koncepter og former for samarbejder 16:45-17:00: Introduktion af deltagerne 1 min. hver: sted/produkter/forventninger

Læs mere

Den 21. november 2014 kl.10.00-12.00 på Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart.

Den 21. november 2014 kl.10.00-12.00 på Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart. Bestyrelsen Fomars Billund den 18.11.2014 Referat fra bestyrelsesmødet i Fomars Den 21. november 2014 kl.10.00-12.00 på Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart. Afbud: Jan Olsen, VDK Michael Sølvsten,

Læs mere

Lokale aktionsgrupper en metode til lokal udvikling

Lokale aktionsgrupper en metode til lokal udvikling Lokale aktionsgrupper en metode til lokal udvikling Kan borgere der på frivillig basis engagerer sig i sit lokalområde skabe udvikling? Ja, lyder svaret fra EU, og det skal ske gennem såkaldte lokale aktionsgrupper.

Læs mere

Hvordan skalgod naturgenopretning se ud fra et rekreativt perspektiv?

Hvordan skalgod naturgenopretning se ud fra et rekreativt perspektiv? Hvordan skalgod naturgenopretning se ud fra et rekreativt perspektiv? Søren Præstholm Specialkonsulent, Videncenter for Friluftsliv og Naturformidling, IGN Frank Søndergaard Jensen Professor, Forskergruppen

Læs mere

Bramstrup Gods, Performance Art og Videncenter for Landbrug og Fødevarer

Bramstrup Gods, Performance Art og Videncenter for Landbrug og Fødevarer Bramstrup Gods, Performance Art og Videncenter for Landbrug og Fødevarer Bramstrup dannede rammen om det andet inspirationsarrangement i udviklingsforløbet Hjerteblod og Bundlinje. Overskriften for arrangementet

Læs mere

Modtagestation Syddanmark I/S

Modtagestation Syddanmark I/S Side nr.: 1 Mødedato: Den 20 september 2012 Mødetidspunkt: Kl. 11.30 Sluttidspunkt Ca. 13.00 Mødelokale: Motas, Vejlbyvej 21, 7000 Fredericia Afbud: DAGSORDEN SIDE PKT. 1: GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDEN....

Læs mere

Lokalgruppe skovbrug c/o Skovdyrkerforeningen Fyn Lombjergevej 1 6262 4747 5750 Ringe ffn@skovdyrkerne.dk

Lokalgruppe skovbrug c/o Skovdyrkerforeningen Fyn Lombjergevej 1 6262 4747 5750 Ringe ffn@skovdyrkerne.dk En gruppe skovbrugere har dannet en lokalgruppe i regi af Nationalpark i Det Sydfynske øhav. Indbudte er medlemmer af Dansk Skovforening, Skovdyrkerforeningen Fyn, Hede Danmark FYN samt private skovrådgivere.

Læs mere

1.Studietur for FRDK til England 14.-18. juni 2015. ndhtxtfoto

1.Studietur for FRDK til England 14.-18. juni 2015. ndhtxtfoto www.frdk.dk Nr. 4 Side 1 af 5 25. marts 2015 1. Studietur for FRDK til England 14.-18. juni 2015 1.Studietur for FRDK til England 14.-18. juni 2015 ndhtxtfoto fra idé til virkelighed Studieturen har mest

Læs mere

Retningslinjer for benyttelse af. Nationalpark Mols Bjerges LOGO

Retningslinjer for benyttelse af. Nationalpark Mols Bjerges LOGO Retningslinjer for benyttelse af Nationalpark Mols Bjerges LOGO Version 3 af 2. oktober 2012 Indholdsfortegnelse: Side Overordnede retningslinjer for benyttelse af Nationalpark Mols Bjerges logo 3 Retningslinjer

Læs mere

November 2010. Vedlagt i dette nummer: Invitation til Juletur. Læs i dette nummer: Om Løvfaldstur Om Staldarbejdet. Side 1

November 2010. Vedlagt i dette nummer: Invitation til Juletur. Læs i dette nummer: Om Løvfaldstur Om Staldarbejdet. Side 1 November 2010 Læs i dette nummer: Om Løvfaldstur Om Staldarbejdet Vedlagt i dette nummer: Invitation til Juletur Side 1 Bestyrelsen i Kærby Landsbylaug: Formand: Næstformand: Lasse Hansen, Tina Jørgensen

Læs mere

Studietur til Berlin

Studietur til Berlin Studietur til Berlin 13-14.oktober 2010 Onsdag den 13. oktober 2010 mødtes en delegation på 20 mennesker meget tidligt i Billund Lufthavn. Målet var Berlin for at hente inspiration til det boligpolitiske

Læs mere

Et eksempel på planlægning for naturen mm.

Et eksempel på planlægning for naturen mm. Natur og Miljø 2013 Session 1: Borgeren og naturen Et eksempel på planlægning for naturen mm. Jørgen Jørgensen Chef for Natur og Vand, Viborg Kommune Grønne Sammenhænge Natur- og Parkpolitik for Viborg

Læs mere

DOF Fyn Dag. Lørdag den 26. november 2011 kl. 9:00 14:00 Naturskolen Åløkkestedet, Hudevad Byvej 20 5792 Årslev

DOF Fyn Dag. Lørdag den 26. november 2011 kl. 9:00 14:00 Naturskolen Åløkkestedet, Hudevad Byvej 20 5792 Årslev 5.11.2011 Kære aktive fugleven DOF Fyns bestyrelse ønsker at samle de foreningsaktive medlemmer til en spændende dag med fokus både på foreningsarbejdet og glæden ved fuglene. Du indbydes derfor til: DOF

Læs mere

Udvikling af Nørreådalen - aktive beboere og landsbyer i ådalen. Visions- og idékatalog for udviklingen i ådalen 2012 2022

Udvikling af Nørreådalen - aktive beboere og landsbyer i ådalen. Visions- og idékatalog for udviklingen i ådalen 2012 2022 Udvikling af Nørreådalen - aktive beboere og landsbyer i ådalen Visions- og idékatalog for udviklingen i ådalen 2012 2022 UDKAST 21. marts 2012 1 1. Introduktion til Kataloget Visions- og idékataloget

Læs mere

Kort fortalt. Forslag til Landsplanredegørelse Layout_ indd :53:01

Kort fortalt. Forslag til Landsplanredegørelse Layout_ indd :53:01 Kort fortalt Forslag til Landsplanredegørelse 2013 Layout_20130819.indd 1 19-08-2013 12:53:01 Danmark i omstilling Hvordan kan byer og landdistrikter udvikles, så vi udnytter vores arealer bedst muligt

Læs mere

Djurslands Udviklingsråd BESLUTNINGSPROTOKOL

Djurslands Udviklingsråd BESLUTNINGSPROTOKOL Djurslands Udviklingsråd BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Fuglsøcentret Dragsmurvej 6, Knebel Dato: Fredag den 8. maj 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 12:00 Medlemmer: Fraværende: Aleksander Aagaard Benny Hammer

Læs mere

Dyrskueplads med mangfoldige muligheder

Dyrskueplads med mangfoldige muligheder Dyrskueplads med mangfoldige muligheder Roskilde Kommune, Park- og Vejafdelingen der har været store arrangementer på Dyrskuepladsen siden sidst i 1960erne, og det største antal besøgende var på Roskilde

Læs mere

EKSPROPRIATIONSPROTOKOL

EKSPROPRIATIONSPROTOKOL EKSPROPRIATIONSPROTOKOL --------------------------------------------------------------------------- Sti mellem Sdr. Højrup kirke og Årslev Kirke: Side 1-5 ---------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Dagsorden 11-04-2014 kl. 08:00 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Mette Schmidt Olsen Morten Normann Jørgensen Birgitte Hannibal Anne Jeremiassen Mette Hoff Henrik Bang

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR BENYTTELSE AF NATIONALPARK MOLS BJERGES LOGO

RETNINGSLINJER FOR BENYTTELSE AF NATIONALPARK MOLS BJERGES LOGO RETNINGSLINJER FOR BENYTTELSE AF NATIONALPARK MOLS BJERGES LOGO 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. De danske nationalparkers logoer 3 2. Retningslinjer for benyttelse af Nationalpark Mols Bjerges logo inden for

Læs mere

Plan for turismevækst Anne-Mette Hjalager Syddansk Universitet November 2016

Plan for turismevækst Anne-Mette Hjalager Syddansk Universitet November 2016 Plan for turismevækst Anne-Mette Hjalager Syddansk Universitet November 2016 Udviklingen i antal overnatninger fordelt på turismeformer. Index, 2008=100 190 170 150 130 110 90 Kyst- og naturturisme Storbyturisme

Læs mere

Klubnyt efterår 2014.

Klubnyt efterår 2014. Sommeren er forsvundet og vi er godt i gang med den sidste del af året, vi er sidst i oktober og der er kun 2 måneder til jul, så er vi igen på vej til sommer og nyt campingsæson. Det har været en forrygende

Læs mere

Danske Naturparker. - En mærkningsordning der koordineres af Friluftsrådet

Danske Naturparker. - En mærkningsordning der koordineres af Friluftsrådet Danske Naturparker - En mærkningsordning der koordineres af Friluftsrådet Syv pilotprojekter fra 2009-2012 Naturpark Vesterhavet Naturpark Åmosen Naturpark Randers Fjord Naturpark Præstø Fjord Naturpark

Læs mere

Produktionsskoleforeningen Bestyrelsesmøde den 21. juni 2010 Nr. 4/2010

Produktionsskoleforeningen Bestyrelsesmøde den 21. juni 2010 Nr. 4/2010 Mødedeltagere: Lennart Damsbo-Andersen, Gert Møller, Jens Kronborg, Martin Taarup, Oluf Brandt, André Gremaud og Verner Ljung. Afbud: Anne Knudsen, Fritze Tillisch og Stig Samson Naur Referat 1. Godkendelse

Læs mere

Torbjørn Tarp chef for Naturturisme I/S mobil (+45)

Torbjørn Tarp chef for Naturturisme I/S mobil (+45) Torbjørn Tarp chef for Naturturisme I/S mobil (+45) 21 72 82 95 torbjorn.tarp@svendborg.dk "Education is the most powerful weapon which you can use to change the world. -Nelson Mandela UNESCO U United

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde nr. 20 i Naturturisme I/S

Referat Bestyrelsesmøde nr. 20 i Naturturisme I/S Referat Bestyrelsesmøde nr. 20 i Naturturisme I/S Dato: Onsdag den 19. september 2012 Tidspunkt: kl. 10.30 12.30 Sted: Abildvej 5A, Svendborg Bestyrelsesmedlemmer: Jørgen Otto Jørgensen Ærø Kommune Rasmus

Læs mere

Referat af Styregruppemøde den 24.januar 2013 kl på Helsingør Rådhus.

Referat af Styregruppemøde den 24.januar 2013 kl på Helsingør Rådhus. Helsingør den 28.jan. 2013 Referat af Styregruppemøde den 24.januar 2013 kl. 16.30 på Helsingør Rådhus. Fremmødte: Preben Birch, lodsejergruppen Herdis Dam, NOLA Arne Winther Madsen, Nordsjællands Familiebrug

Læs mere

Mer, fler och ännu bättre i Danmark Jan Eriksen, direktør i Friluftsrådet. Jan Eriksen, direktør i Friluftsrådet

Mer, fler och ännu bättre i Danmark Jan Eriksen, direktør i Friluftsrådet. Jan Eriksen, direktør i Friluftsrådet Mer, fler och ännu bättre i Danmark Jan Eriksen, direktør i Friluftsrådet Jan Eriksen, direktør i Friluftsrådet Friluftsrådet kort Oprettet af statsministeren i 1942 Paraply for 90 organisationer indenfor

Læs mere

OPLEV NATUREN FÅ VIDEN, NETVÆRK OG INSPIRATION ANDET HALVÅR 2016. Arrangementer for Hedeselskabets medlemmer

OPLEV NATUREN FÅ VIDEN, NETVÆRK OG INSPIRATION ANDET HALVÅR 2016. Arrangementer for Hedeselskabets medlemmer OPLEV NATUREN ANDET HALVÅR 2016 FÅ VIDEN, NETVÆRK OG INSPIRATION Arrangementer for Hedeselskabets medlemmer 22. SEP 2016 - SJÆLLAND HEDELAND NATURPARK ET GENBRUGSLANDSKAB Kom på opdagelse i et 1.500 ha

Læs mere

NATIONALPARK VADEHAVET PROJEKTKONSULENT JOHN FRIKKE

NATIONALPARK VADEHAVET PROJEKTKONSULENT JOHN FRIKKE NATIONALPARK VADEHAVET PROJEKTKONSULENT JOHN FRIKKE Indhold Vadehavet / Nationalpark Vadehavet? Historien Loven Geografien Organisationen Økonomien Nationalparkplanen, vision og målsætninger Aktiviteterne

Læs mere

Referat Grønt Råd - Jammerbugt Kommune 28 maj 2008 kl. 9.30 Mødelokale 1

Referat Grønt Råd - Jammerbugt Kommune 28 maj 2008 kl. 9.30 Mødelokale 1 Referat Grønt Råd - Jammerbugt Kommune 28 maj 2008 kl. 9.30 Mødelokale 1 Dagsorden: Siden sidst.... 1 Driftsplan for de statslige arealer i Vendsyssel... 2 Handleplan for bekæmpelse af Bjørneklo... 3 Status

Læs mere

Friendship Exchange mellem Kissimme Bay Rotary Klub, distrikt 6980, Florida og Horsens Vestre Rotary Klub, distrikt 1450

Friendship Exchange mellem Kissimme Bay Rotary Klub, distrikt 6980, Florida og Horsens Vestre Rotary Klub, distrikt 1450 Friendship Exchange Friendship Exchange mellem Kissimme Bay Rotary Klub, distrikt 6980, Florida og Horsens Vestre Rotary Klub, distrikt 1450 Søndag Søndag den 10. februar ved middagstid begyndte vores

Læs mere

Udvalgsformand for Landdistriktsudvalget i Randers Kommune: Lars Søgaard

Udvalgsformand for Landdistriktsudvalget i Randers Kommune: Lars Søgaard Mødedato 25. februar 2016 Start- og sluttidspunkt Kl. 17.00 19.00 Sted Allingåbro Hotel, hovedgaden 9, 8961 Allingåbro Mødereferat Udvalgsformand for Landdistriktsudvalget i Randers Kommune: Lars Søgaard

Læs mere

CYKLING UDEN ALDER ØRESUND RUNDT 15 7. - 9. AUGUST 2015 ALLE HAR RET TIL GODE MADOPLEVELSER

CYKLING UDEN ALDER ØRESUND RUNDT 15 7. - 9. AUGUST 2015 ALLE HAR RET TIL GODE MADOPLEVELSER CYKLING UDEN ALDER ØRESUND RUNDT 15 7. - 9. AUGUST 2015 ALLE HAR RET TIL GODE MADOPLEVELSER INDHOLD HVORFOR CYKELREJSER UDEN ALDER? ODENSE-HAMBORG 2014 RØNDE-ARENDAL 2015 ØRESUND RUNDT 2015 ØKONOMI TURARRANGØRERNE

Læs mere

Politik for Nærdemokrati

Politik for Nærdemokrati Politik for Nærdemokrati oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 2 Rammer for nærdemokratiet... 4 2.1 Definition af lokalområder... 4 2.2 Lokal repræsentation...

Læs mere

Forankrede fyrtårne. kampen for lokalt ejerskab JANUAR

Forankrede fyrtårne. kampen for lokalt ejerskab JANUAR Forankrede fyrtårne kampen for lokalt ejerskab JANUAR 2008 Fyrtårnsprojekter Udvikling kan finde sted på mange måder. Det kan spænde fra de helt små lokale initiativer over mellemstore projekter til de

Læs mere

Grundejerforeningen For Hellerup og Maglegaard Sogne

Grundejerforeningen For Hellerup og Maglegaard Sogne Grundejerforeningen For Hellerup og Maglegaard Sogne Jomsborgvej September 2011 Formanden skriver Det har været den vådeste sommer i 100 år, og mange medlemmer af grundejerforeningen har haft oversvømmelser

Læs mere

Frank Søndergaard Jensen. Rekreative stier - Friluftsrådet Roskilde, 5. oktober 2011

Frank Søndergaard Jensen. Rekreative stier - Friluftsrådet Roskilde, 5. oktober 2011 Brugergrupp per og deres adfæ ærd - og lidt om holdninger, konflik kter, viden og forvaltningstiltag Frank Søndergaard Jensen Rekreative stier - Friluftsrådet Roskilde, 5. oktober 2011 Transportmiddel

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

Udviklingsstrategi. for landdistrikter

Udviklingsstrategi. for landdistrikter Udviklingsstrategi for landdistrikter Indhold Indledning 2 Landdistrikterne under forandring 3 Prioriterede udfordringer i kommunens landdistrikter 4 Initiativer idéer til tværgående projekter 5 Idéer

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Teknik- og Miljøudvalget Referat Dato: Tirsdag den 8. oktober 2013 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Katja Lindblad, Ingolf Mathiesen, Niels Jørgensen,

Læs mere

Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016

Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016 Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016 1. Formål En meget stor del af Køge Kommunens areal udgøres af landdistrikter, og en betydelig del af kommunens borgere bor i landdistrikterne.

Læs mere