Miljøscreening. Strategisk Miljøvurdering (SMV) Råstofplanlægning. Siem Skov Nord Rebild Kommune. Side 1 af 24

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Miljøscreening. Strategisk Miljøvurdering (SMV) Råstofplanlægning. Siem Skov Nord Rebild Kommune. Side 1 af 24"

Transkript

1 Miljøscreening Strategisk Miljøvurdering (SMV) Råstofplanlægning Siem Skov Nord Rebild Kommune Side 1 af 24

2 Miljøscreening af det foreslåede graveområde Siem Skov Nord Baggrund I forbindelse med miljøvurderingen af Råstofplan 2016 har Region Nordjylland gennemført miljøscreeninger af en række graveområder. Ved hjælp af et screeningsskema er råstofindvindingens mulige påvirkning af en række miljøparametre vurderet. Miljøparametrene har baggrund i miljøvurderingslovens brede miljøbegreb /10/. Beskrivelse af det foreslåede graveområde Det foreslåede graveområde Siem Skov Nord er screenet for at afklare, om eventuel indvinding af sand, sten og grus inden for det foreslåede graveområde vil have væsentlig påvirkning på miljøet. Det foreslåede graveområde dækker i alt ca. 56,4 ha og ligger ca. 5 km sydøst for Skørping i Rebild Kommune i Siem Skov. Råstofforekomsten består af sand, grus og sten. Grænsende til det foreslåede graveområde ligger en aktiv råstofgrav Siem Skov. Side 2 af 24

3 Figur 1: Oversigtskort Side 3 af 24

4 Screening af miljøparametre Screeningen bruges til at danne overblik over påvirkningen af de udvalgte miljøparametre. Vurderingen er angivet med krydser i nedenstående skema, som skal forstås således: Mindre påvirkning Væsentlig påvirkning Parameteren findes ikke inden for eller nær graveområdet, eller det kræver ingen særlige hensyn at sikre mod væsentlig påvirkning., derfor ikke miljøvurdering. Parameteren findes inden for eller nær graveområdet, og det kan kræve særlige hensyn, f.eks. vilkår til indvinding og efterbehandling, at sikre mod væsentlig påvirkning. Der er tale om en mindre påvirkning, som ikke i sig selv udløser miljøvurdering. Parameteren findes inden for eller nær graveområdet, og er af en sådan karakter, at vilkår til afværge muligvis ikke er tilstrækkeligt. Væsentlig påvirkning kan ikke afvises på dette niveau i planprocessen og en miljøvurdering kan være nødvendig. Indledende screening Ja Nej Bemærkninger Planen er omfattet af lovens (nr. 939 af 3. juli 2013) bilag 3 eller 4 /10/ Planen kan påvirke et internationalt naturbeskyttelsesområde væsentligt Det foreslåede graveområde er omfattet af Bilag 3 nr.19, Stenbrud og minedrift i åbne brud, hvor minestedets areal er over 25 hektar, eller tørvegravning på et areal over 150 hektar, da det samlede indvindingsområde er 56,4 ha, samt Bilag 4, nr. 2a: Stenbrud og minedrift i åbne brud samt tørvegravning /10/. Det foreslåede graveområde grænser op til et Natura 2000-område nr. 18 Rold Skov, Lindenborg Ådal og Madum Sø. Det kan ikke afvises, at der kan forekomme en hydrologisk påvirkning af Natura 2000-området, såfremt der i det foreslåede område skal indvindes vand til grusvask mv. Side 4 af 24

5 Screening Bemærkninger (Planens indvirkning på miljøet) Miljøparametre Mindre påvirkning Væsentlig påvirkning Biologisk mangfoldighed, flora og fauna Eventuelle nærliggende internationale naturbeskyttelsesområder (Natura 2000) Habitatnaturtyper eller andre særligt følsomme eller truede naturtyper Naturbeskyttelsesloven ( 3-natur, diger, beskyttelseslinjer mv.) Det foreslåede graveområde grænser mod vest op til et Natura 2000-område nr. 18 Rold Skov, Lindenborg Ådal og Madum Sø, der omfatter EF habitatområde nr. 20 af samme navn og EFfuglebeskyttelsesområde nr. 3 Madum Sø. Fuglebeskyttelsesområdet ligger dog ca. 1,5 km fra det foreslåede graveområde. /2/. Hvis der i forbindelse med råstofindvinding skal indvindes grundvand til grusvask mv., kan det ikke afvises, at det vil medføre en negativ påvirkning af de våde naturtyper samt vandløb i Natura 2000-området. Natura 2000-området rummer landets næststørste skovkompleks med især rødgranplantager, men også med store, gamle forekomster af bøgeskov, samt store rentvandede søer som Madum Sø og Store Økssø. I ådalens bund løber den på store strækninger uregulerede Lindenborg Å, der fødes af en perlerække af kilder, hvoraf de mest kendte er Lille Blåkilde, Ravnkilde, Blåhøl og Kovadsbækken. Langs ådalens kuperede dalsider findes en usædvanlig rig og unik natur især tilknyttet områdets kilder og kalkforekomster. På områdets kalkoverdrev findes en række sjældne planter som bakkegøgeurt og fruesko, som i Danmark kun findes i dette område. Området rummer også flotte partier med hængesæk og højmose, hvoraf de vigtigste er Langmose i Hellum Skov, Farsø Mose samt højmosen ved Lille Økssø. /2/. Der er ingen vandløb umiddelbart omkring det foreslåede graveområde, og der er dermed ikke risiko for uønskede effekter af overfladeafstrømning til udpegede habitatnaturtyper /3/. Nærmeste habitatnaturtype er en mindre hængesæk (naturtype nr. 7140) beliggende ca. 45 m vest for det foreslåede graveområde og længere mod vest ligger flere skovområder med bøg på mor (natur nr. 9110) /3/. Ændring i de hydrologiske forhold, kan udgøre et problem for flere af de omkringliggende naturområder, og dermed forhindre eller forsinke en opfyldelse af god naturtilstand på naturområderne. Der forventes ikke øget frigivelse af næringsstoffer som følge af grusindvindingen. Der findes tre mindre områder beskyttet af naturbeskyttelseslovens 3 indenfor det foreslåede graveområde. I den nordlige del ligger to mindre søer omgivet af skov, og i den østlige del ligger en mindre mose. Umiddelbart op til den nordvestlige grænse af det foreslåede graveområde ligger flere moseområder. At grave, deponere eller på anden måde påvirke naturområderne vil være Side 5 af 24

6 Screening Bemærkninger (Planens indvirkning på miljøet) Miljøparametre Mindre påvirkning Væsentlig påvirkning en væsentlig negativ påvirkning. Der kan graves indtil få meter fra dem uden at de påvirkes. Der er ingen beskyttede vandløb indenfor eller i umiddelbar nærhed af det foreslåede graveområde, men der løber flere mindre grøfter, der ikke er beskyttede, indenfor den vestlige del af det foreslåede graveområde. Nærmeste beskyttede vandløb ligger ca. 90 m øst for det foreslåede graveområde. Det drejer sig om Lyngbyskov Bæk, der løber ud i Skibsted Å. /3/. Det er ikke nogen særlig stor risiko for at det vil påvirkes. Se endvidere under overfladevand. Overfladeafstrømning af vand, som indeholder partikler eller uønskede stoffer kan påvirke naturområderne. Det vurderes at sandsynligheden for væsentlig påvirkning er lille /3/. Hele det foreslåede graveområde ligger inden for skovbyggelinje /3/. Skovbyggelinjen skal sikre det frie udsyn til skoven og bevare skovbrynene som værdifulde levesteder for plante- og dyrelivet. Indenfor skovbyggelinjen må der ikke placeres bebyggelse som for eksempel bygninger, skure, campingvogne og master. Indvinding af råstoffer vil således ikke stride imod skovbyggelinjens beskyttelse. Dyreliv Ifølge Miljøministeriets digitale naturkort er den samlede artsscore og prioriteringen af levesteder for rødlistede arter er lav inden for graveområderne. Der er registreret op til 47 truede arter i det samme 10 x 10 km kvadrater som det potentielle graveområde ligger i, hvilket er i den høje ende /15/. Den vestlige del af det foreslåede graveområde ligger i et af kvadraterne der er udpeget som National prioritering, fordi der er en høj koncentration af truede arter. Det skyldes, at Natura 2000-området ligger i samme kvadrat som det foreslåede graveområde. Det kan ikke udelukkes at en eller flere af arterne forekommer indenfor det foreslåede graveområde, og der bør foretages en nærmere undersøgelse af, om der er truede arter i området, og efterfølgende iværksættes foranstaltninger til beskyttelse af disse inden en indvinding igangsættes. Der er ikke kendskab til konkrete observationer af arter inden for det foreslåede graveområde /2//3/. Bilag IV arter: Følgende bilag IV arter har deres udbredelse i samme 10 x 10 km kvadrat som det foreslåede graveområde: damflagermus, vandflagermus, brunflagermus, langøret flagermus, sydflager- Side 6 af 24

7 Screening Bemærkninger (Planens indvirkning på miljøet) Miljøparametre Mindre påvirkning Væsentlig påvirkning mus, skimmelflagermus, troldflagermus, dværgflagermus, odder, markfirben, stor vandsalamander og spidssnudet frø /4/. Fjernelse af natur, herunder træer kan potentielt have negativ indflydelse på visse arter, f.eks. flagermus, men også padder der raster i området omkring ynglesøer og vandløb. Det kan ikke udelukkes at visse af arterne yngler eller raster indenfor det foreslåede graveområde, og der bør foretages en nærmere undersøgelse af, om der er bilag IV arter i området, og efterfølgende iværksættes foranstaltninger til beskyttelse af disse inden en indvinding igangsættes. Fugle: Jævnfør DOFbasen er der registreret ca. 54 fuglearter på de nærmeste lokaliteter /11/. Næsten alle fuglearterne er fredede. Der er endvidere arter, som er omfattede af fuglebeskyttelsesdirektivets bilag 1, den danske gulliste og rødliste, og på regionale rødlister i Europa. F.eks. rød glente og stor hornugle Det kan ikke udelukkes at en eller flere af arterne kan yngle indenfor eller nær det foreslåede graveområde. Visse arter er følsomme over for forstyrrelser, og det bør sikres at man ikke fjerner redetræer for f.eks. rovfugle, ugler, spætter mv. i ynglesæsonen. Planteliv Der er ikke konkret kendskab til bilagsarter, sjældne, fredede eller truede plantearter inden for eller i nærheden af det foreslåede graveområde /3/. Spredningskorridorer Hele det foreslåede graveområde ligger inden for økologiske forbindelser /1/. Råstofindvindingen vurderes ikke at bryde korridoren, da det foreslåede graveområde kun berører en mindre del af korridoren. Grønne områder Der er ikke kendskab til natur- og vildtreservater eller andre grønne områder inden for det foreslåede graveområde /1//3/. Skovrejsning/ skovnedlæggelse Hele det foreslåede graveområde er udpeget som potentielt naturområde. I retningslinjerne står, at indenfor de potentielle naturområder skal hensynet til naturinteresser varetages i balance med de øvrige interesser i det åbne land /1/. Da arealet skal efterbehandles til natur vurderes indvinding af sand, grus og sten ikke at være i konflikt med retningslinjerne. Det foreslåede graveområde ligger ikke indenfor skovrejsningsområde eller område hvor skovrejsning er uønsket /1/. Side 7 af 24

8 Screening Bemærkninger (Planens indvirkning på miljøet) Miljøparametre Mindre påvirkning Væsentlig påvirkning Hele det foreslåede graveområde er udlagt som fredskovspligtigt areal /3/. Råstofindvinding vil være en væsentlig påvirkning af skovområdet, og der bør foretages en nærmere undersøgelse af, hvilke naturinteresser der er i det foreslåede graveområde og efterfølgende iværksættes foranstaltninger til beskyttelse af disse inden en indvinding igangsættes. Fredning Der findes ikke fredede områder, eller forslag til fredede områder, inden for det foreslåede graveområde /1//3/. Jordbund og vand Det foreslåede graveområde ligger ikke inden for strandbeskyttelseslinjen eller klitfredning /3/. Jordforurening Der er ikke kortlagt jordforurening på vidensniveau 1 eller 2 inden for det foreslåede graveområde. Området er ikke omfattet af områdeklassificering /3/. Risiko for forurening Generelt er der ikke større risiko for jordforurening i forbindelse med råstofindvinding end ved almindelig jordbrugsmæssig drift eller anlægsarbejde. Det foreslåede graveområde er i dag skov, hvorfor der vil være en lettere forhøjet risiko for spild fra maskiner og lignende. Jordhåndtering/flytning Overfladevand, herunder påvirkning af vandløb og vådområder Udledning af spildevand Spild af forurenende stoffer såsom olie kan forekomme f.eks. ved fejl under brug eller ved reparation af hydrauliske systemer på maskiner. Det udgør normalt ikke et problem i råstofgrave. Der er fri anvendelse af jorden, da det foreslåede graveområde ikke er forureningskortlagt eller omfattet af områdeklassificering. Der vil sandsynligvis være en mindre mængde overjord som skal deponeres i forbindelse med indvindingen. Afhængig af efterbehandlingen vil jorden blive lagt tilbage eller kørt bort. Der ligger to søer inden for det foreslåede graveområde samt flere grøfter, som ikke er målsatte. I forbindelse med håndtering af råstofferne (sortering, støvbekæmpelse mm.) vil der være et stort vandforbrug som indvindes fra grundvandet. Det kan ikke afvises, at indvindingen kan have en påvirkning på de søer og grøfter der ligger inden for det foreslåede graveområde. I forbindelse med evt. vådsortering af under forarbejdningsprocessen kan der være tale om nedsivning af vaskevand til grundvandet (recirkulation). Dette kræver tilladelse. Vandet som ned- Side 8 af 24

9 Screening Bemærkninger (Planens indvirkning på miljøet) Miljøparametre Mindre påvirkning Væsentlig påvirkning siver vil dog ikke indeholde stoffer som kan påvirke grundvandet negativt. Grundvandsforhold Terrænet i det foreslåede graveområde ligger mellem kote m/dvr90 /18/. Grundvandsspejlet ligger jf. potentialekort i kote m/dvr90 /19/. Det er ikke sandsynligt, at der graves under grundvandsspejlet. Hvis der indvindes under grundvandsspejlet vil dette normalt ikke påvirke de hydrauliske parametre væsentligt herunder grundvandsstanden /6/ /7/. Det foreslåede graveområde ligger jf. seneste viden i område med særlige drikkevandsinteresser (OSD) /3/. På dette tidspunkt i planfasen er kendskabet til geologien i området usikkert. På den baggrund vurderes det, at det ikke kan afvises, at der kan være en påvirkning. Se under risiko for grundvandsforurening. Hellum vandværk, Thorup Vandværk og Siem Vandværk indvinder vand fra i alt 3 boringer, (DGU. Nr , og ) /17/ og /19/. Boringerne ligger 1,7 km i hhv. nordvestlig, nord og nordøstlig retning. Det foreslåede graveområde ligger inden for indvindingsoplandet til disse boringer samt det grundvandsdannede opland /16/. Jf. seneste viden ligger en mindre del af den sydøstlige del af det foreslåede graveområde inden for indvindingsoplandet til Korup Vandværk. På dette tidspunkt i planfasen er kendskabet til geologien i området usikkert. På den baggrund vurderes det, at det ikke kan afvises, at der kan være en påvirkning. Se under risiko for grundvandsforurening. Indvindingsoplandet er klassificeret som nitratfølsomt indvindingsområde samt et indsatsområde mht. nitrat /3/. Ved råstofindvinding er der ingen påvirkning i forhold til nitrat. I forhold til efterfølgende arealanvendelse er det praksis, at man i forbindelse med efterbehandlingen udlægger graveområder med drikkevands- og grundvandsinteresser til ekstensiv drift hvor der ikke sprøjtes og gødskes. Der plantes sandsynligvis skov igen. Der er ikke udpeget boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) indenfor det foreslåede graveområde/3/. Grundvandskvaliteten reguleres gennem de statslige vandplaner vedtaget i Jf. vandplanerne er hele området kortlagt som område med terrænnære, regionale og dybe grundvands- og drikkevandsforekomster /9/. De terrænnære og regionale forekomster har ringe kemisk tilstand /9/ Hvor de dybe forekomster har en god kemisk tilstand. De terrænnære forekomster har en ringe kvantitativ tilstand hvor de regionale og dybe har en god kvantitativ tilstand. Jf. /20/ er der ikke opsat mål for grundvands- Side 9 af 24

10 Screening Bemærkninger (Planens indvirkning på miljøet) Miljøparametre Mindre påvirkning Væsentlig påvirkning tilstanden. 2. del af vandplanerne kaldes vandområdeplaner og er i høring indtil 23. juni 2015 og forventes vedtaget december Målsætningen i vandområdeplanerne er god kemisk og kvantitativ tilstand /20/. Indvinding af sand, sten og grus påvirker normalt ikke grundvandskvaliteten. Det vurderes, at sandsynligheden for forurening er begrænset. Ligeledes kan der foretages afbødende foranstaltninger i forhold til dette, ligesom det er praksis, at man i forbindelse med efterbehandlingen udlægger graveområder med drikkevands- og grundvandsinteresser til ekstensiv drift hvor der ikke sprøjtes og gødskes. Risiko for forurening af grundvandsressourcen Råstofindvinding er ikke i sig selv en forurenede proces. Lag som fjernes ved indvinding, har tidligere ydet en vis beskyttelse af grundvandet, og området vil generelt være mere sårbart overfor uheld som oliespild. Dette er både hvis der graves over og under grundvandsspejlet. På nuværende tidspunkt i planprocessen er geologien samt grundvandsforholdene ukendte og usikre og med baggrund i dette kan det ikke afvises, at der er risiko for forurening af grundvandet fra eks. spild. Jf. en undersøgelse vedr. konsekvensen for grundvandskvaliteten ved råstofindvinding under grundvandsspejlet vurderes der ikke at være en øget risiko for forurening af grundvandet med olieprodukter i de undersøgte gaveområder /5/. Undersøgelsen viste ligeledes, at råstofindvinding under grundvandsspejlet ikke medførte en øget transport af pesticidholdigt overfladevand til grundvandet i de undersøgte graveområder/5/. I forhold til efterfølgende arealanvendelse er det afhængig af den efterfølgende arealanvendelse. Det er dog praksis, at man i forbindelse med efterbehandlingen udlægger graveområder med drikkevands- og grundvandsinteresser til ekstensiv drift hvor der ikke sprøjtes og gødskes. Vandstandsændringer Indvinding af sten og grus giver normalt ikke anledning til permanente vandstandssænkninger i vandløb, søer og andre våde naturtyper. Ved råstofindvinding under grundvandsspejlet vil der være en mindre momentan hydrologisk påvirkning af vandstanden i en evt. gravesø og i de omkringliggende søer. Vandstanden vil Side 10 af 24

11 Screening Bemærkninger (Planens indvirkning på miljøet) Miljøparametre Mindre påvirkning Væsentlig påvirkning genetablere sig efter endt indvinding. Selve indvindingen af sten, grus og sand er ikke problematisk, men den tilhørende nødvendige indvinding af vand til grusvask og støvdæmping mv., kan give en påvirkning af våde naturtyper. Dette er beskrevet under kumulative effekter. Jf. undersøgelser af vandstandsændringer i forbindelse med råstofindvinding under grundvandsspejlet påvirkes grundvandsmagasinet og vandstanden på de undersøgte lokaliteter kun lokalt og i mindre omfang /6/ /7/. Oversvømmelsesrisiko Indvinding af sten og grus giver normalt ikke anledning til oversvømmelse. Afstrømningsforholdene kan ændres, men vandet vil normalt samle sig i det foreslåede graveområde. Der ligger en beboelsesejendom ca. 300 m nordøst for det foreslåede graveområde. Det skal sikres at huse og veje ikke bliver påvirket. Okkerpotentielle områder Landskab, kulturarv, arkitektonisk og arkæologisk arv Der er enkelte mindre områder inden for det foreslåede gravområde som er klassificeret med ingen risiko for okker udledning. Den resterende del af det foreslåede graveområde er ikke klassificeret i forhold til risiko for okkerudledning /3/. Landskabelig værdi Det foreslåede graveområde ligger inden udpegning af særligt værdifuldt landskab, Retningslinjerne siger at: De særligt værdifulde landskaber skal så vidt muligt friholdes for inddragelse af arealer til formål, der kan skæmme landskabet. Større byggeri samt større veje og tekniske anlæg skal så vidt muligt undgås. Øvrigt byggeri og anlæg skal placeres og udformes under særlig hensyntagen til landskabet /1/. Det foreslåede graveområde ligger ikke inden for kystnærhedszonen /1/. Geologiske særpræg Det foreslåede graveområde ligger ikke inden for geologiske interesse- eller beskyttelsesområder, værdifulde geologiske områder, geologiske rammeområder, nationale geologiske interesseområder, nationale kystlandskaber, geosites, amtslige geologiske interesseområder, eller andre kortlægninger med relevans for geologien /1//12/. Kulturhistoriske værdier Arealet ligger ikke inden for værdifulde kulturmiljøer eller kulturarvsarealer/1//3/. Der er ikke kortlagt beskyttede sten- og diger inden for det foreslåede graveområde. Det østligste hjørne af det østlige graveområde grænser op til et beskyttet sten- og jorddige /3/. Side 11 af 24

12 Screening Bemærkninger (Planens indvirkning på miljøet) Miljøparametre Mindre påvirkning Væsentlig påvirkning Kirker Der er ca. 500 m til nærmeste kirke, der er Torup kirke /1//3/. Der er ingen indsigtslinjer eller beskyttelseszone omkring kirken. Omkring den sydlige del af kirken mod det foreslåede graveområde findes et bredt læbælte, og derfor vil kirken og dens omgivelser vil ikke blive påvirket af råstofindvindingen. Fredede eller bevaringsværdige bygninger, samt arkitektoniske værdier Befolkning, menneskers sundhed Kommuneplaner og lokalplaner Begrænsninger og gener overfor befolkningen Det foreslåede graveområde ligger ikke inden for kirkebyggelinjer /3/. Der er ikke kendskab til fredede eller bevaringsværdige bygninger eller arkitektoniske værdier inden for eller i umiddelbar nærhed af det foreslåedes graveområde /1//16/. Der er ingen lokalplaner, der overlapper med det foreslåede graveområde. I Kommuneplan er det foreslåede graveområde omfattet af udpegningerne særligt værdifulde landskaber, potentielt naturområde og økologisk forbindelse /1/. Det vurderes dog ikke, jf. naturafsnittet, at disse udpegninger er i direkte modstrid med indvinding af råstoffer. Indvinding af råstoffer vil overordnet set altid give gener for befolkningen. Indvinding af ler giver dog en relativt kortvarig påvirkning, som i dette tilfælde ikke vurderes at være væsentlig. Der ligger ingen ejendomme inden for det foreslåede graveområde, der stort set består af skov. Ejendommen Torup Hedegård ligger lige ca. 130 meter syd for det foreslåede graveområde, og derudover ligger der en mindre bolig ca. 530 meter øst for. Ejendomme som ligger tæt på det foreslåede graveområde og langs transportvejene vil i den periode, hvor der graves nær ejendommene opleve støj, vibrationer og muligvis støv fra kørsel med tunge køretøjer. Dette er beskrevet nedenfor. Disse gener forekommer dog uanset hvor indvindingen placeres. Her til kommer et ukendt antal ejendomme langs transportvejene. Om jordprisen eller ejendomsprisen påvirkes af indvindingen afhænger af, hvordan området kan efterbehandles. Normalt sker der ingen ændring pga. indvindingens midlertidige karakter. Hvis der ikke kan efterbehandles til jordbrugsformål pga. sårbart grundvand, kan det have betydning for jordprisen, ligesom det vil opleves som en begrænsning for de berørte jordejere. Side 12 af 24

13 Screening Bemærkninger (Planens indvirkning på miljøet) Miljøparametre Mindre påvirkning Væsentlig påvirkning Trafikafvikling/belastning Indvinding af råstoffer vil overordnet set altid resultere i øget trafik, uanset placering. De nærmeste veje, som leder fra det foreslåede graveområde, er kategoriseret som kommunale klasse 4 veje. Der er forholdsvist kort til overordnede veje. Transportvejene går gennem tættere bebyggede områder, og der kan være tale om øget trafikal belastning i lokalområdet. Støj Indvinding af råstoffer vil overordnet set altid resultere i forøget støjniveau i nærområdet. Indvinding, af- og pålæsning samt transport støjer. Støjen vil komme fra dozer når muld rømmes af, gravemaskiner under gravearbejde, læssemaskiner og lastbiler under læsning, maskinel under sortering og forarbejdning af materialer, transport af materiale fra det foreslåede graveområde, samt dozer når muld lægges på igen. Det foreslåede graveområde er beliggende i skov og ca. 300 meter syd for landsbyen Torup. Beboerne nær det foreslåede graveområde og transportvejen vil opleve støj fra indvinding, forarbejdning samt transport, muligvis både udendørs og indendørs. Dog, med den fremherskende vindretning V-SV, så vil støjen de fleste dage af året, blive båret væk fra landsbyen. Støv Der kan i tørre perioder forekomme støv på grund af kørsel på ubefæstede arealer. Relativt få vil påvirkes, da genen kan afbødes med vanding af køreveje og stakke. Vibrationer Der vil forekomme vibrationer fra gravearbejde og kørsel med tunge køretøjer, samt af- og pålæsning. Primært vil bygningerne tæt på det foreslåede graveområde og transportvejene blive påvirket i forbindelse med transport af ler. Bygninger opført uden sokkel er følsomme overfor vibrationer. Der kan være bevaringsværdige bygninger på transportruten, f.eks. i Siem. Risiko for ulykker Indvinding af råstoffer vil overordnet set altid resultere i risiko for ulykker. Risikoen ved råstofindvinding kan sidestilles med risikoen ved landbrugsdrift. Der vil derfor ikke forventes en øget risiko for ulykker. Da det antages at uvedkommende ikke opholder sig eller færdes i det foreslåede graveområde, bør det ikke i sig selv udgøre en risiko for beboerne. Sikkerhed Indvinding af råstoffer vil overordnet set altid resultere i en sikkerhedsrisiko. Bl.a. i forhold til trafiksikkerhed, som følge af øget Side 13 af 24

14 Screening Bemærkninger (Planens indvirkning på miljøet) Miljøparametre Friluftsliv/rekreative interesser Påvirkning af erhvervsliv Mindre påvirkning Luft, klima og ressourceforbrug Eventuel påvirkning af klima Luftforurening (støv og andre emissioner) Emissioner fra eventuel trafik til og fra området Væsentlig påvirkning tung trafik på veje der ikke er forberedt til dette. Der er gode til- og frakørselsforhold ved det foreslåede graveområde, men de mulige transportveje til og fra graveområderne vil gå gennem mindre byer, vil der være en vis risiko i forhold til den tunge trafik. Der vil være risiko for ulykker mellem lastbiler og bløde trafikanter, særligt i tættere bebyggede områder. Der er ikke kendskab til rekreative interesser i nærområdet, som kan blive påvirket væsentligt af udvidelsen /1//13/. Erhvervslivet i lokalområdet kan muligvis blive påvirket positivt, idet der kan sikres arbejdspladser i graveperioden. Hvis det ikke er muligt at efterbehandle til jordbrugsformål, forventeligt til skov, vil jordbrugserhvervet blive påvirket i mindre grad. Sandsynligheden for dette er lille. Der er ikke kendskab til øvrige virksomheder i nærområdet, som forventes at blive påvirket negativt af en evt. råstofindvinding /3//13/. Der vil altid være tale om udledning af CO 2, CH 4 og N 2 O i forbindelse med energiforbrug ved råstofindvinding samt efterfølgende transport. Om råstofferne udvindes på denne lokalitet eller en anden er i forhold til klimapåvirkning af underordnet betydning. Afhængig af produktionsformen vil der forekomme luftforurening fra maskiner og lignende. Emissioner herfra er primært forbrændingsprodukter fra dieselmotorer dvs. kvælstofilter (NO x ), partikler, kulbrinter (HC), kulilte (CO), PAH er, samt drivhusgasserne CO 2, CH 4 og N 2 O. Dette gælder uanset hvor indvindingen finder sted. Området er dog åbent, og der er god mulighed for at partiklerne kan transporteres væk. Der kan fremkomme støv fra indvindingen, forarbejdning og kørsel på ubefæstede arealer. Dette kan afhjælpes med afbødende foranstaltninger. Nærmeste beboelsesejendom er beliggende 300 m nordøst for det foreslåede graveområde. Der vurderes ikke at være en påvirkning. Der vil være udstødning fra tung trafik. Om råstofferne udvindes på denne lokalitet eller en anden er i den forbindelse af underordnet betydning. Emissioner herfra er primært forbrændings- Side 14 af 24

15 Screening Bemærkninger (Planens indvirkning på miljøet) Miljøparametre Mindre påvirkning Væsentlig påvirkning produkter fra dieselmotorer dvs. kvælstofilter (NO x ), partikler, kulbrinter (HC), kulilte (CO), PAH er, samt drivhusgasserne CO 2, CH 4 og N 2 O. Arealforbrug Arealet er udlagt som fredskov. Ved fældning af fredskov skal der etableres 150 % erstatningsskov. Der vil sandsynligvis etableres skov i det foreslåede graveområde igen. Energiforbrug Der vil altid være energiforbrug i forbindelse med drift og transport af råstoffer. Hvis råstofferne ikke hentes fra det foreslåede graveområde vil de skulle hentes et andet sted, med et tilsvarende energiforbrug til følge. Vandforbrug Der bruges ofte vand til vådsigtning, vanding af veje mv. mængderne er ikke kendt på nuværende tidspunkt. Men der vil sandsynligvis være et stort forbrug. Vandet vil nedsive igen. Der vil dog være et mindre tab. Produkter, materialer, råstoffer Der er normalt ikke noget forbrug af produkter, materialer eller råstoffer ved indvinding af sand, sten og grus. Der vil benyttes olie og drivmidler til maskinel. Det foreslåede graveområde vil være med til at dække regionens behov for sand, sten og grus. Affald, genanvendelse Indvinding af sand, sten og grus resulterer normalt ikke i affald. Evt. brændbart affald og eller farligt affald fra maskiner (olie mv.) vil bortskaffes i henhold til Rebild Kommunes affaldsregulativ. Der vil være tale om begrænsede mængder. Kemikalier, miljøfremmede stoffer Kumulative effekter Der benyttes normalt ikke kemikalier eller miljøfremmende stoffer ved indvinding af sand, sten og grus. Der vil altid være en risiko for spild og udslip af f.eks. olieprodukter til maskiner. Risikoen vurderes at være lille, såfremt disse håndteres og opbevares på en godkendt og forsvarlig måde. Kumulative effekter Det foreslåede graveområde grænser op til et eksisterende graveområde. Skovrydning og indvinding i de to områder samtidigt, vil have en væsentlig betydning for området som økologisk forbindelse og som naturområde og vil have indflydelse på området landskabskarakter, idet området er udpeget som særlig værdifuldt landskab. Der vil forekomme indirekte kumulative effekter såfremt der i det foreslåede område skal indvindes vand til grusvask mv. idet der i området allerede er intensiv vandindvinding fra de tilgrænsende råstofgrave. Denne kumulative effekt vil kunne påvirke de om- Side 15 af 24

16 Screening Bemærkninger (Planens indvirkning på miljøet) Miljøparametre Mindre påvirkning Væsentlig påvirkning kringliggende våde naturområder, ikke mindst habitatnaturtyperne i Natura 2000-område nr. nr. 18 Rold Skov, Lindenborg Ådal og Madum Sø Syd for det foreslåede graveområde ligger et eksisterende graveområde, der ligeledes er omfattet af fredskov. Hvis der bliver fjernet mere skov, vil det medføre en kumulativ forringelse af skovens naturindhold samt oplevelse af at være en stor sammenhængende skov. Der er ikke kendskab til andre virksomheder eller andet, som vil bidrage til kumulative effekter /13/. De arbejdspladser, som vil forblive eller opstå i området i forbindelse med lerindvindingen, vil bidrage positivt til lokalsamfundet, sammen med eksisterende og kommende virksomheder. Indbyrdes effekter mellem miljøparametre Påvirkningen ved indvinding af sten, grus og sand er normalt lille, men i dette tilfælde er der så mange parametre; fjernelse af skov, støj, trafik, udvidelse af området, påvirkning af grundvand der alle retter sig mod særligt naturværdierne på det foreslåede graveområde, at det vurderes at give en væsentlig påvirkning. Side 16 af 24

17 Kort På de følgende kort er udvalgte miljøparametre fra screeningen illustreret. Kortene er inddelt i de overordnede emner Biologisk mangfoldighed, flora og fauna, Jordbund og vand, Landskab, kulturarv, arkitektonisk og arkæologisk arv samt Befolkning, menneskers sundhed og Luft, klima og ressourceforbrug. Biologisk mangfoldighed, flora og fauna Figur 2: Udvalgte temaer vedrørende natur-relaterede miljøparametre. Side 17 af 24

18 Jordbund og vand Figur 3: Udvalgte temaer vedrørende jordbund og grundvand. Side 18 af 24

19 Landskab, kulturarv, arkitektonisk og arkæologisk arv Figur 4: Udvalgte temaer vedrørende landskabelige og kulturhistoriske værdier. Side 19 af 24

20 Befolkning, menneskers sundhed, Luft, klima og ressourceforbrug, samt Kumulative effekter Figur 5: Udvalgte temaer vedrørende påvirkningen af befolkningen og klimaet. Side 20 af 24

21 Konklusion Resultatet af miljøscreeningen er opstillet skematisk nedenfor. Hvorvidt der samlet set, inden for de overordnede temaet under det brede miljøbegreb, er risiko for væsentlig påvirkning af én eller flere miljøparametre, er angivet med farver som læses således: Rød Gul Grøn Væsentlig påvirkning, som udløser miljøvurdering Mindre påvirkning, som ikke udløser miljøvurdering, derfor ikke miljøvurdering Biologisk mangfoldighed, flora og fauna Jordbund og vand Landskab, kulturarv, arkitektonisk og arkæologisk arv Befolkning, menneskers sundhed Luft, klima og ressourceforbrug På baggrund af det foreslåede graveområdes størrelse og screeningen vurderer Region Nordjylland, at det ikke på dette overordnede niveau i planprocessen kan afvises, at visse miljøparametre vil påvirkes væsentligt. Det drejer sig især om nærhed til Natura-2000 område, fjernelse af skov, natur inden for det foreslåede graveområde, samt de kumulative og indbyrdes effekter ved at fjerne et så stort skov- og naturområde, i et område, hvor der i forvejen er udlagt graveområder. Det vurderes derfor, at der skal gennemføres en egentlig miljøvurdering af indvinding i det foreslåede graveområde. At andre miljøparametre ikke påvirkes er under forudsætning af, at der i sagsbehandlingen af en eventuel indvindingstilladelse, stilles de nødvendige vilkår til indvindingen, afværgeforanstaltninger og efterbehandling efter de relevante lovgivninger. Det drejer sig f.eks. om øvrige grundvandsforhold, støv, støj og vejadgang. Side 21 af 24

22 Referencer Alle websteder er besøgt i maj-august /1/ Rebild Kommune, 2013, Rebild Kommuneplan /2/ Miljøministeriet, Geodatastyrelsen. Uden dato. Natura 2000 Høring /3/ Miljøministeriet, Danmarks Miljøportal, arealinformation. /4/ Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet Faglig rapport fra DMU nr Håndbog om dyrearter på habitatdirektivets bilag IV - til brug i administration og planlægning. /5/ Region Hovedstaden, Region Midtjylland og COWI 2014, Konsekvensen for grundvandskvaliteten ved råstofindvinding under grundvandsspejlet fase 2. /6/ Region Hovedstaden og COWI 2015, Monitering af vandstand ved Store Rosenbuk Grusgrav. /7/ Tore Stamp Kirkeby et. al, 2011, Råstofindvindingens kvantitative påvirkning af grundvand. /8/ Miljøministeriet, Geodatastyrelsen, april 2015, MiljøGIS: Forslag til vandområdeplaner /9/ Miljøministeriet, Geodatastyrelsen MiljøGIS: Vandplaner /10/ Miljøministeriet Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer (LBK nr. 939 af 03/07/2013). /11/ Dansk ornitologisk forening. Uden dato. DOFbasen. Side 22 af 24

23 /12/ Miljøministeriet, Naturstyrelsen, Geodatastyrelsen. Uden dato. MiljøGIS: Geologi. Geol_Overordnede_omrader%20theme-kms-wmsdtkskerm&mode=browse&zoomdir=0&selectorgroups=&zoomsiz e=2&queryfile=&querylayer=&profile=miljoegis-geologiskeinteresser&page=content&searchlayers=&shapeindex=&searchtext=&q ueryname=&xmlfile=&wrkspcid=&datasource=&scalebarname=standar d&mapext= % % % /13/ Geodatastyrelsen, PlansystemDK /14/ Miljøministeriet Bekendtgørelse af lov om råstoffer (LBK 657 af 27/05/2013). /15/ Miljøministeriet. Digitale naturkort til et grønt Danmarkskort. /16/ Kulturstyrelsen. Fund og fortidsminder. /17/ GEUS, Jupiterdatabase. 0#zoom= &lat= &lon= &visiblelayers=Topografisk&filter=&layers=jupite r_boringer_ws&mapname=jupiter&filter=&epsg=25832&mode= map&map_imagetype=png&wkt= /18/ Miljøministeriet, Kort og matrikelstyrelsen 2014, Danmarks Høj demodel 2007, DHM-2007/Terræn Data version 1.0 december /19/ Regionalt potentialekort, Nordjyllands Amt. Senest opdateret i 2007 ved Nordjyllands Amt/Naturstyrelsen /20/ Miljøministeriet, Naturstyrelsen, 2011, rev Vandplan Vandplan Limfjorden. Hovedvandopland 1.2 Vanddistrikt: Jylland og Fyn Side 23 af 24

24 Rådgiver: Sagsbehandler: Kvalitetskontrol: NIRAS A/S. Vestre Havnepromenade 9, postboks 119, 9100 Aalborg. Jane Kirkegaard biolog, Mikkel Kloppenborg Nielsen forstkandidat, Maria Pilehave Jensen Ingeniør og Anja Wejs, Klima- og Miljøplanlægger. Niels Peder Mortensen, specialkonsulent, geolog. Region Nordjylland. Rikke Ellemann-Biltoft, Ph.d. geolog. Region Nordjylland. Side 24 af 24

Miljøscreening. Strategisk Miljøvurdering (SMV) Råstofplanlægning. Vadum graveområde Aalborg Kommune. Miljøscreening, Forslag til graveområde Vadum

Miljøscreening. Strategisk Miljøvurdering (SMV) Råstofplanlægning. Vadum graveområde Aalborg Kommune. Miljøscreening, Forslag til graveområde Vadum Luftfoto 2013 NIRAS A/S Miljøscreening Strategisk Miljøvurdering (SMV) Råstofplanlægning Vadum graveområde Aalborg Kommune Side 1 af 23 Miljøscreening af Forslag til graveområde Vadum Baggrund I forbindelse

Læs mere

Lokalplanområdet vurderes at være artsfattigt og med relativt lav naturværdi.

Lokalplanområdet vurderes at være artsfattigt og med relativt lav naturværdi. Ingen Ikke væsentlig Væsentlig Miljøvurdering af planer og programmer Screeningsskema iht. lovbekendtgørelse nr. 936 af 24/9 2009. Screeningen (forundersøgelsen) omfatter sandsynlige væsentlige påvirkning

Læs mere

Nedenstående skema viser resultatet af screeningen af forslaget til udvidelse af graveområdet Fruens Banke med ca. 2,2 ha mod nord.

Nedenstående skema viser resultatet af screeningen af forslaget til udvidelse af graveområdet Fruens Banke med ca. 2,2 ha mod nord. Screening Nedenstående skema viser resultatet af screeningen af forslaget til udvidelse af graveområdet Fruens Banke med ca. 2,2 ha mod nord. Fastlægger planen rammerne for fremtidige projekter, der er

Læs mere

Ansvarlig sagsbehandler

Ansvarlig sagsbehandler Beskrivelse af planforslag Klimatilpasningsplanen består af en baggrundsrapport og en decideret tillæg til Kommuneplan 2013. Begge dele skal miljøvurderes i forhold til lovgivningen omkring miljøvurdering

Læs mere

Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan

Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan MILJØVURDERING Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan 2016 2027 Munke Bjergby Delområde, gravefelt B. Mindre udvidelse mod vest Sorø Kommune Side 1 Beskrivelse af området Det foreslåede nye råstofgraveområde

Læs mere

Plan: Tillæg nr. 21 til Spildevandsplan for Haderslev Kommune, Kloakerede områder

Plan: Tillæg nr. 21 til Spildevandsplan for Haderslev Kommune, Kloakerede områder Skema A Screening af Forslag til tillæg nr. 21 til Spildevandsplan 2008-2012 for Haderslev Kommune Plan: Tillæg nr. 21 til Spildevandsplan 2008-2012 for Haderslev Kommune, Kloakerede områder Planens overordnende

Læs mere

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Miljøscreening i henhold til Lov om af planer og programmer Halsnæs Kommune Projekt Lokalplan 08.7 for Skansevej Dato marts 2013 Deltagere ved screeningsmøde Jørgen krog Læservejledning: Lov om af planer

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 31 til Kommuneplan 2013 Forslag til lokalplan nr. 307 Administrationsbygning på Rafns Alle i Støvring

Forslag til tillæg nr. 31 til Kommuneplan 2013 Forslag til lokalplan nr. 307 Administrationsbygning på Rafns Alle i Støvring SCREENING FOR MILJØVURDERING Forslag til tillæg nr. 31 til Kommuneplan 2013 Forslag til lokalplan nr. 307 Administrationsbygning på Rafns Alle i Støvring Baggrund og formål Formålet med planerne er at

Læs mere

Sagsnr P Plan og Byg Rådhuspladsen 1, 3300 Frederiksværk

Sagsnr P Plan og Byg Rådhuspladsen 1, 3300 Frederiksværk 19-09-2017 Sagsnr. 01.02.05-P16-116-17 Plan og Byg Rådhuspladsen 1, 3300 Frederiksværk.. Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Halsnæs Kommune Projekt Lokalplan 08.14

Læs mere

Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde

Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde Lokalplanens indvirkning på miljøområdet er vurderet i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer,

Læs mere

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Halsnæs Kommune Projekt Forslag til tillæg 1 til Lokalplan 65 Dato: 14. marts 2011 Deltagere ved screeningsmøde Mette Vestergaard

Læs mere

Miljøscreening. Strategisk Miljøvurdering (SMV) Råstofplanlægning. Forslag til Udvidelse af Grindsted graveområde Aalborg Kommune Side 1 af 22

Miljøscreening. Strategisk Miljøvurdering (SMV) Råstofplanlægning. Forslag til Udvidelse af Grindsted graveområde Aalborg Kommune Side 1 af 22 Miljøscreening, Forslag til udvidelse af Grindsted graveområde Regional Udvikling Miljøscreening Strategisk Miljøvurdering (SMV) Råstofplanlægning Forslag til Udvidelse af Grindsted graveområde Aalborg

Læs mere

Miljøscreeningsskema. Tjekliste til miljøvurdering af forslag til lokalplan nr UDKAST

Miljøscreeningsskema. Tjekliste til miljøvurdering af forslag til lokalplan nr UDKAST UDKAST Miljøscreeningsskema Tjekliste til miljøvurdering af forslag til lokalplan nr. 2016-03 Odsherred Kommune har i samarbejde med Lejerbo udarbejdet en plan for en boligbebyggelse på ejendommen teglværkskrogen

Læs mere

SCREENING FOR MILJØVURDERING

SCREENING FOR MILJØVURDERING Bilag 1 SCREENING FOR MILJØVURDERING Indsatsplan for indsatsområdet omkring Guldbæk og Øster Hornum En plan for beskyttelse af drikkevandet Baggrund og formål Indsatsplanen for Guldbæk og Øster Hornum

Læs mere

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Miljøscreening i henhold til Lov om af planer og programmer Halsnæs Kommune Kommuneplantillæg nr. 1 for Hundested bymidte Dato 6. august 2015 Deltagere ved screeningsmøde: Inha og pvme Læservejledning:

Læs mere

Væsentlig negativ indvirkning Skal anvendes, når planen medfører væsentlige ændringer i forhold til det bestående miljø.

Væsentlig negativ indvirkning Skal anvendes, når planen medfører væsentlige ændringer i forhold til det bestående miljø. 1/8 Screening for miljøvurdering af planforslag Rammeplan for grundvandsbeskyttelse i Skanderborg Kommune i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Udfyldning af skemaet Skemaet er udfyldt

Læs mere

Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 3 til Helsingør Kommunes spildevandsplan

Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 3 til Helsingør Kommunes spildevandsplan Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 3 til Helsingør Kommunes spildevandsplan 2012-2026. Tillægget til spildevandsplanens indvirkning på miljøområdet er vurderet i henhold til Lov om miljøvurdering

Læs mere

Det vurderes endvidere, at anlægget af genbrugspladsen drejer sig om anvendelsen af et mindre område på lokalt plan.

Det vurderes endvidere, at anlægget af genbrugspladsen drejer sig om anvendelsen af et mindre område på lokalt plan. Miljøscreening af Affaldsplan 2014-24 Affaldsplanen er omfattet af Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer nr. 936 af 3. juli 2013, idet den indeholder en ombygning af kommunens

Læs mere

Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan 2016 2027

Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan 2016 2027 MILJØVURDERING Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan 2016 2027 Faxe Graveområde, mindre udvidelse mod sydvest Faxe Kommune Side 1 Beskrivelse af området Det foreslåede nye råstofgraveområde omfatter

Læs mere

Tjekliste Miljøvurdering af spildevandsplan eller tillæg dertil

Tjekliste Miljøvurdering af spildevandsplan eller tillæg dertil Tjekliste Miljøvurdering af spildevandsplan eller tillæg dertil Læsevejledning Offentlige myndigheder skal foretage en miljøvurdering af planer og programmer, der kan få en væsentligt indvirkning på miljøet,

Læs mere

Miljøscreening. Strategisk Miljøvurdering (SMV) Råstofplanlægning. Nørum graveområde Hjørring Kommune. Side 1 af 23

Miljøscreening. Strategisk Miljøvurdering (SMV) Råstofplanlægning. Nørum graveområde Hjørring Kommune. Side 1 af 23 Miljøscreening Strategisk Miljøvurdering (SMV) Råstofplanlægning Nørum graveområde Hjørring Kommune Side 1 af 23 Miljøscreening af Nørum graveområde Baggrund I forbindelse med miljøvurderingen af Råstofplan

Læs mere

Copyright: COWI Miljøscreening. Strategisk Miljøvurdering (SMV) Råstofplanlægning. Lyngså Vest Frederikshavn Kommune.

Copyright: COWI Miljøscreening. Strategisk Miljøvurdering (SMV) Råstofplanlægning. Lyngså Vest Frederikshavn Kommune. Copyright: COWI 2015 Miljøscreening Strategisk Miljøvurdering (SMV) Råstofplanlægning Lyngså Vest Frederikshavn Kommune Side 1 af 25 Miljøscreening af det foreslåede graveområde Lyngså Vest Baggrund I

Læs mere

Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt

Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt Roskilde Kommune Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt Forslag til kommuneplantillæg nr. 14 til kommuneplan 2013 Planens indhold Kommuneplantillæg giver

Læs mere

Copyright: COWI Miljøscreening. Strategisk Miljøvurdering (SMV) Råstofplanlægning. Lyngså Syd Frederikshavn Kommune.

Copyright: COWI Miljøscreening. Strategisk Miljøvurdering (SMV) Råstofplanlægning. Lyngså Syd Frederikshavn Kommune. Copyright: COWI 2015 Miljøscreening Strategisk Miljøvurdering (SMV) Råstofplanlægning Lyngså Syd Frederikshavn Kommune Side 1 af 25 Miljøscreening af det foreslåede graveområde Lyngså Syd Baggrund I forbindelse

Læs mere

Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 2 til Helsingør Kommunes spildevandsplan

Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 2 til Helsingør Kommunes spildevandsplan Forhold relevant (væsentligt) Forhold relevant (uvæsentligt) Forhold ikke relevant Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 2 til Helsingør Kommunes spildevandsplan 2012-2026. Tillægget til spildevandsplanens

Læs mere

Screening vedvarende energi

Screening vedvarende energi Dato: 5. januar 2017 qweqwe Screening vedvarende energi Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Halsnæs Kommune Projekt Kommuneplan 2013 vedvarende energikilder ved boliger

Læs mere

Miljøscreening, jf. reglerne i lov om miljøvurdering af planer og programmer

Miljøscreening, jf. reglerne i lov om miljøvurdering af planer og programmer Notat Vandforsyningsplan 2013 Dato: 13. marts 2013 Udarbejdet af: Ulrik Mathiasen Miljøscreening, jf. reglerne i lov om miljøvurdering af planer og programmer Indledning Notatet omfatter en vurdering af

Læs mere

Beskrivelse af rev. Skema status Dato Udfyldt/rev. af Bygherre Team Plan Miljøvurderingsgruppen C Rev. af projekt. Bilag A. Miljøoplysningsskema

Beskrivelse af rev. Skema status Dato Udfyldt/rev. af Bygherre Team Plan Miljøvurderingsgruppen C Rev. af projekt. Bilag A. Miljøoplysningsskema Plan nr.: Risikostyringsplan 2015 Tekst: Risikostyringsplanen er udarbejdet på bagrund af EU's Oversvømmelsesdirektiv. Planen indeholder dels en kortlægning af oversvømmelsesomfang, hyppighed og risiko

Læs mere

Skema til projektafgrænsning

Skema til projektafgrænsning Skema til projektafgrænsning Projektets navn: Lokalplan 311 Off formål, børnehave Støvring Ådal, Støvring Projektansvarlig: Toke Rinfeldt-Iversen (TRI) Miljøvurdering er påbegyndt: 28. 04.17 Miljøvurdering

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Lokalplan/kommuneplantillæg nr.: Lokalplan nr. 900.3160 L09 og kommuneplantillæg nr. 15 Kontor/team: Sagsbehandler: Team Plan og Erhvervsudvikling

Læs mere

Kirsten Coolidge. Kommune plan 2013

Kirsten Coolidge. Kommune plan 2013 1 of 5 Udkast til screening efter miljøvurderingsloven (Lovbekendtgørelse nr. 316 af 5. maj 2004 om miljøvurdering af planer og programmer m. senere ændringer). Plan / program: Kommuneplantillæg nr. 20

Læs mere

Miljøscreening. Strategisk Miljøvurdering (SMV) Råstofplanlægning. Hvorup Øvelsesterræn Aalborg Kommune. Miljøscreening, Hvorup Øvelsesterræn

Miljøscreening. Strategisk Miljøvurdering (SMV) Råstofplanlægning. Hvorup Øvelsesterræn Aalborg Kommune. Miljøscreening, Hvorup Øvelsesterræn Copyright: COWI 2015 Miljøscreening Strategisk Miljøvurdering (SMV) Råstofplanlægning Hvorup Øvelsesterræn Aalborg Kommune Side 1 af 24 Miljøscreening af det foreslåede graveområde Hvorup Øvelsesterræn

Læs mere

Miljøvurdering - screening

Miljøvurdering - screening Miljøvurdering - screening Plan nr.: Tekst: Lokalplan for grønt område ved Sønderparken Skema status Dato Udfyldt/rev. Beskrivelse af rev. af Bygherre A 26/10-2012 LIFA v/jch Team Plan B Miljøvurderingsgruppen

Læs mere

SMV-screening af planer og programmer

SMV-screening af planer og programmer Generelle oplysninger Navn på plan Tillæg 5 til Spildevandsplan 2012-2020: Opdatering af spildevandsplan og tidsplan for Gammel Stevns Dato for screeningen Januar 2015 Screenet af AnniJJ, Heidkjae, SteRoe,

Læs mere

Miljøscreening i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer

Miljøscreening i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer NOTAT Miljøscreening i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til lokalplan nr. 029 Dato: 5. oktober 2009 Sagsbehandler: jrhan J.nr.: 017684-2008 Dok. nr.: 454708 LÆSEVEJLEDNING

Læs mere

Miljøscreening - i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer (inkl. Agenda 21 faktorer)

Miljøscreening - i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer (inkl. Agenda 21 faktorer) screening - i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer (inkl. Agenda 21 ) Herlev Kommune Dato Marts 2016 Projektbeskrivelse Udarbejdelse af tillæg nr. 5 til spildevandsplan 2010 2019.

Læs mere

_v2_Screening for miljøvurdering af forslag til planer for Skibstrup byudvikling

_v2_Screening for miljøvurdering af forslag til planer for Skibstrup byudvikling Screening for pligt til miljøvurdering af forslag til Lokalplan 4.27 for boligområde ved Skibstrup Stationsvej og Tillæg nr. 40 til Kommuneplan 2013-2025 samt udkast til udbygningsaftale Lokalplanens,

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer

Miljøvurdering af planer og programmer Miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan 90 Et bevaringsværdigt sommerhusområde ved Sønderklit, Fanø Bad Fanø Kommune Udført efter lov nr. 316 af 5. maj 2004 om Miljøvurdering af planer

Læs mere

Screening for miljøvurdering af planforslag i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Screening for miljøvurdering af planforslag i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer 1/6 Screening for miljøvurdering af planforslag i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Udfyldning af nedenstående skema Skemaet kan udfyldes med følgende fem svarmuligheder: Til emner,

Læs mere

Screeningsskema Lov om miljøvurdering af planer og programmer Lokalplan nr. Udført af: Dato: Sagsnr.:

Screeningsskema Lov om miljøvurdering af planer og programmer Lokalplan nr. Udført af: Dato: Sagsnr.: sskema Lov om miljøvurdering af planer og programmer Lokalplan nr. Udført af: Dato: Sagsnr.: 2016-9 og Kommuneplantillæg nr. 22 Kirstine M. Tommerup 31. august 2016 01.02.05-P16-19-15 // 01.02.15-P15-1-15

Læs mere

Miljø-screening af forslag til lokalplan Boliger ved Hellebo Park i Helsingør

Miljø-screening af forslag til lokalplan Boliger ved Hellebo Park i Helsingør Miljø-screening af forslag til lokalplan 1.127 Boliger ved Hellebo Park i Helsingør Lokalplanens indvirkning på miljøområdet er vurderet i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer (lovbekendtgørelse

Læs mere

Screeningsskema Lov om miljøvurdering af planer og programmer Lokalplan nr. Udført af: Dato:

Screeningsskema Lov om miljøvurdering af planer og programmer Lokalplan nr. Udført af: Dato: sskema Lov om miljøvurdering af planer og programmer Lokalplan nr. Udført af: Dato: 2016-xx-P.U.Bruunsvej, Faaborg Emil Julius Hansen (emjuh) Den 27.9.2016 Sagsnr.: Indledende screening Ja Nej Planen er

Læs mere

Opførelsen af ny bebyggelse med tilhørende anlæg kræver, at der tilvejebringes en lokalplan i henhold til Planlovens 13.

Opførelsen af ny bebyggelse med tilhørende anlæg kræver, at der tilvejebringes en lokalplan i henhold til Planlovens 13. Screening af Forslag til Lokalplan 137 Rækkehuse på Fortvej. I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer 1 er der pligt til at miljøvurdere planer, hvor der fastlægges rammer for fremtidige

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Lokalplan/kommuneplantillæg nr.: 913.413-L2 og kommuneplantillæg Sags.nr.: 9..4-K8-1-15 nr. 36 Kontor/team: Team Plan og Erhvervsudvikling Sagsbehandler:

Læs mere

Screening i henhold til 3, stk. 1, pkt.3 i bekendtgørelse nr af 10. december 2015, om miljøvurdering af planer og programmer.

Screening i henhold til 3, stk. 1, pkt.3 i bekendtgørelse nr af 10. december 2015, om miljøvurdering af planer og programmer. 1/9 Screening for miljøvurdering af Natura 2000-handleplan 2016-2021 Salten Å, Salten Langsø, Mossø og søer syd for Salten Langsø og dele af Gudenå nr. 52, habitatområde H48 og Fuglebeskyttelsesområde

Læs mere

Scoping af planer og programmer i forhold til miljøvurdering

Scoping af planer og programmer i forhold til miljøvurdering Scoping af planer og programmer i forhold til miljøvurdering Nedenstående matrice er et hjælpeværktøj særligt til scoping af planer og programmer, der er omfattet af lovens 3, stk. 1 nr. 1 og 3, stk. 1

Læs mere

Copyright: COWI Miljøscreening. Råstofplanlægning. Vester Hassing Aalborg Kommune. Side 1 af 23

Copyright: COWI Miljøscreening. Råstofplanlægning. Vester Hassing Aalborg Kommune. Side 1 af 23 Copyright: COWI 2015 Miljøscreening Råstofplanlægning Vester Hassing Aalborg Kommune Side 1 af 23 Miljøscreening af det foreslåede graveområde Vester Hassing Baggrund Region Nordjylland har modtaget et

Læs mere

Notat. Region Nordjylland Foreløbig naturkonsekvensvurdering af et foreslået graveområde i Hellum og Siem Skov ved Hellum INDHOLD. 1 Baggrund...

Notat. Region Nordjylland Foreløbig naturkonsekvensvurdering af et foreslået graveområde i Hellum og Siem Skov ved Hellum INDHOLD. 1 Baggrund... Notat Region Nordjylland Foreløbig naturkonsekvensvurdering af et foreslået graveområde i Hellum og Siem Skov ved Hellum INDHOLD 29. Oktober 2015 Projekt nr. 220849 Dokument nr. 1217667297 Version 1 Udarbejdet

Læs mere

Miljøscreening. Strategisk Miljøvurdering (SMV) Råstofplanlægning. Skarrehage Nord Morsø Kommune. Side 1 af 25

Miljøscreening. Strategisk Miljøvurdering (SMV) Råstofplanlægning. Skarrehage Nord Morsø Kommune. Side 1 af 25 Miljøscreening Strategisk Miljøvurdering (SMV) Råstofplanlægning Skarrehage Nord Morsø Kommune Side 1 af 25 Miljøscreening af det foreslåede graveområde Skarrehage Nord Baggrund I forbindelse med miljøvurderingen

Læs mere

Screening for miljøvurdering af tillæg nr. 14 til spildevandsplan for Skanderborg Kommune

Screening for miljøvurdering af tillæg nr. 14 til spildevandsplan for Skanderborg Kommune Screening for miljøvurdering af tillæg nr. 14 til spildevandsplan 2009-2018 for Skanderborg Kommune Udført af Tue Skov og Marcus Tranbjerg Dato: 20-03-2014 Indhold 1 Indledning og baggrund 3 2 Planens

Læs mere

Screening i henhold til 3, stk. 1, pkt.3 i bekendtgørelse nr af 10. december 2015, om miljøvurdering af planer og programmer.

Screening i henhold til 3, stk. 1, pkt.3 i bekendtgørelse nr af 10. december 2015, om miljøvurdering af planer og programmer. 1/9 Screening for miljøvurdering af Natura 2000-handleplan 2016-2021 Horsens Fjord, havet øst for og Endelave, Natura 2000-område nr. 56, habitatområde H52 og Fuglebeskyttelsesområde F36 Screening i henhold

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Lokalplan/kommuneplantillæg nr.: Svanelundsvej ny boligbebyggelse Kontor/team: Team Plan Sagsbehandler: Tonni Hansen og Erhvervsudvikling Sags.nr.:

Læs mere

Tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013 og Lokalplan , Ringe Kost- og Realskole, Ringe Jomoc/akwes 3. april 2017

Tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013 og Lokalplan , Ringe Kost- og Realskole, Ringe Jomoc/akwes 3. april 2017 sskema Lov om miljøvurdering af planer og programmer Lokalplan nr. Udført af: Dato: Sagsnr.: Baggrund Tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013 og Lokalplan 2017-3, Ringe Kost- og Realskole, Ringe Jomoc/akwes

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Region Midtjylland

Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Region Midtjylland Bilag A VVM Myndighed Basis oplysninger Skema til brug for screening (VVM-pligt) Region Midtjylland Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Indvinding af sand, grus og sten på

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 015 Dato: 14-01-2015 Sagsbehandler: Mkchr J.nr.: 01.02.15-P16-15

Forslag til kommuneplantillæg nr. 015 Dato: 14-01-2015 Sagsbehandler: Mkchr J.nr.: 01.02.15-P16-15 NOTAT Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til kommuneplantillæg nr. 015 Dato: 14-01-2015 Sagsbehandler: Mkchr J.nr.: 01.02.15-P16-15 LÆSEVEJLEDNING Lov om

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 091 for udstykning af ejendom på Jerichausvej Dato: 15. februar 2016 Sagsbehandler: mfels J.nr.:01.02.

Forslag til lokalplan nr. 091 for udstykning af ejendom på Jerichausvej Dato: 15. februar 2016 Sagsbehandler: mfels J.nr.:01.02. NOTAT Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til lokalplan nr. 091 for udstykning af ejendom på Jerichausvej Dato: 15. februar 2016 Sagsbehandler: mfels J.nr.:01.02.05-P16-14-15

Læs mere

Skema til projektafgrænsning

Skema til projektafgrænsning Skema til projektafgrænsning Projektets navn: Kommuneplantillæg for klimatilpasning Projektansvarlig: TRI (Rune) Miljøvurdering er påbegyndt:25. juni 2017 Miljøvurdering er afsluttet: 30. august 2017 Kommuneplantillægget

Læs mere

Screening for miljøvurdering

Screening for miljøvurdering Screening for miljøvurdering I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer skal en myndighed udarbejde en miljøvurdering af planer og programmer, der antages at kunne få væsentlig indvirkning

Læs mere

Tjekliste Miljøvurdering af spildevandsplan eller tillæg dertil

Tjekliste Miljøvurdering af spildevandsplan eller tillæg dertil Tjekliste Miljøvurdering af spildevandsplan eller tillæg dertil Læsevejledning Offentlige myndigheder skal foretage en miljøvurdering af planer og programmer, der kan få en væsentligt indvirkning på miljøet,

Læs mere

MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen. Lokalplan 086-620, Bolig ved Ribelandevej

MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen. Lokalplan 086-620, Bolig ved Ribelandevej MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen Lokalplan 086-620, Bolig ved Ribelandevej TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø November 2014 INDHOLD FORMALIA 3 INDLEDNING

Læs mere

Screening af Forslag til Tillæg 4 til Kommuneplan 2014 og Forslag til Lokalplan

Screening af Forslag til Tillæg 4 til Kommuneplan 2014 og Forslag til Lokalplan Screening af Forslag til Tillæg 4 til Kommuneplan 2014 og Forslag til Lokalplan 138 I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer 1 er der pligt til at miljøvurdere planer, hvor der fastlægges

Læs mere

Side 1 af 8. Center Natur og Miljø. Journalnr: P Ref.: Lene Lauridsen Dato: 5. januar Basis oplysninger

Side 1 af 8. Center Natur og Miljø. Journalnr: P Ref.: Lene Lauridsen Dato: 5. januar Basis oplysninger Center Natur og Miljø Journalnr: 01.16.04-P19-22-15 Ref.: Lene Lauridsen Dato: 5. januar 2016 VVM Myndighed Rebild Kommune Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Etablering af fjernvarmeledninger

Læs mere

Lokalplan nr. 110 for Park Teatret Dato: 18. januar 2018 Sagsbehandler: rburv J.nr.: P

Lokalplan nr. 110 for Park Teatret Dato: 18. januar 2018 Sagsbehandler: rburv J.nr.: P NOTAT Miljøscreening Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (LBK nr 448 af 10/05/2017) Lokalplan nr. 110 for Park Teatret Dato: 18. januar 2018 Sagsbehandler: rburv

Læs mere

Screeningen er gennemført for at afklare, hvorvidt nedlæggelsen af DuPonts interne renseanlæg, kan føre til væsentlige påvirkninger på miljøet.

Screeningen er gennemført for at afklare, hvorvidt nedlæggelsen af DuPonts interne renseanlæg, kan føre til væsentlige påvirkninger på miljøet. Bilag 2b: Miljøscreening af tillæg 5 (Dupont) til Spildevandsplanen for Billund Kommune 2011-2018 Byg & Plan, den 21/12/16 Billund Kommune har i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Læs mere

Planlægning for opstilling af 3 stk. V52 850 KW Vestas vindmøller ved Nørregård nord for Klemensker med tilhørende adgangsvej og service-/vendeplads

Planlægning for opstilling af 3 stk. V52 850 KW Vestas vindmøller ved Nørregård nord for Klemensker med tilhørende adgangsvej og service-/vendeplads Bornholms Regionskommune Screening vedr. evt. miljøvurdering af planer for vindmøller ved Krashave Forsiden skal altid udfyldes. De øvrige sider er hjælpeværktøj til brug for udfyldelse af forsiden. Navn

Læs mere

Tjekliste Miljøvurdering af spildevandsplan eller tillæg dertil

Tjekliste Miljøvurdering af spildevandsplan eller tillæg dertil Tjekliste Miljøvurdering af spildevandsplan eller tillæg dertil Læsevejledning Offentlige myndigheder skal foretage en miljøvurdering af planer og programmer, der kan få en væsentligt indvirkning på miljøet,

Læs mere

Lokalplan nr. 095 for boliger ved Byvej 47 Dato: Oktober 2016 Sagsbehandler: rburv J.nr.: Dok. nr.:

Lokalplan nr. 095 for boliger ved Byvej 47 Dato: Oktober 2016 Sagsbehandler: rburv J.nr.: Dok. nr.: NOTAT Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Lokalplan nr. 095 for boliger ved Byvej 47 Dato: Oktober 2016 Sagsbehandler: rburv J.nr.: Dok. nr.: LÆSEVEJLEDNING Lov om

Læs mere

Miljøvurdering. Hvorfor en miljøvurdering?

Miljøvurdering. Hvorfor en miljøvurdering? Miljøvurdering Hvorfor en miljøvurdering? I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer (Lovbekendtgørelse nr. 936 af 24. september 2009) skal kommunen udarbejde en miljøvurdering, når den

Læs mere

Lokalplan nr. 117 for ny dagligvarebutik i Skibby nord Dato: 30. oktober 2017 Sagsbehandler: ejjep J.nr.: P

Lokalplan nr. 117 for ny dagligvarebutik i Skibby nord Dato: 30. oktober 2017 Sagsbehandler: ejjep J.nr.: P NOTAT Miljøscreening Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (LBK nr 448 af 10/05/2017) Lokalplan nr. 117 for ny dagligvarebutik i Skibby nord Dato: 30. oktober 2017

Læs mere

TELEFON 87 92 22 00 TELEFAX 87 92 11 28 HJEMMESIDE: www.samsoe.dk SCREENING FOR MILJØVURDERING AF FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN

TELEFON 87 92 22 00 TELEFAX 87 92 11 28 HJEMMESIDE: www.samsoe.dk SCREENING FOR MILJØVURDERING AF FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN SAMSØ KOMMUNE Teknisk Afdeling SØTOFTE 10, TRANEBJERG 8305 SAMSØ TELEFON 87 92 22 00 TELEFA 87 92 11 28 HJEMMESIDE: www.samsoe.dk SCREENING FOR MILJØVURDERING AF FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN SCREENING FOR

Læs mere

Ikke væsentlig indvirkning Skal anvendes, når planen medfører mindre ændringer i forhold til det bestående miljø.

Ikke væsentlig indvirkning Skal anvendes, når planen medfører mindre ændringer i forhold til det bestående miljø. 1/9 Screening for miljøvurdering af forslag til indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Låsby-området i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Udfyldning af skemaet Skemaet kan udfyldes

Læs mere

MILJØSCREENING AF FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG FOR SÆRLIGT VÆRDIFULDE LANDBRUGSOMRÅDER KOMMUNEPLAN FOR TREKANTOMRÅDET 2013-2025

MILJØSCREENING AF FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG FOR SÆRLIGT VÆRDIFULDE LANDBRUGSOMRÅDER KOMMUNEPLAN FOR TREKANTOMRÅDET 2013-2025 MARTS 2014 TREKANTOMRÅDET DANMARK MILJØSCREENING AF FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG FOR SÆRLIGT VÆRDIFULDE LANDBRUGSOMRÅDER KOMMUNEPLAN FOR TREKANTOMRÅDET 2013-2025 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg

Læs mere

Miljøvurdering af planer. Kommuneplan 2013-2025, Hørsholm Kommune. Beskrivelse af ændringer og nye aktiviteter i planområdet:

Miljøvurdering af planer. Kommuneplan 2013-2025, Hørsholm Kommune. Beskrivelse af ændringer og nye aktiviteter i planområdet: Miljøvurdering af planer Kommuneplan 2013-2025, Hørsholm Kommune Beskrivelse af ændringer og nye aktiviteter i planområdet: Kommuneplan 2013-2025 medfører følgende planændringer, som er screenet i forhold

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 030 for rammeområde B 1.29 Dato: Oktober 2016 Sagsbehandler: rburv J.nr.: P

Forslag til kommuneplantillæg nr. 030 for rammeområde B 1.29 Dato: Oktober 2016 Sagsbehandler: rburv J.nr.: P NOTAT Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til kommuneplantillæg nr. 030 for rammeområde B 1.29 Dato: Oktober 2016 Sagsbehandler: rburv J.nr.: 01.02.03-P16-3-16

Læs mere

Randi Sandholm. Lokalplanforslaget

Randi Sandholm. Lokalplanforslaget 1 of 5 Udkast til screening efter miljøvurderingsloven (Lovbekendtgørelse nr. 316 af 5. maj 2004 om miljøvurdering af planer og programmer m. senere ændringer). Plan / program: Lokalplan nr. 397 med Kommuneplantillæg

Læs mere

1 Nye sommerhusområder på Nordfyn

1 Nye sommerhusområder på Nordfyn 30. juni 2017 Notat Nordfyns Kommune Planstrategi om sommerhusområder for Nordfyns Kommune efter Miljøvurderingsloven Projekt nr.: 229149 Dokument nr.: 1224379134 Revision 1 Udarbejdet af LKR Kontrolleret

Læs mere

Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan 2016-2027

Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan 2016-2027 MILJØVURDERING UDKAST Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan 2016-2027 Øde Hastrup delområde, udvidelse mod øst ved Søbjerggård og Tjæreby delområde mod nord ved Elmegård Roskilde Kommune Screening

Læs mere

Hvis ja, er der obligatorisk VVM pligt.

Hvis ja, er der obligatorisk VVM pligt. Bilag A VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Skema til brug for screening (VVM - pligt) Myndighed: Skanderborg Kommune Titel/beskrivende navn på projekt: Privat skovrejsning

Læs mere

Dato: Sagsnr.: P Indledende screening Ja Nej Bemærkninger Planen er omfattet af lovens

Dato: Sagsnr.: P Indledende screening Ja Nej Bemærkninger Planen er omfattet af lovens Masterplan Ringe Screeningen omfatter 7 principper for byens udvikling: En tilgængelig by En koncentreret, varierende og levende bymidte Et rigt handelsmiljø Et godt ungemiljø Plads til natur og bevægelse

Læs mere

Planen kan påvirke et internationalt naturbeskyttelsesområde væsentligt. 3 stk. 1 pkt. 2

Planen kan påvirke et internationalt naturbeskyttelsesområde væsentligt. 3 stk. 1 pkt. 2 , Kommuneplan 201 Kommuneplanens kapitler er screenet individuelt. Derfor vil nedenstående ikke være udfyldt med x, men med tal: 1, 2, etc. Disse henviser til kommuneplanens kapitler. Kommuneplanens kapitler

Læs mere

Hvor og i hvilken grad må planen / projektet antages at kunne få indvirkning på miljøet? Miljøindvirkning. Væsentlig. Mindre. undersøges.

Hvor og i hvilken grad må planen / projektet antages at kunne få indvirkning på miljøet? Miljøindvirkning. Væsentlig. Mindre. undersøges. Ingen betydning Mindre betydende Væsentlig Bør undersøges Vejledning SCREENING Hvor og i hvilken grad må planen / projektet antages at kunne få indvirkning på miljøet? Sag: 14/6514 Forslag til lp 218,

Læs mere

Rebild Kommunes foreløbige høringssvar i forbindelse med forslag til råstofplan 2016 samt forslag til Miljøvurdering og miljørapport.

Rebild Kommunes foreløbige høringssvar i forbindelse med forslag til råstofplan 2016 samt forslag til Miljøvurdering og miljørapport. Center Natur og Miljø Region Nordjylland Råstofgruppen Niels Bohrsvej 30 9220 Aalborg Øst Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 01.09.00-A00-2-14 Ref.:

Læs mere

Miljøscreening i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer

Miljøscreening i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer NOTAT Miljøscreening i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til lokalplan nr. 032 Jægerspris Kraftvarme Dato: 07. måned 2009 Sagsbehandler: jrhan J.nr.: 015861-2009 Dok. nr.:

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 049 og kommuneplantillæg nr. 011 for erhvervsområde ved Københavnsvej i Slangerup.

Forslag til lokalplan nr. 049 og kommuneplantillæg nr. 011 for erhvervsområde ved Københavnsvej i Slangerup. NOTAT Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til lokalplan nr. 049 og kommuneplantillæg nr. 011 for erhvervsområde ved Københavnsvej i Slangerup. Dato: November

Læs mere

Miljøscreening. i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Miljøscreening. i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer NOTAT Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til kommuneplantillæg nr. 018 Håndværksområde ved Skuldelev Dato: 10. marts 2015 Sagsbehandler: dejds J.nr.: Dok.

Læs mere

Dok. nr

Dok. nr Dok. nr. 340-2015-24129 VVM betyder Vurdering af Virkninger på Miljøet og er en planlægningsproces, der skal gennemføres, før større projekter og anlæg kan sættes i gang. Der skal udarbejdes en VVM-redegørelse

Læs mere

Projektets karakteristika

Projektets karakteristika Skema til brug ved screening af projekter på bilag 2 Kriterier iht. bilag 6 i lov nr. 425 af 18. maj 2016 Projektets karakteristika Projektbeskrivelse jf. ansøgningen Råstofindvinding og forarbejdning

Læs mere

Omfang af afledte projekter og aktiviteter

Omfang af afledte projekter og aktiviteter Ikke aktuel Ingen indvirkning Indvirkning Væsentlig indvirkning Ansvar fagområde Vurdering om ansøgning til sommerhusområde Dato: 25. september 2017 Matrikel 75i og del af matrikel 3b Søby by, Søby Begrundelser

Læs mere

Side 1 af 7. Hvad er en screening efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Side 1 af 7. Hvad er en screening efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Hvad er en screening efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Folketinget har vedtaget Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter,

Læs mere

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta:

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Planens navn Kommuneplantillæg 2013.15 og lokalplan 594 for et boligområde ved Efterskolevej, Rantzausminde Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Boligområde med åben lav og tæt lav boligbebyggelse,

Læs mere

Bilag 1 Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Region Midtjylland

Bilag 1 Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Region Midtjylland Bilag 1 Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Region Midtjylland Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Bygherres kontaktperson og telefonnr.

Læs mere

Rebild Kommunes høringssvar til forslag til råstofplan 2016 samt forslag til Miljøvurdering og miljørapport.

Rebild Kommunes høringssvar til forslag til råstofplan 2016 samt forslag til Miljøvurdering og miljørapport. Center Natur og Miljø Region Nordjylland Råstofgruppen Niels Bohrsvej 30 9220 Aalborg Øst Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 01.09.00-A00-2-14 Ref.:

Læs mere

Screening. Rømø. Lokalplanforslag 054-710, Mindre område til fritidshuse ved Lyngvejen

Screening. Rømø. Lokalplanforslag 054-710, Mindre område til fritidshuse ved Lyngvejen FORSLAG Scoping Kommuneplantillæg nr. 02-630, Område til tekniske anlæg, Lokalplanforslag 061-630, Geotermisk Varmeproduktionsanlæg i Tønder Screening Lokalplanforslag 054-710, Mindre område til fritidshuse

Læs mere

Råstofplan 2016. #split# Høringssvar fra Brønderslev Kommune

Råstofplan 2016. #split# Høringssvar fra Brønderslev Kommune #split# Råstofplan 2016 Plan og Miljø Dato: 04-05-2016 Sags. nr.: 86.07.00-P17-1-15 Sagsbeh.: Gorm Pilgaard Jørgensen Lokaltlf.: +4599455109 Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev Telefon 9945 4545 Fax 9945

Læs mere

Bilag 2: Tjekliste til MV-screening

Bilag 2: Tjekliste til MV-screening Bilag 2: Tjekliste til MV-screening Titel: Kommuneplantillæg nr. 6 Til Fae Kommuneplan 2009 Rammeområde Å-T12 Stenknuseri ved Fae Kalkbrud Sagsbehandler: ANFR Dato: 12.10.2011 Sagsnr: 09/25495 Beskrivelse

Læs mere

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 957 af 27. juni 2016]

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 957 af 27. juni 2016] Dok. nr. 340-2016-152639 Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 957 af 27. juni 2016] VVM Myndighed Sorø Kommune - j.nr. 340-2016-25570 Basis oplysninger

Læs mere

Screeningsresultat. Miljøscreening af planer efter Miljøvurderingsloven

Screeningsresultat. Miljøscreening af planer efter Miljøvurderingsloven Miljøscreening af planer efter Miljøvurderingsloven Plantitler 1) Kommuneplanforslag nr. 10 til kommuneplan 2013, og 2) Lokalplanforslag 087 Udvidelse af lokalcenter ved Almindings Runddel Myndighed Lovgrundlag

Læs mere

Forslag til Kommuneplanstrategi 2017

Forslag til Kommuneplanstrategi 2017 Forslag til Kommuneplanstrategi 2017 Udpegning af udviklingsområder i kystnærhedszonen Genvedtagelse af Kommuneplan 2013-25 2 Kommuneplanstrategi 2017 udpeger større, sammenhængende udviklingsområder i

Læs mere

Godkendelse af høringssvar til Region Nordjylland om ikke at anbefale det foreslåede råstofområde ved Vester Hassing

Godkendelse af høringssvar til Region Nordjylland om ikke at anbefale det foreslåede råstofområde ved Vester Hassing Punkt 9. Godkendelse af høringssvar til Region Nordjylland om ikke at anbefale det foreslåede råstofområde ved Vester Hassing 2017-054657 By- og Landskabsforvaltningen og Miljø- og Energiforvaltningen

Læs mere

Miljøvurdering og miljørapport

Miljøvurdering og miljørapport Miljøvurdering og miljørapport Råstofplanlægning Forslag til graveområde Grindsted 1 og 2 Aalborg Kommune Miljøvurdering og Miljørapport Miljøvurdering og miljørapport for Forslag til graveområde Grindsted

Læs mere