Forvaltningsret Retssikkerhed Proces Sagsbehandling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forvaltningsret Retssikkerhed Proces Sagsbehandling"

Transkript

1 Steen Rønsholdt Forvaltningsret Retssikkerhed Proces Sagsbehandling 4. udgave

2 Indholdsoversigt Indledning del. Nogle grundelementer Kapitel 1: Retsgrundlag, retsafgørelse, formel og materiel ret 33 Kapitel 2: Retssikkerhed 63 Kapitel 3: Forvaltningslovens anvendelsesområde del. De enkelte sagsbehandlings- og procesregler Kapitel 4: Begrundelse 127 Kapitel 5: Kompetence 169 Kapitel 6: Habilitet og inhabilitet 211 Kapitel 7: Vejledning 271 Kapitel 8: Repræsentation 289 Kapitel 9: Tavshedspligt og ytringsfrihed 297 Kapitel 10: Offentlighed 305 Kapitel 11: Sagens oplysning 367 Kapitel 12: Partshøring 419 Kapitel 13: Partsaktindsigt 449 Kapitel 14: Lov om behandling af personoplysninger 471 Kapitel 15: Forvaltningsafgørelsens form, bekendtgørelse og klagevejledning del. Retlig kontrol Kapitel 16: Kontrol med og retsvirkning af formelle retlige mangler 523 Litteraturregister 545 Regelsæt 551 Doms- og ombudsmandsregister 555 Stikordsregister 563 9

3 Indholdsfortegnelse Indledning Afgrænsning, systematik og metode del. Nogle grundelementer Kapitel 1. Retsgrundlag, retsafgørelse, formel og materiel ret 1. Retsgrundlagets form og retskildeværdi Dansk forvaltningsret i skreven og uskreven form Særligt om EU-retten og EMK-retten som del af retsgrundlaget God forvaltningsskik Retsgrundlagets indholdsmæssige klarhed Afgørelsens jusside Hjemmelsbestemmelser (retsgrundlaget) Proces-/sagsbehandlingsregler Faktum Bevis Bevisbyrde Retsafgørelsen Oversigt over et sagsbehandlings- og afgørelsesforløb Begreberne formel og materiel ret Sondringens praktiske betydning Proces- og sagsbehandlingsregler som materielretligt retsgrundlag Forholdet mellem materielle og formelle krav i en prøvelsessammenhæng 60 Kapitel 2. Retssikkerhed 1. Retssikkerhedsbegrebet Retssikkerhedstankens historiske forudsætning Det retsstatslige retssikkerhedsparadigme Det velfærdsstatslige retssikkerhedsparadigme Den retsstatslige retssikkerhedsforms fortsatte betydning 69 11

4 Indholdsfortegnelse Læs mere om udgivelsen på 6. Retsafgørelse og faktisk forvaltningsvirksomhed Retssikkerhed og andre hensyn Retssikkerhedsmæssige sammenhænge mellem de forvaltningsretlige grunddiscipliner Retsgrundlagets karakter Myndighedens sammensætning og virkemåde Folketinget Domstolene Traditionelle forvaltningsorganer Nævn og råd Kommunerne Processen/sagsbehandlingen Retlig kontrol 81 Kapitel 3. Forvaltningslovens anvendelsesområde 1. Begreber og systematik Begrebet offentlig forvaltning Indledning om forholdet mellem organ og virksomhed Formelt eller materielt forvaltningsbegreb Forvaltningslovens og offentlighedslovens sondringsgrundlag Afgrænsning af offentlig forvaltning over for anden offentlig myndighed Afgrænsning over for den private sektor Bemyndigelse til udvidet grænsedragning Afgrænsning af offentlig forvaltning på andet retsgrundlag De af forvaltningsloven omfattede sager Oversigt og begreber Retsafgørelser og faktisk forvaltningsvirksomhed Traditionelt afgørelsesbegreb Faktisk forvaltningsvirksomhed Udvidet afgørelsesbegreb Faktisk forvaltningsvirksomhed i sammenhæng med forvaltningsafgørelse Fortolkningsstilarter Offentligretlige ktr. privatretlige beslutninger Materielretlige afgørelser ktr. procesretlige beslutninger Indstillinger og udtalelser

5 Indholdsfortegnelse 3.7. Interne/eksterne beslutninger Regulering på andet retsgrundlag Forvaltningslovens partsbegreb Forholdet mellem partsstatus i klagesag og 1.-instanssag Adressat, ansøger og klager Direkte, væsentlig og individuel retlig interesse Retlig interesse Direkte interesse Individuel interesse Væsentlig interesse Samspillet mellem begreberne Forvaltningsmyndigheden som part del. De enkelte sagsbehandlings- og procesregler Kapitel 4. Begrundelse 1. Begrundelsesbegrebet Domsbegrundelsen Lovbegrundelsen Historisk udvikling Retskilder EU-retten Hensynene Forholdet mellem effektivitet og retssikkerhed Forholdet mellem hensynene i øvrigt Særligt om hensynene i en prøvelsessammenhæng Særligt om kommunalbestyrelsens begrundelse Begrundelsesafgørelsen Begrundelsespligten Begrundelsespligten omfatter den konkrete afgørelses part Begrundelsespligten er obligatorisk og præceptiv Fuldt ud medhold Begrundelsens indhold Jus Faktum Skønsmæssige afgørelser Forholdet mellem jus og faktum Standardbegrundelser Begrundelsen skal være rigtig

6 Indholdsfortegnelse Læs mere om udgivelsen på Objektiv rigtig Subjektiv rigtig Retsvirkning af begrundelsesmangler Forholdet mellem materielretlig og formelretlig efterprøvelse Forholdet mellem materiel og formel efterprøvelse i praksis Objektivt forkert begrundelse som ugyldighedsgrund Subjektivt urigtig begrundelse som ugyldighedsgrund 166 Kapitel 5. Kompetence 1. Begreb og præsentation Forholdet mellem begreberne formel og materiel ret Grundlæggende kriterier og hensyn Kompetencens rets(kilde)grundlag Grundlovens betydning Kompetenceafgørelsen Kompetencespørgsmålets placering i en materielretlig sammenhæng Delegation Begreb og præsentation Hensyn og kriterier af betydning for delegationens lovlighed Intern delegation Hierarkisk organiserede myndigheder Kollegialt sammensatte myndigheder Delegation til underudvalg Delegation til formand Delegation til sekretariat Særligt om kommunal delegation Ekstern delegation Til anden myndighed Delegation til private Videresendelse og kommunikering Retsvirkning af inkompetence

7 Indholdsfortegnelse 7.1. Retsvirkningen i forhold til selve kompetenceordningen eller afgørelse i medfør heraf Retsvirkning i forhold til afgørelser truffet af inkompetent myndighed Saglig inkompetence Stedlig inkompetence Ulovlig delegation Generel eller konkret væsentlighedsvurdering Særlige omstændigheder som taler imod ugyldighed 207 Kapitel 6. Habilitet og inhabilitet 1. Begreb, systematik og metode Historisk perspektiv Retsgrundlaget Retsgrundlagets form Anvendelsesområdet for forvaltningslovens habilitetsregler Habilitetssagen og habilitetsafgørelsen Hensynene Garantihensyn Tillidshensyn Modhensyn Interessebegrebet Graden af tilknytning Formidlede interesser Interessens materielle karakter Forholdet mellem hjemmelsgrundlaget og interessens materielle karakter Interessens omfang Interessens placering i tid Interessens fortsatte eksistens Interessens aktuelle/latente eksistens Særligt om generel inhabilitet Partsinhabilitet, jf. forvaltningslovens 3, stk. 1, nr Interesser af formidlet karakter, jf. forvaltningslovens 3, stk. 1, nr

8 Indholdsfortegnelse Læs mere om udgivelsen på Repræsentationsforhold, jf. forvaltningslovens 3, stk. 1, nr Interesser formidlet ved slægts- og familieforhold, jf. forvaltningslovens 3, stk. 1, nr Interesser formidlet ved tilknytning til private juridiske personer, jf. forvaltningslovens 3, stk. 1, nr Graden og arten af tilknytning Forholdet mellem graden af tilknytning og interessens materielle karakter Offentlig repræsentation i private selskaber, foreninger etc Brancherepræsentanter som sagkyndige To-instans inhabilitet, jf. forvaltningslovens 3, stk. 1, nr Kommunikation instanserne imellem Tilfældigt sammenfaldende kompetencer Opsamlingsbestemmelsen, jf. forvaltningslovens 3, stk. 1, nr Undtagelser og modifikationer, jf. forvaltningslovens 3, stk Manglende substitutionsmulighed Myndighedsinhabilitet Generelle habilitetskrav Begreb og retsgrundlag Hensynene Kommunale habilitetskrav Generel inhabilitet som følge af kommunal ansættelse Generel inhabilitet som følge af privat tilknytningsforhold Generel inhabilitet i forhold til stillinger Retsvirkninger af inhabilitet 265 Kapitel 7. Vejledning 1. Retsgrundlag Konkret vejledning og generel information Hvilke sager er omfattet af vejledningspligten? Hensynene Almindeligt om vejledningspligtens indhold Forholdet mellem initiativ og vejledningspligt Særligt om dispensationsmulighed

9 Indholdsfortegnelse 5.3. Retsuvidenhed i øvrigt Særligt om tolkebistand Om forholdet til klagevejledning Pligt til videresendelse Retsvirkninger af manglende eller mangelfuld vejledning Ugyldighed Erstatningsansvar Tjenstligt ansvar 286 Kapitel 8. Repræsentation 1. Retsgrundlag og hensyn Hvilke sager omfattes af retten til repræsentation? Hvem kan fungere som partsrepræsentant? Repræsentationens omfang Dokumentation for repræsentationsforholdet Hvem skal forvaltningsmyndigheden kommunikere med? Undtagelser fra retten til repræsentation Klageadgang og reaktionsmulighed over for tilsidesættelse af repræsentationsret 295 Kapitel 9. Tavshedspligt og ytringsfrihed 1. Tavshedspligt Begrebs- og retsgrundlag Forvaltningslovens bestemmelser om tavshedspligt Offentligt ansattes ytringsfrihed Forholdet mellem tavshedspligt og ytringsfrihed Ytringer fremsat som privatperson Særligt om loyalitetspligten Udtalelser fremsat på myndighedens vegne Sanktionering af grænseoverskridelser 304 Kapitel 10. Offentlighed 1. Mødeoffentlighed Projektoffentlighed Dokumentoffentlighed i forvaltningen Retsgrundlaget, almindelig udvikling Offentlighedslovens anvendelsesområde Minimumsregulering og meroffentlighed

10 Indholdsfortegnelse Læs mere om udgivelsen på Hensynene Hovedreglen om retten til aktindsigt Hvem tilkommer retten? Hvad omfattes af retten? Individualisering Dokumentbegrebet Notatpligt Undtagelse af sager fra retten til aktindsigt Sager inden for strafferetsplejen Sager om lovgivning Ansættelses- og personalesager Sager om førelse af kalender Undtagelse af dokumenter Ekstraheringspligt og aktindsigt i eksterne og interne faglige vurderinger Sagens faktiske grundlag Eksterne faglige vurderinger Interne faglige vurderinger Undtagelser fra pligten til ekstrahering Interne dokumenter Samme myndighed Ministerbetjening Særligt om kommunalforvaltningen Afgivelse af retlige grunde Interne dokumenter omfattet af aktindsigt Undtagelse af andre dokumenter Statsrådsprotokoller Udveksling imellem ministre og folketingsmedlemmer Udveksling i forbindelse med sekretariatsopgaver Brevveksling vedrørende retssager Materiale vedrørende statistik og videnskabelige undersøgelser Undtagelse af oplysninger Undtagelse af oplysninger om private forhold

11 Indholdsfortegnelse Undtagelse af oplysninger vedrørende drifts- og forretningsforhold Undtagelse af oplysninger af hensyn til statens sikkerhed eller rigets forsvar Undtagelse af hensyn til rigets udenrigspolitiske interesser mv Konkret begrundet undtagelse af særligt kvalificerede dokumenter eller oplysninger Tavshedspligt som begrænsning af aktindsigt Egenacces Aktindsigtens form Behandling og afgørelse af sager om aktindsigt Aktindsigt i medfør af særlovgivning Aktindsigt i medfør af persondataloven EU-rettens påvirkning af reglerne om dokumentoffentlighed Retsvirkninger ved tilsidesættelse af regler om offentlighed Tilsidesættelse af reglerne i offentlighedsloven Retlige mangler i forbindelse med mødeoffentlighed Tilsidesættelse af regler om projektoffentlighed 365 Kapitel 11. Sagens oplysning 1. Begreber, systematik, hensyn og retsgrundlag Begreber Systematik Hensyn Sagsoplysningens formelle retsgrundlag Sagsoplysningens forhold til det materielle retsgrundlag Særligt om skønsmæssigt retsgrundlag Officialprincippets indhold og rækkevidde Oplysningspligtens udstrækning Illustrerende eksempler fra praksis Oplysningsmåden Indledning oversigt Almindeligt om reguleringen i forvaltningslovens kapitel Oplysninger hidrørende fra forvaltningsmyndigheden selv Oversigt

12 Indholdsfortegnelse Læs mere om udgivelsen på Manuel anvendelse af personoplysninger og anvendelse af andre oplysninger end personoplysninger Intern anvendelse af personoplysninger, der behandles i elektronisk form Oplysninger hidrørende fra andre dele af samme forvaltningsmyndighed Oplysninger hidrørende fra andre forvaltningsmyndigheder Oplysninger, der ikke er personoplysninger Videregivelse af personoplysninger Ikke-fortrolige oplysninger og almindeligt fortrolige oplysninger Følsomme oplysninger Særligt om ansøgningssager Andre fortrolige oplysninger Pligt til videregivelse af oplysninger Oplysninger fra parter Sagen rejst af parter Sagen rejses af forvaltningen Oplysninger hidrørende fra eller indhentet af andre private end parter Regulering i medfør af anden lovgivning Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område Lov om retssikkerhed ved forvaltningens anvendelse af tvangsindgreb og oplysningspligter Høring Fakultativ høring Obligatorisk høring Imperativ høring Retsvirkning af oplysningsmangler Retsvirkning af uberettiget videregivelse 415 Kapitel 12. Partshøring 1. Almindeligt om partsmedvirken

13 Indholdsfortegnelse 2. Partshøring Forvaltningslovens regler om partshøring Forvaltningslovens 19, stk Oplysningens karakter Partens manglende kendskab Oplysninger til ugunst for parten Oplysninger af væsentlig betydning Form og fremgangsmåde Undtagelser i medfør af forvaltningslovens 19, stk. 2 fraviges i seks tilfælde, jf. stk. 2, nr Undtagelser som følge af oplysningens karakter og sagens beskaffenhed Undtagelse ved overskridelse af lovbestemt frist Undtagelse begrundet i væsentlige hensyn til offentlige eller private interesser Undtagelse, når parten ikke har ret til aktindsigt Undtagelse, når afgørelsen berører en videre ubestemt personkreds Undtagelse, når der ved lov i øvrigt er sikret parten ret til at varetage sine interesser Undladelse af partshøring i medfør af forvaltningslovens Udvidet pligt til partshøring i medfør af specialregulering Personalesager Indgribende forvaltningsafgørelser i øvrigt Partskonflikter Partshøring som god forvaltningsskik Fornyet høringspligt Høring vedrørende fortrolige oplysninger Partshøring på partens initiativ Retsvirkning af manglende høring 444 Kapitel 13. Partsaktindsigt 1. Retsgrundlaget Om forholdet til offentlighedsloven Om minimumsregulering og meroffentlighed Forvaltningslovens kapitel 4 struktur og oversigt Forholdet til retsplejeloven

14 Indholdsfortegnelse Læs mere om udgivelsen på 2. Hensynene, der ligger til grund for partsaktindsigt Afgrænsning af hovedreglen Afgørelsessager Afgrænsning af partsbegrebet Dokumentbegrebet Tavshedspligt Notatpligt Meraktindsigt Undtagelser fra forvaltningslovens hovedregel om adgang til aktindsigt Undtagelse af sager Ansættelsessager Sager om strafferetlig forfølgning Dokumenter undtaget fra partsaktindsigt Interne arbejdsdokumenter Undtagelser fra undtagelserne Undtagelse i medfør af forvaltningslovens Ekstraheringspligt Undtagelse af oplysninger Partens anvendelse af oplysninger Afgørelsen om aktindsigt Udsættelse af sagens afgørelse Partsstatus i forhold til henholdsvis primær sag og sag om aktindsigt Retsvirkninger af manglende eller mangelfuld partsaktindsigt 468 Kapitel 14. Lov om behandling af personoplysninger 1. Indledning Persondatalovens anvendelsesområde Reglerne for behandling af personoplysninger Indledende bemærkninger Indsamling og registrering (intern brug) af personoplysninger Almindelige og fortrolige oplysninger Følsomme oplysninger Den registreredes rettigheder Den dataansvarliges oplysningspligt over for den registrerede

15 Indholdsfortegnelse Indledende bemærkninger Oplysningspligt ved indsamling af oplysninger hos den registrerede Oplysningspligt ved indsamling af oplysninger hos andre end den registrerede Undtagelser fra oplysningspligten Den registrerede er allerede bekendt med informationen Registreringen eller videregivelsen følger af lovgivningen Underretning viser sig umulig eller er uforholdsmæssigt vanskelig Yderligere undtagelser fra oplysningspligten Den registreredes indsigtsret (egenacces) Omfanget af indsigtsretten Begrænsninger i indsigtsretten Den registreredes indsigelsesret Tilsynet med overholdelsen af persondataloven Sammenhængen mellem persondataloven, forvaltningsloven og offentlighedsloven Forholdet mellem persondataloven og forvaltningsloven Forholdet mellem persondataloven og offentlighedsloven Sammenfatning 501 Kapitel 15. Forvaltningsafgørelsens form, bekendtgørelse og klagevejledning 1. Forvaltningsafgørelsens form Skriftlighed Indholdsmæssig klarhed Bekendtgørelse Begreb og retsgrundlag Bekendtgørelse som betingelse for retsvirkning Over for hvem og på hvilken måde skal bekendtgørelse ske? Særligt om skriftlig eller mundtlig bekendtgørelsesform Klagevejledning Hensyn og retsgrundlag

16 Indholdsfortegnelse Læs mere om udgivelsen på Former for klageadgang Hvilke afgørelser omfattes af klagevejledning? Til hvem skal klagevejledning meddeles? Klagevejledningens indhold Klagevejledning i medfør af andet retsgrundlag Retsvirkning af mangler vedrørende form, bekendtgørelse og klagevejledning Mangler ad skriftlighed Mangler ad indholdsmæssig klarhed Mangler ad manglende bekendtgørelse Mangler ad manglende eller mangelfuld klagevejledning del. Retlig kontrol Kapitel 16. Kontrol med og retsvirkning af formelle retlige mangler 1. Afgrænsning og begreb Ugyldighedsbegrebet De grundlæggende betingelser for ugyldighed Væsentlighedsbegrebet ad formelle mangler Formelle krav som henholdsvis ordens- og garantiforskrifter Hensyn af generel og konkret væsentlighedsbedømmelse Forholdet mellem egentlig materiel prøvelse og væsentlighedsprøvelse Kausalsammenhænge og sandsynlighedsgrader Generel og/eller konkret væsentlighed i praksis Konkret væsentlighed og materiel prøvelse Konkret væsentlighed og kausalitetsprøvelse Generel væsentlighed som ugyldighedsgrund Væsentlighed med hensyn til sagsbehandlings- og procesmangler af materielretlig karakter Tilsidesatte ordensforskrifter som ugyldighedsgrund Grove retlige mangler Retsvirkningen af ugyldighed 542 Litteraturregister 545 Regelsæt 551 Doms- og ombudsmandsregister 555 Stikordsregister

Del I Den offentlige forvaltning (kap. 1-2) 17. Del II Sagsbehandling (kap. 3-11) 29. Del III Hjemmel (kap ) 101

Del I Den offentlige forvaltning (kap. 1-2) 17. Del II Sagsbehandling (kap. 3-11) 29. Del III Hjemmel (kap ) 101 Del I Den offentlige forvaltning (kap. 1-2) 17 Kapitel 1 Forvaltningens organisation 19 Kapitel 2 Kompetence 24 Del II Sagsbehandling (kap. 3-11) 29 Kapitel 3 Introduktion til sagsbehandling 31 Kapitel

Læs mere

Læs mere om udgivelsen på shop.karnovgroup.dk. Jon Andersen. Forvaltningsret. Sagsbehandling Hjemmel Prøvelse. 9. udgave

Læs mere om udgivelsen på shop.karnovgroup.dk. Jon Andersen. Forvaltningsret. Sagsbehandling Hjemmel Prøvelse. 9. udgave Jon Andersen Forvaltningsret Sagsbehandling Hjemmel Prøvelse 9. udgave Jon Andersen Forvaltningsret Sagsbehandling. Hjemmel. Prøvelse 9. udgave/1. oplag Karnov Group Denmark A/S, København 2017 ISBN: 978-87-619-3868-8

Læs mere

Læs mere om udgivelsen på Forvaltningsret. Sagsbehandling Hjemmel Prøvelse. 8. udgave

Læs mere om udgivelsen på  Forvaltningsret. Sagsbehandling Hjemmel Prøvelse. 8. udgave JON ANDERSEN Forvaltningsret Sagsbehandling Hjemmel Prøvelse 8. udgave Jon Andersen Forvaltningsret Sagsbehandling. Hjemmel. Prøvelse 8. udgave/1. oplag C Karnov Group Denmark A/S, København 2014 ISBN

Læs mere

FORVALTNINGSRET SAGSBEHANDLING

FORVALTNINGSRET SAGSBEHANDLING Jens Garde Cari Aage Nargaard Karsten Revsbech FORVALTNINGSRET SAGSBEHANDLING 6. udgave Jurist- og 0konomforbundets Forlag 2007 INDHOLD K.AP. I. DE FORVALTNINGSRETLIGE SAGSBEHANDLINGSREGLER 1 A. ALMINDELIGT

Læs mere

Kapitel 2 Anvendelsesområde for FVL, OFL og PDL 25

Kapitel 2 Anvendelsesområde for FVL, OFL og PDL 25 Del I: Sagsbehandling Kapitel 1 Forvaltningens organisation 19 1. Overblik 19 2. Statsforvaltningen 19 Centraladministrationen 19 Departementer 20 Direktorater (styrelser) 20 Nævn og råd 21 Den lokale

Læs mere

Offentlighed i forvaltningen

Offentlighed i forvaltningen JON ANDERSEN Offentlighed i forvaltningen JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Offentlighed i forvaltningen Jon Andersen Offentlighed i forvaltningen Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2013 Jon Andersen

Læs mere

Oversigt. Del I Den offentlige forvaltning. Del II Sagsbehandling. Del III Hjemmel. Del IV Prøvelse

Oversigt. Del I Den offentlige forvaltning. Del II Sagsbehandling. Del III Hjemmel. Del IV Prøvelse Oversigt Del I Den offentlige forvaltning Kapitel 1. Forvaltningens organisation 21 Kapitel 2. Kompetence 29 Del II Sagsbehandling Kapitel 3. Introduktion til sagsbehandling 37 Kapitel 4. Forvaltningslovens

Læs mere

Oversigt. Del I Den offentlige forvaltning. Del II Sagsbehandling. Del III Hjemmel. Del IV Prøvelse

Oversigt. Del I Den offentlige forvaltning. Del II Sagsbehandling. Del III Hjemmel. Del IV Prøvelse Oversigt Del I Den offentlige forvaltning Kapitel 1. Forvaltningens organisation 21 Kapitel 2. Kompetence 30 Del II Sagsbehandling Kapitel 3. Introduktion til sagsbehandling 37 Kapitel 4. Anvendelsesområder

Læs mere

Forvaltningsret kompendium

Forvaltningsret kompendium Henrik Kure Forvaltningsret kompendium 6. udgave Henrik Kure Forvaltningsret kompendium 6. udgave/1. oplag Karnov Group Denmark A/S, København 2014 ISBN 978-87-619-3561-8 Omslag: Birger Gregers MDD, Frederiksberg

Læs mere

Den nye offentlighedslov og ændring af Forvaltningsloven

Den nye offentlighedslov og ændring af Forvaltningsloven Den nye offentlighedslov og ændring af Forvaltningsloven Forslag til ny offentlighedslov - 2 De vigtigste nyheder i offentlighedsloven og forvaltningsloven Udvidelser eller forbedringer af adgangen til

Læs mere

Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer

Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer En partsrepræsentant i en sag hos Ankestyrelsen klagede til ombudsmanden over at Ankestyrelsen havde givet afslag på at få oplyst navnet

Læs mere

Udvalgte sagsbehandlingsregler

Udvalgte sagsbehandlingsregler Udvalgte sagsbehandlingsregler - Med fokus på sagsbehandling på området for kropsbårne hjælpemidler www.klindtconsult.dk 1 Ansøgning Formelt krav: Ingen Materielt krav: Hvis der skal spørges ind til borgerens

Læs mere

Forvaltningsloven. Med kommentarer af Niels Fenger. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Forvaltningsloven. Med kommentarer af Niels Fenger. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Forvaltningsloven Med kommentarer af Niels Fenger Jurist- og Økonomforbundets Forlag Forvaltningsloven med kommentarer Niels Fenger Forvaltningsloven med kommentarer 1. udgave Jurist- og Økonomforbundets

Læs mere

Ny offentlighedslov. 3. december 2013 Erfa-dag i Danske Havne Juridisk konsulent Annette Baun Knudsen

Ny offentlighedslov. 3. december 2013 Erfa-dag i Danske Havne Juridisk konsulent Annette Baun Knudsen Ny offentlighedslov 3. december 2013 Erfa-dag i Danske Havne Juridisk konsulent Annette Baun Knudsen 1 Program 10.15-12.00 Baggrund for den nye offentlighedslov og anvendelsesområde i forhold til danske

Læs mere

Almindelig forvaltningsret

Almindelig forvaltningsret Bendt Berg Almindelig forvaltningsret 3. udgave FORLAGET THOMSON Forord U 1. Forvaltningsret 13 1.1. Den offentlige forvaltning 13 1.2. Forvaltningens virksomhed 14 1.3. Forvaltningsafg0relser 15 1.4.

Læs mere

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning.

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Kapitel 1. Lovens anvendelsesområde 1. Loven gælder for alle dele af den offentlige forvaltning under Grønlands hjemmestyre

Læs mere

Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven

Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven Myndighed: Justitsministeriet Udskriftsdato: 19. september 2016 (Gældende) Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven 1-8. (Udelades) Kapitel 4 Partens aktindsigt Retten til aktindsigt 9. Den, der er

Læs mere

Kend spillereglerne!

Kend spillereglerne! Kend spillereglerne! Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste De Samvirkende Invalideorganisationer Indhold Indledning 2 1. Den rigtige afgørelse

Læs mere

DepWeb.DK. Supplement til bisidder siden vedr. regler/love. Supplement til Bisiddere. Datasammenskrivning af forvaltningslov

DepWeb.DK. Supplement til bisidder siden vedr. regler/love. Supplement til Bisiddere. Datasammenskrivning af forvaltningslov Informationer om depression og angst. Brugerhistorier - Debat og chat link DepWeb.DK Socialpolitik - Nyheder - Temasider Kontanthjælps info - Bisidder info Supplement til bisidder siden vedr. regler/love.

Læs mere

ALMINDELIG FORVALTNINGSRET

ALMINDELIG FORVALTNINGSRET ALMINDELIG FORVALTNINGSRET 3. UDGAVE STEN BØNSING Jurist- og Økonomforbundets Forlag Almindelig Forvaltningsret Sten Bønsing Almindelig Forvaltningsret 3. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2013

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne af lov om offentlighed i forvaltningen 1)

Bekendtgørelse for Færøerne af lov om offentlighed i forvaltningen 1) 23. juli 2004Nr. 837 Bekendtgørelse for Færøerne af lov om offentlighed i forvaltningen 1) Offentlighedsloven Kapitel 1 Lovens almindelige anvendelsesområde Kapitel 2 Retten til aktindsigt Kapitel 3 Undtagelser

Læs mere

Bekendtgørelse af forvaltningsloven

Bekendtgørelse af forvaltningsloven Bekendtgørelse af forvaltningsloven Herved bekendtgøres forvaltningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1365 af 7. december 2007, med de ændringer, der følger af 6 i lov nr. 501 af 12. juni 2009 og 1 i lov

Læs mere

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Kend spillereglerne Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Danske Handicaporganisationer Indhold Indledning... 3 Den rigtige afgørelse... 4

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat:

Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat: Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat: Statsforvaltningen Syddanmark har den 1. oktober 2010 modtaget din anmodning om genoptagelse af statsforvaltningens afgørelse af 28. september

Læs mere

Lov om offentlighed i forvaltningen

Lov om offentlighed i forvaltningen Kapitel 1 Lovens almindelige anvendelsesområde 1 Loven gælder for al virksomhed, der udøves af den offentlige forvaltning, jf. dog 2 og 3. Loven gælder endvidere for 1) elforsyningsvirksomheder, der producerer,

Læs mere

Indholdsoversigt. Den offentlige forvaltning Kapitel 1 Forvaltningens organisation... 21 Kapitel 2 Kompetence...27

Indholdsoversigt. Den offentlige forvaltning Kapitel 1 Forvaltningens organisation... 21 Kapitel 2 Kompetence...27 Indholdsoversigt Del I Den offentlige forvaltning Kapitel 1 Forvaltningens organisation................................................... 21 Kapitel 2 Kompetence....27 Del II Sagsbehandling Kapitel 3

Læs mere

Sten Bønsing. Almindelig forvaltningsret

Sten Bønsing. Almindelig forvaltningsret Sten Bønsing Almindelig forvaltningsret Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel I - Indledning - Forvaltning og forvaltningsret 1 A. Hvad er forvaltning? 1 B. Forvaltningsret

Læs mere

Byggelovsdag 2007 Partshøring efter forvaltningsloven

Byggelovsdag 2007 Partshøring efter forvaltningsloven Byggelovsdag 2007 Partshøring efter forvaltningsloven Tirsdag den 27. november 2007 Advokat Henriette Soja E-mail: HSO@horten.dk Side 1 De bebyggelsesregulerende bestemmelser i BR07 BR95 og BRS98 bliver

Læs mere

Lov om offentlighed i forvaltningen (Offentlighedsloven) (* 1)

Lov om offentlighed i forvaltningen (Offentlighedsloven) (* 1) Lov om offentlighed i forvaltningen (Offentlighedsloven) (* 1) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende

Læs mere

FORVALTNINGSRET SAGSBEHANDLING

FORVALTNINGSRET SAGSBEHANDLING Karsten Revsbech Carl Aage Nørgaard Jens Garde FORVALTNINGSRET SAGSBEHANDLING 7. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag Forvaltningsret Sagsbehandling Karsten Revsbech Carl Aage Nørgaard Jens Garde

Læs mere

Den nye offentlighedslov

Den nye offentlighedslov Den nye offentlighedslov Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013 Ved videnpartner Lars Lindencrone Petersen Historisk oversigt behovet for nye regler Siden den gældende lov trådte i kraft den 1.

Læs mere

Vejledning af 31. januar 1994 om partshøring og begrundelse i afskedssager mv.

Vejledning af 31. januar 1994 om partshøring og begrundelse i afskedssager mv. Vejledning af 31. januar 1994 om partshøring og begrundelse i afskedssager mv. Finansministeriets vejledning om en række forvaltningsretlige regler af betydning i forbindelse med afsked o.lign. Vejedningen

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af forvaltningsloven og retsplejeloven

Forslag. Lov om ændring af forvaltningsloven og retsplejeloven Til lovforslag nr. L 145 Folketinget 2012-13 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 4. juni 2013 Forslag til Lov om ændring af forvaltningsloven og retsplejeloven (Ændringer i lyset af lov om offentlighed

Læs mere

Ny offentlighedslov: Hvad er konsekvenserne? v/ videnpartner Lars Lindencrone Petersen Den offentlige uddannelsesdag 2014

Ny offentlighedslov: Hvad er konsekvenserne? v/ videnpartner Lars Lindencrone Petersen Den offentlige uddannelsesdag 2014 Ny offentlighedslov: Hvad er konsekvenserne? v/ videnpartner Lars Lindencrone Petersen Den offentlige uddannelsesdag 2014 Historisk oversigt behovet for nye regler Siden den gældende lov trådte i kraft

Læs mere

Retningslinjer for foreningens forvaltningsretlige Sagsbehandling af godkendelser, tilladelser mv.

Retningslinjer for foreningens forvaltningsretlige Sagsbehandling af godkendelser, tilladelser mv. Side 1 af 5 Opgavefordeling KZ & V står for den daglige sagsbehandling på området. Sagsbehandlingen omfatter alle relevante sagsskridt, der relaterer sig til myndighedsbehandling af det sagsområde, der

Læs mere

Offentlighedsloven. Med kommentarer af Mohammad Ahsan. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Offentlighedsloven. Med kommentarer af Mohammad Ahsan. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Offentlighedsloven Med kommentarer af Mohammad Ahsan Jurist- og Økonomforbundets Forlag Offentlighedsloven med kommentarer Mohammad Ahsan Offentlighedsloven med kommentarer Jurist- og Økonomforbundets

Læs mere

Stikord. tilbagekaldelse, forholdet til 170 anonymitet, officialprincippet 71 ansatte i chefstillinger, aktindsigt 104 ansættelse

Stikord. tilbagekaldelse, forholdet til 170 anonymitet, officialprincippet 71 ansatte i chefstillinger, aktindsigt 104 ansættelse FOB-register FOB 1958.116 53 FOB 1971.100 73 FOB 1973.326 30 FOB 1974.103 145 FOB 1977.99 109 FOB 1979.181 160 FOB 1982.186 183 FOB 1983.192 123 FOB 1983.259 121 FOB 1984.156 142 FOB 1985.75 54 FOB 1985.116

Læs mere

Vedr. Deres klage over Rønde Kommune. De har ved breve af 13. og 14. marts 2006 rettet henvendelse til Statsamtet Århus, som i medfør af 47 i lov om

Vedr. Deres klage over Rønde Kommune. De har ved breve af 13. og 14. marts 2006 rettet henvendelse til Statsamtet Århus, som i medfør af 47 i lov om 28-09- 2006 Vedr. Deres klage over Rønde Kommune De har ved breve af 13. og 14. marts 2006 rettet henvendelse til Statsamtet Århus, som i medfør af 47 i lov om kommunernes styrelse (styrelsesloven lovbekendtgørelse

Læs mere

På den baggrund er det Statsforvaltningens opfattelse, at der i den konkrete sag er truffet en lovlig afgørelse om afslag på aktindsigt.

På den baggrund er det Statsforvaltningens opfattelse, at der i den konkrete sag er truffet en lovlig afgørelse om afslag på aktindsigt. 2016-42186 Testresultater og testopgaver i relation til nationale test i skolerne ikke undergivet retten til aktindsigt Dato: 05-08-2016 Statsforvaltningens udtalelse til en borger: Henvendelse vedrørende

Læs mere

Afskedig sked else ig TR-kursus Byggecentrum 9. - 11. maj 2011

Afskedig sked else ig TR-kursus Byggecentrum 9. - 11. maj 2011 Afskedigelse Reglerne Overenskomsterne: Basis og leder Forvaltningsloven - herunder: - uskrevne retsregler - ombudsmandsudtalelser Funktionærloven Domspraksis Ligebehandlingsloven Tjenestemandsregulativer

Læs mere

Rettevejledning til AO 1, vintereksamen 2013 (omprøve)

Rettevejledning til AO 1, vintereksamen 2013 (omprøve) 1 Rettevejledning til AO 1, vintereksamen 2013 (omprøve) Sagsbehandlingsspørgsmål: 1) Manglende partshøring Efter fvl. 19, stk. 1, skal der foretages partshøring, hvis en myndighed lægger oplysninger til

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 26. oktober 2015 Ikke partsstatus og anmodning om aktindsigt

Læs mere

God adfærd i Horsens Kommune

God adfærd i Horsens Kommune God adfærd i Horsens Kommune hr og jura God adfærd i Horsens Kommune I Horsens Kommune har vi et fælles ansvar for at respektere de forvaltningsretslige principper, når vi udfører vores arbejde og leverer

Læs mere

Oplæg om offentlighedslov m.v. april 2014

Oplæg om offentlighedslov m.v. april 2014 Oplæg om offentlighedslov m.v. april 2014 Afdelingschef Per Hansen Chefkonsulent Henrik Thode Fuldmægtig Nanna Hvass Jacobsen Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1 Program Intro Åbenhed

Læs mere

ALMINDELIG FORVALTNINGSRET

ALMINDELIG FORVALTNINGSRET ALMINDELIG FORVALTNINGSRET STEN BØNSING Jurist- og Økonomforbundets Forlag Sten Bønsing Almindelig forvaltningsret Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2009 Almindelig forvaltningsret 1. udgave, 1. oplag

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Viborg Kommune afslag på aktindsigt i interne dokumenter, herunder talepapir

Statsforvaltningens brev til en journalist. Viborg Kommune afslag på aktindsigt i interne dokumenter, herunder talepapir 2014-216254 Statsforvaltningens brev til en journalist Viborg Kommune afslag på aktindsigt i interne dokumenter, herunder talepapir Henvendelse vedrørende Viborg Kommunes afgørelse om delvist afslag på

Læs mere

III. REGLERNE OM INHABILITET 12. Bestemmelserne i lovens kapitel 2 indeholder generelle regler om personlig inhabilitet. Inhabilitet kan foreligge i

III. REGLERNE OM INHABILITET 12. Bestemmelserne i lovens kapitel 2 indeholder generelle regler om personlig inhabilitet. Inhabilitet kan foreligge i III. REGLERNE OM INHABILITET 12. Bestemmelserne i lovens kapitel 2 indeholder generelle regler om personlig inhabilitet. Inhabilitet kan foreligge i forhold til enhver, der virker inden for den offentlige

Læs mere

Introduktion til Lovguide Forvaltning og Administration

Introduktion til Lovguide Forvaltning og Administration Introduktion til Lovguide Forvaltning og Administration Ved Dorthe Bjerremand Erichsen 05-12-2016 Dagsorden Baggrunden for Lovguide Forvaltning Indhold i Lovguide Forvaltning Hvordan kommer Lovguide Forvaltning

Læs mere

Jon Andersen. Socialforvaltningsret

Jon Andersen. Socialforvaltningsret Jon Andersen Socialforvaltningsret Nyt Juridisk Forlag 2004 Indholdsfortegnelse Forord XIII Kapitel 1. Retskilder 1 A) Skrevne regier - praksisskabte regier 1 B) Grundloven 6 C) Folketingets love 10 D)

Læs mere

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009 2009 5-3 Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt En journalist bad Justitsministeriet om aktindsigt i en sag om et lovforslag om regulering af adgangen til aktindsigt

Læs mere

God forvaltningskultur og Retssikkerhed for borgeren

God forvaltningskultur og Retssikkerhed for borgeren God forvaltningskultur og Retssikkerhed for borgeren Lov Vejledninger Principafgørelser Fra Ankestyrelsen Kommunens skøn og vurdering i den Enkelte borgers sag Afgørelse i borgerens sag, Som kan ankes

Læs mere

H ELLE B ØDKER M ADSEN. Privatisering. og patientrettigheder. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

H ELLE B ØDKER M ADSEN. Privatisering. og patientrettigheder. Jurist- og Økonomforbundets Forlag H ELLE B ØDKER M ADSEN Privatisering og patientrettigheder Jurist- og Økonomforbundets Forlag Helle Bødker Madsen Privatisering og patientrettigheder Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2010 Privatisering

Læs mere

ALMINDELIG FORVALTNINGSRET

ALMINDELIG FORVALTNINGSRET ALMINDELIG FORVALTNINGSRET 2. UDGAVE STEN BØNSING Jurist- og Økonomforbundets Forlag Almindelig Forvaltningsret Sten Bønsing Almindelig Forvaltningsret 2. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2012

Læs mere

Jon Andersen FORVALT NINGS RET 5. UDGAVE. nyt juridisk forlag

Jon Andersen FORVALT NINGS RET 5. UDGAVE. nyt juridisk forlag Jon Andersen SOCIAL FORVALT NINGS RET 5. UDGAVE nyt juridisk forlag Socialforvaltningsret Jon Andersen Socialforvaltningsret Nyt Juridisk Forlag 2013 Jon Andersen Socialforvaltningsret 5. udgave 2013 by

Læs mere

Retningslinier for postlister i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Retningslinier for postlister i Faaborg-Midtfyn Kommune. Retningslinier for postlister i Faaborg-Midtfyn Kommune. Formål Formålet med åbne postlister er at skabe åbenhed i forhold til kommunens arbejde. Postlisterne er en service til samarbejdspartnere, borgere

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 23. februar 2010 hedder det:

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 23. februar 2010 hedder det: Kendelse af 5. november 2010 (J.nr. 2010-0021307) Sag hjemvist til Finanstilsynets stillingtagen til om retten til aktiindsigt skal begrænses efter forvaltningslovens 15, stk. 1, nr. 3. Værdipapirhandelslovens

Læs mere

Endelig rapport. om ombudsmandens undersøgelse. vedrørende et antal sager om aktindsigt fra. Told- og Skattestyrelsen

Endelig rapport. om ombudsmandens undersøgelse. vedrørende et antal sager om aktindsigt fra. Told- og Skattestyrelsen Dato: J.nr.: Sagsbehandler: LIA Akt. nr.: 81 Endelig rapport om ombudsmandens undersøgelse vedrørende et antal sager om aktindsigt fra Told- og Skattestyrelsen I. INDLEDNING OG SAMMENFATNING...s. 4 II.

Læs mere

Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse

Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse 17-4. Forvaltningsret 11241.2 114.3 1.4 1.5 13.1. Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse Udenrigsministeriet imødekom delvis en journalists anmodning om indsigt i ministeriets

Læs mere

Underbilag E: Lovgivningsmatrice

Underbilag E: Lovgivningsmatrice Underbilag E: Lovgivningsmatrice Version af den 19/5-2011 2 I det følgende fremstilles en ikke udtømmende liste overlovgivningsfastsatte aktiviteter, samt en mere overordnet matrice for hvilken lovgivning

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. [XXX] Sendt pr. e-mail til [XXX] og ikke også pr. brevpost. Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Specifik information om persondataloven

Specifik information om persondataloven Specifik information om persondataloven Lovens område Med persondataloven er der fastsat generelle regler om behandling af personoplysninger for offentlige myndigheder og den private sektor. Loven omfatter

Læs mere

Afslag på indsigt i lægekonsulents navn i Arbejdsskadestyrelsen

Afslag på indsigt i lægekonsulents navn i Arbejdsskadestyrelsen Afslag på indsigt i lægekonsulents navn i Arbejdsskadestyrelsen Arbejdsskadestyrelsen og Ankestyrelsen gav en kvinde afslag på aktindsigt i navnet på den lægekonsulent i Arbejdsskadestyrelsen der havde

Læs mere

Journalisering af samlede svar førte til behandling af personoplysninger i strid med persondataloven.

Journalisering af samlede svar førte til behandling af personoplysninger i strid med persondataloven. 2015-32 Journalisering af samlede svar førte til behandling af personoplysninger i strid med persondataloven. Kommune burde derfor have adskilt sine svar 15. juni 2015 En mand havde en omfattende korrespondance

Læs mere

ERIK LOHMANN-DAVIDSEN. Jura for Psykologer JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

ERIK LOHMANN-DAVIDSEN. Jura for Psykologer JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG ERIK LOHMANN-DAVIDSEN Jura for Psykologer JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Jura for Psykologer Erik Lohmann-Davidsen Jura for Psykologer Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2011 Erik Lohmann-Davidsen

Læs mere

Jon Andersen. Socialforvaltningsret

Jon Andersen. Socialforvaltningsret Jon Andersen Socialforvaltningsret Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2016 Jon Andersen Socialforvaltningsret 6. udgave, 1. oplag 2016 by Jurist- og Økonomforbundets Forlag Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

Forslag til Lov om Politiets Efterretningstjeneste (PET) (Adgang til aktindsigt i PETs sager om administrative forhold)

Forslag til Lov om Politiets Efterretningstjeneste (PET) (Adgang til aktindsigt i PETs sager om administrative forhold) Retsudvalget 2012-13 REU Alm.del Bilag 425 Offentligt Dok. 900388 Forslag til Lov om Politiets Efterretningstjeneste (PET) (Adgang til aktindsigt i PETs sager om administrative forhold) 2 I lov nr. 604

Læs mere

N O TAT. Et kommunalbestyrelsesmedlems offentliggørelse af oplysninger fra en personalesag på Facebook. 1. Sagens baggrund

N O TAT. Et kommunalbestyrelsesmedlems offentliggørelse af oplysninger fra en personalesag på Facebook. 1. Sagens baggrund N O TAT Et kommunalbestyrelsesmedlems offentliggørelse af oplysninger fra en personalesag på Facebook 1. Sagens baggrund Ved e-mails af 5. juli 2010 og 3. august 2010 har Frederiksberg Kommune rettet henvendelse

Læs mere

Vejledning om aktindsigt i miljøoplysninger efter ikrafttrædelsen af den nye offentlighedslov.

Vejledning om aktindsigt i miljøoplysninger efter ikrafttrædelsen af den nye offentlighedslov. Organisation & Jura J.nr. 020-00112 Ref. morim Den 20. december 2013 Udkast Vejledning om aktindsigt i miljøoplysninger efter ikrafttrædelsen af den nye offentlighedslov. 1. Indledning 1.1 Den 1. januar

Læs mere

Persondata og forvaltningsret. Advokat Jakob Bjerre, FTF Advokat Jens Harkov Hansen, Norrbom Vinding

Persondata og forvaltningsret. Advokat Jakob Bjerre, FTF Advokat Jens Harkov Hansen, Norrbom Vinding Persondata og forvaltningsret Advokat Jakob Bjerre, FTF Advokat Jens Harkov Hansen, Norrbom Vinding Generelt Temaet eksemplificeret via en ansættelsessag Den juridiske ramme Forløb omkring ansættelse i

Læs mere

VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN. Kapitel 1. Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion

VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN. Kapitel 1. Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN Kapitel 1 Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion 1. Slagelse Kommune har etableret en borgerrådgiverfunktion. Funktionen er overordnet reguleret efter

Læs mere

Lov om ændring af forvaltningsloven og retsplejeloven

Lov om ændring af forvaltningsloven og retsplejeloven Myndighed: Justitsministeriet Underskriftsdato: 12. juni 2013 Udskriftsdato: 15. februar 2017 (Historisk) Lov om ændring af forvaltningsloven og retsplejeloven (Ændringer i lyset af lov om offentlighed

Læs mere

God behandling i det offentlige

God behandling i det offentlige Indledning Større kvalitet i den offentlige forvaltning God behandling i det offentlige - om god forvaltningsskik i stat og kommune I disse år er de offentlige ydelser og den offentlige sagsbehandling

Læs mere

Juridiske principper i CISU Civilsamfund i Udvikling

Juridiske principper i CISU Civilsamfund i Udvikling Juridiske principper i CISU Civilsamfund i Udvikling Senest revideret 19. december 2008/Tune Nyborg (samt med nyt navn for foreningen fra 2012) Nedenstående opsummering af de juridiske principper, som

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 23. oktober 2008 til Socialpædagogernes Landsforbund

Statsforvaltningens brev af 23. oktober 2008 til Socialpædagogernes Landsforbund Statsforvaltningens brev af 23. oktober 2008 til Socialpædagogernes Landsforbund 23-10- 2008 Socialpædagogernes Landsforbund/Sydjylland (SL) har i brev af 26. marts 2007 rettet henvendelse til statsforvaltningen

Læs mere

Forvaltningsret for studievejledere Lone Wraa, Studievejledningen, Handelshøjskolen

Forvaltningsret for studievejledere Lone Wraa, Studievejledningen, Handelshøjskolen Aarhus School of Business, Aarhus University Forvaltningsret for studievejledere Lone Wraa, Studievejledningen, Handelshøjskolen Dias 2 Hvad går det så ud på? Den offentlige forvaltning = Universitetets

Læs mere

Ulrich Stigaard Jensen. Persondataloven og sagsbehandling i praksis

Ulrich Stigaard Jensen. Persondataloven og sagsbehandling i praksis Ulrich Stigaard Jensen Persondataloven og sagsbehandling i praksis Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2011 Kapitel 1. Persondatalovens baggrund og formål 13 1.1. Persondatalovens baggrund og formål 13

Læs mere

om L 72 Forslag til lov om kommunale borgerservicecentre

om L 72 Forslag til lov om kommunale borgerservicecentre Kommunaludvalget, Retsudvalget L 72 - Bilag 2,REU alm. del - Bilag 60 Offentlig Folketingets Administration Lovsekretariatet 15. marts 2005 J.nr. 17 OMTRYKT (15/3 2005) (rettelse af eksempel markeret med

Læs mere

SAGSBEHANDLING I SYGEDAGPENGESAGER ENDELIG RAPPORT

SAGSBEHANDLING I SYGEDAGPENGESAGER ENDELIG RAPPORT SAGSBEHANDLING I SYGEDAGPENGESAGER ENDELIG RAPPORT BORGERRÅDGIVERENS EGEN DRIFT UNDERSØGELSER SAGSBEHANDLING I SYGEDAGPENGESAGER ENDELIG RAPPORT KØBENHAVNS KOMMUNE DECEMBER 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.

Læs mere

45352 God forvaltningsskik og administrativ praksis

45352 God forvaltningsskik og administrativ praksis 45352 God forvaltningsskik og administrativ praksis Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse Undervisningsministeriet.30-10-2015. Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget

Læs mere

ETABLERING AF BUMP PRIVATVEJSLOVENS 44, STK. 3 ULOVLIG.

ETABLERING AF BUMP PRIVATVEJSLOVENS 44, STK. 3 ULOVLIG. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 11. oktober 2011 08/09711 ETABLERING AF BUMP PRIVATVEJSLOVENS 44, STK. 3 ULOVLIG. En kommunes beslutning om ikke konkret at vurdere indkomne helbredsoplysninger

Læs mere

Vejledning om god forvaltningsskik. August 2010. Side Indholdsfortegnelse: 1

Vejledning om god forvaltningsskik. August 2010. Side Indholdsfortegnelse: 1 Side Indholdsfortegnelse: 1 Forord 3 Kap. 1 Sagsbehandlingen/sagsgangen 4 Tjekliste til sagsforløbet 5 Parter 6 Partsrepræsentation 6 Kap. 2. Indledende information og vejledning. 7 Information om den

Læs mere

Notat om brug og afgivelse af reference.

Notat om brug og afgivelse af reference. Notat om brug og afgivelse af reference. Indledning Notatet dækker over to situationer. I den ene situation er det dig som ansættelsesmyndighed, der bruger en reference, i den anden situation er det dig,

Læs mere

FORMELLE REGLER Særligt om arkivloven... 18

FORMELLE REGLER Særligt om arkivloven... 18 FORMELLE REGLER...4 1. Anvendelsesområde og sagsbehandlingsregler... 4 1.1 Offentlighedsloven... 4 1.2 Forvaltningsloven... 4 1.3 Persondataloven... 4 1.4 Miljøoplysningsloven... 5 2. Betingelser for aktindsigt...

Læs mere

Bekendtgørelse om kravene til a-kassernes sagsbehandling og afgørelser

Bekendtgørelse om kravene til a-kassernes sagsbehandling og afgørelser BEK nr 988 af 29/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juli 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/03740 Senere

Læs mere

Vedtægt for Roskilde Kommunes borgerrådgiver

Vedtægt for Roskilde Kommunes borgerrådgiver Vedtægt for Roskilde Kommunes borgerrådgiver Kapitel 1 Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion 1. Roskilde Kommune har etableret en borgerrådgiverfunktion, som er forankret direkte

Læs mere

Kap. I De forvaltningsretlige sagsbehandlingsregler 5. Kap. V Forvaltningsmyndighedens sagsforberedelse 13. Kap. II Kompetence 6

Kap. I De forvaltningsretlige sagsbehandlingsregler 5. Kap. V Forvaltningsmyndighedens sagsforberedelse 13. Kap. II Kompetence 6 Sagsbehandling Kap. I De forvaltningsretlige sagsbehandlingsregler 5 A. Almindeligt om sagsbehandlingsregler 5 B. Nogle begreber 5 C. Love og uskrevne regler m.v. 5 1 Forvaltningsloven 5 a. Generelt om

Læs mere

FORMELLE REGLER... 4

FORMELLE REGLER... 4 FORMELLE REGLER... 4 1. Anvendelsesområde og sagsbehandlingsregler... 4 1.1 Offentlighedsloven... 4 1.2 Forvaltningsloven... 4 1.3 Persondataloven... 4 1.4 Miljøoplysningsloven... 5 2. Betingelser for

Læs mere

Stormrådet VEJLEDNING. Vejledning om håndtering af mistanke om svindel i stormflodssager

Stormrådet VEJLEDNING. Vejledning om håndtering af mistanke om svindel i stormflodssager VEJLEDNING Stormrådet Dato: 5. maj 2015 Sag 14/09584-6 /SKI KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Vejledning om håndtering af mistanke om svindel i stormflodssager Tlf. 41

Læs mere

Aktindsigt i ændringsforslag til budget. Statsforvaltningens brev til en journalist

Aktindsigt i ændringsforslag til budget. Statsforvaltningens brev til en journalist Aktindsigt i ændringsforslag til budget Statsforvaltningens brev til en journalist 2014-190684 Dato: 18-09- 2015 Henvendelse vedrørende Region Syddanmark om aktindsigt Region Syddanmark har den 3. september

Læs mere

Spørgsmålet om anvendelse af forvaltningsloven

Spørgsmålet om anvendelse af forvaltningsloven Spørgsmålet om anvendelse af forvaltningsloven Det bemærkes indledningsvis, at Statsforvaltningen er enig med Kommune i, at din anmodning om aktindsigt skal behandles efter offentlighedslovens bestemmelser

Læs mere

HVORFOR HAR VI NOTATPLIGT? Der er tre hensyn bag bestemmelserne om notatpligt, der alle er med til at sikre borgernes retssikkerhed.

HVORFOR HAR VI NOTATPLIGT? Der er tre hensyn bag bestemmelserne om notatpligt, der alle er med til at sikre borgernes retssikkerhed. NOTATPLIGT Som medarbejdere i kommunen er vi omfattet af reglerne om notatpligt. Det betyder, at vi har pligt til at notere mundtlige oplysninger i en sag, hvis de har betydning for den afgørelse, vi efterfølgende

Læs mere

Vejledning om sagsbehandling i sager om specialundervisning

Vejledning om sagsbehandling i sager om specialundervisning Vejledning om sagsbehandling i sager om specialundervisning Maj 2012 Forord Baggrund for vejledningen. Kap. 1 Indledning Tjekliste til sagsforløbet. Kap. 2 Indledende fase i sager om specialundervisning

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 13. september 2012 12/03537 OVERKØRSEL OG LUKNING AF VEJ Vejdirektoratet har behandlet klagen af 9. april 2012 fra klagerne over Kommunens afgørelser vedr. overkørsel

Læs mere

Æ n d r i n g s f o r s l a g til 2. behandlingen af

Æ n d r i n g s f o r s l a g til 2. behandlingen af Sundhedsudvalget (2. samling) L 110 - Bilag 38 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2005-711-0048 Æ n d r i n g s f o r s l a g til 2. behandlingen af Forslag til skatteforvaltningslov (L 110) (Pligt til

Læs mere

Offentlig Ret Danske, internationale og globale retssystemer

Offentlig Ret Danske, internationale og globale retssystemer Karin Buhmann og Claus Tønnesen Offentlig Ret Danske, internationale og globale retssystemer Karin Buhmann og Claus Tønnesen Offentlig Ret: Danske, internationale og globale retssystemer 1. udgave/1. oplag

Læs mere

Stk. 4. Formanden, medlemmerne og suppleanterne udpeges for op til 4 år ad gangen. 2. Danmarks Vækstråd udpeger en næstformand blandt sine medlemmer.

Stk. 4. Formanden, medlemmerne og suppleanterne udpeges for op til 4 år ad gangen. 2. Danmarks Vækstråd udpeger en næstformand blandt sine medlemmer. Maj 2014 Forretningsorden for Danmarks Vækstråd I medfør af 7, stk. 6 i lov om erhvervsfremme og regional udvikling, jf. lovbekendtgørelse nr. 1715 af 16. december 2010, som ændret senest ved lov nr. 313

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse. Forord... 13

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse. Forord... 13 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord... 13 Kapitel 1. Indledning... 15 1. Emne og formål... 15 2. Afgrænsning... 17 2.1. Almindelig forvaltningsret... 17 2.2. Definition af delegation... 18 2.3.

Læs mere

Afgørelse Klage over Ringkøbing-Skjern Kommunes afgørelse af 12. februar 2014 om afslag på dispensation fra tilslutningspligt

Afgørelse Klage over Ringkøbing-Skjern Kommunes afgørelse af 12. februar 2014 om afslag på dispensation fra tilslutningspligt [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage over Ringkøbing-Skjern

Læs mere

Bekendtgørelse om kravene til arbejdsløshedskassernes sagsbehandling og afgørelser

Bekendtgørelse om kravene til arbejdsløshedskassernes sagsbehandling og afgørelser BEK nr 160 af 24/02/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 1. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2014-0012723

Læs mere