ACE EUROPE ASSISTANCE + AFLYSNINGER POLICE NR. : TLSWESBOT011482

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ACE EUROPE ASSISTANCE + AFLYSNINGER POLICE NR. : TLSWESBOT011482"

Transkript

1 ACE EUROPE ASSISTANCE + AFLYSNINGER POLICE NR. : TLSWESBOT011482

2 SÆRLIGE BETINGELSER Denne forsikringsaftale består af de særlige betingelser og af de generelle betingelser, dertil hørende underlag og tillæg samt af forsikringsansøgning og ethvert andet til denne hørende dokument. De nærværende særlige betingelser nyder forrang i tilfælde af, at der skulle forekomme modsigelser eller tvivl i forhold til bestemmelserne fastlagt i policens specifikke betingelser og generelle betingelser. 1.- GENERELLE OPLYSNINGER POLICENUMMER: TLSWESBOT FORSIKRINGSGIVER: ACE European Group Limited, Sucursal en España (selskabets spanske filial) C/ Francisco Gervás nr Madrid FORSIKRINGSTAGER: TRAVELLINK AB FORSIKRINGSMÆGLER: Aon Marketing Directo, S.A.U., Sociedad de Agencia de Seguros Vinculada (tilknyttet forsikringsselskab). C/ Rosario Pino, nr , Madrid FORSIKRINGENS DÆKNINGSPERIODE For den forsikrede svarer forsikringens dækningsperiode til varigheden af den rejse, som forsikringen tegnes for, men den overstiger under ingen omstændigheder 90 dage, med undtagelse af enkeltrejser (i modsætning til returrejser), hvor grænsen går ved de 31 dage. Idet det drejer sig om en gruppepolice, som udstedes til forsikringtager, er policens varighed den, som er fastlagt i den mellem forsikringstager og forsikringsgiver underskrevne aftale, som ved sit udløb forlænges med et år ad gangen. Begge parter kan modsætte sig kontraktens forlængelse ved skriftlig meddelelse herom med mindst 2 måneders varsel før kontraktens årlige udløb. 2.- LOVGIVNING OG VÆRNETING Policen er underkastet spansk jurisdiktion og omfattet af Lov nr. 50/1980 af den 8. oktober om forsikringsaftaler, ved kongeligt lovdekret nr. 6/2004 af den 29. oktober, som godkender lovteksten til Lov om kategorisering af og kontrol med private forsikringer, og ved kongeligt lovdekret nr. 2486/1998 af den 20. november, som godkender bekendtgørelse om kategorisering af og kontrol med private forsikringer, og ved Lov nr. 26/2006 af den 17. juli om Forsikringsmægling og private genforsikringer, idet der her ses bort fra lovbestemmelserne inden for socialsikring i forhold til fastlæggelse af arbejdsulykker, medmindre disse udtrykkeligt er omfattet af policen. En afgørelse i forhold til klager og krav, som afledes af nærværende police, skal træffes i overensstemmelse med bestemmelserne fastlagt i ECO-bekendtgørelse/734/ BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER Under overholdelse af organisk lov nr. 15/1999 om beskyttelse af personlige oplysninger, skal ACE EUROPEAN GROUP LIMITED og dermed firmaets spanske filial ( ACE ), som ansvarshavende for registeret, herved meddele sine kunder, at deres personlige oplysninger, som vi har modtaget direkte fra kunderne selv eller via kundernes forsikringsmægler, vil blive optaget i et register med henblik på at kunne administrere kundernes forsikringspolicer, forebygge og efterforske bedrageri samt med det formål at kunne vurdere og begrænse risikoen. Dine oplysninger kan anvendes af andre forsikringsselskaber eller genforsikringsselskaber i tilfælde af genforsikring, coassurance eller af specialiserede sundhedscentre i forbindelse med ulykkesbehandling. Alle de indhentede oplysninger samt de i det foregående nævnte overdragelser og behandlinger heraf er nødvendige for at kunne opretholde kontraktforholdet. 2/18

3 Vi gør ligeledes opmærksom på, at ACE anvender dine oplysninger med henblik på at kunne informere dig om vores nuværende og fremtidige aktiviteter og forsikringsprodukter, herunder via elektronisk fremsendelse heraf, at kunne foretage undersøgelser af kvaliteten på de erhvervede forsikringsprodukter, samt at foretage markedsundersøgelser, herunder også efter policens ophævelse, i den hensigt at kunne tilpasse vores salgstilbud til din specifikke profil og eventuelt at kunne udarbejde vurderingsmodeller. Du giver ligedes tilladelse til, at ACE kan videregive dine personlige oplysninger, når dette er nødvendigt på baggrund af de oven for beskrevne formål til de følgende firmaer i ACE-selskabsgruppen: ACE European Group Limited, ACE Europe Life Limited og det spanske selskab ACE Europe Life Limited Sucursal en España. Vi oplyser, at du kan modsætte dig, at dine personlige oplysninger bliver brugt til de i det foregående beskrevne formål, samt at du kan benytte dig af dine rettigheder til at skaffe dig adgang til, foretage rettelser i eller annullere dine oplysninger ved at rette skriftlig henvendelse til adressen C/ Francisco Gervás nr. 13, postnummer Madrid, idet du til skrivelsen skal vedlægge en kopi af dit nationale Id-kort eller tilsvarende officielt dokument, eller du kan sende en til Såfremt vi ikke hører fra dig inden for 30 dage, vil vi opfatte det som din accept af behandling og formidling af dine oplysninger til de nævnte formål. ACE forpligter sig til at overholde sin tavshedspligt i forhold til personlige oplysninger og sin pligt til at opbevare disse, og ACE vil træffe de nødvendige foranstaltninger med henblik på at undgå, at oplysningerne ændres, går tabt, anvendes eller tilgåes uretmæssigt, og til enhver tid henset den teknologiske tilstand. Såfremt der tilføres personlige oplysninger til policen, som drejer sig om personer, der ikke drejer sig om forsikringstager, påtager sidstnævnte sig ansvaret for at oplyse disse om, at deres oplysninger er tilført førnævnte register samt oplyse dem om de øvrige forhold, som fremgår af nærværende klausul. 4.- MEDDELELSE Alle oplysningerne i nærværende klausul er blevet meddelt forsikringstager/den forsikrede forud for kontraktens indgåelse. Under opfyldelse af reglerne i kongeligt lovdekret 6/2004 af den 29. oktober, hvorved lovteksten til Lov om kategorisering af og kontrol med private forsikringer godkendes, og reglerne i anordning til denne lov, godkendt ved kongeligt lovdekret 2486/1998 af den 20. november, skal forsikringsgiver herved gøre opmærksom på de følgende forhold: 1.- Denne forsikringsaftale indgåes i henhold til ordningen om etableringsret med den spanske filial af det britiske forsikringsselskab ACE EUROPEAN GROUP LIMITED med adressen ACE Building, 100 Leadenhall Street, London, Det Forenede Kongerige (UK). ACE EUROPEAN GROUP LIMITED, SUCURSAL EN ESPAÑA er behørigt tilmeldt Forsikringsselskabernes Administrative Register ved Generalstyrelsen for Forsikringer og Pensionsfonde under koden E0155, og det har adressen C/Francisco Gervás 13, Madrid. 2.- Med forbehold af de til Generalstyrelsen for Forsikringer og Pensionsfonde hørende beføjelser, tilkommer kontrollen med forsikringsselskabet medlemsstaten Det Forenede Kongerige og i denne stat den pågældende kontrolmyndighed Financial Services Authority (FSA), med adressen 25 The North Colonnade, Canary Wharf, London E14 5HS. 3. På nærværende forsikringsaftale finder reglerne i Lov 50/1980 af den 8. oktober om forsikringsaftaler anvendelse, ligesom også kongeligt lovdekret 6/2004 om kategorisering af og kontrol med private forsikringer og hertil hørende anordning samt Lov nr. 30/1995 af den 8. november finder anvendelse (for så vidt reglerne har relevans for sagen og er gældende). Likvidationen af ACE EUROPEAN GROUP LIMITED, SUCURSAL EN ESPAÑA er underlagt den britiske lovgivning, og den kompetente britiske myndighed til at forestå en eventuel likvidation af selskabet er Financial Services Compensation Scheme, som samtidig virker som garantifond. 3/18

4 Klageinstanser: 4. De interne og eksterne bestemmelser i forhold til klager og reklamationer er følgende: a) Interne reklamationsinstanser. Det er forsikringsgiverens ønske at kunne tilbyde kunderne en førsteklasses serviceydelse. Hvis dette imidlertid ikke er tilfældet, og du ønsker at klage eller indgive en reklamation, skal dette gøres skriftligt, og du skal i første omgang rette henvendelse til den spanske filial: Ace European Group Limited, Sucursal en España C/ Francisco Gervás Madrid Såfremt du ikke er tilfreds med den måde, din klage er blevet behandlet på, og du derfor ønsker at indgive en klage eller reklamation i forbindelse med dine interesser og dine i loven anerkendte rettigheder, skal du rette skriftlig henvendelse til: Kundeafdelingen, Departamento de Atención al Cliente C/ Francisco Gervás Madrid Fax: Reglementet gældende for Kundeafdelingens virksomhed ligger til rådighed for kunderne hos Ace European Group Limited, Sucursal en España (på deres spanske kontor). I det tilfælde, at din klage skal behandles af den forsikredes forsvarer hos ACE European Group Limited Sucursal en España, vil din klage straks blive fremsendt til denne. Den forsikredes forsvarer ( Defensor del Asegurado ): Advokatkontoret LEGSE Abogados Fax: b) Eksterne reklamationsinstanser. I tilfælde af tvistigheder, kan du i medfør af paragraf 24 i loven om forsikringsaftaler klage til den til din bopæl hørende førsteinstansdomstol. Du kan ligeledes frivilligt indgive uoverensstemmelsesspørgsmålet til behandling som voldgiftssag på grundlag af bestemmelserne i paragraf 57 og 58 i kongeligt lovdekret 1/2007 af den 16. november, som godkender lovbekendtgørelse af generallov om forsvar af forbrugernes og brugernes interesser og andre komplimentære love samt reglerne til udvikling af disse love; med forbehold af bestemmelserne i voldgiftsloven i det tilfælde, at parterne underkaster behandlingen af deres uoverensstemmelser til en eller flere voldgiftsmænd. Forsikringsgiveren kan også indstævnes i medfør af artikel 9 i Rådets forordning (EF) nr. 44/2001 af den 22. december 2000, såvel for domstolene i omtalte forsikringsgivers bopælsland (i dette tilfælde Spanien), som for domstolene i den medlemsstat, hvor du har din bopæl. Ligeledes og uagtet de søgsmål der gøres gældende for domstolene, kan forsikringstager, den forsikrede, de begunstigede, skadelidte tredjeparter eller rettighedshavere til enhver af disse i medfør af paragraf 62 i Lov om kategorisering af og kontrol med privatforsikringer klage til Forsikringernes Generalstyrelse (Klageafdelingen) eller til 4/18

5 enhver af de reklamationsinstanser, som fremgår af bilaget til policen, når det anses, at forsikringsselskabet har udøvet misbrug eller krænket de af kontrakten afledte rettigheder. 5.- Endelig og under opfyldelse af Lov 22/2007 af den 11.juli om fjernsalg af finansielle ydelser til forbrugerne, skal vi nedenfor oplyse dig om de følgende, yderligere forhold i forbindelse med forsikringspolicen: a) Forsikringsaftalen der er blivet ingået dækker de uforudsete hændelser som er beskrevet i disse vilkår og gjælder for perioden man er på rejse som er dækket af forsikringen b) Betaling af forsikringsprisen sker samtidig med købet af rejsen. c) Hvis varigheden på din rejseforsikring er under en måned, har du ikke nogen frafaldsret, mens hvis din rejseforsikring gælder i over en måned, har du ret til frafald i 15 dage. d) De i dette dokument angivne oplysninger gælder i hele forsikringsdækningsperioden. 5.- AFHJÆLPNING AF UOVERENSSTEMMELSER Under henvisning til bestemmelserne i paragraf 8 i Lov 50/1980 om forsikringsaftaler, skal det her fremgå, at hvis policens indhold adskiller sig fra forsikringens garantiengagement eller fra de aftalte klausuler, kan forsikringstager og/eller den forsikrede klage til forsikringsselskabet inden for en tidsfrist på en måned at regne fra policens udstedelse med henblik på at opnå en afhjælpning af de eksisterende uoverensstemmelser. Hvis ikke der er foretaget nogen reklamation inden for tidsfristen, vil policens bestemmelser være de gældende. 6.- UDTRYKKELIG ACCEPT. KVITTERING FOR MODTAGELSE AF INFORMATIONERNE Den forsikrede anerkender udtrykkeligt at have modtaget de generelle og specifikke betingelser samt de særlige betingelser, som udgør policen, idet den forsikrede erklærer at kende og godkende disse betingelser. Ligeledes erklærer den forsikrede i overensstemmelse med det i paragraf 3 i lov 50/80 af den 8. oktober om forsikringsaftaler fastlagte og som en tillægsaftale til de særlige betingelser, at vedkommende har læst, gennemgået og forstået indholdet i og omfanget af alle kontraktens klausuler og herunder specielt de med fede typer fremhævede klausuler, der kan være rettighedsafgrænsende. Og til bekræftelse af at være gjort bekendt hermed, giver den forsikrede sin samtykke hertil og fulde accept heraf, idet den forsikrede tiltræder aftalen ved at afkrydse den boks, som er placeret ved siden af den forsikringstype, som vedkommende ønsker at tegne. Endelig anerkender den forsikrede udtrykkeligt fra forsikringsgiveren og forud for kontraktens indgåelse at have modtaget den skriftlige behørige information i forhold til den lovgivning, der finder anvendelse på forsikringsaftalen, de forskellige reklamationsinstanser, medlemsstaten for forsikringsgiverens bopæl samt kontrolmyndigheden i dette land, selskabsnavn samt forsikringsgivers juridiske form. 5/18

6 GENERELLE BETINGELSER DEFINITIONER FORSIKRINGSSELSKAB: ACE European Group Limited, der handler som forsikringsselskab (i det følgende forsikringsgiver) FORSIKRINGSTAGER: Den fysiske eller juridiske peron, som har indgået aftalen med forsikringsselskabet, og over for hvilken det påhviler forsikringsgiveren at overholde de af kontrakten afledte forpligtelser, medmindre disse i sagens natur skal overholdes af den forsikrede selv. FORSIKREDE: En fysisk person, som har tegnet en forsikring på Assistance og Rejseaflysning (Fly + Hotel) via forsikringstagerens hjemmeside. TRANSPORTSELSKAB: Ethvert selskab, som af de offentlige myndigheder er blevet godkendt til transport af passagerer. FLYETS AFGANGSTID: Det klokkeslet, som transportselskabet har angivet på flybilletten eller på et lignende dokument. FAMILIEMEDLEM: Ægtefælle, samlivspartner, der er behørigt tilmeldt som sådan i det pågældende officielle register, forældre, svigerforældre, børn, svigerbørn, søskende, svogre og svigerinder, bedsteforældre, børnebørn, onkler og tanter samt nevøer og nevøser. REJSELEDSAGER: Enhver anden person end den forsikrede, som er tilmeldt købet af den samme rejse, idet denne ledsager kan være forsikret eller ikke. POLICE: Det dokument, som indeholder forsikringsgrundlaget, og som udgøres af de generelle betingelser, de særlige betingelser, tillæg og underlag. FORSIKRINGSSUM: Erstatningsbeløbet i tilfælde af en forsikringsbegivenheds indtrædelse. Dette beløb fremgår af policens særlige betingelser. PRÆMIE: Det er forsikringens samlede pris. FORSIKRINGENS ANNUITET: Den årlige periode, som løber fra hver enkel fornyelse af policen. Den første étårsperiode starter den dato, hvor forsikringen træder i kraft. ULYKKE: Kropsskade, som er opstået direkte som følge af en hændelig, ekstern, voldelig hændelse, uden der foreligger fortsæt fra den forsikredes side, og som forvolder død, permanent handicap eller enhver anden situation, som policen dækker. Henset denne police anses følgende tilfælde som ulykker: - Elektriske stød og lynnedslag. - Forgiftning, kvælning, forbrændinger eller skader, som er opstået som følge af ufrivillig indånding af gasser eller dampe, immersion i eller oversvømmelse af eller indtagelse af flydelse, faste, giftige eller ætsende stoffer. - Infektioner, når sygdomsagenten (patogenet) er trængt ind i kroppen via en skade, der er dækket af policen, forudsat at kausalforholdet kan bevises på troværdig vis. - Flyrejsedækning. Her dækkes de ulykker, som den forsikrede kan udsættes for, når vedkommende rejser som passager med et luftfartsselskab, der er behørigt godkendt til lufttransport, forudsat at flyet styres af personale i besiddelse af gyldig og efter reglerne gældende pilotlicens, og (I) at flyvemaskinen benyttes til enten ruteflyvning eller charter mellem lufthavne, der er indrettet til passagertransport eller (II), at flyvemaskinen holder på enten landings- eller startbane i de omtalte lufthavne eller (III), at flyvemaskinen er ved at foretage en eller anden manøvre i disse lufthavne. 6/18

7 ALVORLIG ULYKKE: Enhver kropsskade med en voldsom, akut, ekstern årsag, der opstår uden forsæt fra den forulykkedes side, og som forhindrer den forulykkede i at rejse tilbage til sin sædvanlige bopæl på normal vis, eller som medfører hospitalsindlæggelse i mere end 24 timer, og som efter forsikringsgiverens lægestabs skøn gør det lægeligt umuligt for den forulykkede at rejse tilbage den planlagte dato. SYGDOM: Henset denne kontrakt, forstås ved sygdom enhver forværring i den forsikredes helbred, som opstår under den af policen omfattede rejse, og hvis diagnose og bekræftelse heraf foretages af en lovmæssig godkendt læge eller tandlæge, hvis assistance viser sig nødvendig og påkrævet. ALVORLIG SYGDOM: Ved alvorlig sygdom forstås en forværring af sundhedstilstanden hos en person, som er konstateret af en professionel læge, og som kræver hospitalsindlæggelse i mere end 24 timer, eller som indebærer risiko for akut dødsfald; at omtalte situation opstår i løbet af de 7 for rejsen forudgående dage, og som i henhold til forsikringsgiverens lægestab, gør det lægeligt umuligt at foretage rejsen den planlagte dato. EPIDEMI: Herved forstås en akut, uventet og omfattende forekomst af en infektionssygdom i et land, som breder sig hurtigt og meget voldsomt i dette land, forudsat at WHO har anbefalet at aflyse de internationale rejser, der ikke er livsvigtige til eller fra det berørte område, og i tilfælde af en influenzavirus forudsat at WHO erklærer pandemialarmtilstand 5 i henhold til sin verdensplan for influenzapandemi. En karantæne af de berørte personer skal være erklæret af det kompetente sundhedsministerium eller myndighed i det berørte land. KARANTÆNE: En midlertidig isolation af personer med henblik på forhindre en infektionssygdom i at brede sig. BAGAGE: Tøj og personlige ting til personlig anvendelse og hygiejne under rejsen, og som ligger anbragt i en kuffert, samt selve bagagedelen. RØVERI: Ulovlig tilegnelse af løsøre tilhørende andre personer under anvendelse af vold eller tvang over for personerne eller ved udøve vold mod ting. TYVERI: Ulovlig tilegnelse af løsøre tilhørende andre personer uden anvendelse af vold eller tvang eller udøvelse vold mod ting. SKADE: Enhvert forhold, der indtræder akut, tilfældigt, uforudset og uden forsæt fra den forsikredes side, og hvor de heraf forvoldte skader er dækket af policen og oppebærer skadeserstatning. Det anses for at udgøre en eneste skade de samlede skader, som er udledt af en og samme årsag. TERRORISTHANDLINGER ELLER SABOTAGE: Organiserede operationer i al hemmelighed med ideologiske, politiske, økonomiske, religiøse eller sociale formål, som udføres af et enkelt individad eller af en gruppe i den hensigt at skabe social ængstelse og foretage udiskriminerende angreb på personer eller skade eller destruere ejendele. Sabotage er en overlagt handling, som er straffet i loven, og som udføres i den hensigt at svække en fjende via undergravning, obstruktion, standsning eller ødelæggelse af materiale. FAST BOPÆL: Ved forsikredes faste bopæl forstås den adresse, som opgives ved købet af rejsen, og hvorfra den af nærværende forsikringsaftale dækkede rejse foregår, og hvortil den forsikrede om nødvendigt skal hjemsendes i overensstemmelse med policens dækning. UDLANDET: Ved udland forståes henseende forsikringsdækningen et andet land end det land, hvor den forsikrede har sin faste bopæl i henhold til oplysningerne angivet ved forsikringens tegning. FRIBELØB: Det beløb, som forsikringstager eller den forsikrede i tilfælde af en skade skal betale, og hvilket beløb er angivet i policens særlige betingelser. KILOMETERFRITAG: Assistancen gælder 35 km fra den forsikredes faste bopæl 7/18

8 DÆKNINGSOMRÅDE: Assistancen gælder over hele verden. Herfra udelukkes under alle omstændigheder assistance i de lande, der under rejseperioden, selvom de fremgår af det territorialområde, der er tegnet dækning for, befinder sig i krig, oprørstilstand eller krigskonlikt af enhver type eller art, også når ikke foreligger officiel erklæring om en sådan tilstand. I sådanne tilfælde betaler forsikringsgiveren de dækkede udgifter, som skal godtgøres ved indgivelse af den originale og akkrediterende regning. STREJKE: Kollektiv nedlæggelse af arbejdet fra arbejdernes side i den hensigt at opnå noget eller at udøve pres i bestemte situationer. BORGERKRIG: Borgerkrig defineres som en konfrontation mellem 2 fraktioner fra det samme land eller fra befolkningen mod den etablerede ordensmagt. Disse styrker kontrollerer en del af territoriet og er i besiddelse af regulære, bevæbnede styrker. UDENLANDSKRIG: Udenlandskrig defineres som en væbnet konflikt mellem to eller flere stater med eller uden krigserklæring. TREDJEPART: Enhver juridisk eller fysisk person med undtagelse af: Den forsikrede selv, forsikredes familiemedlemmer, slægtninge i opadgående eller nedadgående retning samt rejseledsagere til den forsikrede. Den forsikredes ansatte eller agenter, uanset om de er lønansatte eller ej, når disse er i arbejde. FORSIKRINGSFORMÅLET At sikre sig mod følgerne af de risici, hvis dækning er specificeret i kontrakten, og som opstår som følge af en tilfældig hændelse i løbet af rejsen, der indtræder uden for den faste bopæl og inden for det dækkede territorium og med de begrænsninger, som er fastlagt i kontrakten. Kontraktens garantier ophører med at have virkning ved rejsens afslutning og den sikredes tilbagevenden til sin faste bopæl. Samtidig dækker forsikringen Rejseassistance, Udgifter ved Fly- + Hotelaflysning og Flyforsinkelser på den rejse, som den forsikrede har købt hos forsikringstager. Policen fungerer i henhold til de betingelser, som vil blive defineret i det følgende. GARANTEREDE BELØBSRAMMER De økonomiske størrelser, som er angivet som beløbsrammer for hver enkelt af kontraktens ydelser, skal forståes som de maksimale beløb, der kan akkumuleres under rejsen. 8/18

9 1. DÆKNING ASSISTANCEDÆKNING 1.- DÆKNINGSBERETTIGEDE LÆGEUDGIFTER I UDLANDET I tilfælde af at den forsikrede bliver syg eller kommer ud for en hændelig ulykke under udlandsopholdet, dækker forsikringsgiver op til DKK for hver forsikrede og per rejse de nedenstående udgifter: - Lægehonorarer. - Læge- eller kirurgordineret medicin på recept. - Hospitalsindlæggelsesudgifter. - Udgifter til ambulanceservice bestilt af læge til lokal ambulancetransport. Såfremt forsikringsgiveren ikke har medvirket direkte, og med henblik på en refundering af udgifterne, skal de originale regninger indsendes og vedlægges en fuldstændig lægeerklæring med angivelse af ulykkesbaggrund, diagnose og behandling med henblik på en fastlæggelse af karakteren af den indtrufne sygdom. Påløbne udgifter udgør i alle tilfælde subrogationsgrund for forsikringsgiveren i forhold til de beløb, som den forsikrede er berettiget til at indkræve fra socialsikringen eller fra enhver anden forsorgsordning eller privat sikringsordning, som den forsikrede måtte være omfattet af. 2.- FORLÆNGELSE AF HOTELOPHOLD PÅ GRUND AF UFORUDSET SYGDOM ELLER ULYKKE. Når der indtræder en akut sygdom eller ulykke, som forhindrer den forsikrede i at fortsætte rejsen, men som ikke kræver indlæggelse på klinik eller hospital, betaler forsikringsgiveren de udgifter, der påløber forlængelsen af hotelopholdet som foreskrevet af en læge indtil en maksimal beløbsgrænse på 371 DKK/dag og op til et ophold på højst 10 dage. 3.- SYGETRANSPORT AF SYGE OG SÅREDE. Kommer den forsikrede ud for hændelig sygdom eller ulykke under forsikringsperioden og som følge af en rejse fra det sted, hvor den forsikrede har sin faste bopæl, og forudsat at dette forhindrer denne i at fortsætte rejsen, organiserer forsikringsgiveren straks efter at have modtaget meddelelse herom de nødvendige kontakter mellem forsikringsgiverens lægestab og de læger, som behandler den forsikrede. Når forsikringsgiverens lægestab giver tilladelse til at flytte den forsikrede til et bedre udstyret eller mere specialiseret hospital i nærheden af den forsikredes faste bopæl, vil forsikringsgiveren forestå omtalte flytning alt efter tilfældes grad af alvor via enten: Specialambulancefly Tog på første klasse. Lægehelikopter. Ambulance Rutefly. Der anvendes kun specialambulancefly inden for Europa og i Middelhavslandene. Det er kun lægens krav, der vil blive taget i betragtning ved valg af transportmiddel og af hospital til indlæggelse af den forsikrede. Hvis den forsikrede nægter at blive transporteret med det samme og på de af forsikringsgiverens lægestab fastlagte betingelser, ophører al dækning, herunder dækning af udgifter, automatisk som resultat af denne beslutning. 4.- HJEMVENDELSE FØR TID AF FORSIKREDE MEDREJSENDE Når den forsikrede på grund af hændelig sygdom eller ulykke er blevet flyttet under anvendelse af ydelsen Sygetransport af syge og sårede, eller på grund af dødsfald, og når denne omstændighed forhindrer de øvrige forsikrede i at vende tilbage til deres bopæl ad den planlagte rute, påtager forsikringsgiveren sig at betale for deres transportudgifter for at komme frem til deres faste bopæl eller til det hospital, hvor den forsikrede er blevet indlagt, i form af billet til rutefly (på turistklasse) eller tog (på første klasse). 9/18

10 5.- TRANSPORT AF EN PERSON, DER SKAL LEDSAGE DEN HOSPITALSINDLAGTE FORSIKREDE Hvis den forsikrede under rejsen bliver nødt til være hospitalsindlagt i mere end syv dage og ikke har et direkte familiemedlem hos sig, stiller forsikringsgiveren en returbillet med rutefly (på turistklasse) eller tog (på første klasse)til rådighed for en ledsager fra det land, hvor den forsikrede har sin faste bopæl. 6.- OPHOLDSUDGIFTER FRA EN PERSON, DER LEDSAGER DEN HOSPITALSINDLAGTE FORSIKREDE Hvis den forsikrede under rejsen bliver nødt til at være hospitalsindlagt i mere end syv dage og ikke har et direkte familiemedlem hos sig, betaler forsikringsgiveren opholds- og hoteludgifterne mod fremlæggelse af de originale regninger herfor op til en beløbsgrænse på 408 DKK/dag og for et ophold på højst 10 dage. 7.- LEDSAGELSE AF MINDREÅRIGE ELLER HANDICAPPEDE Hvis den situation opstår under forsikringsaftalens dækningsperiode, at forsikrede, der rejser med handicappede eller børn under 14 år, der ligedes er forsikrede, bliver forhindret i at tage sig af disse på grund af en akut sygdom eller ulykke, som er dækket af policen, organiserer og betaler forsikringsgiveren for tur-retur-rejsen til en person, der er bosat i det land, hvor den forsikrede har sin faste bopæl, og som den forsikrede eller dennes familie udpeger hertil, eller en værtinde, som forsikringsgiveren udpeger til at ledsage de mindreårige eller handicappede på turen tilbage til deres faste bopæl, og dette på mindst mulig tid. 8.- TRANSPORT AF JORDISKE RESTER Indtræder den forsikredes død under den af kontrakten dækkede rejse, organiserer og betaler forsikringsgiveren for transporten af de jordiske rester til det sted i forsikredes hjemland, hvor jordfæstelsen skal finde sted, samt udgifterne til balsamering, kiste i henhold til minimumskravene hertil samt udgifterne til dækning af de administrative formaliteter. 9.- BEGRAVELSESUDGIFTER Forsikringsgiveren garanterer refusion af op til en beløbsgrænse på DKK af prisen på en begravelsesydelse for den afdøde forsikrede, herunder organisation af bisættelse og begravelse eller kremering. Uden at være fuldstændiggørende, kan disse udgifter bestå af ydelser som ligkiste, begravelsestog og ledsagelse, religiøse ydelser, kirkegårdsydelser samt tillægsydelser i form af lighus, gravniche, kremering, kranse, mindebrev, dødsannonce og andre tillæg. Det er beneficienterne, der under iagttagelse af den forsikredes vilje, såfremt en sådan foreligger, kan vælge de forskellige begravelseskomponenter med en maksimal beløbsgrænse på den forsikrede kapital i forhold til denne dækning FREMSENDELSE AF MEDICIN TIL UDLANDET Såfremt den forsikrede har brug for et lægemiddel, der ikke kan fremskaffes på det sted, hvor den forsikrede befinder sig, søger forsikringsgiveren for at fremskaffe medicinen og fremsende denne ad hurtigste vej og under opfyldelse af den lokale lovgivning. Den forsikrede skal ved regningens forelæggelse tilbagebetale forsikringsgiveren prisen på lægemidlet. Udelukket herfra er de tilfælde, hvor fremstillingen af lægemidlet er ophørt og ikke kan opspores via distributionskanalerne i Spanien, samt de tilfælde hvor der foreligger et lægemiddel med det samme lægemiddelstof i handelen i det land, hvor den forsikrede befinder sig FORSKUD PÅ BETALING AF BELØBET PÅ EN STRAFFEKAUTION KRÆVET STILLET I UDLANDET Hvis den forsikrede fængsles eller der rejses sigtelse mod denne som følge af en færdselsulykke i udlandet, yder forsikringsgiveren den forsikrede et forskud svarende til beløbet på den straffekaution, som de pågældende myndigheder kræver stillet, op til maksimalt DKK. Forsikringsgiveren forbeholder sig ret til at kræve kaution eller garanti fra den forsikrede, som sikrer forsikringsgiveren indkasseringen af forskudsbetalingen. Under alle omstændigheder skal forskudsbetalingen tilbagebetales til forsikringsgiver inden for en frist på højst 30 dage BETALING AF RETSHJÆLP I UDLANDET Under anvendelse af garantien Forskudsbetaling af straffekaution krævet stillet i udlandet, betaler forsikringsgiver op til DKK til betaling i udlandet af salær til advokat og rettergangsfuldmægtig i forbindelse med retshjælp afledt af færdselsuheld. 10/18

11 Såfremt denne ydelse er dækket af køretøjets forsikringspolice, anses den som forskudsbetaling på de samme betingelser, som er gældende for garantien Forskudsbetaling af straffekaution krævet stillet i udlandet FREMSENDELSE AF HASTEMEDDELELSER (AFLEDT AF FORSIKRINGSDÆKNINGERNE) Via en 24-timers tjeneste, modtager og fremsender forsikringsgiveren hastemeddelelser fra de forsikrede, forudsat at disse ikke råder over andre midler til at fremsende disse til deres bestemmelsessted, og forudsat at disse meddelelser er en følge af en garanti, som er stillet i af forsikringsaftalen CIVILT ANSVAR Forsikringen dækker erstatningsbeløb op til beløbet DKK for personskader, tingsskader og/eller hermed forbundne følgeskader, som den forsikrede forårsager en tredjepart og som kan kræves udbetalt i medfør af den gældende lovgivning i det pågældende land ved ifald af et udenkontraktligt ansvar. Herfra undtages udtrykkeligt et erhvervsmæssigt civilt ansvar, der er afledt af brugen, anvendelsen af og færdsel med køretøjer, samt afledt af brugen af eller ejerskabet over ammunition og våben af enhver type eller art, samt erstatningsbetaling som følge af økonomiske skader ikke afledt af en forudgående person- eller tingsskade FORSINKET BAGAGE Hvis der opstår forsinkelse med udleveringen af indskrevet bagage, hvor årsagen hertil kan tilskrives transportselskabet, og hvor forsinkelsen overstiger 24 timer, tilbagebetales udgifter til indkøb på det sted, hvor forsinkelsen er opstået, af nødvendige personartikler (idet de pågældende, originale regninger, orginalt boardingkort, samt originalt dokument på forsinkelsen udstedt af transportselskabet skal fremlægges) indtil til beløbsgrænsen på DKK. Dette erstatningsbeløb fratrækkes erstatningen omfattet af ydelsen Tab, skader og røveri af bagage såfremt det skulle vise sig, at bagagen er gået endeligt tabt. Der er ikke belæg for denne garanti, hvis forsinkelsen eller indkøbet af nødvendige personartikler sker i den provins, hvor den forsikrede har sin faste bopæl TAB AF, SKADER PÅ OG RØVERI AF BAGAGE Hvis indtjekket bagage under en rejse går endeligt tabt eller beskadiges alvorligt af årsager, der kan tilskrives transportselskabet, dækker forsikringsgiveren erstatningsbetaling herfor på op til 631 DKK per genstand og op til maksimalt DKK, med en maksimal beløbsgrænse på DKK for reservation/køb og forsikringsbegivenhed. Der fastsættes et fribeløb (selvrisiko) på 334 DKK for hver forsikrede, som denne selv skal betale. For at få adgang til erstatningsbetaling, skal det opståede tab eller skade godtgøres i form af et originalt dokument fra transportfirmaet, som akkrediterer dette eller denne. I tilfælde af røveri af bagage, er det nødvendigt at indgive den behørige anmeldelse, som der er indgivet til de kompetente myndigheder på det sted, hvor røveriet fandt sted sammen med den foretagne reklamation til det offentlige forretningsetablissement, hvis røveriet fandt sted her. Under alle omstændigheder er det nødvendigt at fremvise en detaljeret liste over de frarøvede, bortkomne eller beskadige genstande med angivelse af deres værdi samt originalt boardingkort. Der udbetales ikke erstatning for enkelte dele af eller tilbehør til en genstand. Herfra er undtaget tyveri, almindelig bortkomst, penge, smykker, elektronisk og digitalt udstyr, dokumenter, røveri af bagage eller personlige genstande, som befinder sig i køretøjer eller telte. UDELUKKELSER I FORHOLD TIL ASSISTANCE PÅ REJSEN Forsikringens dækning ophører på det tidspunkt, hvor den forsikrede vender tilbage til sin faste bopæl, eller når forsikrede er blevet hjemsendt af forsikringsgiver til sin bopæl eller dertil hørende nærmeste hospital. Overordnet udelukkes fra modtagelse af assistance de ydelser, som ikke først er blevet meddelt forsikringsgiver og de ydelser, hvortil der ikke er indhentet den pågældende autorisation. Under alle omstændigheder udelukkes fra dækning, medmindre det modsatte er angivet, de skader, situationer, udgifter og afledte konsekvenser, som opstår af af følgende forhold: 11/18

ACE EUROPE AFLYSNINGSFORSIKRING (HOTEL) POLICE NR. : TLSWESBOT011481

ACE EUROPE AFLYSNINGSFORSIKRING (HOTEL) POLICE NR. : TLSWESBOT011481 ACE EUROPE AFLYSNINGSFORSIKRING (HOTEL) POLICE NR. : TLSWESBOT011481 SÆRLIGE BETINGELSER Denne forsikringsaftale består af de særlige betingelser og af de generelle betingelser, dertil hørende underlag

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NR.

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. REJSEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 731 Til rejser i hele verden Til rejsende under 70 år Begrænset dækning for KRONISKE ELLER EKSISTERENDE LIDELSER! Søg forhåndstilsagn! SIKKERHED UD OVER ALLE

Læs mere

FORSIKRING DÆKNINGSOVERSIGT

FORSIKRING DÆKNINGSOVERSIGT FORSIKRING DÆKNINGSOVERSIGT For øjeblikkelig assistance i tilfælde af hospitalsindlæggelse eller dødsfald, hjemtransport til Danmark og erstatningslogi vær venlig omgående at kontakte: Falck TravelCare,

Læs mere

Eurocard Gold og Eurocard Corporate Gold

Eurocard Gold og Eurocard Corporate Gold Eurocard Gold og Eurocard Corporate Gold Forsikringsbetingelser Sektion A Fællesbetingelser Sektion B Rejseforsikringsdækninger Betingelser nr. 03 EG, juli 2013 Sektion A Fælles betingelser Police nr.

Læs mere

FULDSTÆNDIGE BETINGELSER DRF03, 2014-08-01 Rejseforsikring Side 1 af 7

FULDSTÆNDIGE BETINGELSER DRF03, 2014-08-01 Rejseforsikring Side 1 af 7 Side 1 af 7 1. Akut sygdom 2. Hjemtransport 3. Sygeledsagelse 4. Tilkaldelse 5. Akut tandbehandling 6. Rejsestartsforsikring ved udrejse 7. Forsikring af bagage og ejendele 8. Transportforsinkelse 9. Forsinket

Læs mere

REJSEFORSIKRING Betingelser nr. 820

REJSEFORSIKRING Betingelser nr. 820 REJSEFORSIKRING Betingelser nr. 820 0 KÆRE GOUDA-KUNDE Dette hæfte består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din forsikring. Derefter de betingelser, der gælder

Læs mere

REJSEFORSIKRING EXPEDIA DÆKNINGSOVERSIGT

REJSEFORSIKRING EXPEDIA DÆKNINGSOVERSIGT REJSEFORSIKRING EXPEDIA DÆKNINGSOVERSIGT For øjeblikkelig assistance i tilfælde af hospitalsindlæggelse eller dødsfald, hjemtransport til dit hjemland og erstatningslogi vær venlig omgående at kontakte:

Læs mere

[1] FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Dansk Rejseforsikrings FERIEREJSEFORSIKRING Europa (EU/EØS) hhv. 89.0.01.620-0001 360 og 89.0.01.

[1] FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Dansk Rejseforsikrings FERIEREJSEFORSIKRING Europa (EU/EØS) hhv. 89.0.01.620-0001 360 og 89.0.01. [1] n sikkerhed på ferien FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Dansk Rejseforsikrings FERIEREJSEFORSIKRING Europa (EU/EØS) hhv. 89.0.01.620-0001 360 og 89.0.01.620-0002 360+ Dækninger og summer(sum i DKK) Dækning

Læs mere

rejseforsikring Ring til os på 70 12 12 54 eller besøg junoforsikring.dk

rejseforsikring Ring til os på 70 12 12 54 eller besøg junoforsikring.dk rejseforsikring Ring til os på 70 12 12 54 eller besøg junoforsikring.dk Verden Forsikringsvilkår R-03 Gælder fra marts 2009 2 Vigtig information fortrydelsesret ved nytegning I henhold til forsikringsaftalelovens

Læs mere

I. VÆR OPMÆRKSOM PÅ SIDE 2 HVAD GØR JEG, HVIS NÅR DU FÅR BRUG FOR DIN REJSEFORSIKRING SIDE 2

I. VÆR OPMÆRKSOM PÅ SIDE 2 HVAD GØR JEG, HVIS NÅR DU FÅR BRUG FOR DIN REJSEFORSIKRING SIDE 2 REJSEFORSIKRING BETINGELSER NR. 812 KÆRE GOUDA-KUNDE Dette hæfte består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din rejseforsikring. Derefter de betingelser, der gælder

Læs mere

[1] AIG Europe Limited, Osvald Helmuths Vej 4, 2000 Frederiksberg, Danmark CVR nr. 34 61 76 94 Tel. : (+45) 9137 5300 Fax.

[1] AIG Europe Limited, Osvald Helmuths Vej 4, 2000 Frederiksberg, Danmark CVR nr. 34 61 76 94 Tel. : (+45) 9137 5300 Fax. [1] FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Dansk Rejseforsikring FERIEREJSEFORSIKRING Verden hhv. 89.0.01.620-0005 360 og 89.0.01.620-0006 360+ Dækninger og summer(sum i DKK) Dækning Dækningssum 360 DKK Dækningssum

Læs mere

Jyske MasterCard FORSIKRINGSBETINGELSER

Jyske MasterCard FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER Sektion A Fælles betingelser Sektion B Rejseforsikringsdækninger Nr. 05J Policenummer Jyske MasterCard Corporate 5814712844 Jyske MasterCard Privat 5814710418 Gældende fra 1.august

Læs mere

SPIES REJSEFORSIKRING Betingelser nr. 890

SPIES REJSEFORSIKRING Betingelser nr. 890 SPIES REJSEFORSIKRING Betingelser nr. 890 KÆRE GOUDA-KUNDE Dette hæfte består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din forsikring. Derefter de betingelser, der gælder

Læs mere

Tillæg (HIB0900200DKSPL) 12. Hjemtransport (hele verden)

Tillæg (HIB0900200DKSPL) 12. Hjemtransport (hele verden) Dette er de fuldstændige betingelser for den Europ Assistance Rejseforsikring, du har købt hos dit rejsebureau. Betingelserne omfatter produkterne plus, total og tillæg for hjemtransport. På din billet/faktura

Læs mere

Rejseforsikring MasterCard Premium Policenummer 656.9.601.200.000

Rejseforsikring MasterCard Premium Policenummer 656.9.601.200.000 Rejseforsikring MasterCard Premium Policenummer 656.9.601.200.000 Forsikringsbetingelserne gælder fra 1. februar 2010. Rejseforsikring MasterCard Premium er tegnet i Tryg Forsikring A/S (Tryg) og administreres

Læs mere

Coop MasterCard SORT. INDHOLDSFORTEGNELSE Sektion A - Fælles betingelser Sektion B - Rejseforsikringsbetingelser SEKTION A FÆLLES BETINGELSER

Coop MasterCard SORT. INDHOLDSFORTEGNELSE Sektion A - Fælles betingelser Sektion B - Rejseforsikringsbetingelser SEKTION A FÆLLES BETINGELSER Coop MasterCard SORT INDHOLDSFORTEGNELSE Sektion A - Fælles betingelser Sektion B - Rejseforsikringsbetingelser SEKTION A FÆLLES BETINGELSER Police nr. 85-001722 Police nr. 97-001050 1.0 FORSIKRINGSGIVER

Læs mere

Kære Limpopo/Diana -kunde

Kære Limpopo/Diana -kunde Kære Limpopo/Diana -kunde Denne rejseforsikring er specielt udviklet til de forsikringsbehov, du har på din jagtrejse. Rejseforsikringen er et resultat af et samarbejde mellem Limpopo/Diana og Gouda. Rejseforsikringen

Læs mere

Coop MasterCard SORT

Coop MasterCard SORT Coop MasterCard SORT INDHOLDSFORTEGNELSE Sektion A - Fælles betingelser Sektion B - Rejseforsikringsbetingelser SEKTION A FÆLLES BETINGELSER Police nr. 85-001722 Police nr. 97-001050 1.0 FORSIKRINGSGIVER

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER Årsrejseforsikring, Enkeltrejseforsikring og Årsafbestillingsforsikring

FORSIKRINGSBETINGELSER Årsrejseforsikring, Enkeltrejseforsikring og Årsafbestillingsforsikring FORSIKRINGSBETINGELSER Årsrejseforsikring, Enkeltrejseforsikring og Årsafbestillingsforsikring 1. Akut sygdom 2. Hjemtransport 3. Sygeledsagelse 4. Tilkaldelse 5. Akut tandbehandling 6. Forsikring af bagage

Læs mere

Til rejser i Europa i bus Maksimalt 1 måned

Til rejser i Europa i bus Maksimalt 1 måned BUSRE jseforsikring FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 759 Til rejser i Europa i bus Maksimalt 1 måned s i k k e r h e d u d o v e r a l l e g r æ n s e r Betingelser nr. 759 Kære Gouda-kunde Dette hæfte består

Læs mere

For English, please go to page 13 REJSEFORSIKRING DELTA AIR LINES DÆKNINGSOVERSIGT

For English, please go to page 13 REJSEFORSIKRING DELTA AIR LINES DÆKNINGSOVERSIGT For English, please go to page 13 REJSEFORSIKRING DELTA AIR LINES DÆKNINGSOVERSIGT For øjeblikkelig assistance i tilfælde af hospitalsindlæggelse eller dødsfald, hjemtransport til Danmark og erstatningslogi

Læs mere

GLOBAL BUSINESS Betingelser nr. 872

GLOBAL BUSINESS Betingelser nr. 872 GLOBAL BUSINESS Betingelser nr. 872 INDHOLDSFORTEGNELSE A FÆLLESBETINGELSER... 3 B FORHOLD I SKADETILFÆLDE... 5 C DÆKNING... 8 2. SYGDOM... 8 3. SYGE- OG HJEMTRANSPORT... 9 4. LÆGELIG FEJLBEHANDLING...

Læs mere

Definitionerne Betingelserne omfatter produktet Rejseforsikring Total. (185DK00201) Rejseforsikring Total 1.1 Omfang rejse. Indledende bestemmelser.

Definitionerne Betingelserne omfatter produktet Rejseforsikring Total. (185DK00201) Rejseforsikring Total 1.1 Omfang rejse. Indledende bestemmelser. Dette er de fuldstændige betingelser for den Europ Assistance Rejseforsikring. Betingelserne omfatter produktet Rejseforsikring Total. (185DK00201) På din billet/faktura vil det fremgå hvilket produkt

Læs mere

GENERELLE TRANSPORTBETINGELSER (PASSAGERER OG BAGAGE)

GENERELLE TRANSPORTBETINGELSER (PASSAGERER OG BAGAGE) GENERELLE TRANSPORTBETINGELSER (PASSAGERER OG BAGAGE) 1 DEFINITIONER I nærværende Transportbetingelser, med mindre sammenhængen kræver en anden betydning eller andet er udtrykkeligt fastsat, har de i disse

Læs mere

ihi Bupa Forretningsrejse Forsikringsbetingelser Gældende fra 2009 DKK

ihi Bupa Forretningsrejse Forsikringsbetingelser Gældende fra 2009 DKK ihi Bupa Forretningsrejse Forsikringsbetingelser Gældende fra 2009 DKK Sådan bruger du forsikringen Hospitalsindlæggelse Du skal altid straks kontakte ihi Bupa i tilfælde af hospitalsindlæggelse for at

Læs mere

Generelle betingelser for flytransport

Generelle betingelser for flytransport Generelle betingelser for flytransport September 2014 Præambel Disse betingelser for transport er gældende for forholdet mellem dig som passager og os som flyselskab vedrørende din transport om bord på

Læs mere

Rejs med den riktige forsikring PLUS & TOTAL

Rejs med den riktige forsikring PLUS & TOTAL Rejs med den riktige forsikring PLUS & TOTAL Fuldstændige betingelser Europ Assistance Rejseforsikring Dette er de fuldstændige betingelser for den Europ Assistance Rejseforsikring, du har købt hos dit

Læs mere

I. VÆR OPMÆRKSOM PÅ SIDE 2 HVAD GØR JEG, HVIS NÅR DU FÅR BRUG FOR DIN REJSEFORSIKRING SIDE 2

I. VÆR OPMÆRKSOM PÅ SIDE 2 HVAD GØR JEG, HVIS NÅR DU FÅR BRUG FOR DIN REJSEFORSIKRING SIDE 2 REJSEFORSIKRING BETINGELSER NR. 814 KÆRE GOUDA-KUNDE Dette hæfte består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din rejseforsikring. Derefter de betingelser, der gælder

Læs mere

REJSEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER. August 2014 Version 14:1

REJSEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER. August 2014 Version 14:1 REJSEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER August 2014 Version 14:1 Forsikringsgiver er If P&C Insurance Company Ltd.(WaterCircles Vahinkovakuutusyhtiö Oy) cvr.nr. 1614120-3 00025 IF, Finland og repræsenteres

Læs mere

AIG Europe, dansk filial af AIG Europe Limited United Kingdom, CVR nr. 34 61 76 94, Tel. (+45) 3373 2400 Fax (+45) 3373 2470

AIG Europe, dansk filial af AIG Europe Limited United Kingdom, CVR nr. 34 61 76 94, Tel. (+45) 3373 2400 Fax (+45) 3373 2470 Tillægsdækning til Lloyd s v/qbe Danmark motorcykelforsikring Police 97.90.1.040. Rev. 220914. Indhold: Fører- og passagerulykkesforsikring Rejseforsikring ved motorcykelferie Nøgledækning Punkteringsdækning

Læs mere