ACE EUROPE ASSISTANCE + AFLYSNINGER POLICE NR. : TLSWESBOT011482

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ACE EUROPE ASSISTANCE + AFLYSNINGER POLICE NR. : TLSWESBOT011482"

Transkript

1 ACE EUROPE ASSISTANCE + AFLYSNINGER POLICE NR. : TLSWESBOT011482

2 SÆRLIGE BETINGELSER Denne forsikringsaftale består af de særlige betingelser og af de generelle betingelser, dertil hørende underlag og tillæg samt af forsikringsansøgning og ethvert andet til denne hørende dokument. De nærværende særlige betingelser nyder forrang i tilfælde af, at der skulle forekomme modsigelser eller tvivl i forhold til bestemmelserne fastlagt i policens specifikke betingelser og generelle betingelser. 1.- GENERELLE OPLYSNINGER POLICENUMMER: TLSWESBOT FORSIKRINGSGIVER: ACE European Group Limited, Sucursal en España (selskabets spanske filial) C/ Francisco Gervás nr Madrid FORSIKRINGSTAGER: TRAVELLINK AB FORSIKRINGSMÆGLER: Aon Marketing Directo, S.A.U., Sociedad de Agencia de Seguros Vinculada (tilknyttet forsikringsselskab). C/ Rosario Pino, nr , Madrid FORSIKRINGENS DÆKNINGSPERIODE For den forsikrede svarer forsikringens dækningsperiode til varigheden af den rejse, som forsikringen tegnes for, men den overstiger under ingen omstændigheder 90 dage, med undtagelse af enkeltrejser (i modsætning til returrejser), hvor grænsen går ved de 31 dage. Idet det drejer sig om en gruppepolice, som udstedes til forsikringtager, er policens varighed den, som er fastlagt i den mellem forsikringstager og forsikringsgiver underskrevne aftale, som ved sit udløb forlænges med et år ad gangen. Begge parter kan modsætte sig kontraktens forlængelse ved skriftlig meddelelse herom med mindst 2 måneders varsel før kontraktens årlige udløb. 2.- LOVGIVNING OG VÆRNETING Policen er underkastet spansk jurisdiktion og omfattet af Lov nr. 50/1980 af den 8. oktober om forsikringsaftaler, ved kongeligt lovdekret nr. 6/2004 af den 29. oktober, som godkender lovteksten til Lov om kategorisering af og kontrol med private forsikringer, og ved kongeligt lovdekret nr. 2486/1998 af den 20. november, som godkender bekendtgørelse om kategorisering af og kontrol med private forsikringer, og ved Lov nr. 26/2006 af den 17. juli om Forsikringsmægling og private genforsikringer, idet der her ses bort fra lovbestemmelserne inden for socialsikring i forhold til fastlæggelse af arbejdsulykker, medmindre disse udtrykkeligt er omfattet af policen. En afgørelse i forhold til klager og krav, som afledes af nærværende police, skal træffes i overensstemmelse med bestemmelserne fastlagt i ECO-bekendtgørelse/734/ BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER Under overholdelse af organisk lov nr. 15/1999 om beskyttelse af personlige oplysninger, skal ACE EUROPEAN GROUP LIMITED og dermed firmaets spanske filial ( ACE ), som ansvarshavende for registeret, herved meddele sine kunder, at deres personlige oplysninger, som vi har modtaget direkte fra kunderne selv eller via kundernes forsikringsmægler, vil blive optaget i et register med henblik på at kunne administrere kundernes forsikringspolicer, forebygge og efterforske bedrageri samt med det formål at kunne vurdere og begrænse risikoen. Dine oplysninger kan anvendes af andre forsikringsselskaber eller genforsikringsselskaber i tilfælde af genforsikring, coassurance eller af specialiserede sundhedscentre i forbindelse med ulykkesbehandling. Alle de indhentede oplysninger samt de i det foregående nævnte overdragelser og behandlinger heraf er nødvendige for at kunne opretholde kontraktforholdet. 2/18

3 Vi gør ligeledes opmærksom på, at ACE anvender dine oplysninger med henblik på at kunne informere dig om vores nuværende og fremtidige aktiviteter og forsikringsprodukter, herunder via elektronisk fremsendelse heraf, at kunne foretage undersøgelser af kvaliteten på de erhvervede forsikringsprodukter, samt at foretage markedsundersøgelser, herunder også efter policens ophævelse, i den hensigt at kunne tilpasse vores salgstilbud til din specifikke profil og eventuelt at kunne udarbejde vurderingsmodeller. Du giver ligedes tilladelse til, at ACE kan videregive dine personlige oplysninger, når dette er nødvendigt på baggrund af de oven for beskrevne formål til de følgende firmaer i ACE-selskabsgruppen: ACE European Group Limited, ACE Europe Life Limited og det spanske selskab ACE Europe Life Limited Sucursal en España. Vi oplyser, at du kan modsætte dig, at dine personlige oplysninger bliver brugt til de i det foregående beskrevne formål, samt at du kan benytte dig af dine rettigheder til at skaffe dig adgang til, foretage rettelser i eller annullere dine oplysninger ved at rette skriftlig henvendelse til adressen C/ Francisco Gervás nr. 13, postnummer Madrid, idet du til skrivelsen skal vedlægge en kopi af dit nationale Id-kort eller tilsvarende officielt dokument, eller du kan sende en til Såfremt vi ikke hører fra dig inden for 30 dage, vil vi opfatte det som din accept af behandling og formidling af dine oplysninger til de nævnte formål. ACE forpligter sig til at overholde sin tavshedspligt i forhold til personlige oplysninger og sin pligt til at opbevare disse, og ACE vil træffe de nødvendige foranstaltninger med henblik på at undgå, at oplysningerne ændres, går tabt, anvendes eller tilgåes uretmæssigt, og til enhver tid henset den teknologiske tilstand. Såfremt der tilføres personlige oplysninger til policen, som drejer sig om personer, der ikke drejer sig om forsikringstager, påtager sidstnævnte sig ansvaret for at oplyse disse om, at deres oplysninger er tilført førnævnte register samt oplyse dem om de øvrige forhold, som fremgår af nærværende klausul. 4.- MEDDELELSE Alle oplysningerne i nærværende klausul er blevet meddelt forsikringstager/den forsikrede forud for kontraktens indgåelse. Under opfyldelse af reglerne i kongeligt lovdekret 6/2004 af den 29. oktober, hvorved lovteksten til Lov om kategorisering af og kontrol med private forsikringer godkendes, og reglerne i anordning til denne lov, godkendt ved kongeligt lovdekret 2486/1998 af den 20. november, skal forsikringsgiver herved gøre opmærksom på de følgende forhold: 1.- Denne forsikringsaftale indgåes i henhold til ordningen om etableringsret med den spanske filial af det britiske forsikringsselskab ACE EUROPEAN GROUP LIMITED med adressen ACE Building, 100 Leadenhall Street, London, Det Forenede Kongerige (UK). ACE EUROPEAN GROUP LIMITED, SUCURSAL EN ESPAÑA er behørigt tilmeldt Forsikringsselskabernes Administrative Register ved Generalstyrelsen for Forsikringer og Pensionsfonde under koden E0155, og det har adressen C/Francisco Gervás 13, Madrid. 2.- Med forbehold af de til Generalstyrelsen for Forsikringer og Pensionsfonde hørende beføjelser, tilkommer kontrollen med forsikringsselskabet medlemsstaten Det Forenede Kongerige og i denne stat den pågældende kontrolmyndighed Financial Services Authority (FSA), med adressen 25 The North Colonnade, Canary Wharf, London E14 5HS. 3. På nærværende forsikringsaftale finder reglerne i Lov 50/1980 af den 8. oktober om forsikringsaftaler anvendelse, ligesom også kongeligt lovdekret 6/2004 om kategorisering af og kontrol med private forsikringer og hertil hørende anordning samt Lov nr. 30/1995 af den 8. november finder anvendelse (for så vidt reglerne har relevans for sagen og er gældende). Likvidationen af ACE EUROPEAN GROUP LIMITED, SUCURSAL EN ESPAÑA er underlagt den britiske lovgivning, og den kompetente britiske myndighed til at forestå en eventuel likvidation af selskabet er Financial Services Compensation Scheme, som samtidig virker som garantifond. 3/18

4 Klageinstanser: 4. De interne og eksterne bestemmelser i forhold til klager og reklamationer er følgende: a) Interne reklamationsinstanser. Det er forsikringsgiverens ønske at kunne tilbyde kunderne en førsteklasses serviceydelse. Hvis dette imidlertid ikke er tilfældet, og du ønsker at klage eller indgive en reklamation, skal dette gøres skriftligt, og du skal i første omgang rette henvendelse til den spanske filial: Ace European Group Limited, Sucursal en España C/ Francisco Gervás Madrid Såfremt du ikke er tilfreds med den måde, din klage er blevet behandlet på, og du derfor ønsker at indgive en klage eller reklamation i forbindelse med dine interesser og dine i loven anerkendte rettigheder, skal du rette skriftlig henvendelse til: Kundeafdelingen, Departamento de Atención al Cliente C/ Francisco Gervás Madrid Fax: Reglementet gældende for Kundeafdelingens virksomhed ligger til rådighed for kunderne hos Ace European Group Limited, Sucursal en España (på deres spanske kontor). I det tilfælde, at din klage skal behandles af den forsikredes forsvarer hos ACE European Group Limited Sucursal en España, vil din klage straks blive fremsendt til denne. Den forsikredes forsvarer ( Defensor del Asegurado ): Advokatkontoret LEGSE Abogados Fax: b) Eksterne reklamationsinstanser. I tilfælde af tvistigheder, kan du i medfør af paragraf 24 i loven om forsikringsaftaler klage til den til din bopæl hørende førsteinstansdomstol. Du kan ligeledes frivilligt indgive uoverensstemmelsesspørgsmålet til behandling som voldgiftssag på grundlag af bestemmelserne i paragraf 57 og 58 i kongeligt lovdekret 1/2007 af den 16. november, som godkender lovbekendtgørelse af generallov om forsvar af forbrugernes og brugernes interesser og andre komplimentære love samt reglerne til udvikling af disse love; med forbehold af bestemmelserne i voldgiftsloven i det tilfælde, at parterne underkaster behandlingen af deres uoverensstemmelser til en eller flere voldgiftsmænd. Forsikringsgiveren kan også indstævnes i medfør af artikel 9 i Rådets forordning (EF) nr. 44/2001 af den 22. december 2000, såvel for domstolene i omtalte forsikringsgivers bopælsland (i dette tilfælde Spanien), som for domstolene i den medlemsstat, hvor du har din bopæl. Ligeledes og uagtet de søgsmål der gøres gældende for domstolene, kan forsikringstager, den forsikrede, de begunstigede, skadelidte tredjeparter eller rettighedshavere til enhver af disse i medfør af paragraf 62 i Lov om kategorisering af og kontrol med privatforsikringer klage til Forsikringernes Generalstyrelse (Klageafdelingen) eller til 4/18

5 enhver af de reklamationsinstanser, som fremgår af bilaget til policen, når det anses, at forsikringsselskabet har udøvet misbrug eller krænket de af kontrakten afledte rettigheder. 5.- Endelig og under opfyldelse af Lov 22/2007 af den 11.juli om fjernsalg af finansielle ydelser til forbrugerne, skal vi nedenfor oplyse dig om de følgende, yderligere forhold i forbindelse med forsikringspolicen: a) Forsikringsaftalen der er blivet ingået dækker de uforudsete hændelser som er beskrevet i disse vilkår og gjælder for perioden man er på rejse som er dækket af forsikringen b) Betaling af forsikringsprisen sker samtidig med købet af rejsen. c) Hvis varigheden på din rejseforsikring er under en måned, har du ikke nogen frafaldsret, mens hvis din rejseforsikring gælder i over en måned, har du ret til frafald i 15 dage. d) De i dette dokument angivne oplysninger gælder i hele forsikringsdækningsperioden. 5.- AFHJÆLPNING AF UOVERENSSTEMMELSER Under henvisning til bestemmelserne i paragraf 8 i Lov 50/1980 om forsikringsaftaler, skal det her fremgå, at hvis policens indhold adskiller sig fra forsikringens garantiengagement eller fra de aftalte klausuler, kan forsikringstager og/eller den forsikrede klage til forsikringsselskabet inden for en tidsfrist på en måned at regne fra policens udstedelse med henblik på at opnå en afhjælpning af de eksisterende uoverensstemmelser. Hvis ikke der er foretaget nogen reklamation inden for tidsfristen, vil policens bestemmelser være de gældende. 6.- UDTRYKKELIG ACCEPT. KVITTERING FOR MODTAGELSE AF INFORMATIONERNE Den forsikrede anerkender udtrykkeligt at have modtaget de generelle og specifikke betingelser samt de særlige betingelser, som udgør policen, idet den forsikrede erklærer at kende og godkende disse betingelser. Ligeledes erklærer den forsikrede i overensstemmelse med det i paragraf 3 i lov 50/80 af den 8. oktober om forsikringsaftaler fastlagte og som en tillægsaftale til de særlige betingelser, at vedkommende har læst, gennemgået og forstået indholdet i og omfanget af alle kontraktens klausuler og herunder specielt de med fede typer fremhævede klausuler, der kan være rettighedsafgrænsende. Og til bekræftelse af at være gjort bekendt hermed, giver den forsikrede sin samtykke hertil og fulde accept heraf, idet den forsikrede tiltræder aftalen ved at afkrydse den boks, som er placeret ved siden af den forsikringstype, som vedkommende ønsker at tegne. Endelig anerkender den forsikrede udtrykkeligt fra forsikringsgiveren og forud for kontraktens indgåelse at have modtaget den skriftlige behørige information i forhold til den lovgivning, der finder anvendelse på forsikringsaftalen, de forskellige reklamationsinstanser, medlemsstaten for forsikringsgiverens bopæl samt kontrolmyndigheden i dette land, selskabsnavn samt forsikringsgivers juridiske form. 5/18

6 GENERELLE BETINGELSER DEFINITIONER FORSIKRINGSSELSKAB: ACE European Group Limited, der handler som forsikringsselskab (i det følgende forsikringsgiver) FORSIKRINGSTAGER: Den fysiske eller juridiske peron, som har indgået aftalen med forsikringsselskabet, og over for hvilken det påhviler forsikringsgiveren at overholde de af kontrakten afledte forpligtelser, medmindre disse i sagens natur skal overholdes af den forsikrede selv. FORSIKREDE: En fysisk person, som har tegnet en forsikring på Assistance og Rejseaflysning (Fly + Hotel) via forsikringstagerens hjemmeside. TRANSPORTSELSKAB: Ethvert selskab, som af de offentlige myndigheder er blevet godkendt til transport af passagerer. FLYETS AFGANGSTID: Det klokkeslet, som transportselskabet har angivet på flybilletten eller på et lignende dokument. FAMILIEMEDLEM: Ægtefælle, samlivspartner, der er behørigt tilmeldt som sådan i det pågældende officielle register, forældre, svigerforældre, børn, svigerbørn, søskende, svogre og svigerinder, bedsteforældre, børnebørn, onkler og tanter samt nevøer og nevøser. REJSELEDSAGER: Enhver anden person end den forsikrede, som er tilmeldt købet af den samme rejse, idet denne ledsager kan være forsikret eller ikke. POLICE: Det dokument, som indeholder forsikringsgrundlaget, og som udgøres af de generelle betingelser, de særlige betingelser, tillæg og underlag. FORSIKRINGSSUM: Erstatningsbeløbet i tilfælde af en forsikringsbegivenheds indtrædelse. Dette beløb fremgår af policens særlige betingelser. PRÆMIE: Det er forsikringens samlede pris. FORSIKRINGENS ANNUITET: Den årlige periode, som løber fra hver enkel fornyelse af policen. Den første étårsperiode starter den dato, hvor forsikringen træder i kraft. ULYKKE: Kropsskade, som er opstået direkte som følge af en hændelig, ekstern, voldelig hændelse, uden der foreligger fortsæt fra den forsikredes side, og som forvolder død, permanent handicap eller enhver anden situation, som policen dækker. Henset denne police anses følgende tilfælde som ulykker: - Elektriske stød og lynnedslag. - Forgiftning, kvælning, forbrændinger eller skader, som er opstået som følge af ufrivillig indånding af gasser eller dampe, immersion i eller oversvømmelse af eller indtagelse af flydelse, faste, giftige eller ætsende stoffer. - Infektioner, når sygdomsagenten (patogenet) er trængt ind i kroppen via en skade, der er dækket af policen, forudsat at kausalforholdet kan bevises på troværdig vis. - Flyrejsedækning. Her dækkes de ulykker, som den forsikrede kan udsættes for, når vedkommende rejser som passager med et luftfartsselskab, der er behørigt godkendt til lufttransport, forudsat at flyet styres af personale i besiddelse af gyldig og efter reglerne gældende pilotlicens, og (I) at flyvemaskinen benyttes til enten ruteflyvning eller charter mellem lufthavne, der er indrettet til passagertransport eller (II), at flyvemaskinen holder på enten landings- eller startbane i de omtalte lufthavne eller (III), at flyvemaskinen er ved at foretage en eller anden manøvre i disse lufthavne. 6/18

7 ALVORLIG ULYKKE: Enhver kropsskade med en voldsom, akut, ekstern årsag, der opstår uden forsæt fra den forulykkedes side, og som forhindrer den forulykkede i at rejse tilbage til sin sædvanlige bopæl på normal vis, eller som medfører hospitalsindlæggelse i mere end 24 timer, og som efter forsikringsgiverens lægestabs skøn gør det lægeligt umuligt for den forulykkede at rejse tilbage den planlagte dato. SYGDOM: Henset denne kontrakt, forstås ved sygdom enhver forværring i den forsikredes helbred, som opstår under den af policen omfattede rejse, og hvis diagnose og bekræftelse heraf foretages af en lovmæssig godkendt læge eller tandlæge, hvis assistance viser sig nødvendig og påkrævet. ALVORLIG SYGDOM: Ved alvorlig sygdom forstås en forværring af sundhedstilstanden hos en person, som er konstateret af en professionel læge, og som kræver hospitalsindlæggelse i mere end 24 timer, eller som indebærer risiko for akut dødsfald; at omtalte situation opstår i løbet af de 7 for rejsen forudgående dage, og som i henhold til forsikringsgiverens lægestab, gør det lægeligt umuligt at foretage rejsen den planlagte dato. EPIDEMI: Herved forstås en akut, uventet og omfattende forekomst af en infektionssygdom i et land, som breder sig hurtigt og meget voldsomt i dette land, forudsat at WHO har anbefalet at aflyse de internationale rejser, der ikke er livsvigtige til eller fra det berørte område, og i tilfælde af en influenzavirus forudsat at WHO erklærer pandemialarmtilstand 5 i henhold til sin verdensplan for influenzapandemi. En karantæne af de berørte personer skal være erklæret af det kompetente sundhedsministerium eller myndighed i det berørte land. KARANTÆNE: En midlertidig isolation af personer med henblik på forhindre en infektionssygdom i at brede sig. BAGAGE: Tøj og personlige ting til personlig anvendelse og hygiejne under rejsen, og som ligger anbragt i en kuffert, samt selve bagagedelen. RØVERI: Ulovlig tilegnelse af løsøre tilhørende andre personer under anvendelse af vold eller tvang over for personerne eller ved udøve vold mod ting. TYVERI: Ulovlig tilegnelse af løsøre tilhørende andre personer uden anvendelse af vold eller tvang eller udøvelse vold mod ting. SKADE: Enhvert forhold, der indtræder akut, tilfældigt, uforudset og uden forsæt fra den forsikredes side, og hvor de heraf forvoldte skader er dækket af policen og oppebærer skadeserstatning. Det anses for at udgøre en eneste skade de samlede skader, som er udledt af en og samme årsag. TERRORISTHANDLINGER ELLER SABOTAGE: Organiserede operationer i al hemmelighed med ideologiske, politiske, økonomiske, religiøse eller sociale formål, som udføres af et enkelt individad eller af en gruppe i den hensigt at skabe social ængstelse og foretage udiskriminerende angreb på personer eller skade eller destruere ejendele. Sabotage er en overlagt handling, som er straffet i loven, og som udføres i den hensigt at svække en fjende via undergravning, obstruktion, standsning eller ødelæggelse af materiale. FAST BOPÆL: Ved forsikredes faste bopæl forstås den adresse, som opgives ved købet af rejsen, og hvorfra den af nærværende forsikringsaftale dækkede rejse foregår, og hvortil den forsikrede om nødvendigt skal hjemsendes i overensstemmelse med policens dækning. UDLANDET: Ved udland forståes henseende forsikringsdækningen et andet land end det land, hvor den forsikrede har sin faste bopæl i henhold til oplysningerne angivet ved forsikringens tegning. FRIBELØB: Det beløb, som forsikringstager eller den forsikrede i tilfælde af en skade skal betale, og hvilket beløb er angivet i policens særlige betingelser. KILOMETERFRITAG: Assistancen gælder 35 km fra den forsikredes faste bopæl 7/18

8 DÆKNINGSOMRÅDE: Assistancen gælder over hele verden. Herfra udelukkes under alle omstændigheder assistance i de lande, der under rejseperioden, selvom de fremgår af det territorialområde, der er tegnet dækning for, befinder sig i krig, oprørstilstand eller krigskonlikt af enhver type eller art, også når ikke foreligger officiel erklæring om en sådan tilstand. I sådanne tilfælde betaler forsikringsgiveren de dækkede udgifter, som skal godtgøres ved indgivelse af den originale og akkrediterende regning. STREJKE: Kollektiv nedlæggelse af arbejdet fra arbejdernes side i den hensigt at opnå noget eller at udøve pres i bestemte situationer. BORGERKRIG: Borgerkrig defineres som en konfrontation mellem 2 fraktioner fra det samme land eller fra befolkningen mod den etablerede ordensmagt. Disse styrker kontrollerer en del af territoriet og er i besiddelse af regulære, bevæbnede styrker. UDENLANDSKRIG: Udenlandskrig defineres som en væbnet konflikt mellem to eller flere stater med eller uden krigserklæring. TREDJEPART: Enhver juridisk eller fysisk person med undtagelse af: Den forsikrede selv, forsikredes familiemedlemmer, slægtninge i opadgående eller nedadgående retning samt rejseledsagere til den forsikrede. Den forsikredes ansatte eller agenter, uanset om de er lønansatte eller ej, når disse er i arbejde. FORSIKRINGSFORMÅLET At sikre sig mod følgerne af de risici, hvis dækning er specificeret i kontrakten, og som opstår som følge af en tilfældig hændelse i løbet af rejsen, der indtræder uden for den faste bopæl og inden for det dækkede territorium og med de begrænsninger, som er fastlagt i kontrakten. Kontraktens garantier ophører med at have virkning ved rejsens afslutning og den sikredes tilbagevenden til sin faste bopæl. Samtidig dækker forsikringen Rejseassistance, Udgifter ved Fly- + Hotelaflysning og Flyforsinkelser på den rejse, som den forsikrede har købt hos forsikringstager. Policen fungerer i henhold til de betingelser, som vil blive defineret i det følgende. GARANTEREDE BELØBSRAMMER De økonomiske størrelser, som er angivet som beløbsrammer for hver enkelt af kontraktens ydelser, skal forståes som de maksimale beløb, der kan akkumuleres under rejsen. 8/18

9 1. DÆKNING ASSISTANCEDÆKNING 1.- DÆKNINGSBERETTIGEDE LÆGEUDGIFTER I UDLANDET I tilfælde af at den forsikrede bliver syg eller kommer ud for en hændelig ulykke under udlandsopholdet, dækker forsikringsgiver op til DKK for hver forsikrede og per rejse de nedenstående udgifter: - Lægehonorarer. - Læge- eller kirurgordineret medicin på recept. - Hospitalsindlæggelsesudgifter. - Udgifter til ambulanceservice bestilt af læge til lokal ambulancetransport. Såfremt forsikringsgiveren ikke har medvirket direkte, og med henblik på en refundering af udgifterne, skal de originale regninger indsendes og vedlægges en fuldstændig lægeerklæring med angivelse af ulykkesbaggrund, diagnose og behandling med henblik på en fastlæggelse af karakteren af den indtrufne sygdom. Påløbne udgifter udgør i alle tilfælde subrogationsgrund for forsikringsgiveren i forhold til de beløb, som den forsikrede er berettiget til at indkræve fra socialsikringen eller fra enhver anden forsorgsordning eller privat sikringsordning, som den forsikrede måtte være omfattet af. 2.- FORLÆNGELSE AF HOTELOPHOLD PÅ GRUND AF UFORUDSET SYGDOM ELLER ULYKKE. Når der indtræder en akut sygdom eller ulykke, som forhindrer den forsikrede i at fortsætte rejsen, men som ikke kræver indlæggelse på klinik eller hospital, betaler forsikringsgiveren de udgifter, der påløber forlængelsen af hotelopholdet som foreskrevet af en læge indtil en maksimal beløbsgrænse på 371 DKK/dag og op til et ophold på højst 10 dage. 3.- SYGETRANSPORT AF SYGE OG SÅREDE. Kommer den forsikrede ud for hændelig sygdom eller ulykke under forsikringsperioden og som følge af en rejse fra det sted, hvor den forsikrede har sin faste bopæl, og forudsat at dette forhindrer denne i at fortsætte rejsen, organiserer forsikringsgiveren straks efter at have modtaget meddelelse herom de nødvendige kontakter mellem forsikringsgiverens lægestab og de læger, som behandler den forsikrede. Når forsikringsgiverens lægestab giver tilladelse til at flytte den forsikrede til et bedre udstyret eller mere specialiseret hospital i nærheden af den forsikredes faste bopæl, vil forsikringsgiveren forestå omtalte flytning alt efter tilfældes grad af alvor via enten: Specialambulancefly Tog på første klasse. Lægehelikopter. Ambulance Rutefly. Der anvendes kun specialambulancefly inden for Europa og i Middelhavslandene. Det er kun lægens krav, der vil blive taget i betragtning ved valg af transportmiddel og af hospital til indlæggelse af den forsikrede. Hvis den forsikrede nægter at blive transporteret med det samme og på de af forsikringsgiverens lægestab fastlagte betingelser, ophører al dækning, herunder dækning af udgifter, automatisk som resultat af denne beslutning. 4.- HJEMVENDELSE FØR TID AF FORSIKREDE MEDREJSENDE Når den forsikrede på grund af hændelig sygdom eller ulykke er blevet flyttet under anvendelse af ydelsen Sygetransport af syge og sårede, eller på grund af dødsfald, og når denne omstændighed forhindrer de øvrige forsikrede i at vende tilbage til deres bopæl ad den planlagte rute, påtager forsikringsgiveren sig at betale for deres transportudgifter for at komme frem til deres faste bopæl eller til det hospital, hvor den forsikrede er blevet indlagt, i form af billet til rutefly (på turistklasse) eller tog (på første klasse). 9/18

10 5.- TRANSPORT AF EN PERSON, DER SKAL LEDSAGE DEN HOSPITALSINDLAGTE FORSIKREDE Hvis den forsikrede under rejsen bliver nødt til være hospitalsindlagt i mere end syv dage og ikke har et direkte familiemedlem hos sig, stiller forsikringsgiveren en returbillet med rutefly (på turistklasse) eller tog (på første klasse)til rådighed for en ledsager fra det land, hvor den forsikrede har sin faste bopæl. 6.- OPHOLDSUDGIFTER FRA EN PERSON, DER LEDSAGER DEN HOSPITALSINDLAGTE FORSIKREDE Hvis den forsikrede under rejsen bliver nødt til at være hospitalsindlagt i mere end syv dage og ikke har et direkte familiemedlem hos sig, betaler forsikringsgiveren opholds- og hoteludgifterne mod fremlæggelse af de originale regninger herfor op til en beløbsgrænse på 408 DKK/dag og for et ophold på højst 10 dage. 7.- LEDSAGELSE AF MINDREÅRIGE ELLER HANDICAPPEDE Hvis den situation opstår under forsikringsaftalens dækningsperiode, at forsikrede, der rejser med handicappede eller børn under 14 år, der ligedes er forsikrede, bliver forhindret i at tage sig af disse på grund af en akut sygdom eller ulykke, som er dækket af policen, organiserer og betaler forsikringsgiveren for tur-retur-rejsen til en person, der er bosat i det land, hvor den forsikrede har sin faste bopæl, og som den forsikrede eller dennes familie udpeger hertil, eller en værtinde, som forsikringsgiveren udpeger til at ledsage de mindreårige eller handicappede på turen tilbage til deres faste bopæl, og dette på mindst mulig tid. 8.- TRANSPORT AF JORDISKE RESTER Indtræder den forsikredes død under den af kontrakten dækkede rejse, organiserer og betaler forsikringsgiveren for transporten af de jordiske rester til det sted i forsikredes hjemland, hvor jordfæstelsen skal finde sted, samt udgifterne til balsamering, kiste i henhold til minimumskravene hertil samt udgifterne til dækning af de administrative formaliteter. 9.- BEGRAVELSESUDGIFTER Forsikringsgiveren garanterer refusion af op til en beløbsgrænse på DKK af prisen på en begravelsesydelse for den afdøde forsikrede, herunder organisation af bisættelse og begravelse eller kremering. Uden at være fuldstændiggørende, kan disse udgifter bestå af ydelser som ligkiste, begravelsestog og ledsagelse, religiøse ydelser, kirkegårdsydelser samt tillægsydelser i form af lighus, gravniche, kremering, kranse, mindebrev, dødsannonce og andre tillæg. Det er beneficienterne, der under iagttagelse af den forsikredes vilje, såfremt en sådan foreligger, kan vælge de forskellige begravelseskomponenter med en maksimal beløbsgrænse på den forsikrede kapital i forhold til denne dækning FREMSENDELSE AF MEDICIN TIL UDLANDET Såfremt den forsikrede har brug for et lægemiddel, der ikke kan fremskaffes på det sted, hvor den forsikrede befinder sig, søger forsikringsgiveren for at fremskaffe medicinen og fremsende denne ad hurtigste vej og under opfyldelse af den lokale lovgivning. Den forsikrede skal ved regningens forelæggelse tilbagebetale forsikringsgiveren prisen på lægemidlet. Udelukket herfra er de tilfælde, hvor fremstillingen af lægemidlet er ophørt og ikke kan opspores via distributionskanalerne i Spanien, samt de tilfælde hvor der foreligger et lægemiddel med det samme lægemiddelstof i handelen i det land, hvor den forsikrede befinder sig FORSKUD PÅ BETALING AF BELØBET PÅ EN STRAFFEKAUTION KRÆVET STILLET I UDLANDET Hvis den forsikrede fængsles eller der rejses sigtelse mod denne som følge af en færdselsulykke i udlandet, yder forsikringsgiveren den forsikrede et forskud svarende til beløbet på den straffekaution, som de pågældende myndigheder kræver stillet, op til maksimalt DKK. Forsikringsgiveren forbeholder sig ret til at kræve kaution eller garanti fra den forsikrede, som sikrer forsikringsgiveren indkasseringen af forskudsbetalingen. Under alle omstændigheder skal forskudsbetalingen tilbagebetales til forsikringsgiver inden for en frist på højst 30 dage BETALING AF RETSHJÆLP I UDLANDET Under anvendelse af garantien Forskudsbetaling af straffekaution krævet stillet i udlandet, betaler forsikringsgiver op til DKK til betaling i udlandet af salær til advokat og rettergangsfuldmægtig i forbindelse med retshjælp afledt af færdselsuheld. 10/18

11 Såfremt denne ydelse er dækket af køretøjets forsikringspolice, anses den som forskudsbetaling på de samme betingelser, som er gældende for garantien Forskudsbetaling af straffekaution krævet stillet i udlandet FREMSENDELSE AF HASTEMEDDELELSER (AFLEDT AF FORSIKRINGSDÆKNINGERNE) Via en 24-timers tjeneste, modtager og fremsender forsikringsgiveren hastemeddelelser fra de forsikrede, forudsat at disse ikke råder over andre midler til at fremsende disse til deres bestemmelsessted, og forudsat at disse meddelelser er en følge af en garanti, som er stillet i af forsikringsaftalen CIVILT ANSVAR Forsikringen dækker erstatningsbeløb op til beløbet DKK for personskader, tingsskader og/eller hermed forbundne følgeskader, som den forsikrede forårsager en tredjepart og som kan kræves udbetalt i medfør af den gældende lovgivning i det pågældende land ved ifald af et udenkontraktligt ansvar. Herfra undtages udtrykkeligt et erhvervsmæssigt civilt ansvar, der er afledt af brugen, anvendelsen af og færdsel med køretøjer, samt afledt af brugen af eller ejerskabet over ammunition og våben af enhver type eller art, samt erstatningsbetaling som følge af økonomiske skader ikke afledt af en forudgående person- eller tingsskade FORSINKET BAGAGE Hvis der opstår forsinkelse med udleveringen af indskrevet bagage, hvor årsagen hertil kan tilskrives transportselskabet, og hvor forsinkelsen overstiger 24 timer, tilbagebetales udgifter til indkøb på det sted, hvor forsinkelsen er opstået, af nødvendige personartikler (idet de pågældende, originale regninger, orginalt boardingkort, samt originalt dokument på forsinkelsen udstedt af transportselskabet skal fremlægges) indtil til beløbsgrænsen på DKK. Dette erstatningsbeløb fratrækkes erstatningen omfattet af ydelsen Tab, skader og røveri af bagage såfremt det skulle vise sig, at bagagen er gået endeligt tabt. Der er ikke belæg for denne garanti, hvis forsinkelsen eller indkøbet af nødvendige personartikler sker i den provins, hvor den forsikrede har sin faste bopæl TAB AF, SKADER PÅ OG RØVERI AF BAGAGE Hvis indtjekket bagage under en rejse går endeligt tabt eller beskadiges alvorligt af årsager, der kan tilskrives transportselskabet, dækker forsikringsgiveren erstatningsbetaling herfor på op til 631 DKK per genstand og op til maksimalt DKK, med en maksimal beløbsgrænse på DKK for reservation/køb og forsikringsbegivenhed. Der fastsættes et fribeløb (selvrisiko) på 334 DKK for hver forsikrede, som denne selv skal betale. For at få adgang til erstatningsbetaling, skal det opståede tab eller skade godtgøres i form af et originalt dokument fra transportfirmaet, som akkrediterer dette eller denne. I tilfælde af røveri af bagage, er det nødvendigt at indgive den behørige anmeldelse, som der er indgivet til de kompetente myndigheder på det sted, hvor røveriet fandt sted sammen med den foretagne reklamation til det offentlige forretningsetablissement, hvis røveriet fandt sted her. Under alle omstændigheder er det nødvendigt at fremvise en detaljeret liste over de frarøvede, bortkomne eller beskadige genstande med angivelse af deres værdi samt originalt boardingkort. Der udbetales ikke erstatning for enkelte dele af eller tilbehør til en genstand. Herfra er undtaget tyveri, almindelig bortkomst, penge, smykker, elektronisk og digitalt udstyr, dokumenter, røveri af bagage eller personlige genstande, som befinder sig i køretøjer eller telte. UDELUKKELSER I FORHOLD TIL ASSISTANCE PÅ REJSEN Forsikringens dækning ophører på det tidspunkt, hvor den forsikrede vender tilbage til sin faste bopæl, eller når forsikrede er blevet hjemsendt af forsikringsgiver til sin bopæl eller dertil hørende nærmeste hospital. Overordnet udelukkes fra modtagelse af assistance de ydelser, som ikke først er blevet meddelt forsikringsgiver og de ydelser, hvortil der ikke er indhentet den pågældende autorisation. Under alle omstændigheder udelukkes fra dækning, medmindre det modsatte er angivet, de skader, situationer, udgifter og afledte konsekvenser, som opstår af af følgende forhold: 11/18

12 1. Sygdomme, skader eller lidelser, som den forsikrede led af i forvejen, eller som er kroniske, forud for rejsen, samt de kroniske eller kendte sygdomme, skader eller lidelser, der bryder ud under rejsen. 2. Hvis den forsikrede afslår, forsinker eller fremskynder den sygetransport, som forsikringsgiver har foreslået og aftalt med forsikringsgivers lægestab. 3. Mentale sygdomme, forebyggende lægeeftersyn (kontrol), badekure, kosmetiske operationer, AIDS, og de tilfælde, hvor formålet med rejsen er modtagelse af lægebehandling eller kirurgi, alternativ medicinsk behandling (homeopatiske, naturmedicinske behandlinger osv.), udgifter afledt af fysioterapeutiske og/eller genoptræningsbehandlinger samt hertil beslægtede behandlinger. Ligeledes udelukkes diagnose, opfølgning på og behandling af graviditet, frivillig svangerskabsafbrydelse samt fødsler, medmindre det drejer sig om akut behandling, og forudsat at denne ydes før den 6. graviditetsmåned. 4. Forsikredes deltagelse i væddemål, kappemål eller stridigheder. 5. Følgevirkningerne af udøvelse af vintersport. 6. Udøvelse af konkurrencesport eller motorkonkurrencer (løb eller rally), samt udøvelse af nedenstående farlige aktiviteter eller risikoaktiviteter: - Boksning, vægtløftning, brydning (i sine forskellige former), kampsport, alpin klatresport, som indebærer bestigning af gletschere, slædetransport, dykning med iltapparater, huleforskning og udspring med ski. - Luftsport generelt. - Ekstremsportsgrene som rafting, puenting, hidrospeed, canyoning og lignende. I disse tilfælde medvirker og betaler forsikringsgiver kun de udgifter, der påløber den forsikrede fra det øjeblik denne befinder sig og modtager behandling på et lægecenter. 7. Forsikredes selvmord, selvmordsforsøg eller selvforulempelser. 8. Undsætning af personer i bjergområder, afgrunde, til havs eller i ørkenen. 9. Sygdomme eller ulykker, som opstår på grund af indtag af alkoholiske drikke, narkotiske midler, narko eller medicin, medmindre disse stoffer er blevet udskrevet på recept af en læge. 10. Forsætlige handlinger begået af forsikringstager, den forsikrede, eller af retsefterfølgerne til disse. 11. Epidemier og/eller infektionssygdomme, der opstår akut og spreder sig hurtigt til befolkningen, samt de sygdomme, som er forårsaget af forurening og/eller luftforurening. 12. Krige, demonstrationer, oprør, tumulter blandt befolkningen, terroristhandlinger, sabotage og strejke, uanset om disse er officielt erklærede eller ej. Atomkernetransmutation samt stråling fremkaldt ved kunstig acceleration af atomære partikler. Jordpladebevægelser, oversvømmelse, vulkanudbrud og generelt de bevægelser, som naturens kræfter igangsætter. Ethvert andet fænomen af ekstraordinær, katastrofal karakter eller episode, som på grund af sit omfang eller alvor må betegnes som en katastrofe eller kalamitet. 13. Udelukket herfra er tyveri, almindelig bortkomst, penge, smykker, dokumenter, røveri af bagage eller personlige genstande, som befinder sig i køretøjer eller telte. 14. Overbooking. Uafhængigt af det foregående, er specielt de nedenstående situationer udelukket fra dækning: 1. Sygetransport af syge eller sårede, der skyldes lidelser eller skader, der kan behandles på stedet ( in situ ). 2. Udgifter til briller og kontaktlinser samt erhvervelse af, påsætning-udskiftning, udtagning og/eller reparation af proteser, anatomiske og ortopædiske dele af enhver type som for eksempel en halskrave. 3. Refundering af læge-, kirurgiske og farmaceutiske udgifter, hvis beløbet er mindre end DKK. DÆKNING AF AFLYSNINGER De begivenheder, som forsikringsgiveren dækker og som foranlediger refundering af udgifter, drejer sig om de nedenstående angivne, forudsat at disse begivenheder berører den forsikrede direkte, idet der skal være medgået mindst 48 timer fra forsikringsaftalens indgåelse og rejsens start og mindst 72 timer fra forsikringens tegnelse og det forhold, som foranlediger aflysningen af rejsen, medmindre forsikringen er erhvervet samtidig med købet af billetten. Under alle omstændigheder er det et nødvendigt og uomgængeligt krav for at komme i betragtning til erstatningsbetaling at indgive original lægeerklæring, udstedt af den læge, som har behandlet personen, hvis sygdom 12/18

13 måtte foranledige rejsens aflysning eller eventuelt af de originale, pågældende dokumenter i form af for eksempel de originale regninger på rejsens pris. Det højeste beløb, der dækkes per reservation/køb er fastsat til DKK for én og samme forsikringsbegivenhed. 1 AFLYSNING 2 HVIS DU MISTER FLYET DÆKNINGER BELØBSGRÆNSER SELVRISIKO A) Forsikredes dødsfald, op til DKK / alvorlig sygdom eller Forsikrede / alvorlig ulykke forsikringsbe-givenhed B) Enhver anden hændelse med undtagelse af fritagelsestil-fælde Når der ikke mødes på grund af en hændelse der ligger uden for forsikredes vilje DKK per reservation/køb 50% af billetprisen. Op til DKK / Forsikrede / forsikringsbe-givenhed 10% af rejsens beløb eksl. afgifter, pr. forsikrede 20% af rejsens beløb ekskl. afgifter, per forsikrede UDEN FRIBELØB 3 MISLIGHOLDELSE FRA LUFTFARTS- SELSKABETS SIDE 4 FLYFORSINKELSER Hvis afgangen ikke bliver en realitet på grund af følgende: - Problemer hos luftfarts-selskabet - Afgangsforsinkel-ser på over 7 timer Flyafgangsforsinkelser (rutefly, low-cost eller charter) på over 4 timer 1.- ANNULLERING DKK / reservation/køb Op til DKK / Forsikrede / forsikringsbe-givenhed DKK / reservation/køb Op til 222 DKK / Forsikrede for hver flyvestrækning på 2 timer indtil DKK /Forsikrede 222 DKK / Forsikrede UDEN FRIBELØB A. Forsikredes dødsfald, alvorlig sygdom eller alvorlig ulykke Der gives garanti på op til den sum, der er fastlagt i policen, under betragtning af de heri angivne fritagelsesgrunde, refusionsbetaling af udgifter til annullering af rejsen, som påløber forsikringstager/den forsikrede ved forsikredes dødsfald, alvorlig sygdom eller alvorlig ulykke, og som denne opkræves på baggrund af forsikringstagers salgsbetingelser eksklusive de afgifter, som forsikringstager og/eller rejsearrangøren måtte tilbageholde, forudsat at de påløber efter den dato, hvor forsikringen blev tegnet og før rejsens eller de købte ydelsers påbegyndelse/realisation, og som ikke var kendt på det tidspunkt, forsikringen blev tegnet, og som berører den forsikrede direkte, og som begrænser sig til: Der fastsættes et fribeløb (selvrisiko) på 10% af rejsens pris per forsikret, som den forsikrede selv skal betale. B. Enhver anden begivenhed med undtagelse af fritagelser Der gives garanti på op til den sum, der er fastlagt i policen, under betragtning af den angivne fritagelsesgrund, refundering af udgifter for annullering af rejsen, som påløber forsikringstager/den forsikrede af årsager, der ligger uden for den forsikredes vilje, og som faktureres under anvendelse af forsikringstagers salgsbetinglser, eksklusive de afgifter, som forsikringstager og/eller rejseorganisatoren måtte tilbageholde, forudsat at dette sker efter den dato, hvor forsikringen blev tegnet og før rejsens begyndelse eller de købte ydelsers realisering, og som ikke var 13/18

14 kendt på det tidspunkt, hvor forsikringen blev tegnet, og som direkte berører den forsikrede, og som begrænser sig til: Enhver årsag, som kan bevises i form af et dokument, som er uforudsigelig og som ligger uden for den forsikrede vilje, som ikke er omfattet af policens fritagelsesgrunde, og som gør det nødvendigt og obligatorisk ikke at foretage rejsen på de bestilte datoer. Der fastsættes et fribeløb (selvrisiko) på 20% af rejsens pris ekskl. afgifter per forsikret, som forsikrede selv skal betale. 2.- NÅR MAN MISTER FLYET Hvis den forsikrede ikke møder op ved gaten på grund af en begivenhed, der ligger uden for dennes vilje, tilbagebetales beløbet for den strækning, som ikke foretages, hvis den forsikrede foretager en ny afgang med samme måldestination inden for 48 timer efter det først programmerede afgangstidspunkt. Erstatningens beløbsgrænse på ikke overstige 50% af billettens oprindelige beløb (returbillet eller enkeltbillet) op til højst DKK per forsikret og med et maksimalt beløb på DKK for en og samme forsikringsbegivenhed. 3.- MISLIGHOLDELSE FRA LUFTFARTSSELSKABETS OG/ELLER LUFTHAVNENS SIDE I tilfælde af, at flyvningen på grund af et problem hos luftfartsselskabet ikke foretages, eller der sker forsinkelse på afgangen på over 7 timer, refunderes beløbet på den strækning, der ikke flyves, op til det beløb, der er betalt i præmie med maks DKK per forsikret og forsikringsbegivenhed og med et maksimalt beløb på DKK for en og samme forsikringsbegivenhed. Der fastlægges et fribeløb (selvrisiko) på 222 DKK per forsikret, som den forsikrede selv skal betale. 4.- FORSINKELSER I FLYAFGANGENE. Der stilles garanti for betaling af refusion af de reelle og nødvendige udgifter, der påløber på det sted, hvor forsinkelsen er opstået, og som er foretaget på grund af forsinkelser i flyafgangen (rutefly, low cost eller charter), der overstiger 4 timer, idet der skal indgives de pågældende, originale regninger samt det originale dokument fra luftfartsselskabet, der bevidner forsinkelsen, med de følgende begrænsninger: Efter 4 timers forsinkelse, op til 222 DKK for hver to timers forsinkelse med et maksimalt beløb på DKK. Denne ydelse finder ikke anvendelse, hvis den forsikrede overføres til et andet luftfartsselskab, der flyver til den oprindelige afgangstid. FRITAGELSESGRUNDE Policen dækker ikke de omkostninger, der er påløbet i forbindelse med udflugter, besøg og indgang eller de omkostninger, der ikke udelukkende hører til den købte rejse. Policen dækker heller ikke konsekvenserne af de følgende forhold: Følgende forhold er ikke omfattet af policen: A) Enhver grund, der ikke kan bevises via fremlæggelse af et dokument, der verificerer årsagen til aflysningen. B) De beløb, som kan udbetales som erstatning til den eller de forsikrede af en tredjepart C) Forsikredes handlinger: i. Manglende fremlæggelse fra forsikrede af de til rejsens foretagelse nødvendige dokumenter (pas, flybilletter, vaccine-attester), uanset den pågældende skade. ii. Handlinger, der indledningsvist er fremprovokeret af den forsikrede selv. iii. Forsætlige handling, selvforulempelse eller selvmord. iv. De handlinger, som skyldes en uagtsomhed, alvorlig forsømmelse eller handlinger afledt af ulovlige aktiviteter. v. Enhver ulykke, der opstår, mens den forsikrede er under påvirkning af alkohol, narko, narkotiserende, psykotrope og stimulerende stoffer samt andre lignende substanser. Til fastlæggelse af en sådan påvirkning, uafhængig typen af den omhandlende ulykke, henholder man sig til de grænser, som loven fastlægger for færdsel med motorkøretøjer og for færdselssikkerhed på ulykkestidspunktet. 14/18

15 D) Hændelser: i. Erklæret eller uerklæret krig, opstand, terroristhandlinger, radioaktiv påvirkning, befolkningsbevægelser, grænselukninger samt bevidst ikke-overholdelse af officielle forbud. ii. Alle former for naturkatastrofer, som for eksempel nogle af de følgende naturfænomener: jordskælv og tsunamier, ekstraordinære oversvømmelser (herunder brændinger/bølgeslag), vulkanudbrud, atypiske cykloner (herunder ekstraordinære vindstød på over 135 km/t, og tornadoer, ildebrand og tordenvejr : Vejrligsforhold, der kendetegner sig ved en brat ændring i vejret med forekomst af lynnedslag, torden, vind og kraftig regn, sne eller hagl iii. Karantæne, epidemier eller forurening i destinationslandet. iv. Aflysning af sports- og kulturarrangementer som for eksempel koncerter osv, idet sådanne aflysninger ikke skønnes at udgøre nogen forhindring for rejsens foretagelse. v. Tilbagetrækning fra driften (uanset om denne er af midlertidig karakter eller ej) af transportmidler efter anbefaling fra fabrikanten eller civile myndigheder eller havnemyndigheder. vi. Hændelser opstået som følge af strejker vii. Hændelser opstået som følge af fejl eller haveri hos transportmidler (andre end skader på veje eller togskinner forårsaget af laviner, sne eller oversvømmelser), når man har forudgående viden herom på tidspunktet for forsikringens tegnelse eller reservationen af rejsen og/eller opholdet eller lignende. viii. Utilstrækkeligt antal deltagere/reservationer til rejsens foretagelse eller på grund af overbooking. ix. Hændelser opstået på grund af konkurs, betalingsstandsning, forsvinden eller misligholdelse af kontrakt fra de til de kontraherede ydelser leverandørers side. x. Hvis der ikke foreligger uforudsete begivenheder. E) Arbejds- / finansiel situation i. Ændringer i den forsikredes arbejdstilladelser og/eller godkendt ferie ii. Ændringer i den forsikredes økonomiske og finansielle forhold (med undtagelse af arbejdsløshed af ansatte, som har været i et ansættelses- forhold på ubestemt tid i over to år, og som ikke var klar over, at de ville blive arbejdsløse, da de bestilte rejsen) F) Sygdomme i. Allerede eksisterende sygdom: Hændelser afledt af kroniske eller allerede eksisterende sygdomme hos den forsikrede, forudsat at det ikke drejer sig om en uventet forværring af tilstanden, og som forhindrer rejsens foretagelse. Kroniske eller allerede eksisterende sygdomme hos enhver af de forsikrede, der efter at være blevet stabiliseret, viser en dekompensation eller forværring inden for 30 dage forud for policens tegnelse. ii. Afslag fra den forsikredes side mod at modtage besøg fra den sagkyndige læge, når forsikringsgiver har fastlagt, at der er behov for aflæggelse af et sådant besøg. iii. Når formålet med rejsen er en kosmetisk behandling, kur, uegnethed til at rejse med fly, manglende vaccine eller vaccinationskontraindikation, umulighed af på visse destinationer at fortsætte med den anbefalede medicinske behandling, frivillig svangerskabsafbrydelse, behandling af alkoholmisbrug, forbrug af narko og narkotiserende stoffer, medmindre disse stoffer er lægeordinerede og indtages på den anviste måde. 2. MEDDELELSE OM FORSIKRINGSBEGIVENHED OG ERSTATNINGSBETALING Den forsikrede skal give FORSIKRINGSGIVEREN meddelelse til tlf. nr eller via adressen eller gennem den webside hvor man under On-linebehandling kan udfærdige sin egen refusionsansøgning, idet der skal vedlægges godtgørende dokumentation for årsagen til rejsens annullering samt de pågældende regninger eller kontroldokumenter Såfremt der opstår mere end en årsag, der giver anledning til en forsikringsbegivenhed, vil den første årsag, der indtraf og som godtgøres af den forsikrede, altid blive vurderet til at være skadesårsagen. Den forsikrede skal meddele forsikringsgiver om forsikringsbegivenhedens indtræden inden for en frist på højst 7 dage efter hændelsen. 15/18

16 DOKUMENTATION, DER SKAL PRÆSENTERES I TILFÆLDE AF EN FORSIKRINGSBEGIVENHED Dokument, der beviser forholdene (lægeerklæring, dødsattest, attest på hospitalsindlæggelse, politirapport, politianmeldelse etc.). Dokumentet skal have påført datoen for begivenheden, årsag, diagnose, sygejournal eller baggrund/fortilfælde og foreskreven behandling. Original faktura og/eller kvittering på købet af rejsen. Individuelt forsikringscertifikat. Original regning på omkostningerne på rejsens annullering udstedt af leverandøren til ydelserne med optegnelse over omkostningernes beløb og koncepter, samt kopi af de generelle salgsbetingelser. Original annulleringsdokument på reservationen udstedt af leverandøren til ydelserne, samt regning på annulleringsudgifterne. Kopi af elektronbilletter, idet det ligeledes er nødvendigt med en kopi af samtlige prisbetingelser (ikke refusionsberettigede, ikke-overdragelige, ingen mulighed for ændringer, strafgebyrer, klasse osv.) I tilfælde af annullering på grund af en hændelse, der indtræder for et familiemedlem, bevisdokument for slægtskabsforholdet mellem den forsikrede og det omtalte familiemedlem (fotokopi af familiebogen for hver enkelt af de interesserede parter). 3. DIVERSE BESTEMMELSER RISIKOERKLÆRING Forsikringstager/forsikrede skal opgive præcise oplysninger om alle de forhold, hvortil vedkommende har kendskab og som betyder, at forsikringsgiver kan bedømme de risici, som er dækket af forsikringen, og som er beskrevet i de særlige betingelser til policen. BETALING AF PRÆMIEN Forsikringstager/forsikrede skal betale forsikringsgiver på forsikringsgivers selskabsadresse på C/ Francisco Gervás nr Madrid, på de datoer, som er angivet i policens betingelser. KONTRAKTENS VARIGHED Kontraktens varighed fastlægges i policens særlige betingelser. Ved kontraktens udløb forlænges den med ét år ad gangen. Begge parter kan modsætte sig kontraktens forlængelse ved skriftlig meddelelse herom senest to måneder forud for kontraktens årlige udløb. SUBROGATION: Forsikringsgiver kan, når annulleringsudgifter er blevet betalt, udøve den søgsmålsret, som på grund af forsikringsbegivenheden måtte tilkomme den forsikrede over for de ansvarlige for begivenheden op til det beløb, der er blevet betalt i erstatning for de omtalte udgifter. FORÆLDELSE De af nærværende kontrakt afledte søgsmål forældes efter to (2) år. Forældelsestidspunktet beregnes fra den dag, hvor søgsmålsretten kunne gøres gældende. MEDDELELSER A) Meddelelser til forsikringsgiver skal fremsendes til dennes selskabsadresse, som angivet i policen. Meddelelse om og betaling af præmier foretaget af forsikringstager til en agent, der repræsenterer forsikringsgiver har samme virkning som hvis dette var sket direkte til forsikringsgiver. B) Meddelelser fra en forsikringsmægler til forsikringsgiver har samme virkning, som hvis meddelelserne var foretaget af forsikringstageren selv, medmindre forsikringstager har angivet det modsatte. C) Meddelelser fra forsikringsgiver til forsikringstager, forsikrede eller beneficient skal ske til disse på deres bopæl, som angivet i policen. 16/18

17 Procedure i tilfælde af en forsikringsbegivenhed Rejseaflysning Telefon Webside: Nødvendig dokumentation Policenummer. Oplysninger om den forsikrede. Selskabet oplyser dig om de dokumenter, du skal indgive for hvert enkelt tilfælde. Når vilkår og betingelser er på et andet sprog end spansk, i tilfælde af tvister, er det de spanske vilkår og betingelser der gør sig gældende frem for andre sprogversioner. Kundeafdelingen Telefon :00-17:00 (Mandag til Webside: Tjek chat (9:00-17:00 Mandag til fredag) 17/18

18

ACE EUROPE AFLYSNINGSFORSIKRING (HOTEL) POLICE NR. : TLSWESBOT011481

ACE EUROPE AFLYSNINGSFORSIKRING (HOTEL) POLICE NR. : TLSWESBOT011481 ACE EUROPE AFLYSNINGSFORSIKRING (HOTEL) POLICE NR. : TLSWESBOT011481 SÆRLIGE BETINGELSER Denne forsikringsaftale består af de særlige betingelser og af de generelle betingelser, dertil hørende underlag

Læs mere

ACE EUROPE AFLYSNINGSFORSIKRING (FLY) POLICE NR. : TLSWESBOT011479

ACE EUROPE AFLYSNINGSFORSIKRING (FLY) POLICE NR. : TLSWESBOT011479 ACE EUROPE AFLYSNINGSFORSIKRING (FLY) POLICE NR. : TLSWESBOT011479 SÆRLIGE BETINGELSER Denne forsikringsaftale består af de særlige betingelser og af de generelle betingelser, dertil hørende underlag og

Læs mere

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF)

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF) 1990L0232 DA 11.06.2005 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

Arbejdsgiveransvar nr

Arbejdsgiveransvar nr Indholdsfortegnelsen er ikke en del af de almindelige betingelser for Arbejdsgiveransvar Afsnit Indhold Side nr. 1 De sikrede... 1 2 Forsikringen omfatter... 1 3 Forsikringen omfatter ikke... 1 4 Undladelse

Læs mere

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Foreninger, ikke-erhvervsdrivende fonde, selvejende institutioner, stiftelser mv. Almindelige betingelser DFO99-01 Indholdsfortegnelse Definitioner Pkt. Side hvem

Læs mere

Specialvilkår for Årsafbestilling for Erhvervs-Rejse 1 Tillægsdækning til vilkår 6434-2

Specialvilkår for Årsafbestilling for Erhvervs-Rejse 1 Tillægsdækning til vilkår 6434-2 Specialvilkår for Årsafbestilling for Erhvervs-Rejse 1 Tillægsdækning til vilkår 6434-2 Indhold Hvor kan I henvende jer? Et par ord til indledning Værd at vide, før I læser vilkårene Generelt om vilkårene

Læs mere

REJSEFORSIKRING. Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid

REJSEFORSIKRING. Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid REJSEFORSIKRING Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid SÅDAN ER DU DÆKKET MED FORSINKET FREMMØDE & ÆNDRET AFGANGSTID Europæiske Rejseforsikring har en forsikring til dig, der gerne vil være dækket, hvis

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NØGLEFORSIKRING. Sektion A: Generelle vilkår. Sektion B: Særlige vilkår Nøgleforsikring. Rev. 14.04.14

FORSIKRINGSBETINGELSER NØGLEFORSIKRING. Sektion A: Generelle vilkår. Sektion B: Særlige vilkår Nøgleforsikring. Rev. 14.04.14 FORSIKRINGSBETINGELSER NØGLEFORSIKRING Sektion A: Generelle vilkår Sektion B: Særlige vilkår Nøgleforsikring Rev. 14.04.14 AIG Europe Limited, Osvald Helmuths vej 4, 2000 Frederiksberg, Danmark CVR nr.

Læs mere

CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE

CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE Strandvejen 104 B, DK-2900 Hellerup, Denmark Tlf: +45 39 25 65 00 Fax: +45 39 25 65 75 www.chubb.com/dk FORSIKRING FOR NETBANKINDBRUD ALMINDELIGE BETINGELSER For forsikringen

Læs mere

REJSE - KONTANT HÆVNING I PENGEAUTOMAT

REJSE - KONTANT HÆVNING I PENGEAUTOMAT FORSIKRINGSBETINGELSER REJSE - KONTANT HÆVNING I PENGEAUTOMAT Sektion A: Generelle vilkår Sektion B: Særlige vilkår Hævning i pengeautomat 06.06.2013, 00971048 AIG Europe Limited, Osvald Helmuths vej 4,

Læs mere

Forsikrings- og risikostyringsvejledning. Viborg Kommune

Forsikrings- og risikostyringsvejledning. Viborg Kommune Forsikrings- og Viborg Kommune Oktober 2015 Side 1 af 5 Forsikrings- og Formål Denne vejledning ligger i naturlig forlængelse af Viborg Kommunes Forsikrings- og risikostyringspolitik. Vejledningen fastlægger

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

Ledelsens Basis Forsikring Foreninger LBFF-I-09-01 - en HDI-Gerling on-line forsikring

Ledelsens Basis Forsikring Foreninger LBFF-I-09-01 - en HDI-Gerling on-line forsikring Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Sikrede 1.1 Sikrede er alle nuværende, tidligere og fremtidige; - bestyrelsesmedlemmer, herunder suppleanter,

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring AS001 pr. 1. januar 2016 I tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler Indhold 1 Forsikringens omfang 3 2 Forsikringens ikrafttrædelse 3 3 Forsikringstagerens oplysningspligt 3 4 Præmiens beregning

Læs mere

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05)

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) 1. HVEM ER SIKRET Forsikringen dækker forsikringstageren og de personer, der er i forsikringstagerens tjeneste. 2. DEFINITIONER 2.1. Forsikringssum Policens

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Fællesbetingelser for Codan Care - gruppeforsikringer i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler med senere

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER ID TYVERIFORSIKRING. Sektion A: Generelle vilkår Sektion B: Særlige vilkår ID Tyveriforsikring 15-05-201415-05-2014

FORSIKRINGSBETINGELSER ID TYVERIFORSIKRING. Sektion A: Generelle vilkår Sektion B: Særlige vilkår ID Tyveriforsikring 15-05-201415-05-2014 15-05-201415-05-2014 FORSIKRINGSBETINGELSER ID TYVERIFORSIKRING Sektion A: Generelle vilkår Sektion B: Særlige vilkår ID Tyveriforsikring Rev. 14.05.14 AIG Europe Limited, Osvald Helmuths vej 4, 2000 Frederiksberg,

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om DALTEK

Læs mere

Resumé af buspassagerers rettigheder 1

Resumé af buspassagerers rettigheder 1 Resumé af buspassagerers rettigheder 1 Forordning (EU) nr. 181/2011 (i det følgende benævnt "forordningen") finder anvendelse fra den 1. marts 2013. Forordningen fastsætter et minimum af rettigheder for

Læs mere

Forsikringstageren skal have udvist almindelig agtpågivenhed i forbindelse med tyveriet/tabet.

Forsikringstageren skal have udvist almindelig agtpågivenhed i forbindelse med tyveriet/tabet. REGLER OM OMFANG SKI OG SNOWBOARD SSDK2011:1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker det beløb (selvrisikoen), med hvilket forsikringstagerens hjem/hus- eller fritidshusforsikringsselskab har nedsat skadeserstatningen

Læs mere

AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER

AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 3109 i tilslutning til Forsikringsaftaleloven i Danmark

Læs mere

Forsikringsvilkår. For. Selandia Afbestillingsforsikring

Forsikringsvilkår. For. Selandia Afbestillingsforsikring Forsikringsvilkår For Selandia Afbestillingsforsikring Selandia Rejseforsikring Forsikrings Agentur ApS Korskildeeng 5 2670 Greve CVR. Nr. 35813691 Info@selandiarejseforsikring.dk www.selandiarejseforsikring.dk

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Lovbekendtgørelse nr. 419 af 1. maj 2007 Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Herved bekendtgøres lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, jfr. lovbekendtgørelse

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 04101 Gyldig fra den 1. januar 2013 1.1 Hvordan er du forsikret? Forsikringen dækker ved, 1) afbestilling

Læs mere

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn Betingelser for professionel ansvarsforsikring for bilsyn Indholdsfortegnelse 1 Hvem er sikret...2 2 Definitioner...2 2.1 Forsikringssum...2 2.2 Erstatningskrav rejst...2 3 Hvem er dækket...2 4 Hvad er

Læs mere

DFDS Seaways. Travel Guard Afbestillingsforsikring. Forsikringsbetingelser DFDS Seaways afbestillingsforsikring

DFDS Seaways. Travel Guard Afbestillingsforsikring. Forsikringsbetingelser DFDS Seaways afbestillingsforsikring DFDS Seaways Travel Guard Afbestillingsforsikring Forsikringsbetingelser DFDS Seaways afbestillingsforsikring TRAVEL GUARD Afbestillingsforsikring DFDS Seaways afbestillingsforsikring, gældende fra 1.

Læs mere

Betingelser 01.01.2014. FOA Ulykke kollektiv ulykkesforsikring tegnet af FOA i PenSam Forsikring

Betingelser 01.01.2014. FOA Ulykke kollektiv ulykkesforsikring tegnet af FOA i PenSam Forsikring Betingelser 01.01.2014 FOA Ulykke kollektiv ulykkesforsikring tegnet af FOA i PenSam Forsikring ULY FOA 3 2 BETINGELSER FOR KOLLEKTIV ULYKKESFORSIKRING TEGNET AF FOA 1 HVEM ER DÆKKET AF FORSIKRINGEN Kontingentdækkede

Læs mere

FESTFORSIKRING 01-01-2011

FESTFORSIKRING 01-01-2011 FESTFORSIKRING 01-01-2011 For forsikringen gælder ud over disse betingelser de klausuler, der er anført på policen. Forsikringsbetingelserne er indholdet af den aftale, der gælder mellem dig og selskabet,

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med EPEA

Læs mere

Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet.

Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet. REGLER OM OMFANG LÅSESKIFTE LÅDK2011:1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet. Forsikringssum Forsikringssummen

Læs mere

TotalErhverv Retshjælpsforsikring. Forsikringsvilkår TE-RE-01

TotalErhverv Retshjælpsforsikring. Forsikringsvilkår TE-RE-01 TotalErhverv Retshjælpsforsikring Forsikringsvilkår TE-RE-01 Indholdsfortegnelse Hvem er sikrede 1. Hvor dækker forsikringen 2. Hvad dækkes 3. Hvad dækkes ikke 4. Forsikringen dækker følgende omkostninger

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser Knallertforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Patientforsikring for kommuner. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Patientforsikring for kommuner. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Forsikringstager Forsikringstager er den fysiske person, der er anført i Falck Cykelregister som ejer af den registrerede cykel.

Forsikringstager Forsikringstager er den fysiske person, der er anført i Falck Cykelregister som ejer af den registrerede cykel. REGLER OM OMFANG CYKEL CYSDK2012:1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker det beløb (selvrisikoen), med hvilket forsikringstagerens hjemforsikringsselskab har nedsat skadeserstatningen og det økonomiske

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring P.TMS.DK-11/14 Afbestillingsforsikring Vigtige kontakter Annullering af police: Kundeservice: Krav: e-mail via webstedet på: www.billetnet.dk/help/kundeservice/kontakt.html eller ring til: +45 70 156 565

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring Aon Risk Solutions Affinity Arbejdsskadeforsikring pr. 1. januar 2012 I tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler Indhold 1 Forsikringens omfang 3 2 Forsikringens ikrafttrædelse 3 3 Forsikringstagerens

Læs mere

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg. PRÆSIDIET 545. møde 11. marts 2008 TIL ORIENTERING

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg. PRÆSIDIET 545. møde 11. marts 2008 TIL ORIENTERING Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg Punkt 7 a) PRÆSIDIET 545. møde 11. marts 2008 Ang.: Dagsordenens punkt 7 a) Medlemmernes forsikringsordning TIL ORIENTERING På mødet i oktober 2007 principgodkendte

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Patientforsikring for kommuner. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Patientforsikring for kommuner. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

Forsikringsbetingelser. Afbestillingsforsikring. 0107 Familieforsikring

Forsikringsbetingelser. Afbestillingsforsikring. 0107 Familieforsikring Afbestillingsforsikring 007 Familieforsikring Pkt. 4 5 6 7 8 9 0 Tekst Sikrede Hvilke typer rejser er dækket Geografisk område Forsikringssum Forsikringsperiode Dækningsomfang Undtagelser Særlige forhold

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring Forsikringsbetingelser for Arbejdsskadeforsikring Indhold 1. Forsikringens omfang... 2 2 Forsikringens ikrafttrædelse... 2 3 Forsikringstagerens oplysningspligt... 2 4 Præmiens beregning... 2 5 Præmiens

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER HOME AND AWAY UDVIDET INDBODÆKNNG UNDER REJSE

FORSIKRINGSBETINGELSER HOME AND AWAY UDVIDET INDBODÆKNNG UNDER REJSE FORSIKRINGSBETINGELSER HOME AND AWAY UDVIDET INDBODÆKNNG UNDER REJSE Sektion A: Generelle vilkår Sektion B: Særlige vilkår Home and away Udvidet indbodækning under rejse 061213, 0097001048 AIG Europe Limited,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring

Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring Indhold Side 1 Forsikringens omfang... 2 2 Forsikringens ikrafttrædelse... 2 3 Forsikringstagerens oplysningspligt... 2 4 Præmiens beregning... 3 5 Præmiens

Læs mere

OVERENSKOMST OM SOCIAL SIKRING MELLEM KONGERIGET DANMARK OG REPUBLIKKEN FILIPPINERNE AFSNIT I ALMINDELIGE BESTEMMELSER

OVERENSKOMST OM SOCIAL SIKRING MELLEM KONGERIGET DANMARK OG REPUBLIKKEN FILIPPINERNE AFSNIT I ALMINDELIGE BESTEMMELSER OVERENSKOMST OM SOCIAL SIKRING MELLEM KONGERIGET DANMARK OG REPUBLIKKEN FILIPPINERNE Kongeriget Danmarks regering og Republikken Filippinernes regering, som ønsker at styrke de gensidige relationer mellem

Læs mere

CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE

CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE Strandvejen 104 B, DK-2900 Hellerup, Denmark Tlf: +45 39 25 65 00 Fax: +45 39 25 65 75 www.chubb.com/dk FORSIKRING FOR NETBANKINDBRUD ALMINDELIGE BETINGELSER For forsikringen

Læs mere

Betingelser for erstatning Politianmeldelse af tyveriet skal være sket på det sted, hvor tyveriet fandt sted.

Betingelser for erstatning Politianmeldelse af tyveriet skal være sket på det sted, hvor tyveriet fandt sted. REGLER OM OMFANG ID DOKUMENTER - IDDK2011:1 Forsikringen dækker 1. Udgifter til genanskaffelse af id-dokumenter Forsikringen dækker udgifter til at genanskaffe stjålne id - dokumenter, kørekort, pas eller

Læs mere

Rejseforsikring. Du kan rejse op til 18 måneder. Bestil online på www.er.dk

Rejseforsikring. Du kan rejse op til 18 måneder. Bestil online på www.er.dk Rejseforsikring Du kan rejse op til 18 måneder Bestil online på www.er.dk Hvorfor en rejseforsikring? Det er altid en god ide at forsikre dig, inden du rejser både i Europa og resten af verden. I 2008

Læs mere

Tryg Dækforsikring. Fortrydelsesret

Tryg Dækforsikring. Fortrydelsesret Tryg Dækforsikring Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af forsikringsbeviset og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder desuden dansk lovgivning, herunder Lov om finansiel virksomhed

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER TYVERI/RØVERI AF TASKE I FORBINDELSE MED REJSE

FORSIKRINGSBETINGELSER TYVERI/RØVERI AF TASKE I FORBINDELSE MED REJSE FORSIKRINGSBETINGELSER TYVERI/RØVERI AF TASKE I FORBINDELSE MED REJSE Sektion A: Generelle vilkår Sektion B: Særlige vilkår Tyveri/Røveri af taske i forbindelse med rejse 061213, 0097001048 AIG Europe

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Group Plus, 83.305-00 (version 10.2012)_Mejeriliv SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forsikringens omfang 2. Dækningsområde 3. Dækningsperiode 4. Krigs-

Læs mere

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser (

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

MIDGAARD EVENT ApS INDLEDENDE BESTEMMELSER

MIDGAARD EVENT ApS INDLEDENDE BESTEMMELSER MIDGAARD EVENT ApS Almindelige betingelser - gældende fra 1. april 2012 INDLEDENDE BESTEMMELSER 1.1 Nærværende betingelser er gældende for samtlige kontrakter om levering af ydelser fra MIDGAARD EVENT

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med Routes,

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

Sundhedsforsikring vilkår (virksomheder)

Sundhedsforsikring vilkår (virksomheder) 1. Udbyder 1.1 Doctorservice sundhedsforsikring udbydes af. 1.2 har adresse på, 2730 Herlev, CVR-nummer: 29525129. 1.3 Den erhvervsmæssige hovedaktivitet hos er lægefaglig konsulentvirksomhed. 2. Grundlag

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade Aarhus C

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade Aarhus C SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade 5 8000 Aarhus C Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Kunsulentydelser...

Læs mere

Oktober 2011. Svend Bjerregaard Advokat. Bilag A Udkast til managementaftale for fonden. sbj@holst-law.com T +45 8934 1159. J.nr. 040035-0004 SBJ/HAI

Oktober 2011. Svend Bjerregaard Advokat. Bilag A Udkast til managementaftale for fonden. sbj@holst-law.com T +45 8934 1159. J.nr. 040035-0004 SBJ/HAI Oktober 2011 Bilag A Udkast til managementaftale for fonden Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040035-0004 SBJ/HAI Managementaftale Mellem Den Midtjyske Iværksætterfond CVR-nr.

Læs mere

safeaway Rejseforsikringsbetingelser

safeaway Rejseforsikringsbetingelser safeaway Rejseforsikringsbetingelser INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1 HVORDAN ER DU FORSIKRET?... 2 1. Hvem dækker forsikringen?... 2 2. Hvad dækkes?... 2 3. Hvordan kan forsikringen købes?... 2 4. Hvornår

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler indgået med Cascoo Scandinavia, CVR-nummer: 35210660, (herefter Virksomheden

Læs mere

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser Bilag 2 Salgs- og Leveringsbetingelser Indholdsfortegnelse 1 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER... 3 1.1 Anvendelse og gyldighed... 3 1.2 Tilbud/ordre... 3 1.3 Priser... 3 1.4 Ejendomsforbehold... 3 1.5 Levering...

Læs mere

Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens

Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens Kontrakt Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens SOSU Nord mellem SOSU Nord På Sporet 8 A 9000 Aalborg (Herefter SOSU ) og ( ) (Herefter Leverandør ) Hver for sig benævnt Part og tilsammen

Læs mere

EuroBonus MasterCard. Ulykkesforsikring forsikringsbetingelser

EuroBonus MasterCard. Ulykkesforsikring forsikringsbetingelser EuroBonus MasterCard Ulykkesforsikring forsikringsbetingelser Betingelser nr. 19-008 Forsikringen er tegnet i Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45, 1560 København V Telefon (+45) 33 73 24 00 CVR-nr.

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Group Plus, 83.305-00 September 2009 -MAYDAY SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forsikringens omfang 2. Dækningsområde 3. Dækningsperiode 4. Krigs- og terrorrisiko

Læs mere

GENERELLE SALGSVILKÅR OG -BETINGELSER

GENERELLE SALGSVILKÅR OG -BETINGELSER GENERELLE SALGSVILKÅR OG -BETINGELSER 1. Med mindre andet er aftalt skriftligt, er ethvert tilbud og enhver (også fremtidig) aftale underlagt nærværende vilkår og betingelser, der udgør en integreret del

Læs mere

Forsikringsbetingelser NETBANKFORSIKRING

Forsikringsbetingelser NETBANKFORSIKRING Forsikringsbetingelser NETBANKFORSIKRING VERSION 30-601 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Netbankforsikring

Læs mere

Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige

Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige Vilkårene gælder for selvstændige erhvervs drivende og medarbejdende ægtefæller og dækker i overensstemmelse med Lov om arbejdsskadesikring

Læs mere

FLYPASSAGERERS RETTIGHEDER EU-KLAGEFORMULAR

FLYPASSAGERERS RETTIGHEDER EU-KLAGEFORMULAR FLYPASSAGERERS RETTIGHEDER EU-KLAGEFORMULAR FORMULAR TIL BRUG VED KLAGER OVER ET LUFTFARTSSELSKAB OG/ELLER ET NATIONALT HÅNDHÆVELSESORGAN Flypassagerers rettigheder i tilfælde af afvist ombordstigning,

Læs mere

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen.

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen. Bilag 3 ANERKENDELSESORDNING FOR STATIKERE Ingeniørforeningen i Danmarks regler om anerkendelsesordning for statikere. 1 Anerkendelse Anerkendelse tildeles ved beslutning af det i 2 nævnte anerkendelsesudvalg.

Læs mere

SKADEANMELDELSE. Skadenummer (Udfyldes af If, hvis det er en ny skade) Rejsen pris (kr.): Er der modtaget refusion fra rejsearrangøren?

SKADEANMELDELSE. Skadenummer (Udfyldes af If, hvis det er en ny skade) Rejsen pris (kr.): Er der modtaget refusion fra rejsearrangøren? SKADEANMELDELSE IF REJSEFORSIKRING AFBESTILLING AF REJSE Policenummer: Skadenummer (Udfyldes af If, hvis det er en ny skade) FORSIKRINGSTAGER Navn: Adresse: Telefon nr.: Post nr. og by: E-mail: SYGDOMSRAMTE

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01 1.0 Sikrede Sikrede på denne police er forsikringstager og forsikringstagers datterselskaber, hvorved forstås de juridiske personer,

Læs mere

GOUDA AFBESTILLINGSFORSIKRING

GOUDA AFBESTILLINGSFORSIKRING GOUDA AFBESTILLINGSFORSIKRING BETINGELSER NR. 722 1 Vær opmærksom på At en del af dækningen (7.1 l) bortfalder, hvis du ikke bestiller rejseforsikring hos Gouda til rejsen samtidig med denne afbestillingsforsikring.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 10 Hvem er

Læs mere

9913-1 Maj 2013. Vilkår for Patientforsikring

9913-1 Maj 2013. Vilkår for Patientforsikring 9913-1 Maj 2013 Vilkår for Patientforsikring Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Patientforsikring 9913-1 Maj 2013 2 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser for Arbejdsskadeforsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Telefon +45 70 10 90 09 Telefax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 12 42 91 85 www.gjensidige.dk Indhold: Fællesbetingelser

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S 1. Anvendelse 1.1 Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om KK-Metal P/S s, CVR-nummer 37841676, ( Virksomheden

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om ROOM67s, CVR-nummer

Læs mere

ERHVERVS- REJSEFORSKRING

ERHVERVS- REJSEFORSKRING ERHVERVS- REJSEFORSKRING Erhvervs-Rejseforsikring Så er I en del af et internationalt netværk med over 30.000 samarbejdspartnere Sikker rejse, nært og fjernt Med Topdanmarks Erhvervs- Rejseforsikring sikrer

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Arbejdsskadeforsikring Katastrofedækning. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Arbejdsskadeforsikring Katastrofedækning. Betingelser nr Gjensidiges Arbejdsskadeforsikring A/S Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 12 42 91 85 info@gjensidige.dk wwww.gjensidige.dk Betingelser nr. 550907

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FEJLTANKNING. Sektion A: Generelle vilkår Sektion B: Særlige vilkår Fejltankning 15-05-201415-05-2014. Rev. 14.05.

FORSIKRINGSBETINGELSER FEJLTANKNING. Sektion A: Generelle vilkår Sektion B: Særlige vilkår Fejltankning 15-05-201415-05-2014. Rev. 14.05. 15-05-201415-05-2014 FORSIKRINGSBETINGELSER FEJLTANKNING Sektion A: Generelle vilkår Sektion B: Særlige vilkår Fejltankning Rev. 14.05.14 AIG Europe Limited, Osvald Helmuths vej 4, 2000 Frederiksberg,

Læs mere

Skadenummer (udfyldes af If) Tandlæge, fysioterapi, kiropraktik Sygeledsagelse/Tilkaldelse

Skadenummer (udfyldes af If) Tandlæge, fysioterapi, kiropraktik Sygeledsagelse/Tilkaldelse 1. Policenummer Skadenummer (udfyldes af If) For- og efternavn Adresse Postnr. og by E-mail Tlf. privat Tlf. arbejde Mobil 2. Skadelidte For- og efternavn Adresse Postnr. og by E-mail Tlf. privat Tlf.

Læs mere

Gensidig hemmeligholdelsesaftale

Gensidig hemmeligholdelsesaftale Gensidig hemmeligholdelsesaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter samlet betegnet Parterne ) 1 Baggrund for hemmeligholdelsesaftalen I forbindelse med [beskriv her i hvilken anledning/hvorfor

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leverings-betingelser, herefter betingelserne,

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING Fordi venskab betyder alt ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2010-DYR 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

LIVSFORSIKRING. For medlemmer af Diabetesforeningen

LIVSFORSIKRING. For medlemmer af Diabetesforeningen LIVSFORSIKRING For medlemmer af Diabetesforeningen Aftalen om livsforsikring er indgået med dahlberg assurance agentur as som agentur for Lloyd s, London. Forsikringsbetingelser vedrørende gruppeforsikringsordning

Læs mere

Krav til licensaftale

Krav til licensaftale Krav til licensaftale Nedenstående krav, skal indarbejdes i den licensaftale der skal finde anvendelse mellem parterne. Ifald der er modstrid mellem kundens krav og øvrige bestemmelser i leveranceaftalen,

Læs mere

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT DATABEHANDLERAFTALE Aftale omkring behandling af persondata Udarbejdet af: Mentor IT Aftalen Denne databehandleraftale (Aftalen) er er et tillæg til den indgåede kontrakt mellem kunden (Dataansvarlig)

Læs mere

SKADESANMELDELSE, ULYKKESFORSIKRING

SKADESANMELDELSE, ULYKKESFORSIKRING SKADESANMELDELSE, ULYKKESFORSIKRING Vær venlig at give så udførlige oplysninger som muligt, når du udfylder denne formular. Hvis der ikke er plads nok at skrive på i en rubrik, beder vi dig fortsætte på

Læs mere

Erhvervsrejseforsikring

Erhvervsrejseforsikring Erhvervsrejseforsikring Sikker rejse, nært og fjernt Erhvervsrejseforsikring Så er I en del af et internationalt netværk med over 30.000 samarbejdspartnere Sikker rejse, nært og fjernt Med Topdanmarks

Læs mere

Frivillig Arbejdsskadeforsikring

Frivillig Arbejdsskadeforsikring Frivillig Arbejdsskadeforsikring Forsikringsbetingelser nr. 57-01 gældende fra 1. oktober 2011 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 43 58 55 73 Forsikrings-Aktieselskabet

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension

Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension Nr. 94 14 Indhold 1. Aftalegrundlag... 2 2. Antagelse og ikrafttræden... 2 3. Præmiebetaling... 2 4. Pristalsregulering... 3 5. Dækning ved død...

Læs mere

Info om forsikringsforhold for elever under skolerejser med Vojens Gymnastik- og Idrætsefterskole.

Info om forsikringsforhold for elever under skolerejser med Vojens Gymnastik- og Idrætsefterskole. - REJSEFORSIKRING Info om forsikringsforhold for elever under skolerejser med Vojens Gymnastik- og Idrætsefterskole. VGIE har tegnet en skolerejseforsikring for skolens elever. Rejseforsikringen er tegnet

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER 1. ANVENDELSE 1. Disse forretningsbetingelser (herefter Betingelserne ) finder anvendelse på aftaler indgået mellem Quickimport ApS, CVR-nr. 33 86 87 23 (herefter Quick ) og kunden

Læs mere