Indholdsfortegnelse. Forord 3. Kvalitet i udviklingen 5. Erhvervskommune med høje ambitioner 8. Variation og høj kvalitet i boligudbygningen 10

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. Forord 3. Kvalitet i udviklingen 5. Erhvervskommune med høje ambitioner 8. Variation og høj kvalitet i boligudbygningen 10"

Transkript

1

2 Forsiden: Byggearbejderne i stationsområdet er i fuld gang. Området skal blive et supplement til detailhandelsområdet i Køge bymidte, men med mulighed for større butikker end i middelalderbyen. Indholdsfortegnelse Forord 3 Kvalitet i udviklingen 5 Erhvervskommune med høje ambitioner 8 Variation og høj kvalitet i boligudbygningen 10 Teknik- og Miljøforvaltningen Køge Kommune Torvet Køge Levende bymiljøer 12 Grøn omstilling og klima 14 Den kommende planproces 16 Redaktion: Plan, afsluttet juni Illustrationer: s. 5 n. th. Visualisering: Arkitektgruppen s. 6 ø. th. Visualisering: COBE, Dissing og Weitling og COWI 2014 s. 6 n.th. Visualisering: Rådgivergruppen RUSK 2013 s.7 ø.th. Foto: Sille Haahr-Asmul 2013 s.12. ø.th. Foto: Martin Håkan / CoverGanda.dk s.13. Foto: Martin Håkan / CoverGanda.dk s.14- Foto: Martin Håkan/CoverGanda.dk Øvrige foto: Køge Kommune 2

3 Forord Køge Kommune er i disse år i gang med de største forandringer, der er sket i kommunens nyere historie. Frem mod 2020 vil Køge-området udvikle sig til et regionalt kraftcenter, og Køge er allerede godt i gang med at blive en af de mest attraktive kommuner for nye virksomheder og borgere, som vælger at slå sig ned i Køge, Borup, Herfølge, Lille Skensved eller i andre af vore mindre bysamfund og landsbyer. Vi kan se frem til flere tusinde nye arbejdspladser, og med vores byudviklingsprojekter har vi lagt fundamentet for, at alle slags familier kan finde den bolig, de ønsker i Køge Kommune, enten i de attraktive boligområder, vi har overalt i kommunen eller i områder, der stadig er på tegnebrættet. Vi indgår med vores helt særlige placering på Sjælland i et regionalt perspektiv, men i særdeleshed også i et nationalt perspektiv. Det skyldes ikke mindst de nye, store igangværende og kommende projekter fx universitetshospitalet, Køge Nord-station, campus-området og byudviklingsområderne i Køge Kyst og i Køge Nord. Samtidig er der adskillige andre store eller mindre projekter undervejs i kommunen, herunder udvikling af Køge Marina og nye forbedrede sportsfaciliteter. Byrådet er opmærksom på, at den stærke, forventede vækst kræver styring helt ned i detaljerne, så vi sikrer, at vi opnår den optimale, positive effekt til gavn for hele kommunen. Nu hvor vi med denne sætter forarbejderne til den kommende Kommuneplan 2017 i gang, har vi derfor valgt at sætte fokus på de emner, vi mener er særlig vigtige i den kommende planlægning, nemlig erhverv, boliger og levende bymiljøer. Ved at fokusere specifikt på disse emner, sikrer vi, at der kommer den kvalitet og retning i udviklingen, som vi ønsker. Byrådet ønsker med denne strategi at lægge grundlaget for en langsigtet, bæredygtig og borgernær udvikling i bredest mulige forstand og i hele kommunen. Forslag til planstrategi 2016 er fremlagt til offentlig debat frem til... og du kan løbende give din mening til kende på... Jeg ser frem til den videre dialog! Flemming Christensen Borgmester 3

4 N 5 km Køge Kommune med de større byer indtegnet. Stationer 4

5 - kvalitet i udviklingen En kommuneplan indeholder hovedstruktur og retningslinjer for kommunens udvikling, herunder rammer for den fremtidige lokalplanlægning. Hvert 4. år skal Byrådet beslutte, om kommuneplanen skal revideres og på hvilke områder, det skal ske. Den gældende Køge Kommuneplan 2013 sikrer allerede, at der i hovedtræk er de arealer til den vækst og byudvikling, Byrådet ønsker og forventer, og danner derfor en god basis for den fortsatte udvikling i kommunen. Byrådet ønsker dog at kommuneplanen revideres på en række punkter, som beskrevet nedenfor, ligesom den skal ajourføres i forhold til de politikker og strategier, der er blevet udarbejdet siden sidste kommuneplanrevision. Inden arbejdet med at revidere kommuneplanen igangsættes, skal Byrådet udarbejde en planstrategi, som beskriver, hvilke emner, byrådet ønsker, skal indgå i en kommuneplanrevision. I sætter Byrådet fokus på kvaliteten, særligt inden for de tre temaer, der er særlig vigtige for kommunens udvikling de kommende år, og som derfor skal ligge til grund for en revision af kommuneplanen: indarbejdes i den kommende kommuneplan De vil indgå i arbejdet med at afdække behov for at udlægge nye arealer til by- eller erhvervsformål eller for at justere eller ændre på de eksisterende områder. Dette arbejde kan indeholde debat om identitet, roller og udviklingsretning for de enkelte byer, bydele og landsbyer. Ressourcebevidsthed og synlige klimamål skal fortsat indgå i den kommunale planlægning som grundlag for vækst og den langsigtede udvikling. Byrådet har valgt at indarbejde den lovpligtige Agenda 21-strategi i denne planstrategi, suppleret af et egenligt afsnit om grøn omstilling og klima. I en Kommuneplan kan den overordnede planlægning for alle kommunens fagområder principielt indgå. Det gælder fx sundhedsområdet, ældreområdet, skoleområdet, kultur- og idrætsområdet osv. Alle disse områder er fortsat aktuelle at udvikle og styrke og i den kommende Kommuneplan 2017 vil de indgå, uafhængigt af at de ikke indgår specifikt i denne planstrategi. En revision af Kommuneplan 2013 vil også omfatte følgende emner: indarbejde målsætninger fra helhedsplaner og by-strategier for Herfølge og Borup og de øvrige bysamfund udpege områder, der kan omdannes og fortættes i de eksisterende byområder vurdere behovet for justering af udpegning ger i det åbne land, fx særligt værdifulde landskaber, skovrejsningsområder, naturområder eller kulturmiljøer. indarbejde kommunens klimasikringsplan vurdere behovet for at indarbejde elementer af den strategisk energiplan, herunder områder til vindmøller eller andre energianlæg. Tiltrækning af erhverv med høje ambitioner Variation og høj kvalitet i boligudbygningen Levende bymiljøer På baggrund af analyser, borgerdialog og politiske drøftelser vil Byrådet beslutte, hvordan disse emner Et byggeprojekt i byudviklingsområdet Køge Kyst.Området vil komme til at indeholde ca boliger og et stort antal arbejdspladser. Området vil få en stærk grøn identitet med grønne områder tæt ved boligerne. 5

6 Kvalitet i udviklingen Køge Kommune er fysisk og funktionelt en del af hovedstadsområdet og Øresundsregionen. Med de markante forbedringer af infrastrukturen på Sjælland rykker kommunen tættere på centrum af regionen med 3,5 mio mennesker, og dermed tættere på blandt andet erhvervsudviklingen i et europæisk vækstcenter. Byrådet forventer en synlig stigning i befolkningstallet inden for relativt få år en stigning, som også omfatter de flygtninge, som kommunen modtager. Denne befolkningstilvækst påvirker den offentlige service, fx institutionerne og skolerne, ligesom det påvirker efterspørgslen på boliger og arbejdspladser. Vi skaber kvalitet i udviklingen Det er byrådets vision, at denne omfattende udvikling skal komme alle i kommunen til gode, og at den skal følges af høje krav til kvalitet både i arkitektur, funktionalitet og ressourcebevidsthed. Vi ønsker at tiltrække nye erhverv, fx ved at give mulighed for at firmaer kan placere deres domiciler i kommunen. Vi ønsker derfor at støtte op om en aktiv erhvervspolitik, og dermed også at udnytte de muligheder der er indenfor den fysiske planlægning, fx ved at sikre at vores erhvervsområder er velbeliggende, fremstår velholdte og udstråler kvalitet både i omgivelser og i de enkelte byggerier. Ved den nye Køge Nord-station vil der bliver opført et helt nyt Vi ønsker, at der fra vores nye byområder er let adgang til naturoplevelser, og at der er grønne områder i tæt tilknytning til boligerne. Det er med til at vores nuværende og kommende boligområder lever op til den efterspørgsel, der er på både kvalitetsfyldte boliger og boligområder. bolig- og erhvervsområde. Levende bymiljøer Aktive og levende bymiljøer er et væsentligt grundlag for kommunens attraktion og vækst. I denne sammenhæng spiller detailhandelsplanlægningen én af de største roller. Det er en national tendens, at detailhandlen i stigende grad koncentrerer sig i regionale centre, hvilket udfordrer de gamle bykerner som handelsbyer. Byrådet ønsker i den kommende planperiode at se på hvordan udviklingen af handelen, turismen og kulturen Køge Kommune ligger i kraft af placeringen på Sjælland som et transportknudepunkt i en international korridor imellem Skan- Universitetshospitalet forventes at stå færdigt i Der vil blive dinavien og det øvrige Europa, eller i lidt mindre skala mellem arbejdspladser og forventningen er, at mange af de de Øresundsregionen og Hamborg. nye ansatte ønsker at slå sig ned i Køge Kommune. 6

7 Kvalitet i udviklingen kan understøttes ved at arbejdet koncentreret med udvikling af levende bymiljøer. Denne udvikling skal gennemføres i et tæt samarbejde med de forskellige aktører og interessenter. Køge og de større bysamfund Køge by er som hovedby dynamo for udviklingen i hele kommunen. Det er her den største del af såvel borgere som erhvervsliv er lokaliseret og her det største udbud af kulturtilbud findes. En stor tiltrækningskraft i hovedbyen kan give en positiv afsmittende effekt på resten af kommunen til gavn for alle. faktorer, herunder oplevelsen af kvaliteten af at bo og erhverve sig i kommunen. De større bysamfund i kommunen spiller her hver en vigtig rolle med differentierede bykvaliteter, som det er vigtigt at værne om og udvikle. Byrådet vil i den kommende planperiode derfor sikre, at de resultater der opnås enighed om i det igangværende arbejde med at udarbejde helhedsplaner og strategier for de forskellige bysamfund, integreres i den kommende kommuneplan. På landet er der andre muligheder for at bo og leve end i byerne, hvilket efterspørges af mange. Køge by kan dog ikke stå alene, da oplevelsen af Køge som en samlet kommune afhænger af mange andre Landsbyerne og det øvrige landområde Den største del af kommunens areal udgøres af det åbne land med landsbyer og landbrugserhverv, som sammen med kommunens større og mindre byer udgør det helstøbte samfund, vi fortsat ønsker at udvikle. Byrådet vil sikre det åbne land som et aktiv, der både beskyttes og benyttes. Det skal rumme attraktive boliger i attraktive landsbysamfund, mindre erhverv, landbrug og natur, med adgangsmulighed og oplevelser for borgere og turister. Hver landsby har hver sin unikke kvalitet, tradition og kulturhistorie. Meget spiller ind i en landsbys identitet, og potentialet for at styrke denne er derfor forskelligt fra landsby til landsby. Byrådet lægger vægt på, at der i samarbejde med borgerne samlet set skabes vækst og udvikling i vores landområder. Mange borgere har deltaget i udarbejdelsen af Herfølge Bydels- Det nye fitnessanlæg er med til at gøre Herfølge til et attraktivt plan som blev vedtaget som strategi i foråret sted at bo. 7

8 Erhvervskommune med høje ambitioner Køge Kommune ligger i kraft af sin placering på Sjælland som et transportknudepunkt i en international korridor imellem Skandinavien og det øvrige Europa, eller i lidt mindre skala mellem Øresundsregionen og Hamborg. Køge Marina og Nordstranden er under udvikling som et bynært, rekrativt område. Området vil medvirke til at både borgere, erhvervsliv og turister vil opfatte det som et Kommunen indgår dermed naturligt i et samlet boligog arbejdsmarked, herunder i erhvervssamarbejdet Greater Copenhagen. kvalitativt løft af kommunen. Et af byrådets mål er at udnytte denne helt særlige position til fortsat at tiltrække videnbaserede erhverv samt at styrke vores position som et internationalt og regionalt trafik- og logistikknudepunkt for land- og søtransport. Med de store erhvervsudviklingsprojekter Køge Kyst, Områder udlagt til erhverv i Kommuneplan Køge Nord og Bellingeparken ved Universitetshospitalet, er der plads til og behov for internationale investeringer. Det er desuden en nødvendighed at vores virksomheder i stigende grad arbejder og konkurrerer internationalt, hvis vi skal kunne bevare vores arbejdspladser og udbygge vores velstand. De primære indsatsområder er at udbygge Skandinavisk Transport Center herunder at opbygge det nye erhvervsområde ved Køge Nord med plads til både transporttunge erhverv og til videnbaserede- og serviceerhverv N 5 km at udbygge Køge Havn med unitterminal og containerhavn 8 at udvikle Køge Kyst, bestående af Stationsområdet, Collstrop-grunden og Søndre Havn, med boliger og kontorerhverv i takt med at de eksisterende industrivirksomheder fraflytter at sikre løbende transformation af de eksisterende erhvervsområder og centerområder tæt ved stationerne med henblik på mere arbejdskraftintensive virksomheder at fastholde og styrke antallet af arbejdspladser inden for fremstillingserhverv at sikre mulighed for at anvende ledig bygningsmasse i landområderne i respekt for naboer, miljø og trafik.

9 Erhvervskommune med høje ambitioner Erhvervslivet og uddannelsesinstitutionerne Køge har sin egen uddannelsesby, Campus Køge, som samler både ungdoms- og videregående uddannelser, forskning, erhverv og studieliv. Campus skaber rammerne for, at unge og voksne kan få en uddannelse og dygtiggøre sig, ligesom det er med til at styrke forskning og innovative miljøer. Endelig arbejder Campus Køge tæt sammen med erhvervslivet om vækstmuligheder. Der er over 4000 studerende i Køge, hvoraf ca. 34 % bor i Køge Kommune. Det er visionen, at antallet af studerende i 2022 skal være fordoblet og samtidig skal en større del af de studerende bosætte sig i kommunen. arbejdet bidrager ligeledes til, at virksomhederne kan præge uddannelsesretningerne og sikre, at eleverne, de studerende og kursisterne opnår kompetencer, som er relevante i en kommende arbejdssituation. En vigtig del af visionen er således, at skabe forbedrede og fornyede rammer for samarbejdet både i det eksisterende campus-område og i nær tilknytning til Universitetssygehuset og de øvrige campus-partnere. skabe attraktive vækstmiljøer for erhverv både inden for medico-, transport- og serviceerhverv sikre at udbuddet af erhvervsarealer til enhver tid modsvarer efterspørgsel sigte på at blive hjemsted for klinikker, serviceerhverv og forskningsrelaterede virksomheder ved Bellingeparken og det nye Universitetshospital Byrådet vil: styrke samarbejdet mellem uddannelsesinsti- tutioner og erhvervslivet styrke en ambitiøs og internationalt orienteret erhvervsudvikling i tæt dialog med erhvervslivet sikre at arkitektur og udformning af vores nye erhvervsområder matcher vores krav til kvalitet. Med udviklingen af Campus Køge sikrer vi, at det første led i en effektiv og målrettet erhvervsudvikling, nemlig uddannelse af vores unge og generel efteruddannelse, har optimale vækstvilkår. Der er en lang tradition for at samarbejde med virksomheder, hvor de studerende er i praktik, løser opgaver eller nytænker koncepter for virksomheder. Sam- Billedet viser området ved det kommende centrale torv i campus samt den nye SOSU-skole. I baggrunden ses bygningerne i Skandinavisk Transport Center. Campus Køge repræsenterer i dag 17 partnere og indeholder en lang række uddannelsesinstitutioner, herunder Køge Handelsskole, Erhvervsuddannelsescenter Sjælland, Erhvervsakademi Sjælland samt SOSU Sjælland. Når campus er fuldt udbygget forventes det at rumme i størrelsesorden elever og 700 medarbejdere. 9

10 Variation og høj kvalitet i boligudbygningen Byrådet forventer, at de mange store projekter og den nye regionale infrastruktur vil medføre ca flere borgere over de kommende 12 år, svarende til en vækst på ca. 16 %. Det betyder, at der ligger en stor opgave i at sikre gode velbeliggende boliger under hensyntagen til natur og miljø. Byrådet vil fortsat arbejde for at fremtidig byvækst hovedsaglig skal ske i tilknytning til tog-stationer og som fortætning i eksisterende byområder, hvor eksisterende infrastruktur kan udnyttes og unødvendig byvækst i de bynære landområder undgås. Fortætning kan ske i den store skala som i Køge Kyst projektet, men også ved at der fx gives flere muligheder for nye boliger i eksisterende parcelhusområder eller ved at omdanne tidligere erhvervsområder til boligformål. Rækkehusbebyggelsen ved Ravnsborgvej er et forsøgsprojekt KAB, kaldet Almenbolig+. Boligerne er generelt større en normalt i almennyttigt byggeri og langt det meste af vedligeholdelsen varetages af beboerne. Stations- og bynære boliger vil være attraktive for mange, men kommunen skal også have andre tilbud, fx i de mindre bysamfund og i landsbyerne, så efterspørgslen i et stadig mere differentieret boligmarked kan imødekommes. Vi ønsker at være på forkant med fremtidige trends i boligpræferencer, og kunne levere de boformer der efterspørges. Vi ved, at der fx vil være behov for stadig flere singleboliger, og at familiebegreberne er under forandring. Kommunens borgere har forskellige økonomiske forudsætninger, og boligudbuddet skal matche dette forhold. Tilsvarende skal det være muligt at finde attraktive bosætningsmuligheder i forskellige livsfaser og -situationer. Og meget gerne blandet i de enkelte lokalområder. Arkitektur, bevaring og energi Køge Kommune har mange fine by- og boligområder af høj arkitektonisk kvalitet, og mange af dem er omfattet af bevarende lokalplaner. Det giver stolthed og identitet - ikke alene til lokalområdet, men også til kommunen som helhed. Er et boligområde omfattet af bevarende lokalplan, kan dette aflæses i områdernes øgede popularitet og i husenes salgspriser. Udbygning med tusindvis af nye boliger, og energirenovering af eksisterende boliger betyder, at mange øvrige områder i kommunen kan få et noget anderledes udtryk end i dag. Vi skal hilse udviklingen og mulighederne velkommen, men vi skal også turde stille høje krav til arkitekturen i nye bygninger og byrum - både i eksisterende og i nye områder. På den måde sørger vi for, at den arkitektoni- Kimmerslev Sø ved Borup. Med det igangsatte arbejde med bydelsplan for Borup ønsker byrådet, at der kommer fokus på Borups særlige kvaliteter. ske kvalitet - og dermed værdi - vi er kendt for, også kommer til at gælde for fremtidige byområder. Tilpasning af arealudlæg til boligformål Køge Kommune har tilstrækkelig restrummelighed i de udlagte byudviklingsområder til den forventede boligudbygning i de kommende 12 år. Der er dog kun få muligheder for udstykninger til enfamiliehuse nær Køge by. Derfor kan der opstå behov for at justere den geografiske fordeling af boligtyperne - men også at justere kravet til mindstegrundstørrelse og dermed give mulighed for fortætning i de eksisterende områder. Det er væsentligt at sikre de grønne landskabskiler omkring Køge by, så den store værdi der er i at bo tæt på smukke landskaber og have let adgang til dem, fastholdes. For ikke at forringe den værdifulde mulig- 10

11 Variation og høj kvalitet i boligudbygningen 900 boliger boliger hed ved at planlægge for nye boligområder, i disse områder, kan der også her argumetneres for at arbejde med en opgradering af den bestående, velbeliggende bygningsmasse. Mange af disse boliger har store potentialer for ombygning og energioptimering. Byvækst uden for Køge by Borup indeholder store restrummeligheder mod nord og øst i naturlig forlængelse af udviklingen omkring Møllebankerne. Den nordlige del er rammeplanlagt i den nuværende kommuneplan og forventes udviklet på baggrund af det nuværende plangrundlag. Herfølge indeholder principielt to større arealudlæg, hvilket giver mulighed for differentiering af boligudbuddet lokalt i Herfølge: Arealerne vest for banen ved Herfølge St. har stort potentiale som følge af elektrificering af Lille Syd samt den nye kobling til København-Ringsted-banen. Der forventes ½-times drift fra Herfølge til København H med blot minutters rejsetid. Arealerne her bør udvikles med forholdsvis høj tæthed for at udnytte den gode tilgængelighed. Arealerne i den sydlige del af Herfølge ligger i større afstand fra stationen og her kan eksperimenteres med mere ekstensiv boligudbygning, som kan bidrage til et mere differentieret boligudbud i kommunen. Også i Lille Skensved er der visse potentialer for boligudbygning mod syd omkring Højelsevej. Befolkningssammensætning velfærdstilbud I lighed med nationale tendenser vil Køge Kommune i de kommende år få en højere andel af ældre og plejekrævende borgere. For at sikre en god hverdag for denne gruppe og for at styrke mangfoldigheden Placering af mulige og forventede boligprojekter i de kommende 12 år. Tallet viser den samlede boligrummelighed for hver af de fire byvækstområder ved stationerne Borup, Herfølge, Køge og Køge Nord. I områderne øst for Hastrup og syd for Ll. Skensved ønsker Byrådet at se på nye muligheder for byvækst i den kommende planperiode. skal ældrevenlige boliger i højere grad integreres i de mange forestående boligprojekter. Dermed reduceres også behovet for omkostningstunge plejeboliger. Den større tilstrømning af flygtninge påvirker også Køge Kommune. Aktuelt etableres midlertidige boliger, men vi må forvente, at mange på sigt vil bosætte sig permanent i kommunen. Det er afgørende, at integrationen af de nye borgere lykkedes, og her kan boligplanlægningen spille en væsentlig rolle. Byrådet vil: Boligudviklingsområder Boligudviklingsområder 2017-? afsøge og udpege potentielle arealer for langsigtet og sammenhængende byomdannelse i områder, hvor nuværende funktioner er under afvikling boliger boliger undersøge om geografi og boligpræferencer matcher de nuværende boligudlæg undersøge muligheder for eventuelle nye udlæg til boligformål revidere boligpolitikken, med vurderinger af det langsigtede boligbehov i kommunen udarbejde retningslinjer for boligfortætning i den eksisterende bygningsmasse sikre at arkitektur og udformning af vores nye boligområder matcher vores høje krav til kvalitet indarbejde retningslinjer i boligpolitikken for, hvordan permanente boliger til flygtninge kan understøtte kommunens øvrige integrationsindsatser. 11

12 Levende bymiljøer Overalt i landet og også uden for landets grænser arbejdes der på at sikre levende og attraktive bymiljøer som magnet for handel, kultur og turisme. Samtidig ønsker en stadig større del af befolkningen at bo og færdes i levende bymiljøer med historie, variation og aktivitet. Attraktive bymiljøer er derfor en vigtig drivkraft for at fastholde væksten i både befolkningen og i arbejdspladserne. Historie og variation kan, som i Køge bymidte, sikres via bevarende planlægning, men aktivitet og byliv er i høj grad afhængig af et velfungerende handels- og kulturliv. Den samlede detailhandel i landet har i de senere år været præget af nedgang. Samtidig ses tendenser til, at butikker med udvalgsvarer koncentrer handelen i større butikker, ofte i aflastningscentre udenfor bymid- terne. Og endelig udgør den stigende nethandel en trussel mod de fysiske butikker. Alt i alt bevirker denne udvikling, at færre og færre får deres daglige gang i vores centrale bymiljøer, og at der dermed er risiko for, at det varierede handels- og kulturliv, ikke vil finde sted i det omfang vi egentlig efterspørger. Konsekvenserne af denne udvikling ses overalt i landet, og desværre også i Køge Kommune. I en landsomfattende analyse x), hvor repræsentanter fra alle dele af detailhandlen har været involveret, bliver det vurderet, at der om år måske kun eksisterer ca. 25 reelle handelsbyer, med et bredt og varieret butiksudbud. Køge by er med sit stærke brand vurderet til at være en af dem, men det kræver vedholdende strategiske satsninger, at fastholde denne position. Tårnmand - en midlertidig kunstinstallation på Køge Havn af kunstgruppen Randi og Katrine. Analysen peger på, at en attraktiv handelsby i høj grad er afhængig af at der findes en fin balance mellem tiltrækning af kædebutikker med et stort kundegrundlag og fastholdelse af de små butikskoncepter og den lille skala, som bidrager til stemning og variation i byen. Vi er på forkant I Køge by er den igangværende omdannelse af Stationsområdet og Søndre Havn et resultat af den allerede igangværende strategiske satsning. Croquis-festival i Borup Kulturhus. Kulturhuset er indrettet i det tidligere rådhus. Den bagvedliggende tankegang i denne byudvikling er en styrkelse af bymidten ved at give mulighed for at større butikker kan etablere sig centralt. Det medvirker til at fastholde og styrke Køge som et stærkt detailhandelscenter uden at kvaliteterne i den gamle bymidte går tabt. x) E-handlens indflydelse på butiksstrukturen i Danmark (ICP, nov. 12) Køge Kommuneplanstrategi

13 Levende bymiljøer Som led i denne igangværende byudvikling deltager Køge Kommune allerede i en intensiv indsats sammen med Køge Kyst og KØS (KØS ligger i Køge og er landets eneste museum for kunst i det offentlige rum). I gennem mange år er der i dette samarbejde skabt talrige begivenheder, kunstudstillinger og midlertidige byrum for at levendegøre de nye byudviklingsområder og for at sikre en særlig identitet allerede før, de nye borgere flytter ind. Vi har derfor stor erfaring med at levendegøre vores byrum, også i områder uden eller kun med begrænset detailhandel. I de øvrige byer og landsbyer har byrådet allerede igangsat processer for i samarbejde med borgerne at udarbejde planer og strategier, som skal sikre levende bymiljøer og attraktive lokalsamfund. Byrådet håber, at erfaringerne fra Køge by, kan inspirere til levende bymiljøer i andre dele af vores kommune. udnytte den stærke udvikling og efterspørgsel i Køge til at flere ønsker at bosætte sig og handle i vores byer vurdere hvordan placering, butiksstørrelse og udlæg af nye butiksarealer påvirker Køge by og de øvrige bysamfund i kommunen udforme nye og eksisterende byområder og bymiljøer så de synligt bliver præget af kvalitet og attraktion samarbejde med borgere, handels-, kultur- og erhvervsliv for at skabe levende og attraktive bymiljøer styrke samarbejdet i alle led og på tværs af interesser. De unge er i centrum når vi udvikler i Køge Kommune. Billedet viser den midlertidige dirt-jumpbane i Søndre Havn - et af de projekter som er udviklet i samarbejde med de unge. Byrådet vil: fremme udviklingen af vores forskellige bysamfund og bymiljøer med hver deres særpræg og kvaliteter understøtte udviklingen af Køge by som en central og regional dynamo for handel, kultur og turisme 13 Køge Kommuneplanstrategi 2016

14 Grøn omstilling og klima Grøn omstilling er et nyt og mere helhedsorienteret syn på, hvordan vi kan producere og gøre de helt dagligdags ting anderledes mindre energi- og ressourcekrævende og stadig med høj kvalitet og følelsen af velfærd. Det handler også om, hvordan vi indretter os, så vi er beredt til fremtidige klimaændringer. Mange af udfordringerne er tæt forbundet til den fysiske planlægning. Den grønne omstilling er derfor også tæt integreret i planstrategiens temaer. Byrådet har valgt at fokusere på følgende områder af den grønne omstilling i vores Agenda 21-strategi: Bæredygtighed i byudviklingen Strategisk energiplanlægning forskellige typer af bofællesskaber, boligformer der baseres på at dele i stedet for at eje, fokus på fælles arealer, aktiviteter og spisning med andre ord fællesskab på nye spændende og vidtrækkende måder. Vi vil have fokus på at videreudvikle havnehaver, byhaver, skolehaver, fællesjord og skovhaver alle måder at trække naturen mere ind i byen og bynære områder og samtidig skabe læring om naturen, og hvordan fødevarer kan produceres. Vi vil i den kommende planperiode undersøge, hvor der er mulighed for at arbejde med og afprøve nye muligheder indenfor Smart Cities -tankegangen. Der skal mere fokus på at styrke naturen i byen og den læring mm., der er i dette. Der skal derfor fortsat arbejdes på at skabe nye spændende, grønne byrum, der giver nye rammer for ude liv, fælles oplevelser, sociale opholdssteder mm. Strategisk energiplanlægning Byrådet følger Folketingets Energiaftale fra 2012, der sigter mod en trinvis uafhængighed af fossile brændstoffer indtil Det sker ved omstilling af el- og varmesektoren inden 2035 og transportsektoren inden Vi vil benytte den udvikling, der kendetegner Køge Kommune til at fremme denne omstilling, ved at tæn- Klimatilpasning Bæredygtighed i byudviklingen Den gode udvikling i Køge Kommune skal udnyttes til at stille højere krav, gå i dialog med entreprenører og bygherrer om at få mest mulig kvalitet og bæredygtighed ind i nybyggeriet. Vi vil have fokus på bæredygtig byudvikling med en stærk miljøprofil for både offentligt og privat byggeri. Smart Cities-teknologier kan bidrage til at håndtere nogle af de udfordringer, vi står overfor i dag, hvor energien ofte ikke udnyttes optimalt. Vi ønsker udvikling af nye mere bæredygtige bokoncepter, der kan tiltrække endnu flere ressocucestærke borgere til Køge. Dette kunne være boformer som I byrummet Opdagelsen i Søndre havn, er der mulighed for at man kan dyrke sin egen lille byhave og tilberede afgrøderne i det åbne køkken på stedet. 14

15 Grøn omstilling og klima ke vedvarende energiløsninger, energibesparelser og energieffektivitet ind alle steder, hvor det er muligt. For at få et overordnet politisk planlægningsredskab til sætte retningslinjerne for, hvilke indsatser der skal igangsættes hvornår, er en strategisk energiplan under udarbejdelse. Planen bliver udarbejdet i et samarbejde mellem de centrale aktører på energiområdet og vil forholde sig til hele energikæden fra produktion til anvendelse, med et kort, mellemlangt og langt sigte. Et særligt fokusområde er omstilling fra gas og olie til vedvarende energikilder ved bygningsopvarmning. En væsentlig vedvarende energikilde i omstillingsprocessen er vind. Der foreligger allerede lokale screeninger for mulige vindmølleplaceringer, som indikerer, at det er vanskeligt at finde egnede placeringer til vindmøller i Køge Kommune. Det skyldes bl.a. befolkningstætheden og at udviklingen går i retning af stadigt større møller. Såfremt der kan findes den nødvendige plads, og lokalbefolkningen støtter op om det givne projekt, ønsker byrådet at fortsætte arbejdet med at finde fremtidige placeringer af vindmøller i kommunen. Klimatilpasning Byrådet har i 2014 vedtaget en klimatilpasningsplan, hvor de oversvømmelsestruede områder fra både nedbør og havet er udpeget. Derudover er byområderne langs kystzonen udpeget af staten som oversvømmelsestruet område. Byrådet har derfor efterfølgende vedtaget en risikostyringsplan for området. Kommunens primære klimaudfordringer er her blevet kortlagt og områder med særlig risiko for tab som følge af stormfold, stigende havspejl og stigende regnmængder er udpeget. Planen peger særligt på to indsatsområder: Kystsikring i forhold til stormfold og tilpasning i forhold til intensiv regn. Kommunen har derfor iværksat en planlægning for kystbeskyttelse med det mål at sikre baglandet mod stormflod og stigende havspejl. Regnmængderne er steget i de senere årtier og stigningerne ventes at fortsætte som følge af klimaforandringer. Derfor skal kapaciteten af kommunale anlæg såsom regnvandskloakker, bassiner og vandløb tilpasses den øgende nedbør, gerne med sidegevinster i form af kreative løsninger i byrummene. Byrådet vil: have fokus på udvikling af nye bokoncepter udvælge elementer fra SMART-City og eksperi mentere med disse fx Køge Nord udvikle eksisterende og nye byområder med funktionelle naturområder, der fremmer læring om naturen, fødevareproduktion, lokale fæll esskaber og det sociale liv i byen på et bære dygtigt grundlag. indarbejde de konkrete initiativer og generelle anbefalinger fra den strategiske energiplan udarbejde retningslinjer for klimatilpasning i nye og eksisterende byområder. Den strategiske energiplan med konkrete anbefalinger foreligger inden kommuneplanrevisionen. Køge Å med ekstraordinære store vandmængder, december

16 Den kommende planproces Planstrategien er blevet vedtaget af byrådet i juni 2016 og skal efterfølgende i offentlig høring i 8 til 10 uger. På baggrund af de høringssvar der kommer til planstrategien, skal byrådet derefter tage stilling til, om den skal ændres. Efter den endelige vedtagelse af strategien, vil indholdet af denne blive videreført i arbejdet med at revidere kommuneplanen. Kommuneplanarbejdet vil blive indledt i efteråret 2016 og vil strække sig frem til sommeren 2017, hvor byrådet vil sende kommuneplanforslaget i offentlig høring. Den endelige vedtagelse vil ske i slutningen af Byrådet har besluttet, at kommuneplanen skal revideres i sin helhed med særlig fokus på emnerne i denne planstrategi. Resultaterne fra kommunens igangværende arbejder med bydelsplaner for Herfølge og Borup vil blive ført over i kommuneplanprocessen. Det gælder også resultaterne fra planprocesserne med de øvrige bysamfund og landsbyerne og for det åbne land. Miljøvurdering Der er ikke udarbejdet en miljøvurdering efter Lov om miljøvurdering af Planer og programmer af denne planstrategi, da den ikke i sig selv giver grundlag for at tillade byggeri, anlægsarbejde m.v., der kan påvirke miljøet. Gennemført planlægning siden vedtagelse af Kommuneplan 2013 På næste side er oplistet de tillæg som er vedtaget siden vedtagelse af Kommuneplan 2013 frem til juni 2016, samt de vedtagne lokalpaner for samme periode. Oversigt over igangværende og kommende plan- og dialogprocesser. Planprocesser for Køge Nord, Køge Kyst og Køge Marina forventes at fortsætte også efter

17 Kommuneplantillæg og VVM Nr. 1 Klimatilpasningsplan, juni 2014 Nr. 3 Nyt byområde på Søndre havn, oktober 2014 Nr 4 Universitetssygehus Køge, januar 2015 Nr. 5 Byudvikling i Køge Nord, december 2014 Nr. 6 Erhvervsområde Bjæverskov Vest, maj 2015 Nr. 7 Vandværk og institutioner ved Gymnasievej, oktober 2015 Nr. 8 Dagligvarebutik i Vemmedrup, oktober 2015 Nr. 9 En rækkehusbebyggelse og udvidelse af Herfølge Privatskole, februar 2016 Nr. 10 Unitterminal i Køge Havn, september 2015 Nr. 14 Stationsområdets nordlige del, Køge, august 2015 Nr. 17 Højspændingsstation Bjæverskov Vest, februar 2016 Nr. 18 Kolonihaver i Køge Kommune, oktober Risikostyringsplan for kystzonen i forhold til stormflod fra Køge Bugt, september VVM for HOFORs regionale vandvinding, april VVM redegørelse for ændring af hastigheden på banestrækningen Køge Næsteved, juni Statslig VVM for Kriegers Flak havmøllepark og landanlæg, april Lokalplaner 1002 Erhvervsområde ved Gl. Lyngvej, oktober Unitterminal i Køge Havn, september Vandværk og institutioner ved Gymnasievej, oktober Bevarende lokalplan for Digterkvarteret, maj Universitetssygehus Køge, januar Nyt byområde på Søndre Havn SH1 og SH2, oktober En rækkehusbebyggelse og udvidelse af Herfølge Privatskole, februar Dagligvarebutik i Vemmedrup, oktober Udvidelse af Skovbo Efterskole, marts Køge Nord, rammelokalplan, september Kolonihaver i Køge Kommune, oktober Butikker og kontorer ved Stationsområdets nordlige del, august Højspændingsstation Bjæverskov Vest, februar Ravnsborg Syd, oktober Plejeboliger i Køge Nord, januar Lovgrundlag En planstrategi lægger op til næste kommuneplanrevision og er lovfæstet i planlovens 23. Planstrategien skal i anden halvdel af byrådets valgperiode udmøntes i en kommuneplan, som byrådet forpligter sig til at arbejde for at realisere. Byrådet skal ligeledes offentliggøre en redegørelse for deres strategi for kommunens bidrag til en bæredygtig udvikling i det 21. århundrede med oplysninger om, hvordan der skal arbejdes helhedsorienteret, tværfagligt og langsigtet, og hvordan befolkningen, virksomheder, organisationer og foreninger vil blive inddraget i arbejdet. Der er mulighed for at de to strategier indgår i et og samme dokument. Planstrategien skal sendes i minimum otte ugers offentlig høring. Byrådet kan herefter beslutte om strategien skal tilpasses, eller om de indkomne høringssvar skal indgå i forarbejderne til den efterfølgende kommuneplan. 17

18 Køge Kommune Plan Torvet Køge

Planstrategi Forslag

Planstrategi Forslag Forslag Teknik- og Miljøforvaltningen Køge Kommune Torvet 1 4600 Køge Redaktion: Plan, afsluttet juni 2016. Indholdsfortegnelse Forord 3 Kvalitet i udviklingen 5 Erhvervskommune med høje ambitioner 8 Variation

Læs mere

Projektplan for Køge Kommuneplan 2017

Projektplan for Køge Kommuneplan 2017 Projektplan for Køge Kommuneplan 2017 Denne projektplan fastlægger de overordnede rammer for udarbejdelsen af Køge Kommuneplan 2017. Projektplanen godkendes af Økonomiudvalget, som også skal inddrages,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord 7 Indledning 8 Hovedstruktur 11 Vision 12 Overordnet struktur 13 Udvikling 21 Landskab 26 Bæredygtighed 28 Forudsætninger 32 Forhold til anden planlægning

Læs mere

Velkommen til Søndre Havn

Velkommen til Søndre Havn Velkommen til Søndre Havn På Søndre Havn i Køge er den tidligere erhvervshavn godt på vej til at blive omdannet til et attraktivt og levende boligområde med adgang til badestrand, strandeng og grønne områder.

Læs mere

KP Havneomdannelse - Hvalpsund Havn

KP Havneomdannelse - Hvalpsund Havn KP09-15-037 Havneomdannelse - Hvalpsund Havn Plannavn Titel Undertitel Dato for offentliggørelse af forslag KP09-15-037 Havneomdannelse - Hvalpsund Havn Havneomdannelse - Hvalpsund Havn 6. november 2013

Læs mere

Planstrategi 2015 Den 4. november 2015, Langeskov

Planstrategi 2015 Den 4. november 2015, Langeskov Fællesskab i Kerteminde Kommune Velkommen til Dialogmøde Planstrategi 2015 Den 4. november 2015, Langeskov Aftens program 18.30-19.30 Kommunernes planlægning, ved Jesper Hempler, Formand for Teknik- og

Læs mere

International konkurrence om nytænkende byudvikling i hjertet af Køge

International konkurrence om nytænkende byudvikling i hjertet af Køge International konkurrence om nytænkende byudvikling i hjertet af Køge Et af Danmarks største byudviklingsprojekter indledes i dag med en international konkurrence for tværfaglige teams om at udvikle det

Læs mere

UDVALGSPOLITIK FOR PLAN- OG BOLIGUDVALGET 2014-2018

UDVALGSPOLITIK FOR PLAN- OG BOLIGUDVALGET 2014-2018 UDVALGSPOLITIK FOR PLAN- OG BOLIGUDVALGET 2014-2018 Fokusområder 2016-2017 UDVALGSPOLITIK FOR PLAN OG BOLIGUDVALGET 2014 BAGGRUND Denne udvalgspolitik for Plan- og Boligudvalget er skabt i fællesskab af

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 INDLEDNING Ballerup Kommune er et dejligt sted at bo omgivet af natur, tæt på storbyen, med mange arbejdspladser og et aktivt foreningsliv. Kommunalbestyrelsen har store

Læs mere

IDÉhøring Kommuneplan

IDÉhøring Kommuneplan IDÉhøring Kommuneplan 2017-2029 Sønderborg Kommune ønsker at indsamle lokal viden og gode idéer til arealudlæg og andet, som kan gavne det videre arbejde med revisionen af kommuneplanen. Temaerne der skal

Læs mere

Kommuneplan 2009. Vallensbæk - en levende by

Kommuneplan 2009. Vallensbæk - en levende by Kommuneplan 2009 Vallensbæk - en levende by Vallensbæk Kommune Marts 2010 Vallensbæk Kommune Høring Den 2. december 2009 blev Kommuneplan 2009 endeligt vedtaget af Vallensbæk Kommunes kommunalbestyrelse.

Læs mere

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier Vestegnen i udvikling byer i bevægelse Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier 15. oktober 2007 Vestegnen i udvikling byer i bevægelse På Vestegnen er der lang tradition

Læs mere

Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016

Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016 Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016 1. Formål En meget stor del af Køge Kommunens areal udgøres af landdistrikter, og en betydelig del af kommunens borgere bor i landdistrikterne.

Læs mere

HOVEDSTRUKTUR BILAG 1 KLIMATILPASNINGSPLAN FOR VARDE KOMMUNE VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013-2014

HOVEDSTRUKTUR BILAG 1 KLIMATILPASNINGSPLAN FOR VARDE KOMMUNE VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013-2014 HOVEDSTRUKTUR BILAG 1 KLIMATILPASNINGSPLAN FOR VARDE KOMMUNE VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013-2014 13. AGENDA 21 OG KLIMA RETNINGSLINJER FOR PLANLÆGNINGEN BYRÅDETS MÅL Byrådet ønsker at tage lokalt ansvar

Læs mere

Køge vender ansigtet mod vandet

Køge vender ansigtet mod vandet Artikel i PORTUS online magazine juli 2013 Køge vender ansigtet mod vandet Realdania By og Køge Kommune er i partnerskab om at udvikle centralt beliggende havne- og industriarealer til en levende og bæredygtig

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst

Læs mere

Kort fortalt. Forslag til Landsplanredegørelse Layout_ indd :53:01

Kort fortalt. Forslag til Landsplanredegørelse Layout_ indd :53:01 Kort fortalt Forslag til Landsplanredegørelse 2013 Layout_20130819.indd 1 19-08-2013 12:53:01 Danmark i omstilling Hvordan kan byer og landdistrikter udvikles, så vi udnytter vores arealer bedst muligt

Læs mere

Kommuneplan 2013-2025 for Langeland Kommune. Langeland Kommune Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6000 www.langelandkommune.

Kommuneplan 2013-2025 for Langeland Kommune. Langeland Kommune Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6000 www.langelandkommune. Kommuneplan 2013-2025 for Langeland Kommune Udarbejdet og udgivet af: Langeland Kommune Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6000 www.langelandkommune.dk Ikrafttrædelsesdato: 14. april 2014 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Skal kommuneplanens rammer for detailhandel i Rønne ændres? Høringsfrist 12. august 2013

Skal kommuneplanens rammer for detailhandel i Rønne ændres? Høringsfrist 12. august 2013 Skal kommuneplanens rammer for detailhandel i Rønne ændres? Høringsfrist 12. august 2013 Teknik & Miljø, juni 2013 1 DEBATOPLÆG - Skal kommuneplanens rammer for detailhandel i Rønne ændres? Baggrund Bornholms

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

STRATEGI FOR ALMENT NYBYGGERI

STRATEGI FOR ALMENT NYBYGGERI STRATEGI FOR ALMENT NYBYGGERI I ESBJERG KOMMUNE Teknik & Miljø Esbjerg Kommune INDHOLD 1. Forord.................................. 3 2. Strategien i en sammenhæng................ 3 3. Bæredygtighed i strategien..................

Læs mere

Tillæg nr. 20. til Kommuneplanen for Odense Kommune

Tillæg nr. 20. til Kommuneplanen for Odense Kommune Tillæg nr. 20 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune Odense Offentlige Slagtehuse Ændring af kommuneplanområde 0 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 Hvad er en Kommuneplan? I henhold til lov om planlægning

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst i arbejdspladser, service,

Læs mere

Strukturbillede VIBY Sjælland

Strukturbillede VIBY Sjælland Strukturbillede VIBY Sjælland Indhold Forord 3 Visionen 4 Hovedstrukturen 5 Fra vision til plan 5 Boliger 5 Bymidten 6 Erhverv 7 Den grønne struktur 7 Trafikstruktur 7 Vedtaget af Roskilde Byråd den 18.

Læs mere

Syddjurs Kommune vi gør det sammen

Syddjurs Kommune vi gør det sammen Syddjurs Kommune vi gør det sammen Vision for Syddjurs Kommune, vedtaget i byrådet den 26. november 2014 Vision og indsatsområder Vision og indsatsområder/temaer til Planstrategi Nedenstående vision blev

Læs mere

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035 Visioner for fremtidens Køge Nord Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035. The triangle of growth Befolkningsudviklingen 2012-2030 (prog. 2011) God infrastruktur ved Køge

Læs mere

Kalundborg Kommune - Vision og udvikling

Kalundborg Kommune - Vision og udvikling http://www.kalundborg.dk/vision_og_udvikling.aspx?printerfriendly=2 Side 1 af 2 Forside» Vision og udvikling Vision og udvikling Udfordringer og potentialer Statistikken taler sit tydelige sprog. Som i

Læs mere

Velkommen til Søndre Havn

Velkommen til Søndre Havn Velkommen til Søndre Havn På Søndre Havn i Køge er den tidligere erhvervshavn godt på vej til at blive omdannet til et attraktivt og levende boligområde med adgang til badestrand, strandeng og grønne områder.

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

Radikal Politik i Skive Kommune

Radikal Politik i Skive Kommune Radikal Politik i Skive Kommune En gevinst for landskaberne i Salling, for fjordmiljøet ved vore kyster, for forebyggelse og sundhed for den enkelte, for et aktivt kultur og fritidsliv og for uddannelsesniveauet

Læs mere

Landsplanredegørelse Ministerens velkomst

Landsplanredegørelse Ministerens velkomst Landsplanredegørelse 2012 Ministerens velkomst Velkommen til debat om den kommende landsplanredegørelse. Efter nyvalg til Folketinget er det Miljøministerens opgave at udarbejde en ny landsplanredegørelse.

Læs mere

Photo: Stiig Hougesen. Joy Mogensen, borgmester i Roskilde Kommune

Photo: Stiig Hougesen. Joy Mogensen, borgmester i Roskilde Kommune Photo: Stiig Hougesen Byudvikling i Roskilde Kommune Joy Mogensen, borgmester i Roskilde Kommune Bygger på kommunens styrker og planstrategi Beliggenhed i smukt landskab Balanceret bystruktur Centralt

Læs mere

Udvidelse af Skagen bymidte

Udvidelse af Skagen bymidte Debatoplæg Udvidelse af Skagen bymidte Foroffentlighedsfase Indkaldelse af idéer og synspunkter 09.09.2016-23.09.2016 Baggrund Ét af Frederikshavn Kommunes fire vækstspor er Oplevelser & Turisme. Hvert

Læs mere

FORDEBAT BYVÆKST VED VIBORG BY

FORDEBAT BYVÆKST VED VIBORG BY FORDEBAT BYVÆKST VED VIBORG BY HAR DU FORSLAG OG IDÉER? Hvor skal Viborg by udvikle sig hen? Hvordan skal kommuneplanen være med til at understøtte vækst og et fortsat dynamisk erhvervsliv? Hvordan skal

Læs mere

Debatoplæg. Idefase. Kommuneplan. for Holbæk Kommune. Indkaldelse af ideer, bemærkninger og forslag til Kommuneplan Et sundt og aktivt liv

Debatoplæg. Idefase. Kommuneplan. for Holbæk Kommune. Indkaldelse af ideer, bemærkninger og forslag til Kommuneplan Et sundt og aktivt liv Idefase Debatoplæg Kommuneplan for Holbæk Kommune 2013 2025 Indkaldelse af ideer, bemærkninger og forslag til Kommuneplan 2013-2025 Gode byer at leve i Et sundt og aktivt liv????? Naturen og livet på landet

Læs mere

Tillæg nr. 11 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune. Ændring af kommuneplanområde 10

Tillæg nr. 11 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune. Ændring af kommuneplanområde 10 Tillæg nr. 11 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune Thorslundsvej Ændring af kommuneplanområde 10 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 Hvad er en Kommuneplan? I henhold til lov om planlægning skal der for

Læs mere

Tillæg nr. 13 til Kommuneplanen for Odense Kommune. Ændring af kommuneplanområde 0

Tillæg nr. 13 til Kommuneplanen for Odense Kommune. Ændring af kommuneplanområde 0 Tillæg nr. 13 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune Rugårdsvej Ændring af kommuneplanområde 0 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 Hvad er en Kommuneplan? I henhold til lov om planlægning skal der for hver

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Boligbyggeprogrammet. Historisk boligudbygning

Boligbyggeprogrammet. Historisk boligudbygning Boligbyggeprogrammet Som udgangspunkt for Køge Kommunes årlige befolkningsprognose udarbejdes hvert år et boligbyggeprogram. Omfanget og placeringen (i tid og rum) af nye boliger har stor indflydelse på

Læs mere

DETAILHANDELSSTRATEGI. Strategi for udvikling i Vejen, Brørup, Rødding og Holsted

DETAILHANDELSSTRATEGI. Strategi for udvikling i Vejen, Brørup, Rødding og Holsted DETAILHANDELSSTRATEGI 2016 Strategi for udvikling i Vejen, Brørup, Rødding og Holsted Forord Denne detailhandelsstrategi er resultatet af den proces, som Byrådet i Vejen Kommune igangsatte i foråret 2015.

Læs mere

Bornholms Udviklingsstrategi (BUS) 2016. Proces- og tidsplan

Bornholms Udviklingsstrategi (BUS) 2016. Proces- og tidsplan Bornholms Udviklingsstrategi (BUS) 2016 Proces- og tidsplan September 2014 Baggrund Bornholms udviklingsplan(bup) bliver omdøbt til Bornholms udviklingsstrategi (BUS), Bornholms udviklingsstrategi skal

Læs mere

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 30 TIL KOMMUNEPLAN FOR ODENSE KOMMUNE

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 30 TIL KOMMUNEPLAN FOR ODENSE KOMMUNE FORSLAG TIL TILLÆG NR. 30 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE KORUP BYDELSCENTER TILLÆG TIL HOVEDSTRUKTUR OG ÆNDRING AF KOMMUNEPLANOMRÅDE 9 KORUP HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning

Læs mere

forslag til kommuneplan 2013

forslag til kommuneplan 2013 forslag til kommuneplan 2013 fornyet offentlig høring fornyet offentlig fremlæggelse af fire ændringer til det offentligt fremlagte forslag juli 2013 Ændring 1 kulturmiljøet; Skovvejen 21-51 På grund af

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Erhvervspolitik 2013-2017

Erhvervspolitik 2013-2017 Erhvervspolitik 2013-2017 1 Indhold Forord... 3 Indledning... 5 Vision... 6 Strategi... 7 Styrke den erhvervsrettede service.. 8 Udnytte planlagte investeringer... 9 2 Vision: Køge Kommune skal markere

Læs mere

Ændringer til Forslag til Kommuneplan Kommuneplanens byudviklingsområder. Kolding Kommune

Ændringer til Forslag til Kommuneplan Kommuneplanens byudviklingsområder. Kolding Kommune Mat i for eriale b part indelse shø ring Ændringer til Forslag til Kommuneplan 2017-2029 Kommuneplanens byudviklingsområder Kolding Kommune September 2017 2 Ændringer til forslag til Kommuneplan 2017-2029

Læs mere

Rammer for erhvervsog videregående uddannelser. Politik for Herning Kommune

Rammer for erhvervsog videregående uddannelser. Politik for Herning Kommune Rammer for erhvervsog videregående uddannelser Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for rammerne for erhvervs- og videregående uddannelser - vision 7 1 - Unikke

Læs mere

FORSLAG TIL KOMMUNEPLAN 2013 FORNYET OFFENTLIG HØRING

FORSLAG TIL KOMMUNEPLAN 2013 FORNYET OFFENTLIG HØRING FORSLAG TIL KOMMUNEPLAN 2013 FORNYET OFFENTLIG HØRING FORNYET OFFENTLIG FREMLÆGGELSE AF FIRE ÆN- DRINGER TIL DET OFFENTLIGT FREMLAGTE FORSLAG JULI 2013 Ændring 1 KULTURMILJØET; SKOVVEJEN 21-51 På grund

Læs mere

På forkant med fremtiden

På forkant med fremtiden : 31-05-2016 : 2015-009367-23 På forkant med fremtiden Formål Fortællingen På forkant med fremtiden skal skabe mening, motivation og fælles forståelse. Det er fortællingen om, hvorfor vi er her, hvad vi

Læs mere

Kommuneplanlægningen Status og centrale emner

Kommuneplanlægningen Status og centrale emner Kommuneplanlægningen Status og centrale emner 1. Status på Kommuneplanen opbygning og indhold 2. Befolkningsprognose og demografisk udvikling 3. Boliger og erhverv status på areal og salg af bygge grunde

Læs mere

Fremtidens boligbehov og boligformer Præsentation - Forslag til Kommuneplan

Fremtidens boligbehov og boligformer Præsentation - Forslag til Kommuneplan 2. Maj Program Borgermøde 19.00-19.10 Velkomst v/ Jens Ejner Christensen, Borgmester 19.10-19.40 Fremtidens boligbehov og boligformer v/claus Bech-Danielsen, centerleder, Aalborg Universitet 19.40-20.00

Læs mere

Afdelingsarkitekt Teknik og Miljø 25. februar 2014

Afdelingsarkitekt Teknik og Miljø 25. februar 2014 Kommuneplanlægning l 2014-20172017 AAA Niels-Peter Mohr Niels Peter Mohr Afdelingsarkitekt Teknik og Miljø 25. februar 2014 Baggrund - Kommuneplan 2009 og 2013 AAA - Byrådskonferencer og budgetforhandlinger

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

Aarhus Kommune har afvist at optage det fremsendte udviklingsområde (benævnt 30 og 71 på bilag 12) i kommuneplanen. Afslaget begrundes bl.a.

Aarhus Kommune har afvist at optage det fremsendte udviklingsområde (benævnt 30 og 71 på bilag 12) i kommuneplanen. Afslaget begrundes bl.a. 15105 Bæredygtig byudvikling, Mårslet Syd Emne: Fortræde for Teknisk Udvalg Dato: 08-05-2017 Aarhus Kommune har afvist at optage det fremsendte udviklingsområde (benævnt 30 og 71 på bilag 12) i kommuneplanen.

Læs mere

Forslag til Kommuneplan 2013

Forslag til Kommuneplan 2013 Bilag 4 Forslag til Kommuneplan 2013 Udkast til høringsmateriale. Fornyet offentlig høring. Bilag til indstilling: Kommuneplan 2013 Forslag til Kommuneplan 2013 Endelig vedtagelse og fornyet offentlig

Læs mere

Vejen Kommunes Boligpolitik

Vejen Kommunes Boligpolitik Vejen Kommunes Boligpolitik Godkendt af Vejen Byråd den. (Udkast ver. den 30. juni 2016) 1 Indhold Indledning... 2 Bredt sammensat boligmasse... 3 Almene familieboliger... 4 Boliger til særlige målgrupper...

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 23. til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune

Forslag til tillæg nr. 23. til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune Forslag til tillæg nr. 23 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune Sukkerkogeriet Ændring af kommuneplanområde 0 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 Hvad er en Kommuneplan? I henhold til lov om planlægning

Læs mere

2. GENERATION TEKNIK & MILJØUDVALGET. INDLEDNING Ved udvalgsformand Flemming Jantzen. Rammer og vision

2. GENERATION TEKNIK & MILJØUDVALGET. INDLEDNING Ved udvalgsformand Flemming Jantzen. Rammer og vision 2. GENERATION TEKNIK & MILJØUDVALGET INDLEDNING Ved udvalgsformand Flemming Jantzen Rammer og vision Der er i Guldborgsund Kommune en stor udfordring med den ændrede demografi. Der bliver færre borgere

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med Lokal Agenda 21-strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng

Læs mere

Erhvervsplanlægning i Holbæk Kommune. Planchef Kristian Nabe-Nielsen

Erhvervsplanlægning i Holbæk Kommune. Planchef Kristian Nabe-Nielsen Erhvervsplanlægning i Holbæk Kommune Planchef Kristian Nabe-Nielsen Kommuneplan 2013 Hvor er vi? 17. april: Byrådets holder temamøde 15. maj: Byrådet behandler forslag til Kommuneplan 2013 10 ugers offentlig

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med LA21 strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng i

Læs mere

Kravspecifikation, byrumsanalyse og masterplan Campus Slagelse 2013. Kravspecifikation. Byrumsanalyse og masterplan for Campus Slagelse

Kravspecifikation, byrumsanalyse og masterplan Campus Slagelse 2013. Kravspecifikation. Byrumsanalyse og masterplan for Campus Slagelse Kravspecifikation Byrumsanalyse og masterplan for Campus Slagelse 7. oktober 2013 Side 1 af 7 Udviklingssekretariat www.slagelse.dk 20. september 2013 Sagsid.: 330-2013-57751 Kontaktperson: Linda Choe

Læs mere

Glostrup Kommunalbestyrelse har på sit møde den 10. april 2013 endeligt vedtaget: Udviklingsstrategi 2012 Glostrup en sund by i bevægelse

Glostrup Kommunalbestyrelse har på sit møde den 10. april 2013 endeligt vedtaget: Udviklingsstrategi 2012 Glostrup en sund by i bevægelse Glostrup Kommunalbestyrelse har på sit møde den 10. april 2013 endeligt vedtaget: Udviklingsstrategi 2012 Glostrup en sund by i bevægelse Udviklingsstrategien er det øverste styringsdokument for den samlede

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

NOTATARK. En vision for Hvidovre Kommune

NOTATARK. En vision for Hvidovre Kommune NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Kommunaldirektørens område Udvikling Kommunikation Sagsbehandler: Bodil Ulff Larsen En vision for Hvidovre Kommune 28.02.2013/bll Kommunalbestyrelsen har gennem en længere periode

Læs mere

Strategisk miljøvurdering

Strategisk miljøvurdering SOLRØD KOMMUNE BYRÅDET Strategisk miljøvurdering Forslag til Kommuneplan 07-09 Plan/Programtitel: Forslag til Solrød Kommuneplan 07-09 Sagsbehandler: Susanne Prior Malling Dato: 0.06.07 Journalnummer:

Læs mere

Ændringer i kommuneplanen på baggrund af beslutninger i PLU april.

Ændringer i kommuneplanen på baggrund af beslutninger i PLU april. 15.4.2013 Ændringer i kommuneplanen på baggrund af beslutninger i PLU april. Nye formuleringer/ændringer i forslag til Kommuneplan 2013 efter PLU-mødet den 2. april 2013 Der indarbejdes mulighed for at

Læs mere

Vision for Rebild Kommune

Vision for Rebild Kommune Erhvervsudvikling Sammenhængskraft Vision Land og By Bosætning Sundhed og Klima Kvalitet i opgaverne Åbenhed Borgerinddragelse Borgerdeltagelse Vision for Rebild Kommune Indledning Det følgende er resultatet

Læs mere

Centerstruktur og detailhandel

Centerstruktur og detailhandel Centerstruktur og detailhandel Redegørelse - Centerstruktur og detailhandel Detailhandelsstrukturen i Vallensbæk skal fremme en velfungerende bymidte med et varieret butiksudbud, der dækker de lokale behov.

Læs mere

Bygnings- og Arkitekturpolitik

Bygnings- og Arkitekturpolitik Forslag til Bygnings- og Arkitekturpolitik Middelfart Kommune Forord Denne politik Bygnings- og Arkitekturpolitikken er én af de politikker, Byrådet har besluttet at formulere i Middelfart Kommune. Formålet

Læs mere

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSKOMMUNEN HVIDOVRE I Hvidovre har vi mange virksomheder og arbejdspladser, både private og offentlige. Vi har et af Nordeuropas største erhvervsområder, Avedøre Holme,

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Byplanlægning og erhvervsudvikling

Byplanlægning og erhvervsudvikling Byplanlægning og erhvervsudvikling Byernes styrkepositioner som regionale vækstmotorer Holger Bisgaard, Naturstyrelsen, Miljøministeriet Danmark Indhold Virksomhedslokalisering i en globaliseret verden

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Vordingborg Kommuneplan Tillæg nr. 5 Rækkefølgeplan for boligudbygning

Vordingborg Kommuneplan Tillæg nr. 5 Rækkefølgeplan for boligudbygning Vordingborg Kommuneplan 1999-2011 Tillæg nr. 5 Rækkefølgeplan for boligudbygning Vordingborg Kommune August 2003 Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som omfatter hele kommunen.

Læs mere

UDKAST Frederikshavn Kommune. - et godt sted at bo

UDKAST Frederikshavn Kommune. - et godt sted at bo UDKAST Frederikshavn Kommune - et godt sted at bo Boligpolitik juni 2014 2 Indhold Frederikshavn Kommune -et godt sted at bo 4 Eksisterende boliger og boligområder 8 Nye boligområder 12 Almene boliger

Læs mere

Holbæk i Fællesskab. Byrådets vision for Holbæk Kommune

Holbæk i Fællesskab. Byrådets vision for Holbæk Kommune Holbæk i Fællesskab Byrådets vision for Holbæk Kommune Holbæk i Fællesskab Politik handler om at ville noget, og som byråd er det vores ansvar at formulere, hvad vi vil. Med denne vision giver vi borgere,

Læs mere

Skal kommuneplanens rammer for detailhandelsareal i Rønne udvides?

Skal kommuneplanens rammer for detailhandelsareal i Rønne udvides? Indkaldelse af ideer og forslag Skal kommuneplanens rammer for detailhandelsareal i Rønne udvides? Høringsfrist 29. august Teknik & Miljø, 1. juli 2011 1 Indkaldelse af ideer og forslag Baggrund Bornholms

Læs mere

Planstrategi som ny vækstskaber NIELS ÅGESEN

Planstrategi som ny vækstskaber NIELS ÅGESEN Planstrategi som ny vækstskaber NIELS ÅGESEN 02.04.2014 Men hvad skaber vækst? Men hvad skaber vækst? Hvordan bruger vi vores planstrategi? Men hvad skaber vækst? Hvordan bruger vi vores planstrategi?..så

Læs mere

GENTÆNK BASSIN7 KICK OFF MØDE D. 13. MAJ 2013

GENTÆNK BASSIN7 KICK OFF MØDE D. 13. MAJ 2013 GENTÆNK BASSIN7 KICK OFF MØDE D. 13. MAJ 2013 BYPLAN IDÉKONKURRENCE FOR DE BYNÆRE HAVNEAREALER 1999 Helhedsplanen må gerne være visionær i sin karakter og skal på det overordnede niveau belyse ideer og

Læs mere

Plan og Udvikling Sagsnr Brevid Ref. PKA Dir. tlf december 2015

Plan og Udvikling Sagsnr Brevid Ref. PKA Dir. tlf december 2015 ØKONOMIUDVALGET Plan og Udvikling Sagsnr. 246187 Brevid. 2229089 Ref. PKA Dir. tlf. 4631 3548 peterka@roskilde.dk NOTAT: Almene boligprojekter i Roskilde 3. december 2015 Indledning: Der er behov for flere

Læs mere

Kira Maria Svankjær, chefkonsulent. Stormøde for lokale håndværkere 11. oktober 2016

Kira Maria Svankjær, chefkonsulent. Stormøde for lokale håndværkere 11. oktober 2016 Kira Maria Svankjær, chefkonsulent Stormøde for lokale håndværkere 11. oktober 2016 Jyllinge nyt halområde og boligudbygning Strategi bliver til virkelighed - i byudviklingen! Fortætning og byomdannelse

Læs mere

Bæredygtig trafik i Køge Kyst

Bæredygtig trafik i Køge Kyst 1 Bæredygtig trafik i Køge Kyst Vejforum 2011, 8. December Erik Basse Kristensen Illustration: Vandkunsten Agenda 2 Baggrund Lidt om eksisterende forhold Udfordringer Biltrafik og parkering Lette trafikanter

Læs mere

Kommuneplanstrategi 2015 Bæredygtig udvikling - strategi

Kommuneplanstrategi 2015 Bæredygtig udvikling - strategi Tids- og procesplan Kommuneplanstrategi 2015 Bæredygtig udvikling - strategi Marts 2015 Revideret den 8.04.15 Temaer i strategien Strategiske indsatsområder Uddannelsesbyen Holstebro Bosætningsbyen Holstebro

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI

SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI 2014 2020 FORORD 3 VISION FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGIEN 2014-2020 4 MÅL FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGIEN 2014 2020 4 PULS ÅRET RUNDT UDFORDRINGER

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK Marts 2017 Udarbejdet af Opgaveudvalget Erhvervspolitik for Gentofte Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen i 2017 Layout: Rosendahls a/s Downloades på:

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Kommuneplan for Odense Kommune. Tillæg nr. 1

Kommuneplan for Odense Kommune. Tillæg nr. 1 Kommuneplan 2016-2028 for Odense Kommune Tillæg nr. 1 Centerområde ved Nyborgvej / Ejbygade Ændring af kommuneplanområde 2 Hunderup Munkebjerg Nyborgvej/Rødegårdsvejkvarteret Hvad er en Kommuneplan? I

Læs mere

gladsaxe.dk Levende by i vækst Vækststrategi for Gladsaxe Kommune

gladsaxe.dk Levende by i vækst Vækststrategi for Gladsaxe Kommune gladsaxe.dk Levende by i vækst Vækststrategi for Gladsaxe Kommune Gladsaxe er en moderne og velfungerende bykommune. Vi vil udnytte Gladsaxes muligheder for vækst til at udvikle vores position som en moderne

Læs mere

Bevaringsværdige bygninger

Bevaringsværdige bygninger 22. Tofterup 22.01 Starup-Tofterup By Bevaringsværdige bygninger Rammer 22.01 Starup-Tofterup By Status Starup-Tofterup er en lokalby med udviklingspotentiale indenfor bosætning og turisme. Byen ligger

Læs mere

ADMINISTRATIONSGRUNDLAG

ADMINISTRATIONSGRUNDLAG ADMINISTRATIONSGRUNDLAG Retningslinjer vedrørende administration af planlovens bestemmelser om planlægning for almene boliger (blandet boligsammensætning) 1. Indledning Aarhus vokser hastigt i disse år.

Læs mere

Kommuneplan 2009 Udvidelse af bymidteafgrænsningen i Ringe med kolonihavegrunden

Kommuneplan 2009 Udvidelse af bymidteafgrænsningen i Ringe med kolonihavegrunden Kommuneplan 2009 Udvidelse af bymidteafgrænsningen i Ringe med kolonihavegrunden I forbindelse med revision af kommuneplanen i Faaborg-Midtfyn Kommune ønsker kommunen at udvide bymidten med et område,

Læs mere

Politik for Kulturhovedstad 2017

Politik for Kulturhovedstad 2017 Politik for Kulturhovedstad 2017 Vision Hvordan kan vi medvirke til, at lokale kunst- og kulturmiljøer bidrager endnu mere offensivt og værdsættes for deres kompetencer og bidrag til den samlede udvikling

Læs mere

FORSLAG TIL TILLÆG TIL KOMMUNEPLAN 2015

FORSLAG TIL TILLÆG TIL KOMMUNEPLAN 2015 FORSLAG TIL TILLÆG TIL KOMMUNEPLAN 2015 Almene boliger i serviceerhvervsområder Generelle bestemmelser Foto: JJW Luftfoto Borgerrepræsentationen har den 2. februar 2017 vedtaget at sende dette kommuneplantillæg

Læs mere

Forstad på Forkant Strategi for Albertslund Forstad på Forkant. Strategi for Albertslund

Forstad på Forkant Strategi for Albertslund Forstad på Forkant. Strategi for Albertslund Forstad på Forkant Strategi for Albertslund 2012-15 Forstad på Forkant Strategi for Albertslund 2012-15 1 Fremtidens velfærdssamfund Vi lever i et velfærdssamfund, som er vokset frem gennem de seneste

Læs mere

Forslag til ændring af Planloven - Danmark i bedre balance. Betina Hagerup, direktør i Erhvervsstyrelsen

Forslag til ændring af Planloven - Danmark i bedre balance. Betina Hagerup, direktør i Erhvervsstyrelsen Forslag til ændring af Planloven - Danmark i bedre balance Betina Hagerup, direktør i Erhvervsstyrelsen Vækst og udvikling i hele Danmark - Hvad er formålet? Regeringen ønsker vækst og udvikling i hele

Læs mere

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job - Lokal Agenda 21-strategi Dit liv, din fremtid, dit job Den kommunale Agenda 21 opgave Ifølge planlovens kapitel 6a, 33 a skal byrådet forklare og udgive deres strategi for kommunens bidrag til en bæredygtig

Læs mere