Ansøgningsskema til små projekter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansøgningsskema til små projekter"

Transkript

1 Ansøgningsskema til små projekter Dette ansøgningsskema bruges til ansøgning om støtte til projekter med et budget på højest kr. men på mindst kr. (Bagatelgrænse). Der kan søges støtte til: a. Foranalyser, som understøtter Erhvervsudviklingsstrategien b. Enkeltstående events/begivenheder med regionalt sigte c. Administrativ bistand til initiativer iværksat af Vækstforum d. Deltagelse i idécirkel-initiativer e. Ansøgninger til den særlige pulje for lokale aktionsgrupper (Fiskeri LAG Nord og Midt-Nord). Ansøgninger til denne pulje kan have et budget på over kr. Ansøgerkredsen skal være offentlige (eller offentlig lignende) ikke-kommercielle erhvervsudviklingsorganisationer. Der må ikke ydes direkte finansiel støtte til enkelte erhvervsvirksomheder eller lignende. Med hensyn til de særlige regler og kriterier der gælder for de små ansøgninger henvises til Handlingsplan Spørgsmål om ansøgning kan rettes til:

2 Side 2 af 8 PROJEKTIDENTIFIKATION Projektnavn Embrace - Tiltrækning og fastholdelse af udenlandske talenter og højtkvalificeret arbejdskraft. Ansøger Aalborg Kommune Projektets tidsplan Start Slut Indsatsområde Virksomhedsrettet kompetenceudvikling Fokusområde Strategi og marked (Kompetenceudvikling) Søges der om midler fra den særlige LAG-pulje? Vælg NB. Ansøgningen skal forinden være godkendt af bestyrelsen for Fiskeri LAG Nord eller Fiskeri LAG Midt-Nord. PROJEKTBESKRIVELSE Denne beskrivelse skal relateres så præcist som muligt til Erhvervsudviklingsstrategiens områder. Beskrivelse af projektet Embrace projektet er resultatet af den forundersøgelse, der blev gennemført i maj og juni måned 2014, og er en model for, hvordan indsatsten i forhold til tiltrækning og fastholdelse af udenlandske talenter og højtkvalificeret arbejdskraft på alle niveauer kan gennemføres i i Nordjylland. Formålet med Embrace kan opdeles i to spor. For det første et udviklings- og dialog spor, hvor der i perioden arbejdes frem mod opstilling af en bæredygtig, synlig og effektiv model for, hvordan det fremtidige arbejde med internationalisering, rekruttering og fastholdelse kan organiseres eksempelvis ved etableringen et International house dækkende hele regionen. For det andet et konkret aktivitets spor, hvor der sikres, at der i perioden udmøntes en række tiltag og aktiviteter målrettet rekrutterings- og fastholdelses indsatsen i Nordjylland. Danmark er i hård konkurrence om at tiltrække og fastholde højt kvalificeret arbejdskraft, hvorfor denne udfordring også er højt placeret på regionernes vækst- og erhvervsudviklingsdagsorden. I forbindelse med Velkomstcentre projektet Live and work in North Denmark ophør, med udgangen af januar 2014, er der behov for at sikre, at der fortsat arbejdes med konkrete lokale og regionale aktiviteter og tiltag for at støtte op omkring rekrutterings- og fastholdelsesindsatsen. Embrace tager over hvor Velkomstcentre projektet stoppede, men nu i en mere enkel form og med et noget andet sigte. De anbefalinger og forslag som Oxford Research A/S opstillede i forbindelse med slutevalueringen af Velkomstcentre projektet, vedrørende den fremadrettede indsats målrettet rekruttering og fastholdelse af international arbejdskraft i Region Nordjylland, indgår ligeledes som en væsentlig del af Embrace projektet. Embrace projektet er på den baggrund struktureret efter en netværksmodel og endelig er indholdet i projektet påvirket af de anbefalinger og feedback relevante aktører har givet samt på konkrete erfaringer fra andre regionale projekter i Danmark (blandt andet International Community i Aarhus og Work-Live-Stay i region Syd Danmark). Målsætningen for Embrace er, at opstille en bæredygtig, synlig og effektiv platform for arbejdet omkring tiltrækning og fastholdelse af internationale medarbejdere dækkende hele regionen. Embrace medvirker til, at understøtte et globaliseret nordjysk erhvervsliv med at fastholde og tiltrække højt kvalificeret arbejdskraft og talenter til virksomheder i Nordjylland. Målgruppen for Embrace er: Højtkvalificerede medarbejdere, såvel højtuddannede som faglærte talenter og specialister og tilknyttede spouses). Der er i alt udenlandske statsborgere med lønindkomst i Nordjylland. Det svarer til 3.1% af alle beskæftigede lønmodtagere og antallet af internationale medarbejdere er steget fra i 2011 til i 2013, hvilket er en stigning på over 20 % på 2 år. Disse medarbejdere er naturligvis spredt på en række områder og brancher, men som Velkomstcentre projektet viste, er især sundhedsvæsenet og forskningsinstitutionerne m.fl. områder med store andele af internationalt ansatte. Således er der eksempelvis over 500 internationale undervisere og ansatte på Aalborg Universitet, ligesom der også er ansat en stor del inden for sygehus sektoren. Dertil kommer medfølgende ægtefæller uden jobs, medfølgende børn og studerende. Det er omkring ca personer i Nordjylland med international baggrund. Forretningsmodellen bag Embrace projektet tager afsæt i en åben koordination tilgang i form af etableringen af en netværksgruppe, hvor en række aktører dækkende hele regionen indgår i et udviklings forum, der medvirker til forslag omkring tilvejebringelse af en samlet indgang (etablering af International house ) med udgangen af Her vil aktiviteter vedrørende rekruttering og fastholdelse kunne samles og dække behov og udfordringer i den nordjyske region. Embrace sikrer at de nationale allerede eksisterende initiativer og aktiviteter inkorporeres i en Nordjysk sammenhæng. Koblingen foretages således til Expat in Denmark, der er en del af en større national strategi, som har til hensigt at gøre opmærksom på Danmark internationalt og støtte udenlandske medarbejdere og virksomheder i at etablere sig i Danmark. Expat in Denmark drives af Dansk Industri (DI) og er finansieret af Erhvervs- og vækstministeriet samt Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering. Expat in Denmark er det største landsdækkende netværk for expats. Desuden vil Embrace koble sig til Work in Denmark, der blandt andet rådgiver medfølgende ægtefæller, internationale studerende og udenlandske jobsøgere og virksomheder om jobmuligheder.

3 Side 3 af 8 Nøgleordene for den kommende indsats i forbindelse med Embrace er: Koordination og sammenhæng. Koordinationsopgaven består i at inddrage de relevante aktører i en netværksdannelse og derigennem formidle og gennemføre de relevante nationale tilbud i Nordjylland i forhold til rekruttering og fastholdelse af internationale talenter og højtkvalificerede medarbejdere i de nordjyske virksomheder. Dermed opnås sammenhæng mellem de aktiviteter, der allerede er igangsat blandt andet i regi af Expat in Denmark, International Citizen Service - ICS, Talent Attraction og Work in Denmark. Mange af initiativerne i den nationale indsats for at tiltrække og fastholde internationale arbejdskraft er primært rettet mod højtuddannede specialister. Ved at binde indsatsen i Embrace projektet op på nationale initiativer er der store mulighed for at skabe synergieffekter i relation til eksempelvis STAY indsatsen (hvor Aalborg Kommune i partnerskab med en række centrale aktører arbejder for at skabe flere jobs til dimittender både danske og udenlandske i det nordjyske) såvel som til de enkelte kommuners bosætnings- og erhvervs udviklingsstrategier m.v. Samtidig vil Embrace kunne virke som en facilitator i forhold til de kommunale borgerservice centre m.v. Ud over Fremkom rapporternes anbefalinger vil Embrace projektet også tage afsæt i de beskrivelser konsulent huset Tendensor har opstillet i publikationen Tools and strategies for innovative talent attraction and retention omkring globale tendenser vedrørende den øgede konkurrence for talenter på den globale bane. Embrace projektet vil således i tråd hermed også påtage sig en aktiv rolle med at give yderligere inspiration og policy-guiding til nordjyske virksomheder og myndigheder. Embrace organiseres med afsæt i en netværksmodel, hvor fokus er på, at en række interessenter indgår i et tættere samspil med fokus på rekrutterings- og fastholdelsesindsatsen. Enheden placeres i et udviklingsmiljø (Business Aalborg, Aalborg Kommune) dækkende tiltag i hele regionen. I det vedlagte bilag beskrives aktiviteterne mere detaljeret, ligesom der opstilles måltal for deltagere og virksomheder samt effekter og langsigtede værdi. Med Embrace opstilles en langsigtet og bæredygtig løsning for håndteringen af rekrutterings og fastholdelsesindsatsen i Nordjylland fra 2016 og frem. Aktiviteterne*) i Embrace projektet kan opdeles i forskellige faser (jf. Tendensor) nemlig: * Før ankomstfasen * Ankomstfasen * Social og professionel integrations fasen * Global mobilitetsfasen (afrejse) Embrace projektet vil primært arbejde med information, kommunikation og rådgivning i forbindelse en række konkrete aktiviteter, der vedrører: Myndighedskontakt (bindeled til ICS) offentlige services, bosætning, skoler og spouse/karriere muligheder m.v. altså initiativer, der er vigtige i forbindelse med ankomst til Nordjylland. Herudover vil projektet fokusere på videreudvikling af sociale netværk (Xpat Network North, med over 400 deltagere) samt aktiviteter vedrørende kulturforståelse, igangsættelse og rådgivning om udviklingsforløb (blandt andet sprogundervisning og sprogcoach). Embrace vil desuden arbejde med informationsportaler som er vigtige inden ankomst dvs. at relevante informationer også findes på engelsk, hvorved der er mulighed for at sætte sig ind i regionens muligheder gennem blandt andet de kommunale borger informations kanaler samt relationen til det landsækkende Borger.dk initiativ. Dette betyder også at de enkelte kommuner hver især kan inkorporere og/eller supplere aktiviteterne med deres respektive erhvervsudviklings- og bosætningsstrategier og aktiviteter samt om marketing og branding. *)I vedlagte bilag er der opstillet en aktivitetsliste fordelt på de fire faser og med angivelse af tidspunkter for afvikling, hvortil henvises. Kort projektresumé til offentliggørelse Embrace projektet bidrager til, at der i Aalborg og Nordjylland gennemføres en samlet og koordineret indsats i forhold til at tiltrække og fastholde højt kvalificerede arbejdskraft og talenter. Indsatsen indbefatter såvel modtagelse (International Citizen Service) som vejledning af virksomheder, udviklingsforløb, netværksaktiviteter, og dermed synlighed og samarbejde med øvrige kommuner og statslige aktører. Indsatsen består i at effektuere de mange nationale aktiviteter i Nordjylland og dermed indsætte disse i den nordjyske kontekst. Samtidig sikres det med projektet, at det sociale netværk Xpat Network North videreføres og udbygges. Endelig omfatter Embrace et udviklingsspor med henblik på at opstille forslag til, hvorledes der fremtidigt kan arbejdes ud fra en samlet indsats i forhold til det internationale område omfattende rekruttering og fastholdelse i relation til medarbejdere og virksomheder i Nordjylland. d Projektets baggrund I perioden 2008 til primo 2014 har Nordjylland via projektet Velkomstcentre gennemført en indsats for fast-

4 Side 4 af 8 holdelse af udenlandsk arbejdskraft. Formålet med dette projekt har været at sikre en god modtagelse og efterfølgende fastholdelse af udenlandske medarbejdere i Nordjylland. Der kommer samtidig en del meldinger om, at der fortsat, ikke mindst i lyset af et forestående opsving, den demografiske udvikling, uddannelses- og bosætningsmønstre samt igangsættelse af en række offentlige anlægsprojekter, vil være behov for at kunne tiltrække højtkvalificeret arbejdskraft og talenter til det nordjyske erhvervsliv og forskningsinstitutioner. Det er derfor relevant, at gennemføre det netværksbaserede Embrace projekt, hvori en stærk partnerskabskreds indgår i et målrettet og fokuseret arbejde med tiltrækning og fastholdelse af internationale talenter og højtkvalificeret medarbejdere. Erfaringerne fra Velkomstcentre har således vist, at der er en meget stor interesse hos en række forskellige virksomheder (private såvel som offentlige) i at kunne tiltrække og fastholde disse kompetencer. Projektet tager ligeledes direkte afsæt i de anbefalinger som Oxford Research A/S har opstillet i forbindelse med slut evalueringen af Velkomstcentre projektet, omkring den fremtidige indsats på dette område., hvori Projektets formål Hvis der er tale om en forundersøgelse angives også formål for det fremtidige projekt. Projektets formål er at understøtte et stadig mere globaliseret nordjysk erhvervsliv i at fastholde nuværende internationale kernemedarbejdere (herunder sikre gode vilkår for disse medarbejderes familier) samt medvirke til at tiltrække internationale talenter til regionens virksomheder (offentlige og private virksomheder) både dimittender fra University College Nordjylland og Aalborg Universitet, men også øvrige talenter fra resten af verden i det omfang, at disse kompetencer er nødvendige for at sikre den enkelte virksomheds konkurrenceevne. Tiltagene skal ses i forhold til såvel gennemførelse af en række konkrete aktiviteter i perioden , men også med det klare mål, at der opstilles en model for det fremtidige arbejde med internationalisering og samling af aktiviteter i et International house på tilsvarende vis, som er tilfældet i Aarhus, København og Syddanmark. Denne enhed vil fysisk og virtuelt samle services, tilbud, rådgivning m.v. til internationale personer og virksomheder i Aalborg og Nordjylland altså med fokus rettet mod regionale behov og udfordringer. Projektets indhold En række undersøgelser (samt erfaringerne fra Velkomstcentre projektet) viser, at der er tre områder, som er helt centrale når der arbejdes med fastholdelse og tiltrækning af højtkvalificeret arbejdskraft og studerende: Dansk uddannelse/sprog, faglige og sociale netværk samt job til medfølgende partnere. Hertil kommer at der oftest er en del praktiske problemer i forbindelse med mødet med myndighedsdanmark og informationer om bosætning m.v. Med Embrace sikres, at der gennemføres konkrete aktiviteter vedrørende ankomstfasen ( soft landing ), hvor fokus er rettet mod modtagelsen af medarbejderen/den studerende i de nye omgivelser: Hjælp med officielle forhold vedrørende papirarbejde og myndighedskontakt, bosætning, skoler, spouse muligheder samt diverse informationsmøder omkring det danske samfund (sundhedsvæsen, skat, sprogkurser osv.). Embrace vil arbejde målrettet med den sociale og faglige integration, hvor fokus er på konkret udvikling af de allerede eksisterende sociale netværk (XNN) samt på en række spouse aktiviteter, informationsmøder og temaarrangementer (kulturforståelse) sprogtræning og etablering og igangsættelse af virksomhedsnetværksaktiviteter. Herud over vil der i Embrace også kunne arbejdes med aktiviteter rettet mod før ankomst fasen, det vil sige at den internationale talent og højtkvalificeret medarbejder allerede inden ankomst har mulighed for at orientere sig om de regionale og lokale muligheder og finde relevante informationer omkring kulturer, sprogforhold, vaner og politikker m.v.( honest talent marketing og honest communication ). Projektet vil have fokus på den fremtidige håndtering af arbejdet omkring internationalisering, rekruttering og fastholdelsesaspekterne. Derfor vil der i projektperioden, i den etablerede netværksgruppe, blive arbejdet med forslag til hvordan den fremtidige indsats kan sammensættes og etableres. Projektets samarbejdspartnere og disses rolle/bidrag Der etableres en netværksgruppe, der består af repræsentanter for de enkelte kommuner i regionen, Region Nordjylland, Aalborg Universitet, UCN, DI, LO, Work in Denmark, Beskæftigelsesregion Nordjylland og Erhverv Norddanmark. Med disse parter sikres et solidt commitment, deltagelse, involvering og dermed ressourceanvendelse/timer i forbindelse med aktiviteterne, der gennemføres i regi af Embrace projektet. Hvilke hovedresultater forventes der som en direkte følge af projektet. Angiv et skøn for projekter VURDERING AF EFFEKT Effektvurderingsskema Ved projektets afslutning Antal skabte jobs Se bilag. Meromsætning (1000 kr.) Et år efter projektets afslutning Se bilag.

5 Side 5 af 8 hvor dette er åbenbart relevant/muligt. Sæsonforlængelse (1) Flere overnatninger (1) (1) Udfyldes kun ved turistprojekter Noter (Bruges til at forklare forudsætning/problem med angivelse af kvantitativ effekt): Projektets målgruppe Det nordjyske erhvervsliv og offentlige institutioner der efterspørger højtkvalificeret talenter og arbejdskraft samt disses medarbejdere. Brancheområde Faglærte og specialister/talenter i forhold til UCN, AAU, Regionen samt virksomheder. Beskriv projektets effekt kvalitativt (umiddelbart og året efter projektets afslutning) Embrace bidrager til, at der skabes varige og langsigtede samfundsøkonomiske effekter, da der arbejdes med at skabe varige ændringer i forhold til praksis, kultur og "mindset". Projektet er således en konkret "håndholdt indsats", der forankres i reelle regionale problemstillinger og udfordringer, med fokus på skalerbarhed og dermed skabelse af regional værdi. Projektet vil medvirke til, at nationale eksisterende og nye initiatvier gennemføres i Nordjylland. Efter projektafslutningen vil der være grundlag for at forankre indsatsen i eksempelvis et "Internationalt House Aalborg", hvor alle tilbud,services, rådgivning m.v. til internationale personer og virksomheder i regionen er samlet i en enhed. Projektet øger på en målrettet og stærkt fokuseret vis, i en begrænset tidsperiode, samarbbejde og dialog på tværs af aktører i regionen. Aktører, der alle er committet og der med også ser nødvendigheden i aktiv inddragelse og ressource anvendelse. Projektet er medvirkende til at ændre "mindset" i forhold til eksempelvis innovation og nytænkening med indragelse af eksisterende regionale klynge- og erhvervsfremmorganisationer. Projektet vil medvirke til at skabe varige kultur- og organisationsmæssige ændringer blandt de regionale aktører gennem arbejdet med modtagelse, fastholdelse, markedsføring og branding. (Jf. medsendte bilag.) PROJEKTETS TIDSPLAN OG MILEPÆLE Milepæle Angiv de tre vigtigste delmål som skal opnås indenfor projektets gennemførelsestid, altså fra projektstart til projektafslutning Indsatsen i forbindelse med at tiltrække og fastholde international højtkvalificeret arbejdskraft(talenter) kobles op på den nationale indsats med henblik på at skabe fremadrettet regional værdi i form af en række regionale aktiviteter. Der opstilles model til, hvorledes der på en bæredygtig, synlig og effektiv måde kan foretages en forankring af indsatsen omkring internationalisering, rekruttering og fastholdelse i eksempelvis et "International house" med fokus rettet mod regionale behov og udfordringer.. Rådgivning og vejledning til regionens virksomheder, der har brug for bistand i forbindelse med modtagelse og fastholde højt kvavificeret arbejdskraft herunder myndighedskontakt og bindeledet til ICS samt tilvejebringelse af muligheden for at interesserede virksomheder i Nordjylland kan koble sig på allerede eksisiterende virksomhedsnetværk. Koordination og fremtidig udvikling af de sociale og faglige netværk (Xpat Network North). Tidsplan Angiv de tidspunkter der svarer til de angivne milepæle. Ultimo 2014 og primo 2015: Informationsmøder vedrørende skat, og sundhedsvæsen og tema arrangement/seminar vedrørende kulturforsåelse. Arrangementerne gennemføres i samarbejde med Work in Denmark og Expat in Denmark. Igangsættelse af spouseprogrammer og jobsøgning sker i samarbejde med Work in Denmark. Der vil blive afholdt 4 informationsmøder i projektperioden ligesom der forventes afholdt kulurforståelse seminarer med deltagere af blandt andet AAU m.fl. Der vil formentlig kunne afvikles to af disse arrangementer i projektperioden. Inddragelse i udviklingsarbejdet omkring informationer på engelsk (Borger.dk samarbejdet) sker i samspil med de enkelte intreesserede kommuner. Dialog/samarbejde med International skole omkring tiltag i løbet af 2015 dialog igangsættes ultimo Primo 2015: Netværksgruppen påbegynder arbejdet omkring drøftelser af den fremtidige forankring. I mødet 1. kvartal 2015 præsenteres og drøftes "temaet" de fremtidige behov og udfordringer ligesom der præsenteres andre regionale erfaringer, løsninger og modeller. Ultimo 2014: Xpat Network North facilliteres,udvikles og udvides eventuelt med fokus på den faglige del af dette netværk.dette sker i den allerede nedsatte styregruppe bestående af AAU, UCN, Aalborg Kommune og repræsentanter fra netværket. Der er tale om en udviklingsproces og netværket vil således vokse kontinuerligt gennem hele projektperioden. Primo 2015: Sammen med DI vil der blive udarbejdet og udsendt informationer omkring deltagelse i Virksomhedsforum (midtjylland). Der afholdes 2 årlige møder samt 4 netværksmøder i denne kontekst.

6 Side 6 af 8 TILLADELSER (udfyldes kun hvor relevant) Er følgende tilladelser ansøgt eller indhentet (sæt kryds) Kopi af indhentede tilladelser vedlægges. Byggetilladelser Zonetilladelse Miljøgodkendelse Andre, angiv hvilke Bemærkninger: PROJEKTETS NYHEDSVÆRDI Beskriv i hvilken udstrækning ansøgningen repræsenterer noget nyt, indholdsmæssigt og/eller metodemæssigt? Er der tale om en forundersøgelse angives den forventet nyhedsværdi Der er tale om en konkret og særdeles fokuseret indsats, der bakkes op af en en række stærke erhvervs- og vækst orienterede aktører. Der sikres at de mange nationale tilbud og tiltag helt konkret omsættes i nordjylland og dermed indgår som en værdiskabende styrkelse af de nordjyske virksomheders og forskningsinstitutionernes udviklings- og rammevilkår.netværksgruppen vil desuden have fokus på den fremtidige forankring af indsatsen (efter 2015) omkring fastholdelse og rekruttering. Ansøgningens bidrag til udvikling i yderområder Hvor mange procent af det samlede projekt kommer hver kommune til gavn (skøn)? Frederikshavn % Hjørring % Læsø % Brønderslev % Jammerbugt % Aalborg % Vesthimmerland % Mariagerfjord % Morsø % Thisted % Rebild % Udenfor regionen % I alt % Yderområdefordeling 63 % (se side 5 af ansøgningsskemaet) PROJEKTETS SAMLEDE UDGIFTSBUDGET Antal timer Timesats (kr.) Udgifter i alt (kr.) Interne personaleudgifter - Løn til medarbejdere direkte tilknyttet projektet Ekstern bistand - Konsulentbistand - Anden ekstern projektassistance Revision af projektregnskab Materiale og udstyr Andet (seminarer, rapporter, informationsmateriale m.v.) Ikke refunderbar moms (1) Omkostninger i alt (1) Moms kan alene indregnes i udgiftsgrundlaget i den udstrækning, at den ansøgende institution eller offentlige myndighed ikke får refunderet momsen fra Skat eller kommunale udligningsordninger. Momsen kan kun indgå med det beløb der ikke bliver refunderet. Baggrunden for hvorfor momsen indgår i det ansøgte støttegrundlag herunder det momsbelagte beløb.

7 Side 7 af 8 PROJEKTETS SAMLEDE FINANSIERING Finansiering skal omfatte finansiering af de samlede udgifter angivet i omkostningsbudgettet. National EU-finansiering Finansiering i alt finansiering Søgt støtte fra Vækstforum Anden offentlig støtte fordelt på kilde (f.eks kommunal eller national støtte) Ansøgers egenfinansiering - Kontant Timer Andet (angiv) -Deltager finansiering timer Region Nordjylland Finansiering i alt Hvis der er søgt eller bevilliget anden offentlig støtte angiv da fra hvilken myndighed: STAMOPLYSNINGER OM ANSØGER Ansøgers CVR/CPR Ansøgers navn og adresse Aalborg Kommune, Boulevarden 13, 9000 Aalborg Projektets adresse Tonny Skovsted Thorup (hvis forskellig fra ansøgers) Juridisk ansvarlig Tonny Skovsted Thorup Kontaktperson Lars Munch Telefon Ansøgers juridiske status Ansøgers revisor Navn PWC Adresse Skelagervej 1A, 9000 Aalborg Kontaktperson Flemming Nielsen Telefon Ansøgningen sendes elektronisk til: NB: Er der ikke modtaget kvitteringsskrivelse indenfor fem hverdage efter afsendelse af ansøgningen, kontakt da sekretariatet pr telefon på:

8 Side 8 af 8 Yderområder De nordjyske yderområder er: NB! Yderområderne er defineret både i forhold til den nuværende kommunestruktur og i forhold til den tidligere kommuneinddeling. Det betyder, at et geografisk område som tidligere udgjorde en kommune godt kan være defineret som et yderområde, selv om den nye større kommune, som området nu er en del af, ikke er det. Yderområder (Kommuner) (Efter den nuværende kommunestruktur) Hjørring kommune Frederikshavn kommune Brønderslev kommune Morsø kommune Vesthimmerland kommune Læsø kommune Yderområder (Efter den tidligere kommuneinddeling) Tidligere Nørager kommune Tidligere Arden kommune Tidligere Hobro kommune Tidligere Brovst kommune Tidligere Fjerritslev kommune Tidligere Pandrup kommune Tidligere Sydthy kommune

9 Bilag vedrørende aktivitets-/tidsplan, effekt, værdi og budget for Embrace Netværksgruppen (NVG): Repræsentanter fra de nordjyske kommuner, Region Nordjylland, Work in Denmark (WiD) Beskæftigelsesregion Nordjylland, DI/Expat in Denmark (EiD), LO, Erhverv Norddanmark, Aalborg Universitet og UCN. Aktiviteter Der indgås aftaler med de nationale aktører om afvikling og deltagelse i seminarer og temaarrangementer. Der sikres at aktiviteterne også synliggøres på de nationale aktørers hjemmesider m.v. Periode/aktivitet: 4.kvt kvt kvt kvt kvt.2015 NVG møde x x x x x Aktiviteter før ankomst x x x Jobsøgning WiD x x x x x Kulturseminar x x Sundhedstema x x x Skattetema x x x Spouseforløb WiD (x) x x Rådg.koord. ICS x x x x x Virksomhedsforum DI x x Virksomhedsnetværk DI x x x x Sociale netværk XNN x x x x x Pulje til nye virks.initiativer x x x x x Ad hoc arrangementer x x x x x Samarb. int. skole x x x x x Opstilling af model/fremtid x (x) I temaarrangementerne forventes deltagere pr. gang. I Kulturforståelsesforløbene/seminarer forventes afviklet 2 forløb med omkring 25 deltagere (et åbent og et lukket forløb). De sociale netværk XNN udbygges og målet er omkring tilmeldte. Bilag til Embrace ansøgning Side 1

10 Virksomhedsforum er styret af DI og det må blandt de Nordjyske virksomheder forventes at deltage virksomheder afklares i efteråret 2014 (alt efter tema m.v.). Projektet afsluttes med en evaluering samt herunder opstilling af en langsigtet bæredygtig løsning vedrørende det regionale fremtidige arbejde med rekrutterings- og fastholdelses indsatsen i Nordjylland. Effekter: Internationale medarbejdere og virksomheder har en indgang /adgang til viden og rådgivning i forbindelse modtagelse og integration af højtkvalificeret medarbejdere, herunder myndighedskontakt og bindeledet til ICS. Igangsættelse og rådgivning omkring udviklingsforløb (kulturforståelse, samarbejde og coach forløb). Koordination og fremtidig udvikling af de sociale aktiviteter Xpat Network North. Udvikling af information på engelsk, så expats kan følge og gøre brug af de nordjyske nyheder og kulturelle tilbud m.v. og dermed allerede inden ankomst indhente viden og relevante oplysninger. Synergi, samspil og koordinering med lokale bosætnings- og erhvervsudviklingsstrategier. Indsatsen i Nordjylland kobles op på de nationale initiativer. De nationale både eksisterende og nye initiativer omsættes og gennemføres i Nordjylland i samspil med lokale aktører (giver dermed en direkte synergi effekt). De aktører, der indgår i NVG, får viden og værktøjer der kan anvendes lokalt, dermed sikres blandt andet, at der ikke startes på ny, men at der læres af tidligere indsatser. Samspil med de øvrige regionale tiltag (blandt andet i midt og sydjylland). Der forventes, at der i løbet af projektperioden vil kunne etableres et International House. Denne enhed vil samle services, tilbud rådgivning m.v. til internationale personer i Nordjylland med fokus rettet mod regionale behov. Værdi: Tilsvarende projekter og initiativer gennemføres med succes i de øvrige regioner. Der sker en grundlæggende understøttelse af virksomhedernes rammevilkår, og der etableres en samlet enhed/indgang, hvor viden og rådgivning eksekveres. Dermed understøtter tiltaget de internationale højtkvalificere medarbejdere og talenters interesse for at blive i regionen. Sikre at de nationale (og allerede finansierede) tiltag også finder vej til Nordjylland. Øget samarbejde og dialog på tværs af aktører i regionen. Virksomhederne får adgang til de nationale tiltag på en enkelt og synlig måde. Varige kultur- og organisationsmæssige ændringer blandt regionale aktører fx måden hvorpå man modtagere internationale borgere lokalt. Dvs. varige ændringer i relation til praksis, kultur og mindset og dermed grundlag for regional værdi. Der etableres en bæredygtig langsigtet platform for den fremtidige expat indsats i Nordjylland (International house). Skaber globalisering og giver et godt indtryk - god omtale og fælles regional branding - og dermed mobilitetsfremmende virkning til gavn for de nordjyske virksomheder. Bilag til Embrace ansøgning Side 2

11 Budget: Kontanter Timer I alt Administration Projektleder Projektmedarbejder Seminarer Arbejds- og projektgruppe Revision Kommunikation m.v Indirekte omkostninger I alt Vækstforum Aalborg Erhvervsråd Deltagerfinansiering Region Nordjylland BusinessAalborg I alt Bilag til Embrace ansøgning Side 3

Mulighedernes Nordjylland

Mulighedernes Nordjylland Mulighedernes Nordjylland Ansøgningsskema til små projekter Dette ansøgningsskema bruges til ansøgning om støtte til projekter med et budget på højest 500.000 kr., men på mindst 100.000 kr. (bagatelgrænse).

Læs mere

Ansøgningsskema til små projekter

Ansøgningsskema til små projekter Ansøgningsskema til små projekter Dette ansøgningsskema bruges til ansøgning om støtte til projekter med et budget på højest 500.000 kr. men på mindst 100.000 kr. (Bagatelgrænse). Der kan søges støtte

Læs mere

Ansøgningsskema til små projekter

Ansøgningsskema til små projekter Ansøgningsskema til små projekter Dette ansøgningsskema bruges til ansøgning om støtte til projekter med et budget på højest 500.000 kr. men på mindst 100.000 kr. (Bagatelgrænse). Der kan søges støtte

Læs mere

Ansøgning Etableringen af International House North Denmark

Ansøgning Etableringen af International House North Denmark Ansøgning Etableringen af International House North Denmark Formål Projektets formål er at tiltrække og fastholde internationalt kvalificeret arbejdskraft i Nordjylland. I det perspektiv er formålet med

Læs mere

Ansøgningsskema til små projekter

Ansøgningsskema til små projekter Ansøgningsskema til små projekter Dette ansøgningsskema bruges til ansøgning om støtte til projekter med et budget på højest 500.000 kr. men på mindst 100.000 kr. (Bagatelgrænse). Der kan søges støtte

Læs mere

Grænseflader. Nationalt. Workindenmark Expat in Denmark. Lokalt. Regionalt Work-live-stay. Best Brains. Esbjerg Welcome to Esbjerg.

Grænseflader. Nationalt. Workindenmark Expat in Denmark. Lokalt. Regionalt Work-live-stay. Best Brains. Esbjerg Welcome to Esbjerg. Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 20. december 2012 Sagsbehandler Lærke Østergaard Støchkel Telefon direkte 76 16 10 18 Sagsid 2012-24438 Grænseflader Lokalt, regionalt og nationalt samarbejde Der arbejdes

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere

work-live-stay southern denmark

work-live-stay southern denmark work-live-stay southern denmark Nærværende notat kan anvendes af den enkelte kommune til fremlæggelse i politiske udvalg i forbindelse med drøftelse af foreningen og dens aktiviteter herunder især Bosætningskoordinator-initiativet.

Læs mere

VELKOMMEN TIL FYRAFTENSSEMINAR OM GLOBAL LEDELSE

VELKOMMEN TIL FYRAFTENSSEMINAR OM GLOBAL LEDELSE VELKOMMEN TIL FYRAFTENSSEMINAR OM GLOBAL LEDELSE Afholdes af International House North Danmark & Dansk Industri Global Talent - Regionalt fokus - Formålet er at tiltrække, modtage og fastholde international

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

Mulighedernes Nordjylland

Mulighedernes Nordjylland Mulighedernes Nordjylland Ansøgningsskema til store projekter Dette ansøgningsskema anvendes alene, hvor der på forhånd er indgået en aftale med Vækstsekretariatet om ansøgning direkte til de regionale

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Ansøgningsskema til små projekter

Ansøgningsskema til små projekter Ansøgningsskema til små projekter Dette ansøgningsskema bruges til ansøgning om støtte til projekter med et budget på højest 500.000 kr. men på mindst 100.000 kr. (Bagatelgrænse). Der kan søges støtte

Læs mere

Action plan til Erhvervsplanen

Action plan til Erhvervsplanen Action plan til Erhvervsplanen Erhvervsservice Servicemål for erhvervsservice Virksomheden i centrum Tættere samarbejde på tværs af forvaltninger Servicemål fra 2011 fortsat gældende Måling af målopfyldelse

Læs mere

Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere

Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere April 2015 Hvad ved vi om højtuddannede i SMV erne? Tre ud af fire private virksomheder i Danmark har færre end 10 ansatte. Af disse har 1 ud

Læs mere

Integrationsrådet. Referat

Integrationsrådet. Referat Integrationsrådet Referat Dato: 10. august 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 19:00-20:15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01 Godkendelse af dagsorden... 55 02 Godkendelse

Læs mere

Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer til sundheds- og velfærdsområdet

Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer til sundheds- og velfærdsområdet Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer

Læs mere

KVALIFICERET ARBEJDSKRAFT. Tovholdergruppemøde. Kvalificeret Arbejdskraft Business Region North Denmark. Den 28. april Asylgade 22 Thisted

KVALIFICERET ARBEJDSKRAFT. Tovholdergruppemøde. Kvalificeret Arbejdskraft Business Region North Denmark. Den 28. april Asylgade 22 Thisted Tovholdergruppemøde Kvalificeret Arbejdskraft Business Region North Denmark Den 28. april Asylgade 22 Thisted Deltagere Ole Bendix Hjørring Kommune Rikke B. Gundersen Frederikshavn Kommune Dennis Jensen

Læs mere

Alle fire projekter har søgt om forlængelse i perioden 1.jan til og med 31. dec. 2015

Alle fire projekter har søgt om forlængelse i perioden 1.jan til og med 31. dec. 2015 1. Genbehandling - Ansøgning om forlængelse af ungeindsats i 2015 RESUMÉ Vækstforum vedtog på sit møde d.19. juni at give eksisterende rammeprogrammer mulighed for at kunne finansieres frem til udgangen

Læs mere

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VÆKST VIBORG! er navnet på VIBORGegnens Erhvervsråds strategi for 2014-2018. Men det er ikke kun et navn. Det er en klar opfordring til erhvervslivet om at hoppe med på vognen

Læs mere

Navn Business Region North Denmark er en forening bestående af nordjyske kommuner samt Region Nordjylland. Foreningens hjemsted er Aalborg.

Navn Business Region North Denmark er en forening bestående af nordjyske kommuner samt Region Nordjylland. Foreningens hjemsted er Aalborg. Vedtægter for Business Region North Denmark (BRN) 1 Navn Business Region North Denmark er en forening bestående af nordjyske kommuner samt Region Nordjylland. Foreningens hjemsted er Aalborg. 2 Formål

Læs mere

Notat. Vedr. Fælles Nordjysk projekt om udbredelse af bredbånd i Nordjylland

Notat. Vedr. Fælles Nordjysk projekt om udbredelse af bredbånd i Nordjylland Notat Direktionen Journalnr: 88.20.08-P20-1-14 Ref.: Lars Peter Schou Dato: 13-02-2014 Vedr. Fælles Nordjysk projekt om udbredelse af bredbånd i Nordjylland De nordjyske kommuner er med forbehold for politisk

Læs mere

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen Bilag til pkt. 5 Forslag fra bestyrelsen Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015 Baggrund Mangel på højtuddannede hæmmer vækst og beskæftigelse på såvel kort som langt sigt og kan medføre

Læs mere

HANDLINGSPLAN North Denmark-Brussels. North Denmark-Brussels. North Denmark-Brussels North Denmark-Brussels

HANDLINGSPLAN North Denmark-Brussels. North Denmark-Brussels. North Denmark-Brussels North Denmark-Brussels HANDLINGSPLAN 2017-2018 orth Denmark-Brussels orth Denmark-Brussels Handlingsplan 2017-2018 Handlingsplanen for 2017-2018 omsætter strategien for Norddanmarks EU-kontor til konkrete indsatser, som skal

Læs mere

One-Stop-Shop for internationale borgere i Nordjylland

One-Stop-Shop for internationale borgere i Nordjylland One-Stop-Shop for internationale borgere i Nordjylland - Regionalt fokus - Formålet er at tiltrække og fastholde international kvalificeret arbejdskraft Hvorfor International House? Mangel på arbejdskraft

Læs mere

Ansøgningens samlede scoreprocent er opgjort til 90 og yderområdeprocenten til 51

Ansøgningens samlede scoreprocent er opgjort til 90 og yderområdeprocenten til 51 1. BrainsBusiness ICT North Denmark RESUMÉ Stamdata Journalnummer: Ansøger: Indsatsområde: Fokusområde: 2012-148114 Aalborg Kommune Stærke Erhvervssamarbejder Klynger Formål og effekt BrainsBusiness -

Læs mere

Operatør for Erhvervsrettet Vidensamarbejde med Shanghai

Operatør for Erhvervsrettet Vidensamarbejde med Shanghai Operatør for Erhvervsrettet Vidensamarbejde med Shanghai Der søges en offentlig institution eller offentlig juridisk enhed til at udvikle og drive et Erhvervsrettet Vidensamarbejde med Shanghai inden for

Læs mere

QUALIFY Innovation i produktionsvirksomheder

QUALIFY Innovation i produktionsvirksomheder ERHVERVSUDVIKLING OG JOBSKABELSE QUALIFY Innovation i produktionsvirksomheder Formål Forundersøgelsen har to overordnede formål: at udvikle en analysemodel, der kan indsamle data om, hvor stor en gruppe

Læs mere

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Den 16. september 2015 KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 KKR Midtjylland har den 10. september 2015 drøftet første udkast til Vækstplan 2016-2020 Handlingsplan

Læs mere

Mulighedernes Nordjylland

Mulighedernes Nordjylland Mulighedernes Nordjylland Ansøgningsskema til små projekter Dette ansøgningsskema bruges til ansøgning om støtte til projekter med et budget på højest 500.000 kr., men på mindst 100.000 kr. (bagatelgrænse).

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Vejledning til ansøgere KulturKANten - hvad er det? KulturKANten 2013-2016 er et samarbejde mellem de 11 nordjyske kommuner,

Læs mere

INDHOLD. 1. FremKom samarbejdet. 2. FremKom 1 3. FremKom 2 4. FremKom 3. Samarbejde Organisering og partnere

INDHOLD. 1. FremKom samarbejdet. 2. FremKom 1 3. FremKom 2 4. FremKom 3. Samarbejde Organisering og partnere FremKom 3 INDHOLD 1. FremKom samarbejdet Samarbejde Organisering og partnere 2. FremKom 1 3. FremKom 2 4. FremKom 3 2 FREMKOM SAMARBEJDET - ET TVÆRPOLITISK SAMARBEJDE MELLEM NORDJYSKE AKTØRER Regionsrådet

Læs mere

Målrettet erhvervsindsats

Målrettet erhvervsindsats Målrettet erhvervsindsats Et af initiativerne i regeringens strategi om vækst og udvikling i hele Danmark vedrører en målrettet erhvervsindsats i områder, der er præget af tilbagegang, men har et erhvervsgrundlag

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014 Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling December 2014 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt samarbejde i Nordjylland om vækst og udvikling Etableres af de 11 nordjyske kommuner

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft JOBmidt

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft JOBmidt Resultatkontrakt Vedrørende Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft JOBmidt [22. september 2008 31. august 2011] Journalnummer: 1-33-76-22-16-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM)

Læs mere

Ansøgningsskema til små projekter

Ansøgningsskema til små projekter Ansøgningsskema til små projekter Dette ansøgningsskema bruges til ansøgning om støtte til projekter med et budget på højest 500.000 kr. men på mindst 100.000 kr. (Bagatelgrænse). Der kan søges støtte

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

BEDRE Business. for dig og din virksomhed

BEDRE Business. for dig og din virksomhed BEDRE Business for dig og din virksomhed Vidste du? at der er ca. 10.000 virksomheder i Aalborg Kommune. at der hvert år etableres ca. 1.000 nye virksomheder. at BusinessAalborg rådgiver ca. 800 iværksættere

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Samarbejdsaftale Mellem Aarhus Universitet og Silkeborg Kommune

Samarbejdsaftale Mellem Aarhus Universitet og Silkeborg Kommune Samarbejdsaftale Mellem Aarhus Universitet og Silkeborg Kommune AARHUS AU UNIVERSITET Indholdsfortegnelse Aftalens parter... 2 Præambel... 2 Aftalens indhold... 3 1. Vækst og entrepreneurship... 3 2. Folkesundhed...

Læs mere

Fremkommelighed i Region Nordjylland

Fremkommelighed i Region Nordjylland INFRASTUKTUR Fremkommelighed i Region Nordjylland Formål Formålet med projektet er at skabe et beslutningsgrundlag med konkrete anbefalinger til politiske beslutninger af indsatser for forbedring af fremkommeligheden

Læs mere

1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder

1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder 1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder RESUMÉ Stamdata Journalnummer Ansøger: Indsatsområde Fokusområde: 2011-155143 Væksthus Nordjylland Virksomhedsrettet Kompetenceudvikling

Læs mere

1. ADMINISTRATIONSOPLYSNINGER

1. ADMINISTRATIONSOPLYSNINGER D E T L O K A L E B E S K Æ F T I G E L S E S R Å D F O R AAR H U S Vejledning i udfyldelse af ansøgningsskema 1. ADMINISTRATIONSOPLYSNINGER 1.1 Ansøger Her angives hvem, der søger bevillingen, her under

Læs mere

Projektbeskrivelse. 1. Stamoplysninger Projekttitel. Indsatsområde

Projektbeskrivelse. 1. Stamoplysninger Projekttitel. Indsatsområde Projektbeskrivelse 1. Stamoplysninger Projekttitel Indsatsområde Der er pt. en række store byggeprojekter i gang eller under opstart i Nordjylland, som alle indebærer stor aktivitet og dermed behov for

Læs mere

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 mellem Favrskov Kommune Skovvej 20 8382 Hinnerup og Favrskov Erhvervsråd Bogøvej 15 8382 Hinnerup 1 Indledning Det samlede erhvervsservicetilbud

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

Tovholdergruppemøde. Kvalificeret Arbejdskraft. Den 12. maj 2016 Kl Mødelokale 142 Stigsborg Brygge Nørresundby

Tovholdergruppemøde. Kvalificeret Arbejdskraft. Den 12. maj 2016 Kl Mødelokale 142 Stigsborg Brygge Nørresundby Tovholdergruppemøde Kvalificeret Arbejdskraft Business Region North Denmark Den 12. maj 2016 Kl. 12.00 13.00 Mødelokale 142 Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Deltagere Rikke B. Gundersen Frederikshavn

Læs mere

Internationaliseringsudvalgets. projektoversigt 2015

Internationaliseringsudvalgets. projektoversigt 2015 Aktivitetsoversigt Internationaliseringsudvalgets 2015 projektoversigt 2015 TILTRÆKNING, MODTAGELSE OG FASTHOLDELSE AF INTERNATIONAL ARBEJDSKRAFT OG STUDERENDE Aktivitet/idé - generelt Indhold - konkret

Læs mere

Kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland

Kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland KulturKANten 2013-2016 Kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland Navnet KulturKANten kom til verden som en kombination af idéen om at videreudvikle den gamle kulturaftale (KulturAftale

Læs mere

PAJ SYSTEMTEKNIK/POUL JESSEN. Sønderborg. Ingen partnere i projektet. Mekatronikklyngen, CVR.nr. XXXXXXXX. Velfærdsteknologi og service

PAJ SYSTEMTEKNIK/POUL JESSEN. Sønderborg. Ingen partnere i projektet. Mekatronikklyngen, CVR.nr. XXXXXXXX. Velfærdsteknologi og service Bilag 25a Indstillingsskema til vækstforum Ansøgt beløb Indstillet beløb Ansøger om Mål 2 midler Socialfonden 1.799.264 kr. 1.799.264 kr. Ansøger om Mål 2 midler - Regionalfonden 0 kr. 0 kr. Ansøger om

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Hvordan understøtter vi bedst erhvervsuddannelserne på Campus Frederikssund

Hvordan understøtter vi bedst erhvervsuddannelserne på Campus Frederikssund Hvordan understøtter vi bedst erhvervsuddannelserne på Campus Frederikssund 2 af sporene fra konference om kvalificeret arbejdskraft Claus Steen Madsen, direktør teknik, miljø og erhverv Fra konferencen

Læs mere

Sags id: Den 2. august 2007

Sags id: Den 2. august 2007 Sags id: 07-9493 Den 2. august 2007 Baggrund og retningslinier for ansøgninger til Vækstforums initiativ nr. 9 i handlingsplanen: Syddansk akademikersatsning. 1. Initiativet Vækstforum vil sikre, at regionens

Læs mere

Indstilling. International Community. 1. Resume. Til Byrådet. Den Århus Kommune

Indstilling. International Community. 1. Resume. Til Byrådet. Den Århus Kommune Indstilling Til Byrådet Den 21-09-2013 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling 1. Resume Århus har i de senere år oplevet en øget grad af internationalisering, og forventes at fortsætte i de kommende år,

Læs mere

Målrettet erhvervsindsats

Målrettet erhvervsindsats Målrettet erhvervsindsats Et af initiativerne i regeringens strategi om vækst og udvikling i hele Danmark er en målrettet erhvervsindsats i områder, der er præget af tilbagegang, men har et erhvervsgrundlag

Læs mere

Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015

Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015 Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015 Med Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi 2015-2020 Vilje til vækst er erhvervslivet sat i centrum for indsatsen. For at tydeliggøre, at det ikke blot

Læs mere

KulturKANten. Kulturaftale Mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland

KulturKANten. Kulturaftale Mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland Formateret: Skrifttype: (Standard) Arial, Kontroller ikke stavning eller grammatik KulturKANten Kulturaftale 2013-2016 Mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland Navnet KulturKANten kom til verden

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

GLOBAL GLOBALISERINGSPROGRAMMET I NORDJYLLAND. NOVI, Aalborg

GLOBAL GLOBALISERINGSPROGRAMMET I NORDJYLLAND. NOVI, Aalborg GLOBAL GLOBALISERINGSPROGRAMMET I NORDJYLLAND NOVI, Aalborg Fakta om Globaliseringsprogrammet Programperiode: 3 år (2011 2013) Programkonsortiet består af følgende parter: Aalborg Universitet NordDanmarks

Læs mere

14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network

14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network 14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network Åbent Forberedelsessekretariatet for Vækstforum Sjælland Brevid: 3087592 Resume Der søges om 700.000 kr. til projektet: Indstationering af en medarbejder fra

Læs mere

Action plan til Erhvervsplanen Status Januar 2015

Action plan til Erhvervsplanen Status Januar 2015 Action plan til Erhvervsplanen Status Januar Strategisk tiltag Initiativer der igangsættes primo Initiativer der igangsættes /2016 Initiativer der videreføres fra 2014 Erhvervsservice Servicemål for erhvervsservice

Læs mere

Bobleprojekter i Inno-SE

Bobleprojekter i Inno-SE Baggrund for bobleprojekter Inno-SE Bobleprojekter i Inno-SE Bobleprojektpuljen er en pulje i Inno-SE der gør det muligt for virksomheder, i samarbejde med videnspartnere, at ansøge om penge til et forprojekt

Læs mere

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet;

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet; Side 1 af 5 Annoncering efter er Titel Indkaldelse af er vedrørende aktivitet; Styrket regional indsats for erhvervsuddannelse for voksne i Region Sjælland (EUV for 25-30 årige) Udfordring For at kunne

Læs mere

Light-udgave. Strategi work-live-stay southern denmark

Light-udgave. Strategi work-live-stay southern denmark Light-udgave Strategi 2016-2020 work-live-stay southern denmark Fra opstart til forankring work-live-stay southern denmark skaber sammenhæng og netværk mellem de vigtigste aktører i Syddanmark, så vi sammen

Læs mere

Resultatkontrakt. Opfølgning pr. 1. september 2013 Vedrørende. Innovation i folkeskolen

Resultatkontrakt. Opfølgning pr. 1. september 2013 Vedrørende. Innovation i folkeskolen Resultatkontrakt Opfølgning pr. 1. september 2013 Vedrørende Innovation i folkeskolen 16. september 2011 31. august 2014 Journalnummer: 1337622811 Kontraktens parter : Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Præsentation Thy Erhvervsforum Marts 2015 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt strategisk partnerskab i Nordjylland om vækst og udvikling:

Læs mere

ODENSE KOMMUNES MANGFOLDIGHEDSSTRATEGI

ODENSE KOMMUNES MANGFOLDIGHEDSSTRATEGI UD KA ST ODENSE KOMMUNES MANGFOLDIGHEDSSTRATEGI MANGFOLDIGHED BRINGER VÆKST TIL ODENSE Mangfoldighed handler om forskellighed. Mangfoldighed kan bidrage til virksomheder og organisationers udvikling, succes

Læs mere

Ansøgning om støtte. til projekt:

Ansøgning om støtte. til projekt: Ansøgning om støtte til projekt: Rummelighed i forhold til psykisk sårbare på arbejdsmarkedet Ansøgningen sendes til: Silkeborg Kommune Att. LBR Silkeborg v/lauge Clemmensen Søvej 1-3 8600 Silkeborg E-post:

Læs mere

Kommissorier for kontaktudvalg på de nordjyske sygehuse

Kommissorier for kontaktudvalg på de nordjyske sygehuse Kommissorier for kontaktudvalg på de nordjyske sygehuse Godkendt af Den Administrative Styregruppe for sundhedsaftaler den 08 12 2010 1 Kommissorium for Kontaktudvalg på de Psykiatriske sygehuse Nedsættelse

Læs mere

Kommunepuljen i Circularity City (CC)

Kommunepuljen i Circularity City (CC) Ansøgningsvejledning Kommunepuljen Circularity City Kommunepuljen i Circularity City (CC) Kommunepuljen er en pulje i projektet Circularity City, der gør det muligt for kommuner at ansøge om penge til

Læs mere

Forslag til. Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering. Intern version 28. august 2006

Forslag til. Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering. Intern version 28. august 2006 Forslag til Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering Intern version 28. august 2006 Indledning Region Aalborg Samarbejdet og Aalborg Erhvervsråd skal drøfte hvordan

Læs mere

Rammeaftale om fælles strategisk forskningsprojekt vedr. Viden I Skolen (VIS) - Flere skal lære mere og trives bedre.

Rammeaftale om fælles strategisk forskningsprojekt vedr. Viden I Skolen (VIS) - Flere skal lære mere og trives bedre. Rammeaftale om fælles strategisk forskningsprojekt vedr. Viden I Skolen (VIS) - Flere skal lære mere trives bedre. Dato: 19. januar 2016 Ref.: Henriette Frahm Direkte tlf.: 72 69 03 45 E-mail: hef@ucn.dk

Læs mere

14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder

14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder 14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder Åbent Vækstforum Sjælland Brevid: 2562639 Resume CAPNOVA ansøger om tilskud til projektet Innovations- og fundraisingvejledning til mindre

Læs mere

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning Ansøgning Industriens uddannelser Fremtidens uddannelser Ansøgning på vegne af DS Håndværk og Industri Skive-Viborg & Omegn: Kasserer Jørgen Jacobsen, Vestermarken 25, Vester Jølby, 7950 Erslev. Tlf: 2363

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan 2015-2016 Frederikshavn Kommune Grenen 2 Udarbejdet maj 2015. Business Region North Denmark Introduktion...4 Erhvervsudvikling og jobskabelse.6 Turisme 8 Kvalificeret arbejdskraft

Læs mere

Det Midtjyske Kompetenceråd - Kommissorium og sammensætning. v/ Formand for Kompetencerådet Viggo Thinggaard

Det Midtjyske Kompetenceråd - Kommissorium og sammensætning. v/ Formand for Kompetencerådet Viggo Thinggaard Det Midtjyske Kompetenceråd - Kommissorium og sammensætning v/ Formand for Kompetencerådet Viggo Thinggaard Det siger partnerskabsaftalen uddannelsespolitikkerne Aftale mellem Regeringen og Vækstforum

Læs mere

Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014

Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014 Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014 1. Lovgrundlag Lov nr. 602 af 24. juni 2005 om erhvervsfremme. Formålet med loven er at styrke udviklingen i dansk erhvervsliv gennem

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet;

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet; Side 1 af 5 Annoncering efter er Titel Indkaldelse af er vedrørende aktivitet; Innovation, iværksætteri og talenter på ungdomsuddannelser Udfordring Den regionale vækst og udviklingsstrategi adresserer

Læs mere

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014 FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL 9. april 2014 PROGRAM Udvikling i arbejdspladser og produktivitet i Region Nordjylland Formål med Nordjysk FødevareErhverv Formål Skabe grundlag for større sammenhængskraft

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Den lange projektbeskrivelse. Projektets erhvervspolitiske rationale

Den lange projektbeskrivelse. Projektets erhvervspolitiske rationale Den lange projektbeskrivelse Projektets erhvervspolitiske rationale Region Syddanmark ønsker i sin erhvervsudviklingsstrategi at støtte de erhvervspolitiske, beskæftigelses- og uddannelsesmæssige rammer

Læs mere

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Hovedaktivitet 1. Virksomheds udvikling Et helt centralt element i at skabe bedre betingelser for udvikling handler om at skabe overblik

Læs mere

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering N OTAT Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering I dette notat er sammenfattet hovedpunkterne i de politiske fokuspunkter for

Læs mere

Strategi og handlingsplan 2015-2016

Strategi og handlingsplan 2015-2016 Strategi og handlingsplan 2015-2016 Frederikshavn Kommune Grenen 2 Udarbejdet maj 2015. Business Region North Denmark Introduktion...4 Erhvervsudvikling og jobskabelse.6 Turisme 8 Kvalificeret arbejdskraft

Læs mere

Bilag 2 Vejledning til ansøgningsskema for satspuljeprojektet Forebyggelsesindsatser i nærmiljøet

Bilag 2 Vejledning til ansøgningsskema for satspuljeprojektet Forebyggelsesindsatser i nærmiljøet Bilag 2 Vejledning til ansøgningsskema for satspuljeprojektet Forebyggelsesindsatser i nærmiljøet Hvilke oplysninger skal ansøgningen indeholde? Ansøgningsskema, projektbeskrivelsesskema og budgetskemaer

Læs mere

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

Vejledning til ansøgning for satspuljen. Kultur på Recept

Vejledning til ansøgning for satspuljen. Kultur på Recept Vejledning til ansøgning for satspuljen Kultur på Recept Hvilke oplysninger skal ansøgningen indeholde? Vedlagte ansøgningsskema, projektbeskrivelsesskema og budgetskemaer udfyldes elektronisk ved indskrivning

Læs mere

Annoncering efter operatør til Vækstforums initiativ More Creative i perioden 2016-2018

Annoncering efter operatør til Vækstforums initiativ More Creative i perioden 2016-2018 Regionshuset Viborg Regional Udvikling Annoncering efter operatør til Vækstforums initiativ More Creative i perioden 2016-2018 Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk

Læs mere

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan 2012-13 v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen 1 Handlingsplan 2012-13 Sundheds- og velfærdsinnovation Sundheds- og velfærdsløsninger Vækstforums strategiske

Læs mere

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Kommissorium Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 Indhold 1: Formål... 3 2: Indhold og opgaver...4 3: Organisering... 4 4: Forretningsorden... 6 5: Finansiering

Læs mere

Sekretariatsledelsen. Onsdag 10. december Regionshuset Niels Bohrs Vej Aalborg Ø

Sekretariatsledelsen. Onsdag 10. december Regionshuset Niels Bohrs Vej Aalborg Ø Sekretariatsledelsen Onsdag 10. december 2014 16.00 18.00 Regionshuset Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Opsamling på bestyrelsesmøde og direktionsmøde 3. Aktuelle

Læs mere

Input til KKR Nordjylland vedr. Vækstpartnerskabsaftale - Vækstforum Nordjylland og Regering

Input til KKR Nordjylland vedr. Vækstpartnerskabsaftale - Vækstforum Nordjylland og Regering Input til KKR Nordjylland vedr. Vækstpartnerskabsaftale - Vækstforum Nordjylland og Regering - KKR Møde i Rebild d. 25.1.2013 v/ NES Formand og Erhvervsdirektør Torben Ladefoged Mariagerfjord Erhvervsråd

Læs mere

KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER

KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER 20 17 KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER INTRODUKTION ALLE KOMMUNER I SYDDANMARK KAN INDGÅ I INTERNATIONALT SAMARBEJDE OGSÅ DIN Hensigten med denne vejledning er at gøre de europæiske muligheder

Læs mere

Projektbeskrivelse Målrettet fundraising til beskæftigelsesområdet i Herning Kommune.

Projektbeskrivelse Målrettet fundraising til beskæftigelsesområdet i Herning Kommune. Projektbeskrivelse Målrettet fundraising til beskæftigelsesområdet i Herning Kommune. 1. Projektets titel: Målrettet fundraising til beskæftigelsesområdet i Herning Kommune. Styregruppe 2. Baggrund: Beskæftigelsesområdet

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015 Evaluering af and+ og videreførelse i TAP Evaluering af det 3-årige Center for Arkitektur,

Læs mere