Ansøgningsskema til små projekter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansøgningsskema til små projekter"

Transkript

1 Ansøgningsskema til små projekter Dette ansøgningsskema bruges til ansøgning om støtte til projekter med et budget på højest kr. men på mindst kr. (Bagatelgrænse). Der kan søges støtte til: a. Foranalyser, som understøtter Erhvervsudviklingsstrategien b. Enkeltstående events/begivenheder med regionalt sigte c. Administrativ bistand til initiativer iværksat af Vækstforum d. Deltagelse i idécirkel-initiativer e. Ansøgninger til den særlige pulje for lokale aktionsgrupper (Fiskeri LAG Nord og Midt-Nord). Ansøgninger til denne pulje kan have et budget på over kr. Ansøgerkredsen skal være offentlige (eller offentlig lignende) ikke-kommercielle erhvervsudviklingsorganisationer. Der må ikke ydes direkte finansiel støtte til enkelte erhvervsvirksomheder eller lignende. Med hensyn til de særlige regler og kriterier der gælder for de små ansøgninger henvises til Handlingsplan Spørgsmål om ansøgning kan rettes til:

2 Side 2 af 8 PROJEKTIDENTIFIKATION Projektnavn Embrace - Tiltrækning og fastholdelse af udenlandske talenter og højtkvalificeret arbejdskraft. Ansøger Aalborg Kommune Projektets tidsplan Start Slut Indsatsområde Virksomhedsrettet kompetenceudvikling Fokusområde Strategi og marked (Kompetenceudvikling) Søges der om midler fra den særlige LAG-pulje? Vælg NB. Ansøgningen skal forinden være godkendt af bestyrelsen for Fiskeri LAG Nord eller Fiskeri LAG Midt-Nord. PROJEKTBESKRIVELSE Denne beskrivelse skal relateres så præcist som muligt til Erhvervsudviklingsstrategiens områder. Beskrivelse af projektet Embrace projektet er resultatet af den forundersøgelse, der blev gennemført i maj og juni måned 2014, og er en model for, hvordan indsatsten i forhold til tiltrækning og fastholdelse af udenlandske talenter og højtkvalificeret arbejdskraft på alle niveauer kan gennemføres i i Nordjylland. Formålet med Embrace kan opdeles i to spor. For det første et udviklings- og dialog spor, hvor der i perioden arbejdes frem mod opstilling af en bæredygtig, synlig og effektiv model for, hvordan det fremtidige arbejde med internationalisering, rekruttering og fastholdelse kan organiseres eksempelvis ved etableringen et International house dækkende hele regionen. For det andet et konkret aktivitets spor, hvor der sikres, at der i perioden udmøntes en række tiltag og aktiviteter målrettet rekrutterings- og fastholdelses indsatsen i Nordjylland. Danmark er i hård konkurrence om at tiltrække og fastholde højt kvalificeret arbejdskraft, hvorfor denne udfordring også er højt placeret på regionernes vækst- og erhvervsudviklingsdagsorden. I forbindelse med Velkomstcentre projektet Live and work in North Denmark ophør, med udgangen af januar 2014, er der behov for at sikre, at der fortsat arbejdes med konkrete lokale og regionale aktiviteter og tiltag for at støtte op omkring rekrutterings- og fastholdelsesindsatsen. Embrace tager over hvor Velkomstcentre projektet stoppede, men nu i en mere enkel form og med et noget andet sigte. De anbefalinger og forslag som Oxford Research A/S opstillede i forbindelse med slutevalueringen af Velkomstcentre projektet, vedrørende den fremadrettede indsats målrettet rekruttering og fastholdelse af international arbejdskraft i Region Nordjylland, indgår ligeledes som en væsentlig del af Embrace projektet. Embrace projektet er på den baggrund struktureret efter en netværksmodel og endelig er indholdet i projektet påvirket af de anbefalinger og feedback relevante aktører har givet samt på konkrete erfaringer fra andre regionale projekter i Danmark (blandt andet International Community i Aarhus og Work-Live-Stay i region Syd Danmark). Målsætningen for Embrace er, at opstille en bæredygtig, synlig og effektiv platform for arbejdet omkring tiltrækning og fastholdelse af internationale medarbejdere dækkende hele regionen. Embrace medvirker til, at understøtte et globaliseret nordjysk erhvervsliv med at fastholde og tiltrække højt kvalificeret arbejdskraft og talenter til virksomheder i Nordjylland. Målgruppen for Embrace er: Højtkvalificerede medarbejdere, såvel højtuddannede som faglærte talenter og specialister og tilknyttede spouses). Der er i alt udenlandske statsborgere med lønindkomst i Nordjylland. Det svarer til 3.1% af alle beskæftigede lønmodtagere og antallet af internationale medarbejdere er steget fra i 2011 til i 2013, hvilket er en stigning på over 20 % på 2 år. Disse medarbejdere er naturligvis spredt på en række områder og brancher, men som Velkomstcentre projektet viste, er især sundhedsvæsenet og forskningsinstitutionerne m.fl. områder med store andele af internationalt ansatte. Således er der eksempelvis over 500 internationale undervisere og ansatte på Aalborg Universitet, ligesom der også er ansat en stor del inden for sygehus sektoren. Dertil kommer medfølgende ægtefæller uden jobs, medfølgende børn og studerende. Det er omkring ca personer i Nordjylland med international baggrund. Forretningsmodellen bag Embrace projektet tager afsæt i en åben koordination tilgang i form af etableringen af en netværksgruppe, hvor en række aktører dækkende hele regionen indgår i et udviklings forum, der medvirker til forslag omkring tilvejebringelse af en samlet indgang (etablering af International house ) med udgangen af Her vil aktiviteter vedrørende rekruttering og fastholdelse kunne samles og dække behov og udfordringer i den nordjyske region. Embrace sikrer at de nationale allerede eksisterende initiativer og aktiviteter inkorporeres i en Nordjysk sammenhæng. Koblingen foretages således til Expat in Denmark, der er en del af en større national strategi, som har til hensigt at gøre opmærksom på Danmark internationalt og støtte udenlandske medarbejdere og virksomheder i at etablere sig i Danmark. Expat in Denmark drives af Dansk Industri (DI) og er finansieret af Erhvervs- og vækstministeriet samt Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering. Expat in Denmark er det største landsdækkende netværk for expats. Desuden vil Embrace koble sig til Work in Denmark, der blandt andet rådgiver medfølgende ægtefæller, internationale studerende og udenlandske jobsøgere og virksomheder om jobmuligheder.

3 Side 3 af 8 Nøgleordene for den kommende indsats i forbindelse med Embrace er: Koordination og sammenhæng. Koordinationsopgaven består i at inddrage de relevante aktører i en netværksdannelse og derigennem formidle og gennemføre de relevante nationale tilbud i Nordjylland i forhold til rekruttering og fastholdelse af internationale talenter og højtkvalificerede medarbejdere i de nordjyske virksomheder. Dermed opnås sammenhæng mellem de aktiviteter, der allerede er igangsat blandt andet i regi af Expat in Denmark, International Citizen Service - ICS, Talent Attraction og Work in Denmark. Mange af initiativerne i den nationale indsats for at tiltrække og fastholde internationale arbejdskraft er primært rettet mod højtuddannede specialister. Ved at binde indsatsen i Embrace projektet op på nationale initiativer er der store mulighed for at skabe synergieffekter i relation til eksempelvis STAY indsatsen (hvor Aalborg Kommune i partnerskab med en række centrale aktører arbejder for at skabe flere jobs til dimittender både danske og udenlandske i det nordjyske) såvel som til de enkelte kommuners bosætnings- og erhvervs udviklingsstrategier m.v. Samtidig vil Embrace kunne virke som en facilitator i forhold til de kommunale borgerservice centre m.v. Ud over Fremkom rapporternes anbefalinger vil Embrace projektet også tage afsæt i de beskrivelser konsulent huset Tendensor har opstillet i publikationen Tools and strategies for innovative talent attraction and retention omkring globale tendenser vedrørende den øgede konkurrence for talenter på den globale bane. Embrace projektet vil således i tråd hermed også påtage sig en aktiv rolle med at give yderligere inspiration og policy-guiding til nordjyske virksomheder og myndigheder. Embrace organiseres med afsæt i en netværksmodel, hvor fokus er på, at en række interessenter indgår i et tættere samspil med fokus på rekrutterings- og fastholdelsesindsatsen. Enheden placeres i et udviklingsmiljø (Business Aalborg, Aalborg Kommune) dækkende tiltag i hele regionen. I det vedlagte bilag beskrives aktiviteterne mere detaljeret, ligesom der opstilles måltal for deltagere og virksomheder samt effekter og langsigtede værdi. Med Embrace opstilles en langsigtet og bæredygtig løsning for håndteringen af rekrutterings og fastholdelsesindsatsen i Nordjylland fra 2016 og frem. Aktiviteterne*) i Embrace projektet kan opdeles i forskellige faser (jf. Tendensor) nemlig: * Før ankomstfasen * Ankomstfasen * Social og professionel integrations fasen * Global mobilitetsfasen (afrejse) Embrace projektet vil primært arbejde med information, kommunikation og rådgivning i forbindelse en række konkrete aktiviteter, der vedrører: Myndighedskontakt (bindeled til ICS) offentlige services, bosætning, skoler og spouse/karriere muligheder m.v. altså initiativer, der er vigtige i forbindelse med ankomst til Nordjylland. Herudover vil projektet fokusere på videreudvikling af sociale netværk (Xpat Network North, med over 400 deltagere) samt aktiviteter vedrørende kulturforståelse, igangsættelse og rådgivning om udviklingsforløb (blandt andet sprogundervisning og sprogcoach). Embrace vil desuden arbejde med informationsportaler som er vigtige inden ankomst dvs. at relevante informationer også findes på engelsk, hvorved der er mulighed for at sætte sig ind i regionens muligheder gennem blandt andet de kommunale borger informations kanaler samt relationen til det landsækkende Borger.dk initiativ. Dette betyder også at de enkelte kommuner hver især kan inkorporere og/eller supplere aktiviteterne med deres respektive erhvervsudviklings- og bosætningsstrategier og aktiviteter samt om marketing og branding. *)I vedlagte bilag er der opstillet en aktivitetsliste fordelt på de fire faser og med angivelse af tidspunkter for afvikling, hvortil henvises. Kort projektresumé til offentliggørelse Embrace projektet bidrager til, at der i Aalborg og Nordjylland gennemføres en samlet og koordineret indsats i forhold til at tiltrække og fastholde højt kvalificerede arbejdskraft og talenter. Indsatsen indbefatter såvel modtagelse (International Citizen Service) som vejledning af virksomheder, udviklingsforløb, netværksaktiviteter, og dermed synlighed og samarbejde med øvrige kommuner og statslige aktører. Indsatsen består i at effektuere de mange nationale aktiviteter i Nordjylland og dermed indsætte disse i den nordjyske kontekst. Samtidig sikres det med projektet, at det sociale netværk Xpat Network North videreføres og udbygges. Endelig omfatter Embrace et udviklingsspor med henblik på at opstille forslag til, hvorledes der fremtidigt kan arbejdes ud fra en samlet indsats i forhold til det internationale område omfattende rekruttering og fastholdelse i relation til medarbejdere og virksomheder i Nordjylland. d Projektets baggrund I perioden 2008 til primo 2014 har Nordjylland via projektet Velkomstcentre gennemført en indsats for fast-

4 Side 4 af 8 holdelse af udenlandsk arbejdskraft. Formålet med dette projekt har været at sikre en god modtagelse og efterfølgende fastholdelse af udenlandske medarbejdere i Nordjylland. Der kommer samtidig en del meldinger om, at der fortsat, ikke mindst i lyset af et forestående opsving, den demografiske udvikling, uddannelses- og bosætningsmønstre samt igangsættelse af en række offentlige anlægsprojekter, vil være behov for at kunne tiltrække højtkvalificeret arbejdskraft og talenter til det nordjyske erhvervsliv og forskningsinstitutioner. Det er derfor relevant, at gennemføre det netværksbaserede Embrace projekt, hvori en stærk partnerskabskreds indgår i et målrettet og fokuseret arbejde med tiltrækning og fastholdelse af internationale talenter og højtkvalificeret medarbejdere. Erfaringerne fra Velkomstcentre har således vist, at der er en meget stor interesse hos en række forskellige virksomheder (private såvel som offentlige) i at kunne tiltrække og fastholde disse kompetencer. Projektet tager ligeledes direkte afsæt i de anbefalinger som Oxford Research A/S har opstillet i forbindelse med slut evalueringen af Velkomstcentre projektet, omkring den fremtidige indsats på dette område., hvori Projektets formål Hvis der er tale om en forundersøgelse angives også formål for det fremtidige projekt. Projektets formål er at understøtte et stadig mere globaliseret nordjysk erhvervsliv i at fastholde nuværende internationale kernemedarbejdere (herunder sikre gode vilkår for disse medarbejderes familier) samt medvirke til at tiltrække internationale talenter til regionens virksomheder (offentlige og private virksomheder) både dimittender fra University College Nordjylland og Aalborg Universitet, men også øvrige talenter fra resten af verden i det omfang, at disse kompetencer er nødvendige for at sikre den enkelte virksomheds konkurrenceevne. Tiltagene skal ses i forhold til såvel gennemførelse af en række konkrete aktiviteter i perioden , men også med det klare mål, at der opstilles en model for det fremtidige arbejde med internationalisering og samling af aktiviteter i et International house på tilsvarende vis, som er tilfældet i Aarhus, København og Syddanmark. Denne enhed vil fysisk og virtuelt samle services, tilbud, rådgivning m.v. til internationale personer og virksomheder i Aalborg og Nordjylland altså med fokus rettet mod regionale behov og udfordringer. Projektets indhold En række undersøgelser (samt erfaringerne fra Velkomstcentre projektet) viser, at der er tre områder, som er helt centrale når der arbejdes med fastholdelse og tiltrækning af højtkvalificeret arbejdskraft og studerende: Dansk uddannelse/sprog, faglige og sociale netværk samt job til medfølgende partnere. Hertil kommer at der oftest er en del praktiske problemer i forbindelse med mødet med myndighedsdanmark og informationer om bosætning m.v. Med Embrace sikres, at der gennemføres konkrete aktiviteter vedrørende ankomstfasen ( soft landing ), hvor fokus er rettet mod modtagelsen af medarbejderen/den studerende i de nye omgivelser: Hjælp med officielle forhold vedrørende papirarbejde og myndighedskontakt, bosætning, skoler, spouse muligheder samt diverse informationsmøder omkring det danske samfund (sundhedsvæsen, skat, sprogkurser osv.). Embrace vil arbejde målrettet med den sociale og faglige integration, hvor fokus er på konkret udvikling af de allerede eksisterende sociale netværk (XNN) samt på en række spouse aktiviteter, informationsmøder og temaarrangementer (kulturforståelse) sprogtræning og etablering og igangsættelse af virksomhedsnetværksaktiviteter. Herud over vil der i Embrace også kunne arbejdes med aktiviteter rettet mod før ankomst fasen, det vil sige at den internationale talent og højtkvalificeret medarbejder allerede inden ankomst har mulighed for at orientere sig om de regionale og lokale muligheder og finde relevante informationer omkring kulturer, sprogforhold, vaner og politikker m.v.( honest talent marketing og honest communication ). Projektet vil have fokus på den fremtidige håndtering af arbejdet omkring internationalisering, rekruttering og fastholdelsesaspekterne. Derfor vil der i projektperioden, i den etablerede netværksgruppe, blive arbejdet med forslag til hvordan den fremtidige indsats kan sammensættes og etableres. Projektets samarbejdspartnere og disses rolle/bidrag Der etableres en netværksgruppe, der består af repræsentanter for de enkelte kommuner i regionen, Region Nordjylland, Aalborg Universitet, UCN, DI, LO, Work in Denmark, Beskæftigelsesregion Nordjylland og Erhverv Norddanmark. Med disse parter sikres et solidt commitment, deltagelse, involvering og dermed ressourceanvendelse/timer i forbindelse med aktiviteterne, der gennemføres i regi af Embrace projektet. Hvilke hovedresultater forventes der som en direkte følge af projektet. Angiv et skøn for projekter VURDERING AF EFFEKT Effektvurderingsskema Ved projektets afslutning Antal skabte jobs Se bilag. Meromsætning (1000 kr.) Et år efter projektets afslutning Se bilag.

5 Side 5 af 8 hvor dette er åbenbart relevant/muligt. Sæsonforlængelse (1) Flere overnatninger (1) (1) Udfyldes kun ved turistprojekter Noter (Bruges til at forklare forudsætning/problem med angivelse af kvantitativ effekt): Projektets målgruppe Det nordjyske erhvervsliv og offentlige institutioner der efterspørger højtkvalificeret talenter og arbejdskraft samt disses medarbejdere. Brancheområde Faglærte og specialister/talenter i forhold til UCN, AAU, Regionen samt virksomheder. Beskriv projektets effekt kvalitativt (umiddelbart og året efter projektets afslutning) Embrace bidrager til, at der skabes varige og langsigtede samfundsøkonomiske effekter, da der arbejdes med at skabe varige ændringer i forhold til praksis, kultur og "mindset". Projektet er således en konkret "håndholdt indsats", der forankres i reelle regionale problemstillinger og udfordringer, med fokus på skalerbarhed og dermed skabelse af regional værdi. Projektet vil medvirke til, at nationale eksisterende og nye initiatvier gennemføres i Nordjylland. Efter projektafslutningen vil der være grundlag for at forankre indsatsen i eksempelvis et "Internationalt House Aalborg", hvor alle tilbud,services, rådgivning m.v. til internationale personer og virksomheder i regionen er samlet i en enhed. Projektet øger på en målrettet og stærkt fokuseret vis, i en begrænset tidsperiode, samarbbejde og dialog på tværs af aktører i regionen. Aktører, der alle er committet og der med også ser nødvendigheden i aktiv inddragelse og ressource anvendelse. Projektet er medvirkende til at ændre "mindset" i forhold til eksempelvis innovation og nytænkening med indragelse af eksisterende regionale klynge- og erhvervsfremmorganisationer. Projektet vil medvirke til at skabe varige kultur- og organisationsmæssige ændringer blandt de regionale aktører gennem arbejdet med modtagelse, fastholdelse, markedsføring og branding. (Jf. medsendte bilag.) PROJEKTETS TIDSPLAN OG MILEPÆLE Milepæle Angiv de tre vigtigste delmål som skal opnås indenfor projektets gennemførelsestid, altså fra projektstart til projektafslutning Indsatsen i forbindelse med at tiltrække og fastholde international højtkvalificeret arbejdskraft(talenter) kobles op på den nationale indsats med henblik på at skabe fremadrettet regional værdi i form af en række regionale aktiviteter. Der opstilles model til, hvorledes der på en bæredygtig, synlig og effektiv måde kan foretages en forankring af indsatsen omkring internationalisering, rekruttering og fastholdelse i eksempelvis et "International house" med fokus rettet mod regionale behov og udfordringer.. Rådgivning og vejledning til regionens virksomheder, der har brug for bistand i forbindelse med modtagelse og fastholde højt kvavificeret arbejdskraft herunder myndighedskontakt og bindeledet til ICS samt tilvejebringelse af muligheden for at interesserede virksomheder i Nordjylland kan koble sig på allerede eksisiterende virksomhedsnetværk. Koordination og fremtidig udvikling af de sociale og faglige netværk (Xpat Network North). Tidsplan Angiv de tidspunkter der svarer til de angivne milepæle. Ultimo 2014 og primo 2015: Informationsmøder vedrørende skat, og sundhedsvæsen og tema arrangement/seminar vedrørende kulturforsåelse. Arrangementerne gennemføres i samarbejde med Work in Denmark og Expat in Denmark. Igangsættelse af spouseprogrammer og jobsøgning sker i samarbejde med Work in Denmark. Der vil blive afholdt 4 informationsmøder i projektperioden ligesom der forventes afholdt kulurforståelse seminarer med deltagere af blandt andet AAU m.fl. Der vil formentlig kunne afvikles to af disse arrangementer i projektperioden. Inddragelse i udviklingsarbejdet omkring informationer på engelsk (Borger.dk samarbejdet) sker i samspil med de enkelte intreesserede kommuner. Dialog/samarbejde med International skole omkring tiltag i løbet af 2015 dialog igangsættes ultimo Primo 2015: Netværksgruppen påbegynder arbejdet omkring drøftelser af den fremtidige forankring. I mødet 1. kvartal 2015 præsenteres og drøftes "temaet" de fremtidige behov og udfordringer ligesom der præsenteres andre regionale erfaringer, løsninger og modeller. Ultimo 2014: Xpat Network North facilliteres,udvikles og udvides eventuelt med fokus på den faglige del af dette netværk.dette sker i den allerede nedsatte styregruppe bestående af AAU, UCN, Aalborg Kommune og repræsentanter fra netværket. Der er tale om en udviklingsproces og netværket vil således vokse kontinuerligt gennem hele projektperioden. Primo 2015: Sammen med DI vil der blive udarbejdet og udsendt informationer omkring deltagelse i Virksomhedsforum (midtjylland). Der afholdes 2 årlige møder samt 4 netværksmøder i denne kontekst.

6 Side 6 af 8 TILLADELSER (udfyldes kun hvor relevant) Er følgende tilladelser ansøgt eller indhentet (sæt kryds) Kopi af indhentede tilladelser vedlægges. Byggetilladelser Zonetilladelse Miljøgodkendelse Andre, angiv hvilke Bemærkninger: PROJEKTETS NYHEDSVÆRDI Beskriv i hvilken udstrækning ansøgningen repræsenterer noget nyt, indholdsmæssigt og/eller metodemæssigt? Er der tale om en forundersøgelse angives den forventet nyhedsværdi Der er tale om en konkret og særdeles fokuseret indsats, der bakkes op af en en række stærke erhvervs- og vækst orienterede aktører. Der sikres at de mange nationale tilbud og tiltag helt konkret omsættes i nordjylland og dermed indgår som en værdiskabende styrkelse af de nordjyske virksomheders og forskningsinstitutionernes udviklings- og rammevilkår.netværksgruppen vil desuden have fokus på den fremtidige forankring af indsatsen (efter 2015) omkring fastholdelse og rekruttering. Ansøgningens bidrag til udvikling i yderområder Hvor mange procent af det samlede projekt kommer hver kommune til gavn (skøn)? Frederikshavn % Hjørring % Læsø % Brønderslev % Jammerbugt % Aalborg % Vesthimmerland % Mariagerfjord % Morsø % Thisted % Rebild % Udenfor regionen % I alt % Yderområdefordeling 63 % (se side 5 af ansøgningsskemaet) PROJEKTETS SAMLEDE UDGIFTSBUDGET Antal timer Timesats (kr.) Udgifter i alt (kr.) Interne personaleudgifter - Løn til medarbejdere direkte tilknyttet projektet Ekstern bistand - Konsulentbistand - Anden ekstern projektassistance Revision af projektregnskab Materiale og udstyr Andet (seminarer, rapporter, informationsmateriale m.v.) Ikke refunderbar moms (1) Omkostninger i alt (1) Moms kan alene indregnes i udgiftsgrundlaget i den udstrækning, at den ansøgende institution eller offentlige myndighed ikke får refunderet momsen fra Skat eller kommunale udligningsordninger. Momsen kan kun indgå med det beløb der ikke bliver refunderet. Baggrunden for hvorfor momsen indgår i det ansøgte støttegrundlag herunder det momsbelagte beløb.

7 Side 7 af 8 PROJEKTETS SAMLEDE FINANSIERING Finansiering skal omfatte finansiering af de samlede udgifter angivet i omkostningsbudgettet. National EU-finansiering Finansiering i alt finansiering Søgt støtte fra Vækstforum Anden offentlig støtte fordelt på kilde (f.eks kommunal eller national støtte) Ansøgers egenfinansiering - Kontant Timer Andet (angiv) -Deltager finansiering timer Region Nordjylland Finansiering i alt Hvis der er søgt eller bevilliget anden offentlig støtte angiv da fra hvilken myndighed: STAMOPLYSNINGER OM ANSØGER Ansøgers CVR/CPR Ansøgers navn og adresse Aalborg Kommune, Boulevarden 13, 9000 Aalborg Projektets adresse Tonny Skovsted Thorup (hvis forskellig fra ansøgers) Juridisk ansvarlig Tonny Skovsted Thorup Kontaktperson Lars Munch Telefon Ansøgers juridiske status Ansøgers revisor Navn PWC Adresse Skelagervej 1A, 9000 Aalborg Kontaktperson Flemming Nielsen Telefon Ansøgningen sendes elektronisk til: NB: Er der ikke modtaget kvitteringsskrivelse indenfor fem hverdage efter afsendelse af ansøgningen, kontakt da sekretariatet pr telefon på:

8 Side 8 af 8 Yderområder De nordjyske yderområder er: NB! Yderområderne er defineret både i forhold til den nuværende kommunestruktur og i forhold til den tidligere kommuneinddeling. Det betyder, at et geografisk område som tidligere udgjorde en kommune godt kan være defineret som et yderområde, selv om den nye større kommune, som området nu er en del af, ikke er det. Yderområder (Kommuner) (Efter den nuværende kommunestruktur) Hjørring kommune Frederikshavn kommune Brønderslev kommune Morsø kommune Vesthimmerland kommune Læsø kommune Yderområder (Efter den tidligere kommuneinddeling) Tidligere Nørager kommune Tidligere Arden kommune Tidligere Hobro kommune Tidligere Brovst kommune Tidligere Fjerritslev kommune Tidligere Pandrup kommune Tidligere Sydthy kommune

9 Bilag vedrørende aktivitets-/tidsplan, effekt, værdi og budget for Embrace Netværksgruppen (NVG): Repræsentanter fra de nordjyske kommuner, Region Nordjylland, Work in Denmark (WiD) Beskæftigelsesregion Nordjylland, DI/Expat in Denmark (EiD), LO, Erhverv Norddanmark, Aalborg Universitet og UCN. Aktiviteter Der indgås aftaler med de nationale aktører om afvikling og deltagelse i seminarer og temaarrangementer. Der sikres at aktiviteterne også synliggøres på de nationale aktørers hjemmesider m.v. Periode/aktivitet: 4.kvt kvt kvt kvt kvt.2015 NVG møde x x x x x Aktiviteter før ankomst x x x Jobsøgning WiD x x x x x Kulturseminar x x Sundhedstema x x x Skattetema x x x Spouseforløb WiD (x) x x Rådg.koord. ICS x x x x x Virksomhedsforum DI x x Virksomhedsnetværk DI x x x x Sociale netværk XNN x x x x x Pulje til nye virks.initiativer x x x x x Ad hoc arrangementer x x x x x Samarb. int. skole x x x x x Opstilling af model/fremtid x (x) I temaarrangementerne forventes deltagere pr. gang. I Kulturforståelsesforløbene/seminarer forventes afviklet 2 forløb med omkring 25 deltagere (et åbent og et lukket forløb). De sociale netværk XNN udbygges og målet er omkring tilmeldte. Bilag til Embrace ansøgning Side 1

10 Virksomhedsforum er styret af DI og det må blandt de Nordjyske virksomheder forventes at deltage virksomheder afklares i efteråret 2014 (alt efter tema m.v.). Projektet afsluttes med en evaluering samt herunder opstilling af en langsigtet bæredygtig løsning vedrørende det regionale fremtidige arbejde med rekrutterings- og fastholdelses indsatsen i Nordjylland. Effekter: Internationale medarbejdere og virksomheder har en indgang /adgang til viden og rådgivning i forbindelse modtagelse og integration af højtkvalificeret medarbejdere, herunder myndighedskontakt og bindeledet til ICS. Igangsættelse og rådgivning omkring udviklingsforløb (kulturforståelse, samarbejde og coach forløb). Koordination og fremtidig udvikling af de sociale aktiviteter Xpat Network North. Udvikling af information på engelsk, så expats kan følge og gøre brug af de nordjyske nyheder og kulturelle tilbud m.v. og dermed allerede inden ankomst indhente viden og relevante oplysninger. Synergi, samspil og koordinering med lokale bosætnings- og erhvervsudviklingsstrategier. Indsatsen i Nordjylland kobles op på de nationale initiativer. De nationale både eksisterende og nye initiativer omsættes og gennemføres i Nordjylland i samspil med lokale aktører (giver dermed en direkte synergi effekt). De aktører, der indgår i NVG, får viden og værktøjer der kan anvendes lokalt, dermed sikres blandt andet, at der ikke startes på ny, men at der læres af tidligere indsatser. Samspil med de øvrige regionale tiltag (blandt andet i midt og sydjylland). Der forventes, at der i løbet af projektperioden vil kunne etableres et International House. Denne enhed vil samle services, tilbud rådgivning m.v. til internationale personer i Nordjylland med fokus rettet mod regionale behov. Værdi: Tilsvarende projekter og initiativer gennemføres med succes i de øvrige regioner. Der sker en grundlæggende understøttelse af virksomhedernes rammevilkår, og der etableres en samlet enhed/indgang, hvor viden og rådgivning eksekveres. Dermed understøtter tiltaget de internationale højtkvalificere medarbejdere og talenters interesse for at blive i regionen. Sikre at de nationale (og allerede finansierede) tiltag også finder vej til Nordjylland. Øget samarbejde og dialog på tværs af aktører i regionen. Virksomhederne får adgang til de nationale tiltag på en enkelt og synlig måde. Varige kultur- og organisationsmæssige ændringer blandt regionale aktører fx måden hvorpå man modtagere internationale borgere lokalt. Dvs. varige ændringer i relation til praksis, kultur og mindset og dermed grundlag for regional værdi. Der etableres en bæredygtig langsigtet platform for den fremtidige expat indsats i Nordjylland (International house). Skaber globalisering og giver et godt indtryk - god omtale og fælles regional branding - og dermed mobilitetsfremmende virkning til gavn for de nordjyske virksomheder. Bilag til Embrace ansøgning Side 2

11 Budget: Kontanter Timer I alt Administration Projektleder Projektmedarbejder Seminarer Arbejds- og projektgruppe Revision Kommunikation m.v Indirekte omkostninger I alt Vækstforum Aalborg Erhvervsråd Deltagerfinansiering Region Nordjylland BusinessAalborg I alt Bilag til Embrace ansøgning Side 3

Ansøgningsskema til små projekter

Ansøgningsskema til små projekter Ansøgningsskema til små projekter Dette ansøgningsskema bruges til ansøgning om støtte til projekter med et budget på højest 500.000 kr. men på mindst 100.000 kr. (Bagatelgrænse). Der kan søges støtte

Læs mere

Evaluering af "Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft

Evaluering af Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft Evaluering af "Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft Analyse og Erhvervsfremme August 2011 Indhold 1. INDLEDNING... 4 1.1. EVALUERINGENS BAGGRUND OG FORMÅL... 4 1.2. EVALUERINGENS METODE

Læs mere

Vækstaftale 2 Brevid 2046117

Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale Forslagsstiller Juridisk ansvarlig og kontaktperson Kort resume af forslaget Resultat- og effektmål for aftaleperioden og de enkelte år Forslag til hovedaktiviteter

Læs mere

2.1.1 Uddannelse og efteruddannelse Projekttype A. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft i Skive/Viborg

2.1.1 Uddannelse og efteruddannelse Projekttype A. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft i Skive/Viborg Valgte Prioriteter Projekt start dato: 1-10-2008 Projekt slut dato: 31-12-2010 Bevilling A: Midtjylland: Socialfonden: Prioritet 2 - Udvidelse af arbejdsstyrken Vedhæftede filer Ingen 1. Information fra

Læs mere

Uddannelsespuljen 2013

Uddannelsespuljen 2013 Uddannelsespuljen 2013 Ansøgningsskema til Uddannelsespuljen 2013 Ansøgningsfrist er mandag d. 4. marts kl. 12.00 Spørgsmål til skemaet kan rettes til: Uddannelsespuljen@rn.dk Projektnavn: Virk-SOM-Ung

Læs mere

Evaluering af Copenhagen Talent Bridge. Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014

Evaluering af Copenhagen Talent Bridge. Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014 Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014 0 Rapport indleveret af Oxford Research til Copenhagen Capacity, december 2014 Om Oxford Research Knowledge for a better society Oxford Research

Læs mere

Direktionen Dagsorden

Direktionen Dagsorden Direktionen Dagsorden Fredag 12. juni 2015 9.15 Aalborg Kommune Boulevarden 13, 9000 Aalborg Repræsentationslokale 1 Mødedeltagere Carsten Sand Nielsen Thisted Kommune Mikael Jentsch Frederikshavn Kommune

Læs mere

AALBORG UNIVERSITETS SAMARBEJDE MED OMGIVELSERNE

AALBORG UNIVERSITETS SAMARBEJDE MED OMGIVELSERNE AALBORG UNIVERSITETS SAMARBEJDE MED OMGIVELSERNE 2015 Indholdsfortegnelse Aalborg Universitets samarbejde med erhvervslivet... 2 Fokuspunkter for den erhvervsrettede kultur på AAU... 2 AAU-værktøjer og

Læs mere

Ansøgning til Vækstforum

Ansøgning til Vækstforum Ansøgning til Vækstforum Projektnavn: Den Nordjyske Energiplatform Ansøger: Aalborg Kommune - Business Aalborg Juridisk ansvarlig: Thomas Kastrup Larsen / Tonny Skovsted Thorup Start: 01.01.2016 Slut:

Læs mere

Dagsorden for Vækstforum Hovedstadens møde torsdag d. 1. december 2011

Dagsorden for Vækstforum Hovedstadens møde torsdag d. 1. december 2011 Vækstforum Hovedstaden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød T +45 4820 5000 F +45 4520 5661 E vaekstforum@regionh.dk W regionh.dk Dagsorden for Vækstforum Hovedstadens møde torsdag d. 1. december 2011 Dato:

Læs mere

Valgte Prioriteter. 1. Information fra Vækstforum. 2. Valg af indsatsområde og kategori. 3. Stamoplysninger om ansøger. Projekt start dato: 1-1-2010

Valgte Prioriteter. 1. Information fra Vækstforum. 2. Valg af indsatsområde og kategori. 3. Stamoplysninger om ansøger. Projekt start dato: 1-1-2010 Valgte Prioriteter Projekt start dato: 1-1-2010 Projekt slut dato: 31-12-2012 Bevilling A: Sjælland: Socialfonden: Prioritet 1 - En kvalificeret arbejdsstyrke Vedhæftede filer Konsortiestruktur, bilag

Læs mere

SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB

SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB OKTOBER 2012 EUC NORD SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB AFSLUTTENDE EVALUERING ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowidk OKTOBER 2012 EUC NORD SAMARBEJDE

Læs mere

Skabelon. til udarbejdelse af Lokal udviklingsstrategi. LAG IBK version 6.

Skabelon. til udarbejdelse af Lokal udviklingsstrategi. LAG IBK version 6. Skabelon til udarbejdelse af Lokal udviklingsstrategi for lokale aktionsgrupper under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 Februar 2015 LAG IBK version 6. 1 Indledning og praktiske oplysninger:

Læs mere

Nyuddannede i SMV erne

Nyuddannede i SMV erne Nyuddannede i SMV erne Baggrund En af nøglerne til at sikre fremtidens vækst og beskæftigelse i Nordjylland ligger i evnen til at sikre virksomhedernes konkurrenceevne både nationalt og internationalt.

Læs mere

Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling

Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling 24. april 2008 Bilag 4b Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling 1. Indledning Regeringen og de seks regionale vækstfora indgik i juni

Læs mere

Valgte Prioriteter. Break Break 1. Information fra Vækstforum. Projekt start dato: 25-1-2010. Projekt slut dato: 26-4-2013

Valgte Prioriteter. Break Break 1. Information fra Vækstforum. Projekt start dato: 25-1-2010. Projekt slut dato: 26-4-2013 Valgte Prioriteter Projekt start dato: 25-1-2010 Projekt slut dato: 26-4-2013 Bevilling A: Syddanmark: Regionalfonden: Prioritet 1 - Innovation og viden Vedhæftede filer 2-Baggrund.doc Beskrivelse af tværgående

Læs mere

Fra god praksis til næste praksis

Fra god praksis til næste praksis TEKNOLOGISK INSTITUT Fra god praksis til næste praksis Vejledning og rådgivning af iværksættere og virksomheder med vækstambitioner Erfaringer fra erhvervsservicesystemet Maj 2007 Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Program for. Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri

Program for. Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri Program for Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri 20. August 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Baggrund/rationale... 3 2. Formål og Mål... 6 3. Det

Læs mere

Det Digitale Nordjylland Projektkonkurrence 2/2001. 1. maj 2001

Det Digitale Nordjylland Projektkonkurrence 2/2001. 1. maj 2001 Det Digitale Nordjylland Projektkonkurrence 2/2001 1. maj 2001 Indhold Side 1 Indledning...1 2 IT- og Forskningsministeriets baggrund for projektet...3 3 Bestyrelsen for Det Digitale Nordjyllands forventninger,

Læs mere

Fælles Regionalt EU Kontor i Bruxelles

Fælles Regionalt EU Kontor i Bruxelles Fælles Regionalt EU Kontor i Bruxelles Dato: 9. september 2013 BILAG 1 1.0. Baggrund Regionsrådsformanden, formanden for KKR Hovedstaden og Københavns Kommunes overborgmester blev den 22. maj 2013 enige

Læs mere

Regionalpolitisk vækstredegørelse 2009. April 2009. Regeringen

Regionalpolitisk vækstredegørelse 2009. April 2009. Regeringen Regionalpolitisk vækstredegørelse 2009 April 2009 Regeringen Regionalpolitisk vækstredegørelse 2009 april 2009 Regeringen 2 INDholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 3 Indledning 5 Den regionaløkonomiske

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Det Lokale Beskæftigelsesråd Ordinært møde Dato 12. marts 2014 Tid 15:00 Sted Mødelokale 1:64 - Rådhuset NB. Fraværende Cai Møller, Lars Hostrup, David Nordstrøm Stedfortræder Medlemmer Cai Møller

Læs mere

Bornholms Vækstforum

Bornholms Vækstforum Bornholms Vækstforum Ansøgningsskema til Puljen af regionale udviklingsmidler Puljen understøtter projekter der skaber vækst på Bornholm. Projekttitel : Det Grønne Pakhus - oplevelsescenter for bæredygtigt

Læs mere

Sektoranalyse af erhvervsfremme

Sektoranalyse af erhvervsfremme STRUKTURKOMMISSIONEN Sekretariatet Dato: 1. april 2003 J. nr.: Fil-navn: Sektoranalyse af erhvervsfremme 0. Indledning Som led i strukturkommissionens arbejde er det blevet besluttet at gennemføre en række

Læs mere

Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014

Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014 Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014 1. Kommunernes betydning for vækst Kommunerne har væsentlig betydning for virksomhedernes vækstvilkår og dermed for vækst og erhvervsudvikling

Læs mere

2.1.1 Uddannelse og efteruddannelse Projekttype A

2.1.1 Uddannelse og efteruddannelse Projekttype A ANSØGNINGSSKEMA: Den Europæiske Socialfond Nordjylland, Socialfonden, Prioritet 2 - Udvidelse af arbejdsstyrken Indsatsområde: Kategori: 2.1 Udvikling af menneskelige ressourcer 2.1.1 Uddannelse og efteruddannelse

Læs mere

1 Det bemærkes, at der ikke i sig selv er noget ønskeligt i at have balance mellem ind- og udgående

1 Det bemærkes, at der ikke i sig selv er noget ønskeligt i at have balance mellem ind- og udgående Rapport om tiltrækning og fastholdelse af udenlandske investeringer Kommissorium for styrket koordination og fastholdelse af indsatsen for at tiltrække og fastholde udenlandske virksomheder i Danmark INDLEDNING

Læs mere

regionalpolitisk vækstredegørelse 2011

regionalpolitisk vækstredegørelse 2011 regionalpolitisk vækstredegørelse 2011 REGERINGEN Maj 2011 regionalpolitisk vækstredegørelse 2011 REGERINGEN Maj 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Danmark i balance i en global verden 4 3. Status

Læs mere

På baggrund af denne beslutning er projektet herefter blevet revideret og fremlægges nu for Vækstforum med en reduceret økonomi.

På baggrund af denne beslutning er projektet herefter blevet revideret og fremlægges nu for Vækstforum med en reduceret økonomi. 25 1-33-76-24-07 8. Kapitalformidling - reservation af midler. Resumé Som led i realiseringen af Vækstforums handlingsplan indstilles det, at der reserveres midler til initiativet Kapitalformidling. Projektet

Læs mere

#BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel. Aalborg Erhvervsråd. Tid 20. april 2015, kl. 11.00-14.00

#BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel. Aalborg Erhvervsråd. Tid 20. april 2015, kl. 11.00-14.00 #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Møde Aalborg Erhvervsråd Tid 20. april 2015, kl. 11.00-14.00 Sted Metal Aalborg, Hadsundvej 184, 9000 Aalborg Deltagere Peter Rindebæk Torben

Læs mere