Ansøgningsskema til små projekter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansøgningsskema til små projekter"

Transkript

1 Ansøgningsskema til små projekter Dette ansøgningsskema bruges til ansøgning om støtte til projekter med et budget på højest kr. men på mindst kr. (Bagatelgrænse). Der kan søges støtte til: a. Foranalyser, som understøtter Erhvervsudviklingsstrategien b. Enkeltstående events/begivenheder med regionalt sigte c. Administrativ bistand til initiativer iværksat af Vækstforum d. Deltagelse i idécirkel-initiativer e. Ansøgninger til den særlige pulje for lokale aktionsgrupper (Fiskeri LAG Nord og Midt-Nord). Ansøgninger til denne pulje kan have et budget på over kr. Ansøgerkredsen skal være offentlige (eller offentlig lignende) ikke-kommercielle erhvervsudviklingsorganisationer. Der må ikke ydes direkte finansiel støtte til enkelte erhvervsvirksomheder eller lignende. Med hensyn til de særlige regler og kriterier der gælder for de små ansøgninger henvises til Handlingsplan Spørgsmål om ansøgning kan rettes til:

2 Side 2 af 8 PROJEKTIDENTIFIKATION Projektnavn Embrace - Tiltrækning og fastholdelse af udenlandske talenter og højtkvalificeret arbejdskraft. Ansøger Aalborg Kommune Projektets tidsplan Start Slut Indsatsområde Virksomhedsrettet kompetenceudvikling Fokusområde Strategi og marked (Kompetenceudvikling) Søges der om midler fra den særlige LAG-pulje? Vælg NB. Ansøgningen skal forinden være godkendt af bestyrelsen for Fiskeri LAG Nord eller Fiskeri LAG Midt-Nord. PROJEKTBESKRIVELSE Denne beskrivelse skal relateres så præcist som muligt til Erhvervsudviklingsstrategiens områder. Beskrivelse af projektet Embrace projektet er resultatet af den forundersøgelse, der blev gennemført i maj og juni måned 2014, og er en model for, hvordan indsatsten i forhold til tiltrækning og fastholdelse af udenlandske talenter og højtkvalificeret arbejdskraft på alle niveauer kan gennemføres i i Nordjylland. Formålet med Embrace kan opdeles i to spor. For det første et udviklings- og dialog spor, hvor der i perioden arbejdes frem mod opstilling af en bæredygtig, synlig og effektiv model for, hvordan det fremtidige arbejde med internationalisering, rekruttering og fastholdelse kan organiseres eksempelvis ved etableringen et International house dækkende hele regionen. For det andet et konkret aktivitets spor, hvor der sikres, at der i perioden udmøntes en række tiltag og aktiviteter målrettet rekrutterings- og fastholdelses indsatsen i Nordjylland. Danmark er i hård konkurrence om at tiltrække og fastholde højt kvalificeret arbejdskraft, hvorfor denne udfordring også er højt placeret på regionernes vækst- og erhvervsudviklingsdagsorden. I forbindelse med Velkomstcentre projektet Live and work in North Denmark ophør, med udgangen af januar 2014, er der behov for at sikre, at der fortsat arbejdes med konkrete lokale og regionale aktiviteter og tiltag for at støtte op omkring rekrutterings- og fastholdelsesindsatsen. Embrace tager over hvor Velkomstcentre projektet stoppede, men nu i en mere enkel form og med et noget andet sigte. De anbefalinger og forslag som Oxford Research A/S opstillede i forbindelse med slutevalueringen af Velkomstcentre projektet, vedrørende den fremadrettede indsats målrettet rekruttering og fastholdelse af international arbejdskraft i Region Nordjylland, indgår ligeledes som en væsentlig del af Embrace projektet. Embrace projektet er på den baggrund struktureret efter en netværksmodel og endelig er indholdet i projektet påvirket af de anbefalinger og feedback relevante aktører har givet samt på konkrete erfaringer fra andre regionale projekter i Danmark (blandt andet International Community i Aarhus og Work-Live-Stay i region Syd Danmark). Målsætningen for Embrace er, at opstille en bæredygtig, synlig og effektiv platform for arbejdet omkring tiltrækning og fastholdelse af internationale medarbejdere dækkende hele regionen. Embrace medvirker til, at understøtte et globaliseret nordjysk erhvervsliv med at fastholde og tiltrække højt kvalificeret arbejdskraft og talenter til virksomheder i Nordjylland. Målgruppen for Embrace er: Højtkvalificerede medarbejdere, såvel højtuddannede som faglærte talenter og specialister og tilknyttede spouses). Der er i alt udenlandske statsborgere med lønindkomst i Nordjylland. Det svarer til 3.1% af alle beskæftigede lønmodtagere og antallet af internationale medarbejdere er steget fra i 2011 til i 2013, hvilket er en stigning på over 20 % på 2 år. Disse medarbejdere er naturligvis spredt på en række områder og brancher, men som Velkomstcentre projektet viste, er især sundhedsvæsenet og forskningsinstitutionerne m.fl. områder med store andele af internationalt ansatte. Således er der eksempelvis over 500 internationale undervisere og ansatte på Aalborg Universitet, ligesom der også er ansat en stor del inden for sygehus sektoren. Dertil kommer medfølgende ægtefæller uden jobs, medfølgende børn og studerende. Det er omkring ca personer i Nordjylland med international baggrund. Forretningsmodellen bag Embrace projektet tager afsæt i en åben koordination tilgang i form af etableringen af en netværksgruppe, hvor en række aktører dækkende hele regionen indgår i et udviklings forum, der medvirker til forslag omkring tilvejebringelse af en samlet indgang (etablering af International house ) med udgangen af Her vil aktiviteter vedrørende rekruttering og fastholdelse kunne samles og dække behov og udfordringer i den nordjyske region. Embrace sikrer at de nationale allerede eksisterende initiativer og aktiviteter inkorporeres i en Nordjysk sammenhæng. Koblingen foretages således til Expat in Denmark, der er en del af en større national strategi, som har til hensigt at gøre opmærksom på Danmark internationalt og støtte udenlandske medarbejdere og virksomheder i at etablere sig i Danmark. Expat in Denmark drives af Dansk Industri (DI) og er finansieret af Erhvervs- og vækstministeriet samt Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering. Expat in Denmark er det største landsdækkende netværk for expats. Desuden vil Embrace koble sig til Work in Denmark, der blandt andet rådgiver medfølgende ægtefæller, internationale studerende og udenlandske jobsøgere og virksomheder om jobmuligheder.

3 Side 3 af 8 Nøgleordene for den kommende indsats i forbindelse med Embrace er: Koordination og sammenhæng. Koordinationsopgaven består i at inddrage de relevante aktører i en netværksdannelse og derigennem formidle og gennemføre de relevante nationale tilbud i Nordjylland i forhold til rekruttering og fastholdelse af internationale talenter og højtkvalificerede medarbejdere i de nordjyske virksomheder. Dermed opnås sammenhæng mellem de aktiviteter, der allerede er igangsat blandt andet i regi af Expat in Denmark, International Citizen Service - ICS, Talent Attraction og Work in Denmark. Mange af initiativerne i den nationale indsats for at tiltrække og fastholde internationale arbejdskraft er primært rettet mod højtuddannede specialister. Ved at binde indsatsen i Embrace projektet op på nationale initiativer er der store mulighed for at skabe synergieffekter i relation til eksempelvis STAY indsatsen (hvor Aalborg Kommune i partnerskab med en række centrale aktører arbejder for at skabe flere jobs til dimittender både danske og udenlandske i det nordjyske) såvel som til de enkelte kommuners bosætnings- og erhvervs udviklingsstrategier m.v. Samtidig vil Embrace kunne virke som en facilitator i forhold til de kommunale borgerservice centre m.v. Ud over Fremkom rapporternes anbefalinger vil Embrace projektet også tage afsæt i de beskrivelser konsulent huset Tendensor har opstillet i publikationen Tools and strategies for innovative talent attraction and retention omkring globale tendenser vedrørende den øgede konkurrence for talenter på den globale bane. Embrace projektet vil således i tråd hermed også påtage sig en aktiv rolle med at give yderligere inspiration og policy-guiding til nordjyske virksomheder og myndigheder. Embrace organiseres med afsæt i en netværksmodel, hvor fokus er på, at en række interessenter indgår i et tættere samspil med fokus på rekrutterings- og fastholdelsesindsatsen. Enheden placeres i et udviklingsmiljø (Business Aalborg, Aalborg Kommune) dækkende tiltag i hele regionen. I det vedlagte bilag beskrives aktiviteterne mere detaljeret, ligesom der opstilles måltal for deltagere og virksomheder samt effekter og langsigtede værdi. Med Embrace opstilles en langsigtet og bæredygtig løsning for håndteringen af rekrutterings og fastholdelsesindsatsen i Nordjylland fra 2016 og frem. Aktiviteterne*) i Embrace projektet kan opdeles i forskellige faser (jf. Tendensor) nemlig: * Før ankomstfasen * Ankomstfasen * Social og professionel integrations fasen * Global mobilitetsfasen (afrejse) Embrace projektet vil primært arbejde med information, kommunikation og rådgivning i forbindelse en række konkrete aktiviteter, der vedrører: Myndighedskontakt (bindeled til ICS) offentlige services, bosætning, skoler og spouse/karriere muligheder m.v. altså initiativer, der er vigtige i forbindelse med ankomst til Nordjylland. Herudover vil projektet fokusere på videreudvikling af sociale netværk (Xpat Network North, med over 400 deltagere) samt aktiviteter vedrørende kulturforståelse, igangsættelse og rådgivning om udviklingsforløb (blandt andet sprogundervisning og sprogcoach). Embrace vil desuden arbejde med informationsportaler som er vigtige inden ankomst dvs. at relevante informationer også findes på engelsk, hvorved der er mulighed for at sætte sig ind i regionens muligheder gennem blandt andet de kommunale borger informations kanaler samt relationen til det landsækkende Borger.dk initiativ. Dette betyder også at de enkelte kommuner hver især kan inkorporere og/eller supplere aktiviteterne med deres respektive erhvervsudviklings- og bosætningsstrategier og aktiviteter samt om marketing og branding. *)I vedlagte bilag er der opstillet en aktivitetsliste fordelt på de fire faser og med angivelse af tidspunkter for afvikling, hvortil henvises. Kort projektresumé til offentliggørelse Embrace projektet bidrager til, at der i Aalborg og Nordjylland gennemføres en samlet og koordineret indsats i forhold til at tiltrække og fastholde højt kvalificerede arbejdskraft og talenter. Indsatsen indbefatter såvel modtagelse (International Citizen Service) som vejledning af virksomheder, udviklingsforløb, netværksaktiviteter, og dermed synlighed og samarbejde med øvrige kommuner og statslige aktører. Indsatsen består i at effektuere de mange nationale aktiviteter i Nordjylland og dermed indsætte disse i den nordjyske kontekst. Samtidig sikres det med projektet, at det sociale netværk Xpat Network North videreføres og udbygges. Endelig omfatter Embrace et udviklingsspor med henblik på at opstille forslag til, hvorledes der fremtidigt kan arbejdes ud fra en samlet indsats i forhold til det internationale område omfattende rekruttering og fastholdelse i relation til medarbejdere og virksomheder i Nordjylland. d Projektets baggrund I perioden 2008 til primo 2014 har Nordjylland via projektet Velkomstcentre gennemført en indsats for fast-

4 Side 4 af 8 holdelse af udenlandsk arbejdskraft. Formålet med dette projekt har været at sikre en god modtagelse og efterfølgende fastholdelse af udenlandske medarbejdere i Nordjylland. Der kommer samtidig en del meldinger om, at der fortsat, ikke mindst i lyset af et forestående opsving, den demografiske udvikling, uddannelses- og bosætningsmønstre samt igangsættelse af en række offentlige anlægsprojekter, vil være behov for at kunne tiltrække højtkvalificeret arbejdskraft og talenter til det nordjyske erhvervsliv og forskningsinstitutioner. Det er derfor relevant, at gennemføre det netværksbaserede Embrace projekt, hvori en stærk partnerskabskreds indgår i et målrettet og fokuseret arbejde med tiltrækning og fastholdelse af internationale talenter og højtkvalificeret medarbejdere. Erfaringerne fra Velkomstcentre har således vist, at der er en meget stor interesse hos en række forskellige virksomheder (private såvel som offentlige) i at kunne tiltrække og fastholde disse kompetencer. Projektet tager ligeledes direkte afsæt i de anbefalinger som Oxford Research A/S har opstillet i forbindelse med slut evalueringen af Velkomstcentre projektet, omkring den fremtidige indsats på dette område., hvori Projektets formål Hvis der er tale om en forundersøgelse angives også formål for det fremtidige projekt. Projektets formål er at understøtte et stadig mere globaliseret nordjysk erhvervsliv i at fastholde nuværende internationale kernemedarbejdere (herunder sikre gode vilkår for disse medarbejderes familier) samt medvirke til at tiltrække internationale talenter til regionens virksomheder (offentlige og private virksomheder) både dimittender fra University College Nordjylland og Aalborg Universitet, men også øvrige talenter fra resten af verden i det omfang, at disse kompetencer er nødvendige for at sikre den enkelte virksomheds konkurrenceevne. Tiltagene skal ses i forhold til såvel gennemførelse af en række konkrete aktiviteter i perioden , men også med det klare mål, at der opstilles en model for det fremtidige arbejde med internationalisering og samling af aktiviteter i et International house på tilsvarende vis, som er tilfældet i Aarhus, København og Syddanmark. Denne enhed vil fysisk og virtuelt samle services, tilbud, rådgivning m.v. til internationale personer og virksomheder i Aalborg og Nordjylland altså med fokus rettet mod regionale behov og udfordringer. Projektets indhold En række undersøgelser (samt erfaringerne fra Velkomstcentre projektet) viser, at der er tre områder, som er helt centrale når der arbejdes med fastholdelse og tiltrækning af højtkvalificeret arbejdskraft og studerende: Dansk uddannelse/sprog, faglige og sociale netværk samt job til medfølgende partnere. Hertil kommer at der oftest er en del praktiske problemer i forbindelse med mødet med myndighedsdanmark og informationer om bosætning m.v. Med Embrace sikres, at der gennemføres konkrete aktiviteter vedrørende ankomstfasen ( soft landing ), hvor fokus er rettet mod modtagelsen af medarbejderen/den studerende i de nye omgivelser: Hjælp med officielle forhold vedrørende papirarbejde og myndighedskontakt, bosætning, skoler, spouse muligheder samt diverse informationsmøder omkring det danske samfund (sundhedsvæsen, skat, sprogkurser osv.). Embrace vil arbejde målrettet med den sociale og faglige integration, hvor fokus er på konkret udvikling af de allerede eksisterende sociale netværk (XNN) samt på en række spouse aktiviteter, informationsmøder og temaarrangementer (kulturforståelse) sprogtræning og etablering og igangsættelse af virksomhedsnetværksaktiviteter. Herud over vil der i Embrace også kunne arbejdes med aktiviteter rettet mod før ankomst fasen, det vil sige at den internationale talent og højtkvalificeret medarbejder allerede inden ankomst har mulighed for at orientere sig om de regionale og lokale muligheder og finde relevante informationer omkring kulturer, sprogforhold, vaner og politikker m.v.( honest talent marketing og honest communication ). Projektet vil have fokus på den fremtidige håndtering af arbejdet omkring internationalisering, rekruttering og fastholdelsesaspekterne. Derfor vil der i projektperioden, i den etablerede netværksgruppe, blive arbejdet med forslag til hvordan den fremtidige indsats kan sammensættes og etableres. Projektets samarbejdspartnere og disses rolle/bidrag Der etableres en netværksgruppe, der består af repræsentanter for de enkelte kommuner i regionen, Region Nordjylland, Aalborg Universitet, UCN, DI, LO, Work in Denmark, Beskæftigelsesregion Nordjylland og Erhverv Norddanmark. Med disse parter sikres et solidt commitment, deltagelse, involvering og dermed ressourceanvendelse/timer i forbindelse med aktiviteterne, der gennemføres i regi af Embrace projektet. Hvilke hovedresultater forventes der som en direkte følge af projektet. Angiv et skøn for projekter VURDERING AF EFFEKT Effektvurderingsskema Ved projektets afslutning Antal skabte jobs Se bilag. Meromsætning (1000 kr.) Et år efter projektets afslutning Se bilag.

5 Side 5 af 8 hvor dette er åbenbart relevant/muligt. Sæsonforlængelse (1) Flere overnatninger (1) (1) Udfyldes kun ved turistprojekter Noter (Bruges til at forklare forudsætning/problem med angivelse af kvantitativ effekt): Projektets målgruppe Det nordjyske erhvervsliv og offentlige institutioner der efterspørger højtkvalificeret talenter og arbejdskraft samt disses medarbejdere. Brancheområde Faglærte og specialister/talenter i forhold til UCN, AAU, Regionen samt virksomheder. Beskriv projektets effekt kvalitativt (umiddelbart og året efter projektets afslutning) Embrace bidrager til, at der skabes varige og langsigtede samfundsøkonomiske effekter, da der arbejdes med at skabe varige ændringer i forhold til praksis, kultur og "mindset". Projektet er således en konkret "håndholdt indsats", der forankres i reelle regionale problemstillinger og udfordringer, med fokus på skalerbarhed og dermed skabelse af regional værdi. Projektet vil medvirke til, at nationale eksisterende og nye initiatvier gennemføres i Nordjylland. Efter projektafslutningen vil der være grundlag for at forankre indsatsen i eksempelvis et "Internationalt House Aalborg", hvor alle tilbud,services, rådgivning m.v. til internationale personer og virksomheder i regionen er samlet i en enhed. Projektet øger på en målrettet og stærkt fokuseret vis, i en begrænset tidsperiode, samarbbejde og dialog på tværs af aktører i regionen. Aktører, der alle er committet og der med også ser nødvendigheden i aktiv inddragelse og ressource anvendelse. Projektet er medvirkende til at ændre "mindset" i forhold til eksempelvis innovation og nytænkening med indragelse af eksisterende regionale klynge- og erhvervsfremmorganisationer. Projektet vil medvirke til at skabe varige kultur- og organisationsmæssige ændringer blandt de regionale aktører gennem arbejdet med modtagelse, fastholdelse, markedsføring og branding. (Jf. medsendte bilag.) PROJEKTETS TIDSPLAN OG MILEPÆLE Milepæle Angiv de tre vigtigste delmål som skal opnås indenfor projektets gennemførelsestid, altså fra projektstart til projektafslutning Indsatsen i forbindelse med at tiltrække og fastholde international højtkvalificeret arbejdskraft(talenter) kobles op på den nationale indsats med henblik på at skabe fremadrettet regional værdi i form af en række regionale aktiviteter. Der opstilles model til, hvorledes der på en bæredygtig, synlig og effektiv måde kan foretages en forankring af indsatsen omkring internationalisering, rekruttering og fastholdelse i eksempelvis et "International house" med fokus rettet mod regionale behov og udfordringer.. Rådgivning og vejledning til regionens virksomheder, der har brug for bistand i forbindelse med modtagelse og fastholde højt kvavificeret arbejdskraft herunder myndighedskontakt og bindeledet til ICS samt tilvejebringelse af muligheden for at interesserede virksomheder i Nordjylland kan koble sig på allerede eksisiterende virksomhedsnetværk. Koordination og fremtidig udvikling af de sociale og faglige netværk (Xpat Network North). Tidsplan Angiv de tidspunkter der svarer til de angivne milepæle. Ultimo 2014 og primo 2015: Informationsmøder vedrørende skat, og sundhedsvæsen og tema arrangement/seminar vedrørende kulturforsåelse. Arrangementerne gennemføres i samarbejde med Work in Denmark og Expat in Denmark. Igangsættelse af spouseprogrammer og jobsøgning sker i samarbejde med Work in Denmark. Der vil blive afholdt 4 informationsmøder i projektperioden ligesom der forventes afholdt kulurforståelse seminarer med deltagere af blandt andet AAU m.fl. Der vil formentlig kunne afvikles to af disse arrangementer i projektperioden. Inddragelse i udviklingsarbejdet omkring informationer på engelsk (Borger.dk samarbejdet) sker i samspil med de enkelte intreesserede kommuner. Dialog/samarbejde med International skole omkring tiltag i løbet af 2015 dialog igangsættes ultimo Primo 2015: Netværksgruppen påbegynder arbejdet omkring drøftelser af den fremtidige forankring. I mødet 1. kvartal 2015 præsenteres og drøftes "temaet" de fremtidige behov og udfordringer ligesom der præsenteres andre regionale erfaringer, løsninger og modeller. Ultimo 2014: Xpat Network North facilliteres,udvikles og udvides eventuelt med fokus på den faglige del af dette netværk.dette sker i den allerede nedsatte styregruppe bestående af AAU, UCN, Aalborg Kommune og repræsentanter fra netværket. Der er tale om en udviklingsproces og netværket vil således vokse kontinuerligt gennem hele projektperioden. Primo 2015: Sammen med DI vil der blive udarbejdet og udsendt informationer omkring deltagelse i Virksomhedsforum (midtjylland). Der afholdes 2 årlige møder samt 4 netværksmøder i denne kontekst.

6 Side 6 af 8 TILLADELSER (udfyldes kun hvor relevant) Er følgende tilladelser ansøgt eller indhentet (sæt kryds) Kopi af indhentede tilladelser vedlægges. Byggetilladelser Zonetilladelse Miljøgodkendelse Andre, angiv hvilke Bemærkninger: PROJEKTETS NYHEDSVÆRDI Beskriv i hvilken udstrækning ansøgningen repræsenterer noget nyt, indholdsmæssigt og/eller metodemæssigt? Er der tale om en forundersøgelse angives den forventet nyhedsværdi Der er tale om en konkret og særdeles fokuseret indsats, der bakkes op af en en række stærke erhvervs- og vækst orienterede aktører. Der sikres at de mange nationale tilbud og tiltag helt konkret omsættes i nordjylland og dermed indgår som en værdiskabende styrkelse af de nordjyske virksomheders og forskningsinstitutionernes udviklings- og rammevilkår.netværksgruppen vil desuden have fokus på den fremtidige forankring af indsatsen (efter 2015) omkring fastholdelse og rekruttering. Ansøgningens bidrag til udvikling i yderområder Hvor mange procent af det samlede projekt kommer hver kommune til gavn (skøn)? Frederikshavn % Hjørring % Læsø % Brønderslev % Jammerbugt % Aalborg % Vesthimmerland % Mariagerfjord % Morsø % Thisted % Rebild % Udenfor regionen % I alt % Yderområdefordeling 63 % (se side 5 af ansøgningsskemaet) PROJEKTETS SAMLEDE UDGIFTSBUDGET Antal timer Timesats (kr.) Udgifter i alt (kr.) Interne personaleudgifter - Løn til medarbejdere direkte tilknyttet projektet Ekstern bistand - Konsulentbistand - Anden ekstern projektassistance Revision af projektregnskab Materiale og udstyr Andet (seminarer, rapporter, informationsmateriale m.v.) Ikke refunderbar moms (1) Omkostninger i alt (1) Moms kan alene indregnes i udgiftsgrundlaget i den udstrækning, at den ansøgende institution eller offentlige myndighed ikke får refunderet momsen fra Skat eller kommunale udligningsordninger. Momsen kan kun indgå med det beløb der ikke bliver refunderet. Baggrunden for hvorfor momsen indgår i det ansøgte støttegrundlag herunder det momsbelagte beløb.

7 Side 7 af 8 PROJEKTETS SAMLEDE FINANSIERING Finansiering skal omfatte finansiering af de samlede udgifter angivet i omkostningsbudgettet. National EU-finansiering Finansiering i alt finansiering Søgt støtte fra Vækstforum Anden offentlig støtte fordelt på kilde (f.eks kommunal eller national støtte) Ansøgers egenfinansiering - Kontant Timer Andet (angiv) -Deltager finansiering timer Region Nordjylland Finansiering i alt Hvis der er søgt eller bevilliget anden offentlig støtte angiv da fra hvilken myndighed: STAMOPLYSNINGER OM ANSØGER Ansøgers CVR/CPR Ansøgers navn og adresse Aalborg Kommune, Boulevarden 13, 9000 Aalborg Projektets adresse Tonny Skovsted Thorup (hvis forskellig fra ansøgers) Juridisk ansvarlig Tonny Skovsted Thorup Kontaktperson Lars Munch Telefon Ansøgers juridiske status Ansøgers revisor Navn PWC Adresse Skelagervej 1A, 9000 Aalborg Kontaktperson Flemming Nielsen Telefon Ansøgningen sendes elektronisk til: NB: Er der ikke modtaget kvitteringsskrivelse indenfor fem hverdage efter afsendelse af ansøgningen, kontakt da sekretariatet pr telefon på:

8 Side 8 af 8 Yderområder De nordjyske yderområder er: NB! Yderområderne er defineret både i forhold til den nuværende kommunestruktur og i forhold til den tidligere kommuneinddeling. Det betyder, at et geografisk område som tidligere udgjorde en kommune godt kan være defineret som et yderområde, selv om den nye større kommune, som området nu er en del af, ikke er det. Yderområder (Kommuner) (Efter den nuværende kommunestruktur) Hjørring kommune Frederikshavn kommune Brønderslev kommune Morsø kommune Vesthimmerland kommune Læsø kommune Yderområder (Efter den tidligere kommuneinddeling) Tidligere Nørager kommune Tidligere Arden kommune Tidligere Hobro kommune Tidligere Brovst kommune Tidligere Fjerritslev kommune Tidligere Pandrup kommune Tidligere Sydthy kommune

9 Bilag vedrørende aktivitets-/tidsplan, effekt, værdi og budget for Embrace Netværksgruppen (NVG): Repræsentanter fra de nordjyske kommuner, Region Nordjylland, Work in Denmark (WiD) Beskæftigelsesregion Nordjylland, DI/Expat in Denmark (EiD), LO, Erhverv Norddanmark, Aalborg Universitet og UCN. Aktiviteter Der indgås aftaler med de nationale aktører om afvikling og deltagelse i seminarer og temaarrangementer. Der sikres at aktiviteterne også synliggøres på de nationale aktørers hjemmesider m.v. Periode/aktivitet: 4.kvt kvt kvt kvt kvt.2015 NVG møde x x x x x Aktiviteter før ankomst x x x Jobsøgning WiD x x x x x Kulturseminar x x Sundhedstema x x x Skattetema x x x Spouseforløb WiD (x) x x Rådg.koord. ICS x x x x x Virksomhedsforum DI x x Virksomhedsnetværk DI x x x x Sociale netværk XNN x x x x x Pulje til nye virks.initiativer x x x x x Ad hoc arrangementer x x x x x Samarb. int. skole x x x x x Opstilling af model/fremtid x (x) I temaarrangementerne forventes deltagere pr. gang. I Kulturforståelsesforløbene/seminarer forventes afviklet 2 forløb med omkring 25 deltagere (et åbent og et lukket forløb). De sociale netværk XNN udbygges og målet er omkring tilmeldte. Bilag til Embrace ansøgning Side 1

10 Virksomhedsforum er styret af DI og det må blandt de Nordjyske virksomheder forventes at deltage virksomheder afklares i efteråret 2014 (alt efter tema m.v.). Projektet afsluttes med en evaluering samt herunder opstilling af en langsigtet bæredygtig løsning vedrørende det regionale fremtidige arbejde med rekrutterings- og fastholdelses indsatsen i Nordjylland. Effekter: Internationale medarbejdere og virksomheder har en indgang /adgang til viden og rådgivning i forbindelse modtagelse og integration af højtkvalificeret medarbejdere, herunder myndighedskontakt og bindeledet til ICS. Igangsættelse og rådgivning omkring udviklingsforløb (kulturforståelse, samarbejde og coach forløb). Koordination og fremtidig udvikling af de sociale aktiviteter Xpat Network North. Udvikling af information på engelsk, så expats kan følge og gøre brug af de nordjyske nyheder og kulturelle tilbud m.v. og dermed allerede inden ankomst indhente viden og relevante oplysninger. Synergi, samspil og koordinering med lokale bosætnings- og erhvervsudviklingsstrategier. Indsatsen i Nordjylland kobles op på de nationale initiativer. De nationale både eksisterende og nye initiativer omsættes og gennemføres i Nordjylland i samspil med lokale aktører (giver dermed en direkte synergi effekt). De aktører, der indgår i NVG, får viden og værktøjer der kan anvendes lokalt, dermed sikres blandt andet, at der ikke startes på ny, men at der læres af tidligere indsatser. Samspil med de øvrige regionale tiltag (blandt andet i midt og sydjylland). Der forventes, at der i løbet af projektperioden vil kunne etableres et International House. Denne enhed vil samle services, tilbud rådgivning m.v. til internationale personer i Nordjylland med fokus rettet mod regionale behov. Værdi: Tilsvarende projekter og initiativer gennemføres med succes i de øvrige regioner. Der sker en grundlæggende understøttelse af virksomhedernes rammevilkår, og der etableres en samlet enhed/indgang, hvor viden og rådgivning eksekveres. Dermed understøtter tiltaget de internationale højtkvalificere medarbejdere og talenters interesse for at blive i regionen. Sikre at de nationale (og allerede finansierede) tiltag også finder vej til Nordjylland. Øget samarbejde og dialog på tværs af aktører i regionen. Virksomhederne får adgang til de nationale tiltag på en enkelt og synlig måde. Varige kultur- og organisationsmæssige ændringer blandt regionale aktører fx måden hvorpå man modtagere internationale borgere lokalt. Dvs. varige ændringer i relation til praksis, kultur og mindset og dermed grundlag for regional værdi. Der etableres en bæredygtig langsigtet platform for den fremtidige expat indsats i Nordjylland (International house). Skaber globalisering og giver et godt indtryk - god omtale og fælles regional branding - og dermed mobilitetsfremmende virkning til gavn for de nordjyske virksomheder. Bilag til Embrace ansøgning Side 2

11 Budget: Kontanter Timer I alt Administration Projektleder Projektmedarbejder Seminarer Arbejds- og projektgruppe Revision Kommunikation m.v Indirekte omkostninger I alt Vækstforum Aalborg Erhvervsråd Deltagerfinansiering Region Nordjylland BusinessAalborg I alt Bilag til Embrace ansøgning Side 3

Ansøgning Etableringen af International House North Denmark

Ansøgning Etableringen af International House North Denmark Ansøgning Etableringen af International House North Denmark Formål Projektets formål er at tiltrække og fastholde internationalt kvalificeret arbejdskraft i Nordjylland. I det perspektiv er formålet med

Læs mere

Ansøgningsskema til små projekter

Ansøgningsskema til små projekter Ansøgningsskema til små projekter Dette ansøgningsskema bruges til ansøgning om støtte til projekter med et budget på højest 500.000 kr. men på mindst 100.000 kr. (Bagatelgrænse). Der kan søges støtte

Læs mere

work-live-stay southern denmark

work-live-stay southern denmark work-live-stay southern denmark Nærværende notat kan anvendes af den enkelte kommune til fremlæggelse i politiske udvalg i forbindelse med drøftelse af foreningen og dens aktiviteter herunder især Bosætningskoordinator-initiativet.

Læs mere

Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere

Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere April 2015 Hvad ved vi om højtuddannede i SMV erne? Tre ud af fire private virksomheder i Danmark har færre end 10 ansatte. Af disse har 1 ud

Læs mere

Notat. Vedr. Fælles Nordjysk projekt om udbredelse af bredbånd i Nordjylland

Notat. Vedr. Fælles Nordjysk projekt om udbredelse af bredbånd i Nordjylland Notat Direktionen Journalnr: 88.20.08-P20-1-14 Ref.: Lars Peter Schou Dato: 13-02-2014 Vedr. Fælles Nordjysk projekt om udbredelse af bredbånd i Nordjylland De nordjyske kommuner er med forbehold for politisk

Læs mere

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen Bilag til pkt. 5 Forslag fra bestyrelsen Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015 Baggrund Mangel på højtuddannede hæmmer vækst og beskæftigelse på såvel kort som langt sigt og kan medføre

Læs mere

Action plan til Erhvervsplanen Status Januar 2015

Action plan til Erhvervsplanen Status Januar 2015 Action plan til Erhvervsplanen Status Januar Strategisk tiltag Initiativer der igangsættes primo Initiativer der igangsættes /2016 Initiativer der videreføres fra 2014 Erhvervsservice Servicemål for erhvervsservice

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Forslag til. Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering. Intern version 28. august 2006

Forslag til. Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering. Intern version 28. august 2006 Forslag til Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering Intern version 28. august 2006 Indledning Region Aalborg Samarbejdet og Aalborg Erhvervsråd skal drøfte hvordan

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

Den lange projektbeskrivelse. Projektets erhvervspolitiske rationale

Den lange projektbeskrivelse. Projektets erhvervspolitiske rationale Den lange projektbeskrivelse Projektets erhvervspolitiske rationale Region Syddanmark ønsker i sin erhvervsudviklingsstrategi at støtte de erhvervspolitiske, beskæftigelses- og uddannelsesmæssige rammer

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Præsentation Thy Erhvervsforum Marts 2015 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt strategisk partnerskab i Nordjylland om vækst og udvikling:

Læs mere

Program for BRN kick-off d. 27. marts

Program for BRN kick-off d. 27. marts Program for BRN kick-off d. 27. marts Del 1: Officielle kick-off kl. 08:30-10:30 Ordstyrer: Mikael Justesen, dir. Tv2Nord Business Region North Denmark fælles om vækst og udvikling v/borgmester og formand,

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Projektbeskrivelse til Uddannelsespuljen 2010

Projektbeskrivelse til Uddannelsespuljen 2010 Side 1 af 7 Projektbeskrivelse til Uddannelsespuljen 2010 Skemaet skal venligst indsendes senest mandag d. 9. august 2010. Spørgsmål til skemaet kan rettes til: uddannelsespuljen@rn.dk Side 2 af 7 STAMOPLYSNINGER

Læs mere

P R O J EKTUDBUD. Sæt skub i egu 2.0

P R O J EKTUDBUD. Sæt skub i egu 2.0 P R O J EKTUDBUD Sæt skub i egu 2.0 Den 29. marts 2010 Indbydelse til projektansøgninger Landets kommuner indbydes hermed til at indsende ansøgninger om økonomisk støtte til projekter, der sætter skub

Læs mere

Referat. #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel. Møde. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Tid 16. april 2015 kl. kl. 13.00.

Referat. #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel. Møde. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Tid 16. april 2015 kl. kl. 13.00. #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Møde Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Sekretariat Tid 16. april 2015 kl. kl. 13.00 Sted Sønderbro 12, mødelokale E, 3. sal Deltagere Kim

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2010

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2010 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2010 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter

Læs mere

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftalens parter Aftalen er indgået mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet (AAU). Aftaleperiode Aftalen gælder for juni 2012

Læs mere

Nyuddannede i SMV erne

Nyuddannede i SMV erne Nyuddannede i SMV erne Baggrund En af nøglerne til at sikre fremtidens vækst og beskæftigelse i Nordjylland ligger i evnen til at sikre virksomhedernes konkurrenceevne både nationalt og internationalt.

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Det virtuelle studentervæksthus. 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08. Kontraktens parter

Resultatkontrakt. Vedrørende. Det virtuelle studentervæksthus. 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08. Kontraktens parter Resultatkontrakt Vedrørende 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Ean-nr: 5 798

Læs mere

BEDRE Business. for dig og din virksomhed

BEDRE Business. for dig og din virksomhed BEDRE Business for dig og din virksomhed Vidste du? at der er ca. 10.000 virksomheder i Aalborg Kommune. at der hvert år etableres ca. 1.000 nye virksomheder. at BusinessAalborg rådgiver ca. 800 iværksættere

Læs mere

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne AMTSRÅDSFORENINGEN 11.16.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OMRÅDE... 3 2. FORMÅL...

Læs mere

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø Direktionen Tirsdag 3. marts 2015 Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø 1 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Sagsgang for projektforslag 3. Budget 2015 4. Projekter til beslutning i bestyrelsen

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvilken type af forsøgsprojekter kan der ydes

Læs mere

Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg

Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg 1. Baggrund Norddjurs Kommune er en fusion af Grenaa, Nørre Djurs, Rougsø og halvdelen af Sønderhald kommuner. Den nye kommune har

Læs mere

Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet

Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet Regionsrådet Politisk valgt Valg I november 2009 41 medlemmer Carl Holst (V) 2 1 region - 22 kommuner Areal: 12,191 km 2 Indbyggertal: 1,2 millioner 3

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

Vejledning i at udfylde ansøgningsskema (AKA-puljen)

Vejledning i at udfylde ansøgningsskema (AKA-puljen) Vejledning i at udfylde ansøgningsskema (AKA-puljen) Inden du går i gang med at udfylde ansøgningsskemaet, bør du læse denne vejledning og puljens retningslinjer igennem. Vær opmærksom på, hvornår der

Læs mere

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning Ansøgning Industriens uddannelser Fremtidens uddannelser Ansøgning på vegne af DS Håndværk og Industri Skive-Viborg & Omegn: Kasserer Jørgen Jacobsen, Vestermarken 25, Vester Jølby, 7950 Erslev. Tlf: 2363

Læs mere

Resultatkontrakt BASAL LOKAL ERHVERVSSERVICE 01.01 2015 31.12 2018

Resultatkontrakt BASAL LOKAL ERHVERVSSERVICE 01.01 2015 31.12 2018 Resultatkontrakt BASAL LOKAL ERHVERVSSERVICE 01.01 2015 31.12 2018 1 BESKRIVELSE AF OPGAVEN Opgaven omfatter følgende aktivitetstyper: 1. Vejledning og problemafklaring af iværksættere og virksomheder

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 TV/PF 15.11. 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette virksomhedernes modtagelse og integration af udenlandsk

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. JOBmidt

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. JOBmidt Resultatkontrakt Vedrørende Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft JOBmidt [11. september 2008-1. august 2011] Journalnummer: 1-33-76-22-9-08 Kontraktens parter Region: Operatør: Region

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken.

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken. PROJEKTOPLYSNINGER 1 Indsatsens formål Esbjerg Kommune ønsker en bredere koordineret og målbar indsats på det boligsociale område med henblik på at gøre udsatte boligområder velfungerende og attraktive.

Læs mere

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering N OTAT Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering I dette notat er sammenfattet hovedpunkterne i de politiske fokuspunkter for

Læs mere

Kommissorium for Styregruppen for Virk.dk

Kommissorium for Styregruppen for Virk.dk August 2012 Sag Kommissorium for Styregruppen for Virk.dk ERHVERVSSTYRELSEN Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Baggrund Virksomhedsportalen Virk.dk blev etableret i 2003, og er jf. den

Læs mere

Funktionelle erhvervsregioner

Funktionelle erhvervsregioner Funktionelle erhvervsregioner Når kommuner arbejder på tværs af grænser: International frem for sognebaseret vækstkultur KL s Erhvervstemadag 13. september 2013 v/ Gregers André Pilgaard og Jan Beyer Schmidt-Sørensen,

Læs mere

Ansøgning til LBR Silkeborg: Videnssekretariat for Jobrotation (1. udkast) 1. Projektresumé:

Ansøgning til LBR Silkeborg: Videnssekretariat for Jobrotation (1. udkast) 1. Projektresumé: Ansøgning til LBR Silkeborg: Videnssekretariat for Jobrotation (1. udkast) 1. Projektresumé: Jobrotationsordningen kan bidrage med både kompetenceløft af arbejdsstyrken og medvirke til at bekæmpe ledigheden.

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS START- OG UDVIKLINGSPULJE

ANSØGNINGSSKEMA TIL FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS START- OG UDVIKLINGSPULJE Kultur og Idræt Køgevej 80 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf. 46 31 30 00 BKU@roskilde.dk www.roskilde.dk ANSØGNINGSSKEMA TIL FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS START- OG UDVIKLINGSPULJE Inden du begynder at udfylde

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Ansøgningsskema for CKU s Kunstpulje

Ansøgningsskema for CKU s Kunstpulje Ansøgningsskema for CKU s Kunstpulje Side 1 Generelt Projekttitel [kort og præcis beskrivelse af projektet]: Kontaktperson/projektansvarlig [den juridisk ansvarlige for projektets gennemførelse. Den projektansvarlige

Læs mere

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 1. Overordnet strategisk fokus 3-5 år Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og

Læs mere

Evaluering Comfortness Oplæg netværksmøde den 10 december2014

Evaluering Comfortness Oplæg netværksmøde den 10 december2014 Evaluering Comfortness Oplæg netværksmøde den 10 december2014 Anders Hedetoft (hedetoft@crt.dk) og Tage Petersen (tp@crt.dk), Center for Regional og Turismeforskning Hvad vil jeg tale om Erfaringer fra

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen).

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling har den 19.11.2014 17.06.2015

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland Resultatkontrakt Vedrørende Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland 1. december 2008-30. november 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-17-08 Kontraktens parter

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland Informations- og kommunikationsstrategi for Fødevareplatformens mål er at sikre en koordinering mellem relevante aktører og videninstitutioner samt at fungere som katalysator og inspirator indenfor fødevareområdet

Læs mere

FORSIKREDE LEDIGE 2015

FORSIKREDE LEDIGE 2015 FORSIKREDE LEDIGE 2015 OVERORDNET STRATEGISK FOKUS 3-5 ÅR Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og styrke kommunens brand

Læs mere

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning Fælles pejlemærker Denne folder henvender sig til medlemmerne i de otte regionale arbejdsmarkedsråd (RAR). Den skal give inspiration til arbejdet, så

Læs mere

Udviklings- og driftsmål

Udviklings- og driftsmål Udviklingsmål koblet til Byrådets Vision Indsatsområde/ Arbejdspladser Der skal skabes flere arbejdspladser. Bosætning Der skal tiltrækkes flere bosættere i Slagelse Kommune. Flere arbejdspladser i h.t.

Læs mere

TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT

TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT 1. OPGAVEN Opgaven omfatter, at Faxe Erhvervsråd igangsætter og driver et projekt, som tiltrækker virksomheder og dermed skaber nye arbejdspladser.

Læs mere

Indhentning af tilbud

Indhentning af tilbud Indhentning af tilbud Midtjysk Turisme ønsker at få tilbud på opgaveløsning vedrørende følgende opgaver i regi af Socialfondsprojektet Rethink Kulturturisme : Bistand til tilrettelæggelse og afvikling

Læs mere

Udviklingsprojekt Nye fællesskaber. - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund. Projektbeskrivelse

Udviklingsprojekt Nye fællesskaber. - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund. Projektbeskrivelse Udviklingsprojekt Nye fællesskaber - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund Projektbeskrivelse 1 MOTIVATION OG SAMMENHÆNG Gymnastikhøjskolen i Ollerup

Læs mere

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014 FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL 9. april 2014 PROGRAM Udvikling i arbejdspladser og produktivitet i Region Nordjylland Formål med Nordjysk FødevareErhverv Formål Skabe grundlag for større sammenhængskraft

Læs mere

Resultatkontrakt Vedrørende M odtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft JO Bmidt [15. september 2008 31. august 2011] Journalnummer:1-33-76-22-12-08 Kontraktens parter Region: Region M idtjylland(r

Læs mere

Projektbeskrivelse. Baggrundsoplysninger. Baggrund og formål

Projektbeskrivelse. Baggrundsoplysninger. Baggrund og formål Projektbeskrivelse Projekttitel Projektperiode (dato for opstart og afslutning) Navn på projektleder Titel og ansættelsessted Telefonnr. 72487825 Baggrundsoplysninger Projekt Frafald 1. januar 2010 til

Læs mere

UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET

UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET Ansøgning om tilskud fra byfornyelseslovens forsøgs- og udviklingsmidler 2015 Jf. lovbekendtgørelse nr. 863 af 3. juli 2014 (Lov om byfornyelse og udvikling

Læs mere

Fonds- og puljeansøgninger

Fonds- og puljeansøgninger STRUKTUR I ANSØGNINGER Fonds- og puljeansøgninger Vær opmærksom på at mange fonde, har deres egne specifikke ansøgningsskemaer, som skal bruges. Nedenstående er en overordnet guideline til den struktur

Læs mere

Få hjælp til at rekruttere og fastholde højtkvalificeret udenlandsk arbejdskraft

Få hjælp til at rekruttere og fastholde højtkvalificeret udenlandsk arbejdskraft Få hjælp til at rekruttere og fastholde højtkvalificeret udenlandsk arbejdskraft Dagsorden Workindenmark: Strategi og organisering Services Rekruttering International Citizen Service (ICS) Jobrettet forløb

Læs mere

Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0

Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0 Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0 Af Knud Ramian I bogens første udgave fandtes et kapitel om, hvordan man organiserer sig omkring et casestudie. Det indeholdt gode råd til dem, der skal

Læs mere

Projektbeskrivelse. 26. oktober 2011. DKR-nummer: 11-0123-0137. Forebyggelse af ungdomskriminalitet. Sagsbehandler: GLI

Projektbeskrivelse. 26. oktober 2011. DKR-nummer: 11-0123-0137. Forebyggelse af ungdomskriminalitet. Sagsbehandler: GLI Projektbeskrivelse 26. oktober 2011 Forebyggelse af ungdomskriminalitet Baggrund for projektet Udviklingen i ungdomskriminaliteten har gennemløbet en forandring gennem de seneste 20 år. De lovlydige er

Læs mere

1. Sammenhæng med Regeringens vækstaftale om mobil- og bredbåndsdækning

1. Sammenhæng med Regeringens vækstaftale om mobil- og bredbåndsdækning Notat Spørgsmål til projektoplæg vedr. bredbånd i Nordjylland BRN-direktionen behandlede på deres møde d.3.marts et oplæg til projekt vedr. bredbånd i Nordjylland. BRN-direktionen stillede en række spørgsmål

Læs mere

Indstilling. Internationaliseringsudvalg. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 4. december 2014

Indstilling. Internationaliseringsudvalg. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 4. december 2014 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 4. december 2014 Internationaliseringsudvalg Som led i budgetforliget 2015 blev det besluttet at nedsætte et midlertidigt internationaliseringsudvalg

Læs mere

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status Vækstfabrikkerne Projektets baggrund, indhold og status Agenda 1 Formål og baggrund Målsætninger, erhvervspolitisk rationale og finansiering Værdiskabelse for iværksættere og andre aktører Indhold Faglige

Læs mere

Ansøgning om støtte. til projekt:

Ansøgning om støtte. til projekt: Ansøgning om støtte til projekt: Flere 50+ i arbejde i Silkeborg kommune Ansøgningen sendes til: Silkeborg Kommune Att. LBR Silkeborg v/lauge Clemmensen Drewsensvej 58-60 8600 Silkeborg E-post: lc@silkeborg.dk

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen

Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen 05.02.2015 1 Indledning Du finder her en vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet til brug ved ansøgning om tilskud under

Læs mere

Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15

Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15 Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15 Indhold 1. Indledning 2. Hovedaktiviteter 3. Læringspunkter 4. Bilag 1. Indledning I slutrapporten redegøres for forprojektets

Læs mere

2. Kulturaftale Nordjyllands årsregnskab 2011 Kulturaftale Nordjyllands reviderede årsregnskab skal indsendes til Kulturministeriet i september 2012.

2. Kulturaftale Nordjyllands årsregnskab 2011 Kulturaftale Nordjyllands reviderede årsregnskab skal indsendes til Kulturministeriet i september 2012. Møde i politisk ledelse onsdag den 5. september kl. 08.30-10.00 Sted Regionshuset, Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg Ø, mødelokale 2 Deltagere: Anne-Dorte Krog, Aalborg Kommune Arnold Larsen, Thisted Kommune

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjalland.dk eller pr post til Region

Læs mere

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af TILBAGE TIL FREMTIDEN - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af HVAD ER TILBAGE TIL FREMTIDEN? Tilbage til Fremtiden

Læs mere

Uddannelsespolitik. for Region Midtjylland. Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk

Uddannelsespolitik. for Region Midtjylland. Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk Uddannelsespolitik for Region Midtjylland Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk 2 Uddannelsespolitik for Region Midtjylland Vedtaget af Regionsrådet den 21. januar 2009 Denne folder fortæller

Læs mere

Borgerbudgetter for 2015. Forslag til to modeller

Borgerbudgetter for 2015. Forslag til to modeller Borgerbudgetter for 2015 Forslag til to modeller 1 Model 1: Én stor pulje - alle kommunens borgere og aktører kan søge under overskriften Udviklingsstrategien bredt Formål / politiske krav og vilkår for

Læs mere

Ansøgning om støtte. til projekt:

Ansøgning om støtte. til projekt: Ansøgning om støtte til projekt: FREMTIDENS MEDARBEJDER Ansøgningen sendes til: Silkeborg Kommune Att. LBR Silkeborg v/lauge Clemmensen Drewsensvej 58-60 8600 Silkeborg E-post: lc@silkeborg.dk Tlf. 8970

Læs mere

PROJEKTANSØGNING fra BrainsBusiness til Aalborg Erhvervsråd Dato: 10-04-2015

PROJEKTANSØGNING fra BrainsBusiness til Aalborg Erhvervsråd Dato: 10-04-2015 PROJEKTANSØGNING fra BrainsBusiness til Aalborg Erhvervsråd Dato: 10-04-2015 Projekttitel BrainsBusiness ICT North Denmark Projektresumé BrainsBusiness ICT North Denmark er et klyngeinitiativ, der samler

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl VÆKSTHUS SYDDANMARK Gør udfordringer til muligheder Peter Rosendahl OPGAVE OG MÅLGRUPPE Målgruppen er virksomheder med høje vækstambitioner 20% Mindst 5 ansatte og ambition 20% årlig vækst 3 år i træk

Læs mere

MIDTVEJSEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING

MIDTVEJSEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING MIDTVEJSEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING VÆKSTHUS NORDJYLLAND RAPPORT INDHOLD Baggrund og formål Datagrundlag og metode Virksomhedernes tilfredshed Ansøgningsprocessen Resultater og effekter

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette nes modtagelse og integration af udenlandsk arbejdskraft samt at understøtte og

Læs mere

Den gode ansøgning. Følgebrevet er det første som sagsbehandleren ser, og som derved danner det første vigtige indtryk af ansøgeren.

Den gode ansøgning. Følgebrevet er det første som sagsbehandleren ser, og som derved danner det første vigtige indtryk af ansøgeren. DEN GODE ANSØGNING Den gode ansøgning De nedenstående 16. punkter skal betragtes som en generel standardskabelon til projektansøgningen. Det er forskelligt hvor fyldestgørende en projektansøgning støtteyderne

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Kommune (adresse, e-mail, tlf.) Formål med projektet Iflg. regionens retningslinjer er det overordnede formål med projektet at få i arbejde eller ordinær

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C Til Århus Byråd Den 10. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 89 40 22 05 Jour. nr.: M0/2004/01784 Ref.: ac/- Fastlæggelse

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Retningslinjer for udsendelse af personel finansieret af DMRU-puljen

Retningslinjer for udsendelse af personel finansieret af DMRU-puljen Retningslinjer for udsendelse af personel finansieret af DMRU-puljen Kapacitetsopbygning indenfor international diakoni Formålet med at udsende personel er at fremme lokal kapacitet til at kunne gennemføre

Læs mere

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 UDDYBET PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager

Læs mere

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Kommissorium Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 Indhold 1: Formål... 3 2: Indhold og opgaver...4 3: Organisering... 4 4: Forretningsorden... 6 5: Finansiering

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Dialogcafe i en forandrings tid Projektperiode : 1.11-15.12.09 Målgruppe

Læs mere

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation Fokusområder i 2014 Udvalget er med konstitueringsaftalen for perioden 2014-2017 et nyt udvalg, og indsatsen i en større del af 2014 bærer præg af, at udvalget tilegner sig det nødvendige vidensfundament

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. [Flexseniority En3karriere]

Resultatkontrakt. Vedrørende. [Flexseniority En3karriere] Resultatkontrakt Vedrørende [Flexseniority En3karriere] [1. september 2011 ultimo februar 2014 med aktivitets afslutning 31. august 2013] Journalnummer: 1-33-76-22-3-11 ESFM-11-0037 Kontraktens parter

Læs mere

Projekt Forskel gør en forskel

Projekt Forskel gør en forskel Projekt Forskel gør en forskel Resumé Projekt Forskel gør en forskel sigter mod at optimere processen mht. at få flere højtuddannede nydanskere i arbejde i små og mellemstore virksomheder (SMV). Det gøres

Læs mere

Bilag til aftale mellem KKR Midtjylland og Væksthus Midtjylland 2014 LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM

Bilag til aftale mellem KKR Midtjylland og Væksthus Midtjylland 2014 LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD, VIBORG KOMMUNE OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND Indholdsfortegnelse: a) Generel del: 1. Indledning 2. Samarbejdsaftalens parter 3. Aftaleperiode

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 2 Projektudvikling Beboergrupper og boligafdelinger kan søge om støtte til at udvikle et projektforslag, så det senere kan føres ud i livet. vejledning til Ansøgningsskema Realdania-kampagnen

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere