Planstrategi Fredericia Havn. November Rambøll Nyvig 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Planstrategi Fredericia Havn. November Rambøll Nyvig 1"

Transkript

1 Fredericia Havn Planstrategi 2040 November 2007 Rambøll Nyvig 1

2 Fredericia Havn November

3 Indholdsfortegnelse 1 Indledning Fremtidige udfordringer Eksisterende havnearealer Målsætningen i Planstrategi Planstrategi Disponering af arealer Jernbane Vejtrafik Samlet infrastrukturplan Miljø og grænseflade mod byen Den sydlige grænseflade mellem havn og by Den østlige grænseflade mellem havn og by - retablering af voldanlæg, broforbindelse og byport 15 3 Faseinddeling 18 3

4 1 Indledning 1.1 Fremtidige udfordringer Når bruttonationalproduktet i Danmark stiger med en faktor 1, stiger mængden af transporterede varer typisk med faktor 2,5 3. Analyser fra bl.a. Transport og Energiministeriet viser, at mængden af gods til og fra Danmark vil fordobles over de næste 20 år. Folketinget erkender, at udviklingen rummer både udfordringer og muligheder for Danmark. Udviklingen skal primært ses i lyset af globaliseringen og den stigende internationale udveksling af varer. For Danmark er udviklingen af særlig interesse med naboskabet til Baltikum, som regnes for et af fremtidens vækstcentre. Udfordringen vil være at håndtere og afvikle de stigende godsmængder på en effektiv måde. Transport- og Energiministeriet har derfor i 2006 iværksat udarbejdelsen af en National Godsstrategi, som fokuserer på integration og samspil mellem transportformerne. Der er ligeledes i 2006 nedsat en Infrastrukturkommission, hvis arbejde vil berøre infrastrukturelementer i relation til havne. Ifølge Transport og Energiministeriet vil størstedelen af Danmarks internationale samhandel fortsat foregå på skibe. Det forudsætter, at havnene i deres planlægning optimerer infrastrukturen på både vand- og landsiden, således at der kan tilbydes multimodale transportløsninger. Transport- og Energiministeriets Nationale Godsstrategi skal også ses i lyset af, at det danske transporterhverv i betydeligt omfang bidrager til samfundets udvikling og til at styrke Danmarks position i den globale økonomi. Fredericia Havn er Danmarks største havn målt på godsomsætning og havnen indgår i Trekantområdet, som er et af Danmarks vigtigste transportclustre. Havnen vil derfor være et naturligt element i en national godsstrategi. Fredericia Havn ejes af associated Danish Ports A/S - ADP. Havnens nuværende kvaliteter Vanddybde 15 meter. Isfri. Direkte sejlløb til den internationale dybvandsrute i Storebælt Placering ved motorvejskrydset, hvor den nordsydgående motorvej E45 møder den øst-vestgående motorvej E20. Firesporet adgangsvej fra motorvejen til havnen Placering tæt på Danmarks internationale jernbaneknudepunkt i Taulov. Jernbanespor på alle kajer Omfattende produktionsapparat bestående af blandt andet portalkraner, mobilkraner, specialterminaler, tankinstallationer og pakhuse Strategisk placering i forhold til industriproduktionen og landbrugssektoren Forudsætningen for at Fredericia Havn fortsat kan få succes, på et marked i konstant udvikling og med stor indbyrdes konkurrence imellem havnene, er en effektiv drift af havnen. En effektiv drift af havnen kræver: harmoni med omgivelserne effektiv infrastruktur optimal udnyttelse af arealer omstillingsevne og fleksibilitet En altafgørende faktor for Fredericia Havns succes er evnen til at udvikle og skabe synergi med andre transportformer for herved at udvikle effektive logistiksystemer. Havnen har hidtil afskærmet byen fra adgangen til vandet, men lukningen af Kemira i 2004 har åbnet mulighed for at føre byen helt ned til vandet. Fredericia Kommune har intentioner om at gennemføre en planproces med henblik på en byomdannelse af Kemira-grunden. En realisering af byomdannelsesplanerne betyder, at mere følsomme områder nu kommer tættere på havnens arealer, og at områder til havneformål indsnævres. Havnens fysiske rammer er en forudsætning for en effektiv og lønsom drift, ligesom samspillet med byen har stor betydning for havnens udviklingsmuligheder. 4

5 Vesthavn Centerhavn Værftshavn Kastelshavn Skanseodde Havn Møllebugthavn Ny Møllebugt Flydende bulk Tør bulk/container Tør bulk/stykgods Stykgods/flydende bulk Værftshavn Trailer-terminal RO/RO Diverse erhvervsarealer Figur 1 Nuværende strategiplan 5

6 ADP har i samarbejde med Rambøll udarbejdet Planstrategi 2040, der er en langsigtet handlingsplan for havnens fremtidige struktur. Planstrategien skal samtidig ses som ADP s input til det forestående kommuneplanarbejde i Trekantområdet Danmark. Planstrategi 2040 tager afsæt i havnens nuværende kvaliteter og udviklingsmuligheder og fokuserer på de fremtidige krav til arealudnyttelse for at opnå en høj effektivitet. Derudover sætter Planstrategi 2040 fokus på, at der etableres veldefinerede grænser mellem havn og by. En væsentlig parameter i planlægningen af havnens fremtidige arealer er derfor at respektere grænsefladen til byen. 1.2 Eksisterende havnearealer Trafik- og erhvervshavnen udgør i dag følgende områder: Skanseodde Havn, Kastelshavn, Vesthavn, Centerhavn og Møllebugthavn. I dag er der ikke udprægede havneaktiviteter på Kemiras tidligere arealer, men dette område opfattes stadig som en del af havnen. Kastelshavnen indgår derfor her som en del af den eksisterende trafik- og erhvervshavn. I ADP s strategiplan 2010 opererer havnen med 5 godssegmenter: Flydende bulk Tør bulk Ro/Ro (Roll on/roll off) Containere Stykgods I Planstrategi 2040 tages der udgangspunkt i, at havnen også fremover vil satse på ovenstående 5 segmenter med fortsat fokus på fleksibilitet som en vigtig parameter. Logistik er en proces i konstant udvikling med nye krav og behov fra havnens kunder til følge, og fleksibilitet er her en nødvendighed for at imødekomme disse behov. Tendensen går i retning af samling af flere funktioner i såkaldte one-stop-shopping koncepter. 1.3 Målsætningen i Planstrategi 2040 Målsætningen i Planstrategi 2040 er: at skabe harmoni mellem havnen og dens omgivelser At skabe en højeffektiv og fleksibel havn, hvor der tænkes i 3 dimensioner dvs. hvor udbygningen af havnen og dens faciliteter sker i bredde, dybde og højde at havnen også i fremtiden vil være en international konkurrencedygtig havn at havnen både i dag og på langt sigt kan leve op til kundernes krav gennem en effektiv arealdisponering Den overordnede vision i Planstrategi 2040 er at skabe en afbalanceret og acceptabel udvikling, der sikrer, at havnen kan koncentrere sig indadtil. Heri ligger der et ønske om at opnå lokal opbakning omkring havnen, hvilket anses for at være en meget væsentlig faktor for havnens fremtidige udviklingsmuligheder. Planstrategi 2040 skal desuden sikre sammenhæng mellem infrastruktur, kajanlæg, terminaler, pakhuse og øvrige faciliteter, således at de fysiske rammer for håndtering af gods fortsat optimeres og udvikles. 6

7 2 Planstrategi Disponering af arealer Ideen bag Planstrategi 2040 er at fastlægge og koncentrere havnens areal på et mere snævert område, således at havnens fremtidige grænser kommer til at gå fra Norgesgade i øst til Sanddal i syd. At havnen i fremtiden vil operere på et mere snævert geografisk område betyder, at de fremtidige udviklingsområder skal ses enten ved en udbygning ind i landet eller ud i vandet ved en indvinding af havnebassinerne samt ved en optimering af de nuværende arealer. Planstrategi 2040 forudsætter at havnens areal, hvor den nuværende lystbådehavn er placeret, kan indgå i havnens fremtidige udviklingsplan. Der foreligger for nærværende ikke nogen politisk afgørelse om den VVM - redegørelsen, der i perioden 2006/07 er udarbejdet for trailerterminal og lystbådehavn. Det kan betyde, at den faseopdelte Planstrategi må revurderes, hvilket kan indebære at de faser der lægges op til i Planstrategi 2040 (se side 18), vil få et andet forløb. Udviklingsmulighederne ind i landet ligger i arealet nord for Holstensvej, hvor Banedanmark har nedlagt skinnesvejsecentralen. Arealet udgør godt m 2 og skal som udgangspunkt benyttes til anlæggelse af en ny sporrist. Derudover kan området anvendes til forskellige havneaktiviteter. Arealet ligger tæt på byen, og de fremtidige aktiviteter skal derfor være forenelige med placeringen tættere på beboelse. Placeringen i bagarealet betyder, at de fremtidige godstyper til området skal være flytbare og kunne betale for den ekstra transport fra kaj til bagarealet. En kombination med andre logistik- og shippingaktiviteter er også muligt Planstrategi 2040 indeholder et forslag til en udbygning af havneområdet ved at etablere en kajforbindelse mellem kaj 14 og kaj 20, der giver mulighed for en udvidelse af baglandet på yderligere ca m 2. En indvinding af dette havnebassin vil ske på bekostning af kajkapaciteten i meter. Udviklingen peger i retning af færre men større skibsenheder, og hvis denne tendens fortsætter, vil det fremtidige krav til kajkapacitet blive mindre. På længere sigt er der mulighed for at etablere en direkte kajforbindelse mellem Centerhavnen (kaj 21) og Møllebugthavnen (kaj 26). Indvinding af dette havnebassin vil give et yderligere disponibelt areal til havnen på ca m2. Indvindingen er meget omkostningskrævende og vil ske på bekostning af relativ stor og dyr kajkapacitet. Det er derfor valgt ikke at lade denne løsning indgå i Planstrategi Planstrategi 2040 arbejder med 3 nye udbygningsområder: Område 1: Eksisterende lystbådehavn Den eksisterende RO/RO terminal i Vesthavnen flyttes til området, hvor Lystbådehavnen ligger i dag. Der etableres en afskærmning mod Sanddal-området og den nye lystbådehavn, eventuelt i form af en 4-etagers høj randbebyggelse. Flytningen af Ro/Ro terminalen fra Vesthavnen er en forudsætning for Planstrategi Område 2: Banedanmarks areal nord for Holstensvej Dette areal skal bl.a. anvendes til placering af ny sporrist. Derudover kan arealet udnyttes til håndtering af godstyper, som er forenelige med placeringen tættere på beboelse, og som omkostningsmæssigt er flytbare fra kaj til bagareal. Mulig kombination med andre logistik- og shippingaktiviteter. Område 3: Indvinding af havnebassin mellem kaj 14 og kaj 20 Indvinding af dette område giver et stort sammenhængende areal. Indvinding vil ske på bekostning af mindre kajkapacitet i meter. 7

8 2 Kaj 14 3 Kaj 21 Kaj 20 Kaj 26 1 Værftsområde og råolieterminal Udbygningsmuligheder Eksisterende areal Figur 2 Planstrategi 2040 udbygningsmuligheder 8

9 Skanseodde Havn vil også fremover danne ramme om udskibning af råolie fra Nordsøen. Området indgår i Planstrategi 2040, men med en anden signatur, da de eksisterende aktiviteter er afhængige af oliereserven i Nordsøen. Når det ikke længere er rentabelt at udvinde olien fra Nordsøen, kan der foretages en revurdering af anvendelsen af dette areal, og det kan eventuelt overgå til andre formål. Så længe der er olie i Nordsøen, vil funktioner og faciliteter til udskibning af råolie være et højt prioriteret område for ADP og vil derfor tænkes ind i gennemførelsen af planstrategiens faser. Indhegning/sikring af havnens område foreslås at følge havnens ydre afgrænsning mod Holstensvej og Strandvejen. Dette hegn gennembrydes af to tjek-in porte for vejtransport ved henholdsvis Centerhavnsvej og Nyhavnsvej. Desuden vil der være en tjek-in port ved indkørslen til Banedanmarks nuværende areal Kemira Værftshavn Skanseodde Havn Areal i dag Areal 2040 Den fremtidige havns samlede areal inklusiv de tre udbygningsområder svarer stort set til havnens areal i dag inklusiv Kemiragrunden, Skanseodde Havn og Værftshavnen. Arealdisponeringen i Planstrategi 2040 tager derfor i høj grad hensyn til byens behov, og med denne plan forventes det, at det er muligt at opnå visionen om at skabe harmoni med byen, så havnen kan arbejde indadtil. Indenfor planstrategiens havneområder vil der blive skabt en højeffektiv havn, der vil være rustet til den fremtidige vækst i godsmængderne. Figur 3 Havnens arealer (m 2 ) i dag og i år

10 2.2 Jernbane En vigtig parameter for den fremtidige havn er en effektiv jernbanedækning. En model for den fremtidige jernbanedækning i Planstrategi 2040 bygger på at anlægge en sporrist på Banedanmarks nuværende arealer mellem Holstensvej og Prangervej, således at sporristen ikke spærrer for de kajnære faciliteter. Linieføringen for havnens hovedspor vil krydse Holstensvej på et sted, hvor der er god opmarchkapacitet for vejtrafikken, og hvor jernbanen ikke generer havnetrafikken. Fra sporristen til havneområdet forløber jernbanens linieføring i en kurve med en radius på 140. Denne kurveradius er valgt for at trække krydsningspunktet ved Holstensvej så langt mod vest som muligt i respekt for Fredericia Kommunes ønsker om en afslutning af voldanlægget. Havnesporets linieføring giver mulighed for en fremtidig jernbanedækning af alle kajer. I en tidlig fase skal der reserveres arealer til at anlægge et nyt sporanlæg langs Vesthavnsvej. Jernbanespor Evt. jernbanespor Figur 4 Jernbanespor 10

11 2.3 Vejtrafik Fredericia Havn har en fordelagtig placering i forhold til det overordnede vejnet. Det skal sikres, at der opnås en optimal trafikbetjening inde på selve havnens område, og at tilslutningen til det overordnede vejnet sker i knudepunkter, der har kapacitet til at kunne afvikle havnetrafikken tilfredsstillende. Holstensvej Vesthavnsvej En model for det fremtidige vejnet i Planstrategi 2040 er at bygge det op efter en kamstruktur. Dette giver den bedst mulige betjening af havnens arealer og mindst mulig omvejskørsel. Vesthavnsvej og Møllebugtvej samt en forlængelse af sidstnævnte vil fungere som fordelingsveje på havnens område. Strandvejen Møllebugtvej Nyhavnsvej Havnen tilsluttes det overordnede vejnet i to knudepunkter en sydlig tilslutning til Strandvejen ved Nyhavnsvej og en nordlig tilslutning til Holstensvej i det nuværende kryds ved Centerhavnsvej. Krydset mellem Holstensvej og Strandvejen påtænkes på længere sigt flyttet mod nordvest for at opnå en bedre udnyttelse af Banedanmarks areal mellem Holstensvej og Prangervej. Indkørsler til havnen udlægges for modulvogntog. Holstensvej vil - udover at betjene trafikken til havnen - også betjene den generelle bytrafik til den sydøstlige del af Fredericia. Figur 5 Køreveje Overordnet trafikkorridor Internt vejnet Tjek-ind 11

12 2.4 Samlet infrastrukturplan Holstensvej Vesthavnsvej Strandvejen Møllebugtvej Nyhavnsvej Overordnet trafikkorridor Internt vejnet Tjek-ind/gate Jernbanespor Evt. jernbanespor Figur 6 Model for samlet infrastruktur i Planstrategi

13 2.5 Miljø og grænseflade mod byen Et vigtigt mål i Planstrategi 2040 er at respektere grænsefladen mod byen. Det betyder, at den fremtidige disponering af havnens arealer skal ske under hensyntagen til den miljømæssige belastning. Jo tættere arealerne ligger på byen jo mindre miljømæssig belastning. Holstensvej Vesthavnsvej Havnen inddeles derfor i miljøzoner, hvor de mest belastende aktiviteter placeres mod vandet og afskærmes af mindre miljøbelastende zoner. Havnens randområde mod byen skal til enhver tid overholde de gældende grænseværdier for miljøbelastning. Hvis der f.eks. placeres støjende aktiviteter i disse områder, vil der blive etableret støjdæmpende foranstaltninger, så grænseværdien ved byen overholdes. Dette princip er skitseret i diagrammet nedenfor. Strandvejen Møllebugtvej Nyhavnsvej Randbebyggelse Støjdæmpende tiltag By Trafikhavn By Gældende grænseværdier Stigende miljøbelastning Figur 7 Miljøbelastning 13

14 Randområderne mod byen bør generelt have et grønt præg for at skabe en blødere overgang mellem havn og by. For det østlige randområde vil dette betyde, at der opnås en visuel afslutning af volden. 2.6 Den sydlige grænseflade mellem havn og by I det sydlige randområde skal der etableres en form for afskærmning mod den nye lystbådehavn og det eksisterende boligområde både af æstetiske og støjmæssige hensyn. Derfor foreslås der her en mere markant afgrænsning af havnen mod byen i form af en 4-etagers høj randbebyggelse parallelt med Ro/Ro terminalen. Det forventes, at bebyggelsen skal anvendes til erhvervs- og boligformål. Forslag til randbebyggelse 14

15 2.7 Den østlige grænseflade mellem havn og by - retablering af voldanlæg, broforbindelse og byport Voldanlæg, broforbindelse og byport Det arkitektoniske greb er en retablering af den sydligste bastion i det historiske voldanlæg en ny præcis grundform men med en nutidig bearbejdelse og fortolkning af voldanlæggets elementer, tilpasset stedets fremtidige karakter og funktioner. Med udgangspunkt i den sydlige voldskråning lægges to lavere plateauer ind, som formidler overgangen fra voldkrone til niveau. De nye plateauer, der gennemskæres af den ny banetracé i en blød bue, udformes som nutidige landskabsanlæg med historiske spor og elementer der peger frem. Voldanlæg - et historisk træk Sti - og broforbindelse Stiforbindelsen fra Mindelunden eller umiddelbart øst herfor følger de nye terrasserede plateauer i en nedadgående bevægelse. Forløbet fortsætter over Holstensvej i en spændt, svungen brobue, der ender parallelt med vejen. Det giver mulighed for at etablere en udsigtsplatform/balkon ud over havnearealerne som beskrevet i Portamento projektet. Afslutning af voldanlæg 15

16 Sjællandsgade Øster Voldgade Dronningensgade Kongensgade Kongensstræde Dalegade Bjergegade Vester voldga de Prangervej Fynsgade Fynsgade Købmagergade Prinsessegade Gothersgade Vendersgade Norgesgade Lollandsgade Lollandsg LLollandsgad ollllandsggade ollandsga gad addee Holstensvej Oldenborggade Oldenborggade -5,60 Sundegade Falstersgade 8 Kastelsvej Bajon etten Sønder voldgade Vesthavnsvej 7-5,60 Værftsvej -5,60 Slippe 2 9 Slippe 3-3,00-7, ,00 6,40-6 Centerhavnsvej ,0 13-5, , , Olievej 10-9,00-12, 00 SVOVLS YREKAJ -10, 00 3 rhavn -1 3,70 Benzinvej 0 3,5-1 sgade -12, 00 Kongen 2-15, , , , 00 Eksempler på fortolkninger af voldanlægsmotivet på de nye lavereliggende voldplateauer Vester vo ldgade Prangervej K -2,5 K 15 K0 Principsnit N/S der viser voldanlæggets plateauer K 7,5 Stiforbindelse K 3,5 Holstensvej Kote 15 Bro Jernbane Kote -2,5 16 ti ts lag n Pla K = Kote Eksempel på broens svungne bue over Holstensvej set fra Volden mod sydøst. Her vist med trappenedgange til havnen og Holstensvej

17 Med broens højde på ca. 5 m over vejniveau vil der allerede herfra være en vid udsigt over havnearealerne. Broens konstruktion tænkes udformet, så den trækker på inspiration fra de umiddelbare omgivelser i den store skala, havnen og industriområderne. Det er en åben og luftig konstruktion i stål, stålwirer og glas, der gør den markant, men samtidigt åben og let. Identitet Med sin asymmetriske konstruktion vil bromast og fæste fungere som en dynamisk adgang til byen og vartegn for havnen. Eksisterende forhold Visualisering af ny broforbindelse - og byport set mod øst ad Holstensvej Principielt forløb af stibro over Holstensvej 17

18 3 Faseinddeling Planstrategi 2040 er en langsigtet handlingsplan for den fremtidige udnyttelse af arealerne på Fredericia Havn. Planen indeholder tre nye udviklingsområder samt en ny infrastruktur i form af veje og jernbanespor. Realiseringen af masterplanen er opdelt i to faser både hvad angår arealopkøb og anlæggelse af ny infrastruktur. MÅL Fase 1 Fase 2 I dag Arealer Etablering af kajforbindelse mellem kaj 14 og kaj 20 og indvinding af havnebassin Infrastruktur Omlægning af nordlige adgangsvej fra Strandvejen Forlængelse af Centerhavnsvej mod nord Arealer Flytning af Ro/Ro terminalen til Ny Møllebugthavn Opkøb af Banedanmarks arealer mellem Holstensvej og Prangervej Udlægning af reservationsarealer til fremtidige jernbanespor Infrastruktur Anlæggelse af ny sporrist Forlængelse af Møllebugtvej til Ro/ Ro terminalen Anlæggelse af nyt havnespor fra sporrist hen over Holstensvej og til eksisterende spor i Vesthavnen Etablering af nye vejforbindelser til udviklingsområde 3 mellem kaj 14 og kaj 20 Anlæg af spor langs forlængelsen af kaj 20 Afslutning af spor-ringforbindelse ved Møllebugthavnen Eventuelt anlæg af transitspor langs Vesthavnsvej 18

19 19

20 Fredericia Havn Planstrategi

Masterplan for Nyborg Havn A/S

Masterplan for Nyborg Havn A/S Nyborg Havn Masterplan for Nyborg Havn A/S Juni 2008 Rambøll Nyvig 1 Nyborg Havn A/S Juni 2008 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 1.1 Eksisterende havnearealer 6 1.2 Vision for Nyborg Havn 6 2 Området

Læs mere

BELIGGENHED FORPLIGTER

BELIGGENHED FORPLIGTER BELIGGENHED FORPLIGTER Associated Danish Ports A/S (ADP) driver tre danske havne: Fredericia, Nyborg og Middelfart. Og det har vi gjort siden 2000. Vores havne har internationale standarder i forhold til

Læs mere

Strategi for Horsens Erhvervshavn 2015-2020

Strategi for Horsens Erhvervshavn 2015-2020 Strategi for Horsens Erhvervshavn 2015-2020 Indhold: Baggrund.3 Vision.4 Strategi..5 Handlingsplan..7 Opfølgning..9 Baggrund Horsens by og havnen hører sammen og har gjort det i hundredvis af år. Havnen

Læs mere

indkaldelse af idéer og forslag

indkaldelse af idéer og forslag indkaldelse af idéer og forslag CENTER FOR BYUDVIKLING OG MOBILITET Ny Færgeterminal i Østhavnen Der er fuld gang i at omdanne Nordhavnen til den nye bydel Aarhus Ø. For at omdannelsen kan fortsætte, er

Læs mere

Porten til Europa - perspektiver for Jyllands Korridoren. Hans Kirk, formand UdviklingsRåd Sønderjylland

Porten til Europa - perspektiver for Jyllands Korridoren. Hans Kirk, formand UdviklingsRåd Sønderjylland Porten til Europa - perspektiver for Jyllands Korridoren Hans Kirk, formand UdviklingsRåd Sønderjylland TØF Godskonference 2011 Porten til Europa - perspektiver for Jyllands Korridoren Krav til fremtidens

Læs mere

DB Schenker Rail Scandinavia

DB Schenker Rail Scandinavia DB Schenker Rail Scandinavia Miljørigtig godstransport og effektivitet på tværs af grænser Sverige Danmark - Tyskland 1 Om DB Schenker Rail Scandinavia er ejet i fællesskab af Deutsche Bahn (D) og Green

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ Planlægning og Byggeri Aarhus Kommune. Bygningshøjder og omfang Aarhus Ø

TEKNIK OG MILJØ Planlægning og Byggeri Aarhus Kommune. Bygningshøjder og omfang Aarhus Ø Til: Teknisk Udvalg Punkt 5 til Teknisk Udvalgs møde Mandag den 10. marts 2014 7. februar 2014 Side 1 af 5 Bygningshøjder og omfang Aarhus Ø TEKNIK OG MILJØ Planlægning og Byggeri Aarhus Kommune 1. Konklusion

Læs mere

Godsomsætning i danske havne set i et udviklingsperspektiv

Godsomsætning i danske havne set i et udviklingsperspektiv Korsbæk Kommune 1 Godsomsætning i danske havne set i et udviklingsperspektiv Præsentation på Trafikdage i Aalborg august 2006 www.tetraplan.dk 2 Korsbæk Godsomsætning Kommune i danske havne set i et udviklingsperspektiv

Læs mere

BYUDVIKLING TOMMERUP VEST. November 2016

BYUDVIKLING TOMMERUP VEST. November 2016 BYUDVIKLING TOMMERUP VEST November 2016 BYSTRUKTUR Skovstrupvej - Livet på landet i byen Skolevej - LandsBYmidten Vestervangen - Parcelhusområdet Tommerup Vest inddeles i tre bebyggede områder, som knytter

Læs mere

LOKALPLAN 1-14 Ølby skoles udvidelse

LOKALPLAN 1-14 Ølby skoles udvidelse LOKALPLAN 1-14 Ølby skoles udvidelse KØGE KOMMUNE 1980 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 1-14 UDVIDELSE AF ØLBY SKOLE REDEGØRELSE LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING Nærværende lokalplan nr. 1-14 omfatter

Læs mere

LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole

LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole KØGE KOMMUNE 1979 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 1-04 FRITIDSHJEM VED ØLBY SKOLE REDEGØRELSE FOR LOKALPLANFORSLAG LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING Regionsplanens

Læs mere

Nuværende havneareal: 2.000.000 m2 Planlagte investeringer til 2015: 3.000.000.000 kr. Forventet havneareal i 2015: 3.000.000 m2

Nuværende havneareal: 2.000.000 m2 Planlagte investeringer til 2015: 3.000.000.000 kr. Forventet havneareal i 2015: 3.000.000 m2 Weidekampsgade 10 Postboks 3370 2300 København S Telefon 3370 3137 Telefax 3370 3071 Giro nr. 200 30 31 FORSLAG TIL HAVNEPAKKE Ref JKS jks@danskehavne.dk Dir 3370 3137 www.danskehavne.dk 3. oktober 2008

Læs mere

1. offentlighedsfase Marina City Ny lystbådehavn og bydel ved Marina Syd i Kolding

1. offentlighedsfase Marina City Ny lystbådehavn og bydel ved Marina Syd i Kolding 1. offentlighedsfase Marina City Ny lystbådehavn og bydel ved Marina Syd i Kolding Kom med idéer og forslag til miljørapport og planforslag fra den 22. marts 2017 til den 19. april 2017 Kolding Kommune

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 Kommuneplantillæg Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 Kommuneplantillægget er udarbejdet for at sikre, at lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanen, som Planloven foreskriver. Ændring af kommuneplanens

Læs mere

Helhedsplanlægning for Tangkrogområdet forudgående høring

Helhedsplanlægning for Tangkrogområdet forudgående høring Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 27. april 2017 Helhedsplanlægning for Tangkrogområdet forudgående høring Igangsætning af forudgående høring om kommuneplanlægning og

Læs mere

Fælles indspil om hovedstadsregionens trafikale udfordringer. Borgmester Kjeld Hansen, formand for KKR og Regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen

Fælles indspil om hovedstadsregionens trafikale udfordringer. Borgmester Kjeld Hansen, formand for KKR og Regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen Investeringer KKR HOVEDSTADEN i fremtiden Fælles indspil om hovedstadsregionens trafikale udfordringer Borgmester Kjeld Hansen, formand for KKR og Regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen 21. april 2008

Læs mere

FORSLAG - TILLÆG NR. 5 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2013

FORSLAG - TILLÆG NR. 5 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2013 Offentlig høring i perioden fra 16.09.2015 til 11.11.2015 FORSLAG - TILLÆG NR. 5 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2013 Baggrund I 2003 2004 udarbejdede gl. Fakse Kommune en samlende og perspektiverende lokalplan for

Læs mere

Bemærkninger til indkomne forslag til Planstrategien

Bemærkninger til indkomne forslag til Planstrategien Samlet af Trekantområdet Danmark sekretariatet. Bemærkninger til indkomne forslag til Planstrategien Afsender Resumé Bemærkninger Vejle Amts Historiske Samfund (Billund og Vejle) Historisk Samfund bakker

Læs mere

SKITSEFORSLAG TIL DÆKMOLEVEJ HVIDE SANDE HAVNEKLIT

SKITSEFORSLAG TIL DÆKMOLEVEJ HVIDE SANDE HAVNEKLIT SKITSEFORSLAG TIL DÆKMOLEVEJ HVIDE SANDE HAVNEKLIT Udarbejdet af Absolut Landskab i samarbejde med Mist+grassat. Projektet er udarbejdet i forbindelse med Turismepotentialeplaner i Søndervig og, Erhvervsmæssig

Læs mere

Nøglen til. grøn transport. I denne folder kan du læse mere om, hvordan Kolding Havn kan blive din nøgle til. grøn transport

Nøglen til. grøn transport. I denne folder kan du læse mere om, hvordan Kolding Havn kan blive din nøgle til. grøn transport I denne folder kan du læse mere om, hvordan Kolding Havn kan blive din nøgle til grøn transport Nøglen til grøn transport Når vi flytter gods fra et sted til andet har det konsekvenser for vores omgivelser.

Læs mere

Høiriisgård bakker. - en ny grøn bydel. Volumenanalyse af d. 16.08.2011

Høiriisgård bakker. - en ny grøn bydel. Volumenanalyse af d. 16.08.2011 Høiriisgård bakker - en ny grøn bydel Volumenanalyse af d. 16.08.2011 Parcelhuskvarter Motorvej Jernbane Byggegrund Århus Midtby Indfaldsvej Rekreativt naturområde Situation Byggegrunden er karakteriseret

Læs mere

2012 var et godt år for ADP

2012 var et godt år for ADP Årsberetning 212 Årsberetning 212 212 var et godt år for ADP Vi nåede en omsætning på 13,4 mio. kr. en stigning på 2 % i forhold til 211. Omsætningen udviklede sig dermed helt som forventet. Resultatet

Læs mere

Fredericia Havn. Beliggenhed. Anmærkning. Havnen. Sidste opdateringer Tekst: Plan 1:

Fredericia Havn. Beliggenhed. Anmærkning. Havnen. Sidste opdateringer Tekst: Plan 1: Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 22-12-2016 Fredericia Havn Sidste opdateringer Tekst: 29-6-2016 - Plan 1: 10-8-2016 Beliggenhed Lillebælt, Snævringen 55 33,2'N 9 43,8'E - kort 158 Vesthavn - fotograferet

Læs mere

Svaret vedlægges i 5 eksemplarer.

Svaret vedlægges i 5 eksemplarer. Europaudvalget TRU alm. del - Svar på Spørgsmål 133 Offentligt Folketingets Trafikudvalg Christiansborg 1240 København K Dato J.nr. : : 15. december 2005 004-000331 Trafikudvalget har i brev af 18. november

Læs mere

Havnen som vigtigt led i logistikkæden. ved Niels Vallø, Adm. Direktør Cargo Service A/S

Havnen som vigtigt led i logistikkæden. ved Niels Vallø, Adm. Direktør Cargo Service A/S Godskonference 2009 Havnen som vigtigt led i logistikkæden ved Niels Vallø, Adm. Direktør Cargo Service A/S Cargo Service Største stevedoreselskab i havnen Håndterer ca. 5 mio. tons last årligt Driver

Læs mere

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Humleby Vi er 750 mennesker, der bor i 235 byggeforeningshuse, opført i perioden 1886-91 som arbejderboliger for B&W. Husene

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Tillæg nr. 5. Kommuneplan Rammeområde 28.F.02 Område til fritidsformål ved Handbjerg Strand.

Tillæg nr. 5. Kommuneplan Rammeområde 28.F.02 Område til fritidsformål ved Handbjerg Strand. Tillæg nr. 5 Rammeområde 28.F.02 Område til fritidsformål ved Handbjerg Strand. Rammeområde 18.O.03 Ændring af bestemmelserne for område til offentlige formål udkast HOLSTEBRO KOMMUNE Offentlig fremlæggelse

Læs mere

Dispositionsplan Hjallerup Øst

Dispositionsplan Hjallerup Øst Dispositionsplan Hjallerup Øst Indledning Brønderslev Kommune oplever god interesse for at bosætte sig i Hjallerup - særligt i Hjallerup Øst, hvor der er gode og sikre forbindelser til skole og institutioner.

Læs mere

Transportens dag 2011 Havnenes rolle i transportsystemet Orla Grøn Pedersen, formand for Havnelovudvalget

Transportens dag 2011 Havnenes rolle i transportsystemet Orla Grøn Pedersen, formand for Havnelovudvalget Transportens dag 2011 Havnenes rolle i transportsystemet Orla Grøn Pedersen, formand for Havnelovudvalget Disposition: Havnenes rolle i transportsystemet Havnenes udvikling siden år 2000 Havneloven i dag

Læs mere

VVM-TILLADELSE NY VEJADGANG TIL UDVIDET RANDERS HAVN

VVM-TILLADELSE NY VEJADGANG TIL UDVIDET RANDERS HAVN VVM-TILLADELSE NY VEJADGANG TIL UDVIDET RANDERS HAVN Randers den 7. januar 2015 Miljø og Teknik Laksetorvet 1 8900 Randers C Telefon 8915 1515 PLANKONTOR@RANDERS.DK WWW.RANDERS.DK 2/6 VVM-TILLADELSE NY

Læs mere

Naturstyrelsen Odense

Naturstyrelsen Odense Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Naturstyrelsen Odense Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Banedanmark udarbejder et beslutningsgrundlag for renovering

Læs mere

Dansk havnestrategi 2025 Belyst i relation til mindre og mellemstore havne. Middelfart 18. september 2025 Fuldmægtig Jess Nørgaaard

Dansk havnestrategi 2025 Belyst i relation til mindre og mellemstore havne. Middelfart 18. september 2025 Fuldmægtig Jess Nørgaaard Dansk havnestrategi 2025 Belyst i relation til mindre og mellemstore havne Middelfart 18. september 2025 Fuldmægtig Jess Nørgaaard Hvor ligger de danske havne (121 havne og de 25 største) Side 2 Fakta

Læs mere

Bering-beder vejen. Tillæg nr. 43 til kommuneplan 2013

Bering-beder vejen. Tillæg nr. 43 til kommuneplan 2013 Tillæg nr. 43 til Kommuneplan 2013 Bering-beder vejen Tillæg nr. 43 til kommuneplan 2013 1 Tillæg nr. 43 til Kommuneplan 2013 kommuneplantillæg for Bering-beder vejen Udgivet af: Aarhus Kommune 2016 Indhold

Læs mere

ÅRHUS HAVN. INDSTILLING Til Århus Byråd Den Tlf. nr.: Jour. nr.: Ref.: BM/AV

ÅRHUS HAVN. INDSTILLING Til Århus Byråd Den Tlf. nr.: Jour. nr.: Ref.: BM/AV ÅRHUS HAVN INDSTILLING Til Århus Byråd Den 07.12.2004 Tlf. nr.: 86 13 32 66 Jour. nr.: 12.30.0001.04 Ref.: 17172 BM/AV Indstilling om forhøjelse af anlægsrammen med 500 mio. kr. 1. Resume Med den politiske

Læs mere

WWW.Haderslevhavn.dk Afgrænsning af planlægnings- og konsekvensområder. Baggrund! Kommuneplanen for 2001 2012 udpeger Haderslev Havn som et særligt planlægningstema.! Byrådet har besluttet at give havneområdet

Læs mere

Gennemgangen af indsigelser og bemærkninger er i det følgende foretaget emnevis. Numrene i parentes henviser til bilagsnumrene.

Gennemgangen af indsigelser og bemærkninger er i det følgende foretaget emnevis. Numrene i parentes henviser til bilagsnumrene. Bilag 14 Bilag til byrådsindstilling af indsigelser og bemærkninger, lp 972 Forslag til lokalplan, forslag til kommuneplantillæg, forslag til udbygningsaftale og forslag til miljørapport har været fremlagt

Læs mere

Tillæg nr. 10 til Kommuneplanen for Odense Kommune. Energivej - erhverv. Ændring af kommuneplanområde 5. Stige. Næsby.

Tillæg nr. 10 til Kommuneplanen for Odense Kommune. Energivej - erhverv. Ændring af kommuneplanområde 5. Stige. Næsby. Tillæg nr. 10 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune Energivej - erhverv Ændring af kommuneplanområde 5 10 11 Stige 9 Korup 8 Næsby Tarup Bolbro 0 Bymidten 1 Seden 3 Vollsmose 7 6 Bellinge 2 Dalum

Læs mere

Strategi og visionsplan for Rønne Havn A/S frem mod år 2020

Strategi og visionsplan for Rønne Havn A/S frem mod år 2020 Strategi og visionsplan for Rønne Havn A/S frem mod år 2020 Bestyrelsens og ledende medarbejderes tanker om strategier og visioner blev fremlagt på brugermødet den 12. november 2009. Arbejdet med en egentlig

Læs mere

Miljøstyrelsen

Miljøstyrelsen Kommuneplanafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C Miljøstyrelsen aar@mst.dk Side 1 af 5 Foreløbigt høringssvar vedrørende Forslag til kommuneplantillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013 for Aarhus Kommune

Læs mere

Ny Lokalplan 6-02 Rammeplan for Lellinge

Ny Lokalplan 6-02 Rammeplan for Lellinge Forslag til: Ny Lokalplan 6-02 Dette forslag er udarbejdet af Lellinge Beboerforening i juni måned 2011. Forslaget skal starte en debat i Lellinge, så Lellinge Beboerforening - med en så bred opbakning

Læs mere

Miljøvurdering af Forslag til Kommuneplan 2009

Miljøvurdering af Forslag til Kommuneplan 2009 Vejle Kommune Miljøvurdering af Forslag til Kommuneplan 2009 Mål og rammer for lokalplanlægningen Januar 2009 Screening af ændrede rammer af Kommuneplan 2009 for Vejle Kommune Generelle rammer Emne Udvidelse

Læs mere

Naturstyrelsen Odense

Naturstyrelsen Odense Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Naturstyrelsen Odense Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Banedanmark udarbejder et beslutningsgrundlag for renovering

Læs mere

Forslag til lokalplan 148, Produktionshus og Eventhal Priorparken

Forslag til lokalplan 148, Produktionshus og Eventhal Priorparken Forslag til lokalplan 148, Produktionshus og Eventhal Priorparken Bilag 4 Oversigt over høringssvar og forvaltningens bemærkninger I det følgende er de forskellige indsigelser og kommentarer samlet under

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

orehoved havn på falster PRODUKTIONSSTED FOR NY STORSTRØMSBRO

orehoved havn på falster PRODUKTIONSSTED FOR NY STORSTRØMSBRO orehoved havn på falster PRODUKTIONSSTED FOR NY STORSTRØMSBRO 1 OREHOVED HAVN SOM PRODUKTIONSSTED FOR NY STORSTRØMSBRO Indhold 1. Forslag til placering af arbejdsplads... 3 2. OREHOVED HAVN SOM PRODUKTIONSSTED

Læs mere

VVM 3. Limfjordsforbindelse

VVM 3. Limfjordsforbindelse VVM 3. Limfjordsforbindelse Reflektioner over trafikudviklingen over Limfjorden Usikkerhed om trafikudviklingen og dermed behovet for yderligere vejkapacitet over Limfjorden Hvis udviklingen i trafikken

Læs mere

Etablering af ny midtjysk motorvej

Etablering af ny midtjysk motorvej Notat: Etablering af ny midtjysk motorvej Aftale om En grøn transportpolitik I januar 2009 blev der indgået en aftale mellem regeringen (Venstre og De Konservative), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti,

Læs mere

Indstilling. Lokalplan 934, Erhvervsområde på Østhavnen - endelig. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten

Indstilling. Lokalplan 934, Erhvervsområde på Østhavnen - endelig. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten d og Omsorg Den 19. juni 2013 Aarhus Kommune Teknik og Miljø Lokalplan 934, Erhvervsområde på Østhavnen - endelig Endelig vedtagelse af Lokalplan 934 Erhvervsområde

Læs mere

SÆBY SØBAD UDVIKLINGSPROJEKT FOROFFENTLIGHEDSFASE

SÆBY SØBAD UDVIKLINGSPROJEKT FOROFFENTLIGHEDSFASE SÆBY SØBAD UDVIKLINGSPROJEKT FOROFFENTLIGHEDSFASE Visualisering af fremtidigt projekt Indledning Planområde:, 11 hektar Strandbeskyttelseslinie Kortoversigt over områdets bebyggelse samt nabobebyggelse

Læs mere

Teknisk notat. Indledning

Teknisk notat. Indledning Teknisk notat Center Plan Byg og Vej Journalnr: 05.01.35-G01-1-16 Ref.: Asger Rahbek Hansen Dato: rev. 26.04.2017 Indledning På foranledning af Søren Søe er nærværende notat udarbejdet, som forslag til

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vurdering af løsningsforslag for ny adgangsvej til Eco Park, Rønnede. Faxe Kommune. 1 Baggrund. 2 Forslagene til vejføring

Indholdsfortegnelse. Vurdering af løsningsforslag for ny adgangsvej til Eco Park, Rønnede. Faxe Kommune. 1 Baggrund. 2 Forslagene til vejføring Faxe Kommune Vurdering af løsningsforslag for ny adgangsvej til Eco Park, Rønnede COWI A/S Jens Chr S 8000 Aarhu Telefon 87 Telefax 87 wwwcowid Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 1 2 Forslagene til vejføring

Læs mere

Tillæg nr. 7 til Kommuneplan

Tillæg nr. 7 til Kommuneplan Tillæg nr. 7 til Kommuneplan 2009-2021 Kommuneplantillægget er udarbejdet for at sikre, at lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanen, som Planloven foreskriver. Ændring af kommuneplanens rammer

Læs mere

Miljøvurdering af Vejudbygningsplan for Aalborg 2009-16, tillæg - februar 2009

Miljøvurdering af Vejudbygningsplan for Aalborg 2009-16, tillæg - februar 2009 Til Kopi til Fra Trafik og Veje, att. Malene Kofoed Nielsen Sagen Pia Mathiasen 22-04-2009 Sagsnr.: 2008-10049 Dok.nr.: 2009-123969 Init.: pim Miljøvurdering af Vejudbygningsplan for Aalborg 2009-16, tillæg

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

VVM ens betydning og potentiale i store og komplekse sager DONG/Shell Hejre projekt i Fredericia

VVM ens betydning og potentiale i store og komplekse sager DONG/Shell Hejre projekt i Fredericia VVM ens betydning og potentiale i store og komplekse sager DONG/Shell Hejre projekt i Fredericia VVM for begyndere 9. November 2011 Klaus Hougaard Miljøstyrelsen Odense Projektet er affødt af en planlagt

Læs mere

DB Schenker Rail Scandinavia A/S Administrerende direktør Stig Kyster-Hansen

DB Schenker Rail Scandinavia A/S Administrerende direktør Stig Kyster-Hansen DB Schenker Rail Scandinavia A/S Administrerende direktør Stig Kyster-Hansen Fremtidsmulighederne for containertransport i dansk og nordeuropæisk perspektiv 1. marts 2012 Om DB Schenker Rail Scandinavia

Læs mere

Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune

Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune 1. Rudkøbing Erhvervsområder Fremtidig anvendelse 1.E.1 Bellevue Erhvervsvirksomheder i miljøklasse 1-3, herunder lette produktionsvirksomheder, håndværks og

Læs mere

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 DEPARTEMENTET Dato 8. april 2010 Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk analyse

Læs mere

Håndværkerkvarteret. debatoplæg. april 2015

Håndværkerkvarteret. debatoplæg. april 2015 Håndværkerkvarteret debatoplæg april 2015 Baggrunden for dette debatoplæg Byen udvikler sig, og byomdannelsen nærmer sig Håndværkerkvarteret fra flere sider. Godsbanearealet vest for og Eternitten sydøst

Læs mere

Tillæg til Plan- og udviklingsstrategi - Holbæk i Fællesskab. Nyt byudviklingsområde i Holbæk Vest

Tillæg til Plan- og udviklingsstrategi - Holbæk i Fællesskab. Nyt byudviklingsområde i Holbæk Vest Tillæg til Plan- og udviklingsstrategi - Holbæk i Fællesskab Nyt byudviklingsområde i Holbæk Vest Forord Formål Erhvervsministeren har med brev af den 10. februar 2017 inviteret kommunerne til at forberede

Læs mere

OFFENTLIG HØRING OM SKITSE TIL HELHEDSPLAN FOR TANGKROGOMRÅDET MARTS 2015

OFFENTLIG HØRING OM SKITSE TIL HELHEDSPLAN FOR TANGKROGOMRÅDET MARTS 2015 OFFENTLIG HØRING OM SKITSE TIL HELHEDSPLAN FOR TANGKROGOMRÅDET MARTS 2015 1 Sumatravej ØSTHAVNSVEJ Marselisborg Havnevej TANGKROGEN STRANDVEJEN Tangkrogen ligger centralt i Aarhus, syd for midtbyen og

Læs mere

Udvidelse af Svendborg Lystbådehavn. Praksis Arkitekter - 30.05.12

Udvidelse af Svendborg Lystbådehavn. Praksis Arkitekter - 30.05.12 Udvidelse af Svendborg Lystbådehavn Praksis Arkitekter - 30.05.12 HOVEDGREB Hovedgrebet tager afsæt i den eksisterende runde havn fra 1930erne. Omkring denne etableres en ellipseformet ydermole der lægger

Læs mere

Kortlægning af vejtrafikstøj i Fredericia Kommune

Kortlægning af vejtrafikstøj i Fredericia Kommune Side 1 Kortlægning af vejtrafikstøj i Fredericia Kommune April 2009 Udgivelsesdato : 2. april 2009 Projekt : 35.8661.02 Rapportnr : T4.005.08 Udarbejdet : Hans Bjergegaard Kontrolleret : Niels-Jørgen Hviid

Læs mere

Bilag 1 Visuelle forhold

Bilag 1 Visuelle forhold Nuværende forhold Det nuværende kystlandskab på Østamager er lavt med kun små højdevariationer. Amager Strandvej ligger ca. 2 m over daglig vande, og de åbne græs-, sand og klitflader ud mod vandet ligger

Læs mere

THYBORØN HAVN. Oplæg til kommuneplantillæg for Masterplan 2030

THYBORØN HAVN. Oplæg til kommuneplantillæg for Masterplan 2030 THYBORØN HAVN. Oplæg til kommuneplantillæg for Masterplan 2030 Thyborøn Havn set mod Rønland Thyborøn Havn ønsker at udvide havnen. Havnen er en vigtig arbejdsplads og Lemvig Kommune ønsker at støtte op

Læs mere

Tunnel under Marselis Boulevard

Tunnel under Marselis Boulevard Tunnel under Marselis Boulevard Anlæg af forbedret vejforbindelse Åhavevej Marselis Boulevard Århus Havn Information fra Århus Kommune til beboere og virksomheder Århus kommune Teknik og Miljø Trafik og

Læs mere

BYOMDANNELSE PÅ ÅRHUS HAVN

BYOMDANNELSE PÅ ÅRHUS HAVN BYOMDANNELSE PÅ ÅRHUS HAVN Baggrund Helhedsplan for bynære havnearealer Dispositionsplan Nordhavnen Trafikale udfordringer BAGGRUND Omdannelse af en aktiv havn Godsomsætning: 11 mio. tons/år Stor containerhavn:

Læs mere

Godkendelse af Kommuneplantillæg og Lokalplan Boliger, Forchhammersvej, Hobrovejkvarteret (2. forelæggelse)

Godkendelse af Kommuneplantillæg og Lokalplan Boliger, Forchhammersvej, Hobrovejkvarteret (2. forelæggelse) Punkt 4. Godkendelse af Kommuneplantillæg 3.023 og Lokalplan 3-2-106 Boliger, Forchhammersvej, Hobrovejkvarteret (2. forelæggelse) 2015-019780 By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender

Læs mere

Lindø. Et stærkt samarbejde mellem Odense Havn og Lindø Industripark. Infrastruktur - Offshore - Vind

Lindø. Et stærkt samarbejde mellem Odense Havn og Lindø Industripark. Infrastruktur - Offshore - Vind mellem Odense Havn og Lindø Industripark Infrastruktur - Offshore - Vind Lindø Et nyt stærkt samarbejde mellem Lindø Industripark og Odense Havn har taget form, og vi vil gerne præsentere mulighederne

Læs mere

Udviklingen i godstransporten i Danmark og EU

Udviklingen i godstransporten i Danmark og EU Udviklingen i godstransporten i Danmark og EU Af cheføkonom Ove Holm, Dansk Transport og Logistik (DTL), oho@dtl.eu Der er vækst og der vil følge mere vækst i godstransporten og dermed i behovet for kapacitet

Læs mere

Køge Unitterminal. VVM-redegørelse og miljøvurdering BILAG

Køge Unitterminal. VVM-redegørelse og miljøvurdering BILAG Køge Unitterminal VVM-redegørelse og miljøvurdering BILAG Marts 2015 Køge Unitterminal VVM Bilag 1 Bilag 1 Anlægstidsplan Køge Unitterminal VVM Bilag 1 Køge Unitterminal VVM Bilag 2 Bilag 2 Støjkonturkort

Læs mere

LOKALPLAN 3-05 Omsorgscenter Møllebo

LOKALPLAN 3-05 Omsorgscenter Møllebo LOKALPLAN 3-05 Omsorgscenter Møllebo KØGE KOMMUNE 1978 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 3-05 OMSORGSCENTER MØLLEBO REDEGØRELSE LOKALPLANENS FORHOLD TIL ØVRIG PLANLÆGNING FOR OMRÅDET Områdets be liggenhed Dispositionsplanen

Læs mere

Bilag 2 ændringsforslag til Fingerplan 2013

Bilag 2 ændringsforslag til Fingerplan 2013 Bilag 2 ændringsforslag til Fingerplan 2013 Spor 1 Område Ny anvendelse Nuværende Begrundelse Problemstilling Bjergvej 145 boliger. Området forventes planlagt til 2 grupper af klyngehuse. Klyngehusene

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Transportministeriet. Havneinfrastruktur. Trafikdage - den 24. august 2010 Specialkonsulent Søren Clausen

Transportministeriet. Havneinfrastruktur. Trafikdage - den 24. august 2010 Specialkonsulent Søren Clausen Havneinfrastruktur Trafikdage - den 24. august 2010 Specialkonsulent Søren Clausen Side 1 Organiseringen af infrastruktur i Danmark Hvem investerer i anlæg Infrastruktur Hvem foretager regulering af infrastrukturen?

Læs mere

Forudgående offentlig høring indkaldelse af ideer og forslag

Forudgående offentlig høring indkaldelse af ideer og forslag Forudgående offentlig høring indkaldelse af ideer og forslag VVM for udvikling af Kvickly-grunden i Horsens til byområde for butikker og boliger mv. 1. Hvad er VVM? Forkortelsen VVM står for Vurdering

Læs mere

STORSTRØMSFORBINDELSEN ARBEJDSAREALER NY BRO

STORSTRØMSFORBINDELSEN ARBEJDSAREALER NY BRO DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 21. marts 2014 13/18231 STORSTRØMSFORBINDELSEN ARBEJDSAREALER NY BRO 1. BAGGRUND OG TIDSPLAN I forbindelse med anlægsarbejderne af en ny Storstrømsbro bliver der

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Kommuneplantillæg om nye Vejanlæg i Aalborg Syd Byrådet vedtog den 14. december 2009

Læs mere

Godsspor til Esbjerg Havn - beslutningsgrundlag

Godsspor til Esbjerg Havn - beslutningsgrundlag Notat 28.09.12 Godsspor til Esbjerg Havn - beslutningsgrundlag Baggrund Med Aftale om nye initiativer som led i udmøntning af puljer af 22. oktober 2009 er der opnået enighed om at reservere et statsligt

Læs mere

Skovlund 19. SKOVLUND KOMMUNEPLAN 2013

Skovlund 19. SKOVLUND KOMMUNEPLAN 2013 Skovlund 19. SKOVLUND KOMMUNEPLAN 2013 VARDE KOMMUNE - RAMMEDEL - SEPTEMBER 2013 Kommuneplanens opbygning og retsvirkninger Kommuneplanens opbygning Kommuneplan 2013 består af: Hovedstruktur der angiver

Læs mere

Lokalplan nr. 44. for Gedser terminalområde

Lokalplan nr. 44. for Gedser terminalområde Lokalplan nr. 44 for Gedser terminalområde Indledning...3 Lokalplan nr. 44....3 Lokalplanens indhold...3 Anvendelse...3 Vej- og parkeringsforhold...3 Bebyggelse...3 Beplantning...3 Forholdet til den øvrige

Læs mere

Bilag 4 Detaljeret beskrivelse af Rekreativ forbindelse Nord

Bilag 4 Detaljeret beskrivelse af Rekreativ forbindelse Nord Nedenstående beskriver detaljeret, hvilke arbejder der ønskes igangsat for fortsat at kunne udvikle Aarhus Ø. Disse arbejder ønskes igangsat i forbindelse med etablering af Rekreativ forbindelse Nord.

Læs mere

HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015

HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015 HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015 ATRIUM ARKITEKTER ApS Sofie Brahes gade 1A 3000 Helsingør Telefon nr. +45 60 21 23 72 Mail info@atriumarkitekter.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side 4 HELSINGØR Side

Læs mere

1 T.5.5.2 2 T.5.5.2 3 T.5.5.2.B1, 5 T.5.5.2.H1, 7 T.5.5.2.H2, 9 T.5.5.2.I1, 11 T.5.5.2.R1,

1 T.5.5.2 2 T.5.5.2 3 T.5.5.2.B1, 5 T.5.5.2.H1, 7 T.5.5.2.H2, 9 T.5.5.2.I1, 11 T.5.5.2.R1, Sølyst Sølyst... 1 T.5.5.2 Illustrationsplan... 2 T.5.5.2 Rammeområder... 3 T.5.5.2.B1, Sølyst... 5 T.5.5.2.H1, Sølyst... 7 T.5.5.2.H2, Sølyst... 9 T.5.5.2.I1, Sølyst...11 T.5.5.2.R1, Sølyst... 13 Sølyst

Læs mere

LOKALPLAN Værftsvej

LOKALPLAN Værftsvej LOKALPLAN 2-07.1 Værftsvej KØGE KOMMUNE 1987 LOKALPLAN 2-07.1 VÆRFTSVEJ Indhold: Redegørelse: Lokalplanens forhold til overordnet planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplan 2-07.1 Kortbilag Bilag

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 VVM-redegørelsen

Indholdsfortegnelse. 1 VVM-redegørelsen COWI A/S Særlige fokusområder i VVM-redegørelsen for Odense Letbane etape 1 Havneparken 1 7100 Vejle Telefon 76 42 64 00 Telefax 76 42 64 01 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 VVM-redegørelsen 1 2 Baggrund

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ FOROFFENTLIGHED. Forudgående høring vedrørende nærmere planlægning langs en del af Møllebakken

TEKNIK OG MILJØ FOROFFENTLIGHED. Forudgående høring vedrørende nærmere planlægning langs en del af Møllebakken TEKNIK OG MILJØ FOROFFENTLIGHED Forudgående høring vedrørende nærmere planlægning langs en del af Møllebakken Ideer og kommentarer skal være Kalundborg Kommune i hænde senest den 26. september 2014 Udsigt

Læs mere

ET GODT ÅR I ET var et godt år for ADP. Ikke fordi vi slår omsætningsrekorder

ET GODT ÅR I ET var et godt år for ADP. Ikke fordi vi slår omsætningsrekorder ÅRSBERETNING 2015 2 ADP ÅRSBERETNING 2015 ET GODT ÅR I ET SVÆRT MARKED 2015 var et godt år for ADP. Ikke fordi vi slår omsætningsrekorder eller kommer ud med et hidtil uset overskud, men fordi vi i et

Læs mere

Ændringer i Lokalplan 933

Ændringer i Lokalplan 933 Ændringer i Lokalplan 933 Bilag 4 LOKALPLANENS INDHOLD I afsnittet Planens baggrund, bliver 12.525 m 2 rettet til 13.275 m 2. I afsnittet Bebyggelse bliver de fire første afsnit rettet til: Det omgivende

Læs mere

Masnedø Havneudvidelse Notat Alternativt forslag til havneudvidelse

Masnedø Havneudvidelse Notat Alternativt forslag til havneudvidelse Masnedø Havneudvidelse Notat Alternativt forslag til havneudvidelse 1. Indledning På foranledning af Klitroseparken og andre grundejerforeninger på Ore Strand, har A1 Consult udarbejdet en vurdering af

Læs mere

Bevaringsværdige bygninger

Bevaringsværdige bygninger 18. Sig 18.01 Sig By 18.10 Åbent land Sig Bevaringsværdige bygninger Rammer 18.01 Sig By Status Sig er en lokalby med udviklingspotentiale indenfor bosætning og turisme. Byen ligger ca. 8 km nord for

Læs mere

Vindmøller ved Åsted DECEMBER 2010. Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V6. www.skive.

Vindmøller ved Åsted DECEMBER 2010. Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V6. www.skive. FO FO R RS SL LA AG G Vindmøller ved Åsted DECEMBER 2010 Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V6 www.skive.dk/vindenergi INDLEDNING OG BAGGRUND Skive Kommune

Læs mere

Biomassefyret kraftvarmeværk ved Miljøvej i Herning. Tillæg nr. 5 til Kommuneplan

Biomassefyret kraftvarmeværk ved Miljøvej i Herning. Tillæg nr. 5 til Kommuneplan Nyt Kraftvarmeværk Biomassefyret kraftvarmeværk ved Miljøvej i Herning Debatoplæg Debat: 17.11-15.12 2016 Tillæg nr. 5 til Kommuneplan 2013-2024 Indkaldelse af idéer og forslag til emner, der skal belyses

Læs mere

11. 16/11444 Principbeslutning om omfartsvej vest for Tommerup

11. 16/11444 Principbeslutning om omfartsvej vest for Tommerup 11. 16/11444 Principbeslutning om omfartsvej vest for Tommerup Indstilling: Direktøren for By, Land og Kultur indstiller: at der tages principiel beslutning om, om den udlagte vejreservation til en omfartsvej

Læs mere

Debatoplæg Ny planlægning for en del af Laanshøj

Debatoplæg Ny planlægning for en del af Laanshøj Debatoplæg Ny planlægning for en del af Laanshøj www.furesoe.dk/hoering OBS: Ny høringsfrist den 11. marts 2016 Ny planlægning for den sydlige og sydøstlige del af Laanshøj Furesø Kommune igangsætter en

Læs mere

Mobilitetsråd i Syddanmark

Mobilitetsråd i Syddanmark Område: Regionssekretariatet Udarbejdet af: Ebbe Jensen/Ulrich Jensen Afdeling: Regionssekretariatet E-mail: Journal nr.: 08/7009 Telefon: Dato: 7. maj 2008 Notat Mobilitetsråd i Syddanmark 1. Baggrund

Læs mere

AARHUS Ø. Rekreativ forbindelse Nord Bernhardt Jensens Boulevard

AARHUS Ø. Rekreativ forbindelse Nord Bernhardt Jensens Boulevard AARHUS Ø Rekreativ forbindelse Nord Bernhardt Jensens Boulevard 5448 VISIONEN I begyndelsen af dette årtusinde satte Aarhus Kommune en vision for Aarhus: Aarhus en god by for alle og en by i bevægelse.

Læs mere

Perspektiver for udviklingen af. med bane i Danmark. Kontorchef Tine Lund Jensen

Perspektiver for udviklingen af. med bane i Danmark. Kontorchef Tine Lund Jensen Perspektiver for udviklingen af den intermodale godstransport med bane i Danmark Kontorchef Tine Lund Jensen Side 2 Hvorfor skal vi overhovedet tale om intermodalitet? Samspillet mellem transportformerne.

Læs mere

g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 998, Boligområde nord for Lisbjerg Skole.

g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 998, Boligområde nord for Lisbjerg Skole. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 6. august 2014 for Lisbjerg Skole - Forslag g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 998, Boligområde nord for

Læs mere