Praksisplan på almenlægeområdet Gældende fra 1. juli.2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Praksisplan på almenlægeområdet Gældende fra 1. juli.2008"

Transkript

1 Praksisplan på almenlægeområdet Gældende fra 1. juli.2008 Vedtaget af Samarbejdsudvalget på almenlægeområdet den 10. juni 2008

2 2

3 1.0 Indledning I forbindelse med strukturreformen blev de tidligere amter Fyns Amt, Sønderjyllands Amt, Ribe Amt og en del af Vejle Amt pr. 1. januar 2007 sammenlagt i Region Syddanmark. I hvert af de tidligere amter foregik der en selvstændig praksisplanlægning indenfor rammerne af Landsoverenskomst om almen lægehjælp. Med regionens tilblivelse er nødvendiggjort en samlet praksisplanlægning gældende for hele regionen. På den baggrund blev der i forsommeren 2007 nedsat en arbejdsgruppe under samarbejdsudvalget med det kommissorium at udarbejde et udkast til den første regionale praksisplan. Arbejdsgruppen har bestået af: Praktiserende læge, formand for Praksisudvalget Søren K. Jensen Praktiserende læge, medlem af Praksisudvalget Per Nyhuus Praktiserende læge, medlem af Praksisudvalget Knud Erik Albertsen Praktiserende læge, medlem af Praksisudvalget Lene Brorsen-Riis Praktiserende læge, medlem af Praksisudvalget Lars Bønløkke Afdelingschef i Praksisafdelingen, Region Syddanmark Frank Ingemann Jensen Specialkonsulent i Praksisafdelingen, Region Syddanmark Tine Canvin samt fra foråret 2008 fuldmægtig i Praksisafdelingen, Region Syddanmark Christine Lund Momme I december 2007 blev arbejdsgruppens udkast til praksisplan sendt i høring i kommunerne. Dette resulterede i 20 høringssvar og derudover indsendte 9 praksis kommentarer. På baggrund af høringssvarene og behovet for en opdatering af data blev den endelige praksisplan udarbejdet. Praksisplanen er gældende fra 1. juli 2008 og indtil forudsætningerne for planen ændres; dog skal der udarbejdes en ny plan minimum hvert fjerde år. Derudover har overenskomstparterne bestemt, at der skal udarbejdes en delpraksisplan vedrørende rekruttering og fastholdelse. Da det er hensigtsmæssigt at se praksisplanlægning og rekruttering og fastholdelse under ét er de to områder inkorporeret i denne praksisplan. En arbejdsgruppe nedsat af samarbejdsudvalget udarbejdede i foråret 2007 en rapport vedrørende rekrutteringsog fastholdelsesområdet i regionen. Nogle af vinklerne i rapporten er på mange måder blevet overhalet af tiden siden da og er dermed uaktuelle samtidig med at nye rekrutterings- og fastholdelsestiltag er sat i søen. Store dele af førnævnte rapport er indarbejdet i praksisplanen, hvor det er relevant. Derudover blev en principaftale om en 2-aftale vedr. rekruttering og fastholdelse af praktiserende læger vedtaget i samarbejdsudvalget i februar Indeholdt i denne aftale er en række rekrutterings- og fastholdelsesredskaber samt støttemuligheder i forhold til etablering af større, bæredygtige praksisenheder. 3

4 Indhold 1.0 Indledning Læsevejledning Resumé Formål med udarbejdelse af praksisplanen Landsoverenskomstens bestemmelser vedr. praksisplanlægning og regulering Høringer i forbindelse med udarbejdelse af praksisplanen Mål og udfordringer for praksissektoren Samarbejde om almen praksis i Region Syddanmark Praksiskonsulentordningen (PKO) Praksisenhederne Lægemiddelområdet IT i almen praksis Kvalitetsarbejde i almen praksis Bæredygtige praksis samt initiativer til at imødegå lægemangel Vejen mod en bæredygtig praksisstruktur Praksisflytninger Placering af nye ydernumre Rammerne for almen praksis bl.a. i forhold til kronikeromsorg Fastholdelsesgodtgørelse og støtte til etablering af bæredygtige praksis Rekruttering af nye læger Nuværende kapacitet og struktur i almen praksis Struktur, kapacitet og kapacitetsfordeling på almenlægeområdet samt opfølgning på praksisplanens implementering Antal ledige ydernumre (ekskl. ledige deleydernumre) Antal enkeltmandspraksis og kompagniskabspraksis, herunder delepraksis samt praksisstørrelse Antal læger pr. praksis Antal sikrede pr. lægekapacitet Gennemsnitlig alder og ophørsalder Antal praksis og læger på kommuneplan Lægernes køn, alder og andel 55+ og 60+-årige Opsummering Fremtidig lægekapacitet Forventet befolkningsudvikling Forventet aktivitetsstigning i almen praksis Nuværende lægers ophørsplaner Forventede antal ophørte inkl Forventede antal nyuddannede inkl Kapacitetsprognose inkl. regionalt plan Opsummering Gennemgang af de enkelte planlægningsområder Assens kommune Billund kommune Esbjerg kommune Fanø kommune Fredericia kommune

5 8.6 Faaborg-Midtfyn kommune Haderslev kommune Kerteminde kommune Kolding kommune Langeland kommune Middelfart kommune Nordfyns kommune Nyborg kommune Odense kommune Svendborg kommune Sønderborg kommune Tønder kommune Varde kommune Vejen kommune Vejle kommune Ærø kommune Aabenraa kommune Implementering af praksisplanen Hvor skal nye kapaciteter placeres? Kriterier for tildeling af yderligere kapacitet til praksis Prioritering af kommunerne med hensyn til tildeling af ekstra kapacitet med udgangspunkt i strukturhensyn og lægedækning Prioritering af kommunerne med hensyn til tildeling af ekstra kapacitet med udgangspunkt i arbejdsbelastning Praksisplanens ikrafttræden BILAG Tabel- og diagramoversigt Tabel 1 Ledige ydernumre, opgørelse ultimo marts Tabel 2 Praksis fordelt på praksistype Tabel 3 Størrelse på praksis i regionen (inkl. ledige kapaciteter tildelt specifikke praksis) Tabel 4 Antal gr.1-sikrede pr. læge kommunefordelt Tabel 5 Gennemsnitlig ophørsalder fordelt på tidligere amter og i alt Tabel 6 Antal praksis, kapaciteter og kapaciteter pr. praksis på kommuneplan Diagram 1 Lægerne køns- og aldersfordelt Diagram 2 Lægernes aldersfordeling opdelt på praksisformer Tabel 7 Antal og andel læger fordelt efter alder og praksisform Diagram 3 Lægernes gennemsnitsalder opdelt på kommuner Diagram 4 Andel af læger på 55 år eller derover Diagram 5 Andel af læger på 60 år og derover Tabel 8 Forventet antal ophørte læger i perioden inkl. fordelt på år ud fra forudsætning om ophørsalder på hhv. 63 og 65 år Tabel 9 Forventet andel læger der ophører i den enkelte kommune i perioden inkl Diagram 6 Forventet andel læger, der ophører i perioden inkl. opdelt på kommuner Tabel 10 Forventede antal nyuddannede Tabel 11 Kapacitetsprognose Tabel 12 Fordeling af antal sikrede pr. læge på kommuneplan sorteret efter antal sikrede

6 1.1 Læsevejledning Praksisplanen består overordnet af en del, som beskriver hhv. formålet med planen (kapitel 3), samarbejde omkring opnåelsen af målene (kapitel 4) samt initiativer til imødegåelse af lægemangel (kapitel 5). Derefter følger en beskrivelse af den nuværende og forventede fremtidige kapacitet i almen praksis (kapitlerne 6 og 7) med det formål at udarbejde en prognose på den fremtidige lægemangelsituation. Regionen er i praksisplanen delt op i 22 planlægningsområder (i realiteten kommunerne). Hvert af disse planlægningsområder analyseres i kapitel 8 med hensyn til vurderinger af og anbefalinger om den fremtidige praksisstruktur. På baggrund af denne analyse beskrives i kapitel 9 implementeringen af praksisplanen, inklusiv anbefalinger om, i henhold til hvilke kriterier evt. nye lægekapaciteter skal placeres i planlægningsperioden. For læseren, der ønsker et hurtigt overblik over praksisplanen henvises til kapitel 2, hvor de væsentligste konklusioner og anbefalinger er opsummeret. Der bliver i rapporten brugt nogle udtryk, som for nogle vil kræve en nærmere forklaring. Disse udtryk forklares nedenfor. Yderregister: Ydernummer: Lægekapaciteter: Det register, hvor den enkelte yder (her læge) registreres med centrale data. De fleste af rapportens data bygger på dataudtræk fra dette register. Et nummer, som tildeles den enkelte praksis i yderregisteret. Et ydernummer er således udtryk for en praksis, for retten til at praktisere. Udtryk for det antal læger, der i henhold til Landsoverenskomst om almen lægegerning skal være adgang for (udregnes med udgangspunkt i normtallet, se nedenfor). En praksis med en lægekapacitet på 4 har således adgang til at praktisere med 4 lægekapaciteter hertil kan komme uddannelseslæger og delelæger, se forklaring på delepraksis nedenfor, men disse tæller ikke med i antallet af kapaciteter. En sikret (gruppe 1-sikret): En borger, der er tilmeldt en praksis/praktiserende læge. Praksiskonsulent: Enkeltmandspraksis: Kompagniskabspraksis: Delepraksis: Samarbejdspraksis: Flerlægepraksis: 2-aftale: Normtal: Bæredygtige praksis: En praktiserende læge ansat på sygehus/i kommune nogle timer om måneden er formidler/bindeled mellem sygehuset/kommunen og almen praksis. En praksis, der drives af én læge eller ét alment lægeselskab uden fællesskab med andre læger om patienter og økonomi. En praksis, der drives af 2 eller flere læger og/eller almene lægeselskaber, der har fælles patientkreds, økonomi, lokaler og personale. En praksis, hvor der optages en ekstra læge, der ikke tæller med ved den årlige opgørelse af læger i regionen eller ved vurdering af praksisstørrelse. Praksis, der drives i samarbejde mellem flere enkeltmands- og/eller kompagniskabspraksis og/eller almene lægeselskaber med hver deres patientkreds, hvorom der dog findes et vist samarbejde og med fællesskab om lokaler og helt eller delvist om personale. Kan enten være en samarbejdspraksis eller en kompagniskabspraksis (se definition ovenfor). Aftaler, der indgås med Praktiserende Lægers Organisation lokalt udover Landsoverenskomsten. Det er fastsat i Landsoverenskomst om almen lægegerning, at der som udgangspunkt skal være en læge for hver gruppe 1-sikrede. Normtallet for antal sikrede pr. læge er dermed som udgangspunkt gruppe 1-sikrede. En bæredygtig praksis er karakteriseret ved at være fremtidssikret, attraktiv for nye læger, at der typisk er flere læger i praksis, at have uddelegering til ansat praksispersonale, at praksis råder over tidssvarende IT- og diagnosticeringsudstyr og drives fra hensigtsmæssige lokaler. 6

7 2.0 Resumé Formålet med udarbejdelsen af praksisplanen er overordnet at sikre lægedækningen i regionen og medvirke til opbygningen af en bæredygtig praksisstruktur, hvor alle borgere har mulighed for at være tilmeldt en læge indenfor rimelig afstand. Et centralt omdrejningspunkt i opnåelsen af målene med praksisplanen som nævnt er opbygning/udvikling af en bæredygtig praksisstruktur, dels for at sikre, at der i regionen er den bedst mulige lægedækning og dels for at bidrage til gode rammer for den fortsatte udvikling i almen praksis. En bæredygtig praksis er karakteriseret ved at være attraktiv for både patienter og nye læger samt rustet til at honorere nuværende og fremtidige opgaver for almen praksis. Praksisplanen skitserer en række tiltag, der kan understøtte opnåelsen af en bæredygtig struktur. Der peges bl.a. på mulighederne i forbindelse med praksisflytninger, hvor samarbejdsudvalget ved ansøgninger om flytning kan vælge en linje, hvor der generelt gives tilladelser til de flytninger, der understøtter praksisplanen og giver afslag på de ansøgninger, der ikke gør det. Ligeledes i forhold til placeringen af nye/ledige ydernumre, hvor der skal sikres overensstemmelse mellem placeringen og den ønskede fremtidige struktur på almenpraksisområdet. Endelig kan regionen, for at sikre lægedækningen i et givent område eller for at medvirke til opnåelse af en bæredygtig praksisstruktur i et område, efter en konkret vurdering tilbyde praksis en fastholdelsesgodtgørelse, som består i en garanti for goodwill ved ophør uden det er lykkedes at sælge praksis efter nærmere fastsatte bestemmelser. På rekrutteringssiden foreslås der tillige en række tiltag, bl.a. etablering af amanuensisgrupper, tiltag overfor læger i blokstillinger samt rekruttering af udenlandske læger. Der forudses stigende lægemangel i regionen. Halvdelen af de nuværende praksis er enkeltmandspraksis, gennemsnitsalderen på regionens læger er relativ høj og 28 pct. af lægerne er 60 år eller derover. I den sidste del af praksisplanen gennemgås praksisstrukturen i de enkelte kommuner og der anføres anbefalinger vedrørende den fremtidige struktur. Ved denne gennemgang fremkommer en del områder, som vurderes i speciel fare for at opleve en kritisk lægedækningssituation fremadrettet. Endelig skitseres til sidst en række kriterier til brug ved vurderingen af, hvor fremtidige kapaciteter skal placeres. 7

8 3.0 Formål med udarbejdelse af praksisplanen Grundlæggende er praksisplanen et planlægningsværktøj, som skal opfylde en række formål. Praksisplanen skal overordnet: - Skitsere den vej, praksissektoren i regionen skal udvikle sig i de kommende år med det formål at: sikre en lægedækning i regionen nu og fremadrettet i henhold til Landsoverenskomstens bestemmelser. sikre, at almen praksis kan løse de kommende opgaver. samt - Fungere som det grundlæggende værktøj, den daglige planlægning i planlægningsperioden kan navigere efter f.eks. i forhold til ansøgninger fra praksis vedrørende flytninger, tildeling og placering af ydernumre m.v. Sådanne ansøgninger m.v. administreres efter praksisplanen. 3.1 Landsoverenskomstens bestemmelser vedr. praksisplanlægning og regulering Det er i Landsoverenskomst om almen lægegerning af. 1. april 2006 bestemt, at den første praksisplan gældende for regionen skal være udarbejdet inden den 1. april Formålet med praksisplanen er beskrevet i 13, stk. 2 og i 13A, stk.2: Jf. 13, stk 2: Praksisplanen udarbejdes med henblik på at sikre en rimelig lægedækning, herunder at praksissektoren udvikles under hensyntagen til andre sociale og sundhedsmæssige foranstaltninger, herunder sygehusvæsenet. I planen skal der forholdes til spørgsmålet om rekruttering og fastholdelse af alment praktiserende læger jf. 13A. I planen indgår ligeledes en stillingtagen til de forskellige praksisformer, jf. 36, herunder om visse praksisformer ønskes fremmet og om der med henblik herpå iværksættes særlige tiltag. Endvidere udarbejdes planen med henblik på at sikre en rimelig fordeling af arbejdsbyrden samt et rimeligt driftsunderlag for de enkelte læger. Og 13A, stk. 2: Praksisplanen skal sikre, at samarbejdsudvalget i god tid identificerer de områder, hvor der kan forventes at opstå mangler i lægedækningen. Planen skal indeholde redskaber til at modvirke mangler i lægedækningen ved at motivere ældre læger til at udskyde deres pensioneringstidspunkt og motivere kommende samt færdiguddannede speciallæger til hurtigt at nedsætte sig som praktiserende læger. Endvidere skal planen indeholde redskaber for, hvordan samarbejdsudvalget skal håndtere situationer, hvor en læge ophører uden at praksis overtages af en anden læge. Praksisplanen skal altså primært: - sikre en fremtidig rimelig lægedækning i regionen - sikre en udvikling af praksissektoren - tage stilling til, om visse praksisformer ønskes fremmet - sikre at arbejdet fordeles rimeligt blandt de praktiserende læger, samt - forholde sig til spørgsmålet om rekruttering og fastholdelse af alment praktiserende læger - indeholde redskaber for, hvordan samarbejdsudvalget skal håndtere situationer, hvor en læge ophører, uden at praksis overtages. Det sidste punkt rekruttering og fastholdelse har regionen og lægerne arbejdet fælles med i forskellige arbejdsgrupper. Dette arbejde danner grundlag for praksisplanens anbefalinger på rekrutterings- og fastholdelsesområdet. 3.2 Høringer i forbindelse med udarbejdelse af praksisplanen Der blev i sommeren 2007 gennemført en høring, hvor regionens læger kunne fremkomme med ønsker og planer for den kommende planperiode. Høringen resulterede i høringssvar fra 27 praksis. Af disse ønsker 15 praksis tilført ekstra kapacitet. Høringssvarene fremgår i anonymiseret form i kapitel 8 under de enkelte planlægningsområder. Ultimo december 2007 blev et udkast til praksisplanen sendt i høring i kommunerne i regionen. Der indkom i alt 20 høringssvar fra kommunerne. Generelt kan kommunerne anbefale praksisplanen og der er overvejende enighed om praksisplanens fokus på bæredygtige praksis samt de områder, som er blevet udvalgt til at etablere disse bæredygtige praksis i. Kommunerne udtrykker endvidere ønske om at indgå i et samarbejde med regionen om det fremtidige planlægningsarbejde i kommunerne, særligt i forbindelse med etableringen af de nye sundhedshuse, så disse placeres i overensstemmelse med regionens planer for den givne kommune. Derudover indsendte 9 praksis kommentarer til praksisplanen. De indkomne høringssvar er i vidt omfang blevet indarbejdet i praksisplanen. 3.3 Mål og udfordringer for praksissektoren Parterne anser almen praksis for at være det bærende element i det danske sundhedsvæsen. Arbejdet i almen praksis gennemføres primært på baggrund af Landsoverenskomst om almen lægegerning. 8

9 Alle danskere er tilmeldt en alment praktiserende læge. Hermed sikres kontinuiteten for patienten samt kvaliteten i behandlingen ved at det er den samme læge, som er udgangspunktet for næsten alle forløb i sundhedsvæsenet. Den praktiserende læges visitationsrolle i forhold til det sekundære sundhedsvæsen er et essentielt element i sundhedsvæsenet. Det er centralt for det sekundære sundhedsvæsen, at visitationen varetages af patientens egen læge, som kender patienten godt. Det ligger endvidere til grund for praksisplanen, at der tages udgangspunkt i nedenstående principper: Lægemangelproblematikken skal løses med en forsvarlig anvendelse af de økonomiske ressourcer. At de praktiserende lægers tovholderrolle udvides til at omfatte et samlet, gennemgående ansvar for patienterne i overensstemmelse med kronikerstrategien i Region Syddanmark, hvor den praktiserende læge indtager en helt central rolle i patientforløbene. Den konkrete implementering af kronikerstrategien aftales i et samarbejde mellem lægerne og regionen. At de praktiserende læger arbejder systematisk med kvalitetskontrol i egen patientbehandling. Dette støttes bl.a. ved datakonsulenternes arbejde. En af grundstenene i praksisplanen er at skabe forudsætningerne for, at der kan arbejdes med disse udfordringer i forskellige regier. En række af disse regier gennemgås i det efterfølgende kapitel. Sikringen af borgernes muligheder for at være tilmeldt en alment praktiserende læge kan komme til at betyde lidt ringere lægevalgsmuligheder og at nogle borgere får længere til læge end tidligere. Den praktiserende læges rolle som liberal erhvervsdrivende skal fastholdes. Parterne skal i planperioden fremme en udvikling i retning af samarbejds- og flerlægepraksis herunder praksis, hvor ansat praksispersonale varetager en del af ydelserne. Der lægges vægt på god service og tilgængelighed overfor patienterne. Når målet er at understøtte og fastholde en udvikling af almen praksis rolle er der samtidig nogle udfordringer, der skal arbejdes med og som skal støttes fra regionens side ved forskellige tiltag såsom 2-aftaler, praksiskonsulentordning, IT-støtte m.v. Af disse kan nævnes: At almen praksis samarbejder integreret og koordineret med det øvrige sundhedsvæsen. At de praktiserende læger arbejder systematisk med forebyggelse. At almen praksis samarbejde med kommunerne udvikles og styrkes. At der skal fokuseres på incitamenter for at forbedre kvaliteten i diagnostik og behandling. 9

10 4.0 Samarbejde om almen praksis i Region Syddanmark Et af formålene med praksisplanen er som nævnt at medvirke til at udvikle praksissektoren. Dette gøres ikke alene ved at fokusere på praksisstruktur, kapacitet og fordeling af kapaciteten. Der er i Region Syddanmark opbygget en række organer, hvis fælles formål er at udvikle sektoren og møde fremtidens udfordringer. Praksisplanen skal medvirke til at sikre forudsætningerne for disse organers arbejde. Det er en forudsætning for gode og veltilrettelagte patientforløb, at de forskellige parter i sundhedsvæsenet har et velfungerende samarbejde. Almen praksis indtager en helt central position her som første led i patientudredningen, som indgangen til det sekundære sundhedsvæsen og som koordinator i forhold til det samlede sundhedsvæsen, inklusiv den kommunale part. I foregående kapitel er nævnt en række udfordringer for almen praksis. Disse udfordringer er ikke mindst affødt af det øgede pres på almen praksis, som må forventes grundet lægemangel, at der kommer flere ældre og kronisk syge, at den alment praktiserende læge forventes at varetage en tovholderrolle her, at flere går til læge og gennemsnitligt hyppigere end tidligere m.v. Dette vil betyde et pres på almen praksis og bl.a. nødvendiggøre en vis reorganisering af arbejdet i nogle praksis. Der er forskellige muligheder for at reorganisere arbejdet i almen praksis. Af disse kan nævnes en højere grad af anvendelse af praksispersonale og brug af nye IT-redskaber med henblik på overblik og systematik i forhold til behandlingen. Der vil her være behov for at Region Syddanmark understøtter almen praksis ved bl.a. uddannelsestilbud til praksispersonale og læger, forsøg med organisationsændringer og IT-bistand. God kommunikation og et højt informationsniveau mellem de praktiserende læger og de øvrige parter er ligeledes essentielt, og det er bl.a. derfor, regionen har opbygget en praksiskonsulentordning. Ovenstående vil bl.a. være opgaver for de organer med betydning for kvaliteten og udviklingen af praksissektoren på almenlægeområdet, som beskrives i de følgende afsnit, nemlig praksiskonsulentordningen, praksisenhederne samt lægemiddel-, IT- og kvalitetsområdet. 4.1 Praksiskonsulentordningen (PKO) Der er i Region Syddanmark opbygget en fælles praksiskonsulentordning, som 21 ud af regionens 22 kommuner har tilsluttet sig. En praksiskonsulent er: En alment praktiserende læge, der er ansat til at arbejde for det gode patientforløb i sundhedsvæsenet. Praksiskonsulenten arbejder ud fra det almenmedicinske aspekt for at smidiggøre og udvikle samarbejdet mellem almen praksis, sygehuse og kommunerne til gavn for patienterne 1. Det er udgangspunktet, at også kommunerne i fremtiden vil få brug for praksiskonsulenter med henblik på at formidle samarbejdet mellem kommunen og de praktiserende læger, der findes i kommunen bl.a. i relation til de fremtidige patientforløb. Den overordnede ramme for organiseringen af praksiskonsulentordningen udgår fra sundhedskoordinationsudvalget, hvor parterne (almen praksis, kommuner og region) er repræsenteret. Udmøntning af rammen dvs. den mere detaljerede beskrivelse af ordningen samt evt. fremtidige ændringer/ justeringer foretages i samarbejdsudvalget for almen lægegerning, hvor parterne (almen praksis, kommuner og region) ligeledes er repræsenteret. Kommunerne finansierer fuldt ud de kommunale praksiskonsulenter. Det er op til den enkelte kommune, hvor mange timer man ønsker at afsætte til dette. Typisk vil det være 6-8 timer pr. måned, hvor praksiskonsulenten er til rådighed i kommunen til arbejdet med de problemstillinger, der er aftalt. 4.2 Praksisenhederne Der er etableret 3 praksisenheder i Region Syddanmark disse har til huse i henholdsvis Odense, Kolding og Esbjerg. Formålet med praksisenhederne er at sikre, at der sker en koordinering og at der er sammenhæng mellem kvalitetsudviklingsindsatsen, efteruddannelsestiltagene og praksiskonsulentordningen i den syddanske region. 1 Fra rapporten: Forslag til etablering af en fælles praksiskonsulentordning i den syddanske region, side 7. 10

11 Praksisenhederne skal: - Fungere som lokalt mødested og udviklingsforum for almen praksis. - Støtte udviklingsaktiviteter i almen praksis (konsulentog sekretariatsbistand). - Informere almen praksis om udviklingstiltag og tilsikre et opdateret informationssystem i regionen - Være en del af den faglige sekretariatsfunktion for efter uddannelses- kvalitetsudviklings- og praksiskonsulentområdet. Interessenterne i praksisenhederne er efteruddannelsesområdet, kvalitetsudviklingsområdet samt praksiskonsulentområdet. Der er ansat et antal konsulenter. Desuden er der til enhederne tilknyttet datakonsulent, lægemiddelkonsulent, konsulenter fra kvalitetsafdelingen og praksisafdelingen i regionen samt diverse ad hoc konsulenter efter behov og muligheder og i Odense direkte tilknytning til Forskningsenheden for Almen praksis, Syddansk Universitet, APO (Audit Projekt Odense), APU (Almen Praksis ved Universitet, regionens værkstedspraksis ), VISinfo og den lægelige videreuddannelse. 4.3 Lægemiddelområdet Der er ansat tre lægemiddelkonsulenter i regionen. Der forventes i Region Syddanmark etableret et formaliseret samarbejde mellem de praktiserende læger, sygehusene, apotekerne og kommunerne om sikker og rationel lægemiddelanvendelse i patientforløbet. Dette vil bl.a. være rettet mod rationel farmakoterapi og patientsikkerhed. 4.4 IT i almen praksis Der er ansat tre datakonsulenter i regionen. Datakonsulenterne er tilknyttet praksisenhederne i henholdsvis Esbjerg, Kolding og Odense. Formålet med Datakonsulentordningen i Region Syddanmark er: At forbedre udnyttelsen af de muligheder, IT-systemerne i praksissektoren rummer med hensyn registrering, kommunikation, datadeling, udtræk af nøgletal og egen vurdering af patientbehandlingen. Et af formålene med at understøtte praksis på dette område er at gøre praksis i stand til f.eks. gennem diagnosekodning at skabe sig overblik og øget systematik i behandlingen af f.eks. personer med kronisk sygdom og dermed lette visse arbejdsgange. At optimere muligheden for kvalitetsudvikling i praksissektoren Datakonsulentordningens værktøjskasse består af viden om IT-anvendelsen i almen praksis, e-kommunikations muligheder, muligheder for kvalitetsudtræk af egne data, muligheder for web-baserede opslag, internetbaserede tjenester, telemedicinske muligheder, indberetningsmuligheder, nøgletal fra sygesikringen mv. Datakonsulentordningen refererer til Praksisafdelingen, men samarbejder på en række områder tæt sammen med bl.a. Afdelingen for Kvalitet og Forskning samt e-kommunikationsfunktionen i Afdelingen for kommunesamarbejde. 4.5 Kvalitetsarbejde i almen praksis Der er i Region Syddanmark opbygget en kvalitetsafdeling, etableret et Kvalitets- og EfteruddannelsesUdvalg (KEU), ansat et antal konsulenter, heriblandt kvalitetsudviklingskonsulenter, samt etableret tre praksisenheder. Rammen for arbejdet med kvalitetsudvikling i almen praksis udgøres af Landsoverenskomsten om almen lægegerning, samarbejde med DAK-E, regionens overordnede kvalitetsstrategi i forhold til sundhedsvæsenet, Den danske kvalitetsmodel for Sundhedsvæsenet samt regeringens folkesundhedsprogram. Det er en forudsætning, at der rent lægefagligt fortsat sikres et højt niveau i ydelserne, at der er fokus på god kommunikation, samt at der overfor borgerne/patienterne ydes en god service. De tre overordnede elementer i strategien på kvalitetsområdet er: Det samarbejdende sundhedsvæsen (herunder implementering af regionale sundhedsaftaler, fokus på sammenhængende patientforløb, implementering af kronikermodellen samt understøtning af samarbejdet med kommunerne). Organiseringen i praksis (herunder praksisudviklingsredskaber, tovholderbegrebet, anvendelse af praksis-/hjælpepersonale, patientarbejde uden patienter, IT-værktøjer, implementering af faglige vejledninger samt arbejdet med utilsigtede hændelser). Metoder/tilgange i kvalitetsudviklingsarbejdet (herunder konsulentordninger samt samarbejde med Forskningsenheden/almen medicin, Syddansk Universitet). Som det fremgår af ovenstående arbejdes der således på mange fronter med at udvikle og kvalitetssikre aktiviteterne i almen praksis. Her tjener praksisplanen det formål at medvirke til at sikre, at forudsætningerne for at arbejde med ovennævnte områder er til stede. Grundstenen i disse forudsætninger er, at der opbygges/videreudvikles en bæredygtig og fremtidssikret praksisstruktur. Elementerne i en sådan struktur beskrives i det følgende. 11

12 5.0 Bæredygtige praksis samt initiativer til at imødegå lægemangel Det bærende element i opnåelsen af målene med praksisplanen er opbygning/udvikling af en bæredygtig, fremtidssikret praksisstruktur. Bæredygtige praksis er nødvendige, dels for at sikre, at der i regionen er den bedst mulige lægedækning og dels for at bidrage til gode rammer for den fortsatte udvikling i almen praksis. Erfaringerne viser, at flerlægepraksis (kompagniskabspraksis og samarbejdspraksis) har lettere ved at rekruttere nye læger. Det vurderes endvidere, at flerlægepraksis vil have bedre mulighed for at varetage de funktioner, som fremtiden vil kræve af almen praksis, bl.a. i forbindelse med kronikeromsorgen, selvom sololægerne er de læger, der scorer højest mht. patienttilfredshed ved DanPep-undersøgelserne. En bæredygtig praksis er karakteriseret ved at være fremtidssikret, være attraktiv for både patienter og nye læger samt rustet til at honorere nuværende og fremtidige opgaver for almen praksis. Dette betyder, at en bæredygtig praksis generelt betragtet: - Typisk har flere læger i praksis. - Har en høj grad af delegering til ansat praksispersonale. - Har ansat en betydelig andel praksispersonale, som bl.a. kan være beskæftiget med kronikeromsorg. - I vid udstrækning har uddannelseslæger tilknyttet. Derudover er praksis yderligere kendetegnet ved nogle karakteristika, som også bør betegne praksis generelt, nemlig at praksis: - Råder over tidssvarende IT-udstyr i forhold til drift og patientbehandling. - Råder over det fornødne diagnosticeringsudstyr. - Drives fra hensigtsmæssige lokaler, herunder handicapvenlige lokaler. - Har aftalt et integreret samarbejde med det kommunale sundhedsvæsen. Et samarbejde, som vil kræve specifikke aftaler mellem Danske Regioner, Kommunernes Landsforening og PLO i Region Syddanmark. - Forholder sig til udsendte vejledninger m.m. i forhold til patientforløb. - Dyrker det faglige miljø i og udenfor praksis. - Følger op på patienter, som har været i behandling i det sekundære sundhedsvæsen. - Lægger vægt på forebyggende elementer. Som skitseret er der en række forventninger og udfordringer til almen praksis. For at disse kan indfries er det en forudsætning, at der er en høj grad af understøtning - bl.a. via aftaler mellem Region Syddanmark og PLO i Region Syddanmark - og at de vilkår, der arbejdes under i almen praksis er forenelige med de nye udfordringer og opgaver i almen praksis. 12 Som det fremgår af det forrige kapitel er der en række organiseringer, der på forskellig vis kan støtte praksis herunder kvalitetsudviklingsprojekter i regi af Kvalitets- og efteruddannelsesudvalget, praksiskonsulentordningen og indgåelse af lokale aftaler omkring kronikeromsorg. Derudover er regionen indstillet på at indgå 2-aftaler med det formål at skabe vilkår i almen praksis for at løfte de nye udfordringer i forbindelse med f.eks. kronikeromsorg. Alle disse understøttende initiativer aftales i samarbejdsudvalget. Der er desuden allerede i Landsoverenskomsten taget nogle initiativer og lagt en køreplan for, hvornår visse elementer skal være implementeret i praksis. Dette gælder bl.a. for laboratorieområdet og praksis tilbud om konsultationer. Det er vigtigt at understrege, at karakteristikken af bæredygtige praksis ovenfor ikke er udtryk for, at der ikke kan forekomme bæredygtige praksis, som har andre karakteristika end de ovennævnte. En 1-2-mandspraksis kan i realiteten være bæredygtig og i stand til at tiltrække nye læger. Og omvendt kan f.eks. en 4-lægepraksis være konstrueret og drevet på en sådan måde, at den ikke i realiteten vil være bæredygtig. Men som udgangspunkt er det vurderingen, at flerlægepraksis af en vis størrelse generelt har de bedste forudsætninger for at opfylde bæredygtigheds kriterierne, herunder er det velkendt, at det primært er denne type praksis, som tiltrækker nye almenmedicinere. De større byområder har lettere ved at rekruttere nye læger end landområderne. Der skal dog alligevel arbejdes for bæredygtige praksis i såvel landområder som byområder af hensyn til ønsket om faglig udvikling og at ruste almen praksis til de fremtidige opgaver bl.a. ifm. kronikeromsorgen. 5.1 Vejen mod en bæredygtig praksisstruktur Der er flere virkemidler, der kan ibrugtages med det formål at opnå en mere bæredygtig praksisstruktur alt naturligvis indenfor rammerne af Landsoverenskomst om almen lægegerning. I det følgende nævnes nogle af disse muligheder. Det er samtidig vigtigt at konstatere, at vejen mod en bæredygtig praksisstruktur kan betyde, at konsekvensen for nogle borgere vil blive, at der bliver forringede lægevalgsmuligheder og at nogle borgere får længere til lægen (hvoraf følger, at nogle læger får længere til patienten) Praksisflytninger Halvdelen af regionens praksis er enkeltmandspraksis, hvilket svarer til at omkring 30% af regionens lægekapa

Delpraksisplan for rekruttering og fastholdelse i almen praksis

Delpraksisplan for rekruttering og fastholdelse i almen praksis Delpraksisplan for rekruttering og fastholdelse i almen praksis 0. Resumé og anbefalinger... 2 Anbefalinger ved praksisophør uden overtagelse... 5 1. Indledning... 6 1.1 Baggrund og formål... 6 1.1 Strategiske

Læs mere

Overskrift 1. Praksisplan for psykiatri

Overskrift 1. Praksisplan for psykiatri Overskrift 1 Praksisplan for psykiatri Vedtaget af regionsrådet den 27. maj 2013 0Indhold 1. Indledning.................................................4 1.1 Læsevejledning..................................................

Læs mere

21-12-2010. Forhandlingsaftale 2010. RLTN og PLO INDHOLDSFORTEGNELSE

21-12-2010. Forhandlingsaftale 2010. RLTN og PLO INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse 21-12-2010 Forhandlingsaftale 2010 RLTN og PLO INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE A: KONTRAKT FOR ALMEN PRAKSIS... 2 B: ROLLER, OPGAVER, SAMSPIL OG LÆGEVAGT... 3 C: LÆGEDÆKNING, ORGANISERING

Læs mere

Praksisudviklingsplan for psykologhjælp 2014-2017. Region Hovedstaden PRAKSISUDVIKLINGS PLAN FOR PSYKOLOG HJÆLP 2014-2017

Praksisudviklingsplan for psykologhjælp 2014-2017. Region Hovedstaden PRAKSISUDVIKLINGS PLAN FOR PSYKOLOG HJÆLP 2014-2017 Region Hovedstaden PRAKSISUDVIKLINGS PLAN FOR PSYKOLOG HJÆLP 2014-2017 Koncern Praksis Decembeer 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE RESUMÉ 4 Plan for kapacitet og tilgængelighed 4 Geografisk dækning og den samlede

Læs mere

Praksisplan for almen praksis. Region Midtjylland. 1. del Juni 2014 Høringsversion. September 2014. Region Midtjylland. Skottenborg 26 8800 Viborg

Praksisplan for almen praksis. Region Midtjylland. 1. del Juni 2014 Høringsversion. September 2014. Region Midtjylland. Skottenborg 26 8800 Viborg Praksisplan for almen praksis Region Midtjylland 1. del Juni 2014 Høringsversion 2. version September 2014 Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg Praksisplan for almen praksis 1. Indledning...3

Læs mere

Praksisplan. Praktiserende speciallæger. Udkast. Oktober 2009.

Praksisplan. Praktiserende speciallæger. Udkast. Oktober 2009. Praksisplan Praktiserende speciallæger Udkast Oktober 2009. Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2 1.1 Praksisplanens udarbejdelse...2 1.2 Praksisplanens opbygning...3 2. Lidt om speciallægepraksis...4

Læs mere

Regional og kommunal praksisplan for fysioterapi i Region Sjælland

Regional og kommunal praksisplan for fysioterapi i Region Sjælland Regional og kommunal praksisplan for fysioterapi i Region Sjælland 2009 Forord Formålet med Regional og kommunal praksisplan for fysioterapi i Region Sjælland er at skabe en ramme og et grundlag for tilrettelæggelse

Læs mere

Praksisfællesskaber 2012

Praksisfællesskaber 2012 Koncern Praksis Praksisfællesskaber 2012 Koncern Praksis Indholdsfortegnelse 1. PRAKSISFÆLLESSKABER I REGION HOVEDSTADEN... 3 2. ETABLERING AF PRAKSISFÆLLESSKABER - EN FÆLLES OPGAVE... 5 3. ETABLERING

Læs mere

1. Godkendelse af økonomiske dispositioner hos de opgaveoverdragende myndigheder. 2. Overordnet tidsplan for udarbejdelse af budget 2007-2010

1. Godkendelse af økonomiske dispositioner hos de opgaveoverdragende myndigheder. 2. Overordnet tidsplan for udarbejdelse af budget 2007-2010 Bilagsoversigt til forretningsudvalgsmøde den 21. marts 2006 Åbent: 1. Godkendelse af økonomiske dispositioner hos de opgaveoverdragende myndigheder 2. Overordnet tidsplan for udarbejdelse af budget 2007-2010

Læs mere

Statsrevisorerne 2011-12 Beretning nr. 17 Beretning om aktiviteter og udgifter i praksissektoren Offentligt 17/2011

Statsrevisorerne 2011-12 Beretning nr. 17 Beretning om aktiviteter og udgifter i praksissektoren Offentligt 17/2011 Statsrevisorerne 2011-12 Beretning nr. 17 Beretning om aktiviteter og udgifter i praksissektoren Offentligt 17/2011 Beretning om aktiviteter og udgifter i praksissektoren 17/2011 Beretning om aktiviteter

Læs mere

STATUS PÅ DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE UDARBEJDET AF DEN FÆLLES ARBEJDSGRUPPE OM LÆGERS VIDEREUDDANNELSE MARTS 2014

STATUS PÅ DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE UDARBEJDET AF DEN FÆLLES ARBEJDSGRUPPE OM LÆGERS VIDEREUDDANNELSE MARTS 2014 STATUS PÅ DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE UDARBEJDET AF DEN FÆLLES ARBEJDSGRUPPE OM LÆGERS VIDEREUDDANNELSE MARTS 2014 0 Indhold Kapitel 1. Indledning... 1 Kapitel 2. Arbejdsgruppens opgaver og sammensætning...

Læs mere

Nord-KAP Handleplan 2011

Nord-KAP Handleplan 2011 Nord-KAP Handleplan 2011 Nord-KAP Østre Allé 91 9000 Aalborg Tlf: 98 77 10 40 Fax: 98 15 10 37 Mail: nordkap@rn.dk Internet: www.nordkap.rn.dk Indholdsfortegnelse. FORORD:... 4 LÆSEVEJLEDNING:... 4 INDSATSOMRÅDER...

Læs mere

Effektiv organisering af almen praksis

Effektiv organisering af almen praksis Effektiv organisering af almen praksis Erfaringer fra udlandet Jakob Hansen Marie Henriette Madsen Pia Kürstein Kjellberg Dansk Sundhedsinstitut August 2008 Dansk Sundhedsinstitut Dansk Sundhedsinstitut

Læs mere

1 INDLEDNING... 2 2 KERNEYDELSER... 7

1 INDLEDNING... 2 2 KERNEYDELSER... 7 Revision af psykiatriplanen 2013 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 2 1.1 SAMMENHÆNG MED FREMTIDENS PSYKIATRI... 2 1.2 SUNDHEDSVISION OG SUNDHEDSPLAN... 2 1.2.1 Vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark...

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 18. maj 2009. Sag nr. Emne: bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 18. maj 2009. Sag nr. Emne: bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 18. maj 2009 Sag nr. Emne: bilag Region Hovedstaden UNDERUDVALGET VEDR. HOSPITALSOMRÅDET Afrapportering om kvalitet og patientsikkerhed 16. april 2009 1.

Læs mere

Ledelse og udvikling i almen praksis

Ledelse og udvikling i almen praksis Ledelse og udvikling i almen praksis Et pilotstudie om de ledelsesmæssige udfordringer i et lægehus i udvikling Sidsel Vinge Dansk Sundhedsinstitut Januar 2010 Dansk Sundhedsinstitut Dansk Sundhedsinstitut

Læs mere

Evaluering af Fusionspraksis

Evaluering af Fusionspraksis Evaluering af Fusionspraksis Region Midtjyllands tilbud om støtte til almen praksisenheder der fusionerer Baseret på interview med deltagende læger og kvalitetskonsulenter Martin Sandberg Buch Anja Elkjær

Læs mere

Høring over rapport fra udvalget om evalueringen af kommunalreformen

Høring over rapport fra udvalget om evalueringen af kommunalreformen Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K København, 08-04-2013 Att: komoko@oim.dk Cc: khs@oim.dk Høring over rapport fra udvalget om evalueringen af kommunalreformen Dansk

Læs mere

Udkast til. Rammeaftale 2008. på det sociale område i Syddanmark

Udkast til. Rammeaftale 2008. på det sociale område i Syddanmark Udkast til Rammeaftale 2008 på det sociale område i Syddanmark 2. august 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 4 KAPITEL 1: RAMMEAFTALE 2008... 5 HVORDAN BLIVER RAMMEAFTALEN TIL?... 5 RAMMEAFTALENS PARTER

Læs mere

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12 Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -2 af 12 Indledning Mange borgere,

Læs mere

SPECIALLÆGEPRAKSISPLAN

SPECIALLÆGEPRAKSISPLAN Telefon: 4322 2222 sundhed@kbhamt.dk KØBENHAVNS AMTS SUNDHEDSVÆSEN www.sygehuse-kbhamt.dk SUNDHEDSFORVALTNINGEN 2004 SPECIALLÆGEPRAKSISPLAN Hoveddel Sammenfattende beskrivelse Indhold 1. Indledning...4

Læs mere

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER - akut indlagte patienter med uhensigtsmæssige behandlingsforløb Klare realistiske mål for sygehusbehandling Bedre overgange mellem sektorer

Læs mere

I budgetaftalen 2015 fremgår det, at Region Sjælland skal etablere én indgang til akutområdet:

I budgetaftalen 2015 fremgår det, at Region Sjælland skal etablere én indgang til akutområdet: Én indgang til akutområdet Introduktion til akutområdet I budgetaftalen 2015 fremgår det, at Region Sjælland skal etablere én indgang til akutområdet: Ved akut sygdom har man et særligt behov for let adgang

Læs mere

VENTETIDER I AKUTMODTAGELSER

VENTETIDER I AKUTMODTAGELSER VENTETIDER I AKUTMODTAGELSER AKUTUDVALGET (UDVALGET OM DET PRÆHOSPITALE AKUTBEREDSKAB) MAJ 2012 Side 2 Indhold 1. Indledning og sammenfatning...3 2. Ventetider i akutmodtagelser og akutklinikker...6 2.1.

Læs mere

Budgettemaer for 2010 Afsæt for 2010 og de kommende år

Budgettemaer for 2010 Afsæt for 2010 og de kommende år NOTAT Budgettemaer for 2010 Afsæt for 2010 og de kommende år 1. Indledning 4 2. Personalemangel 6 2.1 Indledning 6 2.2 Udfordringen 6 2.3 Økonomiske og kvalitetsmæssige konsekvenser af personalemanglen

Læs mere

Det første udbud af landsdækkende rammeaftaler

Det første udbud af landsdækkende rammeaftaler Arbejdsmarkedsstyrelsen Det første udbud af landsdækkende rammeaftaler En analyse af resultater og effekter Del 1 Hovedrapport Februar 2006 Arbejdsmarkedsstyrelsen Det første udbud af landsdækkende rammeaftaler

Læs mere

Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene.

Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene. Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene. Delrapport 1 Arbejdsmarkedsstyrelsen Endelig rapport December 2008 Copyright Deloitte Business Consulting A/S, All rights reserved Indholdsfortegnelse

Læs mere

Region Hovedstaden. Forslag til Hospitalsplan

Region Hovedstaden. Forslag til Hospitalsplan Region Hovedstaden Forslag til Hospitalsplan Udkast af 20. januar 2007 2 Indholdsfortegnelse: Forord... 5 1. Resumé... 7 2. Rammerne for hospitalsplanen... 15 3. Hospitalsvæsenets brugere... 21 4. Hospitalsstruktur...

Læs mere

December 2014. inspektorordning. Status og perspektivering

December 2014. inspektorordning. Status og perspektivering December 2014 inspektorordning Status og perspektivering Inspektorordning status og perspektivering Sundhedsstyrelsen, 2014. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen

Læs mere