DAHANCA-14 Konkomitant cisplatin og stråleterapi til rhinopharynxcancer Retningslinjer for kombineret stråle- og kemoterapi af rhinopharynxcancer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DAHANCA-14 Konkomitant cisplatin og stråleterapi til rhinopharynxcancer Retningslinjer for kombineret stråle- og kemoterapi af rhinopharynxcancer"

Transkript

1 DAHANCA-14 Konkomitant cisplatin og stråleterapi til rhinopharynxcancer Retningslinjer for kombineret stråle- og kemoterapi af rhinopharynxcancer The Danish Head and Neck Cancer Study Group November 2002

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL INTRODUKTION KOMBINERET STRÅLE- OG KEMOTERAPI AF RHINOPHARYNXCANCER Konkomitant radio-kemoterapi Neoadjuverende/adjuverende kemoterapi FORSKELLIGE FRAKTIONERINGSREGIMER VED RHINOPHARYNXCANCER ± KEMOTERAPI DAHANCA RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AF RHINOPHARYNXCANCER MED KONKOMITANT RADIO-KEMOTERPI... 8 Udredning:... 9 Patientgruppe:... 9 Kontraindikation:... 9 Cisplatinbehandling:... 9 Dosismodifikation: Toxicitet OPFØLGNING Toxicitetsregistrering REFERENCER

3 1. FORMÅL At forbedre behandlingen af rhinopharynxcancer i Danmark ved hjælp af konkomitant kemoradioterapi. 2. INTRODUKTION Rhinopharynxcancer er en forholdsvis sjælden cancerform i Danmark (40-50 tilfælde per år), mens den forekommer endemisk i visse egne af verden, bl.a. i Grønland. I endemiske regioner drejer det sig næsten udelukkende om udifferentierede karcinomer (WHO type 3) mens de diffentierede karcinomer, som menes at være tobaks- og rygerelaterede, udgør ca. 20% af det samlede antal. Standardbehandlingen af rhinopharynxcancer er stråleterapi på 'store hoved-halsfelter', hvilket vil sige bestråling af hele rhinopharynx, tilstødende basis cranii og bilaterale lymfeknuderegioner svarende til level II, III, IV og V samt retropharyngeale lymfeknuder. De store felter skyldes, at tumor ofte invaderer tilstødende væv og kaviteter samt den udtalte regionale metastaseringsfrekvens på 75-90% (1). Data fra DAHANCA fra perioden omfattende 304 danske patienter med st. I-IV rhinopharynxcancer (ingen inuitter) vista, havde 70% havde lymfeknudemetastaser på diagnosetidspunktet (2). Rhinopharynxcancer er karakteriseret ved en højere incidens af fjernmetastaser sammenlignet med andre hoved-halscancere. I DAHANCA-materialet, som omfattede patienter med WHO st. I-IV sygdom (87% st. III-IV), fandt man en kumuleret frekvens af fjernmetastaser på ca. 14% (5/304 med primær M+ og 12% efter behandling). De tilsvarende tal for fjernmetastasering i VUMCA I (3), som omhandlede WHO st. IV samt fra Chua et al (4) (Ho st. III-IV) var 25% og 24%, mens den aktuariske 3-års incidens af fjernmetastaser var 25% og 30% efter henholdsvis kemo-radioterapi og standard strålebehandling (17). Imidlertid er lokalt og regionalt recidiv et større problem end fjernmetastasering. I DAHANCA-materialet fandt man en kumuleret lokal recidivfrekvens på 31%. Den aktuariske 10-års lokalkontrol var 58-65% for T1-T3, mens den for T4 var signifikant lavere, nemlig 43%. Tilsvarende var den kumulerede regionale recidivfrekvens 24% og den aktuariske 10-års regionale kontrol 49-67% for N1-N3. Ser man på den loko-regionale kontrol stadium for stadium, var den identisk for st. I og II (59% aktuarisk), mens den for st. III og IV var henholdsvis 44% og 31%. Den cancer-specifikke overlevelse efter 5 og 10 år var henholdsvis 52% og 45%. Cox regressionsanalyse viste, at sygdoms-specifik død er relateret til høj alder, T-stadium, N+ og veldifferentieret 3

4 tumor (i nævnte rækkefølge). Der er gjort mange forsøg på at forbedre overlevelsen af hoved-halscancer ved hjælp af supplerende neoadjuvant eller adjuverende kemoterapi. For planocellulære karcinomer i hovedhalsområdet har disse tiltag imidlertid kun vist en beskeden forbedring af behandlingsresultaterne, dog har metaanalyser dokumenteret, at konkomitant radio-kemoterapi forbedrer overlevelsen i forhold til loko-regional stråleterapi alene (5). På baggrund af ovennævnte data må man konkludere, at behandlingsstrategien ved rhinopharynxcancer væsentligst skal rettes loko-regionalt, først og fremmest med stråleterapi. Rhinopharynxcancerens tendens til fjernmetastasering samt dens relative høje kemosensitivitet gør det imidlertid tillokkende at supplere strålebehandlingen med kemoterapi. Hensigten er at opnå et additivt eller supra-additivt celledrab på de klonogene cancerceller med henblik på at forbedre den loko-regionale tumorkontrol, men teoretisk set kan man endvidere reducere sandsynligheden for fjernmetastasering. DAHANCAs anbefalinger for kombineret radiokemoterapi af rhinopharynxcancer baserer sig på de tidligere behandlingsgevinster, der er opnået med ændrde fraktioneringmønstrer og tillæg af hypoxisk radiosensitizer samt på resultater fra større internationale undersøgelser, der belyser effekten af kemoterapi ved rhinopharynxcancer, og som er beskrevet nedenfor. 3. KOMBINERET STRÅLE- OG KEMOTERAPI AF RHINOPHARYNXCANCER 3.1. Konkomitant radio-kemoterapi I 1998 rapporterede Al-Sarraf et al. (6) resultaterne fra en randomiseret multicenterundersøgelse (Intergroup 0099) med deltagelse af SWOG, RTOG og ECOG og som i store dele af verden har dannet basis for en standardbehandling af stadium III og IV rhinopharynxcancer. Patienterne blev randomiseret til enten standard stråleterapi 1,8-2,0 Gy/d, 5F/w til i alt 70 Gy over fraktioner eller samme stråleterapi plus 3 serier cisplatin 100mg/m 2 på dag 1, 22 og 43 under strålebehandlingen samt 3 serier cis/5-fu efter stråleterapien (postirradiatorisk/adjuverende) i form af 80 mg/m 2 cisplatin dag 1 og 1000 mg/m 2 5-FU dag 1-4 med fire ugers intervaller. 193 patienter blev randomiseret, hvoraf 48 patienter havde WHO type 1 histologi. Kun 147 patienter, svarende til 76% af den oprindelige undersøgelsesgruppe, var tilgængelige for overlevelses- og toxicitetsanalyse. Ved den første interimanalyse i 1995 blev studiet lukket på grund af en signifikant bedre 3- års progressionsfri overlevelse (PFS) i den kombinerede behandlingsgruppe, 69% vs 24% 4

5 (p<0.001) og en 3-års overlevelse på 78% vs 47% til fordel for den kombinerede behandling. Der blev ikke rapporteret om toxiske dødsfald. Grad 3 og 4 leukopeni og opkastninger var signifikant hyppigere i kombinationsgruppen. I kombinationsgruppen gennemførte 63% af patienterne de tre konkomitante cisplatinbehandlinger, og 55% af patienterne gennemførte alle tre adjuverende behandlinger. Studiet er blevet kritiseret for, at resultaterne i stråleterapiarmen alene var påfaldende dårlige. På ASCO 2001 blev der fremlagt opdaterede data fra Intergroup PFS var 29% for RT-gruppen (intention to treat) og 58% for KT-RT gruppen efter minimum 5 års follow-up. Den samlede overlevelse var 37% vs 67%. Sygdoms-specifik overlevelse var 46% vs 74%. I en lignende - men retrospektiv - undersøgelse med både konkomitant og adjuverende kemoterapi viste Cheng et al (7) ligeledes, at kombinationsbehandling er effektiv ved rhinopharynxcancer. I analysen indgik 107 patienter fra perioden med stadium II-IV og WHO 2-3 rhinopharynxcancer. Patienterne blev behandlet med et regime, der minder om Intergroup Regimet bestod af 2 serier konkomitant cis/5-fu i uge 1 og 6 under stråleterapien og 2 serier adjuverende cis/5-fu med fire ugers mellemrum efter stråleterapien. Hver serie bestod af cisplatin 60 mg/m 2 dag 1 og 600 mg/m 2 5-FU iv. kontinuert dag 1-5. Stråleterapien bestod af 2Gy/F, 5F/w til i alt 70 Gy. 5-års overlevelsen var 84,1%, sygdomsfri overlevelse 74,4% og lokoregional kontrol 89,8%. Toxiciteten var lav. Seks patienter fik grad 4 mucositis, og 2 patienter havde grad 4 opkastninger under stråleterapien. Chan et al (8) gennemførte en fase III-undersøgelse med konkomitant kemo-radioterapi versus strålebehandling alene, som inkluderede 350 patienter med Ho's stadium N2 eller N3 eller lymfeknuder større end 4 cm. Stråledosis var høj, idet ca. 70% blev behandlet til Gy plus evt. supplerende brachyterapi. Patienterne blev randomiseret til enten standard stråleterapi 66Gy/33fx, 5fx/uge med ekstra boost til parapharyngeal udbredning, residuale lymfeknuder og residual tumor i rhinopharynx eller samme strålebehandling plus cisplatin 40 mg/m 2 een gang ugentligt op til 8 gange konkomitant med stråleterapi. Konkomitant behandling var ikke signifikant bedre end stråleterapi alene, idet 2-års PFS var 76% i kemo-radioterapi-armen mod 69% i stråleterapiarmen (p=0.10). På grund af relativ kort follow-up (2,7 år mediant) foreligger endnu ikke overlevelsesdata. Både hæmatologisk og lokal morbiditet var mere udtalt efter kombinationsbehandlingen, og på trods af den aggressive strålebehandlingfik 78% af patienterne i kemoterapigruppen mindst 4 serier cisplatin. 5

6 En matched kohorteundersøgelse fra Hong Kong med konkomitant kemo-radioterapi a.m. Intergroup 0099 til st. III-IV sygdom viste forbedret loko-regional kontrol efter konkomitant behandling men ingen ændring i sygdomsspecifik-, total- eller metastasefri overlevelse (17). Behandlingscompliance var dog lav på grund af toxicitet. Compliance var betydelig bedre i en fase II undersøgelse (18) af patienter med lokal avanceret T3/T4-sygdom, idet patienterne blev behandlet med relativt lave cisplatin- og 5-FU doser (henholdsvis 60mg/m 2 d.1, 600 mg/m 2 d.1-5) under hyperfrationeret strålebehandling (1,2 Gy x 2 dgl, totaldosis 74 Gy) suppleret med adjuverende cis/5-fu. 88% af alle patienter afsluttede stråleterapi inden for 8 uger. 3-års loko-regional kontrol var 93% Neoadjuverende/adjuverende kemoterapi VUMCA I Trial (3) er en europæisk fase III undersøgelse, der i inkluderede 339 patienter med N 2 og WHO grad 2-3 rhinopharynxcancer. Patienterne blev randomiseret til stråleterapi alene (65-70 Gy over 6,5-7,5 uger) eller 3 serier neoadjuverende BEC (dag 1, 21 og 42) tre uger før stråleterapi. Kemoterapiregimet bestod af bleomycin 15 mg dag 1 efterfulgt af 12 mg/m 2 kontinuert infusion dag 1-5, epirubicin 70 mg/m 2 dag1 og cisplatin 100 mg/m 2 dag 1. Efter median 49 (23-70) måneders follow-up var der en signifikant (p<0,01) forskel i sygdomsfri overlevelse men ikke nogen forskel i den totale overlevelse bl.a. pga behandlingsrelaterede dødsfald i kemoterapigruppen (8% vs 1%). I en tilsvarende randomiseret multicenter-undersøgelse af ½ et al (4) fra 1998 kunne man heller ikke dokumentere nogen behandlingsgevinst med neoadjuverende kemoterapi ved rhinopharynxcancer. 334 patienter med Ho's stadium T3, Ho's N2-N3 eller lymfeknudemetastase 3 cm blev randomiseret til 3 serier neoadjuverende kemoterapi efterfulgt af stråleterapi versus stråleterapi alene. Fraktioneringen og totaldosis varierede men var konsistent inden for hver afdeling. Kemoterapi bestod af cisplatin (60 mg/m 2 ) og epirubicin (110 mg/m 2 ) hver 3. uge. 77% gennemgik alle tre serier. Der var ingen forskel i den samlede overlevelse eller PFS efter 3 år. En senere opdatering af data fra 183 patienter fra et enkelt center (15) viste, at neoadjuverende kemoterapi heller ingen effekt havde på antallet af fjernmetastaser, som lå på henholdsvis 44% og 43% (30% aktuarisk 5-års frekvens). I modsætning til disse resultater har en retrospektiv kontrolundersøgelse antydet, at neoadjuverende kemoterapi kan nedsætte recidivfrekvensen af fjernmetastaser ved rhinopharynxcancer. Geara et al (11) sammenlignede 61 patienter, overvejende stadium IV-sygdom, der modtog 3 serier neoadjuverende kemoterapi (cis/5-fu) med en matchet kohorte af patienter, 6

7 der kun havde modtaget stråleterapi. Regimet var cisplatin 100 mg/m 2 på dag 1 og 5-FU 1000 mg/m 2 på dag 1-5. Den kumulerede incidens af fjernmetastaser efter 5 år var 19% i kemoterapigruppen mod 34% i kontrolgruppen (p= 0,019). 5-års sygdomsfri overlevelse var 64% mod 42% og den samlede 5-års overlevelse var 69% mod 48%. Der var ingen forskel i akut eller i sen toxicitet. Med hensyn til adjuverende kemoterapi efter strålebehandling af rhinopharynxcancer er dokumentationen af en positiv effekt beskeden. Chan et al (9) fandt ingen effekt af kombinationen neoadjuvant/adjuverende kemoterapi og stråleterapi i en randomiseret fase III undersøgelse. I alt indgik 82 patienter med Ho stadium 3 eller N+ >4 cm. Studiet sammenlignede standard radioterapi med kombinationen neoadjuvant cis/5-fu (2 serier) efterfulgt af strålebehandling og 4 serier adjuverende cis/5-fu. Der var igen forskel i 2 års total- eller sygdomsfri overlevelse eller i den lokoregionale kontrol. Chi et al (10) gennemførte et studie med rent adjuverende kemoterapi efter strålebehandling. I en randomiseret fase III undersøgelse, som omhandlede avanceret rhinopharynxcancer (UICC st. IV, n=154) sammenlignede man stråleterapi 70-72Gy/35-40F, 5F/w med samme RT suppleret med 9 ugentlige kemoserier af cisplatin 20 mg/m 2 og 5-FU 2200mg/m 2 plus leukovorin 120mg/m 2. Der var ingen forskel i 3-årsoverlevelsen, men 3-års RFS var 65% vs 49% til fordel for den kombinerede behandling. 4. FORSKELLIGE FRAKTIONERINGSREGIMER VED RHINOPHARYNX- CANCER ± KEMOTERAPI. Fraktioneringen og behandlingstiden er vigtige faktorer for behandlingsresultaterne ved hoved-halscancer. Dette er bl.a. dokumenteret i tidligere DAHANCA-undersøgelser, som har vist, at man ved at reducere den samlede behandlingstid kan øge den lokale tumorkontrol samt den sygdomsspecifikke overlevelse for en given total stråledosis. Det har ikke været muligt at foretage en relevant vurdering af fraktionerings-effekten specifikt for rhinopharynxcancer ud fra DAHANCA-data, da der kun er indgået 39 patienter med rhinopharynxcancer i DAHANCA-7, og allokeringen har været 'skæv' (5 fx: n=30 og 6 fx: n=9). Imidlertid er DAHANCA fraktioneringsregimerne blevet analyseret i en retrospektiv undersøgelse af Lee et al (12). Man undersøgte retrospektivt den terapeutiske gevinst af accelereret stråleterapi a.m. DAHANCA patienter blev behandlet med 66Gy/33F, 5F/w over mediant 46 dage i , mens 158 patienter tilsvarende fik 66Gy/33F, 6F/w over mediant 39 dage i Iridium boost (20 Gy) blev givet til 10 patienter i hver gruppe. I den 7

8 første gruppe fik 16 pt. adjuverende cis/5-fu, i den anden gruppe fik 41 cis/5-fu, heraf 24 konkomitant a.m. Intergroup års progressionsfri overlevelse var henholdsvis 63% vs 74% til fordel for det accelererede regime, mens 3-års overlevelsen var henholdsvis 78% og 81%. Både lokalkontrol og reduktionen i frekvensen af fjernmetastaser var signifikant bedre i den accelererede gruppe. Der var ingen forskel i senkomplikationer mellem den konventionelle og accelererede gruppe, hvilket er foreneligt med data fra DAHANCA og CHART (16), mens patienter som fik kemoterapi havde en signifikant lavere komplikationsfri overlevelse (akutte/sene reaktioner). I en matchet, historisk kohorteundersøgelse af 101 patienter undersøgte Wolden et al (13) gennemførligheden og effekten af stråleterapi med konkomitant boost og cisplatin-baseret kemoterapi over for standard strålebehandling ( Gy, 1.8GyF). Komkomitant boost (1.6 Gy/F) blev givet i de to sidste behandlingsuger (uge 5+6) til totaldosis 70 Gy. Boost-gruppen bestod af 50 patienter behandlet fik konkomitant cisplatin 100 mg/m 2 d.1+22 og adj. cis/5-fu a.m. Intergroup Kontrolgruppen var historisk (n=51) behandlet års lokalkontrol, PFS og overlevelse var henholdsvis 89% vs 74% (p<0.01), 66% vs 54% (p=0.01) og 84% vs 71% (p=0.04) til fordel for kombinationsgruppen. Grad 3 mucositis var mere prævalent i kombinationsgruppen, 84% mod 43% (p<0.001), hvilket medførte en højere hyppighed af midlertidige gastrostomier på hhv. 46% og 20%. Follow-up er begrænset mht senkomplikationer, men endnu er der ikke observeret signifikant forskel mellem de to regimer. Den retrospektive analyse besvarer ikke, om behandlingsgevisnsten skyldes den accelererede strålebehandling, cytostatisk behandling eller kombinationen heraf. 5. DAHANCA RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AF RHINOPHARYNX- CANCER MED KONKOMITANT RADIO-KEMOTERPI På baggrund af resultaterne fra tidligere DAHANCA-studier og data fra internationale studier, som beskrevet ovenfor, anbefales konkomitant strålebehandling og cisplatin til alle sygdomsstadier af rhinopharynxcancer. Strålebehandlingen gives i henhold til DAHANCAs retningslinjer 2002 ( suppleret med: - nimorazol (Naxogin) som radiosensitizer, 1200 mg/m 2 1½ time før hver strålebehandling - cisplatin 40mg/m 2 een gang ugentligt konkomitant med stråleterapi (max. dosis 70 mg pr. gang). 8

9 Udredning Patienterne udredes efter DAHANCAs retningslinjer med objektiv undersøgelse og statuering ved hoved-halskonference, rtg. thorax og CT-scanning (evt. blot terapiscanning). Patienterne bør MR-scannes på grund af rhinopharynxcancerens tendens til spredning i de tilstødende væv og kaviteter inklusiv intrakraniel udbredning. Endvidere måles højde og vægt, hgb, leukocytter, trombocytter, creatinin, bilirubin, PP%, LDH, ASAT, ALAT, basiske fosfataser, Na + og K +. Herudover bestemmes Cr-EDTA clearance. Er der mistanke om renal afløbshindring suppleres med renografi og evt. aflastning af involverede nyrer. Af hensyn til mulig øget risiko for hørenedsættelse skal der udføres audiometri før og efter behandling (ca. efter et år). Audiometri gentages på indikation. Der kan være tale om både perceptiv og konduktiv hørenedsættelse som følge af behandlingen. Patientgruppe - rhinopharynxcancer af planocellulær oprindelse (WHO type 1-3) - WHO performance 2 - alle stadier - Cr-EDTA-clearance 50ml/min. Kontraindikation - gravide og ammende kvinder, samt kvinder i den fødedygtige alder, der ikke anvender adækvat antikonception - insufficient nyrefunktion (GFR <50 ml/min) - moderat til svære neuropati - knoglemarvsinsufficiens Cisplatinbehandling Alle patienter skal modtage 5 eller 6 serier cisplatin 40 mg/m 2 med en uges mellemrum under strålebehandlingen. Maksimum dosis per behandling er dog 70 mg. Cisplatininfusionen gives 3-4 timer før strålebehandlingen. Første kemoserie skal, for så vidt det er muligt, gives på 9

10 første strålebehandlingsdag, men påbegyndelse af cisplatin inden for den første uge accepteres. Behandlingerne vil normalt blive givet under indlæggelse men kan gives ambulant, hvis den enkelte afdeling er i stand til det. Hydrering gives før og efter cisplatinindgift. Antiemetika: Gives efter afdelingens standardregimer, f.eks. Zofran 8 mg x 2 dgl. i 1½ døgn og Vogalene 30 mg x 4 i 2-3 døgn. Dosismodifikation Ved leukocytter under 2,5 mmol/l eller trombocytter under 50 x 10 9 /l på behandlingsdagen gives dosis 0. Hvis der ved to på hinanden følgende kemobehandlingsdage er givet dosis 0, reduceres dosis næste gang til 75% (max. dosis 55 mg). Ved tilfælde af febril leukopeni reduceres dosis ligeledes til 75% i de følgende behandlinger. Efter tre behandlingsserier gentages Cr-EDTA. Er værdien faldet til under 50 ml/min, skal der ikke gives yderligere cisplatin. Toxicitet Resultaterne fra ovenstående undersøgelser tyder på, at senkomplikationerne ved accelereret behandling af rhinopharynxcancer ikke adskiller sig signifikant fra standardfraktionering, mens incidensen af akut toxicitet er højere. Såvel akutte som sene bivirkninger registreres. 5- FU indgår ikke i behandlingen på grund af slimhindetoxiciteten. Den hyppigste komplikation til behandlingen er akut mucositis, som kan nødvendiggøre gastrostomi-/nasogastrisk sonde. Hørenedsættelse og temporallapsnekrose samt kronisk dysfagi er de alvorligste senkomplikationer, men i de refererede artikler synes disse ikke at være væsentligt øget ved de kombinerede regimer. Det indre øre opfattes som risikoorgan og bør som sådan indtegnes på terapiscanningerne. Med hensyn til cisplatins indflydelse på fertilitet findes der ingen specifikke data for patienter med rhinopharynxcancer. Fra studier på testiscancerpatienter antager man, at kumulerede doser på <400 mg/m 2 næppe giver irreversible skader på fertiliteten (14). Med de planlagte cisplatindoser i dette studium burde der derfor ikke forekomme fertilitetsproblemer. 10

11 6. OPFØLGNING Patienterne evalueres, som alle andre DAHANCA-patienter, første gang ved hovedhalskonference to mdr. efter afsluttet stråleterapi. Herefter ses patienterne til kontrol efter vanlige retningslinjer, dvs. med 3-4 mdrs. mellemrum de første 2 år og siden hver 6. måned indtil 5 års opfølgning. Patienterne kontrolleres med almindelig objektiv undersøgelse, evt. suppleret med relevante billeddiagnostiske undersøgelser som CT-scanning eller MR-scanning af basis cranii eller UL af hals. Behandlingsresultaterne vil blive vurderet efter de første 50 gennemførte behandlinger eller 18 måneder efter retningslinjernes igangsættelse. Toxicitetsregistrering Akut og sen toksicitet i det bestrålede område vurderes efter vanlige DAHANCA kriterier ( Generelle bivirkninger efter kombinationsbehandlingen (hæmatologiske-, renale-, gastrointestinale- og neurologiske) evalueres efter Common Toxicity Criteria ( 11

12 7. REFERENCER 1. Bourhis J et al. Nasopharyngeal Carcinoma. In: Head and Neck Cancer. A Multidisciplinary Approach. Eds: Harrison LB et al. Lippincott-Raven. Philadelphia, New York Hansen HS, Overgaard J, Vendelboe Johansen L, Bastholt L. Treatment of nasopharyngeal cancer in Denmark and outcome: results. Clin Otolaryngology, 25: (Abstract). 3. International Nasopharynx Cancer Study Group: VUMCA I Trial. Preliminary results of a randomized trial comparing neoadjuvant chemotherapy (cisplatin, epirubicin, bleomycin) plus radiotherapy vs. radiotherapy alone in stage IV ( N2, M0) undifferentiated nasopharyngeal carcinoma: A positive effect on progression-free survival. Int. J. Radiation Oncology Biol. Phys., Vol 35, No 3: Chua DTT et al. Preliminary report of the Asian-Oceanian Clinical Oncology Association Randomized trial comparing cisplatin and epirubicin followed by radiotherapy versus radiotherapy alone in the treatment of patients with locoregionally advanced nasopharyngeal carcinoma. Cancer. 83: Pignon et al. Chemotherapy added to locoregional treatment for head and neck squamouscell carcinoma: three meta-analyses of updated individual data. Lancet, Vol 355: Al-Sarraf M et al. Chemoradiotherapy versus radiotherapy in patients with advanced Nasopharyngeal cancer: Phase III randomized Intergroup study Journal of Clinical Oncology, Vol 16, No 4 : Cheng SH et al. Long-term survival of nasopharyngeal carcinoma following concommitant radiotherapy and chemotherapy. Int. J. Radiation Oncology Biol. Phys.,Vol 48: Chan AT, Teo PM, Ngan RK, Leung TW, Lau WH, Zee B et al. Concurrent chemotherapyradiotherapy compared with radiotherapy alone in locoregionally advanced nasopharyngeal carcinoma: progression-free survival analysis of a phase III randomized trial. J Clin Oncol 2002; 20(8): Chan AT et al. A prospective randomized study of chemotherapy adjunctive to definitive radiotherapy in advanced nasopharyngeal carcinoma. Int. J. Radiation Oncology Biol. Phys.Vol 33. No Chi KH et al. A pahse III study of radiotherapy with and without adjuvant chemotherapy in advanced stage nasopharyngeal cancer (NPC) Patients. Abstract No ASCO Geara FB et al. Induction chemotherapy followed by radiotherapy versus radiotherapy alone in patients with advanced nasopharyngeal carcinoma. Cancer.Vol 79, No 7:

13 Lee AWM et al. Retrospective analysis on treating nasopharyngeal carcinoma with accelerated fractionation (6 fractions per week) in comparison with conventional fractionation (5 fractions per week): report on 3-year tumor control and normal toxicity. Radiother Oncol, Vol 58: Wolden SL et al. Accellerated concommitant boost radiotherapy and chemotherapy for adchuavanced nasopharyngeal carcinoma. J Clin Oncol Vol 19(4): Pont J, Albrecht W. Fertility after chemotherapy for testicular germ cell cancer. Fertil Steril 1997 jul;68(1): Chua DT, Sham JS, Choy D, Kwong DL, Au GK, Kwong PW et al. Patterns of failure after induction chemotherapy and radiotherapy for locoregionally advanced nasopharyngeal carcinoma: the Queen Mary Hospital experience. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2001; 49(5): Dische S, Saunders M, Barrett A, Harvey A, Gibson D, Parmar M. A randomised multicenter trial of CHART versus conventional radiotherapy in head and neck cancer. Radiother Oncol 1997; 44(2): Chua DTT, Sham JST, Au GKH, Choy D. Concomitant chemoirradiation for stage III IV nasopharyngeal carcinoma in Chinese patients: results of a matched cohort analysis. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2002; 53(2): Jian JJ, Cheng SH, Tsai ST, Yen KL, Chu N, Chan K et al. Improvement of local control of T3 and T4 nasopharyngeal carcinoma by hyperfractionated radiotherapy and concomitant chemotherapy. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2002; 53(2):

14 BILAG DAHANCA follow-up 14

15 PATIENTINFORMATION Cisplatin én gang ugentligt under strålebehandling af patienter med kræft i næsesvælget Behandlingseffekt og bivirkninger De har netop fået konstateret kræft i næsesvælget, og det er blevet besluttet, at de skal have strålebehandling, som indtil for nylig har været den mest effektive behandling. Flere nye internationale undersøgelser viser imidlertid, at supplerende behandling med cisplatin kan bedre behandlingsresultaterne ved stråleterapi, hvorfor vi i Danmark har valgt at indføre denne behandling Som De har fået fortalt, vil strålebehandlingen kunne give såvel akutte som sene bivirkninger. De akutte bivirkninger vil opstå under behandlingen og vil i reglen klinge af inden for et par måneder efter behandlingsafslutning. Det drejer sig først og fremmest om en smertefuld påvirkning af slimhinderne i mund og svælg. De sene bivirkninger drejer sig om mundtørhed, hævede slimhinder i halsen samt hævelse og øget fasthed (arvævsdannelse) på halsen, samt i sjældne tilfælde skader på tænder og kæbe. Desuden kan der opstå nedsat hørelse. Udover de bivirkninger, der er forbundet med selve strålebehandlingen, kan cisplatinbehandlingen give anledning til en række andre bivirkninger. Man vil kunne se en forbigående påvirkning af knoglemarven, som vil kunne give anledning til blodmangel (træthed, hovedpine, forpustet), nedsat antal hvide blodlegemer (øget risiko for feber og betændelse) samt nedsat antal blodplader (tendens til småblødninger i hud og slimhinder). Ved tegn på blødning eller feber skal de altid kontakte afdelingens læger. Cisplatin kan påvirke hørelsen, men det er meget sjældent, at opfattelsen af normal tale påvirkes. I meget sjældne tilfælde kan der også opstå øresusen (tinnitus). Nyrefunktionen kan påvirkes af cisplatin, og De vil derfor før behandlingsstart og efter tre serier cisplatin få foretaget en såkaldt Cr-EDTA clearance, som er en pålidelig undersøgelse af nyrernes funktion. For at forebygge nyreskaderne vil behandlingen blive givet med rigelig væske i tilslutning til behandlingen. Mange patienter vil under behandlingen få føleforstyrrelser i fingre og tæer. Det er et udtryk for en påvirkning af nervespidserne og er i reglen af forbigående karakter, omend forandringerne kan være længe om at forsvinde. De første par døgn efter behandlingen kan man opleve kvalme og evt. opkastninger, bivirkninger som vil blive forsøgt forebygget med kvalmestillende medicin. 15

16 Sådan vil behandlingen foregå. Cisplatinbehandlingerne vil blive givet een gang ugentligt, mens der gives udvendig strålebehandling. Der vil i alt blive givet 6 cisbehandlinger. Behandlingerne foregår under indlæggelse forudgået af blodprøvetagning. Man vil få behandling samme dag, man indlægges, og man vil i reglen kunne regne med at gå hjem samme aften eller evt. næste dags morgen. Bivirkningerne vil løbende blive vurderet, og det kan hænde, at vi vil reducere den beregnede cisplatindosis eller evt. helt ophøre med cisplatinbehandlingen, hvis vi skønner, at bivirkningerne er for omfattende. Med venlig hilsen 16

Hoved-hals kræft Post-ASCO Junior speaker Vaka Sævarsdóttir, RH Senior speaker overlæge Jeppe Friborg, RH

Hoved-hals kræft Post-ASCO Junior speaker Vaka Sævarsdóttir, RH Senior speaker overlæge Jeppe Friborg, RH Hoved-hals kræft Post-ASCO 2017 Junior speaker Vaka Sævarsdóttir, RH Senior speaker overlæge Jeppe Friborg, RH Oversigt Cisplatin ugentligt vs. hver 3. uge 6006 og 6007 Escalate vs. de-escalate 6015 og

Læs mere

GEMCITABIN (GEMZAR) TIL PATIENTER MED BUGSPYTKIRTELKRÆFT EFTER RADIKAL OPERATION

GEMCITABIN (GEMZAR) TIL PATIENTER MED BUGSPYTKIRTELKRÆFT EFTER RADIKAL OPERATION GEMCITABIN (GEMZAR) TIL PATIENTER MED BUGSPYTKIRTELKRÆFT EFTER RADIKAL OPERATION Der er ikke udført en fuld MTV på dette lægemiddel af følgende årsager den aktuelle patientgruppe er lille (

Læs mere

DCCG S NATIONALE RETNINGSLINIER FOR DIAGNOSTIK OG BEHANDLING AF KOLOREKTAL CANCER

DCCG S NATIONALE RETNINGSLINIER FOR DIAGNOSTIK OG BEHANDLING AF KOLOREKTAL CANCER DCCG S NTIONLE RETNINGSLINIER FOR DIGNOSTIK OG BEHNDLING F KOLOREKTL CNCER Rekommandationer Patienter med resektabel rectumcancer bør tilbydes præoperativ kemostråleterapi o Hvis tumor er lokaliseret i

Læs mere

DAHANCA 18. - en registreringsprotokol. Denne protokol og de til den hørende dokumenter kan findes på DAHANCA hjemmesiden: www.dahanca.

DAHANCA 18. - en registreringsprotokol. Denne protokol og de til den hørende dokumenter kan findes på DAHANCA hjemmesiden: www.dahanca. DAHANCA.dk Danish Head and Neck Cancer Group DAHANCA 18 Concommitant Cisplatin, Naxogin og accelereret strålebehandling til stadium III og IV patienter med planocellulært carcinom i cavum oris, larynx,

Læs mere

FLOW SHEET (1. år, serie 1-3) DBCG 2014 -bt, -dt: EC DOC / PACL DANISH BREAST CANCER COOPERATIVE GROUP. Uge nr. 0 3 6. Dag, md.

FLOW SHEET (1. år, serie 1-3) DBCG 2014 -bt, -dt: EC DOC / PACL DANISH BREAST CANCER COOPERATIVE GROUP. Uge nr. 0 3 6. Dag, md. DBCG 2014 -bt, -dt: DOC / PACL FLOW SHEET (1. år, serie 1-3) Navn CPR. nr. Sygehus, afd. Vejledning: Dette Flow Sheet anvendes som afdelingens behandlings- og undersøgelsesskema (side 1) samt registreringsskema

Læs mere

Predictors of chemotherapy induced toxicity in 421 patients with metastatic castration resistant prostate cancer results from a single institution

Predictors of chemotherapy induced toxicity in 421 patients with metastatic castration resistant prostate cancer results from a single institution Predictors of chemotherapy induced toxicity in 421 patients with metastatic castration resistant prostate cancer results from a single institution Per Kongsted 1, Inge Marie Svane 1, Henriette Lindberg

Læs mere

DAHANCA 19. Denne protokol og de til den hørende dokumenter kan findes på DAHANCA hjemmesiden: www.dahanca.dk

DAHANCA 19. Denne protokol og de til den hørende dokumenter kan findes på DAHANCA hjemmesiden: www.dahanca.dk DAHANCA.dk Danish Head and Neck Cancer Group DAHANCA 19 Undersøgelse af betydningen af EGFr antistoffet Zalutumumab for effekten af strålebehandling til patienter med primært planocellulært hoved-hals

Læs mere

Behandling af brystkræft

Behandling af brystkræft information DBCG 2010-neo-b Behandling af brystkræft Behandling af brystkræft omfatter i de fleste tilfælde en kombination af lokalbehandling (operation og eventuel strålebehandling) samt medicinsk behandling.

Læs mere

Komorbiditet og hoved-hals cancer

Komorbiditet og hoved-hals cancer Kræft og komorbidtet alle skal have del i de gode resultater Komorbiditet og hoved-hals cancer Charlotte Rotbøl Bøje Afdelingen for Eksperimentel Klinisk Onkologi Århus Universitetshospital Hoved-hals

Læs mere

Ovennævnte gælder også for vurdering af patienter efter kemostrålebehandling

Ovennævnte gælder også for vurdering af patienter efter kemostrålebehandling Rekommandationer Patienter, radikalt opereret for rectumcancer Stadium III: o Høje tumorer 10-15 cm fra anus: Kan behandles ligesom colon cancer med 6 måneders kombinationsbehandling med 5-FU præparat

Læs mere

8 Konsensus om medicinsk behandling

8 Konsensus om medicinsk behandling DBCG-retningslinier 009 8 Konsensus om medicinsk behandling 8. Resumé af DBCG s anbefalinger Formål At sikre alle patienter med operabel brystkræft tilbud om en optimal systemisk behandling. Metode Anbefalingerne

Læs mere

Onkologisk behandling af lokaliseret og lokalavanceret esophagus og gastroesophageal cancer

Onkologisk behandling af lokaliseret og lokalavanceret esophagus og gastroesophageal cancer Onkologisk behandling af lokaliseret og lokalavanceret esophagus og gastroesophageal cancer Marianne Nordsmark overlæge, phd, lektor Onkologisk afdeling Aarhus Universitetshospital Historically, this has

Læs mere

Hvordan går det danske patienter med testis cancer?

Hvordan går det danske patienter med testis cancer? Hvordan går det danske patienter med testis cancer? Landsdækkende database for patienter med germinalcelle tumorer (GCC) Databasen dækker patienter behandlet i perioden 1984-2007 Mere end 230 variable

Læs mere

DBCG 2010-b, -bt, -d, -dt: EC DOC FLOW SHEET (1. år, serie 4-6) Navn CPR. nr. Sygehus, afd. Vejledning:

DBCG 2010-b, -bt, -d, -dt: EC DOC FLOW SHEET (1. år, serie 4-6) Navn CPR. nr. Sygehus, afd. Vejledning: DBCG 2010-b, -bt, -d, -dt: DOC FLOW SHEET (1. år, serie 4-6) Navn CPR. nr. Sygehus, afd. Vejledning: Dette Flow Sheet anvendes som afdelingens behandlings- og undersøgelsesskema (side 1) samt registreringsskema

Læs mere

Behandling af patienter med lokal avanceret pancreascancer. Per Pfeiffer, ph.d. Onkologisk Afdeling R, OUH Klinisk Institut, SDU

Behandling af patienter med lokal avanceret pancreascancer. Per Pfeiffer, ph.d. Onkologisk Afdeling R, OUH Klinisk Institut, SDU Behandling af patienter med lokal avanceret pancreascancer Per Pfeiffer, ph.d. Onkologisk Afdeling R, OUH Klinisk Institut, SDU Pancreascancer Pop: 5.500.000 750 patienter/år Region Syddanmark 160 Patienter/år

Læs mere

Senfølger efter kræftbehandling. Mikael Rørth Onkologisk Klinik Rigshospitalet

Senfølger efter kræftbehandling. Mikael Rørth Onkologisk Klinik Rigshospitalet Senfølger efter kræftbehandling Mikael Rørth Onkologisk Klinik Rigshospitalet Mål for kræftbehandling Bedre overlevelse, sygdomsfrihed Mindske symptomer Bedre livskvalitet Mange behandlinger ikke gode

Læs mere

MALIGNT MELANOM. Kathrine Synne Weile Kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital

MALIGNT MELANOM. Kathrine Synne Weile Kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital MALIGNT MELANOM Kathrine Synne Weile Kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital OUTLINE IMMUNTERAPI PD1-inhibitorer i kombination med eller vs. CTLA4-inhibitorer. Follow-up på store studier med mono-

Læs mere

Patientinformation DBCG 04-b

Patientinformation DBCG 04-b information DBCG 04-b Behandling af brystkræft efter operation De har nu overstået operationen for brystkræft. Selvom hele svulsten er fjernet ved operationen, er der alligevel i nogle tilfælde en risiko

Læs mere

Behandling af brystkræft efter operation

Behandling af brystkræft efter operation information DBCG 2010-d,t Behandling af brystkræft efter operation Du har nu overstået operationen for brystkræft. Selvom hele svulsten er fjernet ved operationen, er der i nogle tilfælde risiko for, at

Læs mere

Patientinformation DBCG 2007- b,t

Patientinformation DBCG 2007- b,t information DBCG 2007- b,t Behandling af brystkræft efter operation De har nu overstået operationen for brystkræft. Selvom hele svulsten er fjernet ved operationen, er der alligevel i nogle tilfælde en

Læs mere

Hjernetumordagen, 23. april 2013

Hjernetumordagen, 23. april 2013 Hjernetumordagen, 23. april 2013 Hans Skovgaard Poulsen, Overlæge, dr.med Finsencenter, København www.radiationbiology.dk Behandlingsmål Forlænge liv Forbedre livskvalitet Gliomer Primær Behandling Lav-grads

Læs mere

Patientinformation DBCG 2007- d,t

Patientinformation DBCG 2007- d,t information DBCG 2007- d,t Behandling af brystkræft efter operation De har nu overstået operationen for brystkræft. Selvom hele svulsten er fjernet ved operationen, er der alligevel i nogle tilfælde en

Læs mere

DAHANCA 28A CIRRO protokol IP 010112

DAHANCA 28A CIRRO protokol IP 010112 DAHANCA 28A Godkendt VEK og ClinicalTrials.gov 27 nov 2012 DAHANCA.dk Danish Head and Neck Cancer Group DAHANCA 28A CIRRO protokol IP 010112 Fase I/II studie af accelereret hyperfraktioneret strålebehandling,

Læs mere

FLOW SHEET (1. år, serie 4-6) DBCG 2009-b, -bt, -d, -dt: EC DOC DANISH BREAST CANCER COOPERATIVE GROUP. Uge nr. 9 10 11 12 13 14 15 16 17. Dag, md.

FLOW SHEET (1. år, serie 4-6) DBCG 2009-b, -bt, -d, -dt: EC DOC DANISH BREAST CANCER COOPERATIVE GROUP. Uge nr. 9 10 11 12 13 14 15 16 17. Dag, md. DBCG 2009-b, -bt, -d, -dt: DOC FLOW SHEET (1. år, serie 4-6) Navn CPR. nr. Sygehus, afd. Vejledning: Dette Flow Sheet anvendes som afdelingens behandlings- og undersøgelsesskema (på denne side) samt registreringsskema

Læs mere

Strålebehandling af kræft

Strålebehandling af kræft Månedsskrift for Praktisk Lægegerning Feb. 2006 Strålebehandling af kræft Cai Grau Cai Grau Professor, overlæge, dr. med. Onkologisk afdeling Aarhus Universitetshospital, Aarhus Sygehus 8000 Århus C 1

Læs mere

FLOW SHEET (1. år, serie 4-6) DBCG bt, -dt: EC DOC / PACL DANISH BREAST CANCER COOPERATIVE GROUP 〇 〇 〇 〇〇〇〇〇

FLOW SHEET (1. år, serie 4-6) DBCG bt, -dt: EC DOC / PACL DANISH BREAST CANCER COOPERATIVE GROUP 〇 〇 〇 〇〇〇〇〇 DBCG 2015 -bt, -dt: DOC / PACL FLOW SHEET (1. år, serie 4-6) Navn CPR. nr. Sygehus, afd. Vejledning: Dette Flow Sheet anvendes som afdelingens behandlings- og undersøgelsesskema (side 1) samt registreringsskema

Læs mere

READ Bilag 8 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇. DBCG 07 - READ. Regime 1: EC DOC. FLOW SHEET (1. år, serie 1-3) DANISH BREAST CANCER COOPERATIVE GROUP

READ Bilag 8 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇. DBCG 07 - READ. Regime 1: EC DOC. FLOW SHEET (1. år, serie 1-3) DANISH BREAST CANCER COOPERATIVE GROUP DBCG 07 - READ. Regime 1: EC DOC READ Bilag 8 FLOW SHEET (1. år, serie 1-3) Vejledning: Dette Flow Sheet anvendes som afdelingens behandlings- og undersøgelsesskema (på denne side) samt registreringsskema

Læs mere

DAHANCA 9. Naxogin (nimorazol) kombineret med strålebehandling af T1-4, N0-3 carcinom i larynx, pharynx og cavum oris

DAHANCA 9. Naxogin (nimorazol) kombineret med strålebehandling af T1-4, N0-3 carcinom i larynx, pharynx og cavum oris DAHANCA.dk Danish Head and Neck Cancer Group DAHANCA 9 Naxogin (nimorazol) kombineret med strålebehandling af T1-4, N0-3 carcinom i larynx, pharynx og cavum oris En randomiseret multicenter undersøgelse

Læs mere

Gynækologiske tumorer Post-ASCO Mette Møller. Onkologisk Afd. Aalborg Sygehus

Gynækologiske tumorer Post-ASCO Mette Møller. Onkologisk Afd. Aalborg Sygehus Gynækologiske tumorer Post-ASCO 2012 Mette Møller. Onkologisk Afd. Aalborg Sygehus Cervix Ovarie Endometrie Vulva Sarkom Blandet gyn. Clinical science symposium Poster discussion session General poster

Læs mere

Behandling af brystkræft

Behandling af brystkræft Patientinformation DBCG 2015-neo-bt (Docetaxel, 6 serier) Behandling af brystkræft Behandling af brystkræft omfatter i de fleste tilfælde en kombination af lokalbehandling (operation og eventuel strålebehandling)

Læs mere

BETYDNINGEN AF FRIE RESEKTIONSRANDE VED BRYSTBEVARENDE OPERATIONER

BETYDNINGEN AF FRIE RESEKTIONSRANDE VED BRYSTBEVARENDE OPERATIONER BETYDNINGEN AF FRIE RESEKTIONSRANDE VED BRYSTBEVARENDE OPERATIONER Anne Bodilsen Verdenskort hvor marginern står?? - 21 studier (n: 48-3899) - 14,571 patienter European Journal of Cancer 46 (2010) 319-3232

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER BILAG 4 Bilag 4 Evidenstabel Forfatter År Studietype Studiets Befolkningstype Intervention Resultat Kommentarer kvalitet Escalante et Gong, Shun et 2014 RCT, crossover 2014 Metaanalys e + 42 kvinder med

Læs mere

FAKTA OM OG REHABILITERING VED

FAKTA OM OG REHABILITERING VED FAKTA OM OG REHABILITERING VED DIAGNOSESPECIFIK FORLØBSBESKRIVELSE Udarbejdet af Karen Trier og Jette Vibe-Petersen Sundhedscenter for Kræftramte, februar 2010 Rehabiliteringsenheden (Københavns Kommune)

Læs mere

Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang

Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang Mette Søgaard, Klinisk Epidemiologisk Afdeling Aarhus Universitetshospital Danmark E-mail: mette.soegaard@ki.au.dk 65+ årige runder 1 million i

Læs mere

FLOW SHEET (1. år, serie 1-4) DBCG 2010-neo-b, neo-bt, neo-d, neo-dt: EC DOC 〇〇〇〇 DANISH BREAST CANCER COOPERATIVE GROUP. Uge nr Dag, md.

FLOW SHEET (1. år, serie 1-4) DBCG 2010-neo-b, neo-bt, neo-d, neo-dt: EC DOC 〇〇〇〇 DANISH BREAST CANCER COOPERATIVE GROUP. Uge nr Dag, md. DBCG 2010-neo-b, neo-bt, neo-d, neo-dt: DOC FLOW SHEET (1. år, serie 1-4) Navn CPR. nr. Sygehus, afd. Vejledning: Dette Flow Sheet anvendes som afdelingens behandlings- og undersøgelsesskema (side 1) samt

Læs mere

Nationale retningslinjer for behandling og pleje ved recidiv eller primært fremskreden hoved-halscancer.

Nationale retningslinjer for behandling og pleje ved recidiv eller primært fremskreden hoved-halscancer. DAHANCA.dk Danish Head and Neck Cancer Group Nationale retningslinjer for behandling og pleje ved recidiv eller primært fremskreden hoved-halscancer. Udarbejdet af DAHANCA s recidivgruppe 2010 Baggrund

Læs mere

Rapport udarbejdet for Dansk LungeCancerGruppe. Niels-Chr. G. Hansen

Rapport udarbejdet for Dansk LungeCancerGruppe. Niels-Chr. G. Hansen Erfaringer med opfølgning af fynske patienter efter kurativt intenderet behandling af første tilfælde af lungecancer fundet ved udredning i perioden 2007 2013 (opgjort november 2014) Rapport udarbejdet

Læs mere

Udvikling de sidste 30 år

Udvikling de sidste 30 år Acta Oncologica Symposium 22.-23. maj 2008 DBCG 30 års jubilæum Strålebehandling ved cancer mammae Udvikling de sidste 30 år Marie Overgaard Department of Oncology, Aarhus University Hospital, Denmark

Læs mere

Behandling af Myelomatose med cyklofosfamid og Dexamethason

Behandling af Myelomatose med cyklofosfamid og Dexamethason Patientinformation Behandling af Myelomatose med cyklofosfamid og Dexamethason - Hæmatologisk Afsnit Velkommen til Vejle Sygehus Medicinsk Afdeling 1 rev. aug. 2011 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

wilms tumor Børnecancerfonden informerer

wilms tumor Børnecancerfonden informerer wilms tumor i wilms tumor 3 Sygdomstegn De fleste børn med Wilms tumor viser fra starten kun udvendige sygdomstegn i form af stor mave med synlig og/eller følelig svulst i højre eller venstre side. Svulsten

Læs mere

Patientinformation DBCG 2009- b,t. Behandling af brystkræft efter operation

Patientinformation DBCG 2009- b,t. Behandling af brystkræft efter operation Behandling af brystkræft efter operation information DBCG 2009- b,t Du har nu overstået operationen for brystkræft. Selvom hele svulsten er fjernet ved operationen, er der alligevel i nogle tilfælde en

Læs mere

hodgkin s sygdom Børnecancerfonden informerer

hodgkin s sygdom Børnecancerfonden informerer hodgkin s sygdom i hodgkin s sygdom 3 Fra de danske børnekræftafdelinger i Aalborg, Århus, Odense og København, september 2011. Forekomst Lymfom, lymfeknudekræft, er den tredje hyppigste kræftform hos

Læs mere

Fakta om og rehabilitering ved. Hoved-halskræft. Diagnosespecifik forløbsbeskrivelse

Fakta om og rehabilitering ved. Hoved-halskræft. Diagnosespecifik forløbsbeskrivelse Fakta om og rehabilitering ved Diagnosespecifik forløbsbeskrivelse Udarbejdet af Gitte Ploug Balling, Claus Faber og Rikke Daugaard Center for Kræft og Sundhed København, april 2010, revideret juli 2013.

Læs mere

Behandling af brystkræft efter operation

Behandling af brystkræft efter operation Patientinformation DBCG 2015-d (Docetaxel) Behandling af brystkræft efter operation Denne information supplerer vores mundtlige information om den behandling, vi anbefaler dig. Informationen er tænkt som

Læs mere

Deltagerinformation og samtykkeerklæring ved deltagelse i en videnskabelig undersøgelse. NeoCol

Deltagerinformation og samtykkeerklæring ved deltagelse i en videnskabelig undersøgelse. NeoCol Deltagerinformation og samtykkeerklæring ved deltagelse i en videnskabelig undersøgelse NeoCol En undersøgelse, der belyser effekten af kombinationskemoterapi før operation hos patienter med tyktarmskræft

Læs mere

Deltagerinformation. Dansk udgave. DBCG s radioterapiudvalg/ version 10.3.2009

Deltagerinformation. Dansk udgave. DBCG s radioterapiudvalg/ version 10.3.2009 Deltagerinformation Et videnskabeligt forsøg til sammenligning af delbrystbestråling og helbryst-bestråling efter brystbevarende operation for tidlig brystkræft Protokoltitel: Delbrystbestråling versus

Læs mere

Hjernetumordagen 1. april 2014

Hjernetumordagen 1. april 2014 Hjernetumordagen 1. april 2014 Onkologisk behandling af hjernetumorer Sidste år sluttede vi med spørgsmålet: Får I den bedste behandling? Svar: Primær behandling Ja! Recidiv behandling Måske! Behandlingsmål

Læs mere

Effekt på overlevelsen efter implementering af et CT-baseret opfølgningsprogram for lungecancer. Niels-Chr. G. Hansen

Effekt på overlevelsen efter implementering af et CT-baseret opfølgningsprogram for lungecancer. Niels-Chr. G. Hansen Effekt på overlevelsen efter implementering af et CT-baseret opfølgningsprogram for lungecancer Niels-Chr. G. Hansen Årligt antal nye tilfælde af lungekræft i Danmark 5000 4000 Antal 3000 2000 1000 0 1940

Læs mere

Behandling af brystkræft efter operation

Behandling af brystkræft efter operation Patientinformation DBCG 2015-b,t (Paclitaxel) Behandling af brystkræft efter operation Denne information supplerer vores mundtlige information om den behandling, vi anbefaler dig. Informationen er tænkt

Læs mere

CPR - Dato for første strålefraktion.. Dato for sidste strålefraktion..

CPR - Dato for første strålefraktion.. Dato for sidste strålefraktion.. DAHANCA 2002 PRIMÆRE BEHANDLING Prægeplade CPR - Randomiseringsnr.: RÆKKEFØLGE AF BEHANDLINGSMODALITETER Strålebehandling Kemoterapi Kirurgi (udover biopsi) STRÅLEBEHANDLING Primær strålebehandlings intention

Læs mere

CML kronisk myeloid leukæmi. i Børnecancerfonden informerer

CML kronisk myeloid leukæmi. i Børnecancerfonden informerer CML kronisk myeloid leukæmi i kronisk myeloid leukæmi 3 Fra de danske børnekræftafdelinger i Aalborg, Aarhus, Odense og Rigshospi talet. Forår 2015 FOREKOMST Akut leukæmi (blodkræft) er den mest almindelige

Læs mere

FLOW SHEET (1. år, serie 1-3) DBCG 2015 neo-bt, neo-dt: EC DOC / PACL DANISH BREAST CANCER COOPERATIVE GROUP 〇 〇 〇 〇 〇 〇. Uge nr Dag, md.

FLOW SHEET (1. år, serie 1-3) DBCG 2015 neo-bt, neo-dt: EC DOC / PACL DANISH BREAST CANCER COOPERATIVE GROUP 〇 〇 〇 〇 〇 〇. Uge nr Dag, md. DBCG 2015 neo-bt, neo-dt: DOC / PACL FLOW SHEET (1. år, serie 1-3) Navn CPR. nr. Sygehus, afd. Vejledning: Dette Flow Sheet anvendes som afdelingens behandlings- og undersøgelsesskema (side 1) samt registreringsskema

Læs mere

Behandling af brystkræft

Behandling af brystkræft Patientinformation DBCG 2015-neo-c (Letrozol) Behandling af brystkræft Behandling af brystkræft omfatter i de fleste tilfælde en kombination af lokalbehandling (operation og eventuel strålebehandling)

Læs mere

Deltagerinformation og samtykkeerklæring vedrørende deltagelse i et videnskabeligt forsøg

Deltagerinformation og samtykkeerklæring vedrørende deltagelse i et videnskabeligt forsøg Deltagerinformation og samtykkeerklæring vedrørende deltagelse i et videnskabeligt forsøg Strålebehandling og medicinsk behandling til patienter med kræft i endetarmen Side 1 af 7 Vi vil hermed spørge,

Læs mere

Behandling af Crohn s sygdom med lægemidlet Methotrexat

Behandling af Crohn s sygdom med lægemidlet Methotrexat Hillerød Hospital Kirurgisk Afdeling Behandling af Crohn s sygdom med lægemidlet Methotrexat Patientinformation April 2011 Forfatter: Gastro-medicinsk ambulatorium Hillerød Hospital Kirurgisk Afdeling

Læs mere

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå Cytostatika asdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasd Af Asma Bashir, stud med

Læs mere

DAHANCA.dk. Danish Head and Neck Cancer Group. Referat af DAHANCA møde Torsdag den 22. marts 2007 Hotel Kong Arthur, København

DAHANCA.dk. Danish Head and Neck Cancer Group. Referat af DAHANCA møde Torsdag den 22. marts 2007 Hotel Kong Arthur, København DAHANCA.dk Danish Head and Neck Cancer Group Referat af DAHANCA møde Torsdag den 22. marts 2007 Hotel Kong Arthur, København Mødedeltagere: Dorte Klitgaard, Jens Overgaard, Cai Grau, Kenneth Jensen, Birgitte

Læs mere

Vær opmærksom på risiko for udvikling af lungefibrose ved længerevarende behandling med nitrofurantoin

Vær opmærksom på risiko for udvikling af lungefibrose ved længerevarende behandling med nitrofurantoin Vær opmærksom på risiko for udvikling af lungefibrose ved længerevarende behandling med nitrofurantoin Flere indberettede bivirkninger end forventet Sundhedsstyrelsen har modtaget et stigende antal bivirkningsindberetninger

Læs mere

Behandling af brystkræft

Behandling af brystkræft information DBCG 2010-neo-c (Letrozol) Behandling af brystkræft Behandling af brystkræft omfatter i de fleste tilfælde en kombination af lokalbehandling (operation og eventuel strålebehandling) samt medicinsk

Læs mere

5 års-overlevelsen for metastatisk sygdom er 8% for nyrekræft og 10 % for blærecancer og der er derfor gode muligheder for at bedre denne

5 års-overlevelsen for metastatisk sygdom er 8% for nyrekræft og 10 % for blærecancer og der er derfor gode muligheder for at bedre denne Blære- og nyrekræft: To sygdomsgrupper xxx 5 års-overlevelsen for metastatisk sygdom er 8% for nyrekræft og 10 % for blærecancer og der er derfor gode muligheder for at bedre denne Nina Bjerre Andersen

Læs mere

1 Arbejdsgruppens sammensætning

1 Arbejdsgruppens sammensætning Pakkeforløb for kræft i øjne og orbita. 1 Arbejdsgruppens sammensætning 1.1 Arbejdsgruppens sammensætning Beskrivelse af arbejdsgruppen med navn, arbejdssted, speciale og angivelse af hvem personen repræsenterer.

Læs mere

Ældre kræftpatienter og strålebehandling. Jesper Grau Eriksen

Ældre kræftpatienter og strålebehandling. Jesper Grau Eriksen Ældre kræftpatienter og strålebehandling 1 Jesper Grau Eriksen 2 3 Strålebehandling er velegnet til ældre! 70 år 2 onco-geriatriske centre n=643 CRC 28% CM 23% ØGI 20% C. prost. 11% 47% DM 4 Laurent M,

Læs mere

ØVRE GI CANCER. Post ASCO Senior speaker: Per Pfeiffer, professor, OUH. Dan Høgdall, reservelæge, Onkologisk afdeling, Herlev Hospital

ØVRE GI CANCER. Post ASCO Senior speaker: Per Pfeiffer, professor, OUH. Dan Høgdall, reservelæge, Onkologisk afdeling, Herlev Hospital ØVRE GI CANCER Post ASCO 2017 Dan Høgdall, reservelæge, Onkologisk afdeling, Herlev Hospital Senior speaker: Per Pfeiffer, professor, OUH Herlev og Gentofte Hospital, Københavns Universitet 1 Oversigt

Læs mere

Polycytæmia Vera og Sekundær Polycytæmi

Polycytæmia Vera og Sekundær Polycytæmi Polycytæmia Vera og Sekundær Polycytæmi Patientinformation Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Hæmatologisk Ambulatorium Polycytæmia Vera og Sekundær Polycytæmi Polycytæmia betyder mange celler

Læs mere

PRAKTISK TJEKLISTE INTRODUKTIONSUDDANNELSEN, KLINISK ONKOLOGI

PRAKTISK TJEKLISTE INTRODUKTIONSUDDANNELSEN, KLINISK ONKOLOGI PRAKTISK TJEKLISTE INTRODUKTIONSUDDANNELSEN, KLINISK ONKOLOGI Kompetencemål STUEGANG 1. Danne sig overblik over stuegangen og prioritere opgaverne i samarbejde med stuegangsteamet (forstuegang) 3. Lave

Læs mere

Onkologisk behandling af patienter med pancreas-cancer (PC)

Onkologisk behandling af patienter med pancreas-cancer (PC) DPCG Nationale Retningslinjer Kapitel 5 Onkologisk behandling (19.3.15) Page 1 of 8 Onkologisk behandling af patienter med pancreas-cancer (PC) Resektabel PC Den eneste kurative behandling af patienter

Læs mere

Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang

Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang Mette Søgaard, Klinisk Epidemiologisk Afdeling Aarhus Universitetshospital Danmark E-mail: mette.soegaard@ki.au.dk 65+ årige runder 1 million i

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR STRÅLEBEHANDLING AF HOVED-HALS CANCER (CAVUM ORIS, PHARYNX, LARYNX)

RETNINGSLINIER FOR STRÅLEBEHANDLING AF HOVED-HALS CANCER (CAVUM ORIS, PHARYNX, LARYNX) version 2.0 1. januar 2002 The Danish Head and Neck Cancer Study Group DAHANCA 2002 RETNINGSLINIER FOR STRÅLEBEHANDLING AF HOVED-HALS CANCER (CAVUM ORIS, PHARYNX, LARYNX) Udfærdiget til brug i forbindelse

Læs mere

Metastatisk, spinalt tværsnitssyndrom. Behandlingsvejledning

Metastatisk, spinalt tværsnitssyndrom. Behandlingsvejledning Metastatisk, spinalt tværsnitssyndrom Behandlingsvejledning August 2009 Metastatisk spinalt tværsnitssyndrom Definition Symptomgivende kompression af medulla spinalis eller cauda equina fra metastaserende

Læs mere

ÆLDRE OG KRÆFT. Introduktion. Trine Lembrecht Jørgensen Læge, ph.d., post. doc. University of Southern Denmark. Odense University Hospital

ÆLDRE OG KRÆFT. Introduktion. Trine Lembrecht Jørgensen Læge, ph.d., post. doc. University of Southern Denmark. Odense University Hospital ÆLDRE OG KRÆFT Introduktion Trine Lembrecht Jørgensen Læge, ph.d., post. doc University of Southern Denmark Odense University Hospital HISTORISK UDVIKLING AF ÆLDRE OG KRÆFT National Cancer Institute and

Læs mere

FLOW SHEET (1. år, serie 5-8) DBCG 2015 neo-bt, neo-dt: EC DOC / PACL DANISH BREAST CANCER COOPERATIVE GROUP 〇 〇 〇 〇〇〇〇

FLOW SHEET (1. år, serie 5-8) DBCG 2015 neo-bt, neo-dt: EC DOC / PACL DANISH BREAST CANCER COOPERATIVE GROUP 〇 〇 〇 〇〇〇〇 Operation: Den postoperative behandling fastlægges individuelt afhængig af responsgrad vurderet klinisk, billeddiagnostisk og histopatologisk. DBCG 2015 neo-bt, neo-dt: DOC / PACL FLOW SHEET (1. år, serie

Læs mere

Hvilken evidens har vi? - hvad praktiserer vi? Vertebro/Kyfoplastik. Mikkel Andersen

Hvilken evidens har vi? - hvad praktiserer vi? Vertebro/Kyfoplastik. Mikkel Andersen Hvilken evidens har vi? - hvad praktiserer vi? Vertebro/Kyfoplastik Mikkel Andersen 1 Definition: Vertebroplastik: Deramond & Galibert 1984 Terapeutisk procedure hvor der injiceres knoglecement i vertebrale

Læs mere

FLOW SHEET (1. år, serie 1-4) DBCG 2015 neo-bt, neo-dt: EC DOC / PACL DANISH BREAST CANCER COOPERATIVE GROUP 〇 〇 〇 〇 〇 〇. Uge nr Dag, md.

FLOW SHEET (1. år, serie 1-4) DBCG 2015 neo-bt, neo-dt: EC DOC / PACL DANISH BREAST CANCER COOPERATIVE GROUP 〇 〇 〇 〇 〇 〇. Uge nr Dag, md. DBCG 2015 neo-bt, neo-dt: DOC / PACL FLOW SHEET (1. år, serie 1-4) Navn CPR. nr. Sygehus, afd. Vejledning: Dette Flow Sheet anvendes som afdelingens behandlings- og undersøgelsesskema (side 1) samt registreringsskema

Læs mere

DAHANCA 25 studierne Styrketræning til hoved-halscancer patienter

DAHANCA 25 studierne Styrketræning til hoved-halscancer patienter DAHANCA 25 studierne Styrketræning til hoved-halscancer patienter Tab af muskelmasse hos kræftpatienter Tab af muskelmasse er et specifikt og hyppigt forekommende fænomen hos adskillige grupper af kræftpatienter

Læs mere

Deltagerinformation. Et videnskabeligt forsøg med to forskellige doseringer af strålebehandling til patienter opereret for brystkræft

Deltagerinformation. Et videnskabeligt forsøg med to forskellige doseringer af strålebehandling til patienter opereret for brystkræft Deltagerinformation Et videnskabeligt forsøg med to forskellige doseringer af strålebehandling til patienter opereret for brystkræft Protokoltitel: Hypofraktioneret versus normofraktioneret helbrystbestråling

Læs mere

Deltager information

Deltager information READ, Bilag 10 Fortroligt Side 1 af 7 Deltager information Protokol DBCG 07-READ, dateret 15. oktober 2009. Et videnskabeligt forsøg med to forskellige kombinationer af kemoterapi til patienter med brystkræft.

Læs mere

Mastocytomer hos hunden

Mastocytomer hos hunden Cancerregistret, nyhedsbrev. Mastocytomer hos hunden Hund Mastocytomer er en af de mest almindelige tumorer på verdensplan i huden hos hunden og tidligere studier har fundet at de repræsenterer ca. 20%

Læs mere

Levact bendamustin behandling SPØRGSMÅL OG SVAR

Levact bendamustin behandling SPØRGSMÅL OG SVAR Levact bendamustin behandling SPØRGSMÅL OG SVAR 3 Information til dig, der skal behandes med Levact for kræft i blodet, lymfesystemet eller knoglemarven. Informationen fokuserer på lægemidlet Levact, hvordan

Læs mere

Resultater og erfaringer fra DCCG Danish Colorectal Cancer Group

Resultater og erfaringer fra DCCG Danish Colorectal Cancer Group DMCG.dk Repræsentantskabsmøde 4. marts 2015 DMCG.dk Benchmarking Consortium Resultater og erfaringer fra DCCG Danish Colorectal Cancer Group Lene H. Iversen Professor, overlæge, dr.med., PhD Aarhus Universitetshospital

Læs mere

akut myeloid leukæmi Børnecancerfonden informerer

akut myeloid leukæmi Børnecancerfonden informerer akut myeloid leukæmi i AML (akut myeloid leukæmi) 3 Biologi Ved leukæmi fortrænges den normale knoglemarv af de syge celler, som vokser uhæmmet, og som følge heraf kommer der tegn på knoglemarvssvigt.

Læs mere

Behandling af brystkræft

Behandling af brystkræft Patientinformation DBCG 2015-neo-c (Tamoxifen) Behandling af brystkræft Behandling af brystkræft omfatter i de fleste tilfælde en kombination af lokalbehandling (operation og eventuel strålebehandling)

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 5: Checkliste Andres et.al. SfR Checkliste 2: Randomiserede kontrollerede undersøgelser Forfatter, titel: Andres D et al.: Randomized double-blind trial of the effects of humidified compared with

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Panodil Hot 500 mg pulver til oral opløsning, brev paracetamol

Indlægsseddel: Information til brugeren. Panodil Hot 500 mg pulver til oral opløsning, brev paracetamol Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil Hot 500 mg pulver til oral opløsning, brev paracetamol Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige

Læs mere

Komorbiditet og operation for tarmkræft

Komorbiditet og operation for tarmkræft Komorbiditet og operation for tarmkræft Mette Nørgaard, Klinisk Epidemiologisk Afdeling Aarhus Universitetshospital Danmark E-mail: m.noergaard@rn.dk Hvad er komorbiditet? Komorbiditet: Sygdom(me), som

Læs mere

CT doser og risiko for kræft ved gentagende CT undersøgelser

CT doser og risiko for kræft ved gentagende CT undersøgelser CT doser og risiko for kræft ved gentagende CT undersøgelser Jolanta Hansen, Ph.d. Hospitalsfysiker Afdeling for Medicinsk Fysik Århus Universitetshospital, Danmark e-mail: jolahans@rm.dk At analysere

Læs mere

DCCG S NATIONALE RETNINGSLINIER FOR DIAGNOSTIK OG BEHANDLING AF KOLOREKTAL CANCER

DCCG S NATIONALE RETNINGSLINIER FOR DIAGNOSTIK OG BEHANDLING AF KOLOREKTAL CANCER Rekommandationer Cytoreduktiv kirurgi (CRS) kombineret med hyperterm intraperitoneal kemoterapi (HIPEC) er en behandling af peritoneal karcinose med kurativ intention CRS+HIPEC bør udføres, såfremt komplet

Læs mere

Du kan tage Pinex mod svage smerter, f.eks. hovedpine, menstruationssmerter, tandpine, muskel- og ledsmerter samt for at nedsætte feber.

Du kan tage Pinex mod svage smerter, f.eks. hovedpine, menstruationssmerter, tandpine, muskel- og ledsmerter samt for at nedsætte feber. Indlægsseddel: Information til brugeren Pinex 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer. Du kan få Pinex uden recept. For at opnå

Læs mere

Komorbiditet og patienter som ikke umiddelbart passer ind i pakkeforløb

Komorbiditet og patienter som ikke umiddelbart passer ind i pakkeforløb Lars Onsberg Henriksen, Koncerndirektør Komorbiditet og patienter som ikke umiddelbart passer ind i pakkeforløb Set fra en regional synsvinkel overordnet, strategisk planlægningsmæssigt, og behov for ændret

Læs mere

1. Panodil Retards virkning og hvad du skal bruge det til

1. Panodil Retards virkning og hvad du skal bruge det til Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil Retard 500 mg depottabletter paracetamol Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer. Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at

Læs mere

POST ASCO 2011. Reservelæge Cecilie Holländer 17.06.2011

POST ASCO 2011. Reservelæge Cecilie Holländer 17.06.2011 POST ASCO 2011 Øvre GI tumorer Reservelæge Mie Grunnet Reservelæge Cecilie Holländer Professor, overlæge Per Pfeiffer 17.06.2011 Øvre GI Highlights: Esophagus, cardia & ventrikeltumorer Mie Grunnet, Reservelæge,

Læs mere

Methotrexat. Patientvejledning. Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Reumatologisk Ambulatorium

Methotrexat. Patientvejledning. Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Reumatologisk Ambulatorium Methotrexat Patientvejledning Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Reumatologisk Ambulatorium Methotrexat (MTX) VIRKNING Methotrexat (MTX) dæmper sygdomsaktiviteten ved leddegigt, psoriasisgigt

Læs mere

Testis cancer kort behandlingsvejledning

Testis cancer kort behandlingsvejledning Testis cancer kort behandlingsvejledning Baggrund Tumorer i testiklen udgår i 95% af tilfældene fra germinalcellerne. Germinalcelletumorer kan også opstå udenfor gonaderne specielt svarende til midtliniestrukturer

Læs mere

Introduktion til overlevelsesanalyse

Introduktion til overlevelsesanalyse Faculty of Health Sciences Introduktion til overlevelsesanalyse Kaplan-Meier estimatoren Susanne Rosthøj Biostatistisk Afdeling Institut for Folkesundhedsvidenskab Københavns Universitet sr@biostat.ku.dk

Læs mere

Baggrundsnotat for medicinsk behandling af ikke-småcellet lungecancer (NSCLC) i stadium IV

Baggrundsnotat for medicinsk behandling af ikke-småcellet lungecancer (NSCLC) i stadium IV Baggrundsnotat for medicinsk behandling af ikke-småcellet lungecancer (NSCLC) i stadium IV Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper, der refererer

Læs mere

Neoadjuverende kemoterapi ved brystkræft mhp. down-sizing og down-staging. Peer Christiansen

Neoadjuverende kemoterapi ved brystkræft mhp. down-sizing og down-staging. Peer Christiansen Neoadjuverende kemoterapi ved brystkræft mhp. down-sizing og down-staging Peer Christiansen DBCG arbejdsgruppe Hanne Melgaard Nielsen, AUH Eva Balslev, Herlev Ilse Vejborg, RH Niels Kroman, RH Søren Cold,

Læs mere

Hjernemetastaser. Behandlingsvejledning

Hjernemetastaser. Behandlingsvejledning Hjernemetastaser Behandlingsvejledning Marts 2010 Hjernemetastaser Forekomst Hjernemetastaser optræder hos 20-30 % af patienterne med systemisk cancer og er den hyppigst forekommende intrakraniale tumor.

Læs mere

DMG-Nyhedsbrev nr. 7

DMG-Nyhedsbrev nr. 7 Januar 2008 Odense Universitetshospital Redaktør: Overlæge Lars Bastholt Onkologisk Afdeling R, OUH DMG-Nyhedsbrev nr. 7 DMG-2007 Patologi Kirurgi Sentinel node diagnostik Hyperterm perfusionsbehandling

Læs mere

Behandling med bendamustin

Behandling med bendamustin Vi anbefaler dig behandling med indholdsstoffet bendamustin mod din kræftsygdom. Denne pjece kan være en hjælp til at få overblik over den behandling, vi anbefaler. Dine pårørende kan også have glæde af

Læs mere

Familiær middelhavsfeber

Familiær middelhavsfeber www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Familiær middelhavsfeber Version af 2016 2. DIAGNOSE OG BEHANDLING 2.1 Hvordan diagnosticeres det? Overordnet set anvendes følgende tilgang: Klinisk mistanke:

Læs mere

Målepunkter for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private neurologiske behandlingssteder

Målepunkter for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private neurologiske behandlingssteder Målepunkter for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private neurologiske behandlingssteder 1 Parkinsons sygdom Journal: Udredning Det blev ved gennemgang af et antal journaler undersøgt, om patienter henvist

Læs mere