Familier med Hjerte i Holstebro

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Familier med Hjerte i Holstebro"

Transkript

1 Familier med Hjerte i Holstebro Slutevaluering mhtconsult Juni 2014

2 Indholdsfortegnelse INDLEDNING EVALUERINGENS FORMÅL EVALUERINGENS TEMAER OG LEVERANCER DATAGRUNDLAG I SLUTEVALUERINGEN LÆSEVEJLEDNING KORT SAMMENFATNING AF RESULTATER RESULTATER INDEN FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE RESULTATER INDEN FOR KVALIFICERING OG METODEUDVIKLING RESULTATER INDEN FOR NETVÆRK OG RELATIONSDANNELSE REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE INDLEDNING REKRUTTERING PÅ HØJT NIVEAU FRA REKRUTTERING TIL FAKTISK FASTHOLDELSE FRAFALD I BESKEDENT OMFANG MØNSTRE I FREMMØDE OG FRAVÆR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE AF FAMILIER MED ANDEN ETNISK BAGGRUND KVALIFICERING OG METODEUDVIKLING INDLEDNING IKKE VÆSENTLIGE KØNSFORSKELLE I FORÆLDRENES VURDERING RELEVANTE TEMAER HAR STØRST BETYDNING UDBREDT TILFREDSHED MED UNDERVISNINGSFORM LÆRINGSRUM MED PLADS TIL ALLE EVALUERING AF DE ENKELTE MØDEGANGE FORÆLDRENETVÆRK OG RELATIONSDANNELSE INDLEDNING TRYGHED OG RESPEKT VEJER TUNGT PÅ VÆGTSKÅLEN KONTAKT MEST BLANDT KVINDERNE SAMARBEJDE OG FAGLIG HELHEDSORIENTERING INDLEDNING PROJEKTGRUPPENS HØJESTE PRIORITETER MÅL, PROCES OG RESULTATER I ET FREMADRETTET PERSPEKTIV

3 1. Indledning 1.1 Evalueringens formål Procesevalueringen af Familie med Hjerte er nået sit slutpunkt efter en treårig periode. Evalueringen tog sin begyndelse ved det startseminar, hvor Holstebro Kommune og Center for Socialt Ansvar satte en bred kreds af interessenter stævne for at præsentere visionen og målene bag den nye indsats. Fra kommunale, regionale, private og frivillige aktører lød der fra første færd positive røster om indsatsens innovative perspektiv. Siden vandt Familie med Hjerte også indpas i mange førstegangsfødende familiers hjerter. I alt har 718 forældre været tilmeldt indsatsen fra hold 1 i februar 2012 til og med hold 45 med udgangen af Det er disse forældre, deres erfaringer og feedback, der er omdrejningspunktet for procesevalueringens afsluttende runde. Familie med Hjerte fortsætter som forsøgsindsats frem til udgangen af Men i praksis er indsatsen allerede godt på vej til en driftsgørelse, der også i de kommende år kan sikre et permanent tilbud til nye forældre i Holstebro kommune. Hertil kommer de mange nye familieiværksættere, som inspireret af pionerindsatsen i Holstebro spirer frem i hele landet. 1.2 Evalueringens temaer og leverancer Tematisk opbygning Procesevalueringen har igennem hele evalueringsperioden været struktureret efter en række faste analysetemaer, som hver især og samlet har belyst centrale elementer i Familie med Hjerte. De gennemgående temaer har været: Rekruttering og fastholdelse Kvalificering og metodeudvikling Familienetværk og relationsdannelse Samarbejde og faglig helhedsorientering Leverancer tilpasset processen Evalueringens leverancer er løbende blevet tilpasset de centrale aktørers aktuelle efterspørgsel. I praksis har leverancerne derfor haft forskellig karakter og omfatter både 3

4 statusrapporteringer og andre formidlingsformer. Samlet er evalueringens resultater formidlet gennem: Procesrapport i forberedelsesfasen / november 2011 Proces- og statusrapport i implementeringsfasen / september 2012 Temaoplæg om organisering og samarbejde / november 2012 Faktanotat om organisering og samarbejde / januar 2013 Proces- og statusnotat i implementeringsfasen / september 2013 I-gang-guide over den samlede proces / oktober 2013 Slutevaluering / juni Datagrundlag i slutevalueringen Indhold og metodebrug i slutevalueringens dataindsamling er besluttet i tæt dialog med projektledelsen i Familie med Hjerte for herved at sikre relevans og overensstemmelse med de aktuelle behov og ønsker blandt indsatsens centrale samarbejdsaktører. Der har især været ønske om at få bearbejdet og beskrevet resultaterne af den løbende survey, der er indsamlet på alle forældrehold og mødegange siden eftersommeren På denne baggrund bygger slutevalueringen på følgende datakilder, der lader både forældre og samarbejdspartnere i Familie med Hjerte komme til orde: A) Forældre Survey blandt forældre Database over forældre og holddannelser B) Samarbejdspartnere Proces- og refleksionsforløb blandt projektgruppens medlemmer Survey blandt alle forældre Der er siden starten af september 2012 gennemført en løbende survey blandt forældre i form af et fast evalueringsskema. Evalueringsskemaet er udfyldt i en papirudgave af både kvinder og mænd på alle hold og mødegange. Det anvendte evalueringsskema er gengivet i skema 1 nedenfor. Som det fremgår af skemaet, er der anvendt en skalering, hvor forældrene har givet point på en skala fra 5 (højeste point i høj grad) til 1 (laveste point slet ikke). Forældrene har dels bedømt de faglige temaer og den metodiske tilrettelæggelse på den enkelte mødegang - dels givet deres løbende vurdering af det sociale klima og den indbyrdes relationsdannelse på holdet. 4

5 Skema 1: Det faste evalueringsskema som uddelt til forældre på alle mødegange Hvordan vurderer du dit udbytte af tema 1: I høj grad Rimelig meget Både og Ikke særlig meget Slet ikke Dagens tema har sat nye tanker i gang Jeg synes, at temaet er relevant for nye forældre: Jeg synes godt om undervisningsformen og måden at arbejde på: Hvordan vurderer du dit udbytte af tema 2: Dagens tema har sat nye tanker i gang Jeg synes, at temaet er relevant for vordende forældre: Jeg synes godt om undervisningsformen og måden at arbejde på: Hvordan oplever du stemningen på holdet: Vi giver hinanden respekt og tryghed på holdet Jeg har mulighed for at komme frem med det, der er vigtigt for mig i diskussionerne Jeg har kontakt med de andre uden for møderne Temaerne giver anledning til videre drøftelse af forældreskabet Kilde: mhtconsult i samarbejde med Sundhedsplejen i Holstebro Kommune Som de gennemgående kontaktpersoner har gruppelederne haft til opgave at omdele og indsamle evalueringsskemaerne fra de fremmødte forældre ved afslutningen af hver mødegang. Med denne fremgangsmåde skulle surveyen i princippet omfatte samtlige forældrehold og mødegange fra det tidspunkt, hvor skemaet blev taget i anvendelse. Det skal dog bemærkes, at surveyen og indsamlingen af evalueringsskemaer er blevet prioriteret forskelligt fra hold til hold. For de første hold gælder det, at de allerede havde afviklet de første mødegange, inden surveyen blev indført. Herudover har det vist sig, at nogle hold ikke har udfyldt evalueringsskemaet for alle mødegange. Enkelte hold har kun sporadisk besvaret skemaerne. Men for et flertal af holdene foreligger der kontinuerlige besvarelser fra de enkelte mødegang. På trods af disse forbehold er der tale om et omfattende datamateriale, som samlet kan tegne et validt billede af forældrenes tilbagemeldinger på det faglige, personlige og sociale udbytte fra mødegang til mødegang. Tabel 1 nedenfor gengiver det samlede 5

6 antal besvarede spørgeskemaer fordelt på kvinder og mænd for alle forældrehold og mødegange. Besvarelserne er relateret til det faktiske antal fremmødte i den periode fra 1. september 2012 til 31. december 2013, hvor forældresurveyen er gennemført og analyseret. Tabel 1: Antal spørgeskemaer og svarkategorier for kvinder og mænd på samtlige forældrehold, i absolutte tal og procent af antal fremmødte, september 2012 t.o.m. december 2013 Antal Antal besvarede fremmødte spørgeskemaer Antal mulige svarkategorier 1) Antal besvarede spørgeskemaer i procent af fremmødte Alle ,8 pct Note 1) Spørgeskemaet indeholder i alt 10 forskellige svarkategorier, hvoraf de 6 af kategorierne svarer til de faglige temaer inden for den enkelte mødegang. Flere mødegange har dog kun haft et enkelt fagligt tema på dagsordenen, hvorved der kun har været tale om 7 svarkategorier. Database over forældre og holddannelser Forældrenes egne besvarelser fra surveyen er i slutevalueringen suppleret med de deltageroplysninger, der løbende er registreret i den database, der fra start er oprettet for Familie med Hjerte. Databasen indeholder for alle igangsatte forældrehold informationer om deltagerprofilen, rekrutteringen og fastholdelsen af forældre i Familie med Hjerte: Deltagerprofil Kønsfordeling Aldersfordeling Rekruttering Antal tilsagn Antal frasagn Holdstørrelse Fastholdelse Ophør Overgang til andet tilbud Fremmøde for hver mødegang og mænds fravær m/ afbud og mænds fravær uden afbud 6

7 Forældredatabasen har i slutevalueringen dannet grundlag for opgørelser og analyse af disse variabler på tværs af de 37 forældrehold 1, der er etableret fra februar 2012 til og med udgangen af Forældreholdene kan endvidere opdeles efter de to programperioder, som Familie med Hjerte har været tilrettelagt efter: Holdene 1-11 i første programperiode, svarende til 14 mødegange Holdene i anden programperiode, svarende til 16 mødegange Den første programperiode er afviklet efter det uddannelsesprogram og den mødeguide, som samarbejdspartnerne under koordinering af sundhedsplejen udarbejdede i indsatsens forberedelsesfase. Efter en testning på forældreholdene i det første halvår blev der på basis af de første erfaringer foretaget en række ændringer i programmets opbygning og indholdsmæssige progression. Samtidig er antallet af mødegange i anden programperiode udvidet i og med, at jordemødrenes samlede tilbud om fødselsforberedelse er integreret i Familie med Hjerte som en sammenhængende blok af mødegange. I dataindsamlingen og databearbejdelsen er de to programperioder yderligere opdelt i holdgrupper, svarende til: Holdgrupper i første programperiode Holdgruppe 1-11, svarende til 11 forældrehold Holdgrupper i anden programperiode Holdgruppe 12-20, svarende til 7 forældrehold Holdgruppe 21-30, svarende til 7 forældrehold Holdgruppe 31-40, svarende til 7 forældrehold Holdgruppe 41-45, svarende til 5 forældrehold Procesforløb med samarbejdspartnere På den professionelle side er der gennemført en procesbaseret workshop med repræsentanter fra den projektgruppe, der gennemgående har udgjort den operative kerne for den tværgående organisering, samarbejdet og den samlede udviklings- og implementeringsproces i Familie med Hjerte. Den procesbaserede workshop har dannet ramme om en fælles refleksion over og analyse af de vigtigste læringspunkter og resultater i Familie med Hjerte set med professionelle øjne. Det gælder både det retrospektive og fremadrettede blik på indsatsen som innovativt forsøg og som permanent tilbud til nye forældre. Den fælles refleksion har således bygget på samarbejdspartnernes kvalitative vurderinger. Skemaerne 2 og 3 nedenfor præsenterer de proces- og 1 De igangsatte hold er betegnet hold 1-45, men holdene 15, 17, 22, 24, 26, 34, 37 og 38 er ikke oprettet. 7

8 Skema 2: proces- og refleksionsøvelse til projektgruppens vurdering af de vigtigste resultater i Familie med Hjerte De vigtigste resultater af Familie med Hjerte er: Prioritering på skala fra 10-1 At vi har kvalificeret de nye forældre bedre til forældreskabet, end vi tidligere har gjort At vi har haft et helhedssyn på forældreskabet, hvor bla økonomi og familiepsykologiske udfordringer har vejet ligeså tungt som sundhedsplejen af det lille barn At vi har opbygget et tværgående samarbejde og formået at sætte den nye organisationsform i drift som fast tilbud til førstegangsfødende forældre At vi har fået større gensidig respekt for hinandens fag- og professionsområder og formået at nedbryde de faglige og holdningsmæssige fordomme, der tidligere kunne være mellem os At vi har fået de nye fædre på banen og givet dem en forståelse for, at forældreskab er et ligeværdigt ansvar mellem far og mor At vi har skabt større opmærksomhed i lokalsamfundet og det lokale erhvervsliv om den betydning, som en god start på livet og et godt forældreskab har for hele samfundet. At vi har åbnet forældrenes øjne for, at kommunens familie- og socialfaglige rådgivningstilbud er for alle borgere og ikke kun for udsatte familier, der er blevet en social sag At vi har udviklet nye pædagogisk-didaktiske metoder til at skabe refleksion og erkendelsesprocesser, der rækker langt ud over den traditionelle information til nye forældre At vi har vægtet mangfoldigheden på forældreholdene ved at sammensætte dem ud fra termin frem for geografisk placering, eksisterende netværk mv. At vi har fastholdt funktionen som gruppeledere i Sundhedsplejen, som stadig har den største berøringsflade med nye forældre Andet, hvilket Skema 3: proces- og refleksionsøvelse til projektgruppens statusgørelse Indsatsområder Målsætningen Hvilken opgave har vi ønsket at løse? Resultatet Hvor langt er vi nået på en skala 1-5? Processen Hvordan er vi nået hertil? Fremtiden Hvad vil vi gerne yderligere opnå? Ex tilbud til alle Beskriv Beskriv Beskriv Beskriv Ex tidlige identifikation af sårbare familier Beskriv Beskriv Beskriv Beskriv Kilde: mhtconsult, april

9 refleksionsøvelser, der har dannet grundlag for samarbejdspartnernes fælles overvejelser og konklusioner. Med den første proces- og refleksionsøvelse i skema 2 har samarbejdspartnerne gennem indbyrdes drøftelser og forhandlinger haft til opgave at prioritere og udpege de allervigtigste resultater af Familie med Hjerte. Med den anden proces- og refleksionsøvelse i skema 3 har samarbejdspartnerne efterfølgende gjort status over indsatsens centrale målsætninger og beskrevet de fælles arbejds- og prioriteringsprocesser, der ligger til grund for de hidtidige resultater. Hertil kommer en status over de fremadrettede udviklingsbehov og udviklingsperspektiver for Familie med Hjerte i Holstebro. 1.5 Læsevejledning Rapporten er opbygget, som følger: Kapitel 2 indeholder en kort sammenfatning af evalueringens analyse af forældrenes rekrutterings- og fastholdelsesmønstre samt resultater fra surveyen blandt forældre. Kapitel 3 præsenterer resultaterne inden for rekrutterings- og fastholdelsestemaet og beskriver udviklingen i forældrenes rekruttering og frafald samt fremmøde og fravær. Kapitel 4 sætter fokus på selve forældreforløbet og belyser resultaterne af forældrenes vurdering af indhold og undervisningsformer i Familie med Hjerte. Kapitel 5 gør videre rede for forældrenes oplevelse af netværksdannelsen og de sociale relationer, der udspringer af deltagelsen i Familie med Hjerte. Kapitel 6 sætter til slut fokus på det tværgående samarbejde og samarbejdspartnernes vurdering af de hidtidige procesresultater og de fremadrettede udviklingsbehov i Familie med Hjerte. 9

10 2. Kort sammenfatning af resultater 2.1 Resultater inden for rekruttering og fastholdelse Rekruttering på højt niveau Evalueringen viser, at der for de første 37 forældrehold er opnået en gennemsnitlig rekrutteringsrate på 92 pct. Forældrenes tilslutning har været støt stigende gennem hele den hidtidige forsøgsperiode, og på adskillige hold har der været tilsagn fra samtlige af de adspurgte familier. Der er således et solidt grundlag for at konkludere, at Familie med Hjerte har haft en stærk gennemslagskraft i målgruppen af førstegangsfødende forældre. Beskedent frafald Evalueringen viser, at undtaget enkelte hold har der gennem perioden været tale om et jævnt frafaldsniveau svarende til gennemsnitligt 16 pct af de tilmeldte forældre. Andelen af forældre, der er blevet henvist til andre tilbud, har i snit begrænset sig til 3 pct og udvist en klar faldende tendens. Det kan være et resultat af, samarbejdspartnerne i stigende grad har fundet løsningsmodeller, hvor forældre med særlige behov er fastholdt i Familie med Hjerte, samtidig med at de eventuelt har modtaget supplerende støtteforanstaltninger. Kønsbestemt mønster i fremmøde og fravær Evalueringen viser, at det gennemsnitlige fremmøde med 72 pct har ligget på et højt niveau i betragtning af, at forløbet strækker sig over mere end halvanden år med jævnlige mødegange. Ved nærmere eftersyn har der imidlertid været store udsving fra hold til hold, hvor fremmødet blandt både mænd og kvinder har været stabilt på nogle hold, mens andre hold har været præget af en svag mødedisciplin. Der tegner sig endvidere et kønsmæssigt fraværsmønster, hvor godt 70 pct af alle mødeafbud har vedrørt mændene. Den nærmere analyse af fraværsmønstret har desuden påvist, at især fravær uden afbud har været koncentreret på relativt få familier og enkeltpersoner. Hertil kommer en tydelig tendens til, at fravær uden afbud ofte er gået forud for et endeligt ophør. Frasagn og frafald blandt familier med anden etnisk baggrund end dansk Evalueringen viser, at familier med anden etnisk baggrund end dansk har udgjort knap 12 pct af den samlede deltagergruppe. Samtidig har 20 pct af alle adspurgte minoritetsfamilier takket nej til at deltage mod knap 8 pct af alle adspurgte med etnisk dansk 10

11 baggrund. Hvad angår frafald, har etniske minoriteter været markant overrepræsenterede og udgjort knap en tredjedel af alle de familier, der er ophørt undervejs. Frafaldet har i de fleste tilfælde været slutpunktet for et massivt fravær. Dette billede har været gennemgående for hele den undersøgte periode. 2.2 Resultater inden for kvalificering og metodeudvikling Undervisning med kvalitet for begge køn Evalueringen viser, at forældrene generelt har givet positivt feedback på de undervisningstemaer, de er blevet præsenteret for i Familie med Hjerte. Det er samtidig værd at lægge mærke til, at der kun er mindre udsving i kønnenes tilbagemeldinger på spørgsmålet, om temaerne har sat nye tanker i gang, og endvidere om de faglige temaer i Familie med Hjerte har haft relevans for nye forældre. Forældrenes besvarelser bekræfter videre, at oplevelsen af relevans er vigtigere for forældrene end den egentlige nyhedsværdi. Således har 92 af kvinderne og 88 pct af mændene på tværs af alle hold gjort gældende, at undervisningen i høj eller rimelig grad har haft et vedkommende indhold. Læringsrum og arbejdsform med plads til alle Evalueringen viser videre, at der har været udbredt tilfredshed med den pædagogiskdidaktiske tilrettelæggelse af undervisningen. Således har knap 85 pct af kvinderne og 77 pct af mændene vurderet undervisningsformen og arbejdsmetoderne til de højeste point. Forældrenes positive holdning til læringsmiljøet kommer ligeledes til udtryk, når de bedømmer mulighederne for at komme til orde med det, der ligger dem på sinde i de fælles diskussioner på holdene. 95 pct af kvinderne og 94 pct af mændene har angiveligt haft en positiv oplevelse af gruppedynamikken og den gensidige åbenhed i de faglige drøftelser. Fælles fokus på forældreskabet Evalueringen viser, at der er lidt større afvigelse i kønnenes besvarelser, når de skal vurdere, om undervisningstemaerne giver anledning til videre drøftelser af det fælles forældreskab. Selv om et klart flertal af både mændene og kvinderne har svaret bekræftende på dette spørgsmål, tyder svarene på, at mændene ikke i samme grad som kvinderne oplever, at Familie med Hjerte resulterer i flere fælles drøftelser. 2.3 Resultater inden for netværk og relationsdannelse Tryghed vejer tungt i forældrenes vurdering Evalueringen viser, at begge køn har vægtet det sociale samspil på holdene meget højt. I fuld overensstemmelse har 95 pct af både kvinderne og mændene tilkendegivet, at 11

12 deres hold i høj eller rimelig grad er præget af tryghed og gensidig respekt forældrene imellem. Stor spredning i forældrenes kontaktnet Evalueringen viser, at den gensidige tryghed på mødegangene ikke nødvendigvis genspejler sig i en tæt netværksdannelse uden for Familie med Hjerte. Godt halvdelen af kvinderne mod knap en fjerdedel af mændene har bekræftet, at de har kontakt til de øvrige forældre uden for mødegangene. Men samtidig har en femtedel af kvinderne og mere end en tredjedel af mændene gjort gældende, at de slet ikke har haft en sådan kontakt. Set på tværs af holdene er der ikke tegn på, at netværksdannelsen og forældrenes indbyrdes kontakt bliver styrket over tid i takt med, at de lærer hinanden bedre på mødegangene. Til gengæld sker der tilsyneladende en polarisering, hvor nogle forældre udvikler et socialt samvær, mens andres kontaktflade begrænser sig til mødegangene. 12

13 3. Rekruttering og fastholdelse 3.1 Indledning Med rekrutterings- og fastholdelsestemaet har procesevalueringen haft fokus på rekrutteringen af førstegangsfødende familier til Familie med Hjerte. Målet har for det første været at belyse familiernes tilslutning til den nye indsats. Målet har endvidere været at afdække fravær og frafald med henblik på at vurdere, om der ud fra et fastholdelsesperspektiv tegner sig særlige fastholdelsesmønstre på tværs af hold og køn. De følgende afsnit præsenterer resultater og hovedkonklusioner inden for rekrutterings- og fastholdelsestemaet. 3.2 Rekruttering på højt niveau Figur 1: rekruttering, fastholdelse og fremmøde for 37 forældrehold , i procent 37 hold i snit Hold Hold Hold Hold Hold Fravær u/ afbud Fremmøde Andet tilbud Stoppet Nej Ja Figur 1 tegner et overordnet billede af rekrutteringen og fastholdelsen af forældre på de 37 forældrehold, der er etableret i Familie med Hjerte fra februar 2012 til udgangen af Figuren vidner om det høje rekrutteringsniveau, der har været kendetegnende 13

14 for Familie med Hjerte igennem hele perioden. Men figuren afspejler også en generelt høj fremmødeprocent. Stigende tilslutning over tid Tabel 1 giver et nærmere indtryk af den udvikling, der har præget forældrenes rekruttering og deltagelse over tid og på tværs af de to programperioder. Tabellen tydeliggør, hvordan der bag det det generelle rekrutteringsresultat har været en støt stigende rekruttering, som for de seneste holddannelser i slutningen af 2013 kulminerer i en deltagelse på 98 pct. af alle adspurgte førstegangsfødende forældre. Samlet er den gennemsnitlige deltagelsesprocent vokset med 14 procentpoint fra de første 11 hold i programperiode 1) til de seneste holddannelser i opgørelsen. Tabel 1: Rekruttering og deltagelse i Familie med Hjerte, hold 1-45 i procent Ja til Deltagelse Nej til Deltagelse Hold Hold Hold Hold Hold Samtlige forældrehold i gennemsnit 92 8 Kilde: Database over forældre og holddannelser, Med en gennemsnitlig rekrutteringsrate på 92 pct. på tværs af samtlige forældrehold er der således grund til at konkludere, at Familie med Hjerte har vundet en bemærkelsesværdig tilslutning fra førstegangsfødende forældre i Holstebro Kommune. Fuld rekruttering på flere hold Det understreges yderligere af figur 2 nedenfor, som viser andelen af forældrehold, hvor alle adspurgte førstegangsfødende forældre har takket ja til at deltage i Familie med Hjerte, svarende til en tilslutning på 100 pct. Som det fremgår af figuren, er andelen af forældrehold med fuld tilslutning ligeledes vokset over tid. I den første programperiode var der fuld tilslutning på 2 ud af 11 forældrehold. Fra hold 12 til og med hold 40 var denne andel steget til knap 60 pct. I den sidste del af opgørelsesperioden er der opnået fuld tilmelding på 80 pct af alle holdene. Selv om deltagelsesprocenten ikke må forveksles med fremmødeprocenten må udviklingen give anledning til at konkludere, at Familie med Hjerte helt fra start har haft en stærk gennemslagskraft, som kun er blevet styrket i takt med, at flere og flere nye forældre over tid har stiftet bekendtskab med indsatsen. Eller anderledes sagt: første- 14

15 gangsfødende familier i Holstebro Kommune har over al forventning taget Familie med Hjerte til deres hjerter. Figur 2: forældrehold med 100 procent tilslutning total og procentvis Hold 1-11/ i alt 11 hold Hold 12-20/ i alt 7 hold Hold 21-30/ i alt 7 hold Hold 31-40/ i alt 7 hold Hold 41-45/ i alt 5 hold Total Procent Samlet tilbud tilgodeser forældrenes behov Det bemærkelsesværdige rekrutteringsniveau skal samtidig ses i lyset af, at de førstegangsfødende forældre fortsat har haft andre rådgivningstilbud til rådighed i forsøgsperioden. Sideløbende med Familie med Hjerte har forældrene haft adgang til at benytte de traditionelle hjemmebesøg af distriktssundhedsplejen. I den første programperiode havde forældrene desuden mulighed for at tilmelde sig de regionale tilbud om fødsels- og forældreforberedelse. Med overgangen til anden programperiode blev dette tilbud integreret fuldt i Familie med Hjerte. Det kan være en medvirkende årsag til, at de førstegangsfødende forældre i stigende grad har tilmeldt sig Familie med Hjerte, som efter sammenlægningen af de kommunale og regionale tilbud i anden programperiode har omfattet den fulde tilbudspakke med en sammenhængende progression i forhold til graviditet, fødselsforberedelse, familiedannelse og forældreansvar mv. Flerstrenget rekrutteringsform Men den høje tilslutning bekræfter samtidig, at samarbejdspartnerne har udviklet og anvendt en virkningsfuld og effektiv rekrutteringsmetode. I praksis er rekrutteringen varetaget i et samarbejde mellem indsatsens koordinerende sundhedsplejersker og jordemødrene. De førstegangsfødende forældre er blevet orienteret om Familie med Hjerte ved første jordemoderbesøg. Gennem en opfølgende kontakt fra sundhedsplejens koordinatorer og gruppeledere har forældrene modtaget uddybende information i en dialogisk form, der har givet plads til både spørgsmål, tvivl og refleksioner over deltagelsen. Den direkte kontakt er desuden suppleret med skriftligt materiale. Den flerstrengede rekrutteringsform er blevet udbygget og præciseret undervejs i forsøgsperioden. Det har blandt andet været vigtigt at sikre et fælles engagement og en 15

16 fælles ansvarlighed for rekrutteringens vejledende og orienterende elementer blandt alle de fagprofessionelle, der i kraft af deres direkte kontakt til førstegangsfødende forældre har haft en vigtig funktion i rekrutteringen. Stor effekt trods organisatoriske udfordringer Samarbejdspartnerne i Familie med Hjerte har fra starten været enige om at gøre forældrenes fødselstermin til det styrende princip for holddannelsen i Familie med Hjerte. Det indebærer i praksis, at forældreholdene er sammensat efter forældrenes fælles placering i det samlede graviditets,- fødsels- og familiedannelsesforløb frem for deres geografiske tilhørsforhold eller deres eksisterende netværk mv. Undervejs i forsøgsperioden er rekrutteringsprincippet om fælles fødselstermin sat hårdt på prøve af de organisatoriske ændringer af forældrerekrutteringen, der i efteråret 2012 var knyttet til indførelsen af kendt jordemoderordning i hele Region Midtjylland. Denne ordning bevirkede i en periode, at der blev en større spredning i forældrenes fødselsterminer og dermed også større afvigelse mellem mødetemaernes progression og forældrenes aktuelle behov i relation til graviditet, fødsel og familiedannelse. Det er imidlertid værd at bemærke, at disse organisatoriske udfordringer ikke har påvirket rekrutteringen i nedadgående retning. Tværtimod er rekrutteringsraten uanfægtet steget støt i den overgangsperiode, hvor omlægningerne blev indkørt. Det tyder på, at mål og indhold i Familie med Hjerte har vejet tungere i forældrenes overvejelser end princippet om fælles termin, uanset at det har spillet en vigtig rolle for forældrenes fælles læring og erfaringsudveksling. Hvem siger nej til deltagelse? Selv om rekrutteringen til Familie med Hjerte på intet tidspunkt har givet anledning til bekymring, kan der være grund til at belyse bortfaldet af forældre, der har takket nej til indsatsen. Indsigten i årsager og argumenter bag forældrenes frasagn kan afdække, om der er behov for at justere rekrutteringsmetoden, om pågældende forældre er omfattet af andre og mere relevante tilbud mv. Der er i forsøgsperioden ikke foretaget en systematisk opfølgning og kategorisering af bortfaldet og herunder forældrenes egne overvejelser omkring deltagelsen i Familie med Hjerte. Af kendte eksempler har fraflytning fra kommunen været angivet som årsag til bortfald. Andre frasagn knytter sig til forældrepar, hvor den ene part har været flergangsfødende. Endelig har der været enkelte tilfælde, hvor de kommende forældre har mistet barnet inden eller umiddelbart efter start. Ud over disse oplysninger giver en gennemgang af databasen over forældre ikke basis for at pege på fællestræk såsom geografisk tilhørsforhold eller aldersgrupper blandt de familier, der ikke har ønsket at deltage i Familie med Hjerte. Men ved nærmere efter- 16

17 syn viser der sig et mønster, hvor familier med anden etnisk baggrund end dansk er overrepræsenterede blandt de knap 10 pct af førstegangsfødende, der i gennemsnit har takket nej til indsatsen, som nærmere omtalt nedenfor. Kontakt- og rekrutteringsforløbet for Familie med Hjerte i Holstebro Kommune Alle førstegangsfødende forældre får første gang information om Familie med Hjerte ved jordemoderkonsultationen i uge 16. Jordemoderen fortæller udførligt om forløbet, og hvordan det spiller sammen med andre tilbud som for eksempel jordemoderaftener og besøg på fødegang, hjemmebesøg af sundhedsplejerske mv. Jordemoderen uddeler samtidig et informationsmateriale/informationskort til forældrene. Forældrene giver så vidt muligt ved mødet i 16. graviditetsuge enten tilsagn eller frasagn om at deltage i Familie med Hjerte. Jordemoderen udfylder en oplysningsseddel med angivelse af konsultationsdag for alle førstegangsfødende forældre, altså også de forældre, der takker nej til at deltage i Familie med Hjerte. På denne måde er det muligt at danne et overblik over holdstørrelser i den givne periode, og det er også muligt tidligt at få et overblik over deltagelsesprocenten. Jordemødrene fremsender løbende oplysningssedler om førstegangsfødende forældre til sundhedsplejen, der siden forestår dannelsen af forældrehold og tildeling af gruppeledere mv. Sundhedsplejens sekretariat for Familie med Hjerte opretter løbende hold a 8-10 forældre. Gruppelederen for det enkelte hold kontakter alle forældrene på holdet cirka 3 uger før holdstart. Forældrene bliver så vidt muligt kontaktet telefonisk, men det kan også foregå pr mail. Gruppelederen afklarer, om der er særlige spørgsmål eller udfordringer omkring opstart og deltagelse for den enkelte familie og sikrer sig endnu engang, at familien er føler sig klart informeret om starten og forløbet generelt. Gruppelederen afklarer også, om der eventuelt er behov for at tilknytte en tolk til den enkelte familie, og om nogle familier har brug for en særlig kørselsordning for at kunne deltage. Kilde: Sundhedsplejen i Holstebro 3.3 Fra rekruttering til faktisk fastholdelse Det høje rekrutteringsniveau i Familie med Hjerte skal videre ses i lyset af forældrenes faktiske fastholdelse i forløbet. Det er så meget desto vigtigere i en indsats, der netop er kendetegnet ved: 17

18 At indsatsen hviler på frivillighedens princip, hvor forældrene deltager på frivillig basis uden direkte forpligtelser eller sanktionsforhold. At indsatsen strækker sig over et langt tidsperspektiv, hvor forældrene indgår i et program med jævnlige mødegange fordelt over en periode på godt halvandet år. Set i et fastholdelsesperspektiv må disse faktorer forventes at udgøre en udfordring. Som vist i det foregående har den frivillige deltagelse i et langsigtet program ikke påvirket selve rekrutteringen til Familie med Hjerte. Tværtimod giver det høje rekrutteringsniveau snarere grund til at antage, at det omfangsrige program har appelleret stærkt til førstegangsfødende forældre og de behov, der opstår i forbindelse med graviditet, fødsel og familiedannelse for begge forældre. Men i modsætning til rekrutteringen knytter fastholdelsen sig til den praktiske implementering og de konkrete mødesituationer, hvor forældrene kan være udfordret af arbejdstider, andre aktuelle aftaler, helbredsproblemer eller slet og ret manglende overskud til at deltage. Fastholdelsen spejler sig både i forældrenes frafald og løbende fremmøde og fravær. Fremmøde kan desuden differentieres i fravær med eller uden afbud ud fra den betragtning, fravær uden afbud alt andet lige kan tolkes som et udtryk for manglende tilhørsfølelse og oplevelse at være forpligtet i forhold til indsatsen og relationen til de øvrige forældre på holdet. Hertil kommer den kønsmæssige dimension, hvor der skelnes mellem kvinder og mænds fremmøde- og fraværsmønstre. 3.4 Frafald i beskedent omfang Tabel 2 viser en opgørelse over forældrenes frafald, som det fordeler sig på holdgrupper inden for henholdsvis første og anden programperiode. Tabel 2: Frafald i Familie med Hjerte, hold 1-45 i procent Stoppet Overgået til andet tilbud Hold Hold Hold Hold Hold Samtlige forældrehold i gennemsnit 16 3 Kilde: Database over forældre og holddannelser,

19 Forskellige frafaldstyper Som det fremgår af tabellen, dækker frafald i denne sammenhæng over to kategorier. For det første er der tale om den frafaldstype, hvor forældre af forskellige årsager har ønsket at afbryde deltagelsen undervejs i forløbet. Der er ikke i forsøgsperioden sket en systematisk registrering og kategorisering af frafaldsårsager. Men der er kendte eksempler på, at forældrene er ophørt som følge af barns død. Hertil kommer tilfælde, hvor forældrene er fraflyttet Holstebro Kommune. Den anden frafaldstype vedrører forældre, som i samråd med fagprofessionelle i indsatsen er overgået til et andet tilbud, som efter alle parters skøn har matchet familiens støtte- og vejledningsbehov bedre end Familie med Hjerte, eksempelvis tilbud om et mere intensivt familieterapeutisk forløb. Som det fremgår af tabel 2, har frafald i forbindelse med andet tilbud kun fundet sted periodisk og i meget beskedent omfang. Som angivet i tabel 2 har frafaldet varieret fra holdgruppe til holdgruppe i løbet af den undersøgte periode. Hvor rekrutteringen har udviklet sig positivt over tid, ses der ikke noget tilsvarende mønster for frafaldsprocenten. Der er ikke nogen umiddelbare forklaringer på det stigende frafald, der samlet kendetegner forældreholdene midt i forsøgsperioden. Det faldende frafald på de seneste hold kan sandsynligvis tilskrives det forhold, at forældrene på disse hold endnu befinder sig i de tidlige faser af det samlede forældreforløb. Med hensyn til forældres overgang til andre tilbud, tyder opgørelsen på, at der har været et særligt fokus på alternative behov i starten af anden programperiode. Således er godt 10 pct af forældrene inden for holdgrupperne visiteret videre til særlige indsatsformer. Derimod er ingen forældre fra de senere holdgrupper overgået til andre tilbud. Det kan være et udtryk for, at samarbejdspartnerne i stigende grad finder løsningsmodeller, hvor forældre med særlige behov fortsætter i Familie med Hjerte, samtidig med at de modtager sideløbende tilbud. 3.5 Mønstre i fremmøde og fravær Ud over det direkte frafald er fastholdelsen udmøntet i forældrenes fremmøde og fravær. Set fra denne synsvinkel er deltagelse ikke kun et spørgsmål om tilmelding eller framelding. Det er i høj grad også et spørgsmål om at være til stede sammen med de andre forældre inden for rammerne af det enkelte hold og de enkelte mødegange i forløbet. Tabel 3 fremstiller forældrenes fremmødeprocent inden for holdgrupper. Tabellen viser desuden den del af det løbende fravær, hvor forældrene er udeblevet fra mødegange uden afbud. 19

20 Tabel 3: fremmøde og fravær i Familie med Hjerte, hold 1-45 i procent, Fremmøde Fravær uden afbud Hold Hold Hold Hold Hold Samtlige hold i snit 72 8 Kilde: Database over forældre og holddannelser, Samlet set har der været store udsving i fremmødeprocenten, når forældreholdene sammenlignes. Det er blevet nævnt fra gruppeledernes side, at fravær både med og uden afbud generelt har en selvforstærkende effekt. En ustabil mødedisciplin blandt nogle forældre på et hold kan få en afsmittende virkning på andre forældre, som i en glidende proces begynder at slække på mødekravene. Kønsmønster i fremmøde og fravær Ved nærmere eftersyn har der både i første og anden programperiode været enkelte hold med et afvigende fremmødemønster - enten markant lavere eller højere end gennemsnittet. Umiddelbart kan disse afvigelser ikke forklares ved andre tydelige forskelle. Figur 3: og mænds andel af afbud og fravær uden afbud, fordelt på holdgrupper, Hold 1-11 Hold 12-20Hold 21-30Hold 31-40Hold Afbud/kvinder Afbud/mænd Figuren bekræfter, at mændene har tegnet sig for de fleste afbud til mødegangene i Familie med Hjerte. I gennemsnit vedrører godt 70 pct af alle mødeafbud mændene. En gennemgående årsag til fravær blandt nogle mænd har angiveligt været manglende mulighed for at få arbejdsfri til at deltage i eftermiddagsmøderne over så lang en tidsperiode. Som en reaktion på denne tilbagemelding er mødetiderne i Familie med Hjer- 20

Evaluering af Projekt God Familiestart

Evaluering af Projekt God Familiestart Evaluering af Projekt God Familiestart I april 2013 godkendte byrådet Projekt God familiestart. God familiestart er et fødsels- og familieforberedende kursus, udviklet på baggrund af Leksand-modellen fra

Læs mere

Efterfødselssamtaler for gruppe 3 og 4 gravide

Efterfødselssamtaler for gruppe 3 og 4 gravide Nordsjællands Hospital Efterfødselssamtaler for gruppe 3 og 4 gravide Afslutningsrapport Conny Kuhlman Jordemoder 01-10-2014 B1 - evaluering - HIH Afslutningsrapport Projekt Efterfødselssamtaler til gruppe

Læs mere

UDEVA - Set med andre øjne

UDEVA - Set med andre øjne UDEVA - Set med andre øjne Temaeftermiddag på Gentofte Sygehus 17. September 2013 V/ Rikke Sørup, Danmarks Evalueringsinstitut rs@eva.dk www.eva.dk Slagplan Evaluering og tilfredshedsmålinger Hvordan omsættes

Læs mere

Opsamling på handlingsplan vedrørende: Opfølgning på Undervisningsevalueringer 2014 med en årlig opsummering af resultater

Opsamling på handlingsplan vedrørende: Opfølgning på Undervisningsevalueringer 2014 med en årlig opsummering af resultater Opsamling på handlingsplan vedrørende: Opfølgning på Undervisningsevalueringer 2014 med en årlig opsummering af resultater Med relation til Processtandard for god undervisning i VIA pædagoguddannelse.

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Hvem er målgruppen... 2 Redskabets anvendelsesmuligheder... 3 Fordele ved at anvende HPA-redskabet... 3 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af HPA-redskabet... 4 Rammer

Læs mere

Projekt Over Muren. 2. kvartalsrapport 2014. August 2014

Projekt Over Muren. 2. kvartalsrapport 2014. August 2014 Projekt Over Muren 2. kvartalsrapport 2014 August 2014 Opsummering 2. kvartalsrapporten minder i store træk om foregående opgørelser af projektets behandlingsindsats. En lang række tidligere udviklingstendenser

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 3. Kvartal 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 3

Læs mere

Allu. Projektbeskrivelse. - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark. Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb.

Allu. Projektbeskrivelse. - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark. Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb. Allu - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark Projektbeskrivelse Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb.dk Allu Allu; (grønlandsk) sælens åndehul i isen 2 Ligesom sæler har

Læs mere

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER Til Undervisningsministeriet Dokumenttype Notat Dato Maj EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, SAMARBEJDSKOM- MUNER TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASELINE,

Læs mere

Advokatvirksomhederne i tal

Advokatvirksomhederne i tal Retsudvalget L 168 - Bilag 9 Offentligt Advokatvirksomhederne i tal Brancheanalyse maj 2005 ADVOKAT SAMFUNDET BRANCHEANALYSE 2005 Indholdsfortegnelse Advokatbranchens struktur...2 Advokatbranchens sammensætning...3

Læs mere

Lærerstuderendes Landskreds. Principprogram

Lærerstuderendes Landskreds. Principprogram Principprogram Målet for Lærerstuderendes Landskreds er at være medskaber af den bedste uddannelse af lærere til folkeskolen. Vi ønsker gennem læreruddannelsen at skabe professionelle folkeskolelærere

Læs mere

Hvem vil sige nej tak til en gevinst på 1,1-6 milliarder? Se beregningen på næste side.

Hvem vil sige nej tak til en gevinst på 1,1-6 milliarder? Se beregningen på næste side. Hvem vil sige nej tak til en gevinst på 1,1-6 milliarder? Se beregningen på næste side. Hvorfor kun spare millioner på nedskæringer, når kommuner kan spare milliarder på forebyggel En god start som forældre

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Udarbejdet af Merete Hende og Mette Foss Andersen, 2014 1 Formål Dette

Læs mere

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER Til Integrationsministeriet Dokumenttype Hovedkonklusioner Evaluering af tredje runde af Mangfoldighedsprogrammet (2009) Dato Marts, 2011 EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Projektrapport Peter Holbaum-Hansen, LOF og Marlene Berth Nielsen, NETOP Juli 2009 [Skriv et resume af dokumentet her. Resumeet er normalt en kort beskrivelse

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

MED Konference 19. juni 2008

MED Konference 19. juni 2008 MED Konference 19. juni 2008 Workshop om Evaluering af ledelse Program for workshoppen 13.15 Velkommen til workshoppen v/dorthe Storm Meier, OAO og Hans C. Hansen, FTF Sådan arbejder vi med ledelsesevaluering

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Center for Kræft og Sundhed København 1 Brugerundersøgelse 2014 Center for Kræft

Læs mere

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Indholdsfortegnelse 1 FRIVILLIGHED PÅ DE DANSKE FOLKEBIBLIOTEKER... 3 1.1 SAMMENFATNING AF UNDERSØGELSENS RESULTATER... 3 1.2 HVOR MANGE FRIVILLIGE

Læs mere

Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005

Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005 Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005 Del I: Registerbaseret statistik MARTS 2008 1 Baggrund De seneste 10-15 år har uddannelsestiltag været højt

Læs mere

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013 generated at BeQRious.com Du modtager i løbet af uge 20 et brev med et link til et elektronisk spørgeskema. Husk at deltage, for institutionen med den svarprocent vinder en overraskelse til glæde for hele

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

Musik, mobning, inklusion, komposition og sang

Musik, mobning, inklusion, komposition og sang Musik, mobning, inklusion, komposition og sang Undersøgelsen er lavet af MusikrGodt v/ Peter Lærke-Engelschmidt, Konsulent, Cand.merc.(jur.) Phd. Ingelise Hallengren, forfatter, anmelder og lærer Manuela

Læs mere

Kværndrup børnehave Kvalitets- og tilsynsrapport

Kværndrup børnehave Kvalitets- og tilsynsrapport Kværndrup børnehave 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Indhold 1. Indledning... 3 2. Oplysninger om institutionen... 4 3. Lærings- og udviklingsmiljø... 5 3.1 Institutionens lærings-

Læs mere

Strategi og handleplan

Strategi og handleplan Strategi og handleplan for tillidsrepræsentantområdet Dansk Sygeplejeråd, Kreds Midtjylland 1 1. Indledning Dansk Sygeplejeråds kongres har vedtaget Udviklingsretning for TR i fremtidens DSR, der skal

Læs mere

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune Sårbare børn og unge Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for Såbare børn og unge - Indledning - Vision 7 1 - Politiske målsætninger 9 2 - Byrådets Børne- og

Læs mere

Hjælp til at opstille kompetencelæringsmål

Hjælp til at opstille kompetencelæringsmål 1 Hjælp til at opstille kompetencelæringsmål Dette skal hjælpe til at udstationeringer kan blive så målrettede som muligt. Vi definerer først begreberne kompetence og kompetenceudvikling. Derefter præsenterer

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010 MTU 1 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 1 Svarprocent: 64% (7/11) Enhedsrapport Fortroligt Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet Hvordan skabes

Læs mere

Notat. Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle

Notat. Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle Notat Til Styregruppen bag projekt Lige muligheder for alle Fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle Baggrunden for notatet Dette notat er en

Læs mere

De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013

De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013 De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013 Gennemført af Gymnasieskolernes Lærerforening i samarbejde med de faglige foreninger. Undersøgelsen af de faglige foreningers kommunikation

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune 1 Fagsekretariat for undervisning 2014 Forord Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu

Læs mere

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder:

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder: Selvevaluering 2013 Introduktion til selvevalueringen Vi forstår evaluering som en systematisk, fremadskuende proces, der har til hensigt at indsamle de oplysninger, der kan forbedre vores pædagogiske

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken.

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken. PROJEKTOPLYSNINGER 1 Indsatsens formål Esbjerg Kommune ønsker en bredere koordineret og målbar indsats på det boligsociale område med henblik på at gøre udsatte boligområder velfungerende og attraktive.

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset År 2011 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Baggrund og Formål... 3 Datagrundlag... 3 Retur til Job... 4 Køn... 4... 4 Ophørsårsag...

Læs mere

Hvad synes de unge selv? Et subjektivt blik på liv og trivsel

Hvad synes de unge selv? Et subjektivt blik på liv og trivsel 2 Hvad synes de unge selv? Et subjektivt blik på liv og trivsel Niels Ulrik Sørensen, Jens Christian Nielsen & Martha Nina Osmec 19 1. Indledning I dette kapitel forfølger vi det første spor i vores undersøgelse

Læs mere

Bilag 1: Overblik over interviews og surveys

Bilag 1: Overblik over interviews og surveys Marts 2015 Bilag 1: Overblik over interviews og surveys Energistyrelsen Indholdsfortegnelse 1. Interview 3 2. Survey 4 Survey af energiselskaber 5 Survey af eksterne aktører 7 Survey af slutbrugere 9 2.3.1.

Læs mere

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e 14. december 2012 Virksomhedscentre og ressourceforløb J.nr. 2012-0020057 2. kontor Baggrund Førtidspensionsreformen betyder, at borgere, der er i risiko

Læs mere

Evaluering af LBR projekt

Evaluering af LBR projekt Projektstatus - Evalueringsskema Vejledning til årsevaluering - Års- og slutevalueringsskemaet er grundlaget for LBR s evaluering af projektet - Samtlige af skemaets punkter skal udfyldes. - Tag udgangspunkt

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE

FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE 1 BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE INDHOLD Forældre som samarbejdspartnere 3 Faktabox historie 5 En fælles opgave for professionelle og

Læs mere

Første del: indsatsen

Første del: indsatsen Første del: indsatsen Beskriv den indsats I vil sætte i gang Hvilke konkrete aktiviteter består jeres indsats af, og hvem skal gøre hvad? Elever i 5.a skal arbejde med emnet design Et tværfagligt forløb

Læs mere

Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Tilbud

Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Tilbud Jobcenter Middelfart Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Marts 2011 COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 87 39 66 00 Telefax 87 39 66 60 wwwcowidk Jobcenter Middelfart Analyse

Læs mere

Evaluering af et projekt om sundhedsformidlere med anden etnisk baggrund i Københavns Kommune

Evaluering af et projekt om sundhedsformidlere med anden etnisk baggrund i Københavns Kommune Evaluering af et projekt om sundhedsformidlere med anden etnisk baggrund i Københavns Kommune Oktober 2006 EVALUERING AF SUNDHED PÅ DIT SPROG Politikerne i København har besluttet, at der skal gøres en

Læs mere

Personalepolitikkens områder

Personalepolitikkens områder Personalepolitik 1 Personalepolitikkens områder 1 Ansættelse 2 Arbejdets tilrettelæggelse 3 Kompetenceudvikling 4 Lønpolitik 5 Junior og seniorpolitik 6 Stresspolitik 7 Sociale klausuler 8 Syge- og fraværspolitik

Læs mere

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 1 UCL, Læreruddannelsen. Evaluering af undervisning. Orientering til studerende. Marts 2011 Orientering om evaluering af undervisning består af: 1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 2. Mål for

Læs mere

HF & VUC FYN: Innovation og fleksibel organisering af undervisningen i teams på HF&VUC Fyn Svendborg med særligt fokus på HF-SØFART og KREATIV HF

HF & VUC FYN: Innovation og fleksibel organisering af undervisningen i teams på HF&VUC Fyn Svendborg med særligt fokus på HF-SØFART og KREATIV HF HF & VUC FYN: Innovation og fleksibel organisering af undervisningen i teams på HF&VUC Fyn Svendborg med særligt fokus på HF-SØFART og KREATIV HF (Tekst sat med rødt, er tilføjelser i forhold til den oprindelige

Læs mere

Projektbeskrivelse. Universiteternes tiltag til en differentieret studentergruppe

Projektbeskrivelse. Universiteternes tiltag til en differentieret studentergruppe Projektbeskrivelse Universiteternes tiltag til en differentieret studentergruppe I denne undersøgelse sætter EVA fokus på, hvilke erfaringer danske og udenlandske universiteter har med at håndtere de udfordringer,

Læs mere

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV?

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? Toprække De senere år har budt på en række evalueringer af centrale virkemidler på erhvervs- og innovationsfremmeområdet. Evalueringerne

Læs mere

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015.

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Sagsnr.: 2013-009827-2 Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Skolens profil STU Middelfart er Middelfart Kommunes tilbud

Læs mere

Konference om Det store TTA-projekt

Konference om Det store TTA-projekt Konference om Det store TTA-projekt Resultater fra procesevalueringen Birgit Aust Seniorforsker NFA Formålet med procesevaluering HVORDAN GIK DET MED AT IMPLEMENTERE TTA-PROJEKTET I KOMMUNERNE? Hvordan

Læs mere

SIP-socialpsykiatri. Det Sociale Indikatorprogram vedrørende socialpsykiatriske bosteder for voksne i Region Midtjylland

SIP-socialpsykiatri. Det Sociale Indikatorprogram vedrørende socialpsykiatriske bosteder for voksne i Region Midtjylland SIP-socialpsykiatri Det Sociale Indikatorprogram vedrørende socialpsykiatriske bosteder for voksne i Region Midtjylland - Dokumentation af indsats og resultater -UDKAST- 2 SIP-socialpsykiatri Det Sociale

Læs mere

v/hans Henrik Bruhn, Teknologisk Institut Operatøropgave: Måling af foreløbig effekt for deltagere i projekt Innovation i Øjenhøjde.

v/hans Henrik Bruhn, Teknologisk Institut Operatøropgave: Måling af foreløbig effekt for deltagere i projekt Innovation i Øjenhøjde. VIFU Videncenter for fødevareudvikling Att.: Gunhild Brynning Nupark 51 7500 Holstebro Konsulentopgave Århus, 10. januar 2011 1 1. Effektmåling i projekt Innovation i øjenhøjde v/hans Henrik Bruhn, Operatøropgave:

Læs mere

Ungeanalyse. En analyse af ungegruppen i Roskilde Jobcenter. Udarbejdet af Henriette Roth og Frederik Düring

Ungeanalyse. En analyse af ungegruppen i Roskilde Jobcenter. Udarbejdet af Henriette Roth og Frederik Düring Ungeanalyse En analyse af ungegruppen i Roskilde Jobcenter Udarbejdet af Henriette Roth og Frederik Düring Indledning Målet med målgruppeanalysen har været at få et overblik over ungegruppen i Roskilde

Læs mere

Strategi for frivilligsamarbejde

Strategi for frivilligsamarbejde Strategi for frivilligsamarbejde Lokalbibliotekerne i Aarhus kommune Baggrund Lokalbibliotekerne i Aarhus Kommune ønsker at styrke, og udvikle samarbejdet med frivillige. De frivillige er, og vil også

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

EVALUERING AF PROJEKTERNE - FORMÅL, INDHOLD OG TIDSPLAN STARTKONFERENCE 11.03.2015 STARTKONFERENCE 2015/03/11

EVALUERING AF PROJEKTERNE - FORMÅL, INDHOLD OG TIDSPLAN STARTKONFERENCE 11.03.2015 STARTKONFERENCE 2015/03/11 EVALUERING AF PROJEKTERNE - FORMÅL, INDHOLD OG TIDSPLAN 11.03.2015 2 FORSKELLIGE FORMER FOR EVALUERINGER Intern evaluering Skolerne gennemfører evaluering skolens projekt (fx af elevernes udbytte el. lign).

Læs mere

Mentorskab for ledere. Pilotprojekt i Aalborg Kommune, december 2009 december 2010

Mentorskab for ledere. Pilotprojekt i Aalborg Kommune, december 2009 december 2010 Mentorskab for ledere Pilotprojekt i Aalborg Kommune, december 2009 december 2010 Kære mentorpar Vi ønsker med denne pjece at fortælle lidt om mentorskab og mentoring samt give jer nogle konkrete ideer

Læs mere

Kort udgave af rapport om evaluering af it-kompetenceudviklingsprojekt på Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus

Kort udgave af rapport om evaluering af it-kompetenceudviklingsprojekt på Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus Kort udgave af rapport om evaluering af it-kompetenceudviklingsprojekt på Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus For imødekomme behov for it-kompetenceudvikling og for at organisationen på SIA desuden kunne

Læs mere

LIV via dialog. Særrapport - analyse - statistik vedrørende efterfødselsreaktioner i Thisted

LIV via dialog. Særrapport - analyse - statistik vedrørende efterfødselsreaktioner i Thisted Bilag 8 Særrapport - analyse - statistik vedrørende efterfødselsreaktioner i Thisted Forarbejde 1989-1994: Samarbejdsprojekt Trivsel i familien I denne periode arbejdede jordemødrene/sundhedsplejerskerne

Læs mere

Efter konkursen. Formål. Hovedkonklusioner. Efter konkursen Analyse udarbejdet af ASE i samarbejde med Erhvervsstyrelsen August 2012

Efter konkursen. Formål. Hovedkonklusioner. Efter konkursen Analyse udarbejdet af ASE i samarbejde med Erhvervsstyrelsen August 2012 Efter konkursen Formål Nærværende analyse er lavet i et samarbejde mellem a-kassen ASE og Erhvervsstyrelsen. Formålet med analysen er at afdække nogle specifikke forhold vedrørende konkurser. Herunder

Læs mere

Løbende evaluering i kommuner

Løbende evaluering i kommuner Angående Resultater af en spørgeskemaundersøgelse EVA har gennemført en spørgeskemaundersøgelse om løbende evaluering i større danske kommuner. Dette notat præsenterer hovedresultaterne af undersøgelsen.

Læs mere

Kvalitetssikringssystem for Silkeborg Gymnasium

Kvalitetssikringssystem for Silkeborg Gymnasium Kvalitetssikringssystem for Silkeborg Gymnasium 1. Organisering af Silkeborg Gymnasium Skolens ledelse består af rektor og fem uddannelseschefer. Rektor varetager den overordnede ledelse og er ansvarlig

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7)

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7) - Trivselsmåling Steffen Krøyer Svarprocent: % (7/7) Maj 9 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Arbejdsglæde og Loyalitet er, loyalitetssegmentering, intern sammenligning,

Læs mere

I handlingsplanen for 2010-2012 lægges der op til at igangsætte et udviklingsarbejde vedrørende samværets betydning

I handlingsplanen for 2010-2012 lægges der op til at igangsætte et udviklingsarbejde vedrørende samværets betydning Titel Samværets betydning på højskolen Relation til s Handlingsplan (Mål og indsatsområde) I handlingsplanen for -2012 lægges der op til at igangsætte et udviklingsarbejde vedrørende samværets betydning

Læs mere

Selvevaluering 2013. Vesterdal Efterskoles værdigrundlag, som det fremgår af skolens vedtægter 1, stk. 5. Evalueringens sigte.

Selvevaluering 2013. Vesterdal Efterskoles værdigrundlag, som det fremgår af skolens vedtægter 1, stk. 5. Evalueringens sigte. Selvevaluering 2013 Vesterdal Efterskoles værdigrundlag, som det fremgår af skolens vedtægter 1, stk. 5 Vesterdal Efterskole bygger på det grundtvigske skolesyn om at oplyse, vække og engagere. Det sker

Læs mere

Du kan med fordel maksimere dette vindue med spørgeskemaet, for den bedste opsætning.

Du kan med fordel maksimere dette vindue med spørgeskemaet, for den bedste opsætning. Tak fordi du vil deltage. Instruktioner: Du bedes besvare skemaet ud fra dine egne erfaringer fra arbejdet med sygedagpengesager. Du bedes så vidt muligt tage udgangspunk i den nuværende situation i dit

Læs mere

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje 1 Formål med undersøgelsen Brugerundersøgelsen er et centralt redskab i Egedal Kommunes kontinuerlige arbejde med at forbedre kvaliteten i hjemmeplejen. Ved

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

Business Horsens. Tilfredshedsundersøgelse. Marts 2013

Business Horsens. Tilfredshedsundersøgelse. Marts 2013 Business Horsens Tilfredshedsundersøgelse Marts 2013 Generelt om undersøgelsen Tabel 1: Fakta om tilfredshedsundersøgelsen Gennemført i perioden: 30.1 21.3.2013 Målgruppe: 644 virksomheder i Horsens kommune

Læs mere

Hjemly Kvalitets- og tilsynsrapport

Hjemly Kvalitets- og tilsynsrapport Hjemly 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Oplysninger om institutionen... 4 3. Lærings- og udviklingsmiljø... 5 3.1 Institutionens lærings- og

Læs mere

Reforma 14 åbner døre til nye løsninger og vidensudvikling på tværs af kommunerne i forhold til fremtidens praksis.

Reforma 14 åbner døre til nye løsninger og vidensudvikling på tværs af kommunerne i forhold til fremtidens praksis. - Et professionelt lærings- og udviklingsrum af folkeskolen Paper - Reforma 14 Baggrund: Folkeskolereformen er en blandt mange reformer, der åbner op for, at der arbejdes med nye løsninger og vidensudvikling

Læs mere

Opgavebeskrivelse. Facilitering af netværk for statslige programledere (på programmer med væsentligt indhold af it)

Opgavebeskrivelse. Facilitering af netværk for statslige programledere (på programmer med væsentligt indhold af it) Opgavebeskrivelse Facilitering af netværk for statslige programledere (på programmer med væsentligt indhold af it) 1 Bilag 1 til fastpriskontrakt: Kundens opgavebeskrivelse Indledning Kunden ønsker ekstern

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

Kommissorium. Dato 01.10.2002. Ref pmj. Jnr 2001-41-16. Side 1/5

Kommissorium. Dato 01.10.2002. Ref pmj. Jnr 2001-41-16. Side 1/5 Kommissorium Evaluering af den internationale dimension i folkeskolen Lærerne i folkeskolen har gennem mange år haft til opgave at undervise i internationale forhold. Det er sket med udgangspunkt i gældende

Læs mere

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010 Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 1 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring 3 Tilfredshed og Loyalitet Vurderinger og sammenligninger 5 Hvordan skaber du større

Læs mere

Drama som pædagogisk metode til trivsel

Drama som pædagogisk metode til trivsel Drama som pædagogisk metode til trivsel 9 dramaworkshops á 2 dage på 9 skoler fordelt på: Region Hovedstaden Sønderbro Skole Risbjergskolen Hedelyskolen Region Syddanmark 4kløverskolen Issøskolen Rinkenæs

Læs mere

Er du arkitekt MAA? Undersøgelse kommunal arkitekturpolitik (Anonymiseret) Baggrund

Er du arkitekt MAA? Undersøgelse kommunal arkitekturpolitik (Anonymiseret) Baggrund Undersøgelse kommunal arkitekturpolitik (Anonymiseret) Baggrund I midten af april udsendte Arkitektforeningen et elektronisk spørgeskema, vedrørende den kommunale arkitekturpolitik, til samtlige af landet

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt VIDA 15.26.01.20 Ansøgningsfrist d. 1. september 2015

Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt VIDA 15.26.01.20 Ansøgningsfrist d. 1. september 2015 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt VIDA 15.26.01.20 Ansøgningsfrist d. 1. september 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...

Læs mere

6) kan indgå i samarbejde med kolleger og ledelse og 7) kan indgå i kunderelationer.

6) kan indgå i samarbejde med kolleger og ledelse og 7) kan indgå i kunderelationer. Kvalitetssystem Tovholderinstitutionen har det overordnede ansvar for kvaliteten og for, at den udvikles og sikres i overensstemmelse med lovgivningen, og at der udarbejdes en årsrapport om institutionssamarbejdets

Læs mere

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Projekt LUU TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Notat om spørgeskemaundersøgelse af partsudpegede medlemmer af lokale uddannelsesudvalg inden for TURs område. Gennemført april-

Læs mere

Ankestyrelsens undeersøgelse af Samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner Sammenfatning af hoveddresultater september 2014

Ankestyrelsens undeersøgelse af Samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner Sammenfatning af hoveddresultater september 2014 Ankestyrelsens undersøgelse af Samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner Sammenfatning af hovedresultater september 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner sammenfatning

Læs mere

Medlemsundersøgelse. Sammenfatning. Den Almindelige Danske Jordemoderforening

Medlemsundersøgelse. Sammenfatning. Den Almindelige Danske Jordemoderforening 1 Medlemsundersøgelse Sammenfatning Den Almindelige Danske Jordemoderforening 2 Indhold 1. SAMMENFATNING...3 1.1 HER KLARER JORDEMODERFORENINGEN SIG GODT IFØLGE MEDLEMMERNE...4 1.2 HER PEGER MEDLEMMERNE

Læs mere

MTU 2014 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2014 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 14 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: % (12 besvarelser ud af 141 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Konklusion 5 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet

Læs mere

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD NOTAT Titel Fra: Til: Resumé: Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD Servicestyrelsen, fungerende chef i Handicapenheden Bente Meunier ADHD

Læs mere

Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er:

Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er: 1. Kvalitetsmodellens formål Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er: at sikre implementering af et kvalitetssystem i alle

Læs mere

Tech College Aalborg

Tech College Aalborg VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 2012 Via spørgeskemaundersøgelse Tech College Aalborg Colleger: College College College College College College College Style & Wellness College College Style & Wellness

Læs mere

Idegrundlag for netværk i Assens kommune. Formål, netværkstyper, spilleregler og roller

Idegrundlag for netværk i Assens kommune. Formål, netværkstyper, spilleregler og roller Idegrundlag for netværk i Assens kommune Formål, netværkstyper, spilleregler og roller 30.07.2014 Indledning I dette idegrundlag beskrives for det første formålet med at anvende netværk, for det andet

Læs mere

Selvevaluering 2009. En enig bestyrelse og medarbejderstab pegede på kontaktgruppens funktion som grundlag for vores selvevaluering 2009.

Selvevaluering 2009. En enig bestyrelse og medarbejderstab pegede på kontaktgruppens funktion som grundlag for vores selvevaluering 2009. Selvevaluering 2009 Forord En enig bestyrelse og medarbejderstab pegede på kontaktgruppens funktion som grundlag for vores selvevaluering 2009. Følgende formulering fra vores værdigrundlag har dannet udgangspunkt.

Læs mere

Kvalitetsplan for Høng Gymnasium og HF 2014

Kvalitetsplan for Høng Gymnasium og HF 2014 Kvalitetsplan for Høng Gymnasium og HF 2014 Kvalitetsplanen er udarbejdet foråret 2014. Den er resultatet af det kontinuerlige arbejde, der foregår på skolen med henblik på optimering og udvikling af væsentlige

Læs mere

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 3 1.1 Medarbejderudviklingssamtalen 3 1.2 Formål og mål med medarbejderudviklingssamtaler 4 1.3 10 gode råd 4 2. Forberedelse

Læs mere

11:30 12:00 Præsentation af evalueringsmodel metode og effekt

11:30 12:00 Præsentation af evalueringsmodel metode og effekt Program 11:30 12:00 Præsentation af evalueringsmodel metode og effekt 12:00 13:00 Frokost 13:00 13:40 Præsentation af evalueringsaktiviteter 13:40 13:50 Pause 13:50 14:30 Gruppediskussion: Hvad skal et

Læs mere

JUNI 2014 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2014 AF DK HOSTMASTER. DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V

JUNI 2014 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2014 AF DK HOSTMASTER. DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V JUNI 2014 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2014 AF DK HOSTMASTER DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V Juni 2014 Analyse af brugerundersøgelse af DK Hostmaster DK

Læs mere