Familier med Hjerte i Holstebro

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Familier med Hjerte i Holstebro"

Transkript

1 Familier med Hjerte i Holstebro Slutevaluering mhtconsult Juni 2014

2 Indholdsfortegnelse INDLEDNING EVALUERINGENS FORMÅL EVALUERINGENS TEMAER OG LEVERANCER DATAGRUNDLAG I SLUTEVALUERINGEN LÆSEVEJLEDNING KORT SAMMENFATNING AF RESULTATER RESULTATER INDEN FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE RESULTATER INDEN FOR KVALIFICERING OG METODEUDVIKLING RESULTATER INDEN FOR NETVÆRK OG RELATIONSDANNELSE REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE INDLEDNING REKRUTTERING PÅ HØJT NIVEAU FRA REKRUTTERING TIL FAKTISK FASTHOLDELSE FRAFALD I BESKEDENT OMFANG MØNSTRE I FREMMØDE OG FRAVÆR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE AF FAMILIER MED ANDEN ETNISK BAGGRUND KVALIFICERING OG METODEUDVIKLING INDLEDNING IKKE VÆSENTLIGE KØNSFORSKELLE I FORÆLDRENES VURDERING RELEVANTE TEMAER HAR STØRST BETYDNING UDBREDT TILFREDSHED MED UNDERVISNINGSFORM LÆRINGSRUM MED PLADS TIL ALLE EVALUERING AF DE ENKELTE MØDEGANGE FORÆLDRENETVÆRK OG RELATIONSDANNELSE INDLEDNING TRYGHED OG RESPEKT VEJER TUNGT PÅ VÆGTSKÅLEN KONTAKT MEST BLANDT KVINDERNE SAMARBEJDE OG FAGLIG HELHEDSORIENTERING INDLEDNING PROJEKTGRUPPENS HØJESTE PRIORITETER MÅL, PROCES OG RESULTATER I ET FREMADRETTET PERSPEKTIV

3 1. Indledning 1.1 Evalueringens formål Procesevalueringen af Familie med Hjerte er nået sit slutpunkt efter en treårig periode. Evalueringen tog sin begyndelse ved det startseminar, hvor Holstebro Kommune og Center for Socialt Ansvar satte en bred kreds af interessenter stævne for at præsentere visionen og målene bag den nye indsats. Fra kommunale, regionale, private og frivillige aktører lød der fra første færd positive røster om indsatsens innovative perspektiv. Siden vandt Familie med Hjerte også indpas i mange førstegangsfødende familiers hjerter. I alt har 718 forældre været tilmeldt indsatsen fra hold 1 i februar 2012 til og med hold 45 med udgangen af Det er disse forældre, deres erfaringer og feedback, der er omdrejningspunktet for procesevalueringens afsluttende runde. Familie med Hjerte fortsætter som forsøgsindsats frem til udgangen af Men i praksis er indsatsen allerede godt på vej til en driftsgørelse, der også i de kommende år kan sikre et permanent tilbud til nye forældre i Holstebro kommune. Hertil kommer de mange nye familieiværksættere, som inspireret af pionerindsatsen i Holstebro spirer frem i hele landet. 1.2 Evalueringens temaer og leverancer Tematisk opbygning Procesevalueringen har igennem hele evalueringsperioden været struktureret efter en række faste analysetemaer, som hver især og samlet har belyst centrale elementer i Familie med Hjerte. De gennemgående temaer har været: Rekruttering og fastholdelse Kvalificering og metodeudvikling Familienetværk og relationsdannelse Samarbejde og faglig helhedsorientering Leverancer tilpasset processen Evalueringens leverancer er løbende blevet tilpasset de centrale aktørers aktuelle efterspørgsel. I praksis har leverancerne derfor haft forskellig karakter og omfatter både 3

4 statusrapporteringer og andre formidlingsformer. Samlet er evalueringens resultater formidlet gennem: Procesrapport i forberedelsesfasen / november 2011 Proces- og statusrapport i implementeringsfasen / september 2012 Temaoplæg om organisering og samarbejde / november 2012 Faktanotat om organisering og samarbejde / januar 2013 Proces- og statusnotat i implementeringsfasen / september 2013 I-gang-guide over den samlede proces / oktober 2013 Slutevaluering / juni Datagrundlag i slutevalueringen Indhold og metodebrug i slutevalueringens dataindsamling er besluttet i tæt dialog med projektledelsen i Familie med Hjerte for herved at sikre relevans og overensstemmelse med de aktuelle behov og ønsker blandt indsatsens centrale samarbejdsaktører. Der har især været ønske om at få bearbejdet og beskrevet resultaterne af den løbende survey, der er indsamlet på alle forældrehold og mødegange siden eftersommeren På denne baggrund bygger slutevalueringen på følgende datakilder, der lader både forældre og samarbejdspartnere i Familie med Hjerte komme til orde: A) Forældre Survey blandt forældre Database over forældre og holddannelser B) Samarbejdspartnere Proces- og refleksionsforløb blandt projektgruppens medlemmer Survey blandt alle forældre Der er siden starten af september 2012 gennemført en løbende survey blandt forældre i form af et fast evalueringsskema. Evalueringsskemaet er udfyldt i en papirudgave af både kvinder og mænd på alle hold og mødegange. Det anvendte evalueringsskema er gengivet i skema 1 nedenfor. Som det fremgår af skemaet, er der anvendt en skalering, hvor forældrene har givet point på en skala fra 5 (højeste point i høj grad) til 1 (laveste point slet ikke). Forældrene har dels bedømt de faglige temaer og den metodiske tilrettelæggelse på den enkelte mødegang - dels givet deres løbende vurdering af det sociale klima og den indbyrdes relationsdannelse på holdet. 4

5 Skema 1: Det faste evalueringsskema som uddelt til forældre på alle mødegange Hvordan vurderer du dit udbytte af tema 1: I høj grad Rimelig meget Både og Ikke særlig meget Slet ikke Dagens tema har sat nye tanker i gang Jeg synes, at temaet er relevant for nye forældre: Jeg synes godt om undervisningsformen og måden at arbejde på: Hvordan vurderer du dit udbytte af tema 2: Dagens tema har sat nye tanker i gang Jeg synes, at temaet er relevant for vordende forældre: Jeg synes godt om undervisningsformen og måden at arbejde på: Hvordan oplever du stemningen på holdet: Vi giver hinanden respekt og tryghed på holdet Jeg har mulighed for at komme frem med det, der er vigtigt for mig i diskussionerne Jeg har kontakt med de andre uden for møderne Temaerne giver anledning til videre drøftelse af forældreskabet Kilde: mhtconsult i samarbejde med Sundhedsplejen i Holstebro Kommune Som de gennemgående kontaktpersoner har gruppelederne haft til opgave at omdele og indsamle evalueringsskemaerne fra de fremmødte forældre ved afslutningen af hver mødegang. Med denne fremgangsmåde skulle surveyen i princippet omfatte samtlige forældrehold og mødegange fra det tidspunkt, hvor skemaet blev taget i anvendelse. Det skal dog bemærkes, at surveyen og indsamlingen af evalueringsskemaer er blevet prioriteret forskelligt fra hold til hold. For de første hold gælder det, at de allerede havde afviklet de første mødegange, inden surveyen blev indført. Herudover har det vist sig, at nogle hold ikke har udfyldt evalueringsskemaet for alle mødegange. Enkelte hold har kun sporadisk besvaret skemaerne. Men for et flertal af holdene foreligger der kontinuerlige besvarelser fra de enkelte mødegang. På trods af disse forbehold er der tale om et omfattende datamateriale, som samlet kan tegne et validt billede af forældrenes tilbagemeldinger på det faglige, personlige og sociale udbytte fra mødegang til mødegang. Tabel 1 nedenfor gengiver det samlede 5

6 antal besvarede spørgeskemaer fordelt på kvinder og mænd for alle forældrehold og mødegange. Besvarelserne er relateret til det faktiske antal fremmødte i den periode fra 1. september 2012 til 31. december 2013, hvor forældresurveyen er gennemført og analyseret. Tabel 1: Antal spørgeskemaer og svarkategorier for kvinder og mænd på samtlige forældrehold, i absolutte tal og procent af antal fremmødte, september 2012 t.o.m. december 2013 Antal Antal besvarede fremmødte spørgeskemaer Antal mulige svarkategorier 1) Antal besvarede spørgeskemaer i procent af fremmødte Alle ,8 pct Note 1) Spørgeskemaet indeholder i alt 10 forskellige svarkategorier, hvoraf de 6 af kategorierne svarer til de faglige temaer inden for den enkelte mødegang. Flere mødegange har dog kun haft et enkelt fagligt tema på dagsordenen, hvorved der kun har været tale om 7 svarkategorier. Database over forældre og holddannelser Forældrenes egne besvarelser fra surveyen er i slutevalueringen suppleret med de deltageroplysninger, der løbende er registreret i den database, der fra start er oprettet for Familie med Hjerte. Databasen indeholder for alle igangsatte forældrehold informationer om deltagerprofilen, rekrutteringen og fastholdelsen af forældre i Familie med Hjerte: Deltagerprofil Kønsfordeling Aldersfordeling Rekruttering Antal tilsagn Antal frasagn Holdstørrelse Fastholdelse Ophør Overgang til andet tilbud Fremmøde for hver mødegang og mænds fravær m/ afbud og mænds fravær uden afbud 6

7 Forældredatabasen har i slutevalueringen dannet grundlag for opgørelser og analyse af disse variabler på tværs af de 37 forældrehold 1, der er etableret fra februar 2012 til og med udgangen af Forældreholdene kan endvidere opdeles efter de to programperioder, som Familie med Hjerte har været tilrettelagt efter: Holdene 1-11 i første programperiode, svarende til 14 mødegange Holdene i anden programperiode, svarende til 16 mødegange Den første programperiode er afviklet efter det uddannelsesprogram og den mødeguide, som samarbejdspartnerne under koordinering af sundhedsplejen udarbejdede i indsatsens forberedelsesfase. Efter en testning på forældreholdene i det første halvår blev der på basis af de første erfaringer foretaget en række ændringer i programmets opbygning og indholdsmæssige progression. Samtidig er antallet af mødegange i anden programperiode udvidet i og med, at jordemødrenes samlede tilbud om fødselsforberedelse er integreret i Familie med Hjerte som en sammenhængende blok af mødegange. I dataindsamlingen og databearbejdelsen er de to programperioder yderligere opdelt i holdgrupper, svarende til: Holdgrupper i første programperiode Holdgruppe 1-11, svarende til 11 forældrehold Holdgrupper i anden programperiode Holdgruppe 12-20, svarende til 7 forældrehold Holdgruppe 21-30, svarende til 7 forældrehold Holdgruppe 31-40, svarende til 7 forældrehold Holdgruppe 41-45, svarende til 5 forældrehold Procesforløb med samarbejdspartnere På den professionelle side er der gennemført en procesbaseret workshop med repræsentanter fra den projektgruppe, der gennemgående har udgjort den operative kerne for den tværgående organisering, samarbejdet og den samlede udviklings- og implementeringsproces i Familie med Hjerte. Den procesbaserede workshop har dannet ramme om en fælles refleksion over og analyse af de vigtigste læringspunkter og resultater i Familie med Hjerte set med professionelle øjne. Det gælder både det retrospektive og fremadrettede blik på indsatsen som innovativt forsøg og som permanent tilbud til nye forældre. Den fælles refleksion har således bygget på samarbejdspartnernes kvalitative vurderinger. Skemaerne 2 og 3 nedenfor præsenterer de proces- og 1 De igangsatte hold er betegnet hold 1-45, men holdene 15, 17, 22, 24, 26, 34, 37 og 38 er ikke oprettet. 7

8 Skema 2: proces- og refleksionsøvelse til projektgruppens vurdering af de vigtigste resultater i Familie med Hjerte De vigtigste resultater af Familie med Hjerte er: Prioritering på skala fra 10-1 At vi har kvalificeret de nye forældre bedre til forældreskabet, end vi tidligere har gjort At vi har haft et helhedssyn på forældreskabet, hvor bla økonomi og familiepsykologiske udfordringer har vejet ligeså tungt som sundhedsplejen af det lille barn At vi har opbygget et tværgående samarbejde og formået at sætte den nye organisationsform i drift som fast tilbud til førstegangsfødende forældre At vi har fået større gensidig respekt for hinandens fag- og professionsområder og formået at nedbryde de faglige og holdningsmæssige fordomme, der tidligere kunne være mellem os At vi har fået de nye fædre på banen og givet dem en forståelse for, at forældreskab er et ligeværdigt ansvar mellem far og mor At vi har skabt større opmærksomhed i lokalsamfundet og det lokale erhvervsliv om den betydning, som en god start på livet og et godt forældreskab har for hele samfundet. At vi har åbnet forældrenes øjne for, at kommunens familie- og socialfaglige rådgivningstilbud er for alle borgere og ikke kun for udsatte familier, der er blevet en social sag At vi har udviklet nye pædagogisk-didaktiske metoder til at skabe refleksion og erkendelsesprocesser, der rækker langt ud over den traditionelle information til nye forældre At vi har vægtet mangfoldigheden på forældreholdene ved at sammensætte dem ud fra termin frem for geografisk placering, eksisterende netværk mv. At vi har fastholdt funktionen som gruppeledere i Sundhedsplejen, som stadig har den største berøringsflade med nye forældre Andet, hvilket Skema 3: proces- og refleksionsøvelse til projektgruppens statusgørelse Indsatsområder Målsætningen Hvilken opgave har vi ønsket at løse? Resultatet Hvor langt er vi nået på en skala 1-5? Processen Hvordan er vi nået hertil? Fremtiden Hvad vil vi gerne yderligere opnå? Ex tilbud til alle Beskriv Beskriv Beskriv Beskriv Ex tidlige identifikation af sårbare familier Beskriv Beskriv Beskriv Beskriv Kilde: mhtconsult, april

9 refleksionsøvelser, der har dannet grundlag for samarbejdspartnernes fælles overvejelser og konklusioner. Med den første proces- og refleksionsøvelse i skema 2 har samarbejdspartnerne gennem indbyrdes drøftelser og forhandlinger haft til opgave at prioritere og udpege de allervigtigste resultater af Familie med Hjerte. Med den anden proces- og refleksionsøvelse i skema 3 har samarbejdspartnerne efterfølgende gjort status over indsatsens centrale målsætninger og beskrevet de fælles arbejds- og prioriteringsprocesser, der ligger til grund for de hidtidige resultater. Hertil kommer en status over de fremadrettede udviklingsbehov og udviklingsperspektiver for Familie med Hjerte i Holstebro. 1.5 Læsevejledning Rapporten er opbygget, som følger: Kapitel 2 indeholder en kort sammenfatning af evalueringens analyse af forældrenes rekrutterings- og fastholdelsesmønstre samt resultater fra surveyen blandt forældre. Kapitel 3 præsenterer resultaterne inden for rekrutterings- og fastholdelsestemaet og beskriver udviklingen i forældrenes rekruttering og frafald samt fremmøde og fravær. Kapitel 4 sætter fokus på selve forældreforløbet og belyser resultaterne af forældrenes vurdering af indhold og undervisningsformer i Familie med Hjerte. Kapitel 5 gør videre rede for forældrenes oplevelse af netværksdannelsen og de sociale relationer, der udspringer af deltagelsen i Familie med Hjerte. Kapitel 6 sætter til slut fokus på det tværgående samarbejde og samarbejdspartnernes vurdering af de hidtidige procesresultater og de fremadrettede udviklingsbehov i Familie med Hjerte. 9

10 2. Kort sammenfatning af resultater 2.1 Resultater inden for rekruttering og fastholdelse Rekruttering på højt niveau Evalueringen viser, at der for de første 37 forældrehold er opnået en gennemsnitlig rekrutteringsrate på 92 pct. Forældrenes tilslutning har været støt stigende gennem hele den hidtidige forsøgsperiode, og på adskillige hold har der været tilsagn fra samtlige af de adspurgte familier. Der er således et solidt grundlag for at konkludere, at Familie med Hjerte har haft en stærk gennemslagskraft i målgruppen af førstegangsfødende forældre. Beskedent frafald Evalueringen viser, at undtaget enkelte hold har der gennem perioden været tale om et jævnt frafaldsniveau svarende til gennemsnitligt 16 pct af de tilmeldte forældre. Andelen af forældre, der er blevet henvist til andre tilbud, har i snit begrænset sig til 3 pct og udvist en klar faldende tendens. Det kan være et resultat af, samarbejdspartnerne i stigende grad har fundet løsningsmodeller, hvor forældre med særlige behov er fastholdt i Familie med Hjerte, samtidig med at de eventuelt har modtaget supplerende støtteforanstaltninger. Kønsbestemt mønster i fremmøde og fravær Evalueringen viser, at det gennemsnitlige fremmøde med 72 pct har ligget på et højt niveau i betragtning af, at forløbet strækker sig over mere end halvanden år med jævnlige mødegange. Ved nærmere eftersyn har der imidlertid været store udsving fra hold til hold, hvor fremmødet blandt både mænd og kvinder har været stabilt på nogle hold, mens andre hold har været præget af en svag mødedisciplin. Der tegner sig endvidere et kønsmæssigt fraværsmønster, hvor godt 70 pct af alle mødeafbud har vedrørt mændene. Den nærmere analyse af fraværsmønstret har desuden påvist, at især fravær uden afbud har været koncentreret på relativt få familier og enkeltpersoner. Hertil kommer en tydelig tendens til, at fravær uden afbud ofte er gået forud for et endeligt ophør. Frasagn og frafald blandt familier med anden etnisk baggrund end dansk Evalueringen viser, at familier med anden etnisk baggrund end dansk har udgjort knap 12 pct af den samlede deltagergruppe. Samtidig har 20 pct af alle adspurgte minoritetsfamilier takket nej til at deltage mod knap 8 pct af alle adspurgte med etnisk dansk 10

11 baggrund. Hvad angår frafald, har etniske minoriteter været markant overrepræsenterede og udgjort knap en tredjedel af alle de familier, der er ophørt undervejs. Frafaldet har i de fleste tilfælde været slutpunktet for et massivt fravær. Dette billede har været gennemgående for hele den undersøgte periode. 2.2 Resultater inden for kvalificering og metodeudvikling Undervisning med kvalitet for begge køn Evalueringen viser, at forældrene generelt har givet positivt feedback på de undervisningstemaer, de er blevet præsenteret for i Familie med Hjerte. Det er samtidig værd at lægge mærke til, at der kun er mindre udsving i kønnenes tilbagemeldinger på spørgsmålet, om temaerne har sat nye tanker i gang, og endvidere om de faglige temaer i Familie med Hjerte har haft relevans for nye forældre. Forældrenes besvarelser bekræfter videre, at oplevelsen af relevans er vigtigere for forældrene end den egentlige nyhedsværdi. Således har 92 af kvinderne og 88 pct af mændene på tværs af alle hold gjort gældende, at undervisningen i høj eller rimelig grad har haft et vedkommende indhold. Læringsrum og arbejdsform med plads til alle Evalueringen viser videre, at der har været udbredt tilfredshed med den pædagogiskdidaktiske tilrettelæggelse af undervisningen. Således har knap 85 pct af kvinderne og 77 pct af mændene vurderet undervisningsformen og arbejdsmetoderne til de højeste point. Forældrenes positive holdning til læringsmiljøet kommer ligeledes til udtryk, når de bedømmer mulighederne for at komme til orde med det, der ligger dem på sinde i de fælles diskussioner på holdene. 95 pct af kvinderne og 94 pct af mændene har angiveligt haft en positiv oplevelse af gruppedynamikken og den gensidige åbenhed i de faglige drøftelser. Fælles fokus på forældreskabet Evalueringen viser, at der er lidt større afvigelse i kønnenes besvarelser, når de skal vurdere, om undervisningstemaerne giver anledning til videre drøftelser af det fælles forældreskab. Selv om et klart flertal af både mændene og kvinderne har svaret bekræftende på dette spørgsmål, tyder svarene på, at mændene ikke i samme grad som kvinderne oplever, at Familie med Hjerte resulterer i flere fælles drøftelser. 2.3 Resultater inden for netværk og relationsdannelse Tryghed vejer tungt i forældrenes vurdering Evalueringen viser, at begge køn har vægtet det sociale samspil på holdene meget højt. I fuld overensstemmelse har 95 pct af både kvinderne og mændene tilkendegivet, at 11

12 deres hold i høj eller rimelig grad er præget af tryghed og gensidig respekt forældrene imellem. Stor spredning i forældrenes kontaktnet Evalueringen viser, at den gensidige tryghed på mødegangene ikke nødvendigvis genspejler sig i en tæt netværksdannelse uden for Familie med Hjerte. Godt halvdelen af kvinderne mod knap en fjerdedel af mændene har bekræftet, at de har kontakt til de øvrige forældre uden for mødegangene. Men samtidig har en femtedel af kvinderne og mere end en tredjedel af mændene gjort gældende, at de slet ikke har haft en sådan kontakt. Set på tværs af holdene er der ikke tegn på, at netværksdannelsen og forældrenes indbyrdes kontakt bliver styrket over tid i takt med, at de lærer hinanden bedre på mødegangene. Til gengæld sker der tilsyneladende en polarisering, hvor nogle forældre udvikler et socialt samvær, mens andres kontaktflade begrænser sig til mødegangene. 12

13 3. Rekruttering og fastholdelse 3.1 Indledning Med rekrutterings- og fastholdelsestemaet har procesevalueringen haft fokus på rekrutteringen af førstegangsfødende familier til Familie med Hjerte. Målet har for det første været at belyse familiernes tilslutning til den nye indsats. Målet har endvidere været at afdække fravær og frafald med henblik på at vurdere, om der ud fra et fastholdelsesperspektiv tegner sig særlige fastholdelsesmønstre på tværs af hold og køn. De følgende afsnit præsenterer resultater og hovedkonklusioner inden for rekrutterings- og fastholdelsestemaet. 3.2 Rekruttering på højt niveau Figur 1: rekruttering, fastholdelse og fremmøde for 37 forældrehold , i procent 37 hold i snit Hold Hold Hold Hold Hold Fravær u/ afbud Fremmøde Andet tilbud Stoppet Nej Ja Figur 1 tegner et overordnet billede af rekrutteringen og fastholdelsen af forældre på de 37 forældrehold, der er etableret i Familie med Hjerte fra februar 2012 til udgangen af Figuren vidner om det høje rekrutteringsniveau, der har været kendetegnende 13

14 for Familie med Hjerte igennem hele perioden. Men figuren afspejler også en generelt høj fremmødeprocent. Stigende tilslutning over tid Tabel 1 giver et nærmere indtryk af den udvikling, der har præget forældrenes rekruttering og deltagelse over tid og på tværs af de to programperioder. Tabellen tydeliggør, hvordan der bag det det generelle rekrutteringsresultat har været en støt stigende rekruttering, som for de seneste holddannelser i slutningen af 2013 kulminerer i en deltagelse på 98 pct. af alle adspurgte førstegangsfødende forældre. Samlet er den gennemsnitlige deltagelsesprocent vokset med 14 procentpoint fra de første 11 hold i programperiode 1) til de seneste holddannelser i opgørelsen. Tabel 1: Rekruttering og deltagelse i Familie med Hjerte, hold 1-45 i procent Ja til Deltagelse Nej til Deltagelse Hold Hold Hold Hold Hold Samtlige forældrehold i gennemsnit 92 8 Kilde: Database over forældre og holddannelser, Med en gennemsnitlig rekrutteringsrate på 92 pct. på tværs af samtlige forældrehold er der således grund til at konkludere, at Familie med Hjerte har vundet en bemærkelsesværdig tilslutning fra førstegangsfødende forældre i Holstebro Kommune. Fuld rekruttering på flere hold Det understreges yderligere af figur 2 nedenfor, som viser andelen af forældrehold, hvor alle adspurgte førstegangsfødende forældre har takket ja til at deltage i Familie med Hjerte, svarende til en tilslutning på 100 pct. Som det fremgår af figuren, er andelen af forældrehold med fuld tilslutning ligeledes vokset over tid. I den første programperiode var der fuld tilslutning på 2 ud af 11 forældrehold. Fra hold 12 til og med hold 40 var denne andel steget til knap 60 pct. I den sidste del af opgørelsesperioden er der opnået fuld tilmelding på 80 pct af alle holdene. Selv om deltagelsesprocenten ikke må forveksles med fremmødeprocenten må udviklingen give anledning til at konkludere, at Familie med Hjerte helt fra start har haft en stærk gennemslagskraft, som kun er blevet styrket i takt med, at flere og flere nye forældre over tid har stiftet bekendtskab med indsatsen. Eller anderledes sagt: første- 14

15 gangsfødende familier i Holstebro Kommune har over al forventning taget Familie med Hjerte til deres hjerter. Figur 2: forældrehold med 100 procent tilslutning total og procentvis Hold 1-11/ i alt 11 hold Hold 12-20/ i alt 7 hold Hold 21-30/ i alt 7 hold Hold 31-40/ i alt 7 hold Hold 41-45/ i alt 5 hold Total Procent Samlet tilbud tilgodeser forældrenes behov Det bemærkelsesværdige rekrutteringsniveau skal samtidig ses i lyset af, at de førstegangsfødende forældre fortsat har haft andre rådgivningstilbud til rådighed i forsøgsperioden. Sideløbende med Familie med Hjerte har forældrene haft adgang til at benytte de traditionelle hjemmebesøg af distriktssundhedsplejen. I den første programperiode havde forældrene desuden mulighed for at tilmelde sig de regionale tilbud om fødsels- og forældreforberedelse. Med overgangen til anden programperiode blev dette tilbud integreret fuldt i Familie med Hjerte. Det kan være en medvirkende årsag til, at de førstegangsfødende forældre i stigende grad har tilmeldt sig Familie med Hjerte, som efter sammenlægningen af de kommunale og regionale tilbud i anden programperiode har omfattet den fulde tilbudspakke med en sammenhængende progression i forhold til graviditet, fødselsforberedelse, familiedannelse og forældreansvar mv. Flerstrenget rekrutteringsform Men den høje tilslutning bekræfter samtidig, at samarbejdspartnerne har udviklet og anvendt en virkningsfuld og effektiv rekrutteringsmetode. I praksis er rekrutteringen varetaget i et samarbejde mellem indsatsens koordinerende sundhedsplejersker og jordemødrene. De førstegangsfødende forældre er blevet orienteret om Familie med Hjerte ved første jordemoderbesøg. Gennem en opfølgende kontakt fra sundhedsplejens koordinatorer og gruppeledere har forældrene modtaget uddybende information i en dialogisk form, der har givet plads til både spørgsmål, tvivl og refleksioner over deltagelsen. Den direkte kontakt er desuden suppleret med skriftligt materiale. Den flerstrengede rekrutteringsform er blevet udbygget og præciseret undervejs i forsøgsperioden. Det har blandt andet været vigtigt at sikre et fælles engagement og en 15

16 fælles ansvarlighed for rekrutteringens vejledende og orienterende elementer blandt alle de fagprofessionelle, der i kraft af deres direkte kontakt til førstegangsfødende forældre har haft en vigtig funktion i rekrutteringen. Stor effekt trods organisatoriske udfordringer Samarbejdspartnerne i Familie med Hjerte har fra starten været enige om at gøre forældrenes fødselstermin til det styrende princip for holddannelsen i Familie med Hjerte. Det indebærer i praksis, at forældreholdene er sammensat efter forældrenes fælles placering i det samlede graviditets,- fødsels- og familiedannelsesforløb frem for deres geografiske tilhørsforhold eller deres eksisterende netværk mv. Undervejs i forsøgsperioden er rekrutteringsprincippet om fælles fødselstermin sat hårdt på prøve af de organisatoriske ændringer af forældrerekrutteringen, der i efteråret 2012 var knyttet til indførelsen af kendt jordemoderordning i hele Region Midtjylland. Denne ordning bevirkede i en periode, at der blev en større spredning i forældrenes fødselsterminer og dermed også større afvigelse mellem mødetemaernes progression og forældrenes aktuelle behov i relation til graviditet, fødsel og familiedannelse. Det er imidlertid værd at bemærke, at disse organisatoriske udfordringer ikke har påvirket rekrutteringen i nedadgående retning. Tværtimod er rekrutteringsraten uanfægtet steget støt i den overgangsperiode, hvor omlægningerne blev indkørt. Det tyder på, at mål og indhold i Familie med Hjerte har vejet tungere i forældrenes overvejelser end princippet om fælles termin, uanset at det har spillet en vigtig rolle for forældrenes fælles læring og erfaringsudveksling. Hvem siger nej til deltagelse? Selv om rekrutteringen til Familie med Hjerte på intet tidspunkt har givet anledning til bekymring, kan der være grund til at belyse bortfaldet af forældre, der har takket nej til indsatsen. Indsigten i årsager og argumenter bag forældrenes frasagn kan afdække, om der er behov for at justere rekrutteringsmetoden, om pågældende forældre er omfattet af andre og mere relevante tilbud mv. Der er i forsøgsperioden ikke foretaget en systematisk opfølgning og kategorisering af bortfaldet og herunder forældrenes egne overvejelser omkring deltagelsen i Familie med Hjerte. Af kendte eksempler har fraflytning fra kommunen været angivet som årsag til bortfald. Andre frasagn knytter sig til forældrepar, hvor den ene part har været flergangsfødende. Endelig har der været enkelte tilfælde, hvor de kommende forældre har mistet barnet inden eller umiddelbart efter start. Ud over disse oplysninger giver en gennemgang af databasen over forældre ikke basis for at pege på fællestræk såsom geografisk tilhørsforhold eller aldersgrupper blandt de familier, der ikke har ønsket at deltage i Familie med Hjerte. Men ved nærmere efter- 16

17 syn viser der sig et mønster, hvor familier med anden etnisk baggrund end dansk er overrepræsenterede blandt de knap 10 pct af førstegangsfødende, der i gennemsnit har takket nej til indsatsen, som nærmere omtalt nedenfor. Kontakt- og rekrutteringsforløbet for Familie med Hjerte i Holstebro Kommune Alle førstegangsfødende forældre får første gang information om Familie med Hjerte ved jordemoderkonsultationen i uge 16. Jordemoderen fortæller udførligt om forløbet, og hvordan det spiller sammen med andre tilbud som for eksempel jordemoderaftener og besøg på fødegang, hjemmebesøg af sundhedsplejerske mv. Jordemoderen uddeler samtidig et informationsmateriale/informationskort til forældrene. Forældrene giver så vidt muligt ved mødet i 16. graviditetsuge enten tilsagn eller frasagn om at deltage i Familie med Hjerte. Jordemoderen udfylder en oplysningsseddel med angivelse af konsultationsdag for alle førstegangsfødende forældre, altså også de forældre, der takker nej til at deltage i Familie med Hjerte. På denne måde er det muligt at danne et overblik over holdstørrelser i den givne periode, og det er også muligt tidligt at få et overblik over deltagelsesprocenten. Jordemødrene fremsender løbende oplysningssedler om førstegangsfødende forældre til sundhedsplejen, der siden forestår dannelsen af forældrehold og tildeling af gruppeledere mv. Sundhedsplejens sekretariat for Familie med Hjerte opretter løbende hold a 8-10 forældre. Gruppelederen for det enkelte hold kontakter alle forældrene på holdet cirka 3 uger før holdstart. Forældrene bliver så vidt muligt kontaktet telefonisk, men det kan også foregå pr mail. Gruppelederen afklarer, om der er særlige spørgsmål eller udfordringer omkring opstart og deltagelse for den enkelte familie og sikrer sig endnu engang, at familien er føler sig klart informeret om starten og forløbet generelt. Gruppelederen afklarer også, om der eventuelt er behov for at tilknytte en tolk til den enkelte familie, og om nogle familier har brug for en særlig kørselsordning for at kunne deltage. Kilde: Sundhedsplejen i Holstebro 3.3 Fra rekruttering til faktisk fastholdelse Det høje rekrutteringsniveau i Familie med Hjerte skal videre ses i lyset af forældrenes faktiske fastholdelse i forløbet. Det er så meget desto vigtigere i en indsats, der netop er kendetegnet ved: 17

18 At indsatsen hviler på frivillighedens princip, hvor forældrene deltager på frivillig basis uden direkte forpligtelser eller sanktionsforhold. At indsatsen strækker sig over et langt tidsperspektiv, hvor forældrene indgår i et program med jævnlige mødegange fordelt over en periode på godt halvandet år. Set i et fastholdelsesperspektiv må disse faktorer forventes at udgøre en udfordring. Som vist i det foregående har den frivillige deltagelse i et langsigtet program ikke påvirket selve rekrutteringen til Familie med Hjerte. Tværtimod giver det høje rekrutteringsniveau snarere grund til at antage, at det omfangsrige program har appelleret stærkt til førstegangsfødende forældre og de behov, der opstår i forbindelse med graviditet, fødsel og familiedannelse for begge forældre. Men i modsætning til rekrutteringen knytter fastholdelsen sig til den praktiske implementering og de konkrete mødesituationer, hvor forældrene kan være udfordret af arbejdstider, andre aktuelle aftaler, helbredsproblemer eller slet og ret manglende overskud til at deltage. Fastholdelsen spejler sig både i forældrenes frafald og løbende fremmøde og fravær. Fremmøde kan desuden differentieres i fravær med eller uden afbud ud fra den betragtning, fravær uden afbud alt andet lige kan tolkes som et udtryk for manglende tilhørsfølelse og oplevelse at være forpligtet i forhold til indsatsen og relationen til de øvrige forældre på holdet. Hertil kommer den kønsmæssige dimension, hvor der skelnes mellem kvinder og mænds fremmøde- og fraværsmønstre. 3.4 Frafald i beskedent omfang Tabel 2 viser en opgørelse over forældrenes frafald, som det fordeler sig på holdgrupper inden for henholdsvis første og anden programperiode. Tabel 2: Frafald i Familie med Hjerte, hold 1-45 i procent Stoppet Overgået til andet tilbud Hold Hold Hold Hold Hold Samtlige forældrehold i gennemsnit 16 3 Kilde: Database over forældre og holddannelser,

19 Forskellige frafaldstyper Som det fremgår af tabellen, dækker frafald i denne sammenhæng over to kategorier. For det første er der tale om den frafaldstype, hvor forældre af forskellige årsager har ønsket at afbryde deltagelsen undervejs i forløbet. Der er ikke i forsøgsperioden sket en systematisk registrering og kategorisering af frafaldsårsager. Men der er kendte eksempler på, at forældrene er ophørt som følge af barns død. Hertil kommer tilfælde, hvor forældrene er fraflyttet Holstebro Kommune. Den anden frafaldstype vedrører forældre, som i samråd med fagprofessionelle i indsatsen er overgået til et andet tilbud, som efter alle parters skøn har matchet familiens støtte- og vejledningsbehov bedre end Familie med Hjerte, eksempelvis tilbud om et mere intensivt familieterapeutisk forløb. Som det fremgår af tabel 2, har frafald i forbindelse med andet tilbud kun fundet sted periodisk og i meget beskedent omfang. Som angivet i tabel 2 har frafaldet varieret fra holdgruppe til holdgruppe i løbet af den undersøgte periode. Hvor rekrutteringen har udviklet sig positivt over tid, ses der ikke noget tilsvarende mønster for frafaldsprocenten. Der er ikke nogen umiddelbare forklaringer på det stigende frafald, der samlet kendetegner forældreholdene midt i forsøgsperioden. Det faldende frafald på de seneste hold kan sandsynligvis tilskrives det forhold, at forældrene på disse hold endnu befinder sig i de tidlige faser af det samlede forældreforløb. Med hensyn til forældres overgang til andre tilbud, tyder opgørelsen på, at der har været et særligt fokus på alternative behov i starten af anden programperiode. Således er godt 10 pct af forældrene inden for holdgrupperne visiteret videre til særlige indsatsformer. Derimod er ingen forældre fra de senere holdgrupper overgået til andre tilbud. Det kan være et udtryk for, at samarbejdspartnerne i stigende grad finder løsningsmodeller, hvor forældre med særlige behov fortsætter i Familie med Hjerte, samtidig med at de modtager sideløbende tilbud. 3.5 Mønstre i fremmøde og fravær Ud over det direkte frafald er fastholdelsen udmøntet i forældrenes fremmøde og fravær. Set fra denne synsvinkel er deltagelse ikke kun et spørgsmål om tilmelding eller framelding. Det er i høj grad også et spørgsmål om at være til stede sammen med de andre forældre inden for rammerne af det enkelte hold og de enkelte mødegange i forløbet. Tabel 3 fremstiller forældrenes fremmødeprocent inden for holdgrupper. Tabellen viser desuden den del af det løbende fravær, hvor forældrene er udeblevet fra mødegange uden afbud. 19

20 Tabel 3: fremmøde og fravær i Familie med Hjerte, hold 1-45 i procent, Fremmøde Fravær uden afbud Hold Hold Hold Hold Hold Samtlige hold i snit 72 8 Kilde: Database over forældre og holddannelser, Samlet set har der været store udsving i fremmødeprocenten, når forældreholdene sammenlignes. Det er blevet nævnt fra gruppeledernes side, at fravær både med og uden afbud generelt har en selvforstærkende effekt. En ustabil mødedisciplin blandt nogle forældre på et hold kan få en afsmittende virkning på andre forældre, som i en glidende proces begynder at slække på mødekravene. Kønsmønster i fremmøde og fravær Ved nærmere eftersyn har der både i første og anden programperiode været enkelte hold med et afvigende fremmødemønster - enten markant lavere eller højere end gennemsnittet. Umiddelbart kan disse afvigelser ikke forklares ved andre tydelige forskelle. Figur 3: og mænds andel af afbud og fravær uden afbud, fordelt på holdgrupper, Hold 1-11 Hold 12-20Hold 21-30Hold 31-40Hold Afbud/kvinder Afbud/mænd Figuren bekræfter, at mændene har tegnet sig for de fleste afbud til mødegangene i Familie med Hjerte. I gennemsnit vedrører godt 70 pct af alle mødeafbud mændene. En gennemgående årsag til fravær blandt nogle mænd har angiveligt været manglende mulighed for at få arbejdsfri til at deltage i eftermiddagsmøderne over så lang en tidsperiode. Som en reaktion på denne tilbagemelding er mødetiderne i Familie med Hjer- 20

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering Projekter støttet af metodeudviklingspuljen Slutevaluering August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Datakilder... 6 2. Virksomme elementer... 9 2.1 Rammerne for indsatsen... 10 2.1.1 En

Læs mere

Evaluering af VUC VUC-kursister

Evaluering af VUC VUC-kursister Evaluering af VUC VUC-kursister Marts 2005 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 1 2 Indledning... 3 2.1 Formål med undersøgelsen... 3 2.2 Målgruppe... 3 2.3 Undersøgelsens gennemførelse... 5 2.4 Undersøgelsens

Læs mere

Coaching fra bred motivation til målrettet jobsøgning

Coaching fra bred motivation til målrettet jobsøgning Coaching fra bred motivation til målrettet jobsøgning En evaluering af projektet Fra jobisolation til jobintegration gennem coaching mhtconsult August 2007 Forord!!"! #$% & '( & ) * Den 18. juni 2007 lancerede

Læs mere

SLUTEVALUERING AF PROJEKT MINDSPRING FORÆLDREGRUPPER FOR ASYLANSØGERE OG FLYGTNINGE

SLUTEVALUERING AF PROJEKT MINDSPRING FORÆLDREGRUPPER FOR ASYLANSØGERE OG FLYGTNINGE Als Research APS juni 2012 SLUTEVALUERING SLUTEVALUERING AF PROJEKT MINDSPRING FORÆLDREGRUPPER FOR ASYLANSØGERE OG FLYGTNINGE 01 ALS RESEARCH INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 3 1. Indledning... 4 1.1 Evalueringens

Læs mere

HVERT BARN SIN CHANCE

HVERT BARN SIN CHANCE Evaluering af projekt HVERT BARN SIN CHANCE Udvikling og afprøvning af gruppeforløb for gravide og nybagte familier i udsatte bydele i Københavns Kommune Evaluering af projekt HVERT BARN SIN CHANCE Udvikling

Læs mere

Evaluering af webportal udviklet under satspuljen Sundhedsplejen og anden tidlig tværfaglig indsats

Evaluering af webportal udviklet under satspuljen Sundhedsplejen og anden tidlig tværfaglig indsats Sundhedsstyrelsen Evaluering af webportal udviklet under satspuljen Sundhedsplejen og anden tidlig tværfaglig indsats Afrapportering Marts 2009 KOLOFON Evalueringen af webportalen, som Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Ny mesterlære - erfaringer og potentiale Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Indholdsfortegnelse 1. Resumé...4 2. Indledning...6 2.1 Formål og baggrund...6 2.2 Anvendte datakilder...7

Læs mere

Børns Venskabsfamilier

Børns Venskabsfamilier Børns Venskabsfamilier Dokumentation og evaluering 2008 Udarbejdet af Mille Malene Buch-Andersen og Anne Tang December 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...2 1. INDLEDNING...5 Formålet med denne

Læs mere

Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede

Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede småbørn Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede småbørn 2008 Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede småbørn Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse

Læs mere

Oxford Research A/S, januar 2013. arbejde 2009-2012. Rapport udarbejdet for Dansk Røde Kors

Oxford Research A/S, januar 2013. arbejde 2009-2012. Rapport udarbejdet for Dansk Røde Kors Oxford Research A/S, januar 2013 Slutevaluering af arbejde 2009-2012 Røde Kors integrations- Rapport udarbejdet for Dansk Røde Kors Forfatter: nmi Sidst gemt: 30-01-2013 08:30:00 Sidst udskrevet: 30-01-2013

Læs mere

Evaluering af Junior-TAMU

Evaluering af Junior-TAMU Undervisningsministeriet Evaluering af Junior-TAMU Rapport Februar 2009 Undervisningsministeriet Evaluering af Junior-TAMU Rapport Februar 2009 Rambøll Management A/S Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Århus

Læs mere

Bedre udslusning gennem samarbejde

Bedre udslusning gennem samarbejde Bedre udslusning gennem samarbejde Slutrapport December 2000 Margit HelleThomsen Arbejdsliv Bedre udslusning gennem samarbejde Teknologisk Institut, Arbejdsliv Teknologisk Institut Arbejdsliv Gregersensvej

Læs mere

Vejlederteamet. - en evaluering af et forsøg med vejledning af ledige med andre problemer end ledighed. Oktober 2002. Sanne Ipsen og Pernille Bottrup

Vejlederteamet. - en evaluering af et forsøg med vejledning af ledige med andre problemer end ledighed. Oktober 2002. Sanne Ipsen og Pernille Bottrup Vejlederteamet - en evaluering af et forsøg med vejledning af ledige med andre problemer end ledighed Oktober 2002 Sanne Ipsen og Pernille Bottrup CASA Vejlederteamet - en evaluering af et forsøg med vejledning

Læs mere

Det første udbud af landsdækkende rammeaftaler

Det første udbud af landsdækkende rammeaftaler Arbejdsmarkedsstyrelsen Det første udbud af landsdækkende rammeaftaler En analyse af resultater og effekter Del 1 Hovedrapport Februar 2006 Arbejdsmarkedsstyrelsen Det første udbud af landsdækkende rammeaftaler

Læs mere

Evaluering af projekt Nye Cirkler i Trekanten Margit Helle Thomsen mhtconsult Oktober 2012

Evaluering af projekt Nye Cirkler i Trekanten Margit Helle Thomsen mhtconsult Oktober 2012 Nydanske børn og unge i nye sociale cirkler via spejderbevægelsen Evaluering af projekt Nye Cirkler i Trekanten Margit Helle Thomsen mhtconsult Oktober 2012 Indholdsfortegnelse 1... 3 INDLEDNING... 3 1.1

Læs mere

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen Erfaringer med kvalitetsarbejde 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut sætter

Læs mere

Forfatter: VAC Sidst gemt: 09-09-2011 14:21:00 Sidst udskrevet: 09-09-2011 14:21:00 R:\Projekter\1.VELFÆRD & KOMPETENCE\2919 Netværk og

Forfatter: VAC Sidst gemt: 09-09-2011 14:21:00 Sidst udskrevet: 09-09-2011 14:21:00 R:\Projekter\1.VELFÆRD & KOMPETENCE\2919 Netværk og Forfatter: VAC Sidst gemt: 09-09-2011 14:21:00 Sidst udskrevet: 09-09-2011 14:21:00 R:\Projekter\1.VELFÆRD & KOMPETENCE\2919 Netværk og Konsulenttjenester\Afrapportering & Formidling\Slutevalueringen\Netværksgrupper\Revideret

Læs mere

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Anerkendende metoder til jobkonsulenter for personer med psyko-social funktionsnedsættelse Projekt af Specialfunktionen Job & Handicap Interventioner af Harbohus

Læs mere

Til Ministeriet for Børn og Undervisning. Dokumenttype Rapport. Dato Juni 2012 EVALUERING AF FORSØG MED SKOLESTART RAPPORT

Til Ministeriet for Børn og Undervisning. Dokumenttype Rapport. Dato Juni 2012 EVALUERING AF FORSØG MED SKOLESTART RAPPORT Til Ministeriet for Børn og Undervisning Dokumenttype Rapport Dato Juni 2012 EVALUERING AF FORSØG MED SKOLESTART RAPPORT EVALUERING AF FORSØG MED SKOLESTART RAPPORT INDHOLD 1. Forord 1 2. Konklusion 2

Læs mere

Evaluering af mere frit skolevalg

Evaluering af mere frit skolevalg Undervisningsministeriet Evaluering af mere frit skolevalg Rapport April 2007 Undervisningsministeriet Evaluering af mere frit skolevalg April 2007 Rambøll Management Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark

Læs mere

Skolefritidsordninger

Skolefritidsordninger Skolefritidsordninger Mellem skole- og fritidspædagogik 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Skolefritidsordninger 2005 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt

Læs mere

København en by i bevægelse. En sammenfatning af evalueringen SYDDANSK UNIVERSITET INSTITUT FOR IDRÆT OG BIOMEKANIK

København en by i bevægelse. En sammenfatning af evalueringen SYDDANSK UNIVERSITET INSTITUT FOR IDRÆT OG BIOMEKANIK SYDDANSK UNIVERSITET INSTITUT FOR IDRÆT OG BIOMEKANIK København en by i bevægelse En sammenfatning af evalueringen Lise Specht Petersen og Bjarne Ibsen København en by i bevægelse En sammenfatning af evalueringen

Læs mere

Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene.

Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene. Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene. Delrapport 1 Arbejdsmarkedsstyrelsen Endelig rapport December 2008 Copyright Deloitte Business Consulting A/S, All rights reserved Indholdsfortegnelse

Læs mere

Evalueringsrapport. Januar 2014. Udarbejdet af VIFIN

Evalueringsrapport. Januar 2014. Udarbejdet af VIFIN Evalueringsrapport Januar 2014 Udarbejdet af VIFIN Indhold 1. Indledning... 3 2. Baggrund... 4 3. Projektets forløb... 5 4. Metode og dataindsamling... 6 5. Projektets tilgang og metoder... 9 5.1 Værdier...

Læs mere

Ny lærer. En evaluering af nyuddannede læreres møde med folkeskolen DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Ny lærer. En evaluering af nyuddannede læreres møde med folkeskolen DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Ny lærer En evaluering af nyuddannede læreres møde med folkeskolen 2011 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Ny lærer 2011 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Rosendahls - Schultz Grafisk Eftertryk med kildeangivelse

Læs mere

Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport

Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport Juni 2004 Udarbejdet af New Insight A/S og Oxford Research A/S på anmodning af Arbejdsmarkedsstyrelsen og CABI tter:hssion: 2 Antal

Læs mere

Den afdelingsopdelte skole DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Den afdelingsopdelte skole DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Den afdelingsopdelte skole 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Den afdelingsopdelte skole 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt Bemærk: EVA sætter

Læs mere

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING Til Socialministeriet Dato September 2011 RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDSRÅDGIVNING INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Om evalueringen 1 1.2 Puljen

Læs mere

"Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden"

Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden Gymnasieskolernes Lærerforening "Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden" - en undersøgelse af inspektorernes arbejdsforhold September 2008 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45

Læs mere

SYDDANSK UNIVERSITET INSTITUT FOR IDRÆT OG BIOMEKANIK SOCIAL KAPITAL I GYMNASTIK OG FITNESS. Karsten Østerlund 2014:12

SYDDANSK UNIVERSITET INSTITUT FOR IDRÆT OG BIOMEKANIK SOCIAL KAPITAL I GYMNASTIK OG FITNESS. Karsten Østerlund 2014:12 SYDDANSK UNIVERSITET INSTITUT FOR IDRÆT OG BIOMEKANIK SOCIAL KAPITAL I GYMNASTIK OG FITNESS Karsten Østerlund 2014:12 Social kapital i gymnastik og fitness En undersøgelse for landsudvalget i DGI Gymnastik

Læs mere