Virkningsteori og virkningsevaluering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Virkningsteori og virkningsevaluering"

Transkript

1 Virkningsteori og virkningsevaluering Hvad er en virkningsteori? En virkningsteori er en beskrivelse af sammenhængene mellem en organisations eller et projekts aktiviteter og den virkning som er målet på kortere eller længere sigt. Det kaldes en teori, fordi teorien beskriver forestillingerne om sammenhængene. I korte træk beskriver en virkningsteori, hvad man ønsker at opnå med det projekt eller den aktivitet der igangsættes. Hvem man ønsker at opnå det for? Og hvordan det kan gøres? I en virkningsteori afklarer man mål og midler - og især hvordan mål og midler hænger sammen på en systematisk måde. Der findes forskellige måder at lave virkningsteorier på og de har forskellige navne (Programteori, forandringsteori, logic frameworks). Virkningsevaluering er anvendelig ved evaluering af komplekse projekter, hvor målet er en detaljeret forståelse af, hvad der sker i projektet. Virkningsteorien forudsætter eksplicitte antagelser om hvordan og under hvilke betingelser en given indsats virker. I Folkesundhed og Kvalitetsudvikling benytter vi følgende begreber: Begreber Komponenter Aktiviteter Målgruppe/aktører Output-Procesmål Outcome- Resultatmål Succeskriterier Kort beskrivelse En virkningsteori kan typisk deles op i flere komponenter. Hver komponent/element udgør en selvstændig indsats. Hvilke handlinger udføres i forhold til hver enkelt komponent? Hvem retter aktiviteterne sig imod? Hvem er det, vi ønsker at ramme med vores indsats? Til hver komponent kan der defineres et eller flere procesmål. Procesmålene knytter an til gennemførelsen af de aktiviteter, der er planlagt, ikke selve udfaldet heraf. Procesmålene beskriver hvilke skridt vi tager på vejen til at nå derhen, hvor vi skal. Der kan defineres et eller flere resultatmål for hver komponent. Resultatmålet siger noget om, hvad vi forventer konsekvenserne af vores aktiviteter bliver. Opnår vi den effekt vi forventer. Resultatmålene kan deles op i kortog langsigtede mål. Beskriver hvornår hvilke mål er nået. Eksempelvis med angivelse af hvor mange af aktørerne, der skal have opnået hvilke kompetencer eller lign.

2 Hvad er virkningsevaluering? Virkningsevalueringen besvarer to basale evalueringsspørgsmål: 1) Er aktiviteterne gennemført som planlagt i virkningsteorien 2) Har vi opnået de resultater, der var forventet? For at svare på de to spørgsmål udvælges der et sæt af indikatorer for de planlagte aktiviteter og et sæt af indikatorer for de forventede resultater. Disse indikatorer bruges til udvikling af måleredskaber, der kan dokumentere virkningsteorien med den ønskede grad af sikkerhed. Begreber Procesindikatorer Resultatindikatorer Kort beskrivelse Mål for hvorvidt vi når vores aktiviteter, herunder de skridt vi tager på vejen for at nå derhen. Procesindikatorerne formuleres så de er målbare. Der kan anvendes forskellige metoder til indsamling af empiri. Mål for om vi når de forventede resultater. Resultatindikatorerne formuleres så de er målbare. Der kan anvendes forskellige metoder til indsamling af empiri. De næste sider er eksempler på en sådan virkningsteori (programteori) fra ADHD-foreningen.

3 Indhold: Side Indledning til Projekt VoksenADHD 1 Evaluatorerklæring 3 Projektoversigt 4 Forord til programteori for delprojekt 1 5 Programteori for delprojekt 1 6 Forord til progranteori for delprojekt 2 11 Programteori for delprojekt 2 13 Forord til progranteori for delprojekt 3 21 Programteori for delprojekt 3 22 Forord til progranteori for hjemmesiden 28 Programteori for hjemmesiden 29 1

4 Indledning til Projekt VoksenADHD Med udgangspunkt i den tidligere indsendte Forandringsteori for projekt Voksen ADHD er projektbeskrivelsen nu gennemarbejdet og afgrænset, og der er udarbejdet programteorier med mål og indikatorer for hver enkel delkomponent. Dette arbejde er gennemført med konsulentbistand fra seniorkonsulent Knud Ramian og konsulent Lisbeth Ørtenblad, Center for Kvalitetsudvikling, Århus se evaluatorerklæring side 3. Det overordnede formål med projektet er, at voksne med ADHD skal leve et liv så tæt på det normale som muligt. Det er ADHD-foreningens hypotese, at voksne forventes at få et liv så tæt på det normale som muligt, når de får dækket deres kompensationsbehov korrekt. Hovedindsatsområder I ADHD-foreningen er man bevidst om, at der er behov for udvikling på mange områder i samfundet, før voksne med ADHD kan få den nødvendige kompensation for deres handicap. Foreningen har inden for de midler, der er til rådighed i projekt VoksenADHD, valgt at fokusere på 4 hovedindsatsområder i projektperioden Det er foreningens vurdering, at opnåelse af resultater på disse fire områder vil skabe de største muligheder for at bedre situationen for voksne med ADHD på langt sigt: 1. Oprettelse af et korps af bisiddere, så voksne med ADHD får mulighed for støtte til at navigere i de offentlige systemer i situationer, hvor de voksne med ADHD fx har svært ved at overskue egen situation, fremføre relevante oplysninger, koncentrere sig, huske mødeindhold og aftaler samt at holde overblikket i lange sagsforløb. 2. Opkvalificering af kommunale sagsbehandlere fra social-, beskæftigelses- og handicapforvaltninger, så de bliver bedre til at forstå voksne med ADHD og deres behov samt kender mulighederne for kompensation. Det antages, at voksne med ADHD herigennem får bevilget en mere hensigtsmæssig kompensation, der forbedrer deres situation. 3. Kvalificering af voksne med ADHD, så de får øget indsigt i egen situation og de muligheder, der er for at kompensere for nedsat funktionsevne. Herigennem antages det, at de voksne med ADHD bliver bedre til at mestre deres situation og bliver bevidste om de muligheder, der er for at søge kompensation. 4. Udarbejdelse af let tilgængelige, overskuelige og opdaterede oversigter over de kompensationsmuligheder, der er relevante for voksne med ADHD, så det bliver nemt for både den voksne selv, pårørende og fagpersoner at skaffe sig de nødvendige informationer. 1

5 Delprojekter For at opnå resultater på de fire nævnte indsatsområder, vil projekt VoksenADHD arbejde med tre delprojekter fordelt på de tre projektkonsulenter: Delprojekt 1: Frivilligt korps af ADHD-navigatører Det er planen, at der i løbet af projektperioden: 1. oprettes et frivilligt ADHD-navigatørkorps på Fyn, der kan fungere som bisiddere for voksne med ADHD 2. sikres en forankring af korpset i ADHD-foreningen 3. udformes en strategi for udbredelsen af korpset på landsplan. Delprojekt 2: Målrettet formidling til kommunale sagsbehandlere Opkvalificering af sagsbehandlerne tænkes gennemført ved: 1 udsendelse af en håndbog målrettet kommunale sagsbehandlere 2 gennemførelse af en ekstraindsats for udvalgte kommuner i et forpligtende forsøgsprojekt indeholdende kursus og efterfølgende fagligt netværk Delprojekt 3: Tilbud til voksne med ADHD For at kvalificere voksne med ADHD: 1 afholdes temadage for voksne med ADHD 2 udvikles kursusmodel målrettet voksne med ADHD 3 For at støtte såvel de voksne med ADHD, pårørende og fagpersoner i at skaffe relevante informationer om kompensationsmuligheder, udarbejdes oversigter over støttemuligheder, hjælpemidler og tilbud til voksne med ADHD Hjemmeside for voksne med ADHD. Ud over komponenterne i de tre delprojekter, vil projektgruppen oprette en hjemmeside. Oprettelse af hjemmesiden betragtes som en hjælpeaktivitet, idet det er et redskab til formidling af viden og erfaringer til både voksne med ADHD, pårørende og fagpersoner. Forankring Forankringsstrategier er tænkt ind i alle 3 delprojekter, som det vil fremgå af programteorierne. Der er rettet henvendelse til VISO omkring mulighederne for forankring af de erfaringer, der høstes i projektperioden, og om mulighederne for forankring af et fagligt netværk i VISO. En repræsentant for VISO er tillige medlem af projektets følgegruppe, så forankringsmuligheder løbende kan drøftes og overvejes. Evaluering Center for kvalitetsudvikling vil efterfølgende udarbejde et evalueringsdesign for projektet. På side 4 følger en samlet oversigt over projekt VoksenADHD s komponenter, delkomponenter og mål. Herefter følger forord og programteori for hvert delprojekt. 2

6 Projekt VoksenADHD Delprojekter Frivilligt korps af ADHDnavigatører Målrettet formidling til kommunale sagsbehandlere Tilbud til voksne med ADHD Fælles projektkomponent Komponenter ADHD-navigatørkorps på Fyn * Håndbog målrettet kommunale sagsbehandlere * Ekstraindsats for udvalgte kommuner i et forpligtende forsøgsprojekt indeholdende kursus og netværk * Oversigt over hjælpehjælpemidler, tilbud og støttemuligheder * Kurser og temadage for voksne med ADHD * Hjemmeside Målgrupper Potentielle frivillige Sagsbehandlere i social-, beskæftigelses- og handicapforvaltninger Voksne med ADHD Voksne med ADHD Pårørende Fagpersoner Frivillige Output * Et korps af frivillige ADHDnavigatører på Fyn i 2010 * Sikre forankringen af korpset i ADHD-foreningen samt udforme en strategi for korpsets udbredelse på landsplan * Håndbog er udsendt til alle interesserede sagsbehandlere inden udgangen af august 2008 * Der er afholdt et kursus for sagsbehandlere i i oktober 2008 * Der er oprettet et fagligt netværk, som mødes hver tredje måned * Temadage, og kurser er afprøvet og vurderet * Der findes overskuelige oversigter over hjælpemidler, tilbud og støttemuligheder til voksne med ADHD Der er en voksenhjemmeside senest Outcome Voksne med ADHD bliver forstået i systemet og får den nødvendige hjælp og kompensation * Sagsbehandlere har fået ny viden om ADHD hos voksne samt om mulighederne for at kompensere for de funktionsnedsættelser, voksne med ADHD kan have *Voksne med ADHD har mærket det kompetenceløft, sagsbehandlerne har fået og kan give eksempler på, hvordan det har påvirket deres sagsbehandling Voksne med ADHD har mere viden om ADHD samt opnår en øget indsigt i kompensationsmuligheder Der er let tilgængelig, samlet og overskuelig viden om ADHD hos voksne, kompensationsmuligheder og tilbud 4

7 Forord til programteori for delprojekt 1 Frivilligt korps af ADHD-navigatører ADHD-navigatøren er en frivillig bisidder, som skal bidrage til, at den voksne med ADHD i højere grad får den nødvendige kompensation for sit handicap. ADHD-navigatøren kan fx træde til i de situationer, hvor den voksne med ADHD har svært ved at formidle omfanget af vanskelighederne, eller hvor omgivelserne ikke har tilstrækkelig viden om ADHD. Det kan være langvarige sagsforløb, hvor en bisidder kan hjælpe den voksne med ADHD med at holde styr på processen og følge op på beslutningerne eller enkeltstående møder. Og det er tanken, at den voksne med ADHD får samme ADHD-navigatør tilknyttet gennem hele forløbet, som afsluttes når den aktuelle sag er afsluttet. ADHD-navigatørkorps på Fyn Målet med delprojekt 1 er i løbet af projektperioden at oprette et frivilligt ADHD-navigatørkorps på Fyn, sikre forankringen af korpset i ADHD-foreningen samt udforme en strategi for udbredelsen af korpset på landsplan. Ovenstående skal nås ved hjælp af komponenterne: Projektbeskrivelse, Rekruttering og uddannelse, Drift og Forankring. ADHD-navigatørens opgave og korpsets udformning beskrives i projektbeskrivelsen. Dernæst rekrutteres potentielle frivillige, og de uddannes, så de er klædt på til opgaven som ADHDnavigatør. Rekruttering og uddannelse er tænkt som en sammenhængende og tilbagevendende komponent, fordi der rekrutteres til uddannelsen, som afholdes 1 gang om året. Rekruttering og uddannelse består af delkomponenterne: Udvikling af uddannelse, Håndbog samt Rekruttering og uddannelse fase 1, 2 og 3. I hver fase afprøves nye målgrupper for rekrutteringen. Før uddannelsen kan gå i gang, skal uddannelsen udvikles, og en håndbog, som den frivillige ADHD-navigatører kan bruge i arbejdet, skal produceres. (Se bilag A: Rekruttering og uddannelse) Når de frivillige er uddannede indgår de i driften af korpset, som består af delkomponenterne Tilgang af voksne med ADHD, Matchning, Frivilligpleje og Navigatørforløb. Tilgangen af voksne med ADHD handler om offentliggørelsen af tilbuddet, som er målrettet voksne med ADHD. Når de voksne med ADHD henvender sig med interesse for at få en ADHD-navigatør, forgår der en matchning mellem den voksne med ADHD og den frivillige ADHD-navigatør. Matchningen er en vigtig komponent, fordi det handler om at finde det rette match mellem frivillig og voksen med ADHD, således at den frivillige og den voksne med ADHD sammen ønsker at gennemføre et navigatørforløb. Komponenten Navigatørforløb er ADHD-navigatørkorpsets centrale komponent, som beskriver korpsets ydelse. Navigatørforløb er også den komponent, som nødvendiggør de øvrige komponenter. Frivilligpleje er en støttekomponent, som handler om at fastholde de frivillige i korpset, give dem den opbakning og yderligere uddannelse, som er nødvendig for, at de frivillige ønsker at fortsætte som ADHD-navigatører gennem længere tid. (Se bilag B: Drift) Delkomponenten Forankrings- og udbredelsesstrategi beskriver korpsets forankring i ADHDforeningen og udbredelsen af korpset på landsplan. Fokus ligger på korpsets forsatte eksistens og dets muligheder for at blive er landsdækkende tilbud i ADHD-foreningens regi. 1

8 Programteori for delprojekt 1: Frivilligt korps af ADHD-navigatører ADHD-navigatørkorps på Fyn Delkomponent Projektbeskrivelse Rekruttering og Drift Forankrings- og udbredelsesstrategi uddannelse (Se Bilag A) (Se Bilag B) Målgruppe Projekt VoksenADHD ADHD-foreningen Aktiviteter Mål Indikatorer Succeskriterier * Produktion af beskrivelsen * Fremlæggelse for projektgruppen * Udarbejdelse af tidsplan * Godkendelse Beskrivelsen og tidsplanen er godkendt senest Enighed i projektgruppen om komponentens indhold, omfang og tidsplan Beskrivelsen og tidsplanen er godkendt senest Resultatindikator: Enighed i projektgruppen Beskrivelsen og tidsplanen er godkendt af en enig projektgruppe senest * Afsøgning af muligheder for forankring * Plan for forankring i ADHD-foreningen * Udarbejdelse af strategi for udbredelse på landsplan * Tiltag i forhold til implementering af plan og strategi En plan for forankring af korpset foreligger senest En strategi for udbredelse på landsplan foreligger senest Tiltag er igangsat inden Et korps af frivillige ADHD-navigatører på Fyn efter projektets afslutning Procesindikatorer: ADHD-foreningens godkendelse af planen for forankring og strategi for udbredelse på landsplan Resultatindikatorer: Tilstedeværelsen af en plan for forankring og strategi for udbredelse på landsplan Eksistensen af et ADHD-navigatørkorps på Fyn Planen for forankring og strategien for udbredelse til landsplan foreligger i henhold til tidsplanen. Planen og strategien har opbakning fra ADHDforeningen Tiltag er igangsat inden Der er fortsat et korps af frivillige ADHD-navigatører på Fyn efter projektets afslutning, og der er fortsat tilfredshed med korpsets ydelser 2

9 Bilag A: Rekruttering og uddannelse - side 1 af 2 Delkomponent Udvikling af uddannelse Håndbog Målgruppe Frivillige Frivillige Aktiviteter Mål Indikatorer Succeskriterier * Beskrive indhold i uddannelsen * Finde underviser * Finde lokaler * Afklare økonomi Uddannelsen er planlagt og klar til afholdelse senest Uddannelse klæder den frivillige på til opgaven som navigatør ved at give den frivillige viden om ADHD og rollen som bisidder Uddannelsen er planlagt og klar til afholdelse Resultatindikatorer: Antal, som ønsker at være ADHD-navigatør efter uddannelsens afslutning Antal som giver udtryk for, at de har fået tilstrækkelig viden om opgaven som ADHD-navigatør Antal som giver udtryk for, at de har fået en grundlæggende viden om ADHD og rollen som bisidder Uddannelsen er planlagt og klar til afholdelse i henhold til tidsplanen 75 % af deltagerne i uddannelsen ønsker at være ADHD-navigatør efter uddannelsens afslutning 75 % af deltagerne i uddannelsen udtrykker, at de har fået en grundlæggende viden om rollen som bisidder og om ADHD 75 % af deltagerne i uddannelsen udtrykker, at de har fået tilstrækkelig viden om opgaven som ADHD-navigatør * Disponering af håndbogens indhold * Produktion af håndbogen Håndbogen er færdigproduceret Håndbogen kan støtte den frivillige i arbejdet som ADHD-navigatør Håndbogen er færdigproduceret Resultatindikatorer: De frivilliges tilfredshed med håndbogens indhold, form og brugbarhed Håndbogen er færdigproduceret i henhold til tidsplanen 75 % af de frivillige er tilfredse med håndbogens indhold, omfang og form 3

10 Bilag A: Rekruttering og uddannelse - side 2 af 2 Delkomponent Rekruttering og uddannelse fase 1 Rekruttering og uddannelse fase 2 Rekruttering og uddannelse fase 3 Målgruppe Medlemmer af ADHD-foreningen Studerende ved den Sociale Højskole Potentielle frivillige Aktiviteter * Produktion af rekrutteringsmaterialer * Annoncering * Afholde 1 infoarrangement * Interviewe frivillige * Afholde 1 uddannelsesforløb * Produktion af rekrutteringsmaterialer * Annoncering * Afholde 1 infoarrangement * 3 rekrutteringstiltag på skoler * Interviewe frivillige * Afholde 1 uddannelsesforløb * Produktion af rekrutteringsmaterialer * Annoncering * Afholde 1 infoarrangement * 3 rekrutteringstiltag * Interviewe frivillige * Afholde 1 uddannelsesforløb Mål Rekrutterings- og uddannelsesaktiviteterne afholdes som beskrevet Rekrutterings- og uddannelsesaktiviteterne afholdes som beskrevet Rekrutterings- og uddannelsesaktiviteterne afholdes som beskrevet 8-10 frivillige melder sig til og gennemfører uddannelsen senest nye frivillige gennemfører uddannelsen senest nye frivillige gennemfører uddannelsen senest navigatører er klar til at fungere som bisiddere for voksne med ADHD senest Der er min. 10 frivillige ADHDnavigatører på Fyn i begyndelsen af 2010 Indikatorer Afholdelsen af rekrutterings- og uddannelsesaktiviteterne Resultatindikatorer: Antal interesserede, som melder sig til og gennemfører uddannelsen Antal navigatører, som er klar til at fungere som bisiddere for voksne med ADHD i begyndelsen af 2008 Rekrutterings- og uddannelsesaktiviteterne er afholdt Resultatindikatorer: Antal, som melder sig til og gennemfører uddannelsen Rekrutterings- og uddannelsesaktiviteterne er afholdt Resultatindikatorer: Antal, som melder sig til og gennemfører uddannelsen Antal navigatører i alt Succeskriterier Der afholdes 3 uddannelsesforløb og der uddannes min. 20 navigatører i løbet af projektperioden 8-10 ADHD-navigatører er klar til at fungere som bisiddere for voksne med ADHD senest Der er 8-10 fungerende ADHD-navigatører på Fyn ved projektets afslutning 4

11 Bilag B: Drift - side 1 af 2 Delkomponent Tilgang af voksne med ADHD Matchning Målgruppe Voksne med ADHD Voksne med ADHD og frivillige Aktiviteter Mål Indikatorer * Informere om tilbuddet * Udarbejde informationsmateriale Tilbuddet offentliggøres Voksne med ADHD henvender sig/benytter sig af tilbuddet om at få en navigatør Voksne med ADHD ved hvad en ADHDnavigatør er, hvad man kan bruge en navigatør til, og hvordan man får en ADHD-navigatør Offentliggørelsen af tilbuddet Resultatindikator: Antal voksne med ADHD, som henvender sig * Interview af voksne med ADHD, som ønsker en navigatør * Arrangere og deltage i 1. møde ml. den voksne og navigatøren * Følge op på aftalen mellem den voksne og frivillig Match-møderne arrangeres Den voksne og navigatøren udfylder en aftale om navigatørforløb Antal arrangerede match-møder Resultatindikator: Antal aftaler om navigatørforløb Succeskriterier Tilbuddet er offentliggjort senest Min. 50 voksne med ADHD henvender sig i løbet af projektperioden Min. 30 match-møder i løbet af projektperioden 75 % af match-møderne resulterer i, at der udfyldes en aftale om navigatørforløb 5

12 Bilag B: Drift - side 2 af 2 Delkomponent Frivilligpleje Navigatørforløb Målgruppe Frivillige Voksne med ADHD og frivillige Aktiviteter Mål Indikatorer Succeskriterier * Nyhedsbrev på mail 1 gang om måneden * Netværksmøder/efteruddannelse 2 gange om året * Rådgivning ved konsulenten/ Supervision * Julefrokost/socialt arrangement Frivilligplejens planlagte aktiviteter gennemføres Den frivillige føler, at han får den nødvendige opbakning fra foreningen til at udføre sin opgave, og han føler sig motiveret til at fortsætte sit arbejde som frivillig Antal aktiviteter Resultatindikator: Antal som deltager i /gør brug af tilbudene Tilfredsheden med tilbudene Følelsen af opbakning fra ADHD-foreningen 75 % af de planlagte aktiviteter gennemføres 75 % af de frivillige deltager i mindst 1 af frivilligplejens aktiviteter 75 % af de frivillige føler, at de får tilstrækkelig opbakning i arbejdet som ADHD-navigatør fra ADHD-foreningen * Koordinering * Udføre telefonevaluering efter 3 måneder * Udføre afsluttende evaluering Alle igangværende navigatørforløb evalueres Alle afsluttede navigatørforløb evalueres Den voksne med ADHD er tilfreds med den ydelse, som ADHD navigatøren leverer ADHD-navigatøren udfører de opgaver, som er definerede i projektbeskrivelsen Antal 3-månedersevalueringer Antal slutevalueringer Resultatindikator: I hvor høj grad den voksne med ADHD er tilfreds med de ydelser, som ADHD-navigatøren har leveret I hvor høj grad ADHD- navigatøren har udført de opgaver, som er definerede i projektbeskrivelsen 75 % af alle igangværende forløb evalueres 75 % af alle afsluttede forløb evalueres 50 % af de voksne med ADHD udtrykker tilfredshed med de ydelser, som ADHD-navigatøren har udført 75 % af de frivillige har udført de opgaver, som er definerede i projektbeskrivelsen 6

Indledning til Projekt VoksenADHD 1. Evaluatorerklæring 3. Projektoversigt 4. Forord til programteori for delprojekt 1 5

Indledning til Projekt VoksenADHD 1. Evaluatorerklæring 3. Projektoversigt 4. Forord til programteori for delprojekt 1 5 Indhold: Side Indledning til Projekt VoksenADHD 1 Evaluatorerklæring 3 Projektoversigt 4 Forord til programteori for delprojekt 1 5 Programteori for delprojekt 1 6 Forord til progranteori for delprojekt

Læs mere

Projekt VoksenADHD. - projektdokumentation for perioden 2007- juni 2008. Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15, 8200 Århus N.

Projekt VoksenADHD. - projektdokumentation for perioden 2007- juni 2008. Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15, 8200 Århus N. Projekt VoksenADHD - projektdokumentation for perioden 2007- juni 2008 Udarbejdet af: Konsulent Lisbeth Ørtenblad September 2008 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15, 8200 Århus N. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Projekt Jobcoach Konceptbeskrivelse. Jobcoach-konceptet

Projekt Jobcoach Konceptbeskrivelse. Jobcoach-konceptet Jobcoach-konceptet Håndværksrådet ser gode perspektiver for, at andre aktører kan have gavn af at arbejde videre med det grundlæggende koncept for Jobcoach. Det konkrete arbejde med jobcoach-projektet

Læs mere

Hvordan kan arbejdet med forandringsteori bidrage til effektivisering?

Hvordan kan arbejdet med forandringsteori bidrage til effektivisering? Hvordan kan arbejdet med forandringsteori bidrage til effektivisering? 13.09.2014 Af Maria Rye Dahl, Chefkonsulent i DAMVAD Sessionens program 1) Værktøjet og dets brugbarhed 2) Gruppesummen med udg.pkt.

Læs mere

Projekt Seniorkorps Støtte til udsatte unge i Struer kommune gennem etableringen af et lokalt korps af frivillige

Projekt Seniorkorps Støtte til udsatte unge i Struer kommune gennem etableringen af et lokalt korps af frivillige Projekt Seniorkorps Støtte til udsatte unge i Struer kommune gennem etableringen af et lokalt korps af frivillige Projektansøgning LBR s styregruppe behandlede på møde den 24. juni et forslag til en aktivitet

Læs mere

HÅNDBOG FOR LOKALGRUPPER I ERHVERVSGUIDERNE

HÅNDBOG FOR LOKALGRUPPER I ERHVERVSGUIDERNE HÅNDBOG FOR LOKALGRUPPER I ERHVERVSGUIDERNE 1 INDLEDNING Dette er en håndbog for lokalgrupper i Erhvervsguiderne. Du kan læse mere om initiativet på www.erhvervsguiderne.dk. Håndbogen indeholder råd og

Læs mere

Hvem er vi og hvor kommer vi fra?

Hvem er vi og hvor kommer vi fra? Hvem er vi og hvor kommer vi fra? Baggrund for projektet Frivillige melder fra til opgaver i forhold til borgere med demens TrygFonden havde 200 mill kr. til projekter Hjørring Kommune havde tilbud om

Læs mere

Skabelon til dokumentation af resultater i de sociale helhedsplaner en vejledning

Skabelon til dokumentation af resultater i de sociale helhedsplaner en vejledning Skabelon til dokumentation af resultater i de sociale helhedsplaner en vejledning Om skabelonen... 1 Sådan udfyldes skabelonen.. 6 Referencer og inspiration til videre læsning... 11 Skabelon til dokumentation

Læs mere

Midtvejsevaluering af Projekt Seniorkorps Udarbejdet af Lbr konsulent Lise Kragh Møller, august 2011

Midtvejsevaluering af Projekt Seniorkorps Udarbejdet af Lbr konsulent Lise Kragh Møller, august 2011 Midtvejsevaluering af Projekt Seniorkorps Udarbejdet af Lbr konsulent Lise Kragh Møller, august 2011 1.0 Baggrund Struer Lokale Beskæftigelsesråd har i perioden august 2010 til december 2011 finansieret

Læs mere

Projekt Mentorkorps. Ansøgning om midler til etablering af eksternt mentorkorps. Med fokus på en styrket kvalitativ, fleksibel og koordineret indsats.

Projekt Mentorkorps. Ansøgning om midler til etablering af eksternt mentorkorps. Med fokus på en styrket kvalitativ, fleksibel og koordineret indsats. Projekt Mentorkorps Ansøgning om midler til etablering af eksternt mentorkorps. Med fokus på en styrket kvalitativ, fleksibel og koordineret indsats. Projekt titel og kontaktoplysninger Titel Projekt Mentorkorps

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Projekt "Flere i arbejde med kognitive funktionsnedsættelser - et metodeudviklingsprojekt"

Projekt Flere i arbejde med kognitive funktionsnedsættelser - et metodeudviklingsprojekt Sag 2-2014-00049 Dok. 154902/kwk Projekt "Flere i arbejde med kognitive funktionsnedsættelser - et metodeudviklingsprojekt" Indhold Baggrund og formål med projektet... 1 Baggrund... 1 Formål... 2 Mål i

Læs mere

Socialafdelingen oplever, at der ofte er udfordringer i at sikre sammenhænge i overgange i forhold til unges uddannelse (15-25 årige).

Socialafdelingen oplever, at der ofte er udfordringer i at sikre sammenhænge i overgange i forhold til unges uddannelse (15-25 årige). Bilag 2 initiativer på Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets område Initiativ Sikre sammenhæng i overgange Forankring Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget Udfordring Hvad ønsker man at forandre og

Læs mere

Ledelse af vidensbaseret arbejde v. 2.0

Ledelse af vidensbaseret arbejde v. 2.0 Udkast - må ikke citeres Spørgsmål om Ledelse af vidensbaseret arbejde v. 2.0 Knud Ramian, Seniorkonsulent, Folkesundhed og kvalitetsudvikling, Region Midtjylland Udkast - må ikke citeres Udkast - må ikke

Læs mere

Effektmåling. Ulf Hjelmar. Workshop. forskningsprogramleder Anvendt KommunalForskning (AKF)

Effektmåling. Ulf Hjelmar. Workshop. forskningsprogramleder Anvendt KommunalForskning (AKF) Effektmåling Workshop Ulf Hjelmar forskningsprogramleder Anvendt KommunalForskning (AKF) www.akf.dk Agenda 1. Hvordan skabes en god evalueringspraksis, så man i højere grad kan dokumentere og sammenligner

Læs mere

Vi støtter dit projekt - Vejledning

Vi støtter dit projekt - Vejledning Vi støtter dit projekt - Vejledning 1. Råd om ansøgning Hjælp til ansøgning For at Det lokale beskæftigelsesråd kan udvælge de bedste projekter er det vigtigt, at projektansøgningerne er så præcise og

Læs mere

Ansøgning om støtte. til projekt:

Ansøgning om støtte. til projekt: Ansøgning om støtte til projekt: Rummelighed i forhold til psykisk sårbare på arbejdsmarkedet Ansøgningen sendes til: Silkeborg Kommune Att. LBR Silkeborg v/lauge Clemmensen Søvej 1-3 8600 Silkeborg E-post:

Læs mere

Handlingsplan 2009-2012. Job og uddannelse for borgere med varige funktionsnedsættelser

Handlingsplan 2009-2012. Job og uddannelse for borgere med varige funktionsnedsættelser Handlingsplan 2009-2012 Job og uddannelse for borgere med varige funktionsnedsættelser 1. december 2008 1 1. FORMÅL Handicapstrategien på beskæftigelsesområdet supplerer Københavns Kommunes overordnede

Læs mere

Revideret: Udmøntning af puljen: Familieorienteret alkoholbehandling

Revideret: Udmøntning af puljen: Familieorienteret alkoholbehandling Revideret: Udmøntning af puljen: Familieorienteret alkoholbehandling Som led i det sundhedspolitiske udspil Mere borger, mindre patient et stærkt fælles sundhedsvæsen blev der med finansloven 2014 afsat

Læs mere

Fælles Skoleudvikling. Pædagogisk udviklingsarbejde på Aalborg Kommunes skoler

Fælles Skoleudvikling. Pædagogisk udviklingsarbejde på Aalborg Kommunes skoler Fælles Skoleudvikling Pædagogisk udviklingsarbejde på Aalborg Kommunes skoler Forord Mange spændende udviklingsprojekter er blevet udtænkt, gennemført og om sat i praksis på skolerne, siden Aalborg Kommunale

Læs mere

ICF anvendt i Dansk kvalitetsmodel på det sociale område

ICF anvendt i Dansk kvalitetsmodel på det sociale område ICF anvendt i Dansk kvalitetsmodel på det sociale område ICF/ICF-CY Netværksdag 9. Marts 2011 Dias 1 ICF anvendt i Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Dansk kvalitetsmodel på det sociale område

Læs mere

Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud. Temamøde Socialtilsyn Hovedstaden, 7. oktober 2016

Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud. Temamøde Socialtilsyn Hovedstaden, 7. oktober 2016 Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud Temamøde Socialtilsyn Hovedstaden, 7. oktober 2016 Dagens program 1. Håndbogen i (videns-)kontekst 2. Præsentation af håndbogen 3. Spørgsmål

Læs mere

Bilag 1: Projektbeskrivelse Oprettelse af forældrerollemodelkorps i København

Bilag 1: Projektbeskrivelse Oprettelse af forældrerollemodelkorps i København Bilag 1: Projektbeskrivelse Projekttitel Oprettelse af forældrerollemodelkorps i København Tema Ansvarlig Sagsnummer Lokale rollemodelkorps Mette Gram og Lotte T. Larsen (Brug For Alle Unge) og Mahtab

Læs mere

FORMÅL OG KRAV AFKLAR: PRIORITER FORMÅLENE MED DIN EVALUERING

FORMÅL OG KRAV AFKLAR: PRIORITER FORMÅLENE MED DIN EVALUERING AFKLAR: FORMÅL OG KRAV PRIORITER FORMÅLENE MED DIN EVALUERING Forventningsafstem med samarbejdspartnere og ledelse om, hvad der er formålet med din evaluering. Skriv 1 ved det primære formål, 2 ved det

Læs mere

VELKOMMEN. Fra viden til handling

VELKOMMEN. Fra viden til handling VELKOMMEN Fra viden til handling 1 PROGRAM Præsentation af oplægsholdere - værdisæt og visioner bag samarbejdet Præsentation af videntilhandling.dk Øvelsessession meningsfuld og anvendt dokumentation hjemme

Læs mere

Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud

Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud Temamøde Socialstyrelsen, Odense 15. juni 2016 Mikkel Møldrup-Lakjer, Center for Data, Analyse og Metode Dagens program 1. Håndbogen i (videns-)kontekst

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads

Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads 1. Baggrund Delprojektet Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads udspringer af det oprindelige projekt 11 om attraktive arbejdspladser.

Læs mere

Uddannelsesprojekt: Metodebeskrivelse

Uddannelsesprojekt: Metodebeskrivelse Regionshuset Århus Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 DK-8200 Århus N. Tel. +45 8728 5003 www.regionmidtjylland.dk Uddannelsesprojekt: Metodebeskrivelse Udarbejdelse af programteorier i

Læs mere

HÅNDBOG FOR LOKALGRUPPER I ERHVERVSGUIDERNE

HÅNDBOG FOR LOKALGRUPPER I ERHVERVSGUIDERNE HÅNDBOG FOR LOKALGRUPPER I ERHVERVSGUIDERNE 1 INDLEDNING Dette er en håndbog for lokalgrupper i Erhvervsguiderne. Håndbogen indeholder beskrivelser af, hvordan I kan etablere og drive Erhvervsguiderne

Læs mere

K U R S U S T I L B U D 2011

K U R S U S T I L B U D 2011 K U R S U S T I L B U D 2011 fra døvblindekonsulenterne At leve med et alvorligt syns og hørehandicap Indholdsfortegnelse Målgrupper og kursusform... 3 Døvblindekonsulentordningen... 4 For pårørende: At

Læs mere

Program for velfærdsteknologi

Program for velfærdsteknologi Program for velfærdsteknologi 2017-2020 Program for velfærdsteknologi 2017-2020 Side 1 af 8 1. Organisering Stamdata Programnummer 9.3 Go-sag http://go.kl.dk/cases/sag47/sag-2015-05449/default.aspx Nr.

Læs mere

Bilag 3. Opkvalificering af Ungdomssanktionens

Bilag 3. Opkvalificering af Ungdomssanktionens Bilag 3 Opkvalificering af Ungdomssanktionens 3. fase Organisering af projektet: Projektet gennemføres i samarbejde mellem Mål og Rammekontor for børnefamilier og Vilde Læreprocesser. Vilde Læreprocesser

Læs mere

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD NOTAT Titel Fra: Til: Resumé: Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD Servicestyrelsen, fungerende chef i Handicapenheden Bente Meunier ADHD

Læs mere

Projektbeskrivelse Socialrådgivere i daginstitutioner

Projektbeskrivelse Socialrådgivere i daginstitutioner Socialforvaltningen NOTAT Projektbeskrivelse Socialrådgivere i daginstitutioner Baggrund for projektet Et af fokusområderne i SOF s strategi for udviklingen af arbejdet med udsatte børn, unge og deres

Læs mere

Udmøntning af puljen: Familieorienteret alkoholbehandling

Udmøntning af puljen: Familieorienteret alkoholbehandling Udmøntning af puljen: Familieorienteret alkoholbehandling Som led i det sundhedspolitiske udspil Mere borger, mindre patient et stærkt fælles sundhedsvæsen fra 2013 er der afsat 112 mio. kr. i perioden

Læs mere

Metaevaluering af interne projektevalueringer fra Kunststyrelsen. Popkomm 2007 MIDEM 2008 Storbritannien 2007

Metaevaluering af interne projektevalueringer fra Kunststyrelsen. Popkomm 2007 MIDEM 2008 Storbritannien 2007 Metaevaluering af interne projektevalueringer fra Kunststyrelsen Metaevaluering af interne projektevalueringer fra Kunststyrelsen Metaevaluering af interne projektevalueringer fra Kunststyrelsen Danmarks

Læs mere

Bilag 1 - Projektbeskrivelse

Bilag 1 - Projektbeskrivelse Bilag 1 - Projektbeskrivelse Undervisningsevaluering og virkningsevaluering af MED-grunduddannelsen Parternes Uddannelsesfællesskab (PUF), som består af KL, Danske Regioner og Forhandlingsfællesskabet,

Læs mere

Skole med vilje En højtpræsterende og skabende skole

Skole med vilje En højtpræsterende og skabende skole Skole med vilje En højtpræsterende og skabende skole SMTTE-Modellen SMTTE - modellen har sit udgangspunkt i Pædagogisk Center i Kristiansand i Norge, og er i Danmark bl.a. beskrevet af Frode Boye Andersen

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem

Læs mere

Orientering om tiltag på baggrund af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Orientering om tiltag på baggrund af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Dato: 5. september 2012 Brevid: 1841112 Orientering om tiltag på baggrund af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser På møde i Forretningsudvalget den 29. maj 2012 blev udvalget orienteret

Læs mere

Social inklusion for voksne. Introduktion til det at arbejde med forandringsteori

Social inklusion for voksne. Introduktion til det at arbejde med forandringsteori Social inklusion for voksne Introduktion til det at arbejde med forandringsteori Kært barn har mange navne Forandringsteori = Den overordnede teori om, årsager og virkninger inden for et felt Fx antallet

Læs mere

KURSUSKATALOG 2013 DØVBLINDEKONSULENTER

KURSUSKATALOG 2013 DØVBLINDEKONSULENTER KURSUSKATALOG 2013 DØVBLINDEKONSULENTER Indholdsfortegnelse Målgrupper og kursusform... 3 Døvblindekonsulentordningen... 4 Ældre med en alvorlig syns- og hørenedsættelse... 5 Døvblindhed og kompenserende

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel: Aktiv sygemelding Projektperiode: 2009 2010 Målgruppe: Målgruppen for

Læs mere

Få nye virksomheder til frivilligt og ulønnet at bidrage til vores ungeindsats.

Få nye virksomheder til frivilligt og ulønnet at bidrage til vores ungeindsats. SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSMENTORKORPS PÅ FYN ERHVERVSMENTOR FRA SYD TIL ØST I januar 2014 har erhvervsmentorkorpset Dygtige Unge afholdt møde med repræsentanter fra Jobcentrene i Svendborg, Faaborg-Midtfyn

Læs mere

Projektbeskrivelse. 26. oktober 2011. DKR-nummer: 11-0123-0137. Forebyggelse af ungdomskriminalitet. Sagsbehandler: GLI

Projektbeskrivelse. 26. oktober 2011. DKR-nummer: 11-0123-0137. Forebyggelse af ungdomskriminalitet. Sagsbehandler: GLI Projektbeskrivelse 26. oktober 2011 Forebyggelse af ungdomskriminalitet Baggrund for projektet Udviklingen i ungdomskriminaliteten har gennemløbet en forandring gennem de seneste 20 år. De lovlydige er

Læs mere

Byg bro mellem aktiviteter og resultater

Byg bro mellem aktiviteter og resultater Byg bro mellem aktiviteter og resultater Introduktion til indsatsteori som værktøj til kvalificering af erhvervsskolernes handlingsplaner for øget gennemførelse Byg bro mellem aktiviteter og resultater

Læs mere

VidensLaboratorium om en beskæftigelsesindsats der virker

VidensLaboratorium om en beskæftigelsesindsats der virker VidensLaboratorium om en beskæftigelsesindsats der virker Jjuni 2011 Jnr 02.00.00 G61 Sagsid 000225781 Rammen for VidensLaboratoriet Den overordnede vision med VidensLaboratoriet er at styrke En indsats,

Læs mere

Ansøgning om tilskud til indsats til udvikling af statens arbejdspladser og personalegrupper gennem strategisk og systematisk kompetenceudvikling.

Ansøgning om tilskud til indsats til udvikling af statens arbejdspladser og personalegrupper gennem strategisk og systematisk kompetenceudvikling. ANSØGNING Ansøgning om tilskud til indsats til udvikling af statens arbejdspladser og personalegrupper gennem strategisk og systematisk kompetenceudvikling. Se vejledning til ansøgningsskema nedenfor.

Læs mere

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Introduktion Dette dokument beskriver aftalen mellem region og kommuner om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland.

Læs mere

KURSUSKATALOG 2014 DØVBLINDEKONSULENTER

KURSUSKATALOG 2014 DØVBLINDEKONSULENTER KURSUSKATALOG 2014 DØVBLINDEKONSULENTER _ 2 _ Indholdsfortegnelse Målgrupper og kursusform... 3 Døvblindekonsulentordningen... 4 Visitatorer og forebyggende medarbejdere: Ældre med en alvorlig syns- og

Læs mere

Medindflydelse på egne arbejdsopgaver

Medindflydelse på egne arbejdsopgaver Medindflydelse på egne arbejdsopgaver har I den gode idé? Få økonomisk støtte til projekter i kommunerne I kan søge om 30.000 til 70.000 kr. Hvad kan I søge støtte til? Alle typer af kommunale arbejdspladser

Læs mere

Projektbeskrivelse. Baggrund og formål

Projektbeskrivelse. Baggrund og formål Projektbeskrivelse Baggrund og formål Alle elever skal blive så dygtige som de kan. Dét er et af de nationale mål for folkeskolereformen. For at imødekomme det mål har vi i Norddjurs og Skanderborg kommuner

Læs mere

Klar-Parat-Start PROJEKTMEDARBEJDER SØGES. Baggrund

Klar-Parat-Start PROJEKTMEDARBEJDER SØGES. Baggrund PROJEKTMEDARBEJDER SØGES Klar-Parat-Start Her kan du læse mere om projektet Klar-Parat-Start, og de aktiviteter vi ønsker at gennemføre med projektet, samt de områder vi ønsker at få afsøgt gennem projektperioden

Læs mere

IMPLEMENTERING AF KLINISK RETNINGSLINJE

IMPLEMENTERING AF KLINISK RETNINGSLINJE IMPLEMENTERING AF KLINISK RETNINGSLINJE Maja Bugge Hansen // Træningscenter Vanløse IMPLEMENTERING AF KLINISK RETNINGSLINJE Maja Bugge Hansen // Træningscenter Vanløse BAGGRUND Indsatsområder Hverdagsrehabilitering

Læs mere

IMPLEMENTERING AF MI ERFARINGER FRA ODENSE. Peter Gabelgaard Brolund Underviser / supervisor - medlem af MINT

IMPLEMENTERING AF MI ERFARINGER FRA ODENSE. Peter Gabelgaard Brolund Underviser / supervisor - medlem af MINT IMPLEMENTERING AF MI ERFARINGER FRA ODENSE Peter Gabelgaard Brolund Underviser / supervisor - medlem af MINT ERFARING MED IMPLEMENTERING AF MI Ældre- og handicapforvaltningen, (ÆHF) Odense 3.500 medarbejdere

Læs mere

STRATEGIPLAN Specialfunktionen Job og Handicap

STRATEGIPLAN Specialfunktionen Job og Handicap STRATEGIPLAN 2016 Specialfunktionen Job og Handicap Indhold Indledning... 2 Fokusområde 1: Samarbejde... 3 Fokusområde 2: Viden... 4 Fokusområde 3: Kurser... 5 Fokusområde 4: Virksomhedsindsats... 6 1

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Dansk Røde Kors i Assens og Assens kommune om Familiedansk

Samarbejdsaftale mellem Dansk Røde Kors i Assens og Assens kommune om Familiedansk Samarbejdsaftale mellem Dansk Røde Kors i Assens og Assens kommune om Familiedansk Formål med aftalen: Denne aftale indgås mellem Dansk Røde Kors Assens afdeling og Assens Kommune. Formålet med aftalen

Læs mere

Projektkommissorium. A. Familieorienteret alkoholbehandling 30-06-2015

Projektkommissorium. A. Familieorienteret alkoholbehandling 30-06-2015 Projektkommissorium A. Familieorienteret 30-06-2015 B. Projektbeskrivelse Som led i det sundhedspolitiske udspil Mere borger, mindre patient et stærkt fælles sundhedsvæsen er der afsat 56 mio. kr. i perioden

Læs mere

DIPLOMUDDANNELSE I SEKSUALVEJLEDNING

DIPLOMUDDANNELSE I SEKSUALVEJLEDNING DIPLOMUDDANNELSE I SEKSUALVEJLEDNING Studieordning gældende fra sommeren 2011 Diplomuddannelse i Seksualvejledning Diplomuddannelsen i Seksualvejledning er et tilbud om kompetenceudvikling, der giver de

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Effekter af fondsprojekter og regionale mål af Karin Jørgensen, KRU, Region Hovedstaden og Maria Rye Dahl, DAMVAD

Effekter af fondsprojekter og regionale mål af Karin Jørgensen, KRU, Region Hovedstaden og Maria Rye Dahl, DAMVAD Effekter af fondsprojekter og regionale mål af Karin Jørgensen, KRU, Region Hovedstaden og Maria Rye Dahl, DAMVAD Sessionens program Præsentation og formål Stigende fokus på evaluering af resultater og

Læs mere

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne AMTSRÅDSFORENINGEN 11.16.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OMRÅDE... 3 2. FORMÅL...

Læs mere

projektimplementering projektrealisering

projektimplementering projektrealisering Mar 18 2011 12:45:04 - Helle Wittrup-Jensen 20 artikler. projekt enkeltstående arbejdsopgave, der har et klart mål, kræver planlægning og er afgrænset i forhold til tid og ressourcer Et projekt er en unik

Læs mere

Midlertidige overgangsboliger i Herning Kommune for unge hjemløse

Midlertidige overgangsboliger i Herning Kommune for unge hjemløse Ansøgning Projektets/aktivitetens titel Midlertidige overgangsboliger i Herning Kommune for unge hjemløse Kommune Vælg venligst fra listen. Herning Navn og e-mail adresse på tilskudsansvarlig Ejnar Tang

Læs mere

Den Frivillig Gældsrådgivning Skive

Den Frivillig Gældsrådgivning Skive Den Frivillig Gældsrådgivning Skive Indledning Dette notat beskriver et forslag til etablering af en frivillig gældsrådgivning i Skive. Formål, indhold og organisering er kort beskrevet, ligesom der er

Læs mere

SIP-socialpsykiatri. Det Sociale Indikatorprogram vedrørende socialpsykiatriske bosteder for voksne i Region Midtjylland

SIP-socialpsykiatri. Det Sociale Indikatorprogram vedrørende socialpsykiatriske bosteder for voksne i Region Midtjylland SIP-socialpsykiatri Det Sociale Indikatorprogram vedrørende socialpsykiatriske bosteder for voksne i Region Midtjylland - Dokumentation af indsats og resultater -UDKAST- 2 SIP-socialpsykiatri Det Sociale

Læs mere

Kom godt i gang med brugerinddragelse på hopitaler

Kom godt i gang med brugerinddragelse på hopitaler Kom godt i gang med brugerinddragelse på hopitaler - En vejledning til hospitalsafdelinger der vil arbejde med brugerinddragelse Brugerinddragelse gør en forskel Brugerinddragelse er et aktuelt og voksende

Læs mere

Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv.

Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv. PROJEKTBESKRIVELSE Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv. Baggrund for projektet Sundhed er på dagsordenen i kommunerne. Med start i strukturreformen

Læs mere

Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan.

Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan. Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan. Lovgivning vedr. erhvervsgrunduddannelserne Den 15. august 2007 trådte en ny lov vedr. erhvervsgrunduddannelserne (EGU) i kraft

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv Projektbeskrivelse for udviklings- og forskningsprojektet: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring Baggrund Ifølge anbefalingerne fra

Læs mere

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER 2 Indholdsfortegnelse Målgrupper... 4 Døvblindekonsulentordningen... 5 Visitatorer og forebyggende medarbejdere: Ældre med en alvorlig syns- og hørenedsættelse...

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Aftale om socialt partnerskab. mellem Roskilde Kommune som arbejdsgiver og Roskilde Kommune som social myndighed

Aftale om socialt partnerskab. mellem Roskilde Kommune som arbejdsgiver og Roskilde Kommune som social myndighed Aftale om socialt partnerskab mellem Roskilde Kommune som arbejdsgiver og Roskilde Kommune som social myndighed Roskilde kommune, april 2008 Jobcentret i Arbejdsmarkedsforvaltningen arbejder som myndighed

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

EVALUERING AF PROJEKTERNE - FORMÅL, INDHOLD OG TIDSPLAN STARTKONFERENCE 11.03.2015 STARTKONFERENCE 2015/03/11

EVALUERING AF PROJEKTERNE - FORMÅL, INDHOLD OG TIDSPLAN STARTKONFERENCE 11.03.2015 STARTKONFERENCE 2015/03/11 EVALUERING AF PROJEKTERNE - FORMÅL, INDHOLD OG TIDSPLAN 11.03.2015 2 FORSKELLIGE FORMER FOR EVALUERINGER Intern evaluering Skolerne gennemfører evaluering skolens projekt (fx af elevernes udbytte el. lign).

Læs mere

Blandt de centrale indholdselementer vil være information og vejledning om:

Blandt de centrale indholdselementer vil være information og vejledning om: Baggrund Medborgerskab handler om, at den enkelte borger har mulighed for at bruge de rettigheder, som den pågældende har i henhold til lovgivningen og samfundets tilbud. Desuden handler det om, at den

Læs mere

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER _ 2 _ Indholdsfortegnelse Målgrupper... 4 Døvblindekonsulentordningen... 5 Visitatorer og forebyggende medarbejdere: Ældre med en alvorlig syns- og hørenedsættelse...

Læs mere

C e n t e r f o r S e l v m o r d s f o r s k n i n g UDDANNELSESPLAN

C e n t e r f o r S e l v m o r d s f o r s k n i n g UDDANNELSESPLAN C e n t e r f o r S e l v m o r d s f o r s k n i n g UDDANNELSESPLAN Juni 2001 Uddannelsesplan Videreudvikling inden for uddannelsesområdet Den nationale handlingsplan til forebyggelse af selvmordsforsøg

Læs mere

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Befolkningsprognosen viser, at der på landsplan bliver flere ældre. I takt med en stigende andel af ældre i

Læs mere

Vejledning til etablering af effektkæder. For udviklingsprojekter medfinansieret af Region Sjælland og Vækstforum

Vejledning til etablering af effektkæder. For udviklingsprojekter medfinansieret af Region Sjælland og Vækstforum Vejledning til etablering af effektkæder For udviklingsprojekter medfinansieret af Region Sjælland og Vækstforum Indhold: Effektkæder - hvorfor... 3 Effektkæder - Hvordan... 3 Dialog med Region Sjælland...

Læs mere

N OTAT. Plan for implementering af værktøjer til tidlig opsporing. Baggrund

N OTAT. Plan for implementering af værktøjer til tidlig opsporing. Baggrund N OTAT Plan for implementering af værktøjer til tidlig opsporing Den 28. juni 2013 Sags ID: SAG-2013-02396 Dok.ID: 1719497 Baggrund KMM@kl.dk Direkte 3370 3489 Mobil 5360 1459 I udmøntningsplanen for den

Læs mere

STRATEGIPLAN Specialfunktionen Job og Handicap

STRATEGIPLAN Specialfunktionen Job og Handicap STRATEGIPLAN 2016 Specialfunktionen Job og Handicap Indhold Indledning... 2 Fokusområde 1: Samarbejde... 3 Fokusområde 2: Viden... 4 Fokusområde 3: Kurser... 4 Fokusområde 4: Virksomhedsindsats... 6 1

Læs mere

Metodebeskrivelse. Knud Ramian, Birgitte Ahlgreen, Hanne Chone Center for kvalitetsudvikling, Region Midtjylland

Metodebeskrivelse. Knud Ramian, Birgitte Ahlgreen, Hanne Chone Center for kvalitetsudvikling, Region Midtjylland Metodebeskrivelse Knud Ramian, Birgitte Ahlgreen, Hanne Chone Center for kvalitetsudvikling, Region Midtjylland INDHOLD Hvad er metode? Hvad er en program-teori? Programteori: Hvorfor program? Hvorfor

Læs mere

Forsøgsarbejdets titel: RIOO Redskab til Individuel Opsætning af Ordforslagsprogrammer.

Forsøgsarbejdets titel: RIOO Redskab til Individuel Opsætning af Ordforslagsprogrammer. CSU Center for Specialundervisning Holbæk d. 22. marts 2010 Foreløbig Projektbeskrivelse Forsøgsarbejdets titel: RIOO Redskab til Individuel Opsætning af Ordforslagsprogrammer. Indholdsbeskrivelse af forsøgsarbejdet

Læs mere

Kompetenceforløb for Århus kommunes sprogvejledere i dagtilbud.

Kompetenceforløb for Århus kommunes sprogvejledere i dagtilbud. Kompetenceforløb for Århus kommunes sprogvejledere i dagtilbud. Struktur Indhold Tidshorisont Århus Kommune Pædagogisk Afdeling Børn og Unge Videncenter for Pædagogisk Udvikling Kirsten Sørensen Århus

Læs mere

FORUDSÆTNINGER FOR TILDELING AF MIDLER FRA UDVIKLINGS- OG AKTIVITETSPULJEN FOR AFTENSKOLER

FORUDSÆTNINGER FOR TILDELING AF MIDLER FRA UDVIKLINGS- OG AKTIVITETSPULJEN FOR AFTENSKOLER Aftenskolens foreningsnummer: 67460 FORUDSÆTNINGER FOR TILDELING AF MIDLER FRA UDVIKLINGS- OG AKTIVITETSPULJEN FOR AFTENSKOLER Projekttitel: It for alle Ansøgers navn: NETOP København Navn på ansvarlig:

Læs mere

1. projektbesøg - inspirationsslides

1. projektbesøg - inspirationsslides 1. projektbesøg - inspirationsslides Ung og sund: Sundhedsfremmende initiativer for unge uden for eller på vej ud af uddannelsessystemet 1 Formål med projektbesøget Sikre klarhed og sammenhæng omkring

Læs mere

Funktionsevnemetoden

Funktionsevnemetoden Funktionsevnemetoden God sagsbehandling vedr. handicapkompenserende ydelser for personer med funktionsnedsættelse. En metodisk arbejdsform baseret på ICF s referenceramme og klassifikation Lilly Jensen

Læs mere

Udbudsannonce Prækvalifikation. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen. Marts 2014

Udbudsannonce Prækvalifikation. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen. Marts 2014 Udbudsannonce Prækvalifikation Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen Marts 2014 Baggrund og formål KL udbyder i samarbejde med Økonomi- og Indenrigsministeriet

Læs mere

Kvalitetsplan. EUC Syd

Kvalitetsplan. EUC Syd Kvalitetsplan EUC Syd Marts 2013 Indhold Indledning... 3 Kvalitetsplanens opbygning... 3 Trivsels- og tilfredshedsmålinger... 3 2 års model... 3 Elevtrivselsundersøgelse (ETU)... 4 Undervisningsmiljøvurdering

Læs mere

Psykiatrisk Afdeling, Middelfart Lokal evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelsen.

Psykiatrisk Afdeling, Middelfart Lokal evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelsen. Lokal evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelsen. 1. Baggrund og ramme for etablering af lokal evalueringspraksis: CVSU - Fyn igangsatte i 2003 et tværfagligt evalueringsprojekt

Læs mere

Driftsaftaleopfølgning pr. 31. marts 2014 på Socialområdet

Driftsaftaleopfølgning pr. 31. marts 2014 på Socialområdet Dato: 27. maj 2014 Brevid: 2309476 Driftsaftaleopfølgning pr. 31. marts 2014 på Socialområdet I dette notat gives en endelig opfølgning på Driftaftale for Socialområdet 2013 og den afledte effekt for målopfyldelsen

Læs mere

Page 1 of 5 20 artikler. Artikler Tilbage til liste Ny søgning Flere data Layout Gem som fil Udskriv projekt Generel definition: enkeltstående arbejdsopgave, der har et klart mål, kræver planlægning og

Læs mere

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518 Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518 Indstilling: Indstilles til tilskud X Indstilles med forbehold Indstilles til afslag Projektdata: Ansøgers navn Selandia, Center for Erhvervsrettet uddannelse

Læs mere

Rødovre Kommunes projektbeskrivelse. - vedrørende styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade

Rødovre Kommunes projektbeskrivelse. - vedrørende styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade Revideret projektbeskrivelse januar 2012 Rødovre Kommunes projektbeskrivelse - vedrørende styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade Rødovre Kommune har på baggrund af

Læs mere

Social Frivilligpolitik

Social Frivilligpolitik Social Frivilligpolitik 2 Forord Det frivillige sociale arbejde i Aalborg Kommune bygger på en meget værdifuld indsats, som et stort antal frivillige hver dag udfører i Aalborg Kommune. Indsatsen er meningsfuld

Læs mere

Info-center om unge og misbrug. Projektbeskrivelse Den 20. oktober 2008

Info-center om unge og misbrug. Projektbeskrivelse Den 20. oktober 2008 Info-center om unge og misbrug Projektbeskrivelse Den 20. oktober 2008 Indhold Baggrund... 4 Formål... 4 Målgruppe... 5 Unge med sociale problemer og et problematisk forbrug af rusmidler... 5 Målsætninger

Læs mere