Virkningsteori og virkningsevaluering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Virkningsteori og virkningsevaluering"

Transkript

1 Virkningsteori og virkningsevaluering Hvad er en virkningsteori? En virkningsteori er en beskrivelse af sammenhængene mellem en organisations eller et projekts aktiviteter og den virkning som er målet på kortere eller længere sigt. Det kaldes en teori, fordi teorien beskriver forestillingerne om sammenhængene. I korte træk beskriver en virkningsteori, hvad man ønsker at opnå med det projekt eller den aktivitet der igangsættes. Hvem man ønsker at opnå det for? Og hvordan det kan gøres? I en virkningsteori afklarer man mål og midler - og især hvordan mål og midler hænger sammen på en systematisk måde. Der findes forskellige måder at lave virkningsteorier på og de har forskellige navne (Programteori, forandringsteori, logic frameworks). Virkningsevaluering er anvendelig ved evaluering af komplekse projekter, hvor målet er en detaljeret forståelse af, hvad der sker i projektet. Virkningsteorien forudsætter eksplicitte antagelser om hvordan og under hvilke betingelser en given indsats virker. I Folkesundhed og Kvalitetsudvikling benytter vi følgende begreber: Begreber Komponenter Aktiviteter Målgruppe/aktører Output-Procesmål Outcome- Resultatmål Succeskriterier Kort beskrivelse En virkningsteori kan typisk deles op i flere komponenter. Hver komponent/element udgør en selvstændig indsats. Hvilke handlinger udføres i forhold til hver enkelt komponent? Hvem retter aktiviteterne sig imod? Hvem er det, vi ønsker at ramme med vores indsats? Til hver komponent kan der defineres et eller flere procesmål. Procesmålene knytter an til gennemførelsen af de aktiviteter, der er planlagt, ikke selve udfaldet heraf. Procesmålene beskriver hvilke skridt vi tager på vejen til at nå derhen, hvor vi skal. Der kan defineres et eller flere resultatmål for hver komponent. Resultatmålet siger noget om, hvad vi forventer konsekvenserne af vores aktiviteter bliver. Opnår vi den effekt vi forventer. Resultatmålene kan deles op i kortog langsigtede mål. Beskriver hvornår hvilke mål er nået. Eksempelvis med angivelse af hvor mange af aktørerne, der skal have opnået hvilke kompetencer eller lign.

2 Hvad er virkningsevaluering? Virkningsevalueringen besvarer to basale evalueringsspørgsmål: 1) Er aktiviteterne gennemført som planlagt i virkningsteorien 2) Har vi opnået de resultater, der var forventet? For at svare på de to spørgsmål udvælges der et sæt af indikatorer for de planlagte aktiviteter og et sæt af indikatorer for de forventede resultater. Disse indikatorer bruges til udvikling af måleredskaber, der kan dokumentere virkningsteorien med den ønskede grad af sikkerhed. Begreber Procesindikatorer Resultatindikatorer Kort beskrivelse Mål for hvorvidt vi når vores aktiviteter, herunder de skridt vi tager på vejen for at nå derhen. Procesindikatorerne formuleres så de er målbare. Der kan anvendes forskellige metoder til indsamling af empiri. Mål for om vi når de forventede resultater. Resultatindikatorerne formuleres så de er målbare. Der kan anvendes forskellige metoder til indsamling af empiri. De næste sider er eksempler på en sådan virkningsteori (programteori) fra ADHD-foreningen.

3 Indhold: Side Indledning til Projekt VoksenADHD 1 Evaluatorerklæring 3 Projektoversigt 4 Forord til programteori for delprojekt 1 5 Programteori for delprojekt 1 6 Forord til progranteori for delprojekt 2 11 Programteori for delprojekt 2 13 Forord til progranteori for delprojekt 3 21 Programteori for delprojekt 3 22 Forord til progranteori for hjemmesiden 28 Programteori for hjemmesiden 29 1

4 Indledning til Projekt VoksenADHD Med udgangspunkt i den tidligere indsendte Forandringsteori for projekt Voksen ADHD er projektbeskrivelsen nu gennemarbejdet og afgrænset, og der er udarbejdet programteorier med mål og indikatorer for hver enkel delkomponent. Dette arbejde er gennemført med konsulentbistand fra seniorkonsulent Knud Ramian og konsulent Lisbeth Ørtenblad, Center for Kvalitetsudvikling, Århus se evaluatorerklæring side 3. Det overordnede formål med projektet er, at voksne med ADHD skal leve et liv så tæt på det normale som muligt. Det er ADHD-foreningens hypotese, at voksne forventes at få et liv så tæt på det normale som muligt, når de får dækket deres kompensationsbehov korrekt. Hovedindsatsområder I ADHD-foreningen er man bevidst om, at der er behov for udvikling på mange områder i samfundet, før voksne med ADHD kan få den nødvendige kompensation for deres handicap. Foreningen har inden for de midler, der er til rådighed i projekt VoksenADHD, valgt at fokusere på 4 hovedindsatsområder i projektperioden Det er foreningens vurdering, at opnåelse af resultater på disse fire områder vil skabe de største muligheder for at bedre situationen for voksne med ADHD på langt sigt: 1. Oprettelse af et korps af bisiddere, så voksne med ADHD får mulighed for støtte til at navigere i de offentlige systemer i situationer, hvor de voksne med ADHD fx har svært ved at overskue egen situation, fremføre relevante oplysninger, koncentrere sig, huske mødeindhold og aftaler samt at holde overblikket i lange sagsforløb. 2. Opkvalificering af kommunale sagsbehandlere fra social-, beskæftigelses- og handicapforvaltninger, så de bliver bedre til at forstå voksne med ADHD og deres behov samt kender mulighederne for kompensation. Det antages, at voksne med ADHD herigennem får bevilget en mere hensigtsmæssig kompensation, der forbedrer deres situation. 3. Kvalificering af voksne med ADHD, så de får øget indsigt i egen situation og de muligheder, der er for at kompensere for nedsat funktionsevne. Herigennem antages det, at de voksne med ADHD bliver bedre til at mestre deres situation og bliver bevidste om de muligheder, der er for at søge kompensation. 4. Udarbejdelse af let tilgængelige, overskuelige og opdaterede oversigter over de kompensationsmuligheder, der er relevante for voksne med ADHD, så det bliver nemt for både den voksne selv, pårørende og fagpersoner at skaffe sig de nødvendige informationer. 1

5 Delprojekter For at opnå resultater på de fire nævnte indsatsområder, vil projekt VoksenADHD arbejde med tre delprojekter fordelt på de tre projektkonsulenter: Delprojekt 1: Frivilligt korps af ADHD-navigatører Det er planen, at der i løbet af projektperioden: 1. oprettes et frivilligt ADHD-navigatørkorps på Fyn, der kan fungere som bisiddere for voksne med ADHD 2. sikres en forankring af korpset i ADHD-foreningen 3. udformes en strategi for udbredelsen af korpset på landsplan. Delprojekt 2: Målrettet formidling til kommunale sagsbehandlere Opkvalificering af sagsbehandlerne tænkes gennemført ved: 1 udsendelse af en håndbog målrettet kommunale sagsbehandlere 2 gennemførelse af en ekstraindsats for udvalgte kommuner i et forpligtende forsøgsprojekt indeholdende kursus og efterfølgende fagligt netværk Delprojekt 3: Tilbud til voksne med ADHD For at kvalificere voksne med ADHD: 1 afholdes temadage for voksne med ADHD 2 udvikles kursusmodel målrettet voksne med ADHD 3 For at støtte såvel de voksne med ADHD, pårørende og fagpersoner i at skaffe relevante informationer om kompensationsmuligheder, udarbejdes oversigter over støttemuligheder, hjælpemidler og tilbud til voksne med ADHD Hjemmeside for voksne med ADHD. Ud over komponenterne i de tre delprojekter, vil projektgruppen oprette en hjemmeside. Oprettelse af hjemmesiden betragtes som en hjælpeaktivitet, idet det er et redskab til formidling af viden og erfaringer til både voksne med ADHD, pårørende og fagpersoner. Forankring Forankringsstrategier er tænkt ind i alle 3 delprojekter, som det vil fremgå af programteorierne. Der er rettet henvendelse til VISO omkring mulighederne for forankring af de erfaringer, der høstes i projektperioden, og om mulighederne for forankring af et fagligt netværk i VISO. En repræsentant for VISO er tillige medlem af projektets følgegruppe, så forankringsmuligheder løbende kan drøftes og overvejes. Evaluering Center for kvalitetsudvikling vil efterfølgende udarbejde et evalueringsdesign for projektet. På side 4 følger en samlet oversigt over projekt VoksenADHD s komponenter, delkomponenter og mål. Herefter følger forord og programteori for hvert delprojekt. 2

6 Projekt VoksenADHD Delprojekter Frivilligt korps af ADHDnavigatører Målrettet formidling til kommunale sagsbehandlere Tilbud til voksne med ADHD Fælles projektkomponent Komponenter ADHD-navigatørkorps på Fyn * Håndbog målrettet kommunale sagsbehandlere * Ekstraindsats for udvalgte kommuner i et forpligtende forsøgsprojekt indeholdende kursus og netværk * Oversigt over hjælpehjælpemidler, tilbud og støttemuligheder * Kurser og temadage for voksne med ADHD * Hjemmeside Målgrupper Potentielle frivillige Sagsbehandlere i social-, beskæftigelses- og handicapforvaltninger Voksne med ADHD Voksne med ADHD Pårørende Fagpersoner Frivillige Output * Et korps af frivillige ADHDnavigatører på Fyn i 2010 * Sikre forankringen af korpset i ADHD-foreningen samt udforme en strategi for korpsets udbredelse på landsplan * Håndbog er udsendt til alle interesserede sagsbehandlere inden udgangen af august 2008 * Der er afholdt et kursus for sagsbehandlere i i oktober 2008 * Der er oprettet et fagligt netværk, som mødes hver tredje måned * Temadage, og kurser er afprøvet og vurderet * Der findes overskuelige oversigter over hjælpemidler, tilbud og støttemuligheder til voksne med ADHD Der er en voksenhjemmeside senest Outcome Voksne med ADHD bliver forstået i systemet og får den nødvendige hjælp og kompensation * Sagsbehandlere har fået ny viden om ADHD hos voksne samt om mulighederne for at kompensere for de funktionsnedsættelser, voksne med ADHD kan have *Voksne med ADHD har mærket det kompetenceløft, sagsbehandlerne har fået og kan give eksempler på, hvordan det har påvirket deres sagsbehandling Voksne med ADHD har mere viden om ADHD samt opnår en øget indsigt i kompensationsmuligheder Der er let tilgængelig, samlet og overskuelig viden om ADHD hos voksne, kompensationsmuligheder og tilbud 4

7 Forord til programteori for delprojekt 1 Frivilligt korps af ADHD-navigatører ADHD-navigatøren er en frivillig bisidder, som skal bidrage til, at den voksne med ADHD i højere grad får den nødvendige kompensation for sit handicap. ADHD-navigatøren kan fx træde til i de situationer, hvor den voksne med ADHD har svært ved at formidle omfanget af vanskelighederne, eller hvor omgivelserne ikke har tilstrækkelig viden om ADHD. Det kan være langvarige sagsforløb, hvor en bisidder kan hjælpe den voksne med ADHD med at holde styr på processen og følge op på beslutningerne eller enkeltstående møder. Og det er tanken, at den voksne med ADHD får samme ADHD-navigatør tilknyttet gennem hele forløbet, som afsluttes når den aktuelle sag er afsluttet. ADHD-navigatørkorps på Fyn Målet med delprojekt 1 er i løbet af projektperioden at oprette et frivilligt ADHD-navigatørkorps på Fyn, sikre forankringen af korpset i ADHD-foreningen samt udforme en strategi for udbredelsen af korpset på landsplan. Ovenstående skal nås ved hjælp af komponenterne: Projektbeskrivelse, Rekruttering og uddannelse, Drift og Forankring. ADHD-navigatørens opgave og korpsets udformning beskrives i projektbeskrivelsen. Dernæst rekrutteres potentielle frivillige, og de uddannes, så de er klædt på til opgaven som ADHDnavigatør. Rekruttering og uddannelse er tænkt som en sammenhængende og tilbagevendende komponent, fordi der rekrutteres til uddannelsen, som afholdes 1 gang om året. Rekruttering og uddannelse består af delkomponenterne: Udvikling af uddannelse, Håndbog samt Rekruttering og uddannelse fase 1, 2 og 3. I hver fase afprøves nye målgrupper for rekrutteringen. Før uddannelsen kan gå i gang, skal uddannelsen udvikles, og en håndbog, som den frivillige ADHD-navigatører kan bruge i arbejdet, skal produceres. (Se bilag A: Rekruttering og uddannelse) Når de frivillige er uddannede indgår de i driften af korpset, som består af delkomponenterne Tilgang af voksne med ADHD, Matchning, Frivilligpleje og Navigatørforløb. Tilgangen af voksne med ADHD handler om offentliggørelsen af tilbuddet, som er målrettet voksne med ADHD. Når de voksne med ADHD henvender sig med interesse for at få en ADHD-navigatør, forgår der en matchning mellem den voksne med ADHD og den frivillige ADHD-navigatør. Matchningen er en vigtig komponent, fordi det handler om at finde det rette match mellem frivillig og voksen med ADHD, således at den frivillige og den voksne med ADHD sammen ønsker at gennemføre et navigatørforløb. Komponenten Navigatørforløb er ADHD-navigatørkorpsets centrale komponent, som beskriver korpsets ydelse. Navigatørforløb er også den komponent, som nødvendiggør de øvrige komponenter. Frivilligpleje er en støttekomponent, som handler om at fastholde de frivillige i korpset, give dem den opbakning og yderligere uddannelse, som er nødvendig for, at de frivillige ønsker at fortsætte som ADHD-navigatører gennem længere tid. (Se bilag B: Drift) Delkomponenten Forankrings- og udbredelsesstrategi beskriver korpsets forankring i ADHDforeningen og udbredelsen af korpset på landsplan. Fokus ligger på korpsets forsatte eksistens og dets muligheder for at blive er landsdækkende tilbud i ADHD-foreningens regi. 1

8 Programteori for delprojekt 1: Frivilligt korps af ADHD-navigatører ADHD-navigatørkorps på Fyn Delkomponent Projektbeskrivelse Rekruttering og Drift Forankrings- og udbredelsesstrategi uddannelse (Se Bilag A) (Se Bilag B) Målgruppe Projekt VoksenADHD ADHD-foreningen Aktiviteter Mål Indikatorer Succeskriterier * Produktion af beskrivelsen * Fremlæggelse for projektgruppen * Udarbejdelse af tidsplan * Godkendelse Beskrivelsen og tidsplanen er godkendt senest Enighed i projektgruppen om komponentens indhold, omfang og tidsplan Beskrivelsen og tidsplanen er godkendt senest Resultatindikator: Enighed i projektgruppen Beskrivelsen og tidsplanen er godkendt af en enig projektgruppe senest * Afsøgning af muligheder for forankring * Plan for forankring i ADHD-foreningen * Udarbejdelse af strategi for udbredelse på landsplan * Tiltag i forhold til implementering af plan og strategi En plan for forankring af korpset foreligger senest En strategi for udbredelse på landsplan foreligger senest Tiltag er igangsat inden Et korps af frivillige ADHD-navigatører på Fyn efter projektets afslutning Procesindikatorer: ADHD-foreningens godkendelse af planen for forankring og strategi for udbredelse på landsplan Resultatindikatorer: Tilstedeværelsen af en plan for forankring og strategi for udbredelse på landsplan Eksistensen af et ADHD-navigatørkorps på Fyn Planen for forankring og strategien for udbredelse til landsplan foreligger i henhold til tidsplanen. Planen og strategien har opbakning fra ADHDforeningen Tiltag er igangsat inden Der er fortsat et korps af frivillige ADHD-navigatører på Fyn efter projektets afslutning, og der er fortsat tilfredshed med korpsets ydelser 2

9 Bilag A: Rekruttering og uddannelse - side 1 af 2 Delkomponent Udvikling af uddannelse Håndbog Målgruppe Frivillige Frivillige Aktiviteter Mål Indikatorer Succeskriterier * Beskrive indhold i uddannelsen * Finde underviser * Finde lokaler * Afklare økonomi Uddannelsen er planlagt og klar til afholdelse senest Uddannelse klæder den frivillige på til opgaven som navigatør ved at give den frivillige viden om ADHD og rollen som bisidder Uddannelsen er planlagt og klar til afholdelse Resultatindikatorer: Antal, som ønsker at være ADHD-navigatør efter uddannelsens afslutning Antal som giver udtryk for, at de har fået tilstrækkelig viden om opgaven som ADHD-navigatør Antal som giver udtryk for, at de har fået en grundlæggende viden om ADHD og rollen som bisidder Uddannelsen er planlagt og klar til afholdelse i henhold til tidsplanen 75 % af deltagerne i uddannelsen ønsker at være ADHD-navigatør efter uddannelsens afslutning 75 % af deltagerne i uddannelsen udtrykker, at de har fået en grundlæggende viden om rollen som bisidder og om ADHD 75 % af deltagerne i uddannelsen udtrykker, at de har fået tilstrækkelig viden om opgaven som ADHD-navigatør * Disponering af håndbogens indhold * Produktion af håndbogen Håndbogen er færdigproduceret Håndbogen kan støtte den frivillige i arbejdet som ADHD-navigatør Håndbogen er færdigproduceret Resultatindikatorer: De frivilliges tilfredshed med håndbogens indhold, form og brugbarhed Håndbogen er færdigproduceret i henhold til tidsplanen 75 % af de frivillige er tilfredse med håndbogens indhold, omfang og form 3

10 Bilag A: Rekruttering og uddannelse - side 2 af 2 Delkomponent Rekruttering og uddannelse fase 1 Rekruttering og uddannelse fase 2 Rekruttering og uddannelse fase 3 Målgruppe Medlemmer af ADHD-foreningen Studerende ved den Sociale Højskole Potentielle frivillige Aktiviteter * Produktion af rekrutteringsmaterialer * Annoncering * Afholde 1 infoarrangement * Interviewe frivillige * Afholde 1 uddannelsesforløb * Produktion af rekrutteringsmaterialer * Annoncering * Afholde 1 infoarrangement * 3 rekrutteringstiltag på skoler * Interviewe frivillige * Afholde 1 uddannelsesforløb * Produktion af rekrutteringsmaterialer * Annoncering * Afholde 1 infoarrangement * 3 rekrutteringstiltag * Interviewe frivillige * Afholde 1 uddannelsesforløb Mål Rekrutterings- og uddannelsesaktiviteterne afholdes som beskrevet Rekrutterings- og uddannelsesaktiviteterne afholdes som beskrevet Rekrutterings- og uddannelsesaktiviteterne afholdes som beskrevet 8-10 frivillige melder sig til og gennemfører uddannelsen senest nye frivillige gennemfører uddannelsen senest nye frivillige gennemfører uddannelsen senest navigatører er klar til at fungere som bisiddere for voksne med ADHD senest Der er min. 10 frivillige ADHDnavigatører på Fyn i begyndelsen af 2010 Indikatorer Afholdelsen af rekrutterings- og uddannelsesaktiviteterne Resultatindikatorer: Antal interesserede, som melder sig til og gennemfører uddannelsen Antal navigatører, som er klar til at fungere som bisiddere for voksne med ADHD i begyndelsen af 2008 Rekrutterings- og uddannelsesaktiviteterne er afholdt Resultatindikatorer: Antal, som melder sig til og gennemfører uddannelsen Rekrutterings- og uddannelsesaktiviteterne er afholdt Resultatindikatorer: Antal, som melder sig til og gennemfører uddannelsen Antal navigatører i alt Succeskriterier Der afholdes 3 uddannelsesforløb og der uddannes min. 20 navigatører i løbet af projektperioden 8-10 ADHD-navigatører er klar til at fungere som bisiddere for voksne med ADHD senest Der er 8-10 fungerende ADHD-navigatører på Fyn ved projektets afslutning 4

11 Bilag B: Drift - side 1 af 2 Delkomponent Tilgang af voksne med ADHD Matchning Målgruppe Voksne med ADHD Voksne med ADHD og frivillige Aktiviteter Mål Indikatorer * Informere om tilbuddet * Udarbejde informationsmateriale Tilbuddet offentliggøres Voksne med ADHD henvender sig/benytter sig af tilbuddet om at få en navigatør Voksne med ADHD ved hvad en ADHDnavigatør er, hvad man kan bruge en navigatør til, og hvordan man får en ADHD-navigatør Offentliggørelsen af tilbuddet Resultatindikator: Antal voksne med ADHD, som henvender sig * Interview af voksne med ADHD, som ønsker en navigatør * Arrangere og deltage i 1. møde ml. den voksne og navigatøren * Følge op på aftalen mellem den voksne og frivillig Match-møderne arrangeres Den voksne og navigatøren udfylder en aftale om navigatørforløb Antal arrangerede match-møder Resultatindikator: Antal aftaler om navigatørforløb Succeskriterier Tilbuddet er offentliggjort senest Min. 50 voksne med ADHD henvender sig i løbet af projektperioden Min. 30 match-møder i løbet af projektperioden 75 % af match-møderne resulterer i, at der udfyldes en aftale om navigatørforløb 5

12 Bilag B: Drift - side 2 af 2 Delkomponent Frivilligpleje Navigatørforløb Målgruppe Frivillige Voksne med ADHD og frivillige Aktiviteter Mål Indikatorer Succeskriterier * Nyhedsbrev på mail 1 gang om måneden * Netværksmøder/efteruddannelse 2 gange om året * Rådgivning ved konsulenten/ Supervision * Julefrokost/socialt arrangement Frivilligplejens planlagte aktiviteter gennemføres Den frivillige føler, at han får den nødvendige opbakning fra foreningen til at udføre sin opgave, og han føler sig motiveret til at fortsætte sit arbejde som frivillig Antal aktiviteter Resultatindikator: Antal som deltager i /gør brug af tilbudene Tilfredsheden med tilbudene Følelsen af opbakning fra ADHD-foreningen 75 % af de planlagte aktiviteter gennemføres 75 % af de frivillige deltager i mindst 1 af frivilligplejens aktiviteter 75 % af de frivillige føler, at de får tilstrækkelig opbakning i arbejdet som ADHD-navigatør fra ADHD-foreningen * Koordinering * Udføre telefonevaluering efter 3 måneder * Udføre afsluttende evaluering Alle igangværende navigatørforløb evalueres Alle afsluttede navigatørforløb evalueres Den voksne med ADHD er tilfreds med den ydelse, som ADHD navigatøren leverer ADHD-navigatøren udfører de opgaver, som er definerede i projektbeskrivelsen Antal 3-månedersevalueringer Antal slutevalueringer Resultatindikator: I hvor høj grad den voksne med ADHD er tilfreds med de ydelser, som ADHD-navigatøren har leveret I hvor høj grad ADHD- navigatøren har udført de opgaver, som er definerede i projektbeskrivelsen 75 % af alle igangværende forløb evalueres 75 % af alle afsluttede forløb evalueres 50 % af de voksne med ADHD udtrykker tilfredshed med de ydelser, som ADHD-navigatøren har udført 75 % af de frivillige har udført de opgaver, som er definerede i projektbeskrivelsen 6

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Skabelon til dokumentation af resultater i de sociale helhedsplaner en vejledning

Skabelon til dokumentation af resultater i de sociale helhedsplaner en vejledning Skabelon til dokumentation af resultater i de sociale helhedsplaner en vejledning Om skabelonen... 1 Sådan udfyldes skabelonen.. 6 Referencer og inspiration til videre læsning... 11 Skabelon til dokumentation

Læs mere

SIP-socialpsykiatri. Det Sociale Indikatorprogram vedrørende socialpsykiatriske bosteder for voksne i Region Midtjylland

SIP-socialpsykiatri. Det Sociale Indikatorprogram vedrørende socialpsykiatriske bosteder for voksne i Region Midtjylland SIP-socialpsykiatri Det Sociale Indikatorprogram vedrørende socialpsykiatriske bosteder for voksne i Region Midtjylland - Dokumentation af indsats og resultater -UDKAST- 2 SIP-socialpsykiatri Det Sociale

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

Projekt Jobcoach Konceptbeskrivelse. Jobcoach-konceptet

Projekt Jobcoach Konceptbeskrivelse. Jobcoach-konceptet Jobcoach-konceptet Håndværksrådet ser gode perspektiver for, at andre aktører kan have gavn af at arbejde videre med det grundlæggende koncept for Jobcoach. Det konkrete arbejde med jobcoach-projektet

Læs mere

Projektbeskrivelse. 26. oktober 2011. DKR-nummer: 11-0123-0137. Forebyggelse af ungdomskriminalitet. Sagsbehandler: GLI

Projektbeskrivelse. 26. oktober 2011. DKR-nummer: 11-0123-0137. Forebyggelse af ungdomskriminalitet. Sagsbehandler: GLI Projektbeskrivelse 26. oktober 2011 Forebyggelse af ungdomskriminalitet Baggrund for projektet Udviklingen i ungdomskriminaliteten har gennemløbet en forandring gennem de seneste 20 år. De lovlydige er

Læs mere

Medindflydelse på egne arbejdsopgaver

Medindflydelse på egne arbejdsopgaver Medindflydelse på egne arbejdsopgaver har I den gode idé? Få økonomisk støtte til projekter i kommunerne I kan søge om 30.000 til 70.000 kr. Hvad kan I søge støtte til? Alle typer af kommunale arbejdspladser

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Dansk Røde Kors i Assens og Assens kommune om Familiedansk

Samarbejdsaftale mellem Dansk Røde Kors i Assens og Assens kommune om Familiedansk Samarbejdsaftale mellem Dansk Røde Kors i Assens og Assens kommune om Familiedansk Formål med aftalen: Denne aftale indgås mellem Dansk Røde Kors Assens afdeling og Assens Kommune. Formålet med aftalen

Læs mere

Metodebeskrivelse. Knud Ramian, Birgitte Ahlgreen, Hanne Chone Center for kvalitetsudvikling, Region Midtjylland

Metodebeskrivelse. Knud Ramian, Birgitte Ahlgreen, Hanne Chone Center for kvalitetsudvikling, Region Midtjylland Metodebeskrivelse Knud Ramian, Birgitte Ahlgreen, Hanne Chone Center for kvalitetsudvikling, Region Midtjylland INDHOLD Hvad er metode? Hvad er en program-teori? Programteori: Hvorfor program? Hvorfor

Læs mere

EVALUERING AF PROJEKTERNE - FORMÅL, INDHOLD OG TIDSPLAN STARTKONFERENCE 11.03.2015 STARTKONFERENCE 2015/03/11

EVALUERING AF PROJEKTERNE - FORMÅL, INDHOLD OG TIDSPLAN STARTKONFERENCE 11.03.2015 STARTKONFERENCE 2015/03/11 EVALUERING AF PROJEKTERNE - FORMÅL, INDHOLD OG TIDSPLAN 11.03.2015 2 FORSKELLIGE FORMER FOR EVALUERINGER Intern evaluering Skolerne gennemfører evaluering skolens projekt (fx af elevernes udbytte el. lign).

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads

Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads 1. Baggrund Delprojektet Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads udspringer af det oprindelige projekt 11 om attraktive arbejdspladser.

Læs mere

Ledelse af vidensbaseret arbejde v. 2.0

Ledelse af vidensbaseret arbejde v. 2.0 Udkast - må ikke citeres Spørgsmål om Ledelse af vidensbaseret arbejde v. 2.0 Knud Ramian, Seniorkonsulent, Folkesundhed og kvalitetsudvikling, Region Midtjylland Udkast - må ikke citeres Udkast - må ikke

Læs mere

Blandt de centrale indholdselementer vil være information og vejledning om:

Blandt de centrale indholdselementer vil være information og vejledning om: Baggrund Medborgerskab handler om, at den enkelte borger har mulighed for at bruge de rettigheder, som den pågældende har i henhold til lovgivningen og samfundets tilbud. Desuden handler det om, at den

Læs mere

Skole med vilje En højtpræsterende og skabende skole

Skole med vilje En højtpræsterende og skabende skole Skole med vilje En højtpræsterende og skabende skole SMTTE-Modellen SMTTE - modellen har sit udgangspunkt i Pædagogisk Center i Kristiansand i Norge, og er i Danmark bl.a. beskrevet af Frode Boye Andersen

Læs mere

Bilag 1 til afrapportering for hele projektperioden med udgangspunkt i programteori for

Bilag 1 til afrapportering for hele projektperioden med udgangspunkt i programteori for Bilag 1 til afrapportering for hele projektperioden med udgangspunkt i programteori for Projekt: Klinik og behandlingskæde for selvmordstruede børn og unge på Fyn (jr.nr. 8651-0028) 1 Kort om anvendelse

Læs mere

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne AMTSRÅDSFORENINGEN 11.16.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OMRÅDE... 3 2. FORMÅL...

Læs mere

Udgiver: ADHD-foreningen Rugårdsvej 101, 5000 Odense C.

Udgiver: ADHD-foreningen Rugårdsvej 101, 5000 Odense C. Projekt VoksenADHD 2007-2010 1 Udgiver: ADHD-foreningen Rugårdsvej 101, 5000 Odense C. Tlf. 70 21 50 55 email: info@adhd.dk www.adhd.dk Redaktion: Signe Skovgaard Schmidt Illustrationer: Niels Villum Petersen

Læs mere

Projekt Forskel gør en forskel

Projekt Forskel gør en forskel Projekt Forskel gør en forskel Resumé Projekt Forskel gør en forskel sigter mod at optimere processen mht. at få flere højtuddannede nydanskere i arbejde i små og mellemstore virksomheder (SMV). Det gøres

Læs mere

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Introduktion Dette dokument beskriver aftalen mellem region og kommuner om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland.

Læs mere

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Projektleder: Pia Christensen 06-06-2014 Indholdsfortegnelse FORORD... 2

Læs mere

C e n t e r f o r S e l v m o r d s f o r s k n i n g UDDANNELSESPLAN

C e n t e r f o r S e l v m o r d s f o r s k n i n g UDDANNELSESPLAN C e n t e r f o r S e l v m o r d s f o r s k n i n g UDDANNELSESPLAN Juni 2001 Uddannelsesplan Videreudvikling inden for uddannelsesområdet Den nationale handlingsplan til forebyggelse af selvmordsforsøg

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE Målgruppe Projektets primære målgruppe er front personale, der møder, betjener og servicerer de borgere, der henvender sig til kommunen

Læs mere

Lederen. Den udsatte medarbejder. Fastholdelse. Kollegagruppen SR/TR

Lederen. Den udsatte medarbejder. Fastholdelse. Kollegagruppen SR/TR Faktorer ved Lederen Den udsatte medarbejder Fastholdelse Kollegagruppen F a k t o r e r v e d S u c c e s f u l d e f a s t h o l d e l s e s f o r l ø b Med udgangspunkt i interviews med ledere, udsatte

Læs mere

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Befolkningsprognosen viser, at der på landsplan bliver flere ældre. I takt med en stigende andel af ældre i

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Udbudsannonce Prækvalifikation. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen. Marts 2014

Udbudsannonce Prækvalifikation. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen. Marts 2014 Udbudsannonce Prækvalifikation Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen Marts 2014 Baggrund og formål KL udbyder i samarbejde med Økonomi- og Indenrigsministeriet

Læs mere

Folkehøjskolernes forening & Foreningen af Husholdnings- og Håndarbejdsskoler okt 2006

Folkehøjskolernes forening & Foreningen af Husholdnings- og Håndarbejdsskoler okt 2006 Projekttitel Dato:26-01-2007 Samarbejdsprojekt mellem Gerlev Idrætshøjskole og CVU Sjælland om udvikling af en model for uddannelsessamarbejde mellem højskoler og CVU er. Pulje 1 / pulje 2 Pulje 1 Ansøgende

Læs mere

KURSUSKATALOG 2013 DØVBLINDEKONSULENTER

KURSUSKATALOG 2013 DØVBLINDEKONSULENTER KURSUSKATALOG 2013 DØVBLINDEKONSULENTER Indholdsfortegnelse Målgrupper og kursusform... 3 Døvblindekonsulentordningen... 4 Ældre med en alvorlig syns- og hørenedsættelse... 5 Døvblindhed og kompenserende

Læs mere

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD NOTAT Titel Fra: Til: Resumé: Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD Servicestyrelsen, fungerende chef i Handicapenheden Bente Meunier ADHD

Læs mere

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning.

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Virksomhedsplan for Bofællesskabet Højbo 2014 1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Til bofællesskabet er der tilknyttet

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

Projekt. Projektmandat. Projekttitel: Dokumentation og effektmåling. Projektleder: Henriette Holmskov. Projektejer: Jesper Ulm Jessen

Projekt. Projektmandat. Projekttitel: Dokumentation og effektmåling. Projektleder: Henriette Holmskov. Projektejer: Jesper Ulm Jessen Projekt Projektmandat Projekttitel: Dokumentation og effektmåling Projektleder: Henriette Holmskov Projektejer: Jesper Ulm Jessen Den brændende platform: Social- og Handicapcentret har gennem flere år

Læs mere

Kom godt i gang med brugerinddragelse på hopitaler

Kom godt i gang med brugerinddragelse på hopitaler Kom godt i gang med brugerinddragelse på hopitaler - En vejledning til hospitalsafdelinger der vil arbejde med brugerinddragelse Brugerinddragelse gør en forskel Brugerinddragelse er et aktuelt og voksende

Læs mere

Mestring og ADHD kursus for voksne med ADHD

Mestring og ADHD kursus for voksne med ADHD Evalueringsnotat Mestring og ADHD kursus for voksne med ADHD Med det her kursus har jeg kunnet forstå og rumme mig selv jeg har i tusindfold meget større selvværd, det er helt vildt. Jeg har aldrig kunnet

Læs mere

Gennemførelse BorgerBudget proces Hedensted Kommune

Gennemførelse BorgerBudget proces Hedensted Kommune Gennemførelse BorgerBudget proces Hedensted Kommune Før start Styregruppen fastlægger de enkelte deltageres roller og fordeler opgaver. Forslag til opgaver som bør fordeles: Tovholder Fundraising Sekretær

Læs mere

Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv.

Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv. PROJEKTBESKRIVELSE Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv. Baggrund for projektet Sundhed er på dagsordenen i kommunerne. Med start i strukturreformen

Læs mere

Værktøj 5 personalemøder Evaluering

Værktøj 5 personalemøder Evaluering Værktøj 5 personalemøder Evaluering Udarbejdet af Plambech & Bøgedal December 2012 Indhold Indledning... 3 Konklusion... 3 Forslag til tilpasninger af værktøj 5... 3 Programteori... 3 Evalueringsspørgsmål...

Læs mere

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Projektrapport Peter Holbaum-Hansen, LOF og Marlene Berth Nielsen, NETOP Juli 2009 [Skriv et resume af dokumentet her. Resumeet er normalt en kort beskrivelse

Læs mere

Den lokale læsehandlingsplan på Social- og Sundhedsskolen Syd Læsevejledningen november 2010

Den lokale læsehandlingsplan på Social- og Sundhedsskolen Syd Læsevejledningen november 2010 Social- og Sundhedsskolen Syd Den lokale læsehandlingsplan på Social- og Sundhedsskolen Syd Bjergparken 6200 Aabenraa Telefon 73 33 43 00 www.sosu-syd.dk e-mail: sosu@sosu-syd.dk Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

Kort udgave af rapport om evaluering af it-kompetenceudviklingsprojekt på Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus

Kort udgave af rapport om evaluering af it-kompetenceudviklingsprojekt på Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus Kort udgave af rapport om evaluering af it-kompetenceudviklingsprojekt på Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus For imødekomme behov for it-kompetenceudvikling og for at organisationen på SIA desuden kunne

Læs mere

Status den frivillige mentorindsats

Status den frivillige mentorindsats For unge der har et spinkelt voksent netværk, er ensomme eller er i en anden sårbar livssituation, vil det at have en frivillig mentor give den unge tryghed og styrke den unges selvværd og tillid til sig

Læs mere

Status den 25. februar 2015. Opfølgningsbesøg i Partnerskabsvirksomhederne i 2014

Status den 25. februar 2015. Opfølgningsbesøg i Partnerskabsvirksomhederne i 2014 1 Status den 25. februar 2015 Opfølgningsbesøg i Partnerskabsvirksomhederne i 2014 (252 besvarelser ud af 339 Partnerskabsvirksomheder). At nogle virksomheder ikke har fået opfølgningsbesøg med tilhørende

Læs mere

Derfor vil vi undersøge:

Derfor vil vi undersøge: Ansøgning fra Ungdomsskoleforeningen (USF) 1. Titel: Hvad er titlen på projektet/ opgaven? 2. Ansøger: Hvem er ansøger, herunder tovholder/ansvarlig, samt eventuelle samarbejdspartnere? 3. Formål og problemformulering:

Læs mere

Elektronisk ansøgningsskema

Elektronisk ansøgningsskema Den gode ansøgning Elektronisk ansøgningsskema Ansøgningsskema - login Hvis det er første gang du logger på, angiver du e-mail og klikker herefter Opret bruger. Du vil herefter modtage en e-mail med et

Læs mere

- Tidlig indsats (kontakt inden for de første tre måneder efter kommunen har fået kendskab til familien).

- Tidlig indsats (kontakt inden for de første tre måneder efter kommunen har fået kendskab til familien). Ansøgning Terapeutisk bistand til forældre til børn med handicap Kommune Københavns Kommune Puljens formål: Formålet med puljen er at styrke kommunernes mulighed for at iværksætte, udbrede og afprøve længerevarende

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER _ 2 _ Indholdsfortegnelse Målgrupper... 4 Døvblindekonsulentordningen... 5 Visitatorer og forebyggende medarbejdere: Ældre med en alvorlig syns- og hørenedsættelse...

Læs mere

Notat. Er jobcentrene klædt på til et økonomisk opsving?

Notat. Er jobcentrene klædt på til et økonomisk opsving? Notat Er jobcentrene klædt på til et økonomisk opsving? Lav ledighed og stigende beskæftigelse er en ønskeposition for dansk økonomi, men det kan blive en kort fornøjelse, for økonomiske opsving har det

Læs mere

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER _ INDHOLDSFORTEGNELSE Målgrupper... 3 Døvblindekonsulentordningen... 4 Visitatorer og forebyggende medarbejdere: Ældre med en alvorlig syns- og hørenedsættelse...

Læs mere

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning - VSU Udarbejdet af: Job og Aktiv Dato: 1. oktober 2012 Sagsid.: std Version nr.: 6 Kvalitetsstandard for Område Specialundervisning for voksne Kompenserende

Læs mere

Guide til evalueringsdesign med forsøgs og kontrolklasser til evalueringer af uddannelseseksperimenter eller andet forsøgs- og udviklingsarbejde

Guide til evalueringsdesign med forsøgs og kontrolklasser til evalueringer af uddannelseseksperimenter eller andet forsøgs- og udviklingsarbejde Guide til evalueringsdesign med forsøgs og kontrolklasser til evalueringer af uddannelseseksperimenter eller andet forsøgs- og udviklingsarbejde Trinmodel målrettet involverede undervisere og eksperimentansvarlige

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Hvem er målgruppen... 2 Redskabets anvendelsesmuligheder... 3 Fordele ved at anvende HPA-redskabet... 3 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af HPA-redskabet... 4 Rammer

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013.

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013. Dialogbaseret aftalestyring mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013 Ballerup Kommune 1. Præsentation af aftaleenheden Formål Organisationen tilbyder

Læs mere

Inddragende metoder brug børn og unges netværk

Inddragende metoder brug børn og unges netværk Inddragende metoder brug børn og unges netværk Inddragende metoder er anerkendte og velbeskrevne måder at arbejde systematisk med inddragelse af børn, unge og deres familier på Inddragende metoder Systematisk

Læs mere

Mangfoldighedsindsatsen kort og godt

Mangfoldighedsindsatsen kort og godt Mangfoldighedsindsatsen kort og godt Region Midtjylland Koncern HR Udvikling og arbejdsmiljø 2 Mangfoldighedsindsatsen kort og godt FORORD Region Midtjylland ønsker, at personalesammensætningen afspejler

Læs mere

Formålet er at se på sammenhænge mellem visiterede ydelser, metoder og indsats.

Formålet er at se på sammenhænge mellem visiterede ydelser, metoder og indsats. Tilsyn Uanmeldt tilsyn 29. oktober 2014 Bostøtte korpset Leder Mette Raabjerg Tilsynsførende Mia Gry Mortensen Tilsynsførende Hanne Vesterbæk Fogdal Tilsynsførende Pia Bjerring Strandbygaard Tilsynet 2014

Læs mere

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Projektbeskrivelse Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige Baggrund: I Assens kommune har langtidsledigheden generelt været faldende det seneste

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

At give en særlig støtte til unge med psykisk sygdom giver god mening

At give en særlig støtte til unge med psykisk sygdom giver god mening At give en særlig støtte til unge med psykisk sygdom giver god mening CAFA har taget status på projekt På Vej et metodeudviklingsprojekt, der har til formål at støtte unge med psykisk sygdom i uddannelse

Læs mere

Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb

Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb NOTAT Miljøteknologi J.nr.MST-134-00060 Ref. libec/ibnls Den 26. august 2015 Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb Baggrund Den offentlige sektor køber hvert år ind for knap

Læs mere

Professionshøjskolen UCC's handicappolitik for studerende

Professionshøjskolen UCC's handicappolitik for studerende Professionshøjskolen UCC's handicappolitik for studerende Ledelsessekretariatet Februar 2014 Ref.: KAHO FUNDAMENTET FOR UCC'S HANDICAPPOLITIK UCC's handicappolitik bygger på de 4 grundprincipper, som er

Læs mere

Håndbog til projektledelse

Håndbog til projektledelse Mere info kontakt Julie Kirstine Olsen Udviklingskonsulent juols@ikast-brande.dk Tlf.: 9960 4153 Mads Ballegaard Konsulent mabal@ikast-brande.dk Tlf.: 9960 4021 Produceret af Håndbog til projektledelse

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Projektlederhåndbog

Randers Social- og Sundhedsskole Projektlederhåndbog Randers Social- og Sundhedsskole Projektlederhåndbog - Guide til projektlederen 2012 Indhold Begrebsafklaringer... 2 Projekt... 2 Projektgruppe... 2 Projektleder... 2 Følgegruppe... 2 Styregruppe... 2

Læs mere

Forsøgsarbejdets titel: RIOO Redskab til Individuel Opsætning af Ordforslagsprogrammer.

Forsøgsarbejdets titel: RIOO Redskab til Individuel Opsætning af Ordforslagsprogrammer. CSU Center for Specialundervisning Holbæk d. 22. marts 2010 Foreløbig Projektbeskrivelse Forsøgsarbejdets titel: RIOO Redskab til Individuel Opsætning af Ordforslagsprogrammer. Indholdsbeskrivelse af forsøgsarbejdet

Læs mere

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2 Indholdsbeskrivelse Indholdsbeskrivelse...1 1. Projektkoordinator/medarbejder...2 2. Baggrunden for pilotprojektet...2 3. Formål...2 4. Målgruppe...2 5. Metode og arbejdsbeskrivelse...3 5.1. Empowerment

Læs mere

P R O J E K T B E S K R I V E L S E. Projekt om empowerment for personer fyldt 30 år

P R O J E K T B E S K R I V E L S E. Projekt om empowerment for personer fyldt 30 år P R O J E K T B E S K R I V E L S E Projekt om empowerment for personer fyldt 30 år 13. marts 2014 Implementering/ass Baggrund Det fremgår af aftalen om en reform af kontanthjælpssystemet, at der skal

Læs mere

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde P R O J EKTBESKRIVELSE Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde 1. Formål og baggrund for projektet Siden strukturreformen har kommunen fået flere opgaver på social- og sundhedsområdet,

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Dialogcafe i en forandrings tid Projektperiode : 1.11-15.12.09 Målgruppe

Læs mere

BY, LAND OG KULTUR KVALITETSAFTALE 2012-2013

BY, LAND OG KULTUR KVALITETSAFTALE 2012-2013 BY, LAND OG KULTUR KVALITETSAFTALE 2012-2013 Kvalitetsaftale 2012-2013 Indholdsfortegnelse AssensBibliotekerne - Kvalitetsaftale 2012-2013 1. Indledning......................................................................................2

Læs mere

Evalueringsguide. Fase 1: Opstart af evalueringsindsats Indledningsvis kan man med fordel stille følgende spørgsmål til projektet:

Evalueringsguide. Fase 1: Opstart af evalueringsindsats Indledningsvis kan man med fordel stille følgende spørgsmål til projektet: Evalueringsguide Denne guide er udarbejdet af Region Sjælland, Regional Udvikling, som inspiration til at evaluere og effektmåle projekter gennemført med tilskud fra de regionale udviklingsmidler. Evalueringsguiden

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN

VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN 1 Kløverengens virksomhedsplan 2012-2013 Indhold Indledning... 3 Hvorfor en virksomhedsplan?... 3 Hvad er Kløverengen?... 4 Hvad er Kløverengens kerneværdier?... 4

Læs mere

Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps

Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps Formålet er at skabe den overordnede kommunikative strategi og målsætning for Det Danske Spejderkorps frem til og med 2012 herunder at: 1. beskrive

Læs mere

Virksomhedsplan Solbakken

Virksomhedsplan Solbakken Virksomhedsplan Solbakken Indhold Indledning 2 Om Voksenhandicap. 3 En god by for alle 3 Den aktive borger 3 Medborgerskab 3 Social kapital 3 Økonomisk balance i et udviklingsperspektiv. 3 Borgeren bliver

Læs mere

Ressourceforløbsstrategi

Ressourceforløbsstrategi Ressourceforløbsstrategi I januar 2013 blev beskæftigelsesområdet fornyet med en omfattende fleks- og førtidspensionsreform. Reformen ændrede grundlæggende ved både betingelserne for førtidspension og

Læs mere

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv Projektbeskrivelse for udviklings- og forskningsprojektet: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring Baggrund Ifølge anbefalingerne fra

Læs mere

Proces for udarbejdelse af strategi for Albertslund Biblioteks arbejde med medborgerskab

Proces for udarbejdelse af strategi for Albertslund Biblioteks arbejde med medborgerskab Udviklingsforum: Medborgerskab og bibliotekerne Synopsis Albertslund Bibliotek Proces for udarbejdelse af strategi for Albertslund Biblioteks arbejde med medborgerskab Problemformulering: Hvad skal processen

Læs mere

SMTTE-MODELLEN en refleksionsmodel til pædagogisk udvikling og organisationsudvikling af Lena Uldall, Uldall Consult Aps, 2010

SMTTE-MODELLEN en refleksionsmodel til pædagogisk udvikling og organisationsudvikling af Lena Uldall, Uldall Consult Aps, 2010 SMTTE-MODELLEN en refleksionsmodel til pædagogisk udvikling og organisationsudvikling af Lena Uldall, Uldall Consult Aps, 2010 Bogstaverne i SMTTE står for: Sammenhæng Mål Tegn Tiltag Evaluering SMTTE-modellen

Læs mere

Det samlede projekt forventes at blive evalueret af ekstern evaluator.

Det samlede projekt forventes at blive evalueret af ekstern evaluator. Lærlingeprojektet Øget sikkerhed for elever i bygge- og anlægsbranchen Alt for mange lærlinge 1 og unge nyansatte kommer til skade i bygge- og anlægsvirksomheder og på byggepladser. Forskning om lærlinge

Læs mere

Et tilbud til 10 kriminalitetstruede familier i Bispehaven & Gellerup

Et tilbud til 10 kriminalitetstruede familier i Bispehaven & Gellerup By- og Boligudvalget 2013-14 BYB Alm.del endeligt svar på spørgsmål 84 Offentligt EN NY START EN NY START Januar 2014-december 2015 Et tilbud til 10 kriminalitetstruede familier i Bispehaven & Gellerup

Læs mere

Den gode gruppe Hvorfor, hvornår og hvordan?

Den gode gruppe Hvorfor, hvornår og hvordan? Den gode gruppe Hvorfor, hvornår og hvordan? Et inspirations- og vejledningspapir Indledning De bedste resultater kommer ofte via samarbejde på kryds og tværs af organisationen mellem frivillige, lokalkomiteer,

Læs mere

Herning Kommune FUNKTIONS- NEDSÆTTELSE OG ERHVERV. Center for Kommunikation

Herning Kommune FUNKTIONS- NEDSÆTTELSE OG ERHVERV. Center for Kommunikation Herning Kommune FUNKTIONS- NEDSÆTTELSE OG ERHVERV Center for Kommunikation 1 Center for Kommunikation CENTER FOR KOMMUNIKATION Centret består af: Synsafdelingen Handicapteknologiafdelingen Høreafdelingen

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske Regioner

Læs mere

Socialtilsyn Hovedstaden vurderer, at ledelse og medarbejdere er kompetente i forhold til målgruppen.

Socialtilsyn Hovedstaden vurderer, at ledelse og medarbejdere er kompetente i forhold til målgruppen. Regodkendelse af tilbuddet Følstruhusene. Følstruphusene er et tilbud etableret i henhold til servicelovens 85 og dermed omfattet af bestemmelserne i lov om socialtilsyn om godkendelse og tilsyn. Tilbuddet

Læs mere

11:30 12:00 Præsentation af evalueringsmodel metode og effekt

11:30 12:00 Præsentation af evalueringsmodel metode og effekt Program 11:30 12:00 Præsentation af evalueringsmodel metode og effekt 12:00 13:00 Frokost 13:00 13:40 Præsentation af evalueringsaktiviteter 13:40 13:50 Pause 13:50 14:30 Gruppediskussion: Hvad skal et

Læs mere

Socialudvalget 2013-14 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 349 Offentligt

Socialudvalget 2013-14 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 349 Offentligt Socialudvalget 2013-14 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 349 Offentligt Handleplanen Den aktuelle handleplan består af de 15 oprindelige aktiviteter plus yderligere 9 aktiviteter, der er føjet til

Læs mere

Den 21. august 2014. Sags ID: SAG-2013-07271 Dok.ID: 1829028. JSP@kl.dk/hkm Direkte 3370 3252 Mobil 2947 2313

Den 21. august 2014. Sags ID: SAG-2013-07271 Dok.ID: 1829028. JSP@kl.dk/hkm Direkte 3370 3252 Mobil 2947 2313 Projektbeskrivelse: Afdække og arbejde med nye roller på biblioteksområdet. Udvikling af nye funktioner på folkebibliotekerne hvilke roller og kompetencebehov sætter det på dagsordenen Folkebibliotekerne

Læs mere

Fra Jobcenter til uddannelse

Fra Jobcenter til uddannelse Projekttitel Fra Jobcenter til uddannelse Ansøgningen sendes til: Jobcenter Skive Att. LBR Skive v. Stine Mark Mail: scma@skivekommune.dk Tlf.: 9915 7254 Mobil: 2498 4988 Ansøgningen skal sendes i underskrevet

Læs mere

Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Tilbud

Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Tilbud Jobcenter Middelfart Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Marts 2011 COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 87 39 66 00 Telefax 87 39 66 60 wwwcowidk Jobcenter Middelfart Analyse

Læs mere

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE Dette notat beskriver mentorfunktionen i virksomhedscentrene. Denne funktion omfatter mange andre elementer end mentorfunktionen i individuelle virksomhedsforløb

Læs mere

Evaluering af Virksomhedsplan 2012 Indsatsområder

Evaluering af Virksomhedsplan 2012 Indsatsområder Evaluering af Virksomhedsplan 2012 Indsatsområder Indsatsområder 2012 Midtvejsevaluering juni 2012 Slutevaluering Mentorordning 100% af elever med mentorordning fra Hold Fastprojektet 2010-11 er stadig

Læs mere

Ansøgning om støtte. til projekt:

Ansøgning om støtte. til projekt: Ansøgning om støtte til projekt: FREMTIDENS MEDARBEJDER Ansøgningen sendes til: Silkeborg Kommune Att. LBR Silkeborg v/lauge Clemmensen Drewsensvej 58-60 8600 Silkeborg E-post: lc@silkeborg.dk Tlf. 8970

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

Bilag 1 Sundheds- og Omsorgsudvalgets handleplan til Inklusionspolitikken

Bilag 1 Sundheds- og Omsorgsudvalgets handleplan til Inklusionspolitikken KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Folkesundhed København NOTAT Bilag 1 Sundheds- og Omsorgsudvalgets handleplan til Inklusionspolitikken 2011-2014 I denne handleplan redegøres for hvordan

Læs mere

Digitaliseringen i praksis

Digitaliseringen i praksis Digitaliseringen i praksis Indholdsfortegnelse Digitaliseringen i praksis 3 Et bredt udviklingsbegreb 4 Involvering og synlighed 5 Projektorganisering 6-7 Dialoggruppe som et omdrejningsprojekt 8 Vurdering

Læs mere

Fredensborg Kommunes Leanstrategi 2009-2011

Fredensborg Kommunes Leanstrategi 2009-2011 Strategi og Ledelse Chsk 16. december 2008 Fredensborg Kommunes Leanstrategi 2009-2011 I. Formålet med Leanstrategien Fredensborg Kommune bliver med Lean en organisation, hvor medarbejdere og ledelse via

Læs mere