TP10 BETJENINGSVEJLEDNING PYROMETER TRT-BA-TP10-TC-001-DA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TP10 BETJENINGSVEJLEDNING PYROMETER TRT-BA-TP10-TC-001-DA"

Transkript

1 TP10 A BETJENINGSVEJLEDNING PYROMETER TRT-BA-TP10-TC-001-DA

2 Indholdsfortegnelse Anvisninger vedrørende betjeningsvejledningen Oplysninger om instrumentet Tekniske data Sikkerhed Transport og opbevaring Betjening Måleprincip Vedligeholdelse og reparation Bortskaffelse Overensstemmelseserklæring Anvisninger vedrørende betjeningsvejledningen Symboler Fare! Henviser til en fare, der kan medføre personskader. Oplysninger om instrumentet Funktionsbeskrivelse Pyrometeret TP 10 måler berøringsfrit overfladetemperaturer vha. en infrarød sensor. Til en nøjagtig bestemmelse af målespottets centrum er der integreret en indkobbelbar dual-laserpointer i instrumentet. Emissionsgraden for det materiale, der skal måles, kan indstilles individuelt. Desuden er instrumentet udstyret med en alarmfunktion. Hvis de fastlagte værdier over- eller underskrides, afgiver instrumentet et akustisk signal. Displayet kan efter behov belyses. En slukkeautomatik skåner batteriet, når instrumentet ikke er i brug. Fare på grund af laserstråling! Henviser til en fare for personskade på grund af laserstråling. Forsigtig! Henviser til en fare, der kan medføre materielle skader. Retlig henvisning Denne publikation erstatter alle foregående udgaver. Denne publikation må hverken helt eller delvist eller i nogen form reproduceres eller ved hjælp af elektroniske systemer bearbejdes, kopieres eller distribueres uden skriftlig tilladelse fra TROTEC. Ret til tekniske ændringer forbeholdes. Alle rettigheder forbeholdes. Varenavne anvendes uden garanti for fri anvendelighed, og i alt væsentligt følges producenternes skrivemåde. Alle varenavne er registreret. Der forbeholdes ret til konstruktionsændringer af hensyn til en kontinuerlig produktforbedring samt form- og farveændringer. Det leverede produkt kan afvige fra billederne af produktet. Det foreliggende dokument er udarbejdet med den nødvendige omhu. TROTEC påtager sig intet ansvar for eventuelle fejl eller udeladelser. Beregningen af valide måleresultater, følgeslutninger og deraf afledte foranstaltninger er udelukkende brugerens eget ansvar. TROTEC yder ingen garanti for rigtigheden af de fundne måleværdier eller måleresultater. Desuden påtager TROTEC sig intet ansvar for eventuelle fejl eller skader, der skyldes anvendelsen af de fundne måleværdier. TROTEC 1 Betjeningsvejledning - pyrometer TP10 DA

3 Oversigt over instrumentet Display Nr Visningselement HOLD E=0,95 Max 23.1 Min Mn Mx 8:28 Hi Lo 23.1 C Save 23.1 Avg Nr. Betjeningselement 1 Display 2 F3-taste 3 F2-taste 4 Mode-taste 5 F1-taste 6 Batterirum med dæksel 7 Måletaste 8 Dual-laserpointer 9 Infrarød sensor 10 Tilslutning af miniature-fladstik 11 USB-stik Visning af scan/hold 13 Visning af laser 14 Visning af USB 15 Klokkeslæt 16 Batteristatus 17 Visning af gemning/høj/lav 18 Øverste måleværdivisning 19 Visning af temperatur 20 Nederste måleværdivisning 21 Skala 22 Menu 23 Visning af min/dif 24 Visning af måleværdi 25 Visning af maks./gns. 26 Visning af emissionsværdi DA Betjeningsvejledning - pyrometer TP10 2

4 Tekniske data Model Vægt Mål H x B x D Temperaturområde Opløsning Målvisning TP g 168 mm x 56 mm x 225 mm -50 C til 1850 C (-58 F til 2912 F) 1000 C 0,1 C (0,1 F) > 1000 C 1 C (1 F) Laser klasse 2 (II), 630 til 670 nm, < 1 mw Nøjagtighed (ved omgivelsestemperaturer på 23 til 25 C (73 til 77 F)) -50 til 20 C (-58 til 68 F) 21 C til 500 C (69 F til 932 F) 501 C til 1000 C (933 F til 1832 F) 1001 C til 1850 C (1833 F til 3362 F) ± 3,0 C (5,4 F) ± 1 % ± 1 C (1,8 F) ± 1,5 % ± 2,0 % -50 til 20 C (-58 til 68 F) ± 1,5 C (2,7 F) Reproducerbarhed 21 C til 1000 C (69 F til 1832 F) ± 0,5 % ± 0,5 C (0,9 F) 1001 C til 1850 C (1833 F til 3362 F) ± 1 % Emissionsgrad kan indstilles fra 0,10 til 1,0 Reaktionstid: 150 ms Spektral følsomhed 8~14 μm Optisk opløsning (E:M) 75:1 Mindste målespot Ø 18 mm Automatisk frakobling Efter ca. 7 sekunder Driftsbetingelser 0 C til 50 C (32 F til 122 F), 10 til 90 % r.f. Opbevaringsforhold -10 C til 60 C (-2 F til 140 F), 10 til 90 % r.f. Spændingsforsyning 9 V-blokbatteri Kontaktsensor type K Temperaturområde -50 C til 300 C (-58 F til 572 F) Opløsning 0,1 C (0,1 F) Nøjagtighed ± 1,5 % ± 3 C (5 F) Reproducerbarhed ± 1,5 % Driftsbetingelser 0 C til 50 C (32 F til 122 F), 10 til 90 % r.f. Opbevaringsforhold -10 C til 60 C (-2 F til 140 F), 10 til 90 % r.f. Bemærk: Ud over den ved levering medfølgende kontaktsensor kan der også tilsluttes andre type K-temperaturfølere med miniature-fladstik til instrumentet. Pyrometeret kan behandle og vise måledataene fra den eksterne sensor i et måleområde fra -50 C til C. Medfølger ved levering 1 x pyrometer TP10 1 x batteri 9 V, blok 1 x instrumenttaske 1 x cd med software 1 x kontaktsensor type K 1 x USB-kabel 1 x ministativ 1 x kortfattet vejledning 3 Betjeningsvejledning - pyrometer TP10 DA

5 Sikkerhed Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt igennem, før instrumentet bruges, og opbevar den altid på et tilgængeligt sted. Anvend ikke instrumentet i olie-, svovl-, klor- eller saltholdig atmosfære. Beskyt instrumentet mod permanent, direkte sollys. Undgå at kigge direkte ind i laserstrålen. Ret ikke laserstrålen mod mennesker eller dyr. Fjern ikke sikkerhedsmærker, mærkater eller etiketter fra instrumentet. Hold alle sikkerhedsmærker, mærkater og etiketter i læsbar stand. Overhold lager- og driftsbetingelserne (se kapitel Tekniske data). Tilsigtet brug Apparatet er beregnet til temperaturmålinger med infrarød sensor inden for det måleområde, der er angivet i de tekniske data. Personer, der anvender instrumentet, skal have læst og forstået betjeningsvejledningen, og især kapitlet Sikkerhed Utilsigtet brug Apparatet må ikke anvendes i eksplosionsfarlige områder. Det må ikke rettes mod mennesker. TROTEC påtager sig intet ansvar for skader, der skyldes utilsigtet brug. I så fald bortfalder krav om erstatning. Personalets kvalifikationer Personer, der anvender dette apparat, skal: have læst og forstået betjeningsvejledningen, især kapitlet Sikkerhed. kende de farer, som opstår under arbejde med lasermålere. Resterende farer Fare på grund af laserstråling! Laserstråling klasse 2. Lasere i klasse 2 stråler kun i det synlige område og afgiver i vedvarende drift (længerevarende stråle) højest 1 milliwatt (mw) effekt. Ved et længerevarende, direkte kig ind i laserstrålen (over 0,25 sekund) kan der ske skade på nethinden. Undgå at kigge direkte ind i laserstrålen. Kig ikke ind i laserstrålen med optiske hjælpemidler. Undertryk ikke den refleksagtige lukning af øjenlågene ved et utilsigtet kig ind i laserstrålen. Ret ikke laserstrålen mod mennesker eller dyr. Fare! Hold tilstrækkelig afstand til varmekilder. Fare! Lad ikke emballagematerialet ligge og flyde. Det kan blive et farligt legetøj for børn. Fare! Apparatet er ikke legetøj og skal opbevares utilgængeligt for børn! Fare! Der kan udgå farer fra dette instrument, hvis det anvendes fagligt ukorrekt eller utilsigtet af personer, der ikke er blevet instrueret i brugen! Overhold personalekvalifikationerne! Forsigtig! For at undgå beskadigelser af instrumentet må du ikke udsætte det for ekstreme temperaturer, ekstrem luftfugtighed eller væde. Forsigtig! Brug ikke kraftige rengøringsmidler, skure- eller opløsningsmidler til rengøring af instrumentet! DA Betjeningsvejledning - pyrometer TP10 4

6 Transport og opbevaring Transport Til transport af instrumentet skal du bruge den medfølgende instrumenttaske. Opbevaring Når instrumentet ikke bruges, skal du overholde følgende lagerbetingelser: Tørt, På et sted, der er beskyttet mod støv og direkte sollys, Om nødvendigt beskyttet mod indtrængende støv med en plastindpakning. Opbevaringstemperaturen svarer til det oplyste område for driftstemperaturen i kapitlet Tekniske data. Ved længere tids opbevaring skal du tage batteriet ud. Anvend så vidt muligt den medfølgende instrumenttaske til opbevaring af instrumentet. Gennemførelse af måling Bemærk: Vær opmærksom på, at et skift fra et koldt sted til et varmere sted kan medføre dannelse af kondensvand på instrumentets printplade. Denne fysiske effekt, der ikke kan undgås, giver forkert måling. Displayet viser i så fald ingen eller forkerte måleværdier. Vent i nogle minutter, indtil instrumentet har indstillet sig efter de ændrede betingelser, før du foretager en måling. Sørg for, at den overflade, der skal måles, er fri for støv, snavs eller lignende substanser. For at opnå et mere præcist resultat på kraftigt reflekterende overflader, skal denne forsynes med mat afdækningstape eller mat sort farve med så høj og kendt emissionsgrad som muligt. Overhold forholdet på 75:1 mellem afstand og målespotdiameter Til nøjagtige målinger bør målegenstanden være mindst dobbelt så stor som målespottet. Betjening Isætning af batteri Sæt det medfølgende batteri i, før instrumentet tages i brug første gang. Forsigtig! Sørg for, at instrumentets overflade er tør, og at instrumentet er slukket Åbn batterirumsdækslet (28). 2. Forbind det nye batteri med battericlipsen (27) med den rigtige poling. 3. Sæt batteriet ind i batterirummet. 4. Luk batterirumsdækslet (28). 1. Ret instrumentet mod det objekt, der skal måles. 2. Tryk på måletasten (7). Hold måletasten (7) trykket ned, når du vil gennemføre en længere måling. Instrumentet tændes, og foretager en måling. På displayet vises symbolet SCAN (12). Den aktuelle måleværdi vises. 3. Slip måletasten (7). Apparatet stopper målingen. På displayet vises symbolet HOLD (12). Afhængig af instrumentets indstilling vises maks./ min.værdien eller Avg/Dif-værdien for den sidste måling. 5 Betjeningsvejledning - pyrometer TP10 DA

7 Indstillinger I den nederste linje på displayet vises en menu i tre dele. I denne menu kan der vælges forskellige indstillinger. Med Modetasten (4) kan du køre igennem de forskellige menuer. Eksempel på en menu: MxMn Save Avg Menuen aktiveres på følgende måde: F1-tasten (5) vælger den venstre funktion, i eksemplet MxMn. F2-tasten (3) vælger den midterste funktion, i eksemplet Save. F3-tasten (2) vælger den højre funktion, i eksemplet Avg. Indstilling af MAX/MIN-funktion MxMn Save Avg 2. Tryk på F1-tasten for at vælge MxMn. I den øverste måleværdivisning (18) vises maksimumværdien. I den nederste måleværdivisning (20) vises minimumværdien. På skalaen (21) vises den aktuelle måleværdis afvigelse fra minimumværdien som udslag. Indstilling af Avg/Dif-funktionen Vær opmærksom på, at gennemsnitsværdien genberegnes kontinuerligt under en måling, hvilket betyder, at der kan forekomme afvigelser i den viste Dif-værdi i hundrededel C-området. MxMn Save Avg 2. Tryk på F3-tasten (2) for at vælge Avg. I den øverste måleværdivisning (18) vises gennemsnitsværdien. I den nederste måleværdivisning (20) vises differencen mellem den aktuelle måleværdi og gennemsnitsværdien. På skalaen (21) vises differencen mellem den aktuelle måleværdi og gennemsnitsværdien. Anvendelse af Save-funktionen MxMn Save Avg 2. Tryk på F2-tasten for at vælge Save. Yes Esc 3. Tryk på F1-tasten (Yes) for at gemme måleværdien. Det varer et kort øjeblik, før måleværdien er gemt. På displayet lyser visningen Saving (18). Derefter vises igen den sidste måleværdi på displayet. 4. Eller tryk på F3-tasten (Esc) for at afbryde handlingen. På displayet vises den sidste måling. Anvendelse af Memory-funktionen Med Memory-funktionen kan du hente de værdier, som du har gemt med Save-funktionen, igen. Instrumentet er udstyret med 30 interne hukommelsespladser. Unit Mem ε 2. Tryk på F2-tasten. På displayet vises den sidst gemte værdi. Del 3. Tryk på F3- eller F1-tasten for at få vist de gemte værdier. 4. Tryk på F2-tasten for at vælge Del. Yes All Esc 5. Tryk på F1-tasten hvis du vil slette en måleværdi (Yes). Den aktuelt viste måleværdi slettes. 6. Tryk på F2-tasten hvis du vil slette alle måleværdier (All). Alle gemte måleværdier slettes. 7. Tryk på F3-tasten, hvis du vil afbryde processen (Esc). Del 8. Tryk på Mode-tasten (4) for at vende tilbage til måletilstanden. DA Betjeningsvejledning - pyrometer TP10 6

8 Indstilling af temperaturenhed Unit Mem ε 2. Tryk på F1-tasten. Unit C F 3. Tryk på F2-tasten for enheden C, eller tryk på F3-tasten for enheden F. 4. Tryk på Mode-tasten (4) for at forlade undermenuen. Indstilling af emissionsgrad Unit Mem ε 2. Tryk på F3-tasten. På displayet vises den sidst gemte værdi for emissionsgrad. Tab. 3. Tryk på F3- eller F1-tasten for at ændre emissionsgraden. Værdiområdet ligger mellem 0,10 og 1,00. Den valgte indstilling gemmes automatisk. 4. Tryk på F2-tasten for at vælge en specifik emissionsgrad. Tab. Der vises en liste med forskellige emissionsgrader: Default 0,95 0x Aluminium 0,30 0x Brass 0,50 0x Copper 0,60 Paint 0,93 5. Tryk på F3- eller F1-tasten for at vælge en specifik emissionsgrad. 6. Bekræft valget med F2-tasten. Den nye emissionsgrad er indstillet. 7. Tryk på Mode-tasten (4) for at forlade menuen. Bemærk: En indstillet, specifik emissionsgrad gemmes ikke i instrumentet, når der en gang er slukket for instrumentet. Instrumentet springer, når det tændes igen, altid tilbage til den tidligere, manuelt indstillede emissionsværdi. Aktivering/deaktivering af permanent måling Aktiveres funktionen, kører målingen indtil funktionen afsluttes. I denne periode kan der kun foretages indstilling i følgende menu: Lit Laser Lit Laser 2. Tryk på F1-tasten. Den permanente måling er aktiveret. Lit Laser 3. Tryk på F1-tasten. Den permanente måling er deaktiveret. Menuen ser igen ud som følger: Lit Laser Indstilling af displaybelysning Displaybelysningen er fra fabrikken slukket. Du kan indstille displaybelysningen på to måder. Mulighed 1: Via menuen. Lit Laser 2. Tryk på F2-tasten flere gange, indtil displayet har nået den ønskede belysning. Mulighed 2: Via de andre indstillinger. Hi Set Lo 2. Tryk på F2-tasten. Set 3. Tryk på F3- eller F1-tasten for at vælge punktet Backlight. 4. Bekræft valget med F2-tasten. OK 5. Tryk på F3- eller F1-tasten, indtil displayet har nået den ønskede belysning. 6. Bekræft valget med F2-tasten. 7. Tryk på Mode-tasten (4) for at vende tilbage til måleværdivisningen. Bemærk: Instrumentet husker den valgte indstilling, når det slukkes. 7 Betjeningsvejledning - pyrometer TP10 DA

9 Tænde eller slukke laserpointeren Laserpointeren er fra fabrikken slukket. Vær opmærksom på når laseren er tændt, at laserpointeren starter, så snart du trykker på måletasten (7) eller så snart du aktiverer den permanente måling. Fare på grund af laserstråling! Laserstråling klasse 2. Lasere i klasse 2 stråler kun i det synlige område og afgiver i vedvarende drift (længerevarende stråle) højest 1 milliwatt (mw) effekt. Ved et længerevarende, direkte kig ind i laserstrålen (over 0,25 sekund) kan der ske skade på nethinden. Undgå at kigge direkte ind i laserstrålen. Kig ikke ind i laserstrålen med optiske hjælpemidler. Undertryk ikke den refleksagtige lukning af øjenlågene ved et utilsigtet kig ind i laserstrålen. Ret ikke laserstrålen mod mennesker eller dyr Lit HOLD E=0,95 Laser Max 23.1 Min Mn Mx 8:28 Hi Lo 23.1 C Save 23.1 Avg Tryk på F3-tasten. På displayet vises symbolet Laser (13). Laserpointeren er aktiv, og tændes ved starten af den næste måling. 3. Tryk igen på F3-tasten. Visningen Laser (13) slukkes. Laserpointeren er slukket. Instrumentet husker den valgte indstilling, når det slukkes Indstilling af alarm Instrumentet har en alarmfunktion, for hvilken du kan fastlægge en øvre og en nedre alarmtærskel. Hvis disse værdier over- eller underskrides, lyder der et akustisk signal. Indstilling af den nederste alarmtærskel: Hi Set Lo 2. Tryk på F3-tasten for at indstille den nederste alarmtærskel. On På displayet vises den aktuelle værdi for den nederste alarmtærskel 3. Tryk på F2-tasten for at aktivere (On) eller deaktivere (Off) den nederste alarmtærskel. Med aktiveret, nederste alarmtærskel vises på displayet Lo (17). 4. Tryk på F3- eller F1-tasten for at indstille værdien. Hold efter behov tasterne trykket ned for at foretage større temperaturspring. 5. Tryk på Mode-tasten (4) for at vende tilbage til måleværdivisningen. Indstillingen for den nederste alarmtærskel er gemt. Indstilling af den øverste alarmtærskel: Hi Set Lo 2. Tryk på F1-tasten for at indstille den øverste alarmtærskel. On På displayet vises den aktuelle værdi for den øverste alarmtærskel 3. Tryk på F2-tasten for at aktivere (On) eller deaktivere (Off) den øverste alarmtærskel. Med aktiveret, øverste alarmtærskel vises på displayet Hi (17). 4. Tryk på F3- eller F1-tasten for at indstille værdien. Hold efter behov tasterne trykket ned for at foretage større temperaturspring. 5. Tryk på Mode-tasten (4) for at vende tilbage til måleværdivisningen. Indstillingen for den øverste alarmtærskel er gemt. Instrumentet husker den valgte indstilling, når det slukkes. DA Betjeningsvejledning - pyrometer TP10 8

10 Flere indstillingsmuligheder Du har mulighed for i undermenuen til punktet Set at foretage flere indstillinger af instrumentet. Hi Set Lo 2. Tryk på F2-tasten. Set Der vises følgende liste med indstillingsmuligheder: Punkt Time Date Backlight Buzzer Contrast APO Time Send Data Indstillingsmuligheder Indstilling af tid Indstillling af dato Indstilling af displaybelysning Indstilling af tastelyd og alarmlyd Indstilling af displayets kontrast Indstilling af slukkeautomatik Aktivere/deaktivere USB-funktion 3. Vælg de ønskede indstillingsmuligheder med F3- eller F1- tasten. 4. Bekræft valget med F2-tasten. 5. Vælg den ønskede indstilling med F3- eller F1-tasten. 6. Tryk på Mode-tasten (4) for at bekræfte dit valg. De ønskede indstillinger er gemt. USB-stik Via USB-stikket (11) på instrumentet kan du forbinde instrumentet med en pc. Så længe instrumentet er forbundet med pc en, forsynes det med strøm fra pc en. Instrumentet kan altså også bruges uden batteri, så længe det er forbundet med pc en. 1. Åbn klappen på siden af instrumentet. 2. Sæt USB-kablet i USB-stikket på instrumentet. 3. Tilslut USB-kablet til en pc. Vent nogle sekunder, indtil forbindelsen er etableret. Aktivere/deaktivere USB-funktion Bemærk: Aktiveringen af USB-funktionen er ikke nødvendig, hvis du kun vil gøre brug af strømforsyningen via USB-forbindelsen. USB-funktionen behøves kun til softwareunderstøttet måleserieregistrering i realtid. Hi Set Lo 2. Tryk på F2-tasten. Set 3. Vælg punktet Send Data og tryk på F2-tasten. Du kan nu vælge mellem Real Time og Memory 4. Vælg Real Time, hvis du vil aktivere USB-funktionen. 5. Tryk på F2-tasten for at skifte mellem On (aktivere) og Off (deaktivere). 6. Tryk på Mode-tasten (4) for at bekræfte dit valg. USB-funktionen er, afhængig af dit valg, aktiveret eller deaktiveret. 7. Hvis du vil overføre de i instrumentet gemte måleværdier til pc en, skal du vælge Memory og bekræfte med OK. USB-tilstanden er så aktiv mens overførslen foregår, og deaktiveres derefter igen. Anvendelse af software til måleserieregistrering Kontrollér, at instrumentet vha. et USB-kabel er forbundet med en pc. Kontrollér, at der på pc en er installeret den software der er nødvendig til måleserieregistrering. Kontrollér, at USB-funktionen er aktiveret. Under hele målingen overføres og registreres både temperaturværdierne fra den infrarøde sensor og fra den eksterne sensor af K-typen (hvis den er tilsluttet). Bemærk: Den medfølgende software er et gratis tillæg uden for standardleveringsomfanget, og tilbydes til anvendelse uden support eller garanti. Programfladen, der udelukkende fås på engelsk, er generelt let forståelig kan anvendes intuitivt. Flere anvisninger vedr. anvendelsen findes i applikationen. 9 Betjeningsvejledning - pyrometer TP10 DA

11 Anvendelse af eksterne sensorer (kontaktsensor Type K) Ud over den berøringsfrie temperaturmåling kan man med måleinstrumentet foretage kontaktmålinger med en ekstern kontaktsensor af typen K. 1. Åbn klappen på siden af instrumentet. 2. Fastgør kontaktsensoren til sensorstikket (10) på instrumentet. Det varer nogle sekunder, før sensoren registreres. Under målingen vises måleværdien for kontaktsensoren i den nederste måleværdivisning (20). Måleprincip HOLD E=0,95 Max 23.1 TK Mn Mx 8:28 Hi Lo 23.1 C Save 23.1 Avg Instrumentet måler temperaturen ved hjælp af en infrarød sensor. Vigtige størrelser er målespotdiameteren og emissionsgraden. Målespot Vær opmærksom på forholdet mellem afstand og målespotdiameter. Jo større afstand de er til objektet, desto større er målespotdiameteren og desto mere upræcis er måleresultatet. Målespot (spot) Afstand (Distance) D:S = 75:1 18 mm (0,7 in) 1350 mm (53 in) Emissionsgrad Emissionsgraden beskriver den karakteristiske værdi for et materiales energiudstråling. Et materiales emissionsgrad afhænger af forskellige faktorer: Sammensætning Overfladebeskaffenhed Temperatur. Emissionsgraden kan ligge mellem 0,1 og 1 (teoretisk) mm (1,7 in) 3225 mm (127 in) Laser Infrarød Følgende kan bruges som tommelfingerregel: Er et materiale nærmest mørkt og dets overfladestruktur snarest mat, så har det sandsynligvis også en høj emissionsgrad. Jo lysere og glattere et materiales overflade er, desto lavere vil dets emissionsgrad sandsynligvis være. Jo højere emissionsgraden på den overflade der skal måles er, desto bedre egner den sig til en berøringsløs temperaturmåling ved hjælp af pyrometer eller varmekamera, da temperaturrefleksioner kan ignoreres. Indtastning af en så præcis emissionsværdi som muligt er uundgåelig for en nøjagtig måling. De fleste organiske materialer har en emissionsgrad på 0,95. Metalliske eller skinnende materialer har en meget lavere værdi. Tabel over emissionsgrad Material Emissionsgrad Aluminium, ru 0,1 til 0,3 Aluminium, legering A3003, oxideret 0,3 Aluminium, oxideret 0,2 til 0,4 Asbest 0,92 til 0,95 Asfalt 0,92 til 0,95 Basalt 0,7 Beton 0,92 til 0,95 Bitumen 0,98 til 1,00 Bly, oxideret 0,2 til 0,6 Bly, ru 0,4 Tagpap 0,95 Is 0,98 Jern (smedet), stump 0,9 Jern, oxideret 0,5 til 0,9 Jern, rustet 0,5 til 0,7 Emaljelak, sort 0,95 Jord 0,92 til 0,96 Maling (ikke alkalisk) 0,90 til 0,95 Maling (ikke-metallisk) 0,95 Gips 0,6 til 0,95 Glas, rude 0,85 til 0,95 Gummi 0,92 til 0,95 Støbejern, smeltet 0,2 til 0,3 Støbejern, ikke oxideret 0,2 Skind 0,98 Haynes legering 0,3 til 0,8 Varmelegemelak 0,95 Træ (naturligt) 0,9 til 0,95 Inconel, elektropoleret 0,15 Inconel, oxideret 0,7 til 0,95 Inconel, sandblæst 0,3 til 0,6 Kalksten 0,95 til 0,98 Kaborumdum 0,9 Keramik 0,88 til 0,95 Grus 0,95 Kulstof, grafit 0,7 til 0,85 Kulstof, ikke oxideret 0,8 til 0,9 Plast, uigennemsigtig 0,95 Kobber, oxideret 0,4 til 0,8 Lak 0,80 til 0,95 Marmor 0,90 til 0,95 DA Betjeningsvejledning - pyrometer TP10 10

12 Material Messing, højglanspoleret 0,3 Messing, oxideret 0,5 Molybdæn, oxideret 0,2 til 0,6 Nikkel, oxideret 0,2 til 0,5 Papir (alle farver) 0,9 Plastik 0,85 til 0,95 Puds 0,90 til 0,95 Sand 0,9 Sne 0,9 Stål, grovplade 0,4 til 0,6 Stål, koldvalset 0,7 til 0,9 Stål, oxideret 0,7 til 0,9 Stål, poleret plade 0,1 Stål, rustfri 0,1 til 0,8 Stof (klæde) 0,95 Tapeter (ikke-metalliske) 0,95 Tekstiler (ikke-metalliske) 0,95 Titan, oxideret 0,5 til 0,6 Ler 0,90 til 0,95 Vand 0,93 Cement 0,90 til 0,96 Tegl (ru) 0,90 til 0,95 Zink, oxideret 0,1 Vedligeholdelse og reparation Emissionsgrad Batteriskift Batteriet skal skiftes, når symbolet for batteri (16) blinker på displayet, eller når instrumentet ikke længere kan tændes. Se Isætning af batteri på side 5. Rengøring Rengør instrumentet med en blød, let fugtig, fnugfri klud. Sørg for, at der ikke kommer fugt ind i huset. Brug ikke sprays, opløsningsmidler, alkoholholdige rengøringsmidler eller skuremidler, men kun rent vand til at fugte kluden. Bortskaffelse Elektroniske enheder hører ikke til i husholdningsaffaldet, men skal i EU i henhold til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2002/ 96/EF af 27. januar 2003 om affald af elektrisk og elektronisk udstyr bortskaffes på en faglig korrekt måde. Bortskaf dette instrument i henhold til bestemmelserne i den gældende lovgivning, når det ikke skal bruges længere. Overensstemmelseserklæring i henhold til EF-lavspændingsdirektivet 2006/95/EF og EF-direktivet 2004/108/EF om elektromagnetisk kompatibilitet. Hermed erklærer vi, at pyrometeret TP10 er udviklet, konstrueret og fremstillet i overensstemmelse med de nævnte EF-direktiver. -mærket finder du på instrumentets typeskilt. Producent: Trotec GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D Heinsberg Telefon: Fax: Heinsberg, den Direktør: Detlef von der Lieck Reparation Foretag ingen ændringer på instrumentet. Åbn aldrig instrumentets kabinet, og montér ikke reservedele. Henvend dig til producenten i forbindelse med reparation eller kontrol af instrumentet. 11 Betjeningsvejledning - pyrometer TP10 DA

13 Trotec GmbH & Co. KG Grebbener Str. 7 D Heinsberg

TP7 BETJENINGSVEJLEDNING PYROMETER TRT-BA-TP7-TC-001-DA

TP7 BETJENINGSVEJLEDNING PYROMETER TRT-BA-TP7-TC-001-DA TP7 A BETJENINGSVEJLEDNING PYROMETER TRT-BA-TP7-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Anvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Oplysninger om instrumentet... 1 Tekniske data... 2 Sikkerhed... 2 Transport

Læs mere

BP21 BETJENINGSVEJLEDNING PYROMETER TRT-BA-BP21-TC-001-DA

BP21 BETJENINGSVEJLEDNING PYROMETER TRT-BA-BP21-TC-001-DA BP21 A BETJENINGSVEJLEDNING PYROMETER TRT-BA-BP21-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Anvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Oplysninger om instrumentet... 1 Tekniske data... 2 Sikkerhed... 2 Transport

Læs mere

BF06 BRUGERVEJLEDNING LYSMÅLER TRT-BA-BF06-TC-001-DA

BF06 BRUGERVEJLEDNING LYSMÅLER TRT-BA-BF06-TC-001-DA BF06 DA BRUGERVEJLEDNING LYSMÅLER TRT-BA-BF06-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Anvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Oplysninger om apparatet... 1 Tekniske data... 2 Sikkerhed... 2 Transport

Læs mere

BC21 BRUGERVEJLEDNING LUFTFUGTIGHEDS / TEMPERATURMÅLEAPPARAT TRT-BA-BC21-TC-001-DA

BC21 BRUGERVEJLEDNING LUFTFUGTIGHEDS / TEMPERATURMÅLEAPPARAT TRT-BA-BC21-TC-001-DA BC21 DA BRUGERVEJLEDNING LUFTFUGTIGHEDS / TEMPERATURMÅLEAPPARAT TRT-BA-BC21-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Anvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Oplysninger om apparatet... 1 Tekniske data...

Læs mere

BA06 BRUGERVEJLEDNING ANEMOMETER TRT-BA-BA06-TC-001-DA

BA06 BRUGERVEJLEDNING ANEMOMETER TRT-BA-BA06-TC-001-DA BA06 DA BRUGERVEJLEDNING ANEMOMETER TRT-BA-BA06-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Anvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Oplysninger om apparatet... 1 Tekniske data... 2 Sikkerhed... 2 Transport

Læs mere

BS06 BRUGERVEJLEDNING DIGITAL LYDNIVEAUMÅLER TRT-BA-BS06-TC-001-DA

BS06 BRUGERVEJLEDNING DIGITAL LYDNIVEAUMÅLER TRT-BA-BS06-TC-001-DA BS06 DA BRUGERVEJLEDNING DIGITAL LYDNIVEAUMÅLER TRT-BA-BS06-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Anvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Oplysninger om apparatet... 1 Tekniske data... 2 Sikkerhed...

Læs mere

BX09 BETJENINGSVEJLEDNING ENERGIOMKOSTNINGSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-001-DA

BX09 BETJENINGSVEJLEDNING ENERGIOMKOSTNINGSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-001-DA BX09 DA BETJENINGSVEJLEDNING ENERGIOMKOSTNINGSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om enheden... 2 Tekniske data...

Læs mere

BP2F BETJENINGSVEJLEDNING LEVNEDSMIDDEL IR-TERMOMETER TRT-BA-BP2F-TC-001-DA

BP2F BETJENINGSVEJLEDNING LEVNEDSMIDDEL IR-TERMOMETER TRT-BA-BP2F-TC-001-DA BP2F A BETJENINGSVEJLEDNING LEVNEDSMIDDEL IR-TERMOMETER TRT-BA-BP2F-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 01 Sikkerhed... 02 Oplysninger om instrumentet... 02

Læs mere

BC06 BETJENINGSVEJLEDNING TERMOHYGROMETER TRT-BA-BC06-TC-002-DA

BC06 BETJENINGSVEJLEDNING TERMOHYGROMETER TRT-BA-BC06-TC-002-DA BC06 DA BETJENINGSVEJLEDNING TERMOHYGROMETER TRT-BA-BC06-TC-002-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om enheden... 3 Tekniske data... 4

Læs mere

BM31 BRUGERVEJLEDNING FUGTINDIKATOR TRT-BA-BM31-TC-001-DA

BM31 BRUGERVEJLEDNING FUGTINDIKATOR TRT-BA-BM31-TC-001-DA BM31 DA BRUGERVEJLEDNING FUGTINDIKATOR TRT-BA-BM31-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Anvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Oplysninger om apparatet... 1 Tekniske data... 2 Sikkerhed... 3 Transport

Læs mere

BG20 BETJENINGSVEJLEDNING KULMONOXID- MÅLEINSTRUMENT TRT-BA-BG20-TC-001-DA

BG20 BETJENINGSVEJLEDNING KULMONOXID- MÅLEINSTRUMENT TRT-BA-BG20-TC-001-DA BG20 A BETJENINGSVEJLEDNING KULMONOXID- MÅLEINSTRUMENT TRT-BA-BG20-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 01 Oplysninger om instrumentet... 02 Tekniske data...

Læs mere

BE17 BETJENINGSVEJLEDNING SPÆNDINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-DA

BE17 BETJENINGSVEJLEDNING SPÆNDINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-DA BE17 DA BETJENINGSVEJLEDNING SPÆNDINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om enheden... 3 Tekniske data... 3

Læs mere

TIH 500 S / TIH 700 S

TIH 500 S / TIH 700 S TIH 500 S / TIH 700 S A BETJENINGSVEJLEDNING INFRARØD VARMEPANEL TRT-BA-TIH500STIH700S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om instrumentet...

Læs mere

BB25 BETJENINGSVEJLEDNING LAGTYKKELSESMÅLER TRT-BA-BB25-TC-002-DA

BB25 BETJENINGSVEJLEDNING LAGTYKKELSESMÅLER TRT-BA-BB25-TC-002-DA BB25 A BETJENINGSVEJLEDNING LAGTYKKELSESMÅLER TRT-BA-BB25-TC-002-DA Indholdsfortegnelse Anvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Oplysninger om instrumentet... 1 Tekniske data... 2 Sikkerhed...

Læs mere

BW10 BETJENINGSVEJLEDNING PH-MÅLEAPPARAT TRT-BA-BW10-TC-001-DA

BW10 BETJENINGSVEJLEDNING PH-MÅLEAPPARAT TRT-BA-BW10-TC-001-DA BW10 DA BETJENINGSVEJLEDNING PH-MÅLEAPPARAT TRT-BA-BW10-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Den aktuelle version af betjeningsvejledningen og EU-overensstemmelseserklæringen

Læs mere

BT40 BETJENINGSVEJLEDNING GRILLTERMOMETER TRT-BA-BT40-TC-002-DA

BT40 BETJENINGSVEJLEDNING GRILLTERMOMETER TRT-BA-BT40-TC-002-DA BT40 DA BETJENINGSVEJLEDNING GRILLTERMOMETER TRT-BA-BT40-TC-002-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om enheden... 3 Tekniske data... 5

Læs mere

TDS 75 / TDS 100 / TDS 120

TDS 75 / TDS 100 / TDS 120 TDS 75 / TDS 100 / TDS 120 DA BETJENINGSVEJLEDNING EL-VARMEAPPARAT TRT-BA-TDS-75-100-120-TC-002-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om

Læs mere

TDS 30 BETJENINGSVEJLEDNING ELEKTRISK VARMEBLÆSER TRT-BA-TDS30-TC-001-DA

TDS 30 BETJENINGSVEJLEDNING ELEKTRISK VARMEBLÆSER TRT-BA-TDS30-TC-001-DA TDS 30 A BETJENINGSVEJLEDNING ELEKTRISK VARMEBLÆSER TRT-BA-TDS30-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Anvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 1 Oplysninger om apparatet... 2 Transport

Læs mere

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TDS 75 DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TRT-BA-TDS 75 -TC-001-DA TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Læs mere

T260 BRUGERVEJLEDNING INFRARØDT- TERMOHYGROMETER TRT-BA-T260-TC-001-DA

T260 BRUGERVEJLEDNING INFRARØDT- TERMOHYGROMETER TRT-BA-T260-TC-001-DA T260 DA BRUGERVEJLEDNING INFRARØDT- TERMOHYGROMETER TRT-BA-T260-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Anvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Oplysninger om apparatet... 2 Tekniske data... 3 Sikkerhed...

Læs mere

TA400 BETJENINGSVEJLEDNING DYNAMISK-ANEMOMETER TRT-BA-TA400-TC-001-DA

TA400 BETJENINGSVEJLEDNING DYNAMISK-ANEMOMETER TRT-BA-TA400-TC-001-DA TA400 DA BETJENINGSVEJLEDNING DYNAMISK-ANEMOMETER TRT-BA-TA400-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om enheden... 3 Tekniske data...

Læs mere

Infrarødt termometer FIRT 800-Pocket Betjeningsvejledning

Infrarødt termometer FIRT 800-Pocket Betjeningsvejledning Infrarødt termometer FIRT 800-Pocket Betjeningsvejledning BETJENINGSELEMENTER 1) Infrarød sensor 2) Laserstråle 3) LCD display 4) tast / belysning 5) tast / laserstråle 6) Mode tast 7) Udløser til temperaturmåling

Læs mere

BO26 BETJENINGSVEJLEDNING VIDEOSKOP TRT-BA-BO26-TC-001-DA

BO26 BETJENINGSVEJLEDNING VIDEOSKOP TRT-BA-BO26-TC-001-DA BO26 DA BETJENINGSVEJLEDNING VIDEOSKOP TRT-BA-BO26-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Oplysninger om instrumentet... 2 Tekniske data... 3 Sikkerhed... 4

Læs mere

TTV 1000 S / TTV 2500 S

TTV 1000 S / TTV 2500 S TTV 1000 S / TTV 2500 S A BETJENINGSVEJLEDNING TRANSPORTVENTILATOR TRT-BA-TTV1000S_2500S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... H - 01 Sikkerhed... H - 02 Oplysninger

Læs mere

PC200 BETJENINGSVEJLEDNING PARTIKELTÆLLER TRT-BA-PC200-TC-001-DA

PC200 BETJENINGSVEJLEDNING PARTIKELTÆLLER TRT-BA-PC200-TC-001-DA PC200 DA BETJENINGSVEJLEDNING PARTIKELTÆLLER TRT-BA-PC200-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Om denne betjeningsvejledning... 1 Sikkerhed... 2 Informationer om apparatet... 2 Tekniske data... 4 Betjening...

Læs mere

TDS 20 R / TDS 30 R / TDS 50 R

TDS 20 R / TDS 30 R / TDS 50 R TDS 20 R / TDS 30 R / TDS 50 R A BETJENINGSVEJLEDNING ELEKTRISK VARMEBLÆSER TRT-BA-TDS20R-30R-50R-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Anvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 1 Oplysninger

Læs mere

BC25 BETJENINGSVEJLEDNING TERMOHYGROMETER TRT-BA-BC25-TC-001-DA

BC25 BETJENINGSVEJLEDNING TERMOHYGROMETER TRT-BA-BC25-TC-001-DA BC25 DA BETJENINGSVEJLEDNING TERMOHYGROMETER TRT-BA-BC25-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Den aktuelle version af betjeningsvejledningen og EUoverensstemmelseserklæringen

Læs mere

Infrarødt termometer FIRT 550-Pocket Betjeningsvejledning

Infrarødt termometer FIRT 550-Pocket Betjeningsvejledning Infrarødt termometer FIRT 550-Pocket Betjeningsvejledning BETJENINGSELEMENTER 1) Infrarød sensor 2) LCD display 3) tast / laserstråle 4) tast / belysning 5) Mode tast 6) Udløser til temperaturmåling 7)

Læs mere

TAC 750 E BETJENINGSVEJLEDNING LUFTRENSER TRT-BA-TAC750E-TC-002-DA

TAC 750 E BETJENINGSVEJLEDNING LUFTRENSER TRT-BA-TAC750E-TC-002-DA TAC 750 E A BETJENINGSVEJLEDNING LUFTRENSER TRT-BA-TAC750E-TC-002-DA Indholdsfortegnelse Anvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Oplysninger om apparatet... 2 Sikkerhed... 3 Transport og opbevaring...

Læs mere

TTV 4500 S BETJENINGSVEJLEDNING AKSIALVENTILATOR TRT-BA-TTV4500S-TC-001-DA

TTV 4500 S BETJENINGSVEJLEDNING AKSIALVENTILATOR TRT-BA-TTV4500S-TC-001-DA TTV 4500 S DA BETJENINGSVEJLEDNING AKSIALVENTILATOR TRT-BA-TTV4500S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen...g - 1 Sikkerhed...G - 2 Oplysninger om instrumentet...g

Læs mere

Alt-i-én-fugtmåler. Brugsanvisning

Alt-i-én-fugtmåler. Brugsanvisning Brugsanvisning Alt-i-én-fugtmåler Model MO290 Måler fugt i træ og byggematerialer uden at skade overfladen eller med ekstern stikbensmåler. Hygrometeret måler luftfugtighed og luftens temperatur. Måleren

Læs mere

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13 DK Betjeningsvejledning STABILA REC 300 Digital er en receiver, som er nem at betjene, til hurtig registrering af roterende lasere. Med Receiver REC 300 Digital kan der modtages laserstråler fra rotationslasere,

Læs mere

T660 BRUGERVEJLEDNING MATERIALEFUGTMÅLER TRT-BA-T660-TC-001-DA

T660 BRUGERVEJLEDNING MATERIALEFUGTMÅLER TRT-BA-T660-TC-001-DA T660 DA BRUGERVEJLEDNING MATERIALEFUGTMÅLER TRT-BA-T660-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Anvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Oplysninger om apparatet... 2 Tekniske data... 3 Sikkerhed... 3

Læs mere

DistanceMaster One. Laser 650 nm SPEED SHUTTER

DistanceMaster One. Laser 650 nm SPEED SHUTTER DK 16 Laser 650 nm SPEED SHUTTER Laser 02 2 x Typ AAA / LR03 1,5V / Alkaline x x y = m 2 y z x y x y z = m 3 03 ! Læs betjeningsvejledningen og det vedlagte hæfte Garantioplysninger og supplerende anvisninger

Læs mere

TDS 10 / TDS 20 TDS 30 / TDS 50

TDS 10 / TDS 20 TDS 30 / TDS 50 TDS 10 / TDS 20 TDS 30 / TDS 50 A BETJENINGSVEJLEDNING EL-VARMEAPPARAT TRT-BA-TDS10-20-30-50-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger

Læs mere

Laser Distancer LD 320. Betjeningsvejledning

Laser Distancer LD 320. Betjeningsvejledning Laser Distancer LD 30 da Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse Instrumentopsætning - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Introduktion- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Oversigt

Læs mere

TTK 75 ECO BETJENINGSVEJLEDNING LUFTAFFUGTER TRT-BA-TTK75ECO-TC-002-DA

TTK 75 ECO BETJENINGSVEJLEDNING LUFTAFFUGTER TRT-BA-TTK75ECO-TC-002-DA TTK 75 ECO A BETJENINGSVEJLEDNING LUFTAFFUGTER TRT-BA-TTK75ECO-TC-002-DA Indholdsfortegnelse Anvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 01 Oplysninger om apparatet... 02 Sikkerhed... 04 Transport...05

Læs mere

TFV 10 S / TFV 30 S BETJENINGSVEJLEDNING TURBOVENTILATOR TRT-BA-TFV10STFV30S-TC-003-DA

TFV 10 S / TFV 30 S BETJENINGSVEJLEDNING TURBOVENTILATOR TRT-BA-TFV10STFV30S-TC-003-DA TFV 10 S / TFV 30 S DA BETJENINGSVEJLEDNING TURBOVENTILATOR TRT-BA-TFV10STFV30S-TC-003-DA Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen Symboler Fare på grund af elektrisk strøm! Henviser til farer på

Læs mere

Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Ibrugtagning... 6 Anvendelse... 7 Fejlmeldinger... 8 Bortskaffelse... 9 Tekniske data...

Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Ibrugtagning... 6 Anvendelse... 7 Fejlmeldinger... 8 Bortskaffelse... 9 Tekniske data... Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Om dette apparat...4 Generelt...4 Korrekt håndtering af batterierne...5 Foretag aldrig reparationer på egen hånd...5 Ibrugtagning... 6 Kontroller leveringen...6

Læs mere

T210 BRUGERVEJLEDNING TERMOHYGROMETER TRT-BA-T210-TC-001-DA

T210 BRUGERVEJLEDNING TERMOHYGROMETER TRT-BA-T210-TC-001-DA T210 DA BRUGERVEJLEDNING TERMOHYGROMETER TRT-BA-T210-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Anvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Oplysninger om apparatet... 2 Tekniske data... 3 Sikkerhed... 3 Transport

Læs mere

BD20 BETJENINGSVEJLEDNING LASERAFSTANDSMÅLER TRT-BA-BD20-TC-002-DA

BD20 BETJENINGSVEJLEDNING LASERAFSTANDSMÅLER TRT-BA-BD20-TC-002-DA BD0 A BETJENINGSVEJLEDNING LASERAFSTANDSMÅLER TRT-BA-BD0-TC-00-DA Indholdsfortegnelse Anvisninger vedrørende etjeningsvejledningen... Oplysninger om instrumentet... Tekniske data... Sikkerhed... 4 Transport

Læs mere

Receiver REC 150. da Betjeningsvejledning

Receiver REC 150. da Betjeningsvejledning Receiver da Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning STABILA er en receiver, som er nem at betjene, til hurtig registrering af roterende lasere. Med Receiver kan der modtages laserstråler fra rotationslasere,

Læs mere

Personvægt MD Betjeningsvejledning

Personvægt MD Betjeningsvejledning Personvægt MD 13523 Betjeningsvejledning Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Om dette apparat... 4 Generelt... 4 Håndter batterierne korrekt... 4 Reparer aldrig selv... 5 Pakkens indhold... 5 Isætning af

Læs mere

Model 65 Infrared Thermometer

Model 65 Infrared Thermometer Model 65 Infrared Thermometer Brugsanvisning Indledning Fluke Model 65 Infrared Thermometer er et afstandstermometer med lasersigte. Termometeret viser et objekts overfladetemperatur ved at registrere

Læs mere

o RUS Инструкция по эксплуатации Прибор для измерения

o RUS Инструкция по эксплуатации Прибор для измерения D Bedienungsanleitung Luftfeuchte- & Temperaturmessgerät A - 1 G Operating Manual Humidity & Temperature Meter........ B - 1 F Manuel d utilisation Appareil de mesure de la température / de l humidité

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Brugsanvisning Varenr.: 9053293 Infrarødt termometer Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Infrarødt termometer - Varenr. 9053293 Beskrivelse: Infrarødt termometer.

Læs mere

Infrarødt termometer FIRT 1600 Data

Infrarødt termometer FIRT 1600 Data Infrarødt termometer FIRT 1600 Data Betjeningsvejledning 11/2011-1 - LEVERINGSOMFANG Infrarødt termometer FIRT 1600 Data, batteri, USB-kabel, ministativ, software, type-k sonde, taske. ADVARSELS- OG SIKKERHEDSOPLYSNINGER

Læs mere

Prexiso P50 - Indholdsfortegnelse

Prexiso P50 - Indholdsfortegnelse Prexiso P50 - Indholdsfortegnelse DK Instrumentopsætning - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -2 Oversigt - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -2 Display - - - - - -

Læs mere

FZ2011-8 BRUGSANVISNING

FZ2011-8 BRUGSANVISNING Personvægt Digital Body Analysis Model: FZ2011-8 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange år, bedes De venligst

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Dewalt DW03050 1

Indholdsfortegnelse. Dewalt DW03050 1 Indholdsfortegnelse DA Instrumentopsætning - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Introduktion- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Oversigt - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Elma 716 Differens Termometer med datalogger

Elma 716 Differens Termometer med datalogger Elma 716 Differens Termometer med datalogger El-nr. 63 98 204 907 Elma 716 side 2 1. INTRODUTION Instrumentet er et digital differenstermometer, der arbejder med type J,, T, E, N, R og S-følere. Temperatur

Læs mere

VEJRCENTER Betjeningsvejledning

VEJRCENTER Betjeningsvejledning VEJRCENTER Betjeningsvejledning INDLEDNING MeteoTronic vejrcenteret giver dig en professionel vejrudsigt for den aktuelle og de næste tre dage. Vejrudsigterne fremstilles af meteorologer og udsendes af

Læs mere

Betjenings- og vedligeholdelsesvejledning T100 HTM

Betjenings- og vedligeholdelsesvejledning T100 HTM Telestart T100 HTM Dansk 2 D Betjenings- og vedligeholdelsesvejledning T100 HTM Generelt Kære Webasto-kunde! Vi er glade for, at du har valgt dette Webasto-produkt. Vi går ud fra, at det værksted, der

Læs mere

Fugtighedsmåler FFM 100 Betjeningsvejledning

Fugtighedsmåler FFM 100 Betjeningsvejledning Fugtighedsmåler FFM 100 Betjeningsvejledning BETJENINGSELEMENTER: 1) Scanner 2) Display 3) Tænd/sluk tast 4) Baggrundsbelysning 5) Låg til batterirum 6) MEAS tast 7) Max./min. tast BRUG TIL FORMÅLET FFM

Læs mere

1 Symboler. 5 Ansvarsområder

1 Symboler. 5 Ansvarsområder A 1 2 B 3 G H 4 C 7 5 6 I J D 8 9 10 11 12 13 12 13 K 14 E F 1 Symboler 1.1 Advarselshenvisninger Advarselshenvisninger skelner mellem forskellige risikograder, idet der angives følgende signalord: Forsigtig

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

minipocket Brugsanvisning Høresystemer

minipocket Brugsanvisning Høresystemer minipocket Brugsanvisning Høresystemer Indhold Din fjernbetjening 4 Komponenter 5 Tastaturlås 6 Sådan parres høreapparaterne 7 Funktionsoversigt 11 Yderligere oplysninger 13 Rengøring 13 Udskiftning af

Læs mere

BD21 / BD26 BETJENINGSVEJLEDNING LASERAFSTANDSMÅLER TRT-BA-BD21-BD26-TC-001-DA

BD21 / BD26 BETJENINGSVEJLEDNING LASERAFSTANDSMÅLER TRT-BA-BD21-BD26-TC-001-DA BD / BD6 DA BETJENINGSVEJLEDNING LASERAFSTANDSMÅLER TRT-BA-BD-BD6-TC-00-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende etjeningsvejledningen... Sikkerhed... Oplysninger om enheden... Tekniske data... 4

Læs mere

Quartz- vækkeur ORIGINAL BETJENINGSVEJLEDNING /2017 Model-nr.: AN7-SW-51A, AN7-SW-54A, AN7-SW-54B, AN7-SW-55A, AN7-SW-55B

Quartz- vækkeur ORIGINAL BETJENINGSVEJLEDNING /2017 Model-nr.: AN7-SW-51A, AN7-SW-54A, AN7-SW-54B, AN7-SW-55A, AN7-SW-55B Quartz- vækkeur ORIGINAL BETJENINGSVEJLEDNING 25015959 09/2017 Model-nr.: AN7-SW-51A, AN7-SW-54A, AN7-SW-54B, AN7-SW-55A, AN7-SW-55B Dok./Rev.-Nr.: ALDIDKWE17_BA_V3 GENERELT Denne betjeningsvejledning

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 1.0. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerplade DT-900 kan du oplade din telefon eller en anden kompatibel enhed uden at skulle

Læs mere

Brugervejledning TAL Evolution

Brugervejledning TAL Evolution 1 BRUGSVEJLEDNING TAL EVOLUTION Serienr.: Ejer: Forhandler: Brdr. A & O Johansen, Rørvang 3, 2620 Albertslund. Forord TAL Evolution er startmodellen blandt de automatiske lasere. Her er THEIS ikke gået

Læs mere

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere.

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere. GENERELLE SPECIFIKATIONER FOR LCD FJERNBETJENINGEN Fjernbetjeningen har en transmissionsfrekvens på 434,5 MHz. Den strømforsynes med 3 AAA batterier på følgende måde: fjern dækslet til batterirummet ved

Læs mere

Indhold Sikkerhedsforskrifter... 4 Ibrugtagning... 6 Drift... 7

Indhold Sikkerhedsforskrifter... 4 Ibrugtagning... 6 Drift... 7 Indhold Sikkerhedsforskrifter... 4 Korrekt brug... 4 Generelt... 4 Korrekt håndtering af batterierne... 5 Reparer ikke selv... 5 Ibrugtagning... 6 Kontroller pakkens indhold... 6 Udskiftning af batteriet...

Læs mere

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Babyalarm 7010 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig følgende

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

IR 1500 S BETJENINGSVEJLEDNING VARMESTRÅLER TRT-BA-IR1500S-TC-002-DA

IR 1500 S BETJENINGSVEJLEDNING VARMESTRÅLER TRT-BA-IR1500S-TC-002-DA IR 1500 S DA BETJENINGSVEJLEDNING VARMESTRÅLER TRT-BA-IR1500S-TC-002-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om enheden... 3 Transport og opbevaring...

Læs mere

Brugsanvisning, oversættelse

Brugsanvisning, oversættelse Brugsanvisning, oversættelse Funktionsbeskrivelse Top 1. Display (LCD) 2. Read =tryk for Aflæsning 3. Zero =Nulstil 4. ON/Off Tænd/ sluk 5. Primær display 6. Sekundær display 7. Rustfri stål brønd til

Læs mere

BS-37 6 i 1 termometer Dansk Betjeningsvejledning. Garanti. Kære kunde,

BS-37 6 i 1 termometer Dansk Betjeningsvejledning. Garanti. Kære kunde, BS-37 6 i 1 termometer Dansk Betjeningsvejledning Garanti Kære kunde, Vi er glade for, at du har købt vores termometer BS-37 og vi håber du bliver tilfreds med dit køb. Såfremt der, imod alle forventninger,

Læs mere

PM AM

PM AM BRUGSVEJLEDNING DA 3.1 3.2 3.3! 4.1 4.3 4.5 4.7 4.9 4.2 4.4 4.6 4.8 4.10 PM AM C A DA Produktbeskrivelse: (A) Display modul (B) Håndledsrem (C) Sensor knap (D) USB stik D B DA Produkt beskrivelse Din personlige

Læs mere

Radiofjernbetjening. Eberspächer. Betjeningsvejledning

Radiofjernbetjening. Eberspächer. Betjeningsvejledning Radiofjernbetjening Betjeningsvejledning Eberspächer Import: Robert Bosch A/S Autodivision Telegrafvej 1 2750 Ballerup Tovejs radiofjernbetjening TP 5 til fjernbetjent start af bilvarmere og forvalg af

Læs mere

TTK 105 S BETJENINGSVEJLEDNING LUFTAFFUGTER TRT-BA-TTK105S-TC-002-DA

TTK 105 S BETJENINGSVEJLEDNING LUFTAFFUGTER TRT-BA-TTK105S-TC-002-DA TTK 105 S A BETJENINGSVEJLEDNING LUFTAFFUGTER TRT-BA-TTK105S-TC-002-DA Indholdsfortegnelse Anvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 01 Oplysninger om apparatet... 02 Sikkerhed... 04 Transport...

Læs mere

3ÅRS. Radiostyret analog vægur. Betjeningsvejledning Garantibevis. Modelnummer: FWUAN01 / FWUAN02 FWUAN03 / FWUAN04 Varenummer: 8102 II/14/2015

3ÅRS. Radiostyret analog vægur. Betjeningsvejledning Garantibevis. Modelnummer: FWUAN01 / FWUAN02 FWUAN03 / FWUAN04 Varenummer: 8102 II/14/2015 Radiostyret analog vægur Betjeningsvejledning Garantibevis Modelnummer: FWUAN01 / FWUAN02 FWUAN03 / FWUAN04 Varenummer: 8102 FWUAN01 FWUAN02 DK II/14/2015 FWUAN03 FWUAN04 3ÅRS GARANTI Indhold Anvendelsesområde

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere

Tyskland. 67663 Kaiserslautern KW 08/2016. Denisstr. 28A. Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH. Supra. Vindues- og døralarm

Tyskland. 67663 Kaiserslautern KW 08/2016. Denisstr. 28A. Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH. Supra. Vindues- og døralarm Supra Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH Denisstr. 28A 67663 Kaiserslautern Tyskland KW 08/2016 2508 4047 Vindues- og døralarm A 1 2 3 4 4x 5 6 4x B 7 8 9 10 11 12 13 15 16 14 1 Leveringsomfang/apparatdele

Læs mere

RC3-2. Brugsanvisning til RC3-2 fjernbetjeningen

RC3-2. Brugsanvisning til RC3-2 fjernbetjeningen RC3-2 Brugsanvisning til RC3-2 fjernbetjeningen I denne brugsanvisning kan fjernbetjeningen og andre dele se anderledes ud, end det du har. Desuden forbeholder vi os ret til ændringer. Høreapparater og

Læs mere

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange

Læs mere

Welch Allyn Connex Spot Monitor kort oversigt

Welch Allyn Connex Spot Monitor kort oversigt Welch Allyn Connex Spot Monitor kort oversigt Indholdsfortegnelse Tænd/slukknap...2 Sluk...2 Log på, og vælg en profil...2 Batteristatus...2 Skift profil...2 Start/stop blodtryk...2 Start intervaller...2

Læs mere

TFV 10 S / TFV 30 S BETJENINGSVEJLEDNING TURBOVENTILATOR TRT-BA-TFV10STFV30S-TC-001-DA

TFV 10 S / TFV 30 S BETJENINGSVEJLEDNING TURBOVENTILATOR TRT-BA-TFV10STFV30S-TC-001-DA TFV 10 S / TFV 30 S DA BETJENINGSVEJLEDNING TURBOVENTILATOR TRT-BA-TFV10STFV30S-TC-001-DA Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen Symboler Fare på grund af elektrisk strøm! Henviser til farer på

Læs mere

Betjeningsvejledning Kimo VT 300 /PRO/ST

Betjeningsvejledning Kimo VT 300 /PRO/ST Betjeningsvejledning Kimo VT 300 /PRO/ST Kimo VT 300 side 2 Forord...4 Betjeningspanel...4 Tilslutninger...4 Introduktion af menuer...5 Pressure menu Tryk målemenu...fejl! Bogmærke er ikke defineret. Autozero

Læs mere

Betjeningsvejledning Seba HL H2 Formiergas detektor. El.nr

Betjeningsvejledning Seba HL H2 Formiergas detektor. El.nr Betjeningsvejledning Seba HL H2 Formiergas detektor El.nr. 63 98 964 195 Indhold Garanti... 3 Beskrivelse... 3 Generelt... 3 Konstruktion... 3 Tekniske data... 3 Levering inkluderer... 4 HL H2 udstyr...

Læs mere

BeoLab 8002. Vejledning

BeoLab 8002. Vejledning BeoLab 8002 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du sætte strøm til hele systemet. Indikatorlampen lyser rødt, hvilket betyder, at højttalerne

Læs mere

Fjernbetjening Brugervejledning

Fjernbetjening Brugervejledning Fjernbetjening Brugervejledning Indhold Tilsigtet anvendelse 3 Generelt om sikkerhed 4 Udskiftning af batterier 8 Standard fjernbetjening (med display) 9 Standard fjernbetjening (med lysdiode) 11 epen

Læs mere

MultiSport DV609 Dansk

MultiSport DV609 Dansk ! MultiSport DV609 Dansk Notifikation: Videoudstyr med høj definition og høj rammehastighed belaster hukommelseskort meget. Afhængigt af dine indstillinger, anbefales det, at der bruges et 4 GB (eller

Læs mere

DK Betjeningsvejledning

DK Betjeningsvejledning DK Betjeningsvejledning DK BETJENINGSVEJLEDNING Du kan også finde betjeningsvejledningen på Leifheits hjemmeside www.leifheit.de Indholdsfortegnelse: 1. TEKNISKE DATA 2. MEDFØLGER VED LEVERING 3. TILSIGTET

Læs mere

T610 BRUGERVEJLEDNING MATERIALEFUGTMÅLER TRT-BA-T610-TC-002-DA

T610 BRUGERVEJLEDNING MATERIALEFUGTMÅLER TRT-BA-T610-TC-002-DA T610 A BRUGERVEJLEDNING MATERIALEFUGTMÅLER TRT-BA-T610-TC-002-DA Indholdsfortegnelse Anvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Oplysninger om apparatet... 2 Tekniske data... 3 Sikkerhed... 3 Transport

Læs mere

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug 1. Brugervejledning 2. Tak for dit køb af vores pen-optager. Læs venligst denne manual omhyggeligt og grundigt før ethvert forsøg på at betjene dette produkt og beholde den for din fremtids reference.

Læs mere

RC3-1. Brugsanvisning til RC3-1 fjernbetjeningen

RC3-1. Brugsanvisning til RC3-1 fjernbetjeningen RC3-1 Brugsanvisning til RC3-1 fjernbetjeningen I denne brugsanvisning kan fjernbetjeningen og andre dele se anderledes ud, end det du har. Desuden forbeholder vi os ret til ændringer. Høreapparater og

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

Digitalt hygro/termometer med dugvisning FHT 100 Betjeningsvejledning

Digitalt hygro/termometer med dugvisning FHT 100 Betjeningsvejledning Digitalt hygro/termometer med dugvisning FHT 100 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse I. Indledning II. Egenskaber III. Tastatur og funktioner IV. Gennemførsel af målinger V. Udskiftning af batteri

Læs mere

AW 10 S BETJENINGSVEJLEDNING LUFTVASKER TRT-BA-AW10S-TC-003-DA

AW 10 S BETJENINGSVEJLEDNING LUFTVASKER TRT-BA-AW10S-TC-003-DA AW 10 S DA BETJENINGSVEJLEDNING LUFTVASKER TRT-BA-AW10S-TC-003-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om enheden... 3 Transport og opbevaring...

Læs mere

VoiceLink Brugervejledning

VoiceLink Brugervejledning VoiceLink Brugervejledning Indhold Indhold VoiceLink 3 Medfølger leverancen 4 Tilsigtet brug 5 Generelle bemærkninger om sikkerhed 6 Før du starter 7 Anvende VoiceLink 10 Vedligeholdelse og behandling

Læs mere

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening 6304 5441 03/2001 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul Bedes læst omhyggeligt før betjening Kolofon Apparatet opfylder de grundlæggende krav i de gældende standarder

Læs mere

Infrarødt termometer FIRT 1000 DataVision

Infrarødt termometer FIRT 1000 DataVision Infrarødt termometer FIRT 1000 DataVision Betjeningsvejledning 10/2011-1 - LEVERINGSOMFANG Infrarødt termometer FIRT 1000 DataVision, genopladeligt batteri, oplader, USB-kabel, ministativ, software, type-k

Læs mere

Falsemaskine IDEAL 8305

Falsemaskine IDEAL 8305 Falsemaskine IDEAL 8305 Sikkerhedsforskrifter Læs denne brugsanvisning igennem inden maskinen tages i brug og vær opmærksom på sikkerhedsforskrifterne. Lad ikke børn betjene maskinen! - 2 - Sikkerhedsforskrifter

Læs mere

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com DM-18 Bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed

Læs mere

VIGTIGT INFORMATION Kære Kunde. Tak fordi du valgte UMA digitale vægt fra Casa Bugatti. Som ethvert andet produkt, skal dette produkt benyttes med omsorg og forsigtighed for ikke at skade vægten. FØR ANVENDELSE

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

ProfiScale MULTI Multimeter

ProfiScale MULTI Multimeter MULTI PS 7450 1,5 V 9V 200 mv 600 V 200 ma 1/10 A ProfiScale MULTI Multimeter dk Betjeningsvejledning BURG-WÄCHTER KG Altenhofer Weg 15 58300 Wetter Germany Extra Introduktion Kontroller i hvilke elektriske

Læs mere