Job- og personprofil. Klima-, natur- og miljøchef. Gentofte Kommune. Den 14. januar 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Job- og personprofil. Klima-, natur- og miljøchef. Gentofte Kommune. Den 14. januar 2014"

Transkript

1 Job- og personprofil Klima-, natur- og miljøchef Gentofte Kommune Den 14. januar 2014 Denne job- og personprofil for Gentofte Kommunes klima-, natur- og miljøchef indeholder: Introduktion Jobbet o Rammer og ansvarsområder o Udfordringer Personen o Baggrund o Kompetencer Rekrutteringsproces med tilhørende tidsplan

2 2 Løn- og ansættelsesvilkår

3 3 Introduktion Gentofte Kommune emmer af herlighedsværdier, knyttet til natur, kultur og fritidsliv. Gentofte Kommune er et attraktivt sted at bo, leve og arbejde. Kommunen passer på værdierne, og borgerne tilbydes service og ydelser af høj kvalitet, selvom skatten er lav. Budgetaftalen for 2014 har ikke kun fokus på en robust langsigtet økonomi og en effektiv kommune. Gentofte møder over en bred kam udfordringerne med en strategisk tilgang og politikudvikling, herunder som frikommune. Den strategiske tilgang gælder ikke mindst i forhold til klimatilpasning, natur, miljø og bæredygtighed. Kommunen rekrutterer en klima-, natur- og miljøchef, der er et centralt omdrejningspunkt for kommunens bestræbelser på en være en bæredygtig og klimavenlig kommune i forreste række. Også på klima-, natur- og miljøområdet er Gentofte Kommunes ambition høj og medarbejderne dygtige. Opgaverne handler om bæredygtighed i kommunens egen drift og udvikling, herunder indsatsen for klimamål med reduktion i CO 2 udledningerne for hele kommunen. Opgaveporteføljen omfatter tillige kommunens tilpasning til klimaændringer gennem håndtering af bl.a. vand og vind, natur- og grundvandsbeskyttelse, naturgenopretning samt forebyggelse og behandling af jordforurening. Sidst men ikke mindst er man på natur- og miljøområdet optaget af en lang række borgerrettede natur-, miljø- og klimaprojekter, der trækker bæredygtighed ind i hverdagen. Klima-, natur- og

4 4 miljøområdet er med andre ord besjælet af en god blanding af faglige udfordringer, gedigen myndighedsbehandling samt fokus på højt prioriterede politiske temaer. På kan du få uddybende informationer og viden om kommunen, dens historie, strategier samt politiske og administrative ledelse og medarbejdere. Læs også mere i Gentofte-Plan Jobbet Rammer og ansvarsområder Med et indbyggertal på ca borgere og en forventet fortsat vækst frem mod er Gentofte Kommune den tredje største kommune i Region Hovedstaden. Kommunen ledes overordnet af Kommunalbestyrelsen på 19 medlemmer, Økonomiudvalget og seks stående udvalg: Socialudvalget, Teknik- og Miljøudvalget, Børne- og Skoleudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Byplanudvalget samt Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget. Borgmester er Hans Toft.

5 5 Kommunens økonomi hviler på en grundlæggende god balance, der fastholder et højt serviceniveau og landets laveste beskatning. Kommunens serviceudgifter udgør ca. 3 mia. kr. De samlede udgifter andrager i 2014 godt 5,5 mia. kr., hvoraf reelt ca. 2 mia. kr. er udligning til andre kommuner. Gentofte-Plan er kommunens strategiske styringsværktøj, der hvert år sammenfatter budget og kommuneplanstrategi/kommuneplan. Planen indeholder Kommunalbestyrelsens vision og strategi for kommunen, udmøntet i tværgående politikker, mål og økonomi. Den gældende kommuneplan har fokus på: Grøn Strukturplan som løftestang til sundhed og trivsel Kulturarven Byens rum bevægelse, æstetik og arkitekturpolitik Planer for bydelene Detailhandel Klimaforandringer og bæredygtig udvikling Gentofte Kommune har i en årrække været pionér i forhold til indsatsen for bæredygtighed. Kommunalbestyrelsen vedtog i 2011 for tredje gang - Strategi for en bæredygtig udvikling denne gang for fireårsperioden , som fastlægger de overordnede mål og rammer for kommunens indsats for en mere bæredygtig udvikling af kommunen. I overensstemmelse med planloven omfatter strategiens

6 6 visioner og mål i hovedoverskrifter: Reduceret ressourceforbrug og mindsket miljøbelastning Bæredygtig byudvikling og byomdannelse Størst mulig hensyntagen til natur, rekreative værdier, jord og grundvand ved drift af grønne områder Inddragelse af borgere og erhvervsliv Strategien udmøntes dels gennem sektorplaner, dels gennem årlige handleplaner med beskrivelse af, hvilke indsatser kommunen vil gennemføre for at sikre en mere bæredygtig drift. Med Strategi for en bæredygtig udvikling sætter kommunen turbo på at inddrage borgere, virksomheder og interesseorganisationer i et tæt samarbejde om en mere bæredygtig udvikling. Det er et erklæret mål i 2014 at styrke samarbejdet med borgere og virksomheder om klima og bæredygtighed, ikke mindst gennem fremme af miljø- og klimavenlig adfærd. Også nye former for inddragelse, frivillighed, anvendelse af digitale medier samt selvbestemmelse vejer tungt. I Budgetaftalen for 2014 er der bl.a. fokus på klimainvesteringer og klimatilpasninger, herunder håndtering af regnmængder. Det foregår i et offensivt samspil med kommunens vand- og spildevandsselskab, Nordvand. Der er endvidere afsat en særlig pulje på 1 mio. kr. årligt til initiativer og projekter for bæredygtighed og klima med

7 7 fokus på borger- og virksomhedsrettede aktiviteter. Kommunens spildevandsplan kommer i høring i Der lægges også hér op til en ambitiøs og målrettet indsats i klimatilpasningens tegn. Kommunen er generelt i gang med at implementere et ambitiøst anlægsprogram med langsigtede investeringer i modernisering og vedligeholdelse af kommunens bygningsmasse, infrastruktur, idrætsfaciliteter, forskønnelse af kommunens bydelscentre samt investeringer i velfærdsteknologi og digitalisering. Det er en overordnet sigtelinje, at økonomisk, miljø- og samfundsmæssig bæredygtighed og tilgængelighed indtænkes konsekvent. Den kommunale forvaltning er administrativt forankret i en direktion, der ud over kommunaldirektøren består af fem direktører: Vicekommunaldirektør/teknisk direktør, direktør for børn, unge og fritid, direktør for social og sundhed, økonomidirektør og kulturdirektør. Gentofte Kommune lægger stor vægt på samarbejdskulturen mellem ledere og medarbejdere som afsættet for både den formelle organisationsstruktur og opgaveløsningen. Administrationen med tilhørende institutioner m.v. på decentralt niveau er opdelt i et antal klassiske ansvarsområder: Kommuneservice m.v.

8 8 Teknik og Miljø, herunder Klima, Natur og Miljø Kultur og Bibliotek Social og Sundhed, herunder Job og Ydelser, Forebyggelse og Sundhedsfremme samt Ældrepleje Børn, Unge og Fritid, herunder Dagtilbud og Skoler Tværgående funktioner (IT, Økonomi, Personale og Organisationsudvikling, Jura, Strategi og Udvikling) Gentofte Kommune råder over alt ca fuldtidsstillinger, svarende til ca ansatte. Klima, Natur og Miljø er teknisk direktørs ansvarsområde, og en del af Teknik og Miljø. Ud over Klima, Natur og Miljø består Teknik og Miljø af Fællessekretariatet, Park og Vej, Plan og Byg, Gentofte Ejendomme samt Beredskab, Bus og Hjælpemiddel. Klima, Natur og Miljø har i 2014 et driftsudgiftsbudget på godt 10 mio. kr., hvoraf administration af myndighedsopgaver andrager godt 6 mio. kr. Investeringerne på de tre indsatsområder andrager i 2014 godt 14,5 mio. kr. Afdelingen løser sine opgaver inden for rammerne af Teknik og Miljøs fælles administrative mål, der bl.a. omhandler: Aktive medborgere; medarbejdere som drivkraft; fra ide til handling ( eksekveringsevne ); samarbejde på tværs herunder med andre kommuner; digitalisering.

9 9 Afdelingen ledes af klima-, natur- og miljøchefen, der refererer til teknisk direktør, og indgår i Teknik og Miljøs chefgruppe. Klima, Natur og Miljø er organiseret i fire medstyrende teams, bemandet med 12 ansatte (10,5 årsværk): Klima og bæredygtighed Vand og natur Jordforurening Virksomheder og genesager Opgaveporteføljen omfatter: Klima og bæredygtighed Koordinering af tværgående indsats vedr. klima, klimatilpasningsplan og bæredygtighed, herunder samarbejde med grøn guide. Samarbejde med Københavns Kommune om fremtidige afgørende klimatilpasnings-indsatsen. Egen indsats, kampagner, inddragelse af borgere og virksomheder. Koordinering af arbejdet for opnåelse af CO 2 -reduktioner

10 10 Naturområdet Beskyttede naturtyper, tilsyn med fredningsbestemmelser, adgangsregler, udledning af spildevand, vand- og naturplaner, vandløb og kontrol af badevand Spildevandsplan og vandforsyningsplan Ansvarlig for samarbejdet med Nordvand om udarbejdelse af spildevandsplan og vandforsyningsplan Grundvandsområdet Indvinding af grundvand og kontrol med drikkevand samt indsatsplan for grundvandsbeskyttelse Jordforureningsområdet Olietanke, påbud om undersøgelser og oprensning af jordforurening, anvisning af jord og 8 tilladelser. Godkendelse af og tilsyn med virksomheder Miljøgodkendelser, tilsyn, kontrol med spildevand og kontrol med svømmebade. Genesager Klager over miljøgener i form af støj, lugt og støv fra virksomheder, midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter.

11 11 Natur- og Miljøsamarbejde Med Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk, Rudersdal, Ballerup, Herlev og Frederiksberg kommuner (indgået i år 2000) Opgaverne kan oversigtligt grupperes i to typer: Myndighedsopgaver, typisk med afsæt i lovgivning, og strategi- og udviklingsopgaver med afsæt i kommunens politiske målsætninger og prioriteringer på klima-, natur- og miljøområdet. Opgaveløsningen og hermed chefjobbet indeholder flere berøringsflader og løses i samspil med mange andre af kommunens enheder, andre kommuner og myndigheder samt eksterne interessenter. Klima-, natur- og miljøchefen har ansvaret for den samlede ledelse af Klima, Natur og Miljø s drift, myndighedsforvaltning og udvikling. Ledelsesarbejdet udføres i samspil med borgmester, Teknik og Miljøudvalget samt dennes formand, teknisk direktør samt Klima, Natur og Miljø s erfarne, dedikerede og veluddannede medarbejdere. Med afsæt i den samlede opgaveportefølje og med fokus på kerneområder og -ydelser omfatter klima-, natur- og miljøchefens ledelsesopgaver: Strategi- og udviklingsarbejde Personaleledelse, herunder faglig sparring, samt sikring af en kompetent og motiveret bemanding Sikring af myndighedsopgaver

12 12 Ressourcestyring og prioritering Fastlæggelse og forfølgelse af servicemål Planlægning, herunder risikovurderinger Rådgivning Servicering af direktør og politisk niveau Økonomi, budget og regnskab Faglig kvalitetssikring, tilsyn og opfølgning Klima-, natur- og miljøchefens evne til at formidle rammer og kontekst til afdelingens medarbejdere, og hermed understøtte forståelsen af at være en del af noget større, er vigtig. Samtidig vil chefens rolle som ambassadør for afdelingen komme mere i fokus i takt med fagområdernes stigende samfundsmæssige betydning. Udfordringer På kortere sigt (6-9 måneder efter ansættelsen) står den nye klima-, natur og miljøchef med en række spændende udfordringer: Få Gentofte-værdierne samt Klima, Natur og Miljø, dens historie, medarbejdere, kompetencer, ressourcer, opgaver, potentialer samt udfordringer ind under

13 13 huden. Herved skabes afsættet for dels at fastlægge de kommende års ledelsestilgang og organisering, dels sikre en fortsat faglig udvikling af hele afdelingen med vægt på klare mål og retning, stærk faglighed, team-baserede løsninger, motivation, trivsel, delegering og råderum Indtage sin plads i Teknik og Miljø s chefgruppe som en komplementær ressource med fokus på værdiskabelse, helhed og strategiudvikling Opbygge relationer til og sikre servicering af borgmester, Teknik og Miljøudvalget, dettes formand og øvrige medlemmer samt teknisk direktør Bidrage til at fastholde og cementere Gentofte Kommunes placering i front, når det handler om handling i forhold til klima og bæredygtighed. Der skal tænkes og ikke mindst samarbejdes på tværs og i helheder som både grøn kommune og klimakommune Fastholde sikker drift af høj kvalitet på myndighedsområdet (bl.a. jordforurening, miljøgodkendelser, klagesager), herunder gennem effektiv faglig og sagsmæssig kvalitetsstyring og samvirke med de seks øvrige kommuner i 7-kommunemiljøsamarbejdet Sammen med samarbejdspartnerne og gennem en intensiveret inddragelse af borgere og virksomheder gennem kampagner og projekter - ufortrødent forfølge målsætningerne for reduktion af CO 2 -udledningerne, fokusere energioptimering af kommunens egne ejendomme, fremme bæredygtighed i

14 14 affaldshåndtering og drift af veje og grønne områder, samt gennemføre klimatilpasninger over alt, hvor det er nødvendigt, ikke mindst i forhold til ekstremregn, storme og oversvømmelser Fortsætte og intensivere samarbejdet med Nordvand på drikkevands- og spildevandsområdet På det længere sigt (9-18 måneder efter ansættelsen) tiltrækker følgende udfordringer sig særlig opmærksomhed: Videreudvikle værdi- og resultatskabelse samt effektivitet i afdelingen, bl.a. baseret på viden om og fornemmelse for trends, innovation samt en fremadrettet styrings-, projekt- og kvalitetstilgang, frigjort fra lovkrav og stramme systemer Bidrage til formulering og implementering af næste fase i Teknik og Miljø s strategi og resultatskabelse: Hvad er næste træk? Iværksætte en analyse af, om Gentofte Kommunes planhierarki inden for klima, natur og miljø kan gøres mere overskueligt og/eller forenkles Opgradere digitaliseringen i Klima, Natur, og Miljø s opgaveløsning Videreudvikle samspil og dialog med borgere, virksomheder samt interne og eksterne samarbejdspartnere

15 15 Opdatere og videreudvikle miljøsamvirket med de seks øvrige kommuner i 7- kommune-samarbejdet fra vidensdeling til fællesskaber - med fokus på intensiveret samarbejde, synergi og fælles løsninger Synliggøre Klima, Natur og Miljø s resultater både i- og uden for Gentofte Kommune Personen Baggrund Det forventes, at den nye klima-, natur og miljøchef har en videregående uddannelse indenfor fagområderne klima, natur og miljø, der giver et fagligt afsæt, og som matcher stillingens placering mellem politik, samfund og forvaltning. Flerårig ledelsesmæssig erfaring i viden-tunge miljøer samt personlig modenhed er en forudsætning. Der ønskes indsigt i politisk ledede og komplekse organisationer. Erfaring fra ét eller gerne af flere af stillingens ansvarsområder og tværgående samspil vil blive positivt vurderet.

16 16 Kompetencer Det forventes derfor, at klima-, natur- og miljøchefen besidder en række faglige og ledelsesmæssige kompetencer: Vilje og evne til at se både opad, til siden, ned og ud i organisationen samt forstå, kommunikere og navigere efter forholdene eller med andre ord: Organisatorisk forståelse, evne til at designe og planlægge processer og sagsbehandling, erfaring med organisering, styring og opgaveløsning i projektform, samt flair for koordinering Faglig indsigt på klima-, natur- og miljøområdet og erfaring med at lede, myndighedsforvalte og skabe resultater på disse felter med et fremsynet blik Vilje og evne til med tydelighed at gå foran som en samlende rollemodel som personaleleder, hvor medarbejderne er drivkraften; sætte strategisk retning, lede og coache medarbejdere, få kompetencer og talent i spil, og skabe både resultater og arbejdsro, også under pres Vilje og evne til at anerkende krav og processer i en politisk ledet organisation politisk flair Er nytænkende og udviklingsorienteret - på faglige præmisser Vilje og evne til at stille skarpt, skære igennem, træffe beslutninger, handle, skabe resultater og afslutte

17 17 Styringsmæssige færdigheder, herunder evne til overblik og prioritering samt dokumenterede erfaringer med økonomi- og ressourcestyring Vilje og evne til at give sparring og feed back, delegere, motivere og udvikle teambaserede løsninger og fællesskab i miljøer, præget af stærk faglighed Trænet i at være proaktiv inddragende, kommunikerende og formidlende personaleleder, der skaber mening Besidde faglige og ledelsesmæssige færdigheder, der giver legitimitet og gennemslagskraft over for det politiske niveau med henblik på at understøtte og fremme politiske beslutninger og strategisk tænkning Vilje og evne til at nyttiggøre og praksisudvikle afdelingens faglige indsigt, forhandle samt afskærme organisationen på en hensigtsmæssige måde Forståelse for helhed, strategi og sammenhænge, både i et fagligt samt ledelses- og styringsmæssigt perspektiv Interesse og respekt for faglighed, drifts- og rutineopgaver med fokus på borgere, interessenter, kvalitetssikring og udviklingsperspektiver Færdigheder i intern og ekstern kommunikation, formidling og mediehåndtering i både skrift og tale

18 18 Det forventes, at klima-, natur og miljøchefen besidder en række personfaglige kompetencer: Naturlig autoritet og sikker dømmekraft som afsæt for evnen til at være et samlingspunkt Overblik, proportionssans og strategisk forståelse med blik for detaljen, også bag om det umiddelbart synlige Er robust med en høj stresstærskel Har drive, gennemslagskraft og kan træde i karakter, men også besidder empati, respekt for andre mennesker og rummelighed en samarbejdsprofil Er ordentlig, loyal, troværdig og sikker på sine værdier Er analytisk og struktureret Kan udfordre, give modspil og se flere perspektiver, både kritisk og konstruktivt Er opsøgende, tilgængelig, engageret, fleksibel og nysgerrig Har blik og evner for prioriteringer Man ser muligheder og går positivt til udfordringer Brænder for sagen gerne med smittende godt humør

19 19 Rekrutteringsproces med tilhørende tidsplan Ansøgningsfristen er den 7. februar 2014 kl ANSØGNING MÆRKES KLIMA-, NATUR- OG MILJØCHEF OG SENDES ELEKTRONISK TIL: Der er nedsat et ansættelsesudvalg, der udvælger ansøgere til 1. samtalerunde, der finder sted den 20. februar Bliver man indkaldt til denne samtale, får man besked den 18. februar efter kl. 11. Ansættelsesudvalget udvælger et mindre antal kandidater fra dette felt til 2. samtalerunde, der finder sted den 25. februar 2014 i tidsrummet Såfremt man ønsker at komme i betragtning, må man påregne at kunne møde på disse to samtale-dage. Ansættelsesudvalget vurderer ansøgerfeltet ud fra ledelsesmæssige, faglige og personligfaglige kompetencer og erfaringer, sammenholdt med job- og personprofilen. Konsulenten rådgiver udvalget og forestår interviewet under 1. samtalerunde, hvor der som hovedregel ikke være lejlighed for ansøgerne til at stille spørgsmål. Mellem 1. og 2. samtalerunde gennemfører konsulenten et dybdegående fokusinterview med hver af de efter 1. samtalerunde udvalgte kandidater. Fokusinterviewet kommer tæt på kandidatens ledelsessyn, personfaglige og

20 20 ledelsesmæssige kompetencer samt erfaringer fra kandidatens tidligere jobs, herunder stærke sider og udviklingspunkter. Interviewet finder sted den 21. februar Såfremt man ønsker at komme i betragtning til stillingen, må man ligeledes påregne at kunne møde ca. tre timer i løbet af denne dag. Mellem 1. og 2. samtalerunde indhenter konsulenten tre referencer på hver af de udvalgte kandidater: En leder, der har været kandidatens chef; en kollega på linje med kandidaten; en medarbejder. Referencepersoner bringes i forslag af kandidaten. Referencer tages kun efter aftale, er fortrolige og forelægges ikke kandidaterne og/eller ansættelsesudvalg. Konsulenten udarbejder en skriftlig sammenfatning til ansættelsesudvalgets fortrolige brug. Ansættelsesudvalget har efter 2. samtalerunde følgende grundlag for sin vurdering: Indtryk fra og resultater af 1. samtalerunde Indtryk fra og resultater af 2. samtalerunde Konsulentens skriftlige sammendrag af fokusinterviewet med evt. bemærkninger fra ansøgeren Et skriftligt referat af referencerne på kandidaten, indhentet af konsulenten Ansættelsesudvalget indstiller på dette grundlag til Gentofte Kommunes ledelse, hvem der er den foretrukne kandidat til ansættelse i stillingen.

21 21 Den valgte forventes at starte i jobbet i Gentofte Kommune den 1. april Interesserede ansøgere har mulighed for at kontakte teknisk direktør Lis Bjerremand, ( / ) eller rekrutteringskonsulent på opgaven, Søren Thorup ( ) for besvarelse af evt. spørgsmål i forbindelse med rekrutteringen. Løn- og ansættelsesvilkår Ansættelse sker i henhold til chefaftalen. Forventet årligt lønniveau kr. hvortil kommer pension samt mulighed for kvalifikationstillæg herudover. Søren Thorup, thorups kontor, den 14. januar 2014

Job- og personprofil. Park- og vejchef. Gentofte Kommune. 2. oktober 2013

Job- og personprofil. Park- og vejchef. Gentofte Kommune. 2. oktober 2013 Job- og personprofil Park- og vejchef 2. oktober 2013 Denne job- og personprofil for s park- og vejchef indeholder: Introduktion Jobbet o Rammer og ansvarsområder o Udfordringer Personen o Baggrund o Kompetencer

Læs mere

Job- og personprofil. Vicedirektør Social & Sundhed. Gentofte Kommune. Den 13. august 2014

Job- og personprofil. Vicedirektør Social & Sundhed. Gentofte Kommune. Den 13. august 2014 Job- og personprofil Vicedirektør Social & Sundhed Den 13. august 2014 Denne job- og personprofil for vicedirektør Social & Sundhed,, indeholder: Introduktion Jobbet Rammer og ansvar Fokusområder Personen

Læs mere

Job- og personprofil. Kontorchef til sekretariatet for netværksaktiviteter og sagsbehandling af ansøgninger om EU-støtte (LAG-sekretariatet)

Job- og personprofil. Kontorchef til sekretariatet for netværksaktiviteter og sagsbehandling af ansøgninger om EU-støtte (LAG-sekretariatet) 1 Job- og personprofil Kontorchef til sekretariatet for netværksaktiviteter og sagsbehandling af ansøgninger om EU-støtte (LAG-sekretariatet) Den 26. januar 2015 Denne job- og personprofil indeholder:

Læs mere

Titel: Gentofte-Plan 2013 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2012 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 375 stk Forsidefoto: Hellerup Strandpark

Titel: Gentofte-Plan 2013 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2012 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 375 stk Forsidefoto: Hellerup Strandpark GENTOFTE-PLAN 213 Titel: Gentofte-Plan 213 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 212 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 375 stk Forsidefoto: Hellerup Strandpark I tabeller kan afrunding medføre, at

Læs mere

Titel: Gentofte-Plan 2014 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2013 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 150 stk

Titel: Gentofte-Plan 2014 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2013 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 150 stk GENTOFTE-PLAN 214 Titel: Gentofte-Plan 214 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 213 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 15 stk I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summerer til totalen.

Læs mere

Direktør til Teknik og Miljø, Aarhus Kommune

Direktør til Teknik og Miljø, Aarhus Kommune Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Direktør til Teknik og Miljø, Aarhus Kommune ens indhold: 1. Introduktion - Værdierne - Visionen - Jobbet ude fra og ind og retur - Informationer - Ansættelsesvilkår

Læs mere

Titel: Gentofte-Plan 2015. Gentofte Kommune er udpeget til Årets Ungdomskommune 2015 Foto: Gentofte Sportspark

Titel: Gentofte-Plan 2015. Gentofte Kommune er udpeget til Årets Ungdomskommune 2015 Foto: Gentofte Sportspark GENTOFTE-PLAN 215 Titel: Gentofte-Plan 215 Gentofte Kommune er udpeget til Årets Ungdomskommune 215 Foto: Gentofte Sportspark Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 214 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag:

Læs mere

Forslag til Gentofte-Plan 2015. 1. behandling KB 15. september

Forslag til Gentofte-Plan 2015. 1. behandling KB 15. september Forslag til Gentofte-Plan 2015 1. behandling KB 15. september Indledning 3 Vision, tværgående politikker og strategier 8 Generelle forudsætninger og rammer 28 Kommunens økonomi, 30 Budgetforudsætninger,

Læs mere

Miljøchef til By og Udviklingsforvaltningen i Kolding Kommune.

Miljøchef til By og Udviklingsforvaltningen i Kolding Kommune. Lundgaard Konsulenterne bistår ved rekruttering af Miljøchef til By og Udviklingsforvaltningen i Kolding Kommune. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene... 2 1. Stillingen...

Læs mere

Hospitalsdirektør til Hillerød Hospital. Hospitalsdirektør til Hillerød Hospital. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer

Hospitalsdirektør til Hillerød Hospital. Hospitalsdirektør til Hillerød Hospital. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer 6. oktober 2010 Jørgen Norup Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Hospitalsdirektør til Hillerød Hospital Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår

Læs mere

Job og kompetenceprofil for Centerchef for Natur - Miljø - Trafik Odsherred Kommune

Job og kompetenceprofil for Centerchef for Natur - Miljø - Trafik Odsherred Kommune Job og kompetenceprofil for Centerchef for Natur - Miljø - Trafik Odsherred Kommune Oktober 2011 Job og kompetenceprofil for Centerchef for Natur Miljø - Trafik Odsherred Kommune har netop valgt Tid til

Læs mere

VÆRDIER KOMPETENCER ANSVAR ROLLER. December 2013. Ledelsesgrundlag. - for ledere i Vallensbæk Kommune

VÆRDIER KOMPETENCER ANSVAR ROLLER. December 2013. Ledelsesgrundlag. - for ledere i Vallensbæk Kommune VÆRDIER KOMPETENCER ANSVAR ROLLER December 2013 Ledelsesgrundlag - for ledere i Vallensbæk Kommune 1 Indhold 2 Ledelsesgrundlag - værdier, kompetencer, roller og ansvar...3 Grundlæggende om ledelse i Vallensbæk

Læs mere

Job- og kravprofil vedrørende stillingen som direktør for Social og Sundhed

Job- og kravprofil vedrørende stillingen som direktør for Social og Sundhed Jesper Lund og Evald Eriksen Aarhus 26. januar 2015 Job- og kravprofil vedrørende stillingen som direktør for Social og Sundhed AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY

Læs mere

Job- og kravprofil Afdelingschef Erhverv, Plan, Turisme og Udvikling Udviklingschef

Job- og kravprofil Afdelingschef Erhverv, Plan, Turisme og Udvikling Udviklingschef Job- og kravprofil Afdelingschef Erhverv, Plan, Turisme og Udvikling Udviklingschef Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. OM VESTHIMMERLANDS KOMMUNE... 3 3. STILLINGEN... 7 4. PROFILEN... 7 6. ANSÆTTELSESPROCES

Læs mere

Job- og personprofil direktør for Social og senior

Job- og personprofil direktør for Social og senior Job- og personprofil direktør for Social og senior 1. Baggrund Stillingen som direktør med ansvar for Social og seniorforvaltningen i Sønderborg Kommune skal besættes som konsekvens af, at stillingen er

Læs mere

DIREKTIONENS STRATEGI- og UDVIKLINGSPLAN 2014-2016

DIREKTIONENS STRATEGI- og UDVIKLINGSPLAN 2014-2016 DIREKTIONENS STRATEGI- og UDVIKLINGSPLAN 2014-2016 Sagsnummer: 480-2014-38339 Dokumentnummer: 480-2014-90281 Afdeling: Direktionen Indhold 1. Forord... 3 2. Direktionen og koncerntænkningen... 4 2.1. Nordfyns

Læs mere

Biblioteks- og Borgerservicechef til Ringsted Kommune

Biblioteks- og Borgerservicechef til Ringsted Kommune til Job- og personprofil Denne job- og personprofil indeholder: Den korte introduktion Organisationen og jobbet Personen Rekrutteringsprocessen 27-11-2013 www.malenehansen.dk Den korte introduktion Ringsted

Læs mere

Skoleleder til Helsinge/Ramløse Skole i Gribskov Kommune

Skoleleder til Helsinge/Ramløse Skole i Gribskov Kommune Ansættelse af skoleleder til Helsinge/Ramløse Skole August 2011 Malene Hansen Lundgaard Konsulenterne rekrutterer i Gribskov Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1.

Læs mere

Vilkårene... 2. 1. Overordnet om stillingen... 2. 2. Ansættelsesvilkår... 3. 3. Billund Kommune... 3. 4. Politik og Organisation...

Vilkårene... 2. 1. Overordnet om stillingen... 2. 2. Ansættelsesvilkår... 3. 3. Billund Kommune... 3. 4. Politik og Organisation... Billund Kommune rekrutterer chef til Politik og Organisation Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Indholdsfortegnelse Vilkårene... 2 1. Overordnet om stillingen.... 2 2. Ansættelsesvilkår....

Læs mere

Strukturudvalget - afrapportering om udvalgets arbejde

Strukturudvalget - afrapportering om udvalgets arbejde KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Struktursekretariatet RAPPORT Strukturudvalget - afrapportering om udvalgets arbejde Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Baggrund for Strukturudvalgets arbejde...

Læs mere

Version2 7/1/2015 Side 1

Version2 7/1/2015 Side 1 Stillings- og personprofil Områdeleder til visitations- og hjælpemiddelområdet Sundhed og Omsorg Norddjurs Kommune Juli 2015 Version2 7/1/2015 Side 1 Ansættelsessted Sundheds- og omsorgsområdet. Norddjurs

Læs mere

Handicapchef til Billund Kommune

Handicapchef til Billund Kommune Handicapchef til Billund Kommune Kan du løfte stillingen som Handicapchef i Billund Kommune og sikre styringen og den fortsatte udvikling på området? En udvikling hvor vi sætter samarbejdet med borgeren

Læs mere

Offentlig høring af Forslag til Kommuneplan 2010, samt meddelelse om endelig vedtagelse af Udviklingsstrategier for Høje-Taastrup Kommune

Offentlig høring af Forslag til Kommuneplan 2010, samt meddelelse om endelig vedtagelse af Udviklingsstrategier for Høje-Taastrup Kommune Byrådet Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2 2630 Taastrup Tlf: 4359 1000 www.htk.dk Til modtagere af Forslag til Kommuneplan 2010 Modtagere jf. liste, dok 2426155 Dir.tlf.: 4359 1845 Email: Byraadscenter@htk.dk

Læs mere

Baggrund... 2 Tema-aften som led i processen med afklaring af forventninger til ny skoleleder... 2 Konsulentens sammenfatning og vurdering...

Baggrund... 2 Tema-aften som led i processen med afklaring af forventninger til ny skoleleder... 2 Konsulentens sammenfatning og vurdering... Forventningsgrundlag til Ny skoleleder på Fjerritslev Skole Baggrund... 2 Tema-aften som led i processen med afklaring af forventninger til ny skoleleder... 2 Konsulentens sammenfatning og vurdering...

Læs mere

INTERNT NOTAT: Organisation, styring og ledelse i den administrative struktur i Roskilde Kommune august 2013

INTERNT NOTAT: Organisation, styring og ledelse i den administrative struktur i Roskilde Kommune august 2013 Kommunaldirektøren Byrådssekretariatet Sagsnr. 244459 Brevid. 1736095 Ref. CJUS Dir. tlf. 46 31 80 28 christinajs@roskilde.dk 9. oktober 2013 INTERNT NOTAT: Organisation, styring og ledelse i den administrative

Læs mere

Afdelingsleder til Natur og Landskab i Faaborg-Midtfyn Kommune

Afdelingsleder til Natur og Landskab i Faaborg-Midtfyn Kommune Afdelingsleder til Natur og Landskab i Faaborg-Midtfyn Kommune Stillingsopslag Vi søger en ny afdelingsleder til Natur- og Landskab, da den nuværende leder går på pension. Afdelingen har ca. 17 medarbejdere,

Læs mere

Stillings- og personprofil. Direktør Learnmark Horsens Juni 2015

Stillings- og personprofil. Direktør Learnmark Horsens Juni 2015 Stillings- og personprofil Direktør Learnmark Horsens Juni 2015 Opdragsgiver Learnmark Horsens Adresse Stadionsvej 2 8700 Horsens Telefon: 88 16 36 00 www.learnmark.dk Stilling Refererer til Ansættelsen

Læs mere

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser www.skive.dk 2 Indhold Indledning... 4 En ny dagsorden... 6 1. Økonomi... 10 Mål... 12 2. Service

Læs mere

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen 1. BAGGRUND Lederen af vores regnskabsafdeling har valgt at gå på pension, og derfor søger vi nu en ny afdelingsleder. Favrskov Kommune er en vækstkommune

Læs mere