Kroppens energiomsætning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kroppens energiomsætning"

Transkript

1 Kroppens energiomsætning Stofskiftet Menneskets stofskifte består af tre dele: Hvilestofskiftet BMR (Basal Metabolic Rate), det fødeinducerede stofskifte FIT (Food Induced Thermogenesis) og stofskiftet grundet fysisk aktivitet PAL (Physical Acitivity Level). BMR kroppens hvilestofskifte. Som navnet siger, er hvilestofskiftet den energiomsætning, der sker i kroppen, selv om man er i fuldstændig fysisk og psykisk hviletilstand. Der foregår naturligvis livsnødvendige processer i kroppen, som hele tiden skal opretholdes og som kræver energi. Hvilestofskiftet udgør hos almindelige mennesker det største bidrag til stofskiftet og er nogenlunde konstant. Det udgør ca % af det totale stofskifte. Hvilestofskiftet er svært at måle, da det ikke er præcist fastlagt, hvornår et menneske er i hvile. Der er mange faktorer, som har indvirkning på stofskiftet. Har man f.eks. udsat kroppen for hård fysisk aktivitet, kan stofskiftet være forhøjet timer efter aktiviteten. Eller efter indtagelse af føde vil stofskiftet også være forhøjet i op til 12 timer afhængigt af måltidets energiindhold. Derfor har man indført en standard-hviletilstand, som man skal være i, når man måler sit hvilestofskiftet. Standard-hviletilstanden er defineret ved følgende betingelser: Målingen foregår efter mindst 12 timer uden nævneværdig fysisk eller psykisk aktivitet. Personen skal have fastet i mindst 12 timer. Hård fysisk aktivitet dagen forinden skal undgås. Personen skal være vågen under målingen. Personen skal være vandret liggende under målingen. Personen skal befinde sig i behagelig rumtemperatur under målingen. hjerne 16 W hud 4 W andet 15 W nyrer 6 W muskler 17 W hjerte 10 W fordøjelse 17 W 1

2 Hvilestofskiftet varierer i størrelse fra menneske til menneske, da vi alle er forskellige. Følgende faktorer har betydning for hvilestofskiftet: Vægt: Ved en større kropsvægt vil der være en større energiomsætning. Kropssammensætning: Omkring 85% af den individuelle variation i hvilestofskiftet skyldes den fedtfrie masse (FFM). Musklevæv forbruger 54 kj/kg per dag, hvorimod fedt kun forbruger 19 kj/kg per dag. Alder: Kropssammensætningen ændres med alderen. Væskemængden, muskelmassen og knoglemassen reduceres, mens mængden af fedtvæv øges. Hvilestofskiftet falder, hvilket skyldes en mindre FFM. Derudover falder hvilestofskiftet ca. med 150 kj pr. 10-år. Køn: Kvinder har et lavere hvilestofskifte pga. en mindre FFM. Genetik: På grund af generne varierer hvilestofskiftet op til ±10% mellem personer med samme alder, køn, vægt og FFM. Hormonelt: Skjoldbruskkirtelhormoner kan øge eller sænke stofskiftet. Hormoner, som styrer kvinders menstruationscyklus, har også betydning for stofskiftet. Psykisk: Nervøsitet øger adrenalinudskillelsen og dermed stofskiftet. Måske påvirker stress også stofskiftet. Farmakologisk: Rygning øger stofskiftet med 5-10%. Kaffe, te, cola og chokolade stimulerer stofskiftet, men i mindre grad end nikotin. Visse krydderier kan øge stofskiftet, såsom chili. Lægemidler kan også påvirke stofskiftet. Sygdom: De fleste sygdomme øger energiomsætningen fordi immunforsvaret arbejder på at bekæmpe sygdommen. Netop fordi hvilestofskiftet er en næsten konstant størrelse, kan det for normale mennesker rimeligt præcist bestemmes ud fra køn, alder og vægt. Se tabellen nedenfor. I tabellen er m kroppens masse. Mænd: Alder (år) BMR (kj/døgn) m m ,5 m ,9 m over m Kvinder: Alder (år) BMR (kj/døgn) m ,5 m ,4 m ,6 m over m Kilde: 2

3 FIT Fødeinduceret termogenese. Denne del skyldes indtagelse af føde, dvs. den energi kroppen bruger i forbindelse med, at vi spiser. Energien bruges bl.a. til indtagelse, optagelse, transport, forbrænding og lagring. Vi vil ikke gøre mere ud af denne del, da øvelsen primært handler om de to andre dele. PAL - Fysisk aktivitetsniveau. Fysisk aktivitet forhøjer stofskiftet, da det kræver energi at være fysisk aktiv. PAL er et mål for den fysiske aktivitet i forhold til BMR. For normale mennesker udgør den del af stofskiftet, som skyldes fysisk aktivitet, ca %. Størrelsen afhænger ikke kun af det fysiske aktivitetsniveau, men også af kropsvægt, da det kræver mere energi at flytte en større masse. Udsættes kroppen for hård fysisk aktivitet i længere tid, vil stofskiftet være forhøjet i op til timer efter aktiviteten. I øvelsen vil vi se nærmere på, hvor meget stofskiftet forhøjes under cykling. Det totale stofskifte er svært at bestemme og afhænger i høj grad af det daglige fysiske aktivitetsniveau. Ifølge kan det totale stofskifte estimeres ud fra ovenstående og nedenstående tabeller. BMR bestemmes ud fra ovenstående tabel og PAL bestemmes ud fra nedenstående tabel. Det totale stofskifte kan herefter findes som produktet af BMR og PAL. Totalstofskifte = BMR PAL. FIT er indregnet i PAL-faktoren i tabellen nedenfor. Værdierne er dog ikke præcise, men kun tilnærmelsesvist gældende for normale personer. Aktivitetsniveau PAL Rullestolsbunden eller sengeliggende 1,2 Stillesiddende arbejde med kun lidt fysisk aktivitet og ingen 1,4 1,5 eller begrænset fysisk aktivitet i fritiden Stillesiddende arbejde med et vist behov for fysisk aktivitet 1,6 1,7 og ingen eller begrænset fysisk aktivitet i fritiden Hovedsageligt stående arbejde 1,8 1,9 Sport eller anden hård fysisk aktivitet i fritiden + 0,3 (30 60 min. 4 5 gange/uge) Hårdt kropsarbejde eller meget høj fritidsaktivitet 2,0 2,4 Kilde: Udførelse af forsøg til bestemmelse af RMR og nyttevirkningen ved cykling I praksis er det ikke muligt for os at måle BMR, da vi ikke kan opfylde kravene til standardhviletilstanden. Vi vil dog forsøge at efterleve kravene så godt som muligt og alligevel måle hvilestofskiftet. Den målte værdi vil naturligvis være lidt højere end BMR, hvilket er grunden til at vi i stedet for kalder den fundne værdi for RMR (Resting Metabolic Rate). For forsøget betyder det ikke noget, at den pågældende person ikke er i fuldstændig standard-hviletilstand, da RMR-værdien kun bestemmes for at definere personens aktuelle nul-niveau. Idéen i eksperimentet er, at energikilden lukkes inde i en flamingokasse indtil temperaturen i kassen er konstant. Ud fra temperaturstigningen og luftfugtigheden inde i kassen kan effekten, hvormed energikilden omsætter energi, så beregnes. Dette gøres først for kendte effekter, f.eks. 3

4 elpærer, og herefter kan ukendte effekter, f.eks. en persons, findes ved at sammeligne med de kendte effekter. W C Flamingokasse med elpære indeni. Graf til bestemmelse af ukendte effekter. Inden vi kan måle en persons RMR, skal vi først skal bestemme de kendte værdier for den pågældende flamingokasse. Eksperimentet deles derfor op i to dele. Det er vigtigt, at I på forhånd aftaler, hvem forsøgspersonen er, så vedkommende kan forberede sig optimalt til del to. Del 1: Først skal standardværdierne bestemmes. Dette gøres ved at måle temperaturstigningen inde i kassen for kendte effekter, f.eks. elektriske pærer. Vælg tre elektriske pærer med forskellige effekter og mål den største temperaturforskel mellem indre og ydre temperatur for hver af dem. Det kan være en god idé at måle pærernes effekt med en energimåler. Det smarte er nu, at effekten og temperaturforskellen er proportionale, dvs., vi kan plotte de sammenhængende værdier for effekt og temperaturforskel ind i et koordinatsystem og tegne en ret linie gennem punkterne. På den måde får vi en graf, der beskriver sammenhængen. Se eksemplet ovenfor. Når vi kender temperaturstigningen kan vi altså beregne effekten ud fra grafen. Notér sammenhængende værdier mellem effekt og temperaturstigning. Del 2: a) Næste del går ud på at bestemme forsøgspersonens RMR. Den hvilende og fastende person afgiver energi i form af varme og vha. af fordampning af vand. Den relative luftfugtighed vil altså også stige inde i kassen, og energiforbruget hertil skal også indgå i beregningerne. Mål den relative luftfugtighed inde i kassen lige inden forsøget sættes i gang og igen af forsøgspersonen lige inden kassen åbnes igen. Mål også kassens indvendige dimensioner. Personens varmeproduktion bestemmes nu ved at måle den største temperaturforskel mellem indre og ydre temperatur. Mål også forsøgets varighed i sekunder præcist! Den del af hvileeffekten, som bruges på fordampningen bestemmes senere. Notér alle målte værdier. b) Sidste del går ud på at bestemme nyttevirkningen ved cykling. Forsøget fra a) udføres igen, men denne gang skal den samme forsøgsperson cykle på en kondicykel inde i kassen. Det er vigtigt at personen hele tiden cykler i et jævnt tempo indtil 4

5 forskellen mellem indre og ydre temperatur er konstant, og det er vigtigt, at tiden måles fra det øjeblik, hvor cyklen begynder at snurre rundt, til det øjeblik, hvor cyklen stopper igen. Notér alle målte værdier. Databehandling De sammenhængende værdier for effekt og temperaturforskel fra del 1 plottes ind i et koordinatsystem. Effekt på førsteaksen og temperaturforskel på andenaksen. Den bedste rette linie gennem (0, 0) indtegnes herefter og forskriften for den bestemmes. Brug regneark! Grafen for de kendte værdier er nu klar. Beregninger for den hvilende person Forsøgspersonens varmeeffekt kan beregnes vha. forskriften for standardgrafen. Forskriften har følgende udseende: y = a x, hvor x er effekten og y er temperaturforskellen. Beregn ved hjælp heraf forsøgspersonens varmeeffekt, P varme, ud fra den målte temperaturforskel. Formlen til beregning af vandindholdet, m, i luften inde i kassen er givet ved m = RF M V, hvor RF er den relative luftfugtighed, M er det maksimale vanddampindhold i luften pr. rumfang og V er kassens rumfang. M kan findes i databogen, og V kan beregnes ud fra kassens målte dimensioner. Beregn vandindholdet i kassens luft ved forsøgets start og ved forsøgets slut, og bestem, hvor meget vand, der er fordampet fra personen. Den mængde energi, E, der er blevet brugt til fordampning af vandet, kan bestemmes ved følgende formel: E = L f m, hvor L f er vandets fordampningsvarme ved 37 C. Værdien for denne kan også findes i databogen. Effekten, P ford., hvormed personen fordamper vand under forsøget, er derfor givet ved P ford. = E t, hvor t er forsøgets varighed. Beregn P ford. for forsøgspersonen. Adderes P varme og P ford. fås forsøgspersonens RMR-værdi, dvs. RMR = P varme + P ford.. Denne værdi sætter vi til at være forsøgspersonens nul-niveau og er således et udtryk for personens aktuelle mindsteforbrug af energi. 5

6 Beregninger for den cyklende person På samme måde som ovenfor kan forsøgspersonens energiomsætning under cykling beregnes. Udregningerne er nøjagtigt de samme, blot med jeres måledata fra del 2b indsat. Igen opnås værdier for personens varmeeffekt og fordampningseffekt i stil med ovenfor. Summen af disse to størrelser er naturligvis ikke RMR, som ovenfor, men værdien for personens energiomsætning under cykling. Lad os betegne denne størrelse med P total, dvs. P total = P varme + P ford.. I forsøget med cyklen leverer personen energi til opvarmning af kassen, fordampning af vand fra kroppen og til cyklen, som snurrer rundt. Hvis formålet kun er at få cyklen til at snurre rundt, kan man anskue den del af energien, som tilføres cyklen, for den nyttige energi. Resten af energien kaldes for tabet. Nyttevirkningen, η, der er et mål for, hvor meget energi der overføres til cyklen, er defineret på følgende måde: η = E nytte E total = P cykel P total, hvor P cykel er den effekt, hvormed der overføres energi til cyklen. Uheldigvis er P cykel indeholdt i P varme og er således ikke lige til at bestemme. For at bestemme P cykel må vi se nærmere på kondicyklen. Når pedalerne drejes rundt, kører svinghjulet også rundt, samtidigt med at det bremses af et bremsebånd. Forudsat pedalerne og svinghjulet drejer rundt uden gnidning, vil energien som personen leverer til cyklen udelukkende gå til at modvirke bremsekraften fra bremsebåndet. Bremsekraften, F brems, kan aflæses på cyklen. Hvor stor en mængde energi, der skal leveres til cyklen under forsøget, afhænger af, hvor mange gange svinghjulet drejer rundt under forsøget. Multipliceres dette antal med svinghjulets omkreds, fås den tilbagelagte strækning, s. Denne kan aflæses på cyklens triptæller. Herefter kan P cykel beregnes ved følgende formel: P cykel = F brems s t hvor t er den tid, svinghjulet har været i bevægelse. Beregn til sidst nyttevirkningen., 6

7 Præsentation af resultater Besvar først følgende spørgsmål: 1. Beskriv, hvad du forstår ved begrebet varme. 2. Hvorfor forbruger kroppen energi, selv om man er i fuldstændig hvile? 3. Beskriv kroppens energiomsætning. Hvor kommer energien fra, hvad bruges den til i kroppen og hvad ender den med at blive til? 4. Hvad sker der i kroppen, når vi fryser, og hvorfor sveder vi under fysisk arbejde? 5. Hvorfor er P cykel indeholdt i P varme? 6. Beregn dit hvilestofskifte og dit totale stofskifte vha. tabellerne. Skriv herefter et formål til øvelsen og sammenfat forsøgsresultaterne i en konklusion. Kilder: Krop og Energi, Lenskjær og Nielsen, Gyldendal Idrætsfysik. Jeppesen m.fl., Fysikforlaget

Når den nederste hylde er slået ned vil det hvide lysnetstik være til den indbyggede lampe der

Når den nederste hylde er slået ned vil det hvide lysnetstik være til den indbyggede lampe der Vejledning i brug af den mobile termokasse og datafangst af temperatur og fugtighed i forbindelse med måling af kroppens hvilestofskifte (BMR=basic metabolic rate). Ved hjælp af termokassen er det muligt

Læs mere

Erik Vestergaard www.matematiksider.dk. Erik Vestergaard

Erik Vestergaard www.matematiksider.dk. Erik Vestergaard 1B 2 Erik Vestergaard www.matematiksider.dk Erik Vestergaard Erik Vestergaard www.matematiksider.dk 3 2B1. Introduktion Efter I foråret 2004 at have gået regelmæssigt i fitness center og fulgt en speciel

Læs mere

Fysisk aktivitet og vægt. Informationshæfte fra Nordic Sugar

Fysisk aktivitet og vægt. Informationshæfte fra Nordic Sugar Informationshæfte fra Nordic Sugar 2 er udarbejdet af Nordic Sugar. Copyright tilhører Nordic Sugar. Kopiering er tilladt med kildeangivelse. Tekst og indhold: Mannov og Nordic Sugar. Foto: Christina Bull.

Læs mere

Personlig Sundhedsprofil

Personlig Sundhedsprofil Personlig Sundhedsprofil Navn: Hold: DEN SUNDE, SELVFORSTÆRKENDE CIRKEL Når du motionerer, sover du godt Når du sover godt, får du mere energi også til at spise sundt Når du spiser sundt, får du mere overskud

Læs mere

Laboratoriekursus 2014

Laboratoriekursus 2014 Laboratoriekursus 2014 Øvelsesvejledninger Biologi C VUC Århus, HF-afdelingen Bülowsgade 68, 8000 Århus C På kursusdagene kan du få fat på os på telefon 87322478 Indholdfortegnelse: Velkomstbrev side 3

Læs mere

Lineære funktioner. Erik Vestergaard

Lineære funktioner. Erik Vestergaard Lineære funktioner Erik Vestergaard Erik Vestergaard www.matematikfsik.dk Erik Vestergaard www.matematikfsik.dk Lineære funktioner En vigtig tpe funktioner at studere er de såkaldte lineære funktioner.

Læs mere

Den brede SunDheDSprofil Social- og SunDheDShjælper navn: hold: 1

Den brede SunDheDSprofil Social- og SunDheDShjælper navn: hold: 1 Den brede Sundhedsprofil Social- OG sundhedshjælper Navn: Hold: 1 Indholdsfortegnelse Indhold Side Det brede sundhedsbegreb 3 Generelle anbefalinger om fysisk aktivitet 5 Inaktivitet 7 BMI Body Mass Index

Læs mere

Kapitel 2 Tal og variable

Kapitel 2 Tal og variable Tal og variable Uden tal ingen matematik - matematik handler om tal og anvendelse af tal. Matematik beskæftiger sig ikke udelukkende med konkrete problemer fra andre fag, og de konkrete tal fra andre fagområder

Læs mere

Vers. 02-12.07. Hvorfor træne med. pulsur? Udarbejdet af OBH Nordica A/S i samarbejde med tidligere landstræner Thomas Nolan

Vers. 02-12.07. Hvorfor træne med. pulsur? Udarbejdet af OBH Nordica A/S i samarbejde med tidligere landstræner Thomas Nolan Vers. 02-12.07 Hvorfor træne med pulsur? Udarbejdet af OBH Nordica A/S i samarbejde med tidligere landstræner Thomas Nolan Thomas Nolan CV 2007 15 års erfaring som professionel løbetræner, heraf 4 år som

Læs mere

Mad, vægt og fysisk aktivitet

Mad, vægt og fysisk aktivitet Mad, vægt og fysisk aktivitet Informationshæfte fra Nordic Sugar Mad, vægt og fysisk aktivitet 1 Informationshæftet Mad, vægt og fysisk aktivitet er udarbejdet af Nordic Sugar. Copyright tilhører Nordic

Læs mere

BLIV SUND OG UNDGÅ OVERVÆGT HVAD MENER EKSPERTERNE?

BLIV SUND OG UNDGÅ OVERVÆGT HVAD MENER EKSPERTERNE? FYSISK SUNDHED JANUAR 2010 BLIV SUND OG UNDGÅ OVERVÆGT HVAD MENER EKSPERTERNE? Selv blandt danske forskere inden for folkesundhed kan der være forskellige holdninger til sundhed. Denne artikel er fremkommet

Læs mere

Laboratoriekursus 2014

Laboratoriekursus 2014 Laboratoriekursus 2014 Øvelsesvejledninger Biologi B VUC Århus, Bülowsgade 68, 8000 Århus C På kursusdagene kan du få fat på os på telefon 87322478 Indholdfortegnelse: Velkomstbrev (læses grundigt) side

Læs mere

Større, Stærkere og Sundere Hurtigt, Sikkert og Naturligt

Større, Stærkere og Sundere Hurtigt, Sikkert og Naturligt Større, Stærkere og Sundere Hurtigt, Sikkert og Naturligt Skrevet af: Lasse Kjær, http://fitness-blog.dk. Denne bog er 100% gratis og du må gerne sende den rundt til dine venner og andre som kan have glæde

Læs mere

Matematik. Grundforløbet. Mike Auerbach (2) Q 1. y 2. y 1 (1) x 1 x 2

Matematik. Grundforløbet. Mike Auerbach (2) Q 1. y 2. y 1 (1) x 1 x 2 Matematik Grundforløbet (2) y 2 Q 1 a y 1 P b x 1 x 2 (1) Mike Auerbach Matematik: Grundforløbet 1. udgave, 2014 Disse noter er skrevet til matematikundervisning i grundforløbet på stx og kan frit anvendes

Læs mere

Eksempler på test. Kuliltemåling

Eksempler på test. Kuliltemåling Temagruppen: Sundhed på arbejdspladsen Oktober 2012 Eksempler på test Som nævnt i vejledningen Sundhedstjek sundhedsfremme på arbejdspladsen anbefales det, at arbejdspladsen meget grundigt overvejer om

Læs mere

1. Bevægelse... 3 2. Det frie fald... 6 3. Kræfter... 8 4. Newtons love... 9 5. Gnidningskræfter... 12 6. Arbejde... 13 7. Mekanisk energi...

1. Bevægelse... 3 2. Det frie fald... 6 3. Kræfter... 8 4. Newtons love... 9 5. Gnidningskræfter... 12 6. Arbejde... 13 7. Mekanisk energi... Indholdsfortegnelse 1. Bevægelse... 3. Det frie fald... 6 3. Kræfter... 8 4. Newtons love... 9 5. Gnidningskræfter... 1 6. Arbejde... 13 7. Mekanisk energi... 19 Opgaver... 5 1. Bevægelse En vigtig del

Læs mere

Bedre udnyttelse af FJERNVARMEN. få skik på AFKØLINGEN i dit varmeanlæg! FJERNVARME helt sikkert

Bedre udnyttelse af FJERNVARMEN. få skik på AFKØLINGEN i dit varmeanlæg! FJERNVARME helt sikkert Bedre udnyttelse af FJERNVARMEN få skik på AFKØLINGEN i dit varmeanlæg! FJERNVARME helt sikkert Sådan er det med FJERNVARME Rød = fremløb Blå = returløb I princippet er der med fjernvarme tale om en slags

Læs mere

Temaeftermiddag om kost og træning

Temaeftermiddag om kost og træning Temaeftermiddag om kost og træning Dagens program Energibehov, - forbrug og -forsyningen Test af dine kostvaner De energigivende stoffer Kosten før, under og efter træning Vitaminer og mineraler Væske

Læs mere

2 Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk

2 Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk 3 Lineære funktioner En vigtig type funktioner at studere er de såkaldte lineære funktioner. Vi skal udlede en række egenskaber

Læs mere

Munksgaard Danmark 2010 NIVEAU E

Munksgaard Danmark 2010 NIVEAU E NIVEAU E Indhold Kost... 3 Kostberegning... 3 Energi... 6 Fordøjelse... 11 Næringsstoffer... 14 Vitaminer og mineraler... 19 Hygiejne... 23 Mikroorganismer... 23 Personlighygiejne... 27 Køkkenhygiejne...

Læs mere

Score dk. Sundheds. HR sund dk. Infohæfte om sundhed. Afrapportering SundhedsScore dk

Score dk. Sundheds. HR sund dk. Infohæfte om sundhed. Afrapportering SundhedsScore dk Infohæfte om sundhed Afrapportering SundhedsScore dk Til virksomheden Når alle tjek er foretaget på virksomheden udarbejdes en samlet rapport til virksomheden. Udover en samlet SundhedsScore, et sundhedshjul

Læs mere

Anaerob præstationsevne

Anaerob præstationsevne Anaerob præstationsevne Tolerance-, produktion- og hurtighedstræning Træning INDHOLD Anaerob energiomsætning... 3 Energiomsætning under arbejde... 5 Substratforbrug under arbejde... 6 Træthed under arbejde....

Læs mere

Cycling Uddannelse Tradium 2011 Fitness Instruktør. 1. Program for Cyclinguddannelsen 2011

Cycling Uddannelse Tradium 2011 Fitness Instruktør. 1. Program for Cyclinguddannelsen 2011 1. Program for Cyclinguddannelsen 2011 1 2. Uddannelsen til Cycling Instruktør Hvis du vælger en karriere indenfor fitnessbranchen, vil du være med til at formidle udbredelsen af sundhed og velvære. Dette

Læs mere

ATI KROP OG IDENTITET

ATI KROP OG IDENTITET ATI KROP OG IDENTITET FAG: IDRÆT BIOLOGI MATERIALE ESTRUP M.FL. IDRÆT C KOMPENDIUM: FYSISK PROFIL 4. Grundlæggende fysiologi og kroppen under arbejde For at kunne forstå, hvad der sker i kroppen i idrætstimerne

Læs mere

Væskebalance... Hvorfor og hvordan? Mette Broch Pedersen Anneli Cebrine Holm. Autentisk Liv Anneli Cebrine Holm

Væskebalance... Hvorfor og hvordan? Mette Broch Pedersen Anneli Cebrine Holm. Autentisk Liv Anneli Cebrine Holm Væskebalance... Hvorfor og hvordan? Mette Broch Pedersen Væskebalance... Hvorfor og hvordan? Seminarieforlaget AH Slagelsevej 72 4180 Sorø Omslag: Mikael Nielsen Tegninger: Mikael Nielsen ISBN 87-983249-2-6

Læs mere

Mobil Lab 1. Lærervejledning

Mobil Lab 1. Lærervejledning Mobil Lab 1 Lærervejledning I traileren finder du i alt fire forskellige øvelser: 1. Isoleret kasse temperatur, luftfugtighed og effekt: Eleverne skal beregne deres basale energiomsætning i en isoleret

Læs mere

Uafhængig og afhængig variabel

Uafhængig og afhængig variabel Uddrag fra http://www.emu.dk/gym/fag/ma/undervisningsforloeb/hf-mat-c/introduktion.doc ved Hans Vestergaard, Morten Overgaard Nielsen, Peter Trautner Brander Variable og sammenhænge... 1 Uafhængig og afhængig

Læs mere

Munksgaard Danmark 2010 NIVEAU F

Munksgaard Danmark 2010 NIVEAU F NIVEAU F Indhold Krop... 3 Kemien i kroppen... 3 Energiomsætning... 7 Kuldioxidkredsløbet... 10 Kost... 11 Kostberegning... 11 Næringsstoffer... 15 Vitaminer og mineraler... 19 Hygiejne... 21 Mikroorganismer...

Læs mere

Fysiologiske forhold af stor betydning for præstationsevnen.

Fysiologiske forhold af stor betydning for præstationsevnen. Fysiologiske forhold af stor betydning for præstationsevnen. Maksimal iltoptagelseshastighed (kondital) Løbeøkonomi Præstation Procentdel af maksimal iltoptagelseshastighed som kan opretholdes gennem længere

Læs mere

Munksgaard Danmark 2010 NIVEAU D

Munksgaard Danmark 2010 NIVEAU D NIVEAU D Indhold Krop...3 Varme...3 Væskebalance...7 Nervesystemet...9 Celler...13 Blod/ kredsløb...19 Øret og øjet...27 Medicin...33 Kost...36 Energi...36 Næringsstoffer...41 Kostanalyse...57 Hygiejne...58

Læs mere