Finansøkonomerne i den finansielle sektor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Finansøkonomerne i den finansielle sektor"

Transkript

1 Finansøkonomerne i den finansielle sektor

2 INDHOLD INDLEDNING 3 Rapportens væsentligste konklusioner 4 BESKÆFTIGELSESSITUATIONEN INDENFOR DEN FINANSIELLE SEKTOR 5 Den demografiske udfordring: Flere ældre og færre unge på arbejdsmarkedet 5 Demografisk udfordring på vej i den finansielle sektor 6 Lav personaleomsætning i den finansielle sektor 8 Stigende uddannelsesniveau i den finansielle sektor 8 Generationsforskelle i uddannelsesniveauet 10 FINANSØKONOMERNE I FINANSSEKTOREN 12 Flere finansøkonomer rekrutteres til penge- og realkreditinstitutter 12 Rekrutteringen af finansøkonomer substituerer for faldende elevindtag 13 Finansøkonomernes trainee-forløb 14 Finansøkonomerne starter som privatrådgivere 15 Efter- og videreuddannelsesmuligheder for finansøkonomer ansat i den finansielle sektor 17 FINANSØKONOMUDDANNELSEN 18 Finansøkonomuddannelsens indhold 18 Finansøkonomernes beskæftigelse generelt 20 Udvælgelse af de rette finansøkonomer 21 Virksomhedernes vurdering af finansøkonomernes faglige kompetencer og kundevendthed 22 Finansøkonomerne har høje forventninger til jobbet 23 Praktiksituationen for de finansøkonomstuderende 24 ØVRIGE INDGANGE TIL SEKTOREN GENNEM DET SAMMENHÆNGENDE UDDANNELSESSYSTEM 26 Bredere rekruttering til den finansielle sektor 26 Professionsbachelor i Finans 27 Professionsbachelorernes forventninger til jobbet 28 Praktiksituationen på Finansbacheloruddannelsen i 2010 og Flere virksomheder forventer at tage finansbachelorer i praktik i OPSAMLING OG KONKLUSION 30 METODE 31 Spørgeskemaundersøgelsen 31 Øvrigt datamateriale 31 Denne rapport er udgivet af Finansforbundet, DFL og Finanssektorens Arbejdsgiverforening September

3 INDLEDNING Medarbejdersammensætningen i banksektoren er ved at forandre sig radikalt. Mens den mest almindelige vej ind i sektoren tidligere har været en elevuddannelse, finder stadigt flere med andre profiler vej ind i sektoren. Siden 2000 er der sket et paradigmeskifte i rekrutteringen af medarbejdere til den finansielle sektor. Dels er antallet af akademikere steget, dels bliver elevindtaget i højere og højere grad substitueret af den øgede rekruttering af finansøkonomer i specielt pengeinstitutter. Denne udvikling er blevet endnu mere udtalt af det reducerede elevindtag til bankerne i 2009 og 2010, som følge af finanskrisen. I samme periode er rekrutteringen af finansøkonomer ikke faldet tilsvarende, hvorfor indtaget af finansøkonomer til bankerne nu overstiger rekrutteringen af elever. Der er ikke tidligere lavet en samlet analyse af denne udvikling. På den baggrund har Finansforbundet, Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening (DFL) og Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) i samarbejde lavet denne rapport for at afdække udviklingen og finansøkonomernes betydning for sektoren. Herudover vil rapporten også undersøge udformningen af finansøkonomernes trainee-forløb i virksomhederne samt praktikproblematikken. Med dette fokus som den røde tråd er den samlede rapport bygget op over tre hoveddele og et perspektiverende afsnit med fokus på finansbacheloruddannelsen. Første del beskriver i brede penselstrøg beskæftigelsessituationen i den finansielle sektor generelt, herunder beskrives medarbejdernes uddannelsesbaggrund. Anden del stiller skarpt på finansøkonomerne i finanssektoren. Herunder hvor stor en volumen gruppen har, det årlige indtag, trainee-forløbenes opbygning og finansøkonomernes jobfunktioner i virksomhederne. I rapportens del tre redegøres der for finansøkonomuddannelsen. Finansøkonomernes beskæftigelsessituation belyses, herunder praktiksituationen for de finansøkonomstuderende. I rapportens sidste del, rettes fokus mod de øvrige indgange til sektoren i det sammenhængende uddannelsessystem heriblandt i særlig grad Professionsbachelor i Finans. Rapporten er baseret på et omfattende datamateriale. Undersøgelsen er baseret på kvantitative data, som de tre organisationer har adgang til, data fra Danmarks Statistik samt data fra erhvervsskolerne. Herudover har FA gennemført en kvalitativ spørgeskemaundersøgelse blandt sine medlemsvirksomheder. Vi håber med denne rapport at kunne bidrage med et samlet overblik over finansøkonomernes placering i og betydning for den finansielle sektor. Dermed kan rapporten fungere som et værktøj for vore medlemmer i forbindelse med rekrutteringen af fremtidens arbejdskraft. 3

4 Rapportens væsentligste konklusioner En relativ stor andel af sektorens medarbejdere vil alt andet lige gå på pension inden for 5 til 10 år, hvorfor behovet for kvalificeret arbejdskraft i den finansielle sektor kan øges i årene fremover. Det store antal pensioneringer er dog på grund af de ændrede konjunkturer og den øgede digitalisering ikke nødvendigvis lig med et stort rekrutteringsbehov. Samlet set er medarbejdernes formelle uddannelsesniveau blevet løftet generelt i den finansielle sektor. Løftet skyldes dels en ændring i rekrutteringsmønstret, dels at en øget andel af virksomhedernes efteruddannelse sker inden for de offentlige uddannelser, herunder Akademiuddannelsen i Finansiel Rådgivning og HD 2. del. Selvom andelen af medarbejdere med en finansøkonombaggrund stadig er relativt lille i forhold til det samlede antal medarbejdere i den finansielle sektor, er indtaget af finansøkonomer til sektoren i vækst. Derfor forventes de finansielle videregående uddannelser og ikke mindst Finansøkonomuddannelsen at udgøre en vigtig rekrutteringsbase for sektorens virksomheder fremadrettet. Samtidigt er optaget på Finansøkonomuddannelsen i kraftig vækst og risikerer at overstige, hvad der er af realistiske praktik- og jobmuligheder. Sammenholdt med det skærpede krav om obligatorisk praktik kan det fremadrettet give problemer med at skaffe tilstrækkelige praktikpladser til de studerende. 4

5 BESKÆFTIGELSESSITUATIONEN INDENFOR DEN FINANSIELLE SEKTOR I dette kapitel ser vi nærmere på de ændringer, som sker i sammensætningen af arbejdsstyrken generelt og i sammensætningen af medarbejdere i den finansielle sektor specifikt. Herunder vil det blive belyst, hvilke udfordringer den finansielle sektor står overfor i de kommende år, hvad angår rekrutteringen af kvalificeret arbejdskraft. Samtidig vil vi i tråd med rapportens omdrejningspunkt i særlig grad fokusere på, hvad disse udfordringer betyder for rekrutteringen af finansøkonomer i den finansielle sektor. Kapitlets hovedkonklusioner er: - Den demografiske udvikling betyder, at det generelle behov for kvalificeret arbejdskraft på det danske arbejdsmarked vil stige. - Gennemsnitsalderen i den finansielle sektor er højere end arbejdsstyrkens generelt, og en stor andel af sektorens medarbejdere nærmer sig pensionsalderen, hvilket kan føre til øget behov for arbejdskraft i sektoren. Det store antal pensioneringer er dog på grund af de ændrede konjunkturer og den øgede digitalisering ikke nødvendigvis lig med et stort rekrutteringsbehov. - Samlet set er der sket et generelt løft af medarbejdernes formelle uddannelsesniveau i den finansielle sektor. Denne udvikling skyldes primært to faktorer: For det første gennemføres en større del af medarbejdernes efteruddannelse indenfor det offentlige system. For det andet er der sket et skifte fra at rekruttere elever, til at rekruttere flere medarbejdere med højere formelle uddannelsesniveauer, herunder korte og lange videregående uddannelser. Den demografiske udfordring: Flere ældre og færre unge på arbejdsmarkedet Det er almindeligt kendt, at de store årgange, der blev født i årene lige efter Anden Verdenskrig, er på vej på pension. Frem mod 1949 blev der født mere end børn om året, og det er disse mennesker, der går på pension indenfor de næste 5-10 år. De skal erstattes af de unge født efter 1980, men indtil midten af 1980 erne blev der født færre end børn om året. Fødselstallet har dog fra 1990 og frem stabiliseret sig omkring de Der vil altså i de kommende år være tale om et fald i arbejdsstyrken år for år alene på denne konto. Derfor er der grundlæggende tale om, at der er færre unge til at erstatte de ældre medarbejdere, der i disse år går på pension. Det vil ramme brancher, der har en forholdsmæssig stor andel af ældre medarbejdere, særligt hårdt. På den baggrund forventes det, at der i fremtiden vil komme til at mangle kvalificeret arbejdskraft på det danske arbejdsmarked. En prognose fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd forudser, at udbuddet af arbejdskraft med en erhvervsuddannelse vil være faldet med i 2019, men at efterspørgslen kun vil dykke med Altså vil der mangle med en erhvervsuddannelse i På tilsvarende vis vil der i 2019 mangle med en mellemlang eller lang videregående uddannelse.* Samme prognose viser også, at der i 2019 vil være et overskud af ufaglært arbejdskraft målt på befolkningens højeste fuldførte uddannelsesniveau. Det skyldes primært et markant dyk i efterspørgslen på denne type arbejdskraft, hvorfor ufaglærte forventes at mangle beskæftigelse i *) AE rådet 8. juli 2010: Mangel på uddannet arbejdskraft koster Danmark milliarder 5

6 Hvis man ser isoleret på det merkantile område er problemstillingen tilsvarende. En prognose fra FBE af match mellem udbud og efterspørgsel af merkantilt uddannet arbejdskraft viser, at der i 2030 vil mangle medarbejdere med merkantile, økonomiske og juridiske uddannelser.* Demografisk udfordring på vej i den finansielle sektor Den skitserede mangel på kvalificeret arbejdskraft vil alt andet lige også få betydning for den finansielle sektors mulighed for at tiltrække arbejdskraft med de rette kompetencer. Behovet for arbejdskraft til sektoren synes dog at være mindsket en smule Figur fra : Kraftig og frem, medarbejdervækst hvilket kan forklares frem med til 2008 den generelle afmatning i sektoren FA-medlem Figur 1: Kraftig medarbejdervækst frem til Kilde: FA. Note: Antal beskæftigede i FA s medlemsvirksomheder % af sektorens medarbejdere er typisk ansat i en af FA s medlemsvirksomheder. Kilde: FA. Note: Antal beskæftigede i FA's medlemsvirksomheder % af sektorens medarbejdere er typisk ansa Som det fremgår af figur 1 skete der en eksplosiv vækst i beskæftigelsen i den finansielle sektor i perioden 2004 til På disse fire år steg beskæftigelsen med mere end personer i FA s medlemsvirksomheder. Fra til , svarende til en stigning på 15 %. Beskæftigelsen i den finansielle sektor toppede i 2008, hvor der kunne konstateres mangel på kvalificeret arbejdskraft i sektoren. Med den finansielle krises indtog fra sommeren 2008 blev manglen hurtigt afløst af overskud og virksomhederne tilpassede sig i efteråret og vinteren 2008/2009 naturligt nok til de nye tider. Det betød afskedigelser af medarbejdere, og et markant fald i antallet af rekrutteringer af nyuddannede og elever. Stigningen i antallet af medarbejdere frem til 2008 afspejler også, at mange seniorer vælger at blive i sektoren helt frem til pensionsalderen. Derfor er der også sket en væsentlig stigning i medarbejdernes gennemsnitsalder. Gennemsnitsalderen i den finansielle sektor er således steget fra 39,4 år i 1995 til 43,2 år i Dermed er gennemsnitsalderen i den finansielle sektor steget mere end det har været tilfældet for arbejdsstyrken generelt. Det betyder, at spændet *) Forum for Business Education (FBE): Merkantile, økonomiske og juridiske uddannelser Sammenfatning og forslag til initiativer, marts

7 Figur 2: Gennemsnitsalderen fortsætter opad Figur 2: Gennemsnitsalderen fortsætter opad Finanssektoren Arbejdsstyrken Kilde: FA (gennemsnitsalder for medarbejdere i FA medlemsvirksomheder) samt Finansforbundet og Danmarks Statistik Kilde: FA (gennemsnitsalder for medarbejdere i FA' medlemsvirksomheder) samt Finansforbundet og Danmar mellem gennemsnitsalderen i den finansielle sektor og arbejdsstyrken generelt er blevet øget. Stigningen i gennemsnitsalderen fra 2007 til 2009 skal ses i lyset af den vellykkede fastholdelse af ældre medarbejdere, dels nedgangen i elevindtaget i disse år, samt at en større andel af de nyansatte har højere uddannelsesniveauer og dermed også højere alder. Den høje gennemsnitsalder blandt sektorens medarbejdere afspejler sig naturligvis også i aldersfordelingen. Antallet af medarbejdere i finanssektoren, der har rundet 60, er godt eller 8% af den nuværende samlede arbejdsstyrke. Den bedre fastholdelse af seniorer har to hovedårsager. Primært har regulering af efterlønsordningen fået medarbejdere til at udskyde deres tilbagetrækning, ydermere har sektoren lavet en række målrettede tiltag for at fastholde seniorer. Figur 3: Flere ældre i den finansielle sektor ,0% 3,5% 3,0% 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 0,0% Kilde: FA Kilde: FA Figur 3: Flere ældre i den finansielle sektor 7

8 Som figur 3 illustrerer, betyder aldersfordelingen, at den store gruppe af medarbejdere, som blev ansat i løbet af 1970 erne nærmer sig pensionsalderen. I løbet af de næste 5 år anslås, at hver syvende finansmedarbejder vil trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet. Det store antal pensioneringer er dog på grund af de ændrede konjunkturer og den øgede digitalisering ikke nødvendigvis lig med et stort rekrutteringsbehov. Lav personaleomsætning i den finansielle sektor Udviklingen i konjunkturerne har også haft afsmittende effekt på personaleomsætningen i den finansielle sektor, og medførte et kraftigt fald i tilgangen af nye medarbejdere siden slutningen af Således faldt personaleomsætningen i finanssektoren fra 2008 og var stadigt på et lavt niveau ved udgangen af 2009, omend den var lidt højere end i starten af 2009, hvor den var rekordlav. Personaleomsætningen i 4. kvartal 2009 var 3,1% målt på afgang og 2,3% målt på tilgang af nye medarbejdere. Som det har været tilfældet det seneste år, er der flere, som forlader et job i finanssektoren end der er nye, som Figur 4: Personaleomsætningen historisk lav tiltræder. 5,0% Afgang Tilgang Figur 4: Personaleomsætningen historisk lav 4,5% 4,0% 3,5% 3,0% 2,5% 2,0% 1,5% Nov Feb Feb Maj 2007 Maj Aug Aug Nov Nov Feb Feb Maj 2008 Maj Aug Aug Nov Nov Feb Feb Maj 2009 Maj Aug Nov Feb Afgang Tilgang Kilde: FA s kvartalsvise måling af personaleomsætningen Kilde: FA's kvartalsvise opgørelse af personaleomsætningen Personaleomsætningen er generelt højere på det øvrige private arbejdsmarked end i den finansielle sektor. Indenfor DA s område er personaleomsætningen således 9,5% målt på afgang og 7,7% målt på tilgang i 4. kvartal Personaleomsætningen på DA s område er dog også faldet i 2009 i forhold til tidligere år. Årsagen skal også her findes i de ændrede konjunkturer i 2008 og Stigende uddannelsesniveau i den finansielle sektor Overordnet set er det formelle uddannelsesniveau i den finansielle sektor steget markant gennem de sidste 15 år. 8

9 Eksempelvis er andelen af medarbejdere med enten en kortere videregående uddannelse (KVU) eller en mellemlang videregående uddannelse (MVU) som højeste uddannelsesniveau steget fra 7% i 1993 til 18% i På tilsvarende vis er andelen af medarbejdere med enten en bachelorgrad eller en lang videregående uddannelse (LVU) også steget fra 5% i 1993 til 15% i Samtidigt er andelen af medarbejdere, som har enten grundskole, gymnasial uddannelse eller en erhvervsuddannelse som højeste fuldførte uddannelsesniveau reduceret fra 87% i 1993 til 67% i Grundskole Gymnasial udd Erhvervsudd. KVU MVU Bachelorer LVU % 9% 63% 2% 5% 1% 4% Tabel 1: Højere uddannelsesniveau i finanssektoren % 11% 59% 3% 6% 2% 6% % 10% 54% 8% 7% 3% 8% % 13% 46% 11% 7% 4% 11% Kilde: : Danmarks Statistik, 2008: FA strukturstatistik suppleret med uddannelseskoder fra Danmarks Statistik Bemærk: Tabellen oplyser færdiggjorte offentlige uddannelser. Igangværende uddannelse og privat efteruddannelse er ikke inkluderet Der er flere årsager til stigningen i det formelle uddannelsesniveau blandt finanssektorens medarbejdere. For det første skyldes stigningen, at der ansættes flere medarbejdere med højere formelle uddannelsesniveauer i den finansielle sektor end tidligere heriblandt finansøkonomer og akademikere. igur 5. Nye ansatte i finanssektoren har længere uddannelser 60% 50% Figur 5. Nye ansatte i den finansielle sektor har længere uddannelser 40% 30% 20% 10% 0% Grundskole og gymnasium Erhvervsfaglig uddannelse KVU, MVU og Bachelorudd. Længere videregående udd. (LVU) ilde: Finansforbundets Kilde: og og Danmarks Statistik. Statistik. ote: Medarbejdernes Note: uddannelsesbaggrund på ansættelsestidspunktet på ansættelsestidspunktet 9

10 Tilgangen af medarbejdere i den finansielle sektor med en videregående uddannelse i bagagen er steget fra 19% i 1996 til 32% i Antallet af medarbejdere, der alene har afsluttet folkeskole eller gymnasium, er samtidigt faldet fra 52% til 42%. For det andet opfordrer flere og flere banker deres elever til at fortsætte på Akademiuddannelsen i Finansiel Rådgivning (AU) eller HD 1. del umiddelbart efter endt finansuddannelse. Derfor fortsætter en stigende andel af de elever, som afslutter Finansuddannelsen, på Akademiuddannelsen i Finansiel Rådgivning eller HD 1. del. Dermed stiger den samlede andel af medarbejdere med en formel uddannelse på KVU-niveau, efterhånden som disse yngre medarbejdere erstatter ældre medarbejdere, der har erhvervsuddannelsen som højest fuldførte uddannelsesniveau. I 2009 lavede Finansrådet en undersøgelse, der kortlagde overgangene fra Finansuddannelsen til KVU og fra KVU til HD 2. del. Undersøgelsen viste, at 77% af eleverne går i gang med Akademiuddannelsen i Finansiel Rådgivning inden for et halvt år efter afslutningen af deres elevuddannelse. Herudover er 8% startet på HD 1. del og yderligere 8% vil starte på enten AU eller HD 1. del inden for det næste halve år. Samlet set betyder det, at ca. 93% af en elevårgang dermed vil videreuddanne sig indenfor det første år efter, de er dimitteret.* For det tredje vælger ældre medarbejdere med en elevuddannelse i højere grad end tidligere at efter- og videreuddanne sig via det offentlige uddannelsessystem. Denne gruppe af medarbejdere har mulighed for at læse videre på Akademiuddannelsen i Finansiel Rådgivning. Tidligere har der i højere grad været tradition for at bruge private kursusudbydere eller egne kurser til videreuddannelsesformål. Samlet set betyder det øgede fokus på at opnå højere formelle uddannelsesniveauer, at specielt Akademiuddannelsen i Finansiel Rådgivning har opnået stor søgning. Derfor er uddannelsen med sine ca tilmeldte studerende i skrivende stund også den største af akademiuddannelserne i Danmark. Generationsforskelle i uddannelsesniveauet Den øgede rekruttering af medarbejdere med højere offentligt anerkendte uddannelsesniveauer betyder, at yngre medarbejdere generelt har et højere offentligt anerkendt uddannelsesniveau end ældre medarbejdere i sektoren. Hvis man ser isoleret på privatrådgivere i penge- og realkreditinstitutter, der er over 35 år, så har 77% deres erhvervsuddannelse som højest fuldførte uddannelsesniveau. Til sammenligning har kun 35% af privatrådgiverne, der er under 35 år, en erhvervsuddannelse som højest fuldførte uddannelsesniveau. Til gengæld har næsten halvdelen af privatrådgiverne, der er 35 år eller yngre, taget en videregående uddannelse. *) Undersøgelsen er foretaget af Finansrådet i 2009 blandt 320 elever i penge- eller realkreditinstitut fra elevårgangen 2007/

11 Figur 6: 6: Markant skifte i i privatrådgivernes uddannelsesniveau Privatrådgivere, år år og og derunder Privatrådgivere i penge eller realkreditinstitut, 35 år og derunder Figur 6: Markant skifte i privatrådgivernes uddannelsesniveau Grundskole Erhvervsuddannelser Mellemlange videregående uddannelser Lange Lange videregående uddannelser Gymnasiale uddannelser Korte Korte videregående uddannelser Bachelor Privatrådgiver over år år Privatrådgivere i penge eller realkreditinstitut over 35 år Grundskole Erhvervsuddannelser Mellemlange videregående uddannelser Lange Lange videregående uddannelser Gymnasiale uddannelser Korte Korte videregående uddannelser Bachelor Kilde: FA, 2008 Strukturstatistik. FA. Note: Baseret på privatrådgivere på 35 år og derunder og privatrådgivere over 35 år Kilde: FA. Note: Baseret på på privatrådgivere på på år år og og derunder og og privatrådgivere over 33 Det bør i denne sammenhæng nævnes, at tallene udelukkende afspejler medarbejdernes formelle uddannelsesniveauer. Det vil sige de offentlige uddannelser, som er registreret ved Danmarks Statistik. En væsentlig årsag til at ældre medarbejdere ikke har efteruddannet sig inden for det offentlige system er, at der indtil introduktionen af Akademiuddannelsen i Finansiel Rådgivning ikke var et brancherelevant praksisnært uddannelsestilbud blandt de offentlige uddannelser. Som konsekvens heraf har der indtil 2004 været tradition for, at de ansatte i finanssektoren i stedet har gjort brug af en bred vifte af private efteruddannelser. Da Danmarks Statistik ikke har registreret de private efteruddannelser, og der ikke er nogen form for lovregulering på området, er det ikke muligt at give et præcist billede af omfanget af denne del af efteruddannelserne. 11

12 FINANSØKONOMERNE I FINANSSEKTOREN I dette kapitel rettes fokus mod finansøkonomernes betydning for og indplacering i den finansielle sektor, herunder hvor stor en volumen gruppen har, det årlige indtag, trainee-forløbenes opbygning og finansøkonomernes jobfunktioner i virksomhederne. Kapitlets hovedkonklusioner er: - Til trods for at den samlede andel af medarbejdere med en finansøkonombaggrund er relativt lille i den finansielle sektor, er indtaget af finansøkonomer til sektoren i vækst. Det betød, at indtaget af finansøkonomer i danske banker og realkreditinstitutter i 2009 for første gang nåede samme niveau som indtaget af elever. Udviklingen er fortsat, og i 2010 overstiger finansøkonomindtaget elevindtaget. Hvis denne udvikling fortsætter, vil andelen af finansøkonomer i den finansielle sektor stige i årene fremover. - Denne udvikling er dog tegnet af banker og realkredit alene. Finansøkonomerne har ikke i samme grad fundet indpas i forsikringsbranchen. Virksomhederne finder ikke, at de nyuddannedes faglige kompetenceprofil matcher forsikringsbranchens krav til nye medarbejdere. Indtaget til forsikringsbranchen er derfor stabiliseret på et meget lavt niveau. - En stor del af de virksomheder, som ansætter finansøkonomer, har faste trainee-forløb af 6 til 12 måneders varighed. - Selvom finansøkonomer varetager en bred vifte af funktioner, er finansøkonomernes primære arbejdsområde betjening og rådgivning af privatkunder. Flere finansøkonomer rekrutteres til penge- og realkreditinstitutter Som tidligere beskrevet er den mest markante ændring af medarbejdernes formelle uddannelsesniveau, at færre kun har deres erhvervsuddannelse som højeste uddannelsesniveau og langt flere har en videregående uddannelse som højeste fuldførte uddannelsesniveau. En væsentlig del af forklaringen er den øgede rekruttering af medarbejdere med højere uddannelsesniveauer heriblandt finansøkonomer. Indtil videre har finansøkonomerne primært fundet plads i penge- og realkreditinstitutterne og er i mindre grad blevet rekrutteret til forsikringsselskaberne. I perioden 2004 til 2008 er der sket en nettotilgang af finansøkonomer til den finansielle sektor, hvorfor det samlede antal af medarbejdere med en finansøkonombaggrund er steget. I 2008 havde medarbejdere i sektoren en finansøkonomuddannelse med i Figur 7: Stadig flere finansansatte har taget finansøkonomuddannelsen bagagen Figur 7: Stadig flere finansansatte har taget finansøkonomuddannelsen Penge og realkredit Forsikring Kilde: FA strukturstatistik suppleret med oplysninger fra Danmarks Statistik. Tal for Kilde: beregnet FA på baggrund strukturstatistik af tidligere spørgeskemaundersøgelser suppleret med oplysninger fra Danmarks Statistik. Tal for

13 Rekrutteringen af finansøkonomer substituerer for faldende elevindtag Afmatningen i den finansielle sektor har ført til et markant fald i elevindtaget i virksomhederne. Da elevindtaget toppede i 2006 blev 825 elever ansat i de danske finansielle virksomheder. Ud af disse blev 694 ansat i bank eller realkredit, mens 131 blev ansat indenfor forsikring. I de følgende år er antallet af elever faldet yderligere. Det mest markante fald skete i 2009, hvor kun 264 nye elever blev ansat i den finansielle sektor. Ud af disse blev 161 ansat indenfor bank og realkredit. I 2010 er antallet af elever faldet yderligere til 229, hvoraf 146 er ansat i danske banker og realkreditinstitutter. Faldet i elevindtaget til forsikringsselskaberne har ikke været så stort som indenfor bank og realkredit. Det kan bl.a. forklares med, at forsikringsbranchens elevindtag i udgangspunktet havde en mindre volumen end penge- og realkreditinstitutternes. Her toppede elevindtaget med 147 i 2007, hvorefter det faldt i de følgende år. Faldet i antallet af elever i forsikringsvirksomhederne er fortsat i 2010, hvor indtaget er 83 elever mod 103 elever i Samtidig med nedgangen i det samlede antal nyansatte elever ansættes flere nyuddannede finansøkonomer i de danske penge- og realkreditinstitutter. Efter en mindre opbremsning i 2009 forventer penge- og realkreditinstitutterne at ansætte ca. 210 nyuddannede finansøkonomer i 2010, hvilket er en stigning i forhold til 2009, hvor 161 finansøkonomer blev ansat i sektoren. Udviklingen er blevet forstærket af, at en række store og mellemstore banker fra 2008 og frem har valgt udelukkende at rekruttere finansøkonomer og dermed ikke tager elever. Figur 8: Udviklingen i elevoptaget og ansættelsen af finansøkonomer i den finansielle sektor Figur 8: Færre elever i finanssektoren flere finansøkonomer * Elever - penge&real Elever - forsikring Finansøkonomer - penge&real Finansøkonomer - forsikring Kilde: Elevoptagelsestal Finansrådet Tal for ansættelse af spørgeskema nyuddannede finansøkonomer er baseret på spørgeskema Kilde: Elevoptagelsestal Finansrådet Tal for ansættelse af nyuddannede finansøkonomer er baseret på Samlet set er resultatet, at der i 2009 for første gang blev rekrutteret lige så mange finansøkonomer som finanselever til banker og realkreditinstitutter, og i 2010 oversteg antallet af nyansatte finansøkonomer elevindtaget i banker og 13

14 realkreditinstitutter. Hvis denne udvikling fortsætter, betyder det, at det øgede antal finansøkonomer i stadigt stigende grad vil substituere for den faldende elevtilgang i banker og realkreditinstitutter. Forsikringsselskaberne har ligeledes faldende elevoptag, men her stiger antallet af nyansatte finansøkonomer ikke. Dermed substituerer finansøkonomerne ikke for det lavere antal nyansatte elever i forsikringsvirksomhederne. De kommende år vil vise, om udviklingen er af mere permanent karakter, og dermed vil være en strukturel ændring af rekrutteringsmønstret for sektoren. Finansøkonomernes trainee-forløb Det er praksis i finansielle virksomheder ved ansættelse af nyuddannede finansøkonomer og andre, der ansættes direkte fra uddannelsessteder, at der tilrettelægges et praktisk trainee-forløb af kortere eller længere varighed. Den enkelte virksomhed definerer selv længde og indholdet heraf. Mellem FA og Finansforbundet er der for finansøkonomer aftalt en særlig sats for trainee-aflønning i op til 6 måneder, hvorefter aflønning sker som uddannet, også selvom trainee-forløbet evt. er tilrettelagt som et længere forløb. En tilsvarende aftale er lavet af forsikringsområdet mellem FA og DFL. FA s spørgeskemaundersøgelse viser, at ca. halvdelen af de virksomheder, der rekrutterer nyuddannede finansøkonomer, benytter et fast standardiseret trainee-forløb. Alle de største pengeinstitutter har et fast trainee-forløb, mens kun få forsikringsvirksomheder har faste forløb. Årsagen skal sandsynligvis findes i den begrænsede rekruttering af finansøkonomer til forsikringsområdet. Endvidere viser FA s undersøgelse, at trainee-forløbenes længde varierer, men at hovedparten af de virksomheder, der har et fast trainee-forløb, har organiseret disse som forløb på mellem 6 og 12 måneder. Figur 9: Nyuddannede finansøkonomer i faste trainee-forløb For virksom gennemsnit 11,5 Figur 9: Nyuddannede finansøkonomer i faste trainee-forløb PI 1 PI 2 PI 3 Realkredit Forsikring i alt 0 6 måneder over 6 mdr til og med 12 måneder over 12 måneder Note: Fordeling af varighed af trainee-forløb for de 21 virksomheder, der tilkendegiver at have trainee-forløb for nyuddannede finansøkonomer. Kilde: FA Finansøkonomundersøgelse, juli Spørgsmål: Hvor langt et trainee-forløb har I tilrettelagt for nyuddannede finansøkonomer? Kilde: FA Finansøkonomundersøgelse, juli Note: Fordeling af varighed af trainee-forløb for de 21 virksomheder der tilkendegiver at have trainee-forløb for nyuddannede finansøkonomer 14

15 Indholdet i de faste trainee-forløb varierer. De forskellige virksomheder har organiseret en bred vifte af forskellige turnusforløb, hvoraf hovedparten bruger bankfaglige kurser enten købt eksternt eller organiseret internt i virksomhederne. Stort set alle virksomheder tilknytter en mentor til den nyansatte finansøkonom. Figur 10: Trainee-forløb med mentor PI 1 PI 2 PI Realkredit Forsikring i alt Figur 10: Trainee-forløb med mentor Traineen har tilknyttet en mentor/kontaktperson i hele perioden Turnusforløb kombineret med supplerende interne kurser Turnusforløb suppleret med Akademiuddannelse i finansiel rådgivning for Finansøkonomer Trainee forløb på Finanssektorens Uddannelsescenter Turnusforløb i forskellige afdelinger Andet Note: De 21 virksomheder, som har oplyst, at de har et fast forløb indgår. Mulighed for at flere elementer kan indgå i traineeforløbet. Kilde: FA Finansøkonomundersøgelse, juli Spørgsmål: Hvordan er traineeforløb for nyuddannede finansøkonomer tilrettelagt Kilde: FA Finansøkonomundersøgelse, juli Note: De 21 virksomheder som har oplyst at de har et fast forløb indgår. Mulighed for at flere elementer ka Spørgsmål: Hvordan er traineeforløb for nyuddannede finansøkonomer tilrettelagt Finansøkonomerne starter som privatrådgivere Af FA s spørgeskemaundersøgelse fremgår det, at størstedelen af virksomhederne rekrutterer nyuddannede finansøkonomer som privatrådgivere, og kun i mindre omfang rekrutterer finansøkonomer til andre jobfunktioner. Ifølge undersøgelsen rekrutterer 94% af virksomheder, der har erfaringer med rekruttering af finansøkonomer, finansøkonomer til privatrådgivning. Til sammenligning svarer 45% af virksomhederne, at de også rekrutterer finansøkonomerne til erhvervsrådgivning. Andre jobfunktioner dækker bl.a. over pensionsrådgivere og assurandører, men som tidligere nævnt er rekrutteringen af finansøkonomer til forsikringsvirksomheder meget begrænset. 15

16 Figur 11: Jobfunktioner for nyuddannede finansøkonomer 100% 90% 80% 70% 60% Figur 11: Jobfunktioner for nyuddannede finansøkonomer Mellemregning til i alt assist PI 1 PI 2 PI 3 i alt 50% 40% 30% 20% 10% 0% privatkunderådgiver erhvervskunderådgiver investeringsrådgiver stabsfunktioner andet Kilde: FA Finansøkonomundersøgelse, juli Spørgsmål: Hvilke jobfunktioner rekrutteres nyuddannede finansøkonomer typisk til? - vælg gerne flere muligheder Kilde: FA Finansøkonomundersøgelse, juli Spørgsmål: Hvilke jobfunktioner rekrutteres nyuddannede finansøkonomer typisk til? Billedet - vælg understøttes gerne flere af muligheder FA s strukturstatistik fra 2008, som viste, at ca. 50% af medarbejderne med en finansøkonomuddannelse er ansat som privatkunderådgivere. Herudover beskæftigede 12% sig med anden rådgivning stadigt rettet mod private. Kun ca. 13% af medarbejderne med en finansøkonombaggrund var erhvervskunderådgivere. ioner for finansøkonomer i % 4% 4% 3% 6% 34% 3% 6% 8% 13% 16% Privatrådgiv Generel ku Erhvervsrå Revisions- Beregnings Boligrådgiv Pensions- o Anden rådg Kontor- og Forsikringa Andet Figur 12: Jobfunktioner for finansøkonomer i 2008 Privatrådgivere Generel kundebetjening Erhvervsrådgivere Revisions- og regnskabsarbejde Beregningsarb. vedr. transaktioner mv. Boligrådgivere Pensions- og investeringsrådgivere Anden rådgivning Kontor- og administation istik 2008 med supplerende oplysninger fra Danmarks Statistik Kilde: FA strukturstatistik 2008 med supplerende oplysninger fra Danmarks Statistik 16

17 Men ligesom øvrige ansatte skifter finansøkonomerne også jobfunktioner og får nye arbejdsopgaver. Strukturstatistikken viser, at flere medarbejdere med finansøkonombaggrund også varetager mere avancerede beregnings- og administrationsopgaver. Efter- og videreuddannelsesmuligheder for finansøkonomer ansat i den finansielle sektor Finansøkonomer efteruddannes ligesom sektorens øvrige medarbejdere via en bred vifte af kursustilbud udbudt enten af virksomhederne selv eller af eksterne kursusudbydere så som Finanssektorens Uddannelsescenter. Da HD 2. del kan sikre videre adgang i det sammenhængende uddannelsessystem, er det den væsentligste offentlige videreuddannelsesmulighed for Finansøkonomer i job. Finansøkonomuddannelsen giver generel adgang til alle HD 2. dels specialer, som så igen giver videre adgang til en række kandidatuddannelser såsom f.eks. cand. merc. I 2009 udarbejdede Finansrådet en undersøgelse af overgangene mellem de finansielle uddannelser. Undersøgelsen var baseret på 303 studerende, der læste på enten akademiuddannelsen (AU) eller kursusforløbet i finansiel rådgivning for finansøkonomer (FRØK). Undersøgelsen viste, at ca. halvdelen allerede ved studiets afslutning havde planer om at påbegynde en HD 2. del. Lidt flere finansøkonomer (53 %) end Akademistuderende (49 %) svarede ja til, at de ønskede at starte på HD 2. del. Til gengæld svarede kun 6 % af finansøkonomerne klart nej til at starte på en HD mod 21 % af de Akademistuderende. Dette kan skyldes, at finansøkonomerne qua deres erfaringer som fuldtidsstuderende er mindre afvisende overfor at læse videre. * De finansøkonomer, som ikke finder ansættelse ved dimittering, har også mulighed for at videreuddanne sig via de offentlige fuldtidsuddannelser, således har de bl.a. adgang til finansbacheloruddannelsen. *) Undersøgelsen er foretaget af Finansrådet i 2009 blandt 303 studerende, der læste på enten akademiuddannelsen (AU) eller kursusforløbet i finansiel rådgivning for finansøkonomer (FRØK) i

18 FINANSØKONOMUDDANNELSEN I det følgende kapitel vil fokus blive rettet mod selve finansøkonomuddannelsen. Rapporten vil beskrive uddannelsens indhold, optaget på uddannelsen, den generelle beskæftigelsessituation for de dimitterede finansøkonomer mv. Kapitlets hovedkonklusioner er: - Målt på volumen af optaget er finansøkonomuddannelsen en uddannelse i vækst. - Jobsituationen for de dimitterede finansøkonomer har fulgt det øvrige arbejdsmarked op til og under krisen. Med stigende beskæftigelse frem til og med 2007, som derefter er afløst af stigende dimittendarbejdsløshed. - Bank og realkredit er den største aftagergruppe og aftager 40% af de dimitterede finansøkonomer. - De fleste adspurgte virksomheder udtrykker generel tilfredshed med de nyuddannede finansøkonomers faglige kompetencer og deres kundevendthed, men efterlyser mere praksisnærhed i uddannelsen. - Det stadigt stigende optag på uddannelsen og det skærpede krav om obligatorisk praktik kan fremadrettet give problemer med at skaffe tilstrækkelige praktikpladser til de studerende. Finansøkonomuddannelsens indhold Brancher, aftaleparter og centrale erhvervsakademier gik i 1998 sammen om et fælles initiativ til udvikling af Finansøkonom som en kort videregående uddannelse. Uddannelsen blev etableret med start i De første hold Finansøkonomer dimitterede i I 2010 udbydes uddannelsen af følgende 9 erhvervsakademier: - EA Copenhagen Business Academy - EA Lillebælt - EA Kolding - EA Sjælland - EA Dania - UCN (noea) - EA MidtVest - EA Århus - EA Sydvest De 9 erhvervsakademier dækker over i alt 13 skoler, hvor der i 2010 kunne oprettes hold. Dermed er uddannelsen geografisk spredt fra Ålborg i nord til Kolding og Næstved i syd og fra Esbjerg og Thisted i vest til København i øst. Finansøkonomuddannelsen er en 2-årig erhvervsakademiuddannelse med en fælles landsdækkende bekendtgørelse. Uddannelsen består af obligatoriske uddannelseselementer, et kortere praktikophold (3 mdr.), valgfrie elementer samt et afsluttende eksamensprojekt. Sammensætningen af de fire semestre fremgår af nedenstående model. 18

19 1. år 2. år 1. semester 2. semester 3. semester 4. semester Fællesdel - fagene: Finansielle virksomheder og markeder Privatøkonomi Kunde- og samarbejdsrelationer Erhvervsøkonomi Ledelse og kommunikation Global økonomi Erhvervsjura Statistik Specialeforløb Studieophold i virksomhed i 3 måneder Afsluttende eksamensprojekt (individuelt eller 2-3 sammen) I år 2000 blev 213 studerende optaget på uddannelsen på landsplan fordelt over 5 erhvervsskoler. Siden er optaget på uddannelsen steget markant, og i 2010 blev mere end 1300 nye studerende optaget fordelt på 9 erhvervsakademier. Det vil sige, at der er sket mere end en seksdobling af optaget gennem uddannelsens levetid. Figur 13: Udviklingen i finansøkonomuddannelsen 1600 Figur 13: Udviklingen i finansøkonomuddannelsen Tilgang Fuldførte Kilde: Undervisningsministeriet, KOT, Finansrådet og Erhvervsakademiernes beskæftigelse Kilde: Undervisningsministeriet, KOT, Finansrådet og Erhvervsakademiernes beskæftigelsesrapport for finansøkonomer Det stigende optag afspejler en voksende interesse for de finansielle uddannelser generelt, hvilket naturligvis er positivt. Ikke mindst fordi et højere optag alt andet lige og øger antallet af potentielt kvalificerede ansøgere. Men grundet uddannelsens praktikkrav medfører det øgede optag også et øget pres på aftagerbrancherne for at sikre de nødvendige praktikpladser til de studerende. Til trods for det stadigt stigende optag, er der stadigt ledige pladser på de fleste udbyderskoler. Således var der ved sommeroptaget i 2010 ledige pladser på 10 ud af de 13 skoler, hvor der blev oprettet hold. 19

20 Finansøkonomernes beskæftigelse generelt Forud for akkrediteringen af finansøkonomuddannelsen og uddannelsesstederne har sektorens forskellige parter givet deres vurdering af de efterfølgende jobmuligheder. Sektorens vurdering var i 2000, at 150 dimittender fra Finansøkonomuddannelsen ville kunne forvente ansættelse inden for finansielle områder, heraf op til ca. 100 i banker, realkredit og forsikring. Efterhånden som uddannelsen blev indarbejdet i virksomhedernes bevidsthed vurderedes behovet for rekruttering til finansielle virksomheder at stige til dimittender fra finansøkonomuddannelsen. Disse vurderinger er i underkanten af den faktiske rekruttering, der i dag sker fra Finansøkonomuddannelsen. Udviklingen har da også vist, at finansøkonomerne er interessante for andre end lige netop de finansielle virksomheder. Men søgningen og optaget til finansøkonomuddannelsen overstiger det behov, aftagerbrancherne har tilkendegivet. Det kan derfor forudses, at det bliver en stadig større udfordring for uddannelsesstederne, de studerende og de finansielle virksomheder, når de studerende i første omgang skal have etableret deres obligatoriske praktik og senere, når de skal etablere sig i job på det finansielle arbejdsmarked. Erhvervsakademierne gennemfører hvert år en spørgeskemaundersøgelse for at klarlægge dimittendernes beskæftigelsessituation, som danner grundlag for en årlig beskæftigelsesrapport. Selvom svarprocenten er svingende, giver undersøgelsen en god indikation af beskæftigelsen blandt finansøkonomer. Rapporterne viser, at dimittendledigheden overordnet set har udviklet sig ligesom det øvrige arbejdsmarked. I perioden 2003 til 2007 faldt finansøkonomernes dimittendledighed løbende. Men i løbet af 2008 og 2009 betød den generelle økonomiske afmatning, at dimittendledigheden igen begyndte at stige. Dimitteret år: Job 71,1% 77,8 % 88,5 % 85,8 % 90,4 % 83,8 % 67,1 % Heltidsvidereuddannelse 10,1% 7,8 % 4,4 % 5,0 % 3,9 % 6,7 % 16,7 % Andet (egen virksomhed, militær, barsel, rejser mv.) 2,7% 1,8 % 1,3 % 2,1 % 1,3 % 1,8 % 2,7 % Ledig 16,1% 12,6 % 5,8 % 7,1 % 4,3 % 7,8 % 13,5 % Tabel 2: Jobsituationen for de dimitterede finansøkonomer Kilde: Erhvervsakademiernes beskæftigelsesrapport vedr. finansøkonomer, Tietgenskolen marts 2010 Erhvervsakademiernes årlige beskæftigelsesrapporter vedrørende finansøkonomer afdækker også, hvor de nyuddannede finansøkonomer finder beskæftigelse. Rapporterne peger på, at de dimitterede finansøkonomer finder beskæftigelse bredt i hele den finansielle sektor. Som det fremgår af den nedenstående tabel, har der dog frem til 2007 været en tendens til, at bank og realkredit har taget en stigende andel af de nyuddannede finansøkonomer. Herefter er bank og realkredits andel faldet lidt, men er dog stadig den dominerende aftagergruppe. Samtidigt er ejendomsmæglernes andel og gruppen af andre aftageres andel faldet gennem perioden fra 2004 til

Rapport vedr. beskæftigelsen for. Finansøkonomer årgang 2007-2009

Rapport vedr. beskæftigelsen for. Finansøkonomer årgang 2007-2009 Rapport vedr. beskæftigelsen for Finansøkonomer årgang 2007-2009 marts 2010 1. Grundlag Denne rapport redegør for beskæftigelsessituationen for finansøkonomer årgang 2007 2009 godt et halvt år efter dimissionen

Læs mere

Rapport vedr. beskæftigelsen for. Finansøkonomer årgang 2007-2009

Rapport vedr. beskæftigelsen for. Finansøkonomer årgang 2007-2009 Rapport vedr. beskæftigelsen for Finansøkonomer årgang 2007-2009 oktober 2010 1. Grundlag Denne rapport redegør for beskæftigelsessituationen for finansøkonomer årgang 2007 2009 godt et år efter dimissionen

Læs mere

Rapport vedr. beskæftigelsen for. Finansøkonomer årgang 2006-2008

Rapport vedr. beskæftigelsen for. Finansøkonomer årgang 2006-2008 Rapport vedr. beskæftigelsen for Finansøkonomer årgang 2006-2008 oktober 2009 1. Grundlag Denne rapport redegør for beskæftigelsessituationen for finansøkonomer årgang 2006 2008 godt et år efter dimissionen

Læs mere

BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 2013

BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 2013 BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 213 1 Indholdsfortegnelse Resumé 3 Beskæftigelsen i finanssektoren 4 Penge- og realkreditinstitutter 4 Pension og forsikring 5 It-virksomheder tilknyttet finanssektoren 5 personaleomsætning

Læs mere

BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 2011

BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 2011 BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 211 1 Beskæftigelsesundersøgelse 211 Indholdsfortegnelse Resumé 3 Beskæftigelsen i finanssektoren 4 Penge og realkreditsektoren bliver fortsat mindre 4 Status quo hos forsikrings-

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for Finansøkonomer Årgang 2006-2008 pr. 1. januar 2009 1

Beskæftigelsesundersøgelse for Finansøkonomer Årgang 2006-2008 pr. 1. januar 2009 1 Beskæftigelsesundersøgelse for Finansøkonomer Årgang 2006-2008 pr. 1. januar 2009 1 1. Grundlag Denne rapport er en undersøgelse af beskæftigelsessituationen pr. 1. januar 2009 for finansøkonomer årgang

Læs mere

Analyse af fremtidens kompetencebehov i krydsfeltet mellem finans og it. Bilag til fremskrivninger

Analyse af fremtidens kompetencebehov i krydsfeltet mellem finans og it. Bilag til fremskrivninger Analyse af fremtidens kompetencebehov i krydsfeltet mellem finans og it Bilag til fremskrivninger Udarbejdet for Copenhagen Finance-IT Region (CFIR) af Teknologisk Institut Juni 2010 Fremskrivning af udbud

Læs mere

Finansøkonom i praktik. Tips og vink

Finansøkonom i praktik. Tips og vink Finansøkonom i praktik Tips og vink Finansøkonom i praktik tips og vink Denne vejledning er til dig, der ønsker at få en finansøkonom i praktik. Vejledningen giver et indblik i uddannelsens sammensætning

Læs mere

December 2012 BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE

December 2012 BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE 212 1 Indholdsfortegnelse Resumé 3 Beskæftigelsen i finanssektoren 4 Pengeinstitutter på skrump 4 Mindre bevægelser i pensions- og forsikringsselskaber 4 IT eneste område i vækst

Læs mere

FOKUS. Beskæftigelsesundersøgelse DEC 2014. NR. 1. I S S N 224 6-773 4

FOKUS. Beskæftigelsesundersøgelse DEC 2014. NR. 1. I S S N 224 6-773 4 FOKUS DEC 2014. NR. 1. I S S N 224 6-773 4 Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Kolofon Titel: FA FOKUS Forfatter: Seniorkonsulent Kirsten Lemming-Christensen Layout og opsætning: Grafisk designer Maja Pode

Læs mere

BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE

BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE 29 Forsikrings- og pensionsområdet FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING FORSIKRING & PENSION AMALIEGADE 7 AMALIEGADE 1 1256 KØBENHAVN K. 1256 KØBENHAVN K. Beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

Finansbachelor i praktik. Tips og vink

Finansbachelor i praktik. Tips og vink Finansbachelor i praktik Tips og vink Finansbachelor i praktik tips og vink Denne vejledning er til dig, der ønsker at få en finansbachelor i praktik. Den giver et indblik i uddannelsens sammensætning

Læs mere

Erhvervsakademi Dania eadania@eadania.dk. Udkast til afslag på godkendelse

Erhvervsakademi Dania eadania@eadania.dk. Udkast til afslag på godkendelse Erhvervsakademi Dania eadania@eadania.dk Udkast til afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Erhvervsakademi Danias ansøgning om godkendelse

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang 2006-2008 pr. 1. august 2009

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang 2006-2008 pr. 1. august 2009 Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer Årgang 06-08 pr. 1. august 0 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Århus, Oktober 0 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning...

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang pr. 1. januar 2009

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang pr. 1. januar 2009 Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer Årgang 2006-2008 pr. 1. januar 2009 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Århus, april 2009 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1.

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Bilag vedr. Behovsredegørelsen. 1. Udtalelse fra Vejle Kommune, Erhverv og Kultur Erhvervsudvikling. 4. Samlet redegørelse for kriterium 2

Bilag vedr. Behovsredegørelsen. 1. Udtalelse fra Vejle Kommune, Erhverv og Kultur Erhvervsudvikling. 4. Samlet redegørelse for kriterium 2 Bilag vedr. Behovsredegørelsen 1. Udtalelse fra Vejle Kommune, Erhverv og Kultur Erhvervsudvikling 4. Samlet redegørelse for kriterium 2 Samlet redegørelse for kriterium 2: Sammenhæng i Uddannelsessystemet

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for Finansbacheloruddannelsen. Årgang 2010-2014 pr. 1. februar 2015

Beskæftigelsesundersøgelse for Finansbacheloruddannelsen. Årgang 2010-2014 pr. 1. februar 2015 Beskæftigelsesundersøgelse for Finansbacheloruddannelsen Årgang 2010-2014 pr. 1. februar 2015 Udarbejdet af Kvalitetsmedarbejder Ulrik Pontoppidan, Erhvervsakademi Aarhus, marts 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

UDDANNELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

UDDANNELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN UDDANNELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Uddannelse Uddannelsesniveauet i Region

Læs mere

FA og uddannelsespolitikken. Uddannelse giver vækst. Videreuddannelse. Certificering. Gode bud til regeringens. vækstforum s. 4

FA og uddannelsespolitikken. Uddannelse giver vækst. Videreuddannelse. Certificering. Gode bud til regeringens. vækstforum s. 4 FA og uddannelsespolitikken Fra folkeskole til arbejdsmarked s. 2 Uddannelse giver vækst Gode bud til regeringens vækstforum s. 4 Videreuddannelse Finansuddannelser hænger sammen s. 6 Certificering Regeringen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1

Indholdsfortegnelse. Side 1 Æ K S BE E G I FT U S E LS S R E ND 21 S L E ØG E Indholdsfortegnelse 1. Resumé...2 2. Beskæftigelsen i den samlede finansielle sektor...3 Færre medarbejdere i sektoren...3 Lav personaleomsætning i finanssektoren...4

Læs mere

Information til virksomheder om praktikanter fra finansøkonomuddannelsen

Information til virksomheder om praktikanter fra finansøkonomuddannelsen Information til virksomheder om praktikanter fra finansøkonomuddannelsen Kære virksomhed, Vi håber, at du og din virksomhed sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores finansøkonomer.

Læs mere

Personaleomsætning. Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K

Personaleomsætning. Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK nr. 60 m a r ts 2012 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontakt: ams@fanet.dk Personaleomsætning

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2016

Beskæftigelsesundersøgelse 2016 Beskæftigelsesundersøgelse 2016 Beskæftigelsesudvikling Beskæftigelsen i finanssektoren har været faldende siden 2008, og den forventes fortsat at falde frem mod udgangen af 2016. Med et forventet fald

Læs mere

Holstebro d. 23. april 2015. Til Styrelsen for Videregående Uddannelser

Holstebro d. 23. april 2015. Til Styrelsen for Videregående Uddannelser Holstebro d. 23. april 2015 Til Styrelsen for Videregående Uddannelser Under henvisning til brev af 13. april vedr. afslag på Erhvervsakademi MidtVests ansøgning om udbud af professionsbachelor i Finans

Læs mere

FOKUS FEB 2015. NR. 2. I S S N 224 6-773 4

FOKUS FEB 2015. NR. 2. I S S N 224 6-773 4 FOKUS FEB 2015. NR. 2. I S S N 224 6-773 4 Geografisk lønspredningsanalyse 2015 Kolofon Titel: FA FOKUS Forfatter: Mette Lange Layout: Grafisk designer Maja Pode Blarke Opsætning: Grafisk designer Maja

Læs mere

Resumée. Uddannelsesparath ed og de unges overgang til ungdomsuddannels e. Analyse af det samlede ungdomsuddannelsesområde Juni 2011

Resumée. Uddannelsesparath ed og de unges overgang til ungdomsuddannels e. Analyse af det samlede ungdomsuddannelsesområde Juni 2011 Resumée é Uddannelsesparath ed og de unges overgang til ungdomsuddannels e Analyse af det samlede ungdomsuddannelsesområde Juni 2011 2 RESUMÉ af Uddannelsesparathed og de unges overgang til ungdomsuddannelse

Læs mere

Undersøgelse blandt opsagte medlemmer af Finansforbundet

Undersøgelse blandt opsagte medlemmer af Finansforbundet Til: Hovedbestyrelsen Fra: Anders Tybjerg, Kommunikation Dato: 18-01-11 Undersøgelse blandt opsagte medlemmer af Finansforbundet Finanssektoren har i mange år været præget af lav ledighed og høj jobsikkerhed,

Læs mere

Erhvervsakademierne i Danmark Status og resultater

Erhvervsakademierne i Danmark Status og resultater Erhvervsakademierne i Danmark Status og resultater Indledning Erhvervsakademierne blev etableret den 1.1. 2009. I lovgrundlaget og de politiske forlig bag etableringen af erhvervsakademierne som selvstændige

Læs mere

Giv os uddannelser, vi kan bruge. FA s anbefalinger til forbedring af kvalitet og relevans i de videregående uddannelser

Giv os uddannelser, vi kan bruge. FA s anbefalinger til forbedring af kvalitet og relevans i de videregående uddannelser Giv os uddannelser, vi kan bruge FA s anbefalinger til forbedring af kvalitet og relevans i de videregående uddannelser Indledning Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) fremlægger her en række bud

Læs mere

Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet

Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet Krisen på det danske arbejdsmarked har ramt alle grupper, og stort set alle brancher har oplevet markante beskæftigelsesfald. Beskæftigelsen er faldet

Læs mere

Fordelingen af det stigende optag på erhvervsakademierne

Fordelingen af det stigende optag på erhvervsakademierne Fordelingen af det stigende optag på erhvervsakademierne En kortlægning af udviklingen i studenterpopulationen på de ni erhvervsakademier ERHVERVS- AKADEMIERNE Fordelingen af det stigende optag på erhvervsakademierne

Læs mere

Erhvervsakademi MidtVest eamv@eamv.dk. Udkast til afslag på godkendelse

Erhvervsakademi MidtVest eamv@eamv.dk. Udkast til afslag på godkendelse Erhvervsakademi MidtVest eamv@eamv.dk Udkast til afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Erhvervsakademi MidtVests ansøgning om godkendelse

Læs mere

Danske svende blandt dem med lavest ledighed i EU

Danske svende blandt dem med lavest ledighed i EU Danske svende blandt dem med lavest ledighed i EU Ledigheden blandt nyuddannede herhjemme er i historisk perspektiv relativt høj. I forhold til vores europæiske naboer klarer de nyuddannede sig dog relativt

Læs mere

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Denne publikation er en del af Region s årlige uddannelsesindblik. I denne publikation beskrives

Læs mere

har ikke SU-turister Analyse: Erhvervsakademierne

har ikke SU-turister Analyse: Erhvervsakademierne Analyse: Erhvervsakademierne har ikke SU-turister Danske Erhvervsakademier Nansensgade 19, 1366 København K, www.dkea.dk Kontakt Michael Rugaard, Sekretariatschef, Telefon: 23281548, E-post: mr@dkea.dk

Læs mere

Hver 8. unge dansker er hverken i job eller uddannelse

Hver 8. unge dansker er hverken i job eller uddannelse Hver. unge dansker er hverken i job eller uddannelse Ser man på arbejdsstyrkens uddannelsesniveau, er der markante forskelle mellem Danmark og Tyskland. I den tyske arbejdsstyrke er det omkring hver 7.

Læs mere

Ambitiøst løft i VEU-aktivitet øger beskæftigelsen

Ambitiøst løft i VEU-aktivitet øger beskæftigelsen Ambitiøst løft i VEU-aktivitet øger beskæftigelsen En af de helt store udfordringer, som dansk økonomi står overfor, er, at den teknologiske udvikling stiller stadig større krav til medarbejdernes kompetencer.

Læs mere

Flere får en uddannelse, men faglærte taber terræn

Flere får en uddannelse, men faglærte taber terræn Danskernes uddannelse Flere får en uddannelse, men faglærte taber terræn Flere får en uddannelse i Danmark. Det er især de boglige uddannelser, som flere gennemfører. Siden 7 er antallet af personer med

Læs mere

Tekniske designere - kompetencer og muligheder

Tekniske designere - kompetencer og muligheder Tekniske designere - kompetencer og muligheder AUA-projekt, juni 2012 Projektledelse: Camilla Treldal Jørgensen, KL Simon Heidemann, Teknisk Landsforbund Forsidebillede: Fotograf Kåre Viemose Indhold Konklusion...

Læs mere

Ansøgningen er blevet vurderet af Det rådgivende udvalg for vurdering af udbud af videregående uddannelser (RUVU). Vurderingen er vedlagt som bilag.

Ansøgningen er blevet vurderet af Det rådgivende udvalg for vurdering af udbud af videregående uddannelser (RUVU). Vurderingen er vedlagt som bilag. Erhvervsakademi Kolding Iba@iba.dk Udkast til afslag på godkendelse Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Erhvervsakademi Koldings

Læs mere

Evaluering af Studiepraktik 2015. Evalueringsrapport: Studiepraktik 2015

Evaluering af Studiepraktik 2015. Evalueringsrapport: Studiepraktik 2015 Evalueringsrapport: Studiepraktik 2015 Praktikanternes evaluering af Studiepraktik 2015 1 Indhold Om evalueringsrapporten...3 Overordnede tal for Studiepraktik 2015...4 Institutioner og uddannelser...4

Læs mere

Elever i søgekøen og deres oplevede barrierer i forhold til at finde en praktikplads

Elever i søgekøen og deres oplevede barrierer i forhold til at finde en praktikplads Elever i søgekøen og deres oplevede barrierer i forhold til at finde en praktikplads Som en del af udmøntningen af Aftale om en vækstpakke 2014 blev det besluttet at igangsætte en kvalitativ gennemgang

Læs mere

Europa opruster. Plads til de unge. Markante skift i uddannelsesmønstret. De starter ikke alle som elever. Der skal både uddannes medarbejdere

Europa opruster. Plads til de unge. Markante skift i uddannelsesmønstret. De starter ikke alle som elever. Der skal både uddannes medarbejdere Plads til de unge Der skal både uddannes medarbejdere og ansattes unge s. 2 De starter ikke alle som elever Der arbejder både automekanikere og Europa opruster En rapport siger, at kravene til uddannelse

Læs mere

BEHOVET FOR VELFÆRDSUDDANNEDE I HOVEDSTADSOMRÅDET

BEHOVET FOR VELFÆRDSUDDANNEDE I HOVEDSTADSOMRÅDET NOVEMBER 213 REGION HOVEDSTADEN BEHOVET FOR VELFÆRDSUDDANNEDE I HOVEDSTADSOMRÅDET PIXI-RAPPORT 1. BEHOVET FOR VELFÆRDSUDDANNEDE I HOVEDSTADEN 3 INDHOLD 1 Indledning 1 2 Overordnede konklusioner 2 3 De

Læs mere

Redegørelsen er delt op i en gennemgang af dækningsområdet samt de forskellige interessentgrupper og deres tilgang til behov og relevans.

Redegørelsen er delt op i en gennemgang af dækningsområdet samt de forskellige interessentgrupper og deres tilgang til behov og relevans. Behov for uddannelsen Byggekoordinator Indhold 1. Redegørelse for behovet i dækningsområdet... 1 1.1. Dækningsområde... 1 1.2. Virksomheder og arbejdsmarked... 2 1.3. Institutioner og organisationer...

Læs mere

Stor forskel på dimittendledigheden blandt universiteterne

Stor forskel på dimittendledigheden blandt universiteterne Stor forskel på dimittendledigheden blandt universiteterne AE har undersøgt udviklingen i ledigheden blandt nyuddannede akademikere. Tallene viser, at hver femte nyuddannet akademiker, der færdiggjorde

Læs mere

Kriser får nyuddannede til at droppe deres fag det koster i lønposen

Kriser får nyuddannede til at droppe deres fag det koster i lønposen Kriser får nyuddannede til at droppe deres fag det koster i lønposen Analysen viser, at kriser på arbejdsmarkedet får nyuddannede til at acceptere jobs, som de i virkeligheden er overkvalificerede til.

Læs mere

Mangel på faglærte jern- og metalarbejdere og tekniske KVU ere

Mangel på faglærte jern- og metalarbejdere og tekniske KVU ere Mangel på uddannet arbejdskraft Analyse udarbejdet i samarbejde med Dansk Metal Mangel på faglærte jern- og metalarbejdere og tekniske KVU ere Frem mod 22 forventes en stigende mangel på uddannet arbejdskraft.

Læs mere

Profilmodel 2015 Højeste fuldførte uddannelse

Profilmodel 2015 Højeste fuldførte uddannelse Profilmodel 15 Højeste fuldførte uddannelse En fremskrivning af en ungdomsårgangs højeste fuldførte uddannelse Profilmodel 15 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang vil uddanne sig i løbet af

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Elektronik og Datateknik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Elektronik og Datateknik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Elektronik og Datateknik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Karakterkrav fælder hver sjette pædagog og socialrådgiver

Karakterkrav fælder hver sjette pædagog og socialrådgiver Karakterkrav fælder hver sjette pædagog og socialrådgiver Tusindvis af studerende på erhvervsakademierne og landets professionsuddannelser med en gymnasial uddannelse i bagagen, ville blive afskåret fra

Læs mere

Krisens tabte job kan genvindes uden overophedning

Krisens tabte job kan genvindes uden overophedning Krisens tabte job kan genvindes uden overophedning Arbejdsmarkedet fortsætter de flotte takter vi har været vidner til siden foråret 213. I august måned voksede beskæftigelsen med 3.9 personer og siden

Læs mere

AMK-Øst 16-11-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst 16-11-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 16-11-2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland November 2015 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-2. kvartal 2015

Læs mere

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Pigerne er generelt bedre end drengene til at bryde den sociale arv. Og mens pigerne er blevet bedre til at bryde den sociale arv i løbet af de seneste

Læs mere

Undersøgelse af uddannelsesniveauet i finanssektoren

Undersøgelse af uddannelsesniveauet i finanssektoren Undersøgelse af uddannelsesniveauet i finanssektoren Uddannelsesniveauet er steget markant i finanssektoren de seneste 15 år. Andelen af medarbejdere med en videregående uddannelse er steget fra 21 pct.

Læs mere

Tak for din henvendelse af 9. maj 2011, hvor du har stillet nogle spørgsmål til forvaltningen om beskæftigelsesindsatsen i København.

Tak for din henvendelse af 9. maj 2011, hvor du har stillet nogle spørgsmål til forvaltningen om beskæftigelsesindsatsen i København. KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 19. maj 2011 Kære Ayfer Baykal Tak for din henvendelse af 9. maj 2011, hvor du har stillet nogle spørgsmål til forvaltningen om beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Udbud af profilforløb i human resources ved CPH West

Udbud af profilforløb i human resources ved CPH West Udbud af profilforløb i human resources ved CPH West Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-576/KWJ DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af profilforløb i human resources ved CPH

Læs mere

Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København

Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København Hvem er københavnerne? I denne analyse er der udarbejdet en karakteristik af københavnerne, hvor der bl.a. er set på befolkningsudvikling, familietyper,

Læs mere

Sammensætning Medlemmerne af Det Nationale IT Kompetence Board skal bestå af folk med viden om og legitimitet indenfor IT arbejdsmarkedet

Sammensætning Medlemmerne af Det Nationale IT Kompetence Board skal bestå af folk med viden om og legitimitet indenfor IT arbejdsmarkedet En samlet strategi for Danmarks Digitale Kompetencer IT Branchen, Prosa og IDA anbefaler, at der etableres en samlet strategi for Danmarks Digitale Kompetencer og nedsættes et Nationalt IT Kompetence Board,

Læs mere

Bilag om korte videregående uddannelser i tal 1

Bilag om korte videregående uddannelser i tal 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI BILAG 12 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 - Fax 33 11 16 65 Bilag om korte videregående uddannelser i tal 1 I dette

Læs mere

Erhvervsdeltagelse for personer over 60 år

Erhvervsdeltagelse for personer over 60 år Erhvervsdeltagelse for personer over 60 år Af Niels Henning Bjørn, NIHB@kl.dk Formålet med dette analysenotat er at analysere udviklingen i arbejdsstyrken for personer over 60 år i lyset af implementeringen

Læs mere

Kvartalsstatistik nr. 1 2014

Kvartalsstatistik nr. 1 2014 nr. 1 2014 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

INTERNATIONALE STUDERENDE I DANMARK UDDANNES SKÆVT

INTERNATIONALE STUDERENDE I DANMARK UDDANNES SKÆVT Maj 2016 INTERNATIONALE STUDERENDE I DANMARK UDDANNES SKÆVT AF CHEFKONSULENT SARAH GADE HANSEN, SGA@DI.DK OG STUD.SCIENT.OECON RIKKE RHODE NISSEN, RIRN@DI.DK Antallet af internationale studerende i Danmark

Læs mere

Alder ved skolestart i børnehaveklasse 1

Alder ved skolestart i børnehaveklasse 1 Alder ved skolestart i børnehaveklasse 1 Af Katja Behrens I skoleåret 2009/10 startede knap 85 pct. af eleverne rettidigt i børnehaveklasse, dvs. de inden udgangen af 2009 fylder 6 år. Kun få elever starter

Læs mere

Fakta ark: Jammerbugt Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser

Fakta ark: Jammerbugt Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser 212 Fakta ark: Jammerbugt Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser Udviklingen i beskæftigelse og arbejdsstyrke 1. Udviklingen i antallet af beskæftigede lønmodtagere

Læs mere

NORDJYLLAND DE KOMMENDE ÅR BRUG FOR FAGLÆRTE

NORDJYLLAND DE KOMMENDE ÅR BRUG FOR FAGLÆRTE NORDJYLLAND DE KOMMENDE ÅR BRUG FOR FAGLÆRTE Beskæftigelsesregion Nordjylland, november 2010 BRUG FOR FLERE FAG- LÆRTE Der skal uddannes mange flere faglærte for at fylde pladserne ud efter dem, der forlader

Læs mere

VÆKST BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE Juni Flere og flere borgere flytter til Vejle Læs side 7 VEJLE KOMMUNE 1

VÆKST BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE Juni Flere og flere borgere flytter til Vejle Læs side 7 VEJLE KOMMUNE 1 VÆKST BAROMETER I VEJLE KOMMUNE Juni 2016 Flere og flere borgere flytter til Læs side 7 VEJLE KOMMUNE 1 Forsidefoto : oplever en pæn vækst i antallet af nye virksomheder. En af de helt nye virksomheder

Læs mere

ANALYSE. Cand.merc.aud.-uddannelsen i tal. www.fsr.dk. FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark.

ANALYSE. Cand.merc.aud.-uddannelsen i tal. www.fsr.dk. FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Cand.merc.aud.-uddannelsen i tal ANALYSE www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser fagligt og politisk.

Læs mere

Analyse. Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne. 26. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne. 26. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 26. august 21 Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne Af Kristian Thor Jakobsen Ligestillingen i forhold til køn og uddannelse har gennemgået markant udvikling de seneste

Læs mere

Årgang 1988: Voksen- og efteruddannelse

Årgang 1988: Voksen- og efteruddannelse Sagsnr. 10-3513 Vores ref. AKB Den 27. marts 2017 Årgang 1988: Voksen- og efteruddannelse LO har i samarbejde med Danmarks Statistik fulgt årgang 1988 s vej gennem uddannelsessystemet. Den første rapport

Læs mere

Strategi for udvikling af fag og uddannelse

Strategi for udvikling af fag og uddannelse Vedtaget version november 2013 Strategi for udvikling af fag og uddannelse Uddannelse skal sikre, at HK eren får jobbet. Kompetenceudvikling skal sikre, at HK eren er attraktiv og udvikles i jobbet. Faget

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer November 2008 Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer Årgang 2005-2007 pr. 1. august 2008 Udarbejdet af: Gitte Damgaard, Erhvervsakademiet, Århus Købmandsskole Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

2012 FIND DIN FREMTID

2012 FIND DIN FREMTID FIND DIN FREMTID 2012 HVOR SIKKER ER DU PÅ DINE KOMPETENCER? Din kompetenceudvikling er for vigtig en sag til, at du kan overlade den til andre. Du skal selv stille krav til dig selv og din virksomhed.

Læs mere

Store uddannelsesmæssige udfordringer for den private beskæftigelse

Store uddannelsesmæssige udfordringer for den private beskæftigelse Store uddannelsesmæssige udfordringer for den private beskæftigelse Med den ventede private beskæftigelsesudvikling frem mod 2020 og de historiske strukturelle tendenser vil efterspørgslen efter ufaglærte

Læs mere

Udbud og efterspørgsel i Danmark og Norden. Tirsdag d. 29/11-16 Horsens V. Chefanalytiker Mie Dalskov Twitter)

Udbud og efterspørgsel i Danmark og Norden. Tirsdag d. 29/11-16 Horsens V. Chefanalytiker Mie Dalskov Twitter) Udbud og efterspørgsel i Danmark og Norden Tirsdag d. 29/11-16 Horsens V. Chefanalytiker Mie Dalskov Pihl @MiePihl(på Twitter) md@ae.dk Temperaturen på arbejdsmarkedet i Norden Unges uddannelsesniveau

Læs mere

10 respondenter (52,6 %) er kvinder, 9 er mænd og de har en gennemsnitsalder på 28 år.

10 respondenter (52,6 %) er kvinder, 9 er mænd og de har en gennemsnitsalder på 28 år. Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i produktionsteknik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Lønudvikling i Erhverv i alt og branchen Finansiering og forsikring, indeks 2008=100 2013K1 2011K3 2012K1 2011K4 2012K2 2013K2 2012K3 2013K3 2012K4

Lønudvikling i Erhverv i alt og branchen Finansiering og forsikring, indeks 2008=100 2013K1 2011K3 2012K1 2011K4 2012K2 2013K2 2012K3 2013K3 2012K4 28K1 28K2 28K3 28K4 29K1 29K2 29K3 29K4 21K1 21K2 21K3 21K4 211K1 211K2 211K3 211K4 212K1 212K2 212K3 212K4 213K1 213K2 213K3 213K4 214K1 214K2 214K3 Notat Løn, indkomst og beskæftigelse i finanssektoren

Læs mere

HK Kommunals uddannelsespolitik Vedtaget på forbundssektorbestyrelsens møde den 28. januar 2014

HK Kommunals uddannelsespolitik Vedtaget på forbundssektorbestyrelsens møde den 28. januar 2014 HK Kommunals uddannelsespolitik Vedtaget på forbundssektorbestyrelsens møde den 28. januar 2014 Indledning Flere af HK Kommunals medlemmer skal have uddannelse på et højere niveau. Af hensyn til den enkelte

Læs mere

Erhvervsakademi MidtVest eamv@eamv.dk. Udkast til afslag på godkendelse

Erhvervsakademi MidtVest eamv@eamv.dk. Udkast til afslag på godkendelse Erhvervsakademi MidtVest eamv@eamv.dk Udkast til afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Erhvervsakademi MidtVests ansøgning om godkendelse

Læs mere

Profilmodel 2011 på regioner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2011 på regioner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 11 på regioner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Opsummering Profilmodel 11 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne

Læs mere

Hver anden ung går i fars eller mors fodspor

Hver anden ung går i fars eller mors fodspor Hver anden ung går i fars eller mors fodspor Knap hver anden 3-årige har en uddannelse, der er på samme niveau som mors eller fars uddannelse. Især de erhvervsfaglige uddannelser går i arv. Mere end 7

Læs mere

Andelen af lønmodtagere med lang anciennitet falder

Andelen af lønmodtagere med lang anciennitet falder Andelen af lønmodtagere med lang anciennitet falder Andelen af private lønmodtagere med over eller års anciennitet på deres arbejdsplads er faldende. Tendensen til, at en mindre procentdel har samme arbejde

Læs mere

Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro.

Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro. Indeks. 2009=100 Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro. Baggrunden for en uddannelsesstrategi. Udviklingen på arbejdsmarkedet med bortfald af arbejdspladser, specielt i industrien, og nye

Læs mere

af Forskningschef Mikkel Baadsgaard 6.september 2011

af Forskningschef Mikkel Baadsgaard 6.september 2011 Mangel på kvalificeret arbejdskraft og målsætninger for uddannelse Fremskrivninger til 22 viser, at der bliver stor mangel på personer med erhvervsfaglige og videregående uddannelser. En realisering af

Læs mere

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Brugerundersøgelse 2009 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater...1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...1

Læs mere

Profilmodel 2014 Højest fuldførte uddannelse

Profilmodel 2014 Højest fuldførte uddannelse Profilmodel 2014 Højest fuldførte uddannelse En fremskrivning af en ungdomsårgangs højeste fuldførte uddannelse Profilmodel 2014 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang vil uddanne sig i løbet

Læs mere

3. Profil af studerende under åben uddannelse

3. Profil af studerende under åben uddannelse 3. Profil af studerende under åben uddannelse I det følgende afsnit beskriver vi de studerende under åben uddannelse på baggrund af deres tilknytning til arbejdsmarkedet, deres arbejdsområder og deres

Læs mere

OKTOB E R 2014. N R. 3. I S S N 19 0 2-19 9 2 TEMANUMMER

OKTOB E R 2014. N R. 3. I S S N 19 0 2-19 9 2 TEMANUMMER NU OKTOB E R 2014. N R. 3. I S S N 19 0 2-19 9 2 TEMANUMMER D E T F I N A N S I E L L E A R B E J D S M A R K E D I TA L Mariane Dissing, adm. dir. FA Det finansielle arbejdsmarked i tal Det finansielle

Læs mere

D e n p r i v a t e s e r v i c e s e k t o r i Ø s t d a n m a r k n u o g f r e m m o d

D e n p r i v a t e s e r v i c e s e k t o r i Ø s t d a n m a r k n u o g f r e m m o d D e n p r i v a t e s e r v i c e s e k t o r i Ø s t d a n m a r k n u o g f r e m m o d 2 0 2 0 RAR Hovedstaden og RAR Sjælland Dato: 23. maj 2017 COWI A/S har udarbejdet en analyse af den private servicesektor

Læs mere

Optaget på de videregående uddannelser 2011

Optaget på de videregående uddannelser 2011 11-0731 Jørgen Pater - 10.08.2011 Kontakt: jopa@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Optaget på de videregående uddannelser 2011 Optaget på de videregående uddannelser i 2011 viser en rekordstor stigning. Gennemsnitlig

Læs mere

Job for personer over 60 år

Job for personer over 60 år Job for personer over 60 år Af Niels Henning Bjørn, NIHB @kl.dk Seniorerne over 60 år fortsætter i stigende grad på arbejdsmarkedet, men hvilke job er de beskæftiget i, og i hvor høj grad er seniorerne

Læs mere

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler. Regional udvikling Strategi og Analyse

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler. Regional udvikling Strategi og Analyse Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler Regional udvikling Strategi og Analyse Indledning Hovedformålet med rapporten er at give en kvantitativ beskrivelse af uddannelsesniveauet

Læs mere

Evaluering af Studiepraktik 2014

Evaluering af Studiepraktik 2014 Evaluering af Studiepraktik 2014 Indhold Overordnede tal for Studiepraktik 2014... 1 Institutioner og uddannelser... 1 Ansøgere... 1 Hvor mange prioriteter søgte praktikanterne i 1. ansøgningsrunde?...

Læs mere

Mere end hver femte ung uden uddannelse er arbejdsløs

Mere end hver femte ung uden uddannelse er arbejdsløs Mere end hver femte ung uden uddannelse er arbejdsløs I løbet af den økonomiske krise har ledigheden ramt de unge hdt. Blandt de 1-9-ige er ledigheden over fordoblet, hvor arbejdsløsheden for de unge er

Læs mere

Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde

Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde Når unge tager en uddannelse giver det gode kort på hånden. Nye beregninger foretaget af AE viser således, at unge der får en ungdomsuddannelse har en

Læs mere

Bilag: Arbejdsstyrken i Vendsyssel

Bilag: Arbejdsstyrken i Vendsyssel Bilag: Arbejdsstyrken i I dette bilag opsummeres de væsentligste resultater fra arbejdsstyrkeanalysen for arbejdskraftområde. 1. Udvikling i arbejdsstyrken i har 93.800 personer i arbejdsstyrken i 2011,

Læs mere

Uddrag af rapporten. Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet. - Værdier, interesser og holdninger

Uddrag af rapporten. Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet. - Værdier, interesser og holdninger Uddrag af rapporten Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet - Værdier, interesser og holdninger Hvem vælger hvad? Unge, der vælger EUD, ser uddannelsen som middel til at komme ud på arbejdsmarkedet

Læs mere

Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen

Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen De mindst uddannede har betalt en stor del af kriseregningen. De ufaglærte med grundskolen som højest fuldførte uddannelse har den højeste ledighed

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse Tabelsamling for bachelorer

Beskæftigelsesundersøgelse Tabelsamling for bachelorer Beskæftigelsesundersøgelse 2010 Tabelsamling for bachelorer Januar 2011 Beskæftigelsesundersøgelsen 2010 er udført af Dansk Center for Forskningsanalyse, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet

Læs mere