NTS-CENTERETS STRATEGI

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NTS-CENTERETS STRATEGI 2014-2017"

Transkript

1 NTS-CENTERETS STRATEGI

2 Naturfag skal være lige så basalt som læsning Mission Derfor vil NTS-centeret med sin indsats de kommende år arbejde for at styrke naturfagenes almendannende betydning og naturfagenes fundament for rekruttering af elever og studerende, så naturfag står med en klar profil i grundskole og ungdomsuddannelser og understøttes af lokale og nationale indsatser. I 2013 blev NTS-centeret evalueret. Centeret blev vurderet bestået og rost for veludført arbejde af både EVA og ministeren. De fremhævede blandt andet centerets koordinerende rolle på nationalt niveau samt indsats på kommunalt niveau med fokus på grundskolen. Desuden fik centeret en række anbefalinger fremadrettet. Fremadrettet påvirkes NTS-centerets indsats af en række politiske initiativer. Den nye læreruddannelse er netop skudt i gang. Skolereformen og reformen for erhvervsuddannelserne skal implementeres over de næste år, mens gymnasiernes naturfaglige fagkombinationer og profiler skal forankres. NTS-centerets strategi fokuserer på, at centeret gennem sit arbejde understøtter lærerens daglige praksis med implementering og forankring af de forskellige reformer og forandringer. Vision Visionen er at være en central aktør på naturfagsområdet og sikre en engagerende, lærerig og sammenhængende undervisning i natur, teknik og sundhed for alle elever. Missionen er at forankre centeret som et videncenter, der styrker undervisningen og rekrutteringen samt driver en evidensbaseret udvikling af engagerende og lærerig undervisning i natur, teknik og sundhed. Strategien for bygger på anbefalingerne fra evalueringen og videreudvikler centerets vigtigste samarbejder, indsatser og succeser. Fra arbejdet i det lokale miljø til de nationale indsatser som eksempelvis BIG BANG-konferencen med over 700 lærere fra grundskole og ungdomsuddannelser, webportalen NTSnet.dk, indsatsen Naturfag i tiden og senest en indsats rettet mod understøttelsen af fagkombinationen geovidenskab. NTS-centerets formål NTS-centeret har til formål at styrke interessen for, rekrutteringen til og kvaliteten af undervisningen i natur, teknik og sundhed i det danske uddannelsessystem. Målgruppe En central vej til eleverne går gennem lærerne. NTS-centerets målgruppe er derfor lærerne indenfor natur, teknik og sundhed i grundskolen og på ungdomsuddannelserne. 2 3

3 Værdier NTS-centeret indarbejder fire grund læggende værdier i alle aktiviteter Visionære Vi ser muligheder for udvikling af undervisningen, og vi går foran for at skabe forandring. Engagerede Vi engagerer lærerne i arbejdet med at styrke undervisningen og skaber samspil mellem lokalt engagement og national udvikling. Koordinerende Vi bygger bro mellem de relevante aktører - fra grundskole til universitet og mellem formelle og uformelle læringsmiljøer. Troværdige Vi prioriterer, at der er høj kvalitet i den viden, vi deler, og i de resultater, vi skaber. Lærere undersøger dyr fra vandløb på NTS-temadag om praktisk naturfagsundervisning. 4 5

4 Strategiske fokusområder Strategien for NTS-centerets arbejde har disse tre helt centrale fokusområder: Workshop med spiselige eksperimenter på BIG BANG Innovationskonkurrence med indbygget Lego. Grundskoleprojekt på Hotel- og Restaurationsskolen. Videndeling Undervisning og rekruttering Udvikling der forandrer Som videncenter samarbejder NTS-centeret med relevante aktører. Målet er at afdække og indsamle evidensbaseret viden og sikre, at den formidles til og videndeles blandt relevante målgrupper. Behovet for afdækning af ny viden skal sikres gennem en tæt kontakt med alle dele af miljøet. Nationalt og regionalt funderet formidling skal sikre, at alle lærere har adgang til evidensbaseret viden, og at der skabes debat om udviklingen indenfor undervisningen inden for natur, teknik og sundhed. Undervisningen i fag inden for natur, teknik og sundhed i grundskole og på ungdomsuddannelser skal forberede og inspirere eleverne til at arbejde inden for naturfagene på forskellige niveauer. NTS-centeret vil i samarbejde med relevante samarbejdspartnere understøtte undervisning og rekrutteringsindsatser gennem aktiviteter, anbefalinger og inspirationsmateriale, som inspirerer og understøtter lærerne og bidrager til at styrke naturfagenes rolle og profil i relation til almendannelse og som fundament for rekruttering at forankre politiske beslutninger i praksis at styrke progression og sammenhæng både op gennem uddannelsessystemet og ved inddragelse af erhvervslivet og andre uformelle miljøer. Indsatserne i dette fokusområde afspejler NTS-centerets prioritering i forhold til politiske, samfundsmæssige og fagdidaktiske tendenser og vil derfor naturligt være under forandring. Centeret vil arbejde udviklingsorienteret med relevante samarbejdspartnere om aktuelt prioriterede indsatser for at bidrage til, at der sker en forandring i undervisningen ved at kvalificere og stimulere den politiske debat afprøve og forbedre modeller for såvel organisering af undervisningen som for støttende tiltag via projekter og forskningsforløb implementere politiske beslutninger inspirere til udvikling af fagene og deres organisering. 6 7

5 Strategiske mål Effekt NTS-centeret har prioriteret sine strategiske mål i fire områder, som vi arbejder med i forhold til de tre fokusområder Sådan kan effekterne af NTS-centerets arbejde aflæses: Grundskole - skolereform I forhold til grundskolen prioriteres forankring af skolereformen i naturfagsundervisningen. Ungdomsuddannelse - rekruttering og frafald Indsatsen i ungdomsuddannelserne tager afsæt i målsætningen om, at flere unge skal vælge de naturvidenskabelige linjer på de gymnasiale uddannelser samt på NTS-rettede erhvervsuddannelser. Progression og sammenhæng på langs og på tværs Indsatsen skal målrettes, så eleverne oplever, at naturfagene hænger sammen på langs og på tværs. Det sker ved at styrke progression og sammenhæng op gennem uddannelsessystemet og ved inddragelse af erhvervslivet og andre uformelle miljøer. Typiske effekter af centerets arbejde aflæses på samarbejde og aktiviteter samt på lærere og elevers opfattelser og adfærd. Ofte kan effekten dog ikke alene eller direkte knyttes til centerets indsatser, da andre faktorer også har indflydelse. Lærere Effekten vil typisk kunne aflæses på, hvordan lærerne bruger og vurderer centerets tilbud samt på deres organisering og udvikling af undervisningen. Elever Samarbejdspartnere NTS-centeret ser det som sin opgave at samle miljøet og sætte retning på en mere fælles indsats. Effekten vil derfor kunne aflæses som resultatet af samspillet - både samarbejds aktiviteterne med de øvrige aktører og aktørerne imellem - samt gennem deres opfattelse af centeret. Videregående uddannelser - rekruttering og læreruddannelse Indsatsen rettet mod de videregående uddannelser har fokus på rekruttering til naturfaglige og tekniske studier samt at flere lærerstuderende vælger naturfaglige undervisningsfag. Effekten på eleverne sker indirekte gennem en styrket undervisning, og den kan aflæses på faglige præstationer, uddannelsesvalg, opfattelse af naturfag samt almendannelse. 8 NTS-CENTERET/ STRATEGI

6 Undervisning og rekruttering GRUNDSKOLEN VIDENDELING Videndeling Lærerne oplever relevant videndeling via: BIG BANG-konferencen kommunal indsats netværk og konferencer online-formidling fagblade og tryk Lærerne forankrer skolereformen i deres praksis gennem: profilering af naturfag naturfagsteam inklusion tværfaglighed efter/videreuddannelse Udvikling der forandrer Eleverne oplever anvendelsesorienteret og praksisnær undervisning via: læringsmål mulighederne i skolereformen teknologi, it, design og engineering forsøg med fællesfaglig naturfagsundervisning Lærerne oplever relevant videndeling NTS-centeret arbejder for videndeling på nationalt og regionalt niveau. Lærerne støttes via konkrete aktiviteter samt via NTS-centeret arbejder for, at alle kommuner systematisk op om de nationale indsatsområder og lokale muligheder. elektroniske og trykte medier. understøtter naturfag politisk, strategisk og på ledelses- og undervisningsniveau. Nationalt arbejder NTS-centeret for, at BIG BANG-konferencen fremstår som den samlende nationale naturfaglige NTS-centeret udvikler og anvender videndelingsmetoder, konference og messe, som udgør et årligt samlingssted for som kan understøtte formel og uformel videndeling på lærere. NTS-arrangementer og effektivisere videndelingen i regionale koordinatornetværk og andre relevante NTS-netværk. Regionalt arbejdes der for at etablere et tæt, struktureret samarbejde med alle kommuner. Via samarbejdet igangsættes initiativer, så man sikrer en lokal forankring, som støtter aktører om webbaseret formidling for at sikre lærerne et NTS-centeret samarbejder med EMU og andre relevante samlet overblik over aktiviteter, viden og ressourcer inden for undervisning i natur, teknik og sundhed. NTS-centerets indsatser formidles via eksisterende fagblade og andre trykte medier, som når ud på lærerværelset. Grundskolen 10 11

7 GRUNDSKOLEN UNDERVISNING OG REKRUTTERING GRUNDSKOLEN UDVIKLING DER FORANDRER Lærerne forankrer skolereformen i deres praksis Eleverne oplever anvendelsesorienteret og praksisnær undervisning Forankringen af skolereformen i skolens undervisning og organisering er omdrejningspunkt for NTS-centerets grundskoleindsats, der føder ind til arbejdet i Undervisningsministeriets læringskonsulentkorps. Centeret samarbejder med faglige foreninger og andre relevante aktører om udvikling af undervisningen i grundskolen med fokus på implementering og forankring af skolereformen i praksis. Profilering af naturfag Den naturfaglige dannelsesdimension og betydning af naturfag i uddannelsesvalg styrkes og synliggøres gennem naturfaglige profiler. Det kan ske ved systematiske indsatser på skoler, for eksempel via profiler som Grønt Flag, udeskole, systematisk inddragelse af erhvervslivet i skolens arbejde eller lignende, som NTS-centeret understøtter gennem lokale og nationale aktiviteter. Naturfagsteam NTS-centeret vil sikre gode rammer for udviklingen af undervisningen på den enkelte skole ved at støtte op om nye og eksisterende naturfagsteam, så alle NTS-lærere indgår i naturfagsteam. Inklusion NTS-centeret vil understøtte lærernes arbejde med inklusion af forskellige elevgrupper via formidling af forskning og praksisviden for at sikre engagerende naturfagsundervisning for alle elever. Tværfaglighed Naturfagslærere på alle skoler skal samarbejde om tværfaglige forløb mellem naturfagene og andre fagområder. NTS-centeret bidrager til processen via formidling af eksempler og projekter samt via udvikling af digitale værktøjer til undervisningen. Efter/videreuddannelse Lærerne skal sikres mere og bedre efteruddannelse. Derfor vil NTS-centeret bidrage til at udvikle og afprøve nye koncepter for efter- og videreuddannelse af undervisere i grundskolen i samspil mellem lærere i grundskole og på ungdomsuddannelser. Læringsmål NTS-centeret bidrager til implementering og formidling af de nye læringsmål indenfor de naturfaglige fag, blandt andet gennem udvikling af digitale værktøjer. Mulighederne i skolereformen Reformen rummer mange muligheder for at udfolde naturfagene. NTS-centeret vil blandt andet arbejde med: Understøttende undervisning Den åbne skole Udskolingslinjer Teknologi, it, design og engineering NTS-centeret søger at sikre, at der arbejdes for udvikling af en mere praksisnær og anvendelsesorienteret undervisning via øget inddragelse af teknologi, it, design og engineering i grundskolens eksisterende undervisning inden for natur, teknik og sundhed. Forsøg med fællesfaglig naturfagsundervisning NTS-centeret vil arbejde for, at der gennemføres et nationalt forskningsbaseret forsøg med fællesfaglig naturfagsundervisning i udskolingen og sikre udbredelse af projektets erfaringer blandt lærere samt implementere projektets resultater i skolens undervisning. Elever fra Skivehus Skole lærer om fordøjelsessystemet på den rå måde i samarbejde med SOSU-skolen i Skive. 12

8 Videndeling Lærere oplever relevant videndeling: BIG BANG-konferencen netværk og konferencer online-formidling fagblade og tryk Undervisning og rekruttering Lærerne bygger bro via: kvalificeret uddannelsesvalg og rekruttering tværfaglighed fagdidaktik dannelseskultur Udvikling der forandrer Lærerne får ny viden Forskning og udvikling rettet mod at kvalificere ungdomsuddannelserne. UNGDOMSUDDANNELSER VIDENDELING Lærere oplever relevant videndeling I samspil med de faglige foreninger og andre relevante aktører arbejder NTS-centeret for en mere systematisk videndeling blandt lærere på ungdomsuddannelserne. I den forbindelse sikrer centeret tæt kontakt med sine målgrupper ved at kvalificere og anvende eksisterende og nye videndelingsmetoder og effektivisere videndelingen i regionale koordinatornetværk og andre relevante NTS-netværk. Desuden vil centeret udvikle og anvende videndelingsmetoder, som kan understøtte formel og uformel videndeling på NTS-arrangementer. NTS-centeret arbejder derudover for, at BIG BANGkonferencen er kendt som den samlende nationale naturvidenskabelige konference og messe, og at den udgør et årligt inspirationssted for lærere på ungdomsuddannelserne. NTS-centeret vil nå ud til den enkelte faglærer via fagblade og trykte medier. Ungdomsuddannelser Bioteknologiske forsøg i skolekøkkenet - en meget populær workshop på BIG BANG i

9 UNGDOMSUDDANNELSER UNDERVISNING OG REKRUTTERING UNGDOMSUDDANNELSER UDVIKLING DER FORANDRER Lærere bygger bro Lærerne får ny viden Flere unge skal vælge naturvidenskabelige linjer, for eksempel geovidenskab, på de gymnasiale uddannelser. På erhvervsuddannelserne skal flere unge vælge naturfaglige, tekniske eller sundhedsrettede uddannelser, og frafaldet på ungdomsuddannelserne skal mindskes. Der er desuden behov for at udvikle naturfagsdidaktikken på ungdomsuddannelserne på grund af den ændrede elevsammensætning. I samarbejde med relevante partnere sikrer NTS-centeret gennem formidling af viden og forskning en evidensbaseret udvikling i naturfags-, sundheds- og teknikdidaktik på ungdomsuddannelserne. Den naturfaglige dannelsesdimension skal styrkes og synliggøres gennem naturfaglige profiler på flere institutioner, for eksempel via profiler som Grønt Flag eller science-gymnasium. NTS-centeret vil derfor samarbejde med gymnasierne, dels om at synliggøre og udvikle naturfaglige linjer og profiler, dels om at understøtte vejledernes indsats for at mindske frafaldet fra de naturfaglige linjer. NTS-centeret vil desuden styrke: studieretningsudbuddet af naturfaglige linjer samspil med andre fagområder naturvidenskabelige grundforløb gennem flere eksemplariske tværfaglige undervisningsforløb. I forhold til de erhvervsrettede uddannelser arbejder NTS-centeret sammen med UU-, EUD- og SOSU-miljøet om at udvikle materialer og formidle viden til grundskolen om indhold og muligheder i NTS-orienterede erhvervsuddannelser. NTS-centeret vil i samarbejde med relevante partnere kvalificere ungdomsuddannelserne. Dels ved at kortlægge og formidle eksisterende forskning og projektviden, dels ved at bidrage til, at forsøgs- og forskningsprojekter bygger videre på eksisterende viden. Desuden skal den indhentede viden udbredes og forankres i praksis. Klimamåling på studietur for geovidenskabsklasser til Norge 16 17

10 VIDEREGÅENDE UDDANNELSER Undervisning og rekruttering Større søgning til naturfaglige/tekniske uddannelser og den naturfaglige under Videndeling Forskere, lærere og visningsfag på læreruddannelsen uddannelser inden for natur, teknik og sundhed VIDENDELING Forskere, lærere og lærerstuderende videndeler læreruddannelsen lærerstuderende videndeler NTS-centeret samarbejder med relevante partnere og ak- BIG BANG-konferencen tører om udvikling af eksemplariske forløb, som inddrager netværk og konferencer erhvervsrettede elementer som fundament for anvendelses- online-formidling orientering og praksisnærhed. Det kan for eksempel være fagblade og tryk brobygning, virksomhedssamarbejder og rollemodeller. NTS-centeret arbejder for en systematisk videndeling af evidensbaseret viden og anbefalinger samt forløb og cases til alle lærere. Udvikling der forandrer Læreruddannelsen udvikler moduler og didaktik anvendelsesorientering og samspil med EUD- området teknikdidaktik Viden og sammenhæng formidles på langs og på tværs via NTSnet og eksisterende fagblade og andre trykte medier. Desuden arbejder centeret for, at BIG BANG-konferencen udgør det nationale årlige formidlingsmiljø for centrale aktører. Lokalt sikres videndeling via kommunale og lokale netværk og konferencer. Videregående uddannelser Deltagere i Københavns Kommunes Sommeruniversitet introduceres til vandets løb på Energi- og Vandværkstedet

11 VIDEREGÅENDE UDDANNELSER UNDERVISNING OG REKRUTTERING VIDEREGÅENDE UDDANNELSER UDVIKLING DER FORANDRER Større søgning til naturfaglige/tekniske studier og den naturfaglige linje på læreruddannelsen Lærerstudiet inddrager anvendelsesorientering og praksisnærhed i naturfaglige forløb Uddannelser inden for natur, teknik og sundhed Flere skal vælge naturfaglige uddannelser på de naturfaglige og tekniske studier på alle typer af videregående uddannelser. For at bidrage til et kvalificeret uddannelsesvalg blandt unge samarbejder NTS-centeret med virksomheder, videregående uddannelser, ungdomsuddannelser og øvrige relevante partnere om inddragelse af rollemodeller og brobygning i undervisningen. Der arbejdes politisk for at gøre EUD-uddannelserne mere populære og knytte dem stærkere ind i den øvrige uddannelsesudvikling. NTS-centeret bidrager til synliggørelse af EUD-området via et tættere samspil mellem EUD, grundskolen, efterskolemiljøet og læreruddannelsen med fokus på anvendelsesorientering og praksisnærhed som didaktiske principper i naturfags-, sundheds- og teknikdidaktik. Læreruddannelsen Flere skal vælge naturfaglige undervisningsfag på læreruddannelsen, og udviklingen af den nye læreruddannelse skal samtænkes med skolereformen. På læreruddannelsen arbejder NTS-centeret for, at UC erne styrker det naturfaglige miljø blandt lærere og studerende og sikrer, at der i alle regioner udvikles naturfaglige lærerprofiler og efteruddannelsesmuligheder for naturfagslærere. Elever fra klasse oplever forskningen på Aalborg Universitet ved elevuniversitetet SKUB

12 Videndeling Centrale samarbejdspartnere oplever koordineret udvikling og videndeling BIG BANG-konferencen Kommunal indsats Netværk og konferencer Online-formidling Fagblade og tryk Undervisning og rekruttering Eleverne oplever naturfag som sammenhængende og vedkommende - både i og udenfor skolen Uformelle læringsmiljøer Sammenhængende læseplaner Udvikling der forandrer Eleverne får et fundament for at tilvælge uddannelser indenfor natur, teknik og sundhed Progression og sammenhæng Nye prøveformer Skole-virksomhedssamarbejde PÅ LANGS OG PÅ TVÆRS VIDENDELING Centrale samarbejdspartnere oplever koordineret udvikling og videndeling NTS-centeret samarbejder med relevante partnere og aktører om udviklingen af undervisningen på langs og på tværs. Det vil sikre en systematisk videndeling af evidensbaseret viden og anbefalinger samt eksemplariske forløb og cases til alle lærere. NTS-centeret formidler viden og sammenhæng på langs og på tværs via NTSnet, eksisterende fagblade og andre trykte medier. Centeret arbejder desuden for, at BIG BANGkonferencen udgør det nationale årlige formidlingsmiljø for centrale aktører. Lokalt sikres videndeling via kommunale og lokale netværk og konferencer. På langs og på tværs Fordybelse på workshoppen Hackerværkstedet på BIG BANG-konferencen

13 PÅ LANGS OG PÅ TVÆRS UNDERVISNING OG REKRUTTERING PÅ LANGS OG PÅ TVÆRS UDVIKLING DER FORANDRER Elever opfatter naturfag som sammenhængende og vedkommende - både i og uden for skolen Eleverne får et fundament for at tilvælge uddannelser inden for natur, teknik og sundhed Progression og sammenhæng på langs og på tværs skal sikre, at eleverne oplever en sammenhængende naturfaglig indsats, der fremstår relevant og vedkommende i hele uddannelsesforløbet. Uformelle læringsmiljøer NTS-centeret bidrager til, at de uformelle læringsmiljøer (f.eks. besøgscentre, virksomheder, eventudbydere og skolens nærområde) bliver en kvalificeret del af undervisningen i tæt samspil med relevante partnere. Centeret arbejder for, at eleverne løbende i deres skolegang oplever engagerende og relevant undervisning i uformelle læringsmiljøer. NTS-centeret synliggør eksisterende forløb og muligheder og inspirerer til udvikling af nye forløb. Desuden arbejder centeret med kvalificering af samspillet mellem formelle og uformelle miljøer. Progression og sammenhæng NTS-centeret bidrager til at skabe progression og sammenhæng i uddannelseskæden - fra førskole til afslutning af ungdomsuddannelse - indenfor undervisning i natur, teknik og sundhed. Det sker ved deltagelse i arbejdsgrupper og initiativer. Nye prøveformen NTS-centret formidler desuden resultater, viden og inspirationsmateriale fra projekter og forskningsarbejder, hvor nye prøveformer er udviklet og afprøvet på grundskole- og ungdomsuddannelsesniveau. Skole-virksomhedssamarbejde NTS-centeret bidrager til, at skole-virksomhedssamarbejdet bliver en kvalificeret del af undervisningen i tæt samspil med relevante partnere, for eksempel Naturvidenskabernes Hus. Det sker ved, at centeret understøtter samspil mellem undervisningsinstitutioner og virksomheder, synliggør eksisterende muligheder og inspirerer til udvikling af nye forløb og modeller for virksomhedsinddragelse. Læseplaner NTS-centeret arbejder desuden for, at alle skoler udvikler læseplaner, som understøtter progression og sammenhæng i undervisningen i natur, teknik og sundhed gennem hele skoleforløbet. Undervisning uden for klasseværelset gør naturfagsundervisningen vedkommende

14 NTS-centerets etablering og organisering Nationalt center for undervisning i natur, teknik og sundhed (NTS-centeret) er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning. Baggrunden for centerets dannelse er, at flere unge skal gennemføre en videregående uddannelse inden for natur, teknik og sundhed. Undervisningsministeriet nedsatte i 2007 en arbejdsgruppe, der udarbejdede en national strategi for styrkelse af natur, teknik og sundhed i de danske uddannelser. Arbejdsgruppens arbejde resulterede i rapporten Et fælles løft, som anbefalede oprettelsen af et nationalt center for undervisning i natur, teknik og sundhed. Den 21. april 2009 vedtog Folketinget lovforslag L143 og skabte derved grundlaget og rammerne for NTS-centerets arbejde. NTS-centeret er decentralt organiseret, idet den centrale ledelsesenhed fra 2014 er placeret i København, mens der er en regional enhed placeret i hver region

15 Nationalt center for undervisning i natur, teknik og sundhed Telefon: Samarbejdspartnere CENTRE FOR UNDERVISNINGSMIDLER

Science-kommuner uddannelse skaber vækst. Science-kommuner

Science-kommuner uddannelse skaber vækst. Science-kommuner Science-kommuner Science-kommuner uddannelse skaber vækst Erfaringer gode råd fra projekt Science-kommuner uddannelse 2008-11 skaber vækst Erfaringer gode råd fra projekt Science-kommuner 2008-11 De 25

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

Etablering af virtuel platform med henblik på udviklingen af nye undervisnings- og vejledningsformer på tværs af uddannelser

Etablering af virtuel platform med henblik på udviklingen af nye undervisnings- og vejledningsformer på tværs af uddannelser Tværfagligt Brobygningsprojekt Etablering af virtuel platform med henblik på udviklingen af nye undervisnings- og vejledningsformer på tværs af uddannelser Mona Høgh, Projektleder, Læreruddannelsen Roskilde,

Læs mere

den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed

den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed forord Danmark har som vidensamfund behov for i fremtiden at sikre viden og udvikling inden for de naturfaglige og

Læs mere

Center for Undervisning

Center for Undervisning Center for Undervisning Indsatsområder, mål og rammer for folkeskolen i Faxe Kommune Folkeskolereformen Et fagligt løft af folkeskolen, vedtaget i december 2013 af et bredt udsnit af folketingets partier,

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Udbud af målrettede efteruddannelseskurser i Aalborg kommune

Udbud af målrettede efteruddannelseskurser i Aalborg kommune Udbud af målrettede efteruddannelseskurser i Aalborg kommune En del af den samlede indsats for at styrke naturfagene NTS-CENTERET 1 Opbygning, udvikling og opretholdelse af en stærk naturfaglig kultur

Læs mere

NOTAT Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk

NOTAT Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk SKOLER OG INSTITUTIONER NOTAT Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 9. februar 2015 Tlf. dir.: 4477 3339 E-mail: jsw@balk.dk Kontakt: Janne Schwaner ÆNDRING I SØGEMØNSTERET

Læs mere

Velfærdsteknologi i praksis

Velfærdsteknologi i praksis AKADEMIUDDANNELSE Velfærdsteknologi i praksis En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til ansatte inden for social-og sundhedområdet og det

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

NTS-CENTERETS ÅRSBERETNING 2010

NTS-CENTERETS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 NTS-CENTERETS ÅRSBERETNING 2010 Denne årsberetning er formuleret ud fra de fire formål, der også danner grundlaget for NTScenterets daglige aktiviteter. Yderligere information om lovgrundlaget

Læs mere

Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen

Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen Børn & Kultur Skoleadministration Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen Kompetenceudviklingsplanen er baseret på publikationen fra ministeriet: Pejlemærker for kompetenceudvikling

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer

Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer Maj 2015 Dette notat er en oversigt over aktuelle indsatser og initiativer, som parterne bag netværket En fælles ungeindsats

Læs mere

Roskilde Ny Nordisk Skole

Roskilde Ny Nordisk Skole Roskilde Ny Nordisk Skole Lynghøjskolens overbygning ansøger Ny Nordisk Skole sammen med privatskolen Skt. Josefs Skoles overbygning og Himmelev Gymnasium. Lynghøjskolen Lynghøjskolen ligger i landsbyen

Læs mere

Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011

Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011 Årsberetning 2011 Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011 Endnu et år er gået. Et år hvor tankerne omkring samarbejde og arbejdet med et fælles løft har båret frugt. NTS-centeret er ved at få solidt

Læs mere

Dansk Naturvidenskabsfestival

Dansk Naturvidenskabsfestival EVALUERING AF DANSK NATURVIDENSKABS- FESTIVAL 2013 Dansk Naturvidenskabsfestival Dansk Naturvidenskabsfestival bliver afholdt hvert år i uge 39. Festivalen er non-kommerciel og koordineres af festivalsekretariatet

Læs mere

Læring & kompetencer. delrapport

Læring & kompetencer. delrapport Læring & kompetencer delrapport Sønderborg november 2009 1 Læring og kompetenceudvikling Skal de omtalte ambitiøse tekniske og forretningsmæssige visioner i ProjectZero masterplanen realiseres, vil den

Læs mere

Viden i spil. læringsmiljø og nye aktivitetsformer.

Viden i spil. læringsmiljø og nye aktivitetsformer. Viden i spil Denne publikation er udarbejdet af Formidlingskonsortiet Viden i spil. Formålet er i højere grad end i dag at bringe viden fra forskning og gode erfaringer fra praksis i spil i forbindelse

Læs mere

Young Skills Klædt på til en erhvervsuddannelse

Young Skills Klædt på til en erhvervsuddannelse Young Skills Klædt på til en erhvervsuddannelse Aktivitet 1: Styrkelse af de unges afklaring om uddannelsesvalg Projektskitse for projekter under aktivitet 1 1. Fælles referenceramme for vejledere, lærere

Læs mere

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 HØRINGSVERSION Center for Skoletilbud D 4646 4860 E cs@lejre.dk Dato: 5. februar 2014 J.nr.: 13/13658 Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 I de

Læs mere

Fælles udfordringer for pædagog- og læreruddannelserne

Fælles udfordringer for pædagog- og læreruddannelserne Fælles udfordringer for pædagog- og læreruddannelserne Potentialer i et nordisk samarbejde Footer indsættes via: 'Indsæt' / 'Sidehoved og sidefod' / Indsæt teksten i Sidefodfeltet / 'OK' 1 Kort om os Nordisk

Læs mere

Pædagogisk diplomuddannelse

Pædagogisk diplomuddannelse Pædagogisk diplomuddannelse INNOVATION I UNDERVISNING Mål for læringsudbytte Uddannelsen retter sig mod at videreudvikle lærernes didaktiske kernefaglighed, ved at give lærerne bedre forudsætninger for

Læs mere

Notat om ansøgningsrunden til A.P. Møller Fonden efteråret 2014

Notat om ansøgningsrunden til A.P. Møller Fonden efteråret 2014 NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Notat om ansøgningsrunden til A.P. Møller Fonden efteråret 2014 BUU godkendte på sit møde den 2.4.2014 en strategi for ansøgning om midler fra A P Møller Fonden og bad

Læs mere

Naturfaglig udvikling i Faxe, Køge og Stevns kommuner 2014-2018

Naturfaglig udvikling i Faxe, Køge og Stevns kommuner 2014-2018 Naturfaglig udvikling i Faxe, Køge og Stevns kommuner 2014-2018 Indhold: Baggrund, vision og målbare mål Projektorganisation Projektelementer Omfang Uddannelsesplan Tidsramme Skoleledernes rolle Udvælgelse

Læs mere

kravet om fuld kompetencedækning glig og didaktisk udvikling på skolerne gennem udvikling af stærke fagteam og skolens faglige

kravet om fuld kompetencedækning glig og didaktisk udvikling på skolerne gennem udvikling af stærke fagteam og skolens faglige Middelfart Kommune kompetenceudvikling i forbindelse med folkeskolereform På baggrund af møde mellem Middelfart Kommunes reformgruppe og UCL d. 3. april 2014 fremsendes hermed udkast til kompetenceudviklingsforløb

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

Silkeborg Kommune - UTA 2 projekt deltager. (Garantiskolen etableres officielt januar 2009 ved en underskriftsceremoni)

Silkeborg Kommune - UTA 2 projekt deltager. (Garantiskolen etableres officielt januar 2009 ved en underskriftsceremoni) Historien Regionalt FOU-projekt omkring samarbejde med produktionsskoler ( SOSU, HS,TS,SPH - Harzen-gruppen 2008) Lokalt FOU-projekt omkring grundforløbspakke- ProErhverv (SOSU, HS, TS, SPH, UU, VUC) Silkeborg

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på

Læs mere

Præsentation af projekt Udvikling af udeskole. 22. april 2014

Præsentation af projekt Udvikling af udeskole. 22. april 2014 Afdeling for Folkeskole og Internationale opgaver Frederiksholms Kanal 26 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Præsentation af projekt Udvikling af

Læs mere

Kommissorium. EUD 10 og EUDFlex. Stamoplysninger. Baggrund. Version af projektaftalen Version 1:

Kommissorium. EUD 10 og EUDFlex. Stamoplysninger. Baggrund. Version af projektaftalen Version 1: Kommissorium EUD 10 og EUDFle Stamoplysninger Sagsnummer (SBSYS) 17.00.00 -A00-1-15 Version af projektaftalen Version 1: Tidsramme EUD10 og EUD Fle forventes at kunne starte op i skoleåret 2016/17. Projektbeskrivelsen

Læs mere

Skolernes svar på udfordringerne og hvilke spørgsmål og udfordringer svarene rejse

Skolernes svar på udfordringerne og hvilke spørgsmål og udfordringer svarene rejse Skolernes svar på udfordringerne og hvilke spørgsmål og udfordringer svarene rejse Oplæg på konferencen Gymnasiedage.dk Lars Ulriksen Institut for Naturfagenes Didakitk Københavns Universitet Odense 25.

Læs mere

Sproglærerforeningens Sprogpolitik 2015

Sproglærerforeningens Sprogpolitik 2015 Sproglærerforeningens Sprogpolitik 2015 INDHOLDSOVERSIGT: 01 Indledning 02 Rammer for undervisningen i fremmedsprog 03 Fremmedsprog i andre sammenhænge 04 Internationalisering og interkulturel kompetence

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

1. Synlig læring og læringsledelse

1. Synlig læring og læringsledelse På Roskilde Katedralskole arbejder vi med fem overskrifter for vores strategiske indsatsområder: Synlig læring og læringsledelse Organisering af samarbejdet omkring læring og trivsel Overgange i uddannelsessystemet,

Læs mere

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag.

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Arbejdsgruppen har valgt at sætte fokus på de nedenstående tre områder, der både har en naturlig sammenhæng i skolens

Læs mere

Afslutningskonference 24. november 2014. Mogens Kragh Andersen

Afslutningskonference 24. november 2014. Mogens Kragh Andersen Afslutningskonference 24. november 2014 Mogens Kragh Andersen Formand for styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale 1 Disposition for velkomst Hvordan arbejdes der med uddannelse regionalt under Syddansk

Læs mere

Hvidovre som Science-kommune. Naturfag der er: relevant, spændende og meningsfuldt

Hvidovre som Science-kommune. Naturfag der er: relevant, spændende og meningsfuldt Hvidovre som Science-kommune Naturfag der er: relevant, spændende og meningsfuldt Udarbejdet af Flemming S. Hansen Pædagogisk Center maj 2009 1 Hvidovre som Science-kommune Materialet er udarbejdet af

Læs mere

Folketinget har med virkning fra den 1. januar 2013 vedtaget en ny lov om

Folketinget har med virkning fra den 1. januar 2013 vedtaget en ny lov om STRATEGI 2013-2016 EN NY FOR ANKRI NG FORORD EN NY FORANKRING Institut for Menneskerettigheder fejrede sit 25-års-jubilæum den 5. maj 2012. På 25 år er instituttet vokset fra at være et lille menneskerettighedscenter

Læs mere

Next EUD. Rejsen, relevansen & ressourcerne. v. Projektleder Next EUD Julie Kronstrøm Carton Region Hovedstaden 17. Marts 2015

Next EUD. Rejsen, relevansen & ressourcerne. v. Projektleder Next EUD Julie Kronstrøm Carton Region Hovedstaden 17. Marts 2015 Next EUD Rejsen, relevansen & ressourcerne v. Projektleder Next EUD Julie Kronstrøm Carton Region Hovedstaden 17. Marts 2015 Next EUD-processen Projektstart: 2013 rammen blev lagt Nye indsigter i karriere-

Læs mere

Uddannelse Til Alle i Høje-Taastrup Kommune

Uddannelse Til Alle i Høje-Taastrup Kommune Uddannelse Til Alle i Høje-Taastrup Kommune Oplæg ved KL netværk om UU, folkeskolen og ungdomsuddannelserne Fredericia 16. juni 2015 Sonja Krüger Walter SonjaWa@htk.dk Uddannelse Til Alle i Høje-Taastrup

Læs mere

Natur/teknik i naturen fra haver til maver. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk

Natur/teknik i naturen fra haver til maver. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk Natur/teknik i naturen fra haver til maver ohc@nts Centeret.dk Natur/teknik i naturen fra haver til maver 9.00 Kaffe/te og rundstykker 9.10 Velkomst 9.10 Naturfagene i folkeskolereformen ved Christensen,

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde nr. 9,

Referat for bestyrelsesmøde nr. 9, Referat for bestyrelsesmøde nr. 9, Tirsdag den 15. februar 2011 kl. 15.00-18.00 på Hilton, København Deltagere: Brian Krog Christensen, Randi Brinckmann, Nils O. Andersen, Wenche Erlien. Lene Beck Mikkelsen

Læs mere

Formidlingsstrategi 2008-2009 for Det Naturvidenskabelige Fakultet

Formidlingsstrategi 2008-2009 for Det Naturvidenskabelige Fakultet Formidlingsstrategi 2008-2009 for Det Naturvidenskabelige Fakultet Dokumentet består af tre dele: Første del er selve formidlings/rekrutteringsstrategien for fakultetet. Denne strategi er igen opdelt i

Læs mere

Kompetenceudvikling EUD reform workshop

Kompetenceudvikling EUD reform workshop Kompetenceudvikling EUD reform workshop Susanne Gottlieb Aftale om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser 9.2.2. Markant løft af lærernes pædagogiske kompetencer alle lærere [skal] inden 2020 have

Læs mere

RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017

RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017 RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017 VISION FOR RYGAARDS SKOLE At sikre vores langsigtede fremtid som en enestående skole med kristne værdier, et højt fagligt niveau og en vision om, at uddannelse

Læs mere

Kolding kommunes naturfagsstrategi

Kolding kommunes naturfagsstrategi Kolding kommunes naturfagsstrategi Vision Visionen med denne naturfagsstrategi er at løfte naturfagsundervisningen i Kolding Kommune, således at naturfagsundervisningen i Kolding Kommune er kendt for at

Læs mere

Hensigtserklæring. Information om organisationen. Information om forslaget. Organisationens navn (på engelsk) FIRST Scandinavia

Hensigtserklæring. Information om organisationen. Information om forslaget. Organisationens navn (på engelsk) FIRST Scandinavia BilagKB130618pkt 0802 Information om organisationen Hensigtserklæring Organisationens navn (på engelsk) FIRST Scandinavia Organisationens navn på eget sprog FIRST Scandinavia Kontaktperson i organisationen

Læs mere

Uddannelse/ undervisning

Uddannelse/ undervisning Evalueringsprogram for evaluering af ny læreruddannelse Indledning og baggrund for evalueringsprogrammet: Det fremgår af bemærkningerne til lov om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen,

Læs mere

Evaluering af Virksomhedsplan 2012 Indsatsområder

Evaluering af Virksomhedsplan 2012 Indsatsområder Evaluering af Virksomhedsplan 2012 Indsatsområder Indsatsområder 2012 Midtvejsevaluering juni 2012 Slutevaluering Mentorordning 100% af elever med mentorordning fra Hold Fastprojektet 2010-11 er stadig

Læs mere

Avnø udeskole og science

Avnø udeskole og science www.nts-centeret.dk Avnø Avnø Avnø udeskole og science Hvad kan uderummet gøre for naturfagene?... og hvordan kan udeskolelærere bruge NTS centrene? 12.4.2011 Nationalt center for undervisning i natur,

Læs mere

2015-2019. Sprog- og Læsestrategi

2015-2019. Sprog- og Læsestrategi 2015-2019 Sprog- og Læsestrategi Strategien omfatter tale, sprog og skriftsproget (både læsning og skrivning). Forord For at kunne tage aktivt del i livet har vi brug for sproglige kompetencer. Det drejer

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Fredag d. 15. marts 2013 kl. 13.00-16.00, Skejbyvej 1, 8240 Århus - mødelokale 1

Fredag d. 15. marts 2013 kl. 13.00-16.00, Skejbyvej 1, 8240 Århus - mødelokale 1 Referat af bestyrelsesmøde nr.17 Fredag d. 15. marts 2013 kl. 13.00-16.00, Skejbyvej 1, 8240 Århus - mødelokale 1 Deltagere: Harald E Mikkelsen, Brian Krog Christensen, Randi Brinckmann Wiencke, Mai Louise

Læs mere

Arbejdsgruppemøde om læringsmiljø

Arbejdsgruppemøde om læringsmiljø Arbejdsgruppemøde om læringsmiljø Dagsorden. onsdag den 20. november 2013 kl. 14.30-16.30 på Mariager Rådhus lok.1 Mødeform: Arbejdsgruppemøde Facilitator: Jens L Pedersen Faste deltagere: Arbejdsgruppen

Læs mere

Ny Nordisk Skole. Kontorchef Pernille Halberg Salamon Kontor for børn og folkeskole

Ny Nordisk Skole. Kontorchef Pernille Halberg Salamon Kontor for børn og folkeskole Ny Nordisk Skole Kontorchef Pernille Halberg Salamon Kontor for børn og folkeskole 26-10-2012 Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1 Hvad: et forandringsprojekt At skabe fremragende

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis Akademiuddannelse i Sundhedspraksis En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til social-og sundhedsassistenter og lignende faggrupper. Nu også

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed,

Læs mere

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation Fokusområder i 2014 Udvalget er med konstitueringsaftalen for perioden 2014-2017 et nyt udvalg, og indsatsen i en større del af 2014 bærer præg af, at udvalget tilegner sig det nødvendige vidensfundament

Læs mere

BRUG FOR ALLE UNGE FREM MOD 2015

BRUG FOR ALLE UNGE FREM MOD 2015 BRUG FOR ALLE UNGE FREM MOD 2015 Sætter nydanske drenges ressourcer i spil Fortsætter sin støtte til alternative lektiecaféer og ung-til-ung metoder Intensiverer oplysning om uddannelse til nydanske forældre

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

Den femte vej EUD-vejen til videregående uddannelse

Den femte vej EUD-vejen til videregående uddannelse ... Den femte vej EUD-vejen til videregående uddannelse Konference med fokus på mulighederne for videregående uddannelse efter en erhvervsuddannelse at synliggøre vejene fra EUD til videreuddannelse Tid:

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og

Læs mere

2. Natur/teknik skal inspirere i Vores Skole

2. Natur/teknik skal inspirere i Vores Skole 2. Natur/teknik skal inspirere i Vores Skole Vores undervisere i natur og teknik skal inspirere og motivere vores elever Natur og teknik undervisningen har behov for en vitaminindsprøjtning. Undervisningen

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Barnet i Centrum 2 Informationsmøde den 17. marts 2015

Barnet i Centrum 2 Informationsmøde den 17. marts 2015 Barnet i Centrum 2 Informationsmøde den 17. marts 2015 Hvorfor deltage i Barnet i Centrum? - Erfaringer fra Svendborg kommunes deltagelse i Barnet i Centrum 1 Ved Birgit Lindberg dagtilbudschef Dagtilbudsområdet

Læs mere

I NNS-Randers vil vi arbejde med følgende områder: 1. ELEVER: Vi ønsker at arbejde med uddannelsesparatheden hos Munkholmskolens overbygningselever

I NNS-Randers vil vi arbejde med følgende områder: 1. ELEVER: Vi ønsker at arbejde med uddannelsesparatheden hos Munkholmskolens overbygningselever Projektbeskrivelse Ny Nordisk Skole Randers Deltagere i projektet Munkholmskolen, Bymarksvej 18, Stevnstrup, 8870 Langå Randers Social- og Sundhedsskole, Minervavej 47, 8960 Randers SØ Tradium Randers,

Læs mere

2020-plan for UU (Ungdommens uddannelsesvejledning)

2020-plan for UU (Ungdommens uddannelsesvejledning) 2020-plan for UU (Ungdommens uddannelsesvejledning) Dette notat beskriver visionen for UU sjælland syd (UUSS, som består af Næstved, Faxe samt Vordingborg) 2020. Notatet inddrager de officielle lovkrav,

Læs mere

Sundhedspraksis. En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik AKADEMIUDDANNELSE

Sundhedspraksis. En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik AKADEMIUDDANNELSE Sundhedspraksis AKADEMIUDDANNELSE En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til social-og sundhedsassistenter og lignende faggrupper. Akademiuddannelse

Læs mere

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår.

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår. 1 1. Aftalens parter Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.dk og IBC Birkemosevej 1 6000 Kolding www.ibc.dk 2. Aftaleperiode og opsigelse Rammeaftalen gælder for

Læs mere

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS)

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Herlev Hospital Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Strategi og udviklingsplan 2009-2012 Mission Vision DIMS er en højt specialiseret forsknings-, udviklings- og uddannelsesenhed vedrørende

Læs mere

PROJEKT FRIKOMMUNE UNGEINDSATS - UDDANNELSE TIL UDVIKLING

PROJEKT FRIKOMMUNE UNGEINDSATS - UDDANNELSE TIL UDVIKLING PROJEKT FRIKOMMUNE UNGEINDSATS - UDDANNELSE TIL UDVIKLING Vision Med frikommuneforsøget ønsker vi at sikre alle unge i Odsherred kommune uddannelse. En uddannelse er den eneste måde at øge sine beskæftigelsesmuligheder

Læs mere

Folkeskolens Fornyelse Frederikssund Gruppe 3 - Skolens resultater. Oplæg til følgegruppemøde 12. juni 2012. Indhold. Udfordring

Folkeskolens Fornyelse Frederikssund Gruppe 3 - Skolens resultater. Oplæg til følgegruppemøde 12. juni 2012. Indhold. Udfordring Folkeskolens Fornyelse Frederikssund Gruppe 3 - Skolens resultater Oplæg til følgegruppemøde 12. juni 2012 Indhold Udfordring... 1 1. Stærke faglige miljøer... 4 2. Evalueringskultur... 5 3. Kommunalt

Læs mere

Indkaldelse af tilbud om Udvikling af PC spil til brug for uddannelse

Indkaldelse af tilbud om Udvikling af PC spil til brug for uddannelse Indkaldelse af tilbud om Udvikling af PC spil til brug for uddannelse om Spillet skal udvikles som en del af projektet, et projekt støttet af Vækstforum Syddanmark og EU's regionalfond. Projektet Energi

Læs mere

En sammenhængende ledelsesstruktur pa 0-18 a rsomra det

En sammenhængende ledelsesstruktur pa 0-18 a rsomra det En sammenhængende ledelsesstruktur pa 0-18 a rsomra det Formål En sammenhængende ledelsesstruktur skal understøtte de politiske målsætninger for området: Daginstitutionerne skal målrette det pædagogiske

Læs mere

Udskoling og overgang til ungdomsuddannelse Fremfærd-projektbeskrivelse

Udskoling og overgang til ungdomsuddannelse Fremfærd-projektbeskrivelse Udskoling og overgang til ungdomsuddannelse Fremfærd-projektbeskrivelse 24. juni 2014 Frafaldet fra erhvervsuddannelserne og en stor søgning mod de gymnasiale ungdomsuddannelser bliver udpeget som centrale

Læs mere

Referat fra PS-mødet den 17. september 2014

Referat fra PS-mødet den 17. september 2014 www.gl.org Referat fra PS-mødet den 17. september 2014 Foreløbig dagsorden: 1. Endelig dagsorden 2. Referat fra sidste møde tirsdag den 8. april 2014 3. Seminar for de faglige foreningers bestyrelser marts

Læs mere

Projekt CASE Fremtidssikret naturvidenskabelig undervisning

Projekt CASE Fremtidssikret naturvidenskabelig undervisning Projekt CASE Fremtidssikret naturvidenskabelig undervisning CASE Center for Applied Science in Education I projekt CASE Fremtidssikret naturvidenskabelig undervisning har det været målet at gøre naturfagsundervisningen

Læs mere

Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014.

Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014. Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014. CPH WEST har besluttet en længerevarende satsning som Ny Nordisk Skole. Der er defineret 3 konkrete mål for CPH WEST: 1. De faglige

Læs mere

Naturfagene i folkeskolereformen. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk

Naturfagene i folkeskolereformen. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk Naturfagene i folkeskolereformen Overblik over reformens indhold på Undervisningsministeriets hjemmeside: www.uvm.dk/i fokus/aftale om et fagligt loeft affolkeskolen/overblik over reformen Eller som kortlink:

Læs mere

Den inkluderende skole

Den inkluderende skole Den inkluderende skole Esbjerg Kommune December 2009 Der er ikke noget alternativ til inklusion. For et par år siden, udgav Esbjerg kommune og Esbjerg Lærerforening hæftet Historier fra skolens hverdag

Læs mere

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse?

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Reformen af erhvervsuddannelserne er et paradigmeskift, som lægger op til en ny kvalitetsdagsorden med fokus på folkeskolens uddannelsesparate elever,

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse SOSU-uddannelserne 2009 Institutionens navn: SOSU Nord Institutionsnummer: 851452 Dato: Underskrift: (bestyrelsesformand) Indsæt link til skolens handlingsplan 2009

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2013

Kommunikationsstrategi 2013 Kommunikationsstrategi 2013 4 STYRKER x 3 MÅLGRUPPER x 3 TRIN Baggrund Kommunikationsstrategien 4 x 3 x 3 er sammen med kommunikationspartnerne udviklet af den nyetablerede fælles kommunikationsafdeling

Læs mere

Kvalitetssikring. Rapporter og opfølgningsplaner. Evalueringsområder 2010 2011. Nøgleområde 2/10 11: Undervisningsmiljøundersøgelse (ETU)

Kvalitetssikring. Rapporter og opfølgningsplaner. Evalueringsområder 2010 2011. Nøgleområde 2/10 11: Undervisningsmiljøundersøgelse (ETU) Kvalitetssikring Rapporter og opfølgningsplaner Evalueringsområder 2010 2011 Nøgleområde 1/10 11: Strategi proces Nøgleområde 2/10 11: Undervisningsmiljøundersøgelse (ETU) Nøgleområde 3/10 11: Klasseteam

Læs mere

Erhvervsuddannelsesreformen og systemunderstøttelse 2. marts 2015

Erhvervsuddannelsesreformen og systemunderstøttelse 2. marts 2015 Erhvervsuddannelsesreformen og systemunderstøttelse 2. marts 2015 Læringskonsulenter Erhvervsuddannelserne Undervisningsministeriet Afdelingen for Ungdoms- og Voksenuddannelserne Center for de Erhvervsrettede

Læs mere

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT Fase 1 Temadrøftelse august Politiske pejlemærker i august KL-møde for kommunalpolitikere 16.august Politisk møde med skolebestyrelser Udvalget

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS MED DE MANGE MULIGHEDER

LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS MED DE MANGE MULIGHEDER LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS MED DE MANGE MULIGHEDER Læreruddannelsen i Aarhus Læreruddannelsen i Aarhus er landets største læreruddannelse og udbyder samtlige undervisningsfag. Udover et solidt fundament

Læs mere

Regionens og kommunernes opgaver på uddannelsesområdet

Regionens og kommunernes opgaver på uddannelsesområdet Halsnæ Regional Udviklingsplan 2012 Uddannelse Regionens og kommunernes opgaver på uddannelsesområdet Regionen har en rolle i forhold til at facilitere et bredt samarbejde regionalt mellem kommuner og

Læs mere

Fem år gammel netværksorganisation midt i ny strategi og flytterod

Fem år gammel netværksorganisation midt i ny strategi og flytterod ÅRSBERETNING 2014 Fem år gammel netværksorganisation midt i ny strategi og flytterod NTS-centeret fungerer som netværksorganisation, hvor aktiviteter som skal løfte centerets nye strategi typisk udfoldes

Læs mere

Visions- og strategiplan for Jyllinge Skole 2014-17

Visions- og strategiplan for Jyllinge Skole 2014-17 Visions- og strategiplan for Jyllinge Skole 2014-17 Med denne plan er der lagt op til markante ændringer inden for de rammer og metoder vi traditionelt har benyttet i undervisningen. For hver fase henholdsvis

Læs mere

Introduktion til sprogprofilerne: sprog- og kulturkompetencer fra grundskolen til arbejdspladsen. v. adjunkt Petra Daryai-Hansen

Introduktion til sprogprofilerne: sprog- og kulturkompetencer fra grundskolen til arbejdspladsen. v. adjunkt Petra Daryai-Hansen Introduktion til sprogprofilerne: sprog- og kulturkompetencer fra grundskolen til arbejdspladsen v. adjunkt Petra Daryai-Hansen REPT/FREPA Flersprogede og interkulturelle kompetencer: deskriptorer og undervisningsmateriale

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune 1 Fagsekretariat for undervisning 2014 Forord Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu

Læs mere

Læseplan for emnet uddannelse og job

Læseplan for emnet uddannelse og job Læseplan for emnet uddannelse og job Indhold Indledning 3 1. trinforløb for børnehaveklasse til 3. klassetrin 4 Det personlige valg 5 Fra uddannelse til job 5 Arbejdsliv 6 2. trinforløb for 4.- 6. klassetrin

Læs mere

Resultatlønskontrakt for skoleåret 2014-15

Resultatlønskontrakt for skoleåret 2014-15 Resultatlønskontrakt for skoleåret 2014-15 Formål med resultatlønskontrakten Resultatlønskontrakten med den øverste leder skal tjene følgende overordnede formål: Den skal fungere som et styringsredskab

Læs mere

Erhvervspædagogisk diplomuddannelse for yrkesfaglærere - og kompetenceløft af lærere og ledere

Erhvervspædagogisk diplomuddannelse for yrkesfaglærere - og kompetenceløft af lærere og ledere Erhvervspædagogisk diplomuddannelse for yrkesfaglærere - og kompetenceløft af lærere og ledere Nasjonalt Råd for lærerutdanning i Norge, maj 2015 NCE / Metropol Side 1 Nationalt Center for Erhvervspædagogik

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem: Dansk Byggeri, Fredericia Håndværkerforening EUC Lillebælt - Fredericia kommune

Partnerskabsaftale mellem: Dansk Byggeri, Fredericia Håndværkerforening EUC Lillebælt - Fredericia kommune Partnerskabsaftale mellem: Dansk Byggeri, Fredericia Håndværkerforening EUC Lillebælt - Fredericia kommune Aftaleperiode: Partnerskabsaftalen løber i perioden 1.1.2014 1.1.2016. Aftale om forlængelse af

Læs mere