NTS-CENTERETS STRATEGI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NTS-CENTERETS STRATEGI 2014-2017"

Transkript

1 NTS-CENTERETS STRATEGI

2 Naturfag skal være lige så basalt som læsning Mission Derfor vil NTS-centeret med sin indsats de kommende år arbejde for at styrke naturfagenes almendannende betydning og naturfagenes fundament for rekruttering af elever og studerende, så naturfag står med en klar profil i grundskole og ungdomsuddannelser og understøttes af lokale og nationale indsatser. I 2013 blev NTS-centeret evalueret. Centeret blev vurderet bestået og rost for veludført arbejde af både EVA og ministeren. De fremhævede blandt andet centerets koordinerende rolle på nationalt niveau samt indsats på kommunalt niveau med fokus på grundskolen. Desuden fik centeret en række anbefalinger fremadrettet. Fremadrettet påvirkes NTS-centerets indsats af en række politiske initiativer. Den nye læreruddannelse er netop skudt i gang. Skolereformen og reformen for erhvervsuddannelserne skal implementeres over de næste år, mens gymnasiernes naturfaglige fagkombinationer og profiler skal forankres. NTS-centerets strategi fokuserer på, at centeret gennem sit arbejde understøtter lærerens daglige praksis med implementering og forankring af de forskellige reformer og forandringer. Vision Visionen er at være en central aktør på naturfagsområdet og sikre en engagerende, lærerig og sammenhængende undervisning i natur, teknik og sundhed for alle elever. Missionen er at forankre centeret som et videncenter, der styrker undervisningen og rekrutteringen samt driver en evidensbaseret udvikling af engagerende og lærerig undervisning i natur, teknik og sundhed. Strategien for bygger på anbefalingerne fra evalueringen og videreudvikler centerets vigtigste samarbejder, indsatser og succeser. Fra arbejdet i det lokale miljø til de nationale indsatser som eksempelvis BIG BANG-konferencen med over 700 lærere fra grundskole og ungdomsuddannelser, webportalen NTSnet.dk, indsatsen Naturfag i tiden og senest en indsats rettet mod understøttelsen af fagkombinationen geovidenskab. NTS-centerets formål NTS-centeret har til formål at styrke interessen for, rekrutteringen til og kvaliteten af undervisningen i natur, teknik og sundhed i det danske uddannelsessystem. Målgruppe En central vej til eleverne går gennem lærerne. NTS-centerets målgruppe er derfor lærerne indenfor natur, teknik og sundhed i grundskolen og på ungdomsuddannelserne. 2 3

3 Værdier NTS-centeret indarbejder fire grund læggende værdier i alle aktiviteter Visionære Vi ser muligheder for udvikling af undervisningen, og vi går foran for at skabe forandring. Engagerede Vi engagerer lærerne i arbejdet med at styrke undervisningen og skaber samspil mellem lokalt engagement og national udvikling. Koordinerende Vi bygger bro mellem de relevante aktører - fra grundskole til universitet og mellem formelle og uformelle læringsmiljøer. Troværdige Vi prioriterer, at der er høj kvalitet i den viden, vi deler, og i de resultater, vi skaber. Lærere undersøger dyr fra vandløb på NTS-temadag om praktisk naturfagsundervisning. 4 5

4 Strategiske fokusområder Strategien for NTS-centerets arbejde har disse tre helt centrale fokusområder: Workshop med spiselige eksperimenter på BIG BANG Innovationskonkurrence med indbygget Lego. Grundskoleprojekt på Hotel- og Restaurationsskolen. Videndeling Undervisning og rekruttering Udvikling der forandrer Som videncenter samarbejder NTS-centeret med relevante aktører. Målet er at afdække og indsamle evidensbaseret viden og sikre, at den formidles til og videndeles blandt relevante målgrupper. Behovet for afdækning af ny viden skal sikres gennem en tæt kontakt med alle dele af miljøet. Nationalt og regionalt funderet formidling skal sikre, at alle lærere har adgang til evidensbaseret viden, og at der skabes debat om udviklingen indenfor undervisningen inden for natur, teknik og sundhed. Undervisningen i fag inden for natur, teknik og sundhed i grundskole og på ungdomsuddannelser skal forberede og inspirere eleverne til at arbejde inden for naturfagene på forskellige niveauer. NTS-centeret vil i samarbejde med relevante samarbejdspartnere understøtte undervisning og rekrutteringsindsatser gennem aktiviteter, anbefalinger og inspirationsmateriale, som inspirerer og understøtter lærerne og bidrager til at styrke naturfagenes rolle og profil i relation til almendannelse og som fundament for rekruttering at forankre politiske beslutninger i praksis at styrke progression og sammenhæng både op gennem uddannelsessystemet og ved inddragelse af erhvervslivet og andre uformelle miljøer. Indsatserne i dette fokusområde afspejler NTS-centerets prioritering i forhold til politiske, samfundsmæssige og fagdidaktiske tendenser og vil derfor naturligt være under forandring. Centeret vil arbejde udviklingsorienteret med relevante samarbejdspartnere om aktuelt prioriterede indsatser for at bidrage til, at der sker en forandring i undervisningen ved at kvalificere og stimulere den politiske debat afprøve og forbedre modeller for såvel organisering af undervisningen som for støttende tiltag via projekter og forskningsforløb implementere politiske beslutninger inspirere til udvikling af fagene og deres organisering. 6 7

5 Strategiske mål Effekt NTS-centeret har prioriteret sine strategiske mål i fire områder, som vi arbejder med i forhold til de tre fokusområder Sådan kan effekterne af NTS-centerets arbejde aflæses: Grundskole - skolereform I forhold til grundskolen prioriteres forankring af skolereformen i naturfagsundervisningen. Ungdomsuddannelse - rekruttering og frafald Indsatsen i ungdomsuddannelserne tager afsæt i målsætningen om, at flere unge skal vælge de naturvidenskabelige linjer på de gymnasiale uddannelser samt på NTS-rettede erhvervsuddannelser. Progression og sammenhæng på langs og på tværs Indsatsen skal målrettes, så eleverne oplever, at naturfagene hænger sammen på langs og på tværs. Det sker ved at styrke progression og sammenhæng op gennem uddannelsessystemet og ved inddragelse af erhvervslivet og andre uformelle miljøer. Typiske effekter af centerets arbejde aflæses på samarbejde og aktiviteter samt på lærere og elevers opfattelser og adfærd. Ofte kan effekten dog ikke alene eller direkte knyttes til centerets indsatser, da andre faktorer også har indflydelse. Lærere Effekten vil typisk kunne aflæses på, hvordan lærerne bruger og vurderer centerets tilbud samt på deres organisering og udvikling af undervisningen. Elever Samarbejdspartnere NTS-centeret ser det som sin opgave at samle miljøet og sætte retning på en mere fælles indsats. Effekten vil derfor kunne aflæses som resultatet af samspillet - både samarbejds aktiviteterne med de øvrige aktører og aktørerne imellem - samt gennem deres opfattelse af centeret. Videregående uddannelser - rekruttering og læreruddannelse Indsatsen rettet mod de videregående uddannelser har fokus på rekruttering til naturfaglige og tekniske studier samt at flere lærerstuderende vælger naturfaglige undervisningsfag. Effekten på eleverne sker indirekte gennem en styrket undervisning, og den kan aflæses på faglige præstationer, uddannelsesvalg, opfattelse af naturfag samt almendannelse. 8 NTS-CENTERET/ STRATEGI

6 Undervisning og rekruttering GRUNDSKOLEN VIDENDELING Videndeling Lærerne oplever relevant videndeling via: BIG BANG-konferencen kommunal indsats netværk og konferencer online-formidling fagblade og tryk Lærerne forankrer skolereformen i deres praksis gennem: profilering af naturfag naturfagsteam inklusion tværfaglighed efter/videreuddannelse Udvikling der forandrer Eleverne oplever anvendelsesorienteret og praksisnær undervisning via: læringsmål mulighederne i skolereformen teknologi, it, design og engineering forsøg med fællesfaglig naturfagsundervisning Lærerne oplever relevant videndeling NTS-centeret arbejder for videndeling på nationalt og regionalt niveau. Lærerne støttes via konkrete aktiviteter samt via NTS-centeret arbejder for, at alle kommuner systematisk op om de nationale indsatsområder og lokale muligheder. elektroniske og trykte medier. understøtter naturfag politisk, strategisk og på ledelses- og undervisningsniveau. Nationalt arbejder NTS-centeret for, at BIG BANG-konferencen fremstår som den samlende nationale naturfaglige NTS-centeret udvikler og anvender videndelingsmetoder, konference og messe, som udgør et årligt samlingssted for som kan understøtte formel og uformel videndeling på lærere. NTS-arrangementer og effektivisere videndelingen i regionale koordinatornetværk og andre relevante NTS-netværk. Regionalt arbejdes der for at etablere et tæt, struktureret samarbejde med alle kommuner. Via samarbejdet igangsættes initiativer, så man sikrer en lokal forankring, som støtter aktører om webbaseret formidling for at sikre lærerne et NTS-centeret samarbejder med EMU og andre relevante samlet overblik over aktiviteter, viden og ressourcer inden for undervisning i natur, teknik og sundhed. NTS-centerets indsatser formidles via eksisterende fagblade og andre trykte medier, som når ud på lærerværelset. Grundskolen 10 11

7 GRUNDSKOLEN UNDERVISNING OG REKRUTTERING GRUNDSKOLEN UDVIKLING DER FORANDRER Lærerne forankrer skolereformen i deres praksis Eleverne oplever anvendelsesorienteret og praksisnær undervisning Forankringen af skolereformen i skolens undervisning og organisering er omdrejningspunkt for NTS-centerets grundskoleindsats, der føder ind til arbejdet i Undervisningsministeriets læringskonsulentkorps. Centeret samarbejder med faglige foreninger og andre relevante aktører om udvikling af undervisningen i grundskolen med fokus på implementering og forankring af skolereformen i praksis. Profilering af naturfag Den naturfaglige dannelsesdimension og betydning af naturfag i uddannelsesvalg styrkes og synliggøres gennem naturfaglige profiler. Det kan ske ved systematiske indsatser på skoler, for eksempel via profiler som Grønt Flag, udeskole, systematisk inddragelse af erhvervslivet i skolens arbejde eller lignende, som NTS-centeret understøtter gennem lokale og nationale aktiviteter. Naturfagsteam NTS-centeret vil sikre gode rammer for udviklingen af undervisningen på den enkelte skole ved at støtte op om nye og eksisterende naturfagsteam, så alle NTS-lærere indgår i naturfagsteam. Inklusion NTS-centeret vil understøtte lærernes arbejde med inklusion af forskellige elevgrupper via formidling af forskning og praksisviden for at sikre engagerende naturfagsundervisning for alle elever. Tværfaglighed Naturfagslærere på alle skoler skal samarbejde om tværfaglige forløb mellem naturfagene og andre fagområder. NTS-centeret bidrager til processen via formidling af eksempler og projekter samt via udvikling af digitale værktøjer til undervisningen. Efter/videreuddannelse Lærerne skal sikres mere og bedre efteruddannelse. Derfor vil NTS-centeret bidrage til at udvikle og afprøve nye koncepter for efter- og videreuddannelse af undervisere i grundskolen i samspil mellem lærere i grundskole og på ungdomsuddannelser. Læringsmål NTS-centeret bidrager til implementering og formidling af de nye læringsmål indenfor de naturfaglige fag, blandt andet gennem udvikling af digitale værktøjer. Mulighederne i skolereformen Reformen rummer mange muligheder for at udfolde naturfagene. NTS-centeret vil blandt andet arbejde med: Understøttende undervisning Den åbne skole Udskolingslinjer Teknologi, it, design og engineering NTS-centeret søger at sikre, at der arbejdes for udvikling af en mere praksisnær og anvendelsesorienteret undervisning via øget inddragelse af teknologi, it, design og engineering i grundskolens eksisterende undervisning inden for natur, teknik og sundhed. Forsøg med fællesfaglig naturfagsundervisning NTS-centeret vil arbejde for, at der gennemføres et nationalt forskningsbaseret forsøg med fællesfaglig naturfagsundervisning i udskolingen og sikre udbredelse af projektets erfaringer blandt lærere samt implementere projektets resultater i skolens undervisning. Elever fra Skivehus Skole lærer om fordøjelsessystemet på den rå måde i samarbejde med SOSU-skolen i Skive. 12

8 Videndeling Lærere oplever relevant videndeling: BIG BANG-konferencen netværk og konferencer online-formidling fagblade og tryk Undervisning og rekruttering Lærerne bygger bro via: kvalificeret uddannelsesvalg og rekruttering tværfaglighed fagdidaktik dannelseskultur Udvikling der forandrer Lærerne får ny viden Forskning og udvikling rettet mod at kvalificere ungdomsuddannelserne. UNGDOMSUDDANNELSER VIDENDELING Lærere oplever relevant videndeling I samspil med de faglige foreninger og andre relevante aktører arbejder NTS-centeret for en mere systematisk videndeling blandt lærere på ungdomsuddannelserne. I den forbindelse sikrer centeret tæt kontakt med sine målgrupper ved at kvalificere og anvende eksisterende og nye videndelingsmetoder og effektivisere videndelingen i regionale koordinatornetværk og andre relevante NTS-netværk. Desuden vil centeret udvikle og anvende videndelingsmetoder, som kan understøtte formel og uformel videndeling på NTS-arrangementer. NTS-centeret arbejder derudover for, at BIG BANGkonferencen er kendt som den samlende nationale naturvidenskabelige konference og messe, og at den udgør et årligt inspirationssted for lærere på ungdomsuddannelserne. NTS-centeret vil nå ud til den enkelte faglærer via fagblade og trykte medier. Ungdomsuddannelser Bioteknologiske forsøg i skolekøkkenet - en meget populær workshop på BIG BANG i

9 UNGDOMSUDDANNELSER UNDERVISNING OG REKRUTTERING UNGDOMSUDDANNELSER UDVIKLING DER FORANDRER Lærere bygger bro Lærerne får ny viden Flere unge skal vælge naturvidenskabelige linjer, for eksempel geovidenskab, på de gymnasiale uddannelser. På erhvervsuddannelserne skal flere unge vælge naturfaglige, tekniske eller sundhedsrettede uddannelser, og frafaldet på ungdomsuddannelserne skal mindskes. Der er desuden behov for at udvikle naturfagsdidaktikken på ungdomsuddannelserne på grund af den ændrede elevsammensætning. I samarbejde med relevante partnere sikrer NTS-centeret gennem formidling af viden og forskning en evidensbaseret udvikling i naturfags-, sundheds- og teknikdidaktik på ungdomsuddannelserne. Den naturfaglige dannelsesdimension skal styrkes og synliggøres gennem naturfaglige profiler på flere institutioner, for eksempel via profiler som Grønt Flag eller science-gymnasium. NTS-centeret vil derfor samarbejde med gymnasierne, dels om at synliggøre og udvikle naturfaglige linjer og profiler, dels om at understøtte vejledernes indsats for at mindske frafaldet fra de naturfaglige linjer. NTS-centeret vil desuden styrke: studieretningsudbuddet af naturfaglige linjer samspil med andre fagområder naturvidenskabelige grundforløb gennem flere eksemplariske tværfaglige undervisningsforløb. I forhold til de erhvervsrettede uddannelser arbejder NTS-centeret sammen med UU-, EUD- og SOSU-miljøet om at udvikle materialer og formidle viden til grundskolen om indhold og muligheder i NTS-orienterede erhvervsuddannelser. NTS-centeret vil i samarbejde med relevante partnere kvalificere ungdomsuddannelserne. Dels ved at kortlægge og formidle eksisterende forskning og projektviden, dels ved at bidrage til, at forsøgs- og forskningsprojekter bygger videre på eksisterende viden. Desuden skal den indhentede viden udbredes og forankres i praksis. Klimamåling på studietur for geovidenskabsklasser til Norge 16 17

10 VIDEREGÅENDE UDDANNELSER Undervisning og rekruttering Større søgning til naturfaglige/tekniske uddannelser og den naturfaglige under Videndeling Forskere, lærere og visningsfag på læreruddannelsen uddannelser inden for natur, teknik og sundhed VIDENDELING Forskere, lærere og lærerstuderende videndeler læreruddannelsen lærerstuderende videndeler NTS-centeret samarbejder med relevante partnere og ak- BIG BANG-konferencen tører om udvikling af eksemplariske forløb, som inddrager netværk og konferencer erhvervsrettede elementer som fundament for anvendelses- online-formidling orientering og praksisnærhed. Det kan for eksempel være fagblade og tryk brobygning, virksomhedssamarbejder og rollemodeller. NTS-centeret arbejder for en systematisk videndeling af evidensbaseret viden og anbefalinger samt forløb og cases til alle lærere. Udvikling der forandrer Læreruddannelsen udvikler moduler og didaktik anvendelsesorientering og samspil med EUD- området teknikdidaktik Viden og sammenhæng formidles på langs og på tværs via NTSnet og eksisterende fagblade og andre trykte medier. Desuden arbejder centeret for, at BIG BANG-konferencen udgør det nationale årlige formidlingsmiljø for centrale aktører. Lokalt sikres videndeling via kommunale og lokale netværk og konferencer. Videregående uddannelser Deltagere i Københavns Kommunes Sommeruniversitet introduceres til vandets løb på Energi- og Vandværkstedet

11 VIDEREGÅENDE UDDANNELSER UNDERVISNING OG REKRUTTERING VIDEREGÅENDE UDDANNELSER UDVIKLING DER FORANDRER Større søgning til naturfaglige/tekniske studier og den naturfaglige linje på læreruddannelsen Lærerstudiet inddrager anvendelsesorientering og praksisnærhed i naturfaglige forløb Uddannelser inden for natur, teknik og sundhed Flere skal vælge naturfaglige uddannelser på de naturfaglige og tekniske studier på alle typer af videregående uddannelser. For at bidrage til et kvalificeret uddannelsesvalg blandt unge samarbejder NTS-centeret med virksomheder, videregående uddannelser, ungdomsuddannelser og øvrige relevante partnere om inddragelse af rollemodeller og brobygning i undervisningen. Der arbejdes politisk for at gøre EUD-uddannelserne mere populære og knytte dem stærkere ind i den øvrige uddannelsesudvikling. NTS-centeret bidrager til synliggørelse af EUD-området via et tættere samspil mellem EUD, grundskolen, efterskolemiljøet og læreruddannelsen med fokus på anvendelsesorientering og praksisnærhed som didaktiske principper i naturfags-, sundheds- og teknikdidaktik. Læreruddannelsen Flere skal vælge naturfaglige undervisningsfag på læreruddannelsen, og udviklingen af den nye læreruddannelse skal samtænkes med skolereformen. På læreruddannelsen arbejder NTS-centeret for, at UC erne styrker det naturfaglige miljø blandt lærere og studerende og sikrer, at der i alle regioner udvikles naturfaglige lærerprofiler og efteruddannelsesmuligheder for naturfagslærere. Elever fra klasse oplever forskningen på Aalborg Universitet ved elevuniversitetet SKUB

12 Videndeling Centrale samarbejdspartnere oplever koordineret udvikling og videndeling BIG BANG-konferencen Kommunal indsats Netværk og konferencer Online-formidling Fagblade og tryk Undervisning og rekruttering Eleverne oplever naturfag som sammenhængende og vedkommende - både i og udenfor skolen Uformelle læringsmiljøer Sammenhængende læseplaner Udvikling der forandrer Eleverne får et fundament for at tilvælge uddannelser indenfor natur, teknik og sundhed Progression og sammenhæng Nye prøveformer Skole-virksomhedssamarbejde PÅ LANGS OG PÅ TVÆRS VIDENDELING Centrale samarbejdspartnere oplever koordineret udvikling og videndeling NTS-centeret samarbejder med relevante partnere og aktører om udviklingen af undervisningen på langs og på tværs. Det vil sikre en systematisk videndeling af evidensbaseret viden og anbefalinger samt eksemplariske forløb og cases til alle lærere. NTS-centeret formidler viden og sammenhæng på langs og på tværs via NTSnet, eksisterende fagblade og andre trykte medier. Centeret arbejder desuden for, at BIG BANGkonferencen udgør det nationale årlige formidlingsmiljø for centrale aktører. Lokalt sikres videndeling via kommunale og lokale netværk og konferencer. På langs og på tværs Fordybelse på workshoppen Hackerværkstedet på BIG BANG-konferencen

13 PÅ LANGS OG PÅ TVÆRS UNDERVISNING OG REKRUTTERING PÅ LANGS OG PÅ TVÆRS UDVIKLING DER FORANDRER Elever opfatter naturfag som sammenhængende og vedkommende - både i og uden for skolen Eleverne får et fundament for at tilvælge uddannelser inden for natur, teknik og sundhed Progression og sammenhæng på langs og på tværs skal sikre, at eleverne oplever en sammenhængende naturfaglig indsats, der fremstår relevant og vedkommende i hele uddannelsesforløbet. Uformelle læringsmiljøer NTS-centeret bidrager til, at de uformelle læringsmiljøer (f.eks. besøgscentre, virksomheder, eventudbydere og skolens nærområde) bliver en kvalificeret del af undervisningen i tæt samspil med relevante partnere. Centeret arbejder for, at eleverne løbende i deres skolegang oplever engagerende og relevant undervisning i uformelle læringsmiljøer. NTS-centeret synliggør eksisterende forløb og muligheder og inspirerer til udvikling af nye forløb. Desuden arbejder centeret med kvalificering af samspillet mellem formelle og uformelle miljøer. Progression og sammenhæng NTS-centeret bidrager til at skabe progression og sammenhæng i uddannelseskæden - fra førskole til afslutning af ungdomsuddannelse - indenfor undervisning i natur, teknik og sundhed. Det sker ved deltagelse i arbejdsgrupper og initiativer. Nye prøveformen NTS-centret formidler desuden resultater, viden og inspirationsmateriale fra projekter og forskningsarbejder, hvor nye prøveformer er udviklet og afprøvet på grundskole- og ungdomsuddannelsesniveau. Skole-virksomhedssamarbejde NTS-centeret bidrager til, at skole-virksomhedssamarbejdet bliver en kvalificeret del af undervisningen i tæt samspil med relevante partnere, for eksempel Naturvidenskabernes Hus. Det sker ved, at centeret understøtter samspil mellem undervisningsinstitutioner og virksomheder, synliggør eksisterende muligheder og inspirerer til udvikling af nye forløb og modeller for virksomhedsinddragelse. Læseplaner NTS-centeret arbejder desuden for, at alle skoler udvikler læseplaner, som understøtter progression og sammenhæng i undervisningen i natur, teknik og sundhed gennem hele skoleforløbet. Undervisning uden for klasseværelset gør naturfagsundervisningen vedkommende

14 NTS-centerets etablering og organisering Nationalt center for undervisning i natur, teknik og sundhed (NTS-centeret) er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning. Baggrunden for centerets dannelse er, at flere unge skal gennemføre en videregående uddannelse inden for natur, teknik og sundhed. Undervisningsministeriet nedsatte i 2007 en arbejdsgruppe, der udarbejdede en national strategi for styrkelse af natur, teknik og sundhed i de danske uddannelser. Arbejdsgruppens arbejde resulterede i rapporten Et fælles løft, som anbefalede oprettelsen af et nationalt center for undervisning i natur, teknik og sundhed. Den 21. april 2009 vedtog Folketinget lovforslag L143 og skabte derved grundlaget og rammerne for NTS-centerets arbejde. NTS-centeret er decentralt organiseret, idet den centrale ledelsesenhed fra 2014 er placeret i København, mens der er en regional enhed placeret i hver region

15 Nationalt center for undervisning i natur, teknik og sundhed Telefon: Samarbejdspartnere CENTRE FOR UNDERVISNINGSMIDLER

den kommunale indsats

den kommunale indsats den kommunale indsats det NATioNAlE CENTER FoR undervisning i NATuR, TEkNik og SuNdHEd Dette er en kort præsentation af NTS-centerets strategi for indsatsen på det kommunale område. Den er tænkt som en

Læs mere

Fra Science-kommune-projekt til et naturfagsløft for alle kommuner

Fra Science-kommune-projekt til et naturfagsløft for alle kommuner 94 Kommentarer Fra Science-kommune-projekt til et naturfagsløft for alle kommuner Lene Beck Mikkelsen, NTS-centeret, Alsion, Marianne Hald, NTS-centeret Nordjylland Artiklen Hvad kan vi lære af Science-kommune-projektet

Læs mere

Spydspidsmedlemmerne skal introducere og opfordre lærerkolleger til, at gennemfører et undervisningsforløb på indskoling, mellemtrin og udskoling.

Spydspidsmedlemmerne skal introducere og opfordre lærerkolleger til, at gennemfører et undervisningsforløb på indskoling, mellemtrin og udskoling. Formål og mål med projektet Hvidovre Kommune skal udvikle en dialog og et samarbejde mellem uddannelsesområdet og erhvervslivet omkring natur, teknik og sundhed. Yderligere skal der er skabes et samarbejde

Læs mere

Bilag til ansøgningsskema, Mariagerfjord Kommune

Bilag til ansøgningsskema, Mariagerfjord Kommune Bilag til ansøgningsskema, Mariagerfjord Kommune Projektbeskrivelse Mariagerfjord Kommune er en Science Kommune og har gennem de sidste to år arbejdet for at skabe fokus på naturfag i skolerne. Dels gennem

Læs mere

Science-kommuner uddannelse skaber vækst. Science-kommuner

Science-kommuner uddannelse skaber vækst. Science-kommuner Science-kommuner Science-kommuner uddannelse skaber vækst Erfaringer gode råd fra projekt Science-kommuner uddannelse 2008-11 skaber vækst Erfaringer gode råd fra projekt Science-kommuner 2008-11 De 25

Læs mere

Science-kommuner. Science-kommuner uddannelse skaber vækst. Erfaringer og gode råd fra projekt Science-kommuner

Science-kommuner. Science-kommuner uddannelse skaber vækst. Erfaringer og gode råd fra projekt Science-kommuner Science-kommuner Science-kommuner uddannelse skaber vækst Erfaringer og gode råd fra projekt Science-kommuner 2008-11 De 25 deltagende kommuner 2008-11. 1/3 af Danmarks skoleelever bor i en Science-kommune.

Læs mere

Projektnavn Flere Lille og Store Nørder i Ishøj - en styrkelse af elevers matematiske og naturfaglige kompetencer.

Projektnavn Flere Lille og Store Nørder i Ishøj - en styrkelse af elevers matematiske og naturfaglige kompetencer. Ishøj Kommune Juli 2014 Flere Lille og Store Nørder i Ishøj Projektbeskrivelse Projektnavn Flere Lille og Store Nørder i Ishøj - en styrkelse af elevers matematiske og naturfaglige kompetencer. Projektet

Læs mere

Rådgivningsgruppen har under sit arbejde særligt drøftet og prioriteret, at børn og unges naturvidenskabelige dannelse skal styrkes.

Rådgivningsgruppen har under sit arbejde særligt drøftet og prioriteret, at børn og unges naturvidenskabelige dannelse skal styrkes. Rådgivningsgruppens anbefalinger til en naturvidenskabsstrategi Nedenstående dokument er rådgivningsgruppens anbefalinger til en naturvidenskabsstrategi. Baggrund Det fremgår af gymnasiereformen fra juni

Læs mere

Opprioritering af naturfagsdidaktisk forskning

Opprioritering af naturfagsdidaktisk forskning Uddannelsesudvalget (2. samling) UDU alm. del - Bilag 226 Offentligt Opprioritering af naturfagsdidaktisk forskning I baggrundsrapporten fra Forsknings- og Innovationsstyrelsen om uddannelsesforskning

Læs mere

UC NatNet Professionhøjskolernes netværk til udvikling af naturfagsundervisning på læreruddannelsen og i folkeskolen

UC NatNet Professionhøjskolernes netværk til udvikling af naturfagsundervisning på læreruddannelsen og i folkeskolen UC NatNet Professionhøjskolernes netværk til udvikling af naturfagsundervisning på læreruddannelsen og i folkeskolen Naturfagene på landets læreruddannelser har igennem flere år været ramt af en vigende

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 15. juni 2010. Sag nr. 5. Emne: Uddannelsesprojekter. 4 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 15. juni 2010. Sag nr. 5. Emne: Uddannelsesprojekter. 4 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 15. juni 2010 Sag nr. 5 Emne: Uddannelsesprojekter 4 bilag Koncern Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Til: Telefon 4820 5000 Direkte 4820

Læs mere

Netværksbaseret kompetenceudvikling af naturfagslærere. Håndbog. Lærerens. Qualifying in-service Education of Science Teachers AARHUS AU UNIVERSITET

Netværksbaseret kompetenceudvikling af naturfagslærere. Håndbog. Lærerens. Qualifying in-service Education of Science Teachers AARHUS AU UNIVERSITET Netværksbaseret kompetenceudvikling af naturfagslærere Lærerens Håndbog Qualifying in-service Education of Science Teachers AARHUS AU UNIVERSITET 1 Velkommen til QUEST Dette er en håndbog, der introducerer

Læs mere

Sciencestrategi dagtilbud og skoler 2012-2016

Sciencestrategi dagtilbud og skoler 2012-2016 Sciencestrategi dagtilbud og skoler 2012-2016 1: Baggrund for udarbejdelsen af en sciencestrategi Danmark har som vidensamfund behov for i fremtiden at sikre viden og udvikling inden for de naturfaglige

Læs mere

Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune

Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune Dato 07.05.14 Dok.nr. 46908-14 v2 Sagsnr. 14-3053 Ref. lcor Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune Titel Baggrund Faglært til fremtiden Varde Kommune (der kan findes et nyt navn) I marts måned 2014

Læs mere

Digitaliseringsplan Den gode digitale skole, Skovlyskolen dec. 2013

Digitaliseringsplan Den gode digitale skole, Skovlyskolen dec. 2013 Digitaliseringsplan Den gode digitale skole, Skovlyskolen dec. 2013 Skovlyskolen Den gode digitale skole. Den overordnede vision i Rudersdal kommune lyder: den digitale tilgang er et naturligt valg for

Læs mere

Etablering af virtuel platform med henblik på udviklingen af nye undervisnings- og vejledningsformer på tværs af uddannelser

Etablering af virtuel platform med henblik på udviklingen af nye undervisnings- og vejledningsformer på tværs af uddannelser Tværfagligt Brobygningsprojekt Etablering af virtuel platform med henblik på udviklingen af nye undervisnings- og vejledningsformer på tværs af uddannelser Mona Høgh, Projektleder, Læreruddannelsen Roskilde,

Læs mere

Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk

Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk 1. Baggrund og formål Det blev den 7. april 2014 politisk besluttet, at skolevæsenet i Frederikssund Kommune skal have en fælles kvalitetsramme for centrale fag

Læs mere

Fremtidens Naturfaglige Lærere

Fremtidens Naturfaglige Lærere Efteruddannelse som bidrag til netværksudvikling blandt naturfagslærere i en kommune Tanker og erfaringer fra SDU s Masteruddannelse i Naturfagsundervisning Claus Michelsen, Syddansk Universitet Institutleder,

Læs mere

Guide til netværk i fagene med faglige vejledere

Guide til netværk i fagene med faglige vejledere Guide til netværk i fagene med faglige vejledere I denne guide sættes fokus på, hvordan skolens faglige vejledere kan medvirke til at arbejde med implementering af forenklede Fælles Mål, bidrage til den

Læs mere

den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed

den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed forord Danmark har som vidensamfund behov for i fremtiden at sikre viden og udvikling inden for de naturfaglige og

Læs mere

UDKAST Syddansk Uddannelsesaftales handlingsplan

UDKAST Syddansk Uddannelsesaftales handlingsplan UDKAST Syddansk Uddannelsesaftales handlingsplan 2014-15 1 Forord v. Mogens Kragh Andersen, formand for styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale 2 Syddansk Uddannelsesaftale Hvad er Syddansk Uddannelsesaftale?

Læs mere

Natur/teknik og den naturfaglige kultur i folkeskolen

Natur/teknik og den naturfaglige kultur i folkeskolen Natur/teknik og den naturfaglige kultur i folkeskolen Formålet med dette notat er formuleringen af formål, mål og succeskriterier for udviklingsprojektet Natur/teknik og den naturfaglige kultur i folkeskolen.

Læs mere

Natur/teknik og den naturfaglige kultur i folkeskolen

Natur/teknik og den naturfaglige kultur i folkeskolen Natur/teknik og den naturfaglige kultur i folkeskolen Et udviklingsprojekt 2 3 En række folkeskoler i Randers Kommune er på vej ind i et arbejde, som skal højne kvaliteten i undervisningen i faget natur/teknik.

Læs mere

Implementeringstema 1: Målstyret undervisning og klasseledelse

Implementeringstema 1: Målstyret undervisning og klasseledelse Implementeringstema 1: Målstyret undervisning og klasseledelse Implementeringen af målstyret undervisning og god klasseledelse er prioriteret som A og er det første og største indsatsområde i den fælleskommunale

Læs mere

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet;

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet; Side 1 af 5 Annoncering efter er Titel Indkaldelse af er vedrørende aktivitet; Innovation, iværksætteri og talenter på ungdomsuddannelser Udfordring Den regionale vækst og udviklingsstrategi adresserer

Læs mere

Virksomhedsplan for UU-Center Sydfyn 2015

Virksomhedsplan for UU-Center Sydfyn 2015 Virksomhedsplan for UU-Center Sydfyn 2015 Juni 2015 Overordnet mål/ Vejledning især målrettet de ikke uddannelsesparate Med vedtagelsen af reform om Erhvervsuddannelserne skal vejledningen målrettes til

Læs mere

Det gode samspil med kommunerne - de kritiske faktorer

Det gode samspil med kommunerne - de kritiske faktorer Det gode samspil med kommunerne - de kritiske faktorer Professionshøjskolernes bidrag til at realisere pejle-mærkerne for kompetenceudviklingen i folkeskolen KLs konference 25.2.2014 om strategisk kompetenceudvikling

Læs mere

Science. strategi. for Esbjerg Kommune

Science. strategi. for Esbjerg Kommune Science strategi for Esbjerg Kommune ENERGI MILJØ INNOVATION NATURVIDENSKAB Forord Med sciencestrategien vil Esbjerg Kommune skabe de bedste rammer for læring gennem hele livet. Vi ønsker især at have

Læs mere

STATUS MÅL. Flere skal fuldføre Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse (fuldførelsen skal stige til mindst 60 procent i 2020 og 67 procent i 2025).

STATUS MÅL. Flere skal fuldføre Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse (fuldførelsen skal stige til mindst 60 procent i 2020 og 67 procent i 2025). STRATEGI 2020 STATUS Strategi 2016 2020 udformes i en tid præget af mange forandringer på skolen og uddannelsesområdet. Erhvervsuddannelsesreformen (EUD-reformen) fra 2015 er under indfasning, den fremtidige

Læs mere

Naturfaglig udvikling i Faxe, Køge og Stevns kommuner 2014-2018

Naturfaglig udvikling i Faxe, Køge og Stevns kommuner 2014-2018 Naturfaglig udvikling i Faxe, Køge og Stevns kommuner 2014-2018 Baggrund 2014 Elevernes faglige niveau blandt de laveste i regionen Dækningsgrad af: Naturfagsvejledere 17% Natur - teknologi lærere 46%

Læs mere

I Kommunens Børn- og Ungepolitik 2007 er et af delmålene for skolen, at der gøres en særlig indsats for naturfagsundervisningen.

I Kommunens Børn- og Ungepolitik 2007 er et af delmålene for skolen, at der gøres en særlig indsats for naturfagsundervisningen. Naturfagsstrategi for Kalundborg Kommune 2007-2014 DATO 23. marts 2007 JOURNAL NR. 326-2007-47264 SAGSANSVARLIG Susanne Boesen / Michael Rasmussen UNDERVISNING / UDVIKLING Kalundborg Kommune hører med

Læs mere

Forord. Læsevejledning

Forord. Læsevejledning Forord Folkeskolen er en kommunal kerneopgave og Middelfart Kommune har ambitioner for sit skolevæsen. Middelfart Kommunes skolepolitik bygger på et ønske om en folkeskole, der har en fælles retning -

Læs mere

Kompetencestrategi for folkeskolen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Kompetencestrategi for folkeskolen i Faaborg-Midtfyn Kommune Kompetencestrategi for folkeskolen i Faaborg-Midtfyn Kommune 1 Fagsekretariat for undervisning 2014 Kompetencestrategi for folkeskolen i Faaborg-Midtfyn Kommune Kompetencestrategien skal sammen med læreres

Læs mere

Implementering af dele af Uddannelsesstrategien fokusområdet Forankring, konceptudvikling og udbredelse af effektfulde tidligere indsatser

Implementering af dele af Uddannelsesstrategien fokusområdet Forankring, konceptudvikling og udbredelse af effektfulde tidligere indsatser Bilag 1 Implementering af dele af Uddannelsesstrategien 2012 - fokusområdet Forankring, konceptudvikling og udbredelse af effektfulde tidligere indsatser I Uddannelsesstrategien 2012-2013 blev der peget

Læs mere

International Business Academy. iba ERHVERVSAKADEMI KOLDING STRATEGI 2020

International Business Academy. iba ERHVERVSAKADEMI KOLDING STRATEGI 2020 International Business Academy TæNDT AF AT LÆRE iba ERHVERVSAKADEMI KOLDING STRATEGI 2020 uddannelsesstrategi 2020 Uddannelsesstrategi 2020 IBA Erhvervsakademi Koldings fokusområder angiver de strategiske

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions-

Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions- Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions- og udviklingsbasering samt forskningssamarbejde Dokumentdato: Dokumentansvarlig: bbc Godkendt af UCN s direktion den 27. oktober 2008 Senest revideret:

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Samarbejde mellem Grundskole og Erhvervsuddannelser om natur-, teknik og sundhedsundervisning.

Samarbejde mellem Grundskole og Erhvervsuddannelser om natur-, teknik og sundhedsundervisning. Samarbejde mellem Grundskole og Erhvervsuddannelser om natur-, teknik og sundhedsundervisning. Erhvervsuddannelsers (EUD) værksteder og faglokaler kan tilbyde andre muligheder for at arbejde undersøgende

Læs mere

KL's kommunesamarbejde om en ny folk e- skole

KL's kommunesamarbejde om en ny folk e- skole KL's kommunesamarbejde om en ny folk e- skole Indledning KL inviterede i foråret 2014 alle kommuner til et samarbejde om at realisere en ny folkeskole. Formålet med samarbejdet er at udvikle politisk og

Læs mere

Holdningsnotat - Folkeskolen

Holdningsnotat - Folkeskolen Holdningsnotat - Folkeskolen På alle niveauer har der været arbejdet hårdt for Skolereformens start, og nu står vi overfor at samle op på erfaringerne fra år 1. Centralt for omkring folkeskolen står stadig,

Læs mere

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger:

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: Næstved Kommune Kultur og Borgerservice Projekttitel: Åben

Læs mere

Vejen til offshore oplysningskampagne for folkeskoleelever

Vejen til offshore oplysningskampagne for folkeskoleelever Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 7. oktober 2015 Vejen til offshore oplysningskampagne for folkeskoleelever Formål Som EnergiMetropol er der i Esbjerg en klar strategi for at understøtte virksomhederne

Læs mere

1. Synlig læring og læringsledelse

1. Synlig læring og læringsledelse På Roskilde Katedralskole arbejder vi med fem overskrifter for vores strategiske indsatsområder: Synlig læring og læringsledelse Organisering af samarbejdet omkring læring og trivsel Overgange i uddannelsessystemet,

Læs mere

Pædagogisk ledelse. Team. Kvalitet. Undervisning

Pædagogisk ledelse. Team. Kvalitet. Undervisning Pædagogisk ledelse Målsætning 1 Team Målsætning 2 Kvalitet Elev Undervisning Differentiering Målsætning 3 Undervisningsmiljø Målsætning 4 De 4 målsætninger: I aftalen om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Læs mere

Koncern HR MidtSim Region Midtjylland

Koncern HR MidtSim Region Midtjylland Koncern HR MidtSim Region Midtjylland Strategi Mission, vision, værdier og strategiske indsatsområder 2017-2019 Koncern HR MidtSim Træning i Virkeligheden Udarbejdet juli 2016 Koncern HR MidtSim Indholdsfortegnelse

Læs mere

Viden strategi. for Esbjerg Kommune. Naturvidenskab og naturvidenskabelige arbejdsmetoder

Viden strategi. for Esbjerg Kommune. Naturvidenskab og naturvidenskabelige arbejdsmetoder Viden strategi for Esbjerg Kommune Naturskab og naturskabelige arbejdsmetoder Videnstrategi for naturskab og naturskabelige arbejdsmetoder Energi Miljø Innovation Naturskab Videnstrategien for naturskab

Læs mere

Kompetencemål for Fysik/kemi

Kompetencemål for Fysik/kemi Kompetencemål for Fysik/kemi Undervisningsfaget fysik/kemi relaterer det faglige og fagdidaktiske stof til elevernes læring i skolefaget, herunder udviklingen af elevernes naturfaglige kompetencer og deres

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på

Læs mere

Ansøgningen uploades via Fondens online ansøgningsformular sammen med budget og evt. andet materiale.

Ansøgningen uploades via Fondens online ansøgningsformular sammen med budget og evt. andet materiale. Ansøgningsskema Ansøgning til projektmidler for Grundskoleområdet marts 2015 Implementering af innovation og entreprenørskab i skolen 1 Grundlæggende Innovation og entreprenørskab skal, i henhold til skolereformen,

Læs mere

HVORDAN? LYST TIL LÆRING EGMONT FONDENS STRATEGI FOR STØTTE PÅ LÆRINGSOMRÅDET

HVORDAN? LYST TIL LÆRING EGMONT FONDENS STRATEGI FOR STØTTE PÅ LÆRINGSOMRÅDET HVORDAN? LYST TIL LÆRING EGMONT FONDENS STRATEGI FOR STØTTE PÅ LÆRINGSOMRÅDET 2013-2016 ELEMENTER I STRATEGIEN HVORFOR? UDFORDRINGER BEHOV HVAD? VISION AFGRÆNSNING HVEM? MÅLGRUPPER UDGANGSPUNKT HVORDAN?

Læs mere

Projektplan Does Aabenraa know what Aabenraa knows

Projektplan Does Aabenraa know what Aabenraa knows Projektplan Does Aabenraa know what Aabenraa knows Aabenraa Kommune har i foråret 2015 besluttet strategi til implementering af folkeskolereformen med overskriften Alle børn skal blive så dygtige, de kan.

Læs mere

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i.

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole integrerer de politiske ambitioner som er udtrykt i Byrådets Børne-

Læs mere

Viden i spil. læringsmiljø og nye aktivitetsformer.

Viden i spil. læringsmiljø og nye aktivitetsformer. Viden i spil Denne publikation er udarbejdet af Formidlingskonsortiet Viden i spil. Formålet er i højere grad end i dag at bringe viden fra forskning og gode erfaringer fra praksis i spil i forbindelse

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

Center for Undervisning

Center for Undervisning Center for Undervisning Indsatsområder, mål og rammer for folkeskolen i Faxe Kommune Folkeskolereformen Et fagligt løft af folkeskolen, vedtaget i december 2013 af et bredt udsnit af folketingets partier,

Læs mere

5-årig læreruddannelse. Principper for en 5-årig læreruddannelse på kandidatniveau

5-årig læreruddannelse. Principper for en 5-årig læreruddannelse på kandidatniveau 5-årig læreruddannelse Principper for en 5-årig læreruddannelse på kandidatniveau Indledning Der er bred enighed om, at der er behov for at styrke lærernes kompetencer og vidensgrundlag markant. Kravene

Læs mere

Vurdering og indstilling af projekter Uddannelsespulje

Vurdering og indstilling af projekter Uddannelsespulje af projekter Uddannelsespulje 01. At mestre valget Karrierelæring i ungdomsuddannelserne Århus Statsgymnasium Samlet budget 2.500.000 kr. Ansøgt beløb 1.878.000 kr. Egenfinansiering 623.000 kr. Egenfinansieringsgrad

Læs mere

Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen

Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen Børn & Kultur Skoleadministration Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen Kompetenceudviklingsplanen er baseret på publikationen fra ministeriet: Pejlemærker for kompetenceudvikling

Læs mere

2. Natur/teknik skal inspirere i Vores Skole

2. Natur/teknik skal inspirere i Vores Skole 2. Natur/teknik skal inspirere i Vores Skole Vores undervisere i natur og teknik skal inspirere og motivere vores elever Natur og teknik undervisningen har behov for en vitaminindsprøjtning. Undervisningen

Læs mere

SPORT I FOLKESKOLEN. Team Danmarks koncept for samarbejde med kommunerne om Folkeskolen

SPORT I FOLKESKOLEN. Team Danmarks koncept for samarbejde med kommunerne om Folkeskolen SPORT I FOLKESKOLEN Team Danmarks koncept for samarbejde med kommunerne om Folkeskolen 1. Baggrund og formål Gennem flere år har Team Danmark samarbejdet med kommunerne om udvikling af den lokale idræt.

Læs mere

Virksomhedsplan for UU-Center Sydfyn 2015 med status juni og november 2015

Virksomhedsplan for UU-Center Sydfyn 2015 med status juni og november 2015 Virksomhedsplan for UU-Center Sydfyn 2015 med status juni og november 2015 Vejledning især målrettet de ikke uddannelsesparate Med vedtagelsen af reform om Erhvervsuddannelserne skal vejledningen målrettes

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Greve Kommunes skolepolitik

Greve Kommunes skolepolitik Greve Kommunes skolepolitik Tillæg gældende for 2017-2018 Fem fokusområder Trivsel og sundhed Digital skole 1:1-skolen Vedtaget af Greve Kommunes Byråd 5. september 2016. 1 Forord Denne udgave af skolepolitikken

Læs mere

GARANTISKOLEN SILKEBORG

GARANTISKOLEN SILKEBORG GARANTISKOLEN SILKEBORG 29. og 30. november 2016 KL Uddannelsestræf. a. Opstart: En kort fortælling om baggrunden for dannelsen af Garantiskolesamarbejdet b. Samarbejde og fælles ansvar: En skitsering

Læs mere

KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor.

KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor. KORAs strategi Juni 2016 KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor. KORA er en uafhængig statslig institution, som udfører sin faglige

Læs mere

Velfærdsteknologi i praksis

Velfærdsteknologi i praksis AKADEMIUDDANNELSE Velfærdsteknologi i praksis En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til ansatte inden for social-og sundhedområdet og det

Læs mere

Naturfagslærerens håndbog

Naturfagslærerens håndbog Erland Andersen (red.) Lisbeth Bering Iben Dalgaard Jens Dolin Sebastian Horst Trine Hyllested Lene Beck Mikkelsen Christian Petresch Jan Sølberg Helene Sørensen Karsten Elmose Vad Naturfagslærerens håndbog

Læs mere

Center for Interventionsforskning. Formål og vision

Center for Interventionsforskning. Formål og vision Center for Interventionsforskning Formål og vision 2015-2020 Centrets formål Det er centrets formål at skabe et forskningsbaseret grundlag for sundhedsfremme og forebyggelse på lokalt såvel som nationalt

Læs mere

Dansk Naturvidenskabsfestival

Dansk Naturvidenskabsfestival EVALUERING AF DANSK NATURVIDENSKABS- FESTIVAL 2013 Dansk Naturvidenskabsfestival Dansk Naturvidenskabsfestival bliver afholdt hvert år i uge 39. Festivalen er non-kommerciel og koordineres af festivalsekretariatet

Læs mere

KOMMUNEANSØGNING Ansøgningsskema til vejledningsforløb med Undervisningsministeriets læringskonsulenter

KOMMUNEANSØGNING Ansøgningsskema til vejledningsforløb med Undervisningsministeriets læringskonsulenter KOMMUNEANSØGNING Ansøgningsskema til vejledningsforløb med Undervisningsministeriets læringskonsulenter Udfyldes af kommunen Sendes elektronisk til laeringskonsulenterne@uvm.dk Ansøgningsfristen er fredag

Læs mere

Naturfagskonferencen 2007: Fremtidens naturfag i den digitale verden. CAND-konference. Dansk Naturvidenskabsfestival 2007: Vand og Is.

Naturfagskonferencen 2007: Fremtidens naturfag i den digitale verden. CAND-konference. Dansk Naturvidenskabsfestival 2007: Vand og Is. I denne sektion bringes nyheder og annonceringer af arrangementer, konferencer mv. af ikke-kommerciel karakter. Redaktionen vurderer indsendte forslag, bl.a. ud fra deres relevans for MONAs læsere. 84

Læs mere

Effektkæde; Aktiviteter, resultater, effekter

Effektkæde; Aktiviteter, resultater, effekter Effektkæde; Aktiviteter, resultater, effekter Aktivitet 1. Udvikling af koncepter og didaktiske designs omkring Science Champions, SCIENCE ZONES og SCIENCE HACKERS Formel projektetablering inkl. Etablering

Læs mere

Viborg Kommune i bevægelse

Viborg Kommune i bevægelse Viborg Kommune i bevægelse politik for idræt og motion UDKAST Indhold Indledning....................................................3 Politikkens opbygning....................................... 4 Politikkens

Læs mere

Forslag om arbejdsgrupper. Generalforsamlingen 13. Marts 2014

Forslag om arbejdsgrupper. Generalforsamlingen 13. Marts 2014 Forslag om arbejdsgrupper Generalforsamlingen 13. Marts 2014 LUBU- netværkets mission Netværk for videnudveksling og udvikling på tværs af aktører som arbejder med UBU InternaHonal videnudveksling og udvikling

Læs mere

Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011

Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011 Årsberetning 2011 Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011 Endnu et år er gået. Et år hvor tankerne omkring samarbejde og arbejdet med et fælles løft har båret frugt. NTS-centeret er ved at få solidt

Læs mere

Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland.

Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland. Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Ledelses- og Styringsgrundlag Opdateret via proces i 2012-2013 hvor blandt andre koncernledelsen og MEDsystemet har været inddraget

Læs mere

Forebyggelsespakken i praksis

Forebyggelsespakken i praksis Forebyggelsespakken i praksis Hvordan kan kommunerne arbejde med seksuel sundhed på ungdomsuddannelserne? Morten Emmerik Wøldike og Robert Holm Jensen, projektledere, National afdeling, Sex & Samfund Sex

Læs mere

Kompetencemål for Biologi

Kompetencemål for Biologi Kompetencemål for Biologi Biologi omhandler levende organismer og deres omgivende miljø, naturfaglige arbejdsmåder, tankegange og viden om miljø, evolution, sundhed, den praktiske anvendelse af biologi,

Læs mere

Dogmer for Ny Nordisk Skole (0-18 år)

Dogmer for Ny Nordisk Skole (0-18 år) 10. Marts 2014 Dogmer for Ny Nordisk Skole (0-18 år) Vi kan selv, og vi skal selv: Handling frem for ord. Vi vil være ambitiøse: Vi vil sætte krævende mål og bruge dem. Alle børn og unge skal mødes med

Læs mere

Naturfaglig udvikling i Faxe, Køge og Stevns kommuner 2014-2018

Naturfaglig udvikling i Faxe, Køge og Stevns kommuner 2014-2018 Naturfaglig udvikling i Faxe, Køge og Stevns kommuner 2014-2018 Indhold: Baggrund, vision og målbare mål Projektorganisation Projektelementer Omfang Uddannelsesplan Tidsramme Skoleledernes rolle Udvælgelse

Læs mere

Pædagogisk diplomuddannelse

Pædagogisk diplomuddannelse Pædagogisk diplomuddannelse INNOVATION I UNDERVISNING Mål for læringsudbytte Uddannelsen retter sig mod at videreudvikle lærernes didaktiske kernefaglighed, ved at give lærerne bedre forudsætninger for

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

Notat. Læring i folkeskolerne i Esbjerg Kommune

Notat. Læring i folkeskolerne i Esbjerg Kommune Notat Læring i folkeskolerne i Esbjerg Kommune Når læringsmiljøerne i folkeskolen skal udvikles, og elevernes faglige niveau skal hæves, kræver det blandt andet, at kommunerne og skolerne kan omsætte viden

Læs mere

RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017

RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017 RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017 VISION FOR RYGAARDS SKOLE At sikre vores langsigtede fremtid som en enestående skole med kristne værdier, et højt fagligt niveau og en vision om, at uddannelse

Læs mere

Rubrik. Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år. Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017

Rubrik. Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år. Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017 Rubrik Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017 Social og Sundhed Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 VISION...

Læs mere

Præsentation af. FastholdelsesTaskforce

Præsentation af. FastholdelsesTaskforce Præsentation af FastholdelsesTaskforce Præsentation Modelskoler FastholdelsesTaskforcen samarbejder med mindst ti erhvervsskoler om øget kvalitet i den pædagogiske ledelse og den pædagogiske praksis i

Læs mere

INDHOLD. Forord 3. Naturfagstrategiens afsæt 5. Ambitionen 6. Mål med strategien 6. Målgruppe for naturfagstrategien 7

INDHOLD. Forord 3. Naturfagstrategiens afsæt 5. Ambitionen 6. Mål med strategien 6. Målgruppe for naturfagstrategien 7 INDHOLD Forord 3 Naturfagstrategiens afsæt 5 Ambitionen 6 Mål med strategien 6 Målgruppe for naturfagstrategien 7 STEAM Strategiens faglige pejlemærker 9 Forord Lyngby-Taarbæk Kommune har som ambition

Læs mere

Afrapportering: Learning Mus, Museet for Samtidskunst i perioden oktober 2009 - juni 2010. Journal nr. : 2008-7.42.03-0027

Afrapportering: Learning Mus, Museet for Samtidskunst i perioden oktober 2009 - juni 2010. Journal nr. : 2008-7.42.03-0027 Roskilde, september 2010 Afrapportering: Learning Mus, Museet for Samtidskunst i perioden oktober 2009 - juni 2010. Journal nr. : 2008-7.42.03-0027 Projektansvarlig: Museumsinspektør Tine Seligmann (tine@samtidskunst.dk

Læs mere

Håndværk og design KiU modul 2

Håndværk og design KiU modul 2 Håndværk og design KiU modul 2 Modultype, sæt kryds: Basis, nationalt udarb.: Modulomfang: 10 ECTS Basis, lokalt udarb.: Særligt tilrettelagt modul X Modulbetegnelse (navn): Modul 2. Kompetencer i håndværk

Læs mere

Strategi for Dansk Talentakademi

Strategi for Dansk Talentakademi Strategi for Dansk Talentakademi Baggrund I 2003 blev Nordvestjysk Talentcenter etableret med en ambition om, at det i Holstebro skulle være muligt at dygtiggøre sig inden for flere forskellige kunstarter,

Læs mere

ULD. Udviklingsforum for Læringsmiljøer i Danmark

ULD. Udviklingsforum for Læringsmiljøer i Danmark ULD Udviklingsforum for Læringsmiljøer i Danmark Kommunernes Skolebiblioteksforening 2006 En menneskeværdig udvikling kræver en form for menneskelig kapital, som vi måske kan kalde visdom. Ja, i sidste

Læs mere

Skolernes svar på udfordringerne og hvilke spørgsmål og udfordringer svarene rejse

Skolernes svar på udfordringerne og hvilke spørgsmål og udfordringer svarene rejse Skolernes svar på udfordringerne og hvilke spørgsmål og udfordringer svarene rejse Oplæg på konferencen Gymnasiedage.dk Lars Ulriksen Institut for Naturfagenes Didakitk Københavns Universitet Odense 25.

Læs mere

Projektkatalog for SMIL(E) projekter

Projektkatalog for SMIL(E) projekter KOMPETENCECENTRET FOR NATURFAG Projektkatalog for SMIL(E) projekter 2011-2013 Innovative læringsmiljøer i Natur/Teknik Baggrund for projektet Formålet med dette projekt er at udvikle modeller for hvordan

Læs mere

Undervisningsministeriet Afdelingen for Folkeskole og Internationale opgaver Att. Mette Ploug Kølner AFIKP@uvm.dk

Undervisningsministeriet Afdelingen for Folkeskole og Internationale opgaver Att. Mette Ploug Kølner AFIKP@uvm.dk Undervisningsministeriet Afdelingen for Folkeskole og Internationale opgaver Att. Mette Ploug Kølner AFIKP@uvm.dk 3. marts 2015 Jour.nr: 201575300/0001 Høringssvar lovforslag om folkeskolens prøver Danmarks

Læs mere

Sent ankomne minoritetsunge i overgangen til en ungdomsuddannelse

Sent ankomne minoritetsunge i overgangen til en ungdomsuddannelse Sent ankomne minoritetsunge i overgangen til en ungdomsuddannelse Samarbejdsprojekt mellem Fastholdelseskaravanen, UU Viborg, Viborg Ungdomsskole og Mercantec August/December 2012 Projekt- Sent ankomne

Læs mere

Fælles udfordringer for pædagog- og læreruddannelserne

Fælles udfordringer for pædagog- og læreruddannelserne Fælles udfordringer for pædagog- og læreruddannelserne Potentialer i et nordisk samarbejde Footer indsættes via: 'Indsæt' / 'Sidehoved og sidefod' / Indsæt teksten i Sidefodfeltet / 'OK' 1 Kort om os Nordisk

Læs mere

Strategi 2015 2016 STRATEGI 2015-16 PEJLEMÆRKER OG MÅL. Indholdsfortegnelse

Strategi 2015 2016 STRATEGI 2015-16 PEJLEMÆRKER OG MÅL. Indholdsfortegnelse STRATEGI 2015-16 Strategi 2015 2016 PEJLEMÆRKER OG MÅL Indholdsfortegnelse Forord 2 1.0 Strategiske pejlemærker 3 2.0 Strategiske mål 7 3.0 Proces for ZBC Strategi 11 Forord Det handler om stolthed, begejstring,

Læs mere