SPRØJTECERTIFIKAT SPRØJTEBEVIS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SPRØJTECERTIFIKAT SPRØJTEBEVIS"

Transkript

1 SPRØJTECERTIFIKAT OG SPRØJTEBEVIS Nærværende elektroniske version af vejledningen med ændringer, præciseringer og tilpasninger, der er foretaget i forhold udgave af sept Vejledning til undervisning og prøveaflæggelse Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 360, af 24. maj 1993 Udarbejdet af et udvalg med repræsentation af: Mejeri- og Jordbrugets Efteruddannelsesudvalg Det faglige Uddannelsesudvalg for Jordbrug Danske Landbrugsskoler Maj 2005

2 Indhold... Side Bekendtgørelsens krav...3 Sprøjtecertifikat... 3 Sprøjtebevis... 3 Sprøjtecertifikat...5 Delprøve 1, Sprøjteteknik, miljø og sikkerhed...6 Delprøve 2, Planteværn...9 Delprøve 3, Identifikation...10 Delprøve 4, Praktisk sprøjteprøve...11 Marksprøjten...12 Rygsprøjte eller kærresprøjte...14 Tågesprøjten (ikke væksthus)...16 Micron - Herbi...18 Eksamen og certifikatudstedelse...19 Retningslinier for prøvernes afholdelse...19 Sekretariat...19 Prøver...19 Materiale til prøverne...19 Udarbejdelse af certifikater...19 Udstedelse af certifikater...19 Censor/lærerudveksling...20 Vurdering af prøver...20 Opbevaring af prøver...20 Reeksamen / omprøve...20 Specialpædagogisk hjælp...21 Litteraturliste...22 Sprøjtebevis...23 Tilladelse til tågesprøjtning i væksthus...25 Bilag A: Miljøstyrelsens retningslinier for sprøjtecertifikat af 26. august Bilag B: Miljøstyrelsens retningslinier for sprøjtebevis af 26. august Bilag C: Miljøstyrelsens skrivelse, august 1993, angående X-middel certifikater Bilag D: Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 360 af 24. maj 1993, med tilføjelser

3 Bekendtgørelsens krav Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 360 af 24. maj 1993 om undervisning for erhvervsmæssige brugere af bekæmpelsesmidler, stiller krav om, at personer, der erhvervsmæssigt udfører sprøjtearbejde, skal have sprøjtecertifikat eller sprøjtebevis. Der kan kun udstedes et gyldigt sprøjtecertifikat til en person, der er fyldt 18 år. Sprøjtecertifikat Personer, der erhvervsmæssigt udfører sprøjtearbejde med godkendelsespligtige bekæmpelsesmidler, skal være i besiddelse af et sprøjtecertifikat. Undtagelser: 1. Selvstændige, som kun sprøjter i egen bedrift - inkl. tilforpagtede arealer - såfremt de er etableret før 1. januar 1991, kan nøjes med et sprøjtebevis (se herom senere). 2. Elever der, som led i en faglig uddannelse, sprøjter i arbejdsgiverens bedrift. Det forudsætter dog, at eleven modtager instruktion af en person, der er i besiddelse af sprøjtecertifikat eller sprøjtebevis. Undervisningsinstitutioner, der kan afholde undervisning og udstede sprøjtecertifikat: 1. AMU-centrer med kurser inden for jordbrugsområdet 2. Landbrugsskoler 3. Erhvervsskoler med jordbrugslinie 4. Skovskolen Sprøjtebevis Følgende personer skal være i besiddelse af et sprøjtebevis: 1. Selvstændige, som kun sprøjter i egen bedrift - inkl. tilforpagtede arealer - såfremt de er etableret inden 1. januar Ansatte der - i sammenlagt højst 4 timer årligt - udfører arbejde med godkendelsespligtige bekæmpelsesmidler. 3. Personer, der alene arbejder med repellenter til påsmøring, f.eks. vildtafværgningsmidler. Uddannelsesinstitutioner og andre organisationer der kan afholde 12 timers sprøjtekurser og udstede sprøjtebevis: 1. AMU-centrer med kurser inden for jordbrugsområdet 2. Landbrugsskoler 3. Erhvervsskoler med jordbrugslinie 4. Skovskolen 5. Andre organisationer, f.eks. lokale landboorganisationer, forudsat, at man kan opnå tilskud til undervisningen fra undervisningsministeriet, landbrugsministeriet eller arbejdsministeriet. 3

4 Følgende kursus- og uddannelsesbeviser, udstedt fra den 1. januar 1985 til den 1. juli 1991, er gyldige som sprøjtecertifikat: Uddannelse/bevis Ansvarlig Uddannelsessted Landbrugsskoler: * Sprøjtecertifikat * Landmandsuddannelse m/sprøjtecertifikat * Landbrugstekniker (** AMU-centrer: * Plantebeskyttelse i landbruget, trin 1 * Plantebeskyttelse i gartneri, friland, eller væksthus Foreningen for danske Landbrugsskoler Udkærsvej Århus N Mejeri- og Jordbrugets Efteruddannelsesudvalg, Torsøvej Risskov Landbrugsskoler AMU-centrer Faglært gartner: (Lærlinge og Efg-uddannelserne) * Væksthus * Friland * Planteskole * Frugt- og bæravl * Anlægsgartneri Gartneritekniker (** Jordbrugsmaskinfører (Efguddannelsen for landbrugs og maskin-stationsansatte) * Jordbrugsmaskinfører Det faglige Fællesudvalg for Gartneri Torsøvej Risskov Gartneriteknikerudvalget Torsøvej Risskov Det faglige Fællesudvalg for Landbrug Torsøvej Risskov Gartnerskoler: * Vilvorde * Søhus * Beder * Teknisk Skole, Slagelse Vilvorde Beder Gartnerskole Skovbrugsuddannelser: * Efg-skovbruger * Skovtekniker (** Skovskolen Nødebovej 77A 3480 Fredensborg Skovskolen Akademiske udannelser (* * cand. agro * cand. hort * cand. silv Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole * (* Kandidatuddannelser fra Landbohøjskolen fritager for deltagelse i 74 timers forudgående undervisning, men certifikatprøve skal bestås før udstedelse af sprøjtecertifikat uanset tidspunkt for uddannelsernes afslutning. * (** Landbrugs-, gartneri- og skovbrugsteknikere, der er beskæftiget med forsøgsarbejde, og som i minimum 2 år har været beskæftiget med sprøjtning af mark-, skov- eller væksthusforsøg kan opnå sprøjtecertifikat på basis af 20 timers undervisning omfattende pkt. 1, 5, 6, 7 og 8 i bekendtgørelsens bilag 4 og efterfølgende aflæggelse af normale certifikat prøver. * Efter 1. juni 1991 skal alle bestå delprøve 1, -2, -3 og -4 for at få sprøjtecertifikat. 4

5 Sprøjtecertifikat Undervisningens indhold Uddannelser til sprøjtecertifikat, der gennemføres i overensstemmelse med bekendtgørelsen, skal mindst indeholde følgende emner, jf. Miljøstyrelsens retningslinier af 11. september Undervisningen har en varighed af 74 timer (undervisningslektioner) og skal fordeles over mindst 10 undervisningsdage. Undervisningen indeholder følgende hovedemner: 1. Kemikaliekendskab 2 timer 2. Sprøjtekendskab 20 timer 3. Alment plantekendskab & 4. Sygdomme og skadedyr, i alt 35 timer 5. Miljøpåvirkninger 5 timer 6. Arbejdsmiljø 3 timer 7. Bekæmpelsesmidler 3 timer 8. Lovgivning 2 timer I alt 70 timer De resterende 4 timer omfatter prøveaflæggelse. Miljøstyrelsens retningslinier findes gengivet i bilag A, side 26 Vejledning til gennemførelse af delprøverne Koordinationsgruppen for sprøjtecertifikat har på baggrund af Miljøministeriets bekendtgørelse og Miljøstyrelsens retningslinier udarbejdet følgende vejledning, der med eksempler fra landbrugs-, skovbrugs-, eller gartnerområdet, angiver hvordan de fire delprøver tilrettelægges. Rettevejledning til delprøve 1 og 4 udarbejdes ved hver revision af prøverne og sendes til skolerne/lærerne sammen med prøverne, når de rekvireres fra sekretariatet. Alle 4 delprøver skal gennemføres som enkeltmandspræstationer. Delprøve 1, Sprøjteteknik, miljø og sikkerhed Tid: 80 minutter Emner: (Jf. Miljøstyrelsens retningslinier, bilag A, side 26) Hjælpemidler: Alle skriftlige hjælpemidler og regnemaskine må anvendes. Mobiltelefoner, PDA er og PC må ikke anvendes. Det anbefales at medbringe: "Grundbog for sprøjteførere - sprøjteteknik, miljø og sikkerhed", udgivet af Landbrugsforlaget. Spørgsmålene kan læses op for læsesvage elever, men etikets og lignende skal eleverne selv læse. Svarene kan indtales på bånd eller skrives af en uvildig person, som ikke har nære relationer til den pågældende eller har indgående kendskab til emnet. 5

6 Prøvetype: Delprøve 1 er en skriftlig prøve, hvor en række spørgsmål skal besvares, evt. ved brug af de anførte hjælpemidler. Spørgsmålene udarbejdes og vægtes centralt. Opgaverne udarbejdes i 3-5 forskellige varianter. Skolerne rekvirerer prøverne fra sekretariatet og får tilsendt forskellige varianter afhængig af datoen for prøvernes aflæggelse. Det tilstræbes, at afsnit af opgaverne udgør en helhed om en bestemt sprøjteopgave. For delprøve 1 gælder følgende koncept: I delprøve 1 skal de 6 emner komme i nævnte rækkefølge: 1, 2, 5, 6, 7 og 8. Emnerne skal være tydeligt markeret med overskrift. Delprøve 1 består af 14 opgaver med underpunkter. Som bilag til delprøve 1 vedlægges en etiket med tilhørende leverandørbrugsanvisning, og spørgsmålene er relateret til denne etiket og leverandørbrugsanvisning. Alle spørgsmål udarbejdes inden for de rammer, der er angivet i Miljøstyrelsens retningslinier, Bilag A, side 26-32, herunder inkl.: forgiftningsveje etikets analyse fødekæder generelt beregning af bekæmpelsesmiddel (handelsvare) og/eller aktivt stof Sprøjtens rengøring. Delprøve 1 giver i alt 100 point. For hver opgave skal angives det maksimale antal point. 6

7 Beskrivelse af de 14 opgaver Emne 1 - Kemikaliekendskab Opgave 1: Er en opgave med 6 underpunkter, som besvares ud fra en vedlagt etiket. Spørgsmålene udarbejdes i emnet: Kemikaliekendskab. Opgaverne i emne 1 kan tilsammen maksimalt give 15 point. Emne 2 - Sprøjtekendskab Opgave 2: Opgave 3: Opgave 4-7: Består af en tegning af en sprøjte eller dele af en sprøjte. Ud fra tegningen skal angives hovedkomponenter i sprøjten. Er en sprøjteopgave. Ud fra den vedlagte etiket og leverandørbrugsanvisningen skal der vælges: A. Dysetype og nummer B. Væskemængde pr. ha eller pr. m 2 C. Arbejdstryk D. Kørehastighed / sprøjtetid. Er opgaver udarbejdet i øvrige emner i sprøjtekendskab. Opgaverne i emne 2 kan tilsammen maksimalt give 35 point. Emne 5 - Miljøpåvirkning Opgave 8: Een opgave med 3 underpunkter i emnet miljø. Opgaverne i emne 5 kan tilsammen maksimalt give 15 point. Emne 6 - Arbejdsmiljø Opgave 9: Er en opgave omhandlende korrekt valg af værnemidler, ved opblanding og ved udsprøjtning. Af opgavens formulering skal det entydigt fremgå, hvorfra oplysninger om valget af værnemidler skal findes, f.eks.: etiket, leverandør/arbejdspladsbrugsanvisning, datablade eller BSR 10 vejledningsskemaer. Opgave 10-11: Er 2 opgaver i de øvrige emner inden for arbejdsmiljø. Opgaverne i emne 6 kan tilsammen maksimalt give 15 point. 7

8 Emne 7 - Bekæmpelsesmidler Opgave 12: Opgave 13: Er en opgave angående behandlingsfrist, som besvares ud fra den vedlagte etiket og leverandørbrugsanvisning. Er en opgave inden for de øvrige emner i bekæmpelsesmidler. Opgaverne i emne 7 kan tilsammen maksimalt give 10 point. Emne 8 - Lovgivning Opgave 14: Er en opgave med 3 underpunkter, som kan besvares ud fra den vedlagte etiket og leverandørbrugsanvisning. Spørgsmålene udarbejdes i emnet lovgivning. Opgaverne i emne 8 kan tilsammen maksimalt give 10 point. 8

9 Delprøve 2, Planteværn Tid: 80 minutter Emner: 3 og 4 (Jf. Miljøstyrelsens retningslinier, bilag A, side 26) Hjælpemidler: Alle skriftlige hjælpemidler og regnemaskine må anvendes. Mobiltelefoner, PDA er og PC må ikke anvendes. Spørgsmålene kan læses op for læsesvage elever. Svarene kan indtales på bånd eller nedskrives af en uvildig person, som ikke har nære relationer til den pågældende eller har indgående kendskab til emnet. Prøvetype: Delprøve 2 er en skriftlig prøve, hvor en række spørgsmål skal besvares, evt. ved brug af de anførte hjælpemidler. Spørgsmålene udarbejdes og vægtes centralt. Opgaverne udarbejdes i 3-5 forskellige varianter. Skolerne rekvirerer prøverne fra sekretariatet og får tilsendt forskellige varianter afhængig af datoen for prøvernes aflæggelse. Det tilstræbes, at afsnit af opgaverne udgør en helhed om en bestemt sprøjteopgave. Delprøve 2 giver i alt maksimalt 100 point. For delprøve 2 gælder følgende koncept : Opgave 1-6: Opgaverne udformes som afkrydsningsopgaver med flere svarmuligheder, hvoraf kun ét svar er rigtigt i hver af opgaverne. Opgave 1-6 kan tilsammen maksimalt give 6 x 4 point = 24 point i alt. Opgave 7-12: Opgaverne udformes hver med et eller flere spørgsmål, som skal besvares skriftligt inden for hovedemnerne: Alment plantekendskab og Sygdomme og Skadedyr. Opgaverne må gerne indeholde spørgsmål, som kræver opslag i de lærebøger og/eller håndbøger, der indgår i pensum til undervisningen inden for hhv. landbrugsområdet, skovbrugsområdet og gartnerområdet. Opgave 7-12 kan tilsammen maksimalt give 6 x 6 point = 36 point i alt. Opgave13 og 14: Opgaverne udformes, så de udgør en helhed om én bestemt sprøjteopgave. Et problem forelægges. Herefter skal begrundelsen for en sprøjtning anføres og en korrekt løsning opstilles. Opgaverne må gerne indeholde mere end et problem, således at blanding af midler er nødvendig. Opgave 13 og 14 kan maksimalt give hver 20 point, i alt 40 point. 9

10 Delprøve 3, Identifikation Tid: 20 minutter Emner: 3 og 4 (jf. Miljøstyrelsens retningslinier, bilag A side 26) Det er ikke tilladt at bruge hjælpemidler. Det skal påses, at deltagerne ikke kan hjælpe hinanden under prøven. Dog kan elever med læse- eller skrivehandicap modtage hjælp til indskrivning af navne af en uvildig person, som ikke har nære relationer til den pågældende eller har indgående kendskab til emnet. Prøvetype: Delprøve 3 er en praktisk prøve, hvor deltageren ud fra levende materiale eller evt. billedmateriale skal kunne identificere 20 repræsentative skadegørere og nyttedyr og 5 kulturplanter - udvalgt inden for landbrug, skovbrug eller gartnerområdet. Til eksempel sammensættes prøven inden for landbrugsområdet således: 10 ukrudt (herunder også ukrudtsgræsser) 5 skadedyr/nyttedyr 5 sygdomme 5 kulturplanter (herunder også kulturgræsser). Under hensyn til landsdel, årstid og lokale forhold, kan der frit vælges et pensum, der dog anbefales på minimum 50 præparater. Heraf eksempelvis 10 kulturplanter og 40 inden for grupperne ukrudt, sygdomme, skadedyr og nyttedyr. Prøven kan gennemføres således: I et lokale opstilles 5 borde. På første bord anbringes f.eks. 5 nummererede sygdomme (billeder eller levende materiale), på andet bord anbringes 5 skadedyr/nyttedyr, på tredje bord 5 ukrudtsplanter osv. Deltagerne får ved indgangen udleveret DELPRØVE 3 (et fortrykt ark med numrene 1-25) og vises til første bord, hvor sygdommene navngives og skrives på svarskemaet. Efter 4 minutter skiftes til andet bord osv. (5 borde à 4 min. = 20 min.) Materialet ved bordene udskiftes løbende. 5 deltagere kan således eksamineres ad gangen. Delprøve 3 giver i alt maksimalt 25 point, heraf skal 70 % (18 præparater) være identificeret korrekt. Delprøve 3 kan gennemføres på baggrund af udvalgte illustrationer af skadevoldere/- præparater. 10

11 Delprøve 4, Praktisk sprøjteprøve Tid: 60 minutter. Forud for prøven kan gives 10 minutter til gennemlæsning af opgaven og justering/-tilpasning af værnemidler mv. Emner: Praktisk brug af sprøjtemateriel, afprøvning, kalibrering og personlig sikkerhed. Hjælpemidler: Alle skriftlige hjælpemidler og regnemaskine må anvendes. Mobiltelefoner, PDA er og PC må ikke anvendes. Alle øvrige nødvendige hjælpemidler forefindes ved prøven. Spørgsmålene kan læses op for læsesvage elever, men etiketter og lignende skal deltageren selv læse. Svarene kan indtales på bånd eller skrives af en uvildig person, som ikke har nære relationer til den pågældende eller har indgående kendskab til emnet. Prøvetype: Delprøve 4 er en praktisk prøve, hvor deltageren selvstændigt skal kunne indstille og klargøre sprøjten, samt udføre det hermed forbundne arbejde på en betryggende og korrekt måde. Deltageren skal kunne: 1. Udføre korrekt indstilling og betjening af armatur, dyser og spredebom 2. Vælge tryk, beregne og afprøve kørehastighed (eller evt. ganghastighed), beregne dosering pr. tank og foretage udmåling af kemikalie. Deltageren skal evt. vælge korrekt dyse 3. Foretage korrekt afprøvning af dyser, og kontrollere alle sprøjtens indstillinger 4. Vælge og benytte de nødvendige personlige værnemidler under arbejdets udførelse. Afhængig af om eleven (kursusdeltageren) kommer fra landbrug, skovbrug eller gartneri vælges sprøjteudstyr, som er relevant for det pågældende erhverv - herunder også eksempelvis: rygsprøjte kærresprøjte tågesprøjte micron-herbi. Der skal i delprøve 4 altid indgå mindst 2 forskellige sprøjtetyper, f.eks. marksprøjte og rygsprøjte. Almindelig marksprøjte og marksprøjte med monitor er ikke 2 forskellige sprøjtetyper. Eleverne må ikke på forhånd vide, hvilken sprøjtetype de skal til prøve i. Fordeling og antal af sprøjtetyper til delprøve 4 bestemmes af sekretariatet. På de følgende sider gennemgås, hvorledes de praktiske prøver - med de forekommende typer af sprøjter - kan tilrettelægges og gennemføres. 11

12 Marksprøjten Til den praktiske prøve skal benyttes en traktor med påmonteret sprøjte. Sprøjtestand kan ikke benyttes. Sprøjten skal være af typen med hydrauliske dyser. Der er ingen krav til hvilket fabrikat, der skal vælges eller særlige krav om udstyr/tilbehør. Det må det forventes, at den praktiske prøve afvikles på traktorer og sprøjteudstyr, der har en nutidig standard, som svarer til den teoretiske del af undervisningen. Eksempelvis en sprøjte med 12 m bom, der giver mulighed for brug af ligetryksventiler (BK-armatur eller tilsvarende), triplet/snapfit dyser, selvrensende filter - alt under hensyn til, at det anvendte udstyr giver realistiske muligheder for at opnå miljøhandlingsplanens målsætning for reduktion i kemikalieforbruget. Prøver kan efter lærerens vurdering gennemføres på marksprøjter med el- eller computerstyring, hvortil der - efter aftale - kan rekvireres en særlig prøvevariant. Lærer/censor sørger for, at der til stadighed er vand i sprøjten, og at det mekaniske fungerer efter hensigten. Hvis deltageren ønsker det, skal lærer/censor hjælpe med instruktion i traktorens virkemåde (start, gear, PTO-tilkobling m.v.) Findes der ikke i traktoren en tabel over gearfordeling og hastighed, skal der foreligge en anden brugbar tabel for den pågældende traktor. Der kan benyttes flere sprøjter af gangen, men hver opstilling kræver meget plads til spredebom, arbejdsareal m.m. Før prøven begynder, opmåles en strækning til kontrolkørsel for hastighedsbestemmelse. Strækningen skal være mellem 75 og 125 m lang. Længden afhænger af de lokale forhold. Materialebehov pr. sprøjte: Samling af forskellige relevante dyser, Skema over traktors gearfordeling eller instruktionsbog med skema, Dysetabel eller instruktionsbog til sprøjten med dysetabel, Stopur eller ur med sekundviser Kalibreringssæt, inkl. - målebæger til vand - målebæger til kemikalie - kalibreringsskive Personlige værnemidler: - lange velegnede handsker - briller og/eller skærm, der er egnet til sprøjtning - halv-, eller helmaske med A2P2 filter eller øvrige relevante filtertyper - forklæde eller overtræksbukser/dragt - støvler. Et sæt kemikaliedunke. Et sæt kemikaliedunke pr. skole/undervisningssted vil oftest være tilstrækkeligt. Opgaveark til delprøve 4 indgår i det samlede opgavesæt. Opgavesæt rekvireres gennem sekretariatet. 12

13 På trækkort kan der være oplysninger om: sprøjteopgaven sprøjtemiddel Dosering pr. ha Liter væske pr. ha dysetype og størrelse (nummer). Hjælpemidler: Alle skriftlige hjælpemidler, notater, bøger og regnemaskine må anvendes. Mobiltelefoner, PDA er og PC må ikke anvendes. Start på prøven: Deltageren trækker et kort med en specifik sprøjteopgave. Deltageren henter herefter kemikaliedunken fra depot og får anvist en traktor/sprøjte. Ved hver traktor/sprøjte findes de nødvendige hjælpemidler for prøvens gennemførelse. Deltageren får samtidig anvist en kørestrækning for kontrolmåling af kørehastighed, samt opgivet hvor lang strækningen er. Deltageren får 10 minutter ud over selve prøvens 60 minutter til at forberede sig med hensyn til valg af værnemidler og gennemlæsning af opgaven. Ved prøvens gennemførelse skal deltageren bruge de korrekte værnemidler i forhold til den stillede opgave, selvom der til prøven kun bruges erstatningsmidler, som kraftigt sæbevand, frugtfarve, køkkensalt eller lign. Efter endt sprøjtning rengør deltageren værnemidler og udstyr. 13

14 Rygsprøjte eller kærresprøjte Til den praktiske prøve skal benyttes en rygsprøjte eller en kærresprøjte med påmonteret sprøjtebom eller enkeltdyse. Sprøjten skal være af typen med hydrauliske dyser. Der er ingen krav til hvilket fabrikat, der skal vælges eller særlige krav om udstyr/tilbehør. Imidlertid må det forventes, at den praktiske prøve afvikles på sprøjteudstyr, der har en nutidig standard, som svarer til den teoretiske del af undervisningen. Eksempelvis Hardi, Gloria eller andre anerkendte sprøjtefabrikater. Materialebehov pr. sprøjte: Samling af forskellige relevante dyser. Dysetabel eller instruktionsbog til sprøjten med dysetabel. Stopur eller ur med sekundviser. Kalibreringssæt, inkl. - målebæger til vand - målebæger til kemikalie - kalibreringsskive Personlige værnemidler: - lange velegnede handsker - briller og/eller skærm, der er egnet til sprøjtning - halv-, eller helmaske med A2P2 filter eller øvrige relevante filtertyper - forklæde eller overtræksbukser/dragt - støvler Et sæt kemikaliedunke. (Et sæt kemikaliedunke pr. skole/undervisningssted vil oftest være tilstrækkeligt.) Udstyr: 1. Almindelig rygsprøjte med enkelt dyse (f.eks. Gloria, Hardi eller anden anerkendt rygsprøjte). 2. Hardi-kærresprøjte med påmonteret lanse eller sprøjtebom med fladsprededyser. Kemikaliedunke (med vand eller "erstatningsmidler"). Udstyret skal være i orden og fungere normalt. Delprøve 4: Opgaveark indgår i det samlede opgavesæt. Opgavesæt rekvireres gennem sekretariatet. Der er udarbejdet 2 typer af delprøve 4, der omhandler opgaver i henholdsvis ryg- og kærresprøjte. Disse opgaver anvendes inden for anlægsgartner-, produktionsgartner- og væksthusgartnerområdet. Relevante delprøvevarianter er indlagt i de prøvesæt, der rekvireres til prøverne. På trækkort kan der være oplysninger om: sprøjteopgaven sprøjtemiddel Dosering pr. arealenhed liter vand (sprøjtevæske) pr. arealenhed dysetype og størrelse (nummer) Hjælpemidler: Alle skriftlige hjælpemidler, notater, bøger og regnemaskine må anvendes. Mobiltelefoner, PDA er og PC må ikke anvendes. 14

15 Start på prøven: Deltageren trækker et kort med en specifik sprøjteopgave. Deltageren henter herefter kemikaliedunken fra depot og får anvist en sprøjte. Ved hver sprøjte findes de nødvendige hjælpemidler for prøvens gennemførelse. Deltageren får 10 minutter ud over selve prøvens 60 minutter til at forberede sig med hensyn til valg af nødvendige værnemidler og gennemlæsning af opgaven. Herefter skal deltageren udføre en kontrolsprøjtning. Dette må gerne være i et virkelighedsnært område. Der skal udsprøjtes på et fladt areal f.eks. en græsplæne, parkeringsplads eller lignende. Arealet skal være minimum 50 m 2 til rygsprøjten og minimum 100 m 2 til kærresprøjten. Arealet skal på forhånd være opmålt. Tidtagningen ved kontrolsprøjtningen foretages af deltageren selv. Lærer/censor kan efter eget valg foretage kontrolmålinger af deltagerens resultat. Kontrolmåling kan også gennemføres med eks. HARDI-Kalibottle. Ved prøvens gennemførelse anvendes de korrekte værnemidler i forhold til den stillede opgave, selvom der til prøven kun bruges erstatningsmidler, som kraftigt sæbevand, frugtfarve, køkkensalt eller lignende. Efter endt sprøjtning rengør kursisten værnemidler og udstyr. (Ovennævnte kontrolsprøjtning kan af nogle brugergrupper synes virkelighedsfjern, fordi man aldrig vil sprøjte på et fladt regulært areal. Imidlertid vil prøven af hensyn til ensartethed og sammenligning kræve en vis standard, hvor den beskrevne fremgangsmåde er den mindst komplicerede). 15

16 Tågesprøjten (ikke væksthus) Til den praktiske prøve skal benyttes en traktor med påmonteret tågesprøjte (f.eks. Hardi combi / combi-swing). Sprøjten kan evt. være monteret med Hardi-matic og/eller hydraulisk styring af tud. Udstyret skal være teknisk i orden og fungere normalt. Der er ingen krav til hvilket fabrikat, der skal vælges eller særlige krav om udstyr/tilbehør. Det må dog forventes, at den praktiske prøve afvikles på traktorer og sprøjteudstyr, der har en nutidig standard, som svarer til den teoretiske del af undervisningen. Lærer/censor sørger for, at der til stadighed er vand i sprøjten, og at det mekaniske fungerer efter hensigten. Hvis deltageren ønsker det, skal lærer/censor hjælpe med instruktion i traktorens virkemåde (start, gear, PTO-tilkobling m.v.) Findes der ikke i traktoren en tabel over gearfordeling og hastighed, skal der foreligge en anden brugbar tabel for den pågældende traktor. Før prøven begynder, opmåles en strækning til kontrolkørsel for hastighedsbestemmelse. Strækningen skal være mellem 75 og 125 m lang. Længden afhænger af de lokale forhold. Materialebehov pr. sprøjte: Samling af forskellige relevante dyser, Skema over traktors gearfordeling eller instruktionsbog med skema, Dysetabel eller instruktionsbog til sprøjten med dysetabel, Stopur eller ur med sekundviser, Kalibreringssæt, inkl. - målebæger til vand - målebæger til kemikalie - kalibreringsskive Personlige værnemidler: - lange velegnede handsker - briller og/eller skærm, der er egnet til sprøjtning - halv-, eller helmaske med A2P2 filter eller øvrige relevante filtertyper - forklæde eller overtræksbukser/dragt - støvler Et sæt kemikaliedunke. Et sæt kemikaliedunke pr. skole/undervisningssted vil oftest være tilstrækkeligt. Opgaveark til delprøve 4 indgår i det samlede opgavesæt. Opgavesæt rekvireres gennem sekretariatet. På trækkort kan der være oplysninger om: sprøjteopgaven sprøjtemiddel dosering pr. ha liter væske pr. ha dysetype og nummer. Hjælpemidler: Alle skriftlige hjælpemidler, notater, bøger og regnemaskine må anvendes. Mobiltelefoner, PDA er og PC må ikke anvendes. 16

17 Start på prøven: Deltageren trækker et kort med en specifik sprøjteopgave. Deltageren henter herefter kemikaliedunken fra depot og får anvist en traktor/sprøjte. Ved hver traktor/sprøjte findes de nødvendige hjælpemidler for prøvens gennemførelse. Deltageren får samtidig anvist en kørestrækning for kontrolmåling af kørehastighed, samt opgivet hvor lang strækningen er. Deltageren får 10 minutter ud over selve prøvens 60 minutter til at forberede sig med hensyn til valg af værnemidler og gennemlæsning af opgaven. "Giftrummet" skal indeholde placebopræparater (erstatningspræparater) i dunke med original etikets og leverandørbrugsanvisninger. Alternativt kan der findes en mappe med originale etikets eller kopier heraf. Placebopræparater kan være kraftigt sæbevand for flydende formuleringer og groft/fint salt for de faste formuleringer. Ved prøvens gennemførelse anvendes de korrekte værnemidler i forhold til den stillede opgave, selvom der til prøven kun bruges erstatningsmidler, som kraftigt sæbevand, frugtfarve, køkkensalt eller lign. Tidtagningen ved kontrolsprøjtningen foretages af deltageren selv. Evt. med hjælp fra lærer/- censor. Lærer/censor kan efter eget valg foretage kontrolmåling af deltagerens resultat. Efter endt sprøjtning rengør kursisten værnemidler og udstyr. 17

18 Micron - Herbi Til den praktiske prøve benyttes en CDA-sprøjte, f.eks. Micron-Herbi (standard model) med batterier udtaget og lagt i en æske eller lign. Udstyret skal være i orden og fungere normalt. En strækning på mellem meter skal være udmålt til brug ved indøvning af ganghastighed. Materialebehov: Micron-Herbi og instruktionsbog, Stopur eller ur med sekundviser, Kalibreringssæt, inkl. - målebæger til vand - målebæger til kemikalie, Personlige værnemidler: - lange velegnede handsker - briller og/eller skærm, der er egnet til sprøjtning - halv-, eller helmaske med A2P2 filter eller øvrige relevante filtertyper - forklæde eller overtræksbukser/dragt - støvler Opgaveark til delprøve 4 indgår i det samlede opgavesæt. Opgavesæt rekvireres fra sekretariatet. Hjælpemidler: Alle skriftlige hjælpemidler, notater, bøger og regnemaskine må anvendes. Mobiltelefoner, PDA er og PC må ikke anvendes. Start på prøven: Deltageren trækker et kort som beskriver den sprøjteopgave, der skal løses. På trækkortet kan der være oplysninger om: sprøjteopgaven sprøjtemiddel Dosering pr. arealenhed (liter handelsvare pr. ha) Liter sprøjtevæske pr. arealenhed Spredebredde i meter. Deltageren får 10 minutter ud over selve prøvens 60 minutter til at forberede sig med hensyn til valg af værnemidler og gennemlæsning af opgaven. Ved prøvens gennemførelse bruges de korrekte værnemidler i forhold til den stillede opgave, selvom der til prøven kun bruges erstatningsmidler, som kraftigt sæbevand, frugtfarve, køkkensalt eller lign. "Giftrummet" skal indeholde placebopræparater (erstatningspræparater) i dunke med original etikets og leverandørbrugsanvisninger. Alternativt kan der findes en mappe med originale etikets eller kopier heraf. Deltageren kan i øvrigt medbringe det materiale han/hun ønsker (lommeregner, blyant, bøger, notater m.v.). Tidtagningen ved kontrolsprøjtningen kan foretages af deltageren selv. Lærer/censor kan efter eget valg foretage kontrolmåling af deltagerens resultat. 18

19 Efter endt sprøjtning rengør kursisten værnemidler og udstyr. Eksamen og certifikatudstedelse 1. Retningslinier for prøvernes afholdelse Retningslinierne udstedes af et udvalg nedsat af Miljøstyrelsen. Udvalget består af repræsentanter fra Foreningen for Danske Landbrugsskoler, Mejeri- og Jordbrugets Efteruddannelsesudvalg, Erhvervsskolerne for jordbrugsområdet og Skovskolen. 2. Sekretariater Spørgsmål vedrørende sprøjtecertifikatet behandles af: Danske Landbrugsskoler Udkærsvej Århus N Tlf og Det faglige Uddannelsesudvalg for Jordbrug Torsøvej Risskov Tlf Prøver Skriftlige opgaver til prøvernes afholdelse udarbejdes af udvalget og rekvireres hos de to sekretariater. Der vil være forskellige opgavesæt, idet der skelnes mellem brancherne, men også inden for en branche vil der være forskellige opgavevarianter. De søges gjort ens i sværhedsgrad. Den dato prøven skal afholdes, vil være afgørende for hvilken opgavevariant, der bliver tilsendt. Hjælpemidler til prøver: *) Alle skriftlige hjælpemidler, notater, bøger og regnemaskine må anvendes. Mobiltelefoner, PDA er og PC må ikke anvendes. 4. Materiale til prøverne Alt skriftligt materiale - så som prøver, trækkort, skemaer m.v. - leveres af de under punkt 2 nævnte sekretariater. Materiale i øvrigt og udstyr til de praktiske prøver skal skolerne selv fremskaffe. 5. Udarbejdelse af certifikater Sprøjtecertifikatet udarbejdes af de under punkt 2 nævnte sekretariater og vil blive tilsendt skolerne sammen med opgaverne. Godkendte AMU-centre kan udskrive sprøjtecertikat fra centrenes centrale elevadministrationssystem. Bagest i denne vejledning er gengivet et aftryk af forekommende certifikatformularer fra de enkelte uddannelsesområder. 19

20 6. Udstedelse af certifikater Det er den enkelte skole, der holder prøven, der vurderer resultaterne og udsteder certifikat. På landbrugsskoler og erhvervsskoler med jordbrugsafdeling kan sprøjtecertifikatundervisning og prøveaflæggelse være fordelt over 2 forskellige skoleperioder i uddannelsesforløbet. Alle 4 delprøver skal være bestået for at opnå sprøjtecertifikat. Beståede delprøver kan mod dokumentation med prøveaflæggelsesbevis eller delprøvebevis overføres fra en skole til en anden. Hvis en elev mister sit bevis/certifikat kan undervisningsstedet udstede et nyt. 7. Censor / lærerudveksling Det anbefales at benytte ekstern censor til prøverne, men da der ikke kan anvises finansiering heraf, er det frivilligt. Det anbefales, at man i videst mulig udstrækning benytter mulighederne for lærerudveksling de enkelte skoler og skolesystemer imellem. Dog kan en skole pålægges brug af en anvist censor, såfremt det skønnes, at skolen ikke følger de fastlagte retningslinier for undervisningen og prøvernes gennemførelse. 8. Vurdering af prøver De enkelte opgavesæt til delprøverne vil være påført point ud for hver enkelt opgave. Til delprøve 1 og 4 udarbejdes rettevejledninger. Til delprøve 2 udarbejdes ingen rettevejledning, men et opgaveark med besvarelsesforslag kan rekvireres til læreres/kursusleders orientering. Til delprøve 3 udarbejdes ingen rettevejledning. Opgaverne skal sammenlagt besvares med min. 70 % korrekt besvarelse i hver af delprøverne. Opgaverne skal rettes med kuglepen. Rettede opgaver og bilag må vises til deltagerne, men må ikke udleveres, ej heller i kopi. Opgaverne, og dermed resultaterne, må først vises til deltagerne, når alle har været oppe i den pågældende delprøve. Tomme delprøve 4-skemaer må dog gerne bruges i undervisningen. Til delprøve 1 og 2 er der udarbejdet undervisningsvarianter, der kan rekvireres fra sekretariaterne. Prøver fra tidligere år må ikke bruges i undervisningen. 9. Opbevaring af prøver Rettede prøver påføres point og indsendes sammen med tilhørende bilag (etiketr og censorskemaer) til sekretariatet senest 30 dage efter prøveafholdelse. Prøver som ikke er brugt skal makuleres eller returneres til sekretariatet. Foregående års prøver må ikke bruges som undervisningsvarianter. Sammen med prøverne returneres listen med resultatopgørelse og evaluering af prøverne. Prøverne opbevares på sekretariatet i mindst 1 år. Lister med navne og cpr.nr. opbevares permanent på skolen, som dokumentation for eventuel udstedelse af erstatningscertifikat 20

21 10. Reeksamen / omprøve Reeksamen kan tidligst afholdes 8 dage efter den ordinære eksamen. De enkelte delprøver 1, 2, 3 og 4 er isolerede prøver, hvilket medfører, at såfremt man har bestået en eller flere delprøver, skal man ikke op til prøve i de beståede delprøver en gang til uanset, hvor mange gange man dumper ved de øvrige delprøver. Deltagere på AMU-uddannelsesforløb, der er dumpet 2 gange i en eller flere af delprøverne, har mulighed for at gennemføre dele af et AMU-uddannelsesforløb inden for de manglende / dumpede delkompetencer. Kursusdeltagere i en sådan situation skal aftale nærmere med den pågældende skole. 11. Specialpædagogisk hjælp Kursusdeltager med et dokumenteret læsehandicap (ordblindhed) kan tildeles ekstra tid til prøverne. Som hovedregel kan indrømmes indtil 25 % forlængelse af tiden. Spørgsmålene kan læses op for læsesvage elever, men etikets og lignende (skema til valg af værnemidler) skal eleverne selv læse. Svarene kan indtales på bånd eller skrives af en uvildig person, som ikke har nære relationer til den pågældende eller har indgående kendskab til emnet. Specialpædagogisk hjælp kan i øvrigt gives i henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr af 15. december For yderligere vejledning henvises til Undervisningsministeriets vejledning om prøver og eksaminer for elever med handicap, Erhvervsskoleafdelingen, maj Såfremt der er ydet hjælp, skal det anføres på forsiden af prøveopgaven. 21

22 Litteraturliste Anvendt litteratur i plantebeskyttelsesundervisningen Kompendier og lærebøger: Fælles for alle områder: Grundbog for sprøjteførere, sprøjteteknik, miljø og sikkerhed, Landbrugsforlaget, Landskontoret for Uddannelse. Supplerende til landbrugsområdet kan anvendes: Ukrudtsbekæmpelse i landbruget, Planteværnscentret Markens sygdomme og skadedyr, Dalum Landbrugsskoles Forlag Vejledning i planteværn, Revideres årligt, Landbrugsforlaget. Bogpakke vedr. delprøve 2 og -3, ukrudt, sygdomme og skadedyr, Næsgård Agerbrugsskoles Forlag (fra dec. 1996) Supplerende til gartnerområdet kan anvendes: Den grønne bog, Havebrugsplanternes sygdomme og sundhed, Jordbrugsforlaget. (Plantebeskyttelse i gartneri, friland, Mejeri- og Jordbrugets Efteruddannelsesudvalg.) Plantesygdomme og skadedyr, GartnerInfo Plantesundhedskompendium, DCJ Beder Gartnerskole, Svend Høg Ukrudtsbekæmpelse i havebrug og vedplantekulturer, Statens Planteavlsforsøg. Supplerende til skovbrugsområdet kan anvendes: Sprøjtekompendium, Bjarne Christensen, Skovskolen 22

23 Sprøjtebevis Kursus til opnåelse af et sprøjtebevis jf. Miljøministeriets bekendtgørelse, kan afholdes af AMU-centrer, erhvervsskoler med jordbrugsafdeling, Landbrugsskoler, Skovskolen og andre tilsvarende uddannelsesinstitutioner eller organisationer, der kan opnå tilskud til undervisningen fra Undervisningsministeriet, Arbejdsministeriet eller Landbrugsministeriet. Undervisningens indhold Uddannelser til sprøjtebevis, der gennemføres i overensstemmelse med bekendtgørelsen, skal mindst indeholde følgende emner, (jf. Miljøstyrelsens retningslinier af 11. september 2000 bilag B, side 33): Undervisningen indeholder følgende hovedemner: 1. Kemikaliekendskab 1 time 2. Sprøjtekendskab, 4 timer 3. Miljøpåvirkninger 2 timer 4. Arbejdsmiljø 1 time 5. Bekæmpelsesmidler 1 time 6. Lovgivning 1 time I alt 10 timer De resterende 2 timer kan valgfrit disponeres til uddybning af emnerne i punkt 1-6. Undervisningen skal udgøre mindst 12 timers varighed. Undervisningen skal fordeles over mindst 2 undervisningsdage. Vurdering af hvilke uddannelser eller kurser, der konkret kan fritage fra kravet om at skulle opnå sprøjtebevis jf. bekendtgørelsens 4 og bilag 3 (se side 40), foretages af Koordinationsgruppen for sprøjtecertifikat gennem de på side 19 nævnte sekretariater. I tvivlstilfælde retter koordinationsgruppen henvendelse til Miljøstyrelsen for en drøftelse af sagen. Miljøstyrelsen holdes i øvrigt løbende orienteret. Vejledning til gennemførelsen af undervisning til erhvervelse af sprøjtebevis: Der er ikke krav om prøver for at erhverve sprøjtebevis. Der kræves alene, at kursusdeltageren er til stede og følger undervisningen i 12 timer gennem hele kurset. Undervisningen tilrettelægges med udgangspunkt i kursusdeltagernes branchemæssige forudsætninger, afhængig af om man kommer fra landbrug, gartneri eller skovbrugsområdet m.fl. Kursusforløbet tilrettelægges, så førnævnte 6 emneområder jf. bekendtgørelsen indeholdes i undervisningsforløbet, idet emnerne navnlig skal gennemgås ud fra et sikkerheds-, sundheds- og miljømæssigt udgangspunkt. Kursets tidsmæssige ramme giver ikke mulighed for at give kursusemnerne samme grundige behandling, som det er tilfældet i undervisningen til sprøjtecertifikat på 74 timers kurset. Undervisningsmaterialet skal derfor minimum være "Grundbog for sprøjteførere - sprøjteteknik, miljø og sikkerhed". Grundbogen bør udleveres til kursusdeltagerne til ejendom, således man efter kurset har mulighed for mere intensive studier. 23

24 Efter en vurdering af de pædagogiske hensyn, bør deltagerantallet på sprøjtebeviskurser højst være 24 personer. 12 timers undervisningen til sprøjtebevis kan eventuelt afvikles som en del af et længere kursusforløb, f.eks. i forbindelse med et ugekursus. Bevis for deltagelse i kursus udstedes af de tidligere nævnte uddannelsesinstitutioner og/eller organisationer. Sprøjtebeviskurser kan fortsat gennemføres, selvom 31. marts 1998 var sidste frist for erhvervelse af sprøjtebevis for personer, der sammenlagt ejer og/eller forpagter mindre end 10 ha. 24

25 Tilladelse til tågesprøjtning i væksthus Reglerne om hvem der må anvende "Meget giftige" bekæmpelsesmidler er ændret med virkning fra 26. juli Tidligere skulle man gennemgå et såkaldt "rygekursus" inden man måtte anvende "Meget giftig" og "Giftig" midler til rygning, tågesprøjtning eller aerosolbehandling i væksthuse. Men fremover vil der ikke blive arrangeret rygekurser. Det skyldes, at man på kurserne til sprøjtecertifikat lærer de ting, som tidligere fandtes i rygekurserne. Dette har betydning for de, der tidligere har erhvervet X-middel certifikat til tågesprøjtning og aerosolbehandling i væksthuse. For anvendelse af "Meget giftig" midler i væksthuse kræves sprøjtecertifikat. Et 12 timers sprøjtebeviskursus eller X-middel certifikatkursus ("rygekursus") alene, er ikke tilstrækkeligt. Ved køb af "Meget giftig" midler skal man overfor sælgeren fremvise sprøjtecertifikat eller tidligere erhvervet tilladelse fra Miljøstyrelsen. De ændrede regler for væksthusområdet vedrører ikke andre typer tilladelser til anvendelse af "Meget giftig" - midler til bl.a. skadedyr, rotter og jorddesinfektion, der fortsat kræver et særligt giftkursus. Miljøstyrelsens skrivelse august 1993 vedrørende de ændrede regler er gengivet i bilag C, side

26 Bilag A: MILJØSTYRELSEN Pesticidkontoret Undervisning for erhvervsmæssige brugere af bekæmpelsesmidler, jf. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 360 af 24. maj 1993, senest ændret ved bekendtgørelse nr. 553 af 29. juni 1995, kapitel 3 (sprøjtecertifikat). Uddannelser, der gennemføres i overensstemmelse med bekendtgørelsen, skal indeholde følgende emner: 1. Kemikaliekendskab: Fareklasser, R- og S-sætninger, forgiftningssymptomer, førstehjælp, opbevaring, bortskaffelse af rester og tom emballage. Emnet indeholder: fareklasserne med de tilhørende symboler, R- og S-sætninger, og for bekæmpelsesmidlers vedkommende en anvisning af, hvor på etiketten de findes, reglerne for opbevaring af såvel kemikalier generelt som bekæmpelsesmidler samt for bortskaffelse af rester og tom emballage, de almindeligste forgiftningsveje og forgiftningssymptomer, samt hvilken førstehjælp, der skal gives i et forgiftningstilfælde, At etiketter ud over ovennævnte indeholder en analyse af midlets sammensætning. Deltageren skal ud fra en tilfældig etiket kunne redegøre for alle disse parametre. Tid: 2 timer. 2. Sprøjtekendskab: Sprøjtetyper, sprøjtens opbygning, funktion og justering, sprøjteteknik, dysevalg, vinddrift, påfyldning af kemikalier, rengøring af materiel. Temaer om specifikke sprøjtetyper er delvist afhængig af, om kurset er rettet mod landbrug, gartneri eller skovbrug Emnet indeholder: generel sprøjteteknik forskellige sprøjtetyper, sprøjtens opbygning, funktion og justering, styresystemer dysetype og valg af dyser, pumper og spredebom, samt justering af disse, hastighed, tryk og bomhøjde vinddrift påfyldning af kemikalier, rengøring af materiel Deltageren skal ud fra et givet sprøjtearbejde kunne angive dysetype, vælge tryk og beregne væskemængde og kørehastighed samt kunne justere sprøjten. Tid: 20 timer. 26

27 3. Alment plantekendskab & 4. Sygdomme og skadedyr Kulturplanternes familieforhold, ukrudtsarternes biologi, plantebestemmelse, optagelse, transport og persistens af bekæmpelsesmidlerne i planterne, principper for ukrudtsmidlernes selektivitet, skadetærskler for ukrudt, alternativ bekæmpelse. Skadevolderens biologi, symptomer på angreb, principper for forebyggelse og bekæmpelse, alternativ bekæmpelse, skadetærskler, varsling. Temaer om skadevoldere samt forebyggelse og bekæmpelse af disse er delvist afhængig af, om kurset er rettet mod landbrug, gartneri eller skovbrug. Emnet omfatter: planternes anatomi og fysiologi, - kulturplanternes familieforhold, - stoffernes optagelse og bevægelse i planter - de væsentligste ukrudtsarter, - de væsentligste svampesygdomme og virussygdomme de væsentligste skadedyr symptomer på angreb forebyggelse af ukrudt, sygdomme og skadedyr (sædskifte, resistens, m.m.) principper for forebyggelse og bekæmpelse i økologisk jordbrug principper for forebyggelse og bekæmpelse i integreret produktion ikke-kemiske bekæmpelsesmetoder (flis, flamme- og dampbehandling, mekanisk bekæmpelse, biologisk bekæmpelse m.v.) skadetærskler, varsling, beslutningsstøttesystemer (PC-planteværn, klimacomputer, sprøjtecomputer, m.m.) forebyggelse og bekæmpelse på offentlige arealer - muligheder for at reducere forbruget af kemiske sprøjtemidler - gældende handlingsplaner, måltal, behandlingsindeks, m.v. Deltageren skal ud fra billed- eller plantematerialer kunne identificere skadevolderen og ved hjælp af håndbøger kunne foreslå eventuelle muligheder for forebyggelse, en behandling baseret på vurdering af behovet, foretage valg af bekæmpelsesmiddel, sprøjte- og dyse, tidspunkt for behandling, dosis, vandmængde. Tid: 35 timer 5. Miljøpåvirkninger: Jord (binding, bevægelighed, persistens), vand (alger, dafnier og fisk), påvirkning af nytteinsekter og fugle. Emnet indeholder: binding, bevægelighed og persistens i jord og vand, påvirkning af jordorganismer (regnorme) samt mikrobielle processer, påvirkning af vandmiljø (alger, dafnier og fisk), påvirkning af nytteinsekter og fugle, Bioakkumulering i dyr. vinddrift (spredning til nabomarker, vandområder, naturområder, nabogener) Deltageren skal ud fra tilgængelige oplysninger orienteres om risici for bekæmpelsesmidlernes påvirkninger på miljøet og kunne angive eksempler på mulige påvirkninger. Tid: 5 timer. 27

28 6. Arbejdsmiljø: Værnemidler, leverandørbrugsanvisninger, sundhedsfaren ved anvendelse af bekæmpelsesmidler. Emnet indeholder: personlige værnemidler, deres rengøring og vedligeholdelse, leverandørbrugsanvisninger, Sundhedsfaren ved bekæmpelsesmidler. Deltageren skal ud fra foreliggende oplysninger om anvendte bekæmpelsesmidler kunne foretage et korrekt valg af værnemidler. Tid: 3 timer. 7. Bekæmpelsesmidler: Bekæmpelsesmiddelgrupper, formuleringstyper, blandinger, tilsætningsstoffer, brugsanvisninger, behandlingsfrist. Beregning af aktivt stof og væskemængde. Emnet indeholder: de forskellige bekæmpelsesmiddeltyper og formuleringstyper, blandinger af midler samt om tilsætningsstoffer og deres betydning, behandlingsfrist og hvordan den fremkommer, Brugsanvisninger med doseringsangivelser. effekter/konsekvenser for sundhed og miljø af manglende overholdelse af vilkår for godkendelser, Deltageren skal ud fra en tilfældig etiket kunne beregne mængden af produkt og aktivt stof samt væskemængde til et givet areal. Tid: 3 timer. 8. Lovgivning: Miljø- og Energiministeriet (kemikalieloven samt bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler, herunder godkendelsesproceduren, flybekendtgørelse). Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (bilov, bekendtgørelse om flyvehavre, bekendtgørelse om sprøjtejournaler og eftersyn af sprøjteudstyr i jordbruget sprøjtejournal, bekendtgørelse om økologisk jordbrugsproduktion, retningslinjer for Danmarks JordbrugsForsknings anerkendelse af bekæmpelsesmidler). Arbejdsmiljøloven og relevante bekendtgørelser. Emnet indeholder: bekæmpelsesmidlers godkendelse, herunder off-label godkendelser, risikovurdering og mærkning, retningslinjer for Danmarks JordbrugsForsknings anerkendelse af bekæmpelsesmidler, regler for bekæmpelsesmidler i det økologiske jordbrug bimærkning m.v., brugsanvisninger, arbejdsmiljø, Anden relevant lovgivning. Deltageren skal ud fra datablade, brugsanvisninger, håndbøger, etiketter kunne redegøre for et middel i forhold til ovennævnte. Tid: 2 timer. 28

29 Kurset er af 2 ugers varighed, svarende til 74 timer, fordel på mindst 10 kursusdage. Ovennævnte punkter 1-8, omfatter i alt 70 timer. De resterende 4 timer omfatter prøveaflæggelse. 29

30 Delprøve 1 til erhvervelse af sprøjtecertifikat, jf. Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse nr. 360 af 24. maj 1993, senest ændret ved bekendtgørelse nr. 553 af 29. juni Tid: 80 minutter Tilladte hjælpemidler: Alle *) se note side 19 Delprøvens spørgsmål skal omfatte emner inden for bekendtgørelsens hovedområder: 1. Kemikaliekendskab 2. Sprøjtekendskab 5. Miljøpåvirkning 6. Arbejdsmiljø 7. Bekæmpelsesmidler 8. Lovgivning 1. Kemikaliekendskab 1 opgave omfattende: Deltageren skal ud fra oplysningerne på en tilfældig etiket eller produkt/datablad kunne besvare spørgsmål om midlets: Fareklasser, R- og S-sætninger, forgiftningssymptomer, førstehjælp, opbevaring, bortskaffelse af rester og tom emballage. 2. Sprøjtekendskab 4-6 opgaver/spørgsmål omfattende: Deltageren skal kunne angive hovedkomponenterne i relevante forekommende sprøjtetyper, og samtidig kunne redegøre for sprøjternes funktion. Deltageren skal kunne angive, hvorledes sprøjten kontrolleres for funktionsfejl. Deltageren skal ud fra et nærmere angivet sprøjtearbejde kunne angive et korrekt valg af dysetype, vælge tryk og beregne væskemængde og kørehastighed, herunder kunne angive særlige forholdsregler vedrørende eventuelle risici for vinddrift. 5. Miljøpåvirkninger 1 opgave omfattende: Deltageren skal i hovedtræk kunne redegøre for bekæmpelsesmidlernes virkning på Jord (binding, bevægelighed, persistens), Vand (alger, dafnier og fisk), Nytteinsekter og fugle. 6. Arbejdsmiljø 1 opgave omfattende: Deltageren skal ud fra oplysningerne på en etiket eller leverandør/ arbejdspladsbrugsanvisning kunne anvise et korrekt valg af personlige værnemidler. Deltageren skal besvare et spørgsmål om, hvor oplysninger om eventuelle sundhedsfarer ved brugen af bekæmpelsesmidlerne kan søges. 30

31 1-2 spørgsmål/opgaver, der vælges blandt emnerne: Værnemidler, leverandørbrugsanvisninger, sundhedsfaren ved bekæmpelsesmidler. 7. Bekæmpelsesmidler 1 opgave omfattende: Deltageren skal ud fra en tilfældig etiket eller sprøjteplan kunne beregne mængden af aktivt stof til et givet areal. Deltageren skal kunne forklare begrebet behandlingsfrist. 8. Lovgivning 1 opgave omfattende: Deltageren skal ud fra en tilfældig etiket eller oplysninger i et produktblad/datablad for et valgt bekæmpelsesmiddel kunne redegøre for et middel i forhold til bimærkning, anerkendelsesmærkning og midlets godkendelse. Delprøve 2 til erhvervelse af sprøjtecertifikat, jf. Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse nr. 360 af 24. maj 1993, senest ændret ved bekendtgørelse nr. 553 af 29. juni Tid: 80 minutter. Tilladte hjælpemidler: Hjælpemidler: Alle. *) se note side 19 Delprøvens spørgsmål skal omfatte emner inden for bekendtgørelsens hovedområder 3. Alment plantekendskab 4. Sygdomme og skadedyr. 3. Alment plantekendskab 1 opgave omfattende: Deltageren skal kunne besvare opgaver/spørgsmål om kulturplanternes familieforhold, plantebestemmelse, ukrudtsarternes biologi. Deltageren skal kunne redegøre for planternes optagelse og transport af bekæmpelsesmidler og persistens i planterne. Deltageren skal kunne forklare enkle principper for ukrudtsmidlernes selektivitet. Deltageren skal ved hjælp af håndbøger m.v. kunne forklare begrebet skadetærskel og foreslå en behandling med valg af bekæmpelsesmiddel, sprøjte og dysevalg, behandlingstidspunkt, dosis og vandmængde. 31

32 4. Sygdomme og skadedyr 1 opgave omfattende: Skadevoldernes biologi, symptomer, principper for forebyggelse og bekæmpelse, skadetærskler og resistens. Spørgsmål eller dele heraf kan kombineres med formuleringer under ovennævnte punkt 3. 32

33 Delprøve 3 til erhvervelse af sprøjtecertifikat, jf. Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse nr. 360 af 24. maj 1993, senest ændret ved bekendtgørelse nr. 553 af 29. juni Tid: 20 minutter Tilladte hjælpemidler: Ingen. Delprøvens spørgsmål skal omfatte Identifikation af skadevoldere og symptomer indenfor bekendtgørelsens hovedområder: 3. Alment plantekendskab 4. Sygdomme, skadedyr og nytteinsekter. Deltageren skal ud fra billed- eller levende materiale kunne identificere 20 repræsentative skadegørere og nyttedyr og 5 kulturplanter udvalgt inden for landbrug, skovbrug eller gartnerområdet. Til eksempel inden for landbrugsområdet 8 ukrudt 6 skadedyr 6 sygdomme 5 kulturplanter. Delprøve 4 til erhvervelse af sprøjtecertifikat, jf. Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse nr. 360 af 24. maj 1993, senest ændret ved bekendtgørelse nr. 553 af 29. juni Tid: 60 minutter Tilladte hjælpemidler: Alle *) se note side 19 Delprøven omfatter: Praktisk prøve med sprøjten. Deltageren skal kunne demonstrere korrekt brug af sprøjten, herunder korrekt fremgangsmåde ved afprøvning af sprøjten, kalibrering, beregning af dosering, udmåling af kemikalier, samt i forhold til en given opgave demonstrere korrekt brug af personlige værnemidler. Bedømmelse af delprøverne: Opgaver/delprøver skal hver for sig besvares med min. 70% korrekt besvarelse. Der kan for hver af de 4 delprøver gennemføres en reeksamination for deltagere, der ikke første gang består en af delprøverne, uden de berørte personer påny skal gennemgå det forudgående undervisningsforløb. 33

Lovtidende A 2009 Udgivet den 23. juni 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 23. juni 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 23. juni 2009 9. juni 2009. Nr. 557. Bekendtgørelse om undervisning og anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer m.v. for erhvervsmæssige brugere af plantebeskyttelsesmidler

Læs mere

Kursusudbud i Landbrug, maskiner mm.

Kursusudbud i Landbrug, maskiner mm. Kursusudbud i Landbrug, maskiner mm. Uddannelse stopper aldrig helt Derfor har vi her samlet en yderst relevant pakke af kurser - lovpligtige samt fagligt supplerende udbytterige kursusforløb. Find din

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelse af erhvervsmæssige brugere af plantebeskyttelsesmidler og af ansatte hos forhandlere af plantebeskyttelsesmidler 1

Bekendtgørelse om uddannelse af erhvervsmæssige brugere af plantebeskyttelsesmidler og af ansatte hos forhandlere af plantebeskyttelsesmidler 1 Bekendtgørelse om uddannelse af erhvervsmæssige brugere af plantebeskyttelsesmidler og af ansatte hos forhandlere af plantebeskyttelsesmidler 1 I medfør af 10 a, 38 b, 45, stk. 1, 47, 59, stk. 4, og 60

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelse af erhvervsmæssige brugere af plantebeskyttelsesmidler og af ansatte hos forhandlere af plantebeskyttelsesmidler 1)

Bekendtgørelse om uddannelse af erhvervsmæssige brugere af plantebeskyttelsesmidler og af ansatte hos forhandlere af plantebeskyttelsesmidler 1) BEK nr 825 af 26/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-669-00348 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelse af erhvervsmæssige brugere af plantebeskyttelsesmidler og af ansatte hos forhandlere af plantebeskyttelsesmidler 1)

Bekendtgørelse om uddannelse af erhvervsmæssige brugere af plantebeskyttelsesmidler og af ansatte hos forhandlere af plantebeskyttelsesmidler 1) BEK nr 1753 af 14/12/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 17. juli 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-029-00376 Senere ændringer

Læs mere

Rygsprøjten. Tjekliste Fremfinding af sprøjten Tæthedsundersøgelse Dysetjek Dyseydelsestjek Manometertjek Kalibrering. - Klargøring og betjening

Rygsprøjten. Tjekliste Fremfinding af sprøjten Tæthedsundersøgelse Dysetjek Dyseydelsestjek Manometertjek Kalibrering. - Klargøring og betjening Rygsprøjten - Klargøring og betjening Tjekliste Fremfinding af sprøjten Tæthedsundersøgelse Dysetjek Dyseydelsestjek Manometertjek Kalibrering Udsprøjtning Efterfyldning Vurdering Påfyldning af sprøjtemiddel

Læs mere

Kærresprøjten, med lanse

Kærresprøjten, med lanse Kærresprøjten, med lanse - Klargøring og betjening Tjekliste Fremfinding af sprøjten Tæthedsundersøgelse Dysetjek Dyseydelsestjek Manometertjek Kalibrering Udsprøjtning Efterfyldning Vurdering Påfyldning

Læs mere

Kærresprøjten, med bom

Kærresprøjten, med bom Kærresprøjten, med bom - Klargøring og betjening Tjekliste Fremfinding af sprøjten Tæthedsundersøgelse Dysetjek Dyseydelsestjek Check af ensartethed Manometertjek Kalibrering Udsprøjtning Efterfyldning

Læs mere

Traktorsprøjte, med bom

Traktorsprøjte, med bom Traktorsprøjte, med bom - Klargøring og betjening Tjekliste Fremfinding af sprøjten og montering af sprøjten Tæthedsundersøgelse Tjek af omrøring og ligetryksventiler Dysetjek Dyseydelsestjek Check af

Læs mere

Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører

Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører 1. Uddannelsens formål m.v. Uddannelsen gennemføres af en af Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer i overensstemmelse

Læs mere

VEJLEDNING til. Kapitel 1. Anvendelsesområde og definitioner

VEJLEDNING til. Kapitel 1. Anvendelsesområde og definitioner VEJLEDNING til Bekendtgørelse om autorisation og uddannelse af professionelle brugere af bekæmpelsesmidler og af ansatte hos forhandlere af bekæmpelsesmidler Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning (sikkerhedsdatablad) Side: 1/5 efter Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 485 af 16. juni 1995 Dato: 25-10-02

Leverandørbrugsanvisning (sikkerhedsdatablad) Side: 1/5 efter Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 485 af 16. juni 1995 Dato: 25-10-02 Side: 1/5 efter Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 485 af 16. juni 1995 1. Identifikation af stoffet/materialet og af virksomhed: Handelsnavn: Cerone Produkttype: Bekæmpelsesmiddel / Vækstreguleringsmiddel

Læs mere

L139975 DENM/11L. Svampemiddel Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i kartofler og salat på friland samt agurk i væksthus 5 L

L139975 DENM/11L. Svampemiddel Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i kartofler og salat på friland samt agurk i væksthus 5 L L139975 DENM/11L Svampemiddel Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i kartofler og salat på friland samt agurk i væksthus Product names marked or, the SYNGENTA Logo and the CP FRAME are Trademarks

Læs mere

Retningslinjer for gennemførelse og bedømmelse af certifikatprøve i. Almen fødevarehygiejne - Obligatorisk certifikat

Retningslinjer for gennemførelse og bedømmelse af certifikatprøve i. Almen fødevarehygiejne - Obligatorisk certifikat Retningslinjer for gennemførelse og bedømmelse af certifikatprøve i Almen fødevarehygiejne - Obligatorisk certifikat Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 2 Grundlag for arbejdsmarkedsuddannelsen

Læs mere

Hjælpeskema til GLOBALGAP - certificering Side: Side 1 af 1. Ejendom: Mærkerapport (hvor er de enkelte juletræer fældet/markeret)

Hjælpeskema til GLOBALGAP - certificering Side: Side 1 af 1. Ejendom: Mærkerapport (hvor er de enkelte juletræer fældet/markeret) Nr. CB1 A Godkendt af Dok Nr. Revisions dato: Sporbarhed Ejendom: Mærkerapport (hvor er de enkelte juletræer fældet/markeret) Pallerapport (hvor er pallerne lavet) Mark/afd-nr. Kvalitet Størrelse Etiketfarve

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen. Regler for brug af bekæmpelsesmidler i jordbruget

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen. Regler for brug af bekæmpelsesmidler i jordbruget Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Regler for brug af bekæmpelsesmidler i jordbruget Denne pjece giver dig som jordbruger et overblik over den lovgivning, der skal sikre

Læs mere

Branchevejledning om bortskaffelse af kemikalierester og tom emballage

Branchevejledning om bortskaffelse af kemikalierester og tom emballage Branchevejledning om bortskaffelse af kemikalierester og tom emballage Forord Indholdsfortegnelse 03 Branchearbejdsmiljørådet (BAR) Jord til Bord er sammensat af arbejdsmarkedets parter og oprettet i henhold

Læs mere

KURSUS i Planteværn: Tid og sted Tirsdag den 19. og onsdag den 20. december 2017

KURSUS i Planteværn: Tid og sted Tirsdag den 19. og onsdag den 20. december 2017 KURSUS i Planteværn: Planteværn for professionelle sprøjteførere AMU-kursus nummer 48175: Opfølgningskursus, sprøjtecertifikat landbrug AMU-kursus nummer 46686: Håndtering af data vedr. nærings- og hjælpestoffer

Læs mere

10 KG. Svampemiddel Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i kartofler. Læs altid etiket og brugsanvisning grundigt før anvendelse.

10 KG. Svampemiddel Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i kartofler. Læs altid etiket og brugsanvisning grundigt før anvendelse. L169866 DENM/12Q PPE 4018642 Svampemiddel Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i kartofler. Læs altid etiket og brugsanvisning grundigt før anvendelse. Product names marked or, the ALLIANCE

Læs mere

- kræver gode sprøjtedyser

- kræver gode sprøjtedyser Godt sprøjtearbejde - kræver gode sprøjtedyser Godt sprøjtearbejde er ikke en selvfølge Vejen mod et godt udbytte i moderne landbrug forudsætter en korrekt anvendelse af de forskellige indsatsfaktorer.

Læs mere

Branchevejledning om bortskaffelse af kemikalierester og tom emballage

Branchevejledning om bortskaffelse af kemikalierester og tom emballage Branchevejledning om bortskaffelse af kemikalierester og tom emballage Forord Indholdsfortegnelse 03 Branchearbejdsmiljørådet (BAR) Jord til Bord er sammensat af arbejdsmarkedets parter og oprettet i henhold

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om uddannelse og autorisation i forbindelse med køb, overdragelse og professionel anvendelse af bekæmpelsesmidler )

UDKAST. Bekendtgørelse om uddannelse og autorisation i forbindelse med køb, overdragelse og professionel anvendelse af bekæmpelsesmidler ) UDKAST Bekendtgørelse om uddannelse og autorisation i forbindelse med køb, overdragelse og professionel anvendelse af bekæmpelsesmidler ) I medfør af 10 a, 38 b, stk. 1-3 og 6, 45, stk. 1, 47, 55, stk.

Læs mere

Pesticidindsatsen

Pesticidindsatsen Pesticidindsatsen 2010-15 Kontorchef Lea Frimann Hansen Pesticider & Genteknologi Miljøstyrelsen Tre nye EU retsakter på pesticidområdet Revision af direktivet om plantebeskyttelsesmidler til en ny forordning

Læs mere

Hvidemøllevej Randers Tlf Fax Betjeningsvejledning PULVEXEL 50 12V Varenummer

Hvidemøllevej Randers Tlf Fax Betjeningsvejledning PULVEXEL 50 12V Varenummer Betjeningsvejledning 2005 PULVEXEL 50 12V Varenummer 102514 PULVEXEL 50 12V Ref: 102514 Teknisk information. 1. Indhold: 2. Generel information. 3. Tekniske data. 4. Samling af ny sprøjte. 5. Afprøvning.

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet. Regler for brug af bekæmpelsesmidler i jordbruget

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet. Regler for brug af bekæmpelsesmidler i jordbruget Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Regler for brug af bekæmpelsesmidler i jordbruget Denne pjece giver dig som jordbruger et overblik over den lovgivning, der skal sikre

Læs mere

WG g. Insektmiddel. Reg.nr Front Page

WG g. Insektmiddel. Reg.nr Front Page Front Page WG 70 200 g Insektmiddel Må kun anvendes til bekæmpelse af insekter i agurker, tomater, peberfrugt og prydplanter i væksthus. Gældende fra 26. november 2015: Dette plantebeskyttelsesmiddel må

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning

Leverandørbrugsanvisning 1. Identifikation af Stoffet/materialet og leverandøren Varenavn: Reg. Nr.: Leverandør: Anvendelse: Zeppelin Tanaco Danmark A/S, Glentevej 11 DK 6705 Esbjerg ø, Tlf.: 75 144800 Fax: 75 143184 Anvendes

Læs mere

Bliv ikke taget med bukserne nede, når kontrollen kommer. Teknikrådgiver Hans Thostrup Viborg, 29995712

Bliv ikke taget med bukserne nede, når kontrollen kommer. Teknikrådgiver Hans Thostrup Viborg, 29995712 Bliv ikke taget med bukserne nede, når kontrollen kommer Teknikrådgiver Hans Thostrup Viborg, 29995712 Ny sprøjtemiddelstrategi Der er brug for en helt ny strategi på pesticidområdet, hvor vi fokuserer

Læs mere

Bedste praksis for håndtering af bekæmpelsesmidler

Bedste praksis for håndtering af bekæmpelsesmidler Bedste praksis for håndtering af bekæmpelsesmidler Anbefalingerne er udarbejdet i LIFE-projektet TOPPS, som har til formål at forebygge punktkildeforurening med pesticider. Transport 1. Transporter bekæmpelsesmidler

Læs mere

Skuemester- og. lærervejledning. for specialet. Køletekniker

Skuemester- og. lærervejledning. for specialet. Køletekniker August 2013 Skuemester- og lærervejledning for specialet Køletekniker Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk Generel vejledning 3 Indledning 3 Skuemestrene

Læs mere

Svampemiddel Må kun anvendes til svampebekæmpelse i kartofler og løg. Læs altid etiket og brugsanvisning grundigt før anvendelse.

Svampemiddel Må kun anvendes til svampebekæmpelse i kartofler og løg. Læs altid etiket og brugsanvisning grundigt før anvendelse. 7-3105-200-183-11/13 DENM/09Q Svampemiddel Må kun anvendes til svampebekæmpelse i kartofler og løg. Læs altid etiket og brugsanvisning grundigt før anvendelse. Product names marked or, the ALLIANCE FRAME

Læs mere

Sprøjteteknik. Sammendrag. Faktablad Integreret plantebeskyttelse. Februar Pesticider er sidste udvej i en IPM sammenhæng:

Sprøjteteknik. Sammendrag. Faktablad Integreret plantebeskyttelse. Februar Pesticider er sidste udvej i en IPM sammenhæng: Faktablad Integreret plantebeskyttelse Sprøjteteknik Februar 2016 Foto: Jens Christian Andersen Sammendrag Pesticider er sidste udvej i en IPM sammenhæng: Følgende faktorer er vigtige for at kunne minimere

Læs mere

Deltagelse i undervisning, bedømmelse og eksamen på 1. hovedforløb

Deltagelse i undervisning, bedømmelse og eksamen på 1. hovedforløb Deltagelse i undervisning, bedømmelse og eksamen på 1. hovedforløb Mødepligt Der er mødepligt til undervisningen, og eleven noteres fraværende, hvis vedkommende ikke er til stede. Hvis eleven kan dokumentere

Læs mere

1 KG. SVAMPEMIDDEL Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i jordbær.

1 KG. SVAMPEMIDDEL Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i jordbær. LXXXXXX DENM/06U PPE XXXXXXX SVAMPEMIDDEL Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i jordbær. Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver

Læs mere

1 L. Insektmiddel Må kun anvendes til professionel bekæmpelse af krybende og kravlende insekter i og omkring huse og bygninger.

1 L. Insektmiddel Må kun anvendes til professionel bekæmpelse af krybende og kravlende insekter i og omkring huse og bygninger. L163403 DENM/01Q PPE 359261 Insektmiddel Må kun anvendes til professionel bekæmpelse af krybende og kravlende insekter i og omkring huse og bygninger. Læs altid etiket og brugsanvisning grundigt før anvendelse.

Læs mere

Banjo 500 SC 5 L. Scan for brug ANEBJODK5LT/01/A 97050818C/201503

Banjo 500 SC 5 L. Scan for brug ANEBJODK5LT/01/A 97050818C/201503 Gældende fra 26. november 2015: Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation. Analyse : Fluazinam 500 g/l (38,8% w/w) Formulering

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Dicamba 480 Ukrudtsmiddel 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden.

Sikkerhedsdatablad. Dicamba 480 Ukrudtsmiddel 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden. Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: - Leverandør: Udarbejdet den: 11-06-2007 / ABB Inter-Trade Agro ApS Halsvej 139 Anvendelse: Ukrudtsmiddel

Læs mere

OPUS DEKLARATION. Svampemiddel. Må kun anvendes til svampebekæmpelse i korn og sukkerroer. Svampemiddel nr 570-2

OPUS DEKLARATION. Svampemiddel. Må kun anvendes til svampebekæmpelse i korn og sukkerroer. Svampemiddel nr 570-2 OPUS Svampemiddel Må kun anvendes til svampebekæmpelse i korn og sukkerroer. DEKLARATION Svampemiddel nr 570-2 Omfattet af Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler. Indhold: Analyse:

Læs mere

Belvedere 5 L ANEBELDK5LT/01/A. Analyse. Phenmedipham 160 g/l (15.1 % w/w) Desmedipham 160 g/l (15.1 % w/w) Midlet er et suspoemulsionskoncentrat

Belvedere 5 L ANEBELDK5LT/01/A. Analyse. Phenmedipham 160 g/l (15.1 % w/w) Desmedipham 160 g/l (15.1 % w/w) Midlet er et suspoemulsionskoncentrat Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i bederoer Gældende fra 26. november 2015: Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation

Læs mere

6. Repetitionseksamen for sikkerhedsrådgivere består alene af del a) Besvarelse af spørgeskema (Multiple-choice opgave).

6. Repetitionseksamen for sikkerhedsrådgivere består alene af del a) Besvarelse af spørgeskema (Multiple-choice opgave). 15. august 2007 Bestemmelser for eksaminander om eksamen for sikkerhedsrådgivere Område mv. 1. Bestemmelserne finder anvendelse på eksaminer og repetitionseksaminer for sikkerhedsrådgivere, der afholdes

Læs mere

Ukrudtsmiddel Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i private haver herunder indkørsler, fortove, havegange og terrasser.

Ukrudtsmiddel Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i private haver herunder indkørsler, fortove, havegange og terrasser. DKXXXXXXXXA 200 ml Rækker til 645 m 2 Holder arealet ukrudtsfrit i 3-4 mdr. Bekæmper alt ukrudt blade & rødder Forhindrer nyt ukrudt i at spire frem Ukrudtsmiddel Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse

Læs mere

Information til elever på Erhvervsuddannelser. Prøve og eksamen

Information til elever på Erhvervsuddannelser. Prøve og eksamen Information til elever på Erhvervsuddannelser Prøve og eksamen Dette hæfte er lavet for at afklare nogle af de spørgsmål, der naturligt melder sig før en prøve/eksamen. Der henvises til følgende gældende

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Forsyningsoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Forsyningsoperatør Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 1. august 2014 Forsyningsoperatør Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 454 af 08/05/2014 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Generelle prøvebestemmelser Revideret maj 2016 Generelle prøvebestemmelser

Generelle prøvebestemmelser Revideret maj 2016 Generelle prøvebestemmelser Generelle prøvebestemmelser Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indholdsfortegnelse Generelt... 2 Prøver i områdefag... 2 Prøver i grundfag... 2 Afsluttende prøve...

Læs mere

Bekendtgørelse om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler 1)2)

Bekendtgørelse om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler 1)2) (Gældende) Udskriftsdato: 20. januar 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-666-00045 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om påfyldning

Læs mere

Bestemmelser for afholdelse af eksamen på farligt gods chaufførkurser

Bestemmelser for afholdelse af eksamen på farligt gods chaufførkurser Bestemmelser for afholdelse af eksamen på farligt gods chaufførkurser Center for Forebyggelse Bestemmelse for afholdelse af eksamen på farligt gods chaufførkurser Bestemmelser for afholdelse af eksamen

Læs mere

Branchevejledning om de foranstaltninger der skal eller bør træffes ved arbejde med pesticidbehandlede potteplanter.

Branchevejledning om de foranstaltninger der skal eller bør træffes ved arbejde med pesticidbehandlede potteplanter. Branchevejledning om de foranstaltninger der skal eller bør træffes ved arbejde med pesticidbehandlede potteplanter. Forord Branchesikkerhedsrådet for Jordbruget har udgivet denne branchevejledning for

Læs mere

Praktikhæfte Mark Maskiner Redskaber

Praktikhæfte Mark Maskiner Redskaber Praktikhæfte Mark Maskiner Redskaber - ét skridt foran! Indledning Praktikhæftet Formål Praktikhæftet skal danne baggrund for løbende samtaler mellem dig og din lærermester. Samtalerne skal være med til

Læs mere

Vejledning i at anmelde arealer til avl af læggekartofler.

Vejledning i at anmelde arealer til avl af læggekartofler. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Center for Jordbrug, Planter Nyropsgade 30, 1780 København V. E-mail: xkar@naturerhverv.dk Vejledning i at anmelde arealer til avl af

Læs mere

Laboratorier og procesindustri. Vejledning om Arbejdspladsbrugsanvisninger

Laboratorier og procesindustri. Vejledning om Arbejdspladsbrugsanvisninger Laboratorier og procesindustri Vejledning om Arbejdspladsbrugsanvisninger På procesindustrielle virksomheder og laboratorier med farlige stoffer og materialer er det et lovkrav, at arbejdsgiveren udarbejder

Læs mere

Vil du være et hak bedre?

Vil du være et hak bedre? Vil du være et hak bedre? Plantebeskyttelse - med omtanke EU har vedtaget rammedirektivet for bæredygtig anvendelse af pesticider, hvor IPM (integreret plantebeskyttelse) skal være en del af lovgivningen

Læs mere

Studieordning for FAGLIG SUPPLERING I M U S I K V I D E N S K A B. November 2002

Studieordning for FAGLIG SUPPLERING I M U S I K V I D E N S K A B. November 2002 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for FAGLIG SUPPLERING I M U S I K V I D E N S K A B November 2002 Senest revideret november 2002 Faglig supplering i Musikvidenskab Kapitel 1:

Læs mere

Nortron SC 500. 1 liter. Ukrudtsmiddel. Front Page PMR: DK79460147A. Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i bederoer hvert 3 år med en maksimal

Nortron SC 500. 1 liter. Ukrudtsmiddel. Front Page PMR: DK79460147A. Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i bederoer hvert 3 år med en maksimal Front Page 1 liter Ukrudtsmiddel Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i bederoer hvert 3 år med en maksimal Opbevares frostfrit UN 3082 Nortron SC 500 DK79460147A ADVARSEL For at nedsætte risikoen for

Læs mere

Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående sundhedsuddannelser

Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående sundhedsuddannelser Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående sundhedsuddannelser -kriterier for den afsluttende prøve i form af en projektrapport Efter- og videreuddannelsesenheden Juli 2006 Kriterier

Læs mere

Kølemontørcertifikat. Indholdsfortegnelse

Kølemontørcertifikat. Indholdsfortegnelse Kølemontørcertifikat Vejledning ved udstedelse af certifikat til montører ved udførelse af visse arbejdsopgaver på Køleanlæg. SBC/ Særlige Bestemmelser for Certificering ved udstedelse af Kølemontørcertifikat

Læs mere

BEDØMMELSESPLAN EKSAMEN NATURFAG 1. HF

BEDØMMELSESPLAN EKSAMEN NATURFAG 1. HF BEDØMMELSESPLAN EKSAMEN NATURFAG 1. HF NORDJYLLANDS LANDBRUGSSKOLE 2011 Grundfaget Naturfag afsluttes med en eksamen på 1. Hovedforløb. I følgende dokument beskrives, hvorledes Nordjyllands Landbrugsskole

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i kemi

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i kemi Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i kemi Nærværende rammebeskrivelse er et fagbilag, knyttet til Studieordning for kandidatuddannelsen i kemi. Denne kan ses på Det Naturvidenskabelige Fakultets

Læs mere

AJOUR. Hold din viden. Efteruddannelse på Dalum Landbrugsskole

AJOUR. Hold din viden. Efteruddannelse på Dalum Landbrugsskole Hold din viden AJOUR Efteruddannelse på Dalum Landbrugsskole Dalum Landbrugsskole har en lang tradition som udbyder af både uddannelse og efteruddannelse, så har du behov for faglig ajourføring, har vi

Læs mere

Skuemestervejledning. November 2010. Finmekaniker. Finmekanikerassistent. Våbenmekaniker. Låsesmed

Skuemestervejledning. November 2010. Finmekaniker. Finmekanikerassistent. Våbenmekaniker. Låsesmed November 2010 Skuemestervejledning Finmekaniker Finmekanikerassistent Våbenmekaniker Låsesmed Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk GENEREL VEJLEDNING

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R. September 1998

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R. September 1998 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R September 1998 Senest revideret maj 2007 Kapitel 1: Formål og faglig beskrivelse 1.

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Indtagelse Skyl munden grundigt og drik meget vand. Søg læge ved vedvarende ubehag og vis dette sikkerhedsdatablad.

Sikkerhedsdatablad. Indtagelse Skyl munden grundigt og drik meget vand. Søg læge ved vedvarende ubehag og vis dette sikkerhedsdatablad. Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: MST reg-nr.: 221-106 Revideret den: 23-05-2003 / AN Anvendelse: Ukrudtsmiddel. Leverandør: Inter-Trade Agro ApS Halsvej

Læs mere

Generelle prøvebestemmelser. April 2013.

Generelle prøvebestemmelser. April 2013. Generelt. Reglerne i de generelle prøvebestemmelser tager udgangspunkt i Ministeriet for Børn og Undervisnings bekendtgørelse om prøver og eksamen i grundlæggende erhvervsrettede uddannelser nr. 863 af

Læs mere

Nationale Rammer og kriterier for ekstern teoretisk prøve Menneske og omsorg i radiografi Radiografuddannelsen modul 1

Nationale Rammer og kriterier for ekstern teoretisk prøve Menneske og omsorg i radiografi Radiografuddannelsen modul 1 Nationale Rammer og kriterier for ekstern teoretisk prøve Menneske og omsorg i radiografi Radiografuddannelsen modul 1 30. april 2009 1 2 Indhold Formål... 4 Rammer... 4 Tidsplan... 4 Prøvens udformning...

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Laboratorietandtekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Laboratorietandtekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: juni 2014 Laboratorietandtekniker Udstedt af Tandteknikerfagets Faglige Udvalg i henhold til Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelserne

Læs mere

Din forberedelse. Information til

Din forberedelse. Information til Eksamensreglement / Lærerudgave Information om eksamen: Ved skoleperiodens start 1. Ved skoleperiodens start 2. Eksamensregler for Grundforløb og Hovedforløb 3. Din forberedelse 4. Regler ved mundtlig

Læs mere

Lærervejledning Prøver og standpunktsbedømmelser for Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg

Lærervejledning Prøver og standpunktsbedømmelser for Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg Lærervejledning Prøver og standpunktsbedømmelser for Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg 1 Afgivelse af standpunktsbedømmelse Den fagansvarlige underviser afleverer et underskrevet bedømmelsesark med

Læs mere

Terpal 5 L. Vækstreguleringsmiddel. Må kun anvendes til vækstregulering i vinterhvede, vinterrug, triticale, byg og frøgræs.

Terpal 5 L. Vækstreguleringsmiddel. Må kun anvendes til vækstregulering i vinterhvede, vinterrug, triticale, byg og frøgræs. Terpal Vækstreguleringsmiddel Må kun anvendes til vækstregulering i vinterhvede, vinterrug, triticale, byg og frøgræs. 5 L = Reg. varemærke for BASF 81093489 DK 1064 Terpal Vækstreguleringsmiddel Må kun

Læs mere

Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK

Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Side 1 af 11 Rammer Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Efter laborantuddannelsens 3. semester skal den studerende i praktik. Praktikken foregår i en virksomhed jf.

Læs mere

Beskrivelse af procedure for oprettelse af sommerkurser til med henblik optagelse ved erhvervsuddannelser

Beskrivelse af procedure for oprettelse af sommerkurser til med henblik optagelse ved erhvervsuddannelser Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Beskrivelse af procedure for oprettelse

Læs mere

Vejledning om fravigelse af bestemmelserne ved folkeskolens afsluttende prøver

Vejledning om fravigelse af bestemmelserne ved folkeskolens afsluttende prøver 00.363.011 Vejledning om fravigelse af bestemmelserne ved folkeskolens afsluttende prøver I tilslutning til 17 og bilag 3 i bekendtgørelse 351 af 19. maj 2005 om prøver og eksamen i folkeskolen og i de

Læs mere

Eksamensreglement for: Markedsføringsøkonom og top-up bachelor i International Handel og Markedsføring på VIA TMH i Horsens

Eksamensreglement for: Markedsføringsøkonom og top-up bachelor i International Handel og Markedsføring på VIA TMH i Horsens Eksamensreglement for: Markedsføringsøkonom og top-up bachelor i International Handel og Markedsføring på VIA TMH i Horsens JSO.22.12.2009 Indhold 1. Generelt... 2 2. Adgang til prøve... 2 2.1 Ordinære

Læs mere

Eksamensreglement og -orientering for uddannelsen til Bygningskonstruktør og Byggetekniker

Eksamensreglement og -orientering for uddannelsen til Bygningskonstruktør og Byggetekniker Eksamensreglement og -orientering for uddannelsen til Bygningskonstruktør og Byggetekniker Bygningskonstruktøruddannelsen Erhvervsakademiet Lillebælt Revision af januar 2013 /TF Indholdsfortegnelse Eksamensreglement...

Læs mere

Mesurol WP 50 Nr. 064770/12-06 Side 1 af 5 gældende fra d. 01.07.1999

Mesurol WP 50 Nr. 064770/12-06 Side 1 af 5 gældende fra d. 01.07.1999 Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) Udarbejdet efter Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 485 af 16. juni 1995 om stoffer og materialer, 16, stk. 2. Mesurol WP 50 Side 1 af 5 gældende fra d.

Læs mere

EU og DK regler. PesticidBelastningsIndikator - PBI Godkendelse af sprøjtemidler. Viden, værdi og samspil. Middeldatabasen.dk

EU og DK regler. PesticidBelastningsIndikator - PBI Godkendelse af sprøjtemidler. Viden, værdi og samspil. Middeldatabasen.dk EU og DK regler Viden, værdi og samspil pesticidforordningen og rammedirektivet Grøn vækst Pesticidafgift 40 % mindre pesticid forbrug PesticidBelastningsIndikator - PBI Godkendelse af sprøjtemidler 4

Læs mere

Retningslinier vedrørende den praktiske gennemførelse af eksamen / prøve i EU-fagene ved ODENSE TEKNISKE SKOLE

Retningslinier vedrørende den praktiske gennemførelse af eksamen / prøve i EU-fagene ved ODENSE TEKNISKE SKOLE Retningslinier vedrørende den praktiske gennemførelse af eksamen / prøve i EU-fagene ved ODENSE TEKNISKE SKOLE 1. Lederen af afdelingen har ansvaret for prøvernes rette forløb 2. Det fornødne antal eksemplarer

Læs mere

TOPPS projektet. Vandmiljøet kan holdes rent med en beskeden indsats. TOPPS fokusområder. Aktiviteter i TOPPS projektet. www.topps-life.

TOPPS projektet. Vandmiljøet kan holdes rent med en beskeden indsats. TOPPS fokusområder. Aktiviteter i TOPPS projektet. www.topps-life. TOPPS projektet TOPPS er et 3-årigt projekt i 15 EU-lande med deltagelse af en lang række interessenter. TOPPS er en forkortelse af den engelske projekttitel Train the Operators to prevent Pollution from

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I H I S T O R I E. September 1999

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I H I S T O R I E. September 1999 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I H I S T O R I E September 1999 Senest revideret maj 2007 2 1-årig suppleringsuddannelse i Historie ved Aarhus

Læs mere

SVAMPEMIDDEL Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i kartofler.

SVAMPEMIDDEL Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i kartofler. L256206 DENM/05T CLP appl SVAMPEMIDDEL Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i kartofler. Gældende fra 26. november 2015: Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes

Læs mere

Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i korn og bederoer.

Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i korn og bederoer. Bachlor 125 SC Svampemiddel Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i korn og bederoer. Gældende fra 26. november 2015: Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes

Læs mere

Må kun anvendes til vækstregulering i æbler og pærer. Må kun anvendes til vækstregulering i æbler og pærer.

Må kun anvendes til vækstregulering i æbler og pærer. Må kun anvendes til vækstregulering i æbler og pærer. Regalis Plus Vækstreguleringsmiddel Må kun anvendes til vækstregulering i æbler og pærer. Gældende fra 26. november 2015: Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt

Læs mere

Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i agurker, løg, hvidløg, skalotteløg og salat på friland.

Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i agurker, løg, hvidløg, skalotteløg og salat på friland. Cabrio Svampemiddel 5 L Duo Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i agurker, løg, hvidløg, skalotteløg og salat på friland. Gældende fra 26. november 2015: Dette plantebeskyttelsesmiddel må

Læs mere

Sikkerhed Daglig erhvervsrengøring

Sikkerhed Daglig erhvervsrengøring Daglig erhvervsrengøring Undervisningshæftet handler om sikkerhed i rengøringsbranchen. SUS, Serviceerhvervenes Efteruddannelsesudvalg Lone Thingholm Lauridsen, AMU Fyn Rinna Mølgaard, AMU Fyn Januar 2014

Læs mere

Masteruddannelse. ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet

Masteruddannelse. ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet Masteruddannelse ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet 2009-retningslinjer i henhold til Bekendtgørelse af 29. november 2013 Bekendtgørelse om fleksible forløb inden for videregående uddannelser

Læs mere

Nye krav til fyldepladser og sprøjteudstyr

Nye krav til fyldepladser og sprøjteudstyr Nye krav til fyldepladser og sprøjteudstyr Skov & Landskab og Dansk Juletræsdyrkning Ved Teknik- og arbejdsmiljørådgiver dgiver Hans Thostrup, Viborg 29995712 Indsats mod punktkilder giver resultat Total

Læs mere

arbejdsmiljøet Få styr på Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg tlf. 87 40 34 00 e-mail: info@jordbruget.dk

arbejdsmiljøet Få styr på Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg tlf. 87 40 34 00 e-mail: info@jordbruget.dk Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg tlf. 87 40 34 00 e-mail: info@jordbruget.dk Arbejdstagersekretariatet tlf. 33 97 21 12 e-mail: kristine@sid.dk Besøg også BAR Jord til Bords hjemmeside: www.barjordtilbord.dk

Læs mere

AUTOMATISKE MASKINER I GARTNERIBRUGET

AUTOMATISKE MASKINER I GARTNERIBRUGET AUTOMATISKE MASKINER I GARTNERIBRUGET E T S I L J T K E 1 Forord Branchearbejdsmiljørådet (BAR) Jord til Bord udgiver en vejledning om automatiske maskiner. Den giver anvisning på, hvordan arbejdsmiljøet

Læs mere

Eksamensreglement 2010-11

Eksamensreglement 2010-11 Eksamensreglement 2010-11 Indholdsfortegnelse: 1. TILMELDING/AFMELDING... 2 SYGDOM... 2 IKKE BESTÅET... 2 2. GENERELT (SKRIFTLIG EKSAMEN):... 2 3. ANVENDELSE AF HJÆLPEMIDLER... 3 4. SÆRLIGE VILKÅR... 3

Læs mere

Skuemester- og lærervejledning for specialet CNC - tekniker

Skuemester- og lærervejledning for specialet CNC - tekniker Januar 2012 Skuemester- og lærervejledning for specialet CNC - tekniker Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk Generel vejledning 3 Indledning 3 Skuemestrene

Læs mere

Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i æbler, pærer og jordbær udendørs.

Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i æbler, pærer og jordbær udendørs. Scala Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i æbler, pærer og jordbær udendørs. Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.

Læs mere

10 L. = Reg. varemærke for BASF xxxxxxxxdk1054-denmark

10 L. = Reg. varemærke for BASF xxxxxxxxdk1054-denmark Cycocel Extra Må kun anvendes til vækstregulering i vinerhvede, vårhvede, rug, havre, triticale og frøgræs. Gældende fra 26. november 2015: Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle

Læs mere

Vejledning til elever om eksamen. EUC SYD

Vejledning til elever om eksamen. EUC SYD Vejledning til elever om eksamen. EUC SYD Indhold 1.0 Eksamensplan... 3 2.0 Skriftlig eksamen.... 3 2.1 Mundtlig eksamen... 5 3.0 Vejledning om brug af IT ved skriftlig eksamen.... 5 4.0 Sygeeksamen....

Læs mere

Om IPM i Danmark. Af Rolf Thostrup Poulsen

Om IPM i Danmark. Af Rolf Thostrup Poulsen Om IPM i Danmark Af Rolf Thostrup Poulsen Integreret plantebeskyttelse EU har vedtaget rammedirektivet for bæredygtig anvendelse af pesticider Integreret plantebeskyttelse (IPM) skal være en del af lovgivningen

Læs mere

ErhvervsAkademi Sjælland. EASJ retningslinier Side 1 af 8 Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK

ErhvervsAkademi Sjælland. EASJ retningslinier Side 1 af 8 Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Rammer Side 1 af 8 Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Efter laborantuddannelsens 3. semester skal den studerende i praktik. Praktikken foregår i en virksomhed jf. bekendtgørelse

Læs mere

Vejledning til skriftlig prøve i biologi

Vejledning til skriftlig prøve i biologi Vejledning til skriftlig prøve i biologi Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Marts 2014 1 Indholdsfortegnelse 3 Indledning 4 Mål og krav 5 Indhold 6 Opgavetyper 9 Vurdering af besvarelserne 10 Bekendtgørelse

Læs mere

Ukrudtsmiddel Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i majs efter majsens fremspiring.

Ukrudtsmiddel Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i majs efter majsens fremspiring. L125148 DENM/9J Ukrudtsmiddel Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i majs efter majsens fremspiring. 5 L Ukrudtsmiddel Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i majs efter majsens fremspiring. ADVARSEL

Læs mere

Generel eksamensinformation

Generel eksamensinformation Generel eksamensinformation Indhold Generel information... 2 Eksamen - grundforløb 1, 2 og det studiekompetencegivende år (EUX)... 2 Prøve i grundfag (Case-eksamen)... 2 Grundforløbsprøven... 3 Prøver

Læs mere

I rapporten Arbejdsmiljø ved håndtering af kartofler gennemgås risikoområderne ved lægning, optagning og indlagring samt lagring af kartofler.

I rapporten Arbejdsmiljø ved håndtering af kartofler gennemgås risikoområderne ved lægning, optagning og indlagring samt lagring af kartofler. I rapporten Arbejdsmiljø ved håndtering af kartofler gennemgås risikoområderne ved lægning, optagning og indlagring samt lagring af kartofler. Anvisningerne er velegnede til at anvende ved kortlægning

Læs mere

Ramme for prøve i grundfagene på SOSU- hovedforløbet

Ramme for prøve i grundfagene på SOSU- hovedforløbet Ramme for prøve i grundfagene på SOSU- hovedforløbet De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser- Hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 816 af

Læs mere

Nye krav for brug af plantebeskyttelsesmidler

Nye krav for brug af plantebeskyttelsesmidler Fremover skal du være autoriseret af Miljøstyrelsen for både at måtte købe, sælge eller anvende plantebeskyttelsesmidler. I oktober 2016 åbner Miljøstyrelsens IT-program MAB, hvori du kan hente autorisationer.

Læs mere

INFORMATIONSPJECE OM STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE (SSO) 2013/2014

INFORMATIONSPJECE OM STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE (SSO) 2013/2014 INFORMATIONSPJECE OM STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE (SSO) 2013/2014 Større skriftlig opgave Større skriftlig opgave er en individuel opgave, der kan skrives af alle HF-kursister; og den SKAL skrives af alle,

Læs mere