Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0734 Offentligt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0734 Offentligt"

Transkript

1 Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0734 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den KOM(2006)734 endelig BERETNING FRA KOMMISSION om gennemførelsen af foranstaltningerne i Rådets forordning (EF) nr. 2328/2003 af 22. december 2003 om en ordning for godtgørelse af de meromkostninger ved afsætning af visse fiskerivarer fra Azorerne, Madeira, De Kanariske Øer og de franske oversøiske departementer Guyana og Réunion, der er en følge af disse områders beliggenhed i Fællesskabets yderste periferi {SEK(2006)1528} DA DA

2 INDLEDNING Denne rapport er udarbejdet som reaktion på artikel 12 i Rådets forordning (EF) nr. 2328/2003 af 22. december 2003 om en ordning for godtgørelse af de meromkostninger ved afsætning af visse fiskerivarer fra Azorerne, Madeira, De Kanariske Øer og de franske oversøiske departementer Guyana og Reunion, der er en følge af disse områders beliggenhed i Fællesskabets yderste periferi 1. Det kræves heri, at Kommissionen senest den 1. juni 2006 skal forelægge Europa-Parlamentet, Rådet og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg en rapport om gennemførelsen af foranstaltningerne i denne forordning, eventuelt ledsaget af forslag til de foranstaltninger, der måtte vise sig nødvendige for at nå de i denne forordning nævnte mål. Denne rapport er baseret på de oplysninger, der er tilgængelige i Kommissionen, og på resultaterne af en undersøgelse vedrørende "strukturelle aspekter af den fælles fiskeripolitik i områderne i den yderste periferi". som er foretaget af Ernst & Young and Associates (i det følgende benævnt "undersøgelsen"), og som blev tilgængelig i midten af september Hovedformålet med undersøgelsen var at analysere de specifikke problemer og behov i fiskerisektoren i områderne i den yderste periferi og fremsætte henstillinger til, hvordan effektiviteten af fællesskabsstøtten kan maksimeres. Rapporten beskriver, hvordan støtteordningen er udformet og fungerer, fremlægger oplysninger om dens anvendelse, giver en vurdering af ordningens indvirkning på fiskerisektoren i de pågældende områder i den yderste periferi og beskriver endelig udsigterne for yderligere fællesskabsforanstaltninger på det område. Rapporten ledsages af et arbejdsdokument fra Kommissionen (i det følgende benævnt "arbejdsdokumentet") indeholdende bilagene til denne rapport. 1. GODTGØRELSESORDNINGEN FOR AFSÆTNINGEN AF VISSE FISKERIVARER - DENS UDFORMNING OG FUNKTION 1.1. Formålet med godtgørelsesordningen Som følge af deres fjerne beliggenhed, deres status som øsamfund, deres lille areal og deres vanskelige topografiske og klimatiske forhold er områderne i Fællesskabets yderste periferi 2 tilbagestående i socioøkonomisk henseende. Deres økonomiske afhængighed af nogle få produkter, deres begrænsede markeder, deres dobbelte stilling som både fællesskabsregioner og territorier omgivet af udviklingslande påvirker den økonomiske og sociale struktur i disse områder. Dette er også tilfældet for fiskerisektoren, som udviser begrænset absorptionsevne på de lokale markeder og meromkostninger ved transport til det europæiske kontinent, hvilket giver konstante vanskeligheder for rentabiliteten af de grundlæggende investeringer og den holdbare udnyttelse af fiskeriressourcerne. 1 2 EUT L 345 af , s. 34. De områder, der identificeres i traktatens artikel 299, stk. 2, er de franske oversøiske departementer, Azorerne, Madeira og De Kanariske Øer. DA 2 DA

3 Fællesskabet har derfor besluttet at hjælpe producenter af fiskevarer i områderne i den yderste periferi til at blive bedre integreret i det indre marked. Fra 1992 blev der indført en ordning til fordel for områderne i den yderste periferi, som skulle udligne ekstraomkostningerne ved at transportere fiskevarer til fjerntbeliggende markeder på det europæiske fastland; ordningen blev gradvis udvidet fra Azorerne, Madeira, og De Kanariske Øer til de franske territorier Guyana (fra 1994) og Réunion (fra 1998). Der skulle herved gælde samme betingelser for deres afsætningsaktiviteter som dem, der gælder for økonomiske aktører på det europæiske kontinent. Støtteordningen blev senest forlænget i 2003 ved forordning (EF) nr. 2328/2203. Den udløber den 31. december De vigtigste træk ved den nuværende ordning ( ) som fastlagt i Rådets forordning (EF) nr. 2328/ Begunstigede og modtagere af godtgørelsen: Ordningen gælder for fem af de syv områder i fællesskabets yderste periferi, nemlig Azorerne, Madeira, De Kanariske Øer og de franske departementer Guyana og Réunion. Godtgørelsen ydes til producenter, ejere af fartøjer, som er registreret i havne i disse områder og som udøver deres virksomhed i disse områder, eller sammenslutninger af sådanne personer og erhvervsdrivende i forarbejdnings- og afsætningssektoren, der må bære de meromkostninger, som er en følge af områdernes afsides beliggenhed Godtgørelsen: Forordningen indeholder en liste over de støtteberettigede arter og fiskevarer pr. område. For de fem afsidesliggende områder dækker ordningen i alt 17 segmenter. For hvert område fastsættes der et bestemt godtgørelsesbeløb pr. ton fiskevarer og en maksimal samlet mængde af de støtteberettigede arter eller fiskevarer pr. år, for hvilke der kan udbetales godtgørelse. Tabellen i bilag I i arbejdsdokumentet indeholder en oversigt over godtgørelser og mængder pr. område. Som følge af de faste godtgørelser og mængder kan den samlede årlige finansiering pr. område nå op på: Samlet bevillingsramme i /år % af samlet bevilling til godtgørelsesordningen Område i den yderste periferi ,4 Azorerne ,1 Madeira ,2 De Kanariske Øer ,7 Guyana ,6 Reunion ,0 I alt 3 Selv om der i henhold til artikel 9 i forordning (EF) nr. 2328/2003 skal fastsættes gennemførelsesbestemmelser, er dette dog aldrig sket. DA 3 DA

4 Tilpasning af beløb og mængder - Differentiering Forordningen indeholder to muligheder for tilpasning med henblik på at tage hensyn til de skiftende fangstmængder og de faktiske afsætningsvilkår i medlemsstaterne. En medlemsstat kan tilpasse de fastsatte mængder for de forskellige arter eller fiskevarer inden for en region og mellem dens regioner, forudsat at Kommissionen ikke har gjort indsigelse inden for en frist på fire uger regnet fra meddelelsen af en sådan anmodning. En sådan ændring må hverken øge den samlede årlige bevillingsramme pr. medlemsstat eller godtgørelsesbeløbene pr. ton af en given art eller fiskevare. Kommissionen kan tilpasse de fastsatte mængder og beløb for de forskellige arter eller fiskevarer. En sådan differentiering kan ske inden for en region, mellem regioner i en medlemsstat eller mellem forskellige medlemsstater og inden for den samlede bevillingsramme, der er til rådighed for ordningen. Begge typer tilpasning skal være behørigt begrundet og tage hensyn til alle relevante faktorer, herunder arternes biologiske karakteristika, forskydninger i meromkostningerne og kvalitative og kvantitative aspekter af produktionen og afsætningen. Differentieringsreglerne gælder også for anmodninger i relation til den tidligere godtgørelsesordning i henhold til forordning (EF) nr. 1587/98, som der ikke er truffet beslutning om før den 1. januar Den finansielle forvaltning af godtgørelsesordningen Godtgørelsesordningen er klassificeret som en intervention til regulering af markederne i henhold til artikel 2 i Rådets forordning (EF) nr. 1258/1999 om finansiering af den fælles landbrugspolitik 5. Kilden til fællesskabsfinansieringen er derfor Den Europæiske Udviklingsog Garantifond for Landbruget (EUGFL), Garantisektionen. Under denne fond blev der øremærket ca. 60 mio. EUR til godtgørelsesordningen i perioden , eller mere nøjagtigt mio. EUR i bevillinger pr. år Den finansielle gennemførelse af ordningen følger den fælles forvaltningsmodel, der gælder for EUGFL, Garantisektionen med uddelegering af opgaver til medlemsstaterne. Kommissionen godtgør medlemsstaterne (forudfinansierede) afholdte udgifter efter angivelse af disse. 4 5 Kommissionen traf ikke nogen beslutning om en anmodning fra Azorerne fra maj 2002 om fordobling af godtgørelsen for demersale arter, fordi anmodningen udelukkende var begrundet i forbrug af midler og ikke i de relevante faktorer. EFT L 160 af , s DA 4 DA

5 2. GODTGØRELSESORDNINGEN FOR AFSÆTNINGEN AF VISSE FISKERIVARER ANVENDELSE SIDEN Anvendelse af differentiering Indtil nu har medlemsstaterne i forskellig grad anvendt den mulighed for at tilpasse de støtteberettigede mængder (= differentiering), der gælder i henhold til den nuværende støtteordning. Mens Spanien hidtil ikke har benyttet denne mulighed, har Frankrig benyttet den flere gange med hensyn til Guyana og Réunion. Portugal har også benyttet denne mulighed flere gange for hvert af sine fjerntliggende områder (Azorerne og Madeira). Alle de anmodninger, der var modtaget på det tidspunkt, hvor denne rapport blev offentliggjort, er accepteret af Kommissionen. Nedenstående tabel indeholder en sammenfatning af anmodningerne for årene Der er endnu ikke modtaget nogen differentieringsanmodning for året Tabel 1: Indsendte og accepterede differentieringsanmodninger for årene Guyana Réunion Azorerne Madeira År 2003 Rejer fra industrielt fiskeri: t til t Hvidfisk til ferskvaremarkedet: 100 t til 3 t Hvidfisk til dybfrostmarkedet: 500 t til 38 t Tun, sværdfisk, spydfisk, sejlfisk, guldmakrel, haj: 618 t til 770 t Arter til afsætning i fersk tilstand: t til t Små pelagiske arter og dybhavsarter til nedfrysning eller forarbejdning: t til 48 t År 2004 Rejer fra industrielt fiskeri: t til t Hvidfisk til ferskvaremarkedet: 100 t til 2 t Hvidfisk til dybfrostmarkedet: 500 t til 56.5 t Tun, sværdfisk, spydfisk, sejlfisk, guldmakrel, haj: 618 t til t Arter til afsætning i fersk tilstand: t til t Små pelagiske arter og dybhavsarter til nedfrysning eller forarbejdning: t til 12 t Sort sabelfisk: t til t Tun: t til t Akvakulturprodukter: 50 t til 0 t 6 Som følge af manglende krav til medlemsstaterne om rapportering vedrørende anvendelsen af godtgørelsesordningen stammer de oplysninger, som Kommissionen har til rådighed, hovedsagelig fra den finansielle gennemførelse og anmodningerne om differentiering. De øvrige oplysninger, der præsenteres i dette kapitel, er taget fra ovennævnte undersøgelse vedrørende "strukturelle aspekter af den fælles fiskeripolitik i områderne i den yderste periferi". DA 5 DA

6 År 2005 Rejer fra industrielt fiskeri: t til t Hvidfisk til ferskvaremarkedet: 100 t til 6 t Hvidfisk til dybfrostmarkedet: 500 t til 55 t Tun, sværdfisk, spydfisk, sejlfisk, guldmakrel, haj: 618 t til t Arter til afsætning i fersk tilstand: t til t Små pelagiske arter og dybhavsarter til nedfrysning eller forarbejdning: t til 322 t Sort sabelfisk: t til t Tun: t til t Akvakulturprodukter: 50 t til 11,73 t Mens Frankrigs anmodninger indebar differentiering af mængder mellem de to fjerntliggende områder Guyana og Réunion, drejede Portugals differentieringsanmodninger sig om hvert område for sig inden for bevillingsrammerne for Azorerne og Madeira. Den anden mulighed for differentiering, nemlig Kommissionens tilpasning af mængder og beløb på grundlag af oplysningerne fra medlemsstaterne, har det derimod aldrig været nødvendigt at anvende siden den nuværende ordnings ikrafttræden [se fodnote 4] Finansiel og fysisk gennemførelse Nedenstående tabel viser de betalinger i EUR, som Kommissionen har foretaget for kalenderårene 2003, 2004 og 2005 på grundlag af angivelser fra de berørte medlemsstater, inkl. udgifterne for maj Tabel 2: Finansiel gennemførelse % af disponibel bevilling * 2004 % af disponibel bevilling * 2005 % af disponibel bevilling * Spanien De Kanariske Øer , ,3-0,0 Guyana Réunion ,3 80, ,0 100, ,5 100,0 Frankrig i alt: , , ,3 Portugal i alt: , , ,2 I alt: , , ,3 * efter differentiering DA 6 DA

7 Eftersom medlemsstaterne stadig indsender udgiftsangivelser vedrørende de sidste år, herunder 2003, giver tabellen ikke et endeligt billede af gennemførelsen af godtgørelsesordningen. Når man tager hensyn til det hidtidige forløb i medlemsstaternes udgiftsangivelser, forventes det, at betalingerne for kalenderårene 2005 og 2006 vil nå stort set samme niveau som i årene 2003 og 2004, nemlig over 85% af den samlede støtteberettigede bevilling. For året 2006 har kun Portugal angivet udgifter på EUR, dvs. næsten halvdelen af den årlige bevillingsramme for Portugal. Tabellen i bilag II til arbejdsdokumentet giver et lidt mere detaljeret billede. Den viser de støttede mængder og deres andel af de maksimale støtteberettigede mængder samt i givet fald støtte efter differentiering. Dette billede er imidlertid ikke komplet, idet medlemsstaternes angivelser ikke altid rummer den nødvendige opdeling i fiskevarer og arter. Dette gælder navnlig Portugal, hvor angivelserne for 2006 er de eneste, der indeholder en sådan opdeling. For de øvrige områder er angivelserne for 2005 og 2006 kun delvis tilgængelige. 3. GODTGØRELSESORDNINGEN FOR AFSÆTNINGEN AF VISSE FISKERIVARER VURDERING AF DENS ANVENDELSE OG INDVIRKNING PÅ FISKERISEKTOREN I OMRÅDER I FÆLLESSKABETS YDERSTE PERIFERI 3.1. Finansiel og fysisk gennemførelse relevansen af støtteberettigede mængder og godtgørelsesbeløb Relevansen af støtteberettigede arter og fiskevarer og af maksimale støtteberettigede mængder Listerne over og beløbene for støtteberettigede arter og fiskevarer er et resultat af den historiske udvikling siden starten på godtgørelsesordningen i Listen over støtteberettigede arter og fiskevarer i forordning (EF) nr. 2328/2003 afspejler derfor ikke altid de faktiske afsætningsforhold i de fjerntliggende områder, som afhænger af svingninger i fangster og bestande og af efterspørgslen på markedet. Nogle varer som f.eks. bugstribet bonit, der afsættes ad søvejen på De Kanariske Øer, eller hvidfisk i Guyana, har indtil nu slet ikke eller næsten ikke været genstand for afsætning på det europæiske kontinent i henhold til denne ordning. For andre varer har afsætningsaktiviteterne derimod været undervurderet. Muligheden for at tilpasse mængderne har imidlertid lettet anvendelsen og fremmet udnyttelsen af godtgørelsesordningen. Dette gælder især for Frankrig, som kunne maksimere udnyttelsen af ordningen ved ikke blot at differentiere støtteberettigede mængder, men også flytte midler mellem Réunion og Guyana inden for den samlede årlige bevillingsramme for Frankrig. For så vidt angår Portugal er det noget vanskeligere at foretage en sådan konstatering, idet de nødvendige data pr. vare ikke foreligger. Ifølge undersøgelsen resulterede differentieringen også for Portugal i en bedre udnyttelse af godtgørelsesordningen. De Kanariske Øer/Spanien udviser imidlertid også en gennemførelse på over 90% uden nogensinde at have tilpasset mængderne. I forhold til gennemførelsen under tidligere ordninger med store svingninger i anvendelsen af mængder og brugen af midler fra år til år og mellem forskellige regioner er anvendelsen af den nuværende ordning derfor blevet stabiliseret og mere regelmæssig med hensyn til anvendelse af støtteberettigede mængder og disponible midler, en tendens, der forventes at fortsætte i den resterende periode. Til trods for muligheden for at differentiere er der imidlertid fortsat visse mængder og midler, der ikke er udnyttet. DA 7 DA

8 Relevansen af de støtteberettigede fiskevarer skal også betragtes ud fra to andre synsvinkler: Under de nuværende regler har Kommissionen ingen vished for, at de støttede fiskevarer er fanget, landet og afsat i overensstemmelse med reglerne i den fælles fiskeripolitik. Der er ikke noget krav om, at bevarings- og forvaltningsregler eller klassificeringsstandarder og sporbarhedsregler skal overholdes i forbindelse med ordningen, og varer, der stammer fra ulovligt og ikke-indberettet fiskeri, vil heller ikke blive udelukket fra støtte. Der findes heller ingen bestemmelse, som skal sikre, at godtgørelsen ikke resulterer i et øget pres på biologisk følsomme arter. Det er vanskeligt at forsvare en sådan situation. Den nuværende ordning begrænser ikke støtten til fiskevarer, der stammer fra lokalt fangede varer, men tillader godtgørelse for fiskevarer fremstillet af importeret fisk. I sidstnævnte tilfælde ydes godtgørelsen udelukkende til forarbejdningsvirksomheden, mens godtgørelsen i førstnævnte tilfælde sædvanligvis deles mellem forarbejderen (20%) og fiskeren/rederen (80%). Det er klart, at for visse virksomheder er det nødvendigt med import for at kunne opnå stordriftsfordele og for at kunne udnytte virksomhedens fulde kapacitet. I sådanne tilfælde ser merværdien for den lokale fiskerisektor imidlertid ud til at være mere begrænset end i forbindelse med lokalt fangede varer Relevansen af godtgørelsesbeløb Der gøres opmærksom på, at hovedformålet med støtteordningen er at godtgøre meromkostninger, der opstår som følge af behovet for at transportere varer fra områder i den yderste periferi til det europæiske kontinent. Udviklingen i godtgørelsesbeløbene siden 1992, således som de er fastsat i forskellige på hinanden følgende forordninger, viser, at beløbene er forblevet forholdsvis stabile med små tilpasninger i op- eller nedadgående retning (f.eks. nedsættelse fra 185 EUR/t i til 177 EUR/t i for tun leveret til den lokale konservesindustri på Azorerne, forhøjelse fra 898 EUR/t i 1994 til EUR/t i for rejser i Guyana) for de fleste varer og områder. Situationen er imidlertid anderledes for De Kanariske Øer, hvor godtgørelsesbeløbene under den nuværende ordning er indtil ni gange højere i forhold til tidligere ordninger. Fastsættelsen af beløbene ser snarere ud til at være baseret på et ønske om at absorbere de disponible midler i betragtning af de reducerede støtteberettigede mængder som følge af Marokko-aftalens udløb. Der er stor forskel på godtgørelsesbeløbene alt efter varer og områder. Den laveste godtgørelse er 148 EUR/t for små pelagiske arter på Azorerne, mens den er EUR/t for store pelagiske arter på Réunion. Selv mellem ensartede segmenter varierer godtgørelsen fra område til område: 177 EUR/t på Azorerne og 230 EUR/t på Madeira for tun leveret til den lokale konservesindustri, 950 EUR/t for tun, der afsættes ad luftvejen og 500 EUR/t for tun, der afsættes ad søvejen i uforarbejdet stand på De Kanariske Øer. De data, der foreligger på fællesskabsplan, gør det ikke muligt at kontrollere, om godtgørelsen ligger på et passende niveau, og hvilken type meromkostninger den dækker. Mens meromkostningerne som følge af transporten til det europæiske kontinent (transport ad lufteller søvejen, oplagring og transitomkostninger i tilknytning til transporten) er de mest relevante i betragtning af målsætningen for støtteordningen og også er de letteste at kontrollere, er der andre typer meromkostninger som følge af områdernes beliggenhed i den yderste periferi, som f.eks. højere investeringsomkostninger eller højere driftsomkostninger i DA 8 DA

9 forbindelse med produktion og forarbejdning. De er desuden vanskeligere at vurdere. På den anden side kan visse omkostninger være lavere end på det europæiske kontinent. I undersøgelsen foretages der ikke nogen ny vurdering af meromkostninger for hvert produkt og hver produktkæde, men der indsamles oplysninger fra forskellige kilder, som f.eks. en undersøgelse i 2000 (Megapesca) opdateret ved hjælp af en inflationssats, offentlige myndigheder eller private virksomheder. Denne indsamling af oplysninger viser, at vurderingen af meromkostninger og dermed af behovet for godtgørelse varierer stærkt, alt afhængig af informationskilden og hvilken type meromkostninger, der er taget i betragtning. På grundlag af alle oplysningskilder, der er anvendt ved undersøgelsen, ligger godtgørelsen gennemsnitlig på omkring 60% af meromkostningerne. Godtgørelsen varierer imidlertid stærkt mellem 40% (små pelagiske arter og dybhavsarter på Azorerne) og 169% (for bugstribet bonit afsat ad søvejen på De Kanariske Øer). Opdelt på de enkelte arter inden for segmenterne er variationen endnu mere udtalt. I relation til markedsværdien (= salgspris) svinger godtgørelsen mellem 3% (tun på Azorerne) og 30% (nogle akvakulturprodukter på De Kanariske Øer). På trods af denne variation kan der udledes en række generelle konklusioner. For det første er godtgørelse for varer, der afsættes i frossen tilstand og ad søvejen, højere end for varer, der afsættes i fersk tilstand og ad luftvejen. For det andet varierer kompensationen også alt efter råvarens/den fangede fisks oprindelse. På Madeira og Azorerne er godtgørelsen således højere for tun fanget af den regionale flåde end for importeret tun. I undersøgelsen sættes der desuden fokus på en række tilfælde, hvor støtteordningen ikke anvendes efter sit formål, nemlig at kompensere for handicaps i forbindelse med den afsides beliggenhed, men som en global støtte til at holde virksomheder i gang. Støtteordningen kan således have en fordrejende virkning på en virksomheds kommercielle dynamik og konkurrenceevne. Dette ser navnlig ud til at være tilfældet, når godtgørelsesniveauet overstiger 20% af varens markedsværdi. Det ser desuden ud til, at der findes typer af offentlig intervention i nogle af områderne i den yderste periferi, som f.eks. skattefradrag eller nationale eller fællesskabsstøtteordninger (FIUF), som har en direkte eller indirekte indvirkning på godtgørelsen af meromkostninger. Der er således fare for overkompensering som følge af kumulering af godtgørelse med andre typer offentlig intervention Godtgørelsens socioøkonomiske indvirkning på fiskerisektoren i områderne i Fællesskabets yderste periferi Der foreligger ingen kvantitative resultatindikatorer, som gælder for alle de berørte områder i den yderste periferi, f.eks. vedrørende opretholdelse og skabelse af aktiviteter og beskæftigelse, men det forekommer berettiget at anføre, at ordningen fremmer betingelser, hvorunder økonomiske aktører i sektoren kan fortsætte deres handelsaktiviteter, hvilket resulterer i socioøkonomiske fordele for lokalsamfundene. Fiskerisektorens fortsatte eksistens sikrer arbejdspladser i områder, hvor der er begrænsede muligheder for alternativ beskæftigelse. De fiskevarer, der er omfattet af ordningen, tegner sig for en væsentlig andel af eksporten fra områderne i den yderste periferi. Dette sætter gang i de lokale produktions-, forarbejdnings- og afsætningsaktiviteter. DA 9 DA

10 Resultaterne af undersøgelsen viser, at godtgørelsesordningen som helhed har givet fiskerisektoren mulighed for at klare sig i den større konkurrence på fællesmarkedet, som åbnes mere og mere for tredjelande og frem for alt AVS-landene. Godtgørelsespolitikken resulterer i stordriftsfordele og i en betydelig finansiel indtægt for de respektive støttemodtagere og sætter dem i stand til at konkurrere på lige vilkår med virksomheder på det europæiske kontinent. Ordningen har sat støttemodtagerne i stand til at opretholde en markedsandel, som konkurrenterne ellers ville have erobret. Godtgørelsesordningen har desuden styrket udviklingen og konsolideringen af visse aktiviteter. Akvakultursektoren på De Kanariske Øer producerer f.eks. hovedsagelig til markedet på fastlandet og har i høj grad haft fordel af ordningen. Det samme gælder for tunfiskekonservesindustrien på Azorerne, tunfiskefileter og sort sabelfisk på Madeira samt rejeindustrien i Guyana. Som følge heraf er beskæftigelsen stabiliseret eller endog steget. Det kan imidlertid ikke benægtes, at en gentagen anvendelse af godtgørelsesforanstaltninger risikerer at skabe en økonomisk afhængighed, der svækker det ledelsesmæssige eller innovative potentiale. Dette ser ud til at være tilfældet for rejer fra Guyana, som kunne afsættes bedre og dermed opnå højere priser. Det kan endog ikke udelukkes, at visse eksportaktiviteter opretholdes kunstigt eller oven i købet udbygges, mens rentable udenlandske markeder (f.eks. i Japan og USA) ikke udforskes tilstrækkeligt, og lokale markeder forsømmes. 4. KONKLUSIONER OG UDSIGTER Under hele anvendelsen af godtgørelsesordningen har den medført varig stabilitet, hvilket har gjort det muligt for de berørte økonomiske aktører at arbejde under samme vilkår som deres modparter på det europæiske kontinent. Ordningen har bidraget til at fastholde beskæftigelsen i områder, hvor der kun er få andre muligheder. De fordele, som disse aktører har fået af ordningen, har gjort det muligt at opretholde en tilstrækkelig produktion og udvikling i de forskellige berørte sektorer. De forhold, der giver anledning til meromkostninger, vil næppe ændre sig på kort sigt, fordi de skyldes de fjerntliggende områders særlige karakter og den særlige situation i deres fiskerisektor. Det bør derfor overvejes at videreføre ordningen, således at de mål, som den tog sigte på, fortsat kan opfyldes på passende måde. Dette vil ligeledes være i overensstemmelse med det tilsagn, som Kommissionen har givet i sin meddelelse af (KOM(2004)343 endelig) om et styrket partnerskab for regionerne i EU's yderst periferi, hvori en reduktion af meromkostningerne i regionerne i den yderste periferi udpeges som et af de vigtigste prioriterede områder for EU's aktiviteter med henblik på at hjælpe disse regioner med at klare de problemer, der skyldes deres afsides beliggenhed. I betragtning af behovet for en strategisk vision for sektoren foreslås det at videreføre ordningen med samme finansieringsniveau for perioden Dette vil desuden være i overensstemmelse med varigheden af de foranstaltninger, der er omhandlet i artikel 11 i forordningen om Den Europæiske Fond for Regionaludvikling 7 Der vil blive foretaget en revision bl. a. på baggrund af reformen af den fælles markedsordning for fiskevarer. 7 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1080/2006 om Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EUT L 210 af , s. 1). DA 10 DA

11 Vurderingen i denne rapport og resultaterne af undersøgelsen viser imidlertid, at der er behov for en række tilpasninger, som bør give mulighed for følgende: Større relevans, men også fleksibilitet i betragtning af de specifikke afsætningsbehov og realiteterne i områderne i den yderste periferi ved at give medlemsstaterne mulighed for for så vidt angår deres egne områder at fastsætte og tilpasse de støtteberettigede fiskevarer og mængderne heraf samt fastsætte de respektive godtgørelsesbeløb inden for en årlig bevillingsramme for de berørte områder i medlemsstaten, baseret på bevillinger i den nuværende ordning basere godtgørelsesbeløbene hovedsagelig på meromkostningerne som følge af transport til det europæiske kontinent. Dette vil desuden give mulighed for igen at rette ordningen mod dens hovedmålsætning. Bedre begrundelse for og harmonisering af støtten ved at indføre sikkerhedsforanstaltninger med henblik på at undgå uberettigede godtgørelsesniveauer, navnlig ved at begrænse godtgørelsen til en del af transportomkostningerne og andre tilknyttede omkostninger, og ved at tage hensyn til andre typer offentlig intervention, som har indvirkning på meromkostningernes størrelse. Opnåelse af målsætningen for ordningen i overensstemmelse med den fælles fiskeripolitik ved at fastsætte tydeligere betingelser for støtteberettigelse for modtagere og varer, navnlig ved at udelukke støtte til varer, som ikke opfylder bestemmelserne i den fælles fiskeripolitik, eller som er afledt af importerede varer sikre, at godtgørelsen ikke medfører et øget pres på biologisk følsomme bestande koncentrere støtten om økonomisk levedygtige modtagere. Forenkle administrationen gennem rimelige krav med hensyn til de nødvendige procedurer. Større ansvarlighed ved at pålægge medlemsstaterne pligt til regelmæssig rapportering. Disse tilpasninger skulle gøre det muligt at rette op på de vigtigste mangler, der er konstateret ved gennemførelsen af ordningen, og forbedre dens effektivitet, gennemsigtighed og virkemåde. De kan desuden imødekomme de fleste af henstillingerne i undersøgelsen (bilag III til arbejdsdokumentet). I undersøgelsen blev det endvidere anbefalet, at der udarbejdes en positivliste over meromkostninger og foretages en vurdering af deres størrelse med henblik på at sikre fuld gennemsigtighed i anvendelsen af principperne for godtgørelse af meromkostninger. En sådan fremgangsmåde vil imidlertid ikke blot kræve yderligere analyse og dermed tid, før der kan fremsættes et konkret forslag, men kan også gøre ordningen mere stram og kompliceret med risiko for, at alle særlige træk ved områderne i den yderste periferi ikke afspejles lige fra begyndelsen, eller at de ændres med tiden. Det synes heller ikke DA 11 DA

12 berettiget at forvente en national eller regional medfinansiering af ordningen. Denne henstilling er hovedsagelig begrundet i en forhøjelse af det samlede budget. De planlagte tilpasninger, herunder betingelsen om at koncentrere støtten om økonomisk levedygtige modtagere, antages imidlertid under alle omstændigheder at føre til en mere effektiv og mere målrettet anvendelse af ordningen og større ansvarlighed fra medlemsstaternes side. Det vil imidlertid blive nødvendigt at tilpasse ordningen for at gennemføre det nye finansielle forvaltningssystem, der er vedtaget for markedsudgifter til fiskerisektoren under Den Europæiske Garantifond for Landbruget (EGFL), dvs. direkte centraliseret forvaltning. Forslaget til forordning om videreførelse af godtgørelsesordningen for områderne i Fællesskabets yderste periferi, der ledsager denne rapport, indeholder detaljerede oplysninger om de foreslåede ændringer. DA 12 DA

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 21.11.23 KOM(23) 71 endelig 23/275 (CNS) BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET om produktionstendenserne i de forskellige medlemsstater og virkningen

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS DIREKTIV KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.4.2003 KOM(2003) 186 endelig 2003/0075 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 92/79/EØF og 92/80/EØF med henblik på at bemyndige

Læs mere

Retningslinjer for gennemgang af statsstøtte til fiskeri og akvakultur (2008/C 84/06)

Retningslinjer for gennemgang af statsstøtte til fiskeri og akvakultur (2008/C 84/06) C 84/10 Retningslinjer for gennemgang af statsstøtte til fiskeri og akvakultur (2008/C 84/06) 1. RETSGRUNDLAG OG ANVENDELSESOMRÅDE 1.1. Disse retningslinjer gælder for hele fiskerisektoren og vedrører

Læs mere

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. marts 2005 (OR. en) AA 21/2/05 REV 2 TILTRÆDELSESTRAKTAT: TILTRÆDELSESAKT, BILAG VIII UDKAST TIL RETSAKTER

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0166 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0166 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0166 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.3.2004 KOM(2004) 166 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om fastlæggelse af den maksimale

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.7.2011 KOM(2011) 443 endelig 2011/0192 (CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode DA DA BEGRUNDELSE

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.12.2007 KOM(2007) 802 endelig 2007/0281 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1234/2007 om en fælles markedsordning

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Fiskeriudvalget. 5. maj 2003 PE / Forslag til forordning (KOM(2002) 739 C5-0030/ /0295(CNS))

EUROPA-PARLAMENTET. Fiskeriudvalget. 5. maj 2003 PE / Forslag til forordning (KOM(2002) 739 C5-0030/ /0295(CNS)) EUROPA-PARLAMENTET 1999 Fiskeriudvalget 2004 5. maj 2003 PE 325.172/37-54 ÆNDRINGSFORSLAG 37-54 Udkast til betænkning (PE 325.172) Seán Ó Neachtain Forvaltning af fiskeriindsatsen, for så vidt angår visse

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.6.2016 COM(2016) 414 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET med en vurdering som krævet i artikel 24, stk. 3, og artikel 120, stk. 3, tredje

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.3.2014 COM(2014) 181 final 2014/0101 (CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om ændring af beslutning 2004/162/EF om særtoldordningen i de franske oversøiske departementer

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om ændring af beslutning 2004/162/EF med henblik på anvendelse heraf i Mayotte fra den 1.

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om ændring af beslutning 2004/162/EF med henblik på anvendelse heraf i Mayotte fra den 1. EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 24.1.2014 COM(2014) 24 final 2014/0010 (CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om ændring af beslutning 2004/162/EF med henblik på anvendelse heraf i Mayotte fra den 1. januar

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.3.2013 COM(2013) 159 final 2013/0087 (COD) C7-0079/2013 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om fastlæggelse af en tilpasningssats for direkte betalinger

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0208 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0208 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0208 Offentligt EUROPA KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.4.2016 COM(2016) 208 final 2016/0111 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1370/2013

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 15.12.2008 K(2008) 8151 endelig KOMMISSIONENS BESLUTNING af 15.12.2008 om godkendelse for Kongeriget Danmark af det flerårige program

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0190 (COD) 11483/17 PECHE 302 CODEC 1282 FORSLAG fra: modtaget: 16. august 2017 til: Komm. dok. nr.:

Læs mere

2) Kommissionen har truffet denne beslutning ud fra følgende betragtninger:

2) Kommissionen har truffet denne beslutning ud fra følgende betragtninger: EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.XII.2004 C(2004)5260 Vedr.: Statsstøtte nr. N 341/04 - Danmark Medfinansiering af udgifter afholdt af slagterier og forarbejdningsanlæg i forbindelse med overvågning

Læs mere

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0318 Offentligt

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0318 Offentligt Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0318 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 27.6.2007 KOM(2007) 318 endelig 2007/0131 (CNS) Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Henstilling med henblik på RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.7.2016 COM(2016) 519 final Henstilling med henblik på RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om at pålægge Portugal en bod for ikke at have truffet virkningsfulde foranstaltninger

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2013 COM(2013) 776 final 2013/0384 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.3.2014 COM(2014) 139 final 2014/0079 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse, på vegne af Den Europæiske Union, af aftalen mellem Den Europæiske Union

Læs mere

SUPPLERENDE SAMLENOTAT Rådsmøde (landbrug og fiskeri) den 15. juli 2008

SUPPLERENDE SAMLENOTAT Rådsmøde (landbrug og fiskeri) den 15. juli 2008 Europaudvalget 2008 2883 - landbrug og fiskeri Bilag 3 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2.1. Kontoret for europapolitik og internationale relationer 30. juni 2008 FVM 554 SUPPLERENDE

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.3.2015 COM(2015) 141 final 2015/0070 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om fastsættelse i henhold til forordning (EU) nr. 1306/2013 af tilpasningssatsen

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 20.4.2005 KOM(2005) 154 endelig 2005/0064 (SYN) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1466/97 om styrkelse af

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udviklingsudvalget 28.8.2012 2012/0130(NLE) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udviklingsudvalget til Fiskeriudvalget om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af protokollen

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.3.2014 COM(2014) 117 final 2014/0064 (CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om bemyndigelse af Portugal til at anvende en reduceret punktafgiftssats i den selvstyrende

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING *** KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.8.2003 KOM(2003) 525 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 527/2003 om tilladelse til udbud og levering

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.6.2013 COM(2013) 417 final 2013/0191 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af visse forordninger vedrørende fiskeri og dyresundhed

Læs mere

23.6.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 163/17 AFGØRELSER OG BESLUTNINGER RÅDET

23.6.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 163/17 AFGØRELSER OG BESLUTNINGER RÅDET 23.6.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 163/17 II (Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk) AFGØRELSER

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET UDKAST TIL UDTALELSE. Budgetudvalget FORELØBIG 2000/0348(CNS) 8. marts 2001. fra Budgetudvalget. til Fiskeriudvalget

EUROPA-PARLAMENTET UDKAST TIL UDTALELSE. Budgetudvalget FORELØBIG 2000/0348(CNS) 8. marts 2001. fra Budgetudvalget. til Fiskeriudvalget EUROPA-PARLAMENTET 1999 Budgetudvalget 2004 FORELØBIG 2000/0348(CNS) 8. marts 2001 UDKAST TIL UDTALELSE fra Budgetudvalget til Fiskeriudvalget om forslag til Rådets forordning om indgåelse af den fjerde

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.11.2013 COM(2013) 781 final 2013/0387 (CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode DA DA BEGRUNDELSE

Læs mere

Hyppigt stillede spørgsmål (FAQ) om statsstøtteregler for lokaludviklingsprojekter styret af lokalsamfundet (CLLD)

Hyppigt stillede spørgsmål (FAQ) om statsstøtteregler for lokaludviklingsprojekter styret af lokalsamfundet (CLLD) Hyppigt stillede spørgsmål (FAQ) om statsstøtteregler for lokaludviklingsprojekter styret af lokalsamfundet (CLLD) 1. Er statsstøttereglerne for fiskerisektoren ændret for perioden 2014-2020? Visse fiskerispecifikke

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 9.6.2009 KOM(2009) 259 endelig 2009/0075 (CNS) C7-0104/09 Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Portugal til at anvende reducerede

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.12.2011 K(2011) 9585 endelig KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.12.2011 om ændring af forordning (EF) nr. 1569/2007 om indførelse af en mekanisme

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.5.2016 COM(2016) 299 final 2016/0153 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.8.2007 KOM(2007) 489 endelig 2007/0178 (CNS) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET Forenkling: Ændring af forordning

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.11.2014 COM(2014) 693 final 2014/0325 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 1. april 2008 (OR. en) 7827/08 PECHE 65

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 1. april 2008 (OR. en) 7827/08 PECHE 65 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 1. april 2008 (OR. en) 7827/08 PECHE 65 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS FORORDNING (EF) om tilpasning af de torskekvoter, der skal tildeles Polen

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0004 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0004 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0004 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.01.2006 KOM(2006) 4 endelig 2006/0003 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om særlige foranstaltninger

Læs mere

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0092 Offentligt

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0092 Offentligt Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0092 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 9.3.2007 KOM(2007) 92 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 527/2003

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.11.2014 COM(2014) 705 final 2014/0333 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.12.2016 COM(2016) 784 final 2016/0388 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 8.5.2008 KOM(2008) 247 endelig 2008/0088 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1782/2003 om fastlæggelse af fælles

Læs mere

SUPPLERENDE SAMLENOTAT Rådsmøde (landbrug og fiskeri) den 21. februar 2011

SUPPLERENDE SAMLENOTAT Rådsmøde (landbrug og fiskeri) den 21. februar 2011 Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3068 - landbrug og fiskeri Bilag 2 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2.1. Kontoret for europapolitik og internationale relationer 10. februar 2011 FVM

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.6.2017 COM(2017) 297 final 2017/0127 (CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om ændring af Rådets afgørelse nr. 189/2014/EU af 20. februar 2014 om bemyndigelse af Frankrig

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0713 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0713 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0713 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.11.2016 COM(2016) 713 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udgifter under EGFL Alarmsystemet

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0134 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0134 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0134 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.3.2016 SWD(2016) 56 final ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUME AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.12.2002 KOM(2002) 741 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om tilladelse til udbud og levering til direkte konsum af visse vine, der er importeret

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 27.maj 2008 (OR. en) 7748/08 Interinstitutionel sag: 2007/0273 (CNS) POSEIMA 1 REGIO 7 FISC 33

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 27.maj 2008 (OR. en) 7748/08 Interinstitutionel sag: 2007/0273 (CNS) POSEIMA 1 REGIO 7 FISC 33 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 27.maj 2008 (OR. en) 7748/08 Interinstitutionel sag: 2007/0273 (CNS) POSEIMA 1 REGIO 7 FISC 33 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS BESLUTNING om

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.12.2015 COM(2015) 648 final 2015/0295 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål 2. oktober 2001 FORELØBIG 2001/0142(CNS) 2001/0169(CNS) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål til Udvalget

Læs mere

FORMULAR TIL BRUG VED INDGIVELSE AF KLAGER OVER PÅSTÅET ULOVLIG STATSSTØTTE

FORMULAR TIL BRUG VED INDGIVELSE AF KLAGER OVER PÅSTÅET ULOVLIG STATSSTØTTE FORMULAR TIL BRUG VED INDGIVELSE AF KLAGER OVER PÅSTÅET ULOVLIG STATSSTØTTE Det hedder i EF-traktatens artikel 88, stk. 3, at Kommissionen skal underrettes så betids om hver påtænkt indførelse eller ændring

Læs mere

Udtalelse nr. 7/2014

Udtalelse nr. 7/2014 Udtalelse nr. 7/2014 (artikel 287, stk. 4, andet afsnit, og artikel 322, stk. 2, TEUF) om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF, Euratom) nr. 1150/2000 om gennemførelse af afgørelse

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.6.2015 C(2015) 4157 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015 om supplerende bestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr.

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 21.2.2012 2011/0194(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed til Fiskeriudvalget

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 07.01.2002 KOM(2001) 809 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Danmark til i overensstemmelse med artikel 8, stk. 4, i direktiv

Læs mere

Kommissionen er nået frem til denne beslutning ud fra følgende betragtninger:

Kommissionen er nået frem til denne beslutning ud fra følgende betragtninger: EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 04-04-2001 SG (2001) D/ 287440 Vedr.: Støttesag nr. N 459/00 - Danmark Støtte til innovation, forskning og udvikling Hr. minister, Jeg har den glæde at meddele Dem, at

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 23.9.2009 KOM(2009) 505 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 754/2009 om undtagelse af visse fartøjsgrupper

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.5.2015 COM(2015) 202 final 2015/0105 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende 21.6.2008 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/63/EF af 20. juni 2008 om konkurrence på markederne for teleterminaludstyr (EØS-relevant tekst) (kodificeret udgave) KOMMISSIONEN

Læs mere

3) Beskatning til kommunerne af faste ejendomme (den amtskommunale grundskyldpromille for landbrugsejendomme og lignende ejendomme og for skovbrug).

3) Beskatning til kommunerne af faste ejendomme (den amtskommunale grundskyldpromille for landbrugsejendomme og lignende ejendomme og for skovbrug). EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 02.VI.2006 K(2006)2288 Vedrørende: Statsstøtte nr. N 214/2006 - Danmark Beskatning til kommunerne af faste ejendomme (den amtskommunale grundskyldpromille for landbrugsejendomme

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om AIEM-afgiftsordningen for De Kanariske Øer

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om AIEM-afgiftsordningen for De Kanariske Øer EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.3.2014 COM(2014) 171 final 2014/0093 (CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om AIEM-afgiftsordningen for De Kanariske Øer DA DA BEGRUNDELSE 1. BAGGRUND FOR FORSLAGET

Læs mere

2007-2008 VEDTAGNE TEKSTER. fra mødet. torsdag. den 26. april 2007 P6_TA-PROV(2007)04-26 FORELØBIG UDGAVE PE 387.050

2007-2008 VEDTAGNE TEKSTER. fra mødet. torsdag. den 26. april 2007 P6_TA-PROV(2007)04-26 FORELØBIG UDGAVE PE 387.050 2007-2008 VEDTAGNE TEKSTER fra mødet torsdag den 26. april 2007 P6_TA-PROV(2007)04-26 FORELØBIG UDGAVE PE 387.050 INDHOLD TEKSTER VEDTAGET AF EUROPA-PARLAMENTET P6_TA-PROV(2007)0157 Forenkling og rationalisering

Læs mere

Den Europæiske Unions Tidende. RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1788/2003. af 29. september 2003. om en afgift på mælk og mejeriprodukter

Den Europæiske Unions Tidende. RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1788/2003. af 29. september 2003. om en afgift på mælk og mejeriprodukter 21.10.2003 L 270/123 RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1788/2003 af 29. september 2003 om en afgift på mælk og mejeriprodukter RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR under henvisning til traktaten om oprettelse af

Læs mere

Kommissionen har truffet denne beslutning ud fra følgende betragtninger:

Kommissionen har truffet denne beslutning ud fra følgende betragtninger: EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.IV.2008 K(2008) 1775 Vedr.: Statsstøtte/Danmark - Sag nr. N 296/2007 - Støtte til skovrejsning Hr. udenrigsminister Kommissionen kan efter at have behandlet de oplysninger,

Læs mere

2. BESKRIVELSE AF STØTTEORDNINGEN (N 77/2008)

2. BESKRIVELSE AF STØTTEORDNINGEN (N 77/2008) EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.07.2009 C(2009)6136 Vedr.: Statsstøttesag nr. N 229/2009 Danmark Ændring af programmet for brugerdreven innovation Hr. udenrigsminister 1. SAGSFORLØB (1) Ved elektronisk

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om udgifter under EGFL Alarmsystemet nr. 8-10/2015

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om udgifter under EGFL Alarmsystemet nr. 8-10/2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.12.2015 COM(2015) 651 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udgifter under EGFL Alarmsystemet nr. 8-10/2015 DA DA INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.12.2015 COM(2015) 646 final 2015/0296 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår varigheden

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. juni 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. juni 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. juni 2016 (OR. en) 10747/16 FORSLAG fra: modtaget: 28. juni 2016 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: FSTR 38 FC 32 REGIO 47 SOC 439 EMPL 291 BUDGET 22 AGRISTR

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om udgifter under EGFL Alarmsystemet Nr. 5-7/2016

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om udgifter under EGFL Alarmsystemet Nr. 5-7/2016 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.7.2016 COM(2016) 487 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udgifter under EGFL Alarmsystemet Nr. 5-7/2016 DA DA INDHOLDSFORTEGNELSE 1.

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1)

Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1) Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1) I medfør af 2, stk. 1-3, 4, stk. 2, 6, stk. 1 og 2,

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.10.2009 KOM(2009)608 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Republikken Estland og Republikken Slovenien til at

Læs mere

P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I

P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 21. oktober 2010 om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 2010/2167(DEC) 1.2.2011 UDKAST TIL BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 11.11.2003 KOM(2003)456 endelig 2003/0161 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse

Læs mere

Meddelelse om indledning af en antidumpingprocedure vedrørende importen af compactdiske til indspilning (CD-R'er) med oprindelse i Indien

Meddelelse om indledning af en antidumpingprocedure vedrørende importen af compactdiske til indspilning (CD-R'er) med oprindelse i Indien TRADE/2002/294/DA Meddelelse om indledning af en antidumpingprocedure vedrørende importen af compactdiske til indspilning (CD-R'er) med oprindelse i Indien Kommissionen har modtaget en klage i henhold

Læs mere

L 298/6 Den Europæiske Unions Tidende 16.11.2007

L 298/6 Den Europæiske Unions Tidende 16.11.2007 L 298/6 Den Europæiske Unions Tidende 16.11.27 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1337/27 af 15. november 27 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 992/95 for så vidt angår fællesskabstoldkontingenter

Læs mere

KOMMISSIONENS SVAR PÅ REVISIONSRETTENS SÆRBERETNING "MÅLRETNING AF STØTTE TIL MODERNISERING AF LANDBRUGSBEDRIFTER"

KOMMISSIONENS SVAR PÅ REVISIONSRETTENS SÆRBERETNING MÅLRETNING AF STØTTE TIL MODERNISERING AF LANDBRUGSBEDRIFTER EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.4.2012 COM(2012) 166 final KOMMISSIONENS SVAR PÅ REVISIONSRETTENS SÆRBERETNING "MÅLRETNING AF STØTTE TIL MODERNISERING AF LANDBRUGSBEDRIFTER" KOMMISSIONENS SVAR PÅ

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.12.2010 KOM(2010) 772 endelig 2010/0372 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 378/2007 for så vidt angår

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER ARBEJDSDOKUMENT FORELØBIGT UDKAST. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER ARBEJDSDOKUMENT FORELØBIGT UDKAST. Forslag til RÅDETS FORORDNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 05/10/06 ARBEJDSDOKUMENT FORELØBIGT UDKAST Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 994/98 af 7. maj 1998

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.5.2016 COM(2016) 301 final 2016/0154 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0741 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0741 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0741 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 30.11.2006 KOM(2006) 741 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET i henhold til artikel 19,

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Regionaludviklingsudvalget ARBEJDSDOKUMENT

EUROPA-PARLAMENTET. Regionaludviklingsudvalget ARBEJDSDOKUMENT EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««Regionaludviklingsudvalget 2009 17.1.2005 ARBEJDSDOKUMENT om forslag til Rådets forordning om oprettelse af Samhørighedsfonden (KOM(2004)0494-2004/0166(AVC)) Regionaludviklingsudvalget

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Fiskeriudvalget PE v01-00

EUROPA-PARLAMENTET. Fiskeriudvalget PE v01-00 EUROPA-PARLAMENTET 2004 Fiskeriudvalget 2009 21.6.2007 PE 390.768v01-00 ÆNDRINGSFORSLAG 1-23 Udkast til betænkning (PE 378.735v02-00) Carmen Fraga Estévez Opnåelse af bæredygtighed i EU's fiskeri ved hjælp

Læs mere

BILAG. til. Europa-Parlamentet og Rådets direktiv

BILAG. til. Europa-Parlamentet og Rådets direktiv EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.7.2014 COM(2014) 397 final ANNEX 1 BILAG til Europa-Parlamentet og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2008/98/EF om affald, 94/62/EF om emballage og emballageaffald,

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0098 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0098 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0098 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 03.03.2006 KOM(2006) 98 endelig 2006/0028 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.4.2010 KOM(2010)176 endelig 2010/0097 (CNS) C7-0136/10 Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastsættelse af bestemmelser vedrørende import til Den Europæiske Union fra

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0007 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0007 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0007 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 22.1.2008 KOM(2008) 7 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om at bemyndige Italien til i bestemte

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen/KLE /2.2. Fiskeripolitisk kontor Sagsnr.: 7166 Den 9. januar 2012 FVM 001 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om systemer, der fastholder kvæg drejet om på ryggen eller i enhver anden unaturlig stilling

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om systemer, der fastholder kvæg drejet om på ryggen eller i enhver anden unaturlig stilling EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.2.2016 COM(2016) 48 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om systemer, der fastholder kvæg drejet om på ryggen eller i enhver anden unaturlig

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 8.5.2009 Den Europæiske Unions Tidende C 106/1 I (Beslutninger og resolutioner, henstillinger og udtalelser) UDTALELSER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 20. april 2009

Læs mere

PUBLIC. Bruxelles, den 13. marts 2003 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. 7205/03 Interinstitutionel sag: 2003/0803 (CNS) LIMITE UEM 67 INST 33 OC 87

PUBLIC. Bruxelles, den 13. marts 2003 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. 7205/03 Interinstitutionel sag: 2003/0803 (CNS) LIMITE UEM 67 INST 33 OC 87 Conseil UE RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 13. marts 2003 7205/03 Interinstitutionel sag: 2003/0803 (CNS) LIMITE PUBLIC UEM 67 INST 33 OC 87 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Beslutning

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.5.2015 COM(2015) 201 final 2015/0104 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

KOMMISSIONENS AFGØRELSE. af 11.6.2012. om de nationale bestemmelser om visse industrielle drivhusgasser, som Danmark har givet meddelelse om

KOMMISSIONENS AFGØRELSE. af 11.6.2012. om de nationale bestemmelser om visse industrielle drivhusgasser, som Danmark har givet meddelelse om EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.6.2012 C(2012) 3717 final KOMMISSIONENS AFGØRELSE af 11.6.2012 om de nationale bestemmelser om visse industrielle drivhusgasser, som Danmark har givet meddelelse om

Læs mere

8485/15 nd/top/ipj 1 DGB 1

8485/15 nd/top/ipj 1 DGB 1 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. maj 2015 (OR. en) 8485/15 NOTE fra: til: Specialkomitéen for Landbrug Rådet Tidl. dok. nr.: 7524/2/15 REV 2 Vedr.: AGRI 242 AGRIORG 26 AGRILEG 100 AGRIFIN

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 07.03.2002 KOM(2002) 113 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Luxembourg til i overensstemmelse med artikel 8, stk. 4, i direktiv

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.6.2014 COM(2014) 375 final 2014/0191 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om visse procedurer for anvendelsen af stabiliserings- og associeringsaftalen

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Maltas nationale reformprogram for 2015

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Maltas nationale reformprogram for 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 267 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Maltas nationale reformprogram for 2015 og med Rådets udtalelse om Maltas stabilitetsprogram

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om udgifter under EGFL. Alarmsystemet nr /2016

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om udgifter under EGFL. Alarmsystemet nr /2016 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.12.2016 COM(2016) 807 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udgifter under EGFL Alarmsystemet nr. 11-12/2016 DA DA INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0227 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Sagsnr.: Den 26. juni 2007 TAHR/MIST GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udøvelse af de delegerede beføjelser, der tillægges Kommissionen i henhold

Læs mere