Elevpolitik. Elever med specialet Offentlig Administration. Bygningsstyrelsen, april Side 1 af 11

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "01-06-2013. Elevpolitik. Elever med specialet Offentlig Administration. Bygningsstyrelsen, april 2013. Side 1 af 11"

Transkript

1 Elevpolitik Elever med specialet Offentlig Administration Bygningsstyrelsen, april 2013 Side 1 af 11

2 Indholdsfortegnelse Formål...3 Hvem er hvem i BYGST?...3 Uddannelsesansvarlig...4 Elevadministrator...4 Elevansvarlig...4 Uddannelsens indhold og mål...5 Praktikperiode...5 Praktikplan...5 Udlån/rotation til anden offentlig institution i elevtiden...6 Den første tid som elev...6 Rettigheder og pligter...6 Evalueringssamtaler...7 Samtalerne...7 Efter endt ophold i enhed...7 Skoleophold/Studietur...8 Erhvervsrettet påbygning (specialefag)...8 Elevgruppen...8 Rettigheder som elev...8 Elevprofil...9 Kvalifikationer...9 Rekruttering og ansættelse...9 Rekruttering...9 Annoncering...9 Ansættelse...10 Side 2 af 11

3 Indledning Bygningsstyrelsen (BYGST) ser uddannelsen af elever som en prioriteret samfundsopgave. Formål Det overordnede formål med arbejdet med elever er: at gøre Bygningsstyrelsen (BYGST) til et attraktivt uddannelsessted, der sikrer, at BYGST kan tiltrække og fastholde kvalificerede elever. at bidrage til uddannelse af dygtige medarbejdere til fremtidens arbejdsmarked. BYGST ønsker gennem en god uddannelse at give eleverne lyst til at tage søge job i staten efter endt uddannelse. Det gøres ved: at give eleverne en attraktiv, bred og faglig god uddannelse, der kan danne basis for en fremtid på arbejdsmarkedet. at give eleverne mulighed for et uddannelsesforløb, der tager udgangspunkt i den enkeltes kompetencer at sikre, at alle involverede har den nødvendige viden og indsigt i BYGST ønsker og krav til elevernes ansættelses- og uddannelsesforhold. Hvem er hvem i BYGST? Under uddannelsen vil eleverne møde flere personer, der på forskellige måder er ansvarlig for, at eleverne får et tilfredsstillende og kvalificeret uddannelsesforløb. Uddannelsesansvarlig Elevadministrator Elevansvarlige er HR-chef Susanne Nielsen, som har det overordnede og juridiske ansvar for uddannelsen. er chefsekretær Jeanne de Bie Lauritsen, som har det administrative og koordinerende ansvar for uddannelsen. Susanne kan kontaktes på Jeanne kan kontaktes på er Sören Mason, Dennis Kofoed, Lone Rosenhjerte og Marianne Meinel Bøgkjær. De har ansvaret for den praktiske oplæring i de enkelte praktikperioder. Side 3 af 11

4 Uddannelsesansvarlig Den uddannelsesansvarlige er HR-chefen i BYGST. Den uddannelsesansvarlige har det overordnede juridiske ansvar. HR (personaleenheden) er ansvarlig for uddannelsesaftale og kontraktforhold. Elevadministrator Elevadministratoren har den koordinerende funktion omkring eleverne. Elevadministratoren har følgende opgaver: Kontakt/møde med handelsskolen omkring skoleophold/seminar. Deltage i Netværksmøde med andre offentlige virksomheder. Fordeling af eleverne i enhederne. Løsning af problemstillinger i enhederne. Deltagelse i elevgruppens møder. Rekruttering af elever. Ansvarlig for Elevplan.dk. Samling af uddannelsesplan. Tovholder for de elevansvarlige. Indkalde og afholde møder med de elevansvarlige. Godkender og underskriver elevens fagprøvekontrakt. Udfærdige samlet anbefaling m.m. ved gennemført uddannelse. Indkalde til afskedsarrangement når eleven afslutter sin uddannelse. Elevansvarlig De elevansvarlige har den koordinerende funktion omkring eleverne i enheden. Der er udpeget to elevansvarlige i følgende enheder: Ejendomsadministration Økonomi Elevansvarlige har følgende opgaver: Kontakte eleven og aftale mødetidspunkt for 1. arbejdsdag enheden Sørge for, at der er arbejdsplads og PC m.v. til rådighed, når eleven starter. (elevadministrator sørger for IT-brugeroprettelse) Planlægning og udarbejdelse af uddannelsesforløbet i enheden. Ansvaret for rokeringer og fordelingen af eleven i enheden. Afholdelse af evalueringssamtaler med efterfølgende udarbejdelse af referat, som sendes elevadministratoren. Udarbejdelse af evaluering for tiden i enheden til elevadministratoren. Den daglige kontakt til releven. Ansvaret for, at eleven kommer igennem det faglige indhold i uddannelsesplanen. Side 4 af 11

5 Uddannelsens indhold og mål Uddannelsen hører under Bekendtgørelse om kontoruddannelse med specialer. Som elev i BYGST vil man som udgangspunkt blive placeret i 2 enheder af hver et års varighed. Det vil sige et år i Ejendomsadministration og et år i Økonomi. BYGST har i alt 4 elever i turnus. Eleverne skifter i turnus med hinanden efter rotationsplan. Praktikperiode I praktikperioden skal eleven opnå og beherske: kendskab til BYGST visioner for udvikling, målsætning, ledelsesforhold, organisationsopbygning og politikker, såsom miljø/arbejdsmiljø, uddannelse, kvalitet og service. Eleven kan selvstændigt udføre arbejdsopgaver og beherske metoder inden for de administrative hovedområder i en offentlig virksomhed. Eleven udviser initiativ, selvstændighed, samarbejdsevne, kreativitet og evne til at rådgive og kommunikere med ansatte, brugere og borgere. Eleven har konkret kendskab til, hvordan man på praktikstedet søger at omsætte beslutninger til praksis i en politisk styret offentlig institution/ enhed. Eleven har viden om hvordan man tværorganisatorisk løser praktikstedets opgaver. Eleven skal gennem praktikken udvikle personlige kompetencer, der styrker samarbejdsevnen, den personlige gennemslagskraft, beslutsomhed, præcision og fleksibilitet. Dette sker bl.a. ved at eleven indgår i forskellige typer af opgaveløsninger, hvor arbejdet er organiseret og tilrettelagt forskelligt. Praktikplan God uddannelse kræver planlægning. I BYGST lægger vi vægt på et veltilrettelagt uddannelsesforløb. Forløbet er et vigtigt grundlag, som er med til at sikre, at eleven får en uddannelse, der lever op til de gældende krav, og at BYGST får gavn af en veluddannet elev. BYGST udarbejder en praktikplan for eleverne. Planen skal sikre, at oplæringen lægges bedst muligt til rette. Planen indeholder i hovedtræk, hvem har det overordnede ansvar for uddannelsen (den uddannelsesansvarlige), hvem har det administrative/koordinerende ansvar for uddannelsen (elevadministratoren), oversigt over uddannelsesindhold, og hvem har ansvaret for den praktiske oplæring i de enkelte perioder (den elevansvarlige enhed). Side 5 af 11

6 Praktikplanen er også en hjælp til at skabe og bevare overblikket over, hvor eleven er i sit uddannelsesforløb. Den sikrer, at eleven når de mål, der er med uddannelsen, og skaber mulighed for samspil mellem skoleophold og oplæring. Praktikplanen udleveres til hver elev ved uddannelsesperiodens start. Den uddannelsesansvarlige og eleven underskriver planen, som er det fælles udgangspunkt for oplæringen. Praktikplanen drøftes ved evalueringssamtalerne med elevadministratoren og ajourføres løbende. Ved indgåelse af uddannelsesaftalen skal skolen have tilsendt en kopi af praktikplan for at opnå en hensigtsmæssig sammenhæng mellem uddannelsens praktiske og teoretiske del. Praktikplan kan også tastes direkte i elevplan.dk. Udlån/rotation til anden offentlig institution i elevtiden Der kan aftales udlån af kortere varighed til en anden institution i løbet af elevtiden. Et eventuel udlån vurderes og aftales individuelt for den enkelte elev. Et eventuelt udlån aftales med elevadministratoren. Den første tid som elev Den første tid modtager eleven en generel orientering om BYGST s organisation og opgaver. Det er elevadministratoren og relevante personer i den enhed, hvor eleven starter sin uddannelse, der sørger for introduktionen. Rettigheder og pligter Der vil blive orienteret om elevens rettigheder og pligter samt: Arbejdstid, flextidsordning og pauser. Lønforhold, prøvetid, ferie og sygdom. Skoleophold og kurser. Tavshedspligt. Præsentation af enhed og medarbejdere. Enhedens opgaver i organisationen, herunder den daglige arbejdsgang. Enhedens organisationsplan. Information om de IT-værktøjer enheden anvender. Gennemgang af uddannelsesplanen for den pågældende enhed. Side 6 af 11

7 Evalueringssamtaler Der skal afholdes 3 evalueringssamtaler indenfor elevens 2-årige praktikforløb. Formål: At sikre en faglig oplæring. At styrke og udvikle elevens personlige udvikling. At eleven trives. Det er elevadministratorens opgave at indkalde til evalueringssamtale. Det er dog vigtigt, at eleven gør opmærksom på eventuelle problemer i løbet af ansættelsen, så problemerne kan tages i opløbet. Som udgangspunkt deltager elevadministratoren og eleven i samtalen. Den uddannelsesansvarlige kan indkaldes, hvis det ønskes. Hvis der indkaldes flere deltagere, skal det ske efter gensidig aftale mellem elevadministrator og eleven. Samtalerne Samtalerne afholdes som beskrevet nedenfor: 1. samtale afholdes senest 6 uger efter uddannelsesstart. Det primære formål er at afdække, hvorvidt det forventes, at eleven kan gennemføre uddannelsen tilfredsstillende, for såvel eleven som for BYGST. 2. samtale Samtalen afvikles, når eleven har været ansat i 9-10 måneder. Formålet er at følge op på, hvordan det går med eleven, og om der eventuelt kan ske justeringer i forhold til uddannelsesplanen. 3. samtale Samtalen afvikles 3-4 måneder inden elevtiden afsluttes. Formålet er at følge op på, hvordan det går med eleven. Ved denne samtale drøftes den sidste del af praktikperioden. Efter endt ophold i enhed Skriftlig evaluering af ophold i enhed: Efter hvert praktikhold i en enhed udarbejder elev og elevansvarlige en skriftlig vurdering af praktikperioden. Evalueringen underskrives af elevsansvarlig og af eleven. Der udleveres en kopi til eleven. Evalueringsskemaer kan findes på intranet. Der sendes en kopi til uddannelsesansvarlig og elevadministrator til orientering. Den udannelsesansvarlige sørger efterfølgende for journalisering i elevens personalesag. Side 7 af 11

8 Skoleophold/Studietur De 4 skoleophold i uddannelsen varer henholdsvis 4,4,5 og 2 (fagprøven) uger, og gennemføres på Niels Brock med deltagelse af elever fra andre offentlige myndigheder. Der undervises i følgende emner: Politik og økonomi. Organisation og samarbejde. Lovgivning. Kommunikation. På tredje skoleperiode er der indlagt en studietur med klassen til Bruxelles. Turen betales af BYGST efter opkrævning fra Niels Brock. Eleverne får time/dagpenge på turen efter statens regler om rejsediæter. Turen er ikke obligatorisk for elever. Erhvervsrettet påbygning (specialefag) Eleverne skal deltage i mindst 2 specialefag (maks. 4) på Niels Brock. Praktikperioden forlænges ikke efterfølgende. Elevadministratoren udvælger specialefagene i samråd med eleven, og der vil under udvælgelsen tages hensyn til individuelle behov. Hvert fag varer 5 dage på dagskole. Elevgruppen De 4 elever i BYGST mødes ca. én gang hver anden måned sammen med elevadministratoren. Det er elevadministratoren, der sørger for mødeindkaldelse. Eleverne udarbejder på skift referat fra møderne. På møderne taler eleverne og elevadministratoren blandt andet om, hvordan det går i enhederne, hvordan det er gået på skoleophold og hvordan eleverne bør forberede sig til kommende skoleophold. Rettigheder som elev På relevante fagforeningers hjemmeside og på BYGST intranet ligger en pjece vedrørende elevers rettigheder. Pjecen indeholder oplysninger vedrørende elevtid, prøvetid, løn, ferie m.v. HK har forhandlingsretten for eleverne. Side 8 af 11

9 Elevprofil Rekrutteringen af eleverne sker blandt andet med udgangspunkt i nedenstående uddannelsesmæssige, personlige og faglige kvalifikationer. Kvalifikationer Uddannelsesmæssige kvalifikationer Højere Handelseksamen (HHX) eller HF eller Studentereksamen + 12 uger handelsskoleophold (HGS) eller Handelsskolernes Grunduddannelse på 2 år (HG) Personlige og faglige kvalifikationer Har IT-kendskab på brugerniveau. Er nysgerrig, udadvendt, energisk og har masser af gå-på-mod. Er selvstændig og initiativrig. Er åben for personlig og faglig udvikling. Er serviceminded og ansvarsbevidst. Er samarbejdsvillig. Er robust, skal kunne trives med forandringer og have lysten til at lære nyt. Interesse og motivation Have gjort sig overvejelser om en karriere, der rækker længere end 2 år. Kunne udvise interesse og engagement for kontorfaget. Være motiveret for at møde på arbejde hver dag (mødestabilitet). Rekruttering og ansættelse Rekruttering BYGST ansætter årligt 2 elever med tiltrædelse den 1. september. Annoncering Annoncering efter elever sker som udgangspunkt på Bygst.dk, Jobindeks, Jobnet, og opslag på de omkringliggende handelsskoler. Herudover kan det inden den årlige annoncering vurderes, om der skal ske andre annonceringstiltag. Ansøgningsfrist Ansøgningsfrist planlægges til februar/marts måned. Side 9 af 11

10 Ansættelse Udvælgelse til ansættelsessamtale Når ansøgningsfristen er udløbet, bliver samtlige ansøgninger gennemgået af elevadministratoren og et ansættelsesudvalg. Der bliver valgt 6-10 ansøgere ud fra prioriteret rækkefølge. Udvælgelsen til ansættelsessamtaler sker på baggrund af kravene til elevprofilen. Ansættelsesudvalg Der nedsættes et ansættelsesudvalg. Ansættelsesudvalget sammensættes således: Elevadministrator, 1 elevansvarlig og 1 elev. Ansættelsessamtaler og ansættelse Elevadministratoren sørger for, at de udvalgte bliver indkaldt til ansættelsessamtaler. Der afsættes ca. 30 minutter til hver samtale. Elevadministratoren er ansvarlig for at føre samtalen. Efter samtalen giver elevadministratoren besked om resultatet af samtalen. Den uddannelsesansvarlige udfærdiger efter samtalen uddannelsesaftale og ansættelsesbrev, der sendes til de nye elever hurtigst muligt. Ansættelse af elever efter endt uddannelse Elever kan ikke forvente ansættelse i BYGST efter endt uddannelsestid. Ledige stillinger i Bygst Eleverne opfordres generelt til at søge ledige stillinger i staten. Eleverne må søge job i BYGST 4 måneder før det tidspunkt, hvor de er udlært. Eleverne skal selv holde sig orienteret om de ledige stillinger i BYGST. Side 10 af 11

11 Bygningsstyrelsen Carl Jacobsens Vej Valby T Side 11 af 11

BYRÅDET ELEVPOLITIK FOR ADMINISTRATIVE KONTORELEVER I ODSHERRED KOMMUNE

BYRÅDET ELEVPOLITIK FOR ADMINISTRATIVE KONTORELEVER I ODSHERRED KOMMUNE BYRÅDET ELEVPOLITIK FOR ADMINISTRATIVE KONTORELEVER I ODSHERRED KOMMUNE 1 INDHOLD 1.0 Formål og målsætning med elevpolitikken 3 2.0 Markedsføring, rekruttering og ansættelsesprocedure 3 3.1 Elevprofil

Læs mere

Vi vil gerne være de bedste til det, vi laver - derfor har vi også de bedste kontorelever...

Vi vil gerne være de bedste til det, vi laver - derfor har vi også de bedste kontorelever... Elevmappe 2012-2013 Vi vil gerne være de bedste til det, vi laver - derfor har vi også de bedste kontorelever... FORORD I foråret 2012 vedtog Kommunalbestyrelsen en ny administrativ struktur i LTK. Den

Læs mere

Vil DU have en uddannelse hos Sønderjyllands bedste praktiksted?

Vil DU have en uddannelse hos Sønderjyllands bedste praktiksted? Spændende arbejdsplads Selvudvikling Ansvar Årets elevplads Alsidigt arbejde Udfordrende Indsigt i spændende organistion Selvstændige opgaver Glæde Inddragelse Høj faglighed Samarbejde Fællesskab Ny viden

Læs mere

Vil du have en uddannelse hos Sønderjyllands bedste praktiksted?

Vil du have en uddannelse hos Sønderjyllands bedste praktiksted? Vil du have en uddannelse hos Sønderjyllands bedste praktiksted? At være kontorelev i en kommune vil i de kommende år blive en fantastisk spændende, udfordrende og lærerig oplevelse. Der er rigtig mange

Læs mere

Lokal undervisningsplan. Kontoruddannelsen med specialerne Administration og Offentlig administration

Lokal undervisningsplan. Kontoruddannelsen med specialerne Administration og Offentlig administration Lokal undervisningsplan Kontoruddannelsen med specialerne Administration og Offentlig administration 2013/2014 Forord Denne undervisningsplan beskriver undervisningen i den merkantile erhvervsuddannelse

Læs mere

Uddannelsesniveau Den lokale undervisningsplan Kontoruddannelse med speciale Offentlig Administration

Uddannelsesniveau Den lokale undervisningsplan Kontoruddannelse med speciale Offentlig Administration Uddannelsesniveau Den lokale undervisningsplan Kontoruddannelse med speciale Offentlig Administration 2009-2010 25-06-2009 Side 1 af 13 Generelt om EUD på Roskilde Handelsskole EUD er en ud af fire afdelinger

Læs mere

Personalepolitik. Kommunikation. Trivsel. Mission, vision og værdier. arbejdsforhold. faglighed, fornyelse og fællesskab

Personalepolitik. Kommunikation. Trivsel. Mission, vision og værdier. arbejdsforhold. faglighed, fornyelse og fællesskab Personalepolitik Trivsel Kommunikation Mission, vision og værdier arbejdsforhold faglighed, fornyelse og fællesskab Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 2 Mission, vision og værdier 4 3 Vores strategi 2012-2016

Læs mere

Overordnede personalepolitiske målsætninger.

Overordnede personalepolitiske målsætninger. Overordnede personalepolitiske målsætninger. Djurslandsskolens personalepolitik skal ses i sammenhæng med den overordnede personalepolitik i Norddjurs kommune. Heraf fremgår blandt andet, at arbejdet skal

Læs mere

ELEVHÅNDBOG En. hjælp til dig som ny kontorelev i Viborg Kommune

ELEVHÅNDBOG En. hjælp til dig som ny kontorelev i Viborg Kommune ELEVHÅNDBOG En hjælp til dig som ny kontorelev i Viborg Kommune Indhold Uddannelsen....5 Vejledning... 11 Personalemæssige forhold...13 Praktiske oplysninger....17 Skoleophold....27 Videreuddannelse....31

Læs mere

Aalborg Handelsskole. Personalepolitik. Aalborg Handelsskole

Aalborg Handelsskole. Personalepolitik. Aalborg Handelsskole Aalborg Handelsskole Personalepolitik Aalborg Handelsskole Indholdsfortegnelse Aalborg Handelsskoles personalepolitik - forord... 3 Aalborg Handelsskoles overordnede personalepolitik... 4 Værdigrundlag...

Læs mere

Den værdibaserede personalepolitik. Den værdibaserede personalepolitik

Den værdibaserede personalepolitik. Den værdibaserede personalepolitik 1 Indholdsfortegnelse 4 Formålet med den værdibaserede personalepolitik 4 Værdigrundlaget 5 Konkretisering af værdierne 5 Respekt 5 Ansvarlighed 6 Engagement 6 Helhed 6 Resultatorientering og handlekraft

Læs mere

Rusmiddelcenter Viborg. Personalepolitik

Rusmiddelcenter Viborg. Personalepolitik Rusmiddelcenter Viborg Personalepolitik Personalepolitik Indhold 1. Beskrivelse af formålet med personalepolitikken:... 2 2. Rekruttering af personale internt og eksternt:... 2 3. Fastholdelse af personale...

Læs mere

PRAKTIKPLAN FOR ADMINISTRATION

PRAKTIKPLAN FOR ADMINISTRATION PRAKTIKPLAN FOR ADMINISTRATION AFTALEPERIODE: VIRKSOMHED: ELEV: UDDANNELSESANSVARLIG: God uddannelse kræver planlægning. Et veltilrettelagt uddannelsesforløb er et vigtigt grundlag, som er med til at sikre,

Læs mere

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg Få succes i de lokale uddannelsesudvalg forord De lokale uddannelsesudvalg (LUU) har med reformen i 2007 fået en større rolle, fordi reformen indebar en højere grad af decentralisering af uddannelserne.

Læs mere

Ny mesterlære. sådan gør man

Ny mesterlære. sådan gør man Ny mesterlære sådan gør man Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 7 2007 Ny mesterlære sådan gør man Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 7 2007 Undervisningsministeriet 2007 Ny mesterlære

Læs mere

Social & Sundhed. Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Uddannelsesmateriale, februar 2009. Dokumentnr. 515 728

Social & Sundhed. Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Uddannelsesmateriale, februar 2009. Dokumentnr. 515 728 Social & Sundhed 1 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Ældreområdets organisation og struktur side 5 Lovgrundlag side 5-6 Nøgletal side 6 Visioner, overordnede mål og værdier på ældreområdet side 6-7 Praktikuddannelsen

Læs mere

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Indholdsfortegnelse 1. Generelt for SOPU Nordsjælland 1.1 Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser 1.2 Overordnet bedømmelsesplan 1.3

Læs mere

Emner for MUS Afsnittet indeholder en række forslag til emner, der kan danne inspiration for, hvad der kan drøftes i MUS.

Emner for MUS Afsnittet indeholder en række forslag til emner, der kan danne inspiration for, hvad der kan drøftes i MUS. MUS koncept Indhold Medarbejderudviklingssamtalens formål Afsnittet beskriver formålet med MUS. Samtalen skal dels evaluere det forgange års arbejdsopgaver og udviklingsplaner, dels se fremad med henblik

Læs mere

Personalepolitik for personalet i Børnehaven Kornvænget

Personalepolitik for personalet i Børnehaven Kornvænget Personalepolitik for personalet i Børnehaven Kornvænget En god personalepolitik fremmer interessen og lysten til at udvikle gode arbejdsforhold og fagligt gode rutiner. Det skaber selvstændige medarbejdere,

Læs mere

Før, under og efter samtalen... 16 Kompetenceudviklingsfonden (SCK)... 17 5. Fratrædelse... 18 Ansøgt fratrædelse... 18 Uansøgt fratrædelse...

Før, under og efter samtalen... 16 Kompetenceudviklingsfonden (SCK)... 17 5. Fratrædelse... 18 Ansøgt fratrædelse... 18 Uansøgt fratrædelse... 1 Indholdsfortegnelse 1. Formålet med politikken... 4 2. Rekruttering og ansættelse... 4 Forberedelse... 4 Analyse... 4 Jobprofil... 4 Tidsplan... 5 Ansættelsesudvalg... 5 Løn- og ansættelsesvilkår...

Læs mere

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Hvad er MUS? En medarbejderudviklingssamtale (MUS) er en åben og ligefrem dialog mellem medarbejder og leder. For den enkelte medarbejder er det en mulighed

Læs mere

PERSONALEPOLITIK for BO-VEST

PERSONALEPOLITIK for BO-VEST PERSONALEPOLITIK for BO-VEST Juni 2013 Juni 2013 Side 1 Indholdsfortegnelse Side Oversigt... 4 Mission, vision og målsætninger... 5 Personalepolitiske målsætninger... 5 1. At tiltrække medarbejdere...

Læs mere

Personalepolitik for Roskilde Katedralskole

Personalepolitik for Roskilde Katedralskole Personalepolitik for Roskilde Katedralskole Roskilde Katedralskole skal være en attraktiv arbejdsplads og kunne fastholde og tiltrække kompetente og engagerede medarbejdere. Personalepolitikken skal afspejle

Læs mere

Det faglige udvalg for Ejendomsservice

Det faglige udvalg for Ejendomsservice Det faglige udvalg for Ejendomsservice Vesterbrogade 6D, 4. 1620 København V, Tlf.: 32 54 50 55 E-mail: sus@sus-udd.dk Hjemmeside: www.susudd.dk Praktikvejledning Ejendomsserviceteknikeruddannelsen I kraft15.07.2012

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ...

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ... Retningslinjer for praktikuddannelsen Social- og sundhedsuddannelsen Forord Social- og sundhedsuddannelsen er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning sammen med

Læs mere

Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af erhvervsuddannelserne

Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af erhvervsuddannelserne Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af erhvervsuddannelserne - en kvalitativ undersøgelse blandt praktikvirksomheder DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af erhvervsuddannelserne

Læs mere

MUS-koncept. Retterne, Procesbevillingsnævnet og Domstolsstyrelsen udgør i fællesskab Danmarks Domstole.

MUS-koncept. Retterne, Procesbevillingsnævnet og Domstolsstyrelsen udgør i fællesskab Danmarks Domstole. Domstolsstyrelsen Personalekontoret St. Kongensgade 1-3, 4.sal 1264 KØBENHAVN K Tlf. 70 10 33 22 Fax 70 10 44 55 post@domstolsstyrelsen.dk CVR nr. 21-65-95-09 MPK10788/Sagsbeh. MPK J.nr. 02.09.03.01.2003-3.2

Læs mere

Rekruttering i Vesthimmerlands Kommune Et ledelsesværktøj

Rekruttering i Vesthimmerlands Kommune Et ledelsesværktøj Rekruttering i Vesthimmerlands Kommune Et ledelsesværktøj Rekruttering i Vesthimmerlands Kommune - Et ledelsesværktøj Udarbejdet af HR Afdelingen Himmerlandsgade 27 9600 Aars Tlf.: 9966 7940 hr@vesthimmerland.dk

Læs mere

Vejledningskatalog 2014

Vejledningskatalog 2014 Vejledningskatalog 2014 Indholdsfortegnelse De nationale mål for vejledningen... 4 Basisvejledning fra 7. klasse til det 25. år... 5 Individuel vejledning op til 25 år... 6 Grundskolen... 7 Aktivitetsoversigt

Læs mere

Cykel... 21 Cykelhjelm... 21 Ferie... 22 Fordybelsestid... 22 Fravær... 22 Frokost... 22 Graviditet... 23 Helligdage... 23 Hygiejne... 23 ID-kort...

Cykel... 21 Cykelhjelm... 21 Ferie... 22 Fordybelsestid... 22 Fravær... 22 Frokost... 22 Graviditet... 23 Helligdage... 23 Hygiejne... 23 ID-kort... Indholdsfortegnelse Praktikstedsbeskrivelse for social- og sundhedshjælperuddannelsen i Lejre Kommune... 4 Præsentation af lejre Kommune... 5 Center for Velfærd og Omsorg (CVO)... 6 Forebyggelse og hjælp

Læs mere