RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET"

Transkript

1 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den COM(2016) 797 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om gennemførelsen af ordningen for særlige foranstaltninger for landbruget til fordel for EU's fjernområder (POSEI) DA DA

2 1. INDLEDNING Fjernområderne står på grund af deres geografiske situation (fjern beliggenhed, status som øsamfund, mindre størrelse, vanskelige topografiske og klimatiske forhold) over for særlige socioøkonomiske problemer i forbindelse med forsyningen af vigtige fødevarer og landbrugsprodukter til konsum eller landbrugsproduktion. Fjernområdernes situation er anerkendt i artikel 349 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. Der er blevet indført flere specifikke foranstaltninger i forskellige politikker med henblik på at mindske de eksisterende ulemper, støtte den økonomiske og sociale udvikling og lette adgangen til fordelene ved det indre marked. I den forbindelse er der blevet gennemført særlige foranstaltninger for landbruget gennem den såkaldte POSEI-ordning (særligt program for bestemte regioner som følge af disses afsides beliggenhed og status som øsamfund). 2. POSEI: OPRINDELSE, UDVIKLING OG NUVÆRENDE SITUATION POSEI-ordningen blev oprettet for de franske oversøiske departementer (Guadeloupe, Martinique, Fransk Guyana, Réunion og, siden 2014, Mayotte) i 1989 og indført for De Kanariske Øer, Azorerne og Madeira i I 2006 blev der ved Rådets forordning (EF) nr. 247/2006, som blev vedtaget den 30. januar , foretaget dybtgående ændringer af ordningen med henblik på at optimere fødevareforsyningen og de lokale landbrugsprodukter gennem en programmeringsstrategi. Efterfølgende indsendte de berørte medlemsstater i 2006 omfattende programmer til Kommissionen til godkendelse. Denne forordning blev ændret flere gange for at tage hensyn til revisionen af den fælles markedsordning for sukker og bananer i , sundhedstjekket i 2009 samt andre overførsler af direkte støtte i 2007 og Visse bestemmelser i POSEI-ordningen blev revideret i 2013 som led i tilpasningen til Lissabontraktaten. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 228/2013 blev vedtaget den 13. marts 2013, og både den delegerede retsakt og gennemførelsesretsakten, dvs. Kommissionens forordning (EU) nr. 179/2014 og 180/2014, blev vedtaget henholdsvis den 6. november 2013 og den 20. februar POSEI-ordningen finansieres af Den Europæiske Garantifond for Landbruget (EGFL). I forordning (EU) nr. 228/2013 er der fastsat et årligt loft for hver medlemsstat: de franske oversøiske departementer: 278,41 mio. EUR, De Kanariske Øer: 268,42 mio. EUR og Azorerne og Madeira: 106,21 mio. EUR. Der blev undtagelsesvist tildelt et supplerende engangsbeløb til banansektoren på 40 mio. EUR for EUT L 49 af Hvorved der blev overført en finansiel bevillingsramme fra den fælles markedsordning for sukker og bananer til forordning (EF) nr. 247/ Rådets forordning (EF) nr. 318/2006 EUT L 58 af , s (sukkerreformen) - Rådets forordning (EF) nr. 2013/2006 EUT L 384 af , s (bananreformen) - Rådets forordning (EF) nr. 1276/2007 EUT L 284 af , s (budgetlofter for 2007) - Rådets forordning (EF) nr. 674/2008 EUT L 189 af , s (budgetlofter for 2008) - Rådets forordning (EF) nr. 73/2009 EUT L 30 af , s (sundhedstjekket). 4 EUT L 78 af ; den delegerede retsakt og gennemførelsesretsakten: EUT L 63 af

3 I fjernområderne erstatter POSEI-programmet foranstaltningerne under den første søjle af den fælles landbrugspolitik, bortset fra dem der indgår i den fælles markedsordning for frugt og grøntsager, vin og biavl. Figur 1 i bilaget viser bevillingsrammen for fordelt på medlemsstater. 3. RETSGRUNDLAGET FOR RAPPORTEN I henhold til artikel 32, stk. 3, i forordning (EU) nr. 228/2013 forelægger Kommissionen senest den 30. juni 2015 Europa-Parlamentet eller Rådet en rapport, hvori der redegøres for virkningerne af de foranstaltninger, der er blevet gennemført i henhold til denne ordning. I medfør af artikel 35 5 iværksatte Kommissionen i 2013 en offentlig høring, hvorefter det blev besluttet at iværksætte en ekstern evaluering af POSEI-ordningen for under Refitprogrammet med henblik på at bidrage til den gennemførelsesrapport, der kræves i artikel 32, stk. 2, og fastslå, om der eventuelt kunne være behov for en ændring af ordningen. Den eksterne evalueringseksperts (ADE: Analysis for Economic Decision) arbejde blev udført fra juni 2015 til august Vedtagelsen af denne gennemførelsesrapport fra Kommissionen tager hensyn til resultaterne af den evaluering, der blev udført inden for rammerne af Refitprogrammet, og som formelt afsluttes med udarbejdelsen af et arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene. Denne gennemførelsesrapport vedrører anvendelsen af ordningen i perioden MÅL, ORDNING OG PROGRAMMERING POSEI-ordningen har til formål at bidrage til at nå følgende mål, jf. artikel 2 i forordning (EU) nr. 228/2013: sikring af forsyninger til fjernområderne, primært med vigtige landbrugsprodukter sikring af udviklingen af såkaldt "diversificeret husdyrhold og planteavl" i fjernområderne og opretholdelse af udviklingen og styrkelse af konkurrenceevnen for det traditionelle landbrug. Der er blevet gennemført to kategorier af foranstaltninger under programmerne, nemlig den særlige forsyningsordning (SSA) og støtten til lokal produktion (SLP). Foranstaltningerne skal opfylde EU-lovgivningens bestemmelser og være forenelige med den fælles landbrugspolitik og andre EU-politikker Særlige forsyningsordninger Der er planlagt to former for støtte for at sikre forsyningen med vigtige landbrugsprodukter til konsum, forarbejdning og som rå- og hjælpestoffer til landbruget ved at udligne de ekstraomkostninger, som skyldes deres specifikke ulemper: 5 Hvori der kræves en gennemgang af dets ordninger i lyset af deres generelle effektivitet og de nye rammer for den fælles landbrugspolitik. 3

4 import fra tredjelande: direkte import af udvalgte landbrugsprodukter kan fritages fra de gældende importafgifter. levering af EU-produkter: der kan ydes støtte til forsyning af fjernområderne med EU-produkter. Der er i forordning (EU) nr. 228/2013 fastsat lofter for den særlige forsyningsordning: 72,7 mio. EUR for De Kanariske Øer, 26,9 mio. EUR for de franske oversøiske departementer og 21,2 mio. EUR for Azorerne og Madeira. Mængden af produkter, der skal støttes af den særlige forsyningsordning, fastsættes hvert år på grundlag af foreløbige opgørelser, som udarbejdes af den pågældende medlemsstat. Den særlige forsyningsordning må ikke skade den lokale produktion og dens vækst Støtte til lokal produktion Ordningen for støtte til lokal produktion omfatter lokal produktion, forarbejdning og markedsføring af lokale landbrugsprodukter. Der indgår to former for støtte i POSEI-programmet: Foranstaltninger til fordel for traditionel produktion, der udgør de historiske eksportsektorer (f.eks. bananer i Vestindien og på De Kanariske Øer). Foranstaltninger til fordel for såkaldte diversificerede produkter, normalt til lokalt forbrug (frugt og grøntsager og animalsk produktion). Krydsoverensstemmelse finder anvendelse på betalinger til landbrugere inden for rammerne af den fælles landbrugspolitik og gør disse betalinger betinget af landbrugerens overholdelse af et sæt lovbestemmelser om miljø samt folke-, dyre- og plantesundhed Medlemsstaternes programmering I POSEI-ordningen er foranstaltningerne vedrørende såvel den særlige forsyningsordning som støtten til lokal produktion beskrevet i detaljer i de individuelle programmer. Derfor er hvert nationalt program ret specifikt som følge af de prioriteter, de nationale myndigheder har fastsat for deres landbrugssektor i tæt samarbejde med interessenterne. Disse prioriteter kan tilpasses årligt afhængigt af de udtrykte behov gennem ændringer af programmet (artikel 40 i forordning (EU) nr. 180/2014). Inden den 30. september hvert år indsender medlemsstaterne en årlig rapport om gennemførelsen af deres program for det foregående år (artikel 39, stk. 1) POSEI-programmet for Frankrig Den særlige forsyningsordning er primært orienteret mod landbrugsråvarer til lokale industrier, der forarbejder foder, og til landbrugsfødevareindustrier (26,9 mio. EUR i 2014 eller 10 % af bevillingsrammen for EGFL POSEI). Réunion er den største modtager af støtte fra den særlige forsyningsordning, efterfulgt af Guadeloupe og Martinique. Støtten til lokal produktion omfatter en gruppe af foranstaltninger, der støtter forskellige dele af værdikæden, nemlig støtte til a) bananer (129,1 mio. EUR i 2014), ii) sukker/sukkerrør/rom (74,86 mio. EUR), iii) afgrødediversificeringsprodukter (14 mio. EUR), iv) husdyrbrug (31,55 mio. EUR) 4

5 og v) teknisk bistand (2 mio. EUR). 81,2 % af budgettet for støtten til lokal produktion under EGFL POSEI er gået til traditionel produktion (51,3 % til bananer og 30 % til sukkerrør/sukker/rom). Siden 2009 har Frankrig ydet en supplerende national støtte (40 mio. EUR) alene til diversificeringsforanstaltninger under støtten til lokal produktion POSEI-programmet for Spanien Den særlige forsyningsordning fokuserer på landbrugsprodukter til forarbejdning og direkte konsum (en tildeling på 66,9 mio. EUR for 2014 eller 25 % af rammebevillingen for EGFL POSEI, den højeste andel af den særlige forsyningsordning/støtten til lokal produktion i fjernområderne). I henseende til mål og forvaltning er den særlige forsyningsordning relativt adskilt fra foranstaltningerne under støtten til lokal produktion. Støtten til lokal produktion omfatter tre grupper af foranstaltninger, nemlig støtte til i) frugt og grøntsager (35,7 mio. EUR), ii) bananer (141,1 mio. EUR) og iii) animalsk produktion (24,7 mio. EUR). 72 % af budgettet for støtte til lokal produktion under EGFL POSEI er gået til traditionel produktion (71 % til bananer og 1 % til tomater til eksport). Spanien yder en supplerende national støtte (til ordningen for støtte til lokal produktion), der faldt fra 46,5 mio. EUR i 2009 til 17,3 mio. EUR i POSEI-programmet for Portugal Det portugisiske program omfatter to relativt adskilte delprogrammer, ét for Azorerne (76,7 mio. EUR i 2014) og et andet for Madeira (29,5 mio. EUR mio.) 7. På Azorerne fokuserer den særlige forsyningsordning på korn og andre biprodukter til foderstofindustrien og sektoren for husdyrbrug. Den særlige forsyningsordning på Madeira fokuserer også på produkter, der anvendes som råog hjælpestoffer til animalsk produktion, men i mindre udstrækning, og omfatter produkter til konsum. Den samlede bevillingsramme for den særlige forsyningsordning for 2014 beløber sig til 16,32 mio. EUR (15,5 % af bevillingsrammen for EGLF POSEI). Støtten til lokal produktion på Azorerne omfatter fem foranstaltninger, nemlig støtte til i) animalsk produktion (57,04 mio. EUR), ii) lokale afgrøder (10,71 mio. EUR), iii) forarbejdning (1,18 mio. EUR), iv) markedsføring (1,35 mio. EUR) og v) teknisk bistand (0,5 mio. EUR). 81,1 % af budgettet for støtte til lokal produktion under EGFL POSEI er gået til traditionel produktion (mælk og kød). Støtten til lokal produktion på Madeira er opbygget omkring tre foranstaltninger, nemlig i) basisstøtte til landbrugere (6,5 mio. EUR), støtte til ii) værdikæderne for landbrugsproduktion og husdyrbrug (11 mio. EUR) og iii) markedsføring af lokale produkter (1,6 mio. EUR). 57 % af budgettet for støtten til lokal produktion under EGFL POSEI er gået til traditionel produktion (bananer og vin). 6 Det lader til, at visse sektorer med en høj procentdel af national støtte i POSEI-støtten er blevet berørt af denne nedsættelse (tomater til eksport, husdyrbrug). 7 Fordelingen af beløbet på 106,21 mio. EUR mellem de to delprogrammer er blevet foretaget af de nationale myndigheder. 5

6 Sammenfatning af programmerne Medlemsstaternes strategiske valg for den særlige forsyningsordning/støtten til lokal produktion er ret forskellige, sådan som det fremgår af bilaget i figur 2 vedrørende den særlige forsyningsordning og i figur 3 vedrørende både den særlige forsyningsordning og støtten til lokal produktion. For den særlige forsyningsordning fokuserer Azorerne og de franske fjernområder på korn og på andre biprodukter til foderstofsektoren. De Kanariske Øer, der tillægger den særlige forsyningsordning (25 % af bevillingsrammen for POSEI) størst betydning, og Madeira fokuserer også på produkter til direkte konsum og på støtte til forarbejdning. I alle fjernområder ydes støtten til lokal produktion primært til de traditionelle eksportsektorer, der udgjorde 75 % af det samlede budget for foranstaltninger under støtten til lokal produktion i perioden Den omstændighed, at en stor del af støtten gik til disse sektorer i hele perioden, bekræfter den betydning, medlemsstaterne tillægger deres opretholdelse. Størstedelen af den traditionelle produktion opretholdt sin bevillingsramme i perioden bortset fra mælkesektoren på Azorerne, hvor bevillingsrammen er blevet forhøjet med 10 %. Det samlede budget for "diversificeringsprodukter" er steget med 34 % fra 2014 for de fleste fjernområder, men er forblevet stabilt for De Kanariske Øer og er faldet på Madeira. 5. DEN FINANSIELLE GENNEMFØRELSE Den samlede gennemførelsesprocent er høj, sådan som det fremgår af de årlige gennemførelsesrapporter fra medlemsstaterne: for Spanien steg den fra 72 % i 2006 til 99 % i 2014, for Frankrig fra 86 % til 98 % og for Portugal fra 96 % i 2007 til 98 % i De detaljerede udgifter under bevillingsrammen for er vist i tabel 1 i bilaget. 6. VURDERING AF ORDNINGEN 6.1. Forsyningsgaranti for landbrugsprodukter POSEI-programmerne sikrede forsyning med de produkter, som fjernområderne specifikt har udvalgt inden for den særlige forsyningsordnings budgetmæssige begrænsninger, og udlignede ekstraomkostningerne. I referenceperioden blev de foreløbige forsyningsopgørelser fra medlemsstaterne vedrørende den særlige forsyningsordning næsten udelukkende anvendt til levering af produkter fra EU og ikke fra tredjelande undtagen på De Kanariske Øer og i mindre grad Madeira. En casestudie vedrørende korn og mælkepulver viser, at støtten fra den særlige forsyningsordning mindsker ekstraomkostningerne som følge af områdernes "meget fjerne beliggenhed" med mellem 45 % og 80 % Sammenhæng mellem den særlige forsyningsordning og støtten til lokal produktion Alt i alt er instrumenterne under den særlige forsyningsordning og støtten til lokal produktion blevet gennemført på en sammenhængende måde. I de fleste tilfælde er de produkter, der er blevet støttet under den særlige forsyningsordning, forskellige fra dem, der er blevet støttet under ordningen for støtte til lokal produktion. Der er således ingen konkurrence mellem dem. I nogle få situationer, hvor der kunne være 6

7 en konkurrence mellem dem, som f.eks. for kød på De Kanariske Øer, begunstiges de lokale produkter, der støttes af ordningen for støtte til lokal produktion, med en højere støtte end produkter, der støttes af den særlige forsyningsordning Opretholdelse af landbrugsaktiviteter POSEI-støtten har gjort det lettere at opretholde landbrugsproduktionen udtrykt i mængde, areal og i mindre udstrækning antal landbrugere i de fleste sektorer og har sikret beskæftigelse for ca personer og ÅAE 8 i hele værdikæden i alle fjernområder. POSEI-programmet har også i høj grad ydet indkomststøtte. Programmerne var effektive med hensyn til at dække de fleste (hvis ikke alle) behov i hele perioden, selv om disse tiltag er bedre tilpasset nogle regioner end andre afhængigt af typen af behov og produktionsaktiviteternes budgetmæssige vægt. Fordelingen af POSEI-støtten varierede betydeligt mellem modtagerne og kan forklares ved de gamle traditionelle landbrugsstrukturer. POSEI-støtten synes at have begrænset virkning for forbedringen af konkurrenceevnen, fordi støtten hovedsagelig går til at begrænse driftsomkostningerne. Men andre støtteinstrumenter, navnlig under Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL), støtter foranstaltninger til styrkelse af konkurrenceevnen i de berørte landbrugssektorer Traditionel produktion I banansektoren har POSEI bidraget til opretholdelse af produktionen i de fire fjernområder. Dyrkningsarealerne forblev stabile på Martinique og Madeira og voksede med 3,2 % om året på Guadeloupe. Produktionsmængden forblev stabil på De Kanariske Øer og Madeira og steg på Martinique (4,3 % om året) og Guadeloupe (8,6 %). Bestræbelserne har fokuseret på at mindske produktionsomkostningerne og fremme kvalitetsstandarder, markedsføringsstrategier og anvendelse af mærkning (dvs. "Plátano de Canarias" og "banane française"). Der er endvidere gjort bestræbelser på at reducere anvendelsen af pesticider som i "planen for bæredygtige bananer" i Vestindien. Sektoren er bekymret over de nuværende og kommende forhandlinger med tredjelande, navnlig Latinamerika, om adgang på præferencevilkår til EU-markedet for bananer, som er produceret i områder, hvor arbejdskraften er billigere. I sukkersektoren har POSEI-støtten bidraget til at opretholde produktionen og dyrkningsarealerne. Antallet af producenter er faldet i løbet af perioden, samtidig med at der har været en vækst i bedrifternes størrelse. POSEI støtter især de priser på sukkerrør, der betales til producenterne, mens udviklingsplanen for landdistrikterne og forskningsaktiviteter tager fat på problemer vedrørende konkurrenceevnen (f.eks. genbeplantning, udvikling af nye sorter og driftsmetoder i landbruget). Sektoren fremhæver den store betydning af at opretholde sukkerrørsproduktionen, selv med udviklingen af supplerende landbrugsaktiviteter på disse bedrifter, under hensyntagen til den socioøkonomiske virkning af denne produktion, navnlig på Guadeloupe og Réunion. Sektoren er bekymret over afskaffelsen af sukkerkvoterne i 2017 og over de aktuelle forhandlinger med tredjelande om adgang til EU-markedet for særlige former for sukker, der også produceres i fjernområderne. Produktionsarealet for tomater til eksport faldt stærkt på De Kanariske Øer fra ha i 2006 til 787 ha i 2014, til trods for at der blev iværksat en 8 Årsarbejdsenheder. 7

8 omstruktureringsplan i Sektoren har mistet sin vigtigste komparative fordel, der byggede på koncentrationen af eksport til de europæiske markeder i vintermånederne, på grund af konkurrence fra Marokko, det spanske fastland og den nye produktion i Nord- og Centraleuropa. Der er et markant fald i markedsandelen. Der blev for nylig, dvs. i 2016, iværksat en ny plan med henblik på at opretholde det nuværende dyrkningsareal og den nuværende produktion. POSEI har bidraget til opretholdelsen af mælkeproduktionen på Azorerne. Selv om det samlede antal bedrifter, der er specialiseret i mælkeproduktion, er faldende (-3 % om året), er faldet mindre end i EU (-5 %). Til trods for faldet i malkekvægsbedrifter er produktionen steget, navnlig på grund af en stigning i det gennemsnitlige antal køer pr. bedrift. Valoriseringen af lokal frisk mælk er ret lille og kunne forbedres ved at udnytte mælkens kvalitet eller regionens image. Sektorens er især bekymret over virkningen af afskaffelsen af mælkekvoterne i POSEI har også bidraget til opretholdelsen af kødsektoren på Azorerne, der traditionelt er tæt knyttet til mælkeproduktion. Produktionen er steget i de sidste år af perioden. De arealer, der anvendes til oksekødsproduktion, er mere end fordoblet siden 1999, og antallet af dyr i oksekødssektoren også er steget. Vinproduktionen på Madeira er næsten blevet opretholdt i perioden både udtrykt i producerede mængder og dyrkede arealer (-1,1 %) Diversificering af produktionen Omfanget af støttet produktion inden for diversificeret husdyrhold og planteavl har stabiliseret sig i løbet af perioden (udtrykt i mænger) med visse undtagelser (fjerkræ på Guadeloupe, frugt og grøntsager på Martinique, svine- og oksekød på Madeira og vinsektoren). Den lokale diversificeringsproduktion omfattede (maksimalt) % af behovet for kød- og mejeriprodukter (men %, hvis man kun medtager friske produkter), og ca. 40 % for frugt og grøntsager (men næsten 80 % på Réunion og over 90 % på Guyana). Alt i alt er den lokale diversificeringsproduktion blevet opretholdt for de fleste produkter i perioden. Hele værdikæden blev taget op gennem forskellige støtteforanstaltninger, navnlig forarbejdning og markedsføring. I de franske fjernområder og på Madeira er andelen af foranstaltninger til støtte for forarbejdning og lokal markedsføring meget større end støtten til produktion. Støtten var mere orienteret mod produktion på De Kanariske Øer og Azorerne. En vis del af den lokale produktion syntes at være under pres fra lavprisimport, navnlig husdyrbrug med import af frosset kød eller produktion af frugt og grøntsager på Martinique, Guadeloupe og De Kanariske Øer. I alle fjernområder var udfordringen at have levedygtige producentorganisationer og forarbejdningsværktøjer og at være i stand til at sikre afsætningsmuligheder for lokal produktion på det lokale marked under forhold, hvor der hersker stærk konkurrence fra billigere importerede produkter Medvirken til opfyldelse af målene for den fælles landbrugspolitik POSEI-programmerne bidrog til de fleste mål for den fælles landbrugspolitik. POSEI-støtten har gjort det nemmere at opretholde produktionsniveauet i de fleste sektorer og således i betydelig grad støttet landbrugernes indkomst på en stabil måde og dermed sikret en levedygtig fødevareproduktion. I nogle fjernområder tackles den bæredygtige forvaltning primært gennem krydsoverensstemmelseskrav, der har ført 8

9 til bæredygtige driftsmetoder i landbruget. POSEI-programmerne støtter navnlig produktionsaktiviteter i fjernereliggende områder og bidrager til at sikre en afbalanceret territorial udvikling. Der er en stærk sammenhæng mellem POSEI-programmerne og udviklingsplanen for landdistrikterne. Dette er afgørende for at nå målene med den fælles landbrugspolitik i betragtning af den stærke indbyrdes forbindelse mellem de to former for støtte. Der er blevet identificeret talrige synergier mellem POSEI og udviklingsplanen for landdistrikterne (uddannelse, etablering af unge landbrugere og investeringer støttet af udviklingsplanen for landdistrikterne og produktion støttet af POSEI). Sammenhængen med den nationale støtte, andre foranstaltninger under den fælles landbrugspolitik (vin, frugt og grøntsager) og programmer under Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU) er også stærk. Komplementariteten med foranstaltningerne under den fælles markedsordning for frugt og grøntsager kunne dog forbedres POSEI-ordningens relevans Der er blevet udført en analyse for at fastslå, om de nuværende foranstaltninger under den fælles landbrugspolitik (grundbetalingsordningen, der blev indført med reformen af den fælles landbrugspolitik i 2013) er i stand til at dække fjernområdernes specifikke behov. Analysen viser, at disse behov i fjernområderne ikke ville være fuldt dækket af de nuværende foranstaltninger under den fælles landbrugspolitik. Uden den særlige POSEI-ordning kunne risikoen for at opgive produktionen indvirke negativt på dækningen af en række specifikke behov såsom beskæftigelse, miljøproblemer eller fjernområdernes territoriale dimension EU-merværdi Som det allerede fremgår af punkt 6.5, er de nuværende instrumenter under den fælles landbrugspolitik ikke fuldt ud tilpasset fjernområderne. POSEI-ordningen egner sig godt til at tackle de udfordringer, der er omhandlet i artikel 349 i traktaten, navnlig gennem programmeringsprincippet, der muliggør hurtig indgriben ved at tilpasse støtten til bestemte situationer. På politisk plan vurderes EU-merværdien hovedsagelig positivt, idet det på EU-plan anerkendes, at fjernområderne står over for en række alvorlige fælles forhindringer, der kræver specifikke foranstaltninger som fastsat i artikel 349 i traktaten. POSEI viste sig også værdifuld med hensyn til gennemførelsen af kvalitets- og miljøkrav. For så vidt angår programmernes udformning og gennemførelse viste det sig også at være positivt med hensyn til den fleksibilitet, som medlemsstaterne har til at fastlægge deres programmer på grundlag af deres specifikke behov, samtidig med at de fælles overordnede mål opfyldes, og der skabes sammenhæng mellem de forskellige programmer. Det har også fremmet en mere resultatorienteret forvaltningskultur Programmets administration og forvaltning Administrationen og forvaltningen af POSEI-programmet er blevet forbedret over tid, navnlig takket være den forenkling, der blev indført ved forordning (EU) nr. 180/2014 for så vidt angår ændringerne af foranstaltningerne. De årlige gennemførelsesrapporter, hvori der bl.a. rapporteres om indikatorer i tilknytning til de lovgivningsmæssige mål, er også blevet forbedret, navnlig i de senere år, selv om der ifølge de berørte fjernområder fortsat er forskelle (med hensyn til format, 9

10 tidsserier, produktgrupper osv.) Udviklingen af et elektronisk forvaltningssystem mindskede den administrative byrde, navnlig for den særlige forsyningsordning. Strategien for hver produktionssektor og for den specifikke landbrugssituation for hvert fjernområde bør dog være mere detaljeret i programmet, herunder ved yderligere at udvikle specifikke indikatorer, som skal anføres i den årlige gennemførelsesrapport. Indholdet af gennemførelsesrapporten som omhandlet i artikel 39, stk. 1, i denne forordning bør præciseres og forenkles for at lette rapporteringsprocessen Generelle resultater Alle de udfordringer i fjernområderne, der er omhandlet i artikel 349 i traktaten, er allerede tacklet i POSEI-programmerne gennem et væsentligt bidrag til landbrugernes indkomster. Fjern beliggenhed og status som øsamfund, der indebærer højere transportomkostninger, tackles direkte gennem støtte fra den særlige forsyningsordning. Endvidere er der afsidesliggende områder eller øer i fjernområderne, hvor støtten til lokal produktion er væsentlig for opretholdelsen af landbrugsaktiviteter og hele sektorens levedygtighed. Den komplekse topografi begrænser landbrugsarealerne og medfører mindre landbrugsbedrifter, hvilket igen fører til højere produktionsomkostninger og vanskeliggør stordriftsfordele. De små arealer betyder, at der er knaphed på dyrkningsarealer. Nogle fjernområder er ofte udsat for ugunstige vejrforhold, som påvirker landbrugsproduktionen. POSEI er særligt tilpasset til at håndtere de tre sidste udfordringer, navnlig ved at tillade koblet støttet til lokale producenter samt styrke hele værdikæden i disse vanskelige situationer. Programmet kan også hurtigt ændres i tilfælde af meget ugunstige hændelser. Virkningen af disse programmer styrkes gennem synergier og komplementaritet, navnlig med udviklingsplanen for landdistrikterne og national støtte. 7. ANBEFALINGER 7.1. Foreslåede ændringer til EU-forordningen Under hensyn til vurderingen af den ordning, der er beskrevet i punkt 6, anses en ændring af grundforordningen (forordning (EU) nr. 228/2013 ikke for nødvendig. Som allerede anført i punkt 6.7 bør gennemførelsesforordning (EU) nr. 180/2014 ændres med henblik på at præcisere og forenkle listen over oplysninger som beskrevet i artikel 39, stk. 1, og medtages i den årlige rapport for at forbedre rapporteringsprocessen Anbefalinger til medlemsstaterne Medlemsstaterne bør fastlægge en klarere strategi i deres program, som fremhæver de generelle mål og kvantificerer de specifikke mål gennem passende indikatorer. Denne strategi bør i) fremhæve de særlige forhold, der gælder for landbrug og bedriftsstrukturer i hvert fjernområde, ii) fastlægge bidraget til målene for den fælles landbrugspolitik navnlig med hensyn til bæredygtig produktion og iii) præcisere komplementariteten mellem den særlige forsyningsordning og støtten til lokal produktion, mellem POSEI, udviklingsplanen for landdistrikterne, national støtte og den fælles markedsordning, navnlig for frugt og grøntsager. 10

11 En yderligere styrkelse af sammenhængen med udviklingsplanen for landdistrikterne burde også fremme konkurrenceevnen. Medlemsstaterne bør være særligt opmærksomme på fordelingen af støtten mellem forskellige typer af bedrifter eller sektorer i visse fjernområder med henblik på at mindske forskellene i indkomst mellem støttemodtagere og sektorer og styrke dækningen af specifikke behov. Medlemsstaterne bør yderligere udvikle bæredygtige driftsmetoder i landbruget, herunder ved at styrke ikkeprisbaseret konkurrenceevne 9. Dette omfatter en bred vifte af elementer såsom produktkvalitet (økologisk produktion eller anden mærkning og certificering), anvendelse af relevante teknologiske fremskridt, miljøkrav osv. Produktdifferentiering gennem ikkeprisbaseret konkurrenceevne kunne udvikles yderligere (brunt sukker, bæredygtige bananer, frisk mælk, vin med beskyttet oprindelsesbetegnelse (BOB) osv.) sammenlignet med konventionelle råvarer, med hensyn til hvilke fjernområderne ikke har nogen komparativ fordel. Udvekslingen af god praksis med andre fjernområder bør også forbedres. Rapporteringen bør forbedres, navnlig med henblik på bedre at vurdere opfyldelsen af målene, herunder for den særlige forsyningsordning, og bedre beskrive situationen for landbrugssektoren og dens udvikling, herunder prisovervågning og den lokale produktions konkurrencemæssige situation med hensyn til import. Der bør rapporteres mere fyldestgørende om resultatindikatorerne. Medlemsstaterne bør rapportere mere om den nationale støtte, der vedtages i overensstemmelse med artikel 23 i forordning (EU) nr. 228/2013. De bør også sikre den faktiske betaling af yderligere national støtte (artikel 23, stk. 2), navnlig hvis denne støtte udgør en stor procentdel af den samlede bevillingsramme. 8. KONKLUSIONER De samlede resultater af POSEI-programmerne i perioden synes at være ret positive, navnlig med hensyn til deres evne til at tackle de særlige udfordringer for landbruget, som er knyttet til fjernområdernes særlige geografiske beliggenhed, jf. artikel 349 i TEUF: Den særlige forsyningsordning mindskede forskellen i pris på de støttede produkter i fjernområderne sammenlignet med fastlandet, og støtten til lokal produktion fremmede opretholdelsen af landbrugsproduktion. POSEI synes at være afgørende for opretholdelsen af den traditionelle produktion og såkaldte "diversificeringsproduktion" i disse områder og for sikringen af en tilstrækkelig forsyning af landbrugsprodukter. POSEI er forenelig med målene for den nye fælles landbrugspolitik, men bør ikke erstattes af de nye regler for den fælles landbrugspolitik fra 2013 (direkte betalinger). I modsat fald kunne nedlæggelse af produktionen få negative følger for beskæftigelsen og miljøproblemerne i fjernområderne og/eller deres territoriale dimension. 9 Ikkeprismæssig eller strukturel konkurrenceevne er evnen til at skille produkter og/eller tjenester ud gennem andre konkurrencemæssige fordele end prisen. Opbygningen af disse former for konkurrencemæssige fordele er baseret på kundernes opfattelse af udbuddet. 11

12 Det anbefales derfor at opretholde den nuværende grundforordning. Gennemførelsesforordningen bør ændres for at præcisere og forenkle rapporteringen om programmerne. Medlemsstaterne bør også tage hensyn til resultaterne af og anbefalingerne i denne rapport med henblik på at tilpasse deres programmer for yderligere at forbedre effektiviteten af anvendelsen af foranstaltningerne, udformningen af programmerne og styrke komplementariteten med andre former for støtte inden for rammerne af den fælles landbrugspolitik, navnlig for at øge den lokale produktions konkurrenceevne. Bilag: Fordeling af rammebevillingen og fordelingen af den særlige forsyningsordning efter type af endeligt forbrug. 12

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.3.2015 COM(2015) 141 final 2015/0070 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om fastsættelse i henhold til forordning (EU) nr. 1306/2013 af tilpasningssatsen

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0796 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0796 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0796 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.12.2016 COM(2016) 796 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om gennemførelsen af ordningen

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om ændring af beslutning 2004/162/EF med henblik på anvendelse heraf i Mayotte fra den 1.

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om ændring af beslutning 2004/162/EF med henblik på anvendelse heraf i Mayotte fra den 1. EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 24.1.2014 COM(2014) 24 final 2014/0010 (CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om ændring af beslutning 2004/162/EF med henblik på anvendelse heraf i Mayotte fra den 1. januar

Læs mere

KOMMISSIONENS SVAR PÅ REVISIONSRETTENS SÆRBERETNING "MÅLRETNING AF STØTTE TIL MODERNISERING AF LANDBRUGSBEDRIFTER"

KOMMISSIONENS SVAR PÅ REVISIONSRETTENS SÆRBERETNING MÅLRETNING AF STØTTE TIL MODERNISERING AF LANDBRUGSBEDRIFTER EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.4.2012 COM(2012) 166 final KOMMISSIONENS SVAR PÅ REVISIONSRETTENS SÆRBERETNING "MÅLRETNING AF STØTTE TIL MODERNISERING AF LANDBRUGSBEDRIFTER" KOMMISSIONENS SVAR PÅ

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.3.2013 COM(2013) 159 final 2013/0087 (COD) C7-0079/2013 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om fastlæggelse af en tilpasningssats for direkte betalinger

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.7.2011 KOM(2011) 443 endelig 2011/0192 (CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode DA DA BEGRUNDELSE

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 21.11.23 KOM(23) 71 endelig 23/275 (CNS) BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET om produktionstendenserne i de forskellige medlemsstater og virkningen

Læs mere

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. marts 2005 (OR. en) AA 21/2/05 REV 2 TILTRÆDELSESTRAKTAT: TILTRÆDELSESAKT, BILAG VIII UDKAST TIL RETSAKTER

Læs mere

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0318 Offentligt

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0318 Offentligt Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0318 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 27.6.2007 KOM(2007) 318 endelig 2007/0131 (CNS) Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af

Læs mere

DEN FÆLLES LANDBRUGSPOLITIKS ANDEN SØJLE: POLITIKKEN FOR UDVIKLING AF LANDDISTRIKTERNE

DEN FÆLLES LANDBRUGSPOLITIKS ANDEN SØJLE: POLITIKKEN FOR UDVIKLING AF LANDDISTRIKTERNE DEN FÆLLES LANDBRUGSPOLITIKS ANDEN SØJLE: POLITIKKEN FOR UDVIKLING AF LANDDISTRIKTERNE Ved den seneste reform af den fælles landbrugspolitik blev strukturen med denne politiks to søjler bevaret, og udvikling

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0713 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0713 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0713 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.11.2016 COM(2016) 713 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udgifter under EGFL Alarmsystemet

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.3.2014 COM(2014) 181 final 2014/0101 (CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om ændring af beslutning 2004/162/EF om særtoldordningen i de franske oversøiske departementer

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.12.2016 COM(2016) 784 final 2016/0388 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 9.6.2009 KOM(2009) 259 endelig 2009/0075 (CNS) C7-0104/09 Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Portugal til at anvende reducerede

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om udgifter under EGFL. Alarmsystemet nr /2016

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om udgifter under EGFL. Alarmsystemet nr /2016 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.12.2016 COM(2016) 807 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udgifter under EGFL Alarmsystemet nr. 11-12/2016 DA DA INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

8485/15 nd/top/ipj 1 DGB 1

8485/15 nd/top/ipj 1 DGB 1 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. maj 2015 (OR. en) 8485/15 NOTE fra: til: Specialkomitéen for Landbrug Rådet Tidl. dok. nr.: 7524/2/15 REV 2 Vedr.: AGRI 242 AGRIORG 26 AGRILEG 100 AGRIFIN

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.11.2014 COM(2014) 705 final 2014/0333 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.6.2017 COM(2017) 297 final 2017/0127 (CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om ændring af Rådets afgørelse nr. 189/2014/EU af 20. februar 2014 om bemyndigelse af Frankrig

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0208 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0208 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0208 Offentligt EUROPA KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.4.2016 COM(2016) 208 final 2016/0111 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1370/2013

Læs mere

DEN FÆLLES LANDBRUGSPOLITIKS FØRSTE SØJLE: I DEN FÆLLES MARKEDSORDNING FOR LANDBRUGSPRODUKTER

DEN FÆLLES LANDBRUGSPOLITIKS FØRSTE SØJLE: I DEN FÆLLES MARKEDSORDNING FOR LANDBRUGSPRODUKTER DEN FÆLLES LANDBRUGSPOLITIKS FØRSTE SØJLE: I DEN FÆLLES MARKEDSORDNING FOR LANDBRUGSPRODUKTER Den fælles markedsordning omfatter markedsforanstaltningerne under den fælles landbrugspolitik. Reformer af

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.12.2007 KOM(2007) 802 endelig 2007/0281 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1234/2007 om en fælles markedsordning

Læs mere

10456/14 bb/bmc/ams/hsm 1 DGB 1 B

10456/14 bb/bmc/ams/hsm 1 DGB 1 B RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 10. juni 2014 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2014/0014 (COD) 2014/0013 (NLE) 10456/14 AGRI 406 AGRIFIN 90 AGRIORG 96 CODEC 1393 NOTE fra: til: Formandskabet

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.12.2010 KOM(2010) 772 endelig 2010/0372 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 378/2007 for så vidt angår

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om udgifter under EGFL Alarmsystemet Nr. 5-7/2016

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om udgifter under EGFL Alarmsystemet Nr. 5-7/2016 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.7.2016 COM(2016) 487 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udgifter under EGFL Alarmsystemet Nr. 5-7/2016 DA DA INDHOLDSFORTEGNELSE 1.

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.3.2014 COM(2014) 117 final 2014/0064 (CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om bemyndigelse af Portugal til at anvende en reduceret punktafgiftssats i den selvstyrende

Læs mere

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Lanbrug Den 11. juli 2006 og Fiskeri

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Lanbrug Den 11. juli 2006 og Fiskeri Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 575 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Lanbrug Den 11. juli 2006 og Fiskeri./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering grundnotat

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 17.7.2012 2011/0177(APP) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter til Budgetudvalget

Læs mere

Forslag til en. ændring af et kommissionsforslag COM(2012) 496 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til en. ændring af et kommissionsforslag COM(2012) 496 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Strasbourg, den 12.3.2013 COM(2013) 146 final 2011/0276 (COD) Forslag til en ændring af et kommissionsforslag COM(2012) 496 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om fælles bestemmelser

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Chile om handel med økologiske produkter

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Chile om handel med økologiske produkter EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.12.2016 COM(2016) 771 final 2016/0383 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Chile om handel med økologiske

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.11.2014 COM(2014) 693 final 2014/0325 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.5.2016 COM(2016) 299 final 2016/0153 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2013 COM(2013) 776 final 2013/0384 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0031 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen/departementet Sagsnr.: 14-80-00008/24841 Den 28. februar 2014 FVM 247 GRUNDNOTAT

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.5.2015 COM(2015) 202 final 2015/0105 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 18.7.2013 2013/2097(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om bevarelse af mælkeproduktion i bjergområder, ugunstigt stillede områder

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. november 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. november 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. november 2017 (OR. en) 14453/17 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 15. november 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: AGRI 631 AGRIFIN 116 AGRIORG 113 DELACT 223

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0678 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0678 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0678 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.9.2013 COM(2013) 678 final 2013/0325 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.6.2016 COM(2016) 414 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET med en vurdering som krævet i artikel 24, stk. 3, og artikel 120, stk. 3, tredje

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.5.2015 COM(2015) 201 final 2015/0104 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.7.2013 SWD(2013) 252 final ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om udgifter under EGFL Alarmsystemet nr. 8-10/2015

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om udgifter under EGFL Alarmsystemet nr. 8-10/2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.12.2015 COM(2015) 651 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udgifter under EGFL Alarmsystemet nr. 8-10/2015 DA DA INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.11.2013 COM(2013) 781 final 2013/0387 (CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode DA DA BEGRUNDELSE

Læs mere

Modernisering af momsreglerne for e-handel mellem virksomheder og forbrugere på tværs af grænserne. Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING

Modernisering af momsreglerne for e-handel mellem virksomheder og forbrugere på tværs af grænserne. Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 1.12.2016 COM(2016) 756 final 2016/0372 (NLE) Modernisering af momsreglerne for e-handel mellem virksomheder og forbrugere på tværs af grænserne Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.12.2016 COM(2016) 783 final 2016/0387 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0648 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0648 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0648 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.10.2016 COM(2016) 648 final 2016/0316 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse på Den Europæiske Unions

Læs mere

SKRIFTLIG FORELÆGGELSE AF EKSTRAORDINÆRT RÅDSMØDE (LANDBRUG OG FISKE-

SKRIFTLIG FORELÆGGELSE AF EKSTRAORDINÆRT RÅDSMØDE (LANDBRUG OG FISKE- Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2.1 Kontoret for europapolitik og internationale relationer Den 6. juni 2011 FVM 896 SKRIFTLIG FORELÆGGELSE AF EKSTRAORDINÆRT RÅDSMØDE (LANDBRUG OG FISKE-

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 2015/2226(INI) 6.4.2016 UDKAST TIL BETÆNKNING om, hvordan den fælles landbrugspolitik kan forbedre beskæftigelsen i landdistrikterne

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 8.5.2008 KOM(2008) 247 endelig 2008/0088 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1782/2003 om fastlæggelse af fælles

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.9.2016 COM(2016) 564 final 2016/0269 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne af en aftale i form af en brevveksling mellem

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. maj 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. maj 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. maj 2017 (OR. en) 9533/17 AGRI 281 AGRIORG 51 DELACT 86 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 19. maj 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør,

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2009R0073 DA 01.07.2013 011.002 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 73/2009 af 19. januar 2009 om fælles regler

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 1. december 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 1. december 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 1. december 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0372 (NLE) 14821/16 FISC 208 ECOFIN 1112 IA 127 FORSLAG fra: modtaget: 1. december 2016 til: Komm. dok.

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING *** KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.8.2003 KOM(2003) 525 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 527/2003 om tilladelse til udbud og levering

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0134 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0134 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0134 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.3.2016 SWD(2016) 56 final ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUME AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument

Læs mere

9195/16 ams/aan/ipj 1 DG B 3A - DG G 1A

9195/16 ams/aan/ipj 1 DG B 3A - DG G 1A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. juni 2016 (OR. en) 9195/16 ECOFIN 447 UEM 194 SOC 311 EMPL 207 COMPET 281 ENV 326 EDUC 181 RECH 173 ENER 189 JAI 435 NOTE fra: til: Komm. dok. nr.: Vedr.:

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt 12. april 2013 Samlenotat om Europa- Parlamentets og Rådets Forordning om den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligt Stillede. COM(2012)

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.12.2015 COM(2015) 646 final 2015/0296 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår varigheden

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.5.2016 COM(2016) 301 final 2016/0154 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM FORLØBET AF AFKOBLINGSPROCESSEN

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM FORLØBET AF AFKOBLINGSPROCESSEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.9.2013 COM(2013) 617 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM FORLØBET AF AFKOBLINGSPROCESSEN DA DA RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

BILAG. til. KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr.../..

BILAG. til. KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr.../.. EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.8.2014 C(2014) 6232 final ANNEXES 1 to 3 BILAG til KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr..../.. om midlertidige ekstraordinære støtteforanstaltninger for producenter

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.5.2015 C(2015) 3462 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015 om ændring af delegeret forordning (EU) nr. 639/2014 for så vidt angår betingelserne

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 24.2.2015 COM(2014) 720 final 2014/0342 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om ophævelse af Rådets beslutning 77/706/EØF om en målsætning på fællesskabsplan for nedsættelse

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål 2. oktober 2001 FORELØBIG 2001/0142(CNS) 2001/0169(CNS) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål til Udvalget

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 18. oktober 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 18. oktober 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 18. oktober 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0259 (NLE) 13354/17 N 36 EEE 39 AGRI 560 FORSLAG fra: modtaget: 17. oktober 2017 til: Komm. dok. nr.:

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 23.10.2013 2013/0192(COD) ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0190 (COD) 11483/17 PECHE 302 CODEC 1282 FORSLAG fra: modtaget: 16. august 2017 til: Komm. dok. nr.:

Læs mere

Grønlandsudvalget 2014-15 GRU Alm.del Bilag 18 Offentligt

Grønlandsudvalget 2014-15 GRU Alm.del Bilag 18 Offentligt Grønlandsudvalget 2014-15 GRU Alm.del Bilag 18 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.2.2015 COM(2015) 45 final 2015/0028 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring

Læs mere

P7_TA(2013)0542. Indførsel af ris med oprindelse i Bangladesh ***I

P7_TA(2013)0542. Indførsel af ris med oprindelse i Bangladesh ***I P7_TA(203)0542 Indførsel af ris med oprindelse i Bangladesh ***I Europa-Parlamentets ændringer af 0. december 203 til forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om indførsel af ris med oprindelse

Læs mere

Vejledning om godkendelse af producentorganistioner inden for frugt- og grøntsagssektoren

Vejledning om godkendelse af producentorganistioner inden for frugt- og grøntsagssektoren Vejledning om godkendelse af producentorganistioner inden for frugt- og grøntsagssektoren Januar 2005 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.8.2007 KOM(2007) 489 endelig 2007/0178 (CNS) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET Forenkling: Ændring af forordning

Læs mere

Europaudvalget og Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri EU-konsulenten. Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 7.

Europaudvalget og Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri EU-konsulenten. Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 7. Europaudvalget og Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 7. november 2008 Grønbog om landbrugsprodukters kvalitet: produktstandarder,

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.9.2014 COM(2014) 593 final 2014/0275 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om suspension af visse indrømmelser vedrørende indførsel til Unionen

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.12.2015 COM(2015) 648 final 2015/0295 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.12.2011 K(2011) 9585 endelig KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.12.2011 om ændring af forordning (EF) nr. 1569/2007 om indførelse af en mekanisme

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0405 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0405 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0405 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.6.2014 COM(2014) 405 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Danmarks nationale reformprogram for 2014

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 27. juni 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 27. juni 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 27. juni 2017 (OR. en) 10694/17 FIN 416 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 27. juni 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne af

Læs mere

7144/16 ams/fh/hm 1 DGE 1A

7144/16 ams/fh/hm 1 DGE 1A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 18. marts 2016 (OR. en) 7144/16 I/A-PUNKTSNOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet ENV 170 FIN 177 AGRI 136 IND 54 SAN 100 De Faste Repræsentanters Komité/Rådet

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0106 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0106 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0106 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.2.2013 COM(2013) 106 final 2013/0063 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om handelsordninger

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.6.2015 C(2015) 4157 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015 om supplerende bestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr.

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0668 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0668 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0668 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.10.2016 COM(2016) 668 final 2016/0329 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af en aftale i form af brevveksling

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.7.2015 COM(2015) 352 final 2015/0154 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udøvelse af de delegerede beføjelser, der tillægges Kommissionen i henhold

Læs mere

SAMHØRIGHEDSPOLITIK 2014-2020

SAMHØRIGHEDSPOLITIK 2014-2020 FINANSIELLE INSTRUMENTER I SAMHØRIGHEDSPOLITIK 2014-2020 SAMHØRIGHEDSPOLITIK 2014-2020 Rådet for Den Europæiske Union godkendte formelt de nye regler og den nye lovgivning vedrørende næste runde af EU

Læs mere

Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0421 Offentligt

Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0421 Offentligt Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0421 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.8.2017 COM(2017) 421 final 2017/0188 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af gennemførelsesafgørelse

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.2.2015 C(2015) 861 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 20.2.2015 om ændring af forordning (EF) nr. 376/2008 for så vidt angår forpligtelsen til at

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 15.4.2015 2014/2236(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om socialt iværksætteri og social innovation til bekæmpelse af arbejdsløshed

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Sveriges nationale reformprogram for 2015

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Sveriges nationale reformprogram for 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 276 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Sveriges nationale reformprogram for 2015 og med Rådets udtalelse om Sveriges konvergensprogram

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om AIEM-afgiftsordningen for De Kanariske Øer

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om AIEM-afgiftsordningen for De Kanariske Øer EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.3.2014 COM(2014) 171 final 2014/0093 (CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om AIEM-afgiftsordningen for De Kanariske Øer DA DA BEGRUNDELSE 1. BAGGRUND FOR FORSLAGET

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0004 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0004 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0004 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.01.2006 KOM(2006) 4 endelig 2006/0003 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om særlige foranstaltninger

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 21. januar 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 21. januar 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 21. januar 2015 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2015/0010 (APP) 5467/15 FORSLAG fra: modtaget: 20. januar 2015 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: FIN 47 CADREFIN

Læs mere

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0092 Offentligt

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0092 Offentligt Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0092 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 9.3.2007 KOM(2007) 92 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 527/2003

Læs mere

EU-toldkontingenter for oksekød af høj kvalitet, svinekød, fjerkrækød, hvede og blandsæd af hvede og rug samt klid og andre restprodukter ***I

EU-toldkontingenter for oksekød af høj kvalitet, svinekød, fjerkrækød, hvede og blandsæd af hvede og rug samt klid og andre restprodukter ***I EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave P8_TA-PROV(2015)0055 EU-toldkontingenter for oksekød af høj kvalitet, svinekød, fjerkrækød, hvede og blandsæd af hvede og rug samt klid og

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS DIREKTIV KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.4.2003 KOM(2003) 186 endelig 2003/0075 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 92/79/EØF og 92/80/EØF med henblik på at bemyndige

Læs mere

DEN FÆLLES LANDBRUGSPOLITIKS ANDEN SØJLE: POLITIKKEN FOR UDVIKLING AF LANDDISTRIKTERNE

DEN FÆLLES LANDBRUGSPOLITIKS ANDEN SØJLE: POLITIKKEN FOR UDVIKLING AF LANDDISTRIKTERNE DEN FÆLLES LANDBRUGSPOLITIKS ANDEN SØJLE: POLITIKKEN FOR UDVIKLING AF LANDDISTRIKTERNE Ved den seneste reform af den fælles landbrugspolitik blev strukturen med denne politiks to søjler bevaret, og udvikling

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter ARBEJDSDOKUMENT. Tale af Tassos Haniotis, medlem af Franz Fischlers kabinet

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter ARBEJDSDOKUMENT. Tale af Tassos Haniotis, medlem af Franz Fischlers kabinet EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 27. juni 2002 ARBEJDSDOKUMENT om den amerikanske lov om sikkerhed og investering i landdistrikterne Tale af Tassos Haniotis,

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.10.2002 KOM(2002) 561 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 2092/91 om økologisk produktionsmetode for landbrugsprodukter

Læs mere

BERIGTIGELSE Ophæver og erstatter dokument KOM(2010) 101 endelig af 17.3.2010 Udskiftning af fodnote 5 og 6 samt bilag 1.

BERIGTIGELSE Ophæver og erstatter dokument KOM(2010) 101 endelig af 17.3.2010 Udskiftning af fodnote 5 og 6 samt bilag 1. DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.7.2010 KOM(2010) 101 endelig /2 BERIGTIGELSE Ophæver og erstatter dokument KOM(2010) 101 endelig af 17.3.2010 Udskiftning af fodnote 5 og 6 samt bilag 1.

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0546 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0546 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0546 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.10.2015 COM(2015) 546 final 2015/0254 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om tilladelse til Letland til

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA-PARLAMENTET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA-PARLAMENTET KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 19.6.2003 KOM(2003) 359 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA-PARLAMENTET Rapport om situationen i det portugisiske landbrug

Læs mere