GUIDE: IT-FRIVILLIGE I KOMMUNEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GUIDE: IT-FRIVILLIGE I KOMMUNEN"

Transkript

1 GUIDE: IT-FRIVILLIGE I KOMMUNEN IT-frivillige giver værdi til borgere med funktionsnedsættelser Og borgere med funktionsnedsættelse giver værdi til IT-frivillige IT-frivillighed i samskabelse mellem civilsamfund, kommuner, sociale tilbud og det lokale erhvervsliv 1

2 KOLOFON Tekst og layout Social IT Lab Socialt Udviklingscenter SUS Foto Das Büro Socialt Udviklingscenter SUS Nørre Farimagsgade København K Besøg os Følg med facebook.com/socialitlab linkedin.com/company/socialt-udviklingscenter-sus Guiden er udarbejdet på baggrund af udviklingsprojekter om IT-frivillighed i 2012 og 2013 med ledere, medarbejdere og borgere i sociale tilbud, socialforvaltninger, frivilligcentre og private virksomheder. Tak til alle for værdifuld sparring og feedback. En særlig tak til Skandia og IBM Danmark samt ledere, medarbejdere, borgere og frivilligcentre i Gentofte og Gribskov Kommuner, som har været med til at udvikle og afprøve redskaber og samarbejdsmodel i guiden. Guiden er finansieret af Ministeriet for børn, ligestilling, integration og sociale forhold. Maj

3 INDHOLD 04 FORORD 05 HVORFOR GÅ I GANG? 06 SAMARBEJDSPARTERNE 07 FORBEREDELSE 08 REKRUTTERING 09 ANSÆTTELSE 10 SAMARBEJDE 11 OPFØLGNING 12 RESSOURCER 3 3

4 FORORD EN GUIDE TIL IT-FRIVILLIGHED I KOMMUNEN Denne guide giver inspiration til kommuner, der vil arbejde med IT-frivillige på sociale tilbud til borgere med funktionsnedsættelser. Sociale tilbud fx bosteder, dagtilbud og væresteder samt frivilligcentre og private virksomheder kan også hente ideer og inspiration i guiden.. Guiden beskriver en samarbejdsmodel og indeholder konkrete redskaber til at komme i gang med IT-frivillige i kommunen. Formålet med guiden er, at flere IT-frivillige bidrager med hjælp og inspiration til borgernes brug af social IT. Social IT som borgere med funktionsnedsættelse bruger til at kommunikere, fastholde sociale relationer, indgå i socialt samvær, lære og få nye kompetencer. Det giver livskvalitet gennem styrket social kontakt og interaktion med andre mennesker. På kan du gratis downloade redskaber, se video og hente mere inspiration til at komme i gang med IT-frivillige i kommunen. SAMARBEJDSMODEL FOR IT-FRIVILLIGHED Forberedelse Opstart & konkrete mål Rekruttering Annoncering Ansættelse Match & jobsamtale Samarbejde Støtte & sparring Opfølgning Status & justering Samarbejdsmodellen har 5 faser fra forberedelse til opfølgning. Modellen forklarer, hvordan IT-frivillighed kan etableres og forankres. Modellen bygger på idéen om samskabelse mellem den offentlige sektor, civilsamfundet og det lokale erhvervsliv. Kommunen tager initiativ til at søsætte IT-frivilligheden i samarbejde med ledere, medarbejdere og borgere på de sociale tilbud, frivilligcenteret og det lokale erhvervsliv. Samarbejdet skaber værdi for borgerne på de sociale tilbud. 4

5 IT-FRIVILLIGHED HVORFOR GÅ I GANG? IT-FRIVILLIGE ØGER LIVSKVALITETEN IT-frivillige på sociale tilbud kan være med til at forbedre borgernes adgang til social IT og dermed give borgerne øget livskvalitet. Borgere med funktionsnedsættelse, der benytter sociale tilbud som fx bosteder og dagtilbud, har ikke samme adgang til social IT som andre borgere. Det pædagogiske personale på sociale tilbud har ofte hverken den fornødne tid eller viden, der skal til for at understøtte brugen af social IT. Disse nye ressourcer kan de IT-frivillige bidrage med. IT-FRIVILLIGE ER EN NY RESSOURCE IT-frivillige er borgere i det lokale civilsamfund, der har mod på at kombinere deres viden om IT med nysgerrighed og empati for andre mennesker. IT-frivillige kan være studerende, gymnasieelever, pensionister, ansatte i en IT-virksomhed m.fl. Den frivillige er tilknyttet et socialt tilbud og kommer typisk på besøg i nogle timer 1-2 gange om måneden for at lave IT-aktiviteter sammen med borgerne. Afsættet er altid borgerens behov og ønsker. Den frivillige hjælper enkelte borgere, borgere i mindre grupper eller større fællesskaber fx på stedets internet-café. En IT-frivillig kan også hjælpe pårørende eller personale med at bruge fx programmer, apps og hjemmesider. VÆRDI FOR BÅDE BORGER OG IT-FRIVILLIG Adgang til social IT er mere end en ipad med apps, Facebook og Skype til kontakt med familie og venner. Det handler om deltagelse i hverdagslivet og samfundet og indflydelse på eget liv. Kort sagt: ITfrivillige understøtter borgernes selvbestemmelse, læring og livskvalitet. IT-frivillige får lige så meget tilbage ved at anvende deres IT-viden og menneskelige kompetencer på en ny måde. NOGLE GANGE KAN MAN FÅ FAT I JAN, HVIS MAN VIL LÆRE MERE OM FACEBOOK ELLER LÆGGE FILM NED PÅ SIN COMPUTER. DET HAR BETYDET EN HEL DEL FOR MIG. LOUISE, BORGER MED FUNKTIONSNEDSÆTTTELSE IT-FRIVILLIGHED ER OMVENDT INTEGRATION Når IT-frivillige inviteres ind på sociale tilbud, giver det mulighed for, at mennesker, der ellers ikke ville have mødtes, finder sammen i nye relationer. IT-frivillighed bygger på idéen om omvendt integration, hvor det lokale civilsamfund integreres i kommunens sociale tilbud. IT-frivillige bidrager både til at styrke borgernes brug af social IT og til inklusionen i det omgivende samfund. IT-FRIVILLIGHED ER SAMSKABELSE Succes med IT-frivillighed er baseret på samarbejde mellem kommuner, sociale tilbud, frivilligcenter og private virksomheder. Alle har en væsentlig rolle. Kommunen går foran og understøtter ITfrivillighed på de sociale tilbud ved at have en overordnet politik på området. Kommunen udarbejder forslag til fælles spilleregler for indsatsen og tager initiativ til, at samarbejdsparterne bliver bragt sammen. Rekruttering af IT-frivillige kan med fordel ske i samarbejde med det lokale frivilligcenter, som er omdrejningspunkt for frivilligt arbejde i lokalsamfundet. Frivilligcentret har nyttig viden om frivillighed og har ressourcer til at rekruttere borgere i lokalsamfundet. En frivilligkonsulent i kommunen kan også være en samarbejdspartner. Rekruttering af IT-frivillige styrkes i samarbejde med private virksomheder, fx som led i deres CSRstrategi. De bakker op ved at opfordre medarbejdere til at blive frivillige. I nogle virksomheder har medarbejderne fx mulighed for at arbejde frivilligt i arbejdstiden. Endelig spiller de sociale tilbud den centrale rolle som det sted, hvor og kerneværdien skabes i mødet mellem IT-frivillige og borgere. De skal sætte rammen for det praktiske samarbejde mellem IT-frivillige, borgere med funktionsnedsættelse og medarbejdere. 5

6 IT-FRIVILLIGHED SAMARBEJDSPARTERNE 6

7 1. FORBEREDELSE OPSTART & KONKRETE MÅL JEG VIL GERNE ANBEFALE ANDRE AT BLIVE FRIVILLIG. DET ER FEDT AT SE, AT DET VIRKER AT GØRE EN FORSKEL. DE SÆTTER PRIS PÅ DEN HJÆLP DE FÅR. JAN, IT-FRIVILLIG PÅ CHR. X ALLÉ Forberedelse Opstart & konkrete mål Rekruttering Annoncering Ansættelse Match & jobsamtale Samarbejde Støtte & sparring Opfølgning Status & justering Første trin i at etablere et frugtbart samarbejde om IT-frivillighed er god forberedelse. Kommunen har det overordnede ansvar for opstarten, da det giver det mest bæredygtige grundlag for at igangsætte IT-frivillighed på baggrund af politisk opbakning. Kommunen bringer parterne sammen ved at etablere dialog med sociale tilbud, frivilligcenter og virksomheder. For at etablere et solidt samarbejde med ITfrivillige er det vigtigt, at kommunen sikrer, at de sociale tilbud laver klare mål i samarbejde med borgerne, medarbejdere og ledelse på tilbuddene. Borgernes behov og ønsker til IT-hjælp fra frivillige skal i centrum Det er vigtigt for at præcisere ITopgaver, som de frivillige kan hjælpe med. Og det skaber et godt grundlag for rekruttering og match mellem IT-frivillige og borgere. Frivilligcenter og virksomheder følger op på henvendelsen fra kommunen og indleder dialog om samarbejde. Samarbejdsmodellen kan bruges til at aftale ansvar og opgaver i initiativet. Frivilligcentrets kompetencer og viden om frivillige på sociale tilbud og frivillige fra virksomheder skal formidles til både kommune, sociale tilbud og virksomheder. KOMMUNE Tager initiativ til opstart Sikrer politisk opbakning Etablerer dialog med sociale tilbud, frivilligcenter og virksomheder m.fl. Udpeger en projektleder SOCIALT TILBUD Følger op på dialog fra kommunen Udformer mål med borgerne Afdækker behov og arbejdsopgaver Udpeger kontaktperson for IT-frivillige FRIVILLIGCENTER Følger op på dialog fra kommunen Bidrager med viden om frivillighed Afklarer og formidler egen rolle i samarbejdet VIRKSOMHED Følger op på dialog fra kommunen Tilkendegiver interesse Afklarer mål med ansatte, der er ITfrivillige TIP 1 Redskaber til forberedelse Brug i opstarten Samarbejdsmodellen til at aftale ansvar og opgaver for kommune, sociale tilbud, frivilligcenter m.fl. Afdæk borgernes behov og ønsker til IT-hjælp fra frivillige, fx med redskaberne relationsdiagram og interessefeltskema. Hent redskaberne på Afdækning af borgernes behov og ønsker kan gøres via spaghettidiagrammer og interessefelter, der kan hentes på 7 7

8 2. REKRUTTERING ANNONCERING Forberedelse Opstart & konkrete mål Rekruttering Annoncering Ansættelse Match & jobsamtale Samarbejde Støtte & sparring Opfølgning Status & justering Rekrutteringen af IT-frivillige er afgørende for succes. Derfor er det vigtigt at udarbejde godt rekrutteringsmateriale på papir, web og sociale medier, så potentielle IT-frivillige henvender sig. Kommunen støtter rekrutteringen ved at sende opstartsmateriale til de sociale tilbud. I materialet er der eksempel på et jobopslag og en velkomstfolder til IT-frivillige. Det sociale tilbud benytter opstartsmaterialet ved at tilpasse det egne behov. De sørger for at annoncere på egen hjemmeside og i lokalområdet, fx på biblioteket og uddannelsessteder. Samarbejdet med frivilligcenter og virksomheder sikrer, at annoncerne når ud til flere potentielle IT-frivillige. Frivilligcentret, som har erfaring med at rekruttere frivillige, står for kontakten mellem potentielle ITfrivillige og de sociale tilbud. Frivilligcentret screener ansøgninger og matcher potentielle ITfrivillige med sociale tilbud. Det sociale tilbud indkalder ansøgerne til jobsamtale og melder tilbage til frivilligcentret, om samtalen fører til en ansættelse. Borger og leder på det sociale tilbud deltager i jobsamtalen. KOMMUNE Sender opstartsmateriale med redskaber til rekruttering til de sociale tilbud Hjælper med at udarbejde opslag Annoncerer på egen web og sociale medier SOCIALT TILBUD Annoncerer i netværk og på web Vurderer ansøgninger Indkalder til jobsamtale Melder tilbage til frivilligcenter FRIVILLIGCENTER Annoncerer rekrutteringsmateriale eksternt fx på Rekrutterer IT-frivillige Screener IT-frivillige Formidler IT-frivillige til de sociale tilbud VIRKSOMHED Formidler rekrutteringsmateriale internt Rekrutterer IT-frivillige blandt ansatte TIP 2 Opstartspakke til rekruttering Hent skabeloner til jobannonce og velkomstfolder til IT-frivillige på Lav en brainstorm for at opliste lokale medier, offentlige steder, uddannelsessteder og virksomheder, hvor I kan annoncere efter IT-frivillige Brug netværket omkring det sociale tilbud til at rekruttere i nærområdet 88

9 3. ANSÆTTELSE MATCH & SAMTALE SOM IT-FRIVILLIG GIVER MAN PERSONALET MERE OVERSKUD I HVERDAGEN. OG AT BRUGE 3-4 TIMER OM MÅNEDEN PÅ AT HJÆLPE MED IT ER JO INGENTING. SUSAN, IT-FRIVILLIG Forberedelse Opstart & konkrete mål Rekruttering Annoncering Ansættelse Match & jobsamtale Samarbejde Støtte & sparring Opfølgning Status & justering De sociale tilbud indgår samarbejdsaftale med IT-frivillige. Borgerne på tilbuddet inddrages direkte i samarbejdet. Her er det vigtigt, at kommunen har en ramme for samarbejdet mellem frivillige og sociale tilbud, som har retningslinier. Jobsamtalen forberedes med afsæt i borgernes behov og ønsker og det sociale tilbuds behov og ønsker til IT-frivillig hjælp. Under samtalen er det en god idé at være opmærksom på den potentielle frivilliges IT-kundskaber og menneskelige kompetencer. Matcher ITkundskaberne behov og opgaver? Og er personen fx rummelig, tålmodig og initiativrig? Når det sociale tilbud har ansat en IT-frivillig, er det meget vigtigt at skabe tryghed for alle parter: Sørg for en god introduktion til botilbuddet, pædagogik og filosofi, borgere og personale. Husk at aftale hvordan I kommunikerer klart og konstruktivt med hinanden, så den IT-frivillige ved, hvem der er kontaktperson på tilbuddet, og hvordan der løbende er dialog Start med en gensidig prøveperiode på fx tre måneder i det indledende samarbejde. I starten af samarbejdet er en tydelig gensidig afstemning af forventninger til den IT-frivillige indsats meget vigtig. KOMMUNE Udformer samarbejdsaftale med fælles rammer på alle sociale tilbud Indsamler erfaringer med match og samtaler på tværs af de sociale tilbud SOCIALT TILBUD Udformer samarbejdsaftale med de ITfrivillige Forbereder og holder jobsamtale med IT-frivillige Indhenter straffeattest og erklæring om tavshedspligt Udformer samarbejdsaftale med ITfrivillige Introducerer IT-frivillige FRIVILLIGCENTER Følger op på ansættelser med de sociale tilbud Rådgiver sociale tilbud og IT-frivillige om gode rammer for match med både borger og opgaver VIRKSOMHED Følger op på egne ansatte, der kommer til jobsamtale Sikrer feedback til frivilligcenter og sociale tilbud om forbedringsforslag TIP 3 Lav en tydelig samarbejdsaftale med IT-frivillige Hent skabelon til samarbejdsaftale på Skabelon til samarbejdsaftale kan hentes på 9

10 4. SAMARBEJDE OM IT-FRIVILLIGHED STØTTE, SPARRING & NETVÆRK Forberedelse Opstart & konkrete mål Rekruttering Annoncering Ansættelse Match & jobsamtale Samarbejde Støtte & sparring Opfølgning Status & justering I samarbejdet om IT-frivillighed bliver der skabt værdi for alle parter særligt borgerne på de sociale tilbud. Hver part skal løbende gøre en indsats for at udvikle samarbejdet. Det sociale tilbud skal bakke de IT-frivillige op i deres arbejde. Det er en god idé at holde faste statusmøder mellem den IT-frivillige og dennes kontaktperson på det sociale tilbud. Det er også vigtigt at samle op på samarbejdet løbende: Hvad går godt, hvad skal ændres? Og hvilken støtte skal gives i hverdagen, fx sparring på nye IT-aktiviteter. Frivilligcentret kan facilitere et netværk for ITfrivillige på tværs af alle sociale tilbud i kommunen. Her kan de frivillige udveksle idéer, viden og erfaringer. Det kan styrke deres organisering uafhængigt af de sociale tilbud. Virksomhederne kommunikerer om IT-frivillige internt til kolleger og ledelse, så nye frivillige kommer til. Det er vigtigt at fortælle om succeser og aha-oplevelser til kollegerne, fx via blogs, oplæg og videoklip på virksomhedens intranet. Kommunen synliggør samarbejdet med ITfrivillige internt og eksternt, fx i pressen, personaleblad og på intranet. Kommunen tilbyder at refundere frivilligcentrets udgifter til netværket for de IT-frivillige. For at styrke samarbejdet må kommunen løbende støtte de sociale tilbud i forhold til deres lokale IT-behov. Det kan fx være ved at orientere kommunens IT-afdeling om ønsker til forbedringer af digital infrastruktur eller penge til social IT. KOMMUNE Synliggør IT-frivillighed internt og eksternt Understøtter IT-behov hos sociale tilbud Refunderer eventuelle udgifter til netværk for IT-frivillige SOCIALT TILBUD Holder løbende statusmøder med ITfrivillige, ledelse og kontaktpersoner Støtter i hverdagen Giver faglig sparring om fx pædagogik, kommunikationsform hos borgerne FRIVILLIGCENTER Faciliterer netværk for IT-frivillige Giver løbende sparring til kommunen om samarbejdet mellem de sociale tilbud og IT-frivillige VIRKSOMHED Kommunikerer om IT-frivillighed internt Giver feedback og anerkendelse til ansatte, der er IT-frivillige Huskeråd til frivilligcentre Find en frivillig tovholder der kan varetage et opsøgende arbejde med rekruttering og kommunikation for at finde IT-frivillige. Tovholderen kan også rådgive de sociale tilbud Tilbyd de sociale tilbud at samarbejde om ITfrivillighed 10 Tilbyd de IT-frivillige et netværk og hold fast i det, selvom de frivillige måske ikke efterspørger det. Det er nyttigt at have mulighed for at tale med andre i IT-frivillige om erfaringer og idéer

11 5. OPFØLGNING STATUS & JUSTERING JEG ER OGSÅ IT-FRIVILLIG FOR MIN EGEN SKYLD. MAN GØR DET FORDI MAN GERNE VIL. DET ER SIKKERT DERFOR JEG BLIVER VED. DET DER MED LYKKEFØLELSEN. JETTE, IT-FRIVILLIG Forberedelse Opstart & konkrete mål Rekruttering Annoncering Ansættelse Match & jobsamtale Samarbejde Støtte & sparring Opfølgning Status & justering Kommunen har en vigtig opgave i at følge op samarbejdet, når det er i gang. Kommunen bør sikre god videndeling og indsamle erfaringer, så den fælles samarbejdsmodel for IT-frivillighed bliver justeret og forbedret i forhold til behov på de sociale tilbud og blandt de IT-frivillige. KOMMUNE Tager initiativ til fælles evaluering og videndeling Holder evalueringsseminar med alle - sociale tilbud, frivilligcenter og virksomheder Kommunen tager initiativ til løbende evaluering og videndeling og indkalder parterne til dialogmøder. I opfølgningen kan I spørge de deltagende parter: Hvad er det vigtigste, vi kan lære af samarbejdet indtil nu? Hvordan kan samarbejdet om ITfrivillighed fortsætte mest hensigtsmæssigt for alle? På hvilke måder kan vi styrke borgernes indflydelse i IT-frivilligheden? Hvordan samarbejdsmodellens 5 faser styrkes til gavn for IT-frivillige til borgerne? Hvilken form for inspiration eller hjælp udefra kunne vi ønske os? Hvordan kan IT-frivillige give værdi for borgere i andre dele af kommunen? SOCIALT TILBUD Holder evalueringssamtaler med beboere, IT-frivillige, ansatte Følger op på evalueringer og justerer samarbejdet Bidrager med konstruktive forbedringsforslag FRIVILLIGCENTER Evaluerer egen rolle som rekrutteringskanal Samler netværket for IT-frivillige og følger op på samarbejdet og de frivilliges indsats VIRKSOMHED Evaluerer egen interne proces for at indgå i samarbejde om IT-frivillige Bidrager med gode råd til kommunen om samarbejdet De sociale tilbud følger op og justerer samarbejdet med IT-frivillige lokalt ved at holde løbende evalueringssamtaler. Frivilligcenteret og virksomhederne evaluerer deres interne proces omkring IT-frivillighed. Huskeråd til virksomheder Overvej hvordan I kan gøre det attraktivt for jeres medarbejdere at være IT-frivillige 11

12 RESSOURCER TID & ØKONOMI Det er en investering at igangsætte ITfrivilligheden i kommunen. Initiativet skal muliggøre, at IT-frivillige gør en positiv forskel for borgerne på de sociale tilbud. De IT-frivillige løfter kvaliteten, giver ny inspiration og er en ekstra ingrediens, der giver nye muligheder i hverdagen både for borgerne og de ansatte på kommunens sociale tilbud. Kommunen skal sætte tid og ressourcer af til at udvikle samarbejdet med de sociale tilbud, frivilligcentret samt lokalsamfundet og virksomheder. Det tager tid at etablere aftaler, få beskrevet borgernes behov og ønsker samt opgaver til de ITfrivillige. Og det tager tid at rekruttere IT-frivillige. Tiden går til udvikling af samarbejdet, ledelse, koordinering og opfølgning. Det er hensigtsmæssigt, at kommunen afsætter 0,2 årsværk eller en arbejdsdag om ugen til en projektkoordinator i kommunens forvaltning. Initiativet skal typisk have minimum 1 år for at blive etableret og forankret. Projektkoordinatorens opgave er at etablere kontakt til det lokale frivilligcenter og interesserede sociale tilbud for at opbygge et samarbejde. Projektkoordinatoren skal også sikre politisk opbakning og fremdrift internt i kommunen, og han eller hun skal koordinere samarbejdet mellem parterne. Projektkoordinatoren kan fx være en specialkonsulent eller stabsmedarbejder på psykiatri- og handicapområdet. En medarbejder, der både kan kommunikere initiativet effektivt til det kommunale ledelsesniveau og ud til de sociale tilbud. Opgaverne for projektkoordinatoren kræver kompetencer i projektledelse og en god procesværktøjskasse. Projektkoordinatoren i kommunen kan med fordel gennemføre følgende aktiviteter: Opstartsmøde med interesserede sociale tilbud parterne aftaler fælles spilleregler for IT-frivillighed Fælles udviklingsworkshop med sociale tilbud, frivilligcentret og socialforvaltning - parterne udarbejder en samarbejdsmodel om IT-frivillighed Kick Off for de deltagende sociale tilbud, frivilligcentret, forvaltningen m.fl. hvor I præsenterer samarbejdsmodellen og går i gang med annoncering efter IT-frivillige Statusmøder hvert halve år - sociale tilbud, frivilligcenter og kommunale ledelsesrepræsentanter evaluerer og justerer samarbejdet Udarbejde evaluering til byråd og løbende arbejde på politisk opbakning Huskeråd til kommunen Gør det nemt for de sociale tilbud at være med - udarbejd fælles spilleregler for ITfrivillige Skab opbakning internt i kommunen til frivillighed på handicapområdet 12 12

13 JAN HAR HJULPET MIG MED ALT MULIGT. DET ER HELT VILDT, FORDI HAN KAN GODT LIDE AT VÆRE HER TRINE, BORGER MED FUNKTIONSNEDSÆTTELSE 13

14 SUCCES MED IT-FRIVILLIGE 10 GODE RÅD 1. Borgerne på de sociale tilbud og personalet ved altid, når de IT-frivillige kommer Tydeliggør aftaler med IT-frivillige over for borgeren og kolleger. Hils på de frivillige og byd på en kop kaffe. 2. IT-frivillige bliver grundigt introduceret til det sociale tilbud Giv IT-frivillige grundig introduktion til stedets arbejdsgange, borgere, pædagogik, IT, faciliteter, samt hvad IT-frivillige må og ikke må. Afsæt tid til at borgerne på tilbuddet mødes med de ITfrivillige. 3. De IT-frivilliges opgaver er klart defineret Gør det er klart for den frivillige, hvad borgerne ønsker, og hvad tilbuddets forventninger er. De IT-frivillige skal kende egne opgaver. Aftalerne om opgaver skal også være tydelige for borgerne 4. Kommune og sociale tilbud er åbne over for nye måder at arbejde med IT på Byd de IT-frivilliges udefrakommende blik på tilbuddets IT-aktiviteter velkommen. Vær åben over for nysgerrige spørgsmål, idéer og forslag. 5. Ledelse og ansatte bakker tydeligt op om de IT- frivillige Afklar, hvem der har ledelsesansvaret for og er kontaktperson til de IT-frivillige. Hvilke opgaver og ansvar har henholdsvis ledelsen og en kontaktpersonen blandt de ansatte i forhold til frivillige? 6. De IT-frivillige kender det sociale tilbuds etiske, faglige og personalemæssige spilleregler Tag tidligt en samtale med de IT-frivillige om personalehåndbog, etiske forhold, de ansattes og frivilliges spilleregler de fleste kommuner har udarbejdet spilleregler til samarbejdet. 7. Det er afklaret, hvad IT-frivillige inviteres med til Afklar, hvilke møder de IT-frivillige med fordel kan deltage i. Det kan fx være en god ide at invitere IT-frivillige med til faglige oplæg og sociale arrangementer, så de oplever sig som en del af stedet. 8. I værdsætter løbende de IT-frivilliges indsats Fortæl den IT-frivillige, at hjælpen værdsættes at den IT-frivillige er en del af arbejdspladsen. Sæt fx foto af IT-frivillige på medarbejder-opslagstavlen. Giv fx en lille julegave. Fortæl eller lad den IT-frivillige fortælle om sin frivillige indsats på personalemøder. 9. Giv IT-frivillige adgang til 'en snak' om tvivl og overvejelser Hvis der opstår undren, tvivl eller uoverensstemmelser, skal de IT-frivillige have mulighed for at tale med kontaktpersonen blandt personalet eller ledelsen. 10. I følger altid op på de IT-frivilliges indsats med borgerne på det sociale tilbud Sørg for at den IT-frivillige får konstruktiv feedback på sine opgaver. Og spred de gode eksempler på IT-frivilliges aktiviteter i medarbejdergruppen og eventuelt blandt pårørende. Få mere viden om IT-frivillighed hos Socialt Udviklingscenter SUS: facebook.com/socialitlab 14

GUIDE: SOCIAL IT I KOMMUNEN. Til gavn for mennesker med funktionsnedsættelser

GUIDE: SOCIAL IT I KOMMUNEN. Til gavn for mennesker med funktionsnedsættelser GUIDE: SOCIAL IT I KOMMUNEN Til gavn for mennesker med funktionsnedsættelser KOLOFON Tekst Socialt Udviklingscenter SUS Layout ArtRebels Foto Das Büro Socialt Udviklingscenter SUS Nørre Farimagsgade 13

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik.

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik. Header Udret mere bliv ikke kun flere En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv Rubrik Header (0) Rubrik Citat Reference Sideheader Udret mere - bliv ikke kun flere En guide til et styrket

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING

SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING INDHOLDSFORTEGNELSE 4 Luk op for noget godt Sådan bruger du håndbogen 4 Værktøjer til rekruttering 6 Planlægning og forberedelse Trin 1-9: Kom godt

Læs mere

HVORDAN SAMARBEJDER VI MED FRIVILLIGE I HOLBÆK KOMMUNE?

HVORDAN SAMARBEJDER VI MED FRIVILLIGE I HOLBÆK KOMMUNE? 1 HVORDAN SAMARBEJDER VI MED FRIVILLIGE I HOLBÆK KOMMUNE? I Holbæk Kommune byder vi frivillige velkomne. Vi tror på, at et samarbejde med frivillige kan I Holbæk Kommune byder vi frivillige velkomne. Vi

Læs mere

Frivillige skaber. livskvalitet. Inspiration til samarbejdet mellem den frivillige verden og det offentlige

Frivillige skaber. livskvalitet. Inspiration til samarbejdet mellem den frivillige verden og det offentlige Frivillige skaber livskvalitet Inspiration til samarbejdet mellem den frivillige verden og det offentlige Indhold Forord: Samarbejde skaber livskvalitet 5 Grundlag for samarbejdet 7 Udgiver: Ældre Sagen

Læs mere

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer MESTRINGSPROGRAMMER Lær at tackle Håndbog for koordinatorer Lær at tackle-kurserne Håndbog for koordinatorer Komiteen for Sundhedsoplysning 2015 ISBN (elektronisk version): 978-87-93213-21-0 Publikationen

Læs mere

Den Sociale. Magasinet. Udviklingsfond. Dokumentation. Merværdi gennem inddragelse, udvikling og gennemsigtighed

Den Sociale. Magasinet. Udviklingsfond. Dokumentation. Merværdi gennem inddragelse, udvikling og gennemsigtighed ISSN 1903-5497 Den Sociale Magasinet Udviklingsfond Dokumentation Merværdi gennem inddragelse, udvikling og gennemsigtighed 2 SUF MAGASINET Maj 2013 Redaktion: Suzette Frovin, Margrethe Langer, Michael

Læs mere

Frivillige kompetencer på rette sted

Frivillige kompetencer på rette sted Frivillige kompetencer på rette sted Katalog over metoder til inddragelse af frivillige med særlige kompetencer i supplerende tilbud til mennesker med handicap med fokus på partnerskab mellem den offentlige,

Læs mere

SAMARBEJDE MED FRIVILLIGE

SAMARBEJDE MED FRIVILLIGE KØBENHAVNS KOMMUNE SAMARBEJDE MED FRIVILLIGE Rammer, regler og gode eksempler 1 KØBENHAVNS KOMMUNE SAMARBEJDE MED FRIVILLIGE - RAMMER, REGLER OG GODE EKSEMPLER Redaktion Københavns Kommunes Frivillignetværk

Læs mere

FRIVILLIG FREDAG ERHVERVSLEDER I PRAKTIK

FRIVILLIG FREDAG ERHVERVSLEDER I PRAKTIK FRIVILLIG FREDAG ERHVERVSLEDER I PRAKTIK Bliv praktikvært og få ny inspiration til foreningen HVAD ER EN PRAKTIK? Erhvervsleder i praktik er en aktivitet, der er udviklet i et samarbejde mellem IBM Danmark

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre DET GODE SKOLE-HJEM SAMARBEJDE Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Læs mere

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger er udarbejdet i juni 2009 Initiativet er finansieret af

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Politik for brugerindflydelse og pårørendesamarbejde

Politik for brugerindflydelse og pårørendesamarbejde Politik for brugerindflydelse og pårørendesamarbejde Det er med glæde, at vi nu kan præsentere Ballerup Kommunes politik for brugerindflydelse og pårørendesamarbejde. Politikken skal styrke brugernes indflydelse

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

1 SOCIALSTYRELSEN SOCIAL VIDEN TIL GAVN

1 SOCIALSTYRELSEN SOCIAL VIDEN TIL GAVN 1 SOCIALSTYRELSEN SOCIAL VIDEN TIL GAVN Vejen til uddannelse og beskæftigelse 2 SOCIALSTYRELSEN SOCIAL VIDEN TIL GAVN INDHOLD 0. Indledning 4 1. Hvorfor - Vejen til uddannelse og beskæftigelse? 5 2. Guide

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

VEJE TIL INTEGRATION MULIGHEDER I FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE GUNVOR CHRISTENSEN

VEJE TIL INTEGRATION MULIGHEDER I FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE GUNVOR CHRISTENSEN VEJE TIL INTEGRATION MULIGHEDER I FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE GUNVOR CHRISTENSEN VEJE TIL INTEGRATION MULIGHEDER I FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE GUNVOR CHRISTENSEN KØBENHAVN 2006 SOCIALFORSKNINGSINSTITUTTET

Læs mere

Frivillige unge. Sådan kan I rekruttere og fastholde unge, som ønsker at yde en frivillig indsats for ældre

Frivillige unge. Sådan kan I rekruttere og fastholde unge, som ønsker at yde en frivillig indsats for ældre AUGUST 2013 INDSATSMANUAL Frivillige unge Sådan kan I rekruttere og fastholde unge, som ønsker at yde en frivillig indsats for ældre En del af projektet: Solidaritet mellem generationer sæt ressourcerne

Læs mere

frivillighed og medborgerskab

frivillighed og medborgerskab Strategi for frivillighed og medborgerskab 2012-2015 1 Indhold Forord 3 Indledning 4 Udfordringer 6 Vision 8 Tema 1 Mere frivillighed og medborgerskab 12 Tema 2 Samarbejde på tværs af frivilligområdet

Læs mere

Gå tværfagligt og koordineret til sagen! Casebaseret håndbog i tværfagligt og koordineret samarbejde om beskæftigelse til udsatte ledige

Gå tværfagligt og koordineret til sagen! Casebaseret håndbog i tværfagligt og koordineret samarbejde om beskæftigelse til udsatte ledige Håndbog til kommunale ledere og praktikere Gå tværfagligt og koordineret til sagen! Casebaseret håndbog i tværfagligt og koordineret samarbejde om beskæftigelse til udsatte ledige Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation Tipskatalog Introduktion... 1 Del I: Metoder til kompetence-udvikling på jobbet... 1 Kursus eller læring på jobbet?... 2 På egen hånd... 2 I samarbejdet mellem medarbejder og leder... 3 Sammen med en kollega...

Læs mere

corporate volunteerin en drejebo om frivilli t arbejde i arbejdstiden Genoptrykt i forbindelse med Frivilli hedens da 2011

corporate volunteerin en drejebo om frivilli t arbejde i arbejdstiden Genoptrykt i forbindelse med Frivilli hedens da 2011 corporate volunteerin en drejebo om frivilli t arbejde i arbejdstiden Genoptrykt i forbindelse med Frivilli hedens da 2011 Forord Karen Jespersen tidl. Velfærdsminister Der er en stigende interesse for

Læs mere