GUIDE: IT-FRIVILLIGE I KOMMUNEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GUIDE: IT-FRIVILLIGE I KOMMUNEN"

Transkript

1 GUIDE: IT-FRIVILLIGE I KOMMUNEN IT-frivillige giver værdi til borgere med funktionsnedsættelser Og borgere med funktionsnedsættelse giver værdi til IT-frivillige IT-frivillighed i samskabelse mellem civilsamfund, kommuner, sociale tilbud og det lokale erhvervsliv 1

2 KOLOFON Tekst og layout Social IT Lab Socialt Udviklingscenter SUS Foto Das Büro Socialt Udviklingscenter SUS Nørre Farimagsgade København K Besøg os Følg med facebook.com/socialitlab linkedin.com/company/socialt-udviklingscenter-sus Guiden er udarbejdet på baggrund af udviklingsprojekter om IT-frivillighed i 2012 og 2013 med ledere, medarbejdere og borgere i sociale tilbud, socialforvaltninger, frivilligcentre og private virksomheder. Tak til alle for værdifuld sparring og feedback. En særlig tak til Skandia og IBM Danmark samt ledere, medarbejdere, borgere og frivilligcentre i Gentofte og Gribskov Kommuner, som har været med til at udvikle og afprøve redskaber og samarbejdsmodel i guiden. Guiden er finansieret af Ministeriet for børn, ligestilling, integration og sociale forhold. Maj

3 INDHOLD 04 FORORD 05 HVORFOR GÅ I GANG? 06 SAMARBEJDSPARTERNE 07 FORBEREDELSE 08 REKRUTTERING 09 ANSÆTTELSE 10 SAMARBEJDE 11 OPFØLGNING 12 RESSOURCER 3 3

4 FORORD EN GUIDE TIL IT-FRIVILLIGHED I KOMMUNEN Denne guide giver inspiration til kommuner, der vil arbejde med IT-frivillige på sociale tilbud til borgere med funktionsnedsættelser. Sociale tilbud fx bosteder, dagtilbud og væresteder samt frivilligcentre og private virksomheder kan også hente ideer og inspiration i guiden.. Guiden beskriver en samarbejdsmodel og indeholder konkrete redskaber til at komme i gang med IT-frivillige i kommunen. Formålet med guiden er, at flere IT-frivillige bidrager med hjælp og inspiration til borgernes brug af social IT. Social IT som borgere med funktionsnedsættelse bruger til at kommunikere, fastholde sociale relationer, indgå i socialt samvær, lære og få nye kompetencer. Det giver livskvalitet gennem styrket social kontakt og interaktion med andre mennesker. På kan du gratis downloade redskaber, se video og hente mere inspiration til at komme i gang med IT-frivillige i kommunen. SAMARBEJDSMODEL FOR IT-FRIVILLIGHED Forberedelse Opstart & konkrete mål Rekruttering Annoncering Ansættelse Match & jobsamtale Samarbejde Støtte & sparring Opfølgning Status & justering Samarbejdsmodellen har 5 faser fra forberedelse til opfølgning. Modellen forklarer, hvordan IT-frivillighed kan etableres og forankres. Modellen bygger på idéen om samskabelse mellem den offentlige sektor, civilsamfundet og det lokale erhvervsliv. Kommunen tager initiativ til at søsætte IT-frivilligheden i samarbejde med ledere, medarbejdere og borgere på de sociale tilbud, frivilligcenteret og det lokale erhvervsliv. Samarbejdet skaber værdi for borgerne på de sociale tilbud. 4

5 IT-FRIVILLIGHED HVORFOR GÅ I GANG? IT-FRIVILLIGE ØGER LIVSKVALITETEN IT-frivillige på sociale tilbud kan være med til at forbedre borgernes adgang til social IT og dermed give borgerne øget livskvalitet. Borgere med funktionsnedsættelse, der benytter sociale tilbud som fx bosteder og dagtilbud, har ikke samme adgang til social IT som andre borgere. Det pædagogiske personale på sociale tilbud har ofte hverken den fornødne tid eller viden, der skal til for at understøtte brugen af social IT. Disse nye ressourcer kan de IT-frivillige bidrage med. IT-FRIVILLIGE ER EN NY RESSOURCE IT-frivillige er borgere i det lokale civilsamfund, der har mod på at kombinere deres viden om IT med nysgerrighed og empati for andre mennesker. IT-frivillige kan være studerende, gymnasieelever, pensionister, ansatte i en IT-virksomhed m.fl. Den frivillige er tilknyttet et socialt tilbud og kommer typisk på besøg i nogle timer 1-2 gange om måneden for at lave IT-aktiviteter sammen med borgerne. Afsættet er altid borgerens behov og ønsker. Den frivillige hjælper enkelte borgere, borgere i mindre grupper eller større fællesskaber fx på stedets internet-café. En IT-frivillig kan også hjælpe pårørende eller personale med at bruge fx programmer, apps og hjemmesider. VÆRDI FOR BÅDE BORGER OG IT-FRIVILLIG Adgang til social IT er mere end en ipad med apps, Facebook og Skype til kontakt med familie og venner. Det handler om deltagelse i hverdagslivet og samfundet og indflydelse på eget liv. Kort sagt: ITfrivillige understøtter borgernes selvbestemmelse, læring og livskvalitet. IT-frivillige får lige så meget tilbage ved at anvende deres IT-viden og menneskelige kompetencer på en ny måde. NOGLE GANGE KAN MAN FÅ FAT I JAN, HVIS MAN VIL LÆRE MERE OM FACEBOOK ELLER LÆGGE FILM NED PÅ SIN COMPUTER. DET HAR BETYDET EN HEL DEL FOR MIG. LOUISE, BORGER MED FUNKTIONSNEDSÆTTTELSE IT-FRIVILLIGHED ER OMVENDT INTEGRATION Når IT-frivillige inviteres ind på sociale tilbud, giver det mulighed for, at mennesker, der ellers ikke ville have mødtes, finder sammen i nye relationer. IT-frivillighed bygger på idéen om omvendt integration, hvor det lokale civilsamfund integreres i kommunens sociale tilbud. IT-frivillige bidrager både til at styrke borgernes brug af social IT og til inklusionen i det omgivende samfund. IT-FRIVILLIGHED ER SAMSKABELSE Succes med IT-frivillighed er baseret på samarbejde mellem kommuner, sociale tilbud, frivilligcenter og private virksomheder. Alle har en væsentlig rolle. Kommunen går foran og understøtter ITfrivillighed på de sociale tilbud ved at have en overordnet politik på området. Kommunen udarbejder forslag til fælles spilleregler for indsatsen og tager initiativ til, at samarbejdsparterne bliver bragt sammen. Rekruttering af IT-frivillige kan med fordel ske i samarbejde med det lokale frivilligcenter, som er omdrejningspunkt for frivilligt arbejde i lokalsamfundet. Frivilligcentret har nyttig viden om frivillighed og har ressourcer til at rekruttere borgere i lokalsamfundet. En frivilligkonsulent i kommunen kan også være en samarbejdspartner. Rekruttering af IT-frivillige styrkes i samarbejde med private virksomheder, fx som led i deres CSRstrategi. De bakker op ved at opfordre medarbejdere til at blive frivillige. I nogle virksomheder har medarbejderne fx mulighed for at arbejde frivilligt i arbejdstiden. Endelig spiller de sociale tilbud den centrale rolle som det sted, hvor og kerneværdien skabes i mødet mellem IT-frivillige og borgere. De skal sætte rammen for det praktiske samarbejde mellem IT-frivillige, borgere med funktionsnedsættelse og medarbejdere. 5

6 IT-FRIVILLIGHED SAMARBEJDSPARTERNE 6

7 1. FORBEREDELSE OPSTART & KONKRETE MÅL JEG VIL GERNE ANBEFALE ANDRE AT BLIVE FRIVILLIG. DET ER FEDT AT SE, AT DET VIRKER AT GØRE EN FORSKEL. DE SÆTTER PRIS PÅ DEN HJÆLP DE FÅR. JAN, IT-FRIVILLIG PÅ CHR. X ALLÉ Forberedelse Opstart & konkrete mål Rekruttering Annoncering Ansættelse Match & jobsamtale Samarbejde Støtte & sparring Opfølgning Status & justering Første trin i at etablere et frugtbart samarbejde om IT-frivillighed er god forberedelse. Kommunen har det overordnede ansvar for opstarten, da det giver det mest bæredygtige grundlag for at igangsætte IT-frivillighed på baggrund af politisk opbakning. Kommunen bringer parterne sammen ved at etablere dialog med sociale tilbud, frivilligcenter og virksomheder. For at etablere et solidt samarbejde med ITfrivillige er det vigtigt, at kommunen sikrer, at de sociale tilbud laver klare mål i samarbejde med borgerne, medarbejdere og ledelse på tilbuddene. Borgernes behov og ønsker til IT-hjælp fra frivillige skal i centrum Det er vigtigt for at præcisere ITopgaver, som de frivillige kan hjælpe med. Og det skaber et godt grundlag for rekruttering og match mellem IT-frivillige og borgere. Frivilligcenter og virksomheder følger op på henvendelsen fra kommunen og indleder dialog om samarbejde. Samarbejdsmodellen kan bruges til at aftale ansvar og opgaver i initiativet. Frivilligcentrets kompetencer og viden om frivillige på sociale tilbud og frivillige fra virksomheder skal formidles til både kommune, sociale tilbud og virksomheder. KOMMUNE Tager initiativ til opstart Sikrer politisk opbakning Etablerer dialog med sociale tilbud, frivilligcenter og virksomheder m.fl. Udpeger en projektleder SOCIALT TILBUD Følger op på dialog fra kommunen Udformer mål med borgerne Afdækker behov og arbejdsopgaver Udpeger kontaktperson for IT-frivillige FRIVILLIGCENTER Følger op på dialog fra kommunen Bidrager med viden om frivillighed Afklarer og formidler egen rolle i samarbejdet VIRKSOMHED Følger op på dialog fra kommunen Tilkendegiver interesse Afklarer mål med ansatte, der er ITfrivillige TIP 1 Redskaber til forberedelse Brug i opstarten Samarbejdsmodellen til at aftale ansvar og opgaver for kommune, sociale tilbud, frivilligcenter m.fl. Afdæk borgernes behov og ønsker til IT-hjælp fra frivillige, fx med redskaberne relationsdiagram og interessefeltskema. Hent redskaberne på Afdækning af borgernes behov og ønsker kan gøres via spaghettidiagrammer og interessefelter, der kan hentes på 7 7

8 2. REKRUTTERING ANNONCERING Forberedelse Opstart & konkrete mål Rekruttering Annoncering Ansættelse Match & jobsamtale Samarbejde Støtte & sparring Opfølgning Status & justering Rekrutteringen af IT-frivillige er afgørende for succes. Derfor er det vigtigt at udarbejde godt rekrutteringsmateriale på papir, web og sociale medier, så potentielle IT-frivillige henvender sig. Kommunen støtter rekrutteringen ved at sende opstartsmateriale til de sociale tilbud. I materialet er der eksempel på et jobopslag og en velkomstfolder til IT-frivillige. Det sociale tilbud benytter opstartsmaterialet ved at tilpasse det egne behov. De sørger for at annoncere på egen hjemmeside og i lokalområdet, fx på biblioteket og uddannelsessteder. Samarbejdet med frivilligcenter og virksomheder sikrer, at annoncerne når ud til flere potentielle IT-frivillige. Frivilligcentret, som har erfaring med at rekruttere frivillige, står for kontakten mellem potentielle ITfrivillige og de sociale tilbud. Frivilligcentret screener ansøgninger og matcher potentielle ITfrivillige med sociale tilbud. Det sociale tilbud indkalder ansøgerne til jobsamtale og melder tilbage til frivilligcentret, om samtalen fører til en ansættelse. Borger og leder på det sociale tilbud deltager i jobsamtalen. KOMMUNE Sender opstartsmateriale med redskaber til rekruttering til de sociale tilbud Hjælper med at udarbejde opslag Annoncerer på egen web og sociale medier SOCIALT TILBUD Annoncerer i netværk og på web Vurderer ansøgninger Indkalder til jobsamtale Melder tilbage til frivilligcenter FRIVILLIGCENTER Annoncerer rekrutteringsmateriale eksternt fx på Rekrutterer IT-frivillige Screener IT-frivillige Formidler IT-frivillige til de sociale tilbud VIRKSOMHED Formidler rekrutteringsmateriale internt Rekrutterer IT-frivillige blandt ansatte TIP 2 Opstartspakke til rekruttering Hent skabeloner til jobannonce og velkomstfolder til IT-frivillige på Lav en brainstorm for at opliste lokale medier, offentlige steder, uddannelsessteder og virksomheder, hvor I kan annoncere efter IT-frivillige Brug netværket omkring det sociale tilbud til at rekruttere i nærområdet 88

9 3. ANSÆTTELSE MATCH & SAMTALE SOM IT-FRIVILLIG GIVER MAN PERSONALET MERE OVERSKUD I HVERDAGEN. OG AT BRUGE 3-4 TIMER OM MÅNEDEN PÅ AT HJÆLPE MED IT ER JO INGENTING. SUSAN, IT-FRIVILLIG Forberedelse Opstart & konkrete mål Rekruttering Annoncering Ansættelse Match & jobsamtale Samarbejde Støtte & sparring Opfølgning Status & justering De sociale tilbud indgår samarbejdsaftale med IT-frivillige. Borgerne på tilbuddet inddrages direkte i samarbejdet. Her er det vigtigt, at kommunen har en ramme for samarbejdet mellem frivillige og sociale tilbud, som har retningslinier. Jobsamtalen forberedes med afsæt i borgernes behov og ønsker og det sociale tilbuds behov og ønsker til IT-frivillig hjælp. Under samtalen er det en god idé at være opmærksom på den potentielle frivilliges IT-kundskaber og menneskelige kompetencer. Matcher ITkundskaberne behov og opgaver? Og er personen fx rummelig, tålmodig og initiativrig? Når det sociale tilbud har ansat en IT-frivillig, er det meget vigtigt at skabe tryghed for alle parter: Sørg for en god introduktion til botilbuddet, pædagogik og filosofi, borgere og personale. Husk at aftale hvordan I kommunikerer klart og konstruktivt med hinanden, så den IT-frivillige ved, hvem der er kontaktperson på tilbuddet, og hvordan der løbende er dialog Start med en gensidig prøveperiode på fx tre måneder i det indledende samarbejde. I starten af samarbejdet er en tydelig gensidig afstemning af forventninger til den IT-frivillige indsats meget vigtig. KOMMUNE Udformer samarbejdsaftale med fælles rammer på alle sociale tilbud Indsamler erfaringer med match og samtaler på tværs af de sociale tilbud SOCIALT TILBUD Udformer samarbejdsaftale med de ITfrivillige Forbereder og holder jobsamtale med IT-frivillige Indhenter straffeattest og erklæring om tavshedspligt Udformer samarbejdsaftale med ITfrivillige Introducerer IT-frivillige FRIVILLIGCENTER Følger op på ansættelser med de sociale tilbud Rådgiver sociale tilbud og IT-frivillige om gode rammer for match med både borger og opgaver VIRKSOMHED Følger op på egne ansatte, der kommer til jobsamtale Sikrer feedback til frivilligcenter og sociale tilbud om forbedringsforslag TIP 3 Lav en tydelig samarbejdsaftale med IT-frivillige Hent skabelon til samarbejdsaftale på Skabelon til samarbejdsaftale kan hentes på 9

10 4. SAMARBEJDE OM IT-FRIVILLIGHED STØTTE, SPARRING & NETVÆRK Forberedelse Opstart & konkrete mål Rekruttering Annoncering Ansættelse Match & jobsamtale Samarbejde Støtte & sparring Opfølgning Status & justering I samarbejdet om IT-frivillighed bliver der skabt værdi for alle parter særligt borgerne på de sociale tilbud. Hver part skal løbende gøre en indsats for at udvikle samarbejdet. Det sociale tilbud skal bakke de IT-frivillige op i deres arbejde. Det er en god idé at holde faste statusmøder mellem den IT-frivillige og dennes kontaktperson på det sociale tilbud. Det er også vigtigt at samle op på samarbejdet løbende: Hvad går godt, hvad skal ændres? Og hvilken støtte skal gives i hverdagen, fx sparring på nye IT-aktiviteter. Frivilligcentret kan facilitere et netværk for ITfrivillige på tværs af alle sociale tilbud i kommunen. Her kan de frivillige udveksle idéer, viden og erfaringer. Det kan styrke deres organisering uafhængigt af de sociale tilbud. Virksomhederne kommunikerer om IT-frivillige internt til kolleger og ledelse, så nye frivillige kommer til. Det er vigtigt at fortælle om succeser og aha-oplevelser til kollegerne, fx via blogs, oplæg og videoklip på virksomhedens intranet. Kommunen synliggør samarbejdet med ITfrivillige internt og eksternt, fx i pressen, personaleblad og på intranet. Kommunen tilbyder at refundere frivilligcentrets udgifter til netværket for de IT-frivillige. For at styrke samarbejdet må kommunen løbende støtte de sociale tilbud i forhold til deres lokale IT-behov. Det kan fx være ved at orientere kommunens IT-afdeling om ønsker til forbedringer af digital infrastruktur eller penge til social IT. KOMMUNE Synliggør IT-frivillighed internt og eksternt Understøtter IT-behov hos sociale tilbud Refunderer eventuelle udgifter til netværk for IT-frivillige SOCIALT TILBUD Holder løbende statusmøder med ITfrivillige, ledelse og kontaktpersoner Støtter i hverdagen Giver faglig sparring om fx pædagogik, kommunikationsform hos borgerne FRIVILLIGCENTER Faciliterer netværk for IT-frivillige Giver løbende sparring til kommunen om samarbejdet mellem de sociale tilbud og IT-frivillige VIRKSOMHED Kommunikerer om IT-frivillighed internt Giver feedback og anerkendelse til ansatte, der er IT-frivillige Huskeråd til frivilligcentre Find en frivillig tovholder der kan varetage et opsøgende arbejde med rekruttering og kommunikation for at finde IT-frivillige. Tovholderen kan også rådgive de sociale tilbud Tilbyd de sociale tilbud at samarbejde om ITfrivillighed 10 Tilbyd de IT-frivillige et netværk og hold fast i det, selvom de frivillige måske ikke efterspørger det. Det er nyttigt at have mulighed for at tale med andre i IT-frivillige om erfaringer og idéer

11 5. OPFØLGNING STATUS & JUSTERING JEG ER OGSÅ IT-FRIVILLIG FOR MIN EGEN SKYLD. MAN GØR DET FORDI MAN GERNE VIL. DET ER SIKKERT DERFOR JEG BLIVER VED. DET DER MED LYKKEFØLELSEN. JETTE, IT-FRIVILLIG Forberedelse Opstart & konkrete mål Rekruttering Annoncering Ansættelse Match & jobsamtale Samarbejde Støtte & sparring Opfølgning Status & justering Kommunen har en vigtig opgave i at følge op samarbejdet, når det er i gang. Kommunen bør sikre god videndeling og indsamle erfaringer, så den fælles samarbejdsmodel for IT-frivillighed bliver justeret og forbedret i forhold til behov på de sociale tilbud og blandt de IT-frivillige. KOMMUNE Tager initiativ til fælles evaluering og videndeling Holder evalueringsseminar med alle - sociale tilbud, frivilligcenter og virksomheder Kommunen tager initiativ til løbende evaluering og videndeling og indkalder parterne til dialogmøder. I opfølgningen kan I spørge de deltagende parter: Hvad er det vigtigste, vi kan lære af samarbejdet indtil nu? Hvordan kan samarbejdet om ITfrivillighed fortsætte mest hensigtsmæssigt for alle? På hvilke måder kan vi styrke borgernes indflydelse i IT-frivilligheden? Hvordan samarbejdsmodellens 5 faser styrkes til gavn for IT-frivillige til borgerne? Hvilken form for inspiration eller hjælp udefra kunne vi ønske os? Hvordan kan IT-frivillige give værdi for borgere i andre dele af kommunen? SOCIALT TILBUD Holder evalueringssamtaler med beboere, IT-frivillige, ansatte Følger op på evalueringer og justerer samarbejdet Bidrager med konstruktive forbedringsforslag FRIVILLIGCENTER Evaluerer egen rolle som rekrutteringskanal Samler netværket for IT-frivillige og følger op på samarbejdet og de frivilliges indsats VIRKSOMHED Evaluerer egen interne proces for at indgå i samarbejde om IT-frivillige Bidrager med gode råd til kommunen om samarbejdet De sociale tilbud følger op og justerer samarbejdet med IT-frivillige lokalt ved at holde løbende evalueringssamtaler. Frivilligcenteret og virksomhederne evaluerer deres interne proces omkring IT-frivillighed. Huskeråd til virksomheder Overvej hvordan I kan gøre det attraktivt for jeres medarbejdere at være IT-frivillige 11

12 RESSOURCER TID & ØKONOMI Det er en investering at igangsætte ITfrivilligheden i kommunen. Initiativet skal muliggøre, at IT-frivillige gør en positiv forskel for borgerne på de sociale tilbud. De IT-frivillige løfter kvaliteten, giver ny inspiration og er en ekstra ingrediens, der giver nye muligheder i hverdagen både for borgerne og de ansatte på kommunens sociale tilbud. Kommunen skal sætte tid og ressourcer af til at udvikle samarbejdet med de sociale tilbud, frivilligcentret samt lokalsamfundet og virksomheder. Det tager tid at etablere aftaler, få beskrevet borgernes behov og ønsker samt opgaver til de ITfrivillige. Og det tager tid at rekruttere IT-frivillige. Tiden går til udvikling af samarbejdet, ledelse, koordinering og opfølgning. Det er hensigtsmæssigt, at kommunen afsætter 0,2 årsværk eller en arbejdsdag om ugen til en projektkoordinator i kommunens forvaltning. Initiativet skal typisk have minimum 1 år for at blive etableret og forankret. Projektkoordinatorens opgave er at etablere kontakt til det lokale frivilligcenter og interesserede sociale tilbud for at opbygge et samarbejde. Projektkoordinatoren skal også sikre politisk opbakning og fremdrift internt i kommunen, og han eller hun skal koordinere samarbejdet mellem parterne. Projektkoordinatoren kan fx være en specialkonsulent eller stabsmedarbejder på psykiatri- og handicapområdet. En medarbejder, der både kan kommunikere initiativet effektivt til det kommunale ledelsesniveau og ud til de sociale tilbud. Opgaverne for projektkoordinatoren kræver kompetencer i projektledelse og en god procesværktøjskasse. Projektkoordinatoren i kommunen kan med fordel gennemføre følgende aktiviteter: Opstartsmøde med interesserede sociale tilbud parterne aftaler fælles spilleregler for IT-frivillighed Fælles udviklingsworkshop med sociale tilbud, frivilligcentret og socialforvaltning - parterne udarbejder en samarbejdsmodel om IT-frivillighed Kick Off for de deltagende sociale tilbud, frivilligcentret, forvaltningen m.fl. hvor I præsenterer samarbejdsmodellen og går i gang med annoncering efter IT-frivillige Statusmøder hvert halve år - sociale tilbud, frivilligcenter og kommunale ledelsesrepræsentanter evaluerer og justerer samarbejdet Udarbejde evaluering til byråd og løbende arbejde på politisk opbakning Huskeråd til kommunen Gør det nemt for de sociale tilbud at være med - udarbejd fælles spilleregler for ITfrivillige Skab opbakning internt i kommunen til frivillighed på handicapområdet 12 12

13 JAN HAR HJULPET MIG MED ALT MULIGT. DET ER HELT VILDT, FORDI HAN KAN GODT LIDE AT VÆRE HER TRINE, BORGER MED FUNKTIONSNEDSÆTTELSE 13

14 SUCCES MED IT-FRIVILLIGE 10 GODE RÅD 1. Borgerne på de sociale tilbud og personalet ved altid, når de IT-frivillige kommer Tydeliggør aftaler med IT-frivillige over for borgeren og kolleger. Hils på de frivillige og byd på en kop kaffe. 2. IT-frivillige bliver grundigt introduceret til det sociale tilbud Giv IT-frivillige grundig introduktion til stedets arbejdsgange, borgere, pædagogik, IT, faciliteter, samt hvad IT-frivillige må og ikke må. Afsæt tid til at borgerne på tilbuddet mødes med de ITfrivillige. 3. De IT-frivilliges opgaver er klart defineret Gør det er klart for den frivillige, hvad borgerne ønsker, og hvad tilbuddets forventninger er. De IT-frivillige skal kende egne opgaver. Aftalerne om opgaver skal også være tydelige for borgerne 4. Kommune og sociale tilbud er åbne over for nye måder at arbejde med IT på Byd de IT-frivilliges udefrakommende blik på tilbuddets IT-aktiviteter velkommen. Vær åben over for nysgerrige spørgsmål, idéer og forslag. 5. Ledelse og ansatte bakker tydeligt op om de IT- frivillige Afklar, hvem der har ledelsesansvaret for og er kontaktperson til de IT-frivillige. Hvilke opgaver og ansvar har henholdsvis ledelsen og en kontaktpersonen blandt de ansatte i forhold til frivillige? 6. De IT-frivillige kender det sociale tilbuds etiske, faglige og personalemæssige spilleregler Tag tidligt en samtale med de IT-frivillige om personalehåndbog, etiske forhold, de ansattes og frivilliges spilleregler de fleste kommuner har udarbejdet spilleregler til samarbejdet. 7. Det er afklaret, hvad IT-frivillige inviteres med til Afklar, hvilke møder de IT-frivillige med fordel kan deltage i. Det kan fx være en god ide at invitere IT-frivillige med til faglige oplæg og sociale arrangementer, så de oplever sig som en del af stedet. 8. I værdsætter løbende de IT-frivilliges indsats Fortæl den IT-frivillige, at hjælpen værdsættes at den IT-frivillige er en del af arbejdspladsen. Sæt fx foto af IT-frivillige på medarbejder-opslagstavlen. Giv fx en lille julegave. Fortæl eller lad den IT-frivillige fortælle om sin frivillige indsats på personalemøder. 9. Giv IT-frivillige adgang til 'en snak' om tvivl og overvejelser Hvis der opstår undren, tvivl eller uoverensstemmelser, skal de IT-frivillige have mulighed for at tale med kontaktpersonen blandt personalet eller ledelsen. 10. I følger altid op på de IT-frivilliges indsats med borgerne på det sociale tilbud Sørg for at den IT-frivillige får konstruktiv feedback på sine opgaver. Og spred de gode eksempler på IT-frivilliges aktiviteter i medarbejdergruppen og eventuelt blandt pårørende. Få mere viden om IT-frivillighed hos Socialt Udviklingscenter SUS: facebook.com/socialitlab 14

GUIDE: IT-FRIVILLIGE I KOMMUNEN REDSKABER & SKABELONER

GUIDE: IT-FRIVILLIGE I KOMMUNEN REDSKABER & SKABELONER GUIDE: IT-FRIVILLIGE I KOMMUNEN REDSKABER & SKABELONER INDLEDNING Dette ekstramateriale supplerer udgivelsen Guide: IT-frivillige i Kommunen af Socialt Udviklingscenter SUS. Ekstramaterialet indeholder

Læs mere

GUIDE: SOCIAL IT I KOMMUNEN. Til gavn for mennesker med funktionsnedsættelser

GUIDE: SOCIAL IT I KOMMUNEN. Til gavn for mennesker med funktionsnedsættelser GUIDE: SOCIAL IT I KOMMUNEN Til gavn for mennesker med funktionsnedsættelser KOLOFON Tekst Socialt Udviklingscenter SUS Layout ArtRebels Foto Das Büro Socialt Udviklingscenter SUS Nørre Farimagsgade 13

Læs mere

FRIVILLIG FREDAG ERHVERVSLEDER I PRAKTIK

FRIVILLIG FREDAG ERHVERVSLEDER I PRAKTIK FRIVILLIG FREDAG ERHVERVSLEDER I PRAKTIK Bliv praktikvært og få ny inspiration til foreningen HVAD ER EN PRAKTIK? Erhvervsleder i praktik er en aktivitet, der er udviklet i et samarbejde mellem IBM Danmark

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

MIN KOMMUNE - EN GOD KOMMUNE AT VÆRE FRIVILLIG I

MIN KOMMUNE - EN GOD KOMMUNE AT VÆRE FRIVILLIG I Politik for det frivillige sociale arbejde MIN KOMMUNE - EN GOD KOMMUNE AT VÆRE FRIVILLIG I Forord SIDE 2 Marts 2010 Eike Albrechtsen, formand for Socialudvalget Uanset, hvor mange paragraffer, der skrives

Læs mere

Social Frivilligpolitik

Social Frivilligpolitik Social Frivilligpolitik 2 Forord Det frivillige sociale arbejde i Aalborg Kommune bygger på en meget værdifuld indsats, som et stort antal frivillige hver dag udfører i Aalborg Kommune. Indsatsen er meningsfuld

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Frivilligpolitik Organisation for Voksne Udviklingshæmmede Version 1

Frivilligpolitik Organisation for Voksne Udviklingshæmmede Version 1 BALLERUP KOMMUNE Frivilligpolitik Organisation for Voksne Udviklingshæmmede Version 1 2013 P A R K V E J 1 0, 2750 B A L L E R U P Indhold 1. INDLEDNING... 3 1.1 Værdier i hverdagen... 3 1.2 Om denne frivilligpolitik...

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Befolkningsprognosen viser, at der på landsplan bliver flere ældre. I takt med en stigende andel af ældre i

Læs mere

Idéhæfte til brug af filmen om

Idéhæfte til brug af filmen om 1 Idéhæfte til brug af filmen om FN s handicapkonvention De fem konkrete situationer i filmen lægger op til debat. Brug filmen til at diskutere vilkår og muligheder for mennesker med handicap i boligen,

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Spilleregler for samarbejdet mellem Gladsaxe Kommune og de frivillige

Spilleregler for samarbejdet mellem Gladsaxe Kommune og de frivillige GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Analyse og Udvikling Den 24. januar 2013 Svend Bayer Spilleregler for samarbejdet mellem Gladsaxe Kommune og de frivillige Gladsaxe Kommunes spilleregler

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4 Indholdsfortegnelse: Indledning 2 Mål med politikken 2 Idégrundlag 2 Værdier 2 Etik 3 Ledelsesgrundlag 4 Kommunikation og information 4 Samarbejde 5 Coachting, supervision og psykolog 5 Konfliktløsning

Læs mere

Proces for ansættelse af direktører og centerchefer

Proces for ansættelse af direktører og centerchefer Center for Erhverv, Politik og Organisation Stengade 59 3000 Helsingør Dato 01.09.14 Proces for ansættelse af direktører og centerchefer I nærværende dokument er rekrutteringsprocessen for direktør- og

Læs mere

VIDENS INDSAMLING FRITIDSJOB. Til unge i udsatte boligområder

VIDENS INDSAMLING FRITIDSJOB. Til unge i udsatte boligområder VIDENS 02 INDSAMLING FRITIDSJOB Til unge i udsatte boligområder 1 1 FRITIDSJOB FORMER FREMTIDEN Et arbejde som reklameomdeler, kasseassistent eller rengøringshjælp er mange unges første erfaring med arbejdsmarkedet.

Læs mere

Samarbejdsmodel for kommuner og væresteder

Samarbejdsmodel for kommuner og væresteder Samarbejdsmodel for kommuner og væresteder Mål med samarbejdsmodellen Det er forventningen, at samarbejdsmodellen på sigt medvirker til, at de socialt udsatte borgere får et mere positivt syn på kommunen

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

Arena for Foreningsliv, Frivillighed og Folkeoplysning

Arena for Foreningsliv, Frivillighed og Folkeoplysning Arena for Foreningsliv, Frivillighed og Folkeoplysning Generelle oplysninger vedr. indsatsen 1. Problemidentifikation Vollsmose er klassificeret som ghettoområde. På fritids- og foreningsområdet arbejder

Læs mere

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning.

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Virksomhedsplan for Bofællesskabet Højbo 2014 1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Til bofællesskabet er der tilknyttet

Læs mere

Kvalitetsrapport Læring i Dagtilbud

Kvalitetsrapport Læring i Dagtilbud Kvalitetsrapport Læring i Dagtilbud 2013-2014 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indholdsfortegnelse Indledning side 3 Konklusion og perspektivering side 3 Dagplejen side 4 Team for Inkluderende

Læs mere

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Udvikling & Kommunikation Godkendt af byrådet august 2010 Kommunikationspolitik Aabenraa Kommune er en stor arbejdsplads, hvor alle medarbejdere kommunikerer

Læs mere

[DESIGNSTRATEGI FOR 0-18 ÅRS OMRÅDET]

[DESIGNSTRATEGI FOR 0-18 ÅRS OMRÅDET] 2013 Kolding Kommune Børne- og Uddannelsesforvaltningen [DESIGNSTRATEGI FOR 0-18 ÅRS OMRÅDET] Visionen, Vi designer livet, integreres i alle politikker, indsatser og praksisser i Kolding Kommune. Den har

Læs mere

ADHD-foreningens. Lille grundbog i rekruttering og fastholdelse

ADHD-foreningens. Lille grundbog i rekruttering og fastholdelse ADHD-foreningens Lille grundbog i rekruttering og fastholdelse Rekruttering: 8 målrettede trin 1. Overvej: Hvad skal vi bruge frivillige til? 2. Beskriv opgaven 3. Lav en frivilligprofil 4. Bestem metode

Læs mere

Frivillige på bibliotekerne

Frivillige på bibliotekerne Frivillige på bibliotekerne - 3. møde Gentofte Hovedbibliotek, d. 10. nov. 2011 Program formiddag: 08.45-09.00: Kaffe og rundstykker 09.00-10.00: Velkomst, opsamling på hjemmeopgave og arbejde i netværksgrupperne

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

Håndbog for Skolesports tovholdere. Gode råd og inspiration for kommunale tovholdere i Skolesport

Håndbog for Skolesports tovholdere. Gode råd og inspiration for kommunale tovholdere i Skolesport Håndbog for Skolesports tovholdere Gode råd og inspiration for kommunale tovholdere i Skolesport Håndbog for Skolesports tovholdere Denne håndbog er udarbejdet af Skolesports projektledere: Rikke Lindskov

Læs mere

Pårørendepolitik. for samarbejdet mellem borgere, pårørende og ansatte

Pårørendepolitik. for samarbejdet mellem borgere, pårørende og ansatte Pårørendepolitik for samarbejdet mellem borgere, pårørende og ansatte 2 Forord Pårørende betydningsfulde samarbejdspartnere Et godt socialt netværk kan både kan give støtte, omsorg og bidrage med praktisk

Læs mere

Selvevaluering. dine erfaringer med ledelse

Selvevaluering. dine erfaringer med ledelse Selvevaluering dine erfaringer med ledelse Velkommen Velkommen til din selvevaluering, som skal understøtte dine overvejelser omkring lederrollen. Selvevalueringen har to formål: Dels at give dig en introduktion

Læs mere

Pixiguide: Frivillige på bibliotekerne. 10 gode råd til dig der skal samarbejde med frivillige

Pixiguide: Frivillige på bibliotekerne. 10 gode råd til dig der skal samarbejde med frivillige Pixiguide: Frivillige på bibliotekerne 10 gode råd til dig der skal samarbejde med frivillige Indledning Idéen til pixiguiden er opstået hos deltagerne på det faglige Udviklingsforum: Frivillige på bibliotekerne

Læs mere

DS2022. Vision: Flere kraftcenter lokalt medejerskab og initiativ

DS2022. Vision: Flere kraftcenter lokalt medejerskab og initiativ DS2022 DS2022 Vision: Flere kraftcenter lokalt medejerskab og initiativ Principper for udviklingen: Fra top-down til bottom-up Fra medlem til aktiv medejer Fra centralisering til decentralisering Forudsætning:

Læs mere

VÆR MED. Spilleregler. for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse

VÆR MED. Spilleregler. for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse Spilleregler for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse VÆR MED bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse Spilleregler 1. Skab klare rammer 1.1 Ansatte

Læs mere

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250 Tlf. 96 284250 INFORMATION TIL PRAKTIKANTER Udarbejdet af praktikansvarlig: Helle Kidde Smedegaard Forord: Dette hæfte er lavet til kommende studerende med det formål at give nogle konkrete oplysninger

Læs mere

Frivilligcenter Hillerøds Handleplan for 2009/2010

Frivilligcenter Hillerøds Handleplan for 2009/2010 Frivilligcenter Hillerøds Handleplan for 2009/2010 Frivilligcenter Hillerøds handleplan for 2009/2010 præsenterer de strategiske målsætninger og indsatsområder, som FcH vil prioritere i 2010. Handleplanen

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Dansk Røde Kors i Assens og Assens kommune om Familiedansk

Samarbejdsaftale mellem Dansk Røde Kors i Assens og Assens kommune om Familiedansk Samarbejdsaftale mellem Dansk Røde Kors i Assens og Assens kommune om Familiedansk Formål med aftalen: Denne aftale indgås mellem Dansk Røde Kors Assens afdeling og Assens Kommune. Formålet med aftalen

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Hvem er målgruppen... 2 Redskabets anvendelsesmuligheder... 3 Fordele ved at anvende HPA-redskabet... 3 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af HPA-redskabet... 4 Rammer

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter:

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: PRAKTIKBESKRIVELSE A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Ahornparken Adresse: Skovgårdsvej 32, 3200 Helsinge Tlf.: 72499001 E-mailadresse ahornparken/gribskov@gribskov.dk

Læs mere

Ansøgning: Modelprojekt for indførelse af IKT på bosteder

Ansøgning: Modelprojekt for indførelse af IKT på bosteder Ansøgning: Modelprojekt for indførelse af IKT på bosteder 1. Projektet titel og indhold: Kommunikationsteknologier til understøttelse af kommunikative og kognitive færdigheder hos voksne udviklingshæmmede

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb

Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb NOTAT Miljøteknologi J.nr.MST-134-00060 Ref. libec/ibnls Den 26. august 2015 Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb Baggrund Den offentlige sektor køber hvert år ind for knap

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og

Læs mere

CSR Speed Dating. Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder. Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating

CSR Speed Dating. Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder. Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating CSR Speed Dating Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating Hvem er målgruppen? Hvad går metoden ud på? Hvilke forudsætninger beror metoden på? Trin 1 Trin

Læs mere

AM2008 - workshop. Sæt socialt engagement på dagsordenen i din virksomhed

AM2008 - workshop. Sæt socialt engagement på dagsordenen i din virksomhed AM2008 - workshop Sæt socialt engagement på dagsordenen i din virksomhed Birgitte Poulsen, CABI og Pernille Risgaard, Sekretariatet for Det Sociale Indeks Vel mødt! 13.00 Velkommen 13.10 Derfor spiller

Læs mere

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Baggrund... 2 2. Servicering og samarbejde med virksomheder... 3 2.1 Jobcenter Rebilds hensigtserklæring

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken.

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken. PROJEKTOPLYSNINGER 1 Indsatsens formål Esbjerg Kommune ønsker en bredere koordineret og målbar indsats på det boligsociale område med henblik på at gøre udsatte boligområder velfungerende og attraktive.

Læs mere

Kan man lede frivillige?

Kan man lede frivillige? Kan man lede frivillige? 24. april 2013 Dorte Nørregaard Gotthardsen Albanigade 54E, 1. sal 5000 Odense C tlf: 66 14 60 61 info@frivillighed.dk Center for frivilligt socialt arbejde er et landsdækkende

Læs mere

Information til frivillige. IT- frivillige støtter afasiramte i vedligeholdelse af sociale netværk og samfundsmæssig tilknytning

Information til frivillige. IT- frivillige støtter afasiramte i vedligeholdelse af sociale netværk og samfundsmæssig tilknytning Information til frivillige IT- frivillige støtter afasiramte i vedligeholdelse af sociale netværk og samfundsmæssig tilknytning 1 Dette er en informationsfolder til dig, der er frivillig i frivillignetværket

Læs mere

Frivillig. i Region Midtjylland

Frivillig. i Region Midtjylland Frivillig i Principper og gode råd vedrørende samarbejdet med frivillige og frivillige organisationer på s arbejdspladser Forsikringsforhold og frivilligt arbejde Se også Frivillig i Forsikringsforhold

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud Januar2014 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

med ADHD på arbejde INFORMATION TIL MEDARBEJDERE I JOBCENTRE

med ADHD på arbejde INFORMATION TIL MEDARBEJDERE I JOBCENTRE med ADHD på arbejde INFORMATION TIL MEDARBEJDERE I JOBCENTRE VÆRD AT VIDE OM ADHD OG ARBEJDE Med ADHD på arbejde Mange unge og voksne med ADHD har svært ved at leve op til de krav og forventninger, der

Læs mere

FORORD. De øvrige folder omhandler emnerne: Fastholdelse af medarbejderne Personalehåndbog Medarbejderudviklingssamtalen Uddannelsesplanlægning

FORORD. De øvrige folder omhandler emnerne: Fastholdelse af medarbejderne Personalehåndbog Medarbejderudviklingssamtalen Uddannelsesplanlægning FORORD Denne lille guide om rekruttering er en af fem foldere der tilsammen dækker en større del af HR-området. Folderne er tænkt, dels som et værktøj og dels til inspiration til at arbejde struktureret

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Bostøtten team Midtby Psykiatriens hus Falkevej 5 8600 Silkeborg www.socialpsykiatri-silkeborg.dk

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Godt i gang med Tegn på læring

Godt i gang med Tegn på læring Godt i gang med Tegn på læring Fem gode råd DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Fem gode råd I guiden her finder I fem gode råd om hvordan I kommer godt i gang med at bruge redskabet Tegn på læring. De fem råd

Læs mere

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv 1. Kliniske forløb Det kliniske undervisningssted kan opfylde kravene til klinisk undervisning i et eller flere af følgende moduler. Vi vil bede jer sætte kryds ved de forløb I mener at kunne dække som

Læs mere

KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR. - Guidelines til personaleansvarlige

KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR. - Guidelines til personaleansvarlige KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR - Guidelines til personaleansvarlige REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR Hensigten med denne pjece er at kvalificere jeres virksomhed

Læs mere

Forslag. Handicappolitik

Forslag. Handicappolitik Forslag Handicappolitik Handicappolitikken angiver Svendborg Kommunes overordnede vision og mål for indsatsen for børn, unge og voksne med funktionsnedsættelse. Politikken er en revision af den vedtagne

Læs mere

Læring og Samarbejde

Læring og Samarbejde Kontrakter Børn og Unge 2015-17 Læring og Samarbejde Strategiområde A: Det gode børneliv. Mål Indsats Handling Ansvarlig Plan for proces og evaluering A.1. Læring og inklusion: Styrkelse og konsolidering

Læs mere

Idegrundlag for netværk i Assens kommune. Formål, netværkstyper, spilleregler og roller

Idegrundlag for netværk i Assens kommune. Formål, netværkstyper, spilleregler og roller Idegrundlag for netværk i Assens kommune Formål, netværkstyper, spilleregler og roller 30.07.2014 Indledning I dette idegrundlag beskrives for det første formålet med at anvende netværk, for det andet

Læs mere

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee Indholdsfortegnelse: 1. Introduktion til og formål med mentorordningen 2. Gode råd og vejledning til mentorforløbet 3. Udvikling Fyn samarbejde m.v. Bilag: - Samarbejdsaftaleskabelon (Bilag 1) - Fortrolighedsaftale

Læs mere

Frivillighåndbog FamilieSamvirket

Frivillighåndbog FamilieSamvirket Frivillighåndbog FamilieSamvirket Indhold FamilieSamvirket... 3 Målgruppen... 3 Formål... 4 Hverdagsskolen... 4 Forældreskolen... 5 Supplerende aktiviteter... 5 Målsætning og ansvarsområder... 5 Rekruttering,

Læs mere

Kvalitetsledelse af jeres ydelser og services

Kvalitetsledelse af jeres ydelser og services Tryksag 541-643 Hvis I vil vide mere Kom godt i gang med standarder I er velkomne til at kontakte vores erfarne konsulenter inden for kvalitetsledelse på telefon 39 96 61 01 eller consulting@ds.dk. Kvalitetsledelse

Læs mere

Kom godt i gang med brugerinddragelse på hopitaler

Kom godt i gang med brugerinddragelse på hopitaler Kom godt i gang med brugerinddragelse på hopitaler - En vejledning til hospitalsafdelinger der vil arbejde med brugerinddragelse Brugerinddragelse gør en forskel Brugerinddragelse er et aktuelt og voksende

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Projekt nyspecialisering og inklusion Eksisterende fagligheder i nye samarbejdsrelationer

Projekt nyspecialisering og inklusion Eksisterende fagligheder i nye samarbejdsrelationer Projekt nyspecialisering og inklusion Eksisterende fagligheder i nye samarbejdsrelationer Ingen faglært håndværker vil mene, at han kan bygge et parcelhus effektivt alene, hjemme på eget værksted. Det

Læs mere

PLads til forskellighed Etnisk Mangfoldighed

PLads til forskellighed Etnisk Mangfoldighed PLads til forskellighed Etnisk Mangfoldighed i ældreplejen Om Kurset Etnisk mangfoldighed i ældreplejen Plads til forskellighed - etnisk mangfoldighed i ældreplejen er et kursus udviklet i samarbejde mellem

Læs mere

Elevpolitik. Indledning. Formål Attraktivt uddannelsessted Tilbud om spændende uddannelse og karriere

Elevpolitik. Indledning. Formål Attraktivt uddannelsessted Tilbud om spændende uddannelse og karriere Elevpolitik Indledning Formål Attraktivt uddannelsessted Tilbud om spændende uddannelse og karriere Uddannelsens indhold og mål Overordnede mål for uddannelsen Introduktion Evalueringssamtaler Skoleophold/Studietur

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads

Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads 1. Baggrund Delprojektet Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads udspringer af det oprindelige projekt 11 om attraktive arbejdspladser.

Læs mere

Køreplan for god løsladelse. En samarbejdsmetode for Kriminalforsorgen og kommunerne

Køreplan for god løsladelse. En samarbejdsmetode for Kriminalforsorgen og kommunerne Køreplan for god løsladelse En samarbejdsmetode for Kriminalforsorgen og kommunerne Køreplan for god løsladelse en samarbejdsmetode for Kriminalforsorgen og kommunerne Formål: De overordnede formål med

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplanen skal sætte et strategisk fokus og bruges som et dialogværktøj, der danner rammen for en fælles retning for Frederikssund Syd. Der er udmeldt

Læs mere

PLEJEOMRÅDET. Demenspolitik Tiltag på demensområdet

PLEJEOMRÅDET. Demenspolitik Tiltag på demensområdet Et godt liv på trods af en demenssygdom PLEJEOMRÅDET Demenspolitik Tiltag på demensområdet Nr. 08 den 4. juni 2009 1 Indledning. Voksen- og plejeudvalget har tilkendegivet et ønske/behov for en drøftelse

Læs mere

Partnerskabsaftaler giver tættere samarbejde

Partnerskabsaftaler giver tættere samarbejde Case: Ringsted Partnerskabsaftaler giver tættere samarbejde Et formelt samarbejde i form af partnerskabsaftaler trækker små som store virksomheder tættere på jobcentret. Det er erfaring en i Jobcenter

Læs mere

Behov for gensidigt medborgerskab

Behov for gensidigt medborgerskab Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient / Reportage fra ledernetværksmøderne

Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient / Reportage fra ledernetværksmøderne Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient / Reportage fra ledernetværksmøderne Indholdsfortegnelse: 1) Ledernetværksmøde 1, kick-off: at styrke et allerede velfungerende

Læs mere

Her vil vi give nogle bud på bl.a. din rolle, dine arbejdsopgaver, hvordan kan du få støtte fra konsulenter, hvordan kan du bruge ledelse og kolleger

Her vil vi give nogle bud på bl.a. din rolle, dine arbejdsopgaver, hvordan kan du få støtte fra konsulenter, hvordan kan du bruge ledelse og kolleger G U I D E T I L M E N TO R E N G U I D E T I L D I G, S O M S K A L S TA R T E M E D AT VÆ R E M E N T O R, E L L E R A L L E R E D E E R I G A N G Her vil vi give nogle bud på bl.a. din rolle, dine arbejdsopgaver,

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske Regioner

Læs mere

Procedure for ansættelse af nye medarbejdere

Procedure for ansættelse af nye medarbejdere Procedure for ansættelse af nye medarbejdere Formål Denne procedure beskriver retningslinjerne for, hvordan Hotel- og Restaurantskolen håndterer: rekruttering af nye medarbejdere annoncering af ledige

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Ved Vesterhavet Januar 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Ved Vesterhavet Januar 2015 Sagsnr 14-9734 Doknr 136620-14 Aftale mellem Varde Byråd og Ved Vesterhavet Januar 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag.

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Én indgang for frivilligheden i København. Vision. Hvorfor. Hvordan 03-08-2011. Sagsnr. 2011-95219

Én indgang for frivilligheden i København. Vision. Hvorfor. Hvordan 03-08-2011. Sagsnr. 2011-95219 KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Planlægning NOTAT Én indgang for frivilligheden i København Vision Visionen er, at alle, der arbejder med frivillighed i København, gennem et center for

Læs mere

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan:

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan: Partneraftale Randers Kommune og KMD indgår nærværende partneraftale der, gennem et tæt samarbejde om optimal anvendelse af IT-løsninger, skal bidrage til at effektivisere kommunens ressourceudnyttelse.

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013.

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013. Dialogbaseret aftalestyring mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013 Ballerup Kommune 1. Præsentation af aftaleenheden Formål Organisationen tilbyder

Læs mere

Digitaliseringen i praksis

Digitaliseringen i praksis Digitaliseringen i praksis Indholdsfortegnelse Digitaliseringen i praksis 3 Et bredt udviklingsbegreb 4 Involvering og synlighed 5 Projektorganisering 6-7 Dialoggruppe som et omdrejningsprojekt 8 Vurdering

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

Ydelseskatalog. Aktivitets- og samværstilbuddet Regnbuen. Center for Specialundervisning

Ydelseskatalog. Aktivitets- og samværstilbuddet Regnbuen. Center for Specialundervisning Aktivitets- og samværstilbuddet Regnbuen Center for Specialundervisning Aktivitets- og Samværstilbuddet Regnbuen Nødebovej 38, 3490 Fredensborg Lov om Social Service 104, Lov om Social Service 86 stk 2

Læs mere

Myndigheds person 1. Følgende indhold kan vi tilbyde i forhold til det enkelte mål:

Myndigheds person 1. Følgende indhold kan vi tilbyde i forhold til det enkelte mål: Myndigheds person 1 Idé- og værdigrundlag for Skovsbovej : Fælles referenceramme for alle medarbejdere på Skovsbovej, som beskriver vores mission og overordnede holdninger til arbejdet Vejledningstimer

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Projektlederhåndbog

Randers Social- og Sundhedsskole Projektlederhåndbog Randers Social- og Sundhedsskole Projektlederhåndbog - Guide til projektlederen 2012 Indhold Begrebsafklaringer... 2 Projekt... 2 Projektgruppe... 2 Projektleder... 2 Følgegruppe... 2 Styregruppe... 2

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere