RIDEKLUBBER I DANMARK EN UNDERSØGELSE AF FORENINGERNE I DANSK RIDE FORBUND

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RIDEKLUBBER I DANMARK EN UNDERSØGELSE AF FORENINGERNE I DANSK RIDE FORBUND"

Transkript

1 RIDEKLUBBER I DANMARK EN UNDERSØGELSE AF FORENINGERNE I DANSK RIDE FORBUND MICHAEL FESTER

2 Titel Rideklubber i Danmark En undersøgelse af foreningerne i Dansk Ride Forbund Forfatter Michael Fester Øvrige bidragere til rapporten Kasper Lund Kirkegaard, Ane Bisgaard og Team Analyse Omslagslayout SkabelonDesign Øvrig grafik og opsætning Michael Fester Forside foto Colourbox Udgave 1. Udgave, Brøndby, oktober, 2014 Udgiver Team Analyse, DIF Udvikling Danmarks Idrætsforbund Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby T: XX XX E: W: Gengivelse af denne rapport er tilladt med tydelig kildehenvisning

3 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 4 METODE... 5 KLUBDRIFT... 8 MEDLEMSTAL Rekruttering og fastholdelse af medlemmer års reglen FRIVILLIGHED ØKONOMI STÆVNEAKTIVITETER BREDDEAKTIVITETER ELITE OG TALENTUDVIKLING UDDANNELSE LOVGIVNING SKOLEREFORM DANSK RIDE FORBUND Fremtidige indsatsområder... 47

4 4 Rideklubber i Danmark Indledning INDLEDNING Dansk Ride Forbunds (DRF) foreninger har i de senere år været igennem en række nødvendige ændringer fremtvunget af især nye lovkrav på området samt en generel økonomisk tilbagegang i samfundet. Disse ændringer betyder også, at DRF s nuværende strategi, kaldet Strategi 2016, ikke længere er dækkende for de udfordringer og problemstillinger, rideklubberne møder i dagligdagen. Derfor har DRF besluttet at lave en ny strategi, Ambition 2020, som skal være baseret på klubbernes ønsker og behov. Til dette formål har DRF konstrueret en figur, hvori de ti hovedtemaer for en rideklub er oplistet. Figuren kan ses herunder. Figur 1 Klubbernes ønsker og behov Baseret på figuren kan man se, at DRF s fremtidige strategi primært skal tage udgangspunkt i klubbernes ønsker og behov indenfor de nævnte ti områder. I forbindelsen med udarbejdelsen af den nye strategi har DRF i samarbejde med Team Analyse i Danmarks Idrætsforbund (DIF) udarbejdet nærværende rapport, som er en afrapportering af en spørgeskemaundersøgelse foretaget blandt DRF s foreninger. Tidligere er delnotat 1, Ridesporten i Danmark, blevet udgivet. Notatet samlede op på en lang række datakilder og analyserede på den aktuelle situation for ridesporten i Danmark med et særligt fokus på udviklingen i Dansk Ride Forbund. Delanalyse 2, som er et internt ikke-udgivet notat, omhandlede en række fokusgruppeinterviews foretaget blandt foreningsledere og distriktsformænd. Delanalyse 3, som offentliggøres med denne rapport, omhandler en spørgeskemaundersøgelse, der har set nærmere på klubbernes behov indenfor de ti hovedområder. Delanalysen følger derfor ligeledes disse ti temaer i sin opbygning. Indledningsvis redegøres der kort for metoden bag spørgeskemaundersøgelsen, hvor det diskuteres, hvor repræsentativt undersøgelsen kan regnes for at være. Dernæst analyseres der på resultaterne indenfor de ti hovedområder, hvor der ligeledes kigges på bl.a. medlemstal og udviklingen i disse som en forklarende faktor for de indkomne svar.

5 5 Rideklubber i Danmark Metode METODE I det følgende afsnit redegøres der for den valgte metode, herunder diskuteres hvorvidt, at data brugt i undersøgelsen kan regnes for at være valide samt hvilke eventuelle forbehold, der skal tages ved læsning af denne rapport. Rapporten er en afrapportering af en internetbaseret spørgeskemaundersøgelse, der er gennemført blandt Dansk Ride Forbunds foreninger. I alt blev 461 foreninger inviteret til at deltage i undersøgelsen. Af disse valgte 219 at besvare spørgeskemaet, hvilket giver en svarprocent på 47,5 pct. For en undersøgelse af denne type er det en svarprocent, der ligger en smule over det forventede, og den må derfor betegnes som værende ganske tilfredsstillende. I undersøgelser af denne type viser erfaringer fra tidligere lignende undersøgelser, at det typisk er de større foreninger, som deltager. Det er ligeledes tilfældet i denne, hvilket kan ses i tabel 1 herunder. Tabel 1 Medlemmer pr. forening Deltaget i undersøgelsen Medlemmer pr. forening Ikke deltaget i undersøgelsen DRF - total 133,9 117,4 127,9 Tabel 1 viser, at den gennemsnitlige forening i undersøgelsen har 133,9 medlemmer, hvilket er en smule højere end den gennemsnitlige forening i Dansk Ride Forbund, som har 127,9 medlemmer. Gennemsnitsstørrelsen blandt de foreninger, som ikke har deltaget i undersøgelsen er 117,4 medlemmer. Det betyder med andre ord, at undersøgelsen generelt set rummer data fra de lidt større foreninger, mens flere af de små rideklubber ikke har deltaget i undersøgelsen. Alligevel vurderes det, at datasættet samlet set er af en sådan en kvalitet, at det er stort set repræsentativt for rideklubberne i DRF. Igennem hele rapporten vil størrelsen på den enkelte forening være en baggrundsinformation, som bruges til at forklare eventuelle forskelle i resultaterne. Til dette formål er der lavet fire forskellige grupperinger af de deltagende rideklubber baseret på deres seneste medlemstal i Grupperne er konstrueret således, at der er lige mange foreninger i hver af grupperingerne. Det skal dertil nævnes, at seks af de deltagende klubber er åbnet efter medlemsregistreringen i 2013, hvorfor de ikke har noget medlemstal registreret i Det Centrale Foreningsregister (CFR), hvor medlemstallene i denne rapport er hentet fra. For at blive optaget som medlem i DRF er der et medlemskrav på 50 medlemmer, hvorfor DRF har medlemstallene. De er dog ikke inkluderet i denne undersøgelse. De seks klubber tæller derfor ikke med, når resultater opdeles på baggrund af medlemstal, da deres størrelse pt. er ukendt. De fire grupperinger kan ses i tabellen herunder.

6 6 Rideklubber i Danmark Metode Tabel 2 - Medlemsgrupperinger Medlemsgruppe Antal 0-67 medlemmer % medlemmer % medlemmer % 186 eller flere medlemmer % Total % Der er kun én forening mere i grupperingen for de mindste foreninger end i de tre andre grupperinger, der alle er lige store. Ofte benyttes gennemsnitsstørrelsen for de foreninger, som har angivet et bestemt svar. Dette er gjort ved at tage det gennemsnitlige medlemstal for de klubber, som har angivet et specifikt svar. Ved at gøre dette kan man danne sig et indtryk af, om der er forskel på besvarelserne i forhold til, om der er tale om små eller store foreninger.. En anden baggrundsinformation, der går igen gennem hele rapporten, er den enkelte forenings udvikling i medlemstal. I DIF findes årlige medlemstal fra 2001 og frem. Der findes dog en lang række foreninger, som er åbnet efter Derfor måler udviklingen perioden fra foreningens første medlemstal, dog tidligst 2001, og frem til seneste medlemstal i Samlet set er udviklingen for alle de deltagende klubber et gennemsnitligt medlemstab på 5,29 medlemmer siden første medlemstal. Det vil med andre ord sige, at når der tales om en gennemsnitlig udvikling i medlemstallet for de enkelte klubber, er der tale om udviklingen fra det først registrerede medlemstal fra 2001 og frem. Igennem rapporten er dette opdelt på specifikke svar, hvor man kan se den gennemsnitlige udvikling blandt klubber, som har angivet et specifikt svar. Udover denne overordnede udvikling foretages der flere steder den samme beregning for de fem aldersgrupperinger i DIF-regi. Alderskategorierne er dog først beregnet fra 2006, hvorfor udviklingstallet i disse tilfælde er baseret på første medlemstal, dog tidligst 2006, indenfor den enkelte aldersgruppering. Den sidste gennemgående baggrundsvariabel i af rapporten er den geografiske spredning blandt de deltagende klubber. Som mål for den geografiske spredning er der benyttet landsdele. I praksis er det de fem regioner, hvoraf Region Syddanmark er blevet opdelt i Sønderjylland og Fyn & Øerne for at sikre at den store geografiske spredning i Region Syddanmark er dækkende for ridesporten. I nedenstående tabel kan antallet af deltagende klubber for hver af de seks landsdele aflæses. Derudover kan de enkelte landsdele samlede andel af DRF s foreninger aflæses. Tabel 3 Respondenter fordelt på landsdele Landsdele Antal i undersøgelsen i DRF Hovedstaden 39 17,8 % 18,4 % Midtjylland 38 17,4 % 23,0 % Nordjylland % 15,1 % Sjælland 42 19,2 % 16,4 % Sønderjylland 45 20,5 % 17,8 % Fyn & Øerne 20 9,1 % 9,4 % Total % 100,1 % 1 1 Summerer til 100,1 grundet afrunding af decimaler.

7 7 Rideklubber i Danmark Metode Tabellen viser, at der er en nogenlunde jævn geografisk fordeling, hvor der dog er en mindre underrepræsentation af klubber fra Midtjylland, men overordnet set er den geografiske spredning i undersøgelsen repræsentativ for DRF.

8 8 Rideklubber i Danmark Klubdrift KLUBDRIFT Det første tema, der analyseres på, er klubdriften, der overordnet set handler om den daglige drift af rideklubben. I delanalyse 1 kunne man læse, at rideklubberne de senere år generelt er gået tilbage i medlemstallet, hvilket naturligvis har en indflydelse på den daglige klubdrift. På trods af dette, er der rideklubber, der fortsat melder om ventelister, hvilket betyder, at de ikke pt. har mulighed for at optage flere nye medlemmer, selvom ønsket fra potentielle medlemmer er til stede. I tabellen herunder kan andelen af foreninger med en nuværende venteliste fordelt på de fire medlemsgrupperinger aflæses. Tabel 4 Venteliste eller ej Har klubben pt. en venteliste for at blive optaget som medlem? Ja Nej 0-67 medlemmer 1,9 % 98,1 % medlemmer 9,4 % 90,6 % medlemmer 13,2 % 86,8 % 186 eller flere medlemmer 9,4 % 90,6 % Total 8,5 % 91,5 % I tabel 4 kan man se, at 8,5 pct. af rideklubberne pt. har en venteliste for at blive optaget som medlem, mens langt de fleste ikke har en sådan. Det betyder, at der findes klubber, der har en venteliste, men omfanget af problemet med manglende pladser i rideklubberne er, overordnet set, ikke et stort og generelt problem. Langt de fleste klubber har således ikke ventelister. Naturligvis skal man overveje, hvordan man kan forbedre mulighederne for de klubber med ventelister, men ud fra ovenstående tabel er denne udfordring ikke et indsatsområde, der bør prioriteres højt i de kommende arbejdsopgaver. En rideklub kan variere meget i aktivitetsudbud, og der er således store forskelle på, hvad den enkelte rideklub tilbyder. I nedenstående tabel kan det ses, hvor stor en andel af rideklubberne, der udbyder en række af de mest overordnede aktiviteter. Tabel 5 Aktiviteter i rideklubben Aktiviteter Privatundervisning 78,1 % Ridelejr 68,5 % Opstaldning af private heste 66,7 % Elevskole 66,2 % Breddeaktiviteter 53,9 % Kursusvirksomhed 42,0 % Tabellen viser, at størstedelen af rideklubberne, 78,1 pct., tilbyder privatundervisning i forskellige former. For mange rideklubber finansieres den daglige drift i et vist omfang af indtægterne ved privatundervisningen af børn og voksne. Det er således helt essentielt for rideklubbernes mulighed for økonomisk overlevelse, at der er velfungerede undervisningsforhold. en er lidt højere end ved elevskoler, som 66,2 pct. af rideklubberne har.

9 9 Rideklubber i Danmark Klubdrift Kun lidt over halvdelen af rideklubberne tilbyder breddeaktiviteter. Begrebet kan dække over en række forskellige aktiviteter, som ikke er let af afgrænse. Det dækker eksempelvis over aktiviteter som TREC, Ponygames og Pas de Deux. Det er muligvis et godt sted at sætte ind for fremtidige indsatser, således at flere klubber tilbyder breddeaktiviteter i forsøget på at rekruttere nye medlemmer. Det er et faktum, at bredden er langt større end eliten, hvorfor man med fordel kan tilbyde aktiviteter for den store gruppe af bredderyttere, hvor det pt. kun er lidt over halvdelen af rideklubberne, som har aktiviteter målrettet denne gruppe. Hvis der fokuseres på antallet af ovenstående aktiviteter, de enkelte klubber tilbyder, er det interessant, at der ikke er nogen af klubberne, som ikke har angivet nogen af aktiviteterne. Fordelingen kan ses i tabellen herunder. Tabel 6 Antal aktiviteter Antal aktiviteter 1 13,2 % 2 10,5 % 3 18,3 % 4 20,5 % 5 20,5 % 6 16,9 % Der er således stor forskel på antallet af aktiviteter, hvor langt de fleste klubber har mere end én aktivitet, og over halvdelen af klubberne har fire eller flere af ovenstående aktiviteter. Der er ikke nogen umiddelbar sammenhæng mellem hvilke aktiviteter, klubberne har. Det kan derfor ikke identificeres om en klub sandsynligvis har visse andre aktiviteter på baggrund af én aktivitet klubben reelt set har. Gennemsnitligt har hver klub 3,8 af ovenstående aktiviteter, hvorfor det er svært at udtale sig mere præcist om en egentlig sammenhæng. Interessant nok er den eneste sammenhæng mellem aktivitetsudbud og klubbens økonomiske situation at finde blandt klubberne med elevskoler. Klubber, som har elevskoler, har en større sandsynlighed for at have underskud ved seneste årsregnskab fremfor de klubber, som ikke har elevskoler. 22,8 pct. af de klubber, som har elevskoler, havde underskud ved seneste årsregnskab mens kun 10,8 pct. af de klubber, som ikke har elevskoler, havde underskud. Hvis der kigges nærmere på hvilke foreninger, der har elevskoler, tegner der sig et interessant billede i tabellen herunder. Tabel 7 Elevskoler fordelt på medlemsgrupperinger Elevskole 0-67 medlemmer 33,3 % medlemmer 60,4 % medlemmer 83,0 % 186 eller flere medlemmer 90,6 % Total 66,7 % 2 I tabellen er det tydeligt, at der er en sammenhæng mellem rideklubbens størrelse og sandsynligheden for, om klubben har elevskoler. Næsten samtlige af de større klubber har således en elevskole, mens det kun er tilfældet for en tredjedel af de 2 De 66,7 pct. angivet er højere end de 66,2 pct. angivet i tabel 5, hvilket skyldes de seks klubber som er oprettet i 2014, og dermed er fjernet fra denne tabels beregninger.

10 10 Rideklubber i Danmark Klubdrift mindste klubber. Det er dertil vigtigt at nævne, at samtlige af de klubber med venteliste har en elevskole, hvorfor man kan sige, at ventelisterne udelukkende er gældende for elevskoler. Blandt de klubber som svarede, at de har elevskoler, er det ligeledes undersøgt, hvor mange elevskoleryttere klubben har. I nedenstående tabel er det gennemsnitlige antal elevskoleryttere fordelt på de fire medlemsgrupperinger. Tabel 8 Gennemsnitlige antal elevskoleryttere fordelt på medlemsgrupperinger Elevskoleryttere af Elevskole i gns. medlemmer 0-67 medlemmer 34,5 83,6 % medlemmer 54,9 61,3 % medlemmer 81,3 55,6 % 186 eller flere medlemmer 152,2 58,3 % Total 94,5 61,4 % Tabellen viser en forventet sammenhæng mellem klubbens størrelse og antallet af elevskoleryttere. Den gennemsnitlige elevskole har 94,5 elever, mens de største foreninger gennemsnitligt har over 150 elever. De mindste rideklubber har gennemsnitligt kun 34,5 elever. Sammenhængen imellem de to er dog naturlig og sandsynligvis selvforstærkende. Større klubber er større netop, fordi de har flere elevskoleryttere, men dette skyldes med stor sikkerhed også, at de har faciliteterne til at rumme de mange elevskoleryttere. Dertil kommer, at de i de mindste klubber fylder elevskoleryttere andelsmæssigt langt mere, hvor hele 83,6 pct. i gennemsnit er elevskoleryttere, mens det i de større klubber kun er lidt over halvdelen. Samlet set står elevskolerytterne for 61,4 pct. af medlemmerne i klubberne med elevskoler. Der er sandsynligvis også en større chance for, at elevskolerytterne fortsætter som medlemmer fremadrettet i de klubber, hvor man har været elevskolerytter fremfor i klubber uden elevskoler. Hvis fokus flyttes over på opstaldningen af private heste, kan vi i nedenstående tabel se andelen af de fire medlemsgrupperinger, der har opstaldning af private heste. Tabel 9 Opstaldning af private heste Opstaldning af private heste 0-67 medlemmer 57,4 % medlemmer 56,6 % medlemmer 77,4 % 186 eller flere medlemmer 81,1 % Total 68,1 % 3 Også her er der en sammenhæng mellem klubbens størrelse og hvorvidt, at klubben har opstaldning af private heste. Hele 81,1 pct. af de største rideklubber har opstaldning af private heste, mens det kun gør sig gældende for lidt over halvdelen af de mindre klubber. At have private heste kan være en god indtægtskilde for rideklubben, men det kræver selvsagt også, at faciliteterne og hele set-up et kan håndtere det. Det er igen tydeligt, at de største klubber har større faciliteter og dermed bedre muligheder for at tilbyde opstaldning af private heste end de mindre klubber. 3 Også her adskiller værdien sig fra totalen i tabel 5. Dette skyldes som nævnt de seks respondenter der er oprettet i 2014, og dermed ikke har et medlemstal.

11 11 Rideklubber i Danmark Klubdrift I tabellen herunder er det vist, hvor mange opstaldede private heste klubberne i de forskellige medlemsgrupperinger gennemsnitligt har. Tabel 10 Gennemsnitligt antal opstaldede private heste Gns. antal opstaldede Opstaldning af private heste private heste 0-67 medlemmer 12, medlemmer 19, medlemmer 20,8 186 eller flere medlemmer 38,5 Total 24 Der en også i denne tabel en naturlig sammenhæng mellem klubben størrelse og antallet af opstaldede private heste. Gennemsnitligt har klubberne 24 private heste opstaldet. Et andet vigtigt punkt for driften af en rideklub er økonomien, som der analyseres på i et senere afsnit i rapporten. I det følgende afsnit ses der nærmere på forhold, der påvirker klubbernes medlemstal, herunder hvordan klubbernes medlemsudvikling har været.

12 12 Rideklubber i Danmark Medlemstal MEDLEMSTAL Som tidligere vist har 8,5 pct. af rideklubberne pt. en venteliste for nye medlemmer, hvilket betyder, at langt de fleste rideklubber fortsat har mulighed for at optage nye medlemmer. I dette afsnit fokuseres der på hvilke forhold, der kan have betydning for klubbens medlemstal. Det bliver sat i forbindelse med dels det nuværende medlemstal og dels klubbens udvikling i medlemstal. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE AF MEDLEMMER Erfaringer viser, at for at fastholde og rekruttere medlemmer kræves det, at der i et vist omfang gøres noget aktivt fra klubbens side. Det gælder både i forhold til at rekruttere nye medlemmer men i ligeså høj grad også for at fastholde de eksisterende medlemmer. I tabellen herunder er rideklubberne blevet spurgt, hvorvidt de gør noget aktivt for at rekruttere og fastholde nuværende medlemmer. Tabel 11 Rekruttering og fastholdelse af medlemmer Har din klub gjort noget aktivt for at rekruttere eller fastholde nuværende medlemmer? Ja, for at rekruttere nye 9,6 % Ja, for at fastholde eksisterende medlemmer 10,0 % Ja, begge dele 58,9 % Nej 19,2 % Ved ikke 2,3 % Tabellen viser, at langt de fleste af rideklubberne både gør noget aktivt for at rekruttere og fastholde medlemmerne. Hele 58,9 pct. har angivet dette som deres svar på spørgsmålet. Der er også omkring 10 pct., der kun gør noget aktivt for hhv. at rekruttere nye eller fastholde eksisterende medlemmer. Det er dog en smule bekymrende, at knap 20 pct. eller hver femte af rideklubberne ikke gør noget aktivt hverken for at rekruttere eller fastholde medlemmer. Fra DRF s side kan man overveje aktivt at forsøge at få klubberne til at lave nogle tiltag; dels for at rekruttere, dels for at fastholde medlemmer. De 19,2 pct., som ikke gør noget aktivt for at rekruttere og/eller fastholde medlemmer, kan opdeles på regioner for at se, om der er geografiske forskelle. I nedenstående tabel kan aflæses andelen af klubberne i de fem regioner, som ikke gør noget aktivt for at rekruttere og fastholde medlemmer. Tabel 12 af klubber som ikke gør noget aktivt for at rekruttere og fastholde medlemmer fordelt på regioner af klubberne som ikke gør noget aktivt Hovedstaden 28,2 % Midtjylland 10,5 % Nordjylland 28,6 % Sjælland 11,9 % Sønderjylland 15,6 % Fyn & Øerne 25,0 % Total 19,2 %

13 13 Rideklubber i Danmark Medlemstal Tabellen vidner om store geografiske forskelle, hvor det især er klubberne i Hovedstaden, Nordjylland og Fyn & Øerne, som ikke gør noget aktivt for at rekruttere og fastholde medlemmer. Det kan derfor betale sig at målrette en fremtidig strategisk indsats indenfor dette område imod netop disse geografiske områder. En oversigt over den gennemsnitlige størrelse på de klubber, der har svaret i hver af de ovenstående kategorier, giver et indtryk af, at der er fordele forbundet med at gøre noget aktivt ift. både eksisterende samt nye medlemmer. Tabel 13 Gennemsnitligt antal medlemmer blandt de klubber, der både rekrutterer og fastholder Har din klub gjort noget aktivt for at rekruttere eller fastholde nuværende medlemmer? Medlemmer i gns. Ja, for at rekruttere nye 126,9 Ja, for at fastholde eksisterende medlemmer 131,6 Ja, begge dele 138,8 Nej 120,0 I denne tabel kan sammenhængen mellem det gennemsnitlige antal medlemmer fordelt på de fire svarkategorier aflæses. Der er gennemsnitligt 138,8 medlemmer i de klubber, som aktivt gør noget for både at rekruttere og fastholde i forhold til de klubber, som ikke gør noget aktivt, der gennemsnitligt har 120 medlemmer. Det er altså 18,8 medlemmer mere i gennemsnit. Dertil viser tabellen også, at der er lidt flere medlemmer blandt de klubber, der har aktive tiltag for at fastholde deres eksisterende medlemmer fremfor de klubber, der udelukkende er fokuseret på at rekruttere nye medlemmer. Hvis ovenstående besvarelser i tabel 13lægges sammen til hhv. ja og nej, hvor ja repræsenterer dem, der gør noget aktivt, og nej repræsenterer dem, der ikke gør noget, viser der sig store forskelle. Resultatet er, at det godt kan betale sig at foretage aktive handlinger i relation til medlemstallet. Dette kan ses i tabellen herunder. Tabel 14 Rekruttering og fastholdelse sammenholdt med udviklingen i medlemstal Udvikling i medlemstal i Rekruttering og fastholdelse? gns. Ja -0,5 Nej -25,5 Total -5,3 Tabellen underbygger, at en aktiv indsats i forbindelse med rekruttering og fastholdelse af medlemmer er ganske effektive metoder til at mindste et generelt medlemsfald. Gennemsnitligt har samtlige klubber i undersøgelsen mistet 5,3 medlemmer siden første medlemstal blev indrapporteret i 20??, men medlemstabet for de klubber, som er aktive i relation til fastholdelse og rekruttering, er på kun på 0,5 medlemmer i gennemsnit. Blandt de klubber, som har svaret, at de intet aktiv foretager sig, er det gennemsnitlige fald på hele 25,5 medlemmer pr. klub. Som eksempler på disse aktive tiltag kan der nævnes såkaldte Åbent Hus arrangementer, hvor klubberne inviterer interesserede forbi rideklubben. Indenfor fastholdelse af medlemmer kan især rideklubbernes juniortiltag nævnes, hvor unge eksisterende medlemmer af rideklubberne bliver uddannet som juniorledere. I relation til klubbens medlemstal er klubberne blevet bedt om at forholde sig til en række udsagn, som på forskellig vis omhandler klubbens medlemstal, og udviklingen heraf. Der er altså tale om klubbernes egen subjektive holdning til medlemsforholdene i klubben, som ikke altid stemmer overens med det reelle medlemstal, men er udtryk for, hvordan rideklubben oplever sin nuværende situation.

14 14 Rideklubber i Danmark Medlemstal Som vist i delanalyse 1 har ridesporten de seneste år oplevet en generel nedgang i antallet af børnemedlemmer. Notatet viste en tilbagegang på næsten 20 pct. fra 2008 til 2013 i antallet af børnemedlemmer under 12 år (Fester, 2014, p.15). Derfor blev klubberne bedt om at forholde sig til, hvorvidt klubben har færre børnemedlemmer end tidligere. Fordelingen kan ses i tabellen herunder. Tabel 15 Færre børnemedlemmer end tidligere Udsagn: Vores klub har færre børnemedlemmer end tidligere Meget enig 13,7 % Enig 25,1 % Hverken enig eller uenig 21,9 % Uenig 23,3 % Meget uenig 13,7 % Ved ikke 2,3 % Total 100,0 % Tabellen viser en nogenlunde ligelig fordeling mellem de respektive svarkategorier i forhold til udsagnet om, at klubben har færre børnemedlemmer end tidligere. 38,8 pct. af klubberne har erklæret sig enige eller meget enige med udsagnet, mens 37,0 pct. har erklæret sig uenige eller meget uenige. Det betyder, at over en tredjedel af klubberne oplever, at de har færre børnemedlemmer, hvilket også bakkes op af den generelle tilbagegang der opleves blandt børn i Dansk Ride Forbund. Fremadrettet bør klubberne og forbundet aktivt tage initiativer til tiltag og kampagner for at fastholde og rekruttere børn i ridesporten. Som tidligere vist betyder den aktive rekruttering meget for medlemstallets udvikling. Derfor er klubberne ligeledes blevet bedt om at forholde sig til, hvorvidt de selv mener, at de aktivt forsøger at rekruttere børnemedlemmer eller ej. Svarfordelingen kan ses i tabellen herunder. Tabel 16 Aktiv rekruttering af børnemedlemmer Udsagn: Vores klub forsøger aktivt at rekruttere børnemedlemmer Meget enig 31,1 % Enig 44,3 % Hverken enig eller uenig 13,7 % Uenig 7,8 % Meget uenig 3,2 % Total 100,0 % Tabellen viser, at langt de fleste af klubberne allerede i dag aktivt forsøger at rekruttere nye børnemedlemmer. Det betyder, at potentialet for at opfinde nye koncepter er til stede, som relativt nemt bør kunne implementeres, eftersom at klubberne i et stort omfang allerede nu aktivt forsøger at rekruttere nye børnemedlemmer. En mulighed kan være at lave kvalitative interviews med nogen af de klubber, som aktivt forsøger at rekruttere medlemmer i særlige aldersgrupperinger for at lære mere om, hvilke erfaringer disse klubber har gjort sig. Blandt andre interessante resultater fra delanalyse 1 var også, at seniormedlemmer over 60 år havde været gennem en ganske solid gennemsnitlig medlemsvækst på 8,8 pct. årligt siden Der er dog stadig kun knap seniormedlemmer i DRF, men hvis den høje procentuelle vækst fortsætter i fremtiden som følge af et generelt voksende

15 15 Rideklubber i Danmark Medlemstal befolkningstal blandt de ældre indbyggere, vil dette tal stige hurtigere i de kommende år. Det er dog fortsat kun en mindre andel af rideklubberne, der selv mener, at de har fået flere seniormedlemmer de senere år, hvilket nedenstående tabel viser. Tabel 17 Flere seniormedlemmer end tidligere Udsagn: Vores klub har flere medlemmer over 60 år end tidligere Meget enig 3,7 % Enig 6,4 % Hverken enig eller uenig 25,1 % Uenig 37,0 % Meget uenig 21,9 % Ved ikke 5,9 % Total 100,0 % Kun 10,1 pct. af klubberne angiver, at de er enige med udsagnet om, at klubben har fået flere medlemmer over 60 år, mens 58,9 pct. er uenige og 25,1 pct. forholder sig neutralt til udsagnet. Med den voksende seniorgruppe i samfundet kommer befolkningsgruppen på over 60 år fremadrettet til at spille en større rolle i idrætten, og her kan ridesporten med fordel træde ind som et attraktivt tilbud for en stor andel af de ældre. Tidligere ryttere har måske lyst til at komme tilbage i ridesporten, men det kræver en række relevante og interessante tilbud fra klubbernes side - og initiativer, der kan få endnu flere ældre ind i ridesportens foreninger. Med en gennemsnitlig vækst på 8,8 pct. årligt er der allerede en pæn stigning hvert år, men potentialet er ganske stort og kan sagtens accelereres yderligere med de rette målrettede tiltag. Direkte adspurgt om, hvorvidt klubben aktivt forsøger at rekruttere seniormedlemmer, svarer kun et fåtal enig eller meget enig, hvilket kan ses i nedenstående tabel. Tabel 18 Forsøger klubben aktivt at rekruttere seniormedlemmer Vores klub forsøger aktivt at rekruttere medlemmer over 60 år Meget enig 1,8 % Enig 4,1 % Hverken enig eller uenig 21,9 % Uenig 33,3 % Meget uenig 34,7 % Ved ikke 4,1 % Total 100,0 % Kun 5,9 pct. af klubberne er enige i udsagnet om, at deres klubforsøger at rekruttere medlemmer over 60 år. Det indikerer, at de aktivt forsøger at rekruttere medlemmer over 60 år. Mere end 2/3 af klubberne erklærer sig uenige i udsagnet, hvilket betyder, at de ikke aktivt forsøger at rekruttere seniormedlemmer. Der ligger således et arbejde fra forbundets og klubbernes side i at få udbredt forståelsen for, at der er et stort potentiale i senioridrætten. Hvis tabellens to svarkategorier med hhv. meget enig og enig slås sammen til én samlet kategori, og det tilsvarende sker for uenig og meget uenig, og der fokuseres på den faktiske udvikling i medlemstal i klubberne blandt medlemmer over 60 år, kan fordelingen ses i nedenstående tabel.

16 16 Rideklubber i Danmark Medlemstal Tabel 19 Rekruttering af seniormedlemmer fordelt på udviklingen i medlemstal Gns. udvikling i Rekruttering af seniormedlemmer (60+) seniormedlemstal (60+) Ja 4,42 Hverken ja eller nej 1,81 Nej 0,34 Total 0,92 Overordnet set har klubberne ikke oplevet en stor numerisk tilvækst blandt seniormedlemmer. Men blandt klubber, som aktivt rekrutterer medlemmer, er der i gennemsnit kommet 4,42 nye medlemmer, mens de, der ikke gør noget aktivt, kun har oplevet en vækst på 0,34 medlemmer i gennemsnit. Det medvirker til at forstærke forståelsen af behovet for, at klubberne aktivt foretager sig rekrutterings- og fastholdelsesstrategier overfor særlige medlemsgrupper, da det direkte resulterer i flere medlemmer. Derfor kan man fra DRF s side med fordel fremadrettet guide klubberne på vej med konkrete tiltag målrettet flere forskellige grupperinger i samfundet, således at klubberne selv kan prioritere deres ressourcer over for den målgruppe, som de synes, er mest oplagt. Det sidste spørgsmål omhandlende temaet rekruttering ser nærmere på, hvor enig eller uenig klubben er i et tilsvarende udsagn, der denne gang går på voksenmedlemmerne. Fordelingen kan ses i tabellen herunder. Tabel 20 Rekruttering af voksenmedlemmer Vores klub forsøger aktivt at rekruttere voksenmedlemmer Meget enig 11,4 % Enig 36,1 % Hverken enig eller uenig 29,2 % Uenig 15,5 % Meget uenig 7,3 % Ved ikke 0,5 % Total 100,0 % Omkring rekrutteringen af voksenmedlemmer er der en større andel af klubberne, der aktivt forsøger at rekruttere voksne, end tilfældet var for seniorer. Alligevel forholder over halvdelen sig enten neutralt eller er direkte uenige eller meget uenige til udsagnet. Hvis svarene slås sammen i kategorier med hhv. ja til at rekruttere voksenmedlemmer og nej, samt en midterkategori, og dette sammenkobles med udviklingen i medlemstallet blandt voksne (24-59 år), tegner der sig et tilsvarende billede af fordelen ved aktivt at arbejde med rekruttering af medlemmer. Tabel21 Rekruttering af voksenmedlemmer Rekruttering af voksenmedlemmer Gns. udvikling i medlemstal Ja 0,06 Hverken ja eller nej -2,56 Nej -4,14 Total -1,68

17 17 Rideklubber i Danmark Medlemstal På baggrund af tabel21 kan det ikke understreges nok, hvor stor betydningen er af rekruttere medlemmer aktivt. Dette billede går igen og viser sig i samtlige af afsnittets tabeller og således også her blandt de voksne medlemmer. Der bør derfor ligges et stort fremtidigt fokus på rekrutterings- og fastholdelsesinitiativer, som bør udarbejdes i samarbejde med klubberne.

18 18 Rideklubber i Danmark Medlemstal 25-ÅRS REGLEN I mange forskellige sammenhænge har det lydt, at dele af medlemsfaldet i ridesporten skyldes den kommunale forvaltning og administration af Folkeoplysningslovens 25-års regel. Som udgangspunkt skal kommunen yde tilskud til foreningernes aktiviteter for medlemmer under 25 år og stille ledige offentlige faciliteter vederlagsfrit til rådighed for alle foreningens medlemmer. Således berører 25-årsreglen kun de foreninger, der bruger egne eller lejede faciliteter. Kort fortalt bestemmer 25- årsregelen, at en idrætsforening modtager et årligt økonomisk tilskud fra den lokale kommune til en del af driftsudgifterne til medlemmer under 25 år. Dette tilskud kaldes teknisk set for et lokaletilskud. Det er i sin tid lavet ud fra en politisk vurdering af, at børn og unge samlet set skal have billigere og mere lige adgang til at dyrke foreningsidræt i billige lokaler, uanset om det sker i selvejende institutioner eller i gratis kommunale (idræts)faciliteter. Tilskuddet skal udgøre mindst 65 % af driftsudgifterne for medlemmerne under 25 år, og kommunerne kan vælge at yde supplerende tilskud på op til 100 % af lokaleudgifterne. Kommunernes administrative forvaltning af 25-års reglen veksler dog fra kommune til kommune, hvilket er helt i overensstemmelse med Folkeoplysningslovens hensigt, der som rammelovgivning rummer rigeligt med plads til lokale kommunale fortolkninger og prioriteringer. Forskellene i den kommunale administration har desværre også medført betydende ændringer i opgørelsen af deltagere under 25 år. Frem til 2009 var det den generelle opfattelse i kommunerne, at foreningen selv afgjorde om opgørelsen af deltagere over og under 25 år enten skulle opgøres som deltagersammensætningen i hver enkelt aktivitetstime for sig eller som medlemssammensætningen i foreningen som helhed. Siden 2009 har kommunen haft mulighed for at fastsætte opgørelsesmetoden. Den valgte opgørelsesmetode kan have stor betydning for det kommunale lokaletilskud. Medlemmerne under 25 år er betydeligt mere aktive, der er flere træningstilbud, stævner etc. Ungdomsmedlemmer vil således samlet set være betydeligt mere aktive, sammenlignet med den typiske motionist, der kun rider en enkelt gang om ugen. Desværre har mange kommuner valgt at opgøre lokaletilskuddet på baggrund af medlemssammensætningen i foreningen som helhed for at forenkle administrationen. Den kommunale praksis har imidlertid medført store lokale forskelle, der i enkelte kommuner har fået betydning for idrætsforeningens interesse i at målrette nye aktiviteter mod voksne udøvere. I en række kommuner har denne forenkling af den kommunale administration og fortolkning af 25-årsreglen resulteret i, at man opererer med lofter for hvor stor en andel af medlemmerne, som foreninger må have, såfremt der skal finde fuld økonomisk udbetaling sted af lokaletilskuddet. Men andre ord kan det ikke betale sig, hvis man har for mange voksne medlemmer på over 25 år, da balancen mellem børn/unge på den ene side og voksne på over 25 år kan tippe til den forkerte side. For eksempel er der kommuner, der har administrative regler for, at der højest må være 40 pct. voksne over 25 år i klubben, såfremt lokaletilskuddet ikke skal beskæres med et anseeligt beløb pr. medlem under 25 år. Den procentvise grænse indeholder således et incitament til, at foreningen fokuserer på børn og unge medlemmer, da det ellers vil koste på det kommunale tidskud, når grænsen overskrides. Den uheldige sideeffekt er derfor, at rideklubber i disse kommuner muligvis fravælger at iværksætte vokseninitiativer, hvilket i lyset af rideklubbernes generelle medlemsudfordring ikke er hensigtsmæssigt. I stedet kunne kommunen vælge

19 19 Rideklubber i Danmark Medlemstal at reducere lokaletilskuddet med den aktuelle andel af deltagere over 25 år. På den måde vil en tilgang af voksne medlemmer ikke på samme måde opleves som en økonomisk udfordring. Klubberne er blevet spurgt om, hvorvidt de modtager støtte fra kommunen jf. Folkeoplysningsloven. Fordelingen af svar kan ses i tabellen herunder. Tabel22 Tilskud fra kommunen Modtager din klub i dag tilskud fra kommunen jf. Folkeoplysningsloven? Ja 84,5 % Nej 11,9 % Ved ikke 3,7 % Total 100,0 % Størstedelen af rideklubberne modtager således tilskud fra kommunen, og kun 11,9 pct. af rideklubberne angiver, at de ikke får direkte støtte af kommunen. Man kan således med en vis ret antage, at de kommunale aktivitets- og lokaletilskud er af afgørende betydning for rideklubbernes driftsøkonomi og er i hvert fald som minimum en integreret del af økonomien i rideklubberne. Direkte adspurgt om klubberne har været påvirket af 25-års reglen, angiver 38,4 pct. af klubberne, at de har været påvirket af loven. De klubber som angiver, at de har været påvirket af 25-års reglen, er dertil blevet spurgt om, hvorvidt 25-års reglen har betydet, at klubben har sagt nej til voksenmedlemmer, samt hvorvidt klubben har modtaget færre støttekroner som følge af 25-års reglen. en af hhv. de klubber som har svaret, at de er påvirkede af 25-års reglen, samt hvor stor en andel af samtlige rideklubber dette svarer til ift. samtlige rideklubber, kan ses i tabellen herunder. Tabel23 25-års reglens påvirkning 25-års reglens påvirkning af de påvirkede af alle Vi har sagt nej til voksenmedlemmer 15,5 % 5,9 % Vi har modtaget færre støttekroner 91,7 % 35,2 % Som tabellen viser, er den største påvirkning af 25-års reglen på klubberne, at de modtager færre støttekroner, hvilket over en 1/3 af samtlige rideklubber har oplevet. Det er dog alligevel problemfyldt, at 5,9 pct. af samtlige rideklubber har følt sig nødsaget til decideret at afvise voksenmedlemmer grundet frygten for lavere antal støttekroner. Det er især i Hovedstaden, at klubberne har følt et behov for at sige nej til voksenmedlemmer, og hele 44,4 pct. af de påvirkede klubber i Hovedstaden, svarende til 12,8 pct. af samtlige klubber i Hovedstaden, har således sagt nej til voksenmedlemmer grundet 25-års reglen. Det skal der fremadrettet arbejdes på fra politisk side, men der skal i ligeså høj grad skabes en større klarhed omkring, hvad de økonomiske konsekvenser reelt set vil være for de enkelte klubber i deres respektive kommuner såfremt en mere målrettet rekruttering af voksne udøvere søsættes. Det kræver dog en indsats fra foreningerne i det lokale idrætspolitiske miljø, hvor der aktivt argumenteres for ændrede regler. Interessant nok har det faktum, at klubben har modtaget færre støttekroner ingen sammenhæng med, hvorvidt klubben aktivt forsøger at rekruttere voksenmedlemmer. De 35,2 pct. af klubberne, som har oplevet at modtage færre støttekroner, rekrutterer således aktivt voksenmedlemmer i samme omfang som resten af klubberne. Dertil er det værd at bemærke, at der ikke synes at være en sammenhæng mellem, hvorvidt klubben er påvirket af 25-års reglen og klubbens seneste årsregnskab.

20 20 Rideklubber i Danmark Frivillighed FRIVILLIGHED En helt central del af foreningsidrætten er de mange tusinde frivillige, der hver eneste dag udfører timevis af frivilligt, ulønnet arbejde til glæde for de mange udøvere. Dette er gældende for stort set samtlige foreningsidrætter og således også for DRF. Det er derfor også et centralt arbejdsområde for DRF, at der fremadrettet skal være gode forhold for de frivillige. Det kræver, at der skabes et øget kendskab til de frivilliges aktuelle situation i rideklubberne, herunder hvilke arbejdsopgaver de løfter. Indledningsvis vil afsnittet fokusere på antallet af frivillige i de danske rideklubber. I delanalyse 1, blev der brugt data fra den store Frivillighedsundersøgelse til at estimere antallet af frivillige, og spørgsmålet derfra er blevet gentaget i denne undersøgelse, således at tallene er direkte sammenlignelige over tid. Der kan dermed analyseres på udviklingen indenfor hhv. frivillige og lønnede i de danske rideklubber. I nedenstående tabel kan antallet af frivillige, fordelt på tre hovedområder, aflæses. Tallene er baseret på foreningernes egne besvarelser i denne undersøgelse. Tabel 24 Frivillige i Dansk Ride Forbund 2014 Dansk Ride Forbund Antal frivillige Trænere 644 Ledere Andre opgaver Total Tabellen viser, at der i 2014 er estimeret frivillige i DRF s foreninger. De frivillige findes især indenfor ledere og andre opgaver, som dækker over eksempelvis stævnehjælp. Der er dog ikke særlig mange frivillige trænere, og kun 644 ud af , svarende til ca. 5 pct. af de frivillige i foreningerne er trænere. Sammenlignet med tallene, som er offentliggjort i forbindelse med delanalyse 1, er der sket en tilbagegang i antallet af frivillige, hvilket er illustreret i figuren herunder. Figur2 Antal frivillige i 2010 og 2014 i DRF Antal frivillige 2014 Antal frivillige Trænere Ledere Andre opgaver Total

FLERE FJER 1. DELANALYSE MEDLEMSUDVIKLINGEN I DANSKE BADMINTONKLUBBER 2001-2012. Kasper Lund Kirkegaard Michael Fester

FLERE FJER 1. DELANALYSE MEDLEMSUDVIKLINGEN I DANSKE BADMINTONKLUBBER 2001-2012. Kasper Lund Kirkegaard Michael Fester FLERE FJER 1. DELANALYSE MEDLEMSUDVIKLINGEN I DANSKE BADMINTONKLUBBER 2001-2012 Kasper Lund Kirkegaard Michael Fester 2014 Titel Flere fjer -1. delanalyse. Medlemsudviklingen i danske badmintonklubber

Læs mere

MANGFOLDIGHED I TRÆNERGERNINGEN

MANGFOLDIGHED I TRÆNERGERNINGEN MANGFOLDIGHED I TRÆNERGERNINGEN - EN UNDERSØGELSELSE AF FIRE SPECIALFORBUNDS TRÆNERUDDANNELSER I ET KØNSPERSPEKTIV Michael Fester 2014 Titel Mangfoldighed i trænergerningen En undersøgelse af fire specialforbunds

Læs mere

RIDESPORTEN I DANMARK

RIDESPORTEN I DANMARK RIDESPORTEN I DANMARK - ET NOTAT OM RIDESPORTENS UDVIKLING OG FREMTID Michael Fester September, 2014 Titel Ridesporten i Danmark et notat om ridesportens udvikling og fremtid Forfatter Michael Fester Øvrige

Læs mere

Frivillighed i Dansk Svømmeunion

Frivillighed i Dansk Svømmeunion Frivillighed i Dansk Svømmeunion Baseret på den hidtil største undersøgelse af frivilligt arbejde i danske idrætsforeninger foretaget af Syddansk Universitet og Idrættens Analyseinstitut for Danmarks Idræts-Forbund

Læs mere

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD I foråret 2015 besøgte CompanYoung tre af landets universiteters åbent hus-arrangementer. Formålet hermed var at give indblik i effekten af åbent hus og

Læs mere

IDRÆTTEN I TAL 2014 STATUS PÅ FORENINGSIDRÆTTEN I DANMARK

IDRÆTTEN I TAL 2014 STATUS PÅ FORENINGSIDRÆTTEN I DANMARK IDRÆTTEN I TAL 2014 STATUS PÅ FORENINGSIDRÆTTEN I DANMARK Michael Fester, Peter Gottlieb og Kasper Lund Kirkegaard 2015 Titel Idrætten i tal 2014 status på foreningsidrætten i Danmark Hovedforfatter Michael

Læs mere

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ Side 1 Udgivelsesdato : Februar 2015 Udarbejdet : René Fåborg Kristensen, Muhamed Jamil Eid Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 36 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Jens Bonke København 1 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Arbejdspapir 36 Udgivet af: Rockwool

Læs mere

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Indholdsfortegnelse 1 FRIVILLIGHED PÅ DE DANSKE FOLKEBIBLIOTEKER... 3 1.1 SAMMENFATNING AF UNDERSØGELSENS RESULTATER... 3 1.2 HVOR MANGE FRIVILLIGE

Læs mere

Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011

Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011 Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, november 2011 Scharling.dk Formål Denne rapport har til hensigt at afdække respondenternes kendskab

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Frivillighed på de statsanerkendte museer

Frivillighed på de statsanerkendte museer Frivillighed på de statsanerkendte museer Indholdsfortegnelse 1 FRIVILLIGHED... 3 1.1 OM UNDERSØGELSEN... 4 1.2 SAMMENFATNING AF UNDERSØGELSENS RESULTATER... 5 2 ANTAL AF FRIVILLIGE PÅ DANSKE MUSEER, OG

Læs mere

Er du arkitekt MAA? Undersøgelse kommunal arkitekturpolitik (Anonymiseret) Baggrund

Er du arkitekt MAA? Undersøgelse kommunal arkitekturpolitik (Anonymiseret) Baggrund Undersøgelse kommunal arkitekturpolitik (Anonymiseret) Baggrund I midten af april udsendte Arkitektforeningen et elektronisk spørgeskema, vedrørende den kommunale arkitekturpolitik, til samtlige af landet

Læs mere

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272 Virksomhedens salgspipeline Business Danmark november 2009 BD272 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Rapportens opbygning... 2 Hovedkonklusioner... 3 Metode og validitet... 3 Salgs- og marketingafdelingernes

Læs mere

Offentlig støtte til idrætsaktiviteter

Offentlig støtte til idrætsaktiviteter Offentlig støtte til idrætsaktiviteter Danmarks Idræts-Forbund gør det nemmere for dig Danmarks Idræts-Forbund har udarbejdet denne vejledning for at gøre det nemmere for de lokale idrætsforeninger at

Læs mere

De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013

De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013 De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013 Gennemført af Gymnasieskolernes Lærerforening i samarbejde med de faglige foreninger. Undersøgelsen af de faglige foreningers kommunikation

Læs mere

Team Finans Venteliste oprydning pr. 8. januar 2015 SAM s sagsnr. Beløb Sum Modtagelsesdato Region 1 80268 4.000.000,00 4.000.000,00 11-01-2005 Nordjylland 2 80266 1.375.000,00 5.375.000,00 11-01-2005

Læs mere

Sådan får din forening fat i flere frivillige

Sådan får din forening fat i flere frivillige Sådan får din forening fat i flere frivillige Foreninger på forkant Vejen, 2. juni Trygve Buch Laub trygve.laub@idan.dk Frivillighedsundersøgelsen Spørgeskemaundersøgelse i efteråret 2010 Svar fra 5203

Læs mere

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 INDHOLD 1 2 3 4 5 INDLEDNING OG SAMMENFATNING Side 3 ØKONOMISKE EFFEKTER PÅ KORT SIGT Side 10 GÆSTERNES VURDERING AF HOLSTEBROEGNEN Side 18 BORGERNES

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 2013-14 Tredje del En undersøgelse af brugerbetaling i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2400 København NV Indhold Indledning Om Danske Gymnasieelevers Sammenslutning Datagrundlag

Læs mere

Tech College Aalborg

Tech College Aalborg VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 2012 Via spørgeskemaundersøgelse Tech College Aalborg Colleger: College College College College College College College Style & Wellness College College Style & Wellness

Læs mere

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Oxford Research, oktober 2010 Opsummering Undersøgelsen

Læs mere

Har din virksomhed på noget tidspunkt haft kontakt til et jobcenter, fx i forbindelse med ansættelse af medarbejdere?

Har din virksomhed på noget tidspunkt haft kontakt til et jobcenter, fx i forbindelse med ansættelse af medarbejdere? Notat Erhvervslivets samarbejde med jobcentrene Til: Dansk Erhverv Fra: MMM Dansk Erhverv har ud fra en medlemsundersøgelse gennemført i april 2013 evalueret erhvervslivets syn på jobcentrene. Analysen

Læs mere

Venteliste oprydning pr. 21. maj 2015 Sagsnr. Beløb Sum Modtagelsesdato Region 1 80299 1.375.000,00 1.375.000,00 03-11-2005 Nordjylland 2 80288

Venteliste oprydning pr. 21. maj 2015 Sagsnr. Beløb Sum Modtagelsesdato Region 1 80299 1.375.000,00 1.375.000,00 03-11-2005 Nordjylland 2 80288 Venteliste oprydning pr. 21. maj 2015 Sagsnr. Beløb Sum Modtagelsesdato Region 1 80299 1.375.000,00 1.375.000,00 03-11-2005 Nordjylland 2 80288 1.375.000,00 2.750.000,00 03-11-2005 Nordjylland 3 80287

Læs mere

Formål. Hestesektoren i Danmark. Head lines fra Lov om hold af heste. Hvad kan ridesporten? Resultater fra forbundets seneste analyse.

Formål. Hestesektoren i Danmark. Head lines fra Lov om hold af heste. Hvad kan ridesporten? Resultater fra forbundets seneste analyse. Formål Hestesektoren i Danmark Head lines fra Lov om hold af heste Hvad kan ridesporten? Resultater fra forbundets seneste analyse Diskussion Erfaringsudveksling Hestesektoren i DK 200.000 heste i DK Hestesektoren

Læs mere

Forum for Offentlig Topledelse: e-survey

Forum for Offentlig Topledelse: e-survey 1 Forum for Offentlig Topledelse: e-survey Den offentlige topleder - et billede af profil, karriere, arbejdsområder og ledelsesudfordringer E-survey en blev sendt ud til i alt 392 topledere, hvoraf 158

Læs mere

Efter konkursen. Formål. Hovedkonklusioner. Efter konkursen Analyse udarbejdet af ASE i samarbejde med Erhvervsstyrelsen August 2012

Efter konkursen. Formål. Hovedkonklusioner. Efter konkursen Analyse udarbejdet af ASE i samarbejde med Erhvervsstyrelsen August 2012 Efter konkursen Formål Nærværende analyse er lavet i et samarbejde mellem a-kassen ASE og Erhvervsstyrelsen. Formålet med analysen er at afdække nogle specifikke forhold vedrørende konkurser. Herunder

Læs mere

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder. Juni 2013

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder. Juni 2013 Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder Juni 2013 ISBN 978-87-92689-80-1 Københavns Kommune Juni 2013 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen Effektmåling Njalsgade

Læs mere

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272 Hjemmearbejde Udarbejdet december 2011 BD272 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode... 3 Udbredelse og type af hjemmearbejde... 3 Brug af hjemmearbejdspladser og arbejdsopgaver...

Læs mere

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013 generated at BeQRious.com Du modtager i løbet af uge 20 et brev med et link til et elektronisk spørgeskema. Husk at deltage, for institutionen med den svarprocent vinder en overraskelse til glæde for hele

Læs mere

Evaluering af den samlede undervisning på Korinth Efterskole Spejderskolen og plan for opfølgning. Juni 2012

Evaluering af den samlede undervisning på Korinth Efterskole Spejderskolen og plan for opfølgning. Juni 2012 Evaluering af den samlede undervisning på Korinth Efterskole Spejderskolen og plan for opfølgning. Juni 2012 Indledning Hvert år skal skolen lave en evaluering af sin samlede undervisning. Der foreligger

Læs mere

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER Boligmarkedet DANSKERNES FORVENTNINGER MAJ 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Tabeloversigt... 1 3 Figuroversigt... 2 4 Sammenfatning... 3 5 Undersøgelsen

Læs mere

UDBREDELSEN AF SOCIALE MEDIER

UDBREDELSEN AF SOCIALE MEDIER ÅRLIGE RAPPORT OM UDBREDELSEN AF SOCIALE MEDIER med fokus på læring, HR og vidensdeling Resultat af landsdækkende undersøgelse udført i marts 2012 2012 Social Business Learning Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune - Virksomhedsbarometer For perioden 1. januar 3. juni 214 18. august 214 1 Indledning: Jobcentret gennemfører løbende spørgeskemaundersøgelser

Læs mere

FOKUS FEB 2015. NR. 2. I S S N 224 6-773 4

FOKUS FEB 2015. NR. 2. I S S N 224 6-773 4 FOKUS FEB 2015. NR. 2. I S S N 224 6-773 4 Geografisk lønspredningsanalyse 2015 Kolofon Titel: FA FOKUS Forfatter: Mette Lange Layout: Grafisk designer Maja Pode Blarke Opsætning: Grafisk designer Maja

Læs mere

En undersøgelse af. Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling

En undersøgelse af. Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling En undersøgelse af Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling Undersøgelsen er foretaget af et uvildigt konsulentfirma LABH Consult I/S, som ikke har nogen tilknytning til Lions Quest Danmark.

Læs mere

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Aarhus Kommune Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Denne rapport er en opsamlende, konkluderende sammenfatning baseret på fem undersøgelser gennemført

Læs mere

KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2013

KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2013 KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2013 KALUNDBORG FORSYNING Totalrapport December 2013 INDHOLD 3 HOVEDRESULTATER OPSUMMERET 4 OM DENNE RAPPORT 4 EFFEKTANALYSE 5 OPBYGNING AF RAPPORTEN 6 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER

Læs mere

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Kommune NOTAT 7. april 2014 Til drøftelse af de nye regler på fritvalgsområdet, har Ældre og Sundhed udarbejdet følgende analyse

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI http://www.dmi.dk Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.dmi.dk. Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg FOLKESKOLEN Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg 2013 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, februar 2013 Formål Scharling.dk Side 1 af 14 Metode

Læs mere

Virksomhedernes vurderinger af AMUudbuddet

Virksomhedernes vurderinger af AMUudbuddet Virksomhedernes vurderinger af AMUudbuddet - Status i 2011 og udviklingen siden 2007 Oplæg for VEU-Rådet onsdag den 22. juni 2011 ved områdechef Tue Vinter-Jørgensen og specialkonsulent Michael Andersen

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Center for Kræft og Sundhed København 1 Brugerundersøgelse 2014 Center for Kræft

Læs mere

Hovedresultater af spørgeskemaundersøgelse om kommunernes samarbejde med socialøkonomiske virksomheder

Hovedresultater af spørgeskemaundersøgelse om kommunernes samarbejde med socialøkonomiske virksomheder Fokus på socialøkonomiske virksomheder Bilag 1: Hovedresultater af spørgeskemaundersøgelse om kommunernes samarbejde med socialøkonomiske virksomheder BAGGRUND Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering

Læs mere

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Uafhængighed af andre og frihed til at tilrettelægge sit eget arbejde er de stærkeste drivkræfter for et flertal af Danmarks selvstændige erhvervdrivende. For

Læs mere

Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger

Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger Louise Kryspin Sørensen November 2012 Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger - Mellem 7-15 % af sygeplejerskerne rapporterer et fysisk arbejdsmiljø, der belaster

Læs mere

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 TUBA Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 Moos-Bjerre Analyse Farvergade 27A 1463 København K, tel. 29935208 moos-bjerre.dk Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Devoteam Consulting. Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med undersøgelsen af problemer med flertydige vejnavne LEDELSESRESUME

Devoteam Consulting. Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med undersøgelsen af problemer med flertydige vejnavne LEDELSESRESUME Devoteam Consulting Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med undersøgelsen af problemer med flertydige vejnavne LEDELSESRESUME Maj 26 Ledelsesresume Side 1 Maj 26 1. INDLEDNING Devoteam bistår Erhvervs-

Læs mere

Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013. Den konkrete undervisning summary

Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013. Den konkrete undervisning summary Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013 Den konkrete undervisning summary Håndværksrådets skoletilfredsundersøgelse peger tydeligt i retning af, at eleverne på erhvervsskolerne ikke får

Læs mere

Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser

Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser Denne vejledning giver hjælp til, hvordan man bruger spørgeskemaet. 2007 Få med denne vejledning hjælp til: - Inspiration til

Læs mere

Det er da i orden at melde sig syg selvom man ikke fejler noget!

Det er da i orden at melde sig syg selvom man ikke fejler noget! Det er da i orden at melde sig syg selvom man ikke fejler noget! Et flertal i befolkningen på 59 procent mener IKKE at det er i orden, at man melder sig syg fra arbejde, selvom man har travlt, og føler,

Læs mere

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering Globalisering Danske toplederes syn på globalisering Ledernes Hovedorganisation Januar 5 Indledning Dette er første del af Ledernes Hovedorganisations undersøgelse af globaliseringens konsekvenser for

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI http://www.dmi.dk Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.dmi.dk. Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012 Til Danske Ark Dokumenttype Rapport Dato Januar 2013 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2012 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Projekt LUU TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Notat om spørgeskemaundersøgelse af partsudpegede medlemmer af lokale uddannelsesudvalg inden for TURs område. Gennemført april-

Læs mere

Sygeplejerskers tilfredshed med de fysiske rammer

Sygeplejerskers tilfredshed med de fysiske rammer Louise Kryspin Sørensen Maj 2010 www.dsr.dk/taloganalyse Sygeplejerskers tilfredshed med de fysiske rammer 57% af sygeplejerskerne er tilfredse eller meget tilfredse, mens 27% er utilfredse eller meget

Læs mere

Tabeller fra LANDSORGANISATIONSUNDERSØGELSEN gennemført i 2004

Tabeller fra LANDSORGANISATIONSUNDERSØGELSEN gennemført i 2004 Tabeller fra LANDSORGANISATIONSUNDERSØGELSEN gennemført i 2004 Bjarne Ibsen Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Syddansk Universitet Se analyserne i Boje, T. og Ibsen, B. (2006): Frivillighed

Læs mere

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013 post på din måde E-HANDEL 2013 Post Danmark A/S & Megafon 2013 Internetundersøgelse foretaget af Megafon, juli 2013 Respondenter: 1042

Læs mere

evaluering af 16 åben skole-piloter

evaluering af 16 åben skole-piloter evaluering 16 åben skole-piloter April 2015 indhold Resumé og evalueringens vigtigste konklusioner... 3 Om evalueringen... 4 Forløbene har indfriet forventningerne skolerne er mest tilfredse... 4 Foreningerne

Læs mere

De kommunale budgetter 2015

De kommunale budgetter 2015 Steffen Juul Krahn, Bo Panduro og Søren Hametner Pedersen De kommunale budgetter 2015 Begrænset budgetteret underskud for gennemsnitskommunen De kommunale budgetter 2015 Begrænset budgetteret underskud

Læs mere

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Udarbejdet af Merete Hende og Mette Foss Andersen, 2014 1 Formål Dette

Læs mere

Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand 2012

Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand 2012 Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand 2012 Danida, februar 2013 1 D INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Sammenfatning... 3 2. Indledning... 5 3. Danskernes syn på udviklingsbistand... 6 Den overordnede

Læs mere

2015 KONJUNKTUR ANALYSE

2015 KONJUNKTUR ANALYSE 2015 KONJUNKTUR ANALYSE Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 KONJUNKTURSITUATIONEN... 4 KONJUNKTURINDEKS... 4 KONJUNKTURKORT... 7 KONJUNKTURSITUATIONEN I DETALJER... 8 NUVÆRENDE KONJUNKTURSITUATION...

Læs mere

Køn, uddannelse og karriere

Køn, uddannelse og karriere Køn, og karriere Lederne Oktober 14 Indledning Undersøgelsen belyser lederkarrieren, herunder hvordan lederne fik deres første lederjob, hvad der var deres væsentligste motiver til at blive leder, og hvilke

Læs mere

- Medlemsundersøgelse, Danske Fysioterapeuter, Juni 2010. Danske Fysioterapeuter. Kvalitet i træning

- Medlemsundersøgelse, Danske Fysioterapeuter, Juni 2010. Danske Fysioterapeuter. Kvalitet i træning Danske Fysioterapeuter Kvalitet i træning Undersøgelse blandt Danske Fysioterapeuters paneldeltagere 2010 Udarbejdet af Scharling Research for Danske Fysioterapeuter juni 2010 Scharling.dk Side 1 af 84

Læs mere

Analyse af dagpengesystemet

Analyse af dagpengesystemet Analyse af dagpengesystemet Udarbejdet september/oktober 2011 BD272 Indhold Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Dataindsamling fra... 2 Dataindsamling fra den øvrige befolkning... 2 Forventninger

Læs mere

Idrætspolitik kan den gøre en forskel?

Idrætspolitik kan den gøre en forskel? Idrætspolitik kan den gøre en forskel? Bjarne Ibsen Professor og centerleder Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Syddansk Universitet Har idrætspolitikken nået en korsvej? Men det sker,

Læs mere

Fra studerende til iværksætter Barrierer og muligheder

Fra studerende til iværksætter Barrierer og muligheder Fra studerende til iværksætter Barrierer og muligheder Indledning ASE har spurgt knap 2600 universitetsstuderende om forskellige aspekter vedrørende start af egen virksomhed. Herunder hvor mange, der viser

Læs mere

VTU. Auto College. Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaundersøgelse. Uddannelser: Personvognsmekaniker Lastvognsmekaniker.

VTU. Auto College. Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaundersøgelse. Uddannelser: Personvognsmekaniker Lastvognsmekaniker. VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaundersøgelse Uddannelser: 71,0 77,6 62,4 Administration og information Rekruttering af elever 58,7 71,2 Skoleperiodernes indhold Motivation 72,4 72,1

Læs mere

Kvaliteten af rengøring på folkeskoler

Kvaliteten af rengøring på folkeskoler 11. august 2014 Kvaliteten af rengøring på folkeskoler FOA og 3F har i perioden fra den 4. til den 20. juni 2014 foretaget en undersøgelse blandt tekniske servicemedarbejdere og -ledere om kvaliteten af

Læs mere

Webstatus. Brugertilfredshedsundersøgelse

Webstatus. Brugertilfredshedsundersøgelse Brugertilfredshedsundersøgelse http://www.radikale.dk Det Radikale Venstre 25. februar 4 Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.radikale.dk. Der

Læs mere

Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat

Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat UNI C Statistik & Analyse december 2012 Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat UNI C Statistik & Analyse december 2012 Af Lone Juul Hune Indledning 3 Indhold

Læs mere

En sammenligning af driftsomkostningerne i den almene og private udlejningssektor

En sammenligning af driftsomkostningerne i den almene og private udlejningssektor En sammenligning af driftsomkostningerne i den almene og private udlejningssektor bl danmarks almene boliger 1 1. Indledning og sammenfatning En analyse af driftsomkostningerne i hhv. den almene og private

Læs mere

Borgerpanelsundersøgelse

Borgerpanelsundersøgelse Borgerpanelsundersøgelse Energi 2014 Datagrundlag Borgerpanelet i Ringkøbing-Skjern Kommune består af ca. 2.000 borgere, som repræsenterer et minibillede af befolkningen i kommunen. 1.350 respondenter

Læs mere

Borgernes holdning til trafik

Borgernes holdning til trafik Borgernes holdning til trafik Region Syddanmark Rapport Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Resumé af resultater Side 5 Borgerprioriteringer af trafikforbindelser Side 7 Kattegatbroens betydning Side

Læs mere

Datarapport. - Undersøgelse af de decentrale lederes oplevelse af administrative arbejdsopgaver samt deres forslag til forenklinger

Datarapport. - Undersøgelse af de decentrale lederes oplevelse af administrative arbejdsopgaver samt deres forslag til forenklinger Datarapport - Undersøgelse af de decentrale lederes oplevelse af administrative arbejdsopgaver samt deres forslag til forenklinger Version 4, d. 14. maj, 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1

Læs mere

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 RAPPORT Frederikssund Kommunes hjemmepleje Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Foto: Kenneth Jensen 2/22 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Metode... 6 Spørgeskemaet... 7 Svarprocenter

Læs mere

DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker

DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2010 DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2010 Indholdsfortegnelse Forord... 2 1. Hovedresultater... 3 2. Baggrund

Læs mere

Ansatte i praksissektoren

Ansatte i praksissektoren Ansatte i praksissektoren Udarbejdet af Scharling Research For Danske Fysioterapeuter, Maj 2006 scharling.dk 1 1. Metode Der er indkommet besvarelser i alt. Databehandlingen og afrapporteringen er foretaget

Læs mere

Notat: Internationale studerende i Danmark

Notat: Internationale studerende i Danmark Notat: Internationale studerende i Danmark! Længe har der fra forskellige sider været et stigende fokus på internationale studerende i Danmark. Fra politisk hold har der været fokus på, at internationale

Læs mere

Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009

Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009 Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009 Af Anne Mette Byg Hornbek 10 pct. af eleverne i grundskolen er af anden etnisk herkomst end dansk. Det absolutte antal efterkommere og indvandrere i folkeskolen

Læs mere

Adecco A/S 7.-14. marts 2006

Adecco A/S 7.-14. marts 2006 Adecco A/S Rekruttering - Danmark Jobnr. DK2005-1104 7.-14. marts 2006 Indholdsfortegnelse Baggrund og metode Management Summary Grafer Tabeller Spørgeskema 2006 Zapera.com A/S Ryesgade 3-2200 København

Læs mere

Indledning. Hvem streamer?

Indledning. Hvem streamer? Indledning Producentforeningen har udarbejdet en undersøgelse af streaming af nye danske film; det såkaldte VOD-meter. Undersøgelsen gennemføres en gang i kvartalet og har til formål at belyse hvordan

Læs mere

Seniorpolitik i Arbejdsdirektoratet

Seniorpolitik i Arbejdsdirektoratet Strategisk Netværk Side 1 Seniorpolitik i Arbejdsdirektoratet Analyse af holdninger og synspunkter --- Denne analyse er et led i et projekt, som Arbejdsdirektoratet (ADIR) er ved at gennemføre med henblik

Læs mere

ANALYSE AF 1. OG 2. KVARTAL 2010: Det danske venturemarked investeringer og forventninger. fokus på opfølgningsinvesteringer. dvca

ANALYSE AF 1. OG 2. KVARTAL 2010: Det danske venturemarked investeringer og forventninger. fokus på opfølgningsinvesteringer. dvca ANALYSE AF 1. OG 2. KVARTAL 2010: Det danske venturemarked investeringer og forventninger fokus på opfølgningsinvesteringer i 2010 dvca DVCA Danish Venture Capital & Private Equity Association er brancheorganisation

Læs mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008 Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Maj 2008 Indledning...3 Sammenfatning...3 1. Konjunkturbaggrunden - dalende optimisme

Læs mere

Medlemsundersøgelse 2013 Side 1

Medlemsundersøgelse 2013 Side 1 Medlemsundersøgelse 13 Side 1 Til: Fra: Hovedbestyrelsen Sekretariatet Notat 9.september 13 IDA Medlemsundersøgelse 13 IDA har i august 13 gennemført en undersøgelse af medlemmernes tilfredshed med IDA.

Læs mere

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid AFSNITSNAVN HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE 1 unders kvanti øgelse tativ au AARHUS UNIVERSITET HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE KVANTITATIV UNDERSØGELSE Af Lars Esbjerg, Helle Alsted Søndergaard og

Læs mere

Indledning... 2. 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3. 2. Befolkningstilvækst... 6. 3. Flyttemønstre... 7

Indledning... 2. 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3. 2. Befolkningstilvækst... 6. 3. Flyttemønstre... 7 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3 2. Befolkningstilvækst... 6 3. Flyttemønstre... 7 4. Befolkningsfremskrivning fordelt på aldersgrupper... 10 5. Forskellige

Læs mere

Medlemsundersøgelsen 2012

Medlemsundersøgelsen 2012 Medlemsundersøgelsen 2012 Fokus på hvilke indsatsområder Foreningen af Speciallæger bør prioritere for at forbedre tilfredshed og loyalitet blandt medlemmerne af Foreningen af Praktiserende Speciallæger

Læs mere

Medlemsundersøgelse. Sammenfatning. Den Almindelige Danske Jordemoderforening

Medlemsundersøgelse. Sammenfatning. Den Almindelige Danske Jordemoderforening 1 Medlemsundersøgelse Sammenfatning Den Almindelige Danske Jordemoderforening 2 Indhold 1. SAMMENFATNING...3 1.1 HER KLARER JORDEMODERFORENINGEN SIG GODT IFØLGE MEDLEMMERNE...4 1.2 HER PEGER MEDLEMMERNE

Læs mere

Indvandrere og efterkommere i foreninger er frivillige i samme grad som danskere

Indvandrere og efterkommere i foreninger er frivillige i samme grad som danskere 1 Indvandrere og efterkommere i foreninger er frivillige i samme grad som danskere Færre med ikke-vestlige oprindelse end dansk oprindelse er medlem af en forening. Men ikke-vestlige indvandrere og efterkommere

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Overordnede resultater Side 4. Metode Side 29. Sammenfatning Side 3

Indholdsfortegnelse. Overordnede resultater Side 4. Metode Side 29. Sammenfatning Side 3 Indholdsfortegnelse Sammenfatning Side 3 Overordnede resultater Side 4 Prioritering af indsatsområderne Side 8 Internt benchmark Side 21 Eksternt benchmark: Offentligt ansatte Side 23 Metode Side 29 2

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Thy & Mors på Rådhuspladsen

Thy & Mors på Rådhuspladsen En undersøgelse af publikum og deltagende organisationers oplevelser og erfaringer Udarbejdet af Reimer Ivang, Acceleration Online 2 1 Indledning... 4 1.1 Kort om Thy og Mors på Rådhuspladsen... 4 1.2

Læs mere

Auto College Aalborg

Auto College Aalborg VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 22 Via spørgeskemaundersøgelse Uddannelser: Administration og information 67,4 55,7 Rekruttering af elever 55,9 7,3 Skoleperiodernes indhold Motivation 7, 7,9 Elevens

Læs mere

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje 1 Formål med undersøgelsen Brugerundersøgelsen er et centralt redskab i Egedal Kommunes kontinuerlige arbejde med at forbedre kvaliteten i hjemmeplejen. Ved

Læs mere

Ejerforhold i danske virksomheder

Ejerforhold i danske virksomheder N O T A T Ejerforhold i danske virksomheder 20. februar 2013 Finansrådet har i denne analyse gennemgået Nationalbankens værdipapirstatistik for at belyse, hvordan ejerkredsen i danske aktieselskaber er

Læs mere

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010 Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 1 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring 3 Tilfredshed og Loyalitet Vurderinger og sammenligninger 5 Hvordan skaber du større

Læs mere