BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/32. Erhvervsområde ved Omfartsvejen i Padborg Delvis erstattet af lokalplan 1/32-1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/32. Erhvervsområde ved Omfartsvejen i Padborg Delvis erstattet af lokalplan 1/32-1"

Transkript

1 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/32 Erhvervsområde ved Omfartsvejen i Padborg 1979 Delvis erstattet af lokalplan 1/32-1

2 BOV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1/32 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE I DEN VESTLIGE DEL AF PADBORG BY

3 BOV KOMMUNE LOKALPLAN N R. 1/32 Lokalplan for et erhvervsområde i den vestlige del af Padborg by. 5. udkast udarbejdet i maj 1979«Møller & Wichmann Omslagskort trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A. 400/76) INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. Lokalplanens formål... l 2. Område og zonestatus... l 3. Områdets anvendelse Udstykninger V e j - og stiforhold Spor- og ledningsanlæg B ebyggelsens omfang og placering B ebyggelsens ydre fremtræden Ubebyggede arealer Forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse Grundejerforening Tilladelser fra andre myndigheder... 8 Kort nr. l. Lokalplanens afgrænsning... 9 Kort nr. 2. Vej- og stiforhold Beplantningsplan Kort nr. 3. Beplantningsplan BILAG TIL LOKALPLAN 1. Lokalplanens forhold til anden planlægning for området Kort beskrivelse af lokalplanens indhold Kort beskrivelse af lokalplanens retsvirkninger Kort nr. 4. Illustrationsplan... 21

4 BOV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1/32 Lokalplan for et erhvervsområde i den vestlige del af Padborg by. l henhold til kommuneplanloven (lov nr. 28? af 26. juni 1975) fastsættes hermed følgende bestemmelser for det i afsnit 2 nævnte område. 1. LOKALPLANENS FORMÅL Formålet med nærværende lokalplan er: at give mulighed for transport- og speditionsvirksomheder samt produktionsvirksomheder, som efter kommunalbestyrelsens skøn naturligt finder plads i området, at etablere sig i nærheden af motorvej og grænseovergang, at åbne mulighed for etablering af et serviceområde for transportområdet, indeholdende bl.a. overnatningsmuligheder, cafeteria, kontorer og lignende, at fastlægge retningslinier for en hensigtsmæssig udstykning af erhverv s g runde, at udlægge areal til stier, således at der sikres gode forbindelser for gående og cyklende, at fastlægge retningslinier for bebyggelsen, sådan at denne bl.a. placeres harmonisk i forhold til vejene og at sikre areal til skærmende beplantning. 2. OMRÅDE- OG ZONESTATUS 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på vedhæftede kort nr. l og omfatter følgende matr.nr. : 16, 2?, 101, 141, 701, del af 58, del af 165, del af 180 og del af 735, Bov by og sogn, og 40, del af 12, del af 17, del af 24, del af 39, del af 42, del af 47, del af 298, del af 571 og del af 618 Frøslev by, Bov sogn, samt alle parceller, der efter den 1. november 1977 udstykkes fra de nævnte ejendomme.

5 Med kommunalbestyrelsens offentlige bekendtgørelse af den vedtagne lokalplan overføres det under stk. l nævnte område, der er vist på vedhæftede kort nr. l, til byzone. 3. OMRÅDETS ANVENDELSE 3.1 Arealet opdeles i området mærket I og II, der reserveres til følgende formål: Område I Området må med de i 3 stk. 2 nævnte undtagelser kun anvendes til erhvervsformål. Der må kun opføres eller indrettes anlæg og bebyggelse for transport- og speditionsvirksomheder samt produktionsvirksomheder, som efter kommunalbestyrelsens skøn naturligt finder plads i området. Område II Området udlægges som offentlig parkeringsplads med de efter kommunalbestyrelsens skøn nødvendige servicefaciliteter for det samlede transportområde i form af service for lastbiler, overnatningsmuligheder, cafeteria, restaurant samt enkelte kontor- og ekspeditions lokale r. Fællesbestemmelser for område I og II 3-2 Kommunalbestyrelsen kan tillade, at der på hver ejendom opføres en enkelt bolig for de til virksomheden knyttede personer som indehaver, bestyrer, portner eller lignende. 3-3 Den til den enkelte virksomhed nødvendige plads til manøvrering og henstilling af lastvogne, påhængsvogne, containere etc. skal etableres på egen grund. Efter kommunalbestyrelsens nærmere godkendelse kan sådanne pladser anlægges fælles for flere virksomheder. 3-4 Inden for området kan opføres transformerstationer til kvarterets daglig e forsyning, når de ikke har mere end 30 m 2 bebygget areal og ikke gives en større højde end 3 m over terræn, og når de udformes i overensstemmelse med den øvrige bebyggelse. 3.5 Der må indenfor området kun udøves virksomhed som kun i ubetydelig grad medfører gener i form af luftforurening eller lugt.

6 3. 4. UDSTYKNINGER 4.1 I alle grunde skal kunne indskrives et kvadrat med sidelængden 70 m, f.eks. som vist på vedhæftede illustrationsplan, kort nr Grundenes øst-vestgående skel skal være vinkelret på motorvejens tangentlinie, hvor stamspor ikke danner naturligt skel. 5. VEJ- OG STIFORHOLD 5.1 Der udlægges areal til følgende veje og stier med en beliggenhed som vist på vedhæftede kort nr. 2: Vejene A-B, C-D, E-F og J-K i en bredde af 16 m. Vejen G-H i en bredde af 22 m. Vejen A-L i en bredde af 5 m. Stien a-b i en bredde af 4 m. Vejene A-B, C-D, E-F og J-K afsluttes med vendepladser med en diameter på 40 m. 5.2 Nye veje udover de i 5.1 nævnte skal udlægges i en bredde af 16 m. og afsluttes med vendepladser med en diameter på 40 m. 5.3 Stien a-b skal krydse jernbanen ude af niveau. 5.4 Til hver ejendom i område I tillades højst 2 udkørsler, hver med en bredde på højst 10 m. Kommunalbestyrelsen kan kræve, at udkørsler anlægges efter en fælles plan for flere ejendomme. 5.5 For område II skal træffes særlig aftale med vedkommende vejbestyrelse om adgang til Lejrvej og/eller Omfartsvej.

7 Byggelinier " x " 5.6 Langs samtlige veje indenfor lokalplanens område pålægges byggelinier i en afstand af 5 m fra vej skel. Langs sti a-b pålægges byggelinie i en afstand af 10 m fra stiskel. Øvrige stiskel betragtes som naboskel. 5.7 Der skal på hver ejendom udlægges areal til parkering i det efter kommunalbestyrelsens skøn nødvendige omfang, dog mindst svarende til en bilplads for hver 50 m erhvervsetageareal. 6. SPOR- OG LEDNINGSANLÆG 6.1 Eventuelle stamspor skal anlægges som vist på vedhæftede kort nr. 2, 6.2 Det på vedhæftede kort nr. 2 med skravering viste areal udgør deklarationsar eal under højspændingsledningerne. Fodnote omhandlende byggelinier Opmærksomheden henledes på, at der langs motorvejen er pålagt en byggelinie på 50 m, som vist på vedhæftede kort nr. 2. Ifølge lov om offentlige veje, 34- stk. 4 må bebyggelse, der ikke opføres med sin jordlinie i fremtidig vejhøjde, ikke uden vejbestyrelsens samtykke opføres i ovennævnte byggelinie, men skal rykkes så meget længere tilbage, som svarer til 2 gange højdeforskellen foruden den fornødne bredde til passage, mindst l m. Langs Plantagevej, Lejrvej og Omfartsvej er pålagt byggelinier i en afstand som vist på vedhæftede kort nr. 2. Opmærksomheden henledes endvidere på, at der ved vejtilslutninger til de veje, der afgrænser lokalplanområdet gælder de til enhver tid af vejbestyrelsen fastsatte oversigtslinier. Ved vejtilslutninger iøvrigt skal hjørnerne af de tilstødende ejendomme afskæres med en linie, der forbinder punkter i begge vejes kørebanekanter i en afstand af 15 m fra kørebanekanternes skæringspunkt. Fredningsstyrelsen har ophævet naturfredningslovens byggelinie langs motorvejen, fra Toldbodvej til hovedvej A8. Se vedhæftede skrivelse, bagest i lokalplanen.

8 5. For arealets tilladelige anvendelse henvises til bestemmelserne i stærkstrømsreglementet af 12. november 1962, specielt BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING 7.1 Bygningernes rumfang må for den enkelte ejendom ikke overstige 3 nf pr. m 2 grundareal, og det bebyggede areal må ikke overstige 50% af grundarealet. Rumfanget beregnes af hele den del af bygningen, som er over færdigt terræn, herunder evt. kviste, fremspring, skorstene m.v. 7-2 Intet punkt af en bygnings ydervægge eller tag må være hævet mere end 8,5 m over terræn (niveauplan), målt efter reglerne i byggelovgivningen. Kommunalbestyrelsen kan tillade, at en bygning eller dele af en bygning opføres i en højde op til 12 m, såfremt særlige hensyn til virksomhedens indretning eller drift nødvendiggør det. 7-3 Bygninger skal opføres med retningen vinkelret på eller parallelt med grundenes øst-vestgående skel. 7.4 Indenfor område 11 skal bebyggelse opføres efter en samlet, af kommunalbestyrelsen godkendt plan for hele området. Hvis arealet opdeles i flere parceller udarbejder kommunen en samlet plan. 7-5 Det med priksignatur viste areal må ikke bebygges. (Regnvandsledning). 8. BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN 8.1 Skiltning og reklamering må kun finde sted med kommunalbestyrelsens tilladelse i hvert enkelt tilfælde. Ingen form for skiltning mod motorvejen, Lejrvej og Omfartsvej må finde sted. 8.2 Til udvendige bygningssider samt tagflader må ikke anvendes materialer, som efter kommunalbestyrelsens skøn virker skæmmende. 9. UBEBYGGEDE AREALER 9-1 Al beplantning skal finde sted i overensstemmelse med den i lokalplanen indeholdte beplantningsplan. 9.2 De på vedhæftede kort nr. 2 med beplantning s signatur viste arealer udlægges til beplantningsbælter.

9 6. Arealerne beplantes af udstykkeren i overensstemmelse med beplant - ningsplanen. 9-3 Langs med jernbanen og Lejrvej skal, hvor vejadgang og stamspor ikke forhindrer dette, på parcelejerens egen foranstaltning plantes et 15 m bredt beplantningsbælte. Langs Plantagevej skal, hvor vejadgang og stamspor ikke forhindrer dette, på parcelejerens egen foranstaltning udføres beplantningsbælte på hele arealet mellem ve j skel og byggelinie. Beplantningen skal være etableret forinden bebyggelse finder sted Forinden bebyggelse finder sted skal der på parcelejerens egen foranstaltning være etableret beplantning i naboskel, undtaget hvor stamspor danner skel. 9.5 Deni 9 stk. 4 nævnte beplantning skal udlægges som et 5 meter bredt beplantningsbælte bestående af løvfældende træer og buske. 9.6 Al vedligeholdelse af de i 9 stk. 2, stk. 3 og stk. 4 nævnte beplantninger samt efterplantning udføres af grundejerne efter beplantnings - planens forskrifter, dog vedligeholder og efterplanter kommunen beplantning sbæltet mellem sti a-b og Omfartsvej. 9-7 Hvis plantning og vedligeholdelse ikke sker i overensstemmelse med det foran anførte, er kommunalbestyrelsen berettiget til at lade arbejdet foretage af andre for ejernes regning. 9.8 Terrænreguleringer forud for indsendelse af byggeandragende og efter bebyggelsens udførelse må kun finde sted efter skriftlig godkendelse af kommunalbestyrelsen. 9-9 Terrænreguleringer 4-0,5 m i forhold til eksisterende terræn kan dog finde sted uden tilladelse, under forudsætning af, at reguleringen foregår bag byggelinier og ikke nærmere naboskel end l,0 m Ubebyggede arealer skal ved beplantning, befæstelse eller lignende gives et ordentligt udseende, ligesom passende orden ved oplagring af affald og lignende skal overholdes Grundejere er pligtig at opsætte hegn, når kommunalbestyrelsen finder det ønskeligt.

10 FORUDSÆTNINGER FOR IB RUGTAGEN AF NY BEBYGGELSE 10.1 Før en ny bebyggelse indenfor området tages i brug, skal der være etableret parkeringsarealer i overensstemmelse med bestemmelserne herom i 5 stk Arealet,der omfattes af nærværende lokalplan, må ikke tages i brug, før der er etableret et beplantningsbælte i overensstemmelse med bestemmelserne herom i 9 stk GRUNDEJERFORENING 11.1 Der skal oprettes to grundejerforeninger, én for lokalplanområdet nord for jernbanen og én for lokalplan området syd for jernbanen Grundejerforeningen skal være berettiget til med 2/3 majoritet af de på en generalforsamling mødende medlemmer at træffe bestemmelse om, at også ejere af parceller udenfor deklarationens område kan være medlemmer af grundejerforeningen, eller at grundejerforeningen kan sluttes sammen med en anden grundejerforening. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at grundejerforeningen skal sluttes sammen med en anden grundejerforening Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes nuværende og fremtidige fælles interesser af enhver art i forbindelse med de under foreningens område hørende ejendomme Grundejerforeningen skal fastsætte et ordensreglement, som skal godkendes af kommunalbestyrelsen. Ligeledes skal grundejerforeningens vedtægter godkendes af kommunalbestyrelsen Grundejerforeningen er berettiget til at fastsætte nærmere regler for fremskaffelse og fordelingen af de midler, der skal anvendes til realisering af foreningens formål. Disse regler skal godkendes af kommunalbestyrels en Grundejerforeningen er pligtig efter påkrav at tage skøde på eventuelle vej-, sti- og fællesarealer m.v Grundejerforeningen fastsætter selv, med hvilken majoritet en beslutning skal vedtages, men beslutninger om ændringer af vedtægter, eller beslutninger, der kræver økonomisk indbetaling udover administrations kontingent, skal dog træffes med mindst 2/3 majoritet af de på en generalforsamling mødende medlemmer.

11 8, 12. TILLADELSER FRA ANDRE MYNDIGHEDER 12>1 Uanset foranstående bestemmelser må der ikke foretages ændringer af eksisterende lovlige forhold, før der er opnået dispensation hertil fra Vejdirektoratet om adgang til Omfartsvej. Således vedtaget af Bov kommunalbestyrelse Bov kommunalbestyrelse, den Sign.: Holger H. Moos, borgmester J.B. Jørgensen, kommuneingeniør l henhold til 27 i lov om kommuneplaner vedtages foranstående lokalplan endeligt. Bov kommunalbestyrelse, den Sign.: Johan Rebsdorf, borgmester J.B. Jørgensen, kommuneingeniør Ovenstående lokalplan begæres tinglyst på følgende matr. : nr. 16, 27, i, 101, 141, 165, 160, 701, og 755 alle af Bov ejerlav, Bov, samt matr. : nr. 12, 17, 24, 59, 40, 42, 47, 29C, 571 og 611 alle af F røslev, Bov. Bov, den 28,08,80 sign.: Johan Rebsdorf, borgmester J-B. Jørgensen, kommuneingeniør Indført i Tinglysningsdagbogen for retten i Gråsten den 12.sep.80 Dagbog nr, Tinglyst. Lokalplanforslaget er offentligt bekendtgjort første gang den &- Den endelig vedtagne lokalplan er offentlig bekendtgjort den &0

12 ... OMRÅDEGRÆNSE 12 MATRIKELNUMMER BOV KOMMUNE LOKALPLAN NR.1/3

13 OMRADE 11 DELOM -- - BYGGELmti oooo EVENTUELT STAMSPOR DEKLARATIONSAREAL UNDER HØJSPÆNDINGSLEDNING UBEBYGGELIGT AREAL (REGNVANDSLEDNING) BEPLANTNING MAL O BOV KOMMUNE LOKALPLAN

14 EVENTUELT STAMSPOR DEKLARATIONSAREAL UNDER HØJSPÆNDINGSLEDNING / BEPLANTNINGSPLA UBEBYGGELIGT AREAL (REGNVANDSLEDNING) BEPLANTNING JVF BEPLANTNINGSBESKRIVELSE BOV KOMMUNE LOKALPLAN NR. KORT NR.3

15 11 BEPLANTNINGSPLAN 1. Beplantningsplanens område Denne beplantningsplan, jævnfør kort nr. 3, omfatter den i lokalplanen afsnit omtalte beplantning. 2. Plantemateriale Planterne skal overholde normer i henhold til Dansk Planteskoleejerforenings sorterings- og bundtningsbestemmelser. l det følgende betyder H hækplanter og S skovplanter. Der anvendes følgende planter: 1. Acer campestre, Dansk - Navr S cm. 2. Betula verrucosa, Vissingsø, Danmark - Vortebirk S cm. 3- Cornus mas - Kirsebærkornel H cm. 4. Cornus sanguinea - Rød kornel H cm. 5. Corylus avellana, Dansk - Hassel H cm. 6. Crataegus oxyancantha - Alm. hvidtjørn H cm. 7. Lonicera xylosteum, Dansk - Dunet gedeblad H cm. 8. Malus sargentii, Dansk - Sargents æble H cm. 9. Malus sylvestris, Dansk - Skovæble H cm. 10. Pinus sylvestris, Sæverås, Norge - Skovfyr S 2/0 11. Prunus mahaleb, Dansk - Weichsel H cm. 12. Prunus spinosa, Dansk - Slåen H cm. 13. Quercus petraea, Øst Agder, Norge - Vintereg S cm. 14. Rosa multiflora, Dansk med torne - Mangeblomstret rose " cm 15- Sambucus nigra, Dansk - Alm. hyld H cm. 16. Syringa vulgaris, Dansk - Alm. syren H cm. 3. Plantemodeller 3.1 Ege/fyrreskovbælte Bevoksningens karakter skal være en egeskov med spredt indblanding af skovfyr og med undervækst af småtræer og buske. Dele af det omhandlede areal er i dag bevokset, primært med nåletræ. Sådanne sunde og stabile bevoksninger tillige med andre sunde og stabile træ- eller buskgrupper, samt fritstående træer og buske skal efter eventuel nødvendig beskæring eller udtynding bevares i forbindelse med beplantningens gennemførelse. Efterhånden som disse småbevoksninger bliver fjernet på grund af alder, sygdom eller lignende,skal arealerne tilplantes med den beskrevne nye bevoksning.

16 12 Der anvendes følgende af de i foranstående planteliste nærmere definerede planter: l. Navr 4. Rød kornel (Kun i 3.1 b) 6. Alm. hvidtjørn 7. Dunet gedeblad (Kun i 3.1 a) 9. Skovæble 10. Skovfyr 12. Slåen 13- Vintereg 15. Alm. hyld Rækkeafstand = planteafstand = 1,25 m. Planterne fordeles således i rækkerne: Plantemodel 3.1 a: 1. række C ) forfra 2. række forfra forfra Næstsidste række: Som 2. række. Sidste række: Som 1. række. Hvor der er højdeservitut på grund af højspændingsledninger plantes alene det med ( ) indrammede modul i alle rækker. Plantemodel 3.1 b: Som 3.1 a, men nr. 7 Dunet gedeblad erstattes med nr. 4 Rød kornel. Langs skel mod jernbanen skal der ifølge bestemmelserne om foranstaltninger mod brand langs jernbanerne holdes et l m bredt bælte fri for bevoksning. DSB skal adviseres om bevoksningens etablering og vil da vedligeholde brandbæltet. 3.2 Ege/birkeskovbælte Bevoksningens karakter skal være en egeskov med spredt indblanding af birk og med undervækst af småtræer og buske. Om eksisterende bevoksninger se afsnit 3.1. Der anvendes følgende af de i foranstående planteliste nærmere definerede planter:

17 13 1. N avr 2. Vortebirk 4. Rød kornel (Kun i 3.2 b) 6. Alm. hvidtjørn 7. Dunet gedeblad (Kun i 3.2 a) 9. Skovæble 12. Slåen 13. Vintereg 15. Alm. hyld Rækkeafstand = planteafstand = 1,25 m. Planterne fordeles således i rækkerne: Plantemodel 3*2 a: 1. række C ) forfra 2. række forfra forfra Næstsidste række: som 2. række Sidste række: som 1. række Hvor der er højdeservitut på grund af højspændingsledninger plantes alene det med ( ) indrammede modul i alle rækker. Plantemodel 3.2 b; Som 3.2 a, men nr. 7 Dunet gedeblad erstattes med nr. 4 Rød kornel, Om strækningen langs jernbanen se afsnit Busket langs omfartsvej Buskettet plantes således at de yderste rækker står henholdsvis 3 m fra kørebanekanten og l,5 m fra stikanten. Om eksisterende bevoksning se afsnit 3.2. Der anvendes følgende af de i foranstående planteliste nærmere definerede planter: 4. Rød kornel 6. Alm. hvidtjørn 8. Sargents æble 12. Slåen 14. Rosa multiflora Planteaf stand = rækkeafstand = 1,25 m.

18 Plantemodel 3*3: Yderste række: forfra Øvrige rækker: forfra 3*4 Levende hegn i naboskel De levende hegn skal have karakter af 3-rækkede bælter af buske og småtræer med spredte overstandere af vintereg eller skovfyr. Eksisterende sunde og stabile træer og buske som står frit eller i smågrupper hvor det levende hegn skal plantes må ikke fjernes, men skal indgå i de levende hegn efter at en eventuelt nødvendig udtynding eller beskæring er foretaget. Der anvendes følgende af de i foranstående planteliste nærmere definerede planter: 1. Navr 2) 3. Kirse'bærkornel 4. Rød kornel 5- Hassel 6. Alm. Hvidtjørn 8. Sargents æble 9. Skovæble 10. Skovfyr 1) 11. Weichsel 12. Slåen 13. Vintereg 14- Mangeblomstret rose 15. Alm. hyld 16- Alm. syren Rækkeafstand = planteaf stand =1,25 Planterne fordeles således i rækkerne: Fodnote: 1) erstattes med nr. 4-Rød kornel under højspændingsledninger 2) erstattes med nr. 6Alm. hvidtjørn under højspændingsledninger.

19 15 Plantemodel 3*4 a. Hegn med hovedretning nordvest - sydøst. Sydvestlige række sammensættes af Sargents æble (8), slåen (12), mangeblomst ret rose (14) og alm. syren.(16): forfra Midterrækken sammensættes af navr (1), kirsebærkornel (3), hassel (5), weichsel (11), og vintereg (13): forfra Nordøstlige række sammensættes af rød kornel (4), alm. hvidtjørn (6), skovæble (9) og alm. hyld (15): forfra Plantemodel 3*4 b. Hegn med hovedretning sydvest - nordøst. Sydøstlige række sammensættes af Sargents æble (8), slåen (12), mangeblomstret rose (14) og alm. syren (16): forfra Midte r rækken sammensættes af navr (1), kirsebærkornel (3), hassel (5), weichsel (11) og skovfyr (10): forfra Nordvestlige række sammensættes af rød kornel(4), alm. hvidtjørn (6), skovæble (9) og alm. hyld: forfra 3*5 Jordforbedring Jordforbedring. På grundlag af beplantningsplanen og jordprøver fra karakteristiske steder i terrænet, skal der af et anerkendt laboratorium udarbejdes plan for kalkning og gødskning, som eventuelt skal foretages dels inden kulturstart og dels løbende. Jordforbedringen skal foretages i henhold hertil. 3*6 Vedligeholdelse Det første år efter plantningen holdes beplantningsbæltet fuldstændig rent for uønsket vegetation. Det andet og credje år fjernes uønsket vegetation 4 gange pr. år: Primo maj, medio juni, primo august og ultimo september. Afhængigt

20 16 af klimaet m.m. fortsættes denne renholdelse også det fjerde og femte år - ellers efter behov. Træer og buske udtyndes efterhånden, således at den beskrevne bevoksningskarakter fremkommer. Til bevoksningerne 3.1 a, 3.1 b, 3.2 a og 3.2b er forstlig sagkyndig bistand nødvendig. Opstamning af hurtigtvoksende træer, primært birk, foretages når der er behov herfor, formentlig det 3. år. Beskæring af træer foretages herudover kun i specielle tilfælde, f.eks. efter hærværk. Beskæring af buske foretages kun i form af foryngende tilbageskæring med års mellemrum.

21 ILLUSTRATIONSPLAN BOV KOMMUNE LOKALPLAN KORT NR.<

22 18 BILAG TIL LOKALPLAN N R. 1/32 1. LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING FOR OM- RÅDET 15-rammer for Bov kommune I disse overføres hele området til byzone. Lokalplanen overfører kun hovedparten af området til byzone. I rammerne reserveres området til produktionserhverv samt lager-, speditions- og transporterhverv og servicevirksomheder herfor. Lokalplanen udlægger området til transport- og speditionsvirksomheder og servicevirksomheder herfor, samt til produktionsvirksomheder, som efter kommunalbestyrelsens skøn naturligt finder plads i området. Det samlede rumfang af bygninger må ifølge rammerne ikke overstige 3 nfpr. m 2 grundareal, og højst 50% af grundarealet må bebygges. Disse bestemmelser er direkte overført til lokalplanen. Rammerne åbner mulighed for bebyggelse i højst 2 etager og med en bygningshøjde, der ikke overstiger 12 m. Lokalplanens tekst siger, at bygningshøjden ikke må overstige 8,5 m. Kommunalbestyrelsen kan dispensere op til 12 m, såfremt særlige hensyn til virksomhedens drift nødvendiggør det. 2. KORT BESKRIVELSE AF LOKALPLANENS INDHOLD Det af lokalplanen omfattede område overføres fra landzone til byzone. De af lokalplanen omfattede matrikelnumre 16, 47 og 701 ejes af Bov kommune. Lokalplanen udlægger et område i den vestlige del af Padborg by til erhvervsområde, nærmere bestemt transport- og speditionsvirksomheder samt produktionsvirksomheder, der efter kommunalbestyrelsens skøn naturligt finder plads i området. En mindre del af lokalplanens areal udlægges som offentlig parkeringsplads med servicefaciliteter for det samlede transportområde, såsom service for lastbiler, overnatningsmuligheder, cafeteria, restaurant og lignende. Der må, på hver ejendom, indrettes én bolig til indehaver eller anden person med tilknytning til virksomheden.

23 19 Grundene skal have en størrelse på mindst 70 x 70 m. Lokalplanen fastlægger retningslinier for udstykning samt for vejog stiføring. Der skal på hver grund udlægges areal til parkering, svarende til mindst én bilplads for hver 50 m erhvervsetageareal. Lokalplanen anviser beliggenhed af eventuelle s tamspor. Bygningernes rumfang må for den enkelte ejendom ikke overstige 3 m 3 pr. m 2 grundareal og det bebyggede areal må ikke overstige 50% af grundarealet. Bygningernes højde må ikke overstige 8,5 m. Lokalplanen udlægger areal til beplantningsbælte, bl.a. ud til motorvejen. De kommende grundejere forpligtes til at plante hegn i naboskel. Der skal oprettes grundejerforeninger for de af lokalplanen omfattede områder, og lokalplanen indeholder nærmere bestemmelser herfor. 3. KORT BESKRIVELSE AF LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER A. Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen, samt amtets godkendelse af tillæg nr. 8 til 15-rammer, må ejendomme, der er omfattet af planen, ifølge kommuneplanlovens 31 kun udstykkes, bebygges eller iøvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg m.v., der er indeholdt i planen. Kommunalbestyrelsen kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at det ikke ændrer den særlige karakter af det område, der søges skabt (eller fastholdt) ved lokalplanen. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. B. Lokalplanforslaget indeholder i 2 stk. 2 bestemmelser om, at lokalplanområdet overføres til byzone. Retsvirkningerne heraf fremgår blandt andet af lov om frigørelsesafgift. (Finansministeriets bekendt-

24 20 gørelse nr. 301 af 12. juni 1970 om frigørelsesafgift) samt lov nr. 328 af 18. juni 1969 om tilbudspligt. C. Private bygge servitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen. Andre private servitutter kan eksproprieres, når det vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af planen.

Miljøudvalget MIU Alm.del Bilag 380 Offentligt BOV KOMMUNE. Byplanvedtægt 15. Erhvervsområde ved Toldbodvej 1977

Miljøudvalget MIU Alm.del Bilag 380 Offentligt BOV KOMMUNE. Byplanvedtægt 15. Erhvervsområde ved Toldbodvej 1977 Miljøudvalget 2013-14 MIU Alm.del Bilag 380 Offentligt BOV KOMMUNE Byplanvedtægt 15 Erhvervsområde ved Toldbodvej 1977 BOV KOMMUNE PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR.15 BOV KOMMUNE PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 15 I

Læs mere

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk Beskrivelse af lokalplanens retdvirkninger. Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/48. Offentlige formål ved Haraldsdalvej i Padborg Padborg Fjernvarme

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/48. Offentlige formål ved Haraldsdalvej i Padborg Padborg Fjernvarme BOV KOMMUNE Lokalplan 1/48 Offentlige formål ved Haraldsdalvej i Padborg Padborg Fjernvarme 1980 TIL TJENSTLIG BRUG VED BOV KOMMUNE *"" SÆRTRYK MED GEODÆTISK INSTITUTS TILLADELSE A. 400/76 BOV KOMMUNE

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 2/58. Boligområde ved Centrumsgaden/Hærvejen i Bov 1984

BOV KOMMUNE. Lokalplan 2/58. Boligområde ved Centrumsgaden/Hærvejen i Bov 1984 BOV KOMMUNE Lokalplan 2/58 Boligområde ved Centrumsgaden/Hærvejen i Bov 1984 BOV KOMMUNE TILLADELSE BOV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2/58 BOV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2/58 LOKALPLAN FOR ET BOLIGOMRADE VED CENTRUMGADEN

Læs mere

TINGLEV KOMMUNE. Erhverv Ringvejen. Bolderslev LOKALPLAN NR. 2.12

TINGLEV KOMMUNE. Erhverv Ringvejen. Bolderslev LOKALPLAN NR. 2.12 TINGLEV KOMMUNE Erhverv Ringvejen. Bolderslev LOKALPLAN NR. 2.12 13.09.1990 TINGLEV KOMMUNE LOKALPLAN.1 BAGGRUND Tinglev kommune har siden kommunesammenlægningen arbejdet for at en erhversmæssig udbygning

Læs mere

LOKALPLANENS REDEGØRELSE: forhold til anden planlægning... A.

LOKALPLANENS REDEGØRELSE: forhold til anden planlægning... A. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-13 Lokalplan for et område til erhvervsformål, beliggende ved Herlev Mark i Hårlev. Svend Andersen Plastic Industri R/S er beliggende på en del af arealet. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

T LOKALPLAN NR. 6

T LOKALPLAN NR. 6 T. 22.06 LOKALPLAN NR. 6 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 6 vedrører et areal mellem Klausdalsbrovej og Stamvejen og fastlægger, at området kun må anvendes til offentlige formål i

Læs mere

T LOKALPLAN NR. 10 i Herlev kommune.

T LOKALPLAN NR. 10 i Herlev kommune. T. 22.10 LOKALPLAN NR. 10 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 10 vedrører at ubebygget område øst for Tornerosevej og fastlægger, at området kun må anvendes til boligformål, og at bebyggelsen

Læs mere

I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26.juni 1975) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i afsnit 2.1. nævnte område.

I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26.juni 1975) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i afsnit 2.1. nævnte område. HOLMSLAND KOMMUNE Lokalplan nr. 12 omfattende et område til havnevirksomheder i Hvide Sande. I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26.juni 1975) fastsættes herved følgende bestemmelser for det

Læs mere

J.nr. 88 0018 5. Anmelder: Matr.nr. 144 Tommerup by, Tommerup LOKALPLAN NR. 44 CENTEROMRÅDE I TOMMERUP BY. Endelig godkendt d. 20. januar 1988.

J.nr. 88 0018 5. Anmelder: Matr.nr. 144 Tommerup by, Tommerup LOKALPLAN NR. 44 CENTEROMRÅDE I TOMMERUP BY. Endelig godkendt d. 20. januar 1988. Matr.nr. 144 Tommerup by, Tommerup J.nr. 88 0018 5. Anmelder: LANDINSPEKTØRERN~ MØLLER CI1RISTENS~N WILLY DOLLERUP LEHMANN MADSEN FREDERIK RIEGELS LOKALPLAN NR. 44 CENTEROMRÅDE I TOMMERUP BY Endelig godkendt

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE: Indledning 1 Lokalplanens retsvirkninger 1 Lokalplanens forhold til anden planlægning 1 Lokalplan EL 17 2 Kortbilag

INDHOLDSFORTEGNELSE: Indledning 1 Lokalplanens retsvirkninger 1 Lokalplanens forhold til anden planlægning 1 Lokalplan EL 17 2 Kortbilag c, LOKALPLAN EL 17 FOR ET OMRADE VED PRODUKTIONSVEJ. INDHOLDSFORTEGNELSE: Indledning 1 Lokalplanens retsvirkninger 1 Lokalplanens forhold til anden planlægning 1 Lokalplan EL 17 2 Kortbilag Side: 1 INDLEDNING.

Læs mere

LOKALPLAN NR For et område på Munkeengen. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR For et område på Munkeengen. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 203 For et område på Munkeengen Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Indledning Hillerød byråd har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser udarbejdet lokalplan

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 57. Vedr. et område beliggende langs Sofiendalsvej mellem Bygaden og Skelagervej STADSARKITEKTEN I AALBORG APRIL 1974

BYPLANVEDTÆGT NR. 57. Vedr. et område beliggende langs Sofiendalsvej mellem Bygaden og Skelagervej STADSARKITEKTEN I AALBORG APRIL 1974 BYPLANVEDTÆGT NR. 57 Vedr. et område beliggende langs Sofiendalsvej mellem Bygaden og Skelagervej STADSARKITEKTEN I AALBORG APRIL 1974 BYPLANVEDTÆGT NR. 57. Sofiendalsvej, Hasseris. Byplanvedtægt for

Læs mere

Vejle kommuneq Teknisk forvaltning ~ August 1985. Lokalpian nr.77 for et område ved Idrættens Hus OBS! Se rettelsesblade bagerst

Vejle kommuneq Teknisk forvaltning ~ August 1985. Lokalpian nr.77 for et område ved Idrættens Hus OBS! Se rettelsesblade bagerst Vejle kommuneq Teknisk forvaltning ~ August 1985 Lokalpian nr.77 for et område ved Idrættens Hus OBS! Se rettelsesblade bagerst VEJLE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING AUGUST 1985 Lokaiplan nr. 77 for et område

Læs mere

2.2 Med kommunalbestyrelsens offentlige bekendtgørelse af den vedtagne lokalplan, overføres matr.nr. 11 ea, 11 hr,11 hp

2.2 Med kommunalbestyrelsens offentlige bekendtgørelse af den vedtagne lokalplan, overføres matr.nr. 11 ea, 11 hr,11 hp HOLMSLAND KOMMUNE Lokalplan nr. 2o omfattende offentlig område 2D.ol i Hvide Sande syd. I henhold til kommuneplanloven (miljøministeriets bekendtgørelse nr. 734 af 21. december 1982) fastsættes herved

Læs mere

Lokalplan Baldershøj

Lokalplan Baldershøj Lokalplan 1.19 Baldershøj Ishøj Kommune 2003 JSHØJ KOMMUNE - LOKALPLAN 1.19 LOKALPLANENS INDHOLD. Lokalplanens område omfatter et ca. 10 ha stort areal, der er beliggende umiddelbart syd for det eksisterende

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 for et område til bolig-,

Læs mere

Redegørelse til lokalplan nr. h.2.1. for et område til sommerhusbebyggelse.

Redegørelse til lokalplan nr. h.2.1. for et område til sommerhusbebyggelse. Redegørelse til lokalplan nr. h.2.1. for et område til sommerhusbebyggelse. Lokalplanen baggrund og område. Lokalplanen er udarbejdet for at fastlægge/sikre området til sommerhusbebyggelse. Området, som

Læs mere

LOKALPLAN NR. 90. for ERHVERVSOMRÅDE E 11 VENSLEV

LOKALPLAN NR. 90. for ERHVERVSOMRÅDE E 11 VENSLEV LOKALPLAN NR. 90 for ERHVERVSOMRÅDE E 11 VENSLEV SKIBBY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 90 - Erhvervsområde E 11, HC Handelscenter Syd INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE... 3 INDLEDNING... 3 BYRÅDETS HENSIGT MED

Læs mere

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del af område

Læs mere

Lokalplan nr. 59. for et område mellem Roskildevej, Azaleavej og Pelargonievej

Lokalplan nr. 59. for et område mellem Roskildevej, Azaleavej og Pelargonievej Lokalplan nr. 59 for et område mellem Roskildevej, Azaleavej og Pelargonievej August 1988 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at udlægge området langs Roskildevej til erhvervsbebyggelse

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Lokalplan 2.1. For et villaområde i Snertinge. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: L20100

Lokalplan 2.1. For et villaområde i Snertinge. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: L20100 Lokalplan 2.1 For et villaområde i Snertinge Bjergsted Kommune Offentlig bekendtgørelse: 03.10.1978 3011501L20100 Bjergsted kommune Lokalplan nr. 2.1. for et villaområde i Snertinge by Tillæg til partiel

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole

LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole KØGE KOMMUNE 1979 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 1-04 FRITIDSHJEM VED ØLBY SKOLE REDEGØRELSE FOR LOKALPLANFORSLAG LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING Regionsplanens

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. LOKALPLANENS REDEGØRELSE:

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. LOKALPLANENS REDEGØRELSE: VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-03. Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: LOKALPLANENS REDEGØRELSE: Side Lokalplanens indhold... 1. Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN For erhvervsområde ved Industribuen. Ishøj Kommune 1999

LOKALPLAN For erhvervsområde ved Industribuen. Ishøj Kommune 1999 LOKALPLAN 1.27 1 For erhvervsområde ved Industribuen Ishøj Kommune 1999 2 Lokalplanens baggrund og formål Butikskoncernen Netto ønsker at opføre et højlager i tilknytning til nuværende lagerbygninger på

Læs mere

T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13. Herlev kommune.

T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13. Herlev kommune. T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 13 vedrører en grund ved Violinvej syd for Herlev station og fastlægger, at området kun må anvendes til offentlige formål

Læs mere

Lokalplan nr. 61. for et område mellem Mariendalsvej og Ågade

Lokalplan nr. 61. for et område mellem Mariendalsvej og Ågade Lokalplan nr. 61 for et område mellem Mariendalsvej og Ågade Oktober 1988 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at åbne mulighed for at opføre etageboligbebyggelse. Lokalplanen opdeles

Læs mere

Lokalplan nr. 74. for et område mellem Fuglebakkevej og Duevej (Skolen på Duevej)

Lokalplan nr. 74. for et område mellem Fuglebakkevej og Duevej (Skolen på Duevej) Lokalplan nr. 74 for et område mellem Fuglebakkevej og Duevej (Skolen på Duevej) Oktober 1991 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at udlægge området (Skolen på Duevej) til undervisningsformål

Læs mere

LOKALPLAN NR FOR ET BOLIGOMRÅDE I STRØBY BY Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Va11ø kommune, maj 1991 Kortet på forsiden er trykt

LOKALPLAN NR FOR ET BOLIGOMRÅDE I STRØBY BY Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Va11ø kommune, maj 1991 Kortet på forsiden er trykt LOKALPLAN NR. 4-02 - FOR ET BOLIGOMRÅDE I STRØBY BY Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Va11ø kommune, maj 1991 Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A. 894/70). VALLØ

Læs mere

LOKALPLAN RIR 25. FOR ET SOFlMERHUSQMRADE VED LENDRUP STRAND

LOKALPLAN RIR 25. FOR ET SOFlMERHUSQMRADE VED LENDRUP STRAND LOKALPLAN RIR 25 FOR ET SOFlMERHUSQMRADE VED LENDRUP STRAND LOKALPLAN NR. 25 for et sommerhusområde ved Lendrup strand. I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975) fastsættes herved følgende

Læs mere

lokalplan KOMMUNE VAMDRUP P*"3 Landinspektøifirmaet ""»"«*" : f j Jeppesen & Bjerre '/s ^Ejj ^fl Akseltorv 2 A Kolding K^^H Tlf.

lokalplan KOMMUNE VAMDRUP P*3 Landinspektøifirmaet »«* : f j Jeppesen & Bjerre '/s ^Ejj ^fl Akseltorv 2 A Kolding K^^H Tlf. P*"3 Landinspektøifirmaet ""»"«*" : f j Jeppesen & Bjerre '/s ^Ejj ^fl Akseltorv 2 A. 6000 Kolding lokalplan K^^H Tlf. 75520577-23 CIVILRET n - KUN GYUXGT MEO AFSTEMPLING AF OOMMEftKONTOftCTS KASSeKONTROLAfPAfUT

Læs mere

LOKALPLAN Institutioner i Holmebækcentret

LOKALPLAN Institutioner i Holmebækcentret LOKALPLAN 5-04.2.1 Institutioner i Holmebækcentret KØGE KOMMUNE 1979 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 5-04.2.1 INSTITUTIONER I HOLMEBÆKCENTRET, (TILLÆG TIL LOKALPLAN 5-04.2) REDEGØRELSE LOKALPLANENS FORHOLD TIL

Læs mere

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 43. Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 43. Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig Gråsten Kommune Lokalplan nr. 43 Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig Vedtaget: 10.09.1995 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Redegørelse 2 Tillæggets formål 2 Lokalplanens formål

Læs mere

KOMMUNE ULLERSLEV LOKALPLAN NR.20 FOR ET BOLIGOMRÅDE I BÖNDEMOSÉN ULLERSLEV BY. RETTEN~I i~1ye?org. 17~.1h89~O9:42: OOOO5OO-~.OO. 103914 Sti -.

KOMMUNE ULLERSLEV LOKALPLAN NR.20 FOR ET BOLIGOMRÅDE I BÖNDEMOSÉN ULLERSLEV BY. RETTEN~I i~1ye?org. 17~.1h89~O9:42: OOOO5OO-~.OO. 103914 Sti -. ULLERSLEV LOKALPLAN KOMMUNE NR.20 RETTEN~I i~1ye?org -~ kun:gvid~3tmed MSTEMPLINGJA~ DOMMERKONmREJ-~KASSEKONTRo~ppARAT E 133284~~ 17~.1h89~O9:42: OOOO5OO-~.OO. 103914 Sti -., FOR ET BOLIGOMRÅDE I BÖNDEMOSÉN

Læs mere

LOKALPLAN Handelsskole

LOKALPLAN Handelsskole LOKALPLAN 1-05.1 Handelsskole KØGE KOMMUNE 1980 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 1-05.1 HANDELSSKOLE, (TILLÆG TIL RAMMEPLAN 1-05) REDEGØRELSE LOKALPLANENS BAGGRUND -lokalplan for skolernes område Handelsskolen

Læs mere

Lokalplan nr for et område mellem Sønderjyllands Allé og Gustav Johannsens Vej

Lokalplan nr for et område mellem Sønderjyllands Allé og Gustav Johannsens Vej Lokalplan nr. 118 for et område mellem Sønderjyllands Allé og Gustav Johannsens Vej April 2001 INDLEDNING 1. Lokalplanens baggrund Lokalplanen udlægger området mellem Sønderjyllands Allé og Gustav Johannsens

Læs mere

LOKALPLAN 1-14 Ølby skoles udvidelse

LOKALPLAN 1-14 Ølby skoles udvidelse LOKALPLAN 1-14 Ølby skoles udvidelse KØGE KOMMUNE 1980 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 1-14 UDVIDELSE AF ØLBY SKOLE REDEGØRELSE LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING Nærværende lokalplan nr. 1-14 omfatter

Læs mere

Lokalplan Ishøj Varmeværk

Lokalplan Ishøj Varmeværk Lokalplan 1.14 Ishøj Varmeværk Ishøj Kommune Ishøj kommune - Lokalplan 1.14 Lokalplanens indhold Lokalplanen fastsætter bestemmelser for områdets anvendelse til offentlige formål. Området opdeles i to

Læs mere

REDfG0RfLSf 09 LOHRLPLftN +w pl HURUP BY, ttrdsund HOMMUNf

REDfG0RfLSf 09 LOHRLPLftN +w pl HURUP BY, ttrdsund HOMMUNf REDfG0RfLSf 09 LOHRLPLftN +w 3.11. pl HURUP BY, ttrdsund HOMMUNf 3ZDEGORELSE til lokalplan nr. 3.1.1. for et bolig- og erhvervsom- råde i 0. Hurup by, Hadsund kommune. EKSISTERENDE FORHOLD Området, som

Læs mere

Byplanvedtægt 12. Industriarealet III

Byplanvedtægt 12. Industriarealet III Byplanvedtægt 12 Industriarealet III PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 12 FOR VOJENS KOMMUNE 1973 PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 12 Industriarealet etape 3. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20.

Læs mere

PLACERING l KOMMUNEN BILAG NR.1

PLACERING l KOMMUNEN BILAG NR.1 Reproduceret med tilladelse af Geodætisk Institut nr. A 382/74- PLACERING l KOMMUNEN BILAG NR.1 PJERRITSLEV KOMMUNE N O R D J Y L L A N D S AMT BYPLANVEDTÆGT NR. 8 FOR ET SOMMERHUSOMRÅDE VED "LYNGHØJGÅRD",

Læs mere

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 34-215 FOR ET OMRÅDE VED STENLØSEVEJ OG SKOVBRYNET I STENLØSE.

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 34-215 FOR ET OMRÅDE VED STENLØSEVEJ OG SKOVBRYNET I STENLØSE. ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 34-215 FOR ET OMRÅDE VED STENLØSEVEJ OG SKOVBRYNET I STENLØSE. INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 Lokalplanens formål Side 1 AFSNIT 2 Område - zonestatus i AFSNIT 3 Områdets anvendelse

Læs mere

Lokalplan nr. 96. for et område ved Nordre Fasanvej, hovedtransformerstation

Lokalplan nr. 96. for et område ved Nordre Fasanvej, hovedtransformerstation Lokalplan nr. 96 for et område ved Nordre Fasanvej, hovedtransformerstation September 1997 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at udlægge området til offentlige formål i form af kommunalt

Læs mere

LOKALPLAN N R. 084 foren større erhvervsejendom ved Industrivej i Stilling.

LOKALPLAN N R. 084 foren større erhvervsejendom ved Industrivej i Stilling. LOKALPLAN N R. 084 foren større erhvervsejendom ved Industrivej i Stilling. Skanderborg Kommune 1997 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 084 REDEGØRELSE Lokalplanområdet Lokalplanens baggrund og formål Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

Lokaiplan nr. 30. for et område til boligformål ved og Dyrehavevej

Lokaiplan nr. 30. for et område til boligformål ved og Dyrehavevej NYBORG KOMMUNE Lokaiplan nr. 30 for et område til boligformål ved og Dyrehavevej Steensvej NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 For et område til boligformål ved Steensvej og Dyrehavevej REDEGØRELSE: LOKALPLANENS

Læs mere

LOKALPIAN nr foret erhvervsområde ved Papegøjevej i Tønder

LOKALPIAN nr foret erhvervsområde ved Papegøjevej i Tønder LOKALPIAN nr. 1.30 foret erhvervsområde ved Papegøjevej i Tønder TØNDERKOMMUNE Lokaiplan nr. 7.30 Erhvervsområde ved Papegøjevej i Tønder Svdwu~n.Tndst Lokaiplanens indhold og forhold til anden planlægning

Læs mere

Videbæk i februar J.nr IMR.7-TILLÆG IMR.1. VED FASAIMVEJ l VIDEBÆK TEKNISK FORVALTNING. Videbæk kommune Tlf. (o7)

Videbæk i februar J.nr IMR.7-TILLÆG IMR.1. VED FASAIMVEJ l VIDEBÆK TEKNISK FORVALTNING. Videbæk kommune Tlf. (o7) Videbæk i februar 1984. J.nr. 27-11-7-1. IMR.7-TILLÆG IMR.1 VED FASAIMVEJ l VIDEBÆK TEKNISK FORVALTNING Videbæk kommune Tlf. (o7) 17 15 66. VIDEBÆK KOMMUNE Tillæg nr. 16 til 15-rammer for Videbæk kommune.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 32 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 32 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 32 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 32 vedrører et ubebygget område mellem Klausdalsbrovej og Sennepshaven vest for vandtårnet og fastlægger den bebyggelsesplan, bebyggelsen

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT. PARTIEL nr: 16. for et område, KOMMUNE NYBORG

BYPLANVEDTÆGT. PARTIEL nr: 16. for et område, KOMMUNE NYBORG PARTIEL nr: 16 BYPLANVEDTÆGT for et område, vest for Delfinvej mellem Nyborg Fjord, Provst Hjortsvej, Gormsvej, Jernbanen, Knudshovedvej, Storebæltsvej og Motorvej A 1. august -1977 NYBORG KOMMUNE I medfør

Læs mere

Side 1. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et boligområde samt et område til offentligt formål i Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE:

Side 1. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et boligområde samt et område til offentligt formål i Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: Side 1. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-04 Lokalplan for et boligområde samt et område til offentligt formål i Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: LOKALPLANENS REDEGØRELSE SIDE Lokalplanens indhold...2 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ

LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del

Læs mere

LOKALPLAN NR. 2 i Herlev kommune.

LOKALPLAN NR. 2 i Herlev kommune. LOKALPLAN NR. 2 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 2 vedrørende et stort set ubebygget område øst for Højsletten og fastlægger, at området kun må anvendes til boligformål, og at bebyggelsen

Læs mere

Lokalplan nr. 58. for et område ved Falkoner Allé mellem Godthåbsvej og Holger Danskes Vej

Lokalplan nr. 58. for et område ved Falkoner Allé mellem Godthåbsvej og Holger Danskes Vej Lokalplan nr. 58 for et område ved Falkoner Allé mellem Godthåbsvej og Holger Danskes Vej Juli 1988 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at åbne mulighed for opførelse af en bebyggelse

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

Lokalplan nr 8 Vamdrup kommune

Lokalplan nr 8 Vamdrup kommune andinspektørfirmaet Jeppesen. & Bjerre 'A Akieltorv 2 A. 6000 Kolding Tif, 05 52 05 77.v r: -"- v "'F?3

Læs mere

Lokalplan nr. 80. for et område mellem Nitivej og Mariendalsvej

Lokalplan nr. 80. for et område mellem Nitivej og Mariendalsvej Lokalplan nr. 80 for et område mellem Nitivej og Mariendalsvej September 1993 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at ændre den gældende lokalplan nr. 67, som udlægger hele området

Læs mere

Wilhelminelyst GRENAA KOMMUNE FOR ET OMRÅDE TIL CAMPINGPLADS PÅ ANHOLT

Wilhelminelyst GRENAA KOMMUNE FOR ET OMRÅDE TIL CAMPINGPLADS PÅ ANHOLT Wilhelminelyst GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR.72 FOR ET OMRÅDE TIL CAMPINGPLADS PÅ ANHOLT o GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR. 72 Lokalplan for et område til campingplads på Anholt. l jss J E2 *S ' ' : ' -"^ 2J

Læs mere

LOKALPLAN NR. 35 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 35 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 35 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 35 vedrører et ubebygget område nord for Ring 4 op mod kommunegrænsen til Værløse og fastlægger den bebyggelsesplan, bebyggelsen skal

Læs mere

LØgs tør kommune. lokalplan nr. 316 FOR ET ERHVERVSOMRADE I RANUM

LØgs tør kommune. lokalplan nr. 316 FOR ET ERHVERVSOMRADE I RANUM LØgs tør kommune lokalplan nr. 316 FOR ET ERHVERVSOMRADE I RANUM INDHOLDSFORTEGNELSE: Kortfattet beskrivelse af lokalplanens indhold Forholdet til kommunens Øvrige planlægning Den overordnede planlægning

Læs mere

HILLERØD KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 91a ERHVERVSOMRÅDET MELLEM ROSKILDEVEJ OG SLANGERUPGADE

HILLERØD KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 91a ERHVERVSOMRÅDET MELLEM ROSKILDEVEJ OG SLANGERUPGADE HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 91a ERHVERVSOMRÅDET MELLEM ROSKILDEVEJ OG SLANGERUPGADE I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2

Læs mere

Lokalplan nr. 2.1 Nyt erhvervsområde nord for Kvistgård

Lokalplan nr. 2.1 Nyt erhvervsområde nord for Kvistgård Lokalplan nr. 2.1 Nyt erhvervsområde nord for Kvistgård INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE...3 LOKALPLANEN...4 1 - Områdets afgrænsning...5 2 - Lokalplanens formål...5 3 - Områdets status...5 4 - Områdets

Læs mere

ODDER KOMMUNE BY PLAN VE DTÆGT PARTIEL NR. 6 FOK ET ERHVERSOMRADE 1 DEN NORDLIGE DEL AF ODDER BY

ODDER KOMMUNE BY PLAN VE DTÆGT PARTIEL NR. 6 FOK ET ERHVERSOMRADE 1 DEN NORDLIGE DEL AF ODDER BY ODDER KOMMUNE PARTIEL BY PLAN VE DTÆGT NR. 6 FOK ET ERHVERSOMRADE 1 DEN NORDLIGE DEL AF ODDER BY ODDER KOMMUNE PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 6 BYPLANVEDTÆGT FOR ET ERHVEKVSOMRÅDE I DEN NORDL.IGE DtL AF ODDER

Læs mere

LOKALPLAN NR. 12. ENDELIG VEDTAGET l BYRÅDET D. 6. SEPT LSTYKKE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 12. ENDELIG VEDTAGET l BYRÅDET D. 6. SEPT LSTYKKE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 12 ENDELIG VEDTAGET l BYRÅDET D. 6. SEPT. 1978 8LSTYKKE KOMMUNE ØLSTYKKE KOMMUNE Lokalplan nr. 12 for et område beliggende syd for Frederikssundsvej (landevej nr. 522) og vest for Ring Syd,

Læs mere

Lokalplan nr. 18 (tidligere Holmsland Kommune) Lokalplan nr. 302 for et område til erhvervsformål vest for Fabriksvej, Hvide Sande Havn, Nord.

Lokalplan nr. 18 (tidligere Holmsland Kommune) Lokalplan nr. 302 for et område til erhvervsformål vest for Fabriksvej, Hvide Sande Havn, Nord. Lokalplan nr. 18 (tidligere Holmsland Kommune) er d. 18. januar 2011 delvis aflyst. Det aflyste område er i stedet omfattet af: Lokalplan nr. 302 for et område til erhvervsformål vest for Fabriksvej, Hvide

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej side l Lokalplan nr. 28 for et område ved Vestergade/Røddingevej, Vester Vamdrup, Vamdrup Kommune.

Læs mere

LOKALPLAN NR FOR VALLØ KOMMUNE. Udarbejdet af teknisk forvaltning, Teknisk afd. Udgivet af Vallø kommune, maj 1993.

LOKALPLAN NR FOR VALLØ KOMMUNE. Udarbejdet af teknisk forvaltning, Teknisk afd. Udgivet af Vallø kommune, maj 1993. LOKALPLAN NR. 4-05 FOR VALLØ KOMMUNE Udarbejdet af teknisk forvaltning, Teknisk afd. Udgivet af Vallø kommune, maj 1993. Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ

Læs mere

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE.

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE. LOKALPLAN 25 I HERLEV KOMMUNE. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 25 vedrører en ubebygget grund ved J.E. Pitznersvej nord for "Marielyst'' og fastlægger den bebyggelsesplan, bebyggelsen skal opføres

Læs mere

Område vest for jernbanen og nord for Bannestrupparken i Tvis HOLSTEBRO KOMMUNE

Område vest for jernbanen og nord for Bannestrupparken i Tvis HOLSTEBRO KOMMUNE Område vest for jernbanen og nord for Bannestrupparken i Tvis HOLSTEBRO KOMMUNE Stempel: 25,OO kr. HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 107 for et område vest for jernbanen og nord for Bannestrupparken i Tvis.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 26 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 26 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 26 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 26 vedrører et areal ved det nordøstlige hjørne af vejkrydset Herlev Hovedgade/Herlev Ringvej og fastlægger, at området kun må anvendes

Læs mere

LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ AVNSLEV VED

LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ AVNSLEV VED LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ I AVNSLEV VED NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1987 I NDHOLDS FORTEGNELSE Indledning Lokaiplanens indhold 2 Forholdet til anden planlægning 3 Lokalplanens

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde XXV. i Herlev kommune.

Byplanvedtægt for byplanområde XXV. i Herlev kommune. Byplanvedtægt for byplanområde XXV i Herlev kommune. I medfør af byplanloven ( lovbekendtgørelse nr. 16o af 9. maj 1962) fastsættes følgende bestemmelser for det i 1 nævnte område i Herlev kommune. 1 Byplanvedtægtens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 182 For et område ved Petersborgvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN N R. 5.03 WT/.AV

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN N R. 5.03 WT/.AV AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN N R. 5.03 WT/.AV Aabybro kommune Lokalplan nr. 5.03 Område til tæt-lav boligbebyggelse ved Kj6bmandstoften i Birkelse by. Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden

Læs mere

L0KICEN -VRÅ KOMMUNE. LOKALPLAN NR. ~4 c3 3 FOR ET OMRÅDE TIL ERHVEIWSBEBYG- GELSE, RESTAURATION M.V. 1 NYGADE I VRÅ

L0KICEN -VRÅ KOMMUNE. LOKALPLAN NR. ~4 c3 3 FOR ET OMRÅDE TIL ERHVEIWSBEBYG- GELSE, RESTAURATION M.V. 1 NYGADE I VRÅ L0KICEN -VRÅ KOMMUNE LOKALPLAN NR. ~4 c3 3 FOR ET OMRÅDE TIL ERHVEIWSBEBYG- GELSE, RESTAURATION I VRÅ M.V. 1 NYGADE WKKEN-VRA KOMMUNE LOKALPLAN NR. 23. Lokalplan for et område til erhvervsbebyggelse (restauration

Læs mere

Lokalplan nr. 69. for et område ved Roskildevej, Borgmester Fischers Vej og Søndermark Kirkegård

Lokalplan nr. 69. for et område ved Roskildevej, Borgmester Fischers Vej og Søndermark Kirkegård Lokalplan nr. 69 for et område ved Roskildevej, Borgmester Fischers Vej og Søndermark Kirkegård Juli 1989 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at udlægge området til boligformål og

Læs mere

Vejle Kommune Teknisk Forvaltning. Juni 1991. LOKALPLAN NR. 112 for et erhvervsområde ved motorvejen syd for Danmarks Transport Center.

Vejle Kommune Teknisk Forvaltning. Juni 1991. LOKALPLAN NR. 112 for et erhvervsområde ved motorvejen syd for Danmarks Transport Center. Vejle Kommune Teknisk Forvaltning Juni 1991 LOKALPLAN NR. 112 for et erhvervsområde ved motorvejen syd for Danmarks Transport Center. VEJLE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING Februar 1991 Lokalpian nr. 112 for

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/29-1. Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/29-1. Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/29-1 Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/29-1 Boliger ved Hærvejen i Bov 1. udkast af juli 1996 Lokalplanen er udarbejdet af Teknikog Planafdelingen, Bov

Læs mere

VIDEBÆK I APRIL 1991 j.nr Rev. i oktober NR. 58 FOR ET OMRÅDE VED DET GAMLE MEJERI l BARDE

VIDEBÆK I APRIL 1991 j.nr Rev. i oktober NR. 58 FOR ET OMRÅDE VED DET GAMLE MEJERI l BARDE VIDEBÆK I APRIL 1991 j.nr. 27-11-58 Rev. i oktober 1991. NR. 58 FOR ET OMRÅDE VED DET GAMLE MEJERI l BARDE VIDEBÆK KOMMUNE Tillæg nr. 9 til Videbæk Kommuneplan. Lokalplan nr, 58 for et område ved det gamle

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/77. Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/77. Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/77 Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/77 Boligområde ved Padborgvej i Bov Lokalplanen er udarbejdet af Arkitektfirmaet 78 A/S, Rødekro i samarbejde med

Læs mere

RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 03.008

RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 03.008 RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 03.008 STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPUNG AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT C 836870 Anmelder: Advokatfirmaet Dalgaard- Knudsen & Jepsen, v/hogens Jepsen, Ringkøbing

Læs mere

T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11. Herlev kommune.

T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11. Herlev kommune. T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 11 vedrører en grund ved Hyrdindestien syd for posthusets eksisterende indkørsel og fastlægger, at området kun må anvendes

Læs mere

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer.

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer. Lokalplan nr. 14.2. For et boligområde i Uvelse (Lystrupgård) REDEGØRELSE Lokalplanens formål: Det er lokalplanens formål i overensstemmelse med kommuneplanen at fastlægge retningslinier for en bebyggelsesog

Læs mere

Lokalplan nr. 27. Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by. Ikast Kommune

Lokalplan nr. 27. Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by. Ikast Kommune Lokalplan nr. 27 Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by Ikast Kommune Forslag: Teknisk udvalg: 24/9-1984. Byrådet : 9/lo-1984. Endelig: Teknisk udvalg: 28.1.1985 Byrådet : 12.2.1985 LOKALPLAN NR.

Læs mere

LOKALPLAN NR for et erhvervsområde, Schaumburgvej 3-5 HOLSTEBRO KOMMUNE

LOKALPLAN NR for et erhvervsområde, Schaumburgvej 3-5 HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 207 for et erhvervsområde, Schaumburgvej 3-5 HOLSTEBRO KOMMUNE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 207 FOR ET ERHVERVSOMUDE OMFATTENDE SCHAUMBURGVEJ 3-5 INDHOLDSFORTEGNELSE: S 20-RedegØrelse

Læs mere

KOMMUNE NR BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY.

KOMMUNE NR BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY. ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY. KOMMUNE NR. 1069 BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ Odder Kommune Lokalplan nr. 1069 Lokalplan for et område til offentlige formål beliggende ved

Læs mere

Lokalplan. nr Område ved IlNy Skovlund" HOLSTEBRO KOMMUNE

Lokalplan. nr Område ved IlNy Skovlund HOLSTEBRO KOMMUNE Lokalplan nr. 150 Område ved IlNy Skovlund" HOLSTEBRO KOMMUNE Matr. nr.: 1 k, Nybo Gårde, Tvis.Stempel:25,OOkr. /L- - &/ HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 150. STE MPE L.MÆ RKE Anmelder: KUN GYLDIGT MED

Læs mere

LOKALPLAN NR. 020 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE. VED GRANHØJEN I VROLD

LOKALPLAN NR. 020 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE. VED GRANHØJEN I VROLD LOKALPLAN NR. 020 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE. VED GRANHØJEN I VROLD SKANDERBORG KOMMUNE 1981 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGGRELSi: Beskrivelse af lokalplanens indhold Lokalplanens forhold

Læs mere

Vejle kommuneq Teknisk forvaltning ~ August 1985. Lokalpian nr.77 for et område ved Idrættens Hus

Vejle kommuneq Teknisk forvaltning ~ August 1985. Lokalpian nr.77 for et område ved Idrættens Hus Vejle kommuneq Teknisk forvaltning ~ August 1985 Lokalpian nr.77 for et område ved Idrættens Hus VEJLE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING AUGUST 1985 Lokaiplan nr. 77 for et område ved Idrættens Hus. Indhoidsfortegnelse:

Læs mere

LOKALPLAN NR. 050 for et erhvervsområde omkring Industriparken (Løven) (vedtaget januar 1989)

LOKALPLAN NR. 050 for et erhvervsområde omkring Industriparken (Løven) (vedtaget januar 1989) LOKALPLAN NR. 050 for et erhvervsområde omkring Industriparken (Løven) (vedtaget januar 1989) FORORD BAGGRUND FOR LOKALPLANEN Ballerup kommunalbestyrelse har ønsket at nedlægge Industriparken som offentlig

Læs mere

LOKALPLAN NR. 025 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD

LOKALPLAN NR. 025 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD LOKALPLAN NR. 025 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD SKANDERBORG KOMMUNE 1982 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold Lokalplanens forhold

Læs mere

LOKALPLAN NR. 102 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED STAVSHEDEVEJEN 10

LOKALPLAN NR. 102 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED STAVSHEDEVEJEN 10 LOKALPLAN NR. 102 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED STAVSHEDEVEJEN 10 Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 2/56. Boligområde ved Hærvejen i Bov 1983

BOV KOMMUNE. Lokalplan 2/56. Boligområde ved Hærvejen i Bov 1983 BOV KOMMUNE Lokalplan 2/56 Boligområde ved Hærvejen i Bov 1983 Gammeltoft TIL TJENSTLIG BRUG VED BOV SÆRTRYK MED GEODÆTISK INSTITUTS TILLADELSE A. 4O0/76 BOV KOMMUNE lokalplan nr. 2/56 B O V K O MM U^N

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/40-1. Centerområde ved Tværgade i Padborg Lokalplan 1/40 ophævet

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/40-1. Centerområde ved Tværgade i Padborg Lokalplan 1/40 ophævet BOV KOMMUNE Lokalplan 1/40-1 Centerområde ved Tværgade i Padborg 1982 Lokalplan 1/40 ophævet BRUG VED BOV KOMMUNE EOD/ETISK INSTITUTSATILLADELSE A. 400/76 BOV KOMMUNE LOKALPLAN tør. 1/40-1 BOV KOMMUNE

Læs mere

HILLERØD KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 11a ET OMRÅDE VED GODTHÅBSVEJ

HILLERØD KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 11a ET OMRÅDE VED GODTHÅBSVEJ HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 11a ET OMRÅDE VED GODTHÅBSVEJ I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. 1. Lokalplanens

Læs mere

I NDHOLD 2. 2. 2. 3. 5. 5. 5. 5. 5. 6. fra B. andre myndigheder. Kort over lokalpianområdet 6. 7.~ 7. b. Eventuelle tilladelser eller dispensationer

I NDHOLD 2. 2. 2. 3. 5. 5. 5. 5. 5. 6. fra B. andre myndigheder. Kort over lokalpianområdet 6. 7.~ 7. b. Eventuelle tilladelser eller dispensationer I NDHOLD Området for lokaiplanen side 1. Nuværende forhold Indhold af lokalpl~nen Lokalplanens forhold til anden planlægning for området Lokalpianens retsvirkninger Afsnit 1. Lokalpianens formål 2. Område

Læs mere