5.5 Dans kontaktudvalg RTSG - Radioactive Transport Study Group...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "5.5 Dans kontaktudvalg RTSG - Radioactive Transport Study Group..."

Transkript

1

2 ISSN Marts 1998

3 INDHOLDSFORTEGNELSE side 1. Baggrund 3? Brug og transport af radioaktive stoffer T ranspo rtbestemmelser 4. Tilsyn og kontrol 4.1 Generelt 4.2 Transpon af brugt reaktorbrændsel fra Risø til USA Transportemballager til nyt reaktorbrændsel Internationalt og nationalt samarbejde IAEA IMO 5.3 EU 5.4 Nordisk transportgruppe 5.5 Dans kontaktudvalg RTSG - Radioactive Transport Study Group Omfanget af transport af radioaktive stoffer 11 Il Il Uheld m. v. under transport af radioaktive stoffer Stråledoser ved transport af radioaktive stoffer 22

4 Transport af radioaktive stoffer, ~ ~.~ Der anvendes i samfundet i dag radioaktive stoffer i et meget betydeligt omfang, et omfang som nok ikke er alment kendt. Radioaktive stoffer transporteres dagligt med bil, med jernbane, med fly og med skib. Transittransporter gennem Danmark af ubestrålet uranbrændsel m. v. til og fra Sverige har i de seneste år tiltrukket sig særlig opmærksomhed i pressen. Indenrigsministeren har på denne baggrund i 1993 anmodet Sundhedsstyreisen ved Statens Institut for Strålehygiejne (SIS) om at udarbejde en årlig redegørelse om transport af radioaktive stoffer i Danmark. Udarbejdelsen af en årlig redegørelse har også været medtaget som et resultatkrav i Kontraktstyringsaftalen for Statens Institut for Strålehygiejne , som i januar 1994 blev indgået mellem Sundhedsministeriet og Sundhedsstyreisen. De fire første årlige redegørelser til Indenrigsministeriet dækkede årene 1993, 1994, 1995 og Den første redegørelse indeholdt i tillæg til aktuelle forhold for 1993 også en generel beskrivelse af brugen og transport af radioaktive stoffer i Danmark samt af reglerne herfor. Redegørelsen for 1997 følger nedenfor. I denne er der, som det også var gældende for 94-, 95- og 96-redegørelsen, kun redegjort for brugen og transport af radioaktive stoffer i Danmar k samt for gældende regler herfor i det omfang, der er sket ændringer i forhold t il den generelle beskrivelse i 93-redegørelsen. Omfanget og karakteren af brugen og transport af radioaktive stoffer her i landet er i det væsentligste uændret i forhold til tidligere år. Antallet af vej- og jembanetransporter af nukleart materiale i transit gennem Danmark har i 1997 har været uforandret i forhold til En statistik for disse transporter er givet i kapitel 6. Det danske regelsæt for transport af radioaktive stoffer generelt og for de enkelte transport måder er i det væsentligste uændret i forhold til En enkelt ændring er dog gennemført for søtransportområdet.

5 Trafikministeriet har udsendt bekendtgørelse nr. 355 af 12. maj 1997 om standardreglement for overholdelse af orden i danske havne. Heri bestemmes, at skibe, der transporterer farligt gods, herunder radioaktive stoffer, mindst 24 timer før ankomst skal anmelde sådant gods til havnemyndigheden. Anløb af havnen må ikke, bortset fra nødstilfælde, ske før havnemyndighedens tilladelse er givet. 4.1 Generelt Statens Institut for Strålehygiejne (SIS), som er en afdeling i Sundhedsstyrelsen, fungerer efter aftale med de øvrige transportmyndigheder som dansk kompetent myndighed i forhold til gældende bestemmelser for transport af radioaktive stoffer. Dette indebærer, at SIS er den eneste danske myndighed, der kan godkende transportemba1lager og radioaktivt stof i speciel form (indkapsling af det radioaktive stof). Med hensyn til udstedelse af transporttilladelser, hvor dette er krævet i transportbestemmelserne, indsendes alle ansøgninger uanset transportmåden til SIS, som foretager en teknisk behandling af ansøgningen. For jembane- og vejtransport udstedes tilladelse af SIS. For luft- og søtransport videresendes ansøgningen med SIS's tekniske indstilling til henholdsvis Statens Luftfartsvæsen og Søfartsstyrelsen, som herefter tager endelig stilling til ansøgningen. Som kompetent myndighed modtager SIS endvidere alle forhåndsmeddelelser om transporter, der berører dansk område. Da der ikke produceres transportemballager til type B kolli her i landet, har SIS I S godkendelser af transportemballager hidtil kun omfattet udenlandske konstruktioner og fortrinsvis emballager til ubrugt og brugt reaktorbrændsel samt til forskellige mellemprodukter til fremstilling af reaktorbrændsel. Sådanne godkendelser gennemføres derfor normalt ved, at SIS validerer godkendelsescertifikatet fra den kompetente myndighed i oprindelseslandet for transportemballagen. Som supplerende vilkår stilles der krav om, at alle transporter med den pågældende kollitype, der berører dansk område, skal forhåndsanmeldes til SIS i hvert enkelt tilfælde, selvom dette ikke nødvendigvis er et krav i transportbestemmelseme. Desuden er det et generelt krav, at uheld og lignende snarest muligt skal meddeles til SIS. Radioaktive forsendelser med tilhørende transportdokumenter, benyttede transportmidler og transitopbevaringssteder samt virksomheder, der udvikler, tilvirker og vedligeholder kildeindkapslinger og transponemballager, er underlagt tilsyn af SIS. SIS skal til enhver tid have

6

7 Transport af radioaktive stoffer, også omfattet af internationale aftaler om fysisk beskyttelse, d. v.s. foranstaltninger med det formål at forhindre tyveri og misbrug af materialerne. Tilsynet med Nukleare Anlæg (TNA), som er en afdeling i Beredskabsstyreisen, sikrer, at der før gennemførelsen af den enkelte transport er truffet de nødvendige aftaler i denne henseende. Danmark har tiltrådt den internationale Konvention om fysisk beskyttelse af nukleart materiale, og TNA specificerer sine krav til transportørerne i henhold til denne konvention. Tilsynets krav indebærer overvågning samt en forpligtelse tilløbende rapportering til TNA. De nærmere detaljer kendes kun af TNA og transportøren. Dagen før gennemførelsen af en transport af fissile stoffer underretter TNA direkte de berørte politiregioner. 4.2 Transport af brugt reaktorbrændsel fra Risø til USA Brugt reaktorbrændsel fra forsøgsreaktoren DR3 på Forskningscenter Risø er igennem størstedelen af reaktorens driftstid (37 år) med jævne mellemrum blevet sendt til USA. Senest foregik dette i 1994 og blev udførligt omtalt i redegørelsen for Når reaktorbrændslet er brugt, dvs. har drevet reaktoren i en periode på knap et år, indeholder det i tillæg til det tilbageværende uran også nydannede radioaktive stoffer fra spaltningen af uranet samt plutonium. Radioaktiviteten fra spaltningsprodukterne i brændselselementerne er temmelig stærk, og brugte brændselselementer betegnes traditionelt som højradioaktivt materiale. Det resterende uran kan i øvrigt genbruges, og det brugte brændsel er derfor pr. definition ikke affald. Det uran, som er benyttet ved fabrikationen af brændselselementeme, er af amerikansk oprindelse, og der foreligger fra gammel tid aftaler om, at USA tager de brugte brændselselementer tilbage. Dette gælder ikke blot Risøs brændsel, men også forsøgsreaktorbrændsel fra de fleste forsøgsreaktorer i den vestlige verden. Da oplagringskapaciteten på Risø for brugt brændsel er begrænset, er der behov for transport til USA med nogle års mellemrum. Af praktiske og økonomiske hensyn tilstræbes det at koordinere transporterne fra Europa til USA, således at der på den enkelte sejlads medbringes transportemballager fra flere europæiske forsøgsreaktorer. I begyndelsen af 1997 henvendte Risø sig til SIS med foreløbige oplysninger om en transport fra Risø til USA senere på året. Risø ønskede at afsende to transportbeholdere med tilsammen 61 brændselselementer fra DR3. De to beholdere skulle forsendes i hver sin standard-container. Der blev holdt et indledende møde mellem Risø, SIS og Transnucleaire. Sidstnævnte er et

8 Transpol1 af radioaktive stoffer, 1997~ 7 fransk speditions- og transportfirma, som er overordnet koordinator for disse transporter. Forhold omkring godkendelser af transportbeholderen og indholdet blev drøftet. I begyndelsen af juli var der et nyt møde på Risø mellem de tre ovennævnte parter. Her drøftedes. hvorledes en samlet transportplan kunne komme til at se ud. og det blev nu oplyst. at det ville dreje sig om brændsel fra følgende lande: Sverige. Danmark. Tyskland. Italien og Grækenland. Transnucleaire tilkendegav. at nationaliteten af det skib. som skulle benyttes. ville blive oplyst snarest. og at der ville blive tale om et skib med godkendelse i henhold til lnf-koden om sejlads med brugt reaktorbrændsel fra Den internationale Søfartsorganisation (International Maritime Organization. Code for the Safe Carriage of Irradiated Nuclear Fuel. Plutonium and High-Level Radioactive Wastes in Flasks on Board Ships. IMO Resolution A.748). INF-koden indeholder tekniske krav til skibets konstruktion. brandsikring. temperaturkontrol af lastrum. fastgørelsesanordninger for lasten. elektricitetsforsyning. specielle strålebeskyttelsesforanstaltninger. ulykkesberedskab samt krav til mandskabets uddannelse. Kort herefter indsendte Transnucleaire til SIS en omfattende sikkerhedsrapport for transportbeholderkonstruktionen for Risø-brændslets vedkommende samt ansøgning om dansk validering (godkendelse) af denne. Der var tale om samme beholdertype som blev benyttet ved den forrige transport i 1994 af brændsel fra Risø. Konstruktionen havde i den mellemliggende periode gennemgået nogle modifikationer. og derfor var en fornyet godkendelse påkrævet. i oprindelseslandet Frankrig såvel som i D~Rm~ik og andre berørte lande. En transport af den pågældende art involverer også Tilsynet med Nukleare Anlæg samt Søfartsstyrelsen, og SIS var i løbende kontakt med disse myndigheder. I november var transportplanen endeligt fastlagt. Ifølge denne skulle et fransk skib først laste to containere med italiensk brændsel i Cherbourg i Frankrig og derefter gå til svensk havn og laste en container med svensk brændsel. Derefter skulle skibet lægge til i Esbjerg, hvor dansk og tysk brændsel skulle lastes samtidig, to containere fra hvert land. Det tyske brændsel, stammende fra en forsøgsreaktor i Berlin, skulle ankomme ad landevej til Esbjerg. Endelig skulle ski"bet sejle til Grækenland og tage endnu en container ombord, hvorefter kursen skulle sættes mod USA. Dette indebar, at SIS i tillæg til godkendelse af kollikonstruktionen for Risøs brændsel også skulle godkende (validere) kollikonstruktionen for brændslet fra Italien, Sverige og Tyskland. SIS modtog herefter nærmere oplysninger om det franske INF-2 skib samt kopi af den amerikanske validering af de relevante kollikonstruktioner. Da alle nødvendige oplysninger forelå,

9 Transport af radioaktive stoffer, kunne SIS udstede valideringeme (godkendelser) gældende for dansk land- og havområde. Tilsynet med Nukleare Anlæg udfærdigede en plan til fysisk beskyttelse, gældende for såvel den danske vej/søtransport til Esbjerg og den tyske vejtransport fra grænsen til Esbjerg som sejladsen ud i internationalt farvand. Planen indeholdt bestemmelser om eskorte og om løbende rapporteringer. Søfartsstyrelsen foretog en inspektion af skibet i den svenske havn, dvs. sidste udenlandske havn før anløb af dansk havn. SIS besigtigede den tyske transport, som bestod af to lastbiler med hver sin container samt en ledsagebil, ved ankomsten til grænseovergangen i Padborg. Transporten fra Risø, som også bestod af to lastbiler og en ledsagebil, blev besigtiget før lastningen i havnen i Esbjerg. Ved begge besigtigelser blev transponpapirer og afmærkningen af lastbilerne gennemgået og fundet i orden. SIS foretog endvidere en kontrolmåling af gamma- og neutrons trålingen på siderne af containerne. Måleværdierne, som var meget lave, svarede helt til de af afsenderen angivne. Den ene tyske lastbil ved grænsestationen i Padborg er vist i figur 1. Ved ankomsten til det franske skib i Esbjerg havn mødte SIS repræsentanter for speditions/- Fig. 1 Tysk lastbil med brugt forsøgsreaktorbrændsel ved grænsestationen ved Padborg

10 Transport af radioaktive stoffer, 1997,9 transportfirmaet Transnucleaire, for skibsmægleren og for Esbjerg Redningsberedskab m.fl. Lastrum og øvrige dele af skibet blev besigtiget. Om bord fandtes uddannet personale og måleudstyr til strålingsovervågning. Lastningen og surringen af de to danske og de to tyske containerne samt montage af vejrdækket blev overværet. Efter nogle timers forløb var alle ombordtagningsoperationer tilendebragt, og skibet fortsatte sejladsen mod Grækenland. Det franske skib M/S Bouguenais med de to containere fra Risø på kajen klar til lastning er vist i figur Transportemballager til nyt reaktorbrændsel I september 1997 udsendte den franske kompetente myndighed (Autorite de Sfuete Nucleaire) et brev, hvori man rejste tvivl om, hvorvidt kollitypetestningen for visse transportemballager til nyt (dvs. ubestrålet) reaktorbrændsel for kemekraftværker var blevet udført på korrekt måde i henhold til de internationale bestemmelser. Brevet var stilet til myndighederne i en række lande i hele verden, hvor de pågældende Fig. 2 Lastbilerne fra Risø på havnen Bouguenais Esbjerg før lastningen på det franske skib

11 Transport af radioaktive stoffer, transportemballager blev brugt eller var blevet brugt, heriblandt Dan~rk. Som nævnt i kapitel 6 foregår der transittransport gennem Danmark af nyt reaktorbrændsel til kernekraftværker i vore nabolande, og SIS reagerede med det samme på den nye situa tion. Kollikonstruktioneme for de emballager, som var eller havde været godkendtil brug i Danmark, har USA henholdsvis Tyskland som oprindelsesland, og SIS skrev til myndighederne i disse lande og bad om deres sti1~gen snarest belejligt. Samtidig tilkendegav SIS i skrivelsen, at man overvejede at tilbagetrække de danske valideringer (godkendelser) af de pågældende kollikonstruktioner. Kopi af disse skrivelser fra SIS blev sendt til berørte myndigheder i andre lande. Nyt reaktorbrændsel (dvs. brændsel, som ikke har været involveret i en nuklear kædeproces i en reaktor) er meget svagt radioaktivt. Endvidere foreligger brændselsmaterialet, urandioksyd, i keramisk form og indkapslet i stålrør af høj kvalitet. Dette betyder, at man i praksis ikke får nogen stråledosis af betydning ved håndtering af nye brændselselementer. Den risiko, som er påpeget af den franske myndighed, består i det væsentlige i, at emballagen måske ikke er robust nok til at forhindre ødelæggelse af brændslet i en ulykkessituation, hvorved der efterfølgende eventuelt vil kunne ske en nuklear kædeproces, som i et ultrakort tidsrum kan medføre en sundhedsfarlig stråledosis til personer i nærheden. Tvivlen, som er blevet rejst fra fransk side, drejer sig om, hvorvidt afprøvningen af eksemplarer af de aktuelle kollikonstruktioner er foretaget helt så tilbundsgående som krævet i de internationale og nationale bestemmelser for transport af radioaktivt, fissilt materiale. På dette tidspunkt forelå der hos SIS tre ansøgninger vedrørende transport i dansk territorium af nyt reaktorbrændsel. En af ansøgningerne drejede sig om mulig overflyvning af Færøerne og Grønland på vej fra Tyskland til USA med kolli af en af de konstruktioner, som er omtalt i brevet fra Autorite de Sftrete Nucleaire. Ansøgningen blev afslået indtil videre med henvisning til det netop modtagne brev fra Frankrig. Ansøgningen blev ikke fornyet. De to andre ansøgninger drejede sig om vejtransport gennem Danmark af denne type af materiale. Begge disse ansøgninger blev i oktober 1997 afslået, den ene med henvisning til, at kollikonstruktionen var meget lig en af de konstruktioner, som var nævnt i den franske skrivelse; den anden fordi SIS ikke var indforstået med de afhjælpende foranstaltninger, som var foreslået af afsenderen. Ved udgangen af 1997 var der endnu ikke sket en afklaring af sagen. Der har i flere lande været drøftelser mellem berørte parter på såvel myndigheds- som industrisiden; men situationen

12 ~ er på internationalt plan stadig uklar. Siden begyndelsen af oktober 1997 har der ikke været transporter gennem Danmark af nye brændselselementer eller dele heraf. I januar 1998 trak SIS de gældende valideringer (godkendelser) tilbage indtil videre, fordi der endnu ikke var modtaget svar fra USA og Tyskland, og fordi der fra svensk myndighed i en skrivelse fra medio december 1997 var rejst tvivl om endnu en kollikonstruktion, der ikke var omfattet af førnævnte brev fra september 1997 fra den franske myndighed. S.lIAEA Det Internationale Atomenergiagentur (IAEA) i Wien udarbejder som nævnt i kapitel 3 retningslinier for transport af radioaktive stoffer, som danner udgangspunkt for internationale og nationale, herunder danske, bestemmelser for transport af radioaktive stoffer. Det er udgave af disse retningslinier, som i dag danner udganspunktet for de nævnte transportbestemmelser ("Bestemmelser for Sikker Transport af Radioaktive Stoffer", IAEA Safety Series No. 6, 1985 Edition). IAEA IS retningslinier revideres med ca. 10 års mellemrum på grundlag af indhøsted erfaringer og den teknologiske udvikling. Arbejdet med den næste udgave, som blev påbegyndt kort tid efter færdiggørelsen af 1985-udgaven, blev afsluttet sidst i 1996 med publiceringen af IAEA Safety Standards Series No. ST -1, Regulations for the Safe Transport of Radioactive Material, 1996 Edition. Den nye 1996-udgave, som er nærmere omtalt i transport-redegørelsen for 1996 vil danne udgangspunkt for de kommende revisioner af internationale og nationale bestemmelser for transport af radioaktive stoffer. Internationalt arbej des der på at hannonisere ikrafttrædelsesdatoen for de kommende nye transportbestemmelser for alle 4 transportmåder (jernbane, luft, sø og vej) til den 1. januar Efter færdiggørelsen af 1996-udgaven har der ikke i 1997 været afholdt plenarmøder i IAEA med deltagelse af nationale delegationer. 5.2 IMO I maj/juni foregik det 68. møde i FN's søfartsorganisation IMO's Maritime Sikkerhedskomite (MSC) i London. På dagsordenen var, som i tidligere år, INF-koden om sikker transport af brugt reaktorbrændsel, plutonium og højradioaktivt affald. Søfartsstyrelsen deltog fra dansk

13 Transpon - Q/radioaktive - stoffer, ~~ side. Forud for mødet i MSC var der møde i EU-kommissionen for at samstemme holdningen til dette og andre spørgsmål vedrørende sikker søfart. Koden er i sin nuværende form gældende i Danmark og Frankrig, og flere andre EU-Iande er på vej til at gøre den obligatorisk. Op til mødet i EU-kommissionen fremkom Irland med en anmodning til de øvrige EU-Iande om at støtte fire forslag til stramninger af INF-koden. Forslagene, som generelt blev positivt modtaget, tilsigter at gøre koden obligatorisk; at foretage en løbende sikkerhedsvurdering af koden; at kræve udvidet forhåndsanmeldelse; samt at klargøre erstatningsbestemmelserne i tilfælde af ulykke. I årets løb blev der nedsat en udvidet arbejdsgruppe med deltagelse fra IMO, IAEA og UNEP (United Nations Environment Programme), som skal foretage en grundig sammenstilling af litteraturstudier vedrørende den mulige strålebelastning af mennesker og miljø fra sejlads med disse typer af radioaktivt stof. Danmark har ikke deltaget i denne arbejdsgruppe. 5.3 EU I EU-regi har Kommissionen i 1981 efter opfordring fra Europa-Parlamentet nedsat en arbejdsgruppe vedr. transport af radioaktive stoffer. Gruppen er rådgivende over for Kommissionen og tjener samtidig som forum for gensidig orientering mellem EU-Iandene. Gruppen rådgiver også Kommissionen med hensyn til fordeling af midler til sikkerhedsmæssige forsknings- og udviklingsprojekter i transportforskningsprogrammet. Gruppen holder 1-2 møder om året. Medlemmern er repræsentanter for de myndigheder i medlemslandene, der er ansvarlige for tilsyn med transport af radioaktive stoffer. SIS deltager i gruppens arbejde. Der har i 1997 været afholdt to møder, i maj og i september. Arbejdsgruppens tredje rapport om transport af radioaktive stoffer i EU oversendtes i april 1996 til Rådet og til Europa-Parlamentet. I resumeet herfra konstateres bl.a., at den dosis som arbejdstagere inden for transport og den almindelige befolkning modtager som resultat af transportoperationer involverende radioaktive stoffer normalt er lav og et godt stykke under de fastsatte maksimumsgrænser, samt at af de uheld, der sker under transporter, er der kun få, der overhovedet får nogen væsentlige strålingsmæssige følger. Som undtagelse herfra nævnes nogle få uheld (uden for Danmarks grænser) i forbindelse med radiograflkilder, der har medført alvorlig overeksponering.

14 Transport af radioaktive stoffer, Ved mødet i maj 1997 behandledes det foreliggende udkast til gruppens fjerde rapport om transport af radioaktive stoffer i EU. Det var hensigten at udsende fjerde rapport kort efter tredje rapport, idet der er kommet mange nye bestemmelser på området og en øget interesse for rapporten hos Rådet og Europa-Parlamentet samt hos interesseorganisationer. Det blev nævnt fra Kommissionens side, at man har overvejelser om at gøre efterlevelse af INF-koden obligatorisk i EU-Iandene. Man vil dog afvente udviklingen inden for IMG, hvor der foregår mangesidede forhandlinger om dette emne. Der blev fra fransk side berettet om et uheld, hvor en jernbanevogn med brugt reaktorbrændse l blev afsporet under rangering ved ringe hastighed. Der skete som forventeligt ingen skade på transportemballagerne eller på indholdet, og således intet udslip af radioaktivitet. Uheldet gav anledning til en stor indsats og betydelig opmærksomhed. Der var statusrapporteringer vedrørende igangværende og konunende transportrelaterede forsknings- og udviklingsprojekter. I denne del af mødet deltog nogle få repræsentanter for kemekraftindustrien (FORA TOM Nuclear Transport Working Group), som redegjorde for situationen i deres organisation. I denne forbindelse blev det fra Kommissionenside slået fast, at man fremover, efter ønske fra flere af den stående arbejdsgruppes medlenuner, kun vil invitere FORA TOM til deltage i de dele af arbejdsgruppens møder, hvor der behandles emner, som direkte berører denne organisation. Ved mødet i september 1997 blev der lagt sidste hånd på arbejdsgruppens fjerde rapport om transport af radioaktive stoffer i EU. Samtidig redegjorde Kommissionen for arbejdet på en oversendelsesskrivelse til Rådet og Europa-Parlamentet. På tysk initiativ var der en indledende drøftelse af kvalitetssikringsspørgsmål i forbindelse med godkendelse af emballager for vejtransport, frem for alt vedrørende nukleart materiale. I Danmark seriefremstilles der meget få transportemballager til radioaktivt stof, og disse er til mindre kilder til industriel og medicinsk anvendelse. Endvidere var der en ligeledes indledende drøftelse af, at der i visse medlemslande praktiseres strengere krav i forbindelse med type B(U)-emballager end hvad der fremgår af de internationale bestemmelser. Denne sag vedrører i almindelighed kraftige strålekilder og emballager til nukleart materiale.

15

16 Transport af radioaktive stoffer, af møderne diskuteredes emner specielt vedrørende radioaktive stoffer Iværksættelsen af nye, europæiske regler om føreruddannelse m.m. i forbindelse med vejtransport af farligt gods er blevet drøftet. BeredskabsstyreIsen har nu godkendt kurser i stykgodgodskørsel med farligt gods samt specialkurser vedrørende tanktransport henholdsvis transport af radioaktive stoffer. BeredskabsstyreIsen har endvidere oprettet et chaufførregister, således at uddannede chauffører nu bliver registreret på edb. Endvidere har man i udvalget drøftet beredskabsforhold i forbindelse med tunneler, herunder erfaringer fra øvelser. Trafilaninisteriet har oplyst, at man ikke ønsker et generelt forbud mod farligt gods i tunneler. Udvalget har arbejdet videre på revision af folderen "Hvad skal du vide, når du sende r farligt gods". Trafikministeriet står for udarbejdelsen af folderen. Trafi1m1ini~teriet har i udvalget nævnt, at EU-direktiv 96/35ÆF om sikkerhedsrådgivere for transport med jernbane eller ad vej eller indre vandveje af farligt gods, er vedtagetil ikrafttrædelse den 1. januar Trafikministeriet står for implementeringen af direktivet i dansk lovgivning. 5.6 RTSG - Radioactive Transport Study Group I tillæg til de foran nævnte, internationale organisationer på området transport af farligt gods findes der en sagkyndig gruppe, som alene beskæftiger sig med radioaktive stoffer og hvori udelukkende deltager nationale kompetente myndigheder samt IAEA. Denne arbejdsgruppe, som har betegnelsen Radioactive Transport Study Group (RTSG), har været virksom i 20 år og består for nærværende af ca. 20 kompetente myndigheder fra hele verden. Gruppen mødes ca. hvert andet år, eller ad hoc, og udgør et forum for faglige, interne drøftelser mellem transportmyndighederne. I 1997 blev SIS optaget i denne arbejdsgruppe, og på gruppens møde i oktober måned var der lejlighed til at diskutere den problematik om sikre transportbeholdere, som kort forinden var bragt op af den kompetente myndighed i Frankrig. Dette spørgsmål omtales i afsnit 4.3.

17 Transport af radioaktive stoffer, ~" -. Som beskrevet i 93-redegørelsen om transport af radioaktive stoffer er det kun en lille del af de gennemførte transporter af radioaktive stoffer i Danmark, som SIS på forhånd har kendskab til. På basis af bl.a. SIS 's kendskab til indkøb af radioaktive stoffer er der i tabel! givet en vurdering af omfanget af transporter til sygehuse, industri, forskning m. v. Vurderingen afviger ikke fra vurderingen i 93-redegørelsen. Af de ca transporter om året af undtagelseskolli skønnes det, at halvdelen udgøres af transporter i forbindelse med distribution af røgdetektorer. De ca. 25. (XX) årlige transporter af type A kolli udgøres primært af transporter af åbne radioaktive kilder til sygehuse og forskningslaboratorier. De ca årlige transporter af type B kolli drejer sig med ganske få undtagelser om transport af gammaradiografiudstyr (B(U)-kolli). Blandt disse undtagelser er transporterne fra Canada med skib og bil af nye radioaktive kilder til de tre danske bestrålingsanlæg og transport retur af brugte kilder. Omfanget af disse transporter er vist i tabel 2. Tabel 2. Transporter af radioaktive stoffer til/fra danske bestrålingsanlæg Omfanget af transporter af nuklea materialer til og fra Forskningscenter Risø de seneste 6 år er vist i tabel 3. I 1997 er der gennemførto transporter af brugt reaktorbrændsel til USA, jf. omtalen i afsnit 4.2.

18 Transport af radioaktive stoffer, r-o - -J "" -, - Tabel 3. Transporter af nukleart materiale til/fra Forskningscenter Risø Materiale Kollitype Antal transpo~r Brugt reaktorbrændsel Prøver af bestrålet brændsel U ransilicid (ubestrålet) B o B 3 o B o 1 o o 6 o o o o o 2 o 1-> o Tungtvand IP-2 o l l l (LSA-ll) -- *) Fejlagtigt opgivet som O i 1996-redegørelsen Tabel 4. Vej- og jernbanetransporter af nukleart materiale i transit gennem Danmark 2 o o Materiale Kollitype ~ta1 transporter Prøver af bestrålet brændsel B o o o 1 3 Ubestrålet brændsel A Urandioxyd (ubestrålet) Uranhexafluorid (ubestrålet) Uranholdigt affald (ubestrålet) Bestrålede reaktorkomdonenter o o A 6 A l o o 10 o o o o o IP-2 o B o o o o 2 o 1 l Omfanget af transittransporter af nukleare materialer gennem Danmark på vej og jernbane opgjort som antallet af køretøjer er vist i tabel 4. Transittransporterne af nyt ubestrålet brændsel til kemekraftværker, hvortil SIS, som omtalt i kapitel 4, kræver forhåndsmeddelelse for hver enkelt transport, har i 1997 ligget på samme niveau som i Disse transporter forekommer dels fra ABB' s brændselsfabrik i Vasterås i Sverige og dels fra to brændselsfabrikker i Tyskland. Transporterne køres gennem Danmark ad landevej fra Frederikshavn til Padborg

19 Transpol1 af radioaktive stoffer, eller modsat eller via Rødby/Helsingør. I 1997 har der ikke været vej- eller jernbanetransport af ubestrålet urandioxyd. Det samlede antal transittransponer ad vej af nukleare material er har i 1997 været 24, idet der ud over det i tabellen angivne har været 4 transporter med uranforurenede arbejdsredskaber. Endelig er der i tabel 5 for perioden vist antallet af forbåndsmeddelelser, som SIS har modtaget i henhold til transportbestemmelseme, antallet af givne transporttilladelser fra danske myndigheder samt antallet af beholdergodkendelser givet af SIS. Forhåndsmeddelelserne omfatter bl.a. de transporter, hvortil der er givet tilladelser, og den enkelte forhåndsmeddeleise kan også omfatte mere end et enkelt køretøj ved vejtransport. Tilsvarende kan en enkelt tilladelse omfatte flere transporter. I de internationale bestemmelser for lufttransport (ICAO-TI) er der fra dansk side i 1990 indført en særregel for flyvning i dansk luftrum inklusive Færøerne og Grønland. Hvor der for Tabel 5. Forhåndsmeddelelser, transporttilladelser og godkendelser i henhold til transportbestemmelser Forhåndsmeddelelser /transporttilladelser/beholdergodkendelser Forhåndsmeddelelser om transport Transporttilladelser jernbane Transporttilladelser luft Transporttilladelser sø Transporttilladelser vej Antal 1m Til/fra/i DK 3 Il 3 3 l l Transit SIGYN Til/fra/i DK o o o o o o Transit o o l o o o Til/fra/i DK o 2 o 2 o o Transit o o o o o o av erf1 yv. o o Til/fra/i DK o o o o o o Transit o o o o o o Til/fra/i DK l 4 o o o o Transit. o l o o o o Beholdergodkend~~ Beholdergodkendelser, B(U)- ~ c c o o "

20 visse forsendelser normalt kun kræves forhåndsmeddelelse til de danske myndigheder eller tilladelse herfra i tilfælde af planlagt start eller landing på dansk område, er der med den danske særregel indført krav om forudgående tilladelse for start, landing og overflyvning for bl.a. fissile stoffer. Antallet af sådanne transporttilladelser til overflyvning af dansk område har været 8 i 1997 mod 5 i De 7 af tilladelserne har drejet sig om transport af kraftige gammastrålekilder til industriel brug fra Rusland til England. En tilladelse har drejet sig om transport af uranhexafluorid fra Frankrig til USA. I sidstnævnte tilfælde kunne overflyvning af Grønland komme på tale. Som omtalt ovenfor er det efter gældende regler de færreste transporter af radioaktive stoffer, der kræver godkendelseller forhåndsmeddelelse. SIS bliver dog på forskellig måde orienteret om transporter af især lidt større aktivitetsmængder, som går i transit gennem eller passerer Danmark. Det har i 1997 i alt drejet sig om 35 sådanne forhåndsanmeldelser, 17 vejtransporter og 18 søtransporter. Det har f.eks. drejet sig om vejtransport fra Tyskland til Sverige af uranholdigt procesaffald fra produktion af brændselselementer, om skibe af forskellig nationalitet med uran, som passerer gennem Storebælt eller Øresund, og om sejlads med Sigyn med driftsaffald med lav specifik aktivitet fra kernekraftværkerne i Barseback og Ringhals til det svenske affaldsdeponi i Forsmark nord for Stockholm (3 sejladser). 7. Uheld m.v. under transport af radioaktive stoffer Der er aldrig i Danmark sket ulykker eller uheld, som har givet anledning til spredning af større mængder af radioaktive stoffer eller til alvorlig stråleeksponering af personer. Der er heller ikke i Danmark sket egentlige trafikulykker med transportmidler (bil, fly, skib, tog), hvor forsendelser med radioaktive stoffer har været involveret. Uheld og hændelser er indtruffet eller er blevet erkendt i et vist omfang i forbindelse med håndtering og omladning af sådanne forsendelser. Antallet af denne type uheld varierer fra år til år og ses, som man måtte forvente, især på steder, hvor det største antal af radioaktive forsendelser håndteres og omlades, f.eks. i Kastrup Lufthavn og på større jembanestationer. Som omtalt i kapitel 4 opretholder SIS en døgnvagtordning og bliver bl.a. herigennem inddraget i forbindelse med uheld med radioaktive stoffer. En oversigt over uheld og hændelser med forsendelser med radioaktive stoffer for de seneste 10 år er vist i tabel 6 på baggrund af en gennemgang af SIS optegnelser. Oversigten i tabel 6 omfatter i alt 17 uheld og hændelser i perioden med det største I s

21 Transport af radioaktive stoffer, 1997 i 20 Tabel 6. Oversigt over rapporterede uheld m.v. Antal uheld pr. år l o o 1 o 3 Kolli-type Undtagelses 6 lp o A B(U) 10 1 B(M) o Transportmåde/ omladning Banegård 5 _Færgehavn 1 Lufthavn Vejterminal 8 1 Vej 2 Hændelse med kolli Tabt/kørt over 4 ballage- Bortkommet/stjålet 6 Våd yderem- 3 Forkert komponent 1 Andet 3 Konsekvenser for kolli og omgivelser Forøget stråling 8 Udslip til indre Udslip til ydre Ingen Ukendt 3 antal i henholdsvis 1989 (5 tilfælde) og 1993 (4 tilfælde). I 1997 er der sket 3 uheld, i alle af typen bortkommet/stjålet og derefter fundet. Det første tilfælde drejede sig om et undtageises tilfælde kolli indeholdende 3 tritiummærkede thymidinpræparater, som var blevet meldt forsvundet i to uger i forbindelse med jembanetransport fra København til Odense. Dagen efter anmeldelsen fik SIS besked fra afsenderen om, at forsendelsen var fundet i god behold. Det andet tilfælde drejede sig om tyveri af en servicevogn tilhørende et firma i Nordjyland.

22 Bilen indeholdt ud over røntgenudstyr et aflåst gammaradiografiudstyr med en temmelig kraftig iridium-192 kilde. Apparatet udgør et type B(U) kolli ved transport. Tyveriet blev anmeldt til politiet, der efter aftale med SIS fik det omtalt i landsdelspressen (radio, aviser). Efter to døgn blev bilen fundet. Bilens indhold havde ikke lidt overlast. Det sidste tilfælde tiltrak sig særlig opmærk somhed. Et kolli af type A indeholdende en radioaktiv gas (xenon-133) til medicinsk anvendelse blev til SIS meldt bortkommet fra et transportfirma under kørsel med bil med adskillige radioaktive forsendelser på vej fra Kastrup til Jylland. På trods af store anstrengelser fra mange berørte parter lykkedes det Fig. 3 Den vagthavende fra SIS fjerner radioaktiv forsendelse på motorve- {6~ syd for København (Coto: NORDFO- ikke umiddelbart at finde det manglende kolli. Under hensyntagen til aktivitetsmængden i kolliet og at der var tale om en gas, som ville spredes, hvis den inderste emballage, en glasampul i en blybeholder, blev brudt, besluttede SIS, at det forsvundne kolli ikke skulle efterlyses i pressen. Efter 19 dages forløb fik SIS meddelelse om, at to vejarbejdere havde fundet en blikdåse i midterrabatten på motorvejen ved Solrød. Dåsen, som var noget ramponeret, var mærket med ordet RADIOAKTN og symbolet for radioaktiv stråling. Politi og redningsberedskab kom til stede, afspærrede kørebaneme ind mod midterrabatten og kontaktede den vagthavende på SIS. Den vagthavende kom, med nogen forsinkelse pga. trafiksituationen (delvis spærret motorvej fra København sent om eftermiddagen Skt. Hans Aftens dag) til stede med måleudstyr og andet relevant udstyr. Den vagthavend e kunne konstatere, at det drejede sig om den bortkomne forsendelse med xenon-133, dog uden den ydre papemballage. Der kunne, som forventet, ikke konstateres radioaktivt udslip på stedet, og ved en senere undersøgelse på SIS fremgik det, at den indre ampul var forblevet tæt. På figur 3 ses bjærgningen af den radioaktive forsendelse. Det lykkedes ikke fuldt ud at. opklare, hvorledes tabet af forsendelsen var gået til. Uheldene og hændelseme, der er vist i tabel 6, har med undtagelse af tyveriet af type B(U)- kolliet i 1997 kun omfattet undtagelseskolli og type A kolli bestemt for sygehuse og forsknings-

23 Transport af radioaktive stoffer laboratorier og har, som nævnt, været koncentteret om Kastrup Lufthavn og et par jernbanestationer. I mere end halvdelen af tilfældene er de radioaktive forsendelser blevet tabt på jorden og/eller blevet køn over af bagagevogne, trucks og lignende. I 4 tilfælde er kolliet bortkomme t og i 2 tilfælde blevet stjålet. Gennemblødt yderemballage af pap er rapporteret i 3 tilfælde og medførte i det ene tilfælde, at den indre, lukkede beholder faldt ud. I et tilfælde blev der af afsenderen anbragt en forkert komponent (tøris) i den indre, tætlukkede blikdåse i et kolli, hvilket medførte at blikdåsen sprængtes under midlertidig opbevaring hos transportøren, og at radioaktivitetsindholdet blev spredt i lokalet. De beskrevne tilfælde af uheld og hændelser har med forbehold for bortkomne og stjålne kolli i intet tilfælde medført ekstra bestråling herunder indre eller betydende ydre forurening med radioaktive stoffer af berørte personer. En vis stigning af strålingsniveauet omkring et berørt kolli i forhold til strålingsniveauet omkring det oprindelige intakte kolli har kunnet konsta teres i 8 tilfælde. Dette omfatter bl.a. tilfælde, hvor den centrale strålingsafskærmning var fuldt intakt, men hvor stigningen skyldtes beskadigelsen af den ydre emballage med deraf følgende kortere afstand til den indre emballage. I tre tilfælde er der konstateret udslip af radioaktive stoffer til de indre dele af kolliet, og i to tilfælde er der konstateret udslip af radioaktive stoffe r uden for kolliet. Disse to tilfælde drejer sig dels om ovennævnte forkerte brug af en emballagekomponent, dels om et tilfælde med en forurening omkring et type A kolli, der var kørt over og fuldstændig ødelagt. 8. Det væsentligste formål med transportbestemmelseme er at beskytte personer mod virkningen af stråling. Danske og udenlandskerfaringer fra mere end 30 års transportvirksomhed viser, at dette mål er nået med meget stor margen. Denne konklusion er bas eret på målte stråledoser til transportpersonale, på beregninger af stråledoser til transportpersonale og til befolkning fra den rutinemæssige transport af radioaktive stoffer samt på gennemgang af rapporterede uheld under transport af radioaktive stoffer. Der er i Danmark meget få personer, der som hovedbeskæftigelse udfører transpon af radioaktive stoffer, og for hvem der er stillet krav om brug af persondosimeter. Den årlige stråledosis til disse personer som følge af deres arbejde udgør mindre end eller omkring en fjerdedel af dosisgrænsen for stråleudsatte arbejdstagere på 20 msv (millisieven) pr. år. Undtaget herfra er dog en enkelt n-ansponvirksomhed, hvor der i 1997 er registreret en person-

24 dosis på 7,1 msv. Denne stråledosi skyldes først og frenunestransport og håndtering af koll i indeholdende isotopgeneratorer til sygehusene. Der er derudover i Danmark en del personer, som under deres arbejde med radioaktive strålekilder bærer persondosimeter, og som selv foretager transport med bil af apparaturet indeholdende de radioaktive strålekilder. Dette gælder bl.a. operatører, der udfører gammaradiografi. De individuelle stråledoser til disse personer fra transporterne udgør en meget lille del af dosis grænsen og en lille del af deres samlede erhvervsmæssige bestråling. Enkeltpersoner i befolkningen er generelt i langt større afstand fra de radioaktive forsendelser end transportarbejdeme og modtager derfor en betydelig mindre stråledosis end disse, og dermed også en meget lille brøkdel af dosis grænsen for befolkningen på 1 msv pr. år. Der er ikke i Damnark gennemført beregninger over befollmingen stråleudsættelse som følge af transport af radioaktive stoffer. Udenlandske beregninger bekræfter imidlertid ovenstående og vil, under hensyntagen til væsentlige forskelle i omfanget af transporter i landene, også kunne overføres til danske forhold. F.eks. har National Radiological Protection Board (NRPB), der er en officiel britisk institution, som rådgiver de britiske myndigheder og den britiske regering i strålebeskyttelsesmæssige spørgsmål, i 1991 rapporteret sådanne beregninger (NRPB-R255). NRPB I S beregninger viser, at den samlede stråledosis (kollektiv dosis, summen af alle individuelle stråledoser) til alle transportarbejdere i Storbritannien fra transport af radioaktive stoffer, herunder nukleare materialer, er ca. 400 man msv pr. år. Transporterne af radioaktive stoffer til sygehuse og industri samt transport i forbindelse med eksport af sådanne stoffer udgør mere end 90 % heraf. Den samlede stråledosis til den britiske befolkning er beregnet til ca. 50 man msv pr. år, hvoraf de radioaktive stoffer til sygehuse, industri m.v. og de nukleare materialer hver bidrager med halvdelen. Det skal bemærkes, at Storbritannien har en udbygget nuklear industri med et betydeligt antal transporter af nukleare materialer, ligesom en af verdens største producenter af radioaktive stoffer til sygehuse, industri m. v. er beliggende i Storbritannien og har en betydelig eksport til andre lande. Uheld og hændelser under transport af radioaktive stoffer i Danmark de sidste 10 år er nærmere beskrevet i kapitel 7. Der er som nævnt aldrig i Danmark under transport sket ulykker eller uheld, som har givet anledning til større lækage af radioaktive stoffer eller til alvorlig stråleeksponering af personer. Fra udlandet foreligger der beretninger i faglitteraturen om uheld og ulykker under transport af radioaktive stoffer. Ingen af disse hændelser har som følg e af stråling medført påviselig sygdom eller død for de involverede personer. I nogle få tilfælde har der været tale om betydende stråledoser til personer. Årsagen hertil har helt overvejende

25 været at finde i afsenderensvigtende kontrol af dele af de benyttede transportemballager eller mangelfuld kontrolmåling af kolli før afsendelse. ** I.m

26

Det danske regelsæt for transport af radioaktive stoffer generelt og for de enkelte transportmåder er i det væsentligste uændret i forhold til 1993.

Det danske regelsæt for transport af radioaktive stoffer generelt og for de enkelte transportmåder er i det væsentligste uændret i forhold til 1993. ISSN 1395-3974 Februar 1996 Der anvendes i samfundet i dag radioaktive stoffer i et meget betydeligt omfang, et omfang som nok ikke er alment kendt. Radioaktive stoffer transporteres dagligt med bil,

Læs mere

for året 1999 Statens Institut for Strålehygiejne Knapholm Herlev

for året 1999 Statens Institut for Strålehygiejne Knapholm Herlev Redegørelse vedrørende transport af radioaktive stoffer for året 1999 Statens Institut for Strålehygiejne Knapholm 7 2730 Herlev Redegørelse vedrørende transport af radioaktive stoffer for året 1999 ISSN

Læs mere

for året 2000 Statens Institut for Strålehygiejne Knapholm Herlev

for året 2000 Statens Institut for Strålehygiejne Knapholm Herlev Redegørelse vedrørende transport af radioaktive stoffer for året 2000 Statens Institut for Strålehygiejne Knapholm 7 2730 Herlev Redegørelse vedrørende transport af radioaktive stoffer for året 2000 ISSN

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Baggrund 1. 2 Transportbestemmelser 2. 3 Brug og transport af radioaktive stoffer Medicinsk og industriel brug m.v.

Indholdsfortegnelse. 1 Baggrund 1. 2 Transportbestemmelser 2. 3 Brug og transport af radioaktive stoffer Medicinsk og industriel brug m.v. Redegørelse for transport af radioaktive stoffer i 2002 2003 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 1 2 Transportbestemmelser 2 3 Brug og transport af radioaktive stoffer 3 3.1 Medicinsk og industriel brug m.v.

Læs mere

for året 2001 Statens Institut for Strålehygiejne Knapholm Herlev

for året 2001 Statens Institut for Strålehygiejne Knapholm Herlev Redegørelse vedrørende transport af radioaktive stoffer for året 2001 Statens Institut for Strålehygiejne Knapholm 7 2730 Herlev Transport af radioaktive stoffer, 2001 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund...

Læs mere

Orientering om transport af radioaktive stoffer i 2012. Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S. URL: http://www.sst.dk.

Orientering om transport af radioaktive stoffer i 2012. Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S. URL: http://www.sst.dk. orientering om transport af radioaktive stoffer i 2012 2013 Orientering om transport af radioaktive stoffer i 2012 Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S URL: http://www.sst.dk Redaktion:

Læs mere

Orientering om transport af radioaktive stoffer i Forside: Farligt gods kontrol den dansk-tyske grænse

Orientering om transport af radioaktive stoffer i Forside: Farligt gods kontrol den dansk-tyske grænse Orientering om transport af radioaktive stoffer i 2004 Orientering om transport af radioaktive stoffer i 2004 Forside: Farligt gods kontrol den dansk-tyske grænse Redaktion Statens Institut for Strålehygiejne

Læs mere

Orientering om transport af radioaktive stoffer i 2010. Redaktion Statens Institut for Strålebeskyttelse Sundhedsstyrelsen Knapholm 7 2730 Herlev

Orientering om transport af radioaktive stoffer i 2010. Redaktion Statens Institut for Strålebeskyttelse Sundhedsstyrelsen Knapholm 7 2730 Herlev ORIENTERING OM TRANSPORT AF RADIOAKTIVE STOFFER I 2010 2011 Orientering om transport af radioaktive stoffer i 2010 Redaktion Statens Institut for Strålebeskyttelse Sundhedsstyrelsen Knapholm 7 2730 Herlev

Læs mere

Dosisovervågning af stråleudsatte arbejdstagere - Resultater for 2001

Dosisovervågning af stråleudsatte arbejdstagere - Resultater for 2001 Juni 2002 Dosisovervågning af stråleudsatte arbejdstagere - Resultater for 2001 Baggrund Løbende individuel dosisovervågning af arbejdstagere, som udsættes for ioniserende stråling som følge af deres arbejde

Læs mere

Orientering om transport af radioaktive

Orientering om transport af radioaktive 2017 Orientering om transport af radioaktive stoffer i 2016 Sundhedsstyrelsen, 2017. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Redaktion Sundhedsstyrelsen, Strålebeskyttelse Knapholm

Læs mere

DECEMBER 2015 ORIENTERING OM TRANSPORT AF RADIOAKTIVE STOFFER I 2014

DECEMBER 2015 ORIENTERING OM TRANSPORT AF RADIOAKTIVE STOFFER I 2014 DECEMBER 2015 ORIENTERING OM TRANSPORT AF RADIOAKTIVE STOFFER I 2014 Orientering om transport af radioaktive stoffer i 2014 Redaktion Statens Institut for Strålebeskyttelse Sundhedsstyrelsen Knapholm 7

Læs mere

Søtransport af farligt gods

Søtransport af farligt gods Søtransport af farligt gods Involverede myndighederne En række sektormyndigheder er involveret i søtransport af farligt gods. Søfartsstyrelsen, for godkendelse af- og tilsyn med danske skibe, samt kontrol

Læs mere

Orientering om transport af radioaktive stoffer i 2006

Orientering om transport af radioaktive stoffer i 2006 2007 Orientering om transport af radioaktive stoffer i 2006 Orientering om transport af radioaktive stoffer i 2006 Forside: Transport og anvendelse af loggeudstyr med radioaktiv kilde besigtiges af en

Læs mere

Åbent samråd i MPU alm. del den 28. april 2011 samrådsspørgsmål CK og CL af 23. februar 2011 stillet efter ønske fra Flemming Møller Mortensen (S)

Åbent samråd i MPU alm. del den 28. april 2011 samrådsspørgsmål CK og CL af 23. februar 2011 stillet efter ønske fra Flemming Møller Mortensen (S) Miljø- og Planlægningsudvalget 2010-11 MPU alm. del Bilag 561 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 27. april 2011 [KUN DET TALTE ORD GÆLDER] Åbent samråd i MPU alm. del den 28. april 2011 samrådsspørgsmål CK

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 71 Offentligt. Orientering om transport af radioaktive

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 71 Offentligt. Orientering om transport af radioaktive Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2016-17 EFK Alm.del Bilag 71 Offentligt Orientering om transport af radioaktive stoffer i 2015 2016 Orientering om transport af radioaktive stoffer i 2015 Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Bekendtgørelse om eksterne arbejdstagere, der udsættes for ioniserende stråling i et EF-land 1)

Bekendtgørelse om eksterne arbejdstagere, der udsættes for ioniserende stråling i et EF-land 1) Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 663 af 12. juli 1994 Bekendtgørelse om eksterne arbejdstagere, der udsættes for ioniserende stråling i et EF-land 1) I medfør af l i lov nr. 147 af 15. april 1930

Læs mere

VEJLEDNING OM TRANSPORT AF RØGDETEKTORER INDEHOLDENDE RADIOAKTIVE STOFFER

VEJLEDNING OM TRANSPORT AF RØGDETEKTORER INDEHOLDENDE RADIOAKTIVE STOFFER VEJLEDNING OM TRANSPORT AF RØGDETEKTORER INDEHOLDENDE RADIOAKTIVE STOFFER 2005 Indhold 1 Indledning 1 2 Vejtransport 2 2.1 Erhvervsmæssig vejtransport af røgdetektorer af kategori 1 og 2 2 2.2 Privat vejtransport

Læs mere

Lodstilsynets bekendtgørelse nr. 449 af 25. maj 2012 om anvendelse af lods

Lodstilsynets bekendtgørelse nr. 449 af 25. maj 2012 om anvendelse af lods Lodstilsynets bekendtgørelse nr. 449 af 25. maj 2012 om anvendelse af lods I medfør af 4, 5, og 34, stk. 4, i lodslov nr. 567 af 9. juni 2006 fastsættes: Afsnit 1 Generelle bestemmelser Kapitel 1 Skærpelse

Læs mere

Dosisovervågning af stråleudsatte arbejdstagere

Dosisovervågning af stråleudsatte arbejdstagere Maj 2001 Dosisovervågning af stråleudsatte arbejdstagere Baggrund Løbende individuel dosisovervågning af arbejdstagere, som udsættes for ioniserende stråling som følge af deres arbejde (brug af røntgenanlæg

Læs mere

Appendiks B. Relevante institutioner i forbindelse med Strålebeskyttelse

Appendiks B. Relevante institutioner i forbindelse med Strålebeskyttelse Appendiks B Relevante institutioner i forbindelse med Strålebeskyttelse Sundhedsstyrelsen Statens Institut for strålehygiejne Dato: 11. februar 2005 Nedenfor findes en beskrivelse af internationale organisationer,

Læs mere

Håndtering af uheld med radioaktive stoffer

Håndtering af uheld med radioaktive stoffer Håndtering af uheld med radioaktive stoffer Revideret juli 2001 Indledning Formål Målgruppen for denne vejledning er: Brandvæsen, politi, beredskabscentre, miljømyndigheder. Det er vejledningens formål

Læs mere

Overordnede principper for sikkerhed og miljø

Overordnede principper for sikkerhed og miljø Overordnede principper for sikkerhed og miljø Kaare Ulbak Statens Institut for Strålehygiejne Minihøring om etablering af et slutdepot for radioaktivt affald Axelborg, 14. juni 2005 Overordnede principper

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0593 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0593 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0593 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Dato: 1. december 2011 Kontor: Statens Institut for Strålebeskyttelse J.nr.: 1-5010-4/1 Sagsbeh.: ku Grund-

Læs mere

Dosisovervågning af stråleudsatte arbejdstagere - Resultater for 2002

Dosisovervågning af stråleudsatte arbejdstagere - Resultater for 2002 Juni 2003 Dosisovervågning af stråleudsatte arbejdstagere - Resultater for 2002 Baggrund Løbende individuel dosisovervågning af arbejdstagere, som udsættes for ioniserende stråling som følge af deres arbejde

Læs mere

Bekendtgørelse nr. 463 af 29. juli 1988 om syn og certifikater m.v.

Bekendtgørelse nr. 463 af 29. juli 1988 om syn og certifikater m.v. Bekendtgørelse nr. 463 af 29. juli 1988 om syn og certifikater m.v. Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 I medfør af 11, stk. 2, 12, stk. 2, og 28 i lov nr. 98 af 12. marts 1980

Læs mere

Europaudvalget 2011 3097 - transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2011 3097 - transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2011 3097 - transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt Forsvarsministeriet Klima- og Energiministeriet 26. maj 2011 SAMLENOTAT 4. Stress test af kernekraftværker KOM-dokument foreligger

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 96/35/EF af 3. juni 1996 om udpegelse af og faglige kvalifikationer for sikkerhedsrådgivere for transport med jernbane eller ad vej

RÅDETS DIREKTIV 96/35/EF af 3. juni 1996 om udpegelse af og faglige kvalifikationer for sikkerhedsrådgivere for transport med jernbane eller ad vej RÅDETS DIREKTIV 96/35/EF af 3. juni 1996 om udpegelse af og faglige kvalifikationer for sikkerhedsrådgivere for transport med jernbane eller ad vej eller indre vandveje af farligt gods RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

BILAG 2. UDKAST (10. juli 2015)

BILAG 2. UDKAST (10. juli 2015) BILAG 2 UDKAST (10. juli 2015) Bekendtgørelse om verificering af vægten på pakkede containere I medfør af 1, stk. 3, 3, stk. 1, nr. 1, 2, 6 og 10, 4, stk. 2, 24, stk. 2, og 32, stk. 8, i lov om sikkerhed

Læs mere

Arresthuset har oplyst at malerarbejdet i celle 17 (den ene af dobbeltcellerne) er udført i august 2002, og at cellen nu fremtræder i pæn stand.

Arresthuset har oplyst at malerarbejdet i celle 17 (den ene af dobbeltcellerne) er udført i august 2002, og at cellen nu fremtræder i pæn stand. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 26. august 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 2) om min inspektion den 6. juni 2001 af Arresthuset i Haderslev. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede underretning

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning. for. Risø Demonstrationskilder

Leverandørbrugsanvisning. for. Risø Demonstrationskilder Leverandørbrugsanvisning for Risø Demonstrationskilder Forskningscenter Risø Hevesy Laboratoriet Frederiksborgvej 399 DK-4000 Roskilde 1. Introduktion Denne brugsanvisning gælder for alfa-, beta- og gammademonstrationskilder,

Læs mere

EKSTERN BEREDSKABSPLAN

EKSTERN BEREDSKABSPLAN EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Ekstern beredskabsplan Indhold... 1 EKSTERN BEREDSKABSPLAN... 1 Ekstern beredskabsplan... 2 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder

Læs mere

Dekommissioneringen af de nukleare anlæg på Risø. Udgivet januar 2010

Dekommissioneringen af de nukleare anlæg på Risø. Udgivet januar 2010 Dekommissioneringen af de nukleare anlæg på Risø Udgivet januar 2010 Vejen til greenfield Dekommissionering betyder at tage ud af drift. Ved nukleare anlæg dækker det over nedbrydning og rensning af anlæggene,

Læs mere

Permanent toldkontrol i Danmark (styrket grænsekontrol) Nyt kapitel

Permanent toldkontrol i Danmark (styrket grænsekontrol) Nyt kapitel Permanent toldkontrol i Danmark (styrket grænsekontrol) Nyt kapitel Der har i de seneste år været en markant stigning i den grænseoverskridende kriminalitet i Danmark. Det gælder ikke mindst berigelseskriminalitet

Læs mere

Del I: Oplysninger om sendingen

Del I: Oplysninger om sendingen I.1. Afsender Certifikat til brug ved Samhandel I.2. Certifikatets referencenr. I.2.a. Lokalt referencenummer: I.3. Central kompetent myndighed Del I: Oplysninger om sendingen I.4. Lokal kompetent myndighed

Læs mere

Ioniserende stråling fra radioaktive kilder regler for gymnasiet, HF, HTX og HHX

Ioniserende stråling fra radioaktive kilder regler for gymnasiet, HF, HTX og HHX Januar 2008 Ioniserende stråling fra radioaktive kilder regler for gymnasiet, HF, HTX og HHX Ioniserende stråling fra radioaktive kilder forbindes i befolkningen oftest med atomkraft og Tjernobylulykken

Læs mere

Dette notat oversendes også til Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg.

Dette notat oversendes også til Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg. Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 234 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 23. april 2012 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1993L0075 DA 29.11.2002 005.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV 93/75/EØF af 13. september 1993 om mindstekrav til skibe,

Læs mere

Bekendtgørelse om indberetning af oplysninger om farligt eller forurenende gods om bord på skibe 1)

Bekendtgørelse om indberetning af oplysninger om farligt eller forurenende gods om bord på skibe 1) BEK nr 1349 af 15/12/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 2. juli 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen, j.nr. NST-432-00031 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Indenrigs - og Sundhedsministeriet Att. Sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen Slotholmsgade 10-12 1216 København K 23.4.2003.

Indenrigs - og Sundhedsministeriet Att. Sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen Slotholmsgade 10-12 1216 København K 23.4.2003. Indenrigs - og Sundhedsministeriet Att. Sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen Slotholmsgade 10-12 1216 København K 23.4.2003 Problemstilling Foreningen af Radiografer i Danmark tillader sig at henvende

Læs mere

Sikkerhedsrådgivermanual

Sikkerhedsrådgivermanual 1. Dokumentation Ved transport af radioaktive stoffer, skal dokumentationen suppleres med følgende: Klassenummeret 7. Betegnelsen eller symbolet for det eller de pågældende radionuklider. En beskrivelse

Læs mere

Forslag. Lov for Grønland om kontrol med den fredelige udnyttelse af nukleart materiale. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 2.

Forslag. Lov for Grønland om kontrol med den fredelige udnyttelse af nukleart materiale. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 2. 2015/1 LSV 155 (Gældende) Udskriftsdato: 25. november 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Udenrigsmin., j.nr. 2015-38533 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 2. juni 2016 Forslag til

Læs mere

Hvad er Manifestsystemet?

Hvad er Manifestsystemet? Hvad er Manifestsystemet? Og hvad betyder det for dig? En kort introduktion for Rederier, rederiagenter og skibsmæglere Maj 2012 Hvad er Manifestsystemet? Og hvad betyder det for dig? Denne introduktion

Læs mere

Udkast. Bekendtgørelse om begravelse og ligbrænding

Udkast. Bekendtgørelse om begravelse og ligbrænding Udkast Bekendtgørelse om begravelse og ligbrænding I medfør af 4, 5, stk. 3 og 10, 3. pkt. i lov om begravelse og ligbrænding, jf. lovbekendtgørelse nr. 586 af 19. juni 2008, fastsættes: Kapitel 1. Anmodning

Læs mere

[Det talte ord gælder]

[Det talte ord gælder] Sundhedsudvalget 2010-11 (1. samling) SUU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 693 Offentligt Sundhedsstyrelsen J.nr. 7-307-20-95/1 Statens Institut for Strålebeskyttelse 28. april 2011 Åbent samråd i

Læs mere

Resultatet af Europa-Parlamentets førstebehandling af forslaget om TV uden grænser

Resultatet af Europa-Parlamentets førstebehandling af forslaget om TV uden grænser Europaudvalget, Kulturudvalget EU-note - E 28 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 18. januar 2007 Folketingets repræsentant ved EU Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere Resultatet

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Konstitutionelle Anliggender. 7.3.2007 PE 386.364v01-00

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Konstitutionelle Anliggender. 7.3.2007 PE 386.364v01-00 EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om Konstitutionelle Anliggender 7.3.2007 PE 386.364v01-00 ÆNDRINGSFORSLAG 1-25 Udkast til udtalelse Johannes Voggenhuber Vurdering af Euratom - 50 års

Læs mere

Dosisovervågning af stråleudsatte arbejdstagere Resultater for 2007

Dosisovervågning af stråleudsatte arbejdstagere Resultater for 2007 Juni 2008 ISSN: 1901-4848 Dosisovervågning af stråleudsatte arbejdstagere Resultater for 2007 Baggrund Løbende individuel dosisovervågning af arbejdstagere, som udsættes for ioniserende stråling som følge

Læs mere

Fødselsdato: Case-study i VEJ ADR

Fødselsdato: Case-study i VEJ ADR Eksaminandens navn: Vejledende løsning Fødselsdato: BEMÆRK: Bedømmelsen af case-study sker kun såfremt opgaven er forsynet med oplysning om eksaminandens navn og fødselsdato samt er underskrevet af pågældende

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3405 - RIA Bilag 1 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Udlændingeafdelingen Dato: 15. juli 2015 Kontor: Kontoret for Internationalt udlændingesamarbejde

Læs mere

Dan Jørgensen den 28. april 2016 Hvornår: Den 7. juni 2016

Dan Jørgensen den 28. april 2016 Hvornår: Den 7. juni 2016 Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 697 Offentligt Talepapir Arrangement: Udkast til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål AE fra medlem af Folketinget

Læs mere

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv.

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 9. november 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen i Tårnby. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende nærmere angivne

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Slotsholmsgade København K Eritrea-sagen

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Slotsholmsgade København K Eritrea-sagen Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig

Læs mere

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen.

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen. Bilag 3 ANERKENDELSESORDNING FOR STATIKERE Ingeniørforeningen i Danmarks regler om anerkendelsesordning for statikere. 1 Anerkendelse Anerkendelse tildeles ved beslutning af det i 2 nævnte anerkendelsesudvalg.

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1994L0055 DA 24.11.2006 005.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV 94/55/EF af 21. november 1994 om indbyrdes tilnærmelse

Læs mere

Trafikudvalget TRU alm. del - Svar på Spørgsmål 215 Offentligt

Trafikudvalget TRU alm. del - Svar på Spørgsmål 215 Offentligt Trafikudvalget TRU alm. del - Svar på Spørgsmål 215 Offentligt Udkast MINISTEREN Folketingets Trafikudvalg Christiansborg 1240 København K Dato 6. januar 2009 Dok.id J. nr. 004-u18-778 Frederiksholms Kanal

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser L 166/51 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Slutrapport for kampagnen om. Ulovlig indførsel af fjervildt.

Slutrapport for kampagnen om. Ulovlig indførsel af fjervildt. J. nr.: 2015-13-60-00120 15-11-2016 Slutrapport for kampagnen om Ulovlig indførsel af fjervildt. INDLEDNING Fødevarestyrelsen har i sommeren 2016 gennemført en kontrolkampagne med fokus på sporbarhed og

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * www.erhvervsankenaevnet.dk DEN 19. november 2013 J.NR. 2013-0035155 Kendelse Revisionsvirksomheden V v/k mod

Læs mere

Baggrund for minihøringen

Baggrund for minihøringen Baggrund for minihøringen Kaare Ulbak Statens Institut for Strålehygiejne Minihøring om etablering af et slutdepot for radioaktivt affald Axelborg, 14. juni 2005 Risø-halvøen med nukleare anlæg DR 2 DR

Læs mere

Ad pkt Anbringelse af spirituspåvirkede i detention

Ad pkt Anbringelse af spirituspåvirkede i detention FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 23. marts 2000 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 8. februar 2000 af detentionen i Esbjerg. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. fra Politimesteren i

Læs mere

Socialudvalg. Grundnotatet sendes endvidere til Folketingets Erhvervsudvalg og Folketingets

Socialudvalg. Grundnotatet sendes endvidere til Folketingets Erhvervsudvalg og Folketingets Socialudvalget SOU alm. del - Bilag 168 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 9. januar 2009 Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om passagerers rettigheder

Læs mere

Justitsministeriet. Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri den. artikler om lange transporter af svin, som blev bragt i

Justitsministeriet. Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri den. artikler om lange transporter af svin, som blev bragt i 07-02-07 Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Dato: 31. januar 2007 Dok.: JAU40445 Dyrevelfærdskontoret Udkast til tale til ministeren til brug ved åbent samråd i Folketingets Udvalg for Fødevarer,

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0593 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0593 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0593 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 27. februar 2006 /DAL Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om rederes erstatningsansvar

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0593 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0593 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0593 Bilag 2 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse 10. juni 2013 SAMLENOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til Rådets direktiv (Euratom) om fastlæggelse

Læs mere

REGLER FOR BRUG AF IONISERENDE STRÅLING I UNDERVISNINGEN - I FOLKESKOLEN OG PÅ GYMNASIALE

REGLER FOR BRUG AF IONISERENDE STRÅLING I UNDERVISNINGEN - I FOLKESKOLEN OG PÅ GYMNASIALE SEPTEMBER 2015 REGLER FOR BRUG AF IONISERENDE STRÅLING I UNDERVISNINGEN - I FOLKESKOLEN OG PÅ GYMNASIALE UDDANNELSER REGLER FOR BRUG AF IONISERENDE STRÅLING I UNDERVISNINGEN - I FOLKESKOLEN OG PÅ GYMNASIALE

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER GRØNBOG. om lovvalg og kompetence i skilsmissesager. (forelagt af Kommissionen) {SEC(2005) 331}

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER GRØNBOG. om lovvalg og kompetence i skilsmissesager. (forelagt af Kommissionen) {SEC(2005) 331} KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 14.3.2005 KOM(2005) 82 endelig GRØNBOG om lovvalg og kompetence i skilsmissesager (forelagt af Kommissionen) {SEC(2005) 331} DA DA GRØNBOG om

Læs mere

Dosisovervågning af stråleudsatte arbejdstagere Resultater for 2012

Dosisovervågning af stråleudsatte arbejdstagere Resultater for 2012 ISSN: 1901-4848 Dosisovervågning af stråleudsatte arbejdstagere Resultater for 2012 Introduktion I Danmark udsættes visse arbejdstagere undertiden for ioniserende stråling, typisk i forbindelse med arbejde

Læs mere

Cirkulære om VISSE ASPEKTER I FORBINDELSE MED TILRETTELÆGGELSE AF ARBEJDSTIDEN

Cirkulære om VISSE ASPEKTER I FORBINDELSE MED TILRETTELÆGGELSE AF ARBEJDSTIDEN Cirkulære om VISSE ASPEKTER I FORBINDELSE MED TILRETTELÆGGELSE AF ARBEJDSTIDEN 2003 1 CIRKULÆRE OM VISSE ASPEKTER I FORBINDELSE MED TILRETTELÆGGELSE AF ARBEJDSTIDEN (Til samtlige ministerier mv.) 1. Finansministeriet

Læs mere

Fælleserklæring mellem Erhvervs- Vækstministeriet/Erhvervsstyrelsen

Fælleserklæring mellem Erhvervs- Vækstministeriet/Erhvervsstyrelsen Fælleserklæring mellem Erhvervs- og Vækstministeriet/Erhvervsstyrelsen og Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel om eksportkontrol af dual-use produkter og teknologi Formål Formålet med nærværende

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 21. maj 2012 (J.nr. 2011-0026122) Afgift som følge

Læs mere

Nord A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN

Nord A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Ekstern beredskabsplan. Indhold:... 1 EKSTERN BEREDSKABSPLAN... 1 Ekstern beredskabsplan.... 2 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder

Læs mere

Europaudvalget 2006 2767 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2006 2767 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2006 2767 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt Samlenotat Folketingets Europaudvalg Kopi: Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg AK/AT RMH/JAIC 17. Direktivforslag vedr. ændring og forenkling

Læs mere

Ad punkt 2.2. Jeg skal herefter meddele følgende:

Ad punkt 2.2. Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 10. april 2001 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 1) om min inspektion den 21. marts 2000 af detentionen i Roskilde. I rapporten bad jeg Politimesteren i Roskilde og Justitsministeriet

Læs mere

Lovgivning om emissioner fra skibe

Lovgivning om emissioner fra skibe Lovgivning om emissioner fra skibe Dorte Kubel Civilingeniør Miljøstyrelsen Industri Ansvarsområder: Emissioner fra køretøjer og skibe Brændstoffer til køretøjer og skibe Lovgivning om emissioner fra skibe

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 24.10.2012 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0230/2009 af Spiridon Andriopoulos, græsk statsborger, om de græske myndigheders manglende hensyntagen

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Sundhedsjura og lægemiddelpolitik Sagsbeh.: DEPCHO Sags nr.: 1407039 Dok. Nr.: 1599068 Dato: 11. december

Læs mere

Ikke aktindsigt i s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21.

Ikke aktindsigt i  s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21. 2016-15 Ikke aktindsigt i e-mails i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden 21. marts 2016 En tidligere regionsrådsformand havde givet Statsforvaltningen,

Læs mere

Jeg noterede mig i opfølgningsrapporten det oplyste og anførte at jeg afventede direktoratets tilbagemelding.

Jeg noterede mig i opfølgningsrapporten det oplyste og anførte at jeg afventede direktoratets tilbagemelding. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 21. maj 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 8. februar 2001 af Statsfængslet Renbæk. I rapporten bad jeg om underretning mv. om nærmere angivne forhold.

Læs mere

Forslag til: Inatsisartutlov nr. x af xx. xxx 2015 om ioniserende stråling og strålebeskyttelse. Kapitel 1 Anvendelsesområde

Forslag til: Inatsisartutlov nr. x af xx. xxx 2015 om ioniserende stråling og strålebeskyttelse. Kapitel 1 Anvendelsesområde 26. maj 2015 EM 2015/xx Forslag til: Inatsisartutlov nr. x af xx. xxx 2015 om ioniserende stråling og strålebeskyttelse Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Denne lov finder anvendelse på brug af og udsættelse

Læs mere

Notat vedr. farligt gods

Notat vedr. farligt gods 8. maj 2003 Til: Medlemmerne i DGF Reinsurance Notat vedr. farligt gods Dette notat er sammenstykket af uddrag fra ADR-konventionen - udgave 1. juli 2001, med den hensigt at skabe et overordnet overblik

Læs mere

Sikkerhedsrådgivermanual

Sikkerhedsrådgivermanual Formål: Ansvar: Definitioner: Sikre at farligt gods bliver udleveret korrekt i henhold til gældende lovgivning. Alle ansatte beskæftiget med udlevering af farligt gods. Farligt gods-lovgivning: ADR samt

Læs mere

KOMMENTERET HØRINGSNOTAT vedrørende forslag til lov om ændring af beredskabsloven (Lovforslag L 83)

KOMMENTERET HØRINGSNOTAT vedrørende forslag til lov om ændring af beredskabsloven (Lovforslag L 83) KOMMENTERET HØRINGSNOTAT vedrørende forslag til lov om ændring af beredskabsloven (Lovforslag L 83) Oktober 2016 Udkast til forslag til lov om ændring af beredskabsloven har i perioden 11. 26. oktober

Læs mere

Den Europæiske Unions Tidende L 295/7

Den Europæiske Unions Tidende L 295/7 14.11.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 295/7 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1330/2007 af 24. september 2007 om nærmere regler for videregivelse af oplysninger om hændelser inden for civil luftfart

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks indsats i Arktis. Marts 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks indsats i Arktis. Marts 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks indsats i Arktis Marts 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 16/2012 om Danmarks indsats i Arktis Ministeren

Læs mere

KONVENTION nr. 115 om beskyttelse af arbejdere mod ioniserende stråling

KONVENTION nr. 115 om beskyttelse af arbejdere mod ioniserende stråling 10. juni EM 2015/xx Bilag KONVENTION nr. 115 om beskyttelse af arbejdere mod ioniserende stråling Præambel Den internationale Arbejdsorganisations generalkonference, der er blevet sammenkaldt i Geneve

Læs mere

UDTALELSE FRA KOMMISSIONEN. af 23.10.2015

UDTALELSE FRA KOMMISSIONEN. af 23.10.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.10.2015 C(2015) 7100 final UDTALELSE FRA KOMMISSIONEN af 23.10.2015 om hvorvidt Tysklands og Østrigs genindførelse af kontrol ved de indre grænser er nødvendig og

Læs mere

Fejlagtige oplysninger om P1 Dokumentar på dmu.dk

Fejlagtige oplysninger om P1 Dokumentar på dmu.dk Fejlagtige oplysninger om P1 Dokumentar på dmu.dk To forskere ansat ved Danmarks Miljøundersøgelser har efter P1 dokumentaren PCB fra jord til bord lagt navn til en artikel på instituttets hjemmeside,

Læs mere

Bekendtgørelse om undtagelsesregler fra lov om brug m.v. af radioaktive stoffer 1)

Bekendtgørelse om undtagelsesregler fra lov om brug m.v. af radioaktive stoffer 1) Bekendtgørelse nr. 192 af 2. april 2002 Bekendtgørelse om undtagelsesregler fra lov om brug m.v. af radioaktive stoffer 1) I medfør af 1, stk. 2, i lov nr. 94 af 31. marts 1953 om brug m.v. af radioaktive

Læs mere

Forslag. Lov om elektroniske cigaretter m.v. 1)2)

Forslag. Lov om elektroniske cigaretter m.v. 1)2) Til lovforslag nr. L 144 Folketinget 2015-16 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. maj 2016 Forslag til Lov om elektroniske cigaretter m.v. 1)2) Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN. H. Daugaards Varehotel, Bavnevej 13, 6580 Vamdrup

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN. H. Daugaards Varehotel, Bavnevej 13, 6580 Vamdrup SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN H. Daugaards Varehotel, Bavnevej 13, 6580 Vamdrup Revideret: 25.01.2012 Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål... 3 3. Anmeldelse om større

Læs mere

RÅDET OG PARLAMENTET NÅR TIL ENIGHED OM NYT DIREKTIV OM FJERNSYN UDEN GRÆNSER

RÅDET OG PARLAMENTET NÅR TIL ENIGHED OM NYT DIREKTIV OM FJERNSYN UDEN GRÆNSER Bruxelles, den 16. april 1997 7365/97 (Presse 113) C/97/113 RÅDET OG PARLAMENTET NÅR TIL ENIGHED OM NYT DIREKTIV OM FJERNSYN UDEN GRÆNSER PÅ DAGENS MØDE I FORLIGSUDVALGET Europa-Parlamentet og Rådet er

Læs mere

Bekendtgørelse om visse luftforurenende emissioner fra fyringsanlæg på platforme 1

Bekendtgørelse om visse luftforurenende emissioner fra fyringsanlæg på platforme 1 J. nr. MST-52100-00002 UDKAST 13. august 2012 Bekendtgørelse om visse luftforurenende emissioner fra fyringsanlæg på platforme 1 I medfør af 7, stk. 1, nr. 1, 2, 6 og 8, 7 a, stk. 1, 35, stk. 2, 39, stk.

Læs mere

Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Svar på Spørgsmål 122 Offentligt. Transport- og Energi samt Forsvarsministerens samråd i.

Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Svar på Spørgsmål 122 Offentligt. Transport- og Energi samt Forsvarsministerens samråd i. Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Svar på Spørgsmål 122 Offentligt Transport- og Energi samt Forsvarsministerens samråd i Trafikudvalget Tirsdag den 26. april 2005 Indledning. Som min kollega

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0555 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0555 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0555 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune:

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: 26-07- 2007 TILSYNET Sagsresume og konklusion NN har anmodet om Statsforvaltningens udtalelse vedr. daværende Korsør kommunes godkendelse

Læs mere

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0018 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0018 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0018 Bilag 2 Offentligt Miljøstyrelsen 1. marts 2007 Industri og Transport MST/DK; MIM/VIBEJ Miljøministeriet Miljøpolitisk område, EU-Koordinationen DEP-251-00008 GRUNDNOTAT

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0159 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0159 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0159 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.4.2015 COM(2015) 159 final 2015/0081 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE Paris-aftalememorandummet om havnestatskontrol

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER BIND I BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA-PARLAMENTET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER BIND I BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA-PARLAMENTET KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 09.04.2001 KOM(2001)197 endelig BIND I BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA-PARLAMENTET om anvendelse af forskellige ventilationssystemer

Læs mere

BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE

BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Formål og omfang... 5 2. Databehandlers opgave... 5 3. Instruks... 5 4. Brug af ekstern Databehandler eller underleverandør... 5 5. Behandling i udlandet...

Læs mere

Vejledende bødetakster for overtrædelse af ADR-konventionen.

Vejledende bødetakster for overtrædelse af ADR-konventionen. Vejledende bødetakster for overtrædelse af ADR-konventionen. Kataloget er revideret i oktober 2008 og har været gældende for Roskilde og Helsingør politikredse m.fl.. Benyttes nu af alle 12 politikredse.

Læs mere