BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/32-1. Erhvervsområde ved Lejrvejen i Padborg 2000

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/32-1. Erhvervsområde ved Lejrvejen i Padborg 2000"

Transkript

1 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/32-1 Erhvervsområde ved Lejrvejen i Padborg 2000

2 Lokalplan nr. 1/32-1 ERHVERVSOMRÅDE IPADBORG VED LEJRVEJEN Bov Kommune, Juni 2000

3 Indholdsfortegnelse Indledning Lokalplanens indhold Om lokalplaner l l l Redegørelse 3 Lokalplanens formål 3 Lokalplanens område 3 Hensigten med lokalplanen 4 Lokalplanens forhold til anden planlægning 5 Tilladelser fra andre myndigheder 7 Lokalplanens bestemmelser 9 1. Lokalplanens formål 9 2. Lokalplanens område og zonestatus 9 3. Områdets anvendelse Udstykninger Vej e, stier og parkeringsforhold l O 6. Bebyggelsens omfang og placering Bebyggelsens ydre fremtræden Ubebyggede arealer Hegn og beplantning Terrænreguleringer Lednings- og antenneanlæg 12. Ophævelse af lokalplan 13. Grundejerforening Forudsætninger for ibrugtagning Retsvirkninger og dispensationer 14 Vedtagelsespåtegning 15 Kortbilag nr. l - Lokalplanens afgrænsning Kortbilag nr. 2 - Fremtidige forhold Lokalplanen er udarbejdet i et samarbejde mellem Teknik- og Planafdelingen, Bov Kommune og Nellemann Konsulenterne A/S, Århus Udsnit af Kort- og Matrikelstyrelsens kort er gengivet med Kort- og Matrikelstyrelsens tilladelse. Kort- og Matrikelstyrelsen 1992/KD

4 Lokalplan nr. 1/32-1 Erhvervsområde ved Lejrvejen i Padborg Lokalplanens indhold Lokalplanen består af: En indledning, der forklarer, hvad en lokalplan er, og hvilke procedurer der er for en lokalplans udarbejdelse. En redegørelse, der forklarer om planens baggrund, forudsætningerne for planen samt en beskrivelse af intentionerne med planen. Bestemmelser, der fastlægger, hvordan lokalplanområdet må anvendes til anlæg og bebyggelse. Vedtagelsespåtegning, der dokumenterer, at planen er forelagt og vedtaget i Byrådet. En retningsgivende bebyggelsesplan, der er et kortbilag, som knytter sig til lokalplanens bestemmelser og er juridisk bindende for områdets udnyttelse. Et matrikelkort, der afgrænser området i forhold til ejendomsskel. Om lokalplaner En lokalplan er en plan, der gør det muligt for Byrådet at styre udviklingen i et område. Lokalplanen sikrer også, at offentligheden bliver hørt, før der sker større ændringer i et område. Når der er udarbejdet en lokalplan for et område, skal planens intentioner følges af borgere, brugere og byråd, indtil den evt. erstattes af en ny lokalplan med en ny lokalplanprocedure. Planloven bestemmer, at der skal vedtages en lokalplan, inden et større byggeri, anlægsarbejde eller en omfattende nedrivning sættes i gang, eller hvis et område skal overføres fra landzone til byzone. Byrådet kan vedtage en lokalplan, hvis man ønsker et projekt vurderet af offentligheden.

5 Det er formålet med lokalplaner at styre den fremtidige udvikling i et område og at give offentligheden og Byrådet mulighed for at vurdere konkrete projekter i sammenhæng med planlægningen som helhed. En lokalplan medfører ingen handlepligt, derfor vil allerede lovligt eksisterende virksomheder og anden lovlig anvendelse kunne fortsætte uforandret, også efter lokalplanens vedtagelse. Inden en lokalplan vedtages endeligt i Byrådet, har alle mulighed for at komme med indsigelser, ændringsforslag og bemærkninger til lokalplanforslaget. Før et lokalplanforslag kan vedtages af Byrådet, skal det fremlægges for offentligheden i mindst 8 uger. Hvis der er kommet indsigelser, kan den endelige vedtagelse af lokalplanen tidligst ske 4 uger efter indsigelsesfristens (offentlighedsfasens) udløb.

6 Redegørelse Lokalplanens baggrund og formål Lokalplanen omfatter et eksisterende næsten udbygget erhvervsområde i den vestlige del af Padborg. Størstedelen af området har siden 1980 været udlagt i lokalplan 1/32 til erhvervsformål. En mindre del af området ligger i landzone og er derfor ikke omfattet af lokalplanen. Nærværende lokalplan; 1/32-1 omfatter kun en del af det område, som er dækket af den gældende lokalplan (1/32). Lokalplanen udarbejdes dels for at inddrage landzonearealet til byzone, dels for at fa ajourført bestemmelserne for området generelt. Lokalplanens område udlægges til erhvervsformål hovedsageligt for virksomhedstyper inden for transportsektoren, fx spedition, lagerog servicevirksomheder. Lokalplanens område Lokalplanen omfatter et ca. 26 ha stort område. Området ligger i den vestlige del af Padborg by og afgrænses af Motorvejen, Lejrvejen, Omfartsvej en og jernbanen. En mindre del af arealet ligger i landzone. Eltracé 220 kv

7 Bebyggelse Størstedelen af området er allerede udbygget med transport- og speditionsvirksomheder samt en servicevirksomhed. Der ligger en gård i området, som anvendes til erhvervsformål og som ligger i den del, der overføres til byzone. Tekniske anlæg Veje og trafik Området gennemskæres af en 220kV højspændingsledning. Områdets virksomheder trafikbetjenes fra Lejrvejen og Industrivej, som er tilsluttet Omfartsvej en. Hensigten med lokalplanen Hensigten med lokalplanen er at ajourføre lokalplan 1732's bestemmelser for området, således at der fortsat kan ske en hensigtsmæssig udbygning. Samtidig inddrages et mindre areal i områdets vestlige del, som overføres fra landzone til byzone.. I det følgende beskrives de muligheder og begrænsninger lokalplanen medfører: Områdets anvendelse Veje og parkering Området udlægges til erhvervsformål, fortrinsvis transportrelaterede virksomheder, samt servicevirksomheder, som Byrådet finder passer naturligt i området. Der udlægges ikke areal til nye veje i området, men der er mulighed for at anlægge stikveje fra Industrivej for at skabe vejadgang til nye parceller. For at undgå for meget parkering langs vejene i området, skal den enkelte ejendom dække sit parkeringsbehov på egen grund. Dog skal der som minimum udlægges parkeringsareal svarende til p- plads pr. 50 m 2 erhvervsareal. Bebyggelsens omfang og placering For at opnå et åbent, harmonisk erhvervsområde må det bebyggede areal ikke overstige 50% afgrundarealet på den enkelte ejendom. Da området især henvender sig til transportrelaterede erhverv med behov for store bygninger med større bredde og deraf følgende større højde, er den maksimale bygningshøjde fastlagt til 12 m. Hvis særlige forhold taler for det, kan der gives tilladelse til at øge bygningshøjden.

8 Ubebyggede arealer Beplantningsbælter Erhvervsområdet skal fremstå attraktivt og indbydende, derfor indeholder lokalplanen bestemmelser, som skal sikre ryddelige omgivelser. Således skal oplagspladser, depoter og lign. Indarbejdes i bebyggelsesplanen for den enkelte parcel. Da området grænser op til motorvejen, skal der etableres et minimum 25 m bredt plantebælte mellem erhvervsområdet og motorvejen. For at give området en klar afgrænsning mod omgivelserne i øvrigt, skal der etableres beplantning mod alle større veje i området. Lokalplanens forhold til anden planlægning Regionplanen En mindre del af området ligger i landzone, men er i regionplanen udlagt til byformål. Området ligger i oplandet til Padborg vandforsyning. Arealanvendelsen må derfor ikke ændres til en mere grundvandstruende art, og aktiviteter, der sikrer en god grundvandskvalitet, skal fremmes. Hvis der i området etableres virksomheder og anlæg, der medfører risiko for grundvandsforurening, skal det ved en konkret dokumentation påvises, at den pågældende virksomhed eller det pågældende anlæg indrettes og drives på en måde, som sikrer grundvandet mod forurening. Ved evt. terrænregulering skal bruges materialer, der ikke kan forurene grundvandet. Kommuneplan for Bov Kommune Området er en del af kommuneplanens rammeområde 1.E.02, som er udlagt til erhvervsformål. En mindre del af området ligger i landzone, men overføres til byzone med denne lokalplans endelige vedtagelse. Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanens rammer. Sikring af miljøet Jordforurening Hvis der under bygge- eller anlægsarbejde konstateres jordforurening eller affaldsdepot, skal arbejdet straks standses, og byrådet skal underrettes herom j f. jordforureningslovens 71. Arealer, der er registreret som affaldsdepoter, må ikke bebygges eller overgå til anden anvendelse, medmindre arealet frigives til pågældende formål. Der er ikke registreret jordforurening i området

9 Støj Virksomhederne i området skal overholde Miljøstyrelsens til en hver tid gældende vejledende grænseværdier for ekstern støj fra virksomheder fra lokalplanområdet og i forhold til naboområderne. Miljøstyrelsens vejledende støj værdier fremgår af nedenstående skema. Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj Hverdage Lørdage Hverdage Lørdage Alle dage Erhvervs- / industriområder Blandede bolig- / erhvervsområder Boligområder 60 db(a) 55 db (A) 45 db (A) Søn- og helligdage db (A) 45 db (A) 40 db (A) 60 db (A) 40 db (A) 35 db (A) Forsyning Varme El Vand Spildevand Renovation Zonestatus Vejbyggelinjer Området forsynes med naturgas. Området forsynes fra E.S.S. Tilslutning kan ske på de til enhver tid gældende betingelser. Området vandforsynes fra Padborg Vandværk. Tilslutning kan ske på de til en hver tid gældende betingelser. Området er omfattet af spildevandsplanen for Bov Kommune og spildevandet ledes til Smedeby renseanlæg. Området er omfattet af Bov Kommunes til enhver tid gældende Erhvervsaffaldsregulativ. En mindre areal i områdets vestlige del ligger i landzone. Med lokalplanens vedtagelse overføres det til byzone. Lokalplanområdet afgrænses af motorvej E45, der har Vejdirektoratet som vejmyndighed og påtaleberettiget samt Omfartsvejen og Lejrvejen der begge har Sønderjyllands Amt som vejmyndighed og påtaleberettiget.

10 Følgende veje er pålagt vejbyggelinjer: Motorvejen: Motorvej srampen: Omfartsvej en på strækningen fra Lejrvejen til Industrivej: Omfartsvej en fra Industrivej til jernbanen: Lejrvejen 50 m fra systemlinjen 1 25 m fra systemlinjen 5 m fra vej skel 25 m fra vejmidten 20 m fra vejmidten Al bebyggelse skal opføres bag disse byggelinjer j f. vejlovens 34 stk.4. Naturgasledning Højspændingstracé Langs motorvejen er der udført en gasledning for Naturgas Syd. Ledningens placering er vist på kortbilag 2. Ledningen er sikret ved et servitutbælte på hhv. 2x2 m og 2x5 m og en sikkerhedszone på 2x12 m. Arbejder inden for servitutbæltet er kun tilladt efter forudgående aftale med Naturgas Syd A/S. Inden for sikkerhedszonen må der ikke opføres bygninger for ophold. Ved opførelse af andre bygninger skal Naturgas Syd A/S informeres. Den eksisterende 220 kv højspændingsledning, der tilhører I/S Elsam, er sikret ved et deklarationsbælte, som fremgår af bilag 2. Oplysninger om begrænsninger i anvendelsen af arealer under eller i nærheden af højspændingsledningen kan fås hos Elsam. Tilladelse fra andre myndigheder Naturbeskyttelsesloven Der er i områdets sydlige del et vandhul, som er beskyttet af naturbeskyttelseslovens 3. Der må ikke ske ændringer i vandhullets tilstand, før der er opnået tilladelse fra Sønderjyllands Amt. Landbrugspligt En del af matr. nr. 47 er omfattet af landbrugspligt. Tilladelse til ændret anvendelse eller ophævelse af landbrugspligten kræver tilladelse fra Jordbrugskommissionen. 1 Systemlinjen betegner i hovedreglen midterlinjen for motorvejssystemet. Den præcise placering af systemlinjen på enkeltstrækninger kan fas ved henvendelse til Vejdirektoratet eller Amtsvejvæsenet.

11

12 LOKALPLANENS BESTEMMELSER Lokalplanens bestemmelser I henhold til Planloven (lovbekendtgørelse nr. 551 af 28. juni 1999) fastsættes hermed følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område: 1 Lokalplanens formål Lokalplanens formål er at sikre: 1.1 at der kan etableres et bynært erhvervsområde fortrinsvis beregnet for transportrelaterede virksomheder og servicevirksomheder, samt virksomheder som Byrådet finder passer naturligt i området, 1.2 at området får en klar beplantningsmæssig afgrænsning mod omgivelserne 1.3 at der etableres et beplantningsbælte mod motorvejen 1.4 at den del at området, som ligger i landzone, overføres til byzone 2 Lokalplanens område og zonestatus 2.1 Lokalplanens område afgrænses som vist på kortbilag l og omfatter følgende matrikelnumre: 39,47, 114, 1467, 1468, 1524, 1527, 1528, 1558, 1560, 1561 alle Frøslev, Bov samt alle parceller, der efter den 1. juli 2000 udstykkes fra den nævnte ejendom. 2.2 Lokalplanen omfatter et ca. 26 ha stort område 2.3 Den del af lokalplanområdet, som er skraveret på kortbilag 2 ligger i landzone. Med denne lokalplans endelige vedtagelse overføres området til byzone.

13 3 Områdets anvendelse 3.1 Inden for området må der kun opføres eller indrettes anlæg og bebyggelse for transport-, speditions- produktions- og servicevirksomheder, og lignende virksomheder som Byrådet finder naturligt passer i området. 3.2 Der må ikke opføres boliger eller drives detailhandel i området. 3.3 De områder der er markeret som beplantningsbælte på kortbilag 2 skal friholdes for bebyggelse De vejledende støjkrav jf. Miljøstyrelsens til enhver tid gældende vejledning om ekstern støj fra virksomheder i lokalplanområdet og i forhold til naboområderne skal overholdes Der må ikke etableres virksomheder og anlæg som udgør en risiko for grundvandet 4 Udstykninger 4.1 Grundenes øst-vestgående skel skal ligge vinkelret på motorvejen. 4.2 Grundene skal udstykkes med en minimumsstørrelse på 5000 rn 2 5 Veje og parkeringsforhold 5.1 Ved ændringer eller forlængelse af den eksisterende stamvej (Industrivej) skal vejen udlægges i en bredde af 16 m. 5.2 Der kan anlægges stikveje fra Industrivej, i det omfang udstykningen skaber behov for det. Eventuelle stikveje skal anlægges i en bredde af mindst 8 m med en kørebane på minimum 6,5 m Der må etableres to overkørsler fra hver ejendom. 5.4 Den enkelte virksomheds parkeringsbehov til virksomhedens ansatte, drift og besøgende skal til enhver tid kunne dækkes og tilvejebringes inden for de arealer, som virksomheden rå- 10

14 der over. Dog skal der minimum etableres l parkeringsplads pr. 50 m2 administrationsareal. Byrådet kan kræve at parkeringspladserne anlægges, når der skønnes at være behov for det. 5.5 Parkeringsarealerne skal med belægning og beplantning gives et ordentligt udseende. 5.6 Langs samtlige veje indenfor lokalplanens område pålægges byggelinjer i en afstand af 5 m fra vej skel. 6 Bebyggelsens omfang og placering 6.1 Det bebyggede areal må ikke overstige 50 % af grundarealet på den enkelte ejendom. 6.2 Bebyggelsen kan opføres i en højde af maksimalt 12 m. Hvor særlige forhold taler for det, kan der gives tilladelse til en øget bygningshøjde. 6.3 Bebyggelsen skal opføres vinkelret på- eller parallelt med grundenes øst-vestgående skel. 6.4 Bebyggelsen skal opføres bag de byggelinjer, som er vist på kortbilag 2. 7 Bebyggelsens ydre fremtræden 7.1 Inden for hver ejendom skal bebyggelsen fremstå som en samlet helhed med hensyn til form, farver og materialer. 7.2 Der må ikke anvendes blanke eller reflekterende tagmaterialer, med undtagelse af vinduer og anlæg til udnyttelse af solenergi. 7.3 Tekniske anlæg som fx udsugning og klimaanlæg skal indgå i bygningernes arkitektur. 7.4 Der må ikke skiltes eller reklameres mod motorvejen. 7.5 Ved hovedindgangen til erhvervsområdet må der etableres en samlet skiltning fx udformet som en skiltesøjle for samtlige 11

15 virksomheder i området. Søjlen må maksimalt være 5 m høj og den enkelte flade må ikke være bredere end l m. 7.6 Ved stikvejenes tilslutning til Industrivej må der opstilles et skilt, som oplyser om hvilke virksomheder, vejen giver adgang til. Skiltet må maksimalt fylde 0,6 m2 pr. virksomhed og ikke være højere end 1,8 m målt fra terræn. 7.7 Skiltning inden for samme virksomhed eller ejendom skal ske efter et samlet koncept. 7.8 Inde i området må den enkelte virksomhed reklamere med virksomhedens navn, adresse, art, samt virksomhedens hovedprodukter. Denne skiltning skal udformes som skiltesøjler med en maksimal højde på 8 m, undtaget er henvisningsskilte. Skiltning på facaderne må maksimalt udgøre 6 m2 pr. 25 m facade. 7.9 Skiltningen i området må belyses. Udover skrift og logo må skiltningen ikke lyse i sig selv Al skiltning skal godkendes af Byrådet. 8 Ubebyggede arealer 8.1 Ubebyggede arealer skal med belægninger og beplantning gives et ordentligt udseende og vedligeholdes. 8.2 Oplag uden for bygninger eller tæt indhegnede gårde må ikke finde sted. 9 Hegn og beplantning 9.1 Der skal etableres et plantebælte mellem erhvervsbebyggelsen og motorvejen. Plantebæltet skal være mindst 25 m bredt. Plantebæltet skal bestå af løvfældende træer og buske, og beplantningen skal udføres, så beplantningen langs motorvejens østside far et ensartet præg. 12

16 9.2 Langs de øvrige veje samt jernbanen skal der etableres en beplantning som med tiden far karakter af læbælte i princippet som vist på kortbilag 2. Hegning i skel mod nabogrund skal udføres som levende hegn i form af hæk, buske eller fritvoksende træer. Denne hegning kan suppleres med trådhegn, som svarer til højden af det udvoksede levende hegn. Dog maksimalt i en højde af 1,8 m. 10 Terrænreguleringer 10.1 Terrænreguleringer på mere end +/- 0,5 m skal tilpasses bevægelserne i det omkringliggende landskab. Reguleringen skal ske efter en konkret plan, som skal godkendes af Byrådet Ved terrænregulering skal bruges materialer, der ikke kan forurene grundvandet. 11 Lednings- og antenneanlæg 11.1 Ledninger til el, telefon, antenner og lignende skal fremføres som j ordkabler. 12 Ophævelse af lokalplan Med vedtagelsen af denne plan ophæves lokalplan 1/32 for de ejendomme, der er omfattet af planen som fastlagt i stk Grundejerforening 13.1 Alle grundejere i området har pligt til at være medlem af en grundejerforening, som omfatter hele lokalplanområdet Byrådet kan beslutte at grundejerforeningen skal sammensluttes med en anden grundejerforening Grundejerforeningens vedtægter skal godkendes af Byrådet Grundejerforeningen er efter påkrav forpligtet til at tage skøde på veje stier og fællesarealer. 13

17 14 Forudsætninger for ibrugtagning Før der kan gives tilladelse til at tage ny bebyggelse i brug, skal følgende være opfyldt: 14.1 Det plantebælte mellem motorvejen og området, som er nævnt u 9.1 skal være etableret Ubebyggede arealer skal ved beplantning eller belægning være givet et ordentligt udseende Der skal være sikret tilslutning til offentlig forsyning, på de til en hver tid gældende betingelser. 15 Retsvirkninger og dispensationer 15.1 Efter offentliggørelsen af den endeligt vedtagne lokalplan må ejendomme, der er omfattet af planen ifølge lov om planlægning 18, kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg med videre, der er indeholdt i planen Byrådet kan meddele dispensationer, der ikke er i modstrid med planens principper Skønnes dispensationer at have betydning for omgivelserne, skal der foretages en nabohøring i mindst 2 uger Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelsen af en ny lokalplan med ny høringsprocedure. 14

18 Vedtagelsespåtegning Lokalplanen er vedtaget til offentlig fremlæggelse af Bov byråd den 8. august 2000 sign.: Allan Niebuhr Borgmester Bent Sørensen Kommunaldirektør Lokalplanforslaget er offentligt bekendtgjort den 20. september Lokalplanen er endeligt vedtaget af Bov Byråd, den lo.januar 2001 sign.: Allan Niebuhr Borgmester Bent Sørensen Kommunaldirektør Lokalplanens endelige vedtagelse er offentligt bekendtgjort den 28. februar Tinglysning Lokalplan 1/32-1 begæres tinglyst på matr. nr. 39, 47, 114, 1467, 1468,1524,1527,1528,1558,1560,1561 alle Frøslev, Bov med Bov Kommune som påtaleberettiget. Samtidig aflyses lokalplan 1/32, tinglyst den 12. september 1980 på matr. nr. 39, 1467, 1468, 1524, 1527, 1528, 1558, 1560, 1561 alle Frøslev, Bov Bov Byråd, den 28. februar 2001 sign.: Allan Niebuhr Bent Sørensen borgmester kommunaldirektør Lokalplan 1/32-1 tinglyst under nr Retten i Gråsten den sign.: Inge Schultz-Hansen Lokalplan 1/32 aflyst under nr Retten i Gråsten den sign.: Inge Schultz-Hansen 15

19 OMRÅDETS AFGRÆNSNING LOKALPIAN NR, 1/32-1 OMRÅDETS AFGRÆNSNING MATRIKEL KORT KORTBILAG NR, 1 MÅL 1 :4.000 I I I O 1 O0 200 m

20 1. m... OMRÅDETS AFGRÆNSNING AREAL DER OVERFØRES TIL BYZONE -.- BYGGELINIE -..- NATURGASLEDNING DEKLARATIONSAREAL UNDER HØJSPÆNDINGSLEDNING BEPMNTNINGSBÆLTE LOKALPIAN NR, 1/32-1 OMRÅDETS OPDELING FREMTIDIGE FORHOLD KORTBILAG NR, 2 MÅL 1 :4,000 I I I O 1 O0 200 m

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/96. Erhvervsområde vest for motorvejen 2003

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/96. Erhvervsområde vest for motorvejen 2003 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/96 Erhvervsområde vest for motorvejen 2003 Lokalplan nr. 1/96 ERHVERVSOMRÅDE VEST FOR MOTORVEJEN I PADBORG Bov Kommune Indholdsfortegnelse Indledning 1 Lokalplanens indhold 1 Om

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod.

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. LOKALPLAN NR. 080503 for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. En lokalplan er en fysisk plan,

Læs mere

N58 N57. HADSUND KOMMUNE Lokalplan nr.: E Område til erhverv ved Glerupvej. Glerup By, Visborg. Hadsund By, Hadsund. Hadsund By, Hadsund

N58 N57. HADSUND KOMMUNE Lokalplan nr.: E Område til erhverv ved Glerupvej. Glerup By, Visborg. Hadsund By, Hadsund. Hadsund By, Hadsund HADSUND KOMMUNE Lokalplan nr.: E.01.01. Visborgvej Glerup By, Visborg Hadsund By, Hadsund N58 Hadsund By, Hadsund 28 Hadsund By, Hadsund Dalsgård Hgd., Vive N57 HADSUND BYRÅD AUGUST 2002 1 Område til erhverv

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 134 For et område til erhvervsformål ved Højvangsvej i Hadbjerg August 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk

Læs mere

Lokalplan 80. Bolig og erhvervsområde i Hvalsø. Hvalsø Kommune

Lokalplan 80. Bolig og erhvervsområde i Hvalsø. Hvalsø Kommune Lokalplan 80 Bolig og erhvervsområde i Hvalsø Hvalsø Kommune Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de fremtidige forhold indenfor et afgrænset

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 4/79-2. Centerformål i Kollund 2001

BOV KOMMUNE. Lokalplan 4/79-2. Centerformål i Kollund 2001 BOV KOMMUNE Lokalplan 4/79-2 Centerformål i Kollund 2001 Indholdsfortegnelse Indledning Lokalplanens indhold Om lokalplaner l l l Redegørelse 3 Lokalplanens formål 3 Lokalplanens område 3 Hensigten med

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del af område

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

LOKALPLAN NR for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE

LOKALPLAN NR for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 125202 for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan En lokalplan er en fysisk plan, som i mere eller mindre detaljeret omfang fastlægger placeringen og udformningen

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/77. Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/77. Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/77 Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/77 Boligområde ved Padborgvej i Bov Lokalplanen er udarbejdet af Arkitektfirmaet 78 A/S, Rødekro i samarbejde med

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/29-1. Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/29-1. Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/29-1 Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/29-1 Boliger ved Hærvejen i Bov 1. udkast af juli 1996 Lokalplanen er udarbejdet af Teknikog Planafdelingen, Bov

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

LOKALPLANENS REDEGØRELSE: forhold til anden planlægning... A.

LOKALPLANENS REDEGØRELSE: forhold til anden planlægning... A. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-13 Lokalplan for et område til erhvervsformål, beliggende ved Herlev Mark i Hårlev. Svend Andersen Plastic Industri R/S er beliggende på en del af arealet. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Lokalplan nr. 857/6. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. 857/6. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. 857/6 Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus PURHUS KOMMUNE Oktober 2003 VEJLEDNING Purhus Kommune Rådhuset Teknik og Miljø Bakkevænget

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE

LOKALPLAN NR for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 120235 for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et nyt boligområde, beliggende ved Sdr. Ringvej i Give by. En lokalplan

Læs mere

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Ærø Kommune Lokalplan 9-23 Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en række retningslinier for,

Læs mere

LOKALPLAN For erhvervsområde ved Industribuen. Ishøj Kommune 1999

LOKALPLAN For erhvervsområde ved Industribuen. Ishøj Kommune 1999 LOKALPLAN 1.27 1 For erhvervsområde ved Industribuen Ishøj Kommune 1999 2 Lokalplanens baggrund og formål Butikskoncernen Netto ønsker at opføre et højlager i tilknytning til nuværende lagerbygninger på

Læs mere

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling Lokalplan 40 For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling November 1998 Lokalplanens retsvirkninger Midlertidige retsvirkninger efter planloven Endegyldige retsvirkninger Når et forslag til lokalplan er

Læs mere

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 Erhvervsområde i Kaleko oktober 2002 Indholdsfortegnelse Offentlighedsperiode 1 Lokalplanens baggrund 2 Bestemmelser 3 Lokalplan 2.95 3 1 Lokalplanens formål 3 2 Område og

Læs mere

lokalplan KOMMUNE VAMDRUP P*"3 Landinspektøifirmaet ""»"«*" : f j Jeppesen & Bjerre '/s ^Ejj ^fl Akseltorv 2 A Kolding K^^H Tlf.

lokalplan KOMMUNE VAMDRUP P*3 Landinspektøifirmaet »«* : f j Jeppesen & Bjerre '/s ^Ejj ^fl Akseltorv 2 A Kolding K^^H Tlf. P*"3 Landinspektøifirmaet ""»"«*" : f j Jeppesen & Bjerre '/s ^Ejj ^fl Akseltorv 2 A. 6000 Kolding lokalplan K^^H Tlf. 75520577-23 CIVILRET n - KUN GYUXGT MEO AFSTEMPLING AF OOMMEftKONTOftCTS KASSeKONTROLAfPAfUT

Læs mere

LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE

LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE i henhold til lov om planlægning (lov nr. 383 af 14. juni 1993) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 stk. l nævnte område. HOLMSLAND KOMMUNE

Læs mere

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området *

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Lokalplan nr. 94 for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Formålet med lokalplanen * Lokalplanens indhold * Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 857/1. Om overførsel af areal fra landzone til byzone for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. 857/1. Om overførsel af areal fra landzone til byzone for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. 857/1 Om overførsel af areal fra landzone til byzone for et område til erhvervsformål i Purhus Purhus Kommune Juni 1998 VEJLEDNING Lov om Planlægning trådte i kraft den 1. januar 1992. Loven

Læs mere

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune Lokalplan nr. 74 for en boligbebyggelse ved Nørregade Hundested Kommune Indhold Redegørelse s. 5 Indledning Lokalplanlægning Området for lokalplanen Forhold til anden planlægning Lokalplanens midlertidige

Læs mere

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge Lokalplan nr. 1.42.B Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge 28.11.2001 Lokalplan - Skævinge side 1 Skævinge Kommune lokalplan nr. 1.42.B Boligområde Føllegardsvej matr.nr. 16-+ 16 Skævinge By, Skævinge

Læs mere

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 TORNVED KOMMUNE Maj 2006 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et dokument, der for et geografisk afgrænset område fastlægger, hvordan der må bygges eller anlægges.

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby YYY Boliglokalplan (bygget ud fra lokalplan 1-2-113, Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby Indholdsfortegnelse Startredegørelse 1 Oversigtskort 2 Baggrunden 3 Projektet 4 Lokalplanområdet

Læs mere

Lokalplan nr. 857/5. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. 857/5. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. 857/5 Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus PURHUS KOMMUNE Oktober 2002 VEJLEDNING Purhus Kommune Rådhuset Teknik og Miljø Bakkevænget

Læs mere

Lokalplan nr. 857/2. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. 857/2. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. 857/2 Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Purhus Kommune Marts 2000 VEJLEDNING Lov om Planlægning trådte i kraft den 1. januar 1992.

Læs mere

Jernløse Kommune. Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr For et område i Sdr. Jernløse by.

Jernløse Kommune. Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr For et område i Sdr. Jernløse by. Kirkegård Lokalplanstillægsgrænse Sdr. Jernløse by Jernløse Kommune Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr. 4.1. For et område i Sdr. Jernløse by. Tillæg nr. 9 til kommuneplan 1997-2009 For et område i Sdr.

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE

HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE side Beskrivelse af hæftets indhold 2 Hvad er en lokalplan 2 Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens

Læs mere

FOR EN BØRNEINSTITUTION I VORGOD - BARDE

FOR EN BØRNEINSTITUTION I VORGOD - BARDE OKTOBER 1993 J.NR.:27-ll-64 LOKALPIAN NR. 64 FOR EN BØRNEINSTITUTION I VORGOD - BARDE OKTOBER 1993 J.NR.:27-ll-64 LOKALPLAN ML 64 I VORGOD - BARDE Videbæk Kommune. LOKALPLAN NR. 64 for en børneinstitution

Læs mere

Sydals Kommune. Lokalplan HØ 11.1. Tillæg nr. 15 til Kommuneplan 1999-2008. Område til center- og erhvervsformål i Hørup. Hørup Hav 1: 20.

Sydals Kommune. Lokalplan HØ 11.1. Tillæg nr. 15 til Kommuneplan 1999-2008. Område til center- og erhvervsformål i Hørup. Hørup Hav 1: 20. Område til center- og erhvervsformål i Hørup N Skovbyvej Skovsholm Sdr. Landevej Hørup Hav 1: 20.000 Sydals Kommune Lokalplan HØ 11.1 Tillæg nr. 15 til Kommuneplan 1999-2008 Indledning 1 Sydals Kommune

Læs mere

Lokalplan nr. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus PURHUS KOMMUNE September 2000 VEJLEDNING Purhus Kommune, Rådhuset Teknisk Forvaltning Bakkevænget

Læs mere

Lokalplan nr. 70 og kommuneplantillæg nr. 4. for en campingplads og ferielejligheder i Gedser

Lokalplan nr. 70 og kommuneplantillæg nr. 4. for en campingplads og ferielejligheder i Gedser Lokalplan nr. 70 og kommuneplantillæg nr. 4 for en campingplads og ferielejligheder i Gedser 1 Gedser Indledning... 3 Beskrivelse af lokalplanområdet... 3 Baggrunden for lokalplanens tilvejebringelse...

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel KØGE KOMMUNE 2002 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 3-41, Hotel Niels Juel INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund, formål og indhold........... 3 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by.

Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by. Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by. ÆRØSKØBING KOMMUNE 1 Indhold Redegørelse side 3 Tillæg til kommuneplan 5 Lokalplan 7 Formål 8 Område og zonestatus 8 Områdets anvendelse 8 Udstykninger

Læs mere

TINGLEV KOMMUNE. Erhverv Ringvejen. Bolderslev LOKALPLAN NR. 2.12

TINGLEV KOMMUNE. Erhverv Ringvejen. Bolderslev LOKALPLAN NR. 2.12 TINGLEV KOMMUNE Erhverv Ringvejen. Bolderslev LOKALPLAN NR. 2.12 13.09.1990 TINGLEV KOMMUNE LOKALPLAN.1 BAGGRUND Tinglev kommune har siden kommunesammenlægningen arbejdet for at en erhversmæssig udbygning

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 Forandringer skal følge planen LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

LOKALPLAN NR FOR VALLØ KOMMUNE. Udarbejdet af teknisk forvaltning, Teknisk afd. Udgivet af Vallø kommune, maj 1993.

LOKALPLAN NR FOR VALLØ KOMMUNE. Udarbejdet af teknisk forvaltning, Teknisk afd. Udgivet af Vallø kommune, maj 1993. LOKALPLAN NR. 4-05 FOR VALLØ KOMMUNE Udarbejdet af teknisk forvaltning, Teknisk afd. Udgivet af Vallø kommune, maj 1993. Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ

Læs mere

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91 l LOKALPLAN NR. 1.11 1991 THYHOLM KOMMUNE 7/91 THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.11 for et boligområde i den sydøstlige udkant af Hvidbjerg by INDHOLD: side Redegørelse for lokalplanens forhold til den øvrige

Læs mere

Lokalplan nr 8 Vamdrup kommune

Lokalplan nr 8 Vamdrup kommune andinspektørfirmaet Jeppesen. & Bjerre 'A Akieltorv 2 A. 6000 Kolding Tif, 05 52 05 77.v r: -"- v "'F?3

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE FREMLAGT FRA DEN 4. DECEMBER 2002 TIL DEN 12. FEBRUAR 2003. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 9. APRIL 2003. Forord til lokalplanforslaget Thyholm Kommunes

Læs mere

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Slangerup kommune LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Redegørelse for lokalplanens baggrund og indhold Redegørelse for lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 For et område til blandet bolig- og erhverv i Stjær Brugsen Forslag, November 2006 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 for et område til

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej side l Lokalplan nr. 28 for et område ved Vestergade/Røddingevej, Vester Vamdrup, Vamdrup Kommune.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE Plan- og Teknikforvaltningen Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 12 64 00 Fax 74 12 64 02 E-mail raadhus@sonderborg.dk 1 SØNDERBORG

Læs mere

Lokalplan Område til offentlig formål ved Storegade i Sommersted by

Lokalplan Område til offentlig formål ved Storegade i Sommersted by Lokalplan 81-13 Område til offentlig formål ved Storegade i Sommersted by LOKALPLAN NR. 81-13 FOR ET OMRÅDE TIL OFFENTLIG FORMÅL VED STOREGADE I SOMMERSTED BY MARTS 1998 LOKALPLANLÆGNING Lokalplan nr.

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE

INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Indledning side 3 Lokalplanområdet side 3 Lokalplanens sagsforløb side 3 Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens formål side 4 Indholdet i lokalplanen side 4 Forholdet

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

KOMMUNE ULLERSLEV LOKALPLAN NR.20 FOR ET BOLIGOMRÅDE I BÖNDEMOSÉN ULLERSLEV BY. RETTEN~I i~1ye?org. 17~.1h89~O9:42: OOOO5OO-~.OO. 103914 Sti -.

KOMMUNE ULLERSLEV LOKALPLAN NR.20 FOR ET BOLIGOMRÅDE I BÖNDEMOSÉN ULLERSLEV BY. RETTEN~I i~1ye?org. 17~.1h89~O9:42: OOOO5OO-~.OO. 103914 Sti -. ULLERSLEV LOKALPLAN KOMMUNE NR.20 RETTEN~I i~1ye?org -~ kun:gvid~3tmed MSTEMPLINGJA~ DOMMERKONmREJ-~KASSEKONTRo~ppARAT E 133284~~ 17~.1h89~O9:42: OOOO5OO-~.OO. 103914 Sti -., FOR ET BOLIGOMRÅDE I BÖNDEMOSÉN

Læs mere

LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ

LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del

Læs mere

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk.

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk i januar 2003 D.nr. 28673 Rev. den 30. april 2003 Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 55.3 med tilhørende tillæg nr. 13 til Videbæk Kommuneplan

Læs mere

LOKALPLAN NR. 138 STØVRING KOMMUNE GRANGÅRDSVEJ I I OFFENTLIGT OMRÅDE - STØVRING HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 STEMPELMÆRKE.

LOKALPLAN NR. 138 STØVRING KOMMUNE GRANGÅRDSVEJ I I OFFENTLIGT OMRÅDE - STØVRING HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 STEMPELMÆRKE. LOKALPLAN NR. 138 OFFENTLIGT OMRÅDE - STØVRING GRANGÅRDSVEJ I I STEMPELMÆRKE Anmelder : STØVRING KOMMUNE HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse: Indledning Forhold

Læs mere

Lokalplan nr. 1.48.B. Boligområde ved Føllegården i Skævinge. Kommuneplantillæg nr. 9

Lokalplan nr. 1.48.B. Boligområde ved Føllegården i Skævinge. Kommuneplantillæg nr. 9 Lokalplan nr. 1.48.B Boligområde ved Føllegården i Skævinge Kommuneplantillæg nr. 9 28.05.2003 f Lokalplan - Skævinge side 1 Skævinge Kommune lokalplan nr. 1.48.B Boligområde ved Fødegården Delaf matr.

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 2/58. Boligområde ved Centrumsgaden/Hærvejen i Bov 1984

BOV KOMMUNE. Lokalplan 2/58. Boligområde ved Centrumsgaden/Hærvejen i Bov 1984 BOV KOMMUNE Lokalplan 2/58 Boligområde ved Centrumsgaden/Hærvejen i Bov 1984 BOV KOMMUNE TILLADELSE BOV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2/58 BOV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2/58 LOKALPLAN FOR ET BOLIGOMRADE VED CENTRUMGADEN

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Vallø kommune - Lokalplan 4-06 Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Indhold Lokalplanens redegørelse Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens forhold tilanden kommunal planlægning 3 Kommuneplan

Læs mere

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 LOKALPLAN NR. 6-06 Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6-06

Læs mere

Lokalplan nr. 3.07. Område til boligformål ved. Kløvermarken i Klovborg

Lokalplan nr. 3.07. Område til boligformål ved. Kløvermarken i Klovborg Lokalplan nr. 3.07 Område til boligformål ved Kløvermarken i Klovborg Nørre-Snede Kommune Lokalplan nr. 3.07 for et område til boligformål i Klovborg Indholdsfortegnelse Side Lokalplanområdets beliggenhed...4

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR.

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 35 SOMMERHUSOMRÅDE VED MÅRUP ØSTERSTRAND 1 REDEGØRELSE Nærværende lokalplan nr. 35 skal danne grundlag for udstykning af et ca. 4.500 kvm område af matr. nr. 1 ac, Nordby Hede,

Læs mere

J.nr. 88 0018 5. Anmelder: Matr.nr. 144 Tommerup by, Tommerup LOKALPLAN NR. 44 CENTEROMRÅDE I TOMMERUP BY. Endelig godkendt d. 20. januar 1988.

J.nr. 88 0018 5. Anmelder: Matr.nr. 144 Tommerup by, Tommerup LOKALPLAN NR. 44 CENTEROMRÅDE I TOMMERUP BY. Endelig godkendt d. 20. januar 1988. Matr.nr. 144 Tommerup by, Tommerup J.nr. 88 0018 5. Anmelder: LANDINSPEKTØRERN~ MØLLER CI1RISTENS~N WILLY DOLLERUP LEHMANN MADSEN FREDERIK RIEGELS LOKALPLAN NR. 44 CENTEROMRÅDE I TOMMERUP BY Endelig godkendt

Læs mere

LOKALPLAN Handelsskole

LOKALPLAN Handelsskole LOKALPLAN 1-05.1 Handelsskole KØGE KOMMUNE 1980 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 1-05.1 HANDELSSKOLE, (TILLÆG TIL RAMMEPLAN 1-05) REDEGØRELSE LOKALPLANENS BAGGRUND -lokalplan for skolernes område Handelsskolen

Læs mere

LOKALPLAN NR. 356 KOMMUNE HOLSTEBRO. for et boligområde Uffesvej 3-15

LOKALPLAN NR. 356 KOMMUNE HOLSTEBRO. for et boligområde Uffesvej 3-15 LOKALPLAN NR. 356 for et boligområde Uffesvej 3-15 HOLSTEBRO KOMMUNE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 356 FOR ET BOLIGOMRÅDE UFFESVEJ 3-15 INDHOLDSFORTEGNELSE side Beskrivelse af hæftets indhold Hvad er

Læs mere

Lokalplanens redegørelse

Lokalplanens redegørelse Lokalplan for et område til offentligt formål STRØBYSKOLEN og STRØBYHALLEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Side Lokalplanens baggrund 3 Skitseforslag til udvidelse af Strøbyskolen 5 Tillæg

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

LOKALPLAN N R for udvidelse af erhvervsejendom i Tebstrup.

LOKALPLAN N R for udvidelse af erhvervsejendom i Tebstrup. LOKALPLAN N R. 079 for udvidelse af erhvervsejendom i Tebstrup. Skanderborg Kommune 1996 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 079 REDEGØRELSE Lokalplanområdet Lokalplanens baggrund og formål Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk Beskrivelse af lokalplanens retdvirkninger. Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse

Læs mere

FAABORG KOMMUNE Lokalpian 3.86

FAABORG KOMMUNE Lokalpian 3.86 FAABORG KOMMUNE Lokalpian 3.86 Boligområde ved Rugagerparken Januar 2001 Lokaiplan nr. 3.86 Indhoidsfortegnelse: Redet~orelse side Lokalpianens baggrund og formål 3 Beskrivelse af lokalpianområdet 3 Lokalpianens

Læs mere

Lokalplan nr. 132. For udbygning af Den Midtvestjyske Idrætshøjskole med idrætsefterskole. Ikast Kommune

Lokalplan nr. 132. For udbygning af Den Midtvestjyske Idrætshøjskole med idrætsefterskole. Ikast Kommune Lokalplan nr. 132 For udbygning af Den Midtvestjyske Idrætshøjskole med idrætsefterskole. Ikast Kommune Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan?...5 Lokalplanredegørelse...6 1. Lokalplanområdets beliggenhed...6

Læs mere

LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS AFDELING NOV 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE ------------------------------ Redegørelse Lokalplanens Lokalplanens baggrund og område indhold

Læs mere

LOKALPLAN NR. LE.31.1O

LOKALPLAN NR. LE.31.1O LOKALPLAN NR. LE.31.1O 16k i ~L 31.10 Ændring af anvendelse af matr. nr. 16c, Refsvindinge by, Refsvindinge ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 1996 Lokalpian nr. LE.31.1O Ændring af anvendelse af matr.

Læs mere

LOKALPLAN 1.36. Torsbo - plejehjem og ældreboliger

LOKALPLAN 1.36. Torsbo - plejehjem og ældreboliger LOKALPLAN 1.36 Torsbo - plejehjem og ældreboliger Ishøj Kommune 2001 BAGGRUND FOR LOKALPLAN 1.36 Torsbo Plejehjem blev opført i 1957-58 som et af de første større, offentlige byggerier i Ishøj Kommune.

Læs mere

Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9

Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9 Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9 Lokalplan for et område tilboligbebyggelse på Nordmarken i Hårlev. Indhold side LOKALPLANENS REDEGØRELSE Lokalplanens indhold... 2 Lokalplanens forhold til anden kommunalplanlægning...

Læs mere

Lokalplan 10-80 Området omkring Saltlageret og Bryggervænget

Lokalplan 10-80 Området omkring Saltlageret og Bryggervænget Lokalplan 10-80 Området omkring Saltlageret og Bryggervænget TORNVED KOMMUNE 2004 5 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et dokument, der for et geografisk afgrænset område fastlægger, hvordan der må

Læs mere

ASSENS KOMMUNE LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ. Lokalplan nr. O.75. For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg.

ASSENS KOMMUNE LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ. Lokalplan nr. O.75. For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg. ASSENS KOMMUNE FREDENSVEJ GRØNNEVEJ VANDVÆRKSVEJ LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ Lokalplan nr. O.75 For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg. 1 Lokalplan nr. 0.75 For et boligområde ved teglværksvej,

Læs mere

Lokalplan nr For et boligområde ved "Toftevænget", Ikast by. Ikast Kommune

Lokalplan nr For et boligområde ved Toftevænget, Ikast by. Ikast Kommune Lokalplan nr. 127 For et boligområde ved "Toftevænget", Ikast by. Ikast Kommune Lokalplan nr. 127 For et boligområde ved 'Toftevænget" Ikast by, Ikast kommune Ikast Kommune Oktober 2002 Titel Lokalplan

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE. Tillæg til kommuneplan og Lokalplan nr. 46. for et område syd for Røddingvej

VAMDRUP KOMMUNE. Tillæg til kommuneplan og Lokalplan nr. 46. for et område syd for Røddingvej VAMDRUP KOMMUNE G S3Q.0 O"* ti":- M,»«, ro CM UJ»" - CM O O SØHOLM ARKJTEKTERNE PAR, NØRREGADE 11, 7100 VEJLE PERSPEKTIV SET FRA HAVEN Tillæg til kommuneplan 1997-2008 Anmelder: og Lokalplan nr. 46 for

Læs mere

LOKALPLAN NR. 102 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED STAVSHEDEVEJEN 10

LOKALPLAN NR. 102 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED STAVSHEDEVEJEN 10 LOKALPLAN NR. 102 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED STAVSHEDEVEJEN 10 Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en

Læs mere

Om kommune- og lokalplaner

Om kommune- og lokalplaner Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som omfatter hele kommunen. Den fastlægger i grove træk, hvor der skal være boliger, erhverv, butikscentre, grønne områder osv. Kommuneplan

Læs mere

Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej

Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej SKOVSGÅRSVEJ BRENELSIG Fremlagt fra den 10.11.2004 til den 05.01.2005 Endelig vedtaget den 02.02.2005 Hals Kommune :: 7.25 http://www.halskom.dk/dk/planer_visioner/find_planen/lokalplaner/725.htm?mode=...

Læs mere

Vejle Kommune Teknisk Forvaltning. Juni 1991. LOKALPLAN NR. 112 for et erhvervsområde ved motorvejen syd for Danmarks Transport Center.

Vejle Kommune Teknisk Forvaltning. Juni 1991. LOKALPLAN NR. 112 for et erhvervsområde ved motorvejen syd for Danmarks Transport Center. Vejle Kommune Teknisk Forvaltning Juni 1991 LOKALPLAN NR. 112 for et erhvervsområde ved motorvejen syd for Danmarks Transport Center. VEJLE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING Februar 1991 Lokalpian nr. 112 for

Læs mere

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer.

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer. Lokalplan nr. 14.2. For et boligområde i Uvelse (Lystrupgård) REDEGØRELSE Lokalplanens formål: Det er lokalplanens formål i overensstemmelse med kommuneplanen at fastlægge retningslinier for en bebyggelsesog

Læs mere

Boligområde Erikstrup. . Store-Heddinge

Boligområde Erikstrup. . Store-Heddinge Boligområde Erikstrup. Store-Heddinge STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 40. Lokalplan for boligområde Erikstrup i Store-Heddinge. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens område og formål Lokalplanens indhold Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 66 STEMPFXMÆRKE FOR ET OMRADE TIL SALGS- OG UDSTILLINGSPRÆGET VIRKSOMHED HERUNDER MOTEL/CAFETERIA. RETTEN l '1REMAA

LOKALPLAN NR. 66 STEMPFXMÆRKE FOR ET OMRADE TIL SALGS- OG UDSTILLINGSPRÆGET VIRKSOMHED HERUNDER MOTEL/CAFETERIA. RETTEN l '1REMAA e STEMPFXMÆRKE RETTEN l '1REMAA KUN GYLOKJT M 0 AFSTtMPUNG AF OOMM ftkonto«ets lcass KONTf»OLAPFA«AT B 263523 GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR. 66 FOR ET OMRADE TIL SALGS- OG UDSTILLINGSPRÆGET VIRKSOMHED HERUNDER

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 7 Lokalplan nr. 41 Fjernvarmeanlæg i Nordby

Kommuneplantillæg nr. 7 Lokalplan nr. 41 Fjernvarmeanlæg i Nordby Kommuneplantillæg nr. 7 Lokalplan nr. 41 Fjernvarmeanlæg i Nordby REDEGØRELSE Samsø er af Energiministeriet udnævnt til Danmarks Vedvarende EneriØ i 1997. Målsætningen er, at Samsø på sigt skal blive selvforsynende

Læs mere

Indholdsfortegnelse. side

Indholdsfortegnelse. side 0 Indholdsfortegnelse side Forord... 2 BESTEMMELSER... 3 Lokalplanens formål... 3 Afgrænsning... 3 Område og zonestatus... 3 Områdets anvendelse... 4 Udstykning... 4 Vej og stiforhold... 4 Bebyggelsens

Læs mere

LOKALPLAN NR. B 51.30.01

LOKALPLAN NR. B 51.30.01 LOKALPLAN NR. B 51.30.01 FOR DØGNINSTITUTION PÅ FRØRUPVEJ 34A ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2002 2 Indholdsfortegnelse Lokalplan nr. B 51.30.01 Lokalplanens redegørelse. Side Lokalplanens baggrund

Læs mere

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted HOLSTED KOMMUNE Del af centerområde ved torvet i Holsted Holsted Kommune Side 1 del af centerområde ved torvet i Holsted. Udarbejdet af Teknisk afdeling, Holsted Kommune. Godkendelsesdatoer: Vedtaget af

Læs mere

Lokalplan Forslag. Erhvervsområde ved Auningvej i Nørager TEKNIK OG MILJØ

Lokalplan Forslag. Erhvervsområde ved Auningvej i Nørager TEKNIK OG MILJØ TEKNIK OG MILJØ Forslag Lokalplan 023-707 Erhvervsområde ved Auningvej i Nørager Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk INDLEDNING Vejledning Lokalplanen er opdelt i en

Læs mere

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2 ÆRØ KOMMUNE Forslag til lokalplan nr. 19-9 ejendommen Søby Nørremarksvej 2 Kommuneplantillæg nr. 1 Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune Forord til lokalplanen Denne lokalplan omfatter ejendommen Søby

Læs mere

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø I Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej Lokalplan 81B Ældrecentret i Hvalsø Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de

Læs mere

LOKALPLAN 2.12 Klitmøller

LOKALPLAN 2.12 Klitmøller ^P LOKALPLAN 2.12 Klitmøller Sommerhusområde ved Kræn Tækkersvej Januar 1991. Fremlagt til offentlig debat i perioden 10.10. - 5.12.1990 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse for lokalplanen Lokalplanområdets

Læs mere