Krabber i Vestgrønland. 1. Sammendrag af rådgivningen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Krabber i Vestgrønland. 1. Sammendrag af rådgivningen"

Transkript

1 Krabber i Vestgrønland Baggrund Fiskeriet efter krabber i de kystnære områder begyndte i Disko Bugt og ved Sisimiut i midten af 1990 erne, og er siden udvidet til området fra Kap Farvel i syd til Upernavik i nord. I 1999 startede fiskeriet i de udenskærs områder, og fiskeriet har siden primært været koncentreret i Holsteinsborg Dyb ved Sisimiut, og i området mellem Nuuk og Paamiut. De samlede krabbefangster og fastsatte kvoter i perioden er vist i Figur 1. Siden 1997 har der været udført biologiske undersøgelser i to kystnære områder; i Disko Bugt og ved Sisimiut. I 1999 påbegyndtes undersøgelser i udenskærsområdet ved Sisimiut, og fra 2003 blev undersøgelserne udvidet til strækningen fra Maniitsoq til Nuuk- Paamiut. Figur 1. Fangster for krabbefiskeriet fra 1996 til 2007 i tons (baseret på landings eller logbogsdata fra indenskærs og udenskærs flåde)*data fra 2007 er foreløbige. 1. Sammendrag af rådgivningen Der foreligger ingen forvaltningsmål for krabberessourcen, men siden 2004 har GN s rådgivning haft til formål at standse de nedadgående tendenser i krabbebestanden. De anbefalede fangstniveauer for 2008 er stort set uændrede i forhold til 2007 (Tabel 6), bortset fra Disko Bugt hvor kvoten anbefales reduceret til 1500 tons (tidligere rådgivning 1800 tons). Bestanden udenskærs ved Sisimiut og Maniitsoq vurderes fortsat at være på et lavt niveau, og det anbefales derfor, at områderne fortsat holdes lukket for fiskeri i De fastsatte kriterier for rekruttering og fangstrater fra biologiske undersøgelser i udenskærsområdet ved Sisimiut er endnu ikke er opfyldt. Undersøgelserne viser endvidere, at bestanden er koncentreret i mindre områder sammenlignet med tidligere år. Det skal pointeres, at bestanden i alle områder fortsat er på et lavt niveau. De anbefalede fangstniveauer forventes ikke at bidrage til en forbedring af bestanden, men kun forhindre yderligere reduktion. Hvis der ønskes en genopbygning af bestanden og på sigt øgede fangstrater kræves det, at fangstniveauet reduceres yderligere for at give bestanden mulighed for vækst. I Sisimiut og Disko Bugt viser de biologiske undersøgelser, at fangsterne består af mere end 60% bløde- og nyskallede krabber. Dette indikerer et højt fiskeritryk og at fiskeriet primært baseres på nye rekrutter. Fiskeriet er derfor følsomt overfor svingninger i rekruttering. GN anbefaler, at der indføres en generel fiskerisæson fra ultimo marts til medio juli for samtlige forvaltningsområder. Dels vil en fiskerisæson sikre rekruttering til bestanden, dels reducere udsmid og dødelighed og dermed sikre en mere hensigtsmæssig udnyttelse af ressourcen. Rådgivningen er udarbejdet for hvert forvaltningsområde i en inden- og udenskærs del og baseret på analyse af de biologiske undersøgelser samt analyser af logbøger. Nærværende notat er et sammendrag af bestandsstatus rapporten. For detaljeret gennemgang af samtlige resultater, henvises til rapporten: Assessment of Snow Crab in West Greenland. 1

2 CPUE (kg/tejne) CPUE (kg/tejne) 2. Disko Bugt Tabel 1. Fangst, fangstrater og indsats i Disko Bugt indenskærs og udenskærs fra * Foreløbige data for 2007 dækker s fiskeri fra marts til primo september. Indenskærs Disko Bugt: Fangst og indsats har været faldende siden Totalfangsten på 1134 tons i 2006 (Tabel 1) er den laveste i tids serien og kvoten på tons blev ikke fisket. De kommercielle fangstrater lå i 2006 på samme niveau som i Dette kan skyldes en markant reduktion i indsats. De biologiske undersøgelser i 2007 viser, at fangstraten i det sydlige område er øget til 4 kg/tejne (Figur 2). Fangstraten i det nordlige område er faldet til 4.4 kg/tejne. Fangstraterne ligger over middelværdien for reference perioden i det sydlige område, men under i det nordlige område. Disko Bugt / Sydlig omr. Disko Bugt / Nordlig omr CPUE Gennemsnitlig CPUE i reference perioden CPUE Gennemsnitlig CPUE i reference perioden Figur 2. Udvikling i fangstraten (CPUE målt i kg per tejne) fra de biologiske undersøgelser i undersøgelsesområderne i Disko Bugten fra 1997 til 2007 samt middelværdien fra referenceperioden

3 Procent Procent Antal (antal pr tejne) Antal (antal pr tejne) Disko Bugt / Sydlig omr. Disko Bugt / Nordlig omr Ado-1: mm CW Ado-1: mm CW Figur 3. Udvikling i antallet af pubertetshanner (antal/tejne) mellem mm (Ado-1) i det nordlige og sydlige områdei Disko Bugt fra 2000 til Skjoldkondition, Voksne hanner > 100 mm CW, Disko Bugt, sydlig omr. Skjoldkondition, Voksne hanner > 100 mm CW, Disko Bay, nordlig omr 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% SC5 SC4 SC3 SC2 SC1 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% SC5 SC4 SC3 SC2 SC Figur 4. Skjoldkonditionen af voksne hanner (procent) større end mindstemålet 100 mm CW i undersøgelsesområder 1 og 2 i Disko Bugt fra 1998 til De biologiske undersøgelser fra 2007 indikerer, at rekruttering til den fiskbare biomasse vil være lav i nær fremtid i det nordlige område (Figur 3), hvorimod rekrutteringen er øget i det sydlige område. Fangsten af bløde- og nyskallede voksne hanner har været stigende siden I 2007 er der registreret 70% bløde og nyskallede krabber i det nordlige område og ca. 60 % i sydlige område (Figur 4). Status indenskærs Disko Bugt: Bestanden viser tegn på forbedringer i det sydlige område. I det nordlige område har rekrutteringen været faldende siden Der er indikationer på, at bestanden i dette område 3

4 befinder sig på et lavt niveau og lave værdier for rekruttering gennem flere år giver anledning til bekymring. Den relativ store andel af bløde- og nyskallede krabber samt få gamle krabber indikerer et højt fiskeritryk. Rådgivning indenskærs Disko Bugt: Bestanden viser tegn forbedringer i det sydlige område, men nedadgående tendenser i det nordlige område. GN rådgiver at fangstniveauet i 2008 ikke overstiger 1500 tons, fordelt med 300 tons i den sydlige del, 300 tons i den nordlige del af Disko Bugt samt 900 tons i Vaigat. Rådgivningen for 2007 var på 1800 tons. For at få spredt fiskeritrykket i Disko Bugt bør området inddeles i 3 forvaltningsområder, bestående af Disko Bugt sydlig del, Disko Bugt nordlig del og Vaigat. Status udenskærs Disko Bugt: Fangsterne udenskærs har ligget mellem tons siden Fangstraterne har i samme periode varieret mellem kg/tejne. Rekrutteringen til bestanden er ukendt idet der ikke foretages biologiske undersøgelser i området. Rådgivning udenskærs Disko Bugt: Der foreligger ingen resultater fra biologiske undersøgelser. GN rådgiver, at fangstniveauet i 2008 ikke overstiger 130 tons. Dette er samme rådgivning som for Specielle bemærkninger: De samlede fangster lå på det laveste niveau siden fiskeriets start og kvoten blev ikke opfisket i Sammenholdt med de nedadgående tendenser i det nordlige område, giver disse observationer anledning til bekymring. 3. Sisimiut Tabel 2. Fangst, fangstrater og indsats i Sisimiut indenskærs og udenskærs fra * Foreløbige data for kun meget få data. Indenskærs Sisimiut: Fangst og indsats har været faldende siden I 2006 lå fangstniveauet på 725 tons (Tabel 2). Fangstraterne er øget fra 3.7 kg/tejne i 2003 til 8.3 kg/tejne i Disse er primært opretholdt ved, at fiskeriet har koncentreret indsatsen til mindre områder i det traditionelle fiskeriområde og samtidig flyttet til to nye fiskeriområder nord for Sisimiut. Data fra 2006 viser at 62% af den samlede fangst er baseret på fangster fra området omkring basis-linien ved Holsteinsborg Dyb. Biologiske undersøgelser indikerer, at bestanden har været faldende fra 2001 til 2004 (Figur 5). I 2007 er fangstraten fra de biologiske undersøgelser beregnet til 4.6 kg/tejne og øget i forhold til de to forgående år. Niveauet ligger fortsat under middel (5.8 kg per tejne) for reference perioden 1999 til

5 Figur 5. Udvikling i fangstraten (CPUE målt i antal kg per tejne) fra de biologiske undersøgelser i Sisimiut indenskærs fra 1997 til 2007 samt middelværdien fra referenceperioden Figur 7. Skjoldkonditionen af voksende hanner større end mindstemålet (100 mm CW) Sisimiut indenskærs fra 1998 til Andelen af af bløde- og nyskallede krabber steg fra 1998 til I 2007 var andelen af bløde- og nyskallede krabber på 58%, hvilket er sammen niveau som årene (Figur 7). Status indenskærs Sisimiut: De observerede fangstrater fra de biologiske undersøgelser indikerer, at bestanden fortsat er på et lavt niveau, men viser tegn på forbedringer i det traditionelle fiskeri område. Figur 6. Udvikling i antallet af pubertets hanner (antal per tejne) mellem mm (Ado-1) i Sisimiut indenskærs fra 2000 til Fra 2002 til 2004 har rekrutteringen været faldende og indekset lå frem til 2006 på et lavt niveau. I 2007 viser rekrutteringen tegn på fremgang og er øget til næsten samme niveau som i Rådgivning indenskærs Sisimiut: Med udgangspunkt i det ændrede fiskerimønster og resultaterne fra de biologiske undersøgelser, rådgiver GN derfor at fangstniveauet i 2008 ikke bør overstige 350 tons for det traditionelle fiskeriområde. Specielle bemærkninger: De øgede fangstrater i både fiskeriet og ved de biologiske undersøgelser, er opnået som følge af et ændret fiskerimønster i det traditionelle område og generelt faldende fangst og indsats fra fiskeriet siden I 2006 har fiskeriet i været faldende i Ndr. Isortoq og Ndr. Strømfjord. 5

6 Udenskærs Sisimiut: Fangst og indsats har været faldende siden 2002 (Tabel 2). Området har været lukket for fiskeri siden 2005, men blev genåbnet medio august I 2006 har der været fisket 200 tons og foreløbige data fra 2007, viser en fangst på 173 tons. Det antages at fangstniveauet for 2007 vil være højere, som følge af en kvote på 350 tons for området. De biologiske undersøgelser indikerer et markant fald i bestanden fra 2001, hvor fangsten pr tejne faldt til et historisk lavt niveau på 0.6 kg/tejne i 2004 (Figur 8). Siden er fangsten per tejne øget til 5.6 kg/tejne i 2007, men er fortsat under middelværdien for reference perioden (10 kg/tejne). Figur 9. Udvikling i antallet af pubertets hanner (antal per tejne) mellem mm (Ado-1) i Sisimiut udenskærs fra 2000 til Fangsten af bløde- og nyskallede voksne hanner har været stigende frem til 2004, hvor der i samme periode har været et højt fiskeritryk. Andelen af bløde og nyskallede krabber er siden faldet til 49% (Figur 10), samtidig med et faldende fiskeritryk.. Figur 8. Udvikling i fangstraten (CPUE målt i kg per tejne) fra de biologiske undersøgelser i Sisimiut udenskærs fra 1999 til Rekrutteringen er i 2007 reduceret i forhold til 2006 og ligger på samme niveau som observeret i 2005 (Figur 9). Figur 10. Skjoldkonditionen af voksende hanner (procent) større end mindstemålet (100 mm CW) Sisimiut udenskærs fra 1997 til Status udenskærs Sisimiut: Bestanden viser tegn på forbedringer, men rekruttering er stadigvæk på et lavt niveau, hvilket giver anledning til bekymring. 6

7 Rådgivning udenskærs Sisimiut: Bestanden vurderes fortsat at være på et lavt niveau og det anbefales derfor, at området fortsat holdes lukket for fiskeri i Der bør udover de fastsatte genåbningskriterier endvidere udarbejdes en handlingsplan for genopbygning af ressourcen og genåbning af fiskeriet. Specielle bemærkninger GN har i samarbejde med KNAPK udarbejdet følgende genåbningskriterier: Gennemsnitlig CPUE på 6 (kg/tejne) i hele området, baseret på data fra logbøger og de biologiske undersøgelser. Gennemsnitlig skjoldbredde på 115 mm for hanner store end mindstemålet. Rekrutteingsindeks på 2 krabber per tejne, baseret på de biologiske undersøgelser. (Ado-1; mmCW). Der må maksimalt være 50% bløde og nyskallede hankrabber i såvel de kommercielle som de biologiske fangster. Det fastsatte kriterium for rekruttering og fangstrater fra survey er endnu ikke er opfyldt. De biologiske undersøgelser viser endvidere at bestanden er koncentreret i mindre områder sammenlignet med tidligere år. GN anbefaler derfor fortsat at området holdes lukket i Maniitsoq Tabel 3 Fangst, fangstrater og indsats i Maniitsoq-Kangaamiut indenskærs og udenskærs fra *Foreløbige data - kun få tilgængelige data fra Status indenskærs Maniitsoq: Fangsten faldt fra tons i 2002 til under 100 tons i 2003 og har siden ligget på et lavt niveau (Tabel 3). Frem til 2004 er fangstraterne faldet til 2.8 kg/tejne, men steg igen i 2005 til 4.3 kg/tejne, hvilket er samme niveau som for Rekrutteringen til bestanden er ukendt, idet der ikke foretages biologiske undersøgelser i området. Rådgivning indenskærs Maniitsoq: Grundet manglende biologiske undersøgelser og få fangstoplysninger, er det ikke muligt at rådgive et fangstniveau. Status udenskærs Maniitsoq: Fra 2001 til 2004 faldt fangsterne fra 800 tons til 38 tons. Fangstraterne faldt i samme periode fra 5 til 1.9 kg/tejne. Området har været lukket siden 2005, og fangstniveauet har i 2005 og 2006 ligget på ca. 12 tons. I 2007 viser foreløbige data fangster på 143 tons. Fangstraterne i de biologiske undersøgelser i 2003 og 2005 var henholdsvis 1.2 kg og 0.8 kg/tejne. I 2006 var fangstraten øget til 4.2 kg/tejne. Samtidig steg rekrutteringen fra 0.2 krabber/tejne i 2005 til 2 krabber/tejne i

8 De biologiske undersøgelser i 2006 inddrager nye områder og forøgelsen i fangstrater og rekruttering afspejler disse ændringer og ikke en forbedring i bestanden. Grundet tekniske problemer med undersøgelsesskibet Adolf Jensen, har der ikke været foretaget biologiske undersøgelser i Instituttet kan derfor ikke rådgive nyt. Rådgivning udenskærs Maniitsoq: Ressourcen befinder sig stadig på et lavt niveau. Det anbefales fortsat at området holdes lukket for fiskeri. Der bør endvidere udarbejdes en handlingsplan for genopbygning af ressourcen og genåbning af fiskeriet. 5. Nuuk - Paamiut Tabel 4. Fangst, fangstrater og indsats i Nuuk-Paamiut indenskærs og udenskærs fra *Foreløbige data for 2007,dækkende januar til ultimo juni. Status indenskærs Nuuk-Paamiut: Fangsten har siden 2002 været faldende fra tons til 199 tons i Fangstraterne viste en markant forøgelse fra 4,2 kg/tejne i 2004 til 8.5 kg/tejne i 2005, men faldt til 6.9 kg/tejne i Rekrutteringen til bestanden er ukendt. Rådgivning indenskærs Nuuk-Paamiut: Fiskeridata indikerer at bestanden er uændret, men fortolkningen af data er usikker fordi fiskeriindsatsen er faldet til et meget lavt niveau. GN anbefaler derfor et fangstniveau på 700 tons, hvilket er uændret siden Udenskærs Nuuk-Paamiut: Fangstrater indikerer at biomassen har været stigende fra 2002 og frem til 2005 med fangstrater på 8.1 kg/tejne. I 2006 er der observeret et fald i fangstraten til 6.9 kg/tejne. Foreløbige data indikerer, at fangstniveauet for 2007 forventes at være lavere end i Figur 11. Udvikling i fangstraten (CPUE målt i kg per tejne) fra de biologiske undersøgelser i Nuuk-Paamiut udenskærs fra 2002 til Resultaterne fra de biologiske undersøgelser viser tegn på forbedringer i bestanden fra 2004 til 2006 (Figur 11). Der er registreret en stigning i rekrutteringen i 2006 (Figur 12), men denne forøgelse er kun registreret i et enkelt underområde. 8

9 Figur 12. Antal pubertetshanner (antal per tejne) mellem mm (Ado-1) i Nuuk-Paamiut fra 2002 til Andelen af bløde/nyskallede krabber i de biologiske undersøgelser har været stigende frem til 2005, hvor niveauet udgjorde ca. 60% (Figur 12). I 2006 er andelen af disse krabber faldet til 50%, primært forårsaget af en lav rekruttering specielt i underområdet Frederikshåb-Ravns Dyb. Figur 13. Skjoldkonditionen af voksende hanner (procent) større end mindstemålet (100 mm CW) Nuuk-Paamiut udenskærs fra 2002 til Status udenskærs Nuuk-Paamiut: Der har ikke været foretaget biologiske undersøgelser i Fortolkningen af data fra logbøgerne er usikker, idet fiskeriindsatsen er faldet til et lavt niveau i 2006 og Det er uvist om dette er et udtryk for en reduktion i bestanden eller om fiskeriet har skiftet over til andre fisk og skaldyr. Rådgivning udenskærs Nuuk-Paamiut: GN har ikke foretaget undersøgelser i GN anbefaler at fangstniveauet i 2008 ikke bør overstige tons, hvilket er uændret i forhold til rådgivning for Specielle bemærkninger: Grundet tekniske problemer med undersøgelsesskibet Adolf Jensen, har der ikke været foretaget biologiske undersøgelser i Instituttet kan derfor ikke rådgive nyt. 9

10 6. Generelle kommentarer Det er vigtigt at bemærke, at de anbefalede fangstniveauer ikke forventes at bidrage til opbygning af bestanden, men vil blot sikre at ressourcen ikke reduceres yderligere. GN anbefaler derfor, at der udarbejdes forvaltningsplaner for samtlige forvaltningsområder, hvori der blandt andet tages stilling til om der ønsker vækst i bestanden og på sigt et bedre fiskeri. GN anbefaler, at der indføres en general fiskerisæson fra ultimo marts til medio juli for samtlige forvaltningsområder. Dels vil en fiskerisæson sikre rekrutteringen til bestanden, dels reducere udsmid og dødelighed og dermed sikre en mere hensigtsmæssig udnyttelse af ressourcen (kilde: FRCC, Strategic conservation framework for Atlantic Snow Crab). Resultater fra mærkningsforsøg foretaget i de kystnære og udenskærs områder ved Sisimiut viser, at krabberne er stationære, idet 80% er blevet genfanget mindre end 10 km fra, hvor de blev udsat. Af de krabber, der er mærket, er ca. 30% af mærkerne kommet retur. Dette indikerer et højt fiskeritryk i områderne. I forvaltning af krabberessourcerne er det vigtige at tage i betragtning, at krabber ikke vandrer over store afstande. Fiskeriet bør derfor spredes over de enkelte områder for at undgå lokal overfiskning. Under de biologiske undersøgelser, samt i det kommercielle fiskeri er der observeret krabber med BCD, Bitter Crab Disease i området ved Sisimiut og i Disko Bugt. Forekomsten af BCD er fortsat ukendt, men forekomsten af inficerede krabber synes at være svingende fra år til år. Forekomst af BCD er medvirkende til øget dødelighed i bestanden og heraf faldende rekruttering. Krabberådgivningen er udarbejdet af Grønlands Naturinstitut, kvalitetssikret og evalueret i samråd med krabbebiologer fra Department Fisheries and Oceans i Quebec og Newfoundland, Canada. Tabel 6. Rådgivning af fangstniveauer i 2008 for de enkelte forvaltningsområder. Områder Rådgivning indenskærs 2008 Rådgivning udenskærs 2008 Fangst i tons 2006 indenskærs Fangst i tons 2006 undenskærs Disko Bugt 1, , Sisimiut 350 Fortsat lukket Maniitsoq Ingen Fortsat lukket Nuuk-Paamiut 700 1, Rådgivning/fangster i alt 2,550 1,730 1,992 1,313 10

Bestandsundersøgelse af krabben Chionoecetes opilio i Sydgrønland sept. - okt. 1998

Bestandsundersøgelse af krabben Chionoecetes opilio i Sydgrønland sept. - okt. 1998 Bestandsundersøgelse af krabben Chionoecetes opilio i Sydgrønland sept. - okt. 1998 Teknisk rapport nr. 14, marts Pinngortitaleriffik, Grønlands Naturinstitut 1 Titel: Bestandsundersøgelse af krabben Chionoecetes

Læs mere

Høringssvar angående forhøjelse af kvoten for narhvalbestanden i Melville Bugt i 2014, samt svar til spørgsmål angående hvid- og narhvalbestande.

Høringssvar angående forhøjelse af kvoten for narhvalbestanden i Melville Bugt i 2014, samt svar til spørgsmål angående hvid- og narhvalbestande. PINNGORTITALERIFFIK GRØNLANDS NATURINSTITUT P.O.BOX 570, DK-3900 NUUK TEL (+299) 36 12 00 / FAX (+299) 36 12 12 Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug Afdelingen for Fangst og Jagt Kopi til: Departementet

Læs mere

PINNGORTITALERIFFIK GRØNLANDS NATURINSTITUT P.O.BOX 570, DK-3900 NUUK TEL (+299) 36 12 00 / FAX (+299) 36 12 12

PINNGORTITALERIFFIK GRØNLANDS NATURINSTITUT P.O.BOX 570, DK-3900 NUUK TEL (+299) 36 12 00 / FAX (+299) 36 12 12 PINNGORTITALERIFFIK GRØNLANDS NATURINSTITUT P.O.BOX 57, DK-39 NUUK TEL (+299) 36 12 / FAX (+299) 36 12 12 Til: Departementet for Fiskeri, Fangst & Landbrug Styrelse for Fiskeri, Fangst & Landbrug Departamentet

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0670 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0670 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0670 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Folketingets Europaudvalg København, Sagsnr.: 28928 Dok.nr.: 764850 FVM 361 Folketingets Europaudvalg har i skrivelse af 17.

Læs mere

Det meste af havet er fisketomt

Det meste af havet er fisketomt OVERBLIK januar 2014 Det meste af havet er fisketomt Der har i den offentlige debat været rejst en række spørgsmål vedr. fiskeriressourcerne i Grønland. Hvorfor er Grønlands fiskeriudbytte lavt i sammenligning

Læs mere

Turisme. Hotelovernatningsstatistikken 2002 2003:1. Færre overnattede på hoteller i 2002

Turisme. Hotelovernatningsstatistikken 2002 2003:1. Færre overnattede på hoteller i 2002 Turisme 2003:1 Hotelovernatningsstatistikken 2002 Færre overnattede på hoteller i 2002 Denne publikation indeholder statistik for overnatninger på landets hoteller, sømandshjem, højskoler og en levnedsmiddelskole

Læs mere

Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 27. marts 2012 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen

Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 27. marts 2012 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen J.nr. 2012-00193 Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 27. marts 2012 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen Deltagelse: Danmarks

Læs mere

GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S I NUUK 10. FEBRUAR 2014

GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S I NUUK 10. FEBRUAR 2014 GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S I NUUK 10. FEBRUAR 2014 Dagsordenens pkt. a: Beretning om selskabets virksomhed. I regnskabsåret 2012/2013, som sluttede den 30. september 2013, opnåede Royal Greenland

Læs mere

Erhverv. Iværksættere 2001 2003. Resultater fra et pilotprojekt. Rekvireret opgave August 2004. 1. Data om iværksætterkandidater

Erhverv. Iværksættere 2001 2003. Resultater fra et pilotprojekt. Rekvireret opgave August 2004. 1. Data om iværksætterkandidater Erhverv Rekvireret opgave August 2004 Iværksættere 2001 2003. Resultater fra et pilotprojekt Hermed bringes resultaterne fra et pilotprojekt om iværksættere, som oprindeligt blev aftalt mellem Sulisa A/S,

Læs mere

Grønlands økonomi i et bosætningsperspektiv (kronik)

Grønlands økonomi i et bosætningsperspektiv (kronik) Grønlands økonomi i et bosætningsperspektiv (kronik) Der foregår en gradvis og positiv udvikling i den ellers så fastlåste debat om bygderne. Dels en begyndende forståelse for, at der er en række byer,

Læs mere

De kommunale budgetter 2015

De kommunale budgetter 2015 Steffen Juul Krahn, Bo Panduro og Søren Hametner Pedersen De kommunale budgetter 2015 Begrænset budgetteret underskud for gennemsnitskommunen De kommunale budgetter 2015 Begrænset budgetteret underskud

Læs mere

Grønlands Naturinstituts handlingsplan for 2009-2012

Grønlands Naturinstituts handlingsplan for 2009-2012 Grønlands Naturinstituts handlingsplan for 2009-2012 Handlingsplanen angiver udviklingslinjer og indsatsområder for strategiperioden 2009-2012 for Naturinstituttets basisaktiviteter. Herunder præsenteres

Læs mere

Turisme. Turisme i perioden 1. okt. 2008-30. sep. 2013. Sammenfatning

Turisme. Turisme i perioden 1. okt. 2008-30. sep. 2013. Sammenfatning Turisme Turisme i perioden 1. okt. 2008-30. sep. 2013 Sammenfatning Færre flypassagerer Flere overnattende gæster Flere overnatninger Figur 1. Antallet af flypassagerer til Grønland er i sæsonen 1. oktober

Læs mere

Socialstatistik. Modtagere af offentlige Pensioner 2014

Socialstatistik. Modtagere af offentlige Pensioner 2014 Socialstatistik Modtagere af offentlige Pensioner 2014 Grundbeløb i december måned 2011-2014 Indhold 1. Indledning... 3 2. Modtagere af pensioner i december i årene 2011-2014... 4 3. Tilgang- og afgang

Læs mere

Rød Glente (Milvus milvus) i Danmark fra 2003 til 2008 Af Per Bomholt

Rød Glente (Milvus milvus) i Danmark fra 2003 til 2008 Af Per Bomholt Rød Glente (Milvus milvus) i Danmark fra 23 til 28 Af Per Bomholt Foto: Bente Holm-Petersen Marts 27 Den Røde Glente ynglede i 28 spredt i ung moræne landskaberne i Danmark. Bestanden andrager ca. 7 registrerede

Læs mere

Turisme. Turisme i perioden 1. okt. 2009-30. sep. 2014. Sammenfatning

Turisme. Turisme i perioden 1. okt. 2009-30. sep. 2014. Sammenfatning Turisme Turisme i perioden 1. okt. 2009-30. sep. 2014 Sammenfatning Færre flypassagerer Bopælslande Antallet af flypassagerer til Grønland er i sæsonen 1. oktober 2013-30. september 2014 faldet til 69.362

Læs mere

NOTAT. Folkeskolen afsluttende evaluering INAARUTAASUMIK NALILIINEQ AFSLUTTENDE EVALUERING. Vedr.: Folkeskolens landsdækkende afsluttende prøver 2014

NOTAT. Folkeskolen afsluttende evaluering INAARUTAASUMIK NALILIINEQ AFSLUTTENDE EVALUERING. Vedr.: Folkeskolens landsdækkende afsluttende prøver 2014 INAARUTAASUMIK NALILIINEQ AFSLUTTENDE EVALUERING NOTAT Ulloq/dato : 14. oktober 2014 Vedr.: Folkeskolens landsdækkende afsluttende prøver 2014 Folkeskolen afsluttende evaluering Dette notat giver en status

Læs mere

K T A. Der laves arbejdsgruppe-rapporter, p som bliver sendt til de rådgivende komiteer i Den rådgivende komite for fiskeriforvaltning-

K T A. Der laves arbejdsgruppe-rapporter, p som bliver sendt til de rådgivende komiteer i Den rådgivende komite for fiskeriforvaltning- 54 EU, diverse Internationale fiskerikommissioner og nationale regeringer beder hvert år Det Internationale Havundersøgelsesråd (ICES) om at give en status over fiskebestandene. Forvaltningen af de fleste

Læs mere

Forventet lønudvikling i den offentlige sektor

Forventet lønudvikling i den offentlige sektor 13-0542 - poul - 15.11.2013 Kontakt: Poul Pedersen - pp@ftf.dk Tlf.: 33 36 88 48 Forventet lønudvikling i den offentlige sektor Danmarks Statistik har offentliggjort lønudviklingen for 1. kvartal (februar)

Læs mere

Totale kvælstofbalancer på landsplan

Totale kvælstofbalancer på landsplan Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Danmarks JordbrugsForskning Baggrundsnotat til Vandmiljøplan II slutevaluering Totale kvælstofbalancer på landsplan Arne Kyllingsbæk Danmarks JordbrugsForskning

Læs mere

Kort redegørelse af TIMI ASIMI - midtvejsevaluering

Kort redegørelse af TIMI ASIMI - midtvejsevaluering TIMI ASIMI EVALUERING Kort redegørelse af TIMI ASIMI - midtvejsevaluering Efter 6 uger har de unge TIMI ASIMI deltagere taget store fremskridt både personligt som fysisk. TIMI ASIMI er nu snart halvejs

Læs mere

20 års løntilbageholdenhed er lig med 20 års lønulighed

20 års løntilbageholdenhed er lig med 20 års lønulighed års løntilbageholdenhed er lig med års lønulighed Lønudviklingen i Tyskland fra 199 til 1 har medført en stigende ulighed. Der er sket en tydelig forskydning mod flere lavtlønnede, og kun de rigeste har

Læs mere

Analyse. Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne. 26. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne. 26. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 26. august 21 Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne Af Kristian Thor Jakobsen Ligestillingen i forhold til køn og uddannelse har gennemgået markant udvikling de seneste

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om fjernelse af hajfinner om bord på fartøjer. (forelagt af Kommissionen)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om fjernelse af hajfinner om bord på fartøjer. (forelagt af Kommissionen) KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 05.08.2002 KOM(2002) 449 endelig 2002/0198 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om fjernelse af hajfinner om bord på fartøjer (forelagt af Kommissionen)

Læs mere

Status for afstrømningsdata fra 2005 som benyttes i det Marine Modelkompleks.

Status for afstrømningsdata fra 2005 som benyttes i det Marine Modelkompleks. Status for afstrømningsdata fra 5 som benyttes i det Marine Modelkompleks. Lars Storm Jørgen Bendtsen Danmarks Miljøundersøgelser Status for afstrømningsdata fra 5 som benyttes i det Marine Modelkompleks.

Læs mere

Analyse fra Bisnode Credit

Analyse fra Bisnode Credit 2013 Danske virksomheders kreditværdighed Analyse fra Bisnode Credit BISNODE CREDIT A/S Adresse: Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk, Website: www.bisnode.com

Læs mere

Forskning i natur under forandring - for et samfund i udvikling

Forskning i natur under forandring - for et samfund i udvikling Forskning i natur under forandring - for et samfund i udvikling Strategiplan Grønlands Naturinstitut 2009-12 Forord Både kulturelt og økonomisk udgør udnyttelsen af de levende ressourcer selve livsnerven

Læs mere

Royal Greenland A/S. Halvårsrapport. 1. oktober 2013 31. marts 2014

Royal Greenland A/S. Halvårsrapport. 1. oktober 2013 31. marts 2014 Royal Greenland A/S Halvårsrapport 1. oktober 2013 31. marts 2014 Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse Side Royal Greenland øger kerneforretningen 3 Selskabets forventede udvikling 5 Hoved- og nøgletal for

Læs mere

Med kilde i Danmarks Statistik fremsendes vedhæftet følgende bilagsmateriale:

Med kilde i Danmarks Statistik fremsendes vedhæftet følgende bilagsmateriale: Maj 2010 Med kilde i Danmarks Statistik fremsendes vedhæftet følgende bilagsmateriale: Byggevirksomheden 1. kvartal 2010 Det samlede påbegyndte etageareal er faldet med 38 pct. i første kvartal 2010 sammenlignet

Læs mere

Ny fiskeriforvaltning i Skagerrak Discard-forbud. Hirtshals 14. september 2012

Ny fiskeriforvaltning i Skagerrak Discard-forbud. Hirtshals 14. september 2012 Ny fiskeriforvaltning i Skagerrak Discard-forbud Hirtshals 14. september 2012 Dagsorden: 1. Velkomst og baggrund 2. Status vigtige emner 3. Debat om forslaget 4. Tekniske regler 5. Hvad Danmarks Fiskeriforening

Læs mere

Turisme 29. december 2014

Turisme 29. december 2014 Turisme 29. december 2014 Turisme i perioden 1. okt. 2009-30. sep. 2014 Sammenfatning Færre flypassagerer Bopælslande Antallet af flypassagerer til Grønland er i sæsonen 1. oktober 2013-30. september 2014

Læs mere

Alkohol- og Narkotikarådet. Grønland

Alkohol- og Narkotikarådet. Grønland Peqqissutsimut Pitsaaliuinermullu Aqutsisoqarfik PAARISA Styrelsen for Sundhed og Forebyggelse PAARISA Box 1001 3900 Nuuk E-mail: Paarisa@nanoq.gl Alkohol- og Narkotikarådet i Grønland Årsberetning 2010

Læs mere

Projekt SMUK. Resumé slutrapport J.nr.7-311-38/48. Monika Gunderlund Sundhedsafdelingen

Projekt SMUK. Resumé slutrapport J.nr.7-311-38/48. Monika Gunderlund Sundhedsafdelingen Projekt SMUK Resumé slutrapport J.nr.7-311-38/48 Monika Gunderlund Sundhedsafdelingen Slutevaluering projekt SMUK (resumé) Side 2 Projektperiode: 01.09.2009 31.05.2012 Sundhedsstyrelsens satspulje: Vægttab

Læs mere

Svar på 36, stk. 1 spørgsmål til Landsstyret om tildeling af torskekvoter

Svar på 36, stk. 1 spørgsmål til Landsstyret om tildeling af torskekvoter NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Aalisarnermut Piniarnermut Nunalerinermullu Naalakkersuisoq Landsstyremedlem for Fiskeri, Fangst og Landbrug Landstingsmedlem Ane Hansen /HER Svar

Læs mere

Personaleomsætning. Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K

Personaleomsætning. Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK nr. 60 m a r ts 2012 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontakt: ams@fanet.dk Personaleomsætning

Læs mere

Analyse. Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? 11. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? 11. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 11. august 215 Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? Af Kristian Thor Jakobsen I andre vestlige lande har personerne med de allerhøjeste indkomster over de seneste

Læs mere

Analyse 3. oktober 2012

Analyse 3. oktober 2012 3. oktober 2012. Økonomiske konsekvenser af at lempe kravet til at genoptjene dagpenge Af Andreas Højbjerre Dagpengeperioden er fra 2013 afkortet fra 4 til 2 år. Samtidig blev kravet til hvor meget beskæftigelse,

Læs mere

Bygdernes betydning for Grønland. Kåre Hendriksen

Bygdernes betydning for Grønland. Kåre Hendriksen Bygdernes betydning for Grønland Kåre Hendriksen Forskning om bygderne Fortalte på Bygdeseminaret i Nuuk: Om bygderne i Nanortalik, Kangaatsiaq, Upernavik, Ammassalik (samt Qaqortoq og Narsaq) distrikter

Læs mere

Bekendtgørelse om realkreditforhold i Grønland

Bekendtgørelse om realkreditforhold i Grønland Bekendtgørelse nr. 825 af 7. oktober 2003 Bekendtgørelse om realkreditforhold i Grønland I medfør af 8, stk. 6, 12, stk. 1, 13, stk. 2, 16, 36, nr. 1 og 3 samt 39, stk. 2 og 3, i lov nr. 454 af 10. juni

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

Demografi og boligbehov frem mod 2040

Demografi og boligbehov frem mod 2040 Økonomisk Råd Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit Demografi og boligbehov frem mod 24 Teknisk baggrundsrapport 214-2 1 1.1 Sammenfatning Boligpolitikken står overfor store udfordringer i form af udpræget

Læs mere

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal 24. november 23 Af Frederik I. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 12 og Thomas V. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 18 Resumé: KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal De seneste indikatorer

Læs mere

Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia

Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia AFGØRELSE Sags nr. 2013-093392 30-10-2014 Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia A T U I S A R T O Q A R N E R M U T U N A M M I L L E Q A T I G I I N N E R M U L L U A Q U T S I S

Læs mere

Ulloq/Dato: J.nr.: Orientering til Landsstyret om Finansudvalgets beslutning på møde nr. 97 den 6. april 2004

Ulloq/Dato: J.nr.: Orientering til Landsstyret om Finansudvalgets beslutning på møde nr. 97 den 6. april 2004 Inatsisartut Aningaasaqarn e r m u t ataatsiniititaliaq Landstinget Finansudvalget Ulloq/Dato: 6. april 2004 Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender J.nr.: 01.31.06/04-00022 Orientering

Læs mere

Analyse 8. september 2014

Analyse 8. september 2014 8. september 2014 Børn med ikke-vestlig baggrund har klaret sig markant dårligere i den danske grundskole gennem de seneste ti år Af Kristian Thor Jakobsen og Katrine Marie Tofthøj Personer med ikke-vestlig

Læs mere

BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 2013

BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 2013 BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 213 1 Indholdsfortegnelse Resumé 3 Beskæftigelsen i finanssektoren 4 Penge- og realkreditinstitutter 4 Pension og forsikring 5 It-virksomheder tilknyttet finanssektoren 5 personaleomsætning

Læs mere

Mette Bjerrum Koch Nina Føns Johnsen Michael Davidsen Knud Juel. Statens Institut for Folkesundhed. Hjertekarsygdomme. i 2011

Mette Bjerrum Koch Nina Føns Johnsen Michael Davidsen Knud Juel. Statens Institut for Folkesundhed. Hjertekarsygdomme. i 2011 Mette Bjerrum Koch Nina Føns Johnsen Michael Davidsen Knud Juel Statens Institut for Folkesundhed Hjertekarsygdomme i 211 Incidens, prævalens og dødelighed samt udviklingen siden 22 Hjertekarsygdomme i

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET. om selektiviteten i trawlfiskeriet efter torsk i Østersøen

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET. om selektiviteten i trawlfiskeriet efter torsk i Østersøen KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.12.2008 KOM(2008) 870 endelig RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET om selektiviteten i trawlfiskeriet efter torsk i Østersøen RAPPORT FRA KOMMISSIONEN

Læs mere

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Konklusioner: Foreningernes samlede formue er vokset med knap 208 mia. kr. i 2004, og udgjorde ultimo året i alt knap 571 mia.

Læs mere

Royal Greenland A/S Årsrapport 2012/13

Royal Greenland A/S Årsrapport 2012/13 Royal Greenland A/S Årsrapport 2012/13 Generalforsamling, Nuuk 10. februar 2014 CEO Mikael Thinghuus Årets resultat Omsætningsfremgang trods lavere rejekvoter Resultatopgørelse 2010/11 2011/12 2012/13

Læs mere

Namminersorlutik Oqartussat Grønlands Selvstyre

Namminersorlutik Oqartussat Grønlands Selvstyre Namminersorlutik Oqartussat Grønlands Selvstyre Akileraartarnermut Aqutsisoqarfik Skattestyrelsen Cirkulære nr. 1 af 17. september 2012 Cirkulære om den skattemæssige behandling af fri bil. Indledende

Læs mere

VTU. Auto College. Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaundersøgelse. Uddannelser: Personvognsmekaniker Lastvognsmekaniker.

VTU. Auto College. Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaundersøgelse. Uddannelser: Personvognsmekaniker Lastvognsmekaniker. VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaundersøgelse Uddannelser: 71,0 77,6 62,4 Administration og information Rekruttering af elever 58,7 71,2 Skoleperiodernes indhold Motivation 72,4 72,1

Læs mere

Vestnordisk kvindekonference Kvinders position i Inatsisartut, det grønlandske parlament

Vestnordisk kvindekonference Kvinders position i Inatsisartut, det grønlandske parlament Vestnordisk kvindekonference Kvinders position i Inatsisartut, det grønlandske parlament MarieKathrine Poppel Ilisimatusarfik, Grønlands Universitet mkp@ii.uni.gl Grønland i verden - kort Introduktion

Læs mere

Låneanbefaling. Bolig. Markedsføringsmateriale. 8. juni 2012. Unikke lave renter: Et katalog af muligheder

Låneanbefaling. Bolig. Markedsføringsmateriale. 8. juni 2012. Unikke lave renter: Et katalog af muligheder Låneanbefaling Bolig Markedsføringsmateriale 8. juni 2012 Unikke lave renter: Et katalog af muligheder Det kan lyde som en forslidt frase, men renterne er historisk lave og lavere end langt de fleste nogensinde

Læs mere

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune - Virksomhedsbarometer For perioden Medio Oktober 2013 januar 2014 12. februar 2014 1 Indhold Indledning:... 3 Temperaturen på arbejdsmarkedet

Læs mere

Personer med ikke-vestlig baggrund bor i højere grad end tidligere i ejerboliger

Personer med ikke-vestlig baggrund bor i højere grad end tidligere i ejerboliger . maj 214 Personer med ikke-vestlig baggrund bor i højere grad end tidligere i ejerboliger Af Kristian Thor Jakobsen Personer fra ikke-vestlige lande har i de seneste 2 år udgjort en større og større del

Læs mere

Fokus på forsyning INVESTERING OG FINANSIERING 2. INVESTERING OG ALDER FIGUR 1 INVESTERINGER OG LEDNINGSNETTETS ALDER

Fokus på forsyning INVESTERING OG FINANSIERING 2. INVESTERING OG ALDER FIGUR 1 INVESTERINGER OG LEDNINGSNETTETS ALDER Gennemførte investeringer kr./solgt m3 INVESTERING OG FINANSIERING 1. BAGGRUND Mange spildevandselskaber forventer stigende investeringer i de kommende år. Konsulent firmaet SPERA har undersøgt 44 spildevandsselskabers

Læs mere

Danske virksomheders kreditværdighed

Danske virksomheders kreditværdighed 2014 Danske virksomheders kreditværdighed Analyse fra Bisnode Credit BISNODE CREDIT A/S Adresse: Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk, Website: www.bisnode.com

Læs mere

Et målrettet jobfradrag kan øge gevinsten ved at arbejde

Et målrettet jobfradrag kan øge gevinsten ved at arbejde Et målrettet jobfradrag kan øge gevinsten ved at arbejde Enlige forsørgere har ofte en mindre økonomisk gevinst ved at arbejde end andre grupper har, fordi en række målrettede ydelser som fx boligstøtte

Læs mere

nævnte hensættelser er regnskabsmæssige hensættelser

nævnte hensættelser er regnskabsmæssige hensættelser Oversigtsrapport for andelsboligforeningen Eksempel Købt gennem Boliga 2012-11-07 (nyeste regnskab: 2011) Side 1 af 1 plus forklaringer Information Ændring på 1 år Grafer over udvikling Status E E Dato

Læs mere

Kapitel 4. PROVOKEREDE ABORTER

Kapitel 4. PROVOKEREDE ABORTER Kapitel 4. PROVOKEREDE ABORTER Antallet af foretagne legale aborter steg fra 821 i 22 til 869 i 23. Abortraten pr 1. 15-49-årige kvinder var således 6,7. Antallet af aborter har gennem de sidste 15 år

Læs mere

Prisanalyse og prognose for de vigtigste fiskearter fra Grønland

Prisanalyse og prognose for de vigtigste fiskearter fra Grønland Prisanalyse og prognose for de vigtigste fiskearter fra Grønland Udført for Kalaallit Nunaanni Aalisartut Piniartullu Kattuffiat (KNAPK) af GEMBA Seafood Consulting A/S. Juni 2011 GEMBA Seafood Consulting

Læs mere

Rejseholdet - Grønland. Terapeutisk behandlingsindsats for voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen

Rejseholdet - Grønland. Terapeutisk behandlingsindsats for voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen Rejseholdet - Grønland Terapeutisk behandlingsindsats for voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen Lidt om mig Ivalu Nørreslet, cand.mag. fra Roskilde Universitet, Danmark AC-Fuldmægtig

Læs mere

Evaluering af minirundkørsler i Odense

Evaluering af minirundkørsler i Odense Før-og-efter uheldsstudie af fem 3-benede vigepligtskryds, der blev ombygget til minirundkørsler Søren Underlien Jensen Juni 2007 Forskerparken Scion-DTU Diplomvej, Bygning 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk

Læs mere

Danske virksomheders kreditværdighed

Danske virksomheders kreditværdighed December 2013 Danske virksomheders kreditværdighed Analyse fra Bisnode Credit BISNODE CREDIT A/S Adresse: Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk, Website: www.bisnode.com

Læs mere

Stærk fremgang i videnrådgiverbranchen

Stærk fremgang i videnrådgiverbranchen Stærk fremgang i videnrådgiverbranchen Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at videnrådgiverbranchen nu er på samme niveau som før finanskrisen. På trods af at tallene er foreløbige, viser de en markant

Læs mere

Forøgelse af ugentlig arbejdstid i den offentlige sektor 1

Forøgelse af ugentlig arbejdstid i den offentlige sektor 1 Forøgelse af ugentlig arbejdstid i den offentlige sektor 1 15. november 2011 Indledning I nærværende notat belyses effekten af et marginaleksperiment omhandlende forøgelse af arbejdstiden i den offentlige

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 3. kvartal Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00 Københavns Fondsbørs Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 09/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 mogens.asmund@sydbank.dk www.sydbank.dk

Læs mere

AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008: VENDING PÅ BOLIGMARKEDET

AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008: VENDING PÅ BOLIGMARKEDET 4. april 2008 Af Af Jakob Jakob Mølgård Mølgård og Martin og Martin Madsen Madsen (33 (33 55 77 55 18) 77 18) AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008: VENDING PÅ BOLIGMARKEDET Vi forventer en gradvis tilpasning

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK OKTOBER 2014

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK OKTOBER 2014 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK OKTOBER 2014 Center for Familiepleje / Videnscenter for Familiepleje Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Denne kvartalsstatistik

Læs mere

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune - Virksomhedsbarometer For perioden 1. januar 3. juni 214 18. august 214 1 Indledning: Jobcentret gennemfører løbende spørgeskemaundersøgelser

Læs mere

Samfundsøkonomisk cost-benefit-beregning

Samfundsøkonomisk cost-benefit-beregning Samfundsøkonomisk cost-benefit-beregning Rasmus Højbjerg Jacobsen CENTRE FOR ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH EN DEL AF COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL Program Hvem er jeg? Hvad er rationalet bag analyserne?

Læs mere

Bilag&2:&Interview&med&Thomas&Abildgaard&Bentsen&fra&BJMF&

Bilag&2:&Interview&med&Thomas&Abildgaard&Bentsen&fra&BJMF& Bilag&2:&Interview&med&Thomas&Abildgaard&Bentsen&fra&BJMF& Sted:BJMFslokaleriValby Tid:Mandag.20aprilklokken14.00 Tilstede:Josefine,SofiaogMarie Interviewer(I):Josefine Interviewperson(IP):ThomasAbildgaardBentsen

Læs mere

Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK

Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK I 2011 blev der registreret 810 fødsler (9 tvillinger, 1 trilling, 821 fødte). Dette svarer til en fødselsrate på 57,3 fødsler pr. 1.000 kvinder i alderen 15-49 år. I 2012 blev

Læs mere

Dyb krise i byggeriet ingen risiko for overophedning

Dyb krise i byggeriet ingen risiko for overophedning Dyb krise i byggeriet ingen risiko for overophedning Bygge- og anlægssektor befinder sig i en meget dyb krise. Byggeriets beskæftigelse er det seneste år faldet med hele 25. fuldtidspersoner, svarende

Læs mere

Thyborøn Kanal - etablering og opretholdelse af 10 m vanddybde

Thyborøn Kanal - etablering og opretholdelse af 10 m vanddybde Thyborøn Kanal - etablering og opretholdelse af 10 m vanddybde Bilag 2 (Teknisk notat: 13. dec. 2011) Refereres som: Knudsen, S.B., og Ingvardsen, S.M., 2011. Thyborøn kanal etablering og opretholdelse

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014. Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014. Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

NOTAT: bilag - Resultat af undersøgelse blandt sociale frivillige foreninger

NOTAT: bilag - Resultat af undersøgelse blandt sociale frivillige foreninger Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat Sagsnr. 197693 Brevid. 1262088 Ref. HELLES Dir. tlf. 46 31 31 50 helles@roskilde.dk NOTAT: bilag - Resultat af undersøgelse blandt sociale frivillige foreninger

Læs mere

FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse

FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse Primo marts 2014 afleverede eleverne fra Horsens og Hedensted kommuners 9. og 10. klasser deres ansøgning til

Læs mere

AFKAST LETSIKRING AF INDTÆGT VED PENSION. - ultimo august 2015

AFKAST LETSIKRING AF INDTÆGT VED PENSION. - ultimo august 2015 AFKAST LETSIKRING AF INDTÆGT VED PENSION - ultimo august 2015 Ultimo august 2015 har profiler med høj risiko givet det bedste afkast Afkast år til dato ultimo august År til pensionering 30 15 5 0 Profil

Læs mere

Profilmodel 2013 - Ungdomsuddannelser

Profilmodel 2013 - Ungdomsuddannelser Profilmodel 213 - Ungdomsuddannelser En fremskrivning af hvor stor en andel af en niende klasse årgang, der forventes at få mindst en ungdomsuddannelse Profilmodel 213 er en fremskrivning af, hvordan en

Læs mere

ORIENTERING OM SAGSBEHANDLINGSTIDER PÅ KOMMUNENS HJEMMESIDE

ORIENTERING OM SAGSBEHANDLINGSTIDER PÅ KOMMUNENS HJEMMESIDE ORIENTERING OM SAGSBEHANDLINGSTIDER PÅ KOMMUNENS HJEMMESIDE ENDELIG RAPPORT BORGERRÅDGIVERENS EGEN DRIFT-UNDERSØGELSER KØBENHAVNS KOMMUNE SIDE 2 ORIENTERING OM SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ KOMMUNENS HJEMMESIDE

Læs mere

Tech College Aalborg

Tech College Aalborg VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 2012 Via spørgeskemaundersøgelse Tech College Aalborg Colleger: College College College College College College College Style & Wellness College College Style & Wellness

Læs mere

Experian: Flere selskaber vendte underskud til overskud i 2011

Experian: Flere selskaber vendte underskud til overskud i 2011 Experian: Flere selskaber vendte underskud til overskud i 2011 December 2011 Experian har taget temperaturen på den finansielle styrke i dansk erhvervsliv ved at sammenholde selskabernes årsresultater

Læs mere

Notat vedr. af schweizerfranc i låneporteføljen

Notat vedr. af schweizerfranc i låneporteføljen Den 28. januar 2010 Notat vedr. af schweizerfranc i låneporteføljen Norddjurs Kommune har i øjeblikket et lån 1 i schweizerfranc 2 på ca. 87,9 mio. kr. (ekskl. evt. kurstab) ud af en samlet låneportefølje

Læs mere

Analyse fra Bisnode Credit

Analyse fra Bisnode Credit September 2013 Analyse af bygge- og anlægsbranchen i Danmark Analyse fra Bisnode Credit BISNODE CREDIT A/S Adresse: Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk,

Læs mere

Kontraktbilag 8 (præciseret) Retningslinjer vedr. tildeling

Kontraktbilag 8 (præciseret) Retningslinjer vedr. tildeling Kontraktbilag 8 (præciseret) Retningslinjer vedr. tildeling Rammeaftale 12.01 Nærværende bilag er gældende fra 14. september 2010. Bilaget erstatter tidligere Kontraktbilag 08 således at tildelinger foretaget

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs fusion af inddrivelsesområdet. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs fusion af inddrivelsesområdet. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs fusion af inddrivelsesområdet Februar 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om SKATs fusion af inddrivelsesområdet (beretning nr.

Læs mere

Grønlands Fiskerilicenskontrol Kalaallit Nunaanni Aalisarsinnaanermut Akuersissutinik Nakkutilliisoqarfik

Grønlands Fiskerilicenskontrol Kalaallit Nunaanni Aalisarsinnaanermut Akuersissutinik Nakkutilliisoqarfik GFLK Årsrapport 2013 Grønlands Fiskerilicenskontrol Kalaallit Nunaanni Aalisarsinnaanermut Akuersissutinik Nakkutilliisoqarfik ÅRSRAPPORT 2013 Indhold FORORD... 4 Kapitel 1.... 5 Erhvervsfiskeriet ved

Læs mere

FOKUS. Beskæftigelsesundersøgelse DEC 2014. NR. 1. I S S N 224 6-773 4

FOKUS. Beskæftigelsesundersøgelse DEC 2014. NR. 1. I S S N 224 6-773 4 FOKUS DEC 2014. NR. 1. I S S N 224 6-773 4 Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Kolofon Titel: FA FOKUS Forfatter: Seniorkonsulent Kirsten Lemming-Christensen Layout og opsætning: Grafisk designer Maja Pode

Læs mere

Nordvestskolen Frederiksberg den 24. oktober 2008 Blichersvej 121 B & H sags nr.: 281065 3000 Helsingør Att.: Teknisk serviceleder Svend Engelsen

Nordvestskolen Frederiksberg den 24. oktober 2008 Blichersvej 121 B & H sags nr.: 281065 3000 Helsingør Att.: Teknisk serviceleder Svend Engelsen Nordvestskolen Frederiksberg den 24. oktober 2008 Blichersvej 121 B & H sags nr.: 281065 3000 Helsingør Att.: Teknisk serviceleder Svend Engelsen Vedr.: Skimmelsvampe- og fugtundersøgelse i klasselokalerne

Læs mere

Folkeskolens afgangsprøve December 2010 Geografi Facitliste

Folkeskolens afgangsprøve December 2010 Geografi Facitliste Folkeskolens afgangsprøve December 2010 1/23 G4 Indledning På rejse fra Laos til Chile Opgavesættet omhandler enkelte lande rundt om i verden. Rejsen begynder i Laos i Sydøstasien. Den fortsætter til England

Læs mere

Samlevende med Pilunnguaq. Sammen har Nemo på 10 år og Paalu på 3 år.

Samlevende med Pilunnguaq. Sammen har Nemo på 10 år og Paalu på 3 år. C.V. Personlig information Navn: Niels Thomsen Adresse: Akinnguata Qaava 5 Telefon: +299 58 66 36 E-mail: nt@halibut.gl Fødselsdag: 18. August 1981. Familie: Interesser: Samlevende med Pilunnguaq. Sammen

Læs mere

Personaleledelse. Resume

Personaleledelse. Resume juni 2010 Personaleledelse Resume Kort afstand mellem top og bund, mindre formel ledelsesstil og højere grad af tillid præger oftere danske virksomheder end andre europæiske virksomheder, viser ny undersøgelse

Læs mere

Ledigheden på FTF-området - december 2013

Ledigheden på FTF-området - december 2013 09-1455 MELA/JEEI - 30.01.2014 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Ledigheden på FTF-området - december 2013 Den generelle ledighed er svagt faldende. En tendens, som har været gældende

Læs mere

Store forskelle i varmepriserne hvorfor?

Store forskelle i varmepriserne hvorfor? Store forskelle i varmepriserne hvorfor? Der er store prisforskelle på fjernvarme rundt om i landet. Energitilsynet analyserer her, hvordan brændselsvalg, beliggenhed i forhold kunderne, størrelse og ejerskab

Læs mere

pinngortitaleriffik grønlands naturinstitut ÅRSBERETNING 2008 Årsberetning 2008

pinngortitaleriffik grønlands naturinstitut ÅRSBERETNING 2008 Årsberetning 2008 pinngortitaleriffik grønlands naturinstitut Årsberetning 2008 indhold Forord... 3 Fagligt arbejde... 4 Center for Marinøkologi og Klimaeffekter... 4 Afdelingen for Fisk og Rejer... 11 Afdelingen for Pattedyr

Læs mere

Analyser af arbejdsmarkedstilknytning blandt skoleelever i Silkeborg Kommune, årgang 1993 og 1995.

Analyser af arbejdsmarkedstilknytning blandt skoleelever i Silkeborg Kommune, årgang 1993 og 1995. Udarbejdet for Skoleafdelingen i Silkeborg Kommune Analyser af arbejdsmarkedstilknytning blandt skoleelever i Silkeborg Kommune, årgang 1993 og 1995. Af Arbejdsmedicinsk Klinik Hospitalsenheden Vest -

Læs mere