Krabber i Vestgrønland. 1. Sammendrag af rådgivningen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Krabber i Vestgrønland. 1. Sammendrag af rådgivningen"

Transkript

1 Krabber i Vestgrønland Baggrund Fiskeriet efter krabber i de kystnære områder begyndte i Disko Bugt og ved Sisimiut i midten af 1990 erne, og er siden udvidet til området fra Kap Farvel i syd til Upernavik i nord. I 1999 startede fiskeriet i de udenskærs områder, og fiskeriet har siden primært været koncentreret i Holsteinsborg Dyb ved Sisimiut, og i området mellem Nuuk og Paamiut. De samlede krabbefangster og fastsatte kvoter i perioden er vist i Figur 1. Siden 1997 har der været udført biologiske undersøgelser i to kystnære områder; i Disko Bugt og ved Sisimiut. I 1999 påbegyndtes undersøgelser i udenskærsområdet ved Sisimiut, og fra 2003 blev undersøgelserne udvidet til strækningen fra Maniitsoq til Nuuk- Paamiut. Figur 1. Fangster for krabbefiskeriet fra 1996 til 2007 i tons (baseret på landings eller logbogsdata fra indenskærs og udenskærs flåde)*data fra 2007 er foreløbige. 1. Sammendrag af rådgivningen Der foreligger ingen forvaltningsmål for krabberessourcen, men siden 2004 har GN s rådgivning haft til formål at standse de nedadgående tendenser i krabbebestanden. De anbefalede fangstniveauer for 2008 er stort set uændrede i forhold til 2007 (Tabel 6), bortset fra Disko Bugt hvor kvoten anbefales reduceret til 1500 tons (tidligere rådgivning 1800 tons). Bestanden udenskærs ved Sisimiut og Maniitsoq vurderes fortsat at være på et lavt niveau, og det anbefales derfor, at områderne fortsat holdes lukket for fiskeri i De fastsatte kriterier for rekruttering og fangstrater fra biologiske undersøgelser i udenskærsområdet ved Sisimiut er endnu ikke er opfyldt. Undersøgelserne viser endvidere, at bestanden er koncentreret i mindre områder sammenlignet med tidligere år. Det skal pointeres, at bestanden i alle områder fortsat er på et lavt niveau. De anbefalede fangstniveauer forventes ikke at bidrage til en forbedring af bestanden, men kun forhindre yderligere reduktion. Hvis der ønskes en genopbygning af bestanden og på sigt øgede fangstrater kræves det, at fangstniveauet reduceres yderligere for at give bestanden mulighed for vækst. I Sisimiut og Disko Bugt viser de biologiske undersøgelser, at fangsterne består af mere end 60% bløde- og nyskallede krabber. Dette indikerer et højt fiskeritryk og at fiskeriet primært baseres på nye rekrutter. Fiskeriet er derfor følsomt overfor svingninger i rekruttering. GN anbefaler, at der indføres en generel fiskerisæson fra ultimo marts til medio juli for samtlige forvaltningsområder. Dels vil en fiskerisæson sikre rekruttering til bestanden, dels reducere udsmid og dødelighed og dermed sikre en mere hensigtsmæssig udnyttelse af ressourcen. Rådgivningen er udarbejdet for hvert forvaltningsområde i en inden- og udenskærs del og baseret på analyse af de biologiske undersøgelser samt analyser af logbøger. Nærværende notat er et sammendrag af bestandsstatus rapporten. For detaljeret gennemgang af samtlige resultater, henvises til rapporten: Assessment of Snow Crab in West Greenland. 1

2 CPUE (kg/tejne) CPUE (kg/tejne) 2. Disko Bugt Tabel 1. Fangst, fangstrater og indsats i Disko Bugt indenskærs og udenskærs fra * Foreløbige data for 2007 dækker s fiskeri fra marts til primo september. Indenskærs Disko Bugt: Fangst og indsats har været faldende siden Totalfangsten på 1134 tons i 2006 (Tabel 1) er den laveste i tids serien og kvoten på tons blev ikke fisket. De kommercielle fangstrater lå i 2006 på samme niveau som i Dette kan skyldes en markant reduktion i indsats. De biologiske undersøgelser i 2007 viser, at fangstraten i det sydlige område er øget til 4 kg/tejne (Figur 2). Fangstraten i det nordlige område er faldet til 4.4 kg/tejne. Fangstraterne ligger over middelværdien for reference perioden i det sydlige område, men under i det nordlige område. Disko Bugt / Sydlig omr. Disko Bugt / Nordlig omr CPUE Gennemsnitlig CPUE i reference perioden CPUE Gennemsnitlig CPUE i reference perioden Figur 2. Udvikling i fangstraten (CPUE målt i kg per tejne) fra de biologiske undersøgelser i undersøgelsesområderne i Disko Bugten fra 1997 til 2007 samt middelværdien fra referenceperioden

3 Procent Procent Antal (antal pr tejne) Antal (antal pr tejne) Disko Bugt / Sydlig omr. Disko Bugt / Nordlig omr Ado-1: mm CW Ado-1: mm CW Figur 3. Udvikling i antallet af pubertetshanner (antal/tejne) mellem mm (Ado-1) i det nordlige og sydlige områdei Disko Bugt fra 2000 til Skjoldkondition, Voksne hanner > 100 mm CW, Disko Bugt, sydlig omr. Skjoldkondition, Voksne hanner > 100 mm CW, Disko Bay, nordlig omr 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% SC5 SC4 SC3 SC2 SC1 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% SC5 SC4 SC3 SC2 SC Figur 4. Skjoldkonditionen af voksne hanner (procent) større end mindstemålet 100 mm CW i undersøgelsesområder 1 og 2 i Disko Bugt fra 1998 til De biologiske undersøgelser fra 2007 indikerer, at rekruttering til den fiskbare biomasse vil være lav i nær fremtid i det nordlige område (Figur 3), hvorimod rekrutteringen er øget i det sydlige område. Fangsten af bløde- og nyskallede voksne hanner har været stigende siden I 2007 er der registreret 70% bløde og nyskallede krabber i det nordlige område og ca. 60 % i sydlige område (Figur 4). Status indenskærs Disko Bugt: Bestanden viser tegn på forbedringer i det sydlige område. I det nordlige område har rekrutteringen været faldende siden Der er indikationer på, at bestanden i dette område 3

4 befinder sig på et lavt niveau og lave værdier for rekruttering gennem flere år giver anledning til bekymring. Den relativ store andel af bløde- og nyskallede krabber samt få gamle krabber indikerer et højt fiskeritryk. Rådgivning indenskærs Disko Bugt: Bestanden viser tegn forbedringer i det sydlige område, men nedadgående tendenser i det nordlige område. GN rådgiver at fangstniveauet i 2008 ikke overstiger 1500 tons, fordelt med 300 tons i den sydlige del, 300 tons i den nordlige del af Disko Bugt samt 900 tons i Vaigat. Rådgivningen for 2007 var på 1800 tons. For at få spredt fiskeritrykket i Disko Bugt bør området inddeles i 3 forvaltningsområder, bestående af Disko Bugt sydlig del, Disko Bugt nordlig del og Vaigat. Status udenskærs Disko Bugt: Fangsterne udenskærs har ligget mellem tons siden Fangstraterne har i samme periode varieret mellem kg/tejne. Rekrutteringen til bestanden er ukendt idet der ikke foretages biologiske undersøgelser i området. Rådgivning udenskærs Disko Bugt: Der foreligger ingen resultater fra biologiske undersøgelser. GN rådgiver, at fangstniveauet i 2008 ikke overstiger 130 tons. Dette er samme rådgivning som for Specielle bemærkninger: De samlede fangster lå på det laveste niveau siden fiskeriets start og kvoten blev ikke opfisket i Sammenholdt med de nedadgående tendenser i det nordlige område, giver disse observationer anledning til bekymring. 3. Sisimiut Tabel 2. Fangst, fangstrater og indsats i Sisimiut indenskærs og udenskærs fra * Foreløbige data for kun meget få data. Indenskærs Sisimiut: Fangst og indsats har været faldende siden I 2006 lå fangstniveauet på 725 tons (Tabel 2). Fangstraterne er øget fra 3.7 kg/tejne i 2003 til 8.3 kg/tejne i Disse er primært opretholdt ved, at fiskeriet har koncentreret indsatsen til mindre områder i det traditionelle fiskeriområde og samtidig flyttet til to nye fiskeriområder nord for Sisimiut. Data fra 2006 viser at 62% af den samlede fangst er baseret på fangster fra området omkring basis-linien ved Holsteinsborg Dyb. Biologiske undersøgelser indikerer, at bestanden har været faldende fra 2001 til 2004 (Figur 5). I 2007 er fangstraten fra de biologiske undersøgelser beregnet til 4.6 kg/tejne og øget i forhold til de to forgående år. Niveauet ligger fortsat under middel (5.8 kg per tejne) for reference perioden 1999 til

5 Figur 5. Udvikling i fangstraten (CPUE målt i antal kg per tejne) fra de biologiske undersøgelser i Sisimiut indenskærs fra 1997 til 2007 samt middelværdien fra referenceperioden Figur 7. Skjoldkonditionen af voksende hanner større end mindstemålet (100 mm CW) Sisimiut indenskærs fra 1998 til Andelen af af bløde- og nyskallede krabber steg fra 1998 til I 2007 var andelen af bløde- og nyskallede krabber på 58%, hvilket er sammen niveau som årene (Figur 7). Status indenskærs Sisimiut: De observerede fangstrater fra de biologiske undersøgelser indikerer, at bestanden fortsat er på et lavt niveau, men viser tegn på forbedringer i det traditionelle fiskeri område. Figur 6. Udvikling i antallet af pubertets hanner (antal per tejne) mellem mm (Ado-1) i Sisimiut indenskærs fra 2000 til Fra 2002 til 2004 har rekrutteringen været faldende og indekset lå frem til 2006 på et lavt niveau. I 2007 viser rekrutteringen tegn på fremgang og er øget til næsten samme niveau som i Rådgivning indenskærs Sisimiut: Med udgangspunkt i det ændrede fiskerimønster og resultaterne fra de biologiske undersøgelser, rådgiver GN derfor at fangstniveauet i 2008 ikke bør overstige 350 tons for det traditionelle fiskeriområde. Specielle bemærkninger: De øgede fangstrater i både fiskeriet og ved de biologiske undersøgelser, er opnået som følge af et ændret fiskerimønster i det traditionelle område og generelt faldende fangst og indsats fra fiskeriet siden I 2006 har fiskeriet i været faldende i Ndr. Isortoq og Ndr. Strømfjord. 5

6 Udenskærs Sisimiut: Fangst og indsats har været faldende siden 2002 (Tabel 2). Området har været lukket for fiskeri siden 2005, men blev genåbnet medio august I 2006 har der været fisket 200 tons og foreløbige data fra 2007, viser en fangst på 173 tons. Det antages at fangstniveauet for 2007 vil være højere, som følge af en kvote på 350 tons for området. De biologiske undersøgelser indikerer et markant fald i bestanden fra 2001, hvor fangsten pr tejne faldt til et historisk lavt niveau på 0.6 kg/tejne i 2004 (Figur 8). Siden er fangsten per tejne øget til 5.6 kg/tejne i 2007, men er fortsat under middelværdien for reference perioden (10 kg/tejne). Figur 9. Udvikling i antallet af pubertets hanner (antal per tejne) mellem mm (Ado-1) i Sisimiut udenskærs fra 2000 til Fangsten af bløde- og nyskallede voksne hanner har været stigende frem til 2004, hvor der i samme periode har været et højt fiskeritryk. Andelen af bløde og nyskallede krabber er siden faldet til 49% (Figur 10), samtidig med et faldende fiskeritryk.. Figur 8. Udvikling i fangstraten (CPUE målt i kg per tejne) fra de biologiske undersøgelser i Sisimiut udenskærs fra 1999 til Rekrutteringen er i 2007 reduceret i forhold til 2006 og ligger på samme niveau som observeret i 2005 (Figur 9). Figur 10. Skjoldkonditionen af voksende hanner (procent) større end mindstemålet (100 mm CW) Sisimiut udenskærs fra 1997 til Status udenskærs Sisimiut: Bestanden viser tegn på forbedringer, men rekruttering er stadigvæk på et lavt niveau, hvilket giver anledning til bekymring. 6

7 Rådgivning udenskærs Sisimiut: Bestanden vurderes fortsat at være på et lavt niveau og det anbefales derfor, at området fortsat holdes lukket for fiskeri i Der bør udover de fastsatte genåbningskriterier endvidere udarbejdes en handlingsplan for genopbygning af ressourcen og genåbning af fiskeriet. Specielle bemærkninger GN har i samarbejde med KNAPK udarbejdet følgende genåbningskriterier: Gennemsnitlig CPUE på 6 (kg/tejne) i hele området, baseret på data fra logbøger og de biologiske undersøgelser. Gennemsnitlig skjoldbredde på 115 mm for hanner store end mindstemålet. Rekrutteingsindeks på 2 krabber per tejne, baseret på de biologiske undersøgelser. (Ado-1; mmCW). Der må maksimalt være 50% bløde og nyskallede hankrabber i såvel de kommercielle som de biologiske fangster. Det fastsatte kriterium for rekruttering og fangstrater fra survey er endnu ikke er opfyldt. De biologiske undersøgelser viser endvidere at bestanden er koncentreret i mindre områder sammenlignet med tidligere år. GN anbefaler derfor fortsat at området holdes lukket i Maniitsoq Tabel 3 Fangst, fangstrater og indsats i Maniitsoq-Kangaamiut indenskærs og udenskærs fra *Foreløbige data - kun få tilgængelige data fra Status indenskærs Maniitsoq: Fangsten faldt fra tons i 2002 til under 100 tons i 2003 og har siden ligget på et lavt niveau (Tabel 3). Frem til 2004 er fangstraterne faldet til 2.8 kg/tejne, men steg igen i 2005 til 4.3 kg/tejne, hvilket er samme niveau som for Rekrutteringen til bestanden er ukendt, idet der ikke foretages biologiske undersøgelser i området. Rådgivning indenskærs Maniitsoq: Grundet manglende biologiske undersøgelser og få fangstoplysninger, er det ikke muligt at rådgive et fangstniveau. Status udenskærs Maniitsoq: Fra 2001 til 2004 faldt fangsterne fra 800 tons til 38 tons. Fangstraterne faldt i samme periode fra 5 til 1.9 kg/tejne. Området har været lukket siden 2005, og fangstniveauet har i 2005 og 2006 ligget på ca. 12 tons. I 2007 viser foreløbige data fangster på 143 tons. Fangstraterne i de biologiske undersøgelser i 2003 og 2005 var henholdsvis 1.2 kg og 0.8 kg/tejne. I 2006 var fangstraten øget til 4.2 kg/tejne. Samtidig steg rekrutteringen fra 0.2 krabber/tejne i 2005 til 2 krabber/tejne i

8 De biologiske undersøgelser i 2006 inddrager nye områder og forøgelsen i fangstrater og rekruttering afspejler disse ændringer og ikke en forbedring i bestanden. Grundet tekniske problemer med undersøgelsesskibet Adolf Jensen, har der ikke været foretaget biologiske undersøgelser i Instituttet kan derfor ikke rådgive nyt. Rådgivning udenskærs Maniitsoq: Ressourcen befinder sig stadig på et lavt niveau. Det anbefales fortsat at området holdes lukket for fiskeri. Der bør endvidere udarbejdes en handlingsplan for genopbygning af ressourcen og genåbning af fiskeriet. 5. Nuuk - Paamiut Tabel 4. Fangst, fangstrater og indsats i Nuuk-Paamiut indenskærs og udenskærs fra *Foreløbige data for 2007,dækkende januar til ultimo juni. Status indenskærs Nuuk-Paamiut: Fangsten har siden 2002 været faldende fra tons til 199 tons i Fangstraterne viste en markant forøgelse fra 4,2 kg/tejne i 2004 til 8.5 kg/tejne i 2005, men faldt til 6.9 kg/tejne i Rekrutteringen til bestanden er ukendt. Rådgivning indenskærs Nuuk-Paamiut: Fiskeridata indikerer at bestanden er uændret, men fortolkningen af data er usikker fordi fiskeriindsatsen er faldet til et meget lavt niveau. GN anbefaler derfor et fangstniveau på 700 tons, hvilket er uændret siden Udenskærs Nuuk-Paamiut: Fangstrater indikerer at biomassen har været stigende fra 2002 og frem til 2005 med fangstrater på 8.1 kg/tejne. I 2006 er der observeret et fald i fangstraten til 6.9 kg/tejne. Foreløbige data indikerer, at fangstniveauet for 2007 forventes at være lavere end i Figur 11. Udvikling i fangstraten (CPUE målt i kg per tejne) fra de biologiske undersøgelser i Nuuk-Paamiut udenskærs fra 2002 til Resultaterne fra de biologiske undersøgelser viser tegn på forbedringer i bestanden fra 2004 til 2006 (Figur 11). Der er registreret en stigning i rekrutteringen i 2006 (Figur 12), men denne forøgelse er kun registreret i et enkelt underområde. 8

9 Figur 12. Antal pubertetshanner (antal per tejne) mellem mm (Ado-1) i Nuuk-Paamiut fra 2002 til Andelen af bløde/nyskallede krabber i de biologiske undersøgelser har været stigende frem til 2005, hvor niveauet udgjorde ca. 60% (Figur 12). I 2006 er andelen af disse krabber faldet til 50%, primært forårsaget af en lav rekruttering specielt i underområdet Frederikshåb-Ravns Dyb. Figur 13. Skjoldkonditionen af voksende hanner (procent) større end mindstemålet (100 mm CW) Nuuk-Paamiut udenskærs fra 2002 til Status udenskærs Nuuk-Paamiut: Der har ikke været foretaget biologiske undersøgelser i Fortolkningen af data fra logbøgerne er usikker, idet fiskeriindsatsen er faldet til et lavt niveau i 2006 og Det er uvist om dette er et udtryk for en reduktion i bestanden eller om fiskeriet har skiftet over til andre fisk og skaldyr. Rådgivning udenskærs Nuuk-Paamiut: GN har ikke foretaget undersøgelser i GN anbefaler at fangstniveauet i 2008 ikke bør overstige tons, hvilket er uændret i forhold til rådgivning for Specielle bemærkninger: Grundet tekniske problemer med undersøgelsesskibet Adolf Jensen, har der ikke været foretaget biologiske undersøgelser i Instituttet kan derfor ikke rådgive nyt. 9

10 6. Generelle kommentarer Det er vigtigt at bemærke, at de anbefalede fangstniveauer ikke forventes at bidrage til opbygning af bestanden, men vil blot sikre at ressourcen ikke reduceres yderligere. GN anbefaler derfor, at der udarbejdes forvaltningsplaner for samtlige forvaltningsområder, hvori der blandt andet tages stilling til om der ønsker vækst i bestanden og på sigt et bedre fiskeri. GN anbefaler, at der indføres en general fiskerisæson fra ultimo marts til medio juli for samtlige forvaltningsområder. Dels vil en fiskerisæson sikre rekrutteringen til bestanden, dels reducere udsmid og dødelighed og dermed sikre en mere hensigtsmæssig udnyttelse af ressourcen (kilde: FRCC, Strategic conservation framework for Atlantic Snow Crab). Resultater fra mærkningsforsøg foretaget i de kystnære og udenskærs områder ved Sisimiut viser, at krabberne er stationære, idet 80% er blevet genfanget mindre end 10 km fra, hvor de blev udsat. Af de krabber, der er mærket, er ca. 30% af mærkerne kommet retur. Dette indikerer et højt fiskeritryk i områderne. I forvaltning af krabberessourcerne er det vigtige at tage i betragtning, at krabber ikke vandrer over store afstande. Fiskeriet bør derfor spredes over de enkelte områder for at undgå lokal overfiskning. Under de biologiske undersøgelser, samt i det kommercielle fiskeri er der observeret krabber med BCD, Bitter Crab Disease i området ved Sisimiut og i Disko Bugt. Forekomsten af BCD er fortsat ukendt, men forekomsten af inficerede krabber synes at være svingende fra år til år. Forekomst af BCD er medvirkende til øget dødelighed i bestanden og heraf faldende rekruttering. Krabberådgivningen er udarbejdet af Grønlands Naturinstitut, kvalitetssikret og evalueret i samråd med krabbebiologer fra Department Fisheries and Oceans i Quebec og Newfoundland, Canada. Tabel 6. Rådgivning af fangstniveauer i 2008 for de enkelte forvaltningsområder. Områder Rådgivning indenskærs 2008 Rådgivning udenskærs 2008 Fangst i tons 2006 indenskærs Fangst i tons 2006 undenskærs Disko Bugt 1, , Sisimiut 350 Fortsat lukket Maniitsoq Ingen Fortsat lukket Nuuk-Paamiut 700 1, Rådgivning/fangster i alt 2,550 1,730 1,992 1,313 10

Fangst i tons 2008 indenskærs

Fangst i tons 2008 indenskærs Rådgivning for krabber 1 Krabber i Vestgrønland Baggrund Fiskeriet efter krabber i de kystnære områder startede i Disko Bugt og ved Sisimiut i midten af 199 erne, og er siden udvidet til området fra Kap

Læs mere

Rådgivning om krabbefiskeriet for 2015 2016 samt status for krabbebestanden. Opdatering

Rådgivning om krabbefiskeriet for 2015 2016 samt status for krabbebestanden. Opdatering Rådgivning vedrørende krabbefiskeriet 15/1 Rådgivning om krabbefiskeriet for 15 1 samt status for krabbebestanden. Opdatering Den grønlandske vestkyst er i forhold til krabbeforvaltningen inddelt i seks

Læs mere

Sammendrag

Sammendrag PINNGORTITALERIFFIK GRØNLANDS NATURINSTITUT GREENLAND INSTITUTE OF NATURAL RESOURCES P.O. BOX 570 DK-3900 NUUK GREENLAND PHONE (+299) 36 12 00 FAX (+299) 36 12 12 Sammendrag 26.06.2007 20.00-11 Vedr.:

Læs mere

Den biologiske rådgivning for fiskebestande for 2013 fra ICES.

Den biologiske rådgivning for fiskebestande for 2013 fra ICES. PINNGORTITALERIFFIK GREENLAND INSTITUTE OF NATURAL RESOURCES GRØNLANDS NATURINSTITUT P.O.BOX 57 DK-39 NUUK GREENLAND PHONE (+299) 36 12 FAX (+299) 36 12 12 WEB WWW.NATUR.GL Sammendrag af den biologiske

Læs mere

Grønlandske fisk, rejer, krabber og muslinger - en status over vigtige ressourcer, 1. oktober 1998. Serie: Teknisk rapport nr.

Grønlandske fisk, rejer, krabber og muslinger - en status over vigtige ressourcer, 1. oktober 1998. Serie: Teknisk rapport nr. Forside 1 Titel: Grønlandske fisk, rejer, krabber og muslinger en status over vigtige ressourcer, 1. oktober 1998 Serie: Teknisk rapport nr. 17, oktober 1998 Udgiver: Forsidefoto: Pinngortitaleriffik,

Læs mere

ICES rådgivning for fiskebestande i 2015.

ICES rådgivning for fiskebestande i 2015. PINNGORTITALERIFFIK GREENLAND INSTITUTE OF NATURAL RESOURCES GRØNLANDS NATURINSTITUT P.O.BOX 57 DK-39 NUUK GREENLAND PHONE (+299) 36 12 FAX (+299) 36 12 12 WEB WWW.NATUR.GL Sammendrag af den biologiske

Læs mere

Bestandsundersøgelse af krabben Chionoecetes opilio i Sydgrønland sept. - okt. 1998

Bestandsundersøgelse af krabben Chionoecetes opilio i Sydgrønland sept. - okt. 1998 Bestandsundersøgelse af krabben Chionoecetes opilio i Sydgrønland sept. - okt. 1998 Teknisk rapport nr. 14, marts Pinngortitaleriffik, Grønlands Naturinstitut 1 Titel: Bestandsundersøgelse af krabben Chionoecetes

Læs mere

Høringssvar angående forhøjelse af kvoten for narhvalbestanden i Melville Bugt i 2014, samt svar til spørgsmål angående hvid- og narhvalbestande.

Høringssvar angående forhøjelse af kvoten for narhvalbestanden i Melville Bugt i 2014, samt svar til spørgsmål angående hvid- og narhvalbestande. PINNGORTITALERIFFIK GRØNLANDS NATURINSTITUT P.O.BOX 570, DK-3900 NUUK TEL (+299) 36 12 00 / FAX (+299) 36 12 12 Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug Afdelingen for Fangst og Jagt Kopi til: Departementet

Læs mere

Rådgivning 2015 (tons) 6.300 6.300 9.015-5.000-4.015 Maks. 6.000 6.000 8.379-5.611-2.768

Rådgivning 2015 (tons) 6.300 6.300 9.015-5.000-4.015 Maks. 6.000 6.000 8.379-5.611-2.768 Art Rådgivning 2014 Hellefisk Kystnært 1 Upernavik 2 joller = 55,4631 % fartøj = 44,5369 % Uummannaq 3 joller = 66,9650 % fartøj = 33,0350 % 6.300 6.300 9.015 5.000 4.015 Maks. 6.000 6.000 8.379 5.611

Læs mere

PINNGORTITALERIFFIK GRØNLANDS NATURINSTITUT P.O.BOX 570, DK-3900 NUUK TEL (+299) 36 12 00 / FAX (+299) 36 12 12

PINNGORTITALERIFFIK GRØNLANDS NATURINSTITUT P.O.BOX 570, DK-3900 NUUK TEL (+299) 36 12 00 / FAX (+299) 36 12 12 PINNGORTITALERIFFIK GRØNLANDS NATURINSTITUT P.O.BOX 57, DK-39 NUUK TEL (+299) 36 12 / FAX (+299) 36 12 12 Til: Departementet for Fiskeri, Fangst & Landbrug Styrelse for Fiskeri, Fangst & Landbrug Departamentet

Læs mere

Den biologiske rådgivning for 2017 fra ICES og NAFO.

Den biologiske rådgivning for 2017 fra ICES og NAFO. PINNGORTITALERIFFIK GREENLAND INSTITUTE OF NATURAL RESOURCES P.O.BOX 57 DK-39 NUUK GREENLAND GRØNLANDS NATURINSTITUT PHONE (+299) 36 12 FAX (+299) 36 12 12 WEB WWW.NATUR.GL Sammendrag af den biologiske

Læs mere

Notat vedr. betydning for fiskeriet af gulål og blankål ved en ændring af det nuværende mindstemål og fremtidig indsatsreduktion.

Notat vedr. betydning for fiskeriet af gulål og blankål ved en ændring af det nuværende mindstemål og fremtidig indsatsreduktion. DTU Aqua Sektion for Ferskvandsfiskeri J.nr. 12. august 2008 Notat vedr. betydning for fiskeriet af gulål og blankål ved en ændring af det nuværende mindstemål og fremtidig indsatsreduktion. 1. Formål.

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0670 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0670 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0670 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Folketingets Europaudvalg København, Sagsnr.: 28928 Dok.nr.: 764850 FVM 361 Folketingets Europaudvalg har i skrivelse af 17.

Læs mere

CITES non detriment findings

CITES non detriment findings CITES non detriment findings for havpattedyr i Grønland 2016 Greenland Institute of Natural Resources, CITES Scientific Authority in Greenland Vurdering af bæredygtig eksport for CI- TES liste II arter

Læs mere

Hotelovernatningsstatistikken 1999

Hotelovernatningsstatistikken 1999 Turisme 2000:3 Endelige tal Figur 1 Denne publikation indeholder de endelige tal for hotelovernatningerne i Grønland 1999. Der skal gøres opmærksom på, at data ikke er direkte sammenlignelige med data

Læs mere

Overnatningsstatistikken 2003

Overnatningsstatistikken 2003 Turisme 2004:2 Overnatningsstatistikken 2003 Sammenfatning Antallet af registrerede overnatninger steg med 3,8 pct. i 2003 Færre gæster trods flere registrerede overnatninger i 2003 Figur 1. Antallet af

Læs mere

Biologisk rådgivning for moskusokse- og rensdyrfangst 2015/2016 vinter

Biologisk rådgivning for moskusokse- og rensdyrfangst 2015/2016 vinter Biologisk rådgivning for moskusokse- og rensdyrfangst 2015/2016 vinter 3900Nuuk Postboks 269 Departementet for Fiskeri Fangst og Landbrug Aalisarnermut, Piniarnermut Nunalerinermullu Naalakkersuisoqarfik

Læs mere

Miljøudvalget 2013-14 L 44 Bilag 1 Offentligt

Miljøudvalget 2013-14 L 44 Bilag 1 Offentligt Miljøudvalget 2013-14 L 44 Bilag 1 Offentligt Notat - Vurdering af den socioøkonomiske værdi af havørred- og laksefiskeriet i Gudenåen under forudsætning af gennemførelse af Model 4 C og Model 7, Miljøministeriet

Læs mere

Herudover er Svalbard-rejerne af en størrelsessammensætning på count ca. 250+, som ikke gør dem egnet til andet end industriformål.

Herudover er Svalbard-rejerne af en størrelsessammensætning på count ca. 250+, som ikke gør dem egnet til andet end industriformål. NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Aalisarnermut Piniarnermullu Naalakkersuisoq Landsstyremedlem for Fiskeri og Fangst Landstingsmedlem Marie Fleischer /HER Spørgsmål til Landsstyret

Læs mere

Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik BEFOLKNING. Antal levendefødte og antal døde Kilde: Danmarks Statistik og Grønlands Statistik.

Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik BEFOLKNING. Antal levendefødte og antal døde Kilde: Danmarks Statistik og Grønlands Statistik. Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik Opgørelser fra Grønlands Statistik 1999:3 BEFOLKNING Fertilitetsudviklingen i Grønland 1971-1998 Indledning Grønland har i de sidste 50 år gennemlevet store

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 14 af 6. december 2011 om fiskeriets bifangster

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 14 af 6. december 2011 om fiskeriets bifangster Selvstyrets bekendtgørelse nr. 14 af 6. december 2011 om fiskeriets bifangster I medfør af 10 a, 23, stk. l, 33, stk. 2 og 34, stk. 3 i landstingslov nr. 18 af 31. oktober 1996 om fiskeri, som bl.a. ændret

Læs mere

Rådgivning for fangst på rensdyr og moskusokse. Efteråret 2012 / Vinteren 2013

Rådgivning for fangst på rensdyr og moskusokse. Efteråret 2012 / Vinteren 2013 Rådgivning for fangst på rensdyr og moskusokse Efteråret 2012 / Vinteren 2013 RÅDGIVNINGSDOKUMENT TIL GRØNLANDS SELVSTYRE af Christine Cuyler Pinngortitaleriffik Grønlands Naturinstitut, Nuuk 20. april

Læs mere

Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik. Hotelovernatningsstatistikken 1998. Antal registrerede hotelovernatninger 1997 og 1998 18.411 15.

Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik. Hotelovernatningsstatistikken 1998. Antal registrerede hotelovernatninger 1997 og 1998 18.411 15. Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik Opgørelser fra Grønlands Statistik 1998:3 TURISME Endelige tal Figur 1 Denne publikation indeholder de endelige tal for hotelovernatningerne i Grønland 1998.

Læs mere

Forvaltningsplan for det havgående torskefiskeri i Grønland

Forvaltningsplan for det havgående torskefiskeri i Grønland Forvaltningsplan for det havgående torskefiskeri i Grønland Indhold Baggrund... 4 Biologi... 4 Fiskeri... 5 Forvaltning... 5 Lovgivningsmæssige rammer og internationale guidelines... 6 Kommissorium...

Læs mere

Pandalus borealis. Barents Sea andsvalbard. West Greenland East Greenland/ Denmark Strait. Iceland offshore and inshore. Skagerrak/ Norwegian deep

Pandalus borealis. Barents Sea andsvalbard. West Greenland East Greenland/ Denmark Strait. Iceland offshore and inshore. Skagerrak/ Norwegian deep Pandalus borealis West Greenland East Greenland/ Denmark Strait Iceland offshore and inshore Barents Sea andsvalbard Fladen Ground Skagerrak/ Norwegian deep Newf./Lab./Baffin I. Farn Deep Gulf of St. Lawrence

Læs mere

Dette notat giver en kort gennemgang af bestandsudviklingen og reguleringen for en række fiskebestande af stor betydning for dansk fiskeri.

Dette notat giver en kort gennemgang af bestandsudviklingen og reguleringen for en række fiskebestande af stor betydning for dansk fiskeri. Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Svar på Spørgsmål 28 Offentligt NOTAT Til Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Vedr. Udvikling i fiskeritryk og bestandsstørrelse for bestande af stor betydning

Læs mere

Årsrapport. Fugle og pattedyr på flyvepladsen. Mittarfik Sisimiut Sisimiut Lufthavn

Årsrapport. Fugle og pattedyr på flyvepladsen. Mittarfik Sisimiut Sisimiut Lufthavn Årsrapport Fugle og pattedyr på flyvepladsen Mittarfik Sisimiut Sisimiut Lufthavn 2008 Afrapportering til Statens Luftfartsvæsen i henhold til BL 3-16. pkt. 7.4 Navn på flyveplads: Mittarfik Sisimiut Dato:

Læs mere

2013 statistisk årbog

2013 statistisk årbog 2013 statistisk årbog Udenrigshandel Handelsbalance Handelsbalance Handelsbalancen viser værdien af udførslen af varer minus værdien af indførslen af varer. Bruttonationalproduktet (BNP) fremkommer ved

Læs mere

Pinngortitalerriffik Grønlands Naturinstitut Greenland Institute of Natural Resources

Pinngortitalerriffik Grønlands Naturinstitut Greenland Institute of Natural Resources Direktoratet for Fangst og Fiskeri Postboks 269 3900 Nuuk 06.12.2006 40-00-01-45 Vedr.: Rådgivning for bæredygtig fangst på hvalros I brev af 25. september 2006 (j.nr. 66.22/04) udbeder Direktoratet for

Læs mere

Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 27. marts 2012 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen

Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 27. marts 2012 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen J.nr. 2012-00193 Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 27. marts 2012 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen Deltagelse: Danmarks

Læs mere

PROTOKOL 2015. Til aftale af 27. maj 1997 mellem Færøernes Landsstyre og Grønlands Hjemmestyre om fiskerispørgsmål

PROTOKOL 2015. Til aftale af 27. maj 1997 mellem Færøernes Landsstyre og Grønlands Hjemmestyre om fiskerispørgsmål 1 PROTOKOL 2015 Til aftale af 27. maj 1997 mellem Færøernes Landsstyre og Grønlands Hjemmestyre om fiskerispørgsmål 1. Rødfisk 1 Parterne udtrykte bekymring om, at det ikke er lykkedes at få alle parter

Læs mere

Det meste af havet er fisketomt

Det meste af havet er fisketomt OVERBLIK januar 2014 Det meste af havet er fisketomt Der har i den offentlige debat været rejst en række spørgsmål vedr. fiskeriressourcerne i Grønland. Hvorfor er Grønlands fiskeriudbytte lavt i sammenligning

Læs mere

F. Vejledning til udfyldelse af logbog til kystnært fiskeri med passive redskaber

F. Vejledning til udfyldelse af logbog til kystnært fiskeri med passive redskaber F. Vejledning til udfyldelse af logbog til kystnært fiskeri med passive redskaber Grønlands Fiskerilicenskontrol (GFLK) har sammen med Pinngortitaleriffik, Grønlands Naturinstitut, udarbejdet denne logbog.

Læs mere

Konjunktur. Udviklingen i centrale økonomiske indikatorer 1. halvår 2005 2005:2. Sammenfatning

Konjunktur. Udviklingen i centrale økonomiske indikatorer 1. halvår 2005 2005:2. Sammenfatning Konjunktur 25:2 Udviklingen i centrale økonomiske indikatorer 1. halvår 25 Sammenfatning Fremgangen i den grønlandske økonomi fortsætter. Centrale økonomiske indikatorer for 1. halvår 25 peger alle i samme

Læs mere

Fiskeri og miljø i Limfjorden

Fiskeri og miljø i Limfjorden Fiskeri og miljø i Limfjorden Ideoplæg fra Centralforeningen for Limfjorden og Foreningen Muslingeerhvervet, december 2007. I snart 100 år, har fiskeriet af blåmuslinger og østers været en betydelig aktivitet

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 8 af 8. april 2016 om licens og kvoter til fiskeri

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 8 af 8. april 2016 om licens og kvoter til fiskeri Selvstyrets bekendtgørelse nr. 8 af 8. april 2016 om licens og kvoter til fiskeri I medfør af 9, 10, 10a, 10b, 11, 13, stk. 2 og stk. 3, 23, 24, 33, stk. 2 og 34, stk. 3 i Landstingslov nr. 18 af 31. oktober

Læs mere

Institut for Akvatiske Ressourcer

Institut for Akvatiske Ressourcer Bilag C 1 Danmarks Tekniske Universitet Institut for Akvatiske Ressourcer Dato: 18.09.2008 Ref.: JGS/CRS 01 J.nr.: 2002-31-0020 Notat vedrørende beregning af rusefiskeres fangstindsats og mulighed for

Læs mere

Overnatningsstatistikken 2010. Udvalgte indikatorer Observationer Ændring

Overnatningsstatistikken 2010. Udvalgte indikatorer Observationer Ændring Turisme 2011:2 Overnatningsstatistikken 2010 Sammenfatning Antallet af registrerede overnatninger faldt med 3,9 pct. i 2010 Færre overnattende gæster i 2010 Antallet af registrerede overnatninger faldt

Læs mere

Turisme. Hotelovernatningsstatistikken 2002 2003:1. Færre overnattede på hoteller i 2002

Turisme. Hotelovernatningsstatistikken 2002 2003:1. Færre overnattede på hoteller i 2002 Turisme 2003:1 Hotelovernatningsstatistikken 2002 Færre overnattede på hoteller i 2002 Denne publikation indeholder statistik for overnatninger på landets hoteller, sømandshjem, højskoler og en levnedsmiddelskole

Læs mere

Miljø- og Fødevareudvalget 2014-15 (2. samling) MOF Alm.del Bilag 96 Offentligt

Miljø- og Fødevareudvalget 2014-15 (2. samling) MOF Alm.del Bilag 96 Offentligt Miljø- og Fødevareudvalget 2014-15 (2. samling) MOF Alm.del Bilag 96 Offentligt Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg Den 28. september 2015 Sagsnummer: 2015-7673 Dato: 28. september 2015 Klik her for

Læs mere

Indhandling og fangst af fisk og skaldyr 1. halvår 2014

Indhandling og fangst af fisk og skaldyr 1. halvår 2014 Fiskeri og Fangst Indhandling og fangst af fisk og skaldyr 1. halvår 2014 Indholdsfortegnelse Side 1. Indhandling af fisk og skaldyr 2 2. Havgående fiskeri 2 Tabel 1 Indhandling af fisk og skaldyr fordelt

Læs mere

1. Bekendtgørelsen gælder for Grønlands fiskeriterritorium. Definitioner

1. Bekendtgørelsen gælder for Grønlands fiskeriterritorium. Definitioner Selvstyrets bekendtgørelse nr. 12 af 17. november 2011 om tekniske bevaringsforanstaltninger i fiskeriet I medfør af 10 a, 23, stk. 1, 33, stk. 2 og stk. 3 og stk. 4 og 34 i landstingslov nr. 18 af 31.

Læs mere

Redegørelse til Landstinget om TAC og kvoter i 2009

Redegørelse til Landstinget om TAC og kvoter i 2009 NAMMINERSORLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS SELVSTYRE Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug Redegørelse til Landstinget om TAC og kvoter i 2009 Juni 2010 APNN Forord Jeg skal på vegne af Naalakkersuisut

Læs mere

Overnatningsstatistikken 2007

Overnatningsstatistikken 2007 Turisme 2008:1 Overnatningsstatistikken 2007 Sammenfatning Antallet af registrerede overnatninger steg med 4,0 pct. i 2007 Antallet af registrerede overnatninger steg med 8.937 overnatninger i 2007 i forhold

Læs mere

På dette seminar vil vi fra S.Q.A.P.K.-s side fremlægge følgende

På dette seminar vil vi fra S.Q.A.P.K.-s side fremlægge følgende På dette seminar vil vi fra S.Q.A.P.K.-s side fremlægge følgende På dette seminar vil vi fra S.Q.A.P.K.-s side fremlægge følgende De nuværende forvaltningsområder er indrette således, at de fylder alt

Læs mere

Kapitel 7. Tuberkulose

Kapitel 7. Tuberkulose Kapitel 7. Tuberkulose Tuberkulose er en smitsom sygdom, som har været i stigning i Grønland siden midten af 1980 erne. Dette kan ses i figur 1 og tabel 1. Stigningen kulminerede i 2010 med 115 tilfælde

Læs mere

Overnatningsstatistikken Udvalgte indikatorer Observationer Ændring

Overnatningsstatistikken Udvalgte indikatorer Observationer Ændring Turisme 2010:1 Overnatningsstatistikken 2009 Sammenfatning Antallet af registrerede overnatninger faldt med 5,1 pct. i 2009 Færre overnattende gæster i 2009 Antallet af registrerede overnatninger faldt

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: NaturErhvervstyrelsen Enhed/initialer: Center for Fiskeri/ ANBO Sagsnr.: 13-7400-000040 Dato: 17. september 2013 Referat af møde i Muslingeudvalget

Læs mere

Pinngortitalerriffik Grønlands Naturinstitut Greenland Institute of Natural Resources

Pinngortitalerriffik Grønlands Naturinstitut Greenland Institute of Natural Resources Direktoratet for Fangst og Fiskeri Postboks 269 3900 Nuuk 05.12.2006 40-00-01-45 Vedr.: Rådgivning for bæredygtig fangst på isbjørne I brev af 25. september 2006 (j.nr. 66.22/04) udbeder Direktoratet for

Læs mere

Analyse. Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne. 26. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne. 26. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 26. august 21 Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne Af Kristian Thor Jakobsen Ligestillingen i forhold til køn og uddannelse har gennemgået markant udvikling de seneste

Læs mere

Dansk Akvakulturs politik til sikring af bæredygtig åleopdræt

Dansk Akvakulturs politik til sikring af bæredygtig åleopdræt Dansk Akvakulturs politik til sikring af bæredygtig åleopdræt Politik Dansk Akvakultur arbejder proaktivt for at sikre et bæredygtigt Dansk opdræt af ål. Det kræver tiltag på en række centrale områder,

Læs mere

Turisme. Flypassagerstatistikken 2004 2005:2. Sammenfatning

Turisme. Flypassagerstatistikken 2004 2005:2. Sammenfatning Turisme 2005:2 Flypassagerstatistikken 2004 Sammenfatning Antallet af turister steg med 6,1 pct. i 2004 Figur 1. Antallet af turister steg i 2004 med 1.812 personer. Det svarer til en stigning på 6,1 pct.

Læs mere

Den biologiske rådgivning om fiskeri på rejebestandene ved Vest og Østgrønland for 2016

Den biologiske rådgivning om fiskeri på rejebestandene ved Vest og Østgrønland for 2016 PINNGORTITALERIFFIK GRØNLANDS NATURINSTITUT GREENLAND INSTITUTE OF NATURAL RESOURCES Rejerådgivning for 216 Den biologiske rådgivning om fiskeri på rejebestandene ved Vest og Østgrønland for 216 Nuuk 21.

Læs mere

Fastlæggelse af indvandringsomfanget i Befolkningsfremskrivning 2016

Fastlæggelse af indvandringsomfanget i Befolkningsfremskrivning 2016 Bilag 3: Notat om metode for indregning af flygtninge i landsfremskrivningen og i den kommunale fremskrivning 26. april 2016 Fastlæggelse af indvandringsomfanget i Befolkningsfremskrivning 2016 De seneste

Læs mere

Reguleringens rationale

Reguleringens rationale Reguleringens rationale Med en fangstkapacitet, som overstiger fiskemængderne, er der behov for at regulere fiskeriindsatsen. En fine-tuning af fiskedageordningen er næppe tilstrækkelig; der er brug for

Læs mere

Fiskeindustriens muligheder eksempler og perspektiver fra Royal Greenland

Fiskeindustriens muligheder eksempler og perspektiver fra Royal Greenland GUDP fiskeri workshop Aalborg d. 10/10-2013 (DanFish International) Fiskeindustriens muligheder eksempler og perspektiver fra Royal Greenland Niels Bøknæs, Projektafdelingen, Royal Greenland Seafood A/S

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2015-16 EFK Alm.del Bilag 24 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2015-16 EFK Alm.del Bilag 24 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2015-16 EFK Alm.del Bilag 24 Offentligt FAKTAARK OM ENERGIBESPARELSER NOTAT 22. oktober 2015 LOJ 1. Baggrund Net- og distributionsselskaber inden for fjernvarme, el,

Læs mere

KYSTFISK I. Udviklingen i kystnære fiskebestande Slutrapport

KYSTFISK I. Udviklingen i kystnære fiskebestande Slutrapport KYSTFISK I. Udviklingen i kystnære fiskebestande Slutrapport DTU Aqua-rapport nr. 281-214 Af Josianne G. Støttrup, Henrik S. Lund, Peter Munk, Jørg Dutz, Lotte Kindt-Larsen, Josefine Egekvist, Claus Stenberg

Læs mere

Fiskebestanden i Birkerød Sø, august 2013

Fiskebestanden i Birkerød Sø, august 2013 Fiskebestanden i Birkerød Sø, august 213 Fra d. 2. til 21. august 213 udførte Rudersdal Kommune en undersøgelse af fiskebestanden i Birkerød Sø. Dette notat beskriver metoder og resultater fra undersøgelsen.

Læs mere

Energi. Registrerede motorkøretøjer. Fortsat stigning i antallet af personbiler

Energi. Registrerede motorkøretøjer. Fortsat stigning i antallet af personbiler Energi Registrerede motorkøretøjer Fortsat stigning i antallet af personbiler Antallet af personbiler stiger fortsat, og rundede sidste år 4.000 registrerede. Ved årsskiftet pr. 1. januar 2015 var der

Læs mere

Havørredbestanden giver hvert år anledning til mange diskussioner blandt medlemmerne af Vejle Sportsfiskerforening (VSF):

Havørredbestanden giver hvert år anledning til mange diskussioner blandt medlemmerne af Vejle Sportsfiskerforening (VSF): Vejle Sportsfiskerforening Buldalen 13 7100 Vejle Vejle, d. 13. april 2013 Havørredbestanden i Vejle Å. 1 Indledning Havørredbestanden giver hvert år anledning til mange diskussioner blandt medlemmerne

Læs mere

De centrale hovedpunkter i undersøgelsen af. naboskab og tryghed. i Vollsmose VOLLSMOSE. sekretariat for byudvikling

De centrale hovedpunkter i undersøgelsen af. naboskab og tryghed. i Vollsmose VOLLSMOSE. sekretariat for byudvikling De centrale hovedpunkter i undersøgelsen af naboskab og tryghed i Vollsmose VOLLSMOSE sekretariat for byudvikling GENNEMFØRT DEN 4. MAJ TIL 1. JUNI 2015 Undersøgelse af naboskab og tryghed i Vollsmose

Læs mere

Metoder til ny regulering af det kystnære fiskeri efter hellefisk

Metoder til ny regulering af det kystnære fiskeri efter hellefisk Metoder til ny regulering af det kystnære fiskeri efter hellefisk 1 Forord Formålet med denne redegørelse er at belyse forskellige aspekter af det kystnære fiskeri efter hellefisk i Vestgrønland, og præsentere

Læs mere

Danske virksomheders kreditværdighed

Danske virksomheders kreditværdighed December 2012 Danske virksomheders kreditværdighed Analyse fra Soliditet 1 Resume Ultimo november 2012 udgjorde andelen af C-ratede virksomheder (Kredit frarådes) 17,4 % af den samlede virksomhedsmasse

Læs mere

Notat vedrørende fiskebestanden i Vesterled Sø

Notat vedrørende fiskebestanden i Vesterled Sø Notat vedrørende fiskebestanden i Vesterled Sø September 2004 Notat udarbejdet af Fiskeøkologisk Laboratorium august 2004 Konsulent : Helle Jerl Jensen Baggrund Vesterled Sø er en ca. 2 ha stor sø beliggende

Læs mere

Energi. Registrerede motorkøretøjer. Antallet af personbiler tidoblet på knap 50 år

Energi. Registrerede motorkøretøjer. Antallet af personbiler tidoblet på knap 50 år Energi Registrerede motorkøretøjer Antallet af personbiler tidoblet på knap 50 år Ved årsskiftet 2013-2014 kørte der mere end ti gange så mange personbiler rundt på de grønlandske veje som for knap 50

Læs mere

GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S I NUUK 10. FEBRUAR 2014

GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S I NUUK 10. FEBRUAR 2014 GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S I NUUK 10. FEBRUAR 2014 Dagsordenens pkt. a: Beretning om selskabets virksomhed. I regnskabsåret 2012/2013, som sluttede den 30. september 2013, opnåede Royal Greenland

Læs mere

Ny fiskeriforvaltning i Skagerrak Discard-forbud. Hirtshals 14. september 2012

Ny fiskeriforvaltning i Skagerrak Discard-forbud. Hirtshals 14. september 2012 Ny fiskeriforvaltning i Skagerrak Discard-forbud Hirtshals 14. september 2012 Dagsorden: 1. Velkomst og baggrund 2. Status vigtige emner 3. Debat om forslaget 4. Tekniske regler 5. Hvad Danmarks Fiskeriforening

Læs mere

Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger

Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger Konklusioner Foreningernes samlede formue er vokset med 206 mia. kr. i 2005, og udgjorde ved udgangen af året

Læs mere

Befolkning. Prognose for Nuup kommunea 2003-2013. Rekvireret opgave

Befolkning. Prognose for Nuup kommunea 2003-2013. Rekvireret opgave Befolkning Rekvireret opgave Prognose for Nuup kommunea 2003-2013 Hermed offentliggøres en række hovedresultater fra Grønlands Statistiks prognose for Nuup kommunea 2003 2013. Prognosen offentliggøres

Læs mere

PROTOKOL 2008. Såfremt Grønland den 1. november 2008 ikke har opfisket sin kvote, overføres den resterende del til Færøerne.

PROTOKOL 2008. Såfremt Grønland den 1. november 2008 ikke har opfisket sin kvote, overføres den resterende del til Færøerne. PROTOKOL 2008 Til aftale af 27. maj 1997 mellem Færøernes Landsstyre og Grønlands Hjemmestyre om fiskerispørgsmål. 1. Rødfisk 1 Parterne er enige om at vende tilbage til spørgsmålet, når kyststaterne Færøerne,

Læs mere

Kapitel 5. Husstandsorienteret indkomststatistik

Kapitel 5. Husstandsorienteret indkomststatistik Kapitel 5. Husstandsorienteret indkomststatistik Tabel 5.1 a Gennemsnitlig husstandsindkomst (brutto) fordelt på deciler, 2002 Antal 1. decil 2. decil 3. decil 4. decil 5. decil 6. decil 7. decil 8. decil

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0123 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0123 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0123 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.3.2016 COM(2016) 123 final 2016/0068 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) 2016/72 for så

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 1. april 2008 (OR. en) 7827/08 PECHE 65

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 1. april 2008 (OR. en) 7827/08 PECHE 65 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 1. april 2008 (OR. en) 7827/08 PECHE 65 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS FORORDNING (EF) om tilpasning af de torskekvoter, der skal tildeles Polen

Læs mere

Kapitel 2. Indblik i indkomstniveauet og indkomstfordelingen i Grønland

Kapitel 2. Indblik i indkomstniveauet og indkomstfordelingen i Grønland Kapitel 2. Indblik i indkomstniveauet og indkomstfordelingen i Grønland Oversigt 2.1. Udviklingen i personlige indkomster og skatter mv. 1993-2002. 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Mio.

Læs mere

#7.. juni 2013 #17. Nybyggeriet står stadigvæk stille. Side 1 ØKONOMISK TEMA

#7.. juni 2013 #17. Nybyggeriet står stadigvæk stille. Side 1 ØKONOMISK TEMA Nybyggeriet står stadigvæk stille Byggeriet holdes for tiden oppe af boligreparationer og anlægsinvesteringer, mens nybyggeriet af både boliger og erhvervsbygninger ligger historisk lavt. Vendingen er

Læs mere

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 4 afsnit:

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 4 afsnit: Notat Vedrørende: Notat om valg mellem statsgaranti og selvbudgettering i 2017 Sagsnavn: Budget 2017-20 Sagsnummer: 00.01.00-S00-5-15 Skrevet af: Brian Hansen E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning:

Læs mere

Projekt 4.10. Minamata-katastrofen. En modellering af ligevægt mellem lineær vækst og eksponentiel henfald

Projekt 4.10. Minamata-katastrofen. En modellering af ligevægt mellem lineær vækst og eksponentiel henfald Projekt 4.10. Minamata-katastrofen. En modellering af ligevægt mellem lineær vækst og eksponentiel henfald Der findes mange situationer, hvor en bestemt størrelse ændres som følge af vekselvirkninger med

Læs mere

Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik KRIMINALSTATISTIK. Kriminalretlige afgørelser i Grønland 1993-1998

Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik KRIMINALSTATISTIK. Kriminalretlige afgørelser i Grønland 1993-1998 Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik Opgørelser fra Grønlands Statistik 1999:2 KRIMINALSTATISTIK Kriminalretlige afgørelser i Grønland Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Kriminalstatistikkens indhold

Læs mere

Indhandling og fangst af fisk og skaldyr 1. halvår 2011

Indhandling og fangst af fisk og skaldyr 1. halvår 2011 Fiskeri & Fangst 2011:2 Indhandling og fangst af fisk og skaldyr 1. halvår 2011 Indholdsfortegnelse Indhandling af fisk og skaldyr................................. 3 Havgående fiskeri............................................

Læs mere

Befolkningen og borgermøder om råstoffer

Befolkningen og borgermøder om råstoffer HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF 322285/533531 SKYDS@GREENNET.GL 1 Befolkningen og borgermøder om råstoffer Telefonbaseret interviewundersøgelse på foranledning af WWF, Verdensnaturfonden HS Analyse,

Læs mere

Udviklingen i luftkoncentrationen af svovldioxid i Danmark set i forbindelse med svovlreduktion i skibsbrændstof

Udviklingen i luftkoncentrationen af svovldioxid i Danmark set i forbindelse med svovlreduktion i skibsbrændstof Udviklingen i luftkoncentrationen af svovldioxid i Danmark set i forbindelse med svovlreduktion i skibsbrændstof Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 27. oktober 2016 Thomas Ellermann

Læs mere

Grønlands befolkning 1. januar 2006

Grønlands befolkning 1. januar 2006 Befolkningsstatistik 2006:1 Grønlands befolkning 1. januar 2006 Indholdsfortegnelse Del 1... 1 Forord... 4 Befolkning pr. 1. januar 2006... 5 Oversigt 1 Grønlands befolkning pr. 1. januar 1996-2006...

Læs mere

NOTAT. Folkeskolen afsluttende evaluering INAARUTAASUMIK NALILIINEQ AFSLUTTENDE EVALUERING. Vedr.: Folkeskolens landsdækkende afsluttende prøver 2014

NOTAT. Folkeskolen afsluttende evaluering INAARUTAASUMIK NALILIINEQ AFSLUTTENDE EVALUERING. Vedr.: Folkeskolens landsdækkende afsluttende prøver 2014 INAARUTAASUMIK NALILIINEQ AFSLUTTENDE EVALUERING NOTAT Ulloq/dato : 14. oktober 2014 Vedr.: Folkeskolens landsdækkende afsluttende prøver 2014 Folkeskolen afsluttende evaluering Dette notat giver en status

Læs mere

Ledigheden i byerne i 2010. Stigning i antallet af arbejdsløse i 2010

Ledigheden i byerne i 2010. Stigning i antallet af arbejdsløse i 2010 Arbejdsmarked 2011:1 Ledigheden i byerne i 2010 Stigning i antallet af arbejdsløse i 2010 Stigning i antallet af medio ledige og i antallet af berørte af ledighed Antallet af medio ledige i byerne var

Læs mere

Erhvervsservice i Norddjurs Kommune

Erhvervsservice i Norddjurs Kommune Maj, 2016 Erhvervsservice i Norddjurs Kommune 1. INDLEDNING Formålet med dette notat er at sætte fokus på brugere af Norddjurs Kommunes erhvervsservice. Notatet beskriver antallet af brugere og tegner

Læs mere

Stærk fremgang i videnrådgiverbranchen

Stærk fremgang i videnrådgiverbranchen Stærk fremgang i videnrådgiverbranchen Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at videnrådgiverbranchen nu er på samme niveau som før finanskrisen. På trods af at tallene er foreløbige, viser de en markant

Læs mere

Erhverv. Iværksættere 2001 2003. Resultater fra et pilotprojekt. Rekvireret opgave August 2004. 1. Data om iværksætterkandidater

Erhverv. Iværksættere 2001 2003. Resultater fra et pilotprojekt. Rekvireret opgave August 2004. 1. Data om iværksætterkandidater Erhverv Rekvireret opgave August 2004 Iværksættere 2001 2003. Resultater fra et pilotprojekt Hermed bringes resultaterne fra et pilotprojekt om iværksættere, som oprindeligt blev aftalt mellem Sulisa A/S,

Læs mere

Redegørelse til Landstinget om TAC og kvoter i 2007

Redegørelse til Landstinget om TAC og kvoter i 2007 Redegørelse til Landstinget om TAC og kvoter i 2007 GFLK Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug April 2008 Forord Jeg skal på vegne af Landsstyret hermed afgive en redegørelse til Landstinget om

Læs mere

De kommunale budgetter 2014 Forbedret driftsresultat, men stadig samlet underskud

De kommunale budgetter 2014 Forbedret driftsresultat, men stadig samlet underskud NOTAT De kommunale budgetter 2014 Forbedret driftsresultat, men stadig samlet underskud Bo Panduro, tlf. 7226 9971, bopa@kora.dk Amanda Madsen, amma@kora.dk Marts 2014 Købmagergade 22. 1150 København K.

Læs mere

selvstyrets bekendtgørelse nr. 20 af 9. oktober 2015 om fiskeri efter laks Imedfør af 5, 8, 10, 10a, stk. l, 13, stk. 2, 23, 25, 26, 33, stk. 2 og 34, stk. 3 i Landstingslov nr. 18 af 31. oktober 1996

Læs mere

FORVALTNINGSPLAN FOR REJEFISKERIET I VESTGRØNLAND

FORVALTNINGSPLAN FOR REJEFISKERIET I VESTGRØNLAND FORVALTNINGSPLAN FOR REJEFISKERIET I VESTGRØNLAND Nuuk, juni 2010 Forvaltningsplan for rejefiskeriet i Vestgrønland: Indhold 1. Tilblivelse og baggrund...4 2. Beslutningsprocesserne i forbindelse med tilblivelse

Læs mere

Rensdyrkvoter og fangstperioder 2016/2017 vinter

Rensdyrkvoter og fangstperioder 2016/2017 vinter Aalisarnermut, Piniarnermut Nunalerinermullu Naalakkersuisoqarfik Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug Bilag 1: Jagtperioder og kvoter i de enkelte regioner Der kræves licens for nedlæggelse af

Læs mere

Redegørelse vedrørende status for Brættet i kommunerne 2006

Redegørelse vedrørende status for Brættet i kommunerne 2006 NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE GREENLAND HOME RULE Inuussutissarsiornermut Pisortaqarfik Erhvervsdirektoratet Department of Industry Redegørelse vedrørende status for Brættet i

Læs mere

Pendlingsafstanden med kollektiv trafik og bil er stigende, og presset på motorvejene og dermed trængslen er steget.

Pendlingsafstanden med kollektiv trafik og bil er stigende, og presset på motorvejene og dermed trængslen er steget. N O T A T 21-11-2016 Sag nr. 15/1003 Dokumentnr. 32130/16 Henrik Severin Hansen Tel. E-mail: Flere danskere tager bilen på arbejde og uddannelse men de regionale forskelle er store Efter en længere periode,

Læs mere

Da alle spørgsmål vedrører biologi, er svarene indhentet fra Grønlands Naturinstitut (GN), der har bidraget med følgende:

Da alle spørgsmål vedrører biologi, er svarene indhentet fra Grønlands Naturinstitut (GN), der har bidraget med følgende: Aalisarnermut, Piniarnermut Nunalerinermullu Naalakkersuisoq Medlem af Naalakkersuisut for Fiskeri, Fangst og Landbrug Medlem af Inatsisartut Anthon Frederiksen, Partii Naleraq HER Svar på spørgsmål nr.

Læs mere

Tilgangen af boliger og boligbestand Flest nye boliger finansieres med 10/40/50 1 -ordningen

Tilgangen af boliger og boligbestand Flest nye boliger finansieres med 10/40/50 1 -ordningen Boliger 2006:1 Tilgangen af boliger og boligbestand 2005 Flest nye boliger finansieres med 10/40/50 1 -ordningen 192 nye boliger flest i storbyerne Der var en tilgang på 192 boliger sidste år. Af disse

Læs mere

Analyse 18. december 2014

Analyse 18. december 2014 18. december 214 Unge efterkommere med ikke-vestlig baggrund halter stadig efter danskere i uddannelsessystemet Af Kristian Thor Jakobsen og Christoffer Jessen Weissert Unge med ikke-vestlig baggrund klarer

Læs mere

En hjælpende hånd til torsk i Østersøen

En hjælpende hånd til torsk i Østersøen RT.LAYOUT F&H 58.8,8 05/04/05 11:26 Side 62 En hjælpende hånd til torsk i Østersøen JOSIANNE STØTTRUP (jgs@dfu.min.dk) JONNA TOMKIEWICZ (jt@dfu.min.dk) HELGE PAULSEN (hep@dfu.min.dk) PER BOVBJERG PEDERSEN

Læs mere

Referat af Levende Resurceudvalgets møde 04/2015, den 22. oktober 2015

Referat af Levende Resurceudvalgets møde 04/2015, den 22. oktober 2015 Dagsorden åbent møde: Pkt. 01 Godkendelse af dagsorden Generelle sager Pkt. 02 Forslag til dagsorden Bedre udnyttelse samt billigere produkter ved Qimatulivik Pkt. 03 Regionale fordeling af hvalroskvoten

Læs mere