Rekrutteringspraksis i danske kormiljøer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rekrutteringspraksis i danske kormiljøer"

Transkript

1 Rekrutteringspraksis i danske kormiljøer Rapport om resultaterne af kvalitativ undersøgelse af rekrutteringspraksis i en række dynamiske sangmiljøer i Danmark Udarbejdet af Christina Kjærulff Videncenter for Unge Stemmer

2 Indholdsfortegnelse Baggrund for undersøgelsen s. 3 Undersøgelsens metode s. 3 Resultaterne af undersøgelsen s. 4 Rekruttering af nye sangere til koret s. 4 Hvem deltager i rekrutteringen s. 5 Hvor ofte rekrutteres nye sangere s. 6 Optagelsesprøve s. 6 Hvor lang tid afsættes til rekrutteringen s. 7 Økonomi s. 7 Antallet af rekrutterede sangere s. 8 Frafald s. 8 Korets synlighed udadtil s. 9 Vurdering af undersøgelsens resultater s. 11 Rekruttering af nye sangere til koret s. 11 Personer involveret i rekrutteringen s. 13 Hvor ofte rekrutteres nye sangere s. 13 Optagelsesprøve s. 14 Antal timer brugt på rekruttering s. 14 Økonomi s. 14 Korets synlighed udadtil s. 14 Antallet af rekrutterede sangere s. 15 2

3 Baggrund for undersøgelsen Som en del af handlingsplanen for 2007/2008 har Videncenter for Unge Stemmer (VUS) gennemført en kvalitativ undersøgelse af rekrutteringspraksis inden for en række danske kormiljøer. Formålet med undersøgelsen er at beskrive og diskutere en række cases, der kan illustrere mulige rekrutteringspraksisser, og på denne baggrund vurdere hvad der i korsammenhæng er god rekrutteringspraksis. Håbet er, at dette kan være til inspiration og eventuelt vejledning for en bred vifte af danske kormiljøer i forhold til at få løst rekrutteringsopgaven. Undersøgelsens metode VUS har været i kontakt med 15 korledere, der tilsammen repræsenterer 37 kor. Tre af korlederne repræsenterer hver ét kor, mens de resterende 12 korledere minimum repræsenterer to kor. I de tilfælde hvor korlederen er dirigent for flere kor i samme miljø, omtales, med mindre andet er anført, hele kormiljøet som ét kor. Oftest vil det være de samme rekrutteringspraksisser, der gør sig gældende inden for det samme miljø. Det gælder dog for to af korlederne, at de er dirigent for to kor i forskellige regi, og disse vil derfor indgå i undersøgelsen som individuelle kor. Dette giver et samlet datagrundlag på 17 forskellige kor/kormiljøer. Data er blevet indsamlet igennem kvalitative interviews med de forskellige korledere. Forud for interviewet har de medvirkende fået tilsendt en spørgeguide. Resultaterne af de kvalitative data bliver i enkelte sammenhænge behandlet kvantitativt, eksempelvis i form af en opgørelse af hvor mange ud af de 17 kor, der bruger en bestemt rekrutteringsmetode, samt i form af nogle beregninger af gennemsnittet for eksempelvis antal rekrutterede sangere om året pr. kor. Disse tal bør tages med forbehold, da undersøgelsen er baseret på en kvalitativ interviewmetode, hvor korlederne er udvalgt specifikt af VUS. 3

4 Resultaterne af undersøgelsen I det følgende fremlægges resultaterne af undersøgelsen i form af en redegørelse for de besvarelser, der er givet skriftligt eller telefonisk. Senere følger en vurdering af betydningen af de afgivne besvarelser. Rekruttering af nye sangere til koret Som udgangspunkt blev respondenterne bedt om at besvare følgende spørgsmål: Hvordan rekrutteres nye sangere til koret?. Dette affødte en lang række forskellige svar, men også en række gengangere, der er listet nedenfor efter største tilslutning. Rekruttering fra egen korskole: 13 ud af 17 kor Annoncering i trykte medier: 11 ud af 17 kor Der annonceres både i lokalaviser og i de lidt større regionale aviser (Jyllands Posten, div. Stiftstidender og lign.) samt i kirkeblade. Opsøgende arbejde på skoler: 11 ud af 17 kor Dette arbejde fordeles på tre forskellige modeller: Korlederen tager ud på skolen og hører børnene på de relevante klassetrin synge enkeltvis. Korlederen henvender sig derefter til dem, som han/hun mener, er egnede samt til deres forældre. Koret synger koncert på skolen for de relevante klassetrin, samt evt. deres forældre i forbindelse med f.eks. forældremøder og korlederen fortæller om koret. Korlederen tager ud på skolen, hvor han/hun fortæller om koret og eventuelt synger lidt fællessang med børnene. Mund-til-mund metoden: 10 ud af 17 kor Egen hjemmeside, der informerer om optagelse af nye medlemmer: 6 ud af 17 kor Uddeling af brochurer/flyers: 5 ud af 17 kor Disse omdeles følgende steder: på skoler til de relevante klassetrin til FDF spejderne til institutioner med voksne der kan formodes at have eller kende interesserede børn (ansatte i symfoniorkestre, på musikskoler, konservatorier etc.) 4

5 sendes til alle hjem med piger fra klasse efter liste fra skolen Annoncering gennem musikskolens brochure: 4/17 Udover det ovenstående er der forskellige kreative bud på mulige rekrutteringsløsninger. Et kor har forsøgt sig med plakater og foldere i byens bybusser Et kor sender ved sæsonstart et brev rundt til alle de lokale voksenkor i håb om, at disses medlemmer selv har børn - eller kender nogle børn - der kunne være interesserede Et kor laver store plakater til ophæng på skoler Et kor annoncerer i lokalradioen I et kor arrangerer de ældste piger selv små mini-koncerter i grupper af 2-5 korsangere, der tager ud og synger for den relevante målgruppe En korleder har spioner i form af musiklærere på folkeskolen og musikskolen, der oplyser om egnede børn Hvem deltager i rekrutteringen Det gælder for alle kors vedkommende, at korlederen deltager i rekrutteringen. Dette arbejde dækker over alt fra udfærdigelse af annoncetekster, til skolebesøg, til afholdelse af optagelsesprøver. Fem af korlederne har dog hjælp til det praktiske arbejde med indrykning af annoncer, omdeling af brochurer og plakater og kontakt til forældre i forbindelse med skolebesøg. Dette arbejde udføres da enten af medlemmerne af koret (omdeling af brochurer og plakater), korets bestyrelse (indrykning af annoncer, samt uddeling af brochurer og plakater), eller det administrative personale på musikskolerne (indrykning af annoncer). En af korlederne medbringer desuden en sekretær i forbindelse med det opsøgende arbejde på skoler. Sekretæren sørger for at få børnenes navne og telefonnumre, og han/hun taler med de børn, der venter på at komme ind og synge for dirigenten. 5

6 Derudover er der en enkelt korleder, som har en sangpædagog med til optagelsesprøven for nye medlemmer. I det tilfælde hvor dele af korets medlemmer selv arrangerer minikoncerter på skoler, deltager disse kormedlemmer på denne måde ligeledes aktivt i rekrutteringen. I langt de fleste tilfælde står korlederen dog med rekrutteringsopgaven alene. Hvor ofte rekrutteres nye sangere Hovedparten af korene (14/17) annoncerer efter sangere en gang om året de fleste lige efter sommerferien, men nogle få lige inden. De fleste optager imidlertid nye sangere hele året rundt. Kun én korleder nævner, at der en måneds tid inde i sæsonen lukkes for optagelse af nye medlemmer. Der er tre kor, som annoncerer to gange om året efter sommerferien og efter jul. Optagelsesprøve Inden for samtlige kormiljøer er der optagelsesprøve til ét eller flere af korene. Der er dog flere af de nederste led i kormiljøerne (spire-/aspirant-/forskole- og børnekor), der ikke afholder optagelsesprøve. Dette gælder for 10 ud af de i alt 37 kor. Langt de fleste korledere nævner, at de vægter musikalitet og alder/modenhed (der dog ifølge de flestes mening kan være vanskelig at bedømme ud fra en kort optagelsesprøve, hvis man ikke kender barnet i forvejen). Det at barnet kan synge rent, nævnes også af flere som et vigtigt kriterium. En nævner desuden vigtigheden af, at barnet kan læse, da det ellers kan være svært at følge med i sangene til korprøven. Nogle få stiller krav om, at de optagne sangere skal kunne orientere sig i et nodebillede, og hos et enkelt kor prøves aspiranten i gudstjenestelære, nodelæsning og basal musikterminologi. Hensigten er, at dette kors optagelsesprøve på sigt skal matche kravene i FUKs lærerplaner 1. En enkelt oplyser, at der afholdes optagelsesprøve, men at ingen afvises, heller ikke selvom de synger falsk. Det er korlederens erfaring at disse falsksyngere enten udvikler sig i positiv retning, eller af egen vilje stopper i koret. 1 Mads Bille: FUKs lærerplaner. Dansk Sang Dorte Bille, Jytte Lundbak, Finn Rosenberg og Lotte Smith-Petersen: Kormetodik: Sang, hørelære, gudstjenestelære med udgangspunkt i FUKs lærerplaner. Dansk Sang

7 Hvor lang tid afsættes til rekrutteringen Det antal timer der bruges på rekruttering varierer fra 5-10 timer om året til 45 timer om året. De fleste korledere har dog vanskeligt ved at sige, hvor lang tid der går med rekrutteringsopgaven, og resultatet af undersøgelsen er derfor relativt usikkert på dette område. Ud fra korledernes oplysninger fordeler det brugte timeantal sig dog på følgende tre grupperinger: 5-10 timer årligt (annoncering og optagelsesprøver) timer årligt (annoncering, opsøgende arbejde inkl. forældrekontakt og optagelsesprøver) timer årligt (annoncering, trykning af brochurer, udarbejdelse af adresselister, omdeling af brochurer og optagelsesprøver) Antal timer brugt på rekruttering 18% 6% 12% 64% 5 10 timer timer timer Ved ikke Figur 1: Diagrammet illustrerer fordelingen af tidsforbrug til rekruttering. Som det ses af diagrammet, bruger størstedelen af korlederne 5-10 timer om året på rekruttering. Økonomi Det beløb der bruges på rekruttering dækker to kategorier af udgifter: løn til dirigenten udgifter til annoncer og andre trykte materialer (brochurer, plakater og flyers) Optagelsesprøvernes varighed varierer fra minutter 7

8 Kun tre ud af de 15 adspurgte korledere aflønnes separat for den tid, der bruges i forbindelse med rekruttering (optagelsesprøver, skolebesøg etc.) For de resterende korlederes vedkommende indgår dette arbejde i deres faste løn. Dette kan til dels forklares i de adspurgte korlederes ansættelsesforhold: Otte korledere er ansat i en fast stilling som organist eller kantor To korledere er ansat i en fast stilling ved en uddannelsesinstitution Fem korledere er ansat som timelønnet i musikskoleregi De tre korledere der aflønnes separat i forbindelse med rekrutteringsarbejdet hører til sidstnævnte kategori. Antallet af rekrutterede sangere Her blev korlederne bedt om at oplyse, hvor mange sangere koret har optaget i henholdsvis 2005, 2006 og I de fleste tilfælde er der oplyst, hvor mange nye medlemmer det nederste kor i kormiljøet har optaget, men enkelte har oplyst for flere kor i miljøet. Udgifter til annoncer samt trykte materialer: kr. Flere korledere har dog ikke eksakte tal på antal nye medlemmer, men oplyser et skøn. Det optagne antal sangere spænder meget vidt. Fra 0 sangere om året (et enkelt kor har ikke optaget nogle sangere i år) til 50 sangere om året. Udregnes et gennemsnit giver det omkring 12,5 sangere pr. kor om året. 16 ud af de 17 kor ligger imidlertid fra 0 til 26 optagne sangere, mens ét kor over de sidste tre år, som nævnt, har optaget omkring 50 nye sangere om året. Dette er en meget stor tilgang i forhold til de øvrige kor repræsenteret i undersøgelsen, og må derfor siges at være undtagelsen frem for normen. Hvis man af denne årsag ikke medregner det omtalte kor i statistikken, giver det således et gennemsnittet på omkring 10 nyoptagne sangere pr. kor om året. Frafald Her blev korlederne bedt om at oplyse, hvor mange af de sangere der blev optaget i henholdsvis 2005, 2006 og 2007, der stadig synger i koret. Dette var ikke muligt for fem af korlederne, men der er imidlertid tre af korlederne, der oplyser for to kor, hvilket giver i alt 13 kor at vurdere ud fra. Beregnes frafaldet for disse kor over den forespurgte treårige periode, giver det et Gennemsnitligt antal optagne sangere pr. kor om året: 10 gennemsnitligt frafald på 27 %. I figur 2 ses frafaldet i procent indtil efteråret 2007 for de 8

9 sangere der er optaget i henholdsvis 2005, 2006 og Igen gøres opmærksom på at tallene skal tages med et vis forbehold, da de er beregnet på baggrund af et relativt lille antal kor og er indsamlet med en kvalitativ undersøgelsesmetode. 40% 35% Frafald blandt nye sangere 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 32% 34% 19% Figur 2: Frafaldet i procent blandt nye sangere i korene over de seneste tre år. Korets synlighed udadtil Korlederne blev her bedt om at overveje, hvorvidt koret har en strategi i forhold til at skabe opmærksomhed omkring koret, og hvilke tiltag der i så fald gøres i den retning. Dette viste sig at være meget individuelt fra kor til kor. De fleste korledere nævner afholdelse af koncerter som den primære (og for nogle kors vedkommende eneste) måde at skabe opmærksomhed på. I den forbindelse er det naturligvis afgørende at gøre opmærksom på, at koncerten finder sted. Dette gøres, som vi så tidligere, enten via medierne (aviser, radio og internet) eller via egne plakater, flyers og lignende. Derudover er der følgende eksempler på aktiviteter og koncertformer, der udover at være til glæde for kor og tilhørere, kan bidrage til at skabe opmærksomhed omkring korene. Koret optræder med musical, julespil, luciaoptog samt medvirker ved familiegudstjenester og andre arrangementer i kirken. Koret synger ved alle gudstjenester og bryllupper. Koret rejser en gang om året. Hvert tredje år til udlandet. Koret synger til forældremøder på skolen. Koret synger til musikskolens årlige åbent-hus arrangement. Koret synger til arrangementer på rådhuset, hvilket bevirker at koret bliver kendt af lokalpolitikerne. 9

10 Koret er ofte i lokalavisen med billede, når de har sunget koncert i byen, indspiller cd, har været på udlandsrejse eller lignende. Alle korets medlemmer har en fleecejakke med korets navn på ryggen, som de bruger til hverdag. Koret har egen hjemmeside. Der bliver altid sørget for opsigtsvækkende plakater i forbindelse med sæsonstart og koncerter. Koret har medvirket i Før søndagen. Koret deltager i fælleskoncerter med landsdelens symfoniorkester og andre kor. Koret optræder ved mange bundne opgaver (koncerter i kommunalt regi, for Lions, til jubilæer og lignende.) Koret søger midler hos fonde, hvilket kan give medieomtale, når beløbene udbetales. Koret deltager i Sangerdyst fra Kyst til Kyst Koret synger i gågaden til jul. Koret holder koncerter i samarbejde med kendte sangere/musikere, hvilket medfører ekstra opmærksomhed. Koret har indspillet en cd, som dåbsforældre får med hjem i stedet for en børnebibel. Koret medvirker ved velgørenhedsarrangementer. 10

11 Vurdering af undersøgelsens resultater Rekruttering af nye sangere til koret De seks mest benyttede rekrutteringsmetoder er, som det fremgår ovenfor: Rekruttering fra egen korskole Annoncering i trykte medier Opsøgende arbejde på skoler Mund-til-mund metoden Egen hjemmeside Uddeling af brochurer/flyers Rekruttering fra egen korskole Det at oprette en korskole / et forkor til hovedkoret, er oplagt af flere årsager. Dels fungerer forkoret som fødekæde til hovedkoret, dels sikrer det, at dem der optages i hovedkoret har en vis erfaring/skoling. Det løser naturligvis ikke rekrutteringsopgaven i forhold til forkoret, men det letter rekrutteringsopgaven opad i systemet. Annoncering i trykte medier Annoncering i trykte medier er en meget brugt og oplagt mulighed for at nå ud til en stor målgruppe. I tillæg hertil kan annonceres i radioen. Det er dog værd at overveje hvilke medier, der skal annonceres i, i forhold til hvilken målgruppe man ønsker nå. Det er relativt dyrt at nå bredt ud, og det er muligt at man kan opnå større effekt ved at benytte mere målrettede medier, der henvender sig til præcis den målgruppe man vil nå (børn eller deres forældre). På den anden side er fordelen ved at nå bredt ud, at man styrker kendskabet til koret i brede dele af befolkningen. Opsøgende arbejde på skoler Laver man opsøgende arbejde på de lokale skoler, er man sikker på at ramme den rigtige målgruppe rent aldersmæssigt. Herved sikrer man også, at man får kontakt til de børn, der er potentielt interesserede, og hvor forældrene (eller de selv) ikke nødvendigvis ville reagere på en annonce. Den direkte kontakt, hvor sangeren ikke selv behøver at være aktiv og melde sig til, men bliver opsøgt af korlederen, er desuden mere personlig og forpligter de involverede børn mere end en annonce eller en flyer. 11

12 Mund-til-mund metoden Flere korledere mener at mund-til-mund metoden er én af de mest effektive rekrutteringsmetoder. Der kan derfor være god mening i at forsøge at systematisere metoden. Hvordan sikres det, at der bliver fortalt om koret? Dette kan dels gøres ved aktivt at bede de eksisterende kormedlemmer og deres forældre/familie om at gøre mundtlig reklame for koret, ved konkret at opfordre omgangskredsen(s børn) til at søge ind i koret. Der kan i denne forbindelse udloves en lille dusør til den, der skaffer et nyt medlem (chokolade eller lignende). Derudover er korets synlighed udadtil en vigtigt element for funktionen af mund-til-mund metoden. Jo flere der kender til koret, jo mere vil der blive talt om det. Udover den effekt som korets synlighed har i sig selv, kan man ved forskellige lejligheder gøre aktivt opmærksom på, at koret optager nye medlemmer. Dirigenten kan nævne det i forbindelse med offentlig arrangementer/koncerter, eller det kan fremgå af programmet: Bliv optaget i koret: henvendelse rettes til dirigenten tlf: eller Har du lyst, eller kender du én der har, til at være med i koret, så ret henvendelse til eller lignende. Se desuden afsnittet Korets synlighed udadtil s. 14 Egen hjemmeside En flot og velfungerende hjemmeside er naturligvis god reklame, men det forudsætter at hjemmesidens eksistens er bredt kendt. Dette kan blandt andet gøres ved konsekvent at skrive hjemmesidens adresse på plakater, brochurer, koncertprogrammer og lignende, samt ved at sørge for at hjemmesiden nævnes i forbindelse med eventuel presseomtale. En af korlederne nævner at alle medlemmer af koret har en fleecejakke, med korets navn tryk bagpå. Her ville det ligeledes være oplagt at skrive korets hjemmesideadresse. Uddeling af brochurer/flyers Ved uddeling af brochurer og flyers er det igen vigtigt at være bevidst om hvilken målgruppe man ønsker at nå og på den måde målrette sin indsats. De korledere fra undersøgelsen der benytter metoden får brochurer uddelt på skoler, hos FDF spejdere, i private hjem, hvor der bor børn i den relevante aldersgruppe samt til institutioner med voksne, der formodes at kende interesserede børn. Det giver god mening at forsøge at henvende sig både til børnene og deres forældre, idet der kan være børn, der ikke selv har øje for, at det at synge i kor, kan være en god fritidsbeskæftigelse for dem. På samme måde kan der være forældre, der ikke er klar over, at deres børn har evner for og lyst til at synge i kor. I den forbindelse er det 12

13 ligeledes en god ide at gøre som et af korene i undersøgelsen og sende brev ud til de lokale voksenkor, for på den måde at nå disse korinteresserede voksnes børn. Øvrige tiltag Et af korene har som nævnt forsøgt at rekruttere nye sangere ved hjælp af plakater og brochurer i byens bybusser. Ifølge korlederen gav dette imidlertid ikke noget resultat. Dette skyldes måske, at indsatsen har været for bred frem for at være rettet mod en bestemt målgruppe. Har man ikke mulighed for at lave opsøgende arbejde, kan det være en mulighed, at gøre som en af de adspurgte korlederne, der har spioner på folkeskolen/musikskolen, der kan reklamere for koret, og/eller give korlederen besked om egnede sangere. En anden mulighed er, at enkelte af de ældste korsangere selv tager ud på skoler og laver en mini-koncert - eventuelt i en musiktime for de relevante aldersklasser. Dette bør selvfølgelig kombineres med informationsmateriale i form af brochurer eller lignende med oplysninger om koret og optagelse af nye medlemmer. Personer involveret i rekrutteringen Korlederen er som nævnt involveret i rekrutteringen hos alle de kor der indgår i undersøgelsen. Men det kan være en god ide at involvere en eventuel bestyrelse, forældre til eksisterende medlemmer, eller eventuelt administrativt personale til hjælp til det praktiske. Det er også en god ide, hvis der er mulighed for det, at være to til eventuelle skolebesøg (ideelt set korleder og sangpædagog), da det kan være fordelagtigt at være to om at bedømme eventuelt kommende sangere. Hvor ofte rekrutteres nye sangere Det mest udbredte er at lave kampagne én gang om året og derudover optage løbende. Det er klart, at har man mulighed for at annoncere to gange årligt, får man dobbelt så meget reklame. Omvendt skal man passe på ikke at udvande nyhedsværdien i, at koret optager nye sangere. Derudover må korlederen gøre op med sig selv, hvorvidt koret musikalsk og socialt kan rumme en større mængde nye sangere to gange om året. Om man som korleder bifalder løbende optagelse er naturligvis individuelt, og afhænger formentlig i nogen grad af korets behov for nye sangere, men det giver sandsynligvis en større ro både for korleder og sangere, hvis der ikke jævnligt kommer et større antal nye sangere til. 13

14 Optagelsesprøve En del af korlederne i undersøgelsen afholder ikke optagelsesprøve for de nederste kor i kormiljøet, men der er prøve til alle de øverste kor. Der lader dermed til at være en tendens til ikke at ville skræmme de yngste væk med en prøve, men at der omvendt er god værdi i at signalere, at det kræver bestået prøve at komme videre i systemet. Antal timer brugt på rekruttering Dette er meget løst anslået for de fleste korlederes vedkommende. Det er dog tydeligt at se, at jo mere tid der ofres, jo bredere når man ud. De der bruger 5-10 timer årligt bruger tiden på at annoncere i medierne samt på optagelsesprøver. De der bruger timer laver annoncering, opsøgende arbejde og optagelsesprøver, og de der bruger timer årligt bruger tiden på annoncering, trykning og omdeling af brochurer, udarbejdelse af adresselister samt optagelsesprøver. Ikke overraskende øges rekrutteringsindsatsen dermed i takt med det antal timer der bruges. Økonomi Rekrutteringsindsatsen er naturligvis også et spørgsmål om økonomi, og som nævnt tidligere er der to poster i den forbindelse. Løn til korlederen, samt udgifter til annoncering og trykning af materialer. I undersøgelsen nævnes fra kr. i udgifter til annoncer og trykning af materiale. Jo flere penge der ofres, jo større mængder og jo bedre kvalitet får man. Det samme gælder korlederen. Jo flere penge der er afsat til løn, jo flere timer og dermed kræfter kan korlederen bruge på rekrutteringsarbejdet. Korets synlighed udadtil Den metode der er mest udbredt i forhold til at skabe opmærksomhed omkring koret er en udbredt koncertvirksomhed. Derudover er der en række andre gode tiltag, som er nævnt ovenfor, hvoraf nogle få skal nævnes og kommenteres her. Koret optræder med musical, julespil, luciaoptog samt medvirker ved familiegudstjenester og andre arrangementer i kirken. Det er altid et stort arbejde at få eksempelvis en musical stablet på benene, men omvendt tiltrækker det mange publikummer. Koret rejser en gang om året. Hvert tredje år til udlandet. Rejser tiltrækker som regel både mange sangere og får en del bevågenhed i lokalsamfundet. 14

15 Koret synger til musikskolens årlige åbent-hus arrangement. En mulighed for at nå en allerede musikinteresseret målgruppe. Det kræver dog formentlig, at koret i en eller anden forstand er tilknyttet musikskolen.. Der bliver altid sørget for opsigtsvækkende plakater i forbindelse med sæsonstart og koncerter. Dette er ren reklame, men også en måde at udtrykke professionalisme og seriøsitet på. At koret gerne vil ses og høres. Koret holder koncerter i samarbejde med kendte sangere/musikere, hvilket medfører ekstra opmærksomhed. Har man muligheden for dette, er det en god måde at tiltrække et stort publikum på, foruden at det vidner om et korarbejde af en vis kvalitet. Under alle omstændigheder er det klart at en vis synlighed i lokal- regionalsamfundet er befordrende for offentlighedens kendskab til koret, og dermed for muligheden for at rekruttere nye sangere. Antallet af rekrutterede sangere Som nævnt er der optaget lige fra 0 til 50 sangere om året pr. kor, hvilket giver et gennemsnit på omkring 12.5 sangere om året pr. kor 2. Det interessante er naturligvis hvorvidt de tiltag, der tages i forbindelse med rekrutteringsopgaven, står mål med resultaterne, når det kommer til det antal sangere, der rent faktisk bliver optaget. Ser man på det kor der har den største ansøgning (50 nye sangere om året, de sidste tre år, og flere på venteliste), er det rent faktisk et af de kor i undersøgelsen, der er mindst aktive rent rekrutteringsmæssigt. Koret annoncerer en gang om året i lokalavisen og forlader sig ellers på mund-til-mund metoden. Der må dermed være andre årsager til at koret har så stor tilgang, og en af disse skal sandsynligvis findes i korets mange udadvendte aktiviteter. Koret synger jævnligt koncerter - bl.a. i kirken hvor det hører til, de har indspillet tre cd er, er ofte i lokalavisen og har sunget en del koncerter i samarbejde med kendte 2 Som det fremgår af side 6, kan det diskuteres, hvorvidt man bør operere med et gennemsnit på 10 sangere om året. 15

16 kunstnere. Derudover kan der naturligvis være en række andre faktorer, der spiller ind, som denne undersøgelse ikke tager højde for (eksempelvis dygtig og engageret korleder, stor velvilje i lokalsamfundet, gode fysiske forhold med meget mere), men én forklaring er som nævnt sandsynligvis korets høje aktivitetsniveau. De resterende kor der rekrutteringsmæssigt ligger omkring eller over gennemsnittet, fordeler sig meget bredt hvad angår rekrutteringsmetoder. Følgende metoder er repræsenteret: koncert på skoler mund til mund egen korskole annoncering uddeling af brochurer opsøgende arbejde på skoler gennem musikskolen via egen hjemmeside De kor der har størst succes med rekruttering af nye sangere anvender vidt forskellige metoder. Derfor er det vanskelligt at fremhæve én metode frem for andre. Den metode der benyttes af flest kor er annoncering, men den står aldrig alene. Man kan således sige at annoncering er essentiel, men ikke tilstrækkeligt. Derimod tyder undersøgelsen på, at det er en god ide at sprede sine rekrutteringsmetoder så vidt som rammerne (tid og økonomi) tillader det. Efterskrift Videncenter for Unge Stemmer vil gerne rette en stor tak til samtlige korledere, der har medvirket i undersøgelsen. Derudover vil vi gerne opfordre alle interesserede til at komme med supplerende bemærkninger, forslag til nye undersøgelsesområder og andre kommentarer. Alle billeder i rapporten et taget af fotograf Peter Skjold Petersen 16

Rekrutteringsvejledning

Rekrutteringsvejledning Rekrutteringsvejledning Inspiration og vejledning til rekruttering af sangere til børne- og ungdomskor Udarbejdet af Christina Kjærulff Videncenter for Unge Stemmer www.ungestemmer.dk Inspiration og vejledning

Læs mere

VILKÅR FOR DYNAMISKE SANGMILJØER I DANMARK

VILKÅR FOR DYNAMISKE SANGMILJØER I DANMARK VILKÅR FOR DYNAMISKE SANGMILJØER I DANMARK 1. Institutionsdata 1.1. Spørgeskemaet er udfyldt af (angiv navn(e). På steder med flere kor kan det være en fordel at lade de forskellige dirigenter udfylde

Læs mere

Kortype og regi. Diagram 4.14. for knap 98 % af de fastansatte er aflønning for forberedelse inkluderet i lønnen

Kortype og regi. Diagram 4.14. for knap 98 % af de fastansatte er aflønning for forberedelse inkluderet i lønnen Diagram 4.14 Aflønnes ikke for forberedelse 1,7% Aflønnes separat for forberedelse 0,3% Anden aflønningsform 0,3% for knap 98 % af de fastansatte er aflønning for forberedelse inkluderet i lønnen Forberedelse

Læs mere

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET Guide -Skab synlighed om jeres arrangement Skal I have stablet et arrangement på benene og vil I gerne have nogle tips til, hvordan I kan nå ud til andre end jeres eksisterende medlemmer? Så tjek nedenstående

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Dansk Avis Omdeling indbringer herved for Pressenævnet DR's afslag på anmodning om genmæle.

Dansk Avis Omdeling indbringer herved for Pressenævnet DR's afslag på anmodning om genmæle. Pressenævnet Gyldenløvesgade 11, 4. 1600 København V 25. marts 2008 Klage over afslag på anmodning om genmæle Dansk Avis Omdeling indbringer herved for Pressenævnet DR's afslag på anmodning om genmæle.

Læs mere

Brugerundersøgelse. Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter. Ibureauet, Information

Brugerundersøgelse. Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter. Ibureauet, Information Brugerundersøgelse Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter Ibureauet, Information 26. august 2013 Side 2 1. Baggrund Rigspolitiet gennemførte i 2011 en foranalyse samt udarbejdede en business

Læs mere

ADHD-foreningens. Lille grundbog i rekruttering og fastholdelse

ADHD-foreningens. Lille grundbog i rekruttering og fastholdelse ADHD-foreningens Lille grundbog i rekruttering og fastholdelse Rekruttering: 8 målrettede trin 1. Overvej: Hvad skal vi bruge frivillige til? 2. Beskriv opgaven 3. Lav en frivilligprofil 4. Bestem metode

Læs mere

Hvorfor bruger virksomhederne ikke jobnet til rekruttering?

Hvorfor bruger virksomhederne ikke jobnet til rekruttering? Hvorfor bruger virksomhederne ikke jobnet til rekruttering? Rapport fra 25 telefoninterviews Undersøgelse for Jobcenter København Wanek & Myrner 2010 Formål Nærværende undersøgelse er en ud af seks undersøgelser,

Læs mere

HVAD GIVER DIG LYST TIL AT LÆRE? Undersøgelse af danske skolebørns lyst til læring

HVAD GIVER DIG LYST TIL AT LÆRE? Undersøgelse af danske skolebørns lyst til læring HVAD GIVER DIG LYST TIL AT LÆRE? Undersøgelse af danske skolebørns lyst til læring Hvad giver dig lyst til at lære? Analyse af danske skolebørns lyst til læring 1. BAGGRUND Vi giver ordet til skolebørnene

Læs mere

Tech College Aalborg

Tech College Aalborg VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 2012 Via spørgeskemaundersøgelse Tech College Aalborg Colleger: College College College College College College College Style & Wellness College College Style & Wellness

Læs mere

koret Side 2 Velkomstfolder

koret Side 2 Velkomstfolder Velkommen i koret Side 2 Velkomstfolder Roskilde Domkirkes Drengekor september 2008 Velkomstfolder Side 3 Lidt om koret Roskilde Domkirkes Drengekor blev oprettet i 1987. I den tid har koret bestået af

Læs mere

I tabel 1 ses resultaterne fra Thorvaldsens tidsregistreringer fra den 4/2-5/3 2006 (30 dage).

I tabel 1 ses resultaterne fra Thorvaldsens tidsregistreringer fra den 4/2-5/3 2006 (30 dage). Evaluering af Netværkstedet Thorvaldsen Til brug i evalueringen af Netværkstedet Thorvaldsen har Frederiksberg Kommune og Københavns Kommune i fællesskab udarbejdet et spørgeskema til Thorvaldsens brugere.

Læs mere

VTU. Auto College. Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaundersøgelse. Uddannelser: Personvognsmekaniker Lastvognsmekaniker.

VTU. Auto College. Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaundersøgelse. Uddannelser: Personvognsmekaniker Lastvognsmekaniker. VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaundersøgelse Uddannelser: 71,0 77,6 62,4 Administration og information Rekruttering af elever 58,7 71,2 Skoleperiodernes indhold Motivation 72,4 72,1

Læs mere

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER Boligmarkedet DANSKERNES FORVENTNINGER MAJ 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Tabeloversigt... 1 3 Figuroversigt... 2 4 Sammenfatning... 3 5 Undersøgelsen

Læs mere

Risingskolen og Odense Musikskole

Risingskolen og Odense Musikskole Risingskolen og Odense Musikskole TALENTKLASSE I MUSIK HVAD ER TALENTKLASSER? Musik hele ugen Talentklassen i musik er et tilbud til elever, der brænder for at arbejde med musik både klassisk og rytmisk.

Læs mere

KREDSNYT FUK AARHUS STIFTSKREDS

KREDSNYT FUK AARHUS STIFTSKREDS KREDSNYT FUK AARHUS STIFTSKREDS MARTS 2014 FORMANDEN HAR ORDET Kære korledere i FUK Aarhus Stiftskreds! Så er vi kommet godt i gang med 2014, og i skrivende stund står vi på trapperne til årets første

Læs mere

KORLEDERSTEMMEN Efteruddannelse for korledere i stemmebrug og vokalt arbejde i korprøven

KORLEDERSTEMMEN Efteruddannelse for korledere i stemmebrug og vokalt arbejde i korprøven KORLEDERSTEMMEN Efteruddannelse for korledere i stemmebrug og vokalt arbejde i korprøven FOLKEKIRKENS UNGDOMSKOR STEMMEN KORLEDERENS VIGTIGSTE INSTRUMENT De seneste årtiers fokus på stemmedannelsen i koret

Læs mere

Årshjulet for 2014-2015 Version 3. Måneder. Her deltager Alle

Årshjulet for 2014-2015 Version 3. Måneder. Her deltager Alle Måneder. Her deltager Alle Årshjulet for 2014-2015 Version 3 Ting som der skal arbejdes med. August Instruktørmøde Dato søndag d. 10/8 sted I Røsnæshallen. Kl. 9-14 Kort info og uddeling af materiale.

Læs mere

Musikundervisning i den nye skolereform.

Musikundervisning i den nye skolereform. Musikundervisning i den nye skolereform. Den nye skolereform vil give et kæmpe løft til samarbejdet mellem Musikskolen og folkeskolerne i Lemvig Kommune. Det er en enestående chance for at understøtte

Læs mere

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi NETOP netværk for oplysning Kommunikationsstrategi for lokalforeninger - 2011 Martin T. Hansen 1 Intro NETOPs medlemsforeninger er meget forskellige og har meget forskellige måder at kommunikere på. Som

Læs mere

Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011

Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011 Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, november 2011 Scharling.dk Formål Denne rapport har til hensigt at afdække respondenternes kendskab

Læs mere

Construction College

Construction College VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaunsøgelse Uddannelser: Vindmølleoperatør 72,9 57,9 Administration og information Rekruttering af elever 63,6 Skoleperiones indhold Motivation 67,6

Læs mere

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Projekt LUU TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Notat om spørgeskemaundersøgelse af partsudpegede medlemmer af lokale uddannelsesudvalg inden for TURs område. Gennemført april-

Læs mere

Dette notat tager udgangspunkt i besvarelserne fra de multibaner, som har indsendt selvevalueringen.

Dette notat tager udgangspunkt i besvarelserne fra de multibaner, som har indsendt selvevalueringen. Notat NIRAS Konsulenterne A/S Åboulevarden 80 Postboks 615 DK-8100 Århus C Lokale- og Anlægsfonden MULTIBANER Telefon 8732 3298 Fax 8732 3333 E-mail thi@niraskon.dk CVR-nr. 20940395 Notat vedrørende multibaner

Læs mere

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM INDHOLD Introduktion til projektet DET AKTIVE BYRUM SIDE 1 Hvordan skaber man et sted for piger? SIDE 2 Min nye byrumsfacilitet

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011.

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011. Side 1 af 10 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011. (September 2012 Christina Falkenberg) Side 2 af 10 1. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Foredragsmarkedet. Foredragsevaluering

Foredragsmarkedet. Foredragsevaluering Foredragsmarkedet Foredragsevaluering August 2014 Manglende evaluering skaber dårligere oplevelse af foredrag En undersøgelse gennemført af Voxmeter for Speakerscore om det Danske foredragsmarked viser,

Læs mere

Fremover skal plakater inde i kirkerne kun opsættes i magnetlommerne på stålpladerne. Alle andre steder bliver plakater fjernet.

Fremover skal plakater inde i kirkerne kun opsættes i magnetlommerne på stålpladerne. Alle andre steder bliver plakater fjernet. STÅLPLADER TIL PLAKATER Stålplader opsættes til plakater inde i Frihavnskirken og inde i Luther Kirken, så information (herunder højmesser, koncerter og aktiviteter) fra sognet til menigheden fremover

Læs mere

NORDJYSK MUSIK KONSERVATORIUM. Beskæftigelsesrapport

NORDJYSK MUSIK KONSERVATORIUM. Beskæftigelsesrapport NORDJYSK MUSIK KONSERVATORIUM ACADEMY OF MUSIC Beskæftigelsesrapport 2004 Indholdsfortegnelse: 1.0 Indledning... 3 Tabel 1.1 Kandidater fordelt på årgang og uddannelsesretning... 3 2.0 Konservatoriets

Læs mere

Hit med Sangen Musik i Lundtoftegade

Hit med Sangen Musik i Lundtoftegade Marts 2014 Hit med Sangen Musik i Lundtoftegade Rapportering af udviklingsprojekt støttet af Ensomme Gamles Værn Gennemført 4. marts 17. december 2013 Af Hans-Christian Enggaard Jepsen Seniormusik København

Læs mere

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

Hvorfor bruger virksomheder jobnet til rekruttering?

Hvorfor bruger virksomheder jobnet til rekruttering? Hvorfor bruger virksomheder jobnet til rekruttering? Rapport fra 25 telefoninterviews Undersøgelse for Jobcenter København Wanek & Myrner 2010 Formål Nærværende undersøgelse er en ud af seks undersøgelser,

Læs mere

Drejebog til Operation Bedstehjælp en ældredag til forskel!

Drejebog til Operation Bedstehjælp en ældredag til forskel! Operation Bedstehjælp er en landsdækkende aktion for ældre og seniorgrupper i Danmark, der finder sted på FN's internationale ældredag den 1. oktober. Operation Bedstehjælp er arrangeret af Folkekirkens

Læs mere

Rekrutteringsstrategi og politik

Rekrutteringsstrategi og politik Rekrutteringsstrategi og politik Vordingborg Firma Sport Strategi- og politik for rekruttering af ledere og instruktører i Vordingborg Firma Sport Hvorfor er du frivillig leder? Fordi det er sjovt, og

Læs mere

Brugerundersøgelse på Århus Musikskole

Brugerundersøgelse på Århus Musikskole Brugerundersøgelse på Århus Musikskole Kulturforvaltningen Sommeren 2007 Indholdsfortegnelse Metode side 3 Overordnede resultater side 4 Sammenfatning: Århus Musikskole gennemførte i foråret 2007 en brugerundersøgelse

Læs mere

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 En undersøgelse foretaget af Brobyggerselskabet De udstødte ved CMU i Aalborg kommune, perioden 1.1.2008 31.12.2008

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 5. Ollerup den 17. december 2009.

Nyhedsbrev nr. 5. Ollerup den 17. december 2009. Ollerup den 17. december 2009. Nyhedsbrev nr. 5. Julen står for døren. Snart vil der falde lidt ro på os. Det glæder vi os alle til. Juleferien begynder i morgen, fredag den 18. december kl. 10.45. Vi

Læs mere

CSR Speed Dating. Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder. Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating

CSR Speed Dating. Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder. Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating CSR Speed Dating Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating Hvem er målgruppen? Hvad går metoden ud på? Hvilke forudsætninger beror metoden på? Trin 1 Trin

Læs mere

1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 13. september

1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 13. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

VIDENCENTER FOR UNGE STEMMER

VIDENCENTER FOR UNGE STEMMER Kulturaftale mellem kulturministeren og kommuner i Midt- og Vestjylland 2007-2010 BILAG 3 nr. 8: Videncenter for Unge Stemmer Side 1 af 5 BAGGRUND Behovet for et Videncenter for Unge Stemmer udspringer

Læs mere

10. MASTERCLASS i UNGE STEMMER. Den gode korprøve HERNING 1.-3. MARTS 2013 PÅ DEN JYSKE SANGSKOLE

10. MASTERCLASS i UNGE STEMMER. Den gode korprøve HERNING 1.-3. MARTS 2013 PÅ DEN JYSKE SANGSKOLE 10. MASTERCLASS i UNGE STEMMER Den gode korprøve HERNING 1.-3. MARTS 2013 PÅ DEN JYSKE SANGSKOLE Den gode korprøve KORPRØVENS ELEMENTER Langt de fl este kor har prøve en gang om ugen, hvor de synger sammen

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

Mange tilbud vedrører pensionsopsparing, muligheden for at få nyt eller flere betalingskort eller en form for (ekstra) forsikring.

Mange tilbud vedrører pensionsopsparing, muligheden for at få nyt eller flere betalingskort eller en form for (ekstra) forsikring. Forbrugerpanelet om bankers salgsinitiativer Knap hver anden respondent (45%) er inden for de seneste fem blevet kontaktet en eller flere gange af deres bank med tilbud om produkter, de ikke allerede havde.

Læs mere

Analyse. Bilag til strategi for kommunikation 2015-17

Analyse. Bilag til strategi for kommunikation 2015-17 Analyse Bilag til strategi for kommunikation 2015-17 Om analysen For at kunne udvikle kommunikation fra Nordfyns Kommune, er det nødvendigt at have indblik i kommunikationen, som den praktiseres i dag.

Læs mere

Roskilde Synger v / Susanne Malmstrøm, Smedegade 3 4000 Roskilde E mail : Susanne@malmstroem.dk tel 21459057

Roskilde Synger v / Susanne Malmstrøm, Smedegade 3 4000 Roskilde E mail : Susanne@malmstroem.dk tel 21459057 Roskilde Synger v / Susanne Malmstrøm, Smedegade 3 4000 Roskilde E mail : Susanne@malmstroem.dk tel 21459057 Roskilde den 13. August 2013. Til Roskilde Kommune Hermed fremsendes ansøgning om driftsaftale

Læs mere

Jobpatruljens evalueringsrapport 2013

Jobpatruljens evalueringsrapport 2013 Jobpatruljens evalueringsrapport 2013 Ref. Kasper Tolstrup Andersen August 2013 Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Mål for Jobpatruljen 2013... 3 1.2. Nye indsatsområder Jobpatruljen på Skolebesøg... 3 2.

Læs mere

Jobindex Kundetilfredshed 2010

Jobindex Kundetilfredshed 2010 Jobindex Kundetilfredshed 2010 1. Kundetilfredshedsundersøgelse hos Jobindex 2010 I efteråret 2010 gennemførte Jobindex en online spørgeskemaundersøgelse blandt vores 1000 største kunder, der skulle belyse,

Læs mere

De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013

De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013 De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013 Gennemført af Gymnasieskolernes Lærerforening i samarbejde med de faglige foreninger. Undersøgelsen af de faglige foreningers kommunikation

Læs mere

Informationsfolder til svømmere og forældre i Thisted Svømmeklub om klubbens stævneaktiviteter

Informationsfolder til svømmere og forældre i Thisted Svømmeklub om klubbens stævneaktiviteter Informationsfolder til svømmere og forældre i Thisted Svømmeklub om klubbens stævneaktiviteter Introduktion Svømning er blandt de mest træningskrævende sportsgrene, og belønningen for de mange timer i

Læs mere

Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet

Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet Forskningsnotat 5 Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet Marianne Lyngmose Nielsen Peter Koudahl DPU juni 2011 Indhold Forskningsnotat... 3 Metode... 5 Elevernes nuværende uddannelses-,

Læs mere

Livsstilsundersøgelse. 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2008

Livsstilsundersøgelse. 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2008 Livsstilsundersøgelse 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne Frederikshavn Kommune 2008 Indholdsfortegnelse: side Forord --------------------------------------------------------- 3 Undersøgelsens metode

Læs mere

Borgerrettet kampagne for digital post. Erfaring fra Favrskov Kommune

Borgerrettet kampagne for digital post. Erfaring fra Favrskov Kommune Borgerrettet kampagne for digital post Erfaring fra Favrskov Kommune Indhold Kampagne for digital post Favrskov Kommune... 2 Målgruppe - at ramme bredt... 2 Konkurrencen... 2 ipad eller anden tablet...

Læs mere

Auto College Aalborg

Auto College Aalborg VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 22 Via spørgeskemaundersøgelse Uddannelser: Administration og information 67,4 55,7 Rekruttering af elever 55,9 7,3 Skoleperiodernes indhold Motivation 7, 7,9 Elevens

Læs mere

FAVRSKOV MUSIKSKOLE. Julemåneden er i gang og der er meget at glæde sig til - også i musikskolen.

FAVRSKOV MUSIKSKOLE. Julemåneden er i gang og der er meget at glæde sig til - også i musikskolen. Sæson 2014/15 Volume 2 Nyhedsbrev FAVRSKOV MUSIKSKOLE Indhold Julehilsen...1 Kirkekoncert i Røgen...2 Julegalop og Lucia...2 Bazartilbud...3 Fotos fra Bazaren...3 Nye rytmikhold...4 Kommende arrangementer...4

Læs mere

FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse

FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse Primo marts 2014 afleverede eleverne fra Horsens og Hedensted kommuners 9. og 10. klasser deres ansøgning til

Læs mere

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 12. september

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 12. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

Masterclass i Unge Stemmer. Herning 2. - 4. marts 2012 på Den Jyske Sangskole

Masterclass i Unge Stemmer. Herning 2. - 4. marts 2012 på Den Jyske Sangskole Masterclass i Unge Stemmer Rytmisk korsang for børne- og ungdomskor Herning 2. - 4. marts 2012 på Den Jyske Sangskole Forord Rytmisk korsang for børne- og ungdomskor Den Jyske Sangskoles 9. Masterclass

Læs mere

RYTMISK MUSIKKONSER- VATORIUM

RYTMISK MUSIKKONSER- VATORIUM Til Dokumenttype Rapport Dato April 2013 RYTMISK MUSIKKONSER- VATORIUM DIMITTENDUNDERSØGELSE (ÅRGANG 2007-2012) INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Formål med undersøgelsen 1 1.2 Metode og datagrundlag 1 2. Resultater

Læs mere

Rekruttering og fastholdelse af frivillige Norddjurs kommune, 1. marts 2011

Rekruttering og fastholdelse af frivillige Norddjurs kommune, 1. marts 2011 Rekruttering og fastholdelse af frivillige Norddjurs kommune, 1. marts 2011 Del 1: a) Motiver til frivilligt arbejde b) Hvad får folk til at blive? Del 2: a) Hvad skal frivillige lave? b) Tips og tricks

Læs mere

Tilbudsgiver skal være opmærksom på, at nedenstående svar har juridisk forrang i forhold til det øvrige udbudsmateriale.

Tilbudsgiver skal være opmærksom på, at nedenstående svar har juridisk forrang i forhold til det øvrige udbudsmateriale. Spørgsmål og svar EU-udbud vedrørende levering af annoncetegning, layout, trykning, adressering og distribution af magasinet Dit Blad til Aalborg Kommune Tilbudsgiver skal være opmærksom på, at nedenstående

Læs mere

NÅR FORENINGER SAMARBEJDER...

NÅR FORENINGER SAMARBEJDER... NÅR FORENINGER SAMARBEJDER... KORT FORTALT hovedpunkter fra undersøgelsen Tværgående samarbejde blandt folkeoplysningens aktører NÅR FORENINGER SAMARBEJDER... hovedpunkter fra undersøgelsen Tværgående

Læs mere

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19.

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19. Forbrugerombudsmanden Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen Frederiksberg, 19. december 2011 Vedrørende standpunkt til markedsføring via sociale medier. Indledende bemærkninger.

Læs mere

Rådet for Sikker Trafik Evaluering af Tohåndværkere/Linda P

Rådet for Sikker Trafik Evaluering af Tohåndværkere/Linda P Rådet for Sikker Trafik Evaluering af Tohåndværkere/Linda P Tekstrapport, telefonundersøgelse, Modtager/Afsender af SMS samt befolkning Maj 2010 Projektkonsulenter Asger H. Nielsen Connie F. Larsen Alle

Læs mere

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Aarhus Kommune Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Denne rapport er en opsamlende, konkluderende sammenfatning baseret på fem undersøgelser gennemført

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

KOR VID anbefalinger - argumentation

KOR VID anbefalinger - argumentation KOR VID anbefalinger - argumentation 6 På baggrund af KOR VID undersøgelsen har vi nogle konkrete anbefalinger i forhold til korlivets fremtidige vilkår. En samfundsmæssig værdisættelse og anerkendelse

Læs mere

2) Hvordan skal du/vi konkret arbejde for at lykkes med missionen (og dermed retfærdiggøre ungdomsskolens eksistens)?

2) Hvordan skal du/vi konkret arbejde for at lykkes med missionen (og dermed retfærdiggøre ungdomsskolens eksistens)? Opgave 1 Ungdomsskolens Mission (kerneopgave/mening/eksistensberettigelse) Ungdomsskolebestyrelsen har defineret UngSlagelses mission således: Ung Slagelse skal udfylde følgende behov: I en tryg atmosfære

Læs mere

Nyrernes Dag inspirationskatalog. Indhold

Nyrernes Dag inspirationskatalog. Indhold Nyrernes Dag inspirationskatalog Nyrernes Dag er en fast tradition i Nyreforeningen. Siden starten i 2006 har dagen udviklet sig og markeres i dag på forskellig vis rundt om i landet. Dette katalog er

Læs mere

Løbende evaluering i kommuner

Løbende evaluering i kommuner Angående Resultater af en spørgeskemaundersøgelse EVA har gennemført en spørgeskemaundersøgelse om løbende evaluering i større danske kommuner. Dette notat præsenterer hovedresultaterne af undersøgelsen.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 12. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 12. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 12. april 2013 Sag 132/2011 (2. afdeling) Post Danmark A/S (advokat Frank Bøggild) mod Forbrugerombudsmanden (kammeradvokat K. Hagel-Sørensen) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

Embedsbeskrivelse. Struer Kirke

Embedsbeskrivelse. Struer Kirke Embedsbeskrivelse Sognepræst i Søndbjerg-Odby og Struer 1 / 5 Modtaget: TS: Udsendt: 2015-08-14 Embedsbeskrivelse Embedsbeskrivelse for sognepræst i Søndbjerg-Odby Pastorat (60%) samt Struer Pastorat (40%),

Læs mere

Økonomisk kortlægning af koncerter i Aarhus

Økonomisk kortlægning af koncerter i Aarhus Økonomisk kortlægning af koncerter i Aarhus Tekst: Stefan Rasmussen Udgiver: Arrangørgruppen Aarhus / Promus Foto: Bertand Ønsker du yderligere oplysninger om undersøgelsen kontakt: info@promus.dk 1 0.

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE J.nr. 204951 JSN/vj REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE mandag den 19. august 2013 kl. 19.00 i Sognegården, Engholmvej 6, 3660 Stenløse. Til stede ved generalforsamlingen

Læs mere

FIND DIN STEMME! Mere sang i skoledagen. Skoleåret 2013-2014. GRATIS tilbud til musiklærere i kommunerne

FIND DIN STEMME! Mere sang i skoledagen. Skoleåret 2013-2014. GRATIS tilbud til musiklærere i kommunerne FIND DIN STEMME! Mere sang i skoledagen Skoleåret 2013-2014 GRATIS tilbud til musiklærere i kommunerne Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Ringkøbing-Skjern og Struer DEL AF KULTURAFTALEN 2011-2014

Læs mere

Velkommen. Endnu engang tak, fordi du vil bruge tid på at hjælpe nogle af verdens fattigste mennesker til at få et bedre liv.

Velkommen. Endnu engang tak, fordi du vil bruge tid på at hjælpe nogle af verdens fattigste mennesker til at få et bedre liv. Velkommen Velkommen som indsamlingsleder til Folkekirkens Nødhjælps Sogneindsamling. Sogneindsamlingen afholdes hvert år den første søndag i marts, og vi glæder os til det fremtidige samarbejde. Sogneindsamlingen

Læs mere

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Ny Nordisk Skole Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Hvorfor følge forandringerne i jeres pædagogiske praksis? 3 Undersøgelse af børns og unges perspektiver 4 Observationer af den

Læs mere

11. Masterclass. Ny energi i korprøven. Herning 28. februar 2. marts 2014 på Den Jyske Sangskole

11. Masterclass. Ny energi i korprøven. Herning 28. februar 2. marts 2014 på Den Jyske Sangskole 11. Masterclass i UNGE STEMMER Ny energi i korprøven Herning 28. februar 2. marts 2014 på Den Jyske Sangskole Panda van Proosdij Margrete Enevold Pia Boysen Dorte Bille E Ny energi i korprøven vejene til

Læs mere

8680 RY Torsdag den 7. maj 2015 klokken 19,30

8680 RY Torsdag den 7. maj 2015 klokken 19,30 Dagsorden Fraværende Referat Mette Obel og Tove Bendixen med anmeldt forfald. 69. Godkendelse af dagsorden Godkendt 70. Godkendelse af referat fra mødet den 9. april 2015 71 Meddelelser 1. Provstiet 2.

Læs mere

SPIL DANSK DAGEN. Torsdag 30. oktober 2008. Vær med i årets største festdag for dansk musik

SPIL DANSK DAGEN. Torsdag 30. oktober 2008. Vær med i årets største festdag for dansk musik SPIL DANSK DAGEN Torsdag 30. oktober 2008 Vær med i årets største festdag for dansk musik Spil Dansk Dagen en mangfoldighed af musik over hele landet Dansk musik er mangfoldig og fortjener at blive udforsket

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik december 2010

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik december 2010 Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien foretaget af Danmarks Statistik december 2010 70% 60% 60% 50% 49% 40% 30% 27% 20% 10% 0% 1% 6% 21% Meget højere Højere På samme

Læs mere

Undervisningsforløb i uddannelse og erhverv på mellemtrinnet.

Undervisningsforløb i uddannelse og erhverv på mellemtrinnet. Undervisningsforløb i uddannelse og erhverv på mellemtrinnet. Den hastige samfundsmæssige udvikling gør det mere og mere nødvendigt, at man har nogle mål og planer for sit liv, at man løbende reviderer

Læs mere

Undersøg job. Arbejdskort 1. Job på skolen. Opgave. Hjælp. Resultat. Tid

Undersøg job. Arbejdskort 1. Job på skolen. Opgave. Hjælp. Resultat. Tid Arbejdskort 1 Undersøg job Job på skolen Hver dag møder du mennesker på job overalt, hvor du kommer. Hos bageren, i butikker, i sportshallen, i biografen, på gaden. På skolen er der dine lærere, servicemedarbejdere

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT 2014

EVALUERINGSRAPPORT 2014 EVALUERINGSRAPPORT 2014 Ref: Rasmus K. Jakobsen Koordinator Jobpatruljen Danmark September 2014 Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Mål for Jobpatruljen 2014... 3 1.2. Nye indsatsområder Jobpatruljen på Skolebesøg...

Læs mere

INSPIRATION TIL KRISEBEREDSKAB

INSPIRATION TIL KRISEBEREDSKAB INSPIRATION TIL KRISEBEREDSKAB i menigheder og kirkelige fællesskaber Når livet gør ondt, har vi brug for mennesker, der tør stå ved siden af og bære med. Samtidig kan vi ofte blive i tvivl om, hvordan

Læs mere

Udviklingspuljen for børn og unge under 25 år Ansøgningsskema 2015

Udviklingspuljen for børn og unge under 25 år Ansøgningsskema 2015 KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Udviklingspuljen for børn og unge under 25 år Ansøgningsskema 2015 Puljemidler kan søges af frivillige folkeoplysende foreninger for børn og unge, eller

Læs mere

VTU. Virksomhedstilfredshedsmåling 2012 Via spørgeskemaundersøgelse. Technology College Aalborg. Technology College Aalborg.

VTU. Virksomhedstilfredshedsmåling 2012 Via spørgeskemaundersøgelse. Technology College Aalborg. Technology College Aalborg. VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 202 Via spørgeskemaundersøgelse Uddannelser: Automatik og proces 6,9 77, 4, Administration og information Rekruttering af elever 60, 70,6 Skoleperiodernes indhold Motivation

Læs mere

Indledning. Hvem streamer?

Indledning. Hvem streamer? Indledning Producentforeningen har udarbejdet en undersøgelse af streaming af nye danske film; det såkaldte VOD-meter. Undersøgelsen gennemføres en gang i kvartalet og har til formål at belyse hvordan

Læs mere

Trends 2013. Ansvarlig hos MEGAFON: Asger Nielsen ahn@megafon.dk. Danske Reklame- og Relationsbureauers Brancheforening

Trends 2013. Ansvarlig hos MEGAFON: Asger Nielsen ahn@megafon.dk. Danske Reklame- og Relationsbureauers Brancheforening Trends 2013 En MEGAFON undersøgelse med Huset Markedsføring, Dagligvareleverandørerne (DLF), Dansk Annoncørforening (DAF), Danske Reklame- og Relationsbureauers Brancheforening (DRRB) og Berlingske Tidende

Læs mere

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Dato: 22-08-2014 Copyright af Bach & McKenzie 2014 Introduktion Indholdsfortegnelse 03 Hovedtal Kære VIRKSOMHED A/S Tillykke med jeres nye Social

Læs mere

Evaluering af Projekt God Familiestart

Evaluering af Projekt God Familiestart Evaluering af Projekt God Familiestart I april 2013 godkendte byrådet Projekt God familiestart. God familiestart er et fødsels- og familieforberedende kursus, udviklet på baggrund af Leksand-modellen fra

Læs mere

NB! Dette er et arbejdsdokument, som løbende vil blive opdateret. 6. Rekruttering. Strategisk mål 6.1: Find Vej Dagen

NB! Dette er et arbejdsdokument, som løbende vil blive opdateret. 6. Rekruttering. Strategisk mål 6.1: Find Vej Dagen 6. Rekruttering Strategisk mål 6.1: Find Vej Dagen Find vej Dagen fortsætter som forbundets store synligheds og rekrutteringssatsning primært rettet mod familier. Find vej dagen er også i 2015 støttet

Læs mere

TILSYNSFAGLIG UNDERVISNINGSDAG 2015 HANDOUT. Plejefamilier Eksempler Principper. Tema 1 Uddannelse og beskæftigelse Tema 5 Kompetencer

TILSYNSFAGLIG UNDERVISNINGSDAG 2015 HANDOUT. Plejefamilier Eksempler Principper. Tema 1 Uddannelse og beskæftigelse Tema 5 Kompetencer TILSYNSFAGLIG UNDERVISNINGSDAG 2015 HANDOUT Plejefamilier Eksempler Principper Tema 1 Uddannelse og beskæftigelse Tema 5 Kompetencer 1 Eksempel A på Tema 1 TEMA 1 Uddannelse og beskæftigelse KRITERIE 1

Læs mere

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg FOLKESKOLEN Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg 2013 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, februar 2013 Formål Scharling.dk Side 1 af 14 Metode

Læs mere

trivsel, tryghed og tro på nytænkning hos de lokale Pigespejderfællesskaber

trivsel, tryghed og tro på nytænkning hos de lokale Pigespejderfællesskaber trivsel, tryghed og tro på nytænkning hos de lokale Pigespejderfællesskaber 2 Hovedbestyrelsens sammenfatning af undersøgelse fra Center for Ungdomsstudier, udarbejdet oktober 2014 Introduktion Er det

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Den åbne skole. En ny folkeskole

Den åbne skole. En ny folkeskole Den åbne skole En ny folkeskole 2 Den åbne skole Den åbne skole Elevernes læring og trivsel i en varieret og motiverende skoledag Målet med folkeskolereformen er, at alle elever skal blive så dygtige,

Læs mere

Praktisk om anvendelse af designskabeloner for lokale aktionsgrupper

Praktisk om anvendelse af designskabeloner for lokale aktionsgrupper Praktisk om anvendelse af designskabeloner for lokale aktionsgrupper Indhold Annoncer... 2 Gode råd til annoncering... 2 Grafik og teknik... 2 Tekst og indhold... 2 Alternativer til annoncering... 3 Brevpapir...

Læs mere

GODE RÅD OM ENSOMHEDS- FOREBYGGELSE BLANDT ÆLDRE

GODE RÅD OM ENSOMHEDS- FOREBYGGELSE BLANDT ÆLDRE GODE RÅD OM ENSOMHEDS- FOREBYGGELSE BLANDT ÆLDRE FORORD Mange ældre lever alene i København, og nogle er ensomme. For dem kan det være en stor udfordring at forlade hjemmet og deltage i nogle af de mange

Læs mere

Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller

Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller Puljens midler skal finansiere udvikling, afprøvning og implementering af et antal peer-støtte modeller, herunder: Rekruttering og uddannelse

Læs mere