Rekrutteringspraksis i danske kormiljøer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rekrutteringspraksis i danske kormiljøer"

Transkript

1 Rekrutteringspraksis i danske kormiljøer Rapport om resultaterne af kvalitativ undersøgelse af rekrutteringspraksis i en række dynamiske sangmiljøer i Danmark Udarbejdet af Christina Kjærulff Videncenter for Unge Stemmer

2 Indholdsfortegnelse Baggrund for undersøgelsen s. 3 Undersøgelsens metode s. 3 Resultaterne af undersøgelsen s. 4 Rekruttering af nye sangere til koret s. 4 Hvem deltager i rekrutteringen s. 5 Hvor ofte rekrutteres nye sangere s. 6 Optagelsesprøve s. 6 Hvor lang tid afsættes til rekrutteringen s. 7 Økonomi s. 7 Antallet af rekrutterede sangere s. 8 Frafald s. 8 Korets synlighed udadtil s. 9 Vurdering af undersøgelsens resultater s. 11 Rekruttering af nye sangere til koret s. 11 Personer involveret i rekrutteringen s. 13 Hvor ofte rekrutteres nye sangere s. 13 Optagelsesprøve s. 14 Antal timer brugt på rekruttering s. 14 Økonomi s. 14 Korets synlighed udadtil s. 14 Antallet af rekrutterede sangere s. 15 2

3 Baggrund for undersøgelsen Som en del af handlingsplanen for 2007/2008 har Videncenter for Unge Stemmer (VUS) gennemført en kvalitativ undersøgelse af rekrutteringspraksis inden for en række danske kormiljøer. Formålet med undersøgelsen er at beskrive og diskutere en række cases, der kan illustrere mulige rekrutteringspraksisser, og på denne baggrund vurdere hvad der i korsammenhæng er god rekrutteringspraksis. Håbet er, at dette kan være til inspiration og eventuelt vejledning for en bred vifte af danske kormiljøer i forhold til at få løst rekrutteringsopgaven. Undersøgelsens metode VUS har været i kontakt med 15 korledere, der tilsammen repræsenterer 37 kor. Tre af korlederne repræsenterer hver ét kor, mens de resterende 12 korledere minimum repræsenterer to kor. I de tilfælde hvor korlederen er dirigent for flere kor i samme miljø, omtales, med mindre andet er anført, hele kormiljøet som ét kor. Oftest vil det være de samme rekrutteringspraksisser, der gør sig gældende inden for det samme miljø. Det gælder dog for to af korlederne, at de er dirigent for to kor i forskellige regi, og disse vil derfor indgå i undersøgelsen som individuelle kor. Dette giver et samlet datagrundlag på 17 forskellige kor/kormiljøer. Data er blevet indsamlet igennem kvalitative interviews med de forskellige korledere. Forud for interviewet har de medvirkende fået tilsendt en spørgeguide. Resultaterne af de kvalitative data bliver i enkelte sammenhænge behandlet kvantitativt, eksempelvis i form af en opgørelse af hvor mange ud af de 17 kor, der bruger en bestemt rekrutteringsmetode, samt i form af nogle beregninger af gennemsnittet for eksempelvis antal rekrutterede sangere om året pr. kor. Disse tal bør tages med forbehold, da undersøgelsen er baseret på en kvalitativ interviewmetode, hvor korlederne er udvalgt specifikt af VUS. 3

4 Resultaterne af undersøgelsen I det følgende fremlægges resultaterne af undersøgelsen i form af en redegørelse for de besvarelser, der er givet skriftligt eller telefonisk. Senere følger en vurdering af betydningen af de afgivne besvarelser. Rekruttering af nye sangere til koret Som udgangspunkt blev respondenterne bedt om at besvare følgende spørgsmål: Hvordan rekrutteres nye sangere til koret?. Dette affødte en lang række forskellige svar, men også en række gengangere, der er listet nedenfor efter største tilslutning. Rekruttering fra egen korskole: 13 ud af 17 kor Annoncering i trykte medier: 11 ud af 17 kor Der annonceres både i lokalaviser og i de lidt større regionale aviser (Jyllands Posten, div. Stiftstidender og lign.) samt i kirkeblade. Opsøgende arbejde på skoler: 11 ud af 17 kor Dette arbejde fordeles på tre forskellige modeller: Korlederen tager ud på skolen og hører børnene på de relevante klassetrin synge enkeltvis. Korlederen henvender sig derefter til dem, som han/hun mener, er egnede samt til deres forældre. Koret synger koncert på skolen for de relevante klassetrin, samt evt. deres forældre i forbindelse med f.eks. forældremøder og korlederen fortæller om koret. Korlederen tager ud på skolen, hvor han/hun fortæller om koret og eventuelt synger lidt fællessang med børnene. Mund-til-mund metoden: 10 ud af 17 kor Egen hjemmeside, der informerer om optagelse af nye medlemmer: 6 ud af 17 kor Uddeling af brochurer/flyers: 5 ud af 17 kor Disse omdeles følgende steder: på skoler til de relevante klassetrin til FDF spejderne til institutioner med voksne der kan formodes at have eller kende interesserede børn (ansatte i symfoniorkestre, på musikskoler, konservatorier etc.) 4

5 sendes til alle hjem med piger fra klasse efter liste fra skolen Annoncering gennem musikskolens brochure: 4/17 Udover det ovenstående er der forskellige kreative bud på mulige rekrutteringsløsninger. Et kor har forsøgt sig med plakater og foldere i byens bybusser Et kor sender ved sæsonstart et brev rundt til alle de lokale voksenkor i håb om, at disses medlemmer selv har børn - eller kender nogle børn - der kunne være interesserede Et kor laver store plakater til ophæng på skoler Et kor annoncerer i lokalradioen I et kor arrangerer de ældste piger selv små mini-koncerter i grupper af 2-5 korsangere, der tager ud og synger for den relevante målgruppe En korleder har spioner i form af musiklærere på folkeskolen og musikskolen, der oplyser om egnede børn Hvem deltager i rekrutteringen Det gælder for alle kors vedkommende, at korlederen deltager i rekrutteringen. Dette arbejde dækker over alt fra udfærdigelse af annoncetekster, til skolebesøg, til afholdelse af optagelsesprøver. Fem af korlederne har dog hjælp til det praktiske arbejde med indrykning af annoncer, omdeling af brochurer og plakater og kontakt til forældre i forbindelse med skolebesøg. Dette arbejde udføres da enten af medlemmerne af koret (omdeling af brochurer og plakater), korets bestyrelse (indrykning af annoncer, samt uddeling af brochurer og plakater), eller det administrative personale på musikskolerne (indrykning af annoncer). En af korlederne medbringer desuden en sekretær i forbindelse med det opsøgende arbejde på skoler. Sekretæren sørger for at få børnenes navne og telefonnumre, og han/hun taler med de børn, der venter på at komme ind og synge for dirigenten. 5

6 Derudover er der en enkelt korleder, som har en sangpædagog med til optagelsesprøven for nye medlemmer. I det tilfælde hvor dele af korets medlemmer selv arrangerer minikoncerter på skoler, deltager disse kormedlemmer på denne måde ligeledes aktivt i rekrutteringen. I langt de fleste tilfælde står korlederen dog med rekrutteringsopgaven alene. Hvor ofte rekrutteres nye sangere Hovedparten af korene (14/17) annoncerer efter sangere en gang om året de fleste lige efter sommerferien, men nogle få lige inden. De fleste optager imidlertid nye sangere hele året rundt. Kun én korleder nævner, at der en måneds tid inde i sæsonen lukkes for optagelse af nye medlemmer. Der er tre kor, som annoncerer to gange om året efter sommerferien og efter jul. Optagelsesprøve Inden for samtlige kormiljøer er der optagelsesprøve til ét eller flere af korene. Der er dog flere af de nederste led i kormiljøerne (spire-/aspirant-/forskole- og børnekor), der ikke afholder optagelsesprøve. Dette gælder for 10 ud af de i alt 37 kor. Langt de fleste korledere nævner, at de vægter musikalitet og alder/modenhed (der dog ifølge de flestes mening kan være vanskelig at bedømme ud fra en kort optagelsesprøve, hvis man ikke kender barnet i forvejen). Det at barnet kan synge rent, nævnes også af flere som et vigtigt kriterium. En nævner desuden vigtigheden af, at barnet kan læse, da det ellers kan være svært at følge med i sangene til korprøven. Nogle få stiller krav om, at de optagne sangere skal kunne orientere sig i et nodebillede, og hos et enkelt kor prøves aspiranten i gudstjenestelære, nodelæsning og basal musikterminologi. Hensigten er, at dette kors optagelsesprøve på sigt skal matche kravene i FUKs lærerplaner 1. En enkelt oplyser, at der afholdes optagelsesprøve, men at ingen afvises, heller ikke selvom de synger falsk. Det er korlederens erfaring at disse falsksyngere enten udvikler sig i positiv retning, eller af egen vilje stopper i koret. 1 Mads Bille: FUKs lærerplaner. Dansk Sang Dorte Bille, Jytte Lundbak, Finn Rosenberg og Lotte Smith-Petersen: Kormetodik: Sang, hørelære, gudstjenestelære med udgangspunkt i FUKs lærerplaner. Dansk Sang

7 Hvor lang tid afsættes til rekrutteringen Det antal timer der bruges på rekruttering varierer fra 5-10 timer om året til 45 timer om året. De fleste korledere har dog vanskeligt ved at sige, hvor lang tid der går med rekrutteringsopgaven, og resultatet af undersøgelsen er derfor relativt usikkert på dette område. Ud fra korledernes oplysninger fordeler det brugte timeantal sig dog på følgende tre grupperinger: 5-10 timer årligt (annoncering og optagelsesprøver) timer årligt (annoncering, opsøgende arbejde inkl. forældrekontakt og optagelsesprøver) timer årligt (annoncering, trykning af brochurer, udarbejdelse af adresselister, omdeling af brochurer og optagelsesprøver) Antal timer brugt på rekruttering 18% 6% 12% 64% 5 10 timer timer timer Ved ikke Figur 1: Diagrammet illustrerer fordelingen af tidsforbrug til rekruttering. Som det ses af diagrammet, bruger størstedelen af korlederne 5-10 timer om året på rekruttering. Økonomi Det beløb der bruges på rekruttering dækker to kategorier af udgifter: løn til dirigenten udgifter til annoncer og andre trykte materialer (brochurer, plakater og flyers) Optagelsesprøvernes varighed varierer fra minutter 7

8 Kun tre ud af de 15 adspurgte korledere aflønnes separat for den tid, der bruges i forbindelse med rekruttering (optagelsesprøver, skolebesøg etc.) For de resterende korlederes vedkommende indgår dette arbejde i deres faste løn. Dette kan til dels forklares i de adspurgte korlederes ansættelsesforhold: Otte korledere er ansat i en fast stilling som organist eller kantor To korledere er ansat i en fast stilling ved en uddannelsesinstitution Fem korledere er ansat som timelønnet i musikskoleregi De tre korledere der aflønnes separat i forbindelse med rekrutteringsarbejdet hører til sidstnævnte kategori. Antallet af rekrutterede sangere Her blev korlederne bedt om at oplyse, hvor mange sangere koret har optaget i henholdsvis 2005, 2006 og I de fleste tilfælde er der oplyst, hvor mange nye medlemmer det nederste kor i kormiljøet har optaget, men enkelte har oplyst for flere kor i miljøet. Udgifter til annoncer samt trykte materialer: kr. Flere korledere har dog ikke eksakte tal på antal nye medlemmer, men oplyser et skøn. Det optagne antal sangere spænder meget vidt. Fra 0 sangere om året (et enkelt kor har ikke optaget nogle sangere i år) til 50 sangere om året. Udregnes et gennemsnit giver det omkring 12,5 sangere pr. kor om året. 16 ud af de 17 kor ligger imidlertid fra 0 til 26 optagne sangere, mens ét kor over de sidste tre år, som nævnt, har optaget omkring 50 nye sangere om året. Dette er en meget stor tilgang i forhold til de øvrige kor repræsenteret i undersøgelsen, og må derfor siges at være undtagelsen frem for normen. Hvis man af denne årsag ikke medregner det omtalte kor i statistikken, giver det således et gennemsnittet på omkring 10 nyoptagne sangere pr. kor om året. Frafald Her blev korlederne bedt om at oplyse, hvor mange af de sangere der blev optaget i henholdsvis 2005, 2006 og 2007, der stadig synger i koret. Dette var ikke muligt for fem af korlederne, men der er imidlertid tre af korlederne, der oplyser for to kor, hvilket giver i alt 13 kor at vurdere ud fra. Beregnes frafaldet for disse kor over den forespurgte treårige periode, giver det et Gennemsnitligt antal optagne sangere pr. kor om året: 10 gennemsnitligt frafald på 27 %. I figur 2 ses frafaldet i procent indtil efteråret 2007 for de 8

9 sangere der er optaget i henholdsvis 2005, 2006 og Igen gøres opmærksom på at tallene skal tages med et vis forbehold, da de er beregnet på baggrund af et relativt lille antal kor og er indsamlet med en kvalitativ undersøgelsesmetode. 40% 35% Frafald blandt nye sangere 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 32% 34% 19% Figur 2: Frafaldet i procent blandt nye sangere i korene over de seneste tre år. Korets synlighed udadtil Korlederne blev her bedt om at overveje, hvorvidt koret har en strategi i forhold til at skabe opmærksomhed omkring koret, og hvilke tiltag der i så fald gøres i den retning. Dette viste sig at være meget individuelt fra kor til kor. De fleste korledere nævner afholdelse af koncerter som den primære (og for nogle kors vedkommende eneste) måde at skabe opmærksomhed på. I den forbindelse er det naturligvis afgørende at gøre opmærksom på, at koncerten finder sted. Dette gøres, som vi så tidligere, enten via medierne (aviser, radio og internet) eller via egne plakater, flyers og lignende. Derudover er der følgende eksempler på aktiviteter og koncertformer, der udover at være til glæde for kor og tilhørere, kan bidrage til at skabe opmærksomhed omkring korene. Koret optræder med musical, julespil, luciaoptog samt medvirker ved familiegudstjenester og andre arrangementer i kirken. Koret synger ved alle gudstjenester og bryllupper. Koret rejser en gang om året. Hvert tredje år til udlandet. Koret synger til forældremøder på skolen. Koret synger til musikskolens årlige åbent-hus arrangement. Koret synger til arrangementer på rådhuset, hvilket bevirker at koret bliver kendt af lokalpolitikerne. 9

10 Koret er ofte i lokalavisen med billede, når de har sunget koncert i byen, indspiller cd, har været på udlandsrejse eller lignende. Alle korets medlemmer har en fleecejakke med korets navn på ryggen, som de bruger til hverdag. Koret har egen hjemmeside. Der bliver altid sørget for opsigtsvækkende plakater i forbindelse med sæsonstart og koncerter. Koret har medvirket i Før søndagen. Koret deltager i fælleskoncerter med landsdelens symfoniorkester og andre kor. Koret optræder ved mange bundne opgaver (koncerter i kommunalt regi, for Lions, til jubilæer og lignende.) Koret søger midler hos fonde, hvilket kan give medieomtale, når beløbene udbetales. Koret deltager i Sangerdyst fra Kyst til Kyst Koret synger i gågaden til jul. Koret holder koncerter i samarbejde med kendte sangere/musikere, hvilket medfører ekstra opmærksomhed. Koret har indspillet en cd, som dåbsforældre får med hjem i stedet for en børnebibel. Koret medvirker ved velgørenhedsarrangementer. 10

11 Vurdering af undersøgelsens resultater Rekruttering af nye sangere til koret De seks mest benyttede rekrutteringsmetoder er, som det fremgår ovenfor: Rekruttering fra egen korskole Annoncering i trykte medier Opsøgende arbejde på skoler Mund-til-mund metoden Egen hjemmeside Uddeling af brochurer/flyers Rekruttering fra egen korskole Det at oprette en korskole / et forkor til hovedkoret, er oplagt af flere årsager. Dels fungerer forkoret som fødekæde til hovedkoret, dels sikrer det, at dem der optages i hovedkoret har en vis erfaring/skoling. Det løser naturligvis ikke rekrutteringsopgaven i forhold til forkoret, men det letter rekrutteringsopgaven opad i systemet. Annoncering i trykte medier Annoncering i trykte medier er en meget brugt og oplagt mulighed for at nå ud til en stor målgruppe. I tillæg hertil kan annonceres i radioen. Det er dog værd at overveje hvilke medier, der skal annonceres i, i forhold til hvilken målgruppe man ønsker nå. Det er relativt dyrt at nå bredt ud, og det er muligt at man kan opnå større effekt ved at benytte mere målrettede medier, der henvender sig til præcis den målgruppe man vil nå (børn eller deres forældre). På den anden side er fordelen ved at nå bredt ud, at man styrker kendskabet til koret i brede dele af befolkningen. Opsøgende arbejde på skoler Laver man opsøgende arbejde på de lokale skoler, er man sikker på at ramme den rigtige målgruppe rent aldersmæssigt. Herved sikrer man også, at man får kontakt til de børn, der er potentielt interesserede, og hvor forældrene (eller de selv) ikke nødvendigvis ville reagere på en annonce. Den direkte kontakt, hvor sangeren ikke selv behøver at være aktiv og melde sig til, men bliver opsøgt af korlederen, er desuden mere personlig og forpligter de involverede børn mere end en annonce eller en flyer. 11

12 Mund-til-mund metoden Flere korledere mener at mund-til-mund metoden er én af de mest effektive rekrutteringsmetoder. Der kan derfor være god mening i at forsøge at systematisere metoden. Hvordan sikres det, at der bliver fortalt om koret? Dette kan dels gøres ved aktivt at bede de eksisterende kormedlemmer og deres forældre/familie om at gøre mundtlig reklame for koret, ved konkret at opfordre omgangskredsen(s børn) til at søge ind i koret. Der kan i denne forbindelse udloves en lille dusør til den, der skaffer et nyt medlem (chokolade eller lignende). Derudover er korets synlighed udadtil en vigtigt element for funktionen af mund-til-mund metoden. Jo flere der kender til koret, jo mere vil der blive talt om det. Udover den effekt som korets synlighed har i sig selv, kan man ved forskellige lejligheder gøre aktivt opmærksom på, at koret optager nye medlemmer. Dirigenten kan nævne det i forbindelse med offentlig arrangementer/koncerter, eller det kan fremgå af programmet: Bliv optaget i koret: henvendelse rettes til dirigenten tlf: eller Har du lyst, eller kender du én der har, til at være med i koret, så ret henvendelse til eller lignende. Se desuden afsnittet Korets synlighed udadtil s. 14 Egen hjemmeside En flot og velfungerende hjemmeside er naturligvis god reklame, men det forudsætter at hjemmesidens eksistens er bredt kendt. Dette kan blandt andet gøres ved konsekvent at skrive hjemmesidens adresse på plakater, brochurer, koncertprogrammer og lignende, samt ved at sørge for at hjemmesiden nævnes i forbindelse med eventuel presseomtale. En af korlederne nævner at alle medlemmer af koret har en fleecejakke, med korets navn tryk bagpå. Her ville det ligeledes være oplagt at skrive korets hjemmesideadresse. Uddeling af brochurer/flyers Ved uddeling af brochurer og flyers er det igen vigtigt at være bevidst om hvilken målgruppe man ønsker at nå og på den måde målrette sin indsats. De korledere fra undersøgelsen der benytter metoden får brochurer uddelt på skoler, hos FDF spejdere, i private hjem, hvor der bor børn i den relevante aldersgruppe samt til institutioner med voksne, der formodes at kende interesserede børn. Det giver god mening at forsøge at henvende sig både til børnene og deres forældre, idet der kan være børn, der ikke selv har øje for, at det at synge i kor, kan være en god fritidsbeskæftigelse for dem. På samme måde kan der være forældre, der ikke er klar over, at deres børn har evner for og lyst til at synge i kor. I den forbindelse er det 12

13 ligeledes en god ide at gøre som et af korene i undersøgelsen og sende brev ud til de lokale voksenkor, for på den måde at nå disse korinteresserede voksnes børn. Øvrige tiltag Et af korene har som nævnt forsøgt at rekruttere nye sangere ved hjælp af plakater og brochurer i byens bybusser. Ifølge korlederen gav dette imidlertid ikke noget resultat. Dette skyldes måske, at indsatsen har været for bred frem for at være rettet mod en bestemt målgruppe. Har man ikke mulighed for at lave opsøgende arbejde, kan det være en mulighed, at gøre som en af de adspurgte korlederne, der har spioner på folkeskolen/musikskolen, der kan reklamere for koret, og/eller give korlederen besked om egnede sangere. En anden mulighed er, at enkelte af de ældste korsangere selv tager ud på skoler og laver en mini-koncert - eventuelt i en musiktime for de relevante aldersklasser. Dette bør selvfølgelig kombineres med informationsmateriale i form af brochurer eller lignende med oplysninger om koret og optagelse af nye medlemmer. Personer involveret i rekrutteringen Korlederen er som nævnt involveret i rekrutteringen hos alle de kor der indgår i undersøgelsen. Men det kan være en god ide at involvere en eventuel bestyrelse, forældre til eksisterende medlemmer, eller eventuelt administrativt personale til hjælp til det praktiske. Det er også en god ide, hvis der er mulighed for det, at være to til eventuelle skolebesøg (ideelt set korleder og sangpædagog), da det kan være fordelagtigt at være to om at bedømme eventuelt kommende sangere. Hvor ofte rekrutteres nye sangere Det mest udbredte er at lave kampagne én gang om året og derudover optage løbende. Det er klart, at har man mulighed for at annoncere to gange årligt, får man dobbelt så meget reklame. Omvendt skal man passe på ikke at udvande nyhedsværdien i, at koret optager nye sangere. Derudover må korlederen gøre op med sig selv, hvorvidt koret musikalsk og socialt kan rumme en større mængde nye sangere to gange om året. Om man som korleder bifalder løbende optagelse er naturligvis individuelt, og afhænger formentlig i nogen grad af korets behov for nye sangere, men det giver sandsynligvis en større ro både for korleder og sangere, hvis der ikke jævnligt kommer et større antal nye sangere til. 13

14 Optagelsesprøve En del af korlederne i undersøgelsen afholder ikke optagelsesprøve for de nederste kor i kormiljøet, men der er prøve til alle de øverste kor. Der lader dermed til at være en tendens til ikke at ville skræmme de yngste væk med en prøve, men at der omvendt er god værdi i at signalere, at det kræver bestået prøve at komme videre i systemet. Antal timer brugt på rekruttering Dette er meget løst anslået for de fleste korlederes vedkommende. Det er dog tydeligt at se, at jo mere tid der ofres, jo bredere når man ud. De der bruger 5-10 timer årligt bruger tiden på at annoncere i medierne samt på optagelsesprøver. De der bruger timer laver annoncering, opsøgende arbejde og optagelsesprøver, og de der bruger timer årligt bruger tiden på annoncering, trykning og omdeling af brochurer, udarbejdelse af adresselister samt optagelsesprøver. Ikke overraskende øges rekrutteringsindsatsen dermed i takt med det antal timer der bruges. Økonomi Rekrutteringsindsatsen er naturligvis også et spørgsmål om økonomi, og som nævnt tidligere er der to poster i den forbindelse. Løn til korlederen, samt udgifter til annoncering og trykning af materialer. I undersøgelsen nævnes fra kr. i udgifter til annoncer og trykning af materiale. Jo flere penge der ofres, jo større mængder og jo bedre kvalitet får man. Det samme gælder korlederen. Jo flere penge der er afsat til løn, jo flere timer og dermed kræfter kan korlederen bruge på rekrutteringsarbejdet. Korets synlighed udadtil Den metode der er mest udbredt i forhold til at skabe opmærksomhed omkring koret er en udbredt koncertvirksomhed. Derudover er der en række andre gode tiltag, som er nævnt ovenfor, hvoraf nogle få skal nævnes og kommenteres her. Koret optræder med musical, julespil, luciaoptog samt medvirker ved familiegudstjenester og andre arrangementer i kirken. Det er altid et stort arbejde at få eksempelvis en musical stablet på benene, men omvendt tiltrækker det mange publikummer. Koret rejser en gang om året. Hvert tredje år til udlandet. Rejser tiltrækker som regel både mange sangere og får en del bevågenhed i lokalsamfundet. 14

15 Koret synger til musikskolens årlige åbent-hus arrangement. En mulighed for at nå en allerede musikinteresseret målgruppe. Det kræver dog formentlig, at koret i en eller anden forstand er tilknyttet musikskolen.. Der bliver altid sørget for opsigtsvækkende plakater i forbindelse med sæsonstart og koncerter. Dette er ren reklame, men også en måde at udtrykke professionalisme og seriøsitet på. At koret gerne vil ses og høres. Koret holder koncerter i samarbejde med kendte sangere/musikere, hvilket medfører ekstra opmærksomhed. Har man muligheden for dette, er det en god måde at tiltrække et stort publikum på, foruden at det vidner om et korarbejde af en vis kvalitet. Under alle omstændigheder er det klart at en vis synlighed i lokal- regionalsamfundet er befordrende for offentlighedens kendskab til koret, og dermed for muligheden for at rekruttere nye sangere. Antallet af rekrutterede sangere Som nævnt er der optaget lige fra 0 til 50 sangere om året pr. kor, hvilket giver et gennemsnit på omkring 12.5 sangere om året pr. kor 2. Det interessante er naturligvis hvorvidt de tiltag, der tages i forbindelse med rekrutteringsopgaven, står mål med resultaterne, når det kommer til det antal sangere, der rent faktisk bliver optaget. Ser man på det kor der har den største ansøgning (50 nye sangere om året, de sidste tre år, og flere på venteliste), er det rent faktisk et af de kor i undersøgelsen, der er mindst aktive rent rekrutteringsmæssigt. Koret annoncerer en gang om året i lokalavisen og forlader sig ellers på mund-til-mund metoden. Der må dermed være andre årsager til at koret har så stor tilgang, og en af disse skal sandsynligvis findes i korets mange udadvendte aktiviteter. Koret synger jævnligt koncerter - bl.a. i kirken hvor det hører til, de har indspillet tre cd er, er ofte i lokalavisen og har sunget en del koncerter i samarbejde med kendte 2 Som det fremgår af side 6, kan det diskuteres, hvorvidt man bør operere med et gennemsnit på 10 sangere om året. 15

16 kunstnere. Derudover kan der naturligvis være en række andre faktorer, der spiller ind, som denne undersøgelse ikke tager højde for (eksempelvis dygtig og engageret korleder, stor velvilje i lokalsamfundet, gode fysiske forhold med meget mere), men én forklaring er som nævnt sandsynligvis korets høje aktivitetsniveau. De resterende kor der rekrutteringsmæssigt ligger omkring eller over gennemsnittet, fordeler sig meget bredt hvad angår rekrutteringsmetoder. Følgende metoder er repræsenteret: koncert på skoler mund til mund egen korskole annoncering uddeling af brochurer opsøgende arbejde på skoler gennem musikskolen via egen hjemmeside De kor der har størst succes med rekruttering af nye sangere anvender vidt forskellige metoder. Derfor er det vanskelligt at fremhæve én metode frem for andre. Den metode der benyttes af flest kor er annoncering, men den står aldrig alene. Man kan således sige at annoncering er essentiel, men ikke tilstrækkeligt. Derimod tyder undersøgelsen på, at det er en god ide at sprede sine rekrutteringsmetoder så vidt som rammerne (tid og økonomi) tillader det. Efterskrift Videncenter for Unge Stemmer vil gerne rette en stor tak til samtlige korledere, der har medvirket i undersøgelsen. Derudover vil vi gerne opfordre alle interesserede til at komme med supplerende bemærkninger, forslag til nye undersøgelsesområder og andre kommentarer. Alle billeder i rapporten et taget af fotograf Peter Skjold Petersen 16

Rekrutteringsvejledning

Rekrutteringsvejledning Rekrutteringsvejledning Inspiration og vejledning til rekruttering af sangere til børne- og ungdomskor Udarbejdet af Christina Kjærulff Videncenter for Unge Stemmer www.ungestemmer.dk Inspiration og vejledning

Læs mere

VILKÅR FOR DYNAMISKE SANGMILJØER I DANMARK

VILKÅR FOR DYNAMISKE SANGMILJØER I DANMARK VILKÅR FOR DYNAMISKE SANGMILJØER I DANMARK 1. Institutionsdata 1.1. Spørgeskemaet er udfyldt af (angiv navn(e). På steder med flere kor kan det være en fordel at lade de forskellige dirigenter udfylde

Læs mere

Kortype og regi. Diagram 4.14. for knap 98 % af de fastansatte er aflønning for forberedelse inkluderet i lønnen

Kortype og regi. Diagram 4.14. for knap 98 % af de fastansatte er aflønning for forberedelse inkluderet i lønnen Diagram 4.14 Aflønnes ikke for forberedelse 1,7% Aflønnes separat for forberedelse 0,3% Anden aflønningsform 0,3% for knap 98 % af de fastansatte er aflønning for forberedelse inkluderet i lønnen Forberedelse

Læs mere

Ansøgning om støtte til aktiviteter i Roskilde Synger

Ansøgning om støtte til aktiviteter i Roskilde Synger Til Roskilde Kommune 27. juni 2012 Ansøgning om støtte til aktiviteter i Roskilde Synger Baggrund Roskilde har fået mulighed for at blive en del af et landsdækkende projekt, der skal forbedre sang- og

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Hvor kommer de danske sangere fra?

Hvor kommer de danske sangere fra? Hvor kommer de danske sangere fra? Pilotundersøgelse af danske sangstuderendes musikalske CV Udarbejdet af Christina Kjærulff www.ungestemmer.dk Indholdsfortegnelse Baggrund for undersøgelsen s. 3 Undersøgelsens

Læs mere

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET Guide -Skab synlighed om jeres arrangement Skal I have stablet et arrangement på benene og vil I gerne have nogle tips til, hvordan I kan nå ud til andre end jeres eksisterende medlemmer? Så tjek nedenstående

Læs mere

Hvorfor bruger virksomhederne ikke jobnet til rekruttering?

Hvorfor bruger virksomhederne ikke jobnet til rekruttering? Hvorfor bruger virksomhederne ikke jobnet til rekruttering? Rapport fra 25 telefoninterviews Undersøgelse for Jobcenter København Wanek & Myrner 2010 Formål Nærværende undersøgelse er en ud af seks undersøgelser,

Læs mere

Brugerundersøgelse. Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter. Ibureauet, Information

Brugerundersøgelse. Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter. Ibureauet, Information Brugerundersøgelse Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter Ibureauet, Information 26. august 2013 Side 2 1. Baggrund Rigspolitiet gennemførte i 2011 en foranalyse samt udarbejdede en business

Læs mere

Handlingsplan for fælles sponsorarbejde mellem Elite Nord og Frederikshavn FOX

Handlingsplan for fælles sponsorarbejde mellem Elite Nord og Frederikshavn FOX Handlingsplan for fælles sponsorarbejde mellem Elite Nord og Frederikshavn FOX Overordnet mål med handlingsplanen: Via en fælles indsats at tiltrække et eller flere landsdækkende sponsorater, der til sammen

Læs mere

Spørgeskemaet er udsendt til 46 dagplejepædagoger samt dagtilbud- og afdelingsledere, hvoraf 34 har svaret (samt 1 delvis besvaret).

Spørgeskemaet er udsendt til 46 dagplejepædagoger samt dagtilbud- og afdelingsledere, hvoraf 34 har svaret (samt 1 delvis besvaret). 1 Indledning På baggrund af øget fokus på målbarhed vedrørende ydelser generelt i Varde Kommune har PPR formuleret spørgsmål i forhold til fysio-/ergoterapeut og tale-/hørekonsulenternes indsats på småbørnsområdet

Læs mere

Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen

Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen 2017 1 Indhold INDLEDNING... 3 UNDERSØGELSENS HOVEDKONKLUSIONER... 3 FRIVILLIGE ANTAL OG FUNKTIONER... 3 DELTAGERE I IT-AKTIVITETER... 3 UDBUDDET AF IT-AKTIVITETER...

Læs mere

ADHD-foreningens. Lille grundbog i rekruttering og fastholdelse

ADHD-foreningens. Lille grundbog i rekruttering og fastholdelse ADHD-foreningens Lille grundbog i rekruttering og fastholdelse Rekruttering: 8 målrettede trin 1. Overvej: Hvad skal vi bruge frivillige til? 2. Beskriv opgaven 3. Lav en frivilligprofil 4. Bestem metode

Læs mere

Kendskabs- og læserundersøgelse

Kendskabs- og læserundersøgelse Kendskabs- og læserundersøgelse Magasinet Sammen om Rødovre Konsulent: Connie F. Larsen Konsulent: Asger H. Nielsen Gennemført d. 16. til 21. november, 2016 1 Om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

TENNISSPORTENS DAG ARRANGØRMANUAL Denne korte manual giver et overblik over, hvad I som klub kan gøre for at optimere jeres Tennissportens

TENNISSPORTENS DAG ARRANGØRMANUAL Denne korte manual giver et overblik over, hvad I som klub kan gøre for at optimere jeres Tennissportens TENNISSPORTENS DAG ARRANGØRMANUAL Denne korte manual giver et overblik over, hvad I som klub kan gøre for at optimere jeres Tennissportens Dag-arrangement. Manualen er delt op tre i afsnit om henholdsvis

Læs mere

Dansk Avis Omdeling indbringer herved for Pressenævnet DR's afslag på anmodning om genmæle.

Dansk Avis Omdeling indbringer herved for Pressenævnet DR's afslag på anmodning om genmæle. Pressenævnet Gyldenløvesgade 11, 4. 1600 København V 25. marts 2008 Klage over afslag på anmodning om genmæle Dansk Avis Omdeling indbringer herved for Pressenævnet DR's afslag på anmodning om genmæle.

Læs mere

Analyseinstitut for Forskning

Analyseinstitut for Forskning Analyseinstitut for Forskning Den danske brugerundersøgelse i forbindelse med en eventuel etablering af selvstændig Nordisk Forskningsstatistik Notat 2003/2 Analyseinstitut for Forskning The Danish Institute

Læs mere

Dragør kommune. 18+ undersøgelse. Undersøgelse af behovet for et kulturtilbud i aldersgruppen år

Dragør kommune. 18+ undersøgelse. Undersøgelse af behovet for et kulturtilbud i aldersgruppen år Dragør kommune 18+ undersøgelse Undersøgelse af behovet for et kulturtilbud i aldersgruppen 18-24 år 17-12-2014 Indholdsfortegnelse Forord...3 Undersøgelsens konklusioner...4 Undersøgelsens fokus...5 Stedet

Læs mere

xx Sognerejser - En guide til planlægning af sognerejsen Styrker fælleskabet og sammenholdet i dit sogn

xx Sognerejser - En guide til planlægning af sognerejsen Styrker fælleskabet og sammenholdet i dit sogn xx Sognerejser - En guide til planlægning af sognerejsen Styrker fælleskabet og sammenholdet i dit sogn Overvejer du at lave en sognerejse? Denne folder giver både praktiske og nyttige forslag til dig,

Læs mere

Ram plet med jeres markedsføring. Effektiv markedsføring af din skytteforening

Ram plet med jeres markedsføring. Effektiv markedsføring af din skytteforening Ram plet med jeres markedsføring Effektiv markedsføring af din skytteforening Skab en effektiv markedsføring og kommunikation af din skytteforening. Koncentration. Sigt. Ram plet. Kom godt i gang med markedsføring

Læs mere

Odder Kommunale Musikskole

Odder Kommunale Musikskole Odder Kommunale Musikskole Brugerundersøgelse 2006 Denne undersøgelse er sat i gang på initiativ af Odder Kommunale Musikskole. Formålet er at måle tilfredsheden med musikskolens ydelser og holdningen

Læs mere

UNDERSØGELSE AF FRIVILLIGE SOCIALE FORENINGER

UNDERSØGELSE AF FRIVILLIGE SOCIALE FORENINGER UNDERSØGELSE AF FRIVILLIGE SOCIALE FORENINGER Frivilligrådet Juni 2010 Copyright Frivilligrådet 2010 Udarbejdet af Frivilligrådet Udviklingskonsulent Sofie Billekop sb@frivilligraadet.dk INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Evaluering af projekt Nye brugere? En 180 nytænkning af biblioteket

Evaluering af projekt Nye brugere? En 180 nytænkning af biblioteket Evaluering af projekt Nye brugere? En 180 nytænkning af biblioteket Konklusion: Det er generelt lykkedes projektbibliotekerne at få nye brugere på bibliotekerne, så alle har haft udbytte af at deltage

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011.

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011. Side 1 af 10 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011. (September 2012 Christina Falkenberg) Side 2 af 10 1. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Seksualiserede medier

Seksualiserede medier Seksualiserede medier Generelt set giver besvarelserne i undersøgelsen udtryk for en meget homogen gruppe af unge på tværs af alder, geografi og uddannelsestype. Der er ingen af de nævnte faktorer, som

Læs mere

En god sæsonstart. Inspirationsfolder

En god sæsonstart. Inspirationsfolder En god sæsonstart Inspirationsfolder Indholdsfortegnelse FORORD 2 HUSKELISTE 4 Hvilke målgrupper har vi fokus på? 5 Hvilke hold tilbyder vi i næste sæson? 5 Har vi styr på alle træningstider? 6 Har vi

Læs mere

Punkt 13 på Byrådsdagsordenen den 3./4. juni

Punkt 13 på Byrådsdagsordenen den 3./4. juni Punkt 13 på Byrådsdagsordenen den 3./4. juni Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelses udtalelse vedr. SF, V, C og EL s budgetforslag om gratis psykologhjælp til unge i Aarhus Kommune

Læs mere

Internetbaseret borgerinddragelse i planlægningen

Internetbaseret borgerinddragelse i planlægningen Internetbaseret borgerinddragelse i planlægningen I dag er borgerinddragelse en vigtig del af kommunernes hverdag. Men hvordan fastholder kommunerne borgernes interesse for at deltage i kommunens planlægning?

Læs mere

Agri College Aalborg

Agri College Aalborg VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 2012 Via spørgeskemaundersøgelse Uddannelser: Landbrugsudd. 64,9 75,3 52,6 Administration og information Rekruttering af elever 64,0 Skoleperiodernes indhold 64,7 69,4

Læs mere

Kommunal- og regionsvalg 2013 Valgkampens medier KMD Analyse November 2013

Kommunal- og regionsvalg 2013 Valgkampens medier KMD Analyse November 2013 Kommunal- og regionsvalg 2013 Valgkampens medier KMD Analyse November 2013 DANSKERNE FORETRÆKKER VALGKAMP PÅ TV FREM FOR BESØG VED HOVEDDØREN SOCIALE MEDIER KAN FÅ BETYDNING FOR UDFALDET AF VALGET VALGPLAKATER

Læs mere

Nyrernes Dag inspirationskatalog. Indhold

Nyrernes Dag inspirationskatalog. Indhold Nyrernes Dag inspirationskatalog Nyrernes Dag er en fast tradition i Nyreforeningen. Siden starten i 2006 har dagen udviklet sig og markeres i dag på forskellig vis rundt om i landet. Dette katalog er

Læs mere

Brugerundersøgelse på Århus Musikskole

Brugerundersøgelse på Århus Musikskole Brugerundersøgelse på Århus Musikskole Kulturforvaltningen Sommeren 2007 Indholdsfortegnelse Metode side 3 Overordnede resultater side 4 Sammenfatning: Århus Musikskole gennemførte i foråret 2007 en brugerundersøgelse

Læs mere

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi NETOP netværk for oplysning Kommunikationsstrategi for lokalforeninger - 2011 Martin T. Hansen 1 Intro NETOPs medlemsforeninger er meget forskellige og har meget forskellige måder at kommunikere på. Som

Læs mere

Seksuel chikane inden for Privat Service, Hotel og Restauration

Seksuel chikane inden for Privat Service, Hotel og Restauration Seksuel chikane inden for Privat Service, Hotel og Restauration Rapporten er udarbejdet af Analyse Danmark A/S 2015 1. Indhold 1. Indhold... 2 2. Figurliste... 3 3. Indledning... 4 4. Dataindsamling og

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse

FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse Primo marts 2014 afleverede eleverne fra Horsens og Hedensted kommuners 9. og 10. klasser deres ansøgning til

Læs mere

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 En undersøgelse foretaget af Brobyggerselskabet De udstødte ved CMU i Aalborg kommune, perioden 1.1.2008 31.12.2008

Læs mere

Idékatalog. Samarbejde mellem Musikskolen og Folkeskolen

Idékatalog. Samarbejde mellem Musikskolen og Folkeskolen Idékatalog Samarbejde mellem Musikskolen og Folkeskolen Hillerøds folkeskoler og musikskolen har igennem mange år haft et særdeles godt og tæt samarbejde, som nu udvides gennem læringsreformen. Dette katalog

Læs mere

Servicekorpset. Brugertilfredshedsundersøgelse af hovedrengøringen

Servicekorpset. Brugertilfredshedsundersøgelse af hovedrengøringen Servicekorpset Brugertilfredshedsundersøgelse af hovedrengøringen Servicekorpset 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Konklusion... 3 Tilfredshed med den indledende kontakt... 4 Tilfredshed med pjecen...

Læs mere

Selvevaluering 2016: Den pædagogiske strategi

Selvevaluering 2016: Den pædagogiske strategi Selvevaluering 2016: Den pædagogiske strategi Indhold Indledning... 2 Skolens pædagogiske strategi... 3 Første del af selvevalueringen... 4 Kendskab til den pædagogiske strategi... 4 Sammenhæng mellem

Læs mere

VTU. Virksomhedstilfredshedsmåling 2012 Via spørgeskemaundersøgelse. Style & Wellness College Aalborg. Style & Wellness College Aalborg.

VTU. Virksomhedstilfredshedsmåling 2012 Via spørgeskemaundersøgelse. Style & Wellness College Aalborg. Style & Wellness College Aalborg. VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 202 Via spørgeskemaundersøgelse Uddannelser: 64,5 Administration og information 68,4 58,4 Rekruttering af elever 60,5 70,2 Skoleperiodernes indhold Motivation 69,8 76,9

Læs mere

Holdnings- og adfærdsanalyse - de unge i Birkerød

Holdnings- og adfærdsanalyse - de unge i Birkerød Holdnings- og adfærdsanalyse - de unge i Birkerød De unges rolle i revitaliseringen af bymidten I processen hen imod at re-vitalisere bycentrene i Rudersdal fokuserer vi i denne undersøgelse på Birkerød

Læs mere

koret Side 2 Velkomstfolder

koret Side 2 Velkomstfolder Velkommen i koret Side 2 Velkomstfolder Roskilde Domkirkes Drengekor september 2008 Velkomstfolder Side 3 Lidt om koret Roskilde Domkirkes Drengekor blev oprettet i 1987. I den tid har koret bestået af

Læs mere

Indhold. 3 Vejen til fællesskabet 4 Portræt af en Gå-med-ven 7 Kom godt i gang 8 En venlig ledsager 11 Bliv synlig

Indhold. 3 Vejen til fællesskabet 4 Portræt af en Gå-med-ven 7 Kom godt i gang 8 En venlig ledsager 11 Bliv synlig Gå-med-venner Indhold 3 Vejen til fællesskabet 4 Portræt af en Gå-med-ven 7 Kom godt i gang 8 En venlig ledsager 11 Bliv synlig TEKST: FRIVILLIGAFDELINGEN/GITTE ROE ERIKSEN, JOURNALIST GRAFIK/DESIGN: OLE

Læs mere

Analyse. Bilag til strategi for kommunikation 2015-17

Analyse. Bilag til strategi for kommunikation 2015-17 Analyse Bilag til strategi for kommunikation 2015-17 Om analysen For at kunne udvikle kommunikation fra Nordfyns Kommune, er det nødvendigt at have indblik i kommunikationen, som den praktiseres i dag.

Læs mere

1. HVOR MANGE SKOLER, FORÆLDRE OG ELEVER DÆKKER UNDERSØGELSEN?

1. HVOR MANGE SKOLER, FORÆLDRE OG ELEVER DÆKKER UNDERSØGELSEN? Skole og Samfunds undersøgelse af Skolebestyrelsesvalget 2006 Indsamlingen af data er afsluttet pr. 4. april 2006. 1. HVOR MANGE SKOLER, FORÆLDRE OG ELEVER DÆKKER UNDERSØGELSEN? Antallet af skoleledere,

Læs mere

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER Boligmarkedet DANSKERNES FORVENTNINGER MAJ 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Tabeloversigt... 1 3 Figuroversigt... 2 4 Sammenfatning... 3 5 Undersøgelsen

Læs mere

Til kontaktpersonen QUICK GUIDE FÅ FLERE PIGER I DIN KLUB. en del af noget større

Til kontaktpersonen QUICK GUIDE FÅ FLERE PIGER I DIN KLUB. en del af noget større Til kontaktpersonen QUICK GUIDE FÅ FLERE PIGER I DIN KLUB en del af noget større REKRUTTERING AF PIGER GENNEM PIGERAKETTEN TRIN 1 FØR PIGERAKETTEN Quick guiden er lavet til dig som kontaktperson, så du

Læs mere

BILAG 1: KONCEPT FOR FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG I HVIDOVRE KOMMUNE

BILAG 1: KONCEPT FOR FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG I HVIDOVRE KOMMUNE BILAG 1: KONCEPT FOR FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG I HVIDOVRE KOMMUNE Baggrund Lovgivning Den 1. januar 2016 blev loven om forebyggende hjemmebesøg ændret. Det betyder, at kommunalbestyrelsen skal tilbyde et

Læs mere

SKOLETRANSPORTUNDERSØGELSEN HØRSHOLM KOMMUNE FORÅR 2017

SKOLETRANSPORTUNDERSØGELSEN HØRSHOLM KOMMUNE FORÅR 2017 SKOLETRANSPORTUNDERSØGELSEN HØRSHOLM KOMMUNE FORÅR 217 INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion... 2 Formål... 2 Aktiv og passiv transport... 2 Undersøgelsens overordnede konklusioner... 3 Undersøgelsens resultater...

Læs mere

Evaluering - kommuner

Evaluering - kommuner Baggrund I forbindelse med afslutning af Spar 20% projektet har Energi tjenesten sendt et link til en elektronisk spørgeskemaundersøgelse til alle de deltagende kommuner, som hermed fik mulighed for at

Læs mere

Style og Wellness College

Style og Wellness College VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 201 Via spørgeskemaundersøgelse Uddannelser: 72,6 6,9 Administration og information Rekruttering af elever 67,5 Skoleperiodernes indhold Motivation 73,6 76,6 Elevens kompetencer

Læs mere

VORES KORARBEJDE. Information og ansøgning til menighedsrådet

VORES KORARBEJDE. Information og ansøgning til menighedsrådet VORES KORARBEJDE Information og ansøgning til menighedsrådet K FUK tilbyder et forløb med konsulentbistand, hvor der tages udgangspunkt i netop vores korarbejde! Korarbejdet må hele tiden tilpasses situationen,

Læs mere

Evaluering af Ungekampagne 2011 i Sorø, Faxe og Ringsted

Evaluering af Ungekampagne 2011 i Sorø, Faxe og Ringsted Evaluering af Ungekampagne 2011 i Sorø, Faxe og Ringsted I perioden oktober november 2011 blev kampagnen Snyd ikke dig selv / Snyd ikke virksomheden gennemført. Bag kampagnen stod de lokale beskæftigelsesråd

Læs mere

Media College Aalborg

Media College Aalborg VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 202 Via spørgeskemaundersøgelse Uddannelser: 55,9 Administration og information 64,5 47,7 Rekruttering af elever 63,2 63,8 Skoleperiodernes indhold Motivation 69, 77,7

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT FOR JOBPATRULJEN 2015. Evalueringsrapport for Jobpatruljen 2015 Side 1

EVALUERINGSRAPPORT FOR JOBPATRULJEN 2015. Evalueringsrapport for Jobpatruljen 2015 Side 1 EVALUERINGSRAPPORT FOR JOBPATRULJEN 2015 Evalueringsrapport for Jobpatruljen 2015 Side 1 1.0 INDLEDNING Jobpatruljens sommerkampagne er nu nået til vejs ende for i år, og det er tid til at gøre status.

Læs mere

Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen 2016

Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen 2016 Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen 2016 Denne kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen er baseret på en spørgeskemaundersøgelse fra september 2016. Spørgeskemaet indeholdt 33

Læs mere

CSR Speed Dating. Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder. Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating

CSR Speed Dating. Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder. Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating CSR Speed Dating Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating Hvem er målgruppen? Hvad går metoden ud på? Hvilke forudsætninger beror metoden på? Trin 1 Trin

Læs mere

Forsorgshjem og herberger i Danmark Undersøgelse blandt ledere ved forsorgshjem og herberger

Forsorgshjem og herberger i Danmark Undersøgelse blandt ledere ved forsorgshjem og herberger Forsorgshjem og herberger i Danmark Undersøgelse blandt ledere ved forsorgshjem og herberger August 2017 RAPPORT Forsorgshjem og herberger i Danmark Undersøgelse blandt ledere ved forsorgshjem og herberger

Læs mere

De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013

De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013 De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013 Gennemført af Gymnasieskolernes Lærerforening i samarbejde med de faglige foreninger. Undersøgelsen af de faglige foreningers kommunikation

Læs mere

Brugerrettet evaluering af Fritid til Alle

Brugerrettet evaluering af Fritid til Alle Brugerrettet evaluering af Fritid til Alle Kultur og Fritid Hedensted Kommune Introduktion Baggrund Fritid til Alle er et projekt, der arbejder for, at alle børn og unge i Hedensted Kommune skal have en

Læs mere

Gode råd til samarbejdet med ambassadører

Gode råd til samarbejdet med ambassadører Gode råd til samarbejdet med ambassadører Guide til landsdelskonsulenter Marts 2016 Denne guides indhold Formål Din opgave som landsdelskonsulent Ambassadøren Ambassadøren Ambassadørens opgave Tre eksempler

Læs mere

- XV - Bilag 14. Budgetmål for Fonden Aarhus 2017 og Moesgaard Museum

- XV - Bilag 14. Budgetmål for Fonden Aarhus 2017 og Moesgaard Museum Regnskab 2012 - XV - Generelle Bemærkninger Bilag 14 Budgetmål for Fonden Aarhus 2017 og Moesgaard Museum Regnskab 2014 Budgetmål for Fonden Aarhus 2017 og Moesgaard Museum Resume Fonden Aarhus 2017 foreslår,

Læs mere

Indledning. Søværnets Operative Kommando har siden 06 gennemført Havmiljøvogterkampagnen Stop

Indledning. Søværnets Operative Kommando har siden 06 gennemført Havmiljøvogterkampagnen Stop Indledning Søværnets Operative Kommando har siden 06 gennemført Havmiljøvogterkampagnen Stop Olien. Den har aldrig været tilmeldt IAA i sin oprindelige form- og heller ikke i sin nuværende form. Vi har

Læs mere

Analyseinstitut for Forskning

Analyseinstitut for Forskning Analyseinstitut for Forskning Folk og forskning Forskningsformidling - Danskernes kilder til viden om forskning Notat 2001/2 ISSN: 1399-8897 Analyseinstitut for Forskning/ The Danish Institute for Studies

Læs mere

Mini. er for og bag.indd 2 12/01/12 10.0

Mini. er for og bag.indd 2 12/01/12 10.0 Mini er for og bag.indd 2 12/01/12 10.0 Mini 2 er ny Indhold.indd 2 13/01/12 15.2 Indhold Forord... 4-5 Baggrund... 6-7 Lærervejledning... 8-9 Øvelser: Job... 10-21 Medborgerskab... 22-33 Uddannelse...

Læs mere

Worldcareers. Worldcareers.dk

Worldcareers. Worldcareers.dk Worldcareers Hvem er jeg? Martin Fyrst Jakobsen Historik: 2002 2003 Værnepligtig menig i Søværnet 2003 2008 Skibsofficersstuderende ved A.P. Møller Mærsk 2008 2008 Skibsofficer ved A.P. Møller Mærsk 2008

Læs mere

I tabel 1 ses resultaterne fra Thorvaldsens tidsregistreringer fra den 4/2-5/3 2006 (30 dage).

I tabel 1 ses resultaterne fra Thorvaldsens tidsregistreringer fra den 4/2-5/3 2006 (30 dage). Evaluering af Netværkstedet Thorvaldsen Til brug i evalueringen af Netværkstedet Thorvaldsen har Frederiksberg Kommune og Københavns Kommune i fællesskab udarbejdet et spørgeskema til Thorvaldsens brugere.

Læs mere

Lokaludvalgenes puljer

Lokaludvalgenes puljer Lokaludvalgenes puljer At arbejde med evalueringen På de næste sider skal du evaluere det projekt, som du har fået støtte til. Du vil blive bedt om at vurdere og beskrive, hvordan projektet efter din opfattelse

Læs mere

Effektmåling 1. Mere attraktive almene boliger?

Effektmåling 1. Mere attraktive almene boliger? Effektmåling 1 Mere attraktive almene boliger? Effektevaluering af Omprioriteringsloven 2000 Effektmålinger Formål med pjecerne Der er i dag et stigende fokus på effekterne af de offentlige indsatser,

Læs mere

Jobindex Kundetilfredshed 2010

Jobindex Kundetilfredshed 2010 Jobindex Kundetilfredshed 2010 1. Kundetilfredshedsundersøgelse hos Jobindex 2010 I efteråret 2010 gennemførte Jobindex en online spørgeskemaundersøgelse blandt vores 1000 største kunder, der skulle belyse,

Læs mere

Evaluering af arrangementet 75-års fødselsdag

Evaluering af arrangementet 75-års fødselsdag BBBBBBBBhghghgfhghgfhghg Evaluering af arrangementet 75-års fødselsdag Viden & Strategi 2017 Indledning og formål Ringkøbing-Skjern Kommune har for fjerde år i træk fejret fødselsdag for alle borgere over

Læs mere

Analyse af den vederlagsfri fysioterapi - 2014

Analyse af den vederlagsfri fysioterapi - 2014 Analyse af den vederlagsfri fysioterapi - 2014 1. Stiger udgifterne år for år? På baggrund af tal fra det Fælleskommunale Sundhedssekretariat ser udviklingen i udgifterne til vederlagsfri fysioterapi i

Læs mere

VTU. Auto College. Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaundersøgelse. Uddannelser: Personvognsmekaniker Lastvognsmekaniker.

VTU. Auto College. Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaundersøgelse. Uddannelser: Personvognsmekaniker Lastvognsmekaniker. VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaundersøgelse Uddannelser: 71,0 77,6 62,4 Administration og information Rekruttering af elever 58,7 71,2 Skoleperiodernes indhold Motivation 72,4 72,1

Læs mere

Guide til markedsføring af lokale foreningsevents

Guide til markedsføring af lokale foreningsevents Guide til markedsføring af lokale foreningsevents Hvorfor denne guide? Formålet med denne guide er at give jer som forening og frivillige nogle konkrete idéer til, hvordan I markedsfører jeres lokale foreningsevent

Læs mere

Brugerundersøgelse på Teaterskolen for Børn

Brugerundersøgelse på Teaterskolen for Børn Brugerundersøgelse på Teaterskolen for Børn Kulturforvaltningen Sommeren 2007 Indholdsfortegnelse Sammenfatning...3 Metode...4 Besvarelse fra de børn/unge der har benyttet Teaterskolen for Børn s fritidstilbud.5

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Til stede: Karen, Andreas, Louise, Karina, Dorthe, Christina, Søren, Vibeke, Marie Ikke til stede: Daniel, Marie, Anna

Til stede: Karen, Andreas, Louise, Karina, Dorthe, Christina, Søren, Vibeke, Marie Ikke til stede: Daniel, Marie, Anna Odense Lokalgruppe Referat af grupperådsmøde den 21. september 2005 Til stede: Karen, Andreas, Louise, Karina, Dorthe, Christina, Søren, Vibeke, Marie Ikke til stede: Daniel, Marie, Anna Referent: Karina

Læs mere

Resumé: Tilfredshedsmåling og analyse blandt folkeoplysende foreninger og aftenskoler i Odense Kommune

Resumé: Tilfredshedsmåling og analyse blandt folkeoplysende foreninger og aftenskoler i Odense Kommune Marts, 2013 Resumé: Tilfredshedsmåling og analyse blandt folkeoplysende foreninger og aftenskoler i Odense Kommune Udarbejdet af DAMVAD til Fritidsafdelingen i Odense Kommune Indhold 1 Indledning og metode

Læs mere

VTU. Metal College. Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaundersøgelse

VTU. Metal College. Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaundersøgelse VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaundersøgelse Uddannelser: Industriteknikerudd. Tilfredshed 65,0 Loyalitet 81,6 52,8 Administration og information Rekruttering af elever 54,0 67,8

Læs mere

TALENTKLASSER MUSIK. Kan du sige ja til følgende? Elsker du musik og kan ikke lade den ligge? Spiller du et instrument eller synger?

TALENTKLASSER MUSIK. Kan du sige ja til følgende? Elsker du musik og kan ikke lade den ligge? Spiller du et instrument eller synger? TALENTKLASSER MUSIK Kan du sige ja til følgende? Elsker du musik og kan ikke lade den ligge? Spiller du et instrument eller synger? Starter du i 7. 8. eller 9. klasse august 2017? Vil du gå i skole sammen

Læs mere

Visionsaften med forældrene og pigerne fra MVP

Visionsaften med forældrene og pigerne fra MVP Visionsaften med forældrene og pigerne fra MVP REFERAT AF MØDE D. 18.09.07 v. Rikke Ramm-Mikkelsen Medvirkende: Pigerne fra MidtVest Pigekor, forældrene fra hhv. MidtVest Pigekor, Juniorkor og Forskolen

Læs mere

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM INDHOLD Introduktion til projektet DET AKTIVE BYRUM SIDE 1 Hvordan skaber man et sted for piger? SIDE 2 Min nye byrumsfacilitet

Læs mere

Kommissorium til kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg.

Kommissorium til kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg. Kommissorium til kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg. Baggrund og formål. I 2006 foretog Brobyggerselskabet De Udstødte en undersøgelse af indsatsen for socialt marginaliseret grønlændere

Læs mere

FØDEVAREREKLAMER I BØRNEMEDIER STATUS FOR FORUM FOR FØDEVAREREKLAMER 2014

FØDEVAREREKLAMER I BØRNEMEDIER STATUS FOR FORUM FOR FØDEVAREREKLAMER 2014 FØDEVAREREKLAMER I BØRNEMEDIER STATUS FOR FORUM FOR FØDEVAREREKLAMER 2014 Forum for fødevarereklamer blev etableret i 2008 med det formål at sikre, at børn ikke bliver eksponeret for reklamer med et højt

Læs mere

Evaluering af aftenarrangementet

Evaluering af aftenarrangementet Evaluering af aftenarrangementet Indledning Dette er en evaluering af aftenarrangementet til Frivillig Fredag 2014, arrangeret af Roskilde Kommune i samarbejde med Roskilde Festival. 153 deltagere har

Læs mere

Construction College

Construction College VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaunsøgelse Uddannelser: Vindmølleoperatør 72,9 57,9 Administration og information Rekruttering af elever 63,6 Skoleperiones indhold Motivation 67,6

Læs mere

Konsulenthuset ballisagers virksomhedsundersøgelse 2011

Konsulenthuset ballisagers virksomhedsundersøgelse 2011 Konsulenthuset ballisagers virksomhedsundersøgelse 2011 I foråret 2011 kontaktede vi 806 virksomheder og institutioner i ønsket om at afdække deres holdninger og handlemønstre i forhold til ansættelse

Læs mere

Lokaludvalgenes puljer

Lokaludvalgenes puljer Lokaludvalgenes puljer At arbejde med evalueringen På de næste sider skal du evaluere det projekt, som du har fået støtte til. Du vil blive bedt om at vurdere og beskrive, hvordan projektet efter din opfattelse

Læs mere

Etniske Piger. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle

Etniske Piger. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle Etniske Piger Case rapport Evaluering af Idræt for Alle 27 Indhold 1. Introduktion...... 28 2. Projektets aktiviteter......... 29 3. Projektets resultater.... 29 4. Projektets virkning........ 31 5. Læring

Læs mere

Forkortet udgave af: Bruger- og seerundersøgelse 2016 Kvantitativ undersøgelse vedrørende Tidens Tegn Døvefilm

Forkortet udgave af: Bruger- og seerundersøgelse 2016 Kvantitativ undersøgelse vedrørende Tidens Tegn Døvefilm 2016 Forkortet udgave af: Bruger- og seerundersøgelse 2016 Kvantitativ undersøgelse vedrørende Tidens Tegn Døvefilm Døvefilm ønsker med bruger- og seerundersøgelsen at holde sig opdateret omkring sine

Læs mere

Kommunikationsstrategi og handlingsplan for Frederiksberg Fairtrade By 2012

Kommunikationsstrategi og handlingsplan for Frederiksberg Fairtrade By 2012 Kommunikationsstrategi og handlingsplan for Frederiksberg Fairtrade By 2012 Som Fairtrade By forpligter Frederiksberg sig til at formidle om Fairtrade internt til kommunens ansatte og eksternt til kommunens

Læs mere

Evaluering: Pilotprojekt om børn og unges digitale dannelse og færden på sociale medier

Evaluering: Pilotprojekt om børn og unges digitale dannelse og færden på sociale medier Evaluering: Pilotprojekt om børn og unges digitale dannelse og færden på sociale medier Børn og Unge 21-4-2016 1 1. Baggrund og introduktion Undersøgelser og forskning viser, at jo tidligere børn introduceres

Læs mere

Pendlermåling Øresund 0608

Pendlermåling Øresund 0608 Pendlermåling Øresund 0608 DAGENS PROGRAM INDHOLD Konklusioner Hvem pendler og hvorfor? Medievaner Tilfredshed med medierne/ Hvad mangler pendlerne 2 FORMÅL OG METODE Undersøgelsens primære formål er at

Læs mere

Udkast til socialministerens talepapir ved samråd i AMU (spm. BK) den 24. juni 2010. Det talte ord gælder.

Udkast til socialministerens talepapir ved samråd i AMU (spm. BK) den 24. juni 2010. Det talte ord gælder. Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 AMU alm. del Svar på Spørgsmål 461 Offentligt Udkast til socialministerens talepapir ved samråd i AMU (spm. BK) den 24. juni 2010. Det talte ord gælder. Lad mig indlede med

Læs mere

Forslag til konkrete partnerskaber mellem grundskole og musikskole januar 2014

Forslag til konkrete partnerskaber mellem grundskole og musikskole januar 2014 Den åbne skole Forslag til konkrete partnerskaber mellem grundskole og musikskole januar 2014 1. Music Mind Games i 0. klasse 2. Stryg, strenge og Blæs i 2. klasse 3. Kor- og sangskole i 3. klasse 4. Blæserklasse

Læs mere

Food College Aalborg

Food College Aalborg VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 202 Via spørgeskemaundersøgelse Uddannelser: 68,2 79,9 56,8 Administration og information Rekruttering af elever 5,0 66,5 Skoleperiodernes indhold Motivation 70,8 Elevens

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse 2014. test

Borgertilfredshedsundersøgelse 2014. test Borgertilfredshedsundersøgelse 2014 test Rapport August 2014 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen: 3 Økonomi og overordnet tilfredshed: 4 Fritid og kultur: 8 Trafik og affald: 10 Information fra kommunen:

Læs mere

INSPIRATION TIL KRISEBEREDSKAB

INSPIRATION TIL KRISEBEREDSKAB INSPIRATION TIL KRISEBEREDSKAB i menigheder og kirkelige fællesskaber Når livet gør ondt, har vi brug for mennesker, der tør stå ved siden af og bære med. Samtidig kan vi ofte blive i tvivl om, hvordan

Læs mere

VTU. Dental College. Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaundersøgelse. Uddannelser: Tandklinikassistent. Dental College 70,7 69,4 72,4

VTU. Dental College. Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaundersøgelse. Uddannelser: Tandklinikassistent. Dental College 70,7 69,4 72,4 VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaundersøgelse Uddannelser: Tandklinikassistent 70,7 72,4 69,4 Administration og information Rekruttering af elever 71,6 71,1 Skoleperiodernes indhold

Læs mere