1/1/ /31/2013 Politisk udvalg: Sundhedsudvalg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1/1/ /31/2013 Politisk udvalg: Sundhedsudvalg"

Transkript

1 Barnets reform (1) 1/1/ /31/2013 Politisk udvalg: Sundhedsudvalg type: Aftaleenhed Implementering af barnets reform At styrke indsatsen omkring udsatte børn Afrapportering Indsatsen dokumenteres i Novax Ny Indsats Der kan afholdes et møde med tværfaglige samarbejdspartner omkring barnet uden forældrenes samtykke, hvis det er nødvendigt for barnets tarv Ny Indikator ønsker et godt samarbejde med forældre og benytter kun denne regel, hvis det er nødvendigt. Side 1 af 15

2 Børneterapi generelt (1) 1/1/ /1/2013 Politisk udvalg: Sundhedsudvalg type: Aftaleenhed At opfylde Sundhedslovens krav om at yde en forebyggende indsats overfor børn med særlige behov. Sundhedsloven Forebyggende sundhedsydelser til børn og unge Kommunalbestyrelsen bidrager til at sikre børn og unge en sund opvækst og skabe gode forudsætninger for en sund voksentilværelse. Stk. 2 Kommunale tilbud skal tilrettelægges, så der dels ydes en generel forebyggende indsats, dels en individorienteret indsats, der retter sig mod alle børn, samt en særlig indsats, der specielt tager sigte på børn med særlige behov Kommunalbestyrelsen opretter med henblik på at tilgodese børn og unge med særlige behov en tværfaglig gruppe, der skal sikre, at den enkeltes udvikling, sundhed og trivsel fremmes, og at der i tilstrækkeligt omfang formidles kontakt til lægefaglig, psykologisk og anden sagkundskab Kommunalbestyrelsen bistår vederlagsfrit skoler, daginstitutioner for børn og unge og den kommunalt formidlende dagpleje med vejledning om almene sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende foranstaltninger. Afrapportering Forældre/dagtilbud får et brev tilsendt senest en uge efter at henvisningen er modtaget med ventetiderne jf. kvalitetsstandard. Arbejdsprocessen dokumenteres fortløbende i KMD-sag systemet I relevante tilfælde udarbejdes der rapport med indsatsplan, der kan være medvirkende til at mindske eller afhjælpe barnets vanskeligheder. Rapporten tilgår forældre samt dagtilbud. Side 2 af 15

3 1. Børn og unge op til 18 år med en generel sundhedsfremmende og forebyggende konsultativ indsats. 2. Børn med særlige behov: Undersøgelse og rådgivning/vejledning i forhold til børn fra fødsel og ind til skolestart. Omhandler børn der har udfordringer ved at deltage i hverdagsaktiviteter og leg på niveau med deres jævnaldrende på baggrund af motoriske og/eller sansemæssige forstyrrelser. Det kan eksempelvis dreje sig om: dårlig udviklet balance og grovmotorik, f.eks. kluntede bevægelser, svært ved at lære at gå, at løbe, klatre og cykle. dårlig udviklet håndmotorik, f.eks. svært ved at klæde sig på, håndtere spisebestik, gribe en bold, tegne. mangelfuld evne til at regulere sanseindtryk fra egen krop og omgivelser, f.eks. bryder sig ikke om at være tæt på andre, reagerer negativt på lyde, bryder sig ikke om bevægelse og højder. Medfører oftest adfærdsmæssige og sociale vanskeligheder i samspil med andre børn og voksne. problemer med opmærksomhed og koncentration, f.eks. meget kropslig uro og let afledelighed eller passivitet og manglende deltagelse. ikke alderssvarende udviklede førskolefærdigheder, f.eks. - kognitiv udvikling (forståelse for farver, former, mængder, begreber mm). - visuel bearbejdning (opfattelse af f.eks. størrelser, forskelle/ ligheder, rum/retning). ne opdeles i 3. tiltag alt efter barnets udfordringer: 1. Der er kun behov for begrænset indsats: Et besøg indeholdende undersøgelse, råd og vejledning til forældre og evt. dagplejer/pædagog. Efterfølgende journalføring i KMD sag som sendes til forældre og samarbejdspartnere. 2. Der er behov for en omfattende indsats, d.v.s. 2-4 kontakter. Opstartsmøde med forældre samt evt. personale fra dagtilbud vedr. barnets tidlige udvikling, nuværende udfordringer i aktivitet og deltagelse, samt hvad der forventes af den ergoterapeutiske/ fysioterapeutiske indsats. Undersøgelsesforløb, hvor der anvendes observationer og standardiserede tests. Løbende dokumentation i KMD sag over undersøgelsesresultater, anbefalinger og aftaler, der fortløbende sendes til forældre og samarbejdspartnere. Der afholdes møde med forældre samt samarbejdspartnere, hvor fælles mål og plan aftales. Fælles mål og plan evalueres inden sagen afsluttes. 3. Der er behov for en mere omfattende og længerevarende indsats end beskrevet under kategori 2. Efter undersøgelse og råd og vejledning: kan der aftales evt. opfølgende besøg og/eller re-testning efter 1-12 måneder, efter individuel vurdering. ved den opfølgende indsats vurderes barnet, hvorefter nye mål aftales, eller forløbet afsluttes. kan der udlånes redskaber/specielt pædagogisk legetøj samt evt. demonstreres aktiviteter/øvelser sammen med barnet. Ny Indsats... Side 3 af 15

4 Brugerundersøgelse hvert andet år. Succeskriterium: At 85 % at børnene får et bedre færdighedsniveau. Ny Indikator Side 4 af 15

5 Cutting 1/1/ /31/2013 Politisk udvalg: Sundhedsudvalg type: Aftaleenhed At børnene får hjælp inden de ligger på en 4 på børnelinjen. Sundhedsfremmende dialog, der kan tilskynde den unge til at blive bevidst om, at der er forbindelse mellem begivenheder, følelser og selvskadende adfærd, fortrinsvis cutting, for derigennem gradvist at blive i stand til at vælge mere hensigtsmæssige mestringsstrategier med et ønskeligt højere selvværd. Afrapportering Indskrives i Novax journalsystem. Der samarbejdes med Børne-Ungerådgivningen, og henvises fra Børne-Ungerådgivningen Der arbejdes ud fra en anerkendende/validerende tilgang til den unges udfordringer. Allianceafklaring. for forandring af selvskadende adfærd afdækkes ved hjælp af fordele/ulempe skema og evt. scaleringer. Kædeanalyse anvendes til at afklare problem og situation i forbindelse med selvskadende adfærd. Som værktøj kan anvendes dagbogsnotater. Der arbejdes mod reduktion af den selvskadende adfærd ved hjælp af krisekort og nye mestringsstrategier Når den selvskadende adfærd er stoppet arbejdes med de bagvedliggende årsager til den selvskadende adfærd og tilbagefalds forebyggelse.jf kvalitetsstandard. At 80 % af børnene hjælpes, således at de ikke når 4 eller derover på børnelinjen. Side 5 af 15

6 Evaluering af heldagstilbud til de svageste borgere 1/1/ /31/2013 Politisk udvalg: Sundhedsudvalg type: Aftaleenhed Aktivitetsmedarbejderne påpeger at nogle borgere er for svage til at deltage i heldagstilbud, hvilket har medført en faglig drøftelse af, hvorvidt tilbuddene matcher de behov, borgerne har. Afklare om der er basis for at ændre på tilbudene til de svageste borgere i TAR, samt udarbejde en oversigt over praktiske og økonomiske konsekvenser i forbindelse med en ændring i tillbudene. Afrapportering Demensgruppen forelægges resultatet på sidste møde inden sommerferie Hvis det medfører ændring i tilbuddene, skal dette tilrettes i Kvalitetsstandarden for vedligeholdende træning. Kvalitetsstandarden skal forlægges Sundhedsudvalget. 1. Vi vil undersøge antallet af demensramte borgere, der er for svage til at deltage i heldagstilbud. 2. Vi vil udarbejde en oversigt over de økonomiske og praktiske konsekvenser for etablering af halvdagshold Undersøgelse og oversigt udarbejdes i første halvår af Træning Aktivitet og Rehab Side 6 af 15

7 Forberedende indsats til cariesforebyggelse blandt tidligere teenagere 1/1/ /31/2013 Politisk udvalg: Sundhedsudvalg type: Aftaleenhed Det fremgår af kommunens cariesstatestikker fra 2007,2008,2009,2010 at der er en markant stigning i forekomst af caries fra 12-årige til 15-årige. Det er både tyggeflade caries og caries i mellemrum mellem kindtænder. 1) Indhentning af baggrundsinformation og afdækning af tidligere teenageres opfattelse og adfærd omkring tandpleje. Denne baggrundinformation skal danne baggrund for en caries-forebyggende indsats blandt målgruppen i 2013 og ) Signifikant nedgang i caries blandt kommunens 15-årige i Målt via Sundhedstyrelsens Centrale Odontologiske Register. Afrapportering Afrapportering til Sundhedsudvalg. Afrapportering til Tandplejens personale. 2 fokusgruppeinterview blandt tidligere teenage omkring emnerne: Opfattelse af tandpleje, opfattelser af Tandplejen. Afdækning af adsfærdsvaner omkring tandpleje, Tandplejen. Opfattelser og adfærd omkring information om og fra Tandplejen mv. Interview under vejledning af sundhedsvidenskabelig forsker fra OUH med erfaring i epidemiologiske undersøgelser og statestik Brugerundersøgelse blandt kommunens 12-årige. Brugerundersøgelsen skal dels indeholde en brugertilfredshedsundersøgelse og dels undersøgelse omkring de 12-åriges om opfattelser og adfærd omkring tandpleje og Tandplejen. Interview laves under vejledning af Sundhedsvidenskabelig forsker fra OUH med erfaring i epidemiologiske undersøgelser og statestik. - meningsfulds konklusion på baggrund af fokusgruppeinterview og brugerundersøgelse - planlægning af begrundet forebyggende indsats i forhold til caries blandt tidligere teenagere. Tandplejen Side 7 af 15

8 Ka` du knuse kilo (1) 1/1/ /31/2013 Politisk udvalg: Sundhedsudvalg type: Aftaleenhed Der er mange overvægtige børn i FaaborgmidtfynI Kommune.Indsatsen "Ka` du knuse kilo" handler om at stoppe overvægten eller reducere overvægten, så børnene kan få et normalt liv uden følgevirkninger. Efter indførelsen of 3½ års besøgene og Ka` du Knuse kilo, er overvægtraten reduceret med 3 % siden Især diabetes 2 konstateres nu helt ned til 10 årsalderen hos børn med fedmeprobleamtikker Tilbuddet omfatter meget overvægtige børn klasse klasse. At børnene reducerer vægt eller stopper vægtøgning At børnene ikke får følgesygdommene som i voksenlivet udvides med flere sygdomme end diabetes, nemlig også åreforkalkning, kræft, hjerteproblemer. At børnene/familierne lærer motionens værdi At familierne lærer at håndtere situationen omkring overvægt At børnene får et værdigt børneliv uden social isolation Afrapportering Indsatsen dokumenteres med evalueringer i Novax journalsystem Leder trækker dokumentationen i Danmarks Børn, og vi kan deraf se at vi har reduceret har 3 % færre overvægtige når de begynder i 1. klasse. i forhold til i Ny Indsats Tilbuddene er individuelle med inddragelse af familien. Metoden er inspireret af en en førende overlæge på området, som har haft de to sundhedsplejersker der kører kurset, på kursus. Der er en kontinuerlig indsats året igennem på 4 skoler fordelt omkring i Faaborg-midtfyn for indsatsen ne er målrettet gruppen: klasse og klasse, idet der er vidt forskellige metoder til at håndtere de yngre frem for de ældre børn. Ny Indikator 70 % skal tabe sig eller stoppe vægtøgning Tilfredshedsmålinger Side 8 af 15

9 Side 9 af 15

10 Klar til barn (1) 1/1/ /31/2013 Politisk udvalg: Sundhedsudvalg type: Aftaleenhed At forberede forældrene på den meget anderledes rolle det er når familien øges med et barn. At give forældrene nogle psoitive redskaber i forhold til at håndtere børn i kritiske situationer, med henblik på at forhindre voldsomme episoder. At forberede forældrene på den meget anderledes rolle det er når familien øges med et barn. At give forældrene nogle psoitive redskaber i forhold til at håndtere børn i kritiske situationer, med henblik på at forhindre voldsomme episoder. Afrapportering Indsatsen dokumenteres med evalueringer på tilfredsheden. Ny Indsats 1.Forældrene inspireres til at blive en familie 2.Forældrene får viden om spædbørn og der drøftes følelser i forhold til barnet 3.Forældrene skal arbejde med egne holdninger til børneopdragelse 4.Forældrene skal lære andre forældre at kende i lokalområdet 5.Forældrene udvikler deres forældrekompetencer Der gennemføres to kurser årligt 4 gange a to timer Ny Indikator Der laves evalueringer efter hvert kursus. 90 % skal være tilfredse Side 10 af 15

11 Mamma mia (1) 1/1/ /31/2013 Politisk udvalg: Sundhedsudvalg type: Aftaleenhed Unge der har behov for ekstra støtte og vejleding i forhold til deres af egen situation samt håndtering af problemstillinger der ar med børn at gøre. I samarbjde med BUR tilbydes unge mødre under 25 år en indsats på produktionsskolen i Fåborg Koordinering af en fælles indsats fra fødsel til 1.klasse Bryde den sociale arv- gennem støtte til forældrene og barnet Fastholde og støtte forældrenes ansvar for barnets opvækst Afrapportering Evaluering med BUR en gang årligt. Ny Indsats En fast sundhedsplejerske deltager en gang om måneden i gruppen og rådgiver mødrene i forhold til sundhedsrelevante faktorer der har betydning for barnets opvækst.der fokuseres på sundhed og trisel samt på at forældrene skal kunne mestre egen situation med børnene. Alle sundhedsplejersker henviser til tilbuddet Ny Indikator Projektet evalueres i samarbejde med Børne-Ungerådgivningen Side 11 af 15

12 Småbørnssundhedspleje 1/1/ /31/2013 Politisk udvalg: Sundhedsudvalg type: Aftaleenhed Forebyggelse og sundhedsfremme i forhold til småbørnssundhedspleje tager udgangspunkt i familiens/ barnets ressourcer, understøtter og medvirker til at udvikle familiens evne til selv at mestre. Den Kommunale Sundhedstjeneste arbejder sundhedsfremmende, møder familien med åbenhed og respekt og arbejder med udfordringer og vanskeligheder forbundet med dét at have børn Den kommunale Sundhedstjeneste arbejder forebyggende, for at sikre barnet en sund opvækst og derved skabe gode forudsætninger for en sund voksentilværelse. Den Kommunale Sundhedstjeneste har målrettet opmærksomhed på tidlig indsats for at afhjælpe og forebygge trivsels- og udviklingsmæssige vanskeligheder. Den kommunale Sundhedstjeneste har et højt fagligt niveau til gavn for børn/ unge og familier i kommunen. Afrapportering Der journalføres i Novax og der indleveres oplysninger til Børnedatabasen, Sundhedsstyrelsen jf. de givne regler fra Sundhedsstyrelsen. Side 12 af 15

13 Ny Indsats Sundhedsplejersken tilbyder: 1.Graviditetsbesøg ved behov besøg. Enkelte kan foregå i konsultation i første leveår 3. Screening i forhold til efterfødselsreaktion 4. Sundhedsfaglige behovsbesøg 5.Mødregrupper 6.Åbent Hus x 10 årligt 7. 3 års besøg/konsultation 8. Rådgive og instruere personale i institutioner/fagsekretariater omkring medicingivning, sygdomme og hygiejne. 9. Lokalmøder i dagpleje, børnehaver og skoler 10. Teammøder med Børne-Ungerådgivningen onsdage. 11.Der er oprettet konsultation i Broby så der bliver borgerkonsultation pr. ca. 1. januar. (Kvalitetsstandard er under udarbejdelse) Ny Indsats... Tilfredshedsmålinger en gang hvert 3 år Leder og medarbejdere kender og anvender de givne kvalitetsstandarder for området. For at kvalitetssikre laves der udtræk jf. kvalitetsstandarderne en gang årligt Side 13 af 15

14 Sorggruppe for børn (1) 1/1/ /31/2013 Politisk udvalg: Sundhedsudvalg type: Aftaleenhed Samtalegruppe for børn og unge mellem 9-18 år, som har mistet forældre eller søskende for de børn som har særlige udfoirdringer ved at miste. At hjælpe børnene med at leve i en hverdag uden enten far, mor eller søskende At give mulighed for samvær med ligestillede, for at mindske følelsen af ensomhed og det at være anderledes i forbindelse med tabet At give viden om sorgreaktioner på alderssvarende niveau og ud fra gruppedeltagernes egne erfaringer At give den enkelte redskaber til at snakke med andre om sorgen for at få det bedre og for at blive bedre til at bede om hjælp når der er behov for det At deltagerne bliver bevidst om egen historie der kan veksle meget fra den overlevende forældres historie Afrapportering Registreringerne sker via Novax. Der er dialog med den overlevende forældre om barnets udvikling og opfølgning Der er evalueringsskema når gruppen er slut og evalueringsskema ved opfølgningen 3 måneder efter Ny Indsats Tilbuddet gives i Ringe, 10 gange af 2 timer af to specialuddannede sundhedsplejersker i sorgbearbejdelse Der afholdes en gruppe årligt.gruppen er enten en 9-12 års gruppe eller en årsgruppe alt efter hvilket behov der er. Se kvalitetsstandard Ny Indikator Tilfredshedsmålinger efter hver gruppe 90 % af borgerne skal være tilfredse med forløbet Side 14 af 15

15 Tilsyn på opholdssteder (1) 1/1/ /31/2013 Politisk udvalg: Sundhedsudvalg type: Aftaleenhed At alle børn på de provate opholdssteder med intern skole modtager Sundhedstilsyn. At yde en generel og individuel sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende indsats. At understøtte og fremme børnenes sundhedsmæssige tilstand vha. sundhedsvejledning og helbredsundersøgelser At opspore sygdom og/eller fejludvikling og henvise til udredning og behandling vha. inddragelse af speciallæger, Afrapportering Indsattsen dokumenteres i Novax Ny Indsats Sundhedsplejerske med speciale i psykiatrifører tilsyn med børnesundhedenhos alle: 1.klasser på opholdsstederne 9. klasser på opholdsstederne Behovsbørn på opholdsstederne Specialklasser Ny At børnene henvises til forskellige lægefaglige personer i det omfang der er behov for det.det gælder både praktiserende læge, børnepsykiatrien og andre. Der arbejdes iøjeblikket med at få et tværfagligt samarbejde op at stå med Børne-Ungerådgivningen, Undervisning og Center for opholdssteder så indsatserne koordineres. Side 15 af 15

Kvalitetsstandard. Kommunal Sundhedstjeneste. Ergoterapi og Fysioterapi til børn. Mødedato: Tidspunkt: Mødenr.: Sted: Deltagere: Fraværende: Afbud:

Kvalitetsstandard. Kommunal Sundhedstjeneste. Ergoterapi og Fysioterapi til børn. Mødedato: Tidspunkt: Mødenr.: Sted: Deltagere: Fraværende: Afbud: Kvalitetsstandard Kommunal Sundhedstjeneste. Ergoterapi og Fysioterapi til børn Mødedato: Tidspunkt: Mødenr.: Sted: Deltagere: Fraværende: Afbud: Kvalitetsstandard Område Ydelsens lovgrundlag Målgruppe

Læs mere

1. En generel sundhedsfremmende og forebyggende konsultativ indsats for børn og unge op til 18 år.

1. En generel sundhedsfremmende og forebyggende konsultativ indsats for børn og unge op til 18 år. S. 1 Kvalitetsstandard for Ergoterapi og Fysioterapi med Speciale i børn Område Lovgrundlag Målgruppe Kommunal Sundhedstjeneste. Ergoterapi og Fysioterapi til børn Sundhedsloven Forebyggende sundhedsydelser

Læs mere

01-01-2014 31-12-2014 Politisk udvalg: Sundhedsudvalg Målsætningtype: Aftaleenhed Fagområde: Sundhed og Handicap

01-01-2014 31-12-2014 Politisk udvalg: Sundhedsudvalg Målsætningtype: Aftaleenhed Fagområde: Sundhed og Handicap Cutting type: Aftaleenhed At børnene får hjælp inden de ligger på en 4 på børnelinjen. Sundhedsfremmende dialog, der kan tilskynde den unge til at blive bevidst om, at der er forbindelse mellem begivenheder,

Læs mere

Kvalitetsstandard. Forebyggelse og sundhed. Ergoterapi med speciale i børn. Fysioterapi med speciale i børn.

Kvalitetsstandard. Forebyggelse og sundhed. Ergoterapi med speciale i børn. Fysioterapi med speciale i børn. Kvalitetsstandard Område Forebyggelse og sundhed. Ergoterapi med speciale i børn. Fysioterapi med speciale i børn. Ydelsens lovgrundlag Sundhedsloven Forebyggende sundhedsydelser til børn og unge. 120.

Læs mere

Implementering af patientforløbsprogram for rygområdet

Implementering af patientforløbsprogram for rygområdet Implementering af patientforløbsprogram for rygområdet type: Aftaleenhed Forløbsprogrammet omhandler såvel den akutte rygpatient som den kroniske rygpatient. Og her tænkes primært på lænderygspatienter.

Læs mere

Sundhed og Forebyggelse. Den kommunale sundhedstjeneste. (Godkendt i efteråret 2006 i forbindelse med budget 2007)

Sundhed og Forebyggelse. Den kommunale sundhedstjeneste. (Godkendt i efteråret 2006 i forbindelse med budget 2007) Den kommunale sundhedstjeneste (Godkendt i efteråret 2006 i forbindelse med budget 2007) 1 Generelt om området: Sundhedstjenesten arbejder efter sundhedsloven Lov nr. 546 af 24. juni 2005.09.22: Kapitel

Læs mere

Juridisk afdækning vedr. udmøntning af åben og anonym rådgivning

Juridisk afdækning vedr. udmøntning af åben og anonym rådgivning Juridisk afdækning vedr. udmøntning af åben og anonym rådgivning I det følgende opridses, hvad de forskellige lovgivninger på børne-, unge- og familieområdet siger om åben anonym rådgivning, og hvad lovgivningen

Læs mere

i dagplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune

i dagplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune Tidlig forebyggende indsats i dagplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune Baggrund Nationalt Kommunerne i Danmark har ifølge serviceloven forpligtet sig til at yde en støtte, der skal være tidlig og helhedsorienteret,

Læs mere

Ydelseskatalog Sundhedsplejen i Rebild Kommune

Ydelseskatalog Sundhedsplejen i Rebild Kommune Ydelseskatalog Sundhedsplejen i Rebild Kommune 0 Formål Sundhedsplejen i Rebild Kommune varetager opgaver i barnets hjem, i daginstitutioner, skoler og i lokalsamfundet. Definition af Sundhedspleje Sundhedsplejersken

Læs mere

BILAG 1. Lovgivning om de generelle sundhedsfremmende. forebyggende sundhedsydelser til børn og unge

BILAG 1. Lovgivning om de generelle sundhedsfremmende. forebyggende sundhedsydelser til børn og unge BILAG 1 Lovgivning om de generelle sundhedsfremmende og forebyggende sundhedsydelser til børn og unge BILAG 1: LOVGIVNING OM DE GENERELLE SUNDHEDSFREMMENDE OG FORE- BYGGENDE SUNDHEDSYDELSER TIL BØRN OG

Læs mere

Fysioterapeutiske indsatser målrettet børn i førskole- og skolealder Holdningspapir

Fysioterapeutiske indsatser målrettet børn i førskole- og skolealder Holdningspapir Notat Danske Fysioterapeuter Til: Hovedbestyrelsen Fysioterapeutiske indsatser målrettet børn i førskole- og skolealder Holdningspapir Resume Fysioterapeuter har en lang tradition for at beskæftige sig

Læs mere

Center for Skole og Dagtilbud

Center for Skole og Dagtilbud 1. s primære aktiviteter Primære aktiviteter indenfor tilbyder besøg til gravide og småbørnsfamilier, åbent hus arrangementer for nybagte forældre, individuelle samtaler til skoleelever og pædagogisk undervisning

Læs mere

Ydelseskatalog for ergo- og fysioterapi til børn. 2013 4. juni 2013

Ydelseskatalog for ergo- og fysioterapi til børn. 2013 4. juni 2013 Ydelseskatalog for ergo- og fysioterapi til børn 2013 4. juni 2013 Ydelseskatalog: Formål og opgaver: Børneteamet i Center Sundhed har en forebyggende og sundhedsfremmende opmærksomhed på børn med særlige

Læs mere

Projektplan. Projektets navn: Sundhedsfremmende livsstilsbesøg hos familier med børn i 3-4 års alderen med fokus på vægt og trivsel.

Projektplan. Projektets navn: Sundhedsfremmende livsstilsbesøg hos familier med børn i 3-4 års alderen med fokus på vægt og trivsel. Projektplan Projektets navn: Sundhedsfremmende livsstilsbesøg hos familier med børn i 3-4 års alderen med fokus på vægt og trivsel. Baggrund for indsatsen: Sundhedsstyrelsen udgav i 2013 Forebyggelsespakken

Læs mere

Høringssvar Titel: sundhedsplejen til uddannelses- social og kulturudvalget. budget 2013-15 forslag nr.4: reduktion af sundhedsplejens normering

Høringssvar Titel: sundhedsplejen til uddannelses- social og kulturudvalget. budget 2013-15 forslag nr.4: reduktion af sundhedsplejens normering Høringssvar Titel: sundhedsplejen til uddannelses- social og kulturudvalget. budget 2013-15 forslag nr.4: reduktion af sundhedsplejens normering 1 Reduktion i sundhedsplejen pr. 1.8. 2012 med 22 timer

Læs mere

Organisering af fysioterapeutiske og ergoterapeutiske ydelser i samspil med lovgivningen. Præsentation ved Maja Wolf Hanne Christensen

Organisering af fysioterapeutiske og ergoterapeutiske ydelser i samspil med lovgivningen. Præsentation ved Maja Wolf Hanne Christensen Organisering af fysioterapeutiske og ergoterapeutiske ydelser i samspil med lovgivningen Præsentation ved Maja Wolf Hanne Christensen Plan for nu Velkommen og hvad ønsker vi at I får med hjem J Kort præsentation

Læs mere

Rubrik. Sundhedspleje. Kvalitetsstandard. Godkendt af Byrådet

Rubrik. Sundhedspleje. Kvalitetsstandard. Godkendt af Byrådet Rubrik Sundhedspleje Kvalitetsstandard Godkendt af Byrådet 18. december 2013 Sundhedspleje 1. Overordnede rammer 1.1. Formål Sundhedsplejens formål er at bidrage til at sikre børn og unge en sund opvækst

Læs mere

Fra Kong Gulerod. Til Sundhedsambassadører Lyngby Taarbæk Kommune. Konference 30. november 2011

Fra Kong Gulerod. Til Sundhedsambassadører Lyngby Taarbæk Kommune. Konference 30. november 2011 Fra Kong Gulerod Til Sundhedsambassadører Lyngby Taarbæk Kommune Konference 30. november 2011 Baggrund I 2007 blev der i Lyngby-Taarbæk Kommune nedsat en tværfaglig arbejdsgruppe til fremme af børns sundhed

Læs mere

BESKRIVELSE. Sundhedsplejens TILBUD

BESKRIVELSE. Sundhedsplejens TILBUD BESKRIVELSE Ikast-Brande Kommune Børne- og Familieafdeling Bellisvej 2 8766 Nørre-Snede Tlf.: 9960 4000 AF Sundhedsplejens TILBUD Januar 2011 Indholdsfortegnelse 1 Hjemmebesøg til spæd- og småbørnsfamilier

Læs mere

Ydelseskatalog for ergo- og fysioterapi til børn maj 2013

Ydelseskatalog for ergo- og fysioterapi til børn maj 2013 Ydelseskatalog for ergo- og fysioterapi til børn 2013 5. maj 2013 Ydelseskatalog: Formål og opgaver: Ergo- og fysioterapeutisk børneteam har en forebyggende og sundhedsfremmende opmærksomhed på børn med

Læs mere

Sundhedspleje. Kvalitetsstandard. Social og Sundhed. Sundhedsloven 120-126. Sønderborg Kommune, Sundhed og Handicap

Sundhedspleje. Kvalitetsstandard. Social og Sundhed. Sundhedsloven 120-126. Sønderborg Kommune, Sundhed og Handicap Sundhedspleje Sundhedsloven 120-126 Kvalitetsstandard Godkendt af Byrådet den 21. december 2011 Social og Sundhed Sønderborg Kommune, Sundhed og Handicap Sundhedspleje 1. Overordnede rammer 1.1. Formål

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Sundhedstjenesten Slagelse Kommune, Næstvedvej 15, 4230 Skælskør. Mail : loten@slagelse.dk,

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Solrød Sundhedstjeneste Børn og Unge Rådgivningen Højagervænget 35, 2680 Solrød Strand

Læs mere

HVAD SIGER LOVEN? SUNDHEDSLOVEN LOVGIVNING OM BØRN I DAGTILBUD

HVAD SIGER LOVEN? SUNDHEDSLOVEN LOVGIVNING OM BØRN I DAGTILBUD HVAD SIGER LOVEN? HVAD SIGER LOVEN? Som fagperson i Børne- Familieforvaltningen er der forskellige lovgivninger og bekendtgørelser, som danner rammen for indsatsen og vores samarbejde omkring børn og unge.

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Sundhedstjenesten, Egedal Kommune, Dronning Dagmarsvej 200 3650 Ølstykke. Tlf: 7259 6720.

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Sundhedstjenesten Slagelse Kommune, Næstvedvej 15, 4230 Skælskør. Mail : loten@slagelse.dk,

Læs mere

Derudover vil der være 2-3 sundhedsplejersker mere tilknyttet projektet, således, at der er geografisk dækning.

Derudover vil der være 2-3 sundhedsplejersker mere tilknyttet projektet, således, at der er geografisk dækning. Juni 2009 Til Sundhedsnetværket, Assens Kommune Ansøgning om økonomisk tilskud til et Livsstils forebyggelsesprojekt for familier med børn i alderen 3½ -5 år der er overvægtige eller har begyndende overvægt.

Læs mere

Samarbejdsaftale om fælles gravidteam for sårbare gravide (godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget den 9. december 2015)

Samarbejdsaftale om fælles gravidteam for sårbare gravide (godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget den 9. december 2015) Sundhedsaftalen et samarbejde mellem Region Midtjylland og de 19 kommuner Samarbejdsaftale om fælles gravidteam for sårbare gravide (godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget den 9. december 2015) Region

Læs mere

STANDARDER FOR SAGSBEHANDLINGEN I ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE

STANDARDER FOR SAGSBEHANDLINGEN I ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE STANDARDER FOR SAGSBEHANDLINGEN I ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE Bilag 1 til Børne- og Ungepolitikken 2016-2020 Indhold Indledning... 2 Målgruppe... 2 Indsatser i daginstitutionerne

Læs mere

Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet

Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet 2014 Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet Sags-id: 28.00.00-P20-6-13 Inden for følgende områder: o Læringsmiljøer o Inklusion o Tidlig forebyggende indsats o Overgang fra dagpleje til daginstitution

Læs mere

Forebyggelsespakke Overvægt

Forebyggelsespakke Overvægt Forebyggelsespakke Overvægt Oplæg for Sund By Netværket 12. september 2013 Sundhedsstyrelsen Forebyggelse og Borgernære Sundhedstilbud Tatjana Hejgaard thv@sst.dk Baggrund hvorfor skal overvægt forebygges?

Læs mere

Sundhedsplejens service i Fredensborg kommune 2012

Sundhedsplejens service i Fredensborg kommune 2012 Sundhedsplejens service i Fredensborg kommune 2012 1 2 Indholdsfortegnelse Indledning 4 Oversigt over sundhedsplejens serviceprofil 5 Sundhedsloven pr. 1. januar 2007 6 Sundhedsplejens indsats til gravide

Læs mere

Standarder for sagsbehandlingen i arbejdet med børn og unge med særlige behov

Standarder for sagsbehandlingen i arbejdet med børn og unge med særlige behov Standarder for sagsbehandlingen i arbejdet med børn og unge med særlige behov Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 15. december 2016 Bilag til Børne- og Ungepolitikken Indhold 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Indledning

Læs mere

Fremtidens børnefysioterapi

Fremtidens børnefysioterapi Fremtidens børnefysioterapi Erfaringer fra arbejdet med faglig statusartikel på børneområdet generelt om screening og anvendelse af test samt forebyggelse på småbørnsområdet: Hvordan er det nu og hvordan

Læs mere

https://www.skyfish.com/preview/ Serviceprofil for Sundhedsplejen 2017

https://www.skyfish.com/preview/ Serviceprofil for Sundhedsplejen 2017 https://www.skyfish.com/preview/10895272- Serviceprofil for Sundhedsplejen 2017 Serviceprofil for Sundhedsplejen 2017 Formål Vi servicerer: Sundhedsplejens formål er: Ca. 450 spæd- og småbørn og deres

Læs mere

Virksomhedsplan 2009 SUNDHEDSPLEJEN

Virksomhedsplan 2009 SUNDHEDSPLEJEN Virksomhedsplan 2009 SUNDHEDSPLEJEN 1 Virksomhedsplan 2009 Juni 2008 blev vedtaget en ny lov om forebyggende sundhedsordninger for børn og unge. Loven betyder, at sundhedsplejersker nu kan foretage ind

Læs mere

Serviceprofil for Sundhedsplejen 2018

Serviceprofil for Sundhedsplejen 2018 Serviceprofil for Sundhedsplejen 2018 Serviceprofil for Sundhedsplejen 2018 Formål Sundhedsplejens formål er: At sikre børn og unge en sund opvækst og skabe gode forudsætninger for en sund voksentilværelse

Læs mere

Hvad siger dit barn? Et tilbud om sprogvurdering af dit 3-årige barn

Hvad siger dit barn? Et tilbud om sprogvurdering af dit 3-årige barn Hvad siger dit barn? Et tilbud om sprogvurdering af dit 3-årige barn Kære forældre, Derfor er sproget så vigtigt Alle børn har behov for at kunne udtrykke sig og fortælle, hvis de er kede af det, glade

Læs mere

Sammenhængende Børnepolitik

Sammenhængende Børnepolitik Sammenhængende Børnepolitik Brønderslev Kommune 1. udgave 1.12.200 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 1.1. 1.2. 1.. 1.4. Baggrund Udarbejdelse og godkendelse Afgrænsning og sammenhæng til andre politikker

Læs mere

Evaluering af dagtilbudssocialrådgiverfunktionen

Evaluering af dagtilbudssocialrådgiverfunktionen Evaluering af dagtilbudssocialrådgiverfunktionen 1. Aktviteter... 3 1.1 Overordnet aktivitet... 3 1.2 Familierådgivningsforløb... 3 1.3 Konsultationer/faglig sparring... 6 2. Tilfredshed... 7 2.1 Tilfredshed

Læs mere

Kvalitetsstandard - Skolesundhedsplejen. Skolesundhedsplejen i Rebild Kommune

Kvalitetsstandard - Skolesundhedsplejen. Skolesundhedsplejen i Rebild Kommune Kvalitetsstandard - Skolesundhedsplejen Skolesundhedsplejen i Rebild Kommune Kvalitetsstandard - Skolesundhedsplejen... 3 1. Indledning... 3 2. Formål... 4 3. Grundlag for Skolesundhedsplejen... 4 3. Skolesundhedsplejens

Læs mere

INDSTILLING TIL BØRNE- OG UNGERÅDGIVNINGEN

INDSTILLING TIL BØRNE- OG UNGERÅDGIVNINGEN INDSTILLING TIL BØRNE- OG UNGERÅDGIVNINGEN Modtaget i BUR: Dato, stempel Skemaet anvendes som visitationsgrundlag, når der ønskes: Pædagogisk, psykologisk rådgivning, jf. Folkeskoleloven Rådgivning, vejledning

Læs mere

Indstilling. Permanentgørelse af Fars Legestue. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Århus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Permanentgørelse af Fars Legestue. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Århus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 11. maj 2010 Århus Kommune Pædagogisk Afdeling Børn og Unge 1. Resume Det blev på byrådsmødet den 5. december 2007 besluttet at etablere en

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommunes mål og rammer for sprogvurdering og sprogstimulering

Faaborg-Midtfyn Kommunes mål og rammer for sprogvurdering og sprogstimulering Faaborg-Midtfyn Kommunes mål og rammer for sprogvurdering og sprogstimulering 1 Indholdsfortegnelse Mål og rammer: 3 Formål med Sprogvurderingen... 3 Sprogvurderingen i praksis.. 3 Materialet fra Socialministeriet

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG. LOV OM SOCIAL SERVICE 79a

KVALITETSSTANDARD FOR FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG. LOV OM SOCIAL SERVICE 79a KVALITETSSTANDARD FOR FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG LOV OM SOCIAL SERVICE 79a BRØNDBY KOMMUNE August 2016 1 Indledning Af Bekendtgørelse nr. 304 af 20. marts 2016 fremgår, at kommunalbestyrelsen mindst én gang

Læs mere

Standard for sagsbehandling vedrørende: Tidlig indsats

Standard for sagsbehandling vedrørende: Tidlig indsats Standard for sagsbehandling vedrørende: Tidlig indsats Politisk målsætning for tidlig indsats Her angives målsætningen, der udtrykkes i den sammenhængende børnepolitik Den samlede indsats for børn og unge

Læs mere

Kvalitetsstandard for Sundhedsplejen i Rebild Kommune

Kvalitetsstandard for Sundhedsplejen i Rebild Kommune Kvalitetsstandard for Sundhedsplejen i Rebild Kommune Kvalitetsstandarder Kontaktinformation Sundhedsplejen, Center Sundhed Mastruplundvej 2L 9530 Støvring Tlf.nr.: 99 88 84 50 Mail: centersundhed@rebild.dk

Læs mere

Fremtidens sundhedsindsats i kommunerne med fokus på børn og unge. Konsulent Nina Gath Center for Social og Sundhed, KL

Fremtidens sundhedsindsats i kommunerne med fokus på børn og unge. Konsulent Nina Gath Center for Social og Sundhed, KL Fremtidens sundhedsindsats i kommunerne med fokus på børn og unge Konsulent Nina Gath Center for Social og Sundhed, KL Sundhedsspor og velfærdsspor Den brede dagsorden Sundhedsaftaler Forebyggelsespakker

Læs mere

Serviceprofil for Sundhedsplejen 2016

Serviceprofil for Sundhedsplejen 2016 Serviceprofil for Sundhedsplejen 2016 Serviceprofil for Sundhedsplejen 2016 Formål Vi servicerer: Sundhedsplejens formål er: Ca. 450 spæd- og småbørn og deres forældre pr. år At sikre børn og unge en

Læs mere

Projektindstilling / uddybende projektbeskrivelse herunder økonomi

Projektindstilling / uddybende projektbeskrivelse herunder økonomi Projektindstilling / uddybende projektbeskrivelse herunder økonomi I idéfasen udarbejdes en projektindstilling. Alle felter så udfyldes, men det vil ofte være af overordnet karakter. Den uddybende projektbeskrivelse

Læs mere

Vuggestue, børnehave, 0-2 klasse, 3-4 klasse, 4-6 klasse. Tilbuddets målgruppe. 3 matrikler. Afdelinger. 2 forældre. Fokusgruppe forældre

Vuggestue, børnehave, 0-2 klasse, 3-4 klasse, 4-6 klasse. Tilbuddets målgruppe. 3 matrikler. Afdelinger. 2 forældre. Fokusgruppe forældre Tilsyn Anmeldt tilsyn 23.4. 2013 Kernehuset-Engblommen Engbjerg 23, Snejbjerg 7400 Herning Leder: Chr. Christensen Tilsynsførende: Else Hansen Joan Dahl Nørgaard Tilsyn 2013 gennemføres som anmeldte besøg

Læs mere

SMÅBØRNSALLIANCEN. Nedenfor opsummerer vi de fire delkonklusioner i overbliksnotatet.

SMÅBØRNSALLIANCEN. Nedenfor opsummerer vi de fire delkonklusioner i overbliksnotatet. SMÅBØRNSALLIANCEN De små børns læring og livsduelighed i Danmark Formålet med dette overbliksnotat er at sikre et fælles vidensgrundlag for drøftelserne i Småbørnsalliancen. Notatet giver således en introduktion

Læs mere

107 - midlertidige botilbud

107 - midlertidige botilbud Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for 107 - midlertidige botilbud Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål Det overordnede formål med et midlertidigt botilbud er at sikre støtte til borgere,

Læs mere

Udkast til Tidlig indsats og inklusion på dagtilbudsområdet Bornholm

Udkast til Tidlig indsats og inklusion på dagtilbudsområdet Bornholm Udkast til Tidlig indsats og inklusion på dagtilbudsområdet Bornholm Børn og skole 2010 1 Indledning:...3 Projekter og tiltag i forhold til børn med særlige behov...3 Børne- og ungepolitik Bornholms Regionskommune...3

Læs mere

Sundhedstjek af anbragte børn

Sundhedstjek af anbragte børn Sundhedstjek af anbragte børn Program 1. Baggrund for at indføre sundhedstjek 2. Opstart (organisering/koordinering) 3. Kontakt forud for sundhedstjek 4. Sundhedstjek i praksis 5. Opfølgning på sundhedstjek

Læs mere

Serviceområde: Sundhedsområdet

Serviceområde: Sundhedsområdet Serviceområde: Sundhedsområdet Fokusområde: Genoptræning efter sundhedslovens 140. Hvilke behov dækker ydelsen: Vederlagsfri genoptræning til personer, der efter udskrivning fra sygehus har et lægefagligt

Læs mere

Notat. Fokus på børns sproglige udvikling - mål og rammer for sprogvurdering af 3-årige og den sprogunderstøttende indsats

Notat. Fokus på børns sproglige udvikling - mål og rammer for sprogvurdering af 3-årige og den sprogunderstøttende indsats Notat Fokus på børns sproglige udvikling - mål og rammer for sprogvurdering af 3-årige og den sprogunderstøttende indsats Krav til sprogvurdering og sprogunderstøttende indsats Sprogvurderinger af 3-årige

Læs mere

Muligheder for træning af børn i København

Muligheder for træning af børn i København Muligheder for træning af børn i København Side 2 Indhold Kære forælder i Københavns Kommune 4 Genoptræning efter hospitalsbehandling 5 Vederlagsfri fysioterapi og ridefysioterapi efter henvisning fra

Læs mere

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 BESKRIVELSE AF AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Daginstitutionsområdet side 3 1.1. Intensivt udviklingsforløb - 12 uger side 3 1.2. Længerevarende støtteforløb side

Læs mere

Sammenhængende Børne-, Ungeog Familiepolitik

Sammenhængende Børne-, Ungeog Familiepolitik Sammenhængende børnepolitik THISTED KOMMUNE Sammenhængende Børne-, Ungeog Familiepolitik 2010 Tilrettet udkast 21. maj 2007 1 Indhold: INDLEDNING...3 VÆRDIER OG BØRNESYN...3 MÅLGRUPPER...4 MÅLSÆTNINGSHIERARKIET...5

Læs mere

Kommunal Sundhedstjeneste ønsker et godt samarbejde med forældre og benytter kun denne regel, hvis det er nødvendigt.

Kommunal Sundhedstjeneste ønsker et godt samarbejde med forældre og benytter kun denne regel, hvis det er nødvendigt. [Filtrering: Udvalg=] Barnets reform Implementering af barnets reform At styrke indsatsen omkring udsatte børn Der kan afholdes et møde med tværfaglige samarbejdspartner omkring barnet uden forældrenes

Læs mere

Tværprofessionelt samarbejde om sundhedsfremme på skolen. Marika Ouchicha Jensen Leder af Sundhedsplejen Glostrup Kommune

Tværprofessionelt samarbejde om sundhedsfremme på skolen. Marika Ouchicha Jensen Leder af Sundhedsplejen Glostrup Kommune Tværprofessionelt samarbejde om sundhedsfremme på skolen Marika Ouchicha Jensen Leder af Sundhedsplejen Glostrup Kommune Sundhed og Sundhedsfremme en utopi og/eller en udfordring? Forebyggelsens utopi

Læs mere

Sprogvurdering. Et tilbud til dit 3-årige barn

Sprogvurdering. Et tilbud til dit 3-årige barn Et tilbud til dit 3-årige barn Kære forældre Alle børn har behov for at kunne udtrykke sig og fortælle, hvis de er glade, vrede eller kede af det. Sproget spiller en stor rolle i den daglige kommunikation,

Læs mere

Serviceprofil for Sundhedsplejen 2015

Serviceprofil for Sundhedsplejen 2015 Serviceprofil for Sundhedsplejen 2015 Serviceprofil for Sundhedsplejen 2015 Formål Vi servicerer: Sundhedsplejens formål er: Ca. 450 spæd- og småbørn og deres forældre At sikre børn og unge en sund opvækst

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Sundhedsplejen og Station Victor Nørregade 2 9800 Hjørring Uddannelsesansvarlig sundhedsplejerske:

Læs mere

Overordnet politik for: Mad, Måltider og Bevægelse en indsats for sundere børn og unge i Billund kommune

Overordnet politik for: Mad, Måltider og Bevægelse en indsats for sundere børn og unge i Billund kommune Overordnet politik for: Mad, Måltider og Bevægelse en indsats for sundere børn og unge i Billund kommune Forord Af børne og kulturudvalgs formand Preben Jensen Betydningen af sund mad og bevægelse for

Læs mere

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund Læreplanens lovmæssige baggrund Dagtilbudslovens 8 8. Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og børn i aldersgruppen fra 3 år til barnets

Læs mere

Hvad siger dit barn? Om sprogvurdering af dit 3-årige barn

Hvad siger dit barn? Om sprogvurdering af dit 3-årige barn Hvad siger dit barn? Om sprogvurdering af dit 3-årige barn Indledning Alle børn har behov for at kunne udtrykke sig og fortælle, hvis de er kede af det, glade eller vrede. Sproget spiller en stor rolle

Læs mere

Det er arbejdsgruppens vurdering at tværfaglige grupper væsentlig kan bidrage til at styrke den forebyggende og tidlige indsats over for målgruppen.

Det er arbejdsgruppens vurdering at tværfaglige grupper væsentlig kan bidrage til at styrke den forebyggende og tidlige indsats over for målgruppen. Forslag 11 Organisering af det tværfaglige samarbejde Beskrivelse Som led i formulering af delpolitikken for børn og unge med særlige behov, har en arbejdsgruppe på tværs af direktørområderne Børn og Unge

Læs mere

Sundhedsplejerskeprofil

Sundhedsplejerskeprofil Sundhedsplejerskeprofil Ringkøbing Skjern Kommune Sundhedsplejerskerne i Ringkøbing-Skjern kommune har udarbejdet en sundhedsplejerskeprofil. Dette for at beskrive de virksomheds- og funktionsområder som

Læs mere

Principper for støtte til børn og unge og deres familier

Principper for støtte til børn og unge og deres familier Principper for støtte til børn og unge og deres familier Indledning På de kommende sider kan du læse hvilke principper, der bliver lagt til grund, når vi i Familie- og Handicapafdelingen yder støtte til

Læs mere

RESSOURCE KONSULENTER

RESSOURCE KONSULENTER RESSOURCE KONSULENTER Projekt sundhed på arbejdsmarked Formål med projektet Projektets overordnede formål er at borgere som er sygdomsramte pga stress, angst, depression vender tilbage på arbejdsmarkedet

Læs mere

Status på indsatser finansieret af ældrepuljen

Status på indsatser finansieret af ældrepuljen Status på indsatser finansieret af ældrepuljen Februar 2015 Sundhedsudvalget Indsats Beskrivelse Status august Indsatsområde: Styrket indsats rehabilitering og træning. Rehabilitering og forebyggelse Mere

Læs mere

Ballerupmodellen. Den foregribende indsats over for risikobørn og unge

Ballerupmodellen. Den foregribende indsats over for risikobørn og unge Ballerupmodellen Den foregribende indsats over for risikobørn og unge Indhold Ballerupmodellen 03 Risikobørn/unge hvem er de? 04 Ballerupmodellens proces 06 Systematiseret observation 07 De tværfaglige

Læs mere

Scenariet HELHED. Fokusområde: Kvalitetssikring og sammenhæng i dagtilbud for de 0-6 årige i kommunen.

Scenariet HELHED. Fokusområde: Kvalitetssikring og sammenhæng i dagtilbud for de 0-6 årige i kommunen. Scenariet HELHED Kvalitetssikring og sammenhæng i dagtilbud for de 0-6 årige i kommunen. Der skal være sammenhæng i indsatser og tilbud, så børn og unge oplever en koordineret og tværfaglig indsats med

Læs mere

Vi SPRINGER over sukkeret 1 vi SPRINGER over sukkeret. MAD-, MÅLTIDS- & BEVÆGELSESSTRATEGI 0-18 år

Vi SPRINGER over sukkeret 1 vi SPRINGER over sukkeret. MAD-, MÅLTIDS- & BEVÆGELSESSTRATEGI 0-18 år Vi SPRINGER over sukkeret 1 vi SPRINGER over sukkeret MAD-, MÅLTIDS- & BEVÆGELSESSTRATEGI 0-18 år 2 Vi SPRINGER over sukkeret Børn og unges sundhed ET FÆLLES ANSVAR Børn og unges sundhed er et fælles ansvar.

Læs mere

Kommunal Sundhedstjeneste ønsker et godt samarbejde med forældre og benytter kun denne regel, hvis det er nødvendigt.

Kommunal Sundhedstjeneste ønsker et godt samarbejde med forældre og benytter kun denne regel, hvis det er nødvendigt. [Filtrering: Udvalg=] Barnets reform Implementering af barnets reform At styrke indsatsen omkring udsatte børn Der kan afholdes et møde med tværfaglige samarbejdspartner omkring barnet uden forældrenes

Læs mere

Viborg Kommune TOPI Tidlig opsporing og indsats

Viborg Kommune TOPI Tidlig opsporing og indsats Viborg Kommune TOPI Tidlig opsporing og indsats Trivselsskema et redskab til vurdering af barnet og familiens trivsel 1 TIDLIG OPSPORING OG INDSATS I SUNDHEDSPLEJEN FORMÅL Formålet med at anvende trivselsskemaet

Læs mere

Når børn mister. (Kilde til nedenstående: www.cancer.dk)

Når børn mister. (Kilde til nedenstående: www.cancer.dk) Når børn mister Børn viser sorg på forskellige måder. Nogle reagerer med vrede, andre vender sorgen indad og bliver stille. Børns sorgproces er på flere måder længere og sejere end voksnes. (Kilde til

Læs mere

MAD, MÅLTID OG BEVÆGELSE

MAD, MÅLTID OG BEVÆGELSE Vi SPRINGER over sukkeret 1 STRATEGI FOR MAD, MÅLTID OG BEVÆGELSE 0-18 år vi SP RINGER over sukkeret 2 Vi SPRINGER over sukkeret Vi SPRINGER over sukkeret 3 Børn og unges sundhed ET FÆLLES ANSVAR Børn

Læs mere

Et sundt og aktivt børneliv

Et sundt og aktivt børneliv Et sundt og aktivt børneliv Bevægelsesstrategi for dagtilbud 0-6 år 2017-2018 Et sundt og aktivt børneliv Et sundt børneliv er et aktivt børneliv med gode muligheder for bevægelse. Gennem bevægelse styrker

Læs mere

Tilsynsrapport for Hørsholm Kommunes dagtilbud

Tilsynsrapport for Hørsholm Kommunes dagtilbud Tilsynsrapport for Hørsholm Kommunes dagtilbud I foråret 2012 er der ført tilsyn med kommunens kommunale og selvejende dagtilbud i Område Syd, Område Nord og Område Lions Børnehuse samt med kommunens puljeinstitution

Læs mere

Smerteseminar AUH d. 28. februar 2012. Børnesmertecenter Børneafdelingen

Smerteseminar AUH d. 28. februar 2012. Børnesmertecenter Børneafdelingen Smerteseminar AUH d. 28. februar 2012 Børnesmertecenter Børneafdelingen Baggrund Kroniske smerter er en folkelidelse Øget forbrug af smertestillende medicin blandt børn og unge Der henvises ca. 40-50 børn

Læs mere

1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren

1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Den rehabiliterende tilgang beskrevet i Sundhedsaftalen 1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Vi skal møde borgeren som en ansvarlig samarbejdspartner, der bidrager til og er medbestemmende

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 1 Forord I et debatmøde i efteråret 2012 med deltagelse af borgere, medarbejdere, foreninger, organisationer, samarbejdspartnere

Læs mere

Tilsynsenheden. Foreløbig. Afrapportering Uanmeldt/Anmeldt tilsyn d.d Heksekedlen Tussevej Bloksbjerg Leder: Heksmutter

Tilsynsenheden. Foreløbig. Afrapportering Uanmeldt/Anmeldt tilsyn d.d Heksekedlen Tussevej Bloksbjerg Leder: Heksmutter Tilsynsenheden Foreløbig Afrapportering Uanmeldt/Anmeldt tilsyn d.d. 2011 Heksekedlen Tussevej 2 1313 Bloksbjerg Leder: Heksmutter Tilsynsførende Tilsynsførende Heksekedlen er et bofællesskab med 14 visiterede

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: Dato: 26. 01. 2011 Sagsid.: std Version nr.: 7 Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Område Behandling for alkoholmisbrug

Læs mere

Bilag 1 En tidlig indsats til sårbare og udsatte familier

Bilag 1 En tidlig indsats til sårbare og udsatte familier Børne- og Ungdomsforvaltningen BUDGETNOTAT Bilag 1 En tidlig indsats til sårbare og udsatte familier Baggrund I ønsket om at fremme chanceligheden blandt børn og unge er det helt centralt med en tidlig

Læs mere

Anbringelsesgrundlaget beskriver den overordnede ramme for Familierådgivningens arbejde i forhold til at anbringe børn og unge i Kolding Kommune.

Anbringelsesgrundlaget beskriver den overordnede ramme for Familierådgivningens arbejde i forhold til at anbringe børn og unge i Kolding Kommune. Internt notatark Social- og Sundhedsforvaltningen Stab for rådgivningsområdet Dato 7. oktober 2013 Sagsnr. 13/18875 Løbenr. 162191/13 Sagsbehandler Bettina Mosegaard Brøndsted Direkte telefon 79 79 27

Læs mere

Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet

Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet Indhold Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet 4 Læringsmiljøer 6 Kvalitetsstandard for dagtilbud September 2014 Fagsekretariatet Dagtilbud-Børn Faaborg-Midtfyn

Læs mere

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre.

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre. Forord Kvaliteten er høj og ambitionerne er store på dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune. Det er de, fordi vi ved, at kvalitet i dagtilbuddene er afgørende for børns udvikling og videre færd i livet.

Læs mere

SPROGVURDERING OG AF 3-ÅRIGE

SPROGVURDERING OG AF 3-ÅRIGE SPROGVURDERING OG SPROGStimulering AF 3-ÅRIGE indhold SIDE 3 SIDE 5 SIDE 6 SIDE 8 SIDE 8 SIDE 10 SIDE 11 SIDE 12 SIDE 12 SIDE 14 SIDE 14 SIDE 16 SIDE 18 SIDE 20 kære forældre som forælder... Man har også

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: TN Dato: 02. 01. 2013 Sagsid.: Version nr.: 1. Revision af kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Læs mere

Strategi for sprog og skriftsprog på 0-16 års området

Strategi for sprog og skriftsprog på 0-16 års området vl Strategi for sprog og skriftsprog på 0-16 års området 1 Forord Strategi for sprog- og skriftsprog på 0-16 års området tager udgangspunkt i Fredensborg Kommunes Børne- og Ungepolitik og indeholder fire

Læs mere

Årsrapport Kommunalt Tilsyn Sundhed og Ældre

Årsrapport Kommunalt Tilsyn Sundhed og Ældre Årsrapport Kommunalt Tilsyn 2014 Sundhed og Ældre Tilsynsenheden Afdelingsleder Pia Strandbygaard Tilsynsførende Mia Mortensen Tilsynsførende Hanne Vesterbæk Fogdal Tilsynsførende Joan Dahl Nørgaard Sagsnr.

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Hans Nissen (A) Formand, Social- og Sundhedsudvalget 2 Indledning Det er Fredensborg Kommunes ambition at borgere med psykosociale handicap

Læs mere

Rubrik. Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år. Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017

Rubrik. Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år. Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017 Rubrik Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017 Social og Sundhed Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 VISION...

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Sundhedsplejen Odense Kommune Børn- familieafdelingen Center for Sundhed Grønløkkevej

Læs mere

Sundhedsplejen. Projektarbejde udført af delprojekt gruppe nr. 14.2

Sundhedsplejen. Projektarbejde udført af delprojekt gruppe nr. 14.2 Sundhedsplejen Projektarbejde udført af delprojekt gruppe nr. 14.2 Kirsten Langkilde, sundhedsplejerske i Brønderslev Grete Bonde, Kommunallæge i Dronninglund Dorte Hejslet, sundhedsplejerske i Dronnninglund

Læs mere

Hvad gør vi? Vi har fokus på fællesskabet

Hvad gør vi? Vi har fokus på fællesskabet Pædagogisk læreplan for Kastanjehuset Tema: Barnets alsidige personlige udvikling Mål At barnet udvikler sig på samtlige udviklingsområder. At barnet udvikler selvfølelse, selvværd og selvtillid. Får bevidsthed

Læs mere