Årsrapport 2006/2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2006/2007"

Transkript

1 Årsrapport 2006/2007

2 for nogen er det bare plast - for os er det muligheder RIAS RIAS årsrapport årsrapport

3 Forord ved Henning Hess Mod til at gå nye veje Vi kan se tilbage på et travlt år, hvor vi har arbejdet målrettet med at skabe værdi for kunder, medarbejdere, aktionærer og for samfundet. De fleste af målene er nået, og vi kan derfor konstatere, at RIAS fastholder den stabile udvikling, som har kendetegnet os i snart mange år. I det forløbne år har vi valgt at bevæge os længere ud af værdikæden ved at tilbyde vores kunder forarbejdede produkter. Man kunne indvende og nogen har bestemt også gjort det at vi dermed er gået ind på områder, som nogle af vores kunder ser som deres domæne. Men vi har den overbevisning, at vi med beslutningen både tilfører værdi til vores kunder og til RIAS de to ting går hånd i hånd. Det er helt fundamentalt for RIAS, at vi på alle niveauer skaber den særlige ånd, som gør en forskel i det daglige. Vi har taget en lang række initiativer til at skabe en arbejdsplads, der er præget af endnu højere faglighed og rummelighed. Vi har igangsat en professionel lederudvikling, vi har arbejdet med videndeling i salgsafdelingen, vi har ændret på procedurerne på lageret, og vi har investeret i ny teknik. Ud af disse og en række andre investeringer er der kommet et stærkere RIAS, som står klar til at indfri ambitionen om at skabe fortsat vækst til gavn for alle parter. Vækst er et nøgleord, fordi et større og stærkere RIAS giver os mulighed for at følge vores kunder ud på de voksende markeder. Et godt eksempel er byggemarkederne, hvor vi, via de store aktører i branchen, er nået ud til nye kunder uden for Danmark. Det kan forekomme at være en forslidt frase, når vi siger, at kunden er i centrum. Men i RIAS har det bl.a. betydet, at vi har spurgt kunderne om deres mening om os. Vi bruger den konkrete viden, vi dermed får, til at gøre en endnu bedre indsats. Kun ved at kende hinanden godt kan vi og vores kunder skabe det nødvendige værdifulde samspil. RIAS ønsker at gøre en mærkbar forskel i det daglige. Vi sætter meget høje mål og stiller store krav til os selv. Når vi i denne Årsrapport fokuserer på Marked, Organisation, Menneske og Lønsomhed, så er det naturligvis fordi, det er i samspillet mellem disse centrale områder, at vi finder nøglen til den fremgang, vi til enhver tid skal skabe for virksomheden. Og så er der måske lige en enkelt ekstra ingrediens, nemlig at have modet til at gå nye veje. Digteren og filosoffen Søren Kierkegaard har om mod sagt disse kloge ord: At vove er at tabe fodfæste en kort stund. Ikke at vove er at tabe sig selv. Vi vover at tabe fodfæstet en kort stund men jeg lover, at vi selv i dén stund ikke et øjeblik mister blikket for målet: At skabe værdi for kunder, medarbejdere, aktionærer og for samfundet. 4 RIAS årsrapport

4 Indholdsfortegnelse anvendt know how Side 4 Forord ved Henning Hess 5 Indholdsfortegnelse 6 Præsentation af bestyrelse 7 Præsentation af daglig ledelse 8 RIAS historie i hovedpunkter 9 Ledelsespåtegning og revisionspåtegning 10 Hoved- og nøgletal 12 Ledelsesberetning 15 Anvendt regnskabspraksis 18 Årets gang 28 Årsregnskab 2006/ Resultatopgørelse 30 Balance 32 Egenkapitaludvikling 33 Pengestrømsopgørelse 34 Noter til årsregnskabet RIAS årsrapport

5 Præsentation af bestyrelsen Fra venstre: Peter Ø. Hansen, Hans Christoffersen, Klaus W. Roth, Peter Swinkels, Lars Vollmers. Fraværende var Kurt Lausus Klaus W. Roth Bestyrelsesformand Ledelseshverv i andre selskaber: Bestyrelsesformand i TK Plastic Ibérica S.L., Spanien, Röhm Italia S.r.l., Italien, Alfaplast AG, Schweiz, Neomat AG, Schweiz, Notz Plastics AG, Schweiz. Medlem af bestyrelsen i Indu-Light AG, Schweiz, Resopal S.A., Spanien. Direktør i ThyssenKrupp Röhm Kunststoffe GmbH, Tyskland. Hans Christoffersen Næstformand Ledelseshverv i andre danske aktieselskaber: Medlem af bestyrelsen i Atelier Alfa A/S, Brøchner Hotels A/S, Clemmensen Biscuit A/S, DataPro A/S, DCSU A/S, E. H. Invest A/S, Ejendomsaktieselskabet Berlingsbakke, J. & R. Frydenberg A/S, Johansen Dekoration A/S, Land & Leisure A/S, Henning Larsens Tegnestue A/S, Poul Poulsen Consult A/S, Santropa A/S, A. J. Aamund A/S. Peter Swinkels Bestyrelsesmedlem Ledelseshverv i andre selskaber: Direktør i ThyssenKrupp Otto Wolff N.V., Belgien, ThyssenKrupp Röhm B.V., Holland, Stokvis Plastics B.V., Holland. Kurt Lausus Bestyrelsesmedlem Ledelseshverv i andre selskaber: Medlem af bestyrelsen i Carolina Building Materials Inc., Puerto Rico, Ferromontan Inc., Puerto Rico, ThyssenKrupp Stahlunion Polska Sp. z.o.o., Polen, ThyssenKrupp Cadillac Plastics S.L., Spanien, Neomat AG, Schweiz, Notz Plastics AG, Schweiz, ThyssenKrupp Otto Wolff N.V./S.A., Belgien, B.V., Nedeximpo Nederlandse Export, Holland, ThyssenSudamerica N.V., Hollandske Antiller, Indo German International Private Ltd, Indien, Pironet NDH AG, Tyskland. Direktør i ThyssenKrupp Röhm Kunststoffe GmbH, Tyskland, Otto Wolff Kunststoffvertrieb GmbH, Tyskland, Aloverzee Handelsgesellschaft GmbH, Tyskland, ThyssenKrupp Mannex GmbH, Tyskland. Ordførende direktør i Otto Wolff Handelsgesellschaft GmbH, Tyskland. Lars Vollmers Bestyrelsesmedlem valgt af medarbejderne Peter Ø. Hansen Bestyrelsesmedlem valgt af medarbejderne 6 RIAS årsrapport

6 Præsentation af daglig ledelse anvendt know how Henning Hess Administrerende direktør Gert Fisker Salgsdirektør, Byggeri division Finn Christoffersen Teknisk direktør Benny Dalsten Økonomidirektør Claus H. Grove Salgschef, Industri division Susanne Teglers HR-chef Lars Mygind Supply Chain Officer Fra venstre: Finn Christoffersen, Susanne Teglers, Gert Fisker, Henning Hess, Claus H. Grove, Benny Dalsten, Lars Mygind. RIAS årsrapport

7 RIAS historie i hovedpunkter 1959 Knud E. Jacobsen grundlægger RIAS (Roskilde Industri Aktieselskab) i Roskilde. Virksomheden producerer støbte acrylplader Aktiviteterne suppleres med distribution af plasthalvfabrikata Datterselskab etableres i Stockholm Datterselskab etableres i Oslo RIAS bliver noteret på Københavns Fondsbørs Familien Knud E. Jacobsen sælger aktiemajoriteten til den finske Amer-koncern Amer-koncernen sælger sin aktiepost til Thyssen Handelsunion AG, Tyskland. Over de følgende må neder og år afvikles aktiviteterne i de udenlandske datterselskaber, og RIAS koncentrerer sig herefter om kernevirksomheden på det danske marked RIAS udbygger den førende stilling på det danske marked for plasthalvfabrikata ved overtagelse af plastaktiviteterne fra Tibnor Danmark A/S RIAS overtager forarbejdningsvirksomheden Akni Plast ApS, nu navngivet RIPRO (RIAS Produktion), som et led i strategien om at tilbyde kunderne en håndværksmæssig og industriel bearbejdning af plasthalvfabrikata, herunder laserskæring, fræsning, bukning, boring, limning og polering RIAS overtager aktiviteterne i RODENA A/S og styrker hermed væsentligt positionen som leverandør af plast og tilbehør til byggemarkeder i Skandinavien En 2400 m 2 stor og moderne lagerhal indvies, hvorefter alle aktiviteter bliver samlet på Industrivej i Roskilde. Samtidig bliver administrationen renoveret og udvidet med nye mødefaciliteter og reception. RIAS A/S er i dag den ledende leverandør af plasthalvfabrikata til industrien, byggeriet og den offentlige sektor i Danmark og indgår som en del af Europas førende plastdivision i ThyssenKrupp Röhm Kunststoffe koncernen. 8 RIAS årsrapport

8 Ledelsespåtegning og revisionspåtegning anvendt know how Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten 2006/07 for RIAS A/S. Årsrapporten er revideret og aflagt i overensstemmelse med reglerne for indregning og måling i de internationale regnskabsstandarder (IFRS) samt yderligere danske oplysningskrav til regnskabsaflæggelsen for børsnoterede selskaber. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten 2006/07 giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2007 samt resultatet af selskabets aktiviteter for perioden 1. oktober september Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Roskilde, den 13. december 2007 Direktion Bestyrelse Hans Christoffersen Næstformand Kurt Lausus Peter Swinkels Henning Hess Adm. direktør Klaus W. Roth Formand Revisionspåtegning Vi har revideret årsrapporten for RIAS A/S for regnskabsåret 1. oktober september 2007, omfattende ledelsespåtegning, ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse og noter. Årsrapporten aflægges efter International Financial Reporting Standards (IFRS) som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede selskaber. Ledelsens ansvar for årsrapporten Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards (IFRS) som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede selskaber. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Revisors ansvar og den udførte revision Vort ansvar er at udtrykke en konklusion om årsrapporten på grundlag af vor revision. Vi har udført vor revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsrapporten. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsrapporten, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for selskabets udarbejdelse og aflæggelse af en årsrapport, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vor opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2007 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. oktober september 2007 i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards (IFRS) som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede selskaber. RIR REVISION Statsautoriserede revisorer I/S Lars Vollmers Peter Ø. Hansen PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Hanne Brødsgaard Statsautoriseret revisor Ib Kaaber Statsautoriseret revisor RIAS årsrapport

9 Hoved- og nøgletal 2006/ / / / /03 Resultatopgørelse (DKK mio.) Nettoomsætning 285,1 273,2 263,2 228,6 228,1 Vareforbrug 203,8 192,7 182,3 158,3 157,3 Bruttoresultat 81,3 80,5 80,9 70,3 70,8 Kapacitetsomkostninger 63,1 61,0 60,6 55,6 53,3 Af- og nedskrivninger 3,6 4,1 6,3 6,5 6,7 Resultat før finansielle poster 14,6 15,4 14,0 8,2 10,8 Finansielle indtægter, netto 0,7 0,7 0,4 0,4 0,4 Resultat før skat 15,3 16,1 14,4 8,6 11,2 Selskabsskat 3,2 4,6 3,6 2,7 3,5 Årets resultat 12,1 11,5 10,8 5,9 7,7 Balance, ultimo (DKK mio.) Langfristede aktiver 67,7 62,5 45,9 49,3 53,4 Kortfristede aktiver 104,1 102,0 107,7 87,0 77,2 Aktiver 171,8 164,5 153,6 136,3 130,6 Egenkapital 134,8 125,0 115,8 106,9 103,0 Hensættelse til udskudt skat 8,6 7,8 6,9 7,6 7,4 Kortfristede forpligtelser 28,4 31,7 30,9 21,8 20,2 Passiver 171,8 164,5 153,6 136,3 130,6 Nettoinvesteringer i immaterielle og materielle anlægsaktiver (DKK mio.) 8,7 20,6 2,6 2,0 22,3 Antal fuldtidsansatte i gennemsnit Nettoomsætning N e t t o o æ(dkk t n i nmio.) g Resultat før skat (DKK mio.) R es ul t at f ør s kat / / / / / / / / / / RIAS årsrapport

10 Hoved- og nøgletal anvendt know how Nøgletal 2006/ / / / /03 Bruttomargin 29% 29% 31% 31% 31% Overskudsgrad 5% 6% 5% 4% 5% Afkastningsgrad 10% 12% 12% 7% 10% Resultat pr. DKK 100 aktie Udbytte pr. DKK 100 aktie Indre værdi pr. DKK 100 aktie Egenkapitalens forrentning før skat 12% 13% 13% 8% 11% Egenkapitalens forrentning efter skat 9% 10% 10% 6% 8% Soliditetsgrad 78% 76% 75% 78% 79% Børskurs ultimo september pr. DKK 100 aktie Hoved og nøgletal for 2006/07 og 2005/06 er udarbejdet i overensstemmelse med IFRS, jvr. afsnittet Anvendt regnskabspraksis. Sammenligningstallene for 2002/ /05 er ikke tilpasset den ændrede regnskabspraksis, men er udarbejdet i henhold til den hidtidige regnskabspraksis baseret på bestemmelserne i årsregnskabsloven og danske regnskabsvejledninger. Nøgletalsdefinitioner: Bruttomargin er beregnet som bruttoresultat i % af nettoomsætning. Overskudsgrad er beregnet som resultat før finansielle poster i % af nettoomsætning. Afkastningsgrad er beregnet som resultat før finansielle poster i % af årets gennemsnitlige operative aktiver, dvs. af aktiver i alt minus likvider og finansielle anlægsaktiver. Resultat pr. DKK 100 aktie i DKK er beregnet som årets resultat divideret med 1/100 af aktiekapitalen efter fradrag af selskabets beholdning af egne aktier, ultimo. Udbytte pr. DKK 100 aktie i DKK er beregnet som udbytte divideret med 1/100 af aktiekapitalen efter fradrag af selskabets beholdning af egne aktier, ultimo. Indre værdi pr. 100 DKK aktie i DKK er beregnet som egenkapital, ultimo divideret med 1/100 af aktiekapitalen efter fradrag af selskabets beholdning af egne aktier, ultimo. Egenkapitalens forrentning før skat er beregnet som resultat før skat i % af årets gennemsnitlige egenkapital. Egenkapitalens forrentning efter skat er beregnet som årets resultat i % af årets gennemsnitlige egenkapital. Soliditetsgrad er beregnet som egenkapital, ultimo i % af aktiver i alt, ultimo. Indre værdi pr. DKK 100 aktie Indre værdi pr. DKK 100 aktie (DKK) 02/ 02/ / / / /0707 RIAS årsrapport

11 Ledelsesberetning Årsregnskabet Det er ledelsens opfattelse, at alle væsentlige oplysninger til bedømmelse af selskabets økonomiske stilling, årets resultat og den finansielle udvikling fremgår af årsregnskabet og denne beretning. RIAS hovedaktivitet og væsentlige begivenheder i regnskabsåret RIAS hovedaktivitet i regnskabsåret har i lighed med tidligere år bestået af salg og distribution af plasthalvfabrikata til alle grene af industri, bygge- og anlægsvirksomhed samt den offentlige sektor. RIAS har investeret målrettet i at udvikle og fremtidssikre virksomheden. Den 30. oktober 2006 stod de nye lagerfaciliteter klar, og udvidelsen med 2400 m 2 gjorde det muligt at opsige eksterne lejemål og samle alle aktiviteter på Industrivej. Med ønsket om også fremover at kunne levere markedets bedste kundebetjening har RIAS i 2007 igangsat en gennemgribende ændring af organisationen. Ændringerne hviler på en systematisk analyse af alle led i virksomheden samt en nøje analyse af kundernes forventninger til RIAS. Blandt nyskabelserne er en teamopdeling på lageret, så den daglige forretningsgang afvikles mere fleksibelt. En anden er en nedbrydning af grænserne i salgsorganisationen, så flere medarbejdere end hidtil er i stand til at betjene den samme kunde i hele forløbet. For at sikre at kompetencerne spredes til flere medarbejdere, gennemføres der omfattende kursusprogrammer. Sideløbende har hele virksomheden indledt en proces, som under overskriften 6S også skal bidrage til en effektivisering af arbejdsgangen. De 6 S er dækker over ordene: Sortering, Simplificering, Soignering, Standardisering, Selvdisciplin og Sikkerhed. Efterspørgslen efter industriel og håndværksmæssig forarbejdning er i vækst, og et stigende antal kunder ønsker at få totalleverancer. Gennem RIPRO tilbyder RIAS specialtilvirkede produkter i plast, alu eller alu-kompositmaterialer. Ordrerne udføres i antal, der spænder fra et enkelt eksemplar til store serier. For at få en tættere dialog med kunderne har RIAS lanceret nyhedsbrevet RIAS KNOW HOW UPDATE. Nyhedsbrevet beskriver både produkter og konkrete løsninger, som kunder har valgt. En ny og forbedret e-handelsplatform er blevet gjort klar i løbet af Formålet er at tilbyde kunderne en fleksibel adgang til RIAS varenumre. Platformen er integreret i RIAS hjemmeside. Her har kunderne også adgang til RIATHERM tag-beregningsprogrammet, som hurtigt udregner det præcise antal elementer, der er nødvendige for at bygge taget. I efteråret 2007 blev drænrenden RIADRAIN lanceret, ligesom RIAS overtog forhandlingen af Onduline tagplader var også året, hvor den tyske brancheforening af kunststoffabrikanter, GKV, præmierede RIAS Chyll som Product of the year. Chyll er et udstillings- og displaysystem, der anvendes på udstillinger samt i forretninger og private hjem. Selskabsresultat For regnskabsåret 2006/07 forventede bestyrelsen i årsberetningen for 2005/06 en svagt stigende vækst. Omsætningen steg med tdkk (4,4%) fra tdkk i 2005/06 til tdkk i 2006/07. Omsætningen i Industridivisionen steg med tdkk (1,4%) fra tdkk i 2005/06 til tdkk i 2006/07. Den forholdsvis beskedne stigning i Industridivisionens omsætning skal ses i lyset af, at den tidligere fakturerede omsætning fra en af kunderne inden for projekt-salg i regnskabsåret er overgået til omsætning på provisionsbasis. Divisionen har til gengæld haft en stigende omsætning inden for industriel og håndværksmæssig forarbejdning fra RIPRO. Omsætningen i Byggeridivisionen steg med tdkk (11,5%) fra tdkk i 2005/06 til tdkk i 2006/07. Blandt årsagerne til væksten kan nævnes øget salg til store skandinaviske byggemarkeder samt en generelt større efterspørgsel efter divisionens produkter, især inden for projekt-salg. Bruttoresultatet steg med tdkk 774 (1,0%) fra tdkk i 2005/06 til tdkk i 2006/07. Bruttoavanceprocenten faldt fra 29,5% i 2005/06 til 28,5% i 2006/07. Blandt årsagerne til faldet i bruttoavanceprocenten kan nævnes, at Byggeridivisionen i forbindelse med udvidelse af sin forretning med en byggevarekæde har overtaget en række produkter fra den pågældende virksomhed. Disse er videresolgt med tab. Herudover har RIAS realiseret en række langsomt omsættelige varer med tab. Baggrunden har været et ønske om at optimere produktprogrammet. Årets omkostninger ekskl. afskrivninger samt finansielle poster steg med tdkk (3,4%) fra tdkk i 2005/06 til tdkk i 2006/07. Årets afskrivninger faldt med tdkk 522 fra tdkk i 2005/06 til tdkk i 2006/07. Årets finansielle nettoindtægter faldt med tdkk 42 fra tdkk 772 i 2005/06 til tdkk 730 i 2006/07. RIAS resultat før skat udgør i 2006/07 tdkk mod tdkk i 2005/06, svarende til et fald på tdkk 842 (5,2%). Årets resultat før skat er bl.a. påvirket af, at omlægningen af logistik-funktionen har taget længere tid end forventet. RIAS resultat efter skat udgør i 2006/07 tdkk mod tdkk i 2005/06. Årets resultat før skat ligger i underkanten af bestyrelsens tidligere forventninger på ca. 16 mio. DKK. Til generalforsamlingens godkendelse indstiller bestyrelsen, at der 12 RIAS årsrapport

12 Ledelsesberetning for regnskabsåret 2006/07 udbetales udbytte til aktionærerne med DKK 10 pr. DKK 100 aktie af aktiekapitalen pr. 30. september 2007 på DKK , svarende til et samlet foreslået udbytte på DKK Balance og kapitalberedskab Balancesummen pr. 30. september 2007 steg i forhold til pr. 30. september 2006 med tdkk til tdkk Anlægsaktiverne steg med tdkk til tdkk RIAS likvide beholdninger steg med tdkk 341 til tdkk RIAS likvide beholdninger pr. 30. september 2007 består hovedsageligt af kortfristede indeståender i pengeinstitutter. Hverken primo eller ultimo regnskabsåret var der trukket på RIAS kreditfaciliteter, som består af betydelige, kortfristede driftskreditter til dagligt fastsatte markedsrenter. Kapitalberedskabet betragtes som tilfredsstillende. Investeringer Regnskabsårets samlede nettoinvesteringer i immaterielle, materielle og finansielle anlægsaktiver udgjorde tdkk mod tdkk i 2005/06. Investeringerne har ud over udskiftninger/nyinvesteringer i produktions- og lagerudstyr især været koncentreret om udvidelse af lagerhallen samt modernisering af administrationsdelen. Kommercielle og finansielle risici Uforudsete prisudsving og bortfald af samhandelen med større kunder vil kunne påvirke RIAS negativt i forhold til årets resultatforventninger, men sådanne risici forekommer normalt i en handelsvirksomhed. Næsten al handel finder sted i DKK eller EUR. Da valutakursrisikoen for DKK/EUR anses for meget lille, kurssikrer RIAS ikke sin nettogæld i fremmed valuta. Der indgås heller ikke rentedispositioner til afdækning af renterisici, da moderate ændringer i renteniveauet ikke vil have væsentlig effekt på indtjeningen. RIAS har i øvrigt ingen afledte finansielle instrumenter. Ændringer i bestyrelsen På RIAS ordinære generalforsamling den 22. januar 2007 genvalgtes direktør Klaus Roth, ThyssenKrupp Röhm Kunststoffe GmbH, Tyskland, som bestyrelsesmedlem og bestyrelsesformand. Advokat Hans Christoffersen, direktør Kurt Lausus, ThyssenKrupp Röhm Kunststoffe GmbH, Tyskland, og direktør Peter Swinkels, S.A. Otto Wolff Benelux N.V., Belgien, genvalgtes til bestyrelsen. Medarbejdere/Videnressourcer RIAS har i gennemsnit beskæftiget 92 fuldtidsansatte i 2006/07, hvilket er 1 mere end året før. anvendt know how RIAS lægger vægt på at tiltrække, fastholde og udvikle veluddannede og motiverede medarbejdere, som kan være med til at sikre en af kerneværdierne, nemlig at yde den bedste service til kunderne. Corporate Governance RIAS tilstræber at leve op til en høj standard inden for Corporate Governance. Ledelsen forholder sig således løbende til udviklingen på området, herunder udviklingen i lovgivningen, anbefalinger og god praksis. Københavns Fondsbørs har opdateret tidligere anbefalinger om Corporate Governance. RIAS ledelse har forholdt sig nøje hertil, og bestyrelsens og direktionens holdninger til anbefalingerne fra Fondsbørsens komité for god selskabsledelse fra 2005 beskrives på vores hjemmeside Miljø RIAS søger til enhver tid at begrænse de miljømæssige påvirkninger. Dog er miljøpåvirkningen i sig selv ubetydelig, da RIAS aktiviteter omfatter distribution og salg af plasthalvfabrikata, men ikke produktion. RIAS er ikke involveret i miljøsager. Egenkapitalforklaring og ejerforhold Egenkapitalen har i regnskabsårets løb udviklet sig således: tdkk Egenkapital pr Udbetalt udbytte for 2005/06 (2.306) Årets resultat Egenkapital pr RIAS A/S moderselskab er ThyssenKrupp Röhm Kunststoffe GmbH, ThyssenKrupp Trade Center, Hans-Günther-Sohl-Strasse 1, D Düsseldorf, Tyskland. Endvidere er SmallCap Danmark A/S, Toldbodgade 53, 1253 København K, og Investeringsforeningen BankInvest I, Sundkrogsgade 7, Postboks 2672, 2100 København Ø, omfattet af aktieselskabslovens 28a. Bortset fra ovennævnte aktionærer har ingen andre aktionærer på datoen for årsregnskabets afgivelse oplyst at være omfattet af aktieselskabslovens 28a. ThyssenKrupp Röhm Kunststoffe GmbH, ThyssenKrupp Trade Center, Hans-Günther-Sohl-Strasse 1, D Düsseldorf, Tyskland, og ThyssenKrupp AG, August-Thyssen-Strasse 1, D Düsseldorf, Tyskland, er de moderselskaber, der udarbejder koncernregnskab for henholdsvis den mindste og største koncern, hvori selskabet indgår som datterselskab. Koncernregnskab kan rekvi-reres hos Thyssen-Krupp AG, ZB Investor Relations, August-Thyssen-Strasse 1, D Düsseldorf, Tyskland. RIAS årsrapport

13 Ledelsesberetning Fremtidsudsigter For regnskabsåret 2007/08 regnes med en svagt stigende vækst i dansk økonomi i forhold til 2006/07. Såvel indkøbs- som salgspriser for selskabets hovedprodukter forventes at stabilisere sig på et moderat højere niveau end i 2006/07. Da efterspørgslen efter industriel og håndværksmæssig forarbejdning er stigende, vil selskabet tilføre sin bearbejdningsafdeling RIPRO (RIAS Produktion) yderligere ressourcer. RIAS vil endvidere søge ny vækst ved hensigtsmæssige akkvisitioner af virksomheder eller aktiviteter inden for plasthalvfabrikatabranchen eller dermed beslægtede brancher. Bestyrelsen forventer på baggrund af ovenstående et resultat før skat for regnskabsåret 2007/08 på ca. 16,5-17,5 mio. DKK. Bestyrelsesbeslutninger og forslag til generalforsamlingen m.v. Som anført under Overskudsdisponering indstiller bestyrelsen til generalforsamlingens godkendelse, at der for regnskabsåret 2006/07 udbetales udbytte til aktionærerne med DKK 10 pr. DKK 100 aktie af aktiekapitalen pr. 30. september 2007 på DKK svarende til et samlet foreslået udbytte på DKK Til generalforsamlingens godkendelse foreslår bestyrelsen endvidere, at selskabet i tiden indtil næste ordinære generalforsamling bemyndiges til at erhverve egne aktier op til 10% af aktiekapitalen. Købsprisen for disse aktier må ikke afvige mere end 10% fra den til enhver tid gældende børskurs. Endelig indstiller bestyrelsen de nuværende generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer til genvalg på generalforsamlingen. Overskudsdisponering tdkk Årets resultat foreslår bestyrelsen disponeret således: Udbytte til aktionærerne, DKK 10 pr. DKK 100 aktie Overført til næste år I alt RIAS årsrapport

14 Anvendt regnskabspraksis anvendt know how Regnskabsgrundlag Selskabets årsrapport pr. 30. september 2007 er aflagt i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards (IFRS) som godkendt af EU samt i overensstemmelse med yderligere danske oplysningskrav til regnskabsaflæggelsen for børsnoterede virksomheder. Regnskabstallene er udarbejdet i overensstemmelse med det historiske kostprisprincip, undtagen hvor IFRS udtrykkeligt kræver anvendelse af dagsværdi. Nærværende årsrapport er den første årsrapport, der aflægges efter IFRS. Ved overgangen er anvendt IFRS 1 som førstegangsanvendelse af IFRS. Ved regnskabsaflæggelsen er anvendt de standarder der er gældende for regnskabsår der begynder 1. oktober 2006 eller senere. Der er ikke foretaget førtidig implementering af nye standarder. Åbningsbalancen pr. 1. oktober 2005 og sammenligningstal for 2005/06 er tilpasset ændringer i anvendt regnskabspraksis. Hovedtallene for 2002/03 til 2004/05 er ikke tilpasset den ændrede regnskabspraksis. De svarer hermed til de hoved- og nøgletal, der fremgik af årsrapporten for 2005/06. Årsrapporten aflægges i tdkk. Ændring af anvendt regnskabspraksis Som følge af overgangen til regnskabsaflæggelse efter IFRS er den anvendte regnskabspraksis ændret. For tidligere opskrevne grunde og bygninger er den bogførte værdi anvendt som indgangsværdi. Den eneste resultatmæssige effekt af overgangen er bortfald af afskrivning på goodwill. Den regnskabsmæssige effekt af overgangen til IFRS er som følger: Årets resultat 2005/06 opgjort i henhold til årsregnskabsloven og danske regnskabsvejledninger Afskrivning på goodwill Selskabsskat (380) Årets resultat opgjort efter IFRS Egenkapital pr. 30. september 2006 opgjort i henhold til årsregnskabsloven og danske regnskabsvejledninger Afskrivning på goodwill Selskabsskat (380) Egenkapital opgjort efter IFRS Afskrivning på goodwill var i regnskabsåret 2005/06 indeholdt i distributionsomkostninger. Segmentoplysninger Selskabets forretning består overordnet af salg og distribution af plasthalvfabrikata til henholdsvis industri, bygge- og anlægsvirksomheder samt den offentlige sektor og har kun dette forretningssegment. Inden for dette segment har selskabet to overordnede områder: Industri- og byggevirksomheder. Nettoomsætningen fordelt på disse to områder er vist i note 1. Omregning af fremmed valuta Transaktioner i fremmed valuta omregnes til transaktionsdagens kurs eller tilnærmet kurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel post. Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, omregnes til balancedagens valutakurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet for tilgodehavendets eller gældens opståen indregnes i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og omkostninger. Anlægsaktiver, der er købt i fremmed valuta, omregnes til kursen på transaktionsdagen. Resultatopgørelsen Nettoomsætning Nettoomsætning ved salg af handelsvarer og færdigvarer indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang, og såfremt indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. Nettoomsætningen indregnes eksklusive moms, afgifter og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget. Vareforbrug Vareforbrug omfatter de direkte omkostninger til indkøb af handelsvarer, som er medgået til årets omsætning. Distributionsomkostninger Distributionsomkostninger omfatter omkostninger til fragt, omkostninger til salgspersonale, reklame- og udstillingsomkostninger mv., herunder afskrivninger. Administrationsomkostninger Administrationsomkostninger omfatter omkostninger til det administrative personale og ledelsen, herunder afskrivninger. Finansielle poster Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og tab vedrørende gæld og transaktioner i fremmed valuta samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen mv. Skat af årets resultat Årets skat, der består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen. RIAS årsrapport

15 Anvendt regnskabspraksis Balancen Immaterielle anlægsaktiver RIAS har anvendt IFRS 3 med virkning fra 1. oktober Goodwill afskrives således ikke efter 1. oktober Hidtil er erhvervet goodwill afskrevet over den økonomiske levetid med en levetid på henholdsvis 7 og 15 år. Goodwill indregnes herefter til kostpris med fradrag af akkumulerede nedskrivninger. Goodwill henføres til pengestrømsgenererende enheder og testes årligt for værdiforringelse. Fastsættelse af pengestrømsgenererende enheder følger den ledelsesmæssige struktur og interne økonomistyring. Edb-software måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Edb-software afskrives lineært over den vurderede økonomiske brugstid, der er vurderet til 5 år. Materielle anlægsaktiver Grunde og bygninger, tekniske anlæg og maskiner, andre anlæg, driftsmateriel og inventar samt forudbetalinger for og materielle anlægsaktiver under udførelse måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Der afskrives ikke på grunde. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. Låneomkostninger indregnes ikke i kostprisen. Selskabet har i indeværende år færdiggjort det i 2005/06 igangsatte byggeri. I den forbindelse har selskabet revurderet skønnet over brugstider på de bestående bygninger, der samtidig har fået en gennemgribende renovering. Ændringer af regnskabsmæssigt skøn på bygninger har medført en mindre afskrivning på tdkk 921. Afskrivningsgrundlaget, der opgøres som forskellen mellem kostprisen og den anslåede restværdi, fordeles lineært over aktivernes forventede brugstider, der udgør: Lagerbygninger opført 2006 Øvrige kontor- og lagerbygninger Tekniske anlæg og maskiner Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 30 år 20 år 10 år 5-10 år Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under distributions- eller administrationsomkostninger. Nedskrivning af anlægsaktiver Den regnskabsmæssige værdi af anlægsaktiver vurderes løbende for at afgøre, om der er indikationer af værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved afskrivninger. Hvis dette er tilfældet, foretages der nedskrivning til aktivets lavere genindvindingsværdi. Varebeholdninger Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. Er nettorealisationsværdien lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi. Kostpris for handelsvarer omfatter kostprisen med tillæg af hjemtagelsesomkostninger. Nettorealisationsværdi for varebeholdninger opgøres som salgspris med fradrag af færdiggørelsesomkostninger og omkostninger, der afholdes for at effektuere salget og fastsættes under hensyntagen til omsættelighed, ukurans og udvikling i forventet salgspris. Tilgodehavender Tilgodehavender, som omfatter posterne tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser, tilgodehavender hos moderselskab og andre tilgodehavender, måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab til nettorealisationsværdien, som opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender. Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår. Posten måles til det betalte beløb. Egenkapital Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen. Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen. Selskabsskat og hensættelse til udskudt skat Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter. Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode og er skatten af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser. Der indregnes såvel udskudte skatteforpligtelser som udskudte skatteaktiver. Udskudte skatteaktiver måles til den værdi, hvortil aktivet forventes realiseret. Den udskudte skat måles på grundlag af den aktuelle skattesats. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen. Gældsforpligtelser Andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, tilknyttede og associerede virksomheder samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. 16 RIAS årsrapport

16 Anvendt regnskabspraksis Pengestrømsopgørelsen Pengestrømsopgørelsen viser selskabets pengestrømme for året fordelt på driftsaktivitet, investeringsaktivitet og finansieringsaktivitet for året, årets forskydning i likvide beholdninger samt likvide beholdninger ved årets begyndelse og slutning. Pengestrøm fra driftsaktivitet Pengestrømme fra driftsaktivitet opgøres som årets resultat reguleret for ikke-kontante driftsposter, ændring i driftskapital samt betalt selskabsskat. anvendt know how Likvide beholdninger Likvide beholdninger omfatter likvider samt kortfristede aftaleindskud og andre indeståender i pengeinstitutter med høj kreditværdighed. Regnskabsmæssige skøn Værdiansættelsen af aktiver og forpligtelser er baseret på skøn over usikre fremtidige begivenheder. Sådanne skøn foretages ved opgørelse af af- og nedskrivninger, amortiseringer, periodiseringer og lignende forpligtelser. Pengestrøm fra investeringsaktivitet Pengestrømme fra investeringsaktivitet omfatter betaling i forbindelse med køb og salg af immaterielle-, materielle- og finansielle anlægsaktiver. Pengestrøm fra finansieringsaktivitet Pengestrømme fra finansieringsaktivitet omfatter betaling af udbytte til selskabsdeltagere. 17 RIAS årsrapport

17 Årets gang Vi har ambitiøse mål med RIAS. Når vi i denne Årsrapport fokuserer på Marked, Organisation, Menneske og Lønsomhed, så er det naturligvis fordi, det er i samspillet mellem disse centrale områder, at vi finder nøglen til den fortsatte vækst. Adm. direktør Henning Hess 18 RIAS årsrapport

18 Markedet anvendt know how Designere og arkitekter på RIAS Struktur & Transparens workshop, marts Det lyder næsten som en kliché Lad os gå amok i det her materiale! Begejstringen for plast er til at tage og føle på hos designeren Jesper Wille. Han var en af de engagerede deltagere, da RIAS i foråret var vært for en workshop for designere og arkitekter. Workshoppen var den første af sin art, og den markerede, at RIAS nu satser målrettet på at komme i dialog med designere og arkitekter. Det er en målgruppe, der hidtil har ligget uden for RIAS naturlige arbejdsområde. Men med den øgede fokus på forarbejdede produkter fra RIPRO er interesse-fællesskabet med netop designere og arkitekter blevet naturligt. Workshoppen har sat sig spor hos deltagerne og lagt frø til nye workshops hos RIAS. Jesper Wille tager forbehold for, at det kan lyde som en kliché, når han konstaterer, at det kun er fantasien, der sætter grænser for, hvad plast kan bruges til. Men det er ingen kliché. Plast kan så meget. Plast kan blive lige så lækkert, som man vil have det. Materialet udvikler sig hele tiden, og det er fedt, at branchen åbner sig for os designere. Vi kan bidrage med kreativitet, men vi kan omvendt lære noget om fabrikationsprocesser. Jesper Wille er helt klart kandidat til kommende workshops hos RIAS: Workshoppen i foråret var en fantastisk spændende mulighed for at arbejde sammen med kolleger om at skabe nye kreative løsninger. Samtidig er det lidt af en gavebod at komme ind i, når man pludselig får adgang til at arbejde med de mange materialer, som RIAS forhandler. Normalt er der stor afstand mellem os og branchen, men her stod døren pludselig på vid gab. RIAS årsrapport

19 Markedet Jesper Wille giver kreativiteten frit spil på workshoppen i RIAS. Med en uddannelse som møbelsnedker i bagagen har Jesper Wille taget turen fra træ til plast. Med egne ord har han mast sig vej ind i designeruniverset, og det, der har drevet ham, er nysgerrigheden og interessen for materialer. Jeg har arbejdet med mange typer af træ, og det har været lækkert. Men plast er sværere at arbejde med og sindssygt interessant. Spørger du mig, så bliver plast stadig ikke anvendt kreativt nok. Men skal jeg pege på nogen, der bruger plast på en original måde, er det computerfirmaet Apple. De er en god inspirationskilde for andre. Workshoppen i Roskilde handlede i høj grad om inspiration. Inspiration til de designere og arkitekter, der bogstaveligt talt former danskernes fremtid. Og inspiration til RIAS om de store krav, som produkterne skal kunne tilfredsstille: Jeg læste om nogle forskere, der arbejdede med et ikke-eksisterende råmateriale, som de kaldte Non-obtanium altså noget, der er uopnåeligt. Det er et interessant begreb, for hvis du forestiller dig, at du vil bygge en flyvemaskine, der flyver lidt stærkere end det, der er muligt i dag, så bliver du jo nødt til at skabe et nyt materiale ud fra det uopnåelige, fra Non-obtanium. Jeg ved godt, RIAS ikke selv producerer materialerne, men historien om Non-obtanium er jo en påmindelse om, at vi hele tiden skal søge nye grænser i den kreative proces. Og det er egentlig, hvad RIAS workshops handler om at udforske nye muligheder for at binde RIAS og formgiverne tættere sammen. Med til denne kreative proces hører, at RIAS hele tiden søger efter lige præcis de leverandører, der gør det muligt for RIAS at sætte dagsordenen i plastbranchen. I den proces tager Jesper Wille sin fortid som snedker med og konstaterer, at plast ligesom træ har forskellige sorter: Acryl er bedst, hvis du skal kombinere med lys, fordi lyset ledes på langs. Til de bløde ting er silikone bedst, og sådan kan du blive ved med at finde typer af plast, som hver for sig har velegnede egenskaber. I Jesper Willes lejlighed i Valby står der et eksemplar af en stol, som han designede til PVC-Rådet. På workshoppen hos RIAS var det bl.a. design af læskure, som stod på programmet. Og står det til Jesper Wille, kommer der fremover mange nye plast-baserede designerprodukter på markedet. Al respekt for Dansk Design og for koryfæer som Arne Jacobsen, Verner Panton og andre af de store, som har brugt plast i deres design. Men det er snart mange år siden, og det er tid at sige: Velkommen til rumalderen. Lad os gå ind i det her materiale og bruge det aktivt. Det kunne for resten være sejt, hvis man lavede et rumskib af særlig kompositplast. 20 RIAS årsrapport

20 Markedet Hvad siger kunderne Det skal ikke kun være godt. Det skal også være vigtigt. anvendt know how RIAS har i 2007 indledt en systematisk analyse af kundetilfredsheden. Analysen, som skal gentages hvert år, skal medvirke til at fastholde de områder, hvor kvaliteten er i top, og styrke de områder, hvor der er plads til forbedringer. Man kan sige, at RIAS altid har haft en god fornemmelse for, om kunderne var tilfredse med os. Men en fornemmelse er ikke nok. Markedet ændrer sig, og så kommer vi måske til at fokusere på ting, som kunderne ikke længere tillægger så stor værdi. Det siger marketingkoordinator Line Helmark, der har ansvaret for kundeanalyserne. Hun tilføjer, at analyserne både fokuserer på vigtighed og tilfredshed: Det er altid vigtigt at vide, hvad kunden er tilfreds med. Men det handler også om at afdække de områder, som er vigtige for kunden, så vi kan sikre, at RIAS klarer sig godt dér. Man kan let komme til at bruge megen energi på områder, som faktisk ikke er vigtige for vores kunder. Det skal vi væk fra. Produkter/Levering Den eksterne sælger Internt salg/support RIAS som leverandør generelt Analysen afdækker, om vi holder, hvad vi lover, og det er vigtigt at understrege, at vi præsenterer resultaterne for alle i virksomheden. Både via intranettet og ved personlige præsentationer, så vi med sikkerhed ved, at kundernes mening er kendt af alle. Samtidig offentliggør vi planer for, hvordan vi kan forbedre os på de enkelte områder, siger Line Helmark. Overordnet set udtrykker vores kunder sig meget positivt om RIAS. Men som det fremgår af eksemplerne, er der også konkrete opgaver at arbejde med. Målet er kundetilfredshed i topklasse. Analysen afdækker kundernes tilfredshed med rådgivning og salg. Helt præcist bliver kunderne spurgt ud om disse punkter: Jeg ringer, hvis der er reklamationer, og det bliver ordnet straks, men der er sjældent reklamationer. eklamationer. Men hvad var det så, kunderne sagde? Viden er ikke godt nok spredt ud i kundeservice, og de uerfarne giver ikke lige god rådgivning. Der er hurtig ekspedition/ordrebekræftelse samme dag. Bedre end tidligere. Mangler informationer om leveringstid og får kun besked nogle gange, hvis der sker ændringer. Hurtigere svartider på leveringstidspunkter og priser. Det kan tage al for lang tid. Internt salg er blevet bedre - lettere at komme igennem til dem jeg vil. Ja, er tilfreds med varerne fra RIAS, de har de rigtige varer. Har aldrig forsøgt at søge andre leverandører. RIAS årsrapport

21 RIAS Viscom #2.indd 1 10/12/07 10:43:29 Markedet Et godt talerør til kunderne Nye produkter, nye kampagner og kommende messer. Det er nogle af de emner, som nyhedsbrevene fra RIAS gennem et års tid har holdt kunderne orienteret om. De første nyhedsbreve fra RIAS så dagens lys i foråret Nyhedsbrevene, RIAS KNOW HOW UPDATE, udkommer fire gange om året i to udgaver. Den ene variant er rettet mod byggesektoren, mens den anden dækker både visuel kommunikation og industrisektoren. Vi ønsker at gøre en indsats for at fortælle om det brede sortiment, vi tilbyder. Samtidig giver nyhedsbrevene os mulighed for at inspirere med konkrete løsninger, siger salgsdirektør Gert Fisker. Som et eksempel på det nævner han en artikel om Lyx Deck terrasseplankerne, der er fremstillet i et kompositmateriale. interesse for at få deres produkter brugt som case stories. Det er lige præcis sådan, vi gerne vil udvikle vores nyhedsbreve. Gert Fisker tror, at nyhedsbrevenes meget kortfattede udformning er en årsag til, at de er blevet så godt modtaget: Med to sider pr. gang har vi fundet et hurtigt og overskueligt format, der fortæller om de cases og den inspiration, vi f.eks. har til byggesektoren. RIAS KNOW HOW UPDATE kommer både i papirudgave og som elektronisk nyhedsbrev. Nye abonnenter kan tilmelde sig på hjemmesiden, og det har i alt 100 gjort siden starten i Dertil kommer knap 3000 modtagere af den trykte udgave. Ved at vise hvordan plankerne er brugt til at omkranse en svømmesø, fortæller vi meget konkret, hvordan vores produkt kan bruges. Gert Fisker glæder sig over de positive reaktioner, som nyhedsbrevet har affødt: Vi får henvendelser fra personer, som har set det hos kolleger, og som gerne selv vil have et eksemplar. Derudover har kunder vist U P D A T E # 02 b y g g e r i M A J De så lyset Hvad har Rugkoppel Centeret til fælles med Udover at give et godt og varigt lysindfald, er Omme Lift Forhandler: XL Byg Sønder Omme Tømmerhandel Omme Lift? Faktisk en hel del. Begge er afhæn- de 40 mm tykke RODENA Lyspaneler de bedst gige af, at kunderne føler sig godt tilpas, og de isolerende plastpaneler på markedet. har samtidig erkendt, at godt dagslys har stor betydning for, hvordan produkterne præsenterer sig, samt kundernes indstilling og humør i købssituationen. Som resultat af dette er der begge steder blevet monteret RODENA Lyspaneler i tagkonstruktionerne. RODENA Lyspanelernes specielle fer og not system betød samtidig, at Rugkoppel Centeret og Omme Lift opnåede en væsentligt forkortet Den gode isoleringsevne gør RODENA særdeles anvendelig i relation til de nye energikrav i bygningsreglementet, siger Robin Nielsen, XL Byg Horneman, Bylderup-Bov ifm. salget til Rugkoppel Centeret. U P D A T E # 03 Du kan få mere at vide om RODENA Lyspaneler ved at kontakte din lokale RIAS konsulent eller teknisk rådgivning på tlf b y g g e r i A U G Shell case bragt i RIAS KNOW HOW UPDATE #3. montagetid, hvilket var med til at sikre totaløkonomien i projekterne. Rugkoppel Centeret, Aabenraa RODENA Lyspaneler er et 3- eller 6-lags Forhandler: XL Byg Horneman, Bylderup-Bov RIADRAIN PC panel, specielt udviklet til montering ny i drænrist med stor gavle og facader samt på tage. Produkterne kan anvendes til Gør-Det-Selv i såvel nybyggeri markedet gennemløbskapacitet som renoverings- og udskiftningsopgaver. U P D A T E # 02 FÅ RIAS KNOW HOW UPDATE RIAS har netop lanceret en helt ny drænrist på det danske marked. Med sin store gennemløbskapacitet er RIADRAIN den perfekte løsning til effektiv afvanding af indkørsler, indgangspartier, garager og terrasser. ELEKTRONISK Tilmeld dig på RIADRAIN og få RIAS KNOW er udviklet til at kunne indgå HOW update som en del af grundens naturlige pr. . tagrende- og kloaksystem. 6 kokkehuer til Sticks n Sushi Det japanske køkken er kendt og respekteret for sin æstetik og kvalitetsbevidste tilgang til råvarerne. En af de førende specialister i Danmark inden for sushi ens ædle kunst er Sticks n Sushi, der nu har 7 restauranter i København. Sticks n Sushi s seneste restaurant åbnede i april i år på Gammel Kongevej 120. Restaurantens to niveauer stue og kælder bindes sammen af en 3 meter bred ståltrappe. Et v i s u e l k o m m u n i k a t i o n o g i n d u s t r i Selve designet af reolen blev udført af arkitektfirmaet Diener & Diener Architekten, Berlin/ Basel, med Terese Erngaard som designansvarlig. Clear-PEP panelet er et kunstofprodukt i akryl, som kan anvendes i indretningsøjemed. Ved hjælp af en særlig klæbeteknologi, hvor panelerne bliver udsat for høj varme og samtidig trækkes fra hinanden i denne smeltningsproces, opstår der et optisk translucent materiale. Mønstre, farver og dimensioner kan varieres efter behov. Produktet har yderlige en spændende Hurtig montering med unikt click-system RIADRAIN monteres hurtigt og nemt i forbindelse med nybyggeri eller som en effektiv afvandingsløsning i forbindelse med den eksisterende belægning. Med de integrerede bundudløb kan rendernes afløb enkelt tilpasses grundens eksisterende afvandingssystem. RIADRAIN er desuden udstyret med et unikt click-system, så ekstra render kan tilføjes uden afmontering af allerede monterede render. Nem rengøring og ingen tilstopning RIADRAIN s unikke click-system gør det enkelt at afmontere risten og rengøre renden. Selve risten er desuden udformet, så kun et minimum af blade kan trænge ned i renden. Dermed opnås en effektiv afvanding uanset årstid og vejrlig. For yderligere information om sortiment og produktdata, kontakt salgsdirektør Gert Fisker på telefon FÅ RIAS KNOW HOW UPDATE ELEKTRONISK v i s u e l k o m m u n i k a t i o n o g i n d u s t r i Tilmeld dig på og få RIAS KNOW HOW update pr. . lysspredningseffekt, er stabilt og let at hånd- yderligere rum-forenende element består af tere og kompatibelts med standard profilsystemer. Den fysiske koordination blev udviklet af DEL DIT BYGGEPROJEKT MED OS en specialdesignet, røgfarvet og illumineret VI KVITTERER MED RØDVIN SOM TAK! reol i Clear-PEP, der i en længde af 15 meter starter i stuen, for at Har vandre du selv med eller ned andre, du kender, RIPRO, RIAS kreative forarbejdningsafdeling. Send dine fotos til: ad trappen til Take Away fornyligt området. benyttet I reolen RIATHERM Du kan, Click-Step få mere at vide om Clear-PEP Marketingkoordinator ved Line Helmark, eller Lyx Deck i en spændende løsning? Shells butikker tilbydes udvalgte merchandise produkter fra at kontakte produktspecialist Karsten Lund fra eller Clear-PEP er transparente plader med en enestående lysspredning og optik. Ved at arbejde drikkervarer og saucer til Så T-shirts send og os porcelæn. et par fotos. RIPRO Hvis vi på vælger telefon at RIAS A/S, Industrivej 11, benytte dit projekt i vores markedsføring, Shell er netop nu med i gang forskellige med strukturer, en omfattende overflader helt og klar farver til montering med bl.a. påsat holdersystem helt spe- altså en fuld færdig systemløsning, der 4000 Roskilde kvitterer vi med 3 flasker god rødvin. modernisering af samt tankstationernes en unik lamineringsteknik butikker i opnås cielle visuelle effekter. hele Europa. En væsentlig del af faceliftet er hurtigt kan klikkes på plads på stedet. JULEN SIG NÆRMER en fornyelse af butikkernes markante, gule baldakiner, der udgør en af grundstenene i den En naturlig og smuk løsning, der er OGSÅ I DETAILHANDELEN Det er nu, du skal begynde at overveje, visuelle identitet. nem at montere hvordan årets juleudsmykning skal udformes. Koziol er et nyt og spændende Planova står for VIND indretningen EN EKSKLUSIV af Shell-butikker- MIDDAG Trovitex plader til baldakinerne. Trovirex pla- For os var det et logisk valg at bruge RIAS produkt i RIAS DesignLine, der gør ne, det og RIAS har FOR produceret 2 PÅ og STICKS N SUSHI! leveret de markante, gule Trovitex Det eneste, PVC-plader, du skal der gøre, anvendes er at tilmelde en høj dig stivhed og formstabilitet samt et enkelt derne har en høj grad af lys- og farveægthed, enkelt at udvikle individuelle løsninger til bl.a: som baldakiner. den elektroniske version af RIAS KNOW listesystem, der gør montagen hurtig og problemfri. Vi opnår altså en løsning, der på én HOW update på Komplet system- og logistikløsning gang er smuk, funktionel og konstruktiv enkel, Den samlede leverance har stillet store krav til siger Ulla Wilde, Planova. med det formål at give maksimal procesoptimering opmærksomhed til de udstillede produkter. va, da stort set ikke to butikker er identiske, og En verden af muligheder og koordinering med Plano- moderniseringen af butikkerne sker successivt Trovitex PVC plader kan anvendes til alle former for baldakiner, friser og skilte mv., og vi en ekstra dimension til glæde for over dine en længere periode. kunder og til gavn for din omsætning. forarbejder materialet præcis efter dine ønsker. Koziol fås i en række trendy farver i både transparente og gennemfarvede udgaver. Dermed bliver både den anderledes struktur og farvespillet en oplevelse. U P D A T E # 03 I hvert enkelt tilfælde har RIAS derfor nøje optimeret produktion og levering efter Planovas øn- sen på telefon , hvis sker. du For at gøre processen endnu enklere har vil vide mere om mulighederne vores med forarbejdningsafdeling gjort pladerne J U L I Nyt brændstof til Selv levering og logistik tilpasser vi dine konkrete behov. Kontakt salgschef Claus H. Grove på telefon , hvis du vil høre mere om mulighederne. ALUMINIUM SKILTE O K T ET STÆRKT BUDSKAB Aluminium er det sikre materialevalg til udendørs skilte, når kravene er vejrbestandighed, formstabilitet, lang levetid og høj lakkvalitet. Med udgangspunkt i sandwich pladerne DIBOND/ALUCOBOND og de massive plader i Signicolor serien har vi et bredt program af aluminiumsplader til alle former for skiltning. Og vi kan naturligvis stå for den færdige forarbejdning og tilskæring, hvis du ønsker det. Ring til produktspecialist Gitte Mikkelsen på telefon og få overblik over dine muligheder. Nyhedsbreve, Byggeri og Industri/Visuel Kommunikation. RIATHERM case bragt i RIAS KNOW HOW UPDATE #4. 22 RIAS årsrapport

Årsregnskabsmeddelelse 2006/2007

Årsregnskabsmeddelelse 2006/2007 Årsregnskabsmeddelelse 2006/2007 Årsregnskabsmeddelelse 2006/2007 Bestyrelsen for Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Roskilde, den 13. december 2007 ÅRSMEDDELELSE FOR REGNSKABSÅRET 2006/2007

Læs mere

Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C. Dansk Skaksalg ApS. Årsrapport 2003

Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C. Dansk Skaksalg ApS. Årsrapport 2003 Audit Kontoradresse Bruuns Galleri Århus Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 86 76 46 01 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 13 sider Indhold Påtegninger

Læs mere

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks Århus C. Dansk Skaksalg ApS

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks Århus C. Dansk Skaksalg ApS KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 13 sider

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS Absalonsgade 31 8000 Aarhus C Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/12/2015 Henrik Aaen

Læs mere

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks Århus C. Dansk Skaksalg ApS

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks Århus C. Dansk Skaksalg ApS KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 13 sider

Læs mere

Cornett Autosolskærme ApS Årsrapport for 2012

Cornett Autosolskærme ApS Årsrapport for 2012 Cornett Autosolskærme ApS Årsrapport for 2012 CVR-nr. 17 41 95 44 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/4 2013 Jacob Hall Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks Århus C. Dansk Skaksalg ApS

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks Århus C. Dansk Skaksalg ApS KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 14 sider

Læs mere

BO'S BILER ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

BO'S BILER ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den BO'S BILER ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/07/2014 Stine Kiel Wolff Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Fem Stjerner Service ApS

Fem Stjerner Service ApS Fem Stjerner Service ApS Birkedommervej 29 2400 København NV Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2017 Belal

Læs mere

KC Tex Denmark ApS. Årsrapport 2013/14. Mysundevej 4, 8930 Randers NØ CVR-nr september. Martin Abilgaard Jensen

KC Tex Denmark ApS. Årsrapport 2013/14. Mysundevej 4, 8930 Randers NØ CVR-nr september. Martin Abilgaard Jensen KC Tex Denmark ApS Mysundevej 4, 8930 Randers NØ CVR-nr. 32 29 15 97 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. september Martin Abilgaard Jensen dirigent 20

Læs mere

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/06/2013 Steen Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

KOPI. Den selvejende Institution "Parkhallen" Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr

KOPI. Den selvejende Institution Parkhallen Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr Den selvejende Institution "Parkhallen" Langmarksvej 47, 8700 Horsens CVR-nr. 13 55 48 38 Årsrapport for 2014 Godkendt på bestyrelsesmødet, den Som dirigent:... Indholdsfortegnelse KOPI Ledelsesberetning

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

ANDERSEN CONSULT ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ANDERSEN CONSULT ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ANDERSEN CONSULT ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/06/2013 Lars Siggaard Andersen Dirigent Side 2 af 13

Læs mere

NEHM VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

NEHM VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den NEHM VVS ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 09/06/2014 Poul Neumeyer Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Cornett Autosolskærme ApS Årsrapport for 2013

Cornett Autosolskærme ApS Årsrapport for 2013 Cornett Autosolskærme ApS Årsrapport for 2013 CVR-nr. 17 41 95 44 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /6 2014 Jacob Hall Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014 CVR-nummer: 35035206 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (2. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2015 Dirigent Boyan Krasimirov Ivanov INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning

Læs mere

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012 ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS CVR-nr. 27 09 33 02 ÅRSRAPPORT FOR 2012 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05 2013 Dirigent: Indholdsfortegnelse

Læs mere

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4.

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Indholdsfortegnelse SIDE Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 5. Selskabets hovedaktivitet 6. Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis 7. Resultatopgørelse

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014 K/S Søprotho Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 CVR-nr. 29 78 74 25 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8.

Læs mere

Chr. Olesen Finans ApS. Årsrapport for 2015/16

Chr. Olesen Finans ApS. Årsrapport for 2015/16 Chr. Olesen Finans ApS Fjerritslevvej 9, Aggersund, 9670 Løgstør Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/5-30/4) CVR-nr. 28 33 23 19 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015 CASLAN ApS Fjellebrovej 16 4700 Næstved Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11/2015 Lars Rohbrandt Dirigent Side 2

Læs mere

CPH-BILER ApS. Årsrapport 6. november december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPH-BILER ApS. Årsrapport 6. november december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPH-BILER ApS Årsrapport 6. november 2013-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/08/2015 Yassine Akharraz Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Pædagogisk Vikarbureau ApS

Pædagogisk Vikarbureau ApS Rovsinggade 88 2 2200 København N CVR-nr. 10 09 13 57 Årsrapport for 2015 (13. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. februar 2016 Rasmus Thornval

Læs mere

Swedan ApS. Årsrapport for 2012

Swedan ApS. Årsrapport for 2012 Swedan ApS Saturnvej 5, 7430 Ikast CVR-nr. 34 48 90 76 Årsrapport for 2012 1. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

RASMUSLUND APS ÅRSRAPPORT FOR 2014

RASMUSLUND APS ÅRSRAPPORT FOR 2014 RASMUSLUND APS CVR-nr. 35 81 97 03 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/01 2015 Rene Thomasbjerg Dirigent: Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Aavik Acoustics ApS. Elisabethsvej Aalborg. Årsrapport 1. juli juni 2016

Aavik Acoustics ApS. Elisabethsvej Aalborg. Årsrapport 1. juli juni 2016 Aavik Acoustics ApS Elisabethsvej 11 9000 Aalborg Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11/2016 Lars Kristensen Dirigent

Læs mere

German Pellets Denmark ApS Årsrapport for 2013

German Pellets Denmark ApS Årsrapport for 2013 German Pellets Denmark ApS Årsrapport for 2013 CVR-nr. 33 26 76 22 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/5 2014 Gert Nørgaard Kristensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012 Kærlodden 37 2760 Måløv CVR-nr. 31767237 Årsrapport for 2012 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2013 Anne Lise Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brio Baby Denmark A/S Årsrapport for 2012

Brio Baby Denmark A/S Årsrapport for 2012 Brio Baby Denmark A/S Årsrapport for 2012 CVR-nr. 16 22 73 82 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/5 2013 Lennart Svedman Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

ORLOFF ERHVERV A/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ORLOFF ERHVERV A/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ORLOFF ERHVERV A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/04/2013 Kurt Keilberg Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

SOLDAL HUSE 2010 ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

SOLDAL HUSE 2010 ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den SOLDAL HUSE 2010 ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2015 Niels Ole Jensen Dirigent Side 2 af 11 Indhold

Læs mere

Kjaerulff.TV ApS Årsrapport for 2014

Kjaerulff.TV ApS Årsrapport for 2014 Kjaerulff.TV ApS Årsrapport for 2014 CVR-nr. 34 71 52 03 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/6 2015 Karsten Kjærulff Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015 Aage og Johanne Louis- Hansen ApS GL. Strandvej 22A, 2990 Nivå Årsrapport for 2015 (regnskabsår 17/4-30/9) CVR-nr. 36 71 78 82 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr:

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr: Danbyggeri ApS Langebrogade 5 1411 København K ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni 2015 CVR-nr: 33585594 4. Regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling, den 29/12

Læs mere

Nørhede VVS-Beregning ApS

Nørhede VVS-Beregning ApS Nørhede VVS-Beregning ApS Birk Centerpark 40 7400 Herning Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/04/2016 Sten Nørhede

Læs mere

Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr Årsrapport 2014

Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr. 29147116

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Catacap General Partner I ApS

Catacap General Partner I ApS Catacap General Partner I ApS Øster Allé 42, 7., 2100 København Ø CVR-nr. 34 88 44 98 Årsrapport for perioden 13. december 2012-31. december 2013 (13 måneder) Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling,

Læs mere

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår 2M STÅLDESIGN ApS Elbækvej 29 9440 Aabybro CVR-nr. 31756170 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. oktober 2015. Dirigent:

Læs mere

OKIM ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015

OKIM ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 OKIM ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 Anders Niels Berg Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

German Pellets Denmark ApS. Årsrapport for 2015

German Pellets Denmark ApS. Årsrapport for 2015 German Pellets Denmark ApS Klamsagervej 35, 1. sal, 8230 Åbyhøj Årsrapport for 2015 CVR-nr. 33 26 76 22 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8 /6 2016 Jørgen

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2011-30. juni 2012 (4. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den VESTERGAARD VVS ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/05/2013 Niels Knud Vestergaard Dirigent Side 2 af 11

Læs mere

BygMax A/S Skodborg Vestergade 1, 6630 Rødding

BygMax A/S Skodborg Vestergade 1, 6630 Rødding BygMax A/S Skodborg Vestergade 1, 6630 Rødding CVR-nr. 36 90 67 82 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15. april 2016.

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Burholt. Burholt Revision Gasværksvej Sæby Tel CVR nr

Burholt. Burholt Revision Gasværksvej Sæby Tel CVR nr Burholt. Burholt Revision Gasværksvej 3 9300 Sæby Tel. 98 46 49 88 CVR nr. 20833696 ejvind@ejvindburholt.dk Hr. & Fru B. Hjørring ApS Søndergade 1 9900 Frederikshavn Årsrapport 2015 CVR-nr. 35139524 Årsrapporten

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

LC Capital Management ApS. Årsrapport for 2015

LC Capital Management ApS. Årsrapport for 2015 Kikhanebakken 50 2840 Holte CVR-nr. 35241841 Årsrapport for 2015 3. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14-06-2016 Lars Christensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011/12. Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

ÅRSRAPPORT 2011/12. Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg ÅRSRAPPORT 2011/12 Øjenlægerne Nørregade ApS Nørregade 22, 2. 6700 Esbjerg CVR nr. 31501385 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt

Læs mere

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016 CPD INVEST ApS Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2017 Christen Peder

Læs mere

MALERFIRMA MARTIN SKAARUP THOMSEN ApS

MALERFIRMA MARTIN SKAARUP THOMSEN ApS MALERFIRMA MARTIN SKAARUP THOMSEN ApS Årsrapport 3. februar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/05/2013 Martin Skaarup Thomsen Dirigent

Læs mere

Ecotech Systems A/S. Årsrapport 2014/15

Ecotech Systems A/S. Årsrapport 2014/15 Ecotech Systems A/S Niels P. Thomsensvej 12 7500 Holstebro CVR-nr. 34 57 59 40 Årsrapport 2014/15 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/11 2015 Stener

Læs mere

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr. 67 10 52 14 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. september 2013. Grete Wiemann Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hans Øder Byg ApS Frederiksværksgade 54 A 3400 Hillerød. Årsrapport. 3. oktober 2011 til 31. december CVR-nr

Hans Øder Byg ApS Frederiksværksgade 54 A 3400 Hillerød. Årsrapport. 3. oktober 2011 til 31. december CVR-nr Hans Øder Byg ApS Frederiksværksgade 54 A 3400 Hillerød Årsrapport 3. oktober 2011 til 31. december 2012 CVR-nr. 33957106 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2013 Hans Henning Øder Dirigent

Læs mere

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS Produktionsvej 1 2600 Glostrup Årsrapport 4. juli 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/06/2016 Juliett

Læs mere

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K CVR-nr. 26 43 86 32 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2016.

Læs mere

P R Y D S. Statsautoriseret revisionsfirma. Skimmelfrit ApS CVR-nr Traverbanevej Charlottenlund.

P R Y D S. Statsautoriseret revisionsfirma. Skimmelfrit ApS CVR-nr Traverbanevej Charlottenlund. P R Y D S Statsautoriseret revisionsfirma Skimmelfrit ApS CVR-nr. 34 69 16 06 Traverbanevej 10 2920 Charlottenlund Årsrapport 2015 Til Erhvervsstyrelsen Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Kræmmer Consulting ApS

Kræmmer Consulting ApS CVR-nummer 26 23 01 44 Årsrapport 2012 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 1. juni 2013 Michael Kræmmer dirigent Aaen & Co. statsautoriserede revisorer p/s CVR nummer 33 24 17 63 Kongevejen

Læs mere

Den selvejende Institution "Parkhallen"

Den selvejende Institution Parkhallen Langmarksvej 47, 8700 Horsens CVR-nr. 13 55 48 38 Godkendt på bestyrelsesmødet, den 18. marts 2016 Som dirigent:... Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4

Læs mere

Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr Årsrapport 2013/14. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den

Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr Årsrapport 2013/14. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr.

Læs mere

Schier Håndværker Service ApS

Schier Håndværker Service ApS Statsautoriseret revisor Aksel Christensen Schier Håndværker Service ApS Vanløse Allé 1, st. tv. 2720 Vanløse CVR-nr. 31 86 45 42 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

MARTINS TØMRERFORRETNING ApS

MARTINS TØMRERFORRETNING ApS MARTINS TØMRERFORRETNING ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14/05/2014 Martin Böing Dirigent Side 2 af 10

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.03.14 Mads Balsby Wilkens Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG

KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG ÅRSRAPPORT

Læs mere

Nordthy Klinik for Fysioterapi, Autoriserede Fysioterapeuter ApS

Nordthy Klinik for Fysioterapi, Autoriserede Fysioterapeuter ApS Munkevej 7B 7700 Thisted CVR-nr. 32267726 Årsrapport for 2013 5. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 6. maj 2014 Troels H. Eskerod Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

HM Logistik ApS. Årsrapport for 2015/16. CVR-nr Snaptunvej 11, Glud 7130 Juelsminde

HM Logistik ApS. Årsrapport for 2015/16. CVR-nr Snaptunvej 11, Glud 7130 Juelsminde HM Logistik ApS Snaptunvej 11, Glud 7130 Juelsminde CVR-nr. 36 73 53 92 Årsrapport for 2015/16 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/11 2016 Michael Thorup

Læs mere

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 CVR-nr. 16 50 7199 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2012 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

GASA GRUPPEN A/S. Årsrapport for 2015

GASA GRUPPEN A/S. Årsrapport for 2015 GASA GRUPPEN A/S Lavsenvænget 1, 5200 Odense V Årsrapport for 2015 CVR-nr. 25 86 42 20 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 3 /5 2016 Torben Mølkjær Dirigent

Læs mere

Ryby Elinstallation ApS

Ryby Elinstallation ApS Ryby Elinstallation ApS Damgårdsvej 55 2990 Nivå CVR-nr. 11 75 25 35 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 7 / 4-2015 Dirigent Bjarne Dueholm

Læs mere

Præstensgaard Holding ApS Mosehøjvej 18, 2920 Charlottenlund

Præstensgaard Holding ApS Mosehøjvej 18, 2920 Charlottenlund Præstensgaard Holding ApS Mosehøjvej 18, 2920 Charlottenlund CVR-nr. 35 47 53 03 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

CITY AUTOSERVICE ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CITY AUTOSERVICE ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CITY AUTOSERVICE ApS Årsrapport 1. januar 2014 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2015 Shima Ali Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2010 CVR-nr. 10 01 64 52 Indholdsfortegnelse

Læs mere

BusDan 34 ApS. Årsrapport for Skøjtevej Kastrup. CVR-nr

BusDan 34 ApS. Årsrapport for Skøjtevej Kastrup. CVR-nr BusDan 34 ApS Skøjtevej 26 2770 Kastrup CVR-nr. 31 05 21 14 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. maj 2016 Anders Ewald Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

ENJOY FITNESS SLAGELSE ApS i likvidation

ENJOY FITNESS SLAGELSE ApS i likvidation ENJOY FITNESS SLAGELSE ApS i likvidation Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/02/2015 Thomas Ekelund-Berthelsen

Læs mere

PLACE2LIVE ERHVERV A/S

PLACE2LIVE ERHVERV A/S PLACE2LIVE ERHVERV A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/05/2013 Henrik Høegh Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

Lindberg Økonomi ApS. Årsrapport 10. august oktober Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Lindberg Økonomi ApS. Årsrapport 10. august oktober Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Lindberg Økonomi ApS Årsrapport 10. august 2014-31. oktober 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/12/2014 Kristina Lindberg Dirigent Side 2 af 12 Indhold

Læs mere

Redoffice A/S Kvaglundvej 89, 6705 Esbjerg

Redoffice A/S Kvaglundvej 89, 6705 Esbjerg Redoffice A/S Kvaglundvej 89, 6705 Esbjerg CVR-nr. 27 96 66 59 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. april 2016.

Læs mere

KVM INTERNATIONAL A/S

KVM INTERNATIONAL A/S KVM INTERNATIONAL A/S Industrivej 24 8620 Kjellerup Årsrapport 1. november 2015-31. oktober 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/03/2017 Lars Jørgensen

Læs mere

Tvillingernes Håndværkerservice IVS

Tvillingernes Håndværkerservice IVS Tvillingernes Håndværkerservice IVS Søndervigvej 52 2720 Vanløse Årsrapport 2. maj 2016-1. maj 2017 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/07/2017 Rasmus Haugaard

Læs mere

Årsrapport Landevejens Tømrer- og Snedkerforretning, Vejstrup ApS. CVR-nr / CW. Telefon Telefax

Årsrapport Landevejens Tømrer- og Snedkerforretning, Vejstrup ApS. CVR-nr / CW. Telefon Telefax KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Mølmarksvej 198 Postboks 209 5700 Svendborg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Landevejens Tømrer- og Snedkerforretning, Vejstrup ApS 141330

Læs mere

BB Holding Hurup ApS CVR-nr

BB Holding Hurup ApS CVR-nr BB Holding Hurup ApS CVR-nr. 28 32 93 26 Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. november 2013. Bent Søgaard Dirigent

Læs mere

Lægeklinikken Budolfi Plads Kim Mølenberg Alment Praktiserende Læge ApS Budolfi Plads 1, 2.th 9000 Aalborg. CVR-nummer:

Lægeklinikken Budolfi Plads Kim Mølenberg Alment Praktiserende Læge ApS Budolfi Plads 1, 2.th 9000 Aalborg. CVR-nummer: Lægeklinikken Budolfi Plads Kim Mølenberg Alment Praktiserende Læge ApS Budolfi Plads 1, 2.th 9000 Aalborg CVR-nummer: 10 13 96 27 ÅRSRAPPORT 1. januar 2013 til 31. december 2013 (11. regnskabsår) Godkendt

Læs mere

PRIVAT PLANTEAVLS RÅDGIVNING ApS

PRIVAT PLANTEAVLS RÅDGIVNING ApS PRIVAT PLANTEAVLS RÅDGIVNING ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/04/2014 Poul Christensen Dirigent Side

Læs mere

BOJESEN CHOKOLADE A/S

BOJESEN CHOKOLADE A/S BOJESEN CHOKOLADE A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/05/2014 Rasmus Bo Bojesen Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

Strib El ApS ÅRSRAPPORT regnskabsår CVR

Strib El ApS ÅRSRAPPORT regnskabsår CVR Strib El ApS ÅRSRAPPORT 2014 16. regnskabsår CVR 21 06 22 43 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20 / 5 2015 Dirigent 2 INDHOLD Side Påtegninger Ledelsespåtegning...

Læs mere

ANPARTSSELSKABET AF 16/6 2003

ANPARTSSELSKABET AF 16/6 2003 ANPARTSSELSKABET AF 16/6 2003 Flakhaven 2, st tv 5000 Odense C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Kirsten

Læs mere

DM Entreprise ApS. Kongevejen Helsingør. Årsrapport 1. januar december 2015

DM Entreprise ApS. Kongevejen Helsingør. Årsrapport 1. januar december 2015 DM Entreprise ApS Kongevejen 80 3000 Helsingør Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/04/2016 Dusan Maric Dirigent

Læs mere

ANDI EJENDOMME A/S. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ANDI EJENDOMME A/S. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ANDI EJENDOMME A/S Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/10/2013 Anne-Helene Bagenkop Nielsen Dirigent Side 2 af 13

Læs mere

Census Statsautoriseret revisionsaktieselskab. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 2

Census Statsautoriseret revisionsaktieselskab. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 2 Majbritt Birch Ejendomsadministration ApS CVR-nr. 34 08 81 36 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 1. april 2014. Kate

Læs mere

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPJ INVEST ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Carsten Peter Jochumsen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

TRØJBORG EL-SERVICE ApS

TRØJBORG EL-SERVICE ApS TRØJBORG EL-SERVICE ApS Peder Skrams Gade 54 8200 Aarhus N Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/01/2016 Bo Larsen

Læs mere

Henrik Petersen ApS. Årsrapport for 2011/12

Henrik Petersen ApS. Årsrapport for 2011/12 Kratmosevej 20 2950 Vedbæk CVR-nr. 70164019 Årsrapport for 2011/12 30. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28. februar 2013 Henrik Petersen Dirigent

Læs mere

HERNING BILCENTER ApS

HERNING BILCENTER ApS HERNING BILCENTER ApS Årsrapport 1. maj 2011-30. april 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/08/2012 Svend Ole Jensen Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

PROTICA PRIVATE EQUITY APS

PROTICA PRIVATE EQUITY APS Årsrapport for 2014 PROTICA PRIVATE EQUITY APS CVR-nr. 35 04 42 13 2. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 29. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Peter

Læs mere