SIKKERHEDSDATABLAD SELF GUIDE HARDENER SHG 84081, 84131

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SIKKERHEDSDATABLAD SELF GUIDE HARDENER SHG 84081, 84131"

Transkript

1 SELF GUIDE HARDENER SHG 84081, Side 1 af 5 SIKKERHEDSDATABLAD SELF GUIDE HARDENER SHG 84081, Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden Udgivet dato Kemikaliets navn SELF GUIDE HARDENER SHG 84081, Artikel nr , Anvendelse af stoffet eller Hærder præparatet Downstream-bruger Firmanavn Postadresse Kent Industri Danmark ApS Bjergvangen 5 D Postnr Poststed Espergærde Land Danmark Telefon Telefax Udarbejdet af BIS Production Partner, Jorunn Martila Nødtelefon Giftlinjen: Fareidentifikation Klassificering i henhold til 67/548/EEC eller 1999/45/EC Farebeskrivelse R10 Xn; R20 R42/43 SUNDHED: Farlig ved indånding. Kan give overfølsomhed ved indånding og ved kontakt med huden. BRAND: Brandfarlig. MILJØ: Produktet er ikke klassificeret som miljøskadeligt. 3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer Komponentnavn Identifikation Klassificering Indhold n-butylacetate CAS-nr.: EF-nr.: Indeksnr.: R10 R66, R % Heksametylen-1,6-diisocyanat, homopolymer Solventnaphtha (råolie), let aromatisk, lavtkogende - uspecificeret CAS-nr.: EF-nr.: CAS-nr.: EF-nr.: Indeksnr.: m-tolylidendiisocyanat CAS-nr.: EF-nr.: Indeksnr.: Xi; R % Xn; R % T+; R40,R26,R42/43, R36/37/38,R52/ %

2 SELF GUIDE HARDENER SHG 84081, Side 2 af 5 Kolonneoverskrifter CAS no. = Chemical Abstracts Service; EU (Einecs- eller Elincs-nummer) = European inventory of Existing Commercial Chemical Substances; Ingrediensnavn = Navn iflg. stofliste (stoffer som ikke står i stoflisten, skal oversættes hvis muligt). Indhold opgivet i: %, %vgt/vgt, %vol/vgt, %vol/vol, mg/m3, ppb, ppm, vægt%, vol% FS/FB/FM T+ = Meget giftig, T = Giftig, C = Ætsende, Xn = Sundhedsskadelig, Xi = Irriterende, E = Eksplosiv, O = Oxiderende, F+ = Ekstremt brandfarlig, F = Meget brandfarlig, N = Miljøskadelig Komponentkommentarer Full tekst for R-setningene finnes i punkt Førstehjælpsforanstaltninger Generelt Indånding Hudkontakt Øjenkontakt Indtagelse I tvivlstilfælde bør læge kontaktes. Sørg for ro, varme og frisk luft. Søg læge ved fortsatte gener. Fjern forurenet beklædning. Vask straks huden med sæbe og vand. Søg læge ved fortsatte gener. Kontaktlinser fjernes, før skylning påbegyndes. Skyl straks med rigelige mængder vand med udspilet øjenlåg. Fortsæt skylning i mindst 15 minutter. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg. Giv fløde eller madolie. Fremkald ikke opkastning. Kontakt læge. 5. Brandbekæmpelse Egnede slukningsmidler Uegnet som brandslukningsmiddel Brand- og eksplosionsfare Personlige værnemidler Pulver. Karbondioksid (CO). Vanntåke. Skum. Ikke bruk vannstråle. Ved brand/stærk opvarmning dannes: Carbonmonoxid (CO). Carbondioxid (CO2). Nitrøse gasser (NOx). Giftige gasser/dampe/røg af: Hydrogencyanid (HCN). Brug friskluftsmaske når produktet er involveret i brand. Ved flugt brug godkendt beskyttelsesmaske. Se forøvrigt pkt. 8. Beholdere i nærheden af brand flyttes straks eller køles med vand. 6. Forholdsregler over for udslip ved uheld Sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personer Miljøbeskyttelsesforanstaltninger Metoder til oprensning 7. Håndtering og opbevaring Håndtering Opbevaring Benytt personlig verneutstyr som angitt i pkt.8 Unngå utslipp til avløp, vannkilder og grunn. Spild fjernes med absorberende materiale. Samles op i egnede beholdere og leveres som farligt affald i henhold til pkt. 13. Sørg for god ventilation. Undgå indånding af dampe og kontakt med hud og øjne. Lagres i tæt lukket beholder. Opbevares på et kølig, godt ventilered sted. Opbevares beskyttet mod varme og direkte sollys. Opbevares beskyttet mod vand. Opbevares beskyttet mod syrer. Opbevares adskilt fra: Baser. Reduktionsmidler. Holdes væk fra oxiderende materialer, syrer og forbindelser der indeholder tungmetaller. 8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler Administration Komponentnavn Identifikation Værdi Norm år n-butylacetate CAS-nr.: EF-nr.: Indeksnr.: t.: 710 mg/m³ 8 t.: 150 ppm Solventnaphtha (råolie), let aromatisk, CAS-nr.: t.: 275 mg/m³

3 SELF GUIDE HARDENER SHG 84081, Side 3 af 5 lavtkogende - uspecificeret EF-nr.: Indeksnr.: Eksponeringskontrol om grænseværdier Foranstaltning til kontrol af eksponering på arbejdspladsen Åndedrætsværn 8 t.: 50 ppm Det opgivede værneudstyr er vejledning. Risikovurderingen (Faktisk risiko) kan føre til andre krav. Sørg for tilstrækkelig ventilation, især i lukkede rum. Der må ikke spises, drikkes eller ryges under arbejdet. Brug egnet åndedrætsværn ved utilstrækkelig ventilation. Brug maske med: Beskyttelse af hænder Handsker. Modstandsdygtigt materiale. Barricade. Flerlagsmateriale (f.eks. 4H, Saranex). Gennemtrængningstid > 8 timer. Øjenværn Ved risiko for stænk: Brug beskyttelsesbriller eller ansigtsskærm. Hudværn (andet end handsker) Brug egnet beskyttelsestøj for at undgå risiko for hudkontakt. Øjenskylleflaske og nødbruser skal findes på arbejdspladsen. Anmerkning BPP: Personlig verneutstyr skal være CE-merket og testet i henhold til relevant CEN-standard. 9. Fysisk-kemiske egenskaber Tilstandsform Væske Lugt Karakteristisk Farve Klar Vandopløselighed Uopløselig. Relativ massefylde Værdi: 0,9 g/cm³ Kommentarer, Relativ massefylde ved 20 C Kommentarer, Smeltepunkt / ND smeltepunktsinterval Kogepunkt/kogepunktsinterval Værdi: 125 C Flammepunkt Værdi: 29 C Kommentarer, Eksplosionsgrænse Produktet er ikke eksplosivt. Der kan dog dannes eksplosive luft/damp blandinger Kommentarer, Produktet er ikke selvantændeligt Selvantændelsestemperatur Antændelighed (fast stof, gas) 280 C Damptryk Værdi: 12 mbar Opløsningsmiddelindhold Værdi: 440 g/l 10. Stabilitet og reaktivitet Forhold som skal undgås Materialer som skal undgås Farlige nedbrydningsprodukter Stabilitet 11. Toksikologiske oplysninger Toksikologiske data fra indholdsstoffer Komponent n-butylacetate LD50 oral LD50 dermal LC50 indånding Undgå varme. Stærke syrer. Stærke baser. Vandreaktive materialer. Ved brand/stærk opvarmning dannes: Carbonmonoxid (CO). Carbondioxid (CO2). Nitrøse gasser (NOx). Hydrogencyanid (HCN). Isocyanater Stabil under normale temperaturforhold og anbefalet brug. Værdi: mg/kg Forsøgsdyrsart: Rotte Værdi: > mg/kg Forsøgsdyrsart: Kanin Værdi: > 21 mg/l Forsøgsdyrsart: Rotte Varighed: 4h Andre oplysninger om sundhedsfare

4 SELF GUIDE HARDENER SHG 84081, Side 4 af 5 Indånding Hudkontakt Øjenkontakt Indtagelse Kroniske bivirkninger Sensibilisering Carcinogenicitet Fosterbeskadigende egenskaber Reproduktionstoksicitet Mutagenicitet 12. Miljøoplysninger Toksikologiske data fra indholdsstoffer Andre miljøoplysninger Økotoksicitet Mobilitet Persistens og nedbrydelighed Bioakkumulationspotentiale 13. Forhold vedrørende bortskaffelse EAK-kode nr. Produkt klassificeret som farligt affald Foreskriv passende metoder til bortskaffelse 14. Transportoplysninger Produktnavn (nationalt) MALING Farligt gods ADR UN nr.: 1263 Fare nr.: 30 Godsbetegnelse: MALING Farligt gods RID UN nr.: 1263 Godsbetegnelse: MALING Farligt gods IMDG UN nr.: 1263 EmS: F-E, S-E Godsbetegnelse: PAINT Farligt gods ICAO/IATA UN nr.: 1263 Godsbetegnelse: PAINT Farlig ved indånding. Kan give overfølsomhed ved indånding. Indeholder tungtflygtig isocyanat. Ved opvarmning dannes dampe, der kan irritere luftvejene og fremkalde hoste, astmalignende vejrtrækning og åndenød. Ved hyppig indånding af dampe kan luftvejsallergi overfor isocyanater udvikles. Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden. Direkte kontakt kan medføre irritation. Kan virke irriterende og medføre mavesmerter, opkastninger og diarré. Kroniske sundhedsfarer ikke kendt. Kan give overfølsomhed ved indånding og ved kontakt med huden. Kræftfremkaldende egenskaber er ikke kendt. Effekter på fosterudvikling er ikke kendt. Reproduktionsskadelige effekter er ikke kendt. Arvestoffskadende (mutagene) egenskaper er ikke kendt. Produktet forventes ikke at medføre risiko for skadevirkninger i miljøet. Produktet er delvist blandbart med vand og kan spredes i vandmiljøet. Ingen tilgængelige oplysninger. Data om bioakkumulering er ikke oplyst. EAK: Klæbestof- og fugemasseaffald indeholdende organiske opløsningsmidler eller andre farlige stoffer EAK: Isocyanataffald Ja Absorber i vermikulit eller tørt sand med henblik på senere deponering på godkendt losseplads. Koden for farligt affald (EAK-kode) er vejledende. Bruger må selv angive rigtig kode hvis brugsområdet afviger.

5 SELF GUIDE HARDENER SHG 84081, Side 5 af Oplysninger om regulering Faresymbol Sammensætning på etiketten n-butylacetate: % R-sætninger R10 Brandfarlig. R20 Farlig ved indånding. R42/43 Kan give overfølsomhed ved indånding og ved kontakt med huden. S-sætninger S23 Undgå indånding af dampe/aerosol-tåger. S25 Undgå kontakt med øjnene. S36/37 Brug særligt arbejdstøj og egnede beskyttelseshandsker. S45 Ved ulykkestilfælde eller ved ildebefindende er omgående lægebehandling nødvendig; vis etiketten, hvis det er muligt. Henvisninger (love / forskrifter) Inneholder isocyanater. Les produsentens informasjoner. BEK nr 329 af 16/05/2002 Bekendtgørelse om klassificering, emballering, mærking, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter, med senere ændring til forskriften BEK nr.970 af 16/10/2005. Direktiv (EC) nr 1907/2006 (REACH) Annex II: Leverandørbrugsanvisning (sikkerhedsdatablad). Grænseværdier for stoffer og materialer, C.0.1 August Arbejdstilsynet. BEK Nr af 13/12/2006. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om affald. ADR/RID Andre oplysninger 1993-kodenr. 5-6 (1993) Liste over relevante R-sætninger (punkt 2 og 3). Anbefalede anvendelsesbegrænsninger Vigtigste kilder ved udarbejdelsen af sikkerhedsdatabladet Informationer der er tilføjet, slettet eller ændret Leverandørens anmærkninger Kontrollerer informationernes kvalitet Ansvarlig for sikkerhedsdatablad R10 Brandfarlig. R20 Farlig ved indånding. R26 Meget giftig ved indånding. R36/37/38 Irriterer øjnene, åndedrætsorganerne og huden. R40 Mulighed for kræftfremkaldende effekt. R42/43 Kan give overfølsomhed ved indånding og ved kontakt med huden. R43 Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden. R52/53 Skadelig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet. R65 Farlig: kan give lungeskade ved indtagelse. R66 Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud. R67 Dampe kan give sløvhed og svimmelhed. Må ikke anvendes af unge under 18 år jvfr. Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr 239 af 6. april Sikkerhedsdatablad fra udenlandsk produsent Ændrede punkte Nytt datablad. Dato: Ansvarlig: JM Information i dette dokument skal gøres tilgængelig til alle som håndterer produktet. Dette sikkerhedsdatablad er kvalitetssikret af BIS Production Partner, Norge som er certifiseret iht. NS-EN ISO Kent Industri Danmark ApS

SIKKERHEDSDATABLAD KENT ENGINE FLUSH 85850

SIKKERHEDSDATABLAD KENT ENGINE FLUSH 85850 KENT ENGINE FLUSH 85850 Side 1 af 5 SIKKERHEDSDATABLAD KENT ENGINE FLUSH 85850 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden Udgivet dato 23.08.2011 Kemikaliets navn KENT

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD SELF GUIDE FAST THINNER SGFT 84129

SIKKERHEDSDATABLAD SELF GUIDE FAST THINNER SGFT 84129 SELF GUIDE FAST THINNER SGFT 84129 Side 1 af 5 SIKKERHEDSDATABLAD SELF GUIDE FAST THINNER SGFT 84129 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden Udgivet dato 15.12.2010

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD KENT SUPERBOND 2 LYNLIM KSB2

SIKKERHEDSDATABLAD KENT SUPERBOND 2 LYNLIM KSB2 KENT SUPERBOND 2 LYNLIM KSB2 Side 1 af 5 SIKKERHEDSDATABLAD KENT SUPERBOND 2 LYNLIM KSB2 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden Udgivet dato 26.05.2003 Kemikaliets

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD TT - 322

SIKKERHEDSDATABLAD TT - 322 TT - 322 Side 1 af 5 SIKKERHEDSDATABLAD TT - 322 1) Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden Udgivet dato 12.12.2008 Kemikaliets navn TT - 322 Anvendelse af stoffet eller

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING (sikkerhedsdatablade) NOVAFUEL POWERKLEEN, 400 ml

LEVERANDØRBRUGSANVISNING (sikkerhedsdatablade) NOVAFUEL POWERKLEEN, 400 ml NOVAFUEL POWERKLEEN, 400 ml Side 1 af 5 LEVERANDØRBRUGSANVISNING (sikkerhedsdatablade) NOVAFUEL POWERKLEEN, 400 ml 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden Udgivet

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Antibac Hånddesinfektion 85% Vådservietter

SIKKERHEDSDATABLAD. Antibac Hånddesinfektion 85% Vådservietter Antibac Hånddesinfektion 85% Vådservietter Side 1 af 5 SIKKERHEDSDATABLAD Antibac Hånddesinfektion 85% Vådservietter 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden Udgivet

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Antibac Vådservietter for overflade 75%

SIKKERHEDSDATABLAD Antibac Vådservietter for overflade 75% Antibac Vådservietter for overflade 75% Side 1 af 5 SIKKERHEDSDATABLAD Antibac Vådservietter for overflade 75% 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden Udgivet dato

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING (sikkerhedsdatablade) inox PRO

LEVERANDØRBRUGSANVISNING (sikkerhedsdatablade) inox PRO inox PRO Side 1 af 5 LEVERANDØRBRUGSANVISNING (sikkerhedsdatablade) inox PRO 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden Udgivet dato 18.09.2006 Kemikaliets navn inox

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING (sikkerhedsdatablade) NOVAIRCO-STOP R134a

LEVERANDØRBRUGSANVISNING (sikkerhedsdatablade) NOVAIRCO-STOP R134a NOVAIRCO-STOP R134a Side 1 af 5 LEVERANDØRBRUGSANVISNING (sikkerhedsdatablade) NOVAIRCO-STOP R134a 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden Udgivet dato 21.12.2006

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING (sikkerhedsdatablade) GT7

LEVERANDØRBRUGSANVISNING (sikkerhedsdatablade) GT7 GT7 Side 1 af 5 LEVERANDØRBRUGSANVISNING (sikkerhedsdatablade) GT7 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden Udgivet dato 21.06.2007 Kemikaliets navn GT7 Deklarationsnr.

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Antibac Hånddesinfeksjon 85%

SIKKERHEDSDATABLAD Antibac Hånddesinfeksjon 85% Antibac Hånddesinfeksjon 85% Side 1 af 5 SIKKERHEDSDATABLAD Antibac Hånddesinfeksjon 85% 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden Udgivet dato 21.08.2007 Kemikaliets

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD NOVAFUEL ECOPOWER

SIKKERHEDSDATABLAD NOVAFUEL ECOPOWER NOVAFUEL ECOPOWER Side 1 af 5 SIKKERHEDSDATABLAD NOVAFUEL ECOPOWER 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden Udgivet dato 12.09.2005 Kemikaliets navn NOVAFUEL ECOPOWER

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD ELECTRIC CLEANER 2 500ML SE-2

SIKKERHEDSDATABLAD ELECTRIC CLEANER 2 500ML SE-2 ELECTRIC CLEANER 2 500ML SE-2 Side 1 af 6 SIKKERHEDSDATABLAD ELECTRIC CLEANER 2 500ML SE-2 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden Udgivet dato 07.04.2009 Kemikaliets

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD MULTIFIX, Component B

SIKKERHEDSDATABLAD MULTIFIX, Component B MULTIFIX, Component B Side 1 af 5 SIKKERHEDSDATABLAD MULTIFIX, Component B 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden Udgivet dato 17.12.2007 Kemikaliets navn MULTIFIX,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Plum Øjenskyller

SIKKERHEDSDATABLAD Plum Øjenskyller Plum Øjenskyller Side 1 af 3 SIKKERHEDSDATABLAD Plum Øjenskyller 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden Udgivet dato 15.01.2009 Kemikaliets navn Plum Øjenskyller

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD FIX PRIMER

SIKKERHEDSDATABLAD FIX PRIMER FIX PRIMER Side 1 af 5 SIKKERHEDSDATABLAD FIX PRIMER 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden Udgivet dato 13.12.2007 Kemikaliets navn FIX PRIMER Anvendelse af stoffet

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD NANO CARE BUILDING

SIKKERHEDSDATABLAD NANO CARE BUILDING NANO CARE BUILDING Side 1 af 5 SIKKERHEDSDATABLAD NANO CARE BUILDING 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden Udgivet dato 15.01.2007 Kemikaliets navn NANO CARE BUILDING

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Epoxy harpiks 5500H

SIKKERHEDSDATABLAD Epoxy harpiks 5500H Epoxy harpiks 5500H Side 1 af 5 SIKKERHEDSDATABLAD Epoxy harpiks 5500H 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden Udgivet dato 03.09.2012 Kemikaliets navn Epoxy harpiks

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD NOVA SLIP STOP

SIKKERHEDSDATABLAD NOVA SLIP STOP NOVA SLIP STOP Side 1 af 5 SIKKERHEDSDATABLAD NOVA SLIP STOP 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden Udgivet dato 08.10.2007 Kemikaliets navn NOVA SLIP STOP Downstream-bruger

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD NOVALOK AKTIVATOR F

SIKKERHEDSDATABLAD NOVALOK AKTIVATOR F NOVALOK AKTIVATOR F Side 1 af 5 SIKKERHEDSDATABLAD NOVALOK AKTIVATOR F 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden Udgivet dato 17.03.2005 Kemikaliets navn NOVALOK AKTIVATOR

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD MULTIFIX, Component A

SIKKERHEDSDATABLAD MULTIFIX, Component A MULTIFIX, Component A Side 1 af 5 SIKKERHEDSDATABLAD MULTIFIX, Component A 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden Udgivet dato 17.12.2007 Kemikaliets navn MULTIFIX,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. MULTIFIX CLEAR, Component A

SIKKERHEDSDATABLAD. MULTIFIX CLEAR, Component A MULTIFIX CLEAR, Component A Side 1 af 5 SIKKERHEDSDATABLAD MULTIFIX CLEAR, Component A 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden Udgivet dato 18.12.2007 Kemikaliets

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Cellulosefortynder

SIKKERHEDSDATABLAD Cellulosefortynder Cellulosefortynder Side 1 af 6 SIKKERHEDSDATABLAD Cellulosefortynder 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden Udgivet dato 12.03.2010 Kemikaliets navn Miller Cellulosefortynder

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Astrals ph Plus (0020) 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden.

Sikkerhedsdatablad. Astrals ph Plus (0020) 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden. Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: 2146493 Leverandør: Udarbejdet den: 11-05-2009 / TKO Astral Scandinavia Kometvej 28 Anvendelse:

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING (sikkerhedsdatablade) TEC7 CLEANER (Aerosol)

LEVERANDØRBRUGSANVISNING (sikkerhedsdatablade) TEC7 CLEANER (Aerosol) TEC7 CLEANER (Aerosol) Side 1 af 5 LEVERANDØRBRUGSANVISNING (sikkerhedsdatablade) TEC7 CLEANER (Aerosol) 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden Udgivet dato 31.07.2006

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING (sikkerhedsdatablade) Antibac Overflatedesinfeksjon 75 vol%

LEVERANDØRBRUGSANVISNING (sikkerhedsdatablade) Antibac Overflatedesinfeksjon 75 vol% Antibac Overflatedesinfeksjon 75 vol% Side 1 af 5 LEVERANDØRBRUGSANVISNING (sikkerhedsdatablade) Antibac Overflatedesinfeksjon 75 vol% 1) Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD LIMSTAVE

SIKKERHEDSDATABLAD LIMSTAVE SIKKERHEDSDATABLAD LIMSTAVE PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Version 2 Udgivet dato 7/2/2015 1:23:49 PM 1.1. Produktidentifikator Produktnavn LIMSTAVE Artikel

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Styren

SIKKERHEDSDATABLAD Styren Styren Side 1 af 5 SIKKERHEDSDATABLAD Styren 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden Udgivet dato 05.11.2012 Kemikaliets navn Styren Artikel nr. 9092 Anvendelse af

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Tavlemaling, den sorte tavle

SIKKERHEDSDATABLAD. Tavlemaling, den sorte tavle SIKKERHEDSDATABLAD Tavlemaling, den sorte tavle PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Version 2 Udgivet dato 5/18/2015 1:40:21 PM 1.1. Produktidentifikator Produktnavn

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD AG Alkylatbenzin 2T

SIKKERHEDSDATABLAD AG Alkylatbenzin 2T AG Alkylatbenzin 2T Side 1 af 6 SIKKERHEDSDATABLAD AG Alkylatbenzin 2T 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden Udgivet dato 11.03.2011 Kemikaliets navn AG Alkylatbenzin

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Sun Eco Color Sensitive

SIKKERHEDSDATABLAD Sun Eco Color Sensitive Sun Eco Color Sensitive Side 1 af 6 SIKKERHEDSDATABLAD Sun Eco Color Sensitive PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Udgivet dato 20.03.2013 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Vandglas 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren

Sikkerhedsdatablad Vandglas 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: 1074096 Leverandør: Revideret den: 13-10-2003 Cab-Dan ApS Mådevej 80 6705 Esbjerg Ø Anvendelse: Tlf.: +45 75 45 48

Læs mere

HYOFER H2O FE / TRL 200 L

HYOFER H2O FE / TRL 200 L 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produkt information Handelsnavn : Produkt kode : 2111055 Anvendelse : foderadditiv Leverandør : Brenntag Nordic A/S Borupvang

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. POOL tester KIT PH/Chlorine

SIKKERHEDSDATABLAD. POOL tester KIT PH/Chlorine SIKKERHEDSDATABLAD POOL tester KIT PH/Chlorine PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Version 1 Udgivet dato 10/29/2015 1:37:21 PM 1.1. Produktidentifikator Produktnavn

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Gelcoat - alle farver

SIKKERHEDSDATABLAD Gelcoat - alle farver Gelcoat - alle farver Side 1 af 5 SIKKERHEDSDATABLAD Gelcoat - alle farver 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden Udgivet dato 05.11.2012 Kemikaliets navn Gelcoat

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

LEVERANDØRBRUGSANVISNING Produktnavn: IPS Polyester Cleaner 100x Side: 1 / 5 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN Produktnavn: IPS Polyester Cleaner 100x Emballage: (liter) 25 og 200 l Leverandør: IPS-Group

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD ScanZon N Afspænding

SIKKERHEDSDATABLAD ScanZon N Afspænding ScanZon N Afspænding Side 1 af 6 SIKKERHEDSDATABLAD ScanZon N Afspænding PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Udgivet dato 26.11.2012 1.1. Produktidentifikator Kemikaliets

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD FLOCKFIX FLYDENDE

SIKKERHEDSDATABLAD FLOCKFIX FLYDENDE SIKKERHEDSDATABLAD FLOCKFIX FLYDENDE PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Version 1 Udgivet dato 8/4/2015 11:58:27 AM 1.1. Produktidentifikator Produktnavn FLOCKFIX

Læs mere

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly)

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly) Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 72301/305 PR-nr.: 934541 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 112 BRANDSLUKKER

SIKKERHEDSDATABLAD 112 BRANDSLUKKER 112 BRANDSLUKKER Side 1 af 6 SIKKERHEDSDATABLAD 112 BRANDSLUKKER PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Udgivet dato 15.03.2013 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD QUICK METAL REPAIR QM-R, 34570

SIKKERHEDSDATABLAD QUICK METAL REPAIR QM-R, 34570 QUICK METAL REPAIR QM-R, 34570 Side 1 af 7 SIKKERHEDSDATABLAD QUICK METAL REPAIR QM-R, 34570 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Udgivet dato 26.05.2003 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Rengøringsmiddel til boblebadekar

SIKKERHEDSDATABLAD. Rengøringsmiddel til boblebadekar SIKKERHEDSDATABLAD Rengøringsmiddel til boblebadekar PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Version 1 Udgivet dato 5/21/2015 1:39:54 PM 1.1. Produktidentifikator Produktnavn

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Hånddesinfektion 85%, flydende

SIKKERHEDSDATABLAD. Hånddesinfektion 85%, flydende Hånddesinfektion 85%, flydende Side 1 af 5 SIKKERHEDSDATABLAD Hånddesinfektion 85%, flydende 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden Udgivet dato 24.03.2010 Kemikaliets

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EEC

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EEC 1. Identifikation af produktet og virksomheden HANDELSNAVN: HYLOGLUE sekundklæbere Type 310 vare nr. 16124 METHYL - baserede Type M vare nr. 16142 Anvendelse: Hurtigtvirkende en-komponent klæbestoffer

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad)

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PRnummer: Ikke anmeldelsespligtig Udarbejdelsesdato: 13042007 Udarbejdet den: 13042007 / HBN Anvendelse:

Læs mere

Udgave 1.1 Trykdato Revisionsdato IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

Udgave 1.1 Trykdato Revisionsdato IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produkt information Handelsnavn : Produkt kode : 2199624 Anvendelse : til landbrug Leverandør : Brenntag Nordic A/S Strandvejen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. CAS nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 215-125-8 232-151-5 232-151-5

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. CAS nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 215-125-8 232-151-5 232-151-5 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Udarbejdelsesdato: 30-04-2008 Revision: 30-04-2008 / HBN Erstatter den: Anvendelse: Universal

Læs mere

BARDAHL LÆKAGE SØGER

BARDAHL LÆKAGE SØGER Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 72405 PR-nr.: 934568 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Husholdningssprit 93 % 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren

Sikkerhedsdatablad Husholdningssprit 93 % 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren Sikkerhedsdatablad Husholdningssprit 93 % 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: 1074096 Leverandør: Revideret den: 13-10-2003 Cab-Dan ApS Mådevej 80 6705 Esbjerg Ø Anvendelse:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Farlig ved indtagelse. Mulighed for kræftfremkaldende effekt. Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden.

Sikkerhedsdatablad. Farlig ved indtagelse. Mulighed for kræftfremkaldende effekt. Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden. Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Udarbejdelsesdato: 30-04-2008 Revision: 30-04-2008 / HBN Erstatter den: Anvendelse: Flammesprøjtepulver

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Tværvej 6

Sikkerhedsdatablad. Tværvej 6 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Leverandør: Udarbejdet den: 17-09-2009 / LFH WoodCare Denmark A/S Tværvej 6 Anvendelse: Overfladebehandling

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

LEVERANDØRBRUGSANVISNING 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN HANDELSNAVN Varenummer 487619 National producent/importør Virksomhed Scania CV AB Postnr. / sted 151 87 Södertälje Land Sweden E-mail safety_data_sheet@scania.com

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

LEVERANDØRBRUGSANVISNING 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN HANDELSNAVN ANVENDELSESOMRÅDE DB Castor oil Smøremiddel National importør Virksomhed Cycle Service Nordic ApS Adresse Datavej 12 Postnr. / sted

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Hånddesinfektion 85% gel

SIKKERHEDSDATABLAD Hånddesinfektion 85% gel Hånddesinfektion 85% gel Side 1 af 5 SIKKERHEDSDATABLAD Hånddesinfektion 85% gel 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden Udgivet dato 12.09.2008 Kemikaliets navn Hånddesinfektion

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning

Leverandørbrugsanvisning 1. Identifikation af Stoffet/materialet og leverandøren Varenavn: Chok Fluespray Reg. Nr.: 25-11 Leverandør: Tanaco Danmark A/S, Glentevej 11 DK 6705 Esbjerg ø, Tlf.: 75 144800 Fax: 75 143184 Udarbejdet

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Varenummer: 03-910 815, 911 161, 911 160. Produktregistreringsnummer: 1915131. Dato: 31. 07. 2006. Rev. dato: 13. 12. 2006.

SIKKERHEDSDATABLAD. Varenummer: 03-910 815, 911 161, 911 160. Produktregistreringsnummer: 1915131. Dato: 31. 07. 2006. Rev. dato: 13. 12. 2006. SIKKERHEDSDATABLAD Produktnavn: Eksklusiv Glansshampoo. Varenummer: 03-910 815, 911 161, 911 160. Produktregistreringsnummer: 1915131. Anvendelse: Skumrens til biler. Dato: 31. 07. 2006. Rev. dato: 13.

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD KØLERVÆSKE. ethylenglycol Xn R22 1. Generelt: Medbring dette sikkerhedsdatablad ved henvendelse til læge/skadestue.

SIKKERHEDSDATABLAD KØLERVÆSKE. ethylenglycol Xn R22 1. Generelt: Medbring dette sikkerhedsdatablad ved henvendelse til læge/skadestue. da 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN: Produktnavn: Leverandør: ITW ApS Platinvej 21 6000 Kolding Telefon: +45 76 34 84 00 Telefax: +45 75 50 43 70 Ansvarlig for sikkerhedsdatablad:

Læs mere

CHEMOSEPT D, (DK+S) CE / KRT 3 x 5 L

CHEMOSEPT D, (DK+S) CE / KRT 3 x 5 L 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produkt information Handelsnavn : CHEMOSEPT D, (DK+S) CE / KRT 3 X 5 L Produkt kode : 1206570 Anvendelse : Desinfektionsmiddel

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Break-Free CLP-E

SIKKERHEDSDATABLAD Break-Free CLP-E Break-Free CLP-E Side 1 af 5 SIKKERHEDSDATABLAD Break-Free CLP-E PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Udgivet dato 18.12.2012 1.1. Produktidentifikator Kemikaliets

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. CAS nr. Stoffer Klassificering w/w% Note

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. CAS nr. Stoffer Klassificering w/w% Note Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PRnummer: Udarbejdelsesdato: 30042008 Revision: 30042008 / HBN Erstatter den: Anvendelse: Flammesprøjtepulver

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Uni Steel spray 324 (Stålpleje)

SIKKERHEDSDATABLAD Uni Steel spray 324 (Stålpleje) Uni Steel spray 324 (Stålpleje) Side 1 af 7 SIKKERHEDSDATABLAD Uni Steel spray 324 (Stålpleje) PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Udgivet dato 17.09.2012 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Isfjerner

SIKKERHEDSDATABLAD Isfjerner Isfjerner Side 1 af 9 SIKKERHEDSDATABLAD Isfjerner PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Udgivet dato 10.06.2013 1.1. Produktidentifikator Kemikaliets navn Isfjerner

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

LEVERANDØRBRUGSANVISNING 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN HANDELSNAVN ANVENDELSESOMRÅDE Varenummer 561200 Internt vare-nr. K3010 Betegnelse Låsvätskor National producent/importør Virksomhed Scania CV

Læs mere

Sikkerhedsdatablad SDB Udarbejdet den: 22-08-2007 Produktnr. 666348 Erstatter tidligere SDB: Ny version Max Wax 582 Hardglans 1(5)

Sikkerhedsdatablad SDB Udarbejdet den: 22-08-2007 Produktnr. 666348 Erstatter tidligere SDB: Ny version Max Wax 582 Hardglans 1(5) Max Wax 582 Hardglans 1(5) 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren Godkendt til brug Produktnavn Hardglans Varenr. 1582 Leverandør Nitram Oil A/S Adresse Plantagen 28, Osted Postnr. 4320

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Ikke omfattet Anvendelse: 8 kg plastiktønde Leverandør:

SIKKERHEDSDATABLAD. Ikke omfattet Anvendelse: 8 kg plastiktønde Leverandør: 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1/5 PR-nr. Ikke omfattet Anvendelse: Insekticid Emballage: 8 kg plastiktønde Leverandør: Schering-Plough Animal Health Hvedemarken 12 3520 Farum

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Loxeal 11A Aktivator Spray

SIKKERHEDSDATABLAD Loxeal 11A Aktivator Spray Side 1 af 5 SIKKERHEDSDATABLAD 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden Udgivet dato 11.11.2010 Kemikaliets navn Artikel nr. LXAT11150 Anvendelse af stoffet eller Activator

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad)

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: Ikke anmeldelsespligtig Udarbejdelsesdato: 01-06-2005 Udarbejdet den: 14-10-2005 / HBN Anvendelse:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Blanco Wash

SIKKERHEDSDATABLAD Blanco Wash Blanco Wash Side 1 af 6 SIKKERHEDSDATABLAD Blanco Wash PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Udgivet dato 09.01.2012 1.1. Produktidentifikator Kemikaliets navn Blanco

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD IPA Sprit 70% wipes

SIKKERHEDSDATABLAD IPA Sprit 70% wipes IPA Sprit 70% wipes Side 1 af 7 SIKKERHEDSDATABLAD IPA Sprit 70% wipes PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Udgivet dato 07.02.2012 1.1. Produktidentifikator Kemikaliets

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad)

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PRnummer: Ikke anmeldelsespligtig Udarbejdelsesdato: 15112005 Udarbejdet den: 15112005 / HBN Anvendelse:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EG

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EG 1. Identifikation af produktet og virksomheden HANDELSNAVN: ROST STOP 400ml aerosol vare nr. 35032 Anvendelse: Aerosol rustbeskyttelse Leverandør: METALINAS A/S, Sintrupvej 11 B, 8220 Brabrand, tlf. 8624

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

LEVERANDØRBRUGSANVISNING 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN HANDELSNAVN ANVENDELSESOMRÅDE Maxima SG-920 fedt Smøremiddel National importør Virksomhed Cycle Service Nordic ApS Adresse Datavej 12 Postnr.

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Bio-Protect 2

SIKKERHEDSDATABLAD Bio-Protect 2 Bio-Protect 2 Side 1 af 6 SIKKERHEDSDATABLAD Bio-Protect 2 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden Udgivet dato 15.09.2010 Kemikaliets navn Bio-Protect 2 Anvendelse

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Triboron 2-Taktsinjektion

SIKKERHEDSDATABLAD Triboron 2-Taktsinjektion Triboron 2-Taktsinjektion Side 1 af 6 SIKKERHEDSDATABLAD Triboron 2-Taktsinjektion PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Udgivet dato 17.03.2009 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad)

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: Udarbejdet den: 10-11-2005 / GPS Anvendelse: Rengøringsmiddel Leverandør: Tana-Chemie GmbH

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Sodium Carbonate Xi R36 Sodium Carbonate Peroxide Sodium Silicate B Xi R36/37/38

SIKKERHEDSDATABLAD. Sodium Carbonate Xi R36 Sodium Carbonate Peroxide Sodium Silicate B Xi R36/37/38 SuperBest Discount, maskinvask til HVID VASK 2 KG 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN: Side 1/5 da Produktnavn: SuperBest Discount, maskinvask til HVID VASK 2 KG Varetype:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Klorin Power Mousse 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Parallelvej 16

Sikkerhedsdatablad. Klorin Power Mousse 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Parallelvej 16 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Leverandør: Udarbejdet den: 19-06-2009 / MPE Colgate-Palmolive A/S Parallelvej 16 Anvendelse:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad - Leverandørbrugsanvisning efter EU forordning 1907/2006/EF (REACH)

Sikkerhedsdatablad - Leverandørbrugsanvisning efter EU forordning 1907/2006/EF (REACH) Sikkerhedsdatablad Leverandørbrugsanvisning efter EU forordning 1907/2006/EF (REACH) 1. Identifikation af stof / kemisk produkt og af virksomheden Produktnavn Salicylsyregel KRUUSE HoofGel m/salicylsyre

Læs mere

RODALON INDE / KRT 8 X 1 L (DETAIL)

RODALON INDE / KRT 8 X 1 L (DETAIL) 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produkt information Handelsnavn : Produkt kode : 192525 Anvendelse : Desinfektionsmiddel Leverandør : Brenntag Nordic A/S Borupvang

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. SKÆRESKIVE til rustfrit stål

SIKKERHEDSDATABLAD. SKÆRESKIVE til rustfrit stål SIKKERHEDSDATABLAD SKÆRESKIVE til rustfrit stål PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Version 1 Udgivet dato 5/22/2015 1:20:16 PM 1.1. Produktidentifikator Produktnavn

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Hud Fjern forurenet tøj.. Såfremt fedt under højt tryk er kommet ind under huden, kontaktes læge omgående.

Sikkerhedsdatablad. Hud Fjern forurenet tøj.. Såfremt fedt under højt tryk er kommet ind under huden, kontaktes læge omgående. Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PRnummer: Ikke anmeldelsespligtig Udarbejdet den: 08072004 / HBN Erstatter den: Anvendelse: Til anvendelse på store tandkranse

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Sten Nielsen / Thøger Jokumsen. Nr. Stoffets navn Vægt CAS-Nr. Konc. Interval Fareklasse/Anm.

SIKKERHEDSDATABLAD. Sten Nielsen / Thøger Jokumsen. Nr. Stoffets navn Vægt CAS-Nr. Konc. Interval Fareklasse/Anm. Produkt: Stenca Pipe 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET OG LEVERANDØREN HANDELSNAVN: Stenca Pipe FABRIKSNR.: 2002/A PRODUKTTYPE: Rørisoleringsskåle Producent/Importør Stenca Trading A/S Adresse: Postnr./By DK-9220

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Klorin WC Gel Ocean 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden.

Sikkerhedsdatablad. Klorin WC Gel Ocean 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden. Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Leverandør: Revideret den: 05-05-2009 / MPE Colgate-Palmolive A/S Parallelvej 16 Anvendelse:

Læs mere

GEVINDOL 51. Stoffer: Farlig komponent CAS nr. EINECS nr. Vægt % Symbol(er) R-sætninger CLP-klassifikation Restolier (råolie),

GEVINDOL 51. Stoffer: Farlig komponent CAS nr. EINECS nr. Vægt % Symbol(er) R-sætninger CLP-klassifikation Restolier (råolie), Udstedelsesdato: 30.10.2007 Revisionsdato: 23.10.2011 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: PR-nr.: 365289 Relevante identificerede anvendelser for produktet

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Lervejdal 10 Addit

Sikkerhedsdatablad. Lervejdal 10 Addit Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PRnummer: 2179666 Leverandør: Revision: 24092009 / LW MARLON Tørmørtel A/S Lervejdal 10 Addit Anvendelse:.

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

LEVERANDØRBRUGSANVISNING 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN HANDELSNAVN. ANVENDELSESOMRÅDE Smøremiddel National importør Virksomhed Cycle Service Nordic ApS Adresse Datavej 12 Postnr. / sted 5220 Odense

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Dankemi Bilplejemidler, Kolding ApS Erstatter den: 05-09-2007. Jernet 35

Sikkerhedsdatablad. Dankemi Bilplejemidler, Kolding ApS Erstatter den: 05-09-2007. Jernet 35 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Leverandør: Udarbejdet den: 22-04-2008 / LBN Dankemi Bilplejemidler, Kolding ApS Jernet 35 Anvendelse:

Læs mere

BARDAHL AUTO SHAMPOO

BARDAHL AUTO SHAMPOO Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 61500 PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante identificerede

Læs mere

Tlf.: +45 2810 7874 email: michael@hygienevision.com. 1.4 Nødtelefon: Giftcentralen kan kontaktes på tlf. 35 316 060 / 82 121 212.

Tlf.: +45 2810 7874 email: michael@hygienevision.com. 1.4 Nødtelefon: Giftcentralen kan kontaktes på tlf. 35 316 060 / 82 121 212. Udstedelsesdato: November 2013 Revisionsdato: November 2013 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: 1.1 Produktidentifikator: Handelsnavn: PR-nr.: Synonymer: Ikke anmeldepligtig.

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Shellak Politur, Filtreret 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren

Sikkerhedsdatablad Shellak Politur, Filtreret 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren Sikkerhedsdatablad Shellak Politur, Filtreret 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: Leverandør: Revideret den: 13-10-2003 Cab-Dan ApS Mådevej 80 6705 Esbjerg Ø Anvendelse:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 962577 Anvendelse: 5 l, 25 l, 60 l, 208 l Leverandør: Irriterer øjnene. Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden.

SIKKERHEDSDATABLAD. 962577 Anvendelse: 5 l, 25 l, 60 l, 208 l Leverandør: Irriterer øjnene. Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden. 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1/6 PR-nr. 962577 Anvendelse: Skærevæske Emballage: 5 l, 25 l, 60 l, 208 l Leverandør: Multiflow Aps Smedeholm 8 2730 Herlev 2. SAMMENSÆTNING/OPLYSNING

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Ikke anmeldepligtig Anvendelse: Kantsamlinger og udspartlinger af Rigidur Fibergipsplader

SIKKERHEDSDATABLAD. Ikke anmeldepligtig Anvendelse: Kantsamlinger og udspartlinger af Rigidur Fibergipsplader 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1/5 PR-nr. Ikke anmeldepligtig Anvendelse: Kantsamlinger og udspartlinger af Rigidur Fibergipsplader Emballage: 5kg papirsække Leverandør: Gyproc

Læs mere

SAFETY DATASHEET. SATWIPE med ETHANOL

SAFETY DATASHEET. SATWIPE med ETHANOL 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1.1 Produktnavn: 1.2 Anvendelse: Industri 1.3 Leverandør: IPS Group A/S Hejreskovvej 22A DK-3490 Kvistgaard Denmark 1.4 Kontakt: +45 49132800 (08.00

Læs mere

203271 - BIOdrain (20 ltr.) Biologisk afløbsrenser. Tlf.: +45 2810 7874 email: michael@hygienevision.com

203271 - BIOdrain (20 ltr.) Biologisk afløbsrenser. Tlf.: +45 2810 7874 email: michael@hygienevision.com Udstedelsesdato: November 2013 Revisionsdato: November 2013 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: 1.1 Produktidentifikator: Handelsnavn: PR-nr.: Synonymer: Ikke anmeldepligtig.

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden Produktnavn: TIP TOP TIRE MOUNTING COMPOUND Anvendelse:

Læs mere

Universal rengøringsmiddel. Tlf.:

Universal rengøringsmiddel. Tlf.: Udstedelsesdato: November 2013 Revisionsdato: November 2013 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: 1.1 Produktidentifikator: Handelsnavn: PR-nr.: Synonymer: Ikke anmeldepligtig.

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. BrazeTec h PASTE (Silcoflus 600 pulver) 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden

Sikkerhedsdatablad. BrazeTec h PASTE (Silcoflus 600 pulver) 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Udarbejdelsesdato: 16-11-2007 Udarbejdet den: 16-11-2007 / HBN Erstatter den: 16-03-2007 Anvendelse:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Kræves ikke Anvendelse: Sprøjtetåger kan medføre irritation af åndedrætsorganerne. Kan irritere øjnene og huden.

SIKKERHEDSDATABLAD. Kræves ikke Anvendelse: Sprøjtetåger kan medføre irritation af åndedrætsorganerne. Kan irritere øjnene og huden. 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1/5 PR-nr. Kræves ikke Anvendelse: Brandhæmmende produkt Emballage: Leverandør: TA Consult A/S Niels Andersens Vej 25 2900 hellerup 2. SAMMENSÆTNING/OPLYSNING

Læs mere

TANACO Artikler mod skadedyr og ukrudt

TANACO Artikler mod skadedyr og ukrudt 1. Identifikation af stof/kemisk produkt og af selskab/virksomhed Varenavn: Borup Møbel- og Træbeskytter+ Reg. Nr.: 179-82 Leverandør: Tanaco Danmark A/S, Glentevej 11 DK 6705 Esbjerg Ø, Tlf.: 75 144800

Læs mere