Udgave: 2.0 Antal sider: 16 Revisionsdato IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udgave: 2.0 Antal sider: 16 Revisionsdato IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN"

Transkript

1 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produktidentifikator Handelsnavn : Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anvendelse : Di-/poly-isocyanat-komponent til fremstilling af polyurethaner Nærmere oplysninger om leverandøren : WEVO -CHEMIE GmbH Schönbergstrasse 14 D Ostfildern Kemnat / Tyskland Tel : Fax : Nødtelefon: : #2. FAREIDENTIFIKATION Klassificering af stoffet eller blandingen Forordning (EF) nr. 1272/2008 Akut toksicitet, indånding - kategori 4 (H332) Hudirritation - kategori 2 (H315) Øjenirritation - kategori 2 (H319) Sensibilisering ved indånding - kategori 1 (H334) Hudsensibilisering - kategori 1 (H317) Carcinogenitet - kategori 2 (H351) Specifik målorgan-toksicitet (enkelt eksponering) - kategori 3 (H335) Specifik målorgan-toksicitet (gentagen eksponering) - kategori 2 (H373) Direktiverne 67/548/EØF eller 1999/45/EF Farlig ved indånding Kan give overfølsomhed ved indånding og ved kontakt med huden Irriterer øjnene, åndedrætsorganerne og huden Mulighed for kræftfremkaldende effekt Farlig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indånding Mærkningselementer Farebestemmende komponent(er) for etikettering Forordning (EF) nr. 1272/2008 Fare Side 1

2 #2. FAREIDENTIFIKATION Faresætninger: H315 Forårsager hudirritation H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion. H319 Forårsager alvorlig øjenirritation H332 Farlig ved indånding. H334 Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding. H335 Kan forårsage irritation af luftvejene. H351 Mistænkt for at fremkalde kræft H373 Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering ved indånding. Sikkerhedssætninger: P260 P280 P302 + P352 P304 + P340 P305 + P351 + P338 P308 + P313 Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray Bær beskyttelseshandsker/ øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vedkommende hviler i en stilling, som letter vejrtrækningen VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp Supplerende farlige egenskaber og mærkningselementer: EUH204 Indeholder isocyanater. Kan udløse allergisk reaktion. Direktiverne 67/548/EØF eller 1999/45/EF Mærkning og klassificering efter EU-direktiv for farlige præparater 1999/45/EF og efterfølgende ændringer Xn - Sundhedsskadelig Indeholder: Indeholder isocyanater. Se fabrikantens oplysninger. R-Sætning(er) R20 Farlig ved indånding R36/37/38 Irriterer øjnene, åndedrætsorganerne og huden R42/43 Kan give overfølsomhed ved indånding og ved kontakt med huden R40 Mulighed for kræftfremkaldende effekt R48/20 Farlig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indånding S-sætning(er) S23 Undgå indånding af dampe S24 Undgå kontakt med huden S26 Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes. S36/37 Brug særligt arbejdstøj og egnede beskyttelseshandsker S45 Ved ulykkestilfælde eller ved ildebefindende er omgående lægebehandling nødvendig; vis etiketten, hvis det er muligt Side 2

3 Handelsnavn: #2. FAREIDENTIFIKATION Andre farer Personer med overfølsomme luftveje (f.eks. astma, kronisk bronkitis) må ikke komme i kontakt med produktet. Symptomer i luftvejene kan også optræde nogle timer efter en overeksponering. Støv, dampe og aerosoler er hovedrisikoen for luftvejene #3.. SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Produkttype: Blanding diphenylmethan-diisocyanat, isomere og homologe Farlige komponenter EF-nr. CAS-nr. Koncentration [vægt%]: Oligomer MDI: oligomere reaktionsprodukter af formaldehyd med anilin og phosgen >= 75 - < 100 Farlige komponenter Oligomer MDI: oligomere reaktionsprodukter af formaldehyd med anilin og phosgen Klassificering (67/548/EØF): Carc.Cat.3 R40 Xn R20 R48/20 Xi R36/37/38 R42/43 Klassificering (1272/2008/EF): Acute Tox. 4 indånding H332 Skin Irrit. 2 H315 Eye Irrit. 2 H319 Resp. Sens. 1 H334 Skin Sens. 1 H317 Carc. 2 H351 STOT SE. 3 H335 STOT RE. 2 indånding H FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger Generelle anvisninger: Tag straks kontamineret, gennemvædet tøj og sko af, dekontaminer og bortskaf det/dem. Ved indånding: Bring personen ud i frisk luft og sørg for ro og varme. Ved åndedrætsbesvær er lægehjælp påkrævet. Side 3

4 4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER Ved hudkontakt: I tilfælde af øjenkontakt: Ved indtagelse: Meddelelse til læge: 5. BRANDBEKÆMPELSE Egnede slukningsmidler: U Uegnet slukningsmiddel: Ved kontakt med huden vaskes denne fortrinsvis af med rensemiddel på basis af polyethylenglycol eller renses med masser af varmt vand og sæbe. Konsulter en læge ved hudreaktioner. Hold øjnene åbne og skyl helst med lunkent vand i en tilstrækkelig lang periode (i mindst 10 minutter). Opsøg en øjenlæge. BFå IKKE patienten til at kaste op, lægehjælp er nødvendig. Produktet irriterer luftvejene og kan potentielt udløse sensibiliseringer af hud og luftvejene. Behandling af akut irritation eller bronkial sammentrækning er primært symptomatisk. Afhængigt af eksponeringens omfang og generne kan en længere lægeobservation være nødvendig. carbondioxid (CO2), skum, slukningspulver, ved større brande også vandspray. Kraftig vandstråle l Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen: Ved brand opstår carbonmonoxid, carbondioxid, nitrogenoxider, isocyanatdampe og spor af cyanbrinte (blåsyre). Indånd ikke dampe i tilfælde af brand og/eller eksplosion. Ved brand i nærheden er der risiko for opbygning af tryk og brud på beholder. Afkøl beholdere med vand og hvis muligt, træk dem ud af fareområdet. Anvisninger for brandmandskab: Ved brandbekæmpelse er et luftforsynet åndedrætsværn og en tætsluttende kemidragt påkrævet. Lad ikke kontamineret slukningsvand trænge ned i jord, grundvand eller overfladevand. #6. FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer: Anvend personlige værnemidler (se punkt 8). Sørg for tilstrækkelig lufttilførsel/udluftning. Hold uvedkommende personer borte. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger: Må ikke komme ned i vandløb, spildevand eller jord. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning: Fjernes mekanisk; Dæk resten til med fugtigt, væskebindende materiale (f.eks. savsmuld, kemikaliebinder på basis af calciumsilikathydrat, sand). Opsamles efter ca. 1 time i affaldsemballagen, må ikke lukkes (CO2- udvikling!). Hold produktet fugtigt og lad det stå på et sikret sted i det fri i flere dage. Lækageområdet kan dekontamineres med følgende anbefalede dekontamineringsmiddel Dekontamineringsmiddel 1: 8-10 % natriumcarbonat og 2 % vandig flydende sæbe Side 4

5 #6. FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD Dekontamineringsmiddel 2: Flydende sæbe/sæbespåner (kaliumsæbe med ~15 % anionisk tensid): 20 ml; Vand: 700 ml; Polyethylenglycol (PEG 400): 350 ml Henvisning til andre punkter: Angående yderligere bortskaffelse se punkt 13. #7. HÅNDTERING OG OPBEVARING Forholdsregler for sikker håndtering: Hvis et bilag i henhold til Forordning (EF) Nr. 1907/2006 er vedhæftet til dette sikkerhedsdatablad, er de generelle anvendelsesbetingelser for de tilsvarende eksponeringsscenarier nærmere specificeret heri. Sørg for tilstrækkelig ventilation og/eller udsugning i arbejdsrum. På arbejdspladser eller anlægsdele, hvor der kan opstå isocyanat-aerosoler og/eller -dampe i høje koncentrationer (f.eks. ved trykaflastning, udluftning af forme, gennemblæsning af blandingshoveder med trykluft), skal en overskridelse af de arbejdshygiejniske grænseværdier forhindres med luftudsugning. Luften skal bevæges væk fra personerne. Anlæggenes effektivitet skal kontrolleres i regelmæssige intervaller. De i punkt 8 nævnte grænseværdier for luft skal overvåges. De personlige værnemidler, som er beskrevet i punkt 8, skal overholdes. Undgå enhver kontakt med hud og øjne samt indånding af dampene. Skal holdes borte fra nærings- og nydelsesmidler. Vask hænder før pauser og efter arbejdet og benyt en hudbeskyttende salve. Opbevar arbejdstøjet separat. Forurenet tøj tages straks af. Dekontaminer, destruer og bortskaf forurenet beskyttelsestøj (se punkt 13). Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed: Emballagen skal holdes tæt lukket og opbevares tørt. Yderligere henvisninger om opbevaringsbetingelserne, som skal overholdes af hensyn til kvalitetssikringen, fremgår af vores tekniske produktinformation Anbefaling - Optimal opbevaringstemperatur: 15 C bis 25 C #8. EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER Hvis et bilag i henhold til Forordning (EF) Nr. 1907/2006 er vedhæftet til dette sikkerhedsdatablad, er de generelle risikohåndteringsforanstaltninger for de tilsvarende eksponeringsscenarier nærmere specificeret heri. Kontrolparametre Indholdsstoffer med arbejdshygiejniske grænseværdier Stoffer CAS-nr. Basis Type Værdi Loftv ærdi diphenylmethan-4,4' GV (DK) GV 0,005 ppm diisocyanat 0,05 mg/m³ Bemærkninge Diphenylmethandiisocyanat, isomere og homologe GV (DK) GV 0,005 ppm 0,05 mg/m³ Side 5

6 #8. EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER Produktet kan indeholde spor af phenylisocyanat Afledt nuleffektniveau (DNEL) eller Afledt minimumseffektniveau (DMEL): Værditype Eksponeringsv Sundhedsmæssig Værdi ej e følger Arbejdstager (kortvarig) DNEL gennem huden systemiske virkninger 50 mg/kg kropsvægt/dag DNEL indånding systemiske 0,1 mg/m³ luft virkninger DNEL gennem huden lokal virkning 28,7 mg/cm² DNEL indånding lokal virkning 0,1 mg/m³ luft Arbejdstager (langvarig)) DNEL gennem huden systemiske virkninger Det er ikke muligt at foretage en kvantitativ risikovurdering DNEL indånding systemiske virkninger 0,5 mg/m³ luft DNEL gennem huden lokal virkning Det er ikke muligt at foretage en kvantitativ risikovurdering DNEL indånding lokal virkning 0,5 mg/m³ luft Beregnet nuleffektkoncentration (PNEC): Område Værdi Ferskvand > 1 mg/l Havvand > 0,1 mg/l Sediment Ikke relevant Jord > 1 mg/kg tørvægt Rensningsanlæg > 1 mg/l Oral Ikke relevant Eksponeringskontrol Åndedrætsværn: Ved ikke tilstrækkeligt ventilerede arbejdspladser og ved sprøjteforarbejdning er åndedrætsværn påkrævet. Anbefalinger vedrørende åndedrætsværn findes i de enkelte eksponeringsscenarier i bilaget. Håndværn: Egnede materialer til beskyttelseshandsker; EN 374: Polychloropren - CR: Tykkelse >=0,50 mm; gennemtrængningstid >= 480 min. Nitrilkautschuk - NBR: Tykkelse >=0,35 mm; gennemtrængningstid >= 480 min. Butylkautschuk - IIR: Tykkelse >=0,50 mm; gennemtrængningstid >= 480 min. Flourkautschuk - FKM: Tykkelse >=0,40 mm; gennemtrængningstid >= 480 min. Anbefaling: Bortskaf kontaminerede handsker Side 6

7 #8. EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER Beskyttelse af øjne: Brug beskyttelsesbriller/ansigtsskærm under arbejdet. Beskyttelse af hud og krop: Brug særligt arbejdstøj Personlige værnemidler for omgangen med frisk fremstillede PUR-formdele: se kapitel 16 #9.. FYSISK-KEMISKE EGENSKABER Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber Udseende : væske Farve : brun Lugt : jordagtig, muggen Kogepunkt/Kogepunktsinter : > 300 C ved hpa DIN val Massefylde : 1,20 1,24 g/cm³ ved 22 C Viskositet : mpa.s ved 25 C Flammepunkt : 217 C DIN EN Antændelsestemperatur : > 600 C DIN Damptryk : < 0,0009 Pa ved 20 C 0,00016 hpa ved 50 C Eksplosive egenskaber : Ikke fastsat Blandbar med vand : ikke blandbar ved 15 C 10. STABILITET OG REAKTIVITET Kemisk stabilitet: Risiko for farlige reaktioner: Farlige nedbrydningsprodukter: Fra ca. 200 C polymerisation, CO2-fraspaltning Eksoterm reaktion med aminer og alkoholer; udvikler CO2 med vand, opbygning af tryk i lukkede beholdere; risiko for brud på beholder Ingen farlige nedbrydningsprodukter ved korrekt opbevaring og håndtering. #11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER Der foreligger ingen toksikologiske undersøgelser af produktet I det følgende findes de toksikologiske data, der står os til rådighed for komponenterne. Akut toksicitet, oral Stoffer LD 50 Arter Metode Oligomer MDI: oligomere > rotte, OECD test guideline 401 Toksikologiske reaktionsprodukter af mg/kg hanner/ undersøgelser af et formaldehyd med anilin og hunner sammenligneligt produkt. phosgen Side 7

8 #11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER Akut toksicitet, gennem huden: Stoffer LD 50 Arter Metode Oligomer MDI: oligomere reaktionsprodukter af formaldehyd med anilin og phosgen > mg/kg kanin, hanner/ hunner OECD TG 402 Undersøgelser af et sammenligneligt produkt. Akut toksicitet, indånding Stoffer LD 50 Arter Testatmosfære Metode Oligomer MDI: oligomere 0,31 mg/l, rotte, støv/tåge OECD TG 403 reaktionsprodukter af 4h hanner/ formaldehyd med anilin og hunner phosgen Toksikologiske undersøgelser af et sammenligneligt produkt. Stoffet er testet i en form (dvs. speciel partikelstørrelsesfordeling), som er forskellig fra de former, hvori stoffet markedsføres, og hvori det kan forventes at blive brugt. Derfor er en modificeret klassificering for akut inhaleringstoksicitet berettiget. Vurdering: Farlig ved indånding Primær irritationsvirkning på huden: Stoffer Arter Resultat: Klassificering Metode Oligomer MDI: oligomere kanin svagt - OECD TG 404 Toksikologiske reaktionsprodukter af irriterende undersøgelser af et formaldehyd med anilin og sammenligneligt phosgen produkt Primær irritationsvirkning af slimhinder: Stoffer Arter Resultat: Klassificering Metode Oligomer MDI: oligomere kanin ikke - OECD TG 405 Toksikologiske reaktionsprodukter af irriterende undersøgelser af et formaldehyd med anilin og sammenligneligt phosgen produkt Sensibilisering Oligomeres MDI: oligomere Reaktionsprodukte von Formaldehyd mit Anilin und Phosgen Arter Resultat: Klassificering Metode Hudsensibilisering efter Magnusson/Kligmann (maksimeringstest): Respiratorisk sensibilisering marsvin negativ Medfører ikke hudsensibiliseri ng rotte positiv Kan give overfølsomhed ved indånding. OECD TG 406 Toksikologiske undersøgelser af et sammenligneligt produkt - Toksikologiske undersøgelser af et sammenligneligt produkt Side 8

9 #11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER Subakut, subkronisk og længerevarende toksicitet:: NOAEL : 0,2 mg/m³ LOAEL : 1 mg/m³ Applikationsvej: indånding rotte, hanner/hunner Dosisniveauer: 0 0,2 1 6 mg/m³ 2 a Behandlingshyppighed: 6 timer per dag, 5 dage om ugen Målorganer: Lunger, Næseslimhinde Test-emne: som aerosol Metode: OECD TG 453 Undersøgelsesresultater: Irritation af næsehuler og lunger Undersøgelser af et sammenligneligt produkt Kræftfremkaldende egenskaber rotte, hanner/hunner Dosisniveauer: 0 0,2 1 6 mg/m³ Applikationsvej: indånding Test-emne: som aerosol 2 a Behandlingshyppighed: 6 timer/dag, 5 dage/uge Metode: OECD Prüfrichtlinie 453 Forekomst af tumorer i højeste dosisgruppe. Reproduktionstoxizität/Fertilität: Ingen forhåndenværende data. Reproduktionstoksicitet/Fosterbeskadigelse: NOAEL (teratogenicitet): 12 mg/m³ NOAEL (maternal) : 4 mg/m³ NOAEL (udviklingstoksicitet) : 4 mg/m³ Arter rotte, hunner Applikationsvej: indånding Dosisniveauer: mg/m³ Behandlingshyppighed: 6 timer/dag (eksponeringsvarighed: 10 dage (dag 6 15 efter parring)) Forsøgsvarighed 20 d Test-emne: som aerosol Metode: OECD Prüfrichtlinie 414 Viste ingen teratogenvirkning ved dyreforsøg. Undersøgelser af et sammenligneligt produkt Side 9

10 #11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER Genotoksicitet in vitro: Testtype: Salmonella/mikrosom test (Ames test) Testsystem: Salmonella typhimurium Metabolisk aktivering: med/uden Resultat: negativ Metode: OECD TG 471 Toksikologiske undersøgelser af et sammenligneligt produkt. Genotoksicitet in vivo:: Testtype: Micronucleus-Test rotte, hanner Applikationsvej: Inhalativ (eksponeringsvarighed: 3x1 t/dag i 3 uger) Resultat: negativ Metode: OECD TG 474 Toksikologiske undersøgelser af et sammenligneligt produkt. STOT-bedømmelse engangseksponering Eksponeringsvej: indånding Målorganer: Luftveje Kan forårsage irritation af luftvejene. STOT-bedømmelse gentagen eksponering: Eksponeringsvej: indånding Målorganer: Luftveje Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering. Aspirationstoksicitet: Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldte. Side 10

11 #11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER CMR-vurdering: Kræftfremkaldende egenskaber: Kan formodentligt forårsage kræft ved inhalering (Carc. 2). Mutagenicitet: In vitro- og in vivo-tests viste ingen mutagene virkninger. Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldte. Fosterbeskadigelse: Viste ingen teratogenvirkning ved dyreforsøg. Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldte. Reproduktionstoksicitet/Fertilitet: Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldte. Toksikologisk vurdering: Akutte virkninger: Farlig ved indånding. Produktet medfører irritation af øjne, hud og slimhinder. Sensibilisering: Kan give overfølsomhed ved indånding og ved kontakt med huden. Yderligere informationer: Særlige egenskaber/virkninger: Ved overeksponering er der risiko for en koncentrationsafhængig irritationsvirkning på øjne, næse, svælg og luftveje. Forsinket optræden af generne og udvikling af overfølsomhed (åndedrætsbesvær, hoste, astma) er mulig. Hos overfølsomme personer kan der udløses reaktioner ved minimale isocyanatkoncentrationer, også ved koncentrationer under grænseværdien. Ved længere kontakt med huden er garve- og irritationspåvirkninger mulige. #12. MILJØOPLYSNINGER Der foreligger ingen økotoksikologiske undersøgelser af produktet. Må ikke komme ned i vandløb, spildevand eller jord. I det følgende findes de økotoksikologiske data, der står os til rådighed for komponenterne. Toksicitet Akut fisketoksicitet: LC50: > mg/l Testtype: Akut fisketoksicitet Danio rerio (zebra fisk) 96 h Metode: OECD TG 203 Akut dafnietoksicitet: EC50: > mg/l Testtype: Statisk test Daphnia magna (vandloppe) 24 h Metode: OECD TG 202 Side 11

12 #12. MILJØOPLYSNINGER Kronisk dafnietoksicitet NOEC (formering) > 10 mg/l Daphnia magna (vandloppe) 21 d Metode: OECD TG 202 Akut algetoksicitet ErC50: > mg/l Testtype: Væksthæmmer Scenedesmus subspicatus 72 h Metode: OECD TG 201 Akut bakterietoksicitet EC50: > 100 mg/l Testtype: Vejrtrækningshæmmende Aktivslam 3 h Metode: OECD TG 209 Toksicitet for jordbundsorganismer NOEC (dødelighed): > mg/kg Eisenia fetida (regnorme) 14 d Metode: OECD TG 207 Toksicitet for terrestriske planter NOEC (Fremkomst af > mg/kg kimplanter) Avena sativa (havre) 14 d Metode: OECD TG 208 Side 12

13 #12. MILJØOPLYSNINGER NOEC (Vækstrate): > mg/kg Avena sativa (havre) 14 d Metode: OECD TG 208 NOEC (Fremkomst af > mg/kg kimplanter): lactuca sativa (salat) 14 d Metode: OECD TG 208 NOEC (Wachstumsrate): > mg/kg lactuca sativa (salat) 14 d Metode: OECD TG 208 Økotoksikologisk vurdering: Akut toksicitet for vandmiljøet: Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldte. Kronisk toksicitet for vandmiljøet.: Der er ingen evidens for kronisk akvatisk toksicitet. Toxicitets data for jord: Forventes ikke at adsorberes på jordpartikler. Stoffet skal klassificeres som værende ikke-kritisk for jordorganismer. Påvirkning af spildevandsbehandling: I biologiske vandrensningsanlæg er der på grund af den minimale bakterietoksicitet ingen risiko for en reduktion af rensningseffekten. Persistens og nedbrydelighed Biologisk nedbrydning: Bionedbrydning: 0 %, 28 d, dvs. ikke potentielt nedbrydelig Metode: OECD TG 302 C Stabilitet i vand: Testtype: Hydrolyse Halveringstid: 20 h ved 25 C Stoffet hydrolyserer hurtigt i vand. Bioakkumuleringspotentiale Bioakkumulering: Biokoncentrationsfaktor (BCF),: 200 Cyprinus carpio (Karpe) 28 d Koncentration: 0,00008 mg/l Metode: OECD TG 305 E Der forventes ingen ophobning i vandorganismer. Side 13

14 #12. MILJØOPLYSNINGER Mobilitet i jord Spredning til forskellige miljøer: Adsorption/jord ikke anvendelig Fordeling i miljøet: ingen data tilgængelige Resultater af PBT- og vpvb-vurdering Dette stof opfylder ikke kriterierne for klassificering som PBT eller vpvb. Yderligere oplysninger om økotoksikologi: Isocyanat reagerer med vand på grænsefladen og danner kuldioxid og et fast, uopløseligt reaktionsprodukt med højt smeltepunkt (polyurinstof). Denne reaktion fremskyndes kraftigt af tensider (f.eks. flydende sæber) eller vandopløselige opløsningsmidler. Polycarbamid er efter de hidtidige erfaringer inert og kan ikke nedbrydes FORHOLD VEDRØRENDE BORTSKAFFELSE Bortskaffelse under hensyntagen til alle gældende internationale, nationale og lokale love, forordninger og vedtægter. Ved bortskaffelse inden for EU skal den gyldige affaldsnøgle ifølge det europæiske affaldskatalog (EAK) anvendes. Metoder til affaldsbehandling Emballager skal direkte efter den sidste produktudtagning tømmes fuldstændigt (dråbefri, drysfri eller spartelren). Når produktresterne på beholderens vægge er uskadeliggjort, skal produkt- og faremærkningen gøres ugyldig. Disse emballager kan emballagespecifikt afleveres til genbrug på indsamlingsstederne for den kemiske industris eksisterende retursystemer. Genbrug skal ske i henhold til den nationale lovgivning og miljøbeskyttelsesbestemmelserne. Må ikke udledes i spildevandet. 14. TRANSPORTOPLYSNINGER ADR/RID : ADN: IATA: IMDG: Særlige forsigtighedsregler for brugeren: Ikke farligt gods Ikke farligt gods Ikke farligt gods Ikke farligt gods Ikke farligt transportgods.beskyttes mod fugt. Undgå varme over +50 C. Kuldebeskyttelse fra 0 C. Må ikke opbevares sammen med nærings- og nydelsesmidler samt syrer og alkalier Side 14

15 15. OPLYSNINGER OM REGULERING Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø Kandidatlisten til godkendelse av særligt problematiske stoffer (SVHC-stoffer): Dette produkt indeholder ingen særligt problematiske stoffer (Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Artikel 57). Vandforureningsklasse (Tyskland): 1 let vandforurenende Alle eksisterende nationale forordninger om omgangen med isocyanater skal overholdes. Unge under 18 år må som regel ikke arbejde med dette produkt, j.f. bekendtgørelsen om unges arbejde. Må ikke bruges til sprøjtning uden for lukkede systemer. Brugeren skal have gennemgået den særlige uddannelse, der er godkendt af Arbejdstilsynet for arbejde med polyurethan- eller epoxyprodukter. AT-vejledning C.0.1, august 2007: Grænseværdier for stoffer og materialer. Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 514, 17. maj 2011om unges arbejde. 16. ANDRE OPLYSNINGER Den fulde ordlyd af de faresætninger, der er nævnt i punkt 2 og 3 iht. CLP-klassificeringen (1272/2008/EF). H315 H317 H319 H332 H334 H335 H351 H373 Forårsager hudirritation. Kan forårsage allergisk hudreaktion Forårsager alvorlig øjenirritation Farlig ved indånding Kan forårsage allergi-eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding Kan forårsage irritation af luftvejene. Mistænkt for at fremkalde kræft. Kan forårsage organskader (åndedrætsorgan) ved længerevarende eller gentagen eksponering ved indånding. Den fulde ordlyd af de R-sætninger, der er nævnt i punkt 2 og 3 iht. EU-klassificeringen (67/548/EØF; 1999/45/EF). R 20 R 36/37/38 R 40 R 42/43 R 48/20 Farlig ved indånding Irriterer øjnene, åndedrætsorganerne og huden Kan give overfølsomhed ved indånding og ved kontakt med huden Mulighed for kræftfremkaldende effekt Farlig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indånding ISOPA-retningslinjer for sikker læsning/aflæsning, transport og opbevaring af TDI og MDI. ISOPAbestillingsnummer: PSC-0005-GUIDL-D Side 15

16 16. ANDRE OPLYSNINGER Personlige værnemidler for omgangen med frisk fremstillede PUR-formdele: Afhængig af produktionsparametrene kan eventuelle utildækkede overflader på nystøbte polyurethandele, hvor dette råstof er anvendt, indeholde spor af stoffer (f.eks. udgangs- og følgeprodukter, katalysatorer, slipmidler) med farlige egenskaber. Hudkontakt med disse stofspor bør undgås. Derfor skal der under afformning eller anden håndtering af nystøbte dele anvendes beskyttelseshandsker, som er testet i henhold til DIN-EN 374 (f.eks. nitrilgummi >= 1,3 mm tykke, gennembrydningstid >= 480 min. eller i henhold til handskeproducentens anbefalinger tyndere handsker, som i overensstemmelse med gennembrydningstiden skal udskiftes hyppigere). Afhængig af formuleringen og forarbejdningsbetingelserne kan kravene afvige fra håndtering af rene stoffer. Der skal anvendes lukket beskyttelsestøj til beskyttelse af andre områder af huden. # Data ændret ift. tidligere version Med de forestående angivelser, som svarer til vores nuværende viden og erfaringer, beskrives vores produkt med henblik på eventuelle sikkerhedskrav og til mærkningen iht. gyldig lovgivning. Der er dog dermed ikke forbundet en egenskabsgaranti. De produktdata, som er vigtige for forarbejdningen, skal tages fra det tekniske datablad og specifikationerne. De deri foretagne angivelser gælder kun det betegnede produkt. Hvis dette produkt anvendes sammen med andre materialer eller i en forarbejdningsproces, passer disse angivelser ikke. Side 16

Gyldig fra: 31.05.2011 Antal sider: 11 Erstatter udgave fra 16.03.2009 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

Gyldig fra: 31.05.2011 Antal sider: 11 Erstatter udgave fra 16.03.2009 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Handelsnavn Anvendelse Firma Telefon Faxnummer e-mail Nødnummer Di-/poly-isocyanat-komponent til fremstilling af polyurethaner WEVO

Læs mere

Udgave: 2.0 Antal sider: 23 Revisionsdato IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

Udgave: 2.0 Antal sider: 23 Revisionsdato IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produktidentifikator Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anvendelse : Di-/poly-isocyanat-komponent

Læs mere

Gyldig fra: Antal sider: 10 Erstatter udgave fra IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

Gyldig fra: Antal sider: 10 Erstatter udgave fra IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Gyldig fra 31.05.2011 Antal sider 10 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Handelsnavn Anvendelse Firma Telefon Faxnummer e-mail Nødnummer WEVO HÄRTER 300 Di-/poly-isocyanat-komponent

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til EU forordning nr. 1907/2006

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til EU forordning nr. 1907/2006 112000015446 1.IDENTIFIKATION AF STOF/KEMISK PRODUKT OG AF SELSKAB/VIRKSOMHED Produkt information Handelsnavn : Brug : Di-/poly-isocyanat-komponent til fremstilling af polyurethaner Registreringsnummer

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Fluoride Standard 1mg/l_1010382

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Fluoride Standard 1mg/l_1010382 Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly)

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly) Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 72301/305 PR-nr.: 934541 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. 26084-50 24 Broth Plastic Ampules

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. 26084-50 24 Broth Plastic Ampules Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. S21M007 KS160-30 Saturated Solution of K2SO4

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. S21M007 KS160-30 Saturated Solution of K2SO4 Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 01/12/2014 Version: 5 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 28/05/2014 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Buffer Redox 220/185mV_791453-506244-506245

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Buffer Redox 220/185mV_791453-506244-506245 Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Andre handelsnavn 506244; 506245 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Punkt 2: Fareidentifikation

SIKKERHEDSDATABLAD. Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Punkt 2: Fareidentifikation Side: 1 Kompileringsdato: 07/10/2013 Revision: 25/04/2015 Version: 2 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: 11000

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til EU-direktiv 1907/2006. Diamond White. Side 1 af Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden:

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til EU-direktiv 1907/2006. Diamond White. Side 1 af Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Udstedelsesdato: 24.11.2005 Revisionsdato: 28.07.2011 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: PR-nr.: - Relevante identificerede anvendelser for produktet

Læs mere

BARDAHL AUTO SHAMPOO

BARDAHL AUTO SHAMPOO Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 61500 PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 07/10/2013 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: 65101 Synonymer: MICRA 1.2.

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 15/10/2012 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: 5798 Synonymer: OTHER PRODUCT

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Radiator Stop Leak

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Radiator Stop Leak Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 10/05/2013 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Synonymer: TAKE OFF 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Udarbejdet: 11122015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes 7102 Side: 1 Kompileringsdato: 21/06/2011 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: GMWF4019/20 1.2. Relevante

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EEC

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EEC 1. Identifikation af produktet og virksomheden HANDELSNAVN: HYLOGLUE sekundklæbere Type 310 vare nr. 16124 METHYL - baserede Type M vare nr. 16142 Anvendelse: Hurtigtvirkende en-komponent klæbestoffer

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 2 Fareidentifikation

SIKKERHEDSDATABLAD. 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 2 Fareidentifikation SIKKERHEDSDATABLAD 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: Xerox Wide Format IJP 2000 System Inks Datablad nummer: 3-3034 1. 0. 0 Produktkode:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Frugtfluefælde 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 12/08/2014 Revision: 05/02/2016 Version: 3 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

Tlf.: +45 2810 7874 email: michael@hygienevision.com. 1.4 Nødtelefon: Giftcentralen kan kontaktes på tlf. 35 316 060 / 82 121 212.

Tlf.: +45 2810 7874 email: michael@hygienevision.com. 1.4 Nødtelefon: Giftcentralen kan kontaktes på tlf. 35 316 060 / 82 121 212. Udstedelsesdato: November 2013 Revisionsdato: November 2013 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: 1.1 Produktidentifikator: Handelsnavn: PR-nr.: Synonymer: Ikke anmeldepligtig.

Læs mere

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Udarbejdet: 05052015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

LINOLIEFERNIS M/TØRRELSE

LINOLIEFERNIS M/TØRRELSE Udstedelsesdato: 30.08.2007 Revisionsdato: 28.04.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Linoliefernis m/tørrelse PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Lactoval Liquid Energidrik til nykælvere

Sikkerhedsdatablad. Lactoval Liquid Energidrik til nykælvere PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 14/08/2014 Revision: 01/02/2016 Version: 2 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. LCX 057 ECO Leitfähigkeitsstandard/Conductivity Standard 12.

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. LCX 057 ECO Leitfähigkeitsstandard/Conductivity Standard 12. Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Cartechnic Bremsflüssigkeit Super DOT 4 Plus

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Cartechnic Bremsflüssigkeit Super DOT 4 Plus Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

203271 - BIOdrain (20 ltr.) Biologisk afløbsrenser. Tlf.: +45 2810 7874 email: michael@hygienevision.com

203271 - BIOdrain (20 ltr.) Biologisk afløbsrenser. Tlf.: +45 2810 7874 email: michael@hygienevision.com Udstedelsesdato: November 2013 Revisionsdato: November 2013 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: 1.1 Produktidentifikator: Handelsnavn: PR-nr.: Synonymer: Ikke anmeldepligtig.

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Hand Cleaning Cream

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Hand Cleaning Cream Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 112 BRANDSLUKKER

SIKKERHEDSDATABLAD 112 BRANDSLUKKER 112 BRANDSLUKKER Side 1 af 6 SIKKERHEDSDATABLAD 112 BRANDSLUKKER PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Udgivet dato 15.03.2013 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Tanaco udvanding mod myrer Xtra Produkt nr. - REACH registreringsnummer Ikke anvendelig

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. 2962266 Puder med nµringsbuffer til respirometrisk biokemisk iltforbrug

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. 2962266 Puder med nµringsbuffer til respirometrisk biokemisk iltforbrug Side 1 af 7 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Punkt 2: Fareidentifikation

SIKKERHEDSDATABLAD. Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Punkt 2: Fareidentifikation Side: 1 Kompileringsdato: 12/12/2013 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: RRFF4000 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/ Natriumchlorid standardopløsning 180 ± 10 µs/cm, 85.

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/ Natriumchlorid standardopløsning 180 ± 10 µs/cm, 85. Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 BCZ021. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 BCZ021. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Trykt dato: 14.12.2012 Katalog-nr.: Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes iht. EU forordning nr. 453/2010 Side: 1 Kompileringsdato: 04.07.2011 Revision: 16.11.2012 Version: 3 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 Side 1/5 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. PSI Catalyst

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. PSI Catalyst Side 1 af 6 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Udgave 1.1 Trykdato Revisionsdato IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

Udgave 1.1 Trykdato Revisionsdato IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produkt information Handelsnavn : Produkt kode : 2199624 Anvendelse : til landbrug Leverandør : Brenntag Nordic A/S Strandvejen

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Produktet er ikke klassificeret i overensstemmelse med CLP. Produktet er ikke underlagt et mærkningssystem.

SIKKERHEDSDATABLAD. Produktet er ikke klassificeret i overensstemmelse med CLP. Produktet er ikke underlagt et mærkningssystem. RS CLP/GHS revision date 01/12/15 8 v1.0 RS -, - Side: 1 Kompileringsdato: 14/10/2015 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Elektrolyte CLO 1_1035191

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Elektrolyte CLO 1_1035191 Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. EXXO 47 - Multi Purpose Grease

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. EXXO 47 - Multi Purpose Grease Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Tlf.: +45 2810 7874 email: michael@hygienevision.com. 1.4 Nødtelefon: Giftcentralen kan kontaktes på tlf. 35 316 060 / 82 121 212.

Tlf.: +45 2810 7874 email: michael@hygienevision.com. 1.4 Nødtelefon: Giftcentralen kan kontaktes på tlf. 35 316 060 / 82 121 212. Udstedelsesdato: December 2013 Revisionsdato: December 2013 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: 1.1 Produktidentifikator: Handelsnavn: PR-nr.: Synonymer: BIO Urinal tablet

Læs mere

GEVINDOL 51. Stoffer: Farlig komponent CAS nr. EINECS nr. Vægt % Symbol(er) R-sætninger CLP-klassifikation Restolier (råolie),

GEVINDOL 51. Stoffer: Farlig komponent CAS nr. EINECS nr. Vægt % Symbol(er) R-sætninger CLP-klassifikation Restolier (råolie), Udstedelsesdato: 30.10.2007 Revisionsdato: 23.10.2011 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: PR-nr.: 365289 Relevante identificerede anvendelser for produktet

Læs mere

StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk

StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk 12475 StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk Indånding Deb Extra Soft Lotion Wash Mindre sandsynlig eksponeringsvej, da produktet ikke indeholder flygtige

Læs mere

BARDAHL LÆKAGE SØGER

BARDAHL LÆKAGE SØGER Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 72405 PR-nr.: 934568 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 06/06/2013 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: 62502 Synonymer: MULTIGEL

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 01/09/2011 Version: 3 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 18/03/2015 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: CAS-nummer: 26183-52-8 EINECS-nummer: Polymer

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 15/05/2015 Revision: 03/02/2016 Version: 7 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.0

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.0 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 02032015 SDS version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Prnr.: Ikke anmeldelsespligtig Handelsnavn:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Sun Eco Color Sensitive

SIKKERHEDSDATABLAD Sun Eco Color Sensitive Sun Eco Color Sensitive Side 1 af 6 SIKKERHEDSDATABLAD Sun Eco Color Sensitive PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Udgivet dato 20.03.2013 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

Universal rengøringsmiddel. Tlf.:

Universal rengøringsmiddel. Tlf.: Udstedelsesdato: November 2013 Revisionsdato: November 2013 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: 1.1 Produktidentifikator: Handelsnavn: PR-nr.: Synonymer: Ikke anmeldepligtig.

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Udarbejdet: 12012015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/ A-1 Medium MPN Tubes

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/ A-1 Medium MPN Tubes Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 03/10/2014 Revision: 05/02/2016 Version: 7 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Färgflingor. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator

SIKKERHEDSDATABLAD. Färgflingor. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Synonymer Colour flakes 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

RODALON INDE / KRT 8 X 1 L (DETAIL)

RODALON INDE / KRT 8 X 1 L (DETAIL) 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produkt information Handelsnavn : Produkt kode : 192525 Anvendelse : Desinfektionsmiddel Leverandør : Brenntag Nordic A/S Borupvang

Læs mere

Stalosan F 2014-10-01 SIKKERHEDSDATABLAD. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden

Stalosan F 2014-10-01 SIKKERHEDSDATABLAD. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden SIKKERHEDSDATABLAD 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden 1.1. Produktidentifikator Stalosan F 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER SYNTHV 0W30 Udarbejdet: 02022015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: Varenummer: SYNTHV 0W30 ARD010044 1.2 Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Punkt 2: Fareidentifikation

SIKKERHEDSDATABLAD. Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Punkt 2: Fareidentifikation Side: 1 Kompileringsdato: 01/12/2014 Revision: 05/02/2016 Version: 6 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes iht. EU forordning nr. 1907/2006 Side: 1 Kompileringsdato: 18.02.2011 Revision: 08.10.2015 Version: 6.1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/7 Erstatter dato: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/7 Erstatter dato: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1/7 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Urea Solution 32,5% 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt

Læs mere

IDUSCRUB DESINFEKTIONSSERVIET / KS

IDUSCRUB DESINFEKTIONSSERVIET / KS 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produkt information Handelsnavn : Anvendelse : Desinfektionsmiddel Leverandør : Brenntag Nordic A/S Borupvang 5 B DK 2750 Ballerup

Læs mere

HYOFER H2O FE / TRL 200 L

HYOFER H2O FE / TRL 200 L 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produkt information Handelsnavn : Produkt kode : 2111055 Anvendelse : foderadditiv Leverandør : Brenntag Nordic A/S Borupvang

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Trælim PU Lys 421. 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden. 2. Fareidentifikation:

SIKKERHEDSDATABLAD. Trælim PU Lys 421. 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden. 2. Fareidentifikation: Trælim PU Lys 421 DK - Side 1/4 SIKKERHEDSDATABLAD 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden Produkt: Trælim PU Lys 421 Varetype: 1-komponent fugthærdende polyurethanlim.

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Buffer KCl 3molar AgCl_791446-791442-505534-505532

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Buffer KCl 3molar AgCl_791446-791442-505534-505532 Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Andre handelsnavn : 791442; 505534; 505532 1.2. Relevante identificerede anvendelser for

Læs mere

AFSNIT 1: IDENTIFIKATION AF DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN

AFSNIT 1: IDENTIFIKATION AF DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN Sikkerhedsdatablad AFSNIT 1: IDENTIFIKATION AF DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator TourTurf TAG - Green and Fairway er et 100 % organisk jordforbedringsmiddel og

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Dulcoflex Silicone Grease_1037255-1037256

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Dulcoflex Silicone Grease_1037255-1037256 Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Varenummer: 03-910 815, 911 161, 911 160. Produktregistreringsnummer: 1915131. Dato: 31. 07. 2006. Rev. dato: 13. 12. 2006.

SIKKERHEDSDATABLAD. Varenummer: 03-910 815, 911 161, 911 160. Produktregistreringsnummer: 1915131. Dato: 31. 07. 2006. Rev. dato: 13. 12. 2006. SIKKERHEDSDATABLAD Produktnavn: Eksklusiv Glansshampoo. Varenummer: 03-910 815, 911 161, 911 160. Produktregistreringsnummer: 1915131. Anvendelse: Skumrens til biler. Dato: 31. 07. 2006. Rev. dato: 13.

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Electrolyte CBR_1038017-1038018

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Electrolyte CBR_1038017-1038018 Side 1 af 6 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Udgave 3.0 Revisionsdato 30.03.2015 Trykdato 14.08.2015. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

Udgave 3.0 Revisionsdato 30.03.2015 Trykdato 14.08.2015. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn : TEMACOLRO W BH9 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 28-04-2014 SDS version: 1.1

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 28-04-2014 SDS version: 1.1 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 28042014 SDS version: 1.1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Prnr.: Handelsnavn: Dem. Vand Produkt nr.:

Læs mere

DE-NO-DK KIILTO VISIONOIL

DE-NO-DK KIILTO VISIONOIL SIKKERHEDSDATABLAD Side 1 / 5 AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/ VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator 1.1.1 Handelsnavn 1.1.2 Produkt kode 63195 1.2 Relevante identificerede

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Udarbejdet: 05092015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser Fodervare

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser Fodervare SIKKERHEDSDATABLAD I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 Udgave 1.0 Revisionsdato 09.11.2015 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET OG AF SELSKABET 1.1. Produktidentifikatorer Produktnavn Natriumsulfat Stofnavn

Læs mere

Sikkerhedsdatablad (leverandørbrugsanvisning) Danitron 5 SC Udgave 14.11.2012 side 1 af 5

Sikkerhedsdatablad (leverandørbrugsanvisning) Danitron 5 SC Udgave 14.11.2012 side 1 af 5 Udgave 14.11.2012 side 1 af 5 1. Identifikation af blandingen og af virksomhed: 1.1 Handelsnavn: 1.2 Produkttype: Bekæmpelsesmiddel / Insektmiddel. Miljøstyrelsens reg. nr.: 509-5. Suspensionskoncentrat.

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Copper Paste

SIKKERHEDSDATABLAD Copper Paste Revision 01/07/2013 Revision 3 Erstatter dato 04/08/2011 SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produktnr. 12005/12050,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.2

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.2 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 02112016 SDS version: 1.2 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Dem. Vand Produkt nr.: 1010.001/005/030

Læs mere

BARDAHL SUPERLIM. Side 1 af 5

BARDAHL SUPERLIM. Side 1 af 5 Udfærdigelsesdato: 27.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 98001 PR-nr.: Under anmeldelse Relevante identificerede

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 19-12-2014 Version: PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Pipe Clean 12 Relevante identificerede

Læs mere

ASPEN BIO CHAIN OIL SIKKERHEDSDATABLAD

ASPEN BIO CHAIN OIL SIKKERHEDSDATABLAD SIKKERHEDSDATABLAD 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden 1.1. Produktidentifikator Aspen Bio Chain oil 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. OptiClean Ultimate RS

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. OptiClean Ultimate RS Side 1 af 6 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD CMT

SIKKERHEDSDATABLAD CMT PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad FREJA VÄGGFÄRG

Sikkerhedsdatablad FREJA VÄGGFÄRG Sikkerhedsdatablad PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn : 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes SIKKERHEDSDATABLAD iht. EU forordning nr. 1907/2006 Side: 1 Kompileringsdato: 18.02.2011 Revision: 15.03.2013 Version: 4 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1.

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Punkt 2: Fareidentifikation

SIKKERHEDSDATABLAD. Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Punkt 2: Fareidentifikation Side: 1 Kompileringsdato: 05/09/2008 Revision: 19/08/2011 Version: 2 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: 6014

Læs mere

Arbejdspladsbrugsanvisning

Arbejdspladsbrugsanvisning PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Udfærdiget af: lepd Udarbejdelsesdato: 10-06-2016 Revisionsdato: 10-06-2016 Synonymer:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn : 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Punkt 2: Fareidentifikation

SIKKERHEDSDATABLAD. Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Punkt 2: Fareidentifikation Side: 1 Kompileringsdato: 16/10/2012 Revision: 09/01/2013 Version: 2 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

IDUSAN WIPE ENKELTPAKKEDE/KS 1200(24x50)

IDUSAN WIPE ENKELTPAKKEDE/KS 1200(24x50) 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produkt information Handelsnavn : IDUSAN WIPE ENKELTPAKKEDE/KS 1200(24X50) Produkt kode : 2182806 Anvendelse : Desinfektionsmiddel

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

LEVERANDØRBRUGSANVISNING 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN HANDELSNAVN ANVENDELSESOMRÅDE DB Castor oil Smøremiddel National importør Virksomhed Cycle Service Nordic ApS Adresse Datavej 12 Postnr. / sted

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Udarbejdet: 27052016 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

HyDra Paq SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. PUNKT 2: Fareidentifikation

HyDra Paq SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. PUNKT 2: Fareidentifikation Side 1 SIKKERHEDSDATABLAD HyDra Paq PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: HyDra Paq Produktnummer (PRNR): Produktet er ikke oplysningspligtigt

Læs mere