FAGLIG VEJLEDNING FOR RYGESTOPINDSATSER ALLE BORGERE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FAGLIG VEJLEDNING FOR RYGESTOPINDSATSER ALLE BORGERE"

Transkript

1 FAGLIG VEJLEDNING FOR RYGESTOPINDSATSER ALLE BORGERE KØBENHAVNS KOMMUNE Maj 2014

2 GODKENDELSE, IKRAFTTRÆDELSE OG REVISION Den faglige vejledning er sidst blevet godkendt: Af forebyggelsescenterchefer i Forum for Forebyggelsescentre den 19. november 2013 Af lokalområdechefer på Driftsmøde den 3. december 2013 Ifølge Implementeringsplan for faglige vejledninger træder vejledningen i kraft 1. marts Derefter vil der blive foretaget en opdatering af vejledningen hvert andet år. Center for Sundhed er ansvarlig for opdateringen i samarbejde med ressourcepersoner fra forebyggelsescentrene. Denne vejledning er sidst redigeret i maj 2013.

3 INDHOLDSFORTEGNELSE PROBLEMSTILLING 5 METODE 6 MÅLGRUPPE 7 DEFINITION AF BEGREBER 8 EGENOMSORG 8 HANDLEKOMPETENCE 8 SUNDHEDSPÆDAGOGISK TILGANG 8 SELF-EFFICACY 9 EMPOWERMENT 9 DEN MOTIVERENDE SAMTALE 9 FORMÅL 11 ANBEFALINGER 12 TILDELING AF RYGESTOPTILBUD 12 SUNDHEDSFAGLIGE ANBEFALINGER 12 RYGESTOPKURSUS (GRUPPE) 12 ALLE RYGESTOPRÅDGIVERE UNDERVISER UD FRA FORVALTNINGENS FÆLLES UNDERVISNINGSMATERIALE, DER ER SPECIELT UDVIKLET TIL FORMÅLET. 13 RYGESTOPKURSUS (INDIVIDUELT) 13 RYGESTOPKURSUS PÅ ARBEJDSPLADSER 13 DE FAGLIGE EMNER, DER ER I FOKUS PÅ ET RYGESTOPKURSUS PÅ ARBEJDSPLADSEN, ER DE SAMME SOM I ET GRUPPEFORLØB. ALLE RYGESTOPRÅDGIVERE UNDERVISER UD FRA FORVALTNINGENS FÆLLES UNDERVISNINGSMATERIALE, DER ER SPECIELT UDVIKLET TIL FORMÅLET. 13 KOM OG KVIT FORLØB 14 KVALITETSSIKRING 14 FYSISKE TEST 16 AFSLUTNING AF RYGESTOPFORLØB 16 PERSONALETS KOMPETENCER 16 KOMPETENCEUDVIKLING 17 REGISTRERING 17 KVALITETSMÅLING 18 BILAG 1 PERSONER INVOLVERET I UDARBEJDELSEN AF VEJLEDNINGEN 19

4

5 PROBLEMSTILLING Antallet af rygere i Danmark er faldende, men rygning er stadig meget almindeligt i den danske befolkning, når man sammenligner med andre vestlige lande. Rygning er den forebyggelige risikofaktor, der resulterer i flest kroniske sygdomme i Danmark. Hjertekarsygdomme, kræft og kroniske lungesygdomme er de mest alvorlige følgesygdomme af rygning. Hvert år er ca dødsfald relateret til rygning. Det svarer til ca. 24 % af alle dødsfald. Andelen af borgere, som ryger dagligt, mindskes med stigende uddannelsesniveau. Der er tre gange så mange dagligrygere blandt borgere, som kun har fuldført grundskolen, sammenlignet med borgere, som har en lang videregående uddannelse. Der er en større andel af dagligrygere blandt personer i den erhvervsaktive alder, som er uden for arbejdsmarkedet sammenholdt med personer, som er i beskæftigelse. Både uddannelsesniveau og arbejdsmarkedstilknytning udgår således ulighedsmarkører i forhold til forekomsten af daglig rygning. I henhold til sundhedsprofilen for region og kommuner 2010 ryger 21 % af borgerne i Københavns Kommune. Andelen af daglig rygere er større i nogle bydele end andre: Amager: 22 % (Amager vest: 21 % og Amager øst: 22 %) Nørrebro/Bispebjerg: 24 % (Nørrebro 22 % og Bispebjerg 25 %) Vanløse/Brønshøj/Husum: 19 % (Vanløse 19 % og Brønshøj/Husum 18 %) Vesterbro/Kgs. Enghave/Valby: 23 % (Vesterbro/kgs. Enghave 24 % og Valby 21 %) Østerbro/Indre by: 18 % (Østerbro 18 % og Indre by 18 %) Københavns Kommune tilbyder rygestopkurser og Kom og Kvit forløb til borgere bosat i Københavns Kommune samt rygestopkurser til arbejdspladser beliggende i kommunen. Dette dokument beskriver de faglige vejledninger for kommunens rygestoptilbud. Vejledningen skal være med til at sikre, at kommunens rygestoptilbud er baseret på den nyeste evidens og følger best practise på området. Denne faglige vejledning er retningsgivende for indsatserne borgerrettede rygestopkurser, Kom og Kvit forløb samt rygestopkurser på arbejdspladser i Københavns Kommunes. De faglige anbefalinger skal implementeres af ledere i forebyggelsescentrene samt af alle interne og eksterne rygestoprådgivere. FAGLIG VEJLEDNING FOR RYGESTOPINDSATSER SIDE 5

6 METODE I det følgende beskrives i overordnede træk den fremgangsmåde, som er anvendt ved udarbejdelsen af denne vejledning. Faglig vejledning for rygestop er udarbejdet af Center for sundhed i samarbejde med medarbejdere og ledere fra kommunens forebyggelsescentre. De faglige anbefalinger tager afsæt i Kræftens Bekæmpelses koncept for rygestopkurser og Kom og Kvit forløb samt Københavns kommunes krav om at alle rygestoprådgivere i kommunen gennemfører et kort efteruddannelsesforløb ved Rygestopkonsulenterne. Opbygningen af vejledningen følger Typologi for kvalitetsdokumenter i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, som er godkendt på Lokalområdechefforum d. 29. maj Vejledningen vil blive revideret hvert andet år og ellers efter behov. Center for sundhed er ansvarlig for revideringen i samarbejde med ressourcepersoner fra forebyggelsescentrene. FAGLIG VEJLEDNING FOR RYGESTOPINDSATSER SIDE 6

7 MÅLGRUPPE Alle borgere i alderen 18+, som er bosat i Københavns Kommune, kan få hjælp og støtte til at blive røgfri på et rygestopkursus eller i et Kom og Kvit forløb. Rygestopkurserne og Kom og Kvit forløbene afholdes enten i forebyggelsescentrene eller på anden relevant lokation i byen eksempelvis i et medborgercenter, kulturhus, boligområde eller på en specialinstitution. Københavns Kommune tilbyder også rygestopkurser til alle kommunale og private arbejdspladser beliggende i kommunen. Kurset afholdes på arbejdspladsen i eller umiddelbart efter almindelig arbejdstid. Rygning er meget udbredt i nogle etniske minoritetsmiljøer. I det omfang, der er efterspørgsel, kan centrene udbyde rygestopkurser på nem dansk/ fremmedsprog. Rygestopkurser på nem dansk/ fremmedsprog skal følge samme koncept, som rygestopkurser på dansk. FAGLIG VEJLEDNING FOR RYGESTOPINDSATSER SIDE 7

8 DEFINITION AF BEGREBER Forebyggelsescentrenes indsatser har til formål at styrke borgernes egenomsorg og helbredsrelaterede handlekompetence med henblik på at forbedre deres muligheder for at lave sundhedsfremmende livsstilsændringer. Dette søges opnået gennem brug af en sundhedspædagogisk tilgang med fokus på self-efficacy og empowerment, hvor Den Motiverende Samtale udgør grundstenen. De begreber, der er fremhævet ovenfor er kort beskrevet i det følgende. I et senere afsnit ( Sundhedspædagogiske anbefalinger ) er det beskrevet, hvordan der i praksis arbejdes med begreberne. EGENOMSORG Egenomsorg er sundhedsaktiviteter, som borgere udfører for at forebygge sygdom og fremme egen sundhed. Det er et bredt begreb, som kan dække over mange ting, fx fysisk aktivitet, rygestop, monitorering af tal og værdier, vedligeholdelse af sociale netværk, fritidsaktiviteter og compliance til den foreskrevne behandling (hvis man har en kronisk sygdom) 1. Egenomsorg kan styrkes gennem tre overordnede virkemidler 2 : Teoretisk viden: videnskabelig og teoretisk sundhedsfaglig viden Praksisviden: træning i konkrete færdigheder Erfaringsbaseret viden: situationsspecifik viden med udgangspunkt i kompetencer og erfaring, der gør en i stand til at træffe valg, der bidrager til et sundere liv. HANDLEKOMPETENCE Udfoldelse af handlekompetence indebærer, at individet opstiller og realiserer personlige mål eller delmål i delvist uforudsigelige situationer 3. Forudsætningerne for, at man kan udfolde handlekompetence, er: at man har de nødvendige færdigheder og kundskaber. at der er tilstrækkelige muligheder og ressourcer tilstede i omgivelserne (både de nære omgivelser og de bredere omgivelser). at man er motiveret. Det er individuelt, hvad en person har behov for ift. at kunne udfolde handlekompetence. SUNDHEDSPÆDAGOGISK TILGANG Sundhedspædagogik handler om forandring og om at give plads til, at borgeren får mulighed for at reflektere over egen situation og derved kan handle. Sundhedspædagogikken bygger på en demokratisk tilgang, hvor bl.a. deltagerinvolvering og viden er centrale elementer 4. Der arbejdes 1 Sundhedsstyrelsen (2005). Terminologi. Forebyggelse, sundhedsfremme og folkesundhed. Grøn, L & Hansen, J (2012). Sociale forandringsfællesskaber. En guide til arbejdet med egenomsorg i patientuddannelser. Region Syddanmark og Dansk Sundhedsinstitut. 2 Grøn, L & Hansen, J (2012). Sociale forandringsfællesskaber. En guide til arbejdet med egenomsorg i patientuddannelser. Region Syddanmark og Dansk Sundhedsinstitut. 3 Albertsen, K & Andersen, H (2001). Handlekomptence som begreb i sundhedspædagogik og forskning. Psyke og Logos, 22(2), Region Hovedstaden (2011). Patientuddannelse teoretisk grundlag og pædagogisk praksis. FAGLIG VEJLEDNING FOR RYGESTOPINDSATSER SIDE 8

9 ud fra Region Hovedstadens modeller for sygdomsspecifik patientuddannelse for hhv. KOL, type 2 diabetes og hjerte-kar-sygdomme 5. SELF-EFFICACY 6 Self-efficacy er en persons tiltro til egen evne til at handle på en given måde. Forventningen til hvilken effekt, den pågældende handling vil have, udgør motivationen for handlingen. Både selfefficacy og motivation er således afgørende for, om en person gennemfører en given adfærd eller handling 7. En persons self-efficacy kan styrkes på flere måder, men de forskellige kilder til self-efficacy er ikke lige virkningsfulde. Eksempelvis har egne erfaringer en stærk indvirkning på en persons selfefficacy, mens observerede erfaringer og sproglig overtalelse har en svagere indvirkning. Egne erfaringer Observerede erfaringer Sproglig overtalelse/overbevisning Oplevede følelser Omgivelserne Når en person oplever, at en opgave løses succesfuldt, vil det styrke oplevelsen af, at det kan lykkes igen. Andre personer kan fungere som rollemodeller. Derfor er erfaringsudveksling mellem borgere i samme situation vigtig. Opmuntring, feedback og lignende kan anvendes til at motivere borgeren til at nå et mål. En persons self-efficacy påvirkes af, hvordan han/hun oplever sin egen reaktion under gennemførelse af en opgave. Omgivelsernes forventninger har erfaringsmæssigt vist sig også at have en betydning for en persons self-efficacy. Tabel 1. Kilder til self-efficacy. EMPOWERMENT Empowerment betyder styrkelse, og tilgangen indbefatter, at tilbuddene til borgerne tager afsæt i borgernes potentiale frem for deres mangler og svagheder. Sigtet er at udvikle borgernes iboende kræfter og handlemuligheder gennem støttende og opmuntrende dialog, undervisning, øvelser mv. 8 DEN MOTIVERENDE SAMTALE Den Motiverende Samtale defineres som en borgercentreret og styrende metode til at fremme indre motivation for forandring ved at udforske og afklare ambivalens. Der er fokus på hvilke forandringer borgeren selv er motiveret til, og der tages udgangspunkt i borgerens håb og drømme med henblik på at finde de ressourcer og strategier, der kan bringe vedkommende i den ønskede retning. Den Motiverende Samtale er en evidensbaseret metode 9, der har til formål: 5 Region Hovedstaden (2011). Sygdomsspecifik patientuddannelse for KOL. Region Hovedstaden (2011). Sygdomsspecifik patientuddannelse for type 2 diabetes. Region Hovedstaden (2012). Sygdomsspecifik patientuddannelse for hjerte-kar-sygdomme. Alle tre rapporter er tilgængelige på Kronikerprogrammets hjemmeside: 6 Der findes endnu kun begrænset viden om, hvilke teoretiske grundlag og pædagogiske metoder, der giver den bedste effekt af patientuddannelsesprogrammer. Sundhedsstyrelsen udgav i 2009 en MTV-rapport om patientuddannelse, der konkluderede, at generelle patientuddannelser og uddannelser for type 2 diabetes har effekt, når de er baseret på selfefficacy (Sundhedsstyrelsen, (2009). Patientuddannelse en medicinsk teknologivurdering). 7 Bandura, A. (1977). Self-efficacy: Toward a unifying theory of behavioral change. Psychological review, 1977; 84: Kamper-Jørgensen og Almind (2001). Forebyggende sundhedsarbejde. 9 Rosdahl, G (2009). Effekten af Den Motiverende Samtale. Virker metoden? 25 års empiriske studier [tilgængelig på FAGLIG VEJLEDNING FOR RYGESTOPINDSATSER SIDE 9

10 at fremme livsstilsændringer ved at hjælpe borgeren til at analysere ambivalensen mellem faktisk livsstil og helbredsmæssige ønsker og mål at stimulere borgeren til at træffe en beslutning og gennemføre en forandring. I Den Motiverende Samtale bruges en anerkendende tilgang, som understøtter, at det er borgeren, der er ekspert i sit eget liv, mens den sundhedsprofessionelles opgave er at hjælpe borgeren til at sætte ord på, hvad vedkommende gerne vil ændre. Den sundhedsprofessionelles opgave er at medvirke til at sikre, at der bygges bro mellem den sundhedsfaglige ekspertviden og borgerens unikke situation, ønsker og behov. Dette gøres ved at skabe en atmosfære af forståelse, accept, tolerance og bekræftelse, hvor den sundhedsprofessionelle lytter til borgeren og accepterer borgerens væremåde og opfattelse. Ånden og principperne i den motiverende samtale forhindrer ikke, at den sundhedsprofessionelle kan bringe sin ekspertviden om forebyggelse og sundhedsfremme i spil i samtalen. Jf. afsnittet om handlekompetence, er det en forudsætning for udfoldelse af handlekompetence, at borgeren har de nødvendige kundskaber, og derfor er det vigtigt, at den sundhedsprofessionelle løbende vurderer, hvornår det er nødvendigt at byde ind med faktuel viden om fx livsstilens betydning for det fysiske helbred. FAGLIG VEJLEDNING FOR RYGESTOPINDSATSER SIDE 10

11 FORMÅL Formålet med rygestoptilbuddene er at hjælpe kommunens borgere og ansatte på kommunens arbejdspladser med at stoppe med at ryge og dermed nedbringe antallet af rygere i København. Der er evidens for, at rygestopkurser og rådgivningsforløb, som ledes af en uddannet rygestoprådgiver, kombineret med brug af farmakologiske hjælpemidler, giver den bedste hjælp til et rygestop. Andelen, som stadig er røgfri et år efter deltagelse på et rygestopkursus, ligger på mere end 20 %, hvilket er højt sammenlignet med andre metoder til at blive røgfri. FAGLIG VEJLEDNING FOR RYGESTOPINDSATSER SIDE 11

12 ANBEFALINGER I det følgende beskrives de anbefalinger, som skal følges i forbindelse med tilrettelæggelse og gennemførelse af kommunens rygestoptilbud. TILDELING AF RYGESTOPTILBUD Der er ikke krav om henvisning til rygestopkurser og Kom og Kvit forløb, og det er ikke nødvendigt at deltage i en forudgående samtale om sundhed for at blive tildelt et gruppebaseret rygestoptilbud i kommunen. Borgere kan således blive tilmeldt et rygestopkursus eller et Kom og Kvit forløb ved at henvende sig til Stoplinjen eller ved at udfylde tilmeldingsformularen på forebyggelsescentrenes hjemmeside. Meget sårbare borgere samt borgere med en kronisk sygdom, der ikke kan følge et rygestopkursus i en gruppe, kan tildeles et individuelt rygestopforløb. Tildelingen af et individuelt rygestopforløb beror på en faglig vurdering, derfor skal der gå en samtale om sundhed forud for tildelingen af et individuelt rygestopforløb. Det er vigtigt, at der er synergi mellem de øvrige forebyggelsestilbud i forebyggelsescentrene og kommunens rygestoptilbud. Personalet i forebyggelsescentrene skal således være opmærksomme på at oplyse borgere, der modtager andre forebyggende tilbud i centrene, om mulighederne for at få hjælp til rygestop. Der er ingen begrænsning på, hvor mange rygestopforløb, borgere i kommunen kan følge. Borgere, der tidligere har været i et rygestopforløb og har haft et tilbagefald, kan således deltage i et nyt rygestopforløb. Det gør sig også gældende for borgere, der har behov for et individuelt rygestopforløb, såfremt det er fagligt velbegrundet, at borgeren har behov for endnu et individuelt forløb.. SUNDHEDSFAGLIGE ANBEFALINGER Rygestopkursus (gruppe) Der kan tilmeldes op til 15 borgere på et rygestopkursus. Rygestopkurset ledes af en uddannet rygestoprådgiver. Gruppen mødes fem gange fordelt over seks uger. De to første mødegange benyttes til at forberede deltagernes rygestop. Da der er meget på dagsordenen de første to mødegange varer de første to møder 2½ timer, mens 3. og 4. mødegang varer 2 timer og sidste mødegang 1½ time. På anden mødegang fastlægges en fælles stopdato for alle kursusdeltagere. Tredje mødegang holdes få dage efter, deltagerne er stoppet med at ryge, da mange oplever dette som det sværeste tidspunkt i rygestoppet, og de har derfor behov for de andre deltageres støtte og erfaringer. På de sidste to møder deles erfaringer, og deltagerne og rygestoprådgiveren planlægger, hvordan deltagerne på egen hånd vil tackle de situationer, hvor der i fremtiden er størst risiko for at begynde at ryge igen. Alle borgere, der udfylder oplysningerne til rygestopbasen, modtager en opfølgende opringning seks måneder efter rygestopkurset. På rygestopkurset er der fokus på følgende emner: Motivation og ambivalens Helbredsfordele ved et rygestop FAGLIG VEJLEDNING FOR RYGESTOPINDSATSER SIDE 12

13 Sygdomsrisiko ved fortsat rygning Rygning, afhængighed og abstinenser Den psykologiske afhængighed Undgå at tage på under et rygestop Brug af farmakologiske hjælpemidler Alle rygestoprådgivere underviser ud fra forvaltningens fælles undervisningsmateriale, der er specielt udviklet til formålet. Rygestopkursus (individuelt) På et individuelt rygestopkursus har rygestoprådgiveren mulighed for at tilpasse forløbet til én person. Et individuelt rygestopkursus består som udgangspunkt af fem møder, der strækker sig over halvanden måned. Der kan maksimalt tilbydes otte møder. Rådgivningen varetages af en uddannet rygestoprådgiver. Retningslinjerne i 2014 er, at det første møde varer 40 minutter, mens de efterfølgende møder varer 20 minutter. Fra årsskiftet 2015 ændres dette, så det første møde maksimalt kan vare 1,5 time, og de efterfølgende møder kan vare op til 30 minutter. Ligesom på gruppeforløbet aftales en stopdag. I det individuelle forløb fastlægges stopdagen ikke nødvendigvis på anden mødegang, som det er tilfældet i gruppeforløbet. Stopdagen kan enten lægges tidligt eller sent i møderækken, idet kurset tilpasses den enkeltes behov. De faglige emner, der er i fokus på et individuelt rygestopkursus, er de samme som i et gruppeforløb. Borgeren får en opringning med en opfølgende samtale seks måneder efter rygestopkurset, hvis borgeren accepterer at blive registreret i rygestopbasen. Rygestopkursus på arbejdspladser Rygestopkurser på arbejdspladser koordineres og administreres fra forebyggelsescenter Østerbro. Rygestopkurser varetages af en uddannet rygestoprådgiver. For at kunne gennemføre et rygestopkursus på en arbejdsplads, skal der være 8-12 deltagere på kurset. Et kursus består af et informationsmøde (hvis arbejdspladsen ønsker det) samt fem mødegange af henholdsvis 2½ timer 1. og 2. mødegang, 2 timer 3. og 4. mødegang og 1½ time 5. mødegang. Alle de borgere, der bliver registreret i rygestopbasen, modtager telefonisk opfølgning seks måneder efter rygestopkurset. Mødegangene placeret i eller efter arbejdstiden afhængigt at arbejdspladsens ønsker. De faglige emner, der er i fokus på et rygestopkursus på arbejdspladsen, er de samme som i et gruppeforløb. Alle rygestoprådgivere underviser ud fra forvaltningens fælles undervisningsmateriale, der er specielt udviklet til formålet. FAGLIG VEJLEDNING FOR RYGESTOPINDSATSER SIDE 13

14 Kom og Kvit forløb Kom og Kvit forløbet starter altid med en individuel samtale mellem borgeren og rygestoprådgiveren. Her aftales det videre forløb og forskellige praktiske forhold afklares. Borgeren oplyses om muligheden for at få støtte til rygestoppet via sms er, s, telefonopringninger og temamøder. Det øvrige Kom og Kvit forløb er bygget op omkring otte temamøder med følgende overskrifter: 1. Tag styringen (hvad betyder rygning for dig, hvordan virker nikotin)? 2. På toppen (hvad sker der med kroppen, hvad vil du bruge energien til)? 3. Motiver dig selv (hvordan holder man rygetrangen fra livet)? 4. Her og nu (hvad ryger med røgen, hvad får du i stedet)? 5. Grib chancen (hvad er vigtigt for dig, hvordan vil du være)? 6. Bevar styrken (hold fast, kom godt igennem) 7. Opbakning (hvad er god støtte, hvad kan du gøre når de andre ryger)? 8. Nye muligheder (hvad vinder du, nu og fremover)? Temamøderne strækker sig over en periode på to måneder med ét ugentligt møde af 1½ times varighed. Kom og Kvit forløbet er fleksibelt, idet deltagerne selv vælger, hvilke temamøder, det er relevant for dem at deltage i. Temamøderne afholdes kontinuerligt i centrene, og deltagerne har således mulighed for at deltage i flere temamøder med samme tema. Deltagerne kan dog maksimalt deltage i otte temamøder, og de kan maksimalt være i et Kom og Kvit forløb i tre måneder. Alle borgere, der udfylder oplysningerne til rygestopbasen, modtager en opfølgende opringning seks måneder efter Kom og Kvit forløbet. Der er rullende tilmelding til Kom og Kvit forløbene, så gruppen af deltagere består både af nye og erfarne deltagere, som er på forskellige stadier i deres rygestopforløb. Det tilstræbes, at der er mellem 5-8 deltagere pr. møde. Det er ingen maksimal grænse for, hvor mange der kan tilmeldes et Kom og Kvit forløb. Rygestoprådgiveren fungerer som facilitator på temamøderne og bygger temamøderne op omkring billeder, lydklip, filmklip og dialog mellem mødedeltagerne. KVALITETSSIKRING Alle rygestoprådgivere giver en tilbagemelding om status på rygestopkurset til Forebyggelsescenter Østerbro efter 2. og 5. mødegang. Tilbagemeldingen sker via et skema, der er udarbejdet til netop dette formål. I tilbagemeldingen kan rygestoprådgiveren rejse forskellige problemstillinger i relation til rygestopkurset. Forebyggelsescenter Østerbro har ansvaret for at følge op på tilbagemeldingerne fra rådgiverne samt at reagere på positive og negative afvigelser. Alle rygestoprådgivere har desuden mulighed for at ringe til Rygestopkonsulenterne, der har indgået en aftale med forvaltningen om en hotline funktion, hvor rygestoprådgiverne kan få vejledning i stort og småt vedrørende den praktiske afvikling af rygestopforløbene. Rygestoprådgiverne er ansvarlige for, at deltagerne udfylder et evalueringsskema på 5. mødegang på rygestopkurser og på 8. mødegang på Kom og Kvit forløb. Evalueringsskemaerne indsamles og sendes til Forebyggelsescenter Østerbro, som er ansvarlig for at systematisere og videreformidle oplysningerne i evalueringsskemaerne til forebyggelsescentercheferne, Folkesundhed København og rygestoprådgiverne. Rygestoprådgiverne er desuden ansvarlige for, at deltagerne udfylder basisskemaet med oplysninger til Rygestopbasen. Basisskemaerne sendes til Forebyggelsescenter Østerbro sammen med evalueringsskemaerne omtalt ovenfor. Folkesundhed København er indtil januar 2014 ansvarlig for at indtaste basisskemaoplysningerne i rygestopbasen. FAGLIG VEJLEDNING FOR RYGESTOPINDSATSER SIDE 14

15 På rygestopkurserne skal alle rygestoprådgivere undervise ud fra det samme undervisningsmateriale. Rygestoprådgiverne har adgang til undervisningsmaterialet via Rygestopkonsulenternes hjemmeside. De enkelte forebyggelsescentre er ansvarlige for, at der er en PC med internetadgang, en projektor og en kuliltemåler til rådighed i undervisningsmaterialet samt adgang til mobilt bredbånd, som kan medbringes, når rygestopkurserne afholdes andre steder end i forebyggelsescentret. De enkelte centre er ansvarlige for, at de interne rygestoprådgivere underviser ud fra Københavns Kommunes fælles undervisningsmateriale til rygestopforløb. Forebyggelsescenter Østerbro er ansvarlig for, at de eksterne rygerådgivere underviser ud fra kommunens undervisningsmateriale. Folkesundhed København er ansvarlig for at planlægge oplæringen i brugen af undervisningsmaterialet. ORGANISERING Sundheds- og Omsorgsforvaltningens korps af rygestoprådgivere består dels af interne rygestoprådgivere ansat på forebyggelsescentrene dels af eksterne rygestoprådgivere. Centrene har selv indflydelse på i hvor stort omfang, de kan løfte rygestopforløbene 10 med deres interne rygestoprådgivere og hvor mange forløb, de ønsker varetaget af de eksterne rygestoprådgivere. Centrene får midler ud lokalt til de kurser, de varetager med deres interne medarbejdere. De kurser, som skal varetages af eksterne rygestoprådgivere finansieres fra forebyggelsescenter Østerbro. Forebyggelsescenter Østerbro har således det administrative ansvar for de eksterne rygestoprådgivere. Forebyggelsescenter Østerbro varetager al dialog med de eksterne rygestoprådgivere og er ansvarlig for at bemande de rygestopforløb, som skal varetages af eksterne rygestoprådgivere. I de tilfælde hvor forebyggelsescentrene har brug for at få varetaget rygestopforløb med eksterne rygestoprådgivere, går dialogen gennem forebyggelsescenter Østerbro. Forebyggelsescenter Østerbro sender en skabelon til en rygestopforløbsplan (halvårlig oversigt over alle rygestopkurser og Kom og Kvit forløb i et center) ud til alle forebyggelsescentre to gange årligt. Forebyggelsescenter Østerbro præudfylder, hvor mange Kom og Kvit forløb og hvor mange rygestopkurser, det enkelte center skal løfte i det halve år, forløbsplanen dækker. De enkelte forebyggelsescentre er ansvarlige for at angive, om kurserne og forløbene varetages af interne rådgivere, eller om Forebyggelsescenter Østerbro skal koble en ekstern rådgiver på. Samtidig angiver de enkelte forebyggelsescentre hvilken adresse og hvilket lokale, kurserne og forløbene skal finde sted i. De enkelte forebyggelsescentre er ansvarlige for at registrere de rygestopforløb på R-siden, som centrene skal løfte med deres interne rygestoprådgivere. De forløb, som skal varetages af de eksterne rådgivere, registrerer Forebyggelsescenter Østerbro på R-siden, der ligeledes kobler en ekstern rådgiver til rygestopforløbet. Forebyggelsescenter Østerbro er ansvarlig for at monitorere aktivitetsniveauet i forhold til rygestop i drift. Forebyggelsescenter Østerbro indberetter én gang månedligt følgende oplysninger til Folkesundhed København: Antallet af tilmeldte borgere på henholdsvis arbejdspladskurser, rygestopkurser og Kom og Kvit forløb Antallet af borgere, der møder op på første mødegang på på henholdsvis arbejdspladskurser, rygestopkurser og Kom og Kvit forløb Antallet af borgere, der gennemfører henholdsvis et arbejdspladskursus og et rygestopkursus 10 Rygestopforløb benyttes som samlet betegnelse for rygestopkurser og Kom og Kvit forløb. FAGLIG VEJLEDNING FOR RYGESTOPINDSATSER SIDE 15

16 Hvert kvartal indberetter Folkesundhed København måltallene til Administrationsrapporten. FYSISKE TEST Rygestoprådgiveren gennemfører en kuliltemåling på alle deltagere på hver mødegang på rygestopkurser og arbejdspladskurser. På Kom og Kvit forløb benyttes kuliltemålinger i det omfang, det er fremmende for borgernes motivation til at gennemføre rygestoppet. AFSLUTNING AF RYGESTOPFORLØB Rygestopforløbene afsluttes med at borgerne udfylder et evalueringsskema på sidste mødegang. Forebyggelsescenter Østerbro er ansvarlig for at systematisere oplysningerne i evalueringsskemaerne. Der fremsendes en epikrise til lægen i de tilfælde, hvor en borger er blevet henvist til et individuelt rygestopforløb. Epikrisen fremsendes til lægen senest fem dage efter den afsluttende samtale. Der afholdes en afsluttende samtale, hvis rygestopforløbet er den eneste intervention, borgeren har modtaget. Hvis borgeren modtager andre tilbud i forebyggelsescentret sendes en samlet epikrise på borgerens samlede forløb fem dage efter den afsluttende samtale på hele forløbet. PERSONALETS KOMPETENCER Alle medarbejdere i forebyggelsescentrene bør have grundlæggende kompetencer, inden for den motiverende samtale og en anerkendende pædagogisk tilgang. Det er grundlaget for, at medarbejderne kan skabe et læringsmiljø, hvor borgeren er i centrum, og hvor borgerens empowerment og self-efficacy styrkes. Overordnet set er forebyggelsescentrenes kerneopgave livsstilsindsatser. Personalet i forebyggelsescentrene skal derfor have generel viden om sundhedsfremme og forebyggelse samt sundhedsfaglige og sundhedspædagogiske kompetencer. Det er en meget væsentlig sundhedspædagogisk opgave at udvikle metoder, der både fokuserer på forandringer hos deltagerne i forløbene og på, hvordan man får en gruppe til at fungere optimalt, dvs. skabe rammer for god gruppedynamik. Specifik kompetencebeskrivelse for medarbejdere, der varetager rygestopforløb: Alle rådgivere - uanset hvilken type rygestoptilbud - skal have deltaget i forvaltningens eget efteruddannelsesforløb for rygestoprådgivere ved Rygestopkonsulenterne. Rygestoprådgivere, der varetager individuelle rygestopkurser, skal have gennemført Kræftens bekæmpelses grundkursus i rygeafvænning for enkelt individer. Desuden bør de have et vist kendskab til KOL, Type 2 diabetes og hjerte-kar-sygdom, herunder rygningens indvirkning på sygdommene. Rygestoprådgivere, der varetager rygestopkurser i grupper, skal have gennemført Kræftens Bekæmpelses grundkursus i rygeafvænning i grupper. Rygestoprådgivere, der varetager Kom & Kvit forløb skal have taget Kræftens Bekæmpelses suppleringskursus i Kom & Kvit. FAGLIG VEJLEDNING FOR RYGESTOPINDSATSER SIDE 16

17 Det er centerchefen i det enkelte forebyggelsescenter, som har ansvaret for, at alle medarbejdere har de nødvendige kompetencer, og at alle opgaver kan løses på det rette kompetence- og kvalitetsniveau. Der bør derfor både sikres kompetenceudvikling af nye medarbejdere samt løbende kompetenceudvikling af alle medarbejdere med henblik på at sikre et højt og ensartet kompetenceniveau på tværs af medarbejdere og centre. Udvikling af medarbejdernes kompetencer (nye som erfarne) kan bl.a. sikres gennem systematisk intern oplæring i centrene (sidemandsoplæring). Samtidig kan der være behov for kompetenceudvikling af medarbejdere i forhold til viden på et specifikt fagområde fx alkohol, kronisk sygdomme (KOL, diabetes, hjerte), kost, rygning m.m. Det er centerchefens ansvar at tilmelde egne medarbejdere, der skal varetage rygestopforløb til Kræftens Bekæmpelses grundkursus og suppleringskursus samt at give Folkesundhed København besked, når der er medarbejdere, som skal deltage i efteruddannelsesforløbet. Folkesundhed København er ansvarlig for at planlægge efteruddannelsesforløbene, der består dels af to hele kompetenceudviklingsdage med særligt fokus på rådgivning om farmakologiske hjælpemidler dels af to halve undervisningsdage om kommunens fælles undervisningsmateriale til rygestopkurser. Det er forebyggelsescenterchefens opgave at udpege en relevant sundhedsfaglig medarbejder, der er ressourceperson for indsatsområdet for den faglige vejledning og som kan indgå i udviklingsog kvalitetsarbejde og revurdering af indeværende retningslinje. KOMPETENCEUDVIKLING Forebyggelsescenter Østerbro er ansvarlig for at udarbejde en årlig plan for kompetenceudvikling og afvikle den konkrete kompetenceudvikling for rygestoprådgiverne. Folkesundhed København bidrager med faglig sparring og inddrages i den endelige godkendelse af planen. Kompetenceudviklingsplanen skal indeholde følgende elementer: To dages kompetenceudvikling med fokus på ny viden på området, dialog og erfaringsudveksling (obligatorisk for alle rådgivere) Supervision minimum én gang årligt (valgfrit for alle rådgivere) En årlig udviklingsdag, hvor der reflekteres over året, der gik, og perspektiveres til det efterfølgende år. Den årlige udviklingsdag bidrager med input til, hvad kompetenceudviklingsplanen skal indeholde det efterfølgende år. (obligatorisk for alle eksterne rådgivere) Udviklingssamtaler med eksterne rygestoprådgivere (obligatorisk for eksterne rådgivere). Udviklingssamtalerne gennemføres af Forebyggelsescenter Østerbro. Derudover kan der være behov for at rygestoprådgiverne deltager på hinandens rygestopforløb dels for at vejlede den, der rygestoprådgiver der leder rygestopforløbet dels for at få inspiration til egne rygestopforløb. Alle rygestoprådgivere har mulighed for at ringe til Rygestopkonsulenterne, der varetager en hotline funktion for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, der giver mulighed for, at rygestoprådgiverne kan få råd og vejledning i forhold til konkrete udfordringer med afviklingen af rygestopforløbene. REGISTRERING Inden ibrugtagningen af KOS2 registreres rygestopindsatserne i Excelark (arbejdspladskurser, rygestopkurser og Kom og Kvit) og Sundhedsportalen (individuelle kurser). FAGLIG VEJLEDNING FOR RYGESTOPINDSATSER SIDE 17

FAGLIG VEJLEDNING FOR SAMTALE OM ALKOHOL ALLE BORGERE

FAGLIG VEJLEDNING FOR SAMTALE OM ALKOHOL ALLE BORGERE FAGLIG VEJLEDNING FOR SAMTALE OM ALKOHOL ALLE BORGERE KØBENHAVNS KOMMUNE MAJ 2014 Godkendelse, ikrafttrædelse og revidering: Den faglige vejledning er sidst blevet godkendt: I Forum for Forebyggelsescentre

Læs mere

Vejen videre kursus til et bedre liv med KOL, hjertesygdom og type 2-diabetes

Vejen videre kursus til et bedre liv med KOL, hjertesygdom og type 2-diabetes Marie Brandhøj Wiuff, Pernille Skovbo Rasmussen, Jakob Hansen, Mikka Nielsen og Thomas Tjørnelund Nielsen Vejen videre kursus til et bedre liv med KOL, hjertesygdom og type 2-diabetes Evaluering af en

Læs mere

Kommunal rehabilitering til socialt udsatte med KOL, type 2 diabetes og hjertesygdom

Kommunal rehabilitering til socialt udsatte med KOL, type 2 diabetes og hjertesygdom Kommunal rehabilitering til socialt udsatte med KOL, type 2 diabetes og hjertesygdom Erfaringer fra et satspuljeprojekt på Forebyggelsescenter Nørrebro 2010-12 Forebyggelsescenter Nørrebro Københavns Kommune

Læs mere

Kom & Kvit Manual til koordinator

Kom & Kvit Manual til koordinator Manual Forebyggelses- og dokumentationsafdelingen 1 Kræftens Bekæmpelse Kom & Kvit Manual til koordinator 3. udgave December 2013 2 Kom & Kvit - sådan kan det gå for sig Borgeren møder en annonce, en plakat,

Læs mere

FREMME AF RØGFRIHED PÅ VÆRESTEDER, VARMESTUER OG LIGNENDE

FREMME AF RØGFRIHED PÅ VÆRESTEDER, VARMESTUER OG LIGNENDE FREMME AF RØGFRIHED PÅ VÆRESTEDER, VARMESTUER OG LIGNENDE 2013 Fremme af røgfrihed på væresteder, varmestuer og lignende Sundhedsstyrelsen 2013 Projektgruppe: Mette Gry Münchow, Sundhedsstyrelsen, Marlene

Læs mere

Patientrettet forebyggelse i kommunerne

Patientrettet forebyggelse i kommunerne Kasper Norman, Marie Bergmann, Micael Mikkelsen, Tina Drud Due og Astrid Blom TrygFondens Forebyggelsescenter Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet Patientrettet forebyggelse i kommunerne

Læs mere

Evaluering af sundhedspædagogisk kompetenceudviklingskursus i Region Hovedstaden

Evaluering af sundhedspædagogisk kompetenceudviklingskursus i Region Hovedstaden Evaluering af sundhedspædagogisk kompetenceudviklingskursus i Region Hovedstaden Publikation Mikka Nielsen Anne Hjøllund Christiansen Jakob Hansen Det Nationale Analyse- og Forskningsinstitut for Kommuner

Læs mere

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer MESTRINGSPROGRAMMER Lær at tackle Håndbog for koordinatorer Lær at tackle-kurserne Håndbog for koordinatorer Komiteen for Sundhedsoplysning 2015 ISBN (elektronisk version): 978-87-93213-21-0 Publikationen

Læs mere

Vejledning i offentlig-privat samarbejde Forebyggelse på sundhedsområdet November 2012

Vejledning i offentlig-privat samarbejde Forebyggelse på sundhedsområdet November 2012 Vejledning i offentlig-privat samarbejde Forebyggelse på sundhedsområdet November 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

TEMAPLAN for sundhed. - samt deltemaplaner for kost og rusmidler. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune

TEMAPLAN for sundhed. - samt deltemaplaner for kost og rusmidler. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune TEMAPLAN for sundhed - samt deltemaplaner for kost og rusmidler Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune 2008 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejenkom.dk www.vejenkom.dk Udarbejdelse:

Læs mere

SUNDHED I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN

SUNDHED I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN SUNDHED I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN Indhold Indledning 4 1. Sundhedsindsatser 6 Tegn på, at det virker at inddrage sundhedsfremme 7 Sunde rammer 8 Samspil mellem jobcenter og sundhedstilbud 9 Frivilligt

Læs mere

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Introduktion Dette dokument beskriver aftalen mellem region og kommuner om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland.

Læs mere

Høringsskema Overordnet svar ifht. alle pakkerne. Forebyggelsespakkerne j.nr. 1-1010-54/3. Silkeborg Kommune

Høringsskema Overordnet svar ifht. alle pakkerne. Forebyggelsespakkerne j.nr. 1-1010-54/3. Silkeborg Kommune Høringsskema Overordnet svar ifht. alle pakkerne Forebyggelsespakkerne j.nr. 1-1010-54/3 Silkeborg Kommune Hermed det samlede høringssvar fra Silkeborg Kommune. Forebyggelsespakkerne har været sendt til

Læs mere

Evaluering af lærings- og mestringsforløb ved Sundhedscenter Vest

Evaluering af lærings- og mestringsforløb ved Sundhedscenter Vest RAPPORT RAPPORT Evaluering af lærings- og mestringsforløb ved Sundhedscenter Vest udarbejdet af CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Region Midtjylland, december 2013 Evaluering af lærings- og mestringsforløb

Læs mere

Evaluering af: Kend din lupus Patientuddannelse til mennesker med lupus. Maj 2013

Evaluering af: Kend din lupus Patientuddannelse til mennesker med lupus. Maj 2013 Evaluering af: Kend din lupus Patientuddannelse til mennesker med lupus Maj 2013 Kolofon Evalueringsrapport af pilotprojekt Kend din lupus patientuddannelse til mennesker med lupus. Udarbejdet af Gigtforeningen,

Læs mere

Ti skridt til god tobaksforebyggelse den gode kommunale model. Anbefalinger, strategier og redskaber til kommunernes tobaksforebyggende indsats

Ti skridt til god tobaksforebyggelse den gode kommunale model. Anbefalinger, strategier og redskaber til kommunernes tobaksforebyggende indsats Ti skridt til god tobaksforebyggelse den gode kommunale model Anbefalinger, strategier og redskaber til kommunernes tobaksforebyggende indsats Ti skridt til god tobaksforebyggelse den gode kommunale model

Læs mere

Inklusion2016. November 2013. Endelig version. Acadre 13/23744. Side 1

Inklusion2016. November 2013. Endelig version. Acadre 13/23744. Side 1 Inklusion2016 November 2013. Endelig version Acadre 13/23744 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 2. Fælles værdier giver fælles retning, og styrer måden vi tænker og handler på 5 3. Fælles overordnede

Læs mere

Forebyggelse og sundhedsfremme blandt etniske minoriteter inspiration til kommunen

Forebyggelse og sundhedsfremme blandt etniske minoriteter inspiration til kommunen Forebyggelse og sundhedsfremme blandt etniske minoriteter inspiration til kommunen 2008 Forord Sundhedsstyrelsen har gennem en årrække haft særlig fokus på sundhed og sundhedsfremme blandt etniske minoriteter

Læs mere

Rådgivningsmodellen En vejledning om støtte til nydiagnosticerede demente og deres pårørende

Rådgivningsmodellen En vejledning om støtte til nydiagnosticerede demente og deres pårørende Om Rådgivningsmodellen en vejledning om støtte til nydiagnos ti cerede demente og familier Denne pjece om Rådgivningsmodellen forklarer trin for trin, hvordan man bruger en målrettet model for støtte til

Læs mere

Forløbsbeskrivelse for Motion XL

Forløbsbeskrivelse for Motion XL Forløbsbeskrivelse for Motion XL 2010 Folkesundhed København, Sundhedsstaben og Forebyggelsescenter Vesterbro Kgs. Enghave Godkendt i Forum for forebyggelsescentre d. 20. april 2010. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Patientuddannelse en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning. Medicinsk Teknologivurdering 2009; 11(3)

Patientuddannelse en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning. Medicinsk Teknologivurdering 2009; 11(3) Patientuddannelse en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning 2009 Medicinsk Teknologivurdering 2009; 11(3) Patientuddannelse en medicinsk teknologivurdering; Sammenfatning Sundhedsstyrelsen, Monitorering

Læs mere

Rygere, som er ansat på Skive Rådhus eller på de øvrige kommunale arbejdspladser, hvor der for nylig er blevet indført rygeforbud.

Rygere, som er ansat på Skive Rådhus eller på de øvrige kommunale arbejdspladser, hvor der for nylig er blevet indført rygeforbud. Projektets navn: Rygeafvænning Målgruppe: Rygere, som er ansat på Skive Rådhus eller på de øvrige kommunale arbejdspladser, hvor der for nylig er blevet indført rygeforbud. Projektbeskrivelse: Baggrund

Læs mere

Tildeling af rehabiliteringsindsatser i Center for Kræft og Sundhed København en faglig vejledning

Tildeling af rehabiliteringsindsatser i Center for Kræft og Sundhed København en faglig vejledning 1 KVALITETSDOKUMENTER I CKSK Forløbsbeskrivelse for rehabilitering i CKSK Tildeling af rehabiliteringsindsatser i CKSK en faglig vejledning Til politikere, ledere, medarbejdere, samarbejdspartnere Indeholder

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet. April 2013

Beretning til Statsrevisorerne om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet. April 2013 Beretning til Statsrevisorerne om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet April 2013 BERETNING OM BORGERRETTET FOREBYGGELSE PÅ SUNDHEDSOMRÅDET Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Sundere liv for alle. Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år

Sundere liv for alle. Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år Sundere liv for alle Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år Januar 2014 2 Sundere liv for alle Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år Sundere liv for alle Nationale mål for danskernes

Læs mere

Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009

Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009 Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009 INDHOLD 0. Indledning 3 0.1 Hvorfor skal vi have en sundhedspolitik i Stevns Kommune 3 0.2 Opbygning af sundhedspolitikken 4 1.

Læs mere

Sundere liv for alle

Sundere liv for alle Indhold Sundere liv for alle... 2 Flere gode leveår for alle... 2 Nationale mål for udvikling i danskernes sundhedstilstand 10 år frem i tiden... 2 Sunde rammer skaber sunde valg... 3 Partnerskaber...

Læs mere

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering Projekter støttet af metodeudviklingspuljen Slutevaluering August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Datakilder... 6 2. Virksomme elementer... 9 2.1 Rammerne for indsatsen... 10 2.1.1 En

Læs mere

SUNDHEDSSTRATEGI 2015-2018 - sammen om øget trivsel og sundhed

SUNDHEDSSTRATEGI 2015-2018 - sammen om øget trivsel og sundhed SUNDHEDSSTRATEGI 2015-2018 - sammen om øget trivsel og sundhed 9. marts 2015 Side 0 af 36 Indhold Indledning... 2 Sundhedsstrategiens opbygning... 2 Hvad omfatter Sundhedsstrategien?... 2 Solrød Kommunes

Læs mere

Sundhedspædagogik for ældre i grupper

Sundhedspædagogik for ældre i grupper Sundhedspædagogik for ældre i grupper Health Education for elderly people in groups Afgangsprojekt udarbejdet af Lisa Jensen Vejleder Annette Larsen Sygeplejerske, Med. Uddannelsesansvarlig - Studieunit

Læs mere