Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 3. december 2014 kl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 3. december 2014 kl. 16.00 18.00"

Transkript

1 Deltagere Bestyrelsen: Johnny Søtrup, formand Ruth Nykjær, næstformand Kirsten Dyrholm Hansen Inge Hynkemejer Peter Petersen Angela Kühl Jensen Marianne Dietz Pedersen Anne-Mette Holm Sørensen Afbud: Christian Jørgensen Anette Byriel Andersen Karsten Uno Petersen Selvsupplering er endnu ikke udpeget Sekretariat: Direktør Lisbeth Nørgaard Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 3. december 2014 kl Øvrige deltagere: Souschef/uddannelseschef Karen Munk Rasmussen Administrationschef Ulla Hygum Udviklingschef Mogens Schlüter Formanden indledte mødet med at byde velkommen til to nye medlemmer: Ruth Nykjær, udpeget af FOA Esbjerg og Varde. Marianne Dietz Pedersen, udpeget af elevrådet. 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt 2. Godkendelse af referat fra mødet den 2. oktober 2014 I henhold til forretningsordenen pkt. 3.5 er referatet godkendt, da der ikke har været indsigelser. 3. Valg af næstformand Ruth Nykjær blev valgt som ny næstformand 4. Økonomirapportering 4.1 Opfølgning af kvartalsrapport for 3.kvartal 2014

2 2 Administrationschefen orienterede om den aktuelle status. Der er kun få afvigelser ift. halvårsregnskabet: Skolen har fået flere kompetenceudviklingsmidler end forventet. Herudover forventer skolen lidt flere omkostninger ift. til undervisningsmaterialer, da der er startet flere hold end forventet. Der påpeges en fejl i opstilling vedr. IDV / rekrutterings- og udviklingsprojekter. Beløbet som er realiseret pr. 30/ ( kr.) er noteret under IDV, men dette beløb indeholder også indtægter fra rekrutterings- og udviklingsprojekter. Endvidere er der undring over, at der opereres med minus ift. årets resultat, når der er tale om et overskud. Det kan skabe forvirring, når man læser regnskabet. Måden at beskrive overskuddet på (og indtægter) udspringer af en gammel regnskabspraksis. Der er enighed om, at denne praksis skal ændres. Da der tegner sig et fint overskud, blev der spurgt til om skolen har lavet de investeringer, der er behov for i år. Direktøren svarede, at der gennem året er foretaget de nødvendige investeringer og køb, og derfor ikke aktuelt behov for yderligere. Kvartalsrapporten for 3.kvartal 2014 blev godkendt 4.2 Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens orientering om regnskabsaflæggelsen Dette brev får skolen hvert år. I brevet fremhæves områder, som har været problematiske og som styrelsen har generelle betragtninger til på tværs af institutionsområdet. Ingen af de nævnte områder har været et problem på skolen. 5. Vedligeholdelsesplan Bilag: Kvartalsrapport Bilag: Noter og kommentarer til kvartalsrapport Bilag: 4.2 Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens orienteringsbrev om regnskabsaflæggelsen 5.1 Ajourført løbende vedligeholdelsesplan Direktøren redegjorde kort rede for baggrunden for vedligeholdelsesplanen og at det er et godt værktøj til løbende at ajourføre bygningerne. Administrationschefen supplerede med, at skolen hvert andet år har en ingeniør til at lave en gennemgang af alle bygninger, og derved sikrer at skolen kontinuerlig får lavet de forbedringer og renoveringer, som er nødvendige. Vedligeholdelsesplanen 2015 blev godkendt Bilag 5.1 Vedligeholdelsesplan Budgetudkast Gennemgang af forslag til budget for 2015 Administrationschefen gennemgik budgettet og fremhævede, at der med den nye EUD reform ændres i grundforudsætninger for aktiviteten. Det drejer sig om, at grundforløbet fra 1.august 2015

3 sammensættes i en ny form. På hovedforløbene vil der ikke ske de store ændringer i 2015, som har budgetmæssige konsekvenser. Da netop grundforløbsaktiviteten er usikker efter 1.august 2015, har skolen anlagt et forsigtighedsprincip i budgetlægningen Også i forhold til forventninger til aktiviteten på projekterne er skolen lidt forsigtige. 3 Der blev spurgt til om den kommunale efterspørgsel på social- og sundhedsassistenter betyder øget aktivitet på assistentuddannelsen i Direktøren svarede, at da dimensioneringen ligger fast for 2015, kan der tidligst ske en ændring i Direktøren fremhævede, at budgettet for 2014 også var forsigtig anlagt, men at en stor og engageret indsats af medarbejderne i forhold til at skaffe nye aktiviteter gjorde at resultatet blev meget positivt. Budget for 2015 blev godkendt Bilag: Forslag til Budget Orientering ved direktøren 7.1 Partnerskabsaftaler Skolen har i efteråret haft en rækker møder med kommuner, regionen og øvrige samarbejdspartnere. Et gennemgående tema har været, hvorledes vi kan styrke samarbejdet fremover. Bl.a. har partnerskabsaftaler været drøftet, og det forventes at skolen indgår de to første aftaler inden jul. 8. Orientering ved formanden og andre bestyrelsesmedlemmer 8.1 Referat fra B-SOSU møde den 3.november 2014 Christian Jørgensen repræsenterede bestyrelsen på dette møde, men da han havde meldt afbud til dagens møde, blev punktet udsat. Formanden orienterede om en klage fra en af skolens naboer. Skolen har et ønske om at have et godt naboskab med alle naboer. Der afholdes nu et møde med pågældende nabo i håb om få genskabt et godt forhold. 9. Uddannelserne 9.1 Orientering fra det lokale uddannelsesudvalg (LUU) Der er nu fastlagt en procesplan for implementeringen af EUD reformen. Endvidere er organisationen af arbejdet og kommissoriet for styregruppen beskrevet. Kommissorier for diverse arbejdsgrupper beskrives aktuelt. Praktikken indgår aktivt i arbejdet. 9.2 Selvevaluering og opfølgningsplan Skolen har i efteråret 2014 gennemført en selvevaluering af ét område, der vedrører skolens tilrettelæggelse og gennemførelse af uddannelse og undervisning (jf. BEK nr. 834 af 27/06/ stk.2).

4 Evalueringen rettede sig mod fagevalueringer, temaevalueringer og kursusevalueringer og viste, at alle lærere foretager evalueringer og at der er stor variation i måden det foregår på, og hvilken opfølgning der sker. En nærmere præsentation af undersøgelsens metode, dataindsamlingen og resultaterne samt opfølgningsplanen kan læses på skolens hjemmeside Institutionen 10.1 Strategimodel På bestyrelsesseminaret den 2.oktober 2014 blev bestyrelsen præsenteret for en ny strategimodel. Modellen skal danne grundlag for de strategiske indsatser frem mod Det foreslås, at skolen udarbejder forslag til indhold og tidsplan for konkrete indsatser. Forslaget vil i 2015 komme til godkendelse i bestyrelsen Modellen blev godkendt. Bestyrelsen godkendte endvidere, at skolen udarbejder forslag til indhold og konkrete indsatser, som senere præsenteres for bestyrelsen Virksomhedsplan 2014 december status Status på Virksomhedsplanen blev taget til efterretning 10.3 Udbudspolitik 2015 I forhold til 2014 er der er ganske få ændringer i udbudspolitikken for Udbudspolitikken 2015 blev godkendt Bilag 10.2 Virksomhedsplan 2014 december status Bilag 10.3 Skolens udbudspolitik Fremtidig organisering af SOSU-skolerne 11.1 Drøftelse af notat fra B-SOSU Direktøren redegjorde kort for de positioner, der eksisterer i forhold til om Danske SOSU-skoler skal søge om optagelse i Danske Erhvervsskolers Lederforening. På næste generalforsamling (maj 2015) skal lederne stemme om, der skal søges optagelse. Skolens bestyrelse ser ingen grund til at søge om optagelse i Danske Erhvervsskolers Lederforening. SOSU uddannelsen er Danmarks største erhvervsuddannelse. Bestyrelsen mener, at Danske SOSU-skoler vil stå både stærkere og mere synligt ved at være en selvstændig lederforening. Bilag 11.1 B-SOSU Notat om fremtidig organisering

5 12. Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan Handlingsplanen skal godkendes af bestyrelsen og indsendes senest 15.april Skolen vil modtage skabelonen omkring 1.marts Skolen vil ikke kunne nå at have et udspil klar til præsentation til bestyrelsesmødet 18.marts Derimod vil skolen på mødet den 18.marts kunne fremlægge evalueringen for 2014 og hvilke indsatsområder, der fokuseres på i Det besluttes, at bestyrelsen endelig godkender handlingsplanen for 2015 via mailkorrespondance i starten af april VEU-center Vest 13.1 Udpegning af medlem til VEU-centerrådet for VEU-center Vest Der skal udpeges et nyt medlem til VEU-centerrådet for VEU-center Vest. Der er møde i VEUcenterrådet 5.december om formiddagen. Her fastlægges også mødetidspunkter for 2015 Ruth Nykjær vælges som bestyrelsens repræsentant i centerrådet for VEU-Center Vest Bilag 13.1 Forretningsorden for VEU Center Vest 14. Resultatkontrakt for direktøren 14.1 Beslutning om procedure for afrapportering af direktørens resultatlønskontrakt Det foreslås, at formandsskabet sammen med direktøren drøfter afrapporteringen og at formandsskabet på baggrund heraf på mail udsender forslag til bestyrelsen om fastsættelse af i hvilken grad resultatlønskontrakten er opfyldt. Når bestyrelsen har drøftet/godkendt dette indsendes udmøntningen til ministeriet. Bestyrelsen godkendte forslaget 14.2 Indhold til næste års resultatkontrakt for direktøren Det foreslås, at formandsskabet på baggrund af drøftelse med direktøren udarbejder direktørens resultatlønskontrakt for Inden kontrakten endelig indgås sendes den pr. mail til kommentering i bestyrelsen. Kontrakten skal være indgået inden 1.marts Bestyrelsen godkendte forslaget Bilag 14.1 Bemyndigelse til at indgå resultatkontrakter 15. Lukket punkt 16. Eventuelt Mødet onsdag den 10.juni 2015 flyttes til mandag den 8.juni 2015 kl

6 6 Udleveret på mødet: I har da også tænkt på det hele! i Godt Grej nr. 10, 2014 Mønsterbryderen Daniel i JydskeVestkysten den 26.november 2014 Referent: Mogens Schlüter Den 3.december 2014 Bestyrelsens underskrifter: Johnny Søtrup Ruth Nykjær Kirsten Dyrholm Hansen Karsten Uno Petersen Christian Jørgensen Inge Hynkemejer Peter Petersen Marianne Dietz Pedersen Angela Kühl-Jensen Anette Byriel Andersen Anne-Mette Holm Sørensen

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 19. marts 2014 kl. 16.00 18.00

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 19. marts 2014 kl. 16.00 18.00 Deltagere Bestyrelsen: Preben Astrup, formand Kirsten Dyrholm Hansen Anette Byriel Andersen Angela Kühl Jensen Inge Hynkemejer Peter Petersen Niels Lind Brunsborg Afbud: Birthe Hesdorf, næstformand Alis

Læs mere

REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 24. november 2014

REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 24. november 2014 REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 24. november 2014 Tidspunkt: kl. 13-16 Sted: Social- og Sundhedsskolen Skive, Arvikavej 7 Deltagere: Bente Bang, Kenneth Bjerregaard, Ove Kent Jørgensen, Ulla Møller Thomsen,

Læs mere

Bilag: Referat af bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27-01-2015

Bilag: Referat af bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27-01-2015 1. Godkendelse og underskrift af referat (kl. 15.20) Referaterne indstilles til godkendelse. Bilag: Referat af bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27-01-2015 Referaterne

Læs mere

Referat fra 4. bestyrelsesmøde i 2014 11-12-2014. Bestyrelsesmøde den 11-12-2014

Referat fra 4. bestyrelsesmøde i 2014 11-12-2014. Bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Mødet startede med, at to nye elevrepræsentanter blev budt velkommen i bestyrelsen hhv. Stefan Dürr Villadsen, som er SSA-elev i Silkeborg og formand for elevrådet samt SSH-elev og elevrådsmedlem i Skanderborg

Læs mere

Bestyrelsen. Kl. 09:00 11:00 Bestyrelsesmøde i mødelokale 1

Bestyrelsen. Kl. 09:00 11:00 Bestyrelsesmøde i mødelokale 1 Bestyrelsen Til medlemmerne af bestyrelsen for Social & SundhedsSkolen, Herning Den 24. marts 2014 Journal nr.: Bestyrelsen, 33. møde Direkte nr.: 9627 2929 Referat fra møde i bestyrelsen for Social &

Læs mere

Bestyrelsen. Referat: Mødedato: 8. september 2014 Tidspunkt: 16:00 18:00 Skarrildhus, Sdr. Ommevej 4, 6933 Kibæk Mødenr.: 36 Journalnr.

Bestyrelsen. Referat: Mødedato: 8. september 2014 Tidspunkt: 16:00 18:00 Skarrildhus, Sdr. Ommevej 4, 6933 Kibæk Mødenr.: 36 Journalnr. Bestyrelsen Referat Mødedato: 8. september 2014 Tidspunkt: 16:00 18:00 Sted: Skarrildhus, Sdr. Ommevej 4, 6933 Kibæk Mødenr.: 36 Journalnr.: Bestyrelsen Medlemmer: Fra skolen: Afbud fra: Referent: Finn

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn fredag den 20. marts 2015

Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn fredag den 20. marts 2015 Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn fredag den 20. marts 2015 26. marts 2015 cava Mødested: Mødelokalet Social- Sundhedsskolen Fyn, Odense City Til stede: Bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

Referat til bestyrelsesmødet på SOPU d. 24. februar 2014

Referat til bestyrelsesmødet på SOPU d. 24. februar 2014 Referat til bestyrelsesmødet på SOPU d. 24. februar 2014 Kl. 15.00 til 19.00, Vognmagergade 8, 1120 København K, lokale s. 26 (forkortet) Deltagere: Knud Henning Andersen, Ingo Østerskov, Tina Græsted,

Læs mere

Møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for social- og sundhedsområdet

Møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for social- og sundhedsområdet Møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for social- og sundhedsområdet Tid 27. november 2014 kl. 8.30 12.00 Sted SOSU Nord, På Sporet 8, 9000 Aalborg, lokale 1.046 (henv. i informationen)

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i SOSU Sjælland D. 3. december 2014 kl. 15-17.15 Selandia Park nr. 6. 4100 Ringsted.

Referat af bestyrelsesmøde i SOSU Sjælland D. 3. december 2014 kl. 15-17.15 Selandia Park nr. 6. 4100 Ringsted. Referat af bestyrelsesmøde i SOSU Sjælland D. 3. december 2014 kl. 15-17.15 Selandia Park nr. 6. 4100 Ringsted. Indkaldt til mødet 1. Formand Per B. Christensen, direktør i Børne og kulturforvaltningen

Læs mere

Referat. Til møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd. Mandag den 16. september 2013 kl. 15.00

Referat. Til møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd. Mandag den 16. september 2013 kl. 15.00 Referat Til møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd Mandag den 16. september 2013 kl. 15.00 Mødet afholdes på Social- og Sundhedsskolen Syd, Joan Jessens kontor På mødet vil skolens nye simulationsstuer

Læs mere

REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 25. SEPTEMBER 2014

REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 25. SEPTEMBER 2014 REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 25. SEPTEMBER 2014 Tidspunkt: kl. 12.00 16.00 Sted: Social- og Sundhedsskolen Thisted, Lerpyttervej 56 Deltagere: Bente Bang, Kenneth Bjerregaard, Ove Kent Jørgensen, Ulla Møller

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 10. oktober 2013

Referat af bestyrelsesmøde den 10. oktober 2013 Referat af bestyrelsesmøde den 10. oktober 2013 TH. LANGS HF & VUC Tilstedeværende: PLO, KVN, PE, BB, KRH, TEF, NSK, PB, ES og Torben Eskildsen og Lars N. Kristensen fra Nykredit og Klaus Grønbæk Jacobsen

Læs mere

Bestyrelsen. Referat fra møde i bestyrelsen for Social & SundhedsSkolen, Herning. Bestyrelsen for Social & SundhedsSkolen, Herning

Bestyrelsen. Referat fra møde i bestyrelsen for Social & SundhedsSkolen, Herning. Bestyrelsen for Social & SundhedsSkolen, Herning Bestyrelsen Til medlemmerne af bestyrelsen for Social & Sundhedsskolen, Herning Den 25. marts 2008 Journal nr.: Bestyrelsen, 7. møde Sagsbehandler: SS Direkte nr.: 9627 2910 Referat fra møde i bestyrelsen

Læs mere

Referat fra 1. bestyrelsesmøde ved Social- og Sundhedsskolen Fyn onsdag den 14.02.07.

Referat fra 1. bestyrelsesmøde ved Social- og Sundhedsskolen Fyn onsdag den 14.02.07. Social- og Sundhedsskolen - Fyn Referat fra 1. bestyrelsesmøde ved Social- og Sundhedsskolen Fyn onsdag den 14.02.07. Til stede: Direktør Erik Knudsen CVU Lillebælt - udpeget af CVU Lillebælt. Socialudvalgsformand

Læs mere

Dagsorden. Til møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd. Mandag d. 22. september 2014 kl. 15.00. Mødet afholdes på Joan Jessens kontor

Dagsorden. Til møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd. Mandag d. 22. september 2014 kl. 15.00. Mødet afholdes på Joan Jessens kontor Dagsorden Til møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd Mandag d. 22. september 2014 kl. 15.00 Mødet afholdes på Joan Jessens kontor Medlemmer: Formand Ebbe Lilliendal, Landsformand for de frie

Læs mere

Fra ledelsen: Erik Ernø-Kjølhede, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund.

Fra ledelsen: Erik Ernø-Kjølhede, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund. Møde i VUC Aarhus bestyrelse den 17. december 2013 Referat Deltagelse: Til stede: Hans Halvorsen (formand), Claus Christensen (næstformand), Mogens Birkebæk, Marianne Ping Huang (pkt. 4-8), Merete Ipsen,

Læs mere

Dagsorden. Til møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd. Mandag den 16. september 2013 kl. 15.00

Dagsorden. Til møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd. Mandag den 16. september 2013 kl. 15.00 Dagsorden Til møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd Mandag den 16. september 2013 kl. 15.00 Mødet afholdes på Social- og Sundhedsskolen Syd, Joan Jessens kontor På mødet vil skolens nye

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde med SOSU Nyk F 21. marts 2013 kl. 14.00-17.00

Referat af bestyrelsesmøde med SOSU Nyk F 21. marts 2013 kl. 14.00-17.00 Referat af bestyrelsesmøde med SOSU Nyk F 21. marts 2013 kl. 14.00-17.00 Tilstede: Flemming Jørgensen, Pia Stryger, Kirsten Madsen, Grete Breinhild, Lisse-Lotte Rosenkilde, Kathrine Andersen, Skjold de

Læs mere

SOSU Nord, udviklingschef SOSU Nord, økonomichef SOSU Nord, ledelsessekretær (referent) SOSU Nord, medarbejderrepræsentant

SOSU Nord, udviklingschef SOSU Nord, økonomichef SOSU Nord, ledelsessekretær (referent) SOSU Nord, medarbejderrepræsentant Referat fra møde i bestyrelsen for SOSU Nord torsdag den 27. juni 2013, kl. 15.30-18.00 i Bondestuen, Aalborg Kongres & Kultur Center, Europa Plads 4, Aalborg Bestyrelsen for SOSU Nord: Poul Hedemann Jørgen

Læs mere

Referat fra EASJ bestyrelsesmøde nr. 33. (18/3 2015)

Referat fra EASJ bestyrelsesmøde nr. 33. (18/3 2015) Side 1 af Referat fra EASJ bestyrelsesmøde nr. 33. (18/3 201) Møde: EASJ bestyrelsesmøde nr. 33 Indkaldt af: Formand Susanne Lundvald Tid og Sted: Erhvervsakademi Sjælland, onsdag den 18. marts kl. 16.00

Læs mere

Referat. Af møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd. den 26. oktober 2011 kl. 9.00-12.00 afsluttende med frokost

Referat. Af møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd. den 26. oktober 2011 kl. 9.00-12.00 afsluttende med frokost Referat Af møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd den 26. oktober 2011 kl. 9.00-12.00 afsluttende med frokost I mødelokalet ved direktørens kontor Medlemmer Formand Ebbe Lilliendal, Landsformand

Læs mere

Mødeindkaldelse J.nr.: U0002-7-03-7-13 Ref.: EM Dato: 06-09-2013

Mødeindkaldelse J.nr.: U0002-7-03-7-13 Ref.: EM Dato: 06-09-2013 Mødeindkaldelse J.nr.: U0002-7-03-7-13 Ref.: EM Dato: 06-09-2013 Mødeforum: Ordinært møde i bestyrelsen for VIA University College Dato: Torsdag den 12. september 2013 Tid: NB udvidet: kl. 14-19 Sted:

Læs mere

Referat af hhv. stiftende, konstituerende og første bestyrelsesmøde i SOSU Sjælland

Referat af hhv. stiftende, konstituerende og første bestyrelsesmøde i SOSU Sjælland Referat af hhv. stiftende, konstituerende og første bestyrelsesmøde i SOSU Sjælland D. 20. januar 2011 kl. 17.30-20.00 Adresse: Hotel Scandic, Nørretorv 57, 4100 Ringsted Indkaldt til mødet var 1. Niels

Læs mere

REFERAT. Møde i bestyrelsen for VIA University College (2014-06) Dagsorden. Find vejen frem VIA University College

REFERAT. Møde i bestyrelsen for VIA University College (2014-06) Dagsorden. Find vejen frem VIA University College Find vejen frem VIA University College Møde i bestyrelsen for VIA University College (2014-06) Sted: Hotel Opus, Egebjergvej 1, 8700 Horsens Mødedato: 30. oktober 2014, kl 13.30-15.30 Deltagere Peter Sørensen,

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde

Referat fra bestyrelsesmøde Referat fra bestyrelsesmøde Sted: IKAS, mødelokale 2 Dato: 18. januar 2011 Tid: Kl. 9.15-12.30 Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet Olof Palmes Allé 13, 1. th. 8200 Aarhus N www.ikas.dk

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky og Michael Sandberg. Fra administrationen: controller Dorthe Kristensen deltog i Per Lunds fravær.

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky og Michael Sandberg. Fra administrationen: controller Dorthe Kristensen deltog i Per Lunds fravær. Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Carsten Riis (næstformand) deltog til og med pkt. 10.2, Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Marie Røn Ansbjerg, Mogens Birkebæk, Dorte Stockfisch

Læs mere

38. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 25. marts 2014, kl. 15.00-18.00

38. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 25. marts 2014, kl. 15.00-18.00 38. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Tirsdag den 25. marts 2014, kl. 15.00-18.00 Endelig dagsorden: 1. 2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 10. december 2013 Velkommen til nye bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde 10.6.2015

Referat fra bestyrelsesmøde 10.6.2015 fra bestyrelsesmøde 10.6.2015 Deltagere: Lars Bang (LB) Dan Skovgaard Larsen (DS) Knud Vestergaard Nielsen (KN) Susanne Markussen (SM) Henrik Mikkelsen (HM) Henrik Nygaard (NY) Louise Bak (LO) Torben Bugge

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde

Referat af bestyrelsesmøde Referat af bestyrelsesmøde Tid: Onsdag den 27. marts 2014 kl. 15.30-18.00 Sted: SOSU Nord Mødelokale C, ledelsessekretariatet, Viren 15, 9310 Vodskov Til stede: Poul Hedemann Jan Nielsen Kristian Gaardsøe

Læs mere