Dagsorden med vedtagelser. Mødested: Mødelokale 1 - Administrationscenteret (Fælles frokost kl )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagsorden med vedtagelser. Mødested: Mødelokale 1 - Administrationscenteret (Fælles frokost kl )"

Transkript

1 Byplanudvalget Dagsorden med vedtagelser Møde nr.: 03 Mødested: Mødelokale 1 - Administrationscenteret (Fælles frokost kl ) Mødedato: Onsdag den 11. marts 2009 Mødetidspunkt: Kl Bemærkninger: Medlemmer: Anne-Marie Wivel (AMW), Jørgen P. Bærentsen (JPB), Daniel E. Hansen (DEH), Anita Gudmundsson (AG), Jens Viggo Rasmussen (JVR), Axel Bredsdorff (AB) og Lars Engelberth (LE) Fraværende: Ingen Fra forvaltningen: Iben Koch, Kaj Sørensen og G. Høymann Olsen Fastlagte møder: Onsdag den 15. april 2009, kl Onsdag den 13. maj 2009, kl Onsdag den 10. juni 2009, kl Onsdag den 12. august 2009, kl Onsdag den 16. september 2009, kl Onsdag den 7. oktober 2009, kl Onsdag den 4. november 2009, kl Onsdag den 2. december 2009, kl

2 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side 1. Meddelelser Dispensation fra Lokalplan 89 til belysningsanlæg ved Birkerød idrætscenter Nærum Gadekær 7 B - Regnvandsbassin - Landzonetilladelse og dispensation Revideret forslag til lokalplan 206 for et område ved Birkerød Kongevej Plantagevej 63 - Ansøgning om udstykning Høje Sandbjergvej 18 - Opsætning af skur Parkering ved Egebækskolen og ny lokalplan Skodsborg Strandvej 106 og Badebro Vejejerlauget Poulsvej - Genopsætning/renovering af badebro Statsbanepersonalets Andelsboligforening, afdeling 1 - Udskiftning af gaskedel - Altanrenovering Høsterkøb Skole - Forlængelse af tilladelse til opstilling af Pavillonbygning Carl Plougsvej 31 - Terræn- og haveplan, bådebro, kampestenssætning på søbred, bådsliske og udsparing i tagrør Maglemosen - Oplysningstavler Medrejser på forslag til fredning af arealer ved Vedbæk, beliggende i Hørsholm Kommune og Rudersdal Kommune Revideret forslag til fredning af Stavnsholtkilen Lindebakken 40 - Afslag på dispensation til opførelse af tilbygning - Naturklagenævnets afgørelse Byggesagsbehandling Gebyr pr

3 Side: 1 1. Meddelelser BYU Jnr SEK GHO a) Bymidten Lokalplan 203 Stævning Forvaltningen orienterede om en modtaget stævning om lokalplanens lovlighed. b) Mobilantenner Drøftelse med teleselskaberne Forvaltningen orienterede om drøftelserne på møde med teleselskaber med net i Kommunen. c) Kogle Allé Midlertidige pavilloner Ansøgning om forlængelse af tilladelsen Forvaltningen orienterede om ansøgningen og baggrunden herfor. Sagen tages på næste dagsorden. d) Nummerændring på Kongevejen i Holte Forvaltningen orienterede om en række spørgsmål i forbindelse med nummerændringen herunder om Kort- og Matrikelstyrelsens maglende opfølgning i Styrelsens søgesystemer. Der vil blive rettet henvendelse til Kort- og Matrikelstyrelsen om sagen. e) Skodsborgvej 305 Skiltning m.m. På foranledning af AB søger forvaltningen forholdene på ejendommen lovliggjort.

4 Side: 2 2. Dispensation fra Lokalplan 89 til belysningsanlæg ved Birkerød idrætscenter BYU Jnr. 08/44080 BYP CHK Fra Teknik- og Miljøområdet er modtaget ansøgning om etablering af belysningsanlæg på beachvolleybanen i tilknytning til Birkerød Svømmehal. Ansøgningen omfatter etablering af i alt 4 lysmaster med en højde på 8 m, placeret i banens hjørner. Beachvollybanen er placeret mellem svømmehallen og idrætscenteret og har tilknytning til svømmehallen. Der er offentlig adgang til banen i svømmehallens åbningstid. Behovet for belysning er opstået, idet beachvolly-foreningen ønsker at benytte banen uden for åbningstiden og forlænge spillesæsonen. Området er omfattet af Lokalplan 89, som dækker området ved Birkerød Stadion, og banen er beliggende i delområde 2. Lokalplanen bestemmer i 9.4, at der i delområde 3 (boldbanerne) kan etableres belysningsanlæg på mellem 19 og 30 meter. Lokalplanen tillader ikke umiddelbart belysningsanlæg i delområde 2. Det er forvaltningens vurdering, at der for at sikre gode og nutidige forhold for i- drætslivet, bør meddelelses dispensation til den ansøgte belysning. Forvaltningen finder dog, at masternes højde på 8 meter er dominerende i forhold til den omkringliggende bebyggelse og vil kunne være til gene for den fremtidige og nuværende boligbebyggelse på modsat side af Bistrupvej. Forvaltningen foreslår, at tilladelsen meddeles under forudsætning af, at masterne maksimalt har en højde på 6 meter, hvilket fra Kultur og Fritid tilkendegives at være acceptabelt ud fra et brugermæssigt synspunkt. Det bør endvidere betinges, at beplantningen placeres som vist på situationsplan (rev.) af 3. december 2008, således at masterne ses mindst muligt fra Bistrupvej. Bilag: Oversigtskort, Situationsplan med den fremtidige beplantning og snit Direktionen foreslår, at der meddeles tilladelse til det ansøgte under forudsætning af, at masterne maksimalt har en højde på 6 m, og at beplantningen placeres i o- verensstemmelse med den fremlagte situationsplan. BYPLANUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

5 Side: 3 3. Nærum Gadekær 7 B - Regnvandsbassin - Landzonetilladelse og dispensation BYU Jnr 08/40999 BYP CHK Teknik- og Miljøområdet har fremsendt ansøgning om tilladelse til etablering af regnvandsbassin på matr. nr. 2 æi Nærum By, Nærum. Ansøgningen omfatter etablering af et regnvandsbassin til opsamling af regnvand fra området mellem Byageren, Nærumgårdsvej og Linde Alle. Vandet føres fra områderne i nyetablerede underjordiske afløbsledninger som vist på Situationsplan. Bassinet vil have et areal på ca. 600 m 2 og vandstanden vil være varierende alt efter regnvandsmængde. Dog vil der permanent være et lavtliggende vandspejl. Bassinet vil have overløb til vandløbet Kighanerenden. Området er beliggende nær en mindre bro, som fører over Kighanerenden, og arealet er i dag bevokset af kratagtig træbeplantning og enkelte træer. På området forefindes endvidere en ældre pumpebrønd eller lignende. Det ansøgte kræver forud for etablering: Landzonetilladelse i henhold til Planlovens 35, idet ejendommen er beliggende i landzone, og anlægget kan sammenlignes med etablering af en sø. Dispensation i henhold til Naturbeskyttelseslovens 16, idet bassinet kræver, at der indenfor en afstand af 150 m fra et beskyttet vandløb som Kighanerenden foretages ændringer i det eksisterende terræn. De omkringliggende arealer er omfattet af fredning, men den berørte matrikel er ikke omfattet af fredningen. Det ansøgte har været sendt i høring hos de nærliggende naboer og den lokale afdeling af Danmarks Naturfredningsforening. Til projektet har forvaltningen modtaget følgende bemærkninger: Københavns Kommue, v/ Økonomiforvaltningen Københavns Kommune ejer størstedelen af de omkringliggende arealer, herunder skoven samt arealet, hvorover den underjordiske regnvandsledning skal føres. Københavns Kommunes bemærkninger er primært rettet mod ovennævnte underjordiske regnvandsledning samt hvilken betydning det har for dem som grundejere. Den del af indsigelsen er videresendt til Teknik og Miljøområdet. Kommunen vil dog vide, hvorvidt bassinet kan føre til oversvømmelser på deres ejendom. Danmarks Naturfredningsforening, lokalkomite Finder at der mangler en argumentation for, hvorledes bassinet vil kunne forbedre naturforholdene og vandmiljøet i området og i forhold til det beskyttede vandmiljø.

6 Side: 4 Danmarks Naturfredningsforening har i øvrigt følgende bemærkninger: Hensigten med restaureringen af Kighanerenden var at genetablere et smukt naturområde, hvor vandløbet kunne udfolde sig frit. Placering af et regnvandsbassin klods op af vandløbet vil virke skæmmende og bringe minder tilbage om, da Kighanerenden var en del af kloaknettet. Det er uheldigt ikke at lade regnvand indgå i grundvandsdannelse. Kommunen lider i forvejen af for stor grundvandsoppumpning. En vandforøgning i Kighanerenden bør ikke afhjælpes ved kunstigt at lede regnvand hertil. Danmarks Naturfredningsforening opfordrer kommunen til at finde en anden og mere bæredygtig løsning og henviser til muligheden for at etablere et vådområde i umiddelbar nærhed af den ny bebyggelse, hvorfra der kunne ske nedsivning til det lokale grundvandsbassin, eller regnvandet vil kunne ledes til en række faskiner i periferien af området. Det Danske Spejderkorps, NærumSpejd Spejdergruppen gør opmærksom på at der regelmæssigt er mange børn i området og vil derfor høre, om der er risiko for drukneulykker i bassinet. DDS gør endvidere opmærksom på, at deres ejendom og specielt deres bålplads er meget lavt beliggende, hvorfor det vil være meget uheldigt hvis overløb fra bassinet vil kunne skabe oversvømmelser i området. Forvaltningens bemærkninger/vurdering Vedrørende mulighed for oversvømmelse som følge af etablering af bassinet har Teknik og Miljø oplyst, at de forventer, at der vil være overløb til Kighanerenden ca. en gang årligt. Risikoen for oversvømmelse som følgen herfra anses derfor som minimal. Danmarks Naturfredningsforenings bemærkninger til kommunens håndtering af regnvand og sikring af grundvand er videresendt til Teknik- og Miljøområdet. Begrundelsen for den valgte løsning fremgår af sager i Teknik- og Miljøudvalgets dagsordener. Bassinet forventes over en årrække at fremstå som et naturligt vandhul, dog med varierende vandstand. Bassinet er beliggende som en del af et naturområde, og i lighed med øvrige sådanne vandløb eller vandhuller indhegnes det ikke. Det er forvaltningens vurdering, at der bør meddeles dispensation til det ansøgte under forudsætning af: At bassinet inkl. terrænændringer holdes mindst 7 meter fra vandløbets midte, for at åens løb landskabsmæssigt og visuelt forsat kan have et uforstyrret åløb, og således at det er muligt at bevare dele af de eksisterende karakteristiske træer. En nærmere præcisering af afstande samt karakteristiske træer vil skulle afsættes i marken. At bassinet fremstår så naturligt som muligt og med en minimumsvandstand,

7 Side: 5 således at bassinet ikke fremstår udtørret i tørre perioder. At udløbsbygværket ikke fremstår tydeligt og unaturligt i forhold til terræn og Kighanerenden. Bilag: Situationsplan, skitse (bassinudformning og virkemåde) og reaktioner på høring Foto af området Direktionen foreslår, at der meddeles landzonetilladelse og tilladelse i henhold til Naturbeskyttelseslovens 16 til det ansøgte under ovennævnte forudsætninger. BYPLANUDVALGET tiltræder Direktionens forslag. Et af AB fremsat forslag om, at muligheden for at vælge en løsning med regnvandsnedsivning bør undersøges, inden der eventuelt tages stilling til ansøgningen, bortfaldt forinden med 5 stemmer imod. AB stemte for og LE undlod at stemme.

8 Side: 6 4. Revideret forslag til lokalplan 206 for et område ved Birkerød Kongevej 25 BYU Jnr 08/22199 BYP CHK OU Kommunalbestyrelsen vedtog den 28. maj 2008 forslag til ny lokalplan 206 for et område ved Birkerød Kongevej 25 samt tillæg 14 til Kommuneplan Forslaget blev sendt i høring fra den 13. juni 2008 til den 22. august I forbindelse med høringen modtog kommunen en indsigelse fra Miljøministeriet ved Miljøcenter Roskilde. Indsigelsen retter sig mod, at forslaget ikke er i overensstemmelse med stationsnærhedsprincippet, fastlagt Fingerplan 2007, som trådte i kraft den 1. juli Fingerplanen fastlægger i 11, stk. 2, at større erhvervsbygninger d.v.s. over 1500 m 2, skal placeres indenfor det stationsnære område. Indsigelsen afstedkommer efter planlovens 28, at lokalplanforslaget ikke kan vedtages endeligt, før der er opnået enighed med miljøcenteret, eller der i lokalplanen er foretaget nødvendige ændringer. Lokalplanområdet er beliggende umiddelbart udenfor det stationsnære område omkring Birkerød Station, som i fingerplanen er udpeget som knudepunktsstation. I forbindelse med den kommende Kommuneplan 2009, som er sendt i offentlig høring fra den 22. januar til den 2. april 2009, er kommunens fire stationsnære områder fastlagt. Lokalplanområdet er på baggrund af ejendommens placering i forlængelse af det øvrige erhvervsområde omkring Birkerød Kongevej samt den nuværende erhvervsanvendelse, i kommuneplanforslaget fastlagt, således at området indgår i det stationsnære område omkring Birkerød Station. Lokalplanens endelige vedtagelse forudsætter således kommuneplanens vedtagelse med den foreslåede afgrænsning. Lokalplanforslaget er ændret på følgende punkter: Afsnittet om lokalplanens forhold til Fingerplan 2007 er udbygget, således at der er redegjort yderligere for lokalisering af denne type erhverv inden for det stationsnære kerneområde, lokalplanområdets placering i forhold til det stationsnære område samt tiltag som understøtter Fingerplanens princip om miljømæssig lokalisering af større kontor- og administrationvirksomheder. Kommuneplantillæg 14 udgår, idet Kommuneplan 2000 for den tidligere Birkerød Kommune erstattes af Kommuneplan 2009 for Rudersdal Kommune, og lokalplanforslaget er i overensstemmelse med kommuneplanforslaget. 1.1, sidste afsnit er ændret, således at parkering til cykler indgår i formålet. 5.5, er ændret, således at der maksimalt må anlægges 1 P-plads pr. 50 m 2 erhvervsetageareal og ved skole og uddannelse 1 P-plads pr. 75 m 2 undervisningsareal. 5.7, er ændret således at der skal anlægges overdækkede cykelparkeringspladser, svarende til 1 pr. 70 m 2 brutto erhvervsetageareal og 1 pr. 50 m 2 bruttoetageareal til brug for undervisning og uddannelse. 5.8, er ændret, således at cykleoverdækningerne kan placeres udenfor

9 Side: 7 byggefeltet - dog min. 5 m fra skel og ved hoved- og biindgange. 10 ændres, således at bestemmelsen om terrænplan udgår, idet terrænplanen vil skulle godkendes forud for meddelelse af byggetilladelse. I forbindelse med revideringen er der fortaget en fornyet screening i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer, og det vurderes fortsat, at lokalplanforslaget ikke giver anledning til så væsentlig indvirkning på miljøet i forhold til tidligere plangrundlag, at det afstedkommer, at der i forbindelse med planen skal foretages en miljøvurdering. Bilag: Revideret lokalplanforslag Miljøcenter Roskildes indsigelse af 20. august 2008 Udsnit af forslag til kommuneplan 2009 vedr. afgrænsning af de stationsnære områder Screeningsskema Direktionen foreslår indstillet, at revideret forslag til lokalplan 206 for et område ved Birkerød Kongevej 25 godkendes med ovennævnte ændringer og fremsendes i fornyet offentlig høring i 8 uger. BYPLANUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

10 Side: 8 5. Plantagevej 63 - Ansøgning om udstykning BYU Jnr 08/30740 BYP CHLO Kommunen har modtaget ansøgning fra ejerne af ejendommen matr. nr. 1f Bistrup om udstykning til to grunde på henholdsvis 800 og 925 m 2. Ejendommen er omfattet af lokalplan stk. 1 fastlægger, at Inden for område A og B må grunde ikke udstykkes med en mindre størrelse end 1000 m 2 (ekskl. adgangsarealer). Byrådet kan dog dispensere til en grundstørrelse på 800 m 2 (ekskl. adgangsarealer) Naturklagenævnet har den 7. august 2002 truffet en afgørelse om forståelsen af denne bestemmelse. Naturklagenævnet har med afgørelsen af 7. august 2002 meddelt, at bestemmelsens ordlyd skal tolkes sådan, at den gældende mindste grundstørrelse er 800 m 2 indenfor lokalplanens område, medmindre der kommer indsigelser i høringen. Ejendommen betjenes fra Turistvej med en midlertidig overkørsel. Denne er tinglyst 29. november 1982 og kan til enhver tid ophæves af Rudersdal Kommune eller Transportministeriet. På grund af dette forhold er ejendommen omfattet af lov om udstykning og anden registrering i matriklen, 18: Der må ikke ske udstykning, matrikulering eller arealoverførsel, såfremt der derved vil fremkomme en samlet fast ejendom eller et særskilt beliggende areal af en sådan ejendom, som ikke har adgang til offentlig vej. Adgangsretten må ikke være tidsbegrænset eller betinget Der er tidligere blevet ansøgt om en udstykning af ejendommen. På daværende tidspunkt inkluderede grunden det areal, som er markeret på oversigtskortet. Denne ansøgning blev afvist, idet den udstykkede grundform ikke ville blive hensigtsmæssig. Efterfølgende frasolgte den tidligere ejer det markerede areal til naboen mod sydvest. Sagen har været sendt i nabohøring, og der er kommet indsigelser fra 5 ud af 6 naboer. Yderligere er der kommet indsigelser fra to genboer, som på grund af områdets terrænforhold og dermed udsigt ind over den omhandlende grund, må betragtes som parter i sagen. Indsigelserne går primært på: at, udstykningen vil afstedkomme en fortætning af bebyggelsen at, grundformen på udstykningen vil være uhensigtsmæssig at, bebyggelse på grunden vil betyde indbliksgener for en del af naboerne, da terrænet skråner, og at bebyggelse vil tage en del af udsigten ud over Furesøen fra dels brugerne af området og dels fra de naboer og genboer, der ligger nord for grunden. Samlet giver indsigelserne udtryk for, at en udstykning og bebyggelse vil være til

11 Side: 9 gene for naboerne. På baggrund af Naturklagenævnets afgørelse 7. august 2002, hvor indsigelser fra naboer har grundlæggende betydning for udfaldet af sagen, vurderes det, at naboernes indsigelser og præcisering af konkrete gener som følge af udstykning og bebyggelse skal tillægges stor vægt. Ejendommen har, som nævnt, vejadgang fra Turistvej, hvilket er tinglyst ved en deklaration, der til enhver tid kan ophæves, og derved kan den vestlige del af grunden miste sin vejadgang. Fra den østlige del af grunden vil der kunne etableres vejadgang til Plantagevej. Ifølge lov om udstykning og anden registrering i matriklen 18, kan der derfor ikke meddelelse tilladelse til udstykningen. Det skal dog bemærkes, at ejer kan ansøge om, at deklarationen gøres permanent, men det er forvaltningens vurdering, at en sådan tilladelse ikke bør gives. Vilkårene for Turistvej tracéet i forbindelse med overdragelsen fra Miljøministeriet til kommunen (23. oktober 1990) er, at der skal kunne etableres en bilfri hovedsti hen over arealerne. Forvaltningen arbejder med et forslag til, hvordan tracéet kan bruges rekreativt. Det er samlet set forvaltningens vurdering, at en udstykning ikke bør tillades på grund af gener i omgivelserne samt manglende vejadgang. Bilag: Oversigtskort Udstykningsplan Direktionen foreslår, at der meddeles afslag på ansøgningen på baggrund af ovennævnte vurdering. BYPLANUDVALGET behandlede ikke sagen, idet ansøger har trukket ansøgningen tilbage.

12 Side: Høje Sandbjergvej 18 - Opsætning af skur BYU Jnr 09/3844 BYP CHLO Kommunen har modtaget ansøgning om opsætning af et skur på ejendommen Høje Sandbjergvej 18. Det ansøgte er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 18. december 1948 samt Naturbeskyttelseslovens 16, skovbyggelinje. Skuret er tilknyttet enfamiliehuset og er derfor omfattet af bestemmelserne i planlovens 36, stk. 1, nr. 7). Derfor kræves der ikke landzonetilladelse. Ejendommene Høje Sandbjergvej 16 og 18 har samme ejer, men er ikke samnoteret, og er derfor to selvstændige ejendomme. I 2007 fik ejendommen, Høje Sandbjergvej 16, tilladelse til etablering af et orangeri med skur, som erstatning for et par mindre bygninger. Fredningsnævnet gav den tilladelse til, at boligen på ejendommen, kunne udvides med 73 m 2, og at der kunne opføres et udhus på 41 m 2. Tilladelsen er aldrig blevet udnyttet. Det skur, der ønskes opsat, er et standardskur på 14,76 m 2 med en tagrygshøjde på 2,75 m. Skuret etableres uden fundament, bygget på terræn og udføres i træ. Skuret placeres i grundens nordlige hjørne, se oversigtskort. Forvaltningen vurderer, at der kan gives tilladelse til skuret under forudsætning af, at det holdes i en naturfarve, at der ikke fjernes større beplantning og træer ved e- tableringen og at der ikke fremover kan etableres flere skure på ejendommen. Skuret skal dække ejendommens behov til opbevaring af haveredskaber og lignende. Bilag: Oversigtskort Direktionen foreslår, 1) at ansøgningen videresendes til Fredningsnævnet med en anbefaling af det ansøgte på de af forvaltningen opstillede betingelser, og 2) at forvaltningen bemyndiges til, såfremt fredningsnævnet giver tilladelse til det ansøgte, at meddele dispensation fra skovbyggelinjen under forudsætning af at der ikke ved forudgående høring fremkommer for det ansøgte relevante, efter forvaltningens vurdering væsentlige, negative reaktioner. BYPLANUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

13 Side: Parkering ved Egebækskolen og ny lokalplan BYU Jnr 08/6642 BYP CHLO Børn og Unge har konstateret, at parkeringsområdet ved Egevang/Egebækskolen er utilstrækkeligt. I 2008 blev der indrettet dagskole for ca. 56 dagelever med 46 medarbejdere og undervisere, foruden den allerede eksisterende døgnskole for 24 børn med særlige behov og de tilknyttede 15 medarbejdere. Der blev i forbindelse med udvidelsen ikke etableret flere parkeringspladser på e- jendommen. Den nuværende parkeringsplads og den interne vej er hårdt belastet af af- og påsætning af elever og parkering for medarbejderne. Den nuværende parkeringsplads ligger i forlængelse af skolegården, se oversigtskort s. 1, hvilket betyder, at børnene leger mellem de parkerede biler. På denne baggrund har Børn og Unge ansøgt om tilladelse til at anvende et areal nord for fredskovsarealet til fremtidig parkeringsplads. Den ønskede placering kræver: Dispensation fra fredningsdeklaration af 7. november 1951, ifølge hvilken det ikke er tilladt at ændre områdets tilstand eller udnyttelsen af arealerne, fjerne beplantning eller foretage påfyldning Dispensation fra lokalplan 5 stk. 3: Der etableres parkeringsplads til ca. 20 vogne med en beliggenhed se oversigtskort Dispensation fra anvendelsesbestemmelserne i lokalplan 15, 3 stk. 4, der er sålydende: Området nord for fredskovslinjen udlægges og anvendes som grønt område til boldspil, leg og ophold for institutionens beboere og brugere Landzonetilladelse til den ændrede anvendelse af området Dispensation fra skovbyggelinje i forhold til fredskovsarealet vest for Egebækskolen. Anvendelsesbestemmelser er udtryk for en lokalplans principper, hvorfor der kun kan dispenseres til mindre betydende fravigelser. Forvaltningen vurderer ikke, at en fravigelse af det ansøgte omfang kan betegnes som mindre betydende, hvorfor det ansøgte kræver ny lokalplan, foruden dispensation/tilladelse efter frednings-, landzone- og skovbyggeliniebestemmelserne. Overordnet vurderer Forvaltningen, at nedlæggelse af den eksisterende parkeringsplads ved skolens hovedbygning vil styrke elevernes sikkerhed og gøre de nære fri- og legearealer mere værdifulde. Det bemærkes, at der fortsat vil være behov for, at handicap- og varekørsel kan foregå helt op til skolens hovedbygning. Forvaltningen har udarbejdet et forslag til, hvordan parkeringsproblemet kan løses, se skitse. Den nuværende boldbane, som ikke benyttes på grund af dræningsforhold, ønskes omdannet til skovparkering. Af arealet på 1900 m 2 overgår 1200 m 2 til parkering og 700 m 2 plantes til med skov. Den eksisterende adgangsvej til arealet bevares. Det vil skabe plads til 35 parkerede biler, samt af- og påsætningsplads, hvilket vurderes at dække skolens parkeringsbehov. Der skabes 15 parke-

14 Side: 12 ringspladser mere, end der er i dag. Yderligere har forvaltningen foreslået, at der gives mulighed for, at et andet areal sydvest for hovedbygningen kan bruges til boldspil. Forvaltningen finder, at en ny lokalplan for området kan være med til at styrke landskabet og skovarealet mod motorvejen, hvor en gennemgang af området og sanering af skoven er tiltrængt. Dermed kan mulighederne for en rekreativ udnyttelse af området øges. Bilag: Oversigtskort og skitser (3 sider) Direktionen foreslår, 1) at ansøgningen om etablering af parkeringsplads og boldbane fremsendes til Fredningsnævnet med en anbefaling, og 2) at der under forudsætning af Fredningsnævnets godkendelse efterfølgende udarbejdes ny lokalplan for området. BYPLANUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

15 Side: Skodsborg Strandvej 106 og Badebro BYU Jnr 08/ y+4ø Aghv BYP JES Ejerne af Skodsborg Strandvej 106 og 108, ønsker tilladelse til opstilling af badebro til fælles brug for de to ejendomme. Ejendommene er beliggende syd for Skodsborg centrum og Skodsborg Kurhotel. Ejendommene er samlet knap m 2 med samlet godt 38 meter facade mod sundet. Den bærende konstruktion for broen beskrives i det ansøgte materiale som galvaniseret stål og opfylder derved ikke umiddelbart retningslinjerne for bade- og bådebroer i kommunen. Det skal i denne forbindelse bemærkes, at forvaltningen forventer en snarlig revision af retningslinjerne efter de erfaringer, der er gjort, siden administrationsgrundlaget blev taget i brug i sagsbehandlingen i Et af de områder, hvor forvaltningen forventer at foreslå en ændring i retningslinjerne, er muligheden for at bruge galvaniseret stål i den bærende konstruktion som supplement til trækonstruktioner. Spørgsmålet har været i høring hos Miljøcenter Roskilde, som ikke havde bemærkninger til den ansøgte badebro. Ejerne er blevet gjort opmærksomme på, at kommunen, for at kunne meddele tilladelse til en fælles badebro, kræver, at der lyses en deklaration, som beskriver, at broen, uanset hvor den endelig placeres udfor de to ejendomme, retligt kan benyttes af de til enhver tid værende ejere af de to ejendomme samt, at der ikke kan opføres yderligere broer udfor de to ejendomme. Der findes to broer nord for ansøgernes ejendomme. En ud for ejendommen Skodsborg Strandvej 110 og en bro ud for en udmatrikuleret forbindelsessti mellem stranden og Strandvejen. På naboejendommen mod syd er der ikke etableret bade- eller bådebro. Forvaltningen vurderer ud fra en helhedsbetragtning, hvor det forudsættes, at grundejerne Skodsborg Strandvej 106 og 108 sammen etablerer en fælles badebro, og at der på ejendommene tinglyses deklaration om brugsret og fraskrivelse af retten til yderligere broer ud for de to ejendomme, at der kan meddeles tilladelse til det ansøgte, da de to ejendomme samlet opnår en facadebredde på mindst 30 meter. Bilag: Matrikelkort med broer Luftfoto

16 Side: 14 Direktionen foreslår, at der meddeles tilladelse til den ansøgte badebro under de af forvaltningen forudsatte betingelser. BYPLANUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

17 Side: Vejejerlauget Poulsvej - Genopsætning/renovering af badebro BYU Jnr 08/12169 BYP CHLO Vejejerlauget Poulsvej har meddelt kommunen at de har opsat en ny badebro til erstatning for en eksisterende. Ansøgningen er omfattet af kommunens retningslinjer for broer ved Øresundskysten. Miljøcenter Roskilde skal godkende badebroer med stålkonstruktion. Vejejerlauget Poulsvej har adgang til Øresund og til en badebro ad en tinglyst sti, se oversigtskort. Denne går hen over to ejendomme (matr. nr. 8 am og 8 ak Vedbæk by, Vedbæk) som ligger mellem Vedbæk Strandvej og Øresundskysten. Vejejerlaugets badebro går ud fra ejendommen matr. nr. 8 am Vedbæk by, Vedbæk. I 1998 blev der etableret bølgebrydere udfor samme ejendom, og ejeren fik tilladelse fra Kystdirektoratet til at etablere en badebro i forlængelse heraf. Det betyder, at der fra ejendommen er adgang til to badebroer. Grundens strandbredde er ca. 21 m. Af kommunens luftfotos fra 2004 fremgår Vejejerlaugets badebro, se oversigtskort. Vejejerlaugets formand oplyser, at badebroen har været opsat hvert år til og med Badebroen nedtages i vinterhalvåret. I 2008 udskiftede Vejejerlauget den gamle badebro, lavet af træ, med en ny, der opfylder kommunens retningslinjer for badebroernes fysiske udformning, bortset fra at badebroen er opsat på galvaniserede stålpæle og har et brohoved. Forvaltningen vurderer, at der i dette tilfælde bør dispenseres fra retningslinjerne om, at der på én ejendom højst må være én badebro. Da både ejendommens ejer og Vejejerlauget gennem flere år har haft en lovlig badebro, og da det ikke vil være hensigtsmæssigt for hverken Vejejerlaugets brugere eller ejendommens ejer at benytte den samme badebro, idet ejendommens private badebro også er bølgebryder og er placeret et stykke væk fra stien. Det vurderes, at badebroens stålkonstruktion er spinkel og ikke visuelt vil skæmme kystens udtryk. Derfor er det forvaltningens holdning, at denne kan accepteres, men at konstruktionen skal godkendes af Miljøcentret i Roskilde, som skal høres i forbindelse med badebroer med stålkonstruktion. Badebroen er forsynet med et brohoved, som forvaltningen finder bør fjernes, idet det bryder med intentionerne i retningslinjerne for badebroer ved Øresundskysten. Bilag: Luftfoto

18 Side: 16 Direktionen foreslår, 1) at der meddeles tilladelse til, at der på denne ejendom, på grund af de særlige forhold, fortsat kan være to badebroer, 2) at forvaltningen bemyndiges til at give tilladelse til badebroens stålkonstruktion, såfremt der ikke kommer indsigelser fra Miljøcenter Roskilde, og 3) at det meddeles ansøger at brohovedet skal fjernes. BYPLANUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

19 Side: Statsbanepersonalets Andelsboligforening, afdeling 1 - Udskiftning af gaskedel - Altanrenovering BYU Jnr BYP CHTW OU Statsbanepersonalets Andelsboligforening, afdeling 1 anmoder Rudersdal kommune om som tilsynsmyndighed at godkende dels et projekt bestående i udskiftning af gaskedel i afdelingens ejendom med heraf følgende låneoptagelse og lejeforhøjelse, dels et projekt bestående i renovering af altanerne i afdelingens ejendom med heraf følgende låneoptagelse og lejeforhøjelse. Afdelingen er beliggende Banevænget 1-11/Kajerødvej 77, 3460 Birkerød og består af 36 familieboliger (samt 2 erhvervslejemål og 22 garager/carporte). Udskiftning af gaskedel: Afdelingen har fået udført rapporter over ejendommens varmeanlæg, hvori det rådgivende ingeniørfirma I68 har anbefalet afdelingen at udskifte den nuværende kedel til en ny. Samtidig udskiftes alle reguleringsventiler på det varme vand, og hele anlægget indreguleres. Arbejderne forventes at give afdelingen en samlet varmebesparelse på ca. 20 %. Projektet er vedtaget på beboermødet den 27. maj 2008, og organisationsbestyrelsen har godkendt projektet. Projektet er budgetteret til kr , der finansieres således: Kreditforeningslån, 15 års løbetid kr Dækket af afdelingens 10-årige vedligeholdelsesplan kr Landsbyggefonden, egen trækningsret kr I alt kr Der søges ikke om kommunal garanti for låneoptagelsen. Den nuværende gennemsnitlige leje pr. m 2 pr. år er kr. 549, og projektet anslås at medføre en lejeforhøjelse på ca. kr. 8 pr. m 2 pr. år, svarende til ca. 1,4 % p.a. Altanrenovering: Afdelingen har fået udført rapporter over ejendommens altaner, hvori det angives, at der er konstateret betonskader, og at der er øget risiko for omfattende følgeskader. Projektet er vedtaget på et ekstraordinært beboermøde den 5. august 2008, og organisationsbestyrelsen har godkendt projektet. Projektet er budgetteret til kr , der finansieres således: Kreditforeningslån, 20 års løbetid kr

20 Side: 18 Dækket af afdelingens 10-årige vedligeholdelsesplan kr Landsbyggefonden, egen trækningsret kr I alt kr Der søges ikke om kommunal garanti for låneoptagelsen. Den nuværende gennemsnitlige leje pr. m 2 pr. år er kr. 549, og projektet anslås at medføre en lejeforhøjelse på ca. kr. 54 pr. m 2 pr. år, svarende til ca. 9,80% p.a. * * Kommunen skal som tilsynsmyndighed godkende begge projekter i henhold til almenboliglovens 28 og driftsbekendtgørelsens 116, stk. 1, nr. 3. Låneoptagelserne skal godkendes i henhold til almenboliglovens 29 og driftsbekendtgørelsens 116, stk. 1, nr. 4, mens lejeforhøjelserne skal godkendes i henhold til almenlejelovens 10, stk. 3 og driftsbekendtgørelsens 77, stk. 5 og 116, stk. 1, nr. 10. Det forudsættes, at alle krav i byggelovgivningen, bygningsreglementet m.v. overholdes i forbindelse med projekterne. I forhold til altanrenoveringen bemærkes særligt, at i det omfang altanerne nedtages i forbindelse med renoveringen, skal der forudgående indhentes byggetilladelse. Direktionen foreslår indstillet, 1) at projektet bestående i udskiftning af gaskedel med tilhørende låneoptagelse og lejeforhøjelse godkendes, og 2) at projektet bestående i renovering af altaner med tilhørende låneoptagelse og lejeforhøjelse godkendes. BYPLANUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

21 Side: Høsterkøb Skole - Forlængelse af tilladelse til opstilling af Pavillonbygning BYU Jnr BYP DLI BYU Jnr 16a Høst BYP DLI Skoleområdet søger om forlængelse af den gældende dispensation til opstilling af pavillon ved Høsterkøb Skole. I forbindelse med konstatering af skimmelsvamp i den eksisterende midlertidige pavillon ved Høsterkøb Skole ønsker Skoleområdet og Høsterkøb Skole at erstatte den med en ny. Den eksisterende pavillon er på ca. 480 m 2 og den nye på ca. 370 m 2 og ønskes opstillet på samme sted. Samtidigt søges om forlængelse af den gældende dispensation fra lokalplan 94 til opstilling af midlertidig pavillon frem til 1. august 2015 i for at kunne opfylde skolens kapacitetsbehov Baggrunden herfor er, at Kommunalbestyrelsen har besluttet, at Høsterkøb Skole fortsætter med det nuværende antal klasser frem til skoleåret 2014/2015. Herefter overføres eleverne i 5. klasse til Sjælsøskolen. Området er omfattet af lokalplan 94. Placeringen af pavillonen er ikke i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser om byggefelter. Miljø- og Teknikudvalget i Birkerød Kommune meddelte i april 2003 dispensation fra Partiel Byplanvedtægt nr. 15 til midlertidig opstilling af en pavillon på 475 m 2 etageareal på tennisbanen ved Høsterkøb Skole. Pavillonen skulle bruges som klasse- og faglokaler i forbindelse med ombygning og renovering af skolens hovedbygning og forudsattes fjernet og området retableret senest den 1. april I august 2004 godkendte Miljø- og Teknikudvalget i Birkerød Kommune midlertidig forlængelse af tilladelsen under forudsætning af at pavillonen blev fjernet pr. 1. februar 2007, og området var retableret senest den 1. april Byplanudvalget i Rudersdal Kommune meddelte i februar 2007 tilladelse til at bibeholde pavillonen frem til 1. august Pavillonen er placeret på et areal, der benyttedes af Høsterkøb Tennisklub til u- dendørs spil. Kommunen fik, da pavillonen blev opstillet, en aftale i stand om, at Høsterkøb Tennisklub i stedet kunne benytte udendørsbanen i Nordvangsparken i Bistrup. En repræsentant fra Høsterkøb Tennisklub oplyser til forvaltningen, at man stadig kan benytte Sjælsøskolens Idrætshal lørdag og søndag formiddag til såvel ungdoms- som seniortennis. På grund af den lange afstand og de dårlige offentlige transportforbindelser fra Høsterkøb til Bistrup er der ikke stor søgning til udendørsbanen især fra de unge. Endelig oplyses det, at klubbens antal af ungdomsmedlemmer har været vigende siden Høsterkøb Tennisklub har et ønske

22 Side: 20 om at få banen i Høsterkøb reetableret, idet man p.t. ikke har et reelt udendørs alternativ, især ikke i forhold til ungdomsaktiviteterne. Høsterkøb Grundejerforening oplyser, at man accepterer en forlængelse frem til 1. august 2015 af den gældende midlertidige tilladelse til opstilling af pavillon med baggrund i vigtigheden af, at der til enhver tid findes en velfungerende skole i Høsterkøb. Skolen er et vigtigt omdrejningspunkt for en del af landsbyens sociale aktiviteter. De understreger dog forholdet om, at der er tale om en dispensation fra den bevarende lokalplan for Høsterkøb, og at der ikke længere er tale om en kortere periode, hvor en pavillon optager tennisbanens areal, som det oprindeligt var tænkt. Grundejerforeningen genfremsætter derfor deres tidligere ønske om, at få genetableret en tennisbane i Høsterkøb, og det foreslås, at en ny tennisbane placeres på sporten arealet mod Høsterkøb Byvej. For Høsterkøb Tennisklub er det ikke blot et spørgsmål om en tennisbane det er i endnu højere grad et spørgsmål om det klubliv, som den danner basis for. Det er meget vigtigt for et landsbysamfund at have nogle sociale omdrejningspunkter. Forvaltningen foreslår at der, på baggrund af Kommunalbestyrelsens beslutning om, at Høsterkøb Skole fortsætter med det nuværende antal klasser frem til skoleåret 2014/2015, samt på baggrund af udtalelsen fra Høsterkøb Grundejerforening, meddeles dispensation fra lokalplan 94 til udskiftning af eksisterende pavillon samt til forlængelse af tilladelse til opstilling af pavillonen ved Høsterkøb Skole frem til den 1. august Forvaltningen vil videresende spørgsmålet om et erstatningsareal til Høsterkøb Tennisklubs udendørs aktiviteter til Kulturområdet. Direktionen foreslår, 1) at der meddeles tilladelse til udskiftning af pavillon, og 2) at den midlertidige tilladelse forlænges frem til den 1. august 2015, idet pavillonområdet senest på dette tidspunkt skal være ryddet og tennisbanen retableret. BYPLANUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

23 Side: Carl Plougsvej 31 - Terræn- og haveplan, bådebro, kampestenssætning på søbred, bådsliske og udsparing i tagrør BYU Jnr 6ao Ravn 9p Sjæl BYP DLI Ejeren af ovennævnte ejendom ansøger om godkendelse af allerede gennemført terræn- og haveplan samt anlæg af bådebro/trædæk og renovering af stensætning i søkant på ovennævnte ejendom. Terrænændringen har til hovedformål at skabe et harmonisk, blødt faldende terræn mellem Sjælsø og den ombyggede villa. Det samlede fald fra hus til sø er 5,5 meter. Bådebro/trædæk består af et dæk, udført i teaktræ og måler ca. 5 x 5,5 meter. Trædækket placeres på søbredden med en udkragning på fra 0 til ½ meter over skrænten mod søen. Herudover er der langs søens kant anlagt en kampestenssætning som er en renovering af en tidligere kant, der bestod af sten, sveller og gammelt byggeaffald. Projektet indeholder endvidere ønske om anlæg af en bådsliske i forbindelse med bådebroen samt en smal udsparing i søens tagrørsbevoksning der muliggør en let udsejling med en kano. Forvaltningen konstaterede ved et syn den 29.april 2008, at arbejdet var igangsat og delvis færdiggjort uden de fornødne tilladelser, hvorfor forvaltningen samme dato udstedte et standsningspåbud. Arbejdet er på trods af dette standsningspåbud efterfølgende færdiggjort. Forvaltningen kunne ved samme syn konstatere, at der på flere andre ejendomme i området er placeret lignende trædæk ved søkanten. Ejendommen ligger i byzone og omfattet af lokalplan 46 for Ravnsnæs. En del af ejendommen er omfattet af søbeskyttelseslinien om Sjælsø. Lokalplanen fastlægger, at der ikke må foretages terrænændringer på mere end +/- 0,75 meter uden byrådets tilladelse. Terrænændringer skal i øvrigt holdes i en afstand på minimum 0,80 meter fra skel mod nabo. Forvaltningen har modtaget en plan fra bygherrens Landskabsarkitekt og Landinspektør, der viser terrænkoter før og efter terrænændringen. Ifølge denne plan er der på tre punkter på ejendommen foretaget terrænændringer på henholdsvis 0,81 meter, 0,92 og 1,25 meter. Søbeskyttelseslinien omkring Sjælsø er på dette sted reduceret som følge af den gældende lokalplan 46.

24 Side: 22 Såvel den gennemførte terrænregulering som det anlagte trædæk er omfattet af den reducerede søbeskyttelseslinie og kræver derfor dispensation fra lokalplanen og fra Naturbeskyttelseslovens 16, ifølge hvilken der ikke må foretages ændringer i terrænet inden for en afstand af 150 m fra søer med en vandflade på mindst 3 ha. Fra landsiden går græsplænen helt ned til stensætningen, og fra søsiden er der en tagrørsbevoksning, der er omfattet af Naturbeskyttelseslovens 3. I det konkrete tilfælde er det forvaltningens vurdering, at vandkanten afgrænser 3-området, mens arealet på landsiden ikke anses for at være omfattet af Naturbeskyttelseslovens 3. Der skal derfor ikke indhentes dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 3 til terrænændringerne og til stensætning. Derimod vil ændring af tilstanden i tagrørsbevoksningen kræve, at der opnås en dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 3. Det samlede projekt har siden været udsendt i nabohøring i 14 dage. Der er i perioden indkommet bemærkninger fra 2 naboer og Gentofte Kommune (for Sjælsø Vandværk). En nabo er af den opfattelse, at de udførte terrænreguleringer har været af et væsentligt større omfang, end anført ovenfor, og at de har medført vandproblemer på indsigerens ejendom. Samme indsiger finder kystsikringen lidt voldsom og udtrykker håb om, at der ikke etableres stærk belysning, som indsigeren finder vil ødelægge natur og stemning på stedet. En anden nabo udtrykker stor forståelse for naboens ønske om at skabe et harmonisk og blødt fald på grunden samt anlæg af terrasse (trædæk) ved vandet, men finder, at den burde være udført således, at terrænet passede til nabohavernes niveauer. Denne indsiger accepterer dog terrænreguleringerne under forudsætning af, at et etableret dræn ind mod indsigerens ejendom viser sig at fungere efter hensigten, men indsigeren udtrykker forståelse for den anden nabos indsigelse. Indsigeren finder stensætningen meget bombastisk. Gentofte Kommune, Sjælsø Vandværk har den 19. november 2007 givet tilladelse til badebro (trædæk). Forvaltningen bemærker, at ansøger den 22. maj 2007 har trukket ansøgningen om tilladelse til bådsliske tilbage med bemærkning, at den vil følge på et senere tidspunkt. Forvaltningen foreslår, at der meddeles dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 16 og 9 i lokalplan 46 til terrænændringen med undtagelse af, at terrænet i en afstand af 0,80 meter fra skel til nabo i begge sider af ejendommen skal retableres

25 Side: 23 til det oprindelige niveau. Baggrunden er, at det er forvaltningens vurdering, at det etablerede terræn ikke virker skæmmende og unaturligt men har en blød og harmonisk udformning ned mod søen. Det vurderes dog, at terrænet mod naboskel kan give afvandingsproblemer på nabogrundene. Stensætningen er efter forvaltningens opfattelse væsentligt større end tidligere, og der er ikke behov for en egentlig sikring af bredden på stedet, hvorfor forvaltningen finder, at tilladelse til en stensætning bør betinges af, at den reduceres tilnærmelsesvis til det tidligere omfang efter forvaltningens nærmere godkendelse. Stillingtagen til trædækket bør endvidere udskydes, til der er foretaget en vurdering af omfanget og arten af lignende anlæg i området. Bilag: Fotos fra før og efter udført terrænregulering m.v. Reaktioner på høring Direktionen foreslår, 1) at terrænet kræves retableret til det oprindelige niveau i en afstand af 0,80 meter fra skel til nabo i begge sider af ejendommen, 2) at der meddeles dispensation fra søbeskyttelseslinien jf. Naturbeskyttelseslovens 16 og 8.6 i lokalplan 46 til den øvrige terrænændring, 3) at der meddeles dispensation fra søbeskyttelseslinien og gives tilladelse til en reduceret stensætning efter forvaltningens nærmere godkendelse, og 4) at stillingtagen til trædækket udskydes, indtil der er foretaget en gennemgang af lignende forhold i området. BYPLANUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

26 Side: Maglemosen - Oplysningstavler 2009 BYU Jnr 09/2361 BYP JES Teknik & Miljø, Park, ønsker at opstille 3 oplysningstavler, overvejende ved indgangene til det fredede område, Maglemosen i Vedbæk. Ønsket er udviklet sammen med det forhenværende Københavns Amt og det daværende Søllerød Museum. Formålet med tavlerne er at oplyse om Maglemosens dyreliv, flora og oprindelse. Formidlingen er trykt på emaljerede skilte, der er robuste og vejrbestandige. Tavlerne monteres på et træstativ. Maglemosen er fredet og er som sådan underlagt bestemmelser, der blandt andet begrænser bebyggelse m.v. og andre faste konstruktioner og anlæg, herunder skilte. I 8 står, at der eksempelvis ikke må anbringes vindmøller, tårne, skydeplatforme, skilte og master. Det ansøgte kræver derfor Fredningsnævnets godkendelse. Forvaltningen vurderer, at skiltene har en sådan karakter og placering, at det ikke strider mod offentlighedens interesser eller formål og intentioner i Maglemosefredningen, idet der lægges vægt på, at tavlerne henvender sig til et bredt publikum og almene naturinteresser. Bilag: Oversigtskort Tegningsmateriale Direktionen foreslår, at dispensationsansøgningen fremsendes med anbefaling til Fredningsnævnet. BYPLANUDVALGET tiltræder Direktionens forslag med bemærkning, at oplysningsskiltene bør placeres et stykke inde i terrænet, væk fra den offentlige vej.

27 Side: Medrejser på forslag til fredning af arealer ved Vedbæk, beliggende i Hørsholm Kommune og Rudersdal Kommune BYU Jnr 09/5041 BYP LWJ OU Danmarks Naturfredningsforenings Forretningsudvalg har vedtaget at fremme et forslag til fredning af arealer ved Vedbæk, udarbejdet i udkast af DN Rudersdals Fredningsgruppe. Ved brev af 5. februar 2009 giver fredningsgruppen udtryk for, at de gerne ser kommunen som medrejser af fredningsforslaget, samt at der i den forbindelse nedsættes en fælles arbejdsgruppe til udarbejdelse af forslaget. Arealet er foreløbigt afgrænset som det fremgår af vedlagte oversigtskort, og omfatter større arealer i både Hørsholm Kommune og Rudersdal Kommune. Fredningsgruppen er i dialog med Hørsholm Kommune om dennes eventuelle deltagelse i fredningsarbejdet. Arealerne i Rudersdal Kommune udgør en mindre kile øst for den nordlige del af Sandbjerg Østerskov og en større kile, der afgrænser den nordlige del af Forsvarskommandoens arealer i Vedbæk, der er udarbejdet et forslag til masterplan for. Begge kiler ligger som en del af et større åbent landskab med markante afgrænsninger mod skov og bebygget byzone. Kilen ved Sandbjerg Østerskov har i alt 3 ejere, mens kilen nord for masterplanens afgrænsning ejes af Forsvarskommandoen. I Forslag til Kommuneplan 2009, som er i offentlig høring, er arealet mod Sandbjerg Østerskov udpeget som landområde og arealet nord for Forsvarskommandoens arealer som rekreativt område. Arealerne ligger endvidere inden for kommuneplanforslagets udpegede områder med kulturhistoriske værdier, værdifulde landskaber og kystnære landområder. Arealet nord for Forsvarskommandoens arealer er desuden udpeget som areal, hvor skovrejsning er uønsket. Det er forvaltningens vurdering, at de arealer, der nu søges fredet, har store landskabelige værdier, som det vil være hensigtsmæssigt at få sikret ved fredningsbestemmelser. Forvaltningen har ingen bemærkninger til den skitserede afgrænsning. Forvaltningen foreslår på den baggrund, at det meddeles Danmarks Naturfredningsforenings Forretningsudvalg og DN Rudersdals Fredningsgruppe, at kommunen ønsker at være medrejser på fredningsforslaget og i den forbindelse ønsker at indgå i dialog med foreningen og eventuelt Hørsholm Kommune om fredningsforslagets indhold.

28 Side: 26 Bilag: Oversigtskort med foreløbig afgrænsning af fredningen Direktionen foreslår indstillet, at det meddeles Danmarks Naturfredningsforenings Forretningsudvalg og DN Rudersdals Fredningsgruppe, at kommunen ønsker at være medrejser af fredningssag for arealer ved Vedbæk, og herunder at indgå i dialog med foreningen og eventuelt Hørsholm Kommune om indholdet i forslaget. BYPLANUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

29 Side: Revideret forslag til fredning af Stavnsholtkilen BYU Jnr 06/13458 BYP LWJ Der henvises til følgende tidligere behandlinger af forløbet omkring fredning af Stavnsholtkilen: Udtalelse til Fredningsnævnet for København til offentliggjort forslag til fredning i forbindelse med offentlig høring (pkt. 11 den 4. december 2007). Efterfølgende udtalelse til fredningsnævnet om fredningsafgrænsning og konkretisering af fredningsbestemmelser (pkt. 20 den 13. august 2008). Tilbagetrækning af påklage vedrørende fredningsnævnets delkendelse om ændret fredningsafgrænsning (pkt. 16 den 3. december 2008). Som det fremgår af den seneste sag, bad fredningsnævnet i forbindelse med sin delkendelse vedrørende fredningsforslagets afgrænsning Danmarks Naturfredningsforening (DN) som fredningsrejser om at komme med et revideret udkast til fredningsforslag senest den 5. januar DN har efter en indledende dialog med de af fredningsafgrænsningen berørte kommuner samt Skov- og Naturstyrelsen udarbejdet et revideret udkast til fredningsforslag, som nu er fremsendt til fredningsnævnet med kopi til kommunerne. På baggrund af henvendelse fra Furesø Kommune om det reviderede udkast er forvaltningen indgået i en dialog om udkastet til reviderede fredningsbestemmelser med denne kommune og med repræsentanter fra DN s lokalafdelinger. Der foreligger på nuværende tidspunkt ingen udmeldinger fra fredningsnævnet om det videre forløb omkring det reviderede udkast. Bilag: Revideret udkast til fredningsforslag Direktionen foreslår, at orienteringen tages til efterretning. BYPLANUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

30 Side: Lindebakken 40 - Afslag på dispensation til opførelse af tilbygning - Naturklagenævnets afgørelse BYU Jnr 06/ cæ BYP MFG Den meddelte bygningsinspektoratet afslag på dispensation fra lokalplan 43 til opførelse af en 19 m 2 stor tilbygning (havestue). Bygningsinspektoratet vurderede, at det ansøgte byggeri skulle medregnes i etagearealet, da både bygningens udseende og konstruktion har karakter af beboelsesrum med den på en side af bygningen murede væg, den solide tagkonstruktion og sammenbygningen med den eksisterende bygning. Tilbygningen kan således ikke betragtes som en lukket overdækning, der jf. BR-S 98 bilag A stk. 3.a, ikke medregnes i etagearealet. Ejendommen er omfattet af lokalplan 43, hvor det af fremgår, at den for området tilladelige bebyggelsesprocent er 20. Bebyggelsesprocenten på ejendommen er (inden tilbygningen) på 25 %. Ansøger klager over afgørelsen og anfører, at det ansøgte byggeri ikke skal medregnes i etagearealet, idet der er tale om en mellemgang ( overdækning ), hvor der ikke på grund af proportionerne (1,7 m x 9,4 m) er muligt at lave en brugbar møblering. Naturklagenævnet afgjorde sagen den 15. september 2008 og lagde vægt på bebyggelsens ydre fremtræder og fandt, at det ansøgte byggeri i tegningsmaterialet fremstår som en tilbygning til boligformål. Det ansøgte er derfor ikke i overensstemmelse med lokalplanens og kræver dispensation. Naturklagenævnet tager principielt ikke stilling til om et afslag på dispensation er rimeligt eller hensigtsmæssigt i forhold til klagerens interesser og kommunens afgørelse af står således ved magt. Direktionen foreslår, at sagen tages til efterretning. BYPLANUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

AFGØRELSE i sag om bebyggelse, som Ishøj Kommune har tilladt opført på ejendommen beliggende Torslundevej 133

AFGØRELSE i sag om bebyggelse, som Ishøj Kommune har tilladt opført på ejendommen beliggende Torslundevej 133 Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 19. december 2012 J.nr.: NMK-33-00697 Ref.: MJE AFGØRELSE i sag om bebyggelse, som Ishøj Kommune har tilladt opført på ejendommen

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 For et boligområde ved Hovedgaden 2 i Løgstrup Forslag Ovenfor ses luftfoto med markering af eksisterende lokalplan samt skravering af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 315.

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Rudersdal Kommunes afgørelse om dispensation til terrænregulering for ejendommen, Sylager 5, 2970 Hørsholm

AFGØRELSE i sag om Rudersdal Kommunes afgørelse om dispensation til terrænregulering for ejendommen, Sylager 5, 2970 Hørsholm Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 15. oktober 2013 J.nr.: NMK-33-00865 Ref.: HO AFGØRELSE i sag om Rudersdal Kommunes afgørelse om dispensation til terrænregulering

Læs mere

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 205

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 205 Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 205 for et boligområde ved Møgelkær i Viborg Forslag 1 LÆSEVEJLEDNING En lokalplan fastlægger, hvordan et område må bruges fremover. Reglerne for lokalplaner er fastlagt

Læs mere

AFGØRELSE i sag om tilladelse til erhverv og parkering på Kulsviervej i Rudersdal Kommune

AFGØRELSE i sag om tilladelse til erhverv og parkering på Kulsviervej i Rudersdal Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 5. december 2011 J.nr.: NMK-31-00444 Ref.: MARMA AFGØRELSE i sag om tilladelse til erhverv og parkering på Kulsviervej i

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé Hvad er en lokalplan

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 8. april 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian Bruun,

Læs mere

Afgørelse i sagen om Søllerød Kommunes afgørelse om fjernelse af badebro, plankedæk og pavillon på ejendom på Vedbæk Strandvej.

Afgørelse i sagen om Søllerød Kommunes afgørelse om fjernelse af badebro, plankedæk og pavillon på ejendom på Vedbæk Strandvej. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 9. januar 2004 J.nr.: 03-33/150-0002 Skr Afgørelse i sagen om

Læs mere

Dagsorden til møde i Byplanudvalget

Dagsorden til møde i Byplanudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Byplanudvalget Mødetidspunkt 07-04-2016 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Byplanudvalget 07-04-2016 17:00 1 (Åben) Lokalplan 376 for Hellerupvej

Læs mere

Åben. BYPLANUDVALGET Ekstraordinær dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1. Mødedato Onsdag den 3.

Åben. BYPLANUDVALGET Ekstraordinær dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1. Mødedato Onsdag den 3. Ekstraordinær dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Mødedato Onsdag den 3. september 2014 Mødetidspunkt Kl. 15.30 Medlemmer Fra forvaltningen Axel Bredsdorff (L),

Læs mere

Susanne Wærn Flinker Strandvejen 130 8721 Daugård

Susanne Wærn Flinker Strandvejen 130 8721 Daugård Susanne Wærn Flinker Strandvejen 130 8721 Daugård Plan og Byg Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Merete Garic Dir: +4579755689 Mob: e-mail: Merete.Garic @Hedensted.dk Sagsnr. 01.03.03-P19-112-13 27.11.2014

Læs mere

Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup

Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup Forslag Dato for offentliggørelse af forslag 10. april 2013 Høringen starter 10. april 2013 Høringen slutter 5. juni 2013 Redegørelse Med dette kommuneplantillæg

Læs mere

Lokalplan nr. 54. Lægehus i Niverød. Vedtagelsesdato: 17. april Teknik & Miljø

Lokalplan nr. 54. Lægehus i Niverød. Vedtagelsesdato: 17. april Teknik & Miljø Lokalplan nr. 54 Lægehus i Niverød Teknik & Miljø Vedtagelsesdato: 17. april 1985 Ikrafttrædelsesdato: 8. maj 1985 o GC UJ UJ o (go (oi >? QQ fuul n QQ n i M i i c= Indledning Dette hæfte indeholder lokalplan

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune.

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 4.3.1 Albertslund syd - Sportsplads Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Fredningen vedrører: Fredning vedr. udstykning og bibeholdelse af beplantning

Fredningen vedrører: Fredning vedr. udstykning og bibeholdelse af beplantning Afgørelser Reg. nr.: 08126.00 Fredningen vedrører: Fredning vedr. udstykning og bibeholdelse af beplantning Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 06-01-1958

Læs mere

Bruno Bøhnke Skodsbølvej 81 Skodsbøl 6310 Broager. Plan

Bruno Bøhnke Skodsbølvej 81 Skodsbøl 6310 Broager. Plan Bruno Bøhnke Skodsbølvej 81 Skodsbøl 6310 Broager Landzonetilladelse til at bygge en ny carport med redskabsskur på ejendommen matr. nr. 146 Skodsbøl, Broager, der ligger på Skodsbølvej 81, 6310 Broager

Læs mere

GODE TIPS FØR DU BYGGER 2. Carporte Garager Udhuse Overdækkede terrasser/arealer

GODE TIPS FØR DU BYGGER 2. Carporte Garager Udhuse Overdækkede terrasser/arealer GODE TIPS FØR DU BYGGER 2 Carporte Garager Udhuse Overdækkede terrasser/arealer Vejledning nr. 2 Februar 2005 Tjek hvilke bestemmelser der gælder Et godt sted at starte er, at undersøge om der på din ejendom

Læs mere

Indstilling. Opførelse af rækkehuse på Tålforvej Resume. 2. Beslutningspunkt. Til Aarhus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Opførelse af rækkehuse på Tålforvej Resume. 2. Beslutningspunkt. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 3. marts 2014 Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Opførelse af rækkehuse på Tålforvej 15 Teknik og Miljø bemyndiges til

Læs mere

Ansøgning om ændring af plangrundlag Nymindegab

Ansøgning om ændring af plangrundlag Nymindegab Ansøgning om ændring af plangrundlag Nymindegab Ansøgning LandSyd har på foranledning af lodsejer anmodet om ændring af plangrundlaget for ejendommene 5gb, 5cæ og 5ga Lønne Præstegård, Lønne beliggende

Læs mere

Landzonetilladelse til opførelse af tilbygning til enfamiliehus

Landzonetilladelse til opførelse af tilbygning til enfamiliehus Center for Teknik Ådalsparkvej 2, 2970 Hørsholm Tegnestuen Anders Lohse Strandvejen 279 2920 Charlottenlund Dato: 04.06.2014 Sagsnr: 2014-0160 Kontakt Jørn Uldall Byggesagsbehandler Direkte tlf. 4849 2464

Læs mere

Afgørelse i sagen om opførelse af lagerhal ved Ilskov i Herning Kommune.

Afgørelse i sagen om opførelse af lagerhal ved Ilskov i Herning Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 28. september 2004 J.nr.: 03-31/650-0054 og 03-132/650-0018

Læs mere

Lokalplanens redegørelse

Lokalplanens redegørelse Lokalplan for et område til offentligt formål STRØBYSKOLEN og STRØBYHALLEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Side Lokalplanens baggrund 3 Skitseforslag til udvidelse af Strøbyskolen 5 Tillæg

Læs mere

Dagsorden til møde i Byplanudvalget

Dagsorden til møde i Byplanudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Byplanudvalget Mødetidspunkt 03-11-2016 17:00 Mødeafholdelse Mødet starter med en besigtigelse af Mosehøjvej 9A, hvor vi mødes kl. 17.00. Der er således modtaget en

Læs mere

Det er forvaltningens vurdering, at projektet bør tilpasses den omkringliggende bebyggelse og områdets struktur, inden der udarbejdes lokalplan.

Det er forvaltningens vurdering, at projektet bør tilpasses den omkringliggende bebyggelse og områdets struktur, inden der udarbejdes lokalplan. Møde: Miljø- og teknikudvalget Mødetid: 12. oktober 2016kl. 15:30 Mødested: E.3.12 Sekretariat: Sekretariatet 178. Stillingtagen til planlægning for et boligområde ved Bojesvej i Vorup Sagsnr: 01.00.00-P20-2-10

Læs mere

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 LOKALPLAN NR. 6-06 Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6-06

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Natur og Udvikling Hvorfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde kræver loven, at vi skal lave en lokalplan. Det er

Læs mere

Landzonetilladelse til opførelse af garage- og værkstedshal, samt arealoverførelse

Landzonetilladelse til opførelse af garage- og værkstedshal, samt arealoverførelse TBF Ejendomme Aps v/ Thom Frank Pjedstedvej 93 7000 Fredericia Landzonetilladelse til opførelse af garage- og værkstedshal, samt arealoverførelse 2-10-2013 Sags id.: 13/1577 Sagsbehandler: Lars Kronborg

Læs mere

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5 Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

GODE TIPS FØR DU BYGGER 1

GODE TIPS FØR DU BYGGER 1 GODE TIPS FØR DU BYGGER 1 Enfamiliehuse, række- og kædehuse Tilbygninger til eksisterende huse Udestuer, herunder overdækkede terrasser der lukkes Ombygninger med udvidelse af etagearealet Ændret anvendelse

Læs mere

AFSLAG på ansøgning om landzonetilladelse

AFSLAG på ansøgning om landzonetilladelse Advokat Henriette Reinholdt Dato: 7. januar 2014 Sandbjergvej 11 Sagsb.: Milee 2970 Hørsholm Sagsnr.: 13/49577 Dir. tlf.: 72 36 41 50 E-mail: landzone@holb.dk AFSLAG på ansøgning om landzonetilladelse

Læs mere

Tillæg nr. 13 til Vordingborg Kommuneplan Panteren

Tillæg nr. 13 til Vordingborg Kommuneplan Panteren Tillæg nr. 13 til Vordingborg Kommuneplan Panteren April 2015 VORDINGBORG KOMMUNE Kommuneplantillæg Kommunalbestyrelsen har den 30. april 2015 vedtaget kommuneplantillæg nr. 13. Vedtagelsen er offentliggjort

Læs mere

Lokalplan nr. 210.16

Lokalplan nr. 210.16 okalplan nr. 210.16 Udvidelse af Super Best i Tårs Vedtaget 2. udkast, august 2003 Nord OKAPANOMRÅDE Bredgade Johs. Hansens Vej Vrejlev Klostervej HJØRRIN KOMMUNE TEKNISK FORVATNIN Den kommunale planlægning

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Rudersdal Kommunes afgørelse om dispensation fra lokalplanen til opsætning af informationsskilte

AFGØRELSE i sag om Rudersdal Kommunes afgørelse om dispensation fra lokalplanen til opsætning af informationsskilte Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 6. december 2013 J.nr.: NMK-33-02023 Ref.: HO-NMKN AFGØRELSE i sag om Rudersdal Kommunes afgørelse om dispensation fra lokalplanen

Læs mere

Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning

Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning Skal du opføre en carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning, er der en række regler og forhold,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet ophæver herved kommunens tilladelse og hjemviser sagen til kommunen til fornyet behandling som 1. instans.

Natur- og Miljøklagenævnet ophæver herved kommunens tilladelse og hjemviser sagen til kommunen til fornyet behandling som 1. instans. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 26. november 2012 J.nr.: NMK-31-00716 Ref.: mtj AFGØRELSE i sag om udstykning og opførelse af en helårsbolig i Lemvig kommune

Læs mere

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 13-001 og kommuneplantillæg nr. 5.

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 13-001 og kommuneplantillæg nr. 5. Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 13-001 og kommuneplantillæg nr. 5. Nr. Afsender Resume og hovedindhold af indsigelser samt bemærkninger hertil 1 Jørgen Madsen Emma Gads Vej 6 Jørgen

Læs mere

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan 884. Boligområde ved Højlundsparken i Solbjerg. Tillæg nr. 16 til. 1.

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan 884. Boligområde ved Højlundsparken i Solbjerg. Tillæg nr. 16 til. 1. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 29. oktober 2010 Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan 884. Boligområde ved Højlundsparken i Solbjerg. Tillæg nr. 16 til 1. Resume

Læs mere

Lokalplan nr. 54. Bakkely Vindmøllepark. Indhold: STEVNS KOMMUNE. side 1 side 1

Lokalplan nr. 54. Bakkely Vindmøllepark. Indhold: STEVNS KOMMUNE. side 1 side 1 Lokalplan nr. 54 Bakkely Vindmøllepark Indhold: Lokalplanens baggrund Lokal planområdet Lokal planens ind hold Lokalplanens bestemmelser Vedtagelsespåtegning side 1 side 1 side 1 side 3 side 5 Kortbilag

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Birch & Svenning Allegade 45 8700 Horsens. Tilladelse efter planlovens 35,

Birch & Svenning Allegade 45 8700 Horsens. Tilladelse efter planlovens 35, Birch & Svenning Allegade 45 8700 Horsens Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 Tilladelse efter planlovens 35, Birch & Svenning A/S har på vegne Houlbjerg

Læs mere

22-02-2013 12/66658. Jørn Rexen Thomsen Nørre Landevej 78 Kegnæs 6470 Sydals

22-02-2013 12/66658. Jørn Rexen Thomsen Nørre Landevej 78 Kegnæs 6470 Sydals 22-02-2013 12/66658 Jørn Rexen Thomsen Nørre Landevej 78 Kegnæs 6470 Sydals Landzonetilladelse samt dispensation fra lokalplan KE 10 til at opføre solceller på stativ på terræn på ejendommen matr.nr. 562v

Læs mere

Søby Brunkulsmuseum Brunkulsvej Herning. Landzonetilladelse

Søby Brunkulsmuseum Brunkulsvej Herning. Landzonetilladelse TEKNIK OG MILJØ Søby Brunkulsmuseum Brunkulsvej 29 7400 Herning Byggeri, Jord og Grundvand Rådhuset, Torvet 7400 Herning www.herning.dk Landzonetilladelse Vedr.: Ejendommen Mindelundvej 18, 7400 Herning.

Læs mere

Offentlig høring af forslag til lokalplan 342, boliger ved Erritsø Bygade og kommuneplantillæg 14

Offentlig høring af forslag til lokalplan 342, boliger ved Erritsø Bygade og kommuneplantillæg 14 Dato: 21- juni 2016 Sags id.: 15/8177 Sagsbehandler: Helle Neigaard Offentlig høring af forslag til lokalplan 342, boliger ved Erritsø Bygade og kommuneplantillæg 14 Fredericia Kommune har udarbejdet forslag

Læs mere

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 807. Boliger ved tidligere Ask Højskole. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 807. Boliger ved tidligere Ask Højskole. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 1. september 2008 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 807. Boliger ved tidligere

Læs mere

LOKALPLAN NR. 11-0007

LOKALPLAN NR. 11-0007 LOKALPLAN NR. 11-0007 Historiecenter Dybbøl Banke SØNDERBORG KOMMUNE Teknisk Forvaltning Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00 Fax 74 43 49 12 - E-mail raadhus@sonderborg.dk SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Frederikssund kommunes afgørelse om at en hævet terrasse på Sydkajen 1A og 1B er umiddelbart tilladt efter områdets lokalplan

AFGØRELSE i sag om Frederikssund kommunes afgørelse om at en hævet terrasse på Sydkajen 1A og 1B er umiddelbart tilladt efter områdets lokalplan Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 22. december 2014 J.nr.: NMK-33-02535 Ref.: NYNAP-NMKN AFGØRELSE i sag om Frederikssund kommunes afgørelse om at en hævet

Læs mere

Julianelund Grundejerforening - Lovliggørelse

Julianelund Grundejerforening - Lovliggørelse 1 Nr. : Julianelund Grundejerforening - Lovliggørelse Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 08/2808 Ejendoms- og Miljøudvalget Julianelund Grundejerforening Notat Julianelund Grundejerforening - Kommentarer

Læs mere

STRUER KOMMUNE AUGUST 2007 VEJLEDNING OM PLACERING AF BYGGERI I KUPERET TERRÆN TILKNYTTET LOKALPLAN NR. 283 FOR ET BOLIGOMRÅDE SYD FOR DRØWTEN

STRUER KOMMUNE AUGUST 2007 VEJLEDNING OM PLACERING AF BYGGERI I KUPERET TERRÆN TILKNYTTET LOKALPLAN NR. 283 FOR ET BOLIGOMRÅDE SYD FOR DRØWTEN STRUER KOMMUNE AUGUST 2007 VEJLEDNING OM PLACERING AF BYGGERI I KUPERET TERRÆN TILKNYTTET LOKALPLAN NR. 283 FOR ET BOLIGOMRÅDE SYD FOR DRØWTEN INDHOLD INDHOLD 1 INDLEDNING 5 2 LOKALPLANENS BESTEMMELSER

Læs mere

Forvaltningen har gennem det seneste halve år modtaget otte ansøgninger om udstykninger med henblik på at opføre helårsboliger.

Forvaltningen har gennem det seneste halve år modtaget otte ansøgninger om udstykninger med henblik på at opføre helårsboliger. NOTAT Teknik- og Miljøforvaltningen Dato Planafdelingen Ansøgninger om udstykning i landzone forår 2017 Forvaltningen har gennem det seneste halve år modtaget otte ansøgninger om udstykninger med henblik

Læs mere

Afgørelse i sagen om miljøvurdering af et erhvervsområde i Ikast-Brande Kommune

Afgørelse i sagen om miljøvurdering af et erhvervsområde i Ikast-Brande Kommune Rentemestervej 8, 2400 København NV Tlf.: 7254 1000 Fax: 7254 1001 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 19. maj 2009 J.nr. NKN-261-00104 MHE Afgørelse i sagen om miljøvurdering af et erhvervsområde

Læs mere

Indsigelser og bemærkninger

Indsigelser og bemærkninger 1 Helge Sølgaard Henriksholm Allé 20 2950 Vedbæk Vedbæk Grundejerforening støtter indsigelsen ved formand Hans Jeremiassen Indsigelsen er primært rettet mod den østlige tæt- lav bebyggelse bestående af

Læs mere

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer Karen Bergmann Emmerlev Klev 6 6280 Højer Sendt på e-mail til karenbergmann@hotmail.com Team Plan, Byg og Trafik Direkte tlf.: 74929243 Mail: pnh@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-143-13 3. februar 2014

Læs mere

I henhold til Planlovens 35 samt Naturbeskyttelseslovens 16 meddeles der herved landzonetilladelse og dispensation til

I henhold til Planlovens 35 samt Naturbeskyttelseslovens 16 meddeles der herved landzonetilladelse og dispensation til Nr. Hostrup og Omegns Beboerforening Øbeningvej 15 6230 Rødekro!" # Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 7376 7676 Dato: 27. september 2016 Sagsnr.: 16/31408 Ejendomsnr.: 9165 Kontakt: Lis Bækkelund Lerche

Læs mere

LANDZONETILLADELSE og DISPENSATION

LANDZONETILLADELSE og DISPENSATION Kullegaard Dato: 22-10-2015 Kanalstræde 10, 2.sal Sagsb.: Lov 4300 Holbæk Sagsnr.: 33842 Dir.tlf.: 72 36 41 50 Att. Lotte Petersen E-mail: landzone@holb.dk LANDZONETILLADELSE og DISPENSATION Du har søgt

Læs mere

HANSTHOLM KOMMUNE BÅDSGÅRDSVEJ 2, 7730 HANSTHOLM. TLF.: , FAX:

HANSTHOLM KOMMUNE BÅDSGÅRDSVEJ 2, 7730 HANSTHOLM. TLF.: , FAX: Lokalplan 5.11 Lild - Bjerget Efterskole Endelig godkendt: 01.07.04 Offentlighedsfase: 11.02.04-07.04.04 HANSTHOLM KOMMUNE BÅDSGÅRDSVEJ 2, 7730 HANSTHOLM. TLF.: 9655 7730, FAX: 9655 7700 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57 Forslag til Lokalplan 73.2 Udstykning af Bygaden 57 1 Indhold Hvad er en lokalplan? Fremlæggelsesperiode 3 Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger 3 Redegørelse Indledning Bevaringsværdige træer

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

Lokalplan nr. 143. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006. P-plads ved Hotel Nyborg Strand

Lokalplan nr. 143. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006. P-plads ved Hotel Nyborg Strand Lokalplan nr. 143 Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006 P-plads ved Hotel Nyborg Strand Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund...4 Forhold til anden planlægning...5 Forsyningsforhold...5

Læs mere

Afgørelse i sagen om Københavns Amts afslag til reklamebærende buslæskærm på Skodsborg Strandvej.

Afgørelse i sagen om Københavns Amts afslag til reklamebærende buslæskærm på Skodsborg Strandvej. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 16. maj 2006 J.nr.: 03-132/150-0024 Skr Afgørelse i sagen om

Læs mere

NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN

NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk 25. august 2008 J.nr.: NKN-261-00076 ssc/tutbi Afgørelse i sagen om miljøvurdering af

Læs mere

DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51. for et område ved Wiedergarden.

DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51. for et område ved Wiedergarden. DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51 for et område ved Wiedergarden. INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 3 Lokalplanens redegørelse side 4 Lokalplanområdet Lokalplanens indhold Forholdet til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

R U D B J E R G K O M M U N E

R U D B J E R G K O M M U N E R U D B J E R G K O M M U N E L O K A L P L A N 31 SOMMERHUSOMRÅDE s 14 STUBBE STRANDVEJ, ULIGE VEST FOR NÆSBY STRANDVEJ Juni 1996 Indholdsfortegnelse: A. Redegørelse for lokalplanen side 2 B. Lokalplanens

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Faxe Kommunes dispensation fra områdets lokalplan til at opføre et sommerhus på 40 m 2 på ejendommen Rosendalvænget 27

AFGØRELSE i sag om Faxe Kommunes dispensation fra områdets lokalplan til at opføre et sommerhus på 40 m 2 på ejendommen Rosendalvænget 27 Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 08. juli 2015 J.nr.: NMK-33-02901 KlageID: 63500 og 66444 Ref.: SSC/LOBOR AFGØRELSE i sag om Faxe Kommunes dispensation

Læs mere

(&# )# "#$%&*+##&%&#%&!! #!- %&%##!!#&#%$&!%#$+ &%,111#$%&%!,%&!! 2%& Side 1

(&# )# #$%&*+##&%&#%&!! #!- %&%##!!#&#%$&!%#$+ &%,111#$%&%!,%&!! 2%& Side 1 !"#$%&'"#$%&% (&# )# "#$%&*+##&%&#%&!!,-#&&#&%,&#.#,$+& #!- *+#/%#!&%,&#$#$+& -#%#0##&,#$+#%#!! #0#&&!%-#&-## *+#/%#$!&#%&!!,-%$ %&%##!!#&#%$&!%#$+ &##!-&,#& &%,111#$%&%!,%&!! $$&%#&*&###2,111#$%&%34*&5

Læs mere

Det ansøgte byggeri bliver opført med murede og vandskurede vægge malet hvide. Taget tækkes med mat-glaserede tagsten.

Det ansøgte byggeri bliver opført med murede og vandskurede vægge malet hvide. Taget tækkes med mat-glaserede tagsten. Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Benedikte Lyshøj Dir: +4579755622 Mob: +4524758581 e-mail: Benedikte.Lyshoj @Hedensted.dk Sagsnr. 01.03.03-P19-165-17 10.10.2017 Landzonetilladelse Der meddeles tilladelse

Læs mere

Lemvig Kommune Rådhusgade 2 7620 Lemvig Fredericia, den 26. juli 2013

Lemvig Kommune Rådhusgade 2 7620 Lemvig Fredericia, den 26. juli 2013 Lemvig Kommune Rådhusgade 2 7620 Lemvig Fredericia, den 26. juli 2013 Ansøgning om etablering af solcelleanlæg på terræn på adressen Skovvangvej 18/Neesvej 11, Nees. Formål: På foranledning af lodsejer

Læs mere

AFGØRELSE i sag om dispensation til byggeri inden for den reducerede åbeskyttelseslinje ved Nebel- Lønne Bæk i Varde Kommune.

AFGØRELSE i sag om dispensation til byggeri inden for den reducerede åbeskyttelseslinje ved Nebel- Lønne Bæk i Varde Kommune. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 06. maj 2013 J.nr.: NMK-501-00086 Ref.: mtj AFGØRELSE i sag om dispensation til byggeri inden for den reducerede åbeskyttelseslinje

Læs mere

F o r s l a g. Lokalplan Tillæg 1 til Lokalplan 94 for Høsterkøb by og Tillæg 3 til Kommuneplan Høsterkøb Gadekær

F o r s l a g. Lokalplan Tillæg 1 til Lokalplan 94 for Høsterkøb by og Tillæg 3 til Kommuneplan Høsterkøb Gadekær F o r s l a g Lokalplan 94.1 Tillæg 1 til Lokalplan 94 for Høsterkøb by og Tillæg 3 til Kommuneplan 2013 Høsterkøb Byvej Nedenomsvej Høsterkøb Gadekær Hvad er en lokalplan? Ifølge Lov om planlægning kan

Læs mere

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Lokalplan nr. 21-050-0001 Bramming Landområde Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Tillæg nr. 1 til LP nr. 120, Bramming maj 2011 Side: 0 Lokalplan nr. 21-050-0001.Bramming Landområde, Tilbygning

Læs mere

Afgørelse i sagen om opførelse af et helårshus og en carport på en ejendom ved Vrold, Skanderborg Kommune

Afgørelse i sagen om opførelse af et helårshus og en carport på en ejendom ved Vrold, Skanderborg Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 25. august 2004 J.nr.: 03-31/700-0111 03-132/700-0035 KPA Afgørelse

Læs mere

LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole

LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole KØGE KOMMUNE 1979 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 1-04 FRITIDSHJEM VED ØLBY SKOLE REDEGØRELSE FOR LOKALPLANFORSLAG LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING Regionsplanens

Læs mere

Byggeprojekt på ejendommen beliggende Hjerting Strandvej

Byggeprojekt på ejendommen beliggende Hjerting Strandvej Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 24. januar 2011 Sagsbehandler Merete Holme Nielsen Telefon direkte 76 16 13 27 Sagsid 2010-18461 Notat, bilag 1 Byggeprojekt på ejendommen beliggende Hjerting Strandvej

Læs mere

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Januar 2013 1 Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som indeholder overordnede målsætninger for kommunens

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM Lokalplan 53 For et område til ombygning og udvidelse af plejehjemmet Elim Udarbejdet af Vamdrup kommune og Arkitekt

Læs mere

Lokalplan nr. 46. for opsætning af vindmøller i Elkenøre

Lokalplan nr. 46. for opsætning af vindmøller i Elkenøre Lokalplan nr. 46 for opsætning af vindmøller i Elkenøre Indledning...3 Lokalplan nr. 46...3 Redegørelse...3 Baggrund...3 Formål...3 Beliggenhed...3 Eksisterende forhold...3 Omgivende landskab...3 Fremtidige

Læs mere

Køge Kommuneplan 2013 Forslag til tillæg nr. 25

Køge Kommuneplan 2013 Forslag til tillæg nr. 25 Køge Kommuneplan 2013 Forslag til tillæg nr. 25 Formålet med lokalplan 1071 er at muliggøre Køge Idrætspark, som omfatter modernisering af Køge Stadion og etablering af nye faciliteter samt mulighed for

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 23. oktober 2014 J.nr.: NMK-33-02560 Ref.: NYNAP-NMKN AFGØRELSE i sag om Aabenraa Kommunes vedtagelse af Lokalplan nr. 70

Læs mere

Ejendommen matr. Nr. 1cr. Skørpinge by, Havnelev, beliggende Plushøj 3-29.

Ejendommen matr. Nr. 1cr. Skørpinge by, Havnelev, beliggende Plushøj 3-29. Sag Lokalplanpligtigt projekt ved opførelsen af ældreboliger på grønt areal, Lokalplan 19 Rødvig Sagsnr. 13/111 Initialer EriKnu Åben sag Resumé Ejendommen matr. Nr. 1cr. Skørpinge by, Havnelev, beliggende

Læs mere

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 134 For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Landzonetilladelse Dispensation fra lokalplan Planloven

Landzonetilladelse Dispensation fra lokalplan Planloven Ove Lambert Larsen Mosevej 11 Kyndeløse 4070 Kirke-Hyllinge Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Chila Yunai Tlf. direkte: 4646

Læs mere

Lokalplan nr. 70 og kommuneplantillæg nr. 4. for en campingplads og ferielejligheder i Gedser

Lokalplan nr. 70 og kommuneplantillæg nr. 4. for en campingplads og ferielejligheder i Gedser Lokalplan nr. 70 og kommuneplantillæg nr. 4 for en campingplads og ferielejligheder i Gedser 1 Gedser Indledning... 3 Beskrivelse af lokalplanområdet... 3 Baggrunden for lokalplanens tilvejebringelse...

Læs mere

Tillæg nr. 74 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 74 til Herning Kommuneplan Forslag Offentlig høring Tillæg nr. 74 til Rammeområde 42.B3 og 42.T1 Boligområde sydvest for Sinding Hovedgade Område til tekniske anlæg nordøst for Sinding Hovedgade Fremlægges fra den 15. september

Læs mere

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 7.10.1 Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet Hvad er en

Læs mere

Om kommune- og lokalplaner

Om kommune- og lokalplaner Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som omfatter hele kommunen. Den fastlægger i grove træk, hvor der skal være boliger, erhverv, butikscentre, grønne områder osv. Kommuneplan

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 22. juni 2015 J.nr.: NMK-33-02996 Ref.: CANEL AFGØRELSE i sag om Rudersdal Kommunes byggetilladelse af 11. februar 2015

Læs mere

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Slangerup kommune LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Redegørelse for lokalplanens baggrund og indhold Redegørelse for lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

Landzonetilladelse Planloven

Landzonetilladelse Planloven VILLA.DK Aps Ny Østergade 12, 3.sal 1101 København K VILLA-HUS BYG Aps Nørre Snedevej 9 8700 Horsens KOPI Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk

Læs mere

Lokalplan 967, Boliger og butikker, Risskov - Endelig

Lokalplan 967, Boliger og butikker, Risskov - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 23. marts 2015 Lokalplan 967, Boliger og butikker, Risskov - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 967, Boliger og

Læs mere

Lokalplan 11.41. Udvidelse af Hundige Lilleskole GREVE KOMMUNE RÅDHUSHOLMEN 10 2670 GREVE TLF 43 97 97 97

Lokalplan 11.41. Udvidelse af Hundige Lilleskole GREVE KOMMUNE RÅDHUSHOLMEN 10 2670 GREVE TLF 43 97 97 97 Lokalplan 11.41 Udvidelse af Hundige Lilleskole GREVE KOMMUNE RÅDHUSHOLMEN 10 2670 GREVE TLF 43 97 97 97 Lokalplanen er udarbejdet af Teknisk Forvaltning i Greve Kommune. Offentlig fremlæggelse Lokalplanen

Læs mere

LOKALPLAN NR. 35 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 35 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 35 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 35 vedrører et ubebygget område nord for Ring 4 op mod kommunegrænsen til Værløse og fastlægger den bebyggelsesplan, bebyggelsen skal

Læs mere

Lokalplan 246. for ejendommen Hørsholm Kongevej 51 ved Rude Skov. Rude Skov. Holte Hallerne. Rudegård Stadion. Rudesø

Lokalplan 246. for ejendommen Hørsholm Kongevej 51 ved Rude Skov. Rude Skov. Holte Hallerne. Rudegård Stadion. Rudesø Lokalplan 246 for ejendommen Hørsholm Kongevej 51 ved Rude Skov Hørsholm Kongevej Rude Skov Holte Hallerne Kongevejen Rudegårds Alle Rudegård Stadion Rudesøvej Rudesø Hvad er en lokalplan? Ifølge Lov om

Læs mere

LANDZONETILLADELSE og DISPENSATION

LANDZONETILLADELSE og DISPENSATION Hugo Hansen Dato: 03-09-2014 Emmabodavej 32 Sagsb.: Milee 4450 Jyderup Sagsnr.: 14/53548 Dir.tlf.: 72 36 41 50 E-mail: landzone@holb.dk LANDZONETILLADELSE og DISPENSATION I forbindelse med at du har søgt

Læs mere

KM Telecom Danmark Att. René Lau Jørgensen Erritsø Møllebanke 11 DK-7000 Fredericia

KM Telecom Danmark Att. René Lau Jørgensen Erritsø Møllebanke 11 DK-7000 Fredericia KM Telecom Danmark Att. René Lau Jørgensen Erritsø Møllebanke 11 DK-7000 Fredericia 3. oktober 2013 Sagsident: 13/12151 Sagsbehandler: Britt Hald Haderslev Kommune EB Plan og Ejendomsudvikling Rådhuscentret

Læs mere

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 20. marts 2014 J.nr.: NMK-33-02145 Ref.: KAGRA AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning

Læs mere

Landzonetilladelse til udstykning af en del af matr.nr. 1r, Skjød By, Skjød samt til opførelse af et enfamiliehus og garage/udhus bygning på grunden.

Landzonetilladelse til udstykning af en del af matr.nr. 1r, Skjød By, Skjød samt til opførelse af et enfamiliehus og garage/udhus bygning på grunden. Postadresse: Ark.firmaet Leo T. Mortensen aps Skovbrynet 107 8450 Hammel Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Landzonetilladelse

Læs mere