Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget"

Transkript

1 Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget Referat fra møde Tirsdag den 10. januar 2012 kl i Kignæshallen, Jægerspris Mødet slut kl MØDEDELTAGERE Grethe Olsen (F) Anne-Lise Kuhre (A) Hanne Kyvsgaard (C) Jens Ross Andersen (V) Jesper Wittenburg (A) Kenneth Jensen (A) Lis Olsen (V) 1 / 48

2 Indhold ÅBENT MØDE Sag nr. 1 Sag nr. 2 Gerlevparken/Rosenhaven Skulpturlandskab Falkenborgskolen - flytning Sag nr. 3 Musikskolen Status 2011 Sag nr. 4 Sag nr. 5 Sag nr. 6 Kulturpris Evaluering Digitaliseringspulje til biograferne - Udmøntning Frederikssund Bibliotekerne, frigivelse af anlægsbeløb Sag nr. 7 Åbne Biblioteker. Åbningstider 2012 Sag nr. 8 Sag nr. 9 Sag nr. 10 Nyt bibliotek Græse Gl. Skole - status Anlægsønsker på idrætsområdet Kunstgræsbane i Slangerup Sag nr. 11 Sommeraktiviteter 2012 Sag nr. 12 Sag nr. 13 Idrætspolitisk strategi status Årshjul Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget Sag nr. 14 Kulturpuljen 2012 Sag nr. 15 Hornstock Musikfestival ansøgning om underskudsgaranti for 2012 Sag nr. 16 Hornstock Musikfestival ansøgning om tilskud Sag nr. 17 Selsø Slot - ansøgning om tilskud til Sommerkoncerter 2012 Sag nr. 18 Slangerup Jazzklub - ansøgning om tilskud 2012 Sag nr. 19 Musik i Vellerup Kirke ansøgning om tilskud 2 / 48

3 Sag nr. 20 Sag nr. 21 Lokalhistorisk Forening for Slangerupegnen - ansøgning om tilskud til bogudgivelse Snake City Jazzfestival ansøgning om tilskud/underskudsgaranti Sag nr. 22 Fjordkunstnerne ansøgning om tilskud til markedsføring 2012 Sag nr. 23 Sag nr. 24 Sag nr. 25 MUWI Musik på Willumsen - ansøgning om tilskud fra Kulturpuljen Frederikssund Skakklub - ansøgning om underskudsgaranti Meddelelser 3 / 48

4 Sag nr. 1 Gerlevparken/Rosenhaven Lovgrundlag: Sagsfremstilling: Kultur- og Fritidssekretariatet har holdt møde med repræsentanter fra Fonden for Træer og Miljø for at drøfte forhold og økonomi omkring Rosenhaven i Gerlev. Repræsentanterne fra Fonden for Træer og Miljø ridsede baggrund og idegrundlag bag Fonden op. Fonden for Træer og Miljø arbejder med "gennem oplysning, forskning eller på anden måde at støtte bestræbelser for inden for landets grænser at bevare eller nyskabe træplantninger, enkelttræer og buske, der er værdifulde miljømæssigt eller i botanisk, kulturhistorisk eller æstetisk henseende". Jf. fondens fundats 2. Gerlevparken består af tre aktiviteter: Arboretet, start 1979 Samlingen af historiske roser, start 1985 Samlingen af Poulsen roser, start 1987 Bestyrelsen for Fonden er i øjeblikket i gang med at gennemgå alle Fondens aktiviteter med henblik på en optimering. Ultimo oktober 2011 skal Fondens bestyrelse drøfte modeller for fremtidens aktiviteter. Primo 2012 skal Fondens repræsentantskab træffe beslutning om Fondens virke i fremtiden. Der vil formentlig komme fokus på: formidlingen af især Arboretet stillet spørgsmål til, hvor vigtigt det er at videreføre Rosenhaven hvilke værdier og betydning området har for turisme, formidling, som lokal oase mm. Fondens repræsentanter udtrykte ønske om et evt. partnerskab afhængig af beslutningen i Repræsentantskabet om Fondens fremtidige virke. Der blev ligeledes udtrykt ønske om, at muligheden for at Frederikssund Kommune overtog vedligeholdelse af området blev undersøgt. 4 / 48

5 Der er aftalt flg. med Fonden: Fonden vender tilbage med referat fra bestyrelsesmødet, der holdes ultimo oktober. Fonden indhenter andre tilbud på pasning af Parken, også fra lokale gartnere. Kultur og fritidssekretariatet undersøger muligheden for at Frederikssund Kommune overtager vedligeholdelsen af parken. (Klipning af hække, beskæring, græsslåning og græskanter, ukrudt). Fonden inviteres evt. til Udvalgsmøde. Fortsat sagsbehandling. Repræsentanter for Fonden for Træer og Miljø er inviteret til Udvalgets møde, hvor de vil orientere om Fondens seneste bestyrelsesmøde, hvor fremtidsperspektiver for Fonden var på dagsordenen. Bevilling: Ingen. Økonomiske og personalemæssige Indstilling: Budget og Analyse: Budget 2011 er kr., mens budget 2012 er kr. Kultur- og Fritidschef indstiller til Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget, at: 1. Drøfte ønsker til et fremtidigt samarbejde. Tidligere beslutninger: Beslutning i Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget, Tirsdag den 1. november 2011 Fonden inviteres til deltagelse på januarmødet. Herefter genoptages sagen. Fonden for Træer og Miljø havde foretræde for udvalget. Sagen udsat indtil der foreligger tilbagemelding fra Fonden for Træer og Miljø med fremtidsperspektiver for Gerlev Parken. Bilag: Opsamling fra møde mellem Fonden fra Træer og Miljø og Frederikssund Kommune 5 / 48

6 Sag nr. 2 Skulpturlandskab Falkenborgskolen - flytning Lovgrundlag: Sagsfremstilling: I forbindelse med Falkenborgskolens renovering er der opstået et behov for at flytte Josef Salamons skulpturlandskab til en ny placering. Årsagen til flytningen er at: Værkets placering vil fungere dårligt sammen med det påtænkte byggeri, hvor det er placeret centralt i byggepladsen, redningsveje mm. Værket i sin nuværende stand ikke kan godkendes som legepladsinventar idet skulpturen står løst, og ikke er placeret med faldunderlag jvf. forskriften. Værket er derfor til gene i dets nuværende placering på Falkenborgskolen. Værket derfor dårligt matcher skolebygningens fremtidige funktion, som indskoling for byens mindste klasser, hvilket kan ses som en ændret forudsætning for kunstværkets placering på skolen. Skolebyggeudvalget har peget på tre alternative placeringer: Operapladsen Tippen - yderst mod vest Ørnebjerget, hvor skulpturen kan definere et solidt punkt at gå hen imod. Kunstneren Josef Salamon er kontaktet mhp. kommentarer til en evt. flytning af skulpturlandskabet. Han har ingen indvendinger mod en flytning. Udgifter til flytning af skulpturlandskabet afholdes af skoleafdelingen, som også har sendt ansøgning til byggeafdelingen om de fornødne tilladelser til at flytte skulpturen. Skulpturlandskabet er udført i granit, som stammer fra jernbanestrækningen, Den Sjællandske Midtbane. Granitten er genbrug fra de såkaldte tandstumper, som stod tilbage i fjorden efter lukningen af jernbanen. 6 / 48

7 Kultur- og Fritidssekretariatet anbefaler derfor i samarbejde med Skoleafdelingen af Josef Salamons skulpturlandskab flyttes til Tippen. Fortsat behandling. Dele af udvalget samt administrationen mødtes med Josef Salamon mandag den 5. december for at se og drøfte mulige placeringer af skulpturlandskabet fra Falkenborgskolen. Tippen og Ørnestensbjerget blev besøgt sammen med kunstneren. Efterfølgende har Josef Salamon meddelt Kultur og Fritidssekretariatet, at: Han "mener at det første sted i nærheden af havnen,sillebroen og resterne af Holbækbanen er nok,efter min ringe mening, bedst egnet.både historien med "tandstumperne" og nærheden til havnen og selve byen tiltaler mig.jeg vil også tro at det bliver en billigere løsning med genopstillingen der end det andet sted". Bevilling: Ingen. Økonomiske og personalemæssige Indstilling: Budget & Analyse har ingen bemærkning. Kultur- og Fritidschefen indstiller til Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget, at: 1. Josef Salamons skulpturlandskab flyttes til en placering på Tippen. Tidligere beslutninger: Beslutning i Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget, Tirsdag den 1. november 2011 Der aftales fællesmøde mellem kunstneren og udvalget, hvorefter sagen genoptages. Udvalget anbefaler, at skulpturen placeres på det sydlige højdepunkt del af Tippen. Sagen oversendes herefter til videre myndighedsbehandling. Bilag: Ny placering af stenskulptur på Tippen 7 / 48

8 Sag nr. 3 Musikskolen Status 2011 Lovgrundlag: Sagsfremstilling: Frederikssund Musikskole har adresse Ved Kirken 5 i Frederikssund. Her findes skolens administration og ledelse. På adressen opbevares også instrumenter og der er mødefaciliteter for lærerne. Der er på musikskolen ansat en leder, 1 administrativ koordinator og 22 lærere, i alt 9,31 årsværk. Musikskolens struktur er decentral. Der findes kun et enkelt øvelokale i tilknytning til administrationen. Musikskolen er til stede på samtlige folkeskoler i Frederikssund Kommune. Musikskolens budget er på kr. Heraf udgør statsrefusionen kr. og elevbetalinger, instrumentleje mm kr. Elevtallet på Musikskolen er: Aktivitetselever: 734 (For hver aktivitet en elev deltager i tælles en enhed) Ventelisteelever: 82 (Ventelisteeleverne fordeler sig på flg. instrumenter: guitar, klaver, elguitar, violin, sang, trommesæt, slagtøj, Musikkarrusel, Rockkarrusel) Musikskolens Bestyrelse består af 9 medlemmer, heraf er 2 politisk udpeget. herudover er der en Forældreforening. Foreningens formål er er at støtte Musikskolens elever med aktiviteter og initiativer, der falder udenfor Musikskolens bevillingsmæssige rammer. Ud over Musikskolens egne aktiviteter som Julekoncerter, Kyndelmissekoncert, Band Nights og Cafekoncerter medvirker Musikskolens elever og lærere ved en lang række aktiviteter i nærområdet. F.eks. Nytårsmatine i Frederikssund Kirke, Ungdomsskolens Musical, Julearrangementer rundt om i kommunen, Musikskoledage i Tivoli og koncerter på kommunens biblioteker. Den fulde oversigt kan ses på vedlagte bilag. I indeværende sæson er Musikskolen i gang med et samarbejde med folkeskolernes 4. klasser om forestillingen Unavida som opføres på Frederikssund Gymnasium i april Musikskolen er også i gang med et samarbejdsprojekt med Willumsens Museum og Teatertasken om hørespil på museet. 8 / 48

9 Musikskolen indgår også i Kulturpasset med gratis pasprøvetid for elever i 4. klasse, der ikke har kendskab til Musikskolen. I foråret 2011 afholdtes en Orkesterrejse til Berlin med 30 blæser-, stryger- og slagtøjselever. I foråret 2012 afholdes en tur til Groningen, Holland, for FM Big Band, og i 2013 går turen formentlig til Ramsgate. Bevilling: Ingen. Økonomiske og personalemæssige Indstilling: Budget & Analyse har ingen bemærkning. Kultur og Fritidschefen indstiller til Kultur-, Fritid- Og Idrætsudvalget, at: 1. Orienteringen tages til efterretning. Tidligere beslutninger: Taget til efterretning. Bilag: Status på Frederikssund Musikskole 9 / 48

10 Sag nr. 4 Kulturpris Evaluering Lovgrundlag: Sagsfremstilling: Frederikssund Kommunes kulturpris blev overrakt tirsdag den 29. november 2011 ved en festlighed i Langes Magasin. Prisen gik til Jørgen Christensen, Snake City Jazzfestival, ved samme lejlighed blev kulturprispladen i fliserne ved Langes Magasin afsløret. Der var i alt indstillet 17 personer/grupper til kulturprisen. 1 var indstillet 5 gange, 1 var indstillet 3 gange. Udvalget valgte at nominere 3 kandidater, og først afsløre prismodtageren den 29. november. De indstillede kandidater kunne hver invitere gæster til overrækkelsen, derudover var indstillerne inviteret, tillige med borgmesteren, Udvalget, Direktøren og Kultur og Fritidssekretariatet. Der deltog ca personer i prisoverrækkelsen. Dan Hjort-Nielsen, som udstillede i Langes Magasin samtidig, fortalte om sine malerier og inspirationen hertil. Efter selve prisoverrækkelsen spillede to af musikskolens lærere jazzinspireret musik ca. 1/2 time. Under arrangementet blev der serveret en let buffet. Der var efterfølgende omtale af arrangementet på den kommunale hjemmeside, i Frederiksborg Amts Avis og Lokalavisen. Der er i alt afsat kr. til Kulturprisen. Der vil blive redegjort for økonomien på Udvalgets møde. Der er efterfølgende modtaget forslag om at udskifte kulturprischecken med et maleri, en kunstgenstand eller lign. Bevilling: Ingen. Økonomiske og personalemæssige Budget & Analyse har ingen bemærkning. 10 / 48

11 Indstilling: Kultur- og fritidschefen indstiller til Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget at: 1. evaluere arrangementet Tidligere beslutninger: Udvalget var enig om, at der var tale om et vellykket arrangement. I fremtiden afholdes arrangementet i september. Udvalget ønsker ikke at udskifte cheken med en kunstgenstand. 11 / 48

12 Sag nr. 5 Digitaliseringspulje til biograferne - Udmøntning Lovgrundlag: Byrådsbeslutning 12. oktober Sagsfremstilling: I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2012 blev der afsat en pulje til biografernes digitalisering på kr. Der er modtaget ansøgninger om tilskud til digitalisering fra: Slangerup Bio 17. januar 2011 Skibby Kino 16. juni 2011 Park Bio 15. december Ansøgningerne fra Slangerup Bio og Skibby Kino er ikke behandlet, men har afventet budgetvedtagelsen for Udgiften til digitalisering ligger i størrelsesorden kr. til kr. pr. biograf. Alle biografer har fået/kan få et tilskud på kr. fra en statslig pulje til formålet. Der er øgede driftsudgifter knyttet til digitaliseringen i form af f.eks. service og et større elforbrug. I flg. Brancheforeningen Danske Biografer skal udstyret forventes afskrevet over en periode på 5 år. Digitaliseringen er nødvendig for biografernes overlevelse, da 35 mm. film er på vej ud af markedet. De er p. t. ca. 40 biografer, der ikke er digitaliseret. I Frederikssund Kommune er Slangerup Bio og Park Bio digitaliseret. Jvf. Filmlovens kapitel 5 18 er der hjemmel til, at kommunerne kan drive biografvirksomhed, herunder yde tilskud i form af tilskud, lån eller garanti for lån til filmproduktion, filmudlejning eller biografvirksomhed. Jvf. juridisk afdeling vurderes det som, at kommunen kan yde hel eller delvis dækning af driftsomkostninger, herunder ejendomsskatter, vandafledningsafgifter, bygningsforsikringer, renter af prioritetsgæld og pantebreve men ikke afdrag. 12 / 48

13 Opmærksomheden skal henledes på, at såfremt det bliver besluttet at yde tilskud til en biograf, så er kommunen forpligtet til at overholde det forvaltningsretlige ligebehandlingsprincip. Det indebærer en forpligtelse til at yde andre biografvirksomheder tilskud på samme vilkår, såfremt de på et senere tidspunkt skulle søge herom. Bevilling: Økonomiske og personalemæssige Der er meddelt anlægsbevilling til rådighedsbeløbet i 2012 på 0,4 mio. kr. i forbindelse med vedtagelsen af Budget Den konkrete udmøntning/prioritering varetages i Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget. Indstilling: Kultur- og Fritidschefen indstiller til Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget, at: 1. Den afsatte pulje på kr. til biografernes digitalisering fordeles ligeligt mellem de tre biografer i kommunen. Tidligere beslutninger: Godkendt. Bilag: Park Bio Ansøgning om tilskud til digitalisering Skibby Kino - ansøgning om tilskud til digialisering Slangerup Bio Ansøgning om tilskud til digitalisering 13 / 48

14 Sag nr. 6 Frederikssund Bibliotekerne, frigivelse af anlægsbeløb Lovgrundlag: Beslutning i Byrådet 12. oktober 2011 Sagsfremstilling: Byrådet har i budget 2012 afsat et rådighedsbeløb på kr. til etablering af åbent bibliotek i Skibby. Biblioteket har med baggrund i erfaringer fra etablering af de åbne biblioteker i Jægerspris og Slangerup samt notat fra afdelingen Kommunale bygninger udarbejdet en oversigt over nødvendige udgifter til ombygning, tekniske installationer og indretning. I alt kr. Ombygning kr. Tekniske installationer kr. Indretning kr. Låse, skilte, møntboks mv kr. Diverse udgifter kr. Indhentning af tilbud og igangsættelse af de nødvendige arbejder ønskes igangsat snarest muligt. Bevilling: Der søges anlægsbevilling på kr. til etablering af åbent bibliotek i Skibby, finansieret af afsat rådighedsbeløb i 2012 på anlægsprojekt nr Skibby Bibliotek - åbent bibliotek. Økonomiske og personalemæssige Budget og Analyse har ikke yderligere bemærkninger. 14 / 48

15 Indstilling: Kultur- og Fritidschefen indstiller, at Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget over for Økonomiudvalg og Byråd anbefaler, at: 1. Der meddeles anlægsbevilling på kr. til etablering af åbne biblioteker i Skibby, finansieret af afsat rådighedsbeløb i 2012 på anlægsprojekt nr Skibby Bibliotek - åbent bibliotek. Tidligere beslutninger: Anbefales. 15 / 48

16 Sag nr. 7 Åbne Biblioteker. Åbningstider 2012 Lovgrundlag: Sagsfremstilling: Bibliotekschefen har fremsendt forslag til åbningstider i de åbne biblioteker i Jægerspris, Skibby og Slangerup Åbningstiderne i de åbne biblioteker foreslås ensrettet, så der pr. 20. marts 2012, hvor det planlægges at tage Skibby Bibliotek i brug som åbent bibliotek, er åbent for selvbetjening såvel i Slangerup, Skibby som Jægerspris hver dag fra kl Dette sker på baggrund af de erfaringer biblioteket har gjort siden åbningen både via direkte kommentarer fra brugere, via statistikker samt via den nylig afsluttede borgerundersøgelse. Det vil være hensigtsmæssigt for borgerne at kunne foretage deres biblioteksbesøg på vej til og fra arbejde. Det foreslås, at Skibby Bibliotek har bemandet betjening 20 timer om ugen svarende til de bemandede timer i Slangerup. I dag har Skibby bemanding 24 timer om ugen. Der vil være bemanding 5 hverdage om ugen. En af de bemandede dage vil være lørdag. Der vil være en ugentlig hverdag, hvor der er ubemandet. Ubemandede åbningstider Skibby, Slangerup og Jægerspris. Alle ugens dage: Forslag til bemandede åbningstider på Skibby Bibliotek pr. 20. marts 2012: Mandag Tirsdag Lukket Onsdag Torsdag Fredag Lørdag / 48

17 Den nuværende åbningstid med bemanding er: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Det vil være hensigtsmæssigt at Frederikssund Bibliotekerne har mulighed for at ændre placeringen af de bemandede timer i alle 3 åbne biblioteker, såfremt erfaringerne og det statistiske materiale i løbet af det næste års tid viser, at der er grundlag for det. Bevilling: Ingen. Økonomiske og personalemæssige Indstilling: Budget & Analyse har ingen bemærkning. Kultur- og Fritidschefen indstiller til Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget, at: 1. Godkende de foreslåede åbningstider 2. Godkende evt. ændringer i 2012 på baggrund af erfaringer og statistisk materiale. Tidligere beslutninger: 1. Godkendt 2. Godkendt. 17 / 48

18 Sag nr. 8 Nyt bibliotek Lovgrundlag: Sagsfremstilling: I forbindelse med vedtagelsen af budget 2012 blev det besluttet at udarbejde et beslutningsgrundlag til brug for drøftelserne om et evt. nyt hovedbibliotek i Frederikssund Kommune. På udvalgets sidste møde blev kommissoriet taget til efterretning og projektorganisering og tidsplan drøftet. Der er nu etableret en projektorganisering med en styregruppe, projektgruppe samt arbejdsgruppe som har igangsat sit arbejde. Der forventes primo januar udpeget arkitekter, og medio januar afvikles inspirationstur for udvalget til udvalgte biblioteksbyggerier. Samlet følger arbejdet den fastlagte tidsplan. Bevilling: Ingen. Økonomiske og personalemæssige Indstilling: Budget & Analyse har ingen bemærkning. Kultur- og Fritidschefen indstiller til Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget, at: 1. Orienteringen tages til efterretning. Tidligere beslutninger: Taget til efterretning. Kenneth Jensen (A) var fraværende. 18 / 48

19 Sag nr. 9 Græse Gl. Skole - status Lovgrundlag: Sagsfremstilling: Udvalget besluttede på sit møde den 4. oktober 2011 sag nr. 116, at der skulle udarbejdes udkast til betinget forpagtningsaftale, som skulle kunne træde i kraft den 1. januar På denne baggrund udarbejdede Kultur- og Fritidssekretariatet i samarbejde med Byrådssekretariatet udkast til betinget forpagtningsaftale. Forpagtningsaftalen blev udbudt via Frederikssund kommunes hjemmeside i perioden 15. november til 5. december Udbuddet medførte kun en enkelt henvendelse. Der har ikke været henvendelser fra parter som ønskede at indgå i den betingede forpagtningsaftale. På denne baggrund er der rettet henvendelse til Brugerrådet på Græse Gamle Skole for at indlede drøftelser. Bevilling: Ingen Økonomiske og personalemæssige Indstilling: Budget & Analyse har ingen bemærkning. Kultur- og Fritidschefen indstiller til Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget, at: 1. Orienteringen tages til efterretning. Tidligere beslutninger: Taget til efterretning. 19 / 48

20 Sag nr. 10 Anlægsønsker på idrætsområdet Kunstgræsbane i Slangerup Lovgrundlag: Intet. Sagsfremstilling: Slangerup Idræts- og Kulturcenter (SIK) ansøger om midler til anlæggelse af en kunstgræsbane i forbindelse med de nuværende faciliteter i SIK. Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget formulerer på udvalgsmødet et svarbrev til SIK. Bevilling: Pulje til investeringer på idrætsfacilitetsområdet Økonomiske og personalemæssige Indstilling: Budget og Analyse har ikke yderligere bemærkninger. Kultur- og Fritidschefen indstiller til Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget, at 1. Der formuleres et svarbrev til SIK Tidligere beslutninger: Udvalget formulerede et svarbrev til SIK. Kenneth Jensen (A) var fraværende. 20 / 48

21 Sag nr. 11 Sommeraktiviteter 2012 Lovgrundlag: Retningslinjer for tilskud fra Kulturpuljen Sagsfremstilling: Kultur- og Fritidssekretariatet søger om en bevilling på kr. til sommerferieaktiviteter Sommerferieaktiviteterne er tænkt som en bred vifte af tilbud til kommunens skolebørn. Aktiviteterne vil blive planlagt i samarbejde med relevante samarbejdspartnere, f.eks. Bibliotekerne, Museerne, Klubberne m.fl. Erfaringen fra Sommerferieaktiviteterne 2011 viser, at planlægningen skal starte i god tid, skolerne skal inddrages med henblik på at informere om aktiviteterne, og der skal løbende informeres om de enkelte tilbud på hjemmesiden og i trykte medier. I 2011 blev der tilbudt 11 aktiviteter, heraf blev 8 gennemført. På Udvalgets møde den 4. oktober blev der givet en orientering om forløbet af sommerferieaktiviteterne i Kulturpuljebudgettet for 2012 udgør - efter udgifter til faste/allerede disponerede aktiviteter er fratrukket: kr. Udvalget bedes beslutte, om der skal afsættes midler til sommerferieaktiviteter i Bevilling: Ingen. Økonomiske og personalemæssige Indstilling: Budget & Analyse har ingen bemærkning. Kultur- og Fritidschefen indstiller til Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget, at: 1. der afsættes midler til sommeraktiviteter for børn i / 48

22 Tidligere beslutninger: Godkendt. Kenneth Jensen (A) var fraværende. 22 / 48

23 Sag nr. 12 Idrætspolitisk strategi status Lovgrundlag: Intet Sagsfremstilling: I forlængelse af den vedtagne "Kultur-, Fritids- og Idrætspolitik" vedtog Byrådet vedtog den 2. september 2009 "Idrætspolitisk strategi ". Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget har senest behandlet Idrætspolitisk strategi på sit møde i januar 2011, hvorfor der nu er foretaget en status og opfølgning på strategien. Administrationens status på den specifikke procesplan, der senest er revideret 2. august 2010, fremgår af vedlagte bilag. Ved vedtagelsen af Idrætspolitisk strategi i Byrådet september 2009 blev der samtidig vedtaget en prioriteret flerårsplan for idrætsanlæg og -faciliteter, hvor Byrådet understregede, at der ikke blev taget stilling til, hvornår de enkelte projekter skal iværksættes. Administrationens status på denne flerårsplan fremgår ligeledes af vedlagte bilag. På Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalgets møde den 29. november 2011 besluttede udvalget, at der skal afholdes en idrætskonference i foråret Indhold, målgruppe og omfang for konferencen skal fastlægges snarest, så planlægningen kan påbegyndes. Konferencen kan være en god mulighed for at få sat fokus på såvel aktiviteter som faciliteter - i forlængelse af Idrætspolitisk strategi. Finansiering af konferencen skal ske inden for udvalgets samlede økonomiske ramme. Bevilling: Ingen Økonomiske og personalemæssige Budget & Analyse har ingen bemærkning. 23 / 48

24 Indstilling: Kultur- og fritidschefen indstiller til Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget, at: 1. Status for Idrætspolitisk strategi, prioriteret flerårsplan samt tilhørende procesplan tages til efterretning. 2. Udvalget fastlægger indhold, målgruppe og omfang for idrætskonferencen. 3. Udvalget anviser finansiering og økonomisk ramme for konferencen. Tidligere beslutninger: Taget til efterretning. Med udgangspunkt i fjordene skal idrætskonferencen omhandle idrætsfaciliteter og aktiviteter. Målgruppen er alle interesserede borgere. Konferencen forventes at være et heldags arrangement. Administrationen udarbejder på denne baggrund oplæg. Finansieringen anvises fra kulturpuljen. Kenneth Jensen (A) var fraværende. Bilag: Proces for implementering af Idrætspolitisk strategi - status december 2011 Udkast til drøftelse Idrætspolitisk strategi , vedtaget Prioriteret flerårsplan - idrætsanlæg og -faciliteter, status december / 48

25 Sag nr. 13 Årshjul Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget Lovgrundlag: Sagsfremstilling: Kultur og Fritidssekretariatet har udarbejdet et årshjul for Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget for Årshjulet er tænkt som et internt arbejdsredskab for administrationen, og det beskriver hvilke sager, der forventes at skulle forelægges til politisk behandling og på hvilket tidspunkt. Årshjulet revideres løbende gennem året. Bevilling: Ingen. Økonomiske og personalemæssige Indstilling: Budget & Analyse har ingen bemærkning. Kultur- og Fritidschefen indstiller til Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget, at: 1. Årshjulet tages til efterretning. Tidligere beslutninger: Taget til efterretning. Sagen genoptages på næste møde med henblik på afklaring af behandlingsplan for ønsker til idrætsfacilitetspuljen. Kenneth Jensen (A) var fraværende. Bilag: Årshjul Kultur / 48

26 Sag nr. 14 Kulturpuljen 2012 Lovgrundlag: Retningslinjer for tilskud fra Kulturpuljen Sagsfremstilling: Det oprindelige budget for kulturpuljen 2012 udgør kr. I dette beløb er indeholdt overførte overskud fra tidligere år på i alt kr. Der er overført budget på kr. til Frederikssund Teater svarende til det tidligere amtstilskud, og budget på kr. til drift af kunstværket Ved Åen. Kulturpuljens korrigerede budget udgør herefter kr. I henhold til tidligere beslutninger i Udvalget er der på forhånd disponeret midler til: Trykt kulturkalender kr. Elektronisk Kulturkalender kr. Øvrige udgifter ( bl.a. Skjelskør) kr. Kulturpris kr. Kulturaftalen for Kultur Metropol Øresund kr. I alt er der disponeret kr. samt bevilget underskudsgaranti på kr til Frederikssund Symfoniorkester til Nytårskoncerten, svarende til kr. når der fra regnes kulturmoms. Der er således kr. til rådighed i Der er modtaget 12 ansøgninger til dette møde til i alt kr. Alle ansøgninger er modtaget efter retningslinjer for Kulturpuljen gældende til og med Bevilling: Ingen Økonomiske og personalemæssige Budget & Analyse har ingen bemærkning. 26 / 48

27 Indstilling: Kultur- og Fritidschefen indstiller overfor Kultur-, Fritid- og idrætsudvalget, at: 1. Orienteringen tages til efterretning. Tidligere beslutninger: Taget til efterretning. Kenneth Jensen (A) var fraværende. Bilag: Kulturpuljen / 48

28 Sag nr. 15 Hornstock Musikfestival ansøgning om underskudsgaranti for 2012 Lovgrundlag: Retningslinjer for tilskud fra Kulturpuljen Sagsfremstilling: Foreningen Hornstock Musikfestival søger om en underskudsgaranti på kr. til Hornstock Musikfestival Formålet med foreningens arbejde er at skabe rammer om kulturelle aktiviteter, hovedsaglig musik, og dermed at støtte og skabe interesse samt opbakning om det lokale musikliv i Frederikssund Kommune. De optrædende orkestre og musikere er overvejende lokale. Omkring 25 orkestre og musikere optræder over tre dage, på en professionel scene, blandt andet musikskolens børn samt orkestre med tidligere elever fra disse. Festivalen gennemføres i samarbejde med Musikskolen, sportsklubber, spejdere og andre lokale foreninger. Alle arbejder frivilligt og ulønnet. Udover musikken danner Hornstock Musikfestival ramme om mange andre kreative aktiviteter, f.eks. Børneland med en lang række aktiviteter for børn, der optræder også artister, tryllekunstnere og gøglere. Festivalledelsen har opstillet et budget, der balancerer med udgifter på kr. og indtægter på kr. Udgifterne dækker: Leje af diverse udstyr (toiletvogne, telt mm.) kr. Vagter (inkl. trøjer) kr. Børneaktiviteter kr. Administration kr. Drift (el og diesel) kr. Honorarer kr. Diverse kr. PR kr. 28 / 48

29 Indtægterne forventes at komme fra: Sponsorater fra private erhverv kr. Entre kr. Salg af mad og fra baren kr. Indtægter fra Boder kr. Kommunalt tilskud kr. Tilskud fra fonde kr. En evt. underskudsgaranti er ikke indregnet i indtægterne. Foreningen har siden 2007 søgt og fået bevilget underskudsgarantier, og en enkelt gang er garantien kommet til udbetaling. Jvf. retningslinjer for tilskud fra Kulturpuljen ydes der ikke tilskud til støtte til indkøb af rekvisitter, materialer, forplejning eller arrangementer, der har karakter af fester samt lønudgifter til kommunalt ansat personale. Der er bevilget tilskud/underskudsgarantier for kr. som belaster Kulturpuljen med kr. når der fraregnes kulturmoms. Der resterer således kr. Bevilling: Ingen. Økonomiske og personalemæssige Indstilling: Budget & Analyse: Evt. tilskud skal finansieres inden for Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalgets bevilling. Kultur- og Fritidschefen indstiller til Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget, at: 1. Ansøgningen drøftes. Tidligere beslutninger: Ansøgningen imødekommet med en underskudsgaranti på kr. Kenneth Jensen (A) var fraværende. 29 / 48

30 Sag nr. 16 Hornstock Musikfestival ansøgning om tilskud Lovgrundlag: Retningslinjer for tilskud fra Kulturpuljen Sagsfremstilling: Foreningen Hornstock Musikfestival søger om et tilskud på kr. til Hornstock Musikfestival Formålet med foreningens arbejde er at skabe rammer om kulturelle aktiviteter, hovedsaglig musik, og dermed at støtte og skabe interesse samt opbakning om det lokale musikliv i Frederikssund Kommune. De optrædende orkestre og musikere er overvejende lokale. Omkring 25 orkestre og musikere optræder over tre dage, på en professionel scene, blandt andet musikskolens børn samt orkestre med tidligere elever fra disse. Festivalen gennemføres i samarbejde med Musikskolen, sportsklubber, spejdere og andre lokale foreninger. Alle arbejder frivilligt og ulønnet. Udover musikken danner Hornstock Musikfestival ramme om mange andre kreative aktiviteter, f.eks. Børneland med en lang række aktiviteter for børn. Der optræder også artister, tryllekunstnere og gøglere. Festivalledelsen har opstillet et budget, der balancerer med udgifter på kr. og indtægter på kr. Udgifterne dækker: Leje af diverse udstyr (toiletvogne, telt mm.) kr. Vagter (inkl. trøjer) kr. Børneaktiviteter kr. Administration kr. Drift (el og diesel) kr. Honorarer kr. Diverse kr. PR kr. 30 / 48

31 Indtægterne forventes at komme fra: Sponsorater fra private erhverv kr. Entre kr. Salg af mad og fra baren kr. Indtægter fra Boder kr. Kommunalt tilskud kr. Tilskud fra fonde kr. En evt. kommunalt tilskud er indregnet i indtægtsgrundlaget. Foreningen har siden 2007 søgt og fået bevilget underskudsgarantier. En enkelt gang er garantien kommet til udbetaling. Jvf. retningslinjer for tilskud fra Kulturpuljen ydes der ikke tilskud til støtte til indkøb af rekvisitter, materialer, forplejning eller arrangementer, der har karakter af fester samt lønudgifter til kommunalt ansat personale. Der er bevilget tilskud/underskudsgarantier for kr. som belaster Kulturpuljen med kr. når der fraregnes kulturmoms. Der resterer således kr. Bevilling: Ingen. Økonomiske og personalemæssige Indstilling: Budget & Analyse: Evt. tilskud skal finansieres inden for Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalgets bevilling. Kultur- og Fritidschefen indstiller til Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget, at: 1. Ansøgningen drøftes. Tidligere beslutninger: Ansøgningen afslået, da der bevilges en underskudsgaranti. Kenneth Jensen (A) var fraværende. 31 / 48

32 Sag nr. 17 Selsø Slot - ansøgning om tilskud til Sommerkoncerter 2012 Lovgrundlag: Retningslinjer for tilskud fra Kulturpuljen Sagsfremstilling: Foreningen Selsø Slots Venner søger om et tilskud på kr. og en underskudsgaranti på kr til slotskoncerter i Beløbene svarer dels til det tidligere modtagne "amtstilskud" dels til tilskud fra Kulturpuljen i Der er planlagt 8 koncerter med professionelle musikere og ensembler i perioden juni til august Foreningen har opstillet et budget, der balancerer med udgifter og indtægter på kr. Udgifterne dækker: Kunstnerhonorarer kr. Adm. omk kr. Programfolder/plakat kr. PR kr. Porto/telefon kr. Instrumentleje og klaverstemmer kr. Leje af stole kr Koda kr. Diverse udgifter 800 kr. Der forventes flg. indtægter: Entre, 800 billetter a 100 kr kr. Tilskud fra Kulturpuljen Underskudsgaranti fra Frederikssund Kommune kr. Koncertstøtte fra Solistforeningen af kr. Dansk Solist Forbund, koncertstøtte kr. Et evt. tilskud og underskudsgaranti er indregnet i indtægterne. 32 / 48

33 Udover Frederikssund Kommune er der søgt støtte fra Solistforeningen af 1921 og Dansk Solist Forbund. Venneforeningen har til formål at støtte Selsø Slot praktisk og økonomisk. Koncerterne er - udover at være et tilbud til medlemmerne af foreningen - åbne for alle. Koncerterne hviler i sig selv, dvs. at regnskabet går i 0 hvert år. Sommerkoncerterne startede i 1984, og er blevet et velbesøgt og fast indslag i aktiviteterne omkring Selsø Slot. Der kommer ca gæster til hver koncert. Jvf. retningslinjer for tilskud fra Kulturpuljen ydes der ikke tilskud til indkøb af rekvisitter, materialer eller forplejning eller til arrangementer, der har karakter af fester samt lønudgifter til kommunalt ansat personale. Der er fra kulturpuljen bevilget tilskud/underskudsgarantier for kr., som svarer til kr. når der fraregnes kulturmoms. Der resterer således kr. Bevilling: Ingen. Økonomiske og personalemæssige Indstilling: Budget & Analyse: Evt. tilskud skal finansieres inden for Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalgets bevilling. Kultur- og Fritidschefen indstiller til Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget, at: 1. Ansøgningen drøftes. Tidligere beslutninger: Ansøgningen om et tilskud på kr. imødekommet. Ansøgning om underskudsgaranti på kr. imødekommet. Kenneth Jensen (A) var fraværende. 33 / 48

34 Sag nr. 18 Slangerup Jazzklub - ansøgning om tilskud 2012 Lovgrundlag: Retningslinjer for tilskud fra Kulturpuljen Sagsfremstilling: Slangerup Jazzklub søger om et tilskud for kalenderåret 2012 på kr. Slangerup Jazzklub har gennem årene søgt underskudsgarantier til 2-3 arrangementer ud af de 8 arrangementer, der årligt afholdes. Underskudsgarantien er kommet til udbetaling flere gange. Klubbens økonomi er sammen med et faldende medlemstal presset pga. høje basisudgifter til lokaleleje, leje af lydanlæg og cafeafgifter. Senest har klubben også fået afslag på en ansøgning til Statens Kunstråd om tilskud. Slangerup Jazzklub søger derfor om et tilskud i 2012 på kr. Klubben gør opmærksom på, at Statens Kunstråd kan yde musikhonorarstøtte med et tilskud svarende til det kommunale. Slangerup Jazzklub sluttede sæson med et driftsunderskud på ,02 kr. og har pr en egenkapital på ,74 kr. For 2012 er der opstillet et budget der balancerer med indtægter på kr og udgifter på kr. Klubbens kontingent og entrepriser er på niveau med øvrige jazzklubber i området. I 2012 har klubben planlagt arrangementer den 28. januar, 25. februar, 31. marts, 28. april, 29 september, 27. oktober og 24. november. Derudover er den medarrangør af en kirkekoncert og et musikforedrag i biografen under Snake City Jazzfestival i august Der er en forventning om et gennemsnitligt publikumstal på 200 pr. arrangement. Jvf. retningslinjer for tilskud fra Kulturpuljen ydes der ikke tilskud til indkøb af rekvisitter, materialer eller forplejning eller til arrangementer, der har karakter af fester samt lønudgifter til kommunalt ansat personale. Der er fra Kulturpuljen bevilget tilskud/underskudsgarantier for kr. som svarer til kr. når der fraregnes kulturmoms. Der resterer således kr. 34 / 48

35 Bevilling: Ingen. Økonomiske og personalemæssige Indstilling: Budget & Analyse: Evt. tilskud skal finansieres inden for Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalgets bevilling. Kultur- og Fritidschefen indstiller til Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget, at: 1. Ansøgningen drøftes Tidligere beslutninger: Der bevilges en underskudsgaranti på kr. dækkende de fire første arrangementer. Kenneth Jensen (A) var fraværende. 35 / 48

36 Sag nr. 19 Musik i Vellerup Kirke ansøgning om tilskud Lovgrundlag: Retningslinjer for tilskud fra Kulturpuljen Sagsfremstilling: Vellerup Bylaug søger om et tilskud på kr. til at gennemføre 4 koncerter i Vellerup Kirke. Den første koncert er planlagt til den 3. marts 2012 kl. 14. Vellerup Bylaug ønsker at styrke det lokale kulturliv til glæde for landsbyens beboere og andre i lokalområdet. Som en del af dette ønsker Bylauget at præsentere en række koncerter med musik af høj kvalitet, der knytter an til folkelige og landlige rødder. Målet er primært at præsentere folkemusik af dansk oprindelse i en nutidig bearbejdning. Bylauget er gået i samarbejde med Menighedsrådet for Vellerup Kirke. Kirken stilles til rådighed og Menighedsrådet bidrager med opsyn og rengøring af kirken efter brug. Koncerterne bygger på frivilligt foreningsarbejde og lokale netværk. Annoncering af koncerterne vil foregå lokalt og på bloggen musikivellerupkirke.blogspot.com. Bylauget afholder udgifterne til dette. Der vil være offentlig adgang til koncerterne, der opkræves en entre på 50 kr. Der er opstillet et budget med udgifter på kr. til alle fire koncerter: Honorarer til musikere og evt. lydmand Kodaafgift 250 kr. pr. koncert 1000 kr. Indtægterne stammer fra et forventet salg af 40 billetter a 50 kr. til hver koncert, i alt kr. Bylauget har ikke søgt eller modtaget støtte fra andre. Historisk har Bylauget været meget aktivt omkring renovering af Gadekæret og området omkring kæret. Efter at have ligget stille nogle år har Bylauget genoptaget aktiviteter som tøndeslagning, høstfest og fælles juletræ. Bylauget udgiver også et lille informationsblad nogle gange om året. 36 / 48

37 Medlemmer af bylauget betaler et kontingent på 100 kr. årligt. Det seneste regnskab for Bylauget udviser en kassebeholdning på kr. Jvf. retningslinjer for Kulturpuljen ydes der ikke tilskud til indkøb af rekvisitter, materialer eller forplejning eller til arrangementer, der har karakter af fester samt lønudgifter til kommunalt ansat personale. Der er fra kulturpuljen bevilget tilskud/underskudsgarantier for kr., som svarer til kr., når der fraregnes kulturmoms. Der resterer således kr. Bevilling: Ingen. Økonomiske og personalemæssige Indstilling: Budget & Analyse: Evt. tilskud skal finansieres inden for Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalgets bevilling. Kultur- og Fritidschefen indstiller til Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget, at: 1. Ansøgningen drøftes Tidligere beslutninger: Ansøgningen afslået, da målgruppen er for smal. Kenneth Jensen (A) var fraværende. 37 / 48

38 Sag nr. 20 Lokalhistorisk Forening for Slangerupegnen - ansøgning om tilskud til bogudgivelse Lovgrundlag: Retningslinjer for tilskud fra Kulturpuljen Sagsfremstilling: Lokalhistorisk Forening for Slangerupegnen søger om tilskud til udgivelse af en bog om Slangerup Landsogn. Slangerup Landsogn bestod af landsbyerne Hørup, Kvinderup, Manderup og Jordhøj. Især landsbyen Jordhøj har en historie, der rækker meget langt tilbage i tiden. Lokalhistorisk Forening for Slangerupegnen blev stiftet i 1972 og kan således fejre 40 års jubilæum i det nye år. Udgivelsen af bogen om Slangerup Landsogn er med til at markere dette jubilæum, og bogen bliver en vigtig dokumentation af landsognets historie. En stor del af kildematerialet er indsamlet og gjort tilgængeligt af foreningens aktive lokalhistorikere, som har transskriberet fortidens gotiske håndskrift og gennemgået arkivalierne på Slangerup lokalhistoriske arkivs hylder. Et forventet budget ser således ud : Udgifter allerede afholdt: Indkøb af billeder/luftfoto, Kgl. Bibliotek kr. Konsulent bistand til manuskript kr. Udgifter, der forventes afholdt: Tegner kr. Layout kr. Kort og Matrikelstyrelsen kr. Indtægter: Inger og Birthe Larsen Fond kr. Dansk lokalhistorisk Forening, tilskud kr. Restfinansiering: kr. : 38 / 48

39 Lokalhistorisk Forening for Slangerupegnen har søgt Nordea om et tilskud på kr. Regnskabet for Lokalhistorisk Forening for Slangerupegnen udviser en kassebeholdning på 9.894,45 pr Regnskabet for Lokalhistorisk Forening Slangerupegnen - Forlaget udviser en negativ kassebeholdning på for Jvf. retningslinjer for tilskud fra Kulturpuljen ydes der ikke tilskud til støtte af indkøb af rekvisitter, materialer og forplejning, til arrangementer der har karakter af fester samt lønudgifter til kommunalt ansat personale. Der er fra Kulturpuljen bevilget tilskud/underskudsgarantier for kr. som belaster Kulturpuljen med kr., når der fratrækkes kulturmoms. Der resterer således kr. Bevilling: Ingen. Økonomiske og personalemæssige Indstilling: Budget & Analyse: Evt. tilskud skal finansieres inden for Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalgets bevilling. Kultur- og fritidschefen indstiller til Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget, at: 1. Ansøgningen drøftes Tidligere beslutninger: Der bevilges et tilskud på kr. Kenneth Jensen (A) var fraværende. 39 / 48

40 Sag nr. 21 Snake City Jazzfestival ansøgning om tilskud/underskudsgaranti Lovgrundlag: Retningslinjer for tilskud fra Kulturpuljen Sagsfremstilling: Snake City Jazzfestival søger om et tilskud/underskudsgaranti på kr. til afholdelse af jazzfestival i Festivalen skal afvikles fra den 23. august til den 26. august 2012, og vil foregå efter samme model som de foregående år, med arrangementer rundt om i Slangerup by. Der er opstillet et budget med estimerede indtægter og udgifter på kr. Indtægterne forventes at komme fra: Salg af armbånd kr. Overskud på salg af varer Støtte fra fonde og erhvervsliv kr. Andre indtægter ( fra loppemarked, kontingenter mm.) kr. Udgifterne dækker: Orkestre kr. Materiel og udsmykning kr. Markedsføring, kontorhold mm kr. Indkøb af varer kr. Ekstern hjælp kr. Festivalen fandt sted første gang i Der er hvert år søgt om en underskudsgaranti på til kr. Underskudsgarantien er kommet til udbetaling i 2008, 2009 og 2011 med det fulde beløb. I 2010 blev der udbetalt en underskudsgaranti på kr. Festivalens egenkapital udgør efter dette års festival minus kr. 40 / 48

41 Jvf. retningslinjer for tilskud fra Kulturpuljen ydes der ikke tilskud til støtte af indkøb af rekvisitter, materialer og forplejning, til arrangementer der har karakter af fester samt lønudgifter til kommunalt ansat personale. Der er fra Kulturpuljen bevilget tilskud/underskudsgarantier for kr., som belaster puljen med kr. når der fraregnes kulturmoms. Der resterer således kr. Bevilling: Ingen. Økonomiske og personalemæssige Indstilling: Budget & Analyse: Evt. tilskud skal finansieres inden for Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalgets bevilling. Kultur- og Fritidschefen indstiller til Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget, at: 1. Ansøgningen drøftes Tidligere beslutninger: Der bevilges en underskudsgaranti på kr. Kenneth Jensen (A) var fraværende. 41 / 48

42 Sag nr. 22 Fjordkunstnerne ansøgning om tilskud til markedsføring 2012 Lovgrundlag: Sagsfremstilling: Retningslinjer for tilskud fra Kulturpuljen Fjordkunstnerne søger om et tilskud på kr. til at markedsføre "Åbne Atelier Døre", der foregår i dagene 2. til 3. juni Foreningen søger om hjælp til at markedsføre Kunstruten ved hjælp af annoncer i de store landsdækkende blade, og på den måde medvirke til at sætte Frederikssund kommune på det kulturelle landkort. Det er 4. gang Fjordkunstnerne arrangerer "Åbne Atelier Døre". I 2011 deltog 52 kunstnere. Der er en forventning om samme antal deltagere i Der er opstillet et budget for foreningens aktiviteter i 2012 med forventede udgifter på kr. og indtægter på kr. Differencen vil blive dækket af foreningens egenkapital, som ved udgangen af 2010 var på kr. Indtægterne forventes at komme fra: Kontingent 83 medlemmer x 270 kr kr. Åbne Atelier Døre, anslået 53 x 198 kr Tilskud fra Frederikssund Kommune kr. Udgifterne dækker: Annoncer i Lokale aviser kr. Annoncer i landsdækkende aviser kr. Skilte og plakater kr. Brochurer kr. Gavekort kr. Kontingent 350 kr. IT udgifter 500 kr. Bestyrelsesmøder 1000 kr. Andre arrangementer kr. Jvf. retningslinjer for kulturpuljen ydes der ikke tilskud til støtte til indkøb af rekvisitter, materialer, forplejning eller arrangementer, der har karakter af fester samt lønudgifter til kommunalt ansat personale. 42 / 48

43 Der er bevilget tilskud/underskudsgarantier for kr., som belaster Kulturpuljen med kr., når der fraregnes kulturmoms Der resterer således kr. Bevilling: Ingen. Økonomiske og personalemæssige Indstilling: Budget & Analyse: Evt. tilskud skal finansieres inden for Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalgets bevilling. Kultur- og Fritidschefen indstiller til Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget, at: 1. Ansøgningen drøftes Tidligere beslutninger: Der bevilges et tilskud på kr. Kenneth Jensen (A) var fraværende. 43 / 48

44 Sag nr. 23 MUWI Musik på Willumsen - ansøgning om tilskud fra Kulturpuljen Lovgrundlag: Retningslinjer for tilskud fra Kulturpuljen Sagsfremstilling: Foreningen MUWI - Musik på Willumsen - har fremsendt ansøgning om et tilskud på kr. til at afholde 4 koncerter i Reliefsalen på J.F. Willumsens Museum. Der er planlagt 2 klassiske koncerter, 1 jazz koncert og 1 koncert med rytmisk musik. Koncerterne er planlagt til den: 22. januar marts september november Der vil blive opkrævet en entre på 95 kr. Målgruppen for koncertrækken er borgere med interesse for levende musik, især de som ikke er faste koncertgængere. Der er opstillet et budget med udgifter og indtægter på kr. Indtægter: Entre kr. Solistforeningen kr. Statens kunstråd kr. Frederikssund Kommune kr. Udgifter: Musikere kr. Leje af reliefsalen Andre omkostninger kr. 44 / 48

45 Et evt. tilskud fra Frederikssund Kommune er indregnet i indtægterne. Foreningen seneste godkendte regnskab udviser et overskud på kr. Foreningen søgte om et tilsvarende tilskud i 2011, ansøgningen blev ikke imødekommet da Udvalget grundet få midler i kulturpuljen var nødt til at prioritere. Willumsens Museum oplyser, at der foreløbig er indgået aftale med MUWI om 2 koncerter til afholdelse i foråret 2012, og at under forudsætning af, at økonomien omkring renovering af den gamle Museumsbygning falder på plads, så kan den sidste af koncerterne ikke gennemføres i Reliefsalen. Jvf. retningslinjer for tilskud fra Kulturpuljen ydes der ikke tilskud til støtte til indkøb af rekvisitter, materialer, forplejning eller arrangementer der har karakter af fester samt lønudgifter til kommunalt ansat personale. Der er bevilget tilskud/underskudsgarantier fra Kulturpuljen på kr. som belaster puljen med kr., når der fratrækkes kulturmoms. Der resterer således kr. Bevilling: Ingen. Økonomiske og personalemæssige Indstilling: Budget & Analyse: Evt. tilskud skal finansieres inden for Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalgets bevilling. Kultur- og Fritidschefen indstiller til Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget, at: 1. Ansøgningen drøftes Tidligere beslutninger: Der bevilges en underskudsgaranti på kr. til de første to arrangementer. Kenneth Jensen (A) var fraværende. 45 / 48

46 Sag nr. 24 Frederikssund Skakklub - ansøgning om underskudsgaranti Lovgrundlag: Retningslinjer for tilskud fra Kulturpuljen Sagsfremstilling: Frederikssund Skakklub søger om en underskudsgaranti på kr. til den årlige hurtigskakturnering - Viking Cup - lørdag den 11. februar 2012 på Elværket. Turneringen henvender sig til skakspillere i Nordsjælland og København, og er med til at udvikle de lokale skakspillere, som får mulighed for at møde og spille mod andre skakspillere. Frederikssund Skakklub er den eneste skakklub i kommunen og har 18 medlemmer, et fald på 7 i forhold til Der deltager ca. 90 skakspillere i den årlige Viking Cup. Der er budgetteret med indtægter på 400 kr. og udgifter for kr. Skakklubbens seneste årsregnskab udviser en egenkapital på kr. Foreningen har søgt og modtaget underskudsgarantier siden Underskudsgarantierne er alle årene kommet helt eller delvist til udbetaling. Jvf. retningslinjer for tilskud fra Kulturpuljen ydes der ikke tilskud til støtte til indkøb af rekvisitter, materialer, forplejning eller arrangementer der har karakter af fester samt lønudgifter til kommunalt ansat personale. Der er bevilget tilskud/underskudsgarantier fra Kulturpuljen på kr. som belaster puljen med kr., når der fraregnes kulturmoms. Der resterer således kr. Bevilling: Ingen. 46 / 48

47 Økonomiske og personalemæssige Indstilling: Budget & Analyse: Evt. tilskud skal finansieres inden for Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalgets bevilling. Kultur- og Fritidschefen indstiller til Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget, at: 1. Ansøgningen drøftes Tidligere beslutninger: Der bevilges en underskudsgaranti på kr. Kenneth Jensen (A) var fraværende. 47 / 48

REFERAT. Kultur og Fritidsudvalget. Tirsdag den 2. oktober 2007 kl

REFERAT. Kultur og Fritidsudvalget. Tirsdag den 2. oktober 2007 kl REFERAT Tirsdag den 2. oktober 2007 kl. 16.00 i mødelokale F7 (lokale E303 bunkerne) Frederikssund Rådhus Torvet 2, Frederikssund. Mødedeltagere: Grethe Olsen, Kenneth Jensen, John Schmidt Andersen og

Læs mere

Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget

Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget Referat fra møde Tirsdag den 1. november 2011 kl. 10.00 i F 2 Mødet slut kl. 13.20 MØDEDELTAGERE Grethe Olsen (F) Anne-Lise Kuhre (A) Hanne Kyvsgaard (C) Jens Ross Andersen

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget Torsdag den 22. april 2010 Kl. 18.30 i F7 på rådhuset Mødedeltagere: Kristian Moberg (V) Alice Linning, afbud Annelise Hansen Emma Nielsen Hanne Kyvsgaard (C)

Læs mere

Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget

Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget Referat fra møde Tirsdag den 7. februar 2012 kl. 10.00 i F 2 Mødet slut kl. 13.10 MØDEDELTAGERE Grethe Olsen (F) Anne-Lise Kuhre (A) Hanne Kyvsgaard (C) Jens Ross Andersen

Læs mere

Referat fra ekstraordinært møde i Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget

Referat fra ekstraordinært møde i Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget Referat fra ekstraordinært møde i Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget Onsdag den 19. maj 2010 Kl. 16.05 i F5 Mødedeltagere: Grethe Olsen (F) Anne-Lise Kuhre (A) Hanne Kyvsgaard (C) Jens Ross Andersen (V)

Læs mere

Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget

Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget Dagsorden til møde Tirsdag den 5. november 2013 kl. 10.00 i F2 MØDEDELTAGERE Grethe Olsen (F) Anne-Lise Kuhre (A) Hanne Kyvsgaard (C) Jens Ross Andersen (V) Jesper Wittenburg

Læs mere

Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget

Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget Referat fra møde Tirsdag den 5. november 2013 kl. 10.00 i F2 Mødet slut kl. 13.00 MØDEDELTAGERE Grethe Olsen (F) Anne-Lise Kuhre (A) Hanne Kyvsgaard (C) Jens Ross Andersen

Læs mere

Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget

Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget Dagsorden åben Mødedato 05. februar 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Kildeskovshallen, Mødesalen Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Kultur-

Læs mere

Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30.

Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30. ALLERØD KOMMUNE Kultur og Idrætsudvalget Møde nr. 31 Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30. Medlemmer: Formand Flemming

Læs mere

Mødet blev holdt torsdag den 25. november 2010 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:15.

Mødet blev holdt torsdag den 25. november 2010 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:15. ALLERØD KOMMUNE Kultur og Møde nr. 12 Mødet blev holdt torsdag den 25. november 2010 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:15. Medlemmer: Formand Flemming Villadsen (A),

Læs mere

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget Beslutningsprotokol

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget Beslutningsprotokol Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget sprotokol 21-05-2014 16:00 Medborgerhuset Bindslevs Plads 5 Lokale 3 Afbud fra: Silkeborg Kommune Søvej 1 8600 Silkeborg Tif.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Mødet holdes torsdag den 06. december 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C.

Mødet holdes torsdag den 06. december 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. ALLERØD KOMMUNE Kultur og Idrætsudvalget Møde nr. 35 Mødet holdes torsdag den 06. december 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. Medlemmer: Formand Flemming Villadsen (A), Næstformand Jens Grønne

Læs mere

Referat fra møde i Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget

Referat fra møde i Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget Referat fra møde i Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget Tirsdag den 2. marts 2010 Kl. 14.00 i byrådssalen Mødedeltagere: Grethe Olsen (F) Anne-Lise Kuhre (A) Hanne Kyvsgaard (C) Jens Ross Andersen (V) Jesper

Læs mere

Resumé Ballerup Kommune har i samarbejde med Edge City Netværk udarbejdet et projektforslag til et internationalt internetbaseret multimedieprojekt.

Resumé Ballerup Kommune har i samarbejde med Edge City Netværk udarbejdet et projektforslag til et internationalt internetbaseret multimedieprojekt. Møde i DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1 10) Meddelser a) Stistik over samtlige børn i aldersgruppen 10-17 år i Ballerup Kommune opdelt på skoledistrikter Børnestistik opdelt i skoledistrikter

Læs mere

Referat fra møde i Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget

Referat fra møde i Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget Referat fra møde i Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget Tirsdag den 1. marts 2011 kl. 13.00 i F 7 Mødedeltagere: Grethe Olsen (F) Anne-Lise Kuhre (A) Hanne Kyvsgaard (C) Jens Ross Andersen (V) Jesper Wittenburg

Læs mere

Referat. Musikrådet. Den 20. marts 2013, kl. 16:00 holdt Musikrådet ordinært møde i mødelokale G, Ullasvej 23, Rønne.

Referat. Musikrådet. Den 20. marts 2013, kl. 16:00 holdt Musikrådet ordinært møde i mødelokale G, Ullasvej 23, Rønne. Referat Den 20. marts 2013, kl. 16:00 holdt ordinært møde i mødelokale G, Ullasvej 23, Rønne. Mødet slut kl. 17.30 Medlemmer: Daniel Mühlendorph Jensen Erik Lund Hansen Frank K. Theilgaard-Mortensen Hattie

Læs mere

Byrådet Dato: 21. december 2004 Blad nr. 406 INDHOLDSFORTEGNELSE - ÅBENT MØDE.

Byrådet Dato: 21. december 2004 Blad nr. 406 INDHOLDSFORTEGNELSE - ÅBENT MØDE. Byrådet Dato: 21. december 2004 Blad nr. 406 Byrådet afholder møde: Referat Den 21. december 2004 Kl. 16.00 på administrationsbygningen. Hals Kommune Fraværende med afbud: Jens Møller. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Temadrøftelse 11.04.12...2 3. KF- Ansøgning

Læs mere

Referat af møde i Kultur- og fritidsudvalget

Referat af møde i Kultur- og fritidsudvalget Gentofte Kommune Referat af møde i Kultur- og fritidsudvalget Referat åben Mødedato 05. februar 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Kildeskovshallen, Mødesalen Protokollen blev læst og mødet hævet kl.:

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Møde 10. april 2012 kl. 15:00 i Mødelokale 4

Møde 10. april 2012 kl. 15:00 i Mødelokale 4 Kultur- og Fritidsudvalg Referat Møde 10. april 2012 kl. 15:00 i Mødelokale 4 Afbud/fraværende: Per Jakobsen fraværende ved behandling af pkt. 36-38. Mødet hævet kl.: 17.40. Indkaldte: Kl. 15.00 - Kunstudvalget,

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 10.04.2012 i Borgmesterens Mødelokale Efterfølgende møde med Esbjerg Idrætsråd SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Fornyet behandling af ansøgning fra Kultur

Læs mere

Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl i Byrådssalen

Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl i Byrådssalen Byrådet Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl. 18.00 i Byrådssalen Mødet slut kl. 18.58 MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Grethe Olsen (F)

Læs mere

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6 Sundhedsudvalget Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 16:45 MØDEDELTAGERE Jesper Wittenburg (A) Anne-Lise Kuhre (A) Jens Ross Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten

Læs mere

Referat fra møde i Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget

Referat fra møde i Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget Referat fra møde i Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget Tirsdag den 5. oktober 2010 Kl. 14.00 i F 7 Mødedeltagere: Grethe Olsen (F) Anne-Lise Kuhre (A) Hanne Kyvsgaard (C) Jens Ross Andersen (V) Jesper Wittenburg

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

Økonomiudvalget. Onsdag den 25. juni 2014 kl i F 6

Økonomiudvalget. Onsdag den 25. juni 2014 kl i F 6 Økonomiudvalget Referat fra EKSTRAORDINÆRT møde Onsdag den 25. juni 2014 kl. 17.45 i F 6 Mødet slut kl. 18.10 MØDEDELTAGERE John Schmidt Andersen (V) Hans Andersen (V) Kasper Andersen (O) Kim Rockhill

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

Dianalund UdviklingsRåd DUR

Dianalund UdviklingsRåd DUR Udviklingsrådet afholdt møde Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19.00 21.35 i Borgerhuset Referat Afbud: Paw Nielsen, Dennis Lund og Stine Andersen. 20/2014: Godkendelse af dagsorden. Godkendt. Godkendelse

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 29. august 2014 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 18:04 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Eva Sommer-Madsen (formand), Else-Marie Langballe

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 6 TORSDAG DEN 26. APRIL 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 26. april 2007 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Referat. Kulturhistorisk Råd

Referat. Kulturhistorisk Råd Referat Den 22. marts 2013, kl. 10:00 holdt ordinært møde på Bornholms Middelaldercenter. Mødet slut kl. 11.30 Medlemmer: Anette Eriksen Dorthe Fink Jacob Bjerring Hansen Niels Erik Rasmussen Niels Geckler

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT for Kultur- og fritidsudvalgs møde den 10. januar 2007 Kl. 16.30 Kultur- og Fritidsforvaltningens mødelokale Med presse Fraværende: Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Konstituering

Læs mere

Referat fra møde i Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget

Referat fra møde i Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget Referat fra møde i Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget Tirsdag den 2. november 2010 Kl. 14.00 i F 7 Mødedeltagere: Grethe Olsen (F) Anne-Lise Kuhre (A) Hanne Kyvsgaard (C) Jens Ross Andersen (V) Jesper

Læs mere

Mødet blev holdt mandag den 10. januar 2011 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:00.

Mødet blev holdt mandag den 10. januar 2011 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:00. ALLERØD KOMMUNE Kultur- og Idrætsudvalget Møde nr. 13 Mødet blev holdt mandag den 10. januar 2011 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:00. Medlemmer: Formand - Flemming

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget Onsdag den 17. juni 2009 Kl. 18.30 i Mødelokale F 2 v/ hovedindgangen Frederikssund Rådhus Mødedeltagere: Jens Brogaard Jensen (V) Alice Linning Annelise Hansen

Læs mere

AMAGER ØST LOKALUDVALG

AMAGER ØST LOKALUDVALG 12.a Ekstern puljeansøgning, Ghetto Gourmet -Teaterkoncert ændrede projektbetingelser 12 b.ekstern puljeansøgning, Mobil frivillighed 12.c Ekstern puljeansøgning, Projekt Kaffeslabberas 12 a. Ekstern puljeansøgning,

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej Tønder Tlf Mail: Åbningstider: Mandag-tirsdag kl Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej Tønder Tlf Mail:  Åbningstider: Mandag-tirsdag kl Torsdag kl. Kultur- og Fritidsudvalget Halvårsregnskab - pr. 30. juni 2013 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag

Læs mere

Referat fra møde i Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget

Referat fra møde i Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget Referat fra møde i Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget Tirsdag den 17. august 2010 Kl. 14.00 i F 7 Mødedeltagere: Grethe Olsen (F) Anne-Lise Kuhre (A) Hanne Kyvsgaard (C) Jens Ross Andersen (V) Jesper Wittenburg

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 15 TORSDAG DEN 24. JANUAR 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 24. januar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

REFERAT Udvalget for Kultur og Fritid Torsdag d. 4. januar 2007 LOKALE 188, Rådhuset - kl EKSTRAORDINÆRT MØDE

REFERAT Udvalget for Kultur og Fritid Torsdag d. 4. januar 2007 LOKALE 188, Rådhuset - kl EKSTRAORDINÆRT MØDE REFERAT Udvalget for Kultur og Fritid Torsdag d. 4. januar 2007 LOKALE 188, Rådhuset - kl. 08.00. EKSTRAORDINÆRT MØDE 1. Meddelelser 2. Ansøgning om skoleintegreret musiktilbud i partnerskab mellem Holstebro

Læs mere

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 4. marts 2015 Mødested: Mødelokale 620 Gothersgade 20, 7000 Fredericia Mødetidspunkt: Kl. 17:00-19:00 Medlemmer:

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 12 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted 6. juni 2006 16:00 Mødelokale 2 NB. Fraværende Til stede Lene Christiansen Indholdsfortegnelse 1. Økonomirapport pr. 30.04.2006.

Læs mere

REFERAT Folkeoplysningsudvalget Onsdag den 19. september 2007 kl i Skibby administrationscenter, mødelokale SK 4, Røgerupvej 4, Skibby

REFERAT Folkeoplysningsudvalget Onsdag den 19. september 2007 kl i Skibby administrationscenter, mødelokale SK 4, Røgerupvej 4, Skibby REFERAT Folkeoplysningsudvalget Onsdag den 19. september 2007 kl. 18.00 i Skibby administrationscenter, mødelokale SK 4, Røgerupvej 4, Skibby Mødedeltagere: Hanne Kyvsgaard, Jens Brogaard Jensen, Kenneth

Læs mere

Referat - Åben tillægsdagsorden Hjørring Byråd Borgmesterkontoret

Referat - Åben tillægsdagsorden Hjørring Byråd Borgmesterkontoret Referat - Åben tillægsdagsorden Hjørring Byråd 2014-2017 Borgmesterkontoret Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 18:00 Mødet afsluttet: kl. 19:40 Mødested: Hjørring Rådhus, Springvandspladsen 5 Fraværende:

Læs mere

Møde 7. december 2011 kl. 15:00 i mødelokale 3

Møde 7. december 2011 kl. 15:00 i mødelokale 3 Kultur- og Fritidsudvalg Referat Møde 7. december 2011 kl. 15:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: Lars Møller Pedersen Mødet hævet kl.: 17.50 Pkt. Tekst Side 90 Orientering 1 91 Den Selvejende institution

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 29. marts 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00-17.40 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/22 Strategi

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Tirsdag den 14-august-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget

Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget Referat fra møde Tirsdag den 4. december 2012 kl. 10.00 i Færgelunden Mødet slut kl. 12.00 MØDEDELTAGERE Grethe Olsen (F) Anne-Lise Kuhre (A) Hanne Kyvsgaard (C) Jens

Læs mere

Fritidsudvalget. Referat fra møde Onsdag den 13. august 2014 kl. 16.00 i F6

Fritidsudvalget. Referat fra møde Onsdag den 13. august 2014 kl. 16.00 i F6 Fritidsudvalget Referat fra møde Onsdag den 13. august 2014 kl. 16.00 i F6 Mødet slut kl. 18.00 MØDEDELTAGERE Morten Skovgaard (V) Anne-Lise Kuhre (A) Kenneth Jensen (A) Kristian Moberg (V) Lars Jepsen-Sølvhøj

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den 09. april 2013 Mødetidspunkt: 17:15 Mødelokale: Medlemmer: Sollentuna II Ømer Kuscu, Arne Bech, Ivan Fogtmann, Nina Thøgersen, Kenneth F. Christensen Bemærkninger: Indholdsfortegnelse

Læs mere

Møde i Børne- og Uddannelsesudvalget Onsdag den 05. februar 2014

Møde i Børne- og Uddannelsesudvalget Onsdag den 05. februar 2014 3. 13/28798 Ungdomskulturhus Indstilling: Direktøren for Børn og Undervisning og direktøren for By, Land og Kultur indstiller sagen til drøftelse og beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget og Kultur-

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. januar 2010 Lokale: 220 Tidspunkt: Kl. 14:45-17:00 Eskild Slot Andersen, Formand (A) Hildo Rasmussen (A) Bodil Nielsen (F) Karsten Frederiksen (C)

Læs mere

Kulturudvalget Dato: 11. januar 2005 Blad nr. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE ÅBENT MØDE.

Kulturudvalget Dato: 11. januar 2005 Blad nr. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE ÅBENT MØDE. Kulturudvalget Dato: 11. januar 2005 Blad nr. 1 Kulturudvalget afholder møde: Referat Den 11. januar 2005 Kl. 16.00 på administrationsbygningen. Hals Kommune Fraværende med afbud: Ib Munk. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Referat fra møde i Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget

Referat fra møde i Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget Referat fra møde i Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget Tirsdag den 2. februar 2010 Kl. 14.00 På Willumsens museum. Mødet blev suspenderet den 2. februar kl. 17.00 og genoptaget onsdag den 3. februar kl.

Læs mere

Referat fra Folkeoplysningsudvalgets møde torsdag den 11. juni 2015, kl Kultur og Fritids mødelokale

Referat fra Folkeoplysningsudvalgets møde torsdag den 11. juni 2015, kl Kultur og Fritids mødelokale Mødedato: 11. juni 2015 Side: 21 Referat fra Folkeoplysningsudvalgets møde torsdag den 11. juni 2015, kl. 17.00 - Kultur og Fritids mødelokale Medlemmer Birger L. Hansen Dina Oxfeldt Finn Jensen Henrik

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 21. august 2014

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 21. august 2014 Referat torsdag den 21. august 2014 Kl. 18:00 i TOKE Lejre KFUM Spejderne,Klostergårdsvej 66,Lejre Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Besøg hos TOKE Lejre KFUM Spejderne...

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 22-05-2001

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 22-05-2001 FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 22-05-2001 Mødedato: 22-05-2001 Mødetidspunkt: kl. 15.00-16.15 Mødested: B 101, Børne- og kulturforvaltningen Jørn Larsen, Hans Ulrik Vadmann # 173078/23-05-2001

Læs mere

Resume Ballerup Kommune vedtog i 1995 en ungdomspolitik. Der foreligger nu en revideret udgave, som har været sendt til høring.

Resume Ballerup Kommune vedtog i 1995 en ungdomspolitik. Der foreligger nu en revideret udgave, som har været sendt til høring. Møde i DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1 12) Meddelelser a) Præsention af Medborgerhuset v/susanne Barfod b) Forslag til ændring af Lov om støtte til Folkeoplysning c) Høringssvar vedrørende

Læs mere

Dagsorden Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 8. oktober 2014. Kl. 18:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Dagsorden Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 8. oktober 2014. Kl. 18:00 i Mødelokale 1, Allerslev Dagsorden onsdag den 8. oktober 2014 Kl. 18:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering - Oktober 2014...2 3. KF - Ansøgning om fritagelse

Læs mere

Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget

Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget Dagsorden åben / lukket Mødedato 06. juni 2012 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale NB: Se mail af 31/5-2012 Side 1 af 1 Indholdsfortegnelse Kultur-

Læs mere

Fritidsrådet. Referat. Greve Kommune. Onsdag den kl. 17:00 i mødelokale 1. Medlemsoversigt

Fritidsrådet. Referat. Greve Kommune. Onsdag den kl. 17:00 i mødelokale 1. Medlemsoversigt Fritidsrådet Onsdag den 28.01.09 kl. 17:00 i mødelokale 1 Medlemsoversigt Hanne Iversen (A) Kai Nielsen (V) Inge Wulff Arne C Ipsen Steen Mærkelund Ernst Seiling Olsen Palle Stentoft Leif Jørgensen Jan

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Referat Kultur- og Fritidsudvalget Ordinært møde Dato 31. august 2015 Tid 11:00 Sted Feyersgate 7, Larvik NB. Fraværende Bjarne Kvist, Ole Rørbæk Jensen Stedfortræder Medlemmer Mogens Brag (V) - Formand

Læs mere

Møde 12. december 2012 kl. 13:00 i Mødelokale 3

Møde 12. december 2012 kl. 13:00 i Mødelokale 3 Kultur- og Fritidsudvalg Referat Møde 12. december 2012 kl. 13:00 i Mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: Per Jakobsen Mødet hævet kl.: 15.45 Indkaldte: kl. 13.05 Britta Rasmussen, Økonomi og Løn, pkt. 99

Læs mere

Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget

Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget Referat fra møde Tirsdag den 29. november 2011 kl. 10.00 i F 2 Mødet slut kl. 13.40 MØDEDELTAGERE Grethe Olsen (F) Anne-Lise Kuhre (A) Hanne Kyvsgaard (C) Jens Ross Andersen

Læs mere

side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgs møde den kl. 16:30 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgs møde den kl. 16:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgs møde den 08.10.2012 kl. 16:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 284. Østfyns Museer - regnskab 2011... 3 285. Status for Kerteminde

Læs mere

2 Orientering om regnskab 2015 for bevilling 34 Kultur og Fritid

2 Orientering om regnskab 2015 for bevilling 34 Kultur og Fritid 2 Orientering om regnskab 2015 for bevilling 34 Kultur og Fritid 2.1 - Bilag: Regnskabsbemærkninger 2015 til KFIU DokumentID: 4850930 Bilag Regnskabsbemærkninger til KFI udvalget REGNSKAB 2015 Bevilling:

Læs mere

Referat fra møde i Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget

Referat fra møde i Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget Referat fra møde i Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget tirsdag den 5. april 2011 kl. 12.00 i F 7 Mødet sluttede kl. 16.05 Mødedeltagere: Grethe Olsen (F) Anne-Lise Kuhre (A) Hanne Kyvsgaard (C) Jens Ross

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

Mødet holdes torsdag den 01. oktober 2009 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C.

Mødet holdes torsdag den 01. oktober 2009 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. ALLERØD KOMMUNE Udvalget for Kultur, Beskæftigelse og Erhverv Møde nr. 39 Mødet holdes torsdag den 01. oktober 2009 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. Medlemmer: Formand Frands Havaleschka (R), Næstformand

Læs mere

Referat af møde i Kultur- og fritidsudvalget

Referat af møde i Kultur- og fritidsudvalget Gentofte Kommune Referat af møde i Kultur- og fritidsudvalget Referat åben Mødedato 04. september 2013 Mødetidspunkt 00.00 Mødelokale Skriftlig votering Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 00.00

Læs mere

Helle Øst Udviklingsråd

Helle Øst Udviklingsråd Referat smødet Dato: 30. januar 2012 kl. 19.00 Sted: Fåborg, Fåborghus Deltagere: Troels Sandager, Jesper Christiansen, Connie Ibsen, Birthe Skovbjerg Jens Peter Christensen, Lars Bo Niels Jørgen Nielsen,

Læs mere

Samrådets repræsentant i Folkeoplysningsudvalget

Samrådets repræsentant i Folkeoplysningsudvalget Kulturelt Samråd i Høje-Taastrup Kommune Referat fra mødet den 27.01.2015 i Kulturcentret Ruth Trier Jette Thomsen Jørgen Kristensen Benny Pedersen Anette Dahl Nielsen Otto Vinter Tine Brings Brock Jørn

Læs mere

3. Bordet rundt Lasse: Mødte stor opbakning til Hundested By Night Vi skal søge AP Møller fonden

3. Bordet rundt Lasse: Mødte stor opbakning til Hundested By Night Vi skal søge AP Møller fonden Referat Hundested Kino d 19-7-2017 1. Velkomst Mødt: Orla, Søren, Emilie, Lasse, Lene Ikke mødt: Jørgen (trådt ud af bestyrelsen pr dags dato, Maria, Anne, Mette, Mogens, Troels og Bente) 2. Godkendelse

Læs mere

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 03-05-2011 Mødetidspunkt: 16:30-18:00

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 03-05-2011 Mødetidspunkt: 16:30-18:00 Referat Folkeoplysningsrådet Møde nr.: Folkeoplysningsrådet Mødedato: tirsdag den 03-05-2011 Mødetidspunkt: - 18:00 Mødested: Mødelokale C Hækkerupsvej 1, kælderen. Indgang via gavlen (handicapindgang).

Læs mere

Det Frivillige Samråd

Det Frivillige Samråd Det Frivillige Samråd Referat Dato 24. februar 2015 Mødetidspunkt 17:30-19:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 4, Præstø (Glasburet) Østerbro 2, Præstø Pia Westergaard (formand), Kim Errebo (næstformand),

Læs mere

Den samlede status for udvalgets område er gengivet nedenfor i tabel 1 og uddybes efterfølgende for de enkelte områder. Forbrug pr. 30.

Den samlede status for udvalgets område er gengivet nedenfor i tabel 1 og uddybes efterfølgende for de enkelte områder. Forbrug pr. 30. Hjørring Kommune Sag: 00.30.14-Ø00-22-16 Dato: 07-11-2016 Økonomirapport pr. 30. september 2016 for Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Der foreligger økonomirapport for perioden 1. januar-30. september

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat Brønderslev Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Dato: 25. oktober 2007 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 15.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/61 Godkendelse af referat...

Læs mere

Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget

Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget Referat fra møde Torsdag den 7. juni 2012 kl. 10.00 i F10 Mødet slut kl. 13.07 MØDEDELTAGERE Grethe Olsen (F) Anne-Lise Kuhre (A) Hanne Kyvsgaard (C) Jens Ross Andersen

Læs mere

Åbent referat for 17, stk.4 Lokalhistorisk Udvalg

Åbent referat for 17, stk.4 Lokalhistorisk Udvalg Åbent referat for 17, stk.4 Mødedato 20.02.2013 Tid 16:00 Sted Rådmandshaven 20, mødelokale 5 Medlemmer Ole Pilegaard Hansen Jørgen Andersen Svend C. Dahl Søren Drost Broegaard Lindy Nymark Christensen

Læs mere

Pkt.nr. 2. Evaluering af Sundhedspuljen 2004 samt beslutning 2005. Indstilling: Skole- og kulturforvaltningen indstiller til Skoleudvalget

Pkt.nr. 2. Evaluering af Sundhedspuljen 2004 samt beslutning 2005. Indstilling: Skole- og kulturforvaltningen indstiller til Skoleudvalget Pkt.nr. 2 Evaluering af Sundhedspuljen 2004 samt beslutning 2005 475960 Indstilling: Skole og kulturforvaltningen indstiller til Skoleudvalget 1. at udvalget tager evalueringen af anvendelsen af midler

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2017 Anlægsforslag

Favrskov Kommune Budget 2017 Anlægsforslag Nr. A-601 Anlæg i landsbyerne 603 Det kulturelle område Anlægsforslaget indgår i det vedtagne budget 2016-19 med 200.000 kr. i 2016 og 200.000 kr. i overslagsårene. Der er således tale om en genfremsættelse

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde Page 1 of 7 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 22. februar 2005 Tidspunkter 09:00 - Lokale Mødelokale 2 Fraværende Hans Krarup Olesen med afbud. Bemærkninger Knud Hjørnholm

Læs mere

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2 Tillægsdagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 11-06-2007 Kl. 12:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno

Læs mere

Lukket punkt - Projekt

Lukket punkt - Projekt Byrådet, 29-05-2012 Side 1 Lukket punkt - Projekt DIJMHA / 12/4570 Lukket sag Sagsfremstilling Kultur og Fritid og Rambøll afholdt den 6. februar 2012 licitation på byggeriet af SkateCity. 3 virksomheder

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 03. september 2013 Mødetidspunkt: 17:15 Møde afsluttet: 19:00 Mødelokale: Medlemmer: Sollentuna I Ømer Kuscu, Arne Bech, Ivan Fogtmann, Nina Thøgersen, Kenneth F. Christensen

Læs mere

REFERAT. Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget. Mandag den 8. januar 2007 kl

REFERAT. Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget. Mandag den 8. januar 2007 kl REFERAT Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget Mandag den 8. januar 2007 kl. 16.00 på Frederikssund Rådhus i lokale nr. 311 Direktøren for Social-, arbejdsmarked og kommunikations kontor Mødedeltagere: Kim

Læs mere

Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget

Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget Dagsorden åben Mødedato 12. oktober 2011 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Gentofte Stadion, Ved Stadion 6, 2820 Gentofte Side 1 af 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 29. marts 2012

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 29. marts 2012 Referat torsdag den 29. marts 2012 Kl. 18:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Ansøgning om godkendelse som frivillig folkeoplysende forening

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Referat af ekstraordinært møde Fredag den 21. september 2007 kl. 15:30 i Biblioteket Medlemmer: Lone Rytter Holm (A) Brian Hemmingsen (A) Hanne Iversen (A) Anne Marie Lyduch

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

REFERAT. Kultur og Fritidsudvalget. Onsdag den 7. november 2007 kl i mødelokale F2 (lokale F303) Frederikssund Rådhus Torvet 2, Frederikssund.

REFERAT. Kultur og Fritidsudvalget. Onsdag den 7. november 2007 kl i mødelokale F2 (lokale F303) Frederikssund Rådhus Torvet 2, Frederikssund. REFERAT Onsdag den 7. november 2007 kl. 16.00 i mødelokale F2 (lokale F303) Frederikssund Rådhus Torvet 2, Frederikssund. Mødedeltagere: Grethe Olsen, Kenneth Jensen, Jens Brogaard Jensen, og Michael Harder

Læs mere

Revurdering af sponsorkontrakt mellem Hvidovre Kommune og HIF Fodbold A/S

Revurdering af sponsorkontrakt mellem Hvidovre Kommune og HIF Fodbold A/S Pkt.nr. 8 Revurdering af sponsorkontrakt mellem Hvidovre Kommune og HIF Fodbold A/S 442457 Indstilling: Skole- og Kulturforvaltningen indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget 1. at godkende Bysted A/S'

Læs mere

Notat. KULTUR OG BORGER- SERVICE Kulturforvaltningen Aarhus Kommune. Udvidelse af Filmby 3 Aarhus. Kulturudvalget Orientering Kopi til

Notat. KULTUR OG BORGER- SERVICE Kulturforvaltningen Aarhus Kommune. Udvidelse af Filmby 3 Aarhus. Kulturudvalget Orientering Kopi til Notat Side 1 af 6 Til Kulturudvalget Til Orientering Kopi til Udvidelse af Filmby 3 Aarhus KULTUR OG BORGER- SERVICE Kulturforvaltningen Aarhus Kommune 1. Resume I forbindelse med vedtagelsen af budget

Læs mere

KULTURREGION STORSTRØM

KULTURREGION STORSTRØM Referat- møde i Den Politiske Styregruppe 16. januar 2013 kl. 16.00-18.00 Faxe Kommune, mødelokale 2, Frederiksgade 9, 4690 Haslev Deltagere: Den Politiske Styregruppe Birthe Helth, Anne Grethe Kamilles,

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Referat 9. november 2017 kl. 08:15 Udvalgsværelse 1 Indkaldelse Hanne Agersnap Finn Riber Rasmussen Søren P. Rasmussen Henrik Bang Ib Carlsen Mette Schmidt Olsen Dorthe la Cour

Læs mere

Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget

Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget Referat tillægsdagsorden Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget kl. 08:30 Lokale 83 - Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget Punkter på tillægsdagsorden åbent

Læs mere

hvortil litteraturforeninger ikke kan modtage tilskud til efter denne ordning. til porto og annoncering til foredrag d.

hvortil litteraturforeninger ikke kan modtage tilskud til efter denne ordning. til porto og annoncering til foredrag d. Oversigt over ansøgninger til pulje til kulturelle formål og udviklingspulje 2009 Ansøgere Ønske Indstilling Forslag til afgørelse Januar-ansøgningsrunden Multihuset Højgaard søger i august underskudsgarant

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget den 16. februar 2017, kl. 17:00 - Kultur og Fritid, Tingsryds Allé 27

Referat Folkeoplysningsudvalget den 16. februar 2017, kl. 17:00 - Kultur og Fritid, Tingsryds Allé 27 Mødedato: 16. februar 2017 Side: 1 Referat Folkeoplysningsudvalget den 16. februar 2017, kl. 17:00 - Kultur og Fritid, Tingsryds Allé 27 Åben dagsorden Medlemmer Finn Jensen (Formand) - 19428 Dina Oxfeldt

Læs mere