REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE I DEN OFFENTLIGE SEKTOR VISIONER, ANBEFALINGER OG FORSLAG TIL HANDLING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE I DEN OFFENTLIGE SEKTOR VISIONER, ANBEFALINGER OG FORSLAG TIL HANDLING"

Transkript

1 REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE I DEN OFFENTLIGE SEKTOR VISIONER, ANBEFALINGER OG FORSLAG TIL HANDLING FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND SIDE 1

2 FORORD Arbejdsmarkedet er under pres. Små årgange, der skal ind, kombineret med store årgange, der forlader det, betyder, at en af de største udfordringer for stat og kommune er at tiltrække og fastholde arbejdskraft. Rekruttering og fastholdelse er og bliver altså en af de største udfordringer for det offentlige i de kommende år. Dette faktum sammenholdt med at karriere- og udviklingsmulighederne i de offentlige institutioner i et større og mere kritisk omfang ikke opleves som relevante og tilstrækkelige blandt unge betyder, at det offentlige står over for en kæmpe udfordring. Dette bekræftes bl.a. af de seneste tal fra Undervisningsministeriet, som viser et stort fald i unge som ønsker optagelse på de såkaldte velfærdsuddannelser lærer, pædagog, sygeplejerske etc. Det indlysende problem til trods eksisterer der for nuværende ikke en klar strategi for fastholdelse og rekruttering af medarbejdere til det offentlige. Det er vanskeligt at få øje på, hvilke politiske beslutninger, der har gjort det attraktivt qua lønforhold og udviklingsmuligheder at søge ansættelse i det offentlige. Det er et faktum, at det offentlige repræsenterer jobmuligheder, der kræver professionalisme men også en stor grad af lyst og erfaring med mennesker, politiske systemer og ikke mindst med service. Derfor er det vigtigt, at der er sammenhæng mellem behovet for arbejdskraft og tiltrækning til sektoren, som skabes blandt unge f.eks. igennem deres uddannelsesinstitutioner og deres netværk. Hvis det offentlige skal kunne fastholde og rekruttere medarbejdere kræver det nytænkning af dimensioner, og det kræver som minimum en samlet strategi for rekruttering og fastholdelse. Foreningen af Tekniske og Administrative Tjenestemænd (TAT) har nedsat en arbejdsgruppe, som på tværs af fagprofessioner og organisationer har udarbejdet et antal anbefalinger, der kan inspirere til og indarbejdes i en langsigtet strategi, der skal sikre motiveret og dygtig arbejdskraft til den offentlige sektor i Danmark. Essayet er opbygget omkring konkrete visioner, anbefalinger og handlinger. Under hver enkelt emne er beskrevet de vilkår, der skal tages i betragtning som forudsætningerne for, at vision og anbefaling kan føre til handling. God læselyst Lars Bonde Eriksen, TAT SIDE 2

3 INDHOLD Vision, anbefalinger og forslag til handling til en ny strategi for rekruttering og fastholdelse i den offentlige sektor 4 I. Videns- og innovationsmedarbejdere er fremtidens arbejdskraft 7 II. Synergien mellem unges valg og rekruttering til den offentlige sektor 8 III. Ansættelsesformer og valg af job 10 IV. Strategi: at lede fagprofessionerne ind i en højere sags tjeneste 12 V. Offentlige organisationer skal ledes på basis af anerkendelse og respekt 14 VI. Globalisering & innovation 16 VII. Mangfoldighedsstrategier/ mainstreaming 18 Efterord 20 SIDE 3

4 Vision, anbefalinger og forslag til handling til en ny strategi for rekruttering og fastholdelse i den offentlige sektor 1. VISION: Der tages højde for globaliseringens betydning for rekruttering og fastholdelse af medarbejdere i den offentlige sektor. Det anbefales, at globaliseringens indflydelse tænkes ind i rekrutteringen og fastholdelsen af medarbejdere i den offentlige sektor. Det er nødvendigt både på grund af den stigende internationalisering, EU-praksisser og teknologiske udviklinger og på grund af arbejdskraftens stigende mobilitet. Arbejdsmarkedets parter udarbejder en hvidbog, der undersøger globaliseringens indflydelse på rekruttering og fastholdelse af medarbejdere i den offentlige sektor. SIDE 4

5 2. VISION: Den offentlige sektors rekrutteringsog fastholdelsespolitikker afspejler den kommende arbejdskrafts ønsker og behov. Det anbefales, at der skabes et visionært og langsigtet systematisk samarbejde mellem unges netværk, uddannelsesinstitutionerne og den offentlige sektors rekrutterings- og fastholdelsesstrategier. Nutidens unge og fremtidige generationer stiller krav om et meningsfyldt liv, der udvikler og styrker deres individuelle personlighed og identitet. De ønsker en sammenhæng i deres liv mellem arbejde, uddannelse, familie, fritid, netværk, kultur- og samfundsdeltagelse. De unge ønsker en anerkendelse af deres individuelle livsform og livsaktivitet, men de ønsker også at være i tætte relationer og at udvikle sig inden for trygge rammer. Det er inden for rammen af denne selvforståelse, at den offentlige sektor skal skabe et attraktivt arbejdsmarked i fremtiden. Der nedsættes et udvalg bestående af unge uddannelsessøgende, arbejdsmarkedets parter samt eksperter, der har til opgave, at se på fremtidens arbejdskrafts krav og ønsker til ansættelse i det offentlige. 3. VISION: Det offentlige tilbyder nye fleksible ansættelsesformer, der imødekommer den enkeltes krav om anvendelsen af sit faglige potentiale og honorerer kravet om et meningsfyldt arbejde. Det anbefales, at der gøres op med ansættelsesformer, der låser den enkelte ansatte i en snæver funktionsbeskrivelse i forhold til udførelse af arbejdet og i forhold til anvendelsen af sine kompetencer. Alle den ansattes kompetencer skal bringes i spil. Der skal sættes fokus på anvendelsen af realkompetencer og skabes fleksibilitet i opgavevaretagelsen. Den ansatte skal kunne udnytte sit personlige og faglige potentiale optimalt. Det offentlige bliver en langt mere attraktiv og effektiv arbejdsplads, ved at honorere kravet om meningsfuldhed og udvikling i jobbet samtidig med, at der for den enkelte ansatte skabes en tættere sammenhæng mellem identitet og arbejde. Arbejdsmarkedets parter skal senest i 2011 have opnået enighed om en række nye ansættelsesformer, der afspejler kravet om individualitet og tryghed. 4. VISION: Det offentlige skal genskabe respekten for det offentlige fag. Det anbefales, at ledelsesstrategier implementeres i tæt viden og samarbejde med nuværende og kommende arbejdskraft. Der skal være fokus på mangfoldighedsledelse gennem rekruttering af forskellige køn, aldersgrupper, etniciteter og fagligheder. Anerkendelsen i og respekten for omsorgsfagene skal genskabes, og det skal gøres attraktivt at arbejde med mennesker, bl.a. ved at fokusere mere på anerkendelse af funktion og faglighed end på krav om kontrol og styring. Der skal nedsættes et udvalg bestående af arbejdsmarkedets parter samt eksperter med det formål at skabe fokus på styrken og nødvendigheden i mangfoldighed samt behovet for genskabelsen af respekten for det offentlige fag. SIDE 5

6 5. VISION: 6. VISION: 7. VISION: Der gøres op med den nuværende ledelsesdoktrin i det offentlige, som er baseret på kontrol og dokumentation. Ledelse skal udøves gennem anerkendelse og respekt for den enkelte og faget. Det offentlige skal være kendt for menneskeledelse. Det anbefales, at ledelse i den offentlige sektor i højere grad handler om at støtte den drivkraft og motivation, der er med til at sikre synergi, resultater, godt arbejdsmiljø og anerkendelse. Ledelse er i den sammenhæng ikke en videns- og udøvende magtposition med monopol på beslutninger. Ledelse er delegation af ansvar, tillid uden kontrol, anerkendelse af mangfoldighed, ikke mindst hensyn til og omsorg for arbejdsmiljøet. Det offentlige skal være kendt for menneskeledelse og det gode liv for både brugere og medarbejdere. Der skal udarbejdes nyt kodeks for god offentlig ledelse med fokus på menneskeledelse. Det offentlige skal kunne tiltrække kvalificeret arbejdskraft i en globaliseret verden. Det anbefales at den offentlige sektor forholder sig konkret til sine rekrutterings-, ansættelses- og fastholdelsesmetoder i forhold til Danmarks afhængighed af og sammenhæng med resten af verden. Det er et faktum, at Danmark evner globaliseringens udfordringer, men det er også et faktum, at Danmark står med store udfordringer i en tid, hvor risikoen for en negativ udvikling hver dag kan påvirkes af arbejdskraftsmangel, klimaforandringer, global politisk og finansiel uro og forandringer generelt. Fokus skal derfor rettes mod omstillingsparathed og innovation. Arbejdsmarkedets parter skal på tværs af sektorer drøfte initiativer, der tilsikrer, at den offentlige sektor kan rekruttere, ansætte og fastholde arbejdskraft i en globaliseret verden. Der skabes sammenhæng mellem den offentlige sektors behov og den enkeltes ønsker og forventninger til arbejdslivet. Det anbefales, at der iværksættes en rekrutteringsstrategi på baggrund af konkrete handlingsplaner for ansættelse af medarbejdere med forskellige baggrunde. Der skal skabes overensstemmelse mellem den offentlige sektors behov for legitimitet i samfundet, dens behov for kvalificeret og dedikeret arbejdskraft, og den enkelte ansattes ønsker og forventninger til arbejdslivet. De globale forandringer betyder, at den offentlige sektor skal indeholde stærke kulturelle kompetencer dvs. evnen til at involvere og lede forskelligheder, både hvad angår individualitet, sprogforskelle, fagforskelle, uddannelsesforskelle, etniske og religiøse forskelle. Arbejdsmarkedets parter udarbejder retningslinjer til de offentlige institutioner om strategisk rekruttering med fokus på behov, ønsker og evnen til at involvere og lede forskelligheder. SIDE 6

7 I. Videns- og innovationsmedarbejdere er fremtidens arbejdskraft VISION: Der tages højde for globaliseringens betydning for rekruttering og fastholdelse af medarbejdere i den offentlige sektor. Det anbefales, at globaliseringens indflydelse tænkes ind i rekrutteringen til og fastholdelsen af medarbejdere i den offentlige sektor. Det er nødvendigt både på grund af den stigende internationalisering, EU-praksisser og teknologiske udviklinger og på grund af arbejdskraftens stigende mobilitet. Arbejdsmarkedets parter udarbejder en hvidbog, der undersøger globaliseringens indflydelse på rekruttering og fastholdelse af medarbejdere i den offentlige sektor. 1) Richard Florida (2002): The Rise of The Creative Class, Basic Books, A Member of the Perseus Books Group. 2) Statistisk årbog 2000 Jorden er flad har globaliseringsforsker Thomas Friedman kaldt sin seneste temperaturmåling på verden. Globaliseringen har ifølge Thomas Friedman forbundet verdens nationer i ét stort netværk af global økonomi og institutioner. Det verdensomspændende kollaps på de finansielle markeder i efteråret 2008 er det tydeligste eksempel herpå og på, hvilke konsekvenser, den globale sammenhæng og afhængighed har for den enkelte nationalsstats økonomiske vilkår. Konkurrenceevnen måles i stigende grad på evnen til at kunne navigere i det globale og videnskomplekse markedsunivers. To know-how, to know-where og to know-who er både afgørende for, om man kan klare sig i konkurrencen på det globaliserede marked, og for om man kan tiltrække den attraktive og innovative videns- og servicearbejdsarbejdskraft. Det er disse konkurrenceparametre, der vil være fremherskende for rekruttering af arbejdskraften på det danske arbejdsmarked og både inden for den private og inden for den offentlige sektor. Den danske arbejdsstyrke består af mange grupperinger inden for landbrug, produktion, service og en relativ ny, voksende gruppe: En kreativ klasse, der bl.a. producerer videns- og oplevelsesøkonomi. 1) I år 2000 var omkring mennesker beskæftiget med videns- og tankearbejde i Danmark. Til sammenligning var godt ansat i industrien og færre end var beskæftigede inden for fiskeri og landbrug. 50 procent af de beskæftigede arbejdede inden for servicesektoren. 2) Et kig i krystalkuglen viser, at udviklingen fortsætter frem til år 2020, hvor der vil være omkring en million tankearbejdere i Danmark. kun vil være ansat i industrien, og servicesektoren vil fortsat beskæftige mere end 50 procent af de beskæftigede. Men der vil også være sektorer, der vil lide under arbejdskraftmangel. Bl.a. turismesektoren, der er et erhverv, der på mange måder forbinder dansk erhvervsliv med resten af verdenen. På trods af historisk lav ledighed og små ungdomsårgange har vi imidlertid også et marginaliseret arbejdsmarked. Et stigende antal borgere står reelt helt udenfor arbejdsmarkedet. Det er bl.a. for nylig offentliggjort at hver 5. ung dansk borger med anden etnisk baggrund mellem år er arbejdsløs og ikke har opnået uddannelse. Stigende internationalisering, globale konkurrencevilkår, fortsat vækst i service- og videnssektorerne og efterspørgslen efter attraktiv arbejdskraft blandt de små ungdomsårgange påvirker mere end nogensinde kravet til de unges uddannelsesvalg. På den ene side presses de til at gennemføre en uddannelse på normeret tid, fordi der er umiddelbar mangel på arbejdskraft. På den anden side er kravet til tværfaglige, internationale, innovative og kreative kompetencer i uddannelserne stigende for at kunne matche de globale konkurrenceforhold. Heroverfor står de unge generationer med ønsker til et meningsfyldt liv, der udvikler og styrker deres individuelle personlighed og identitet. De ønsker en sammenhæng i deres liv mellem arbejde, uddannelse, familie, fritid, netværk, kultur- og samfundsdeltagelse. De unge ønsker en anerkendelse af deres individuelle livsform og livsaktivitet, men de ønsker også at være i tætte relationer og at udvikle sig inden for trygge rammer. Arbejdskraften kommer ikke til den offentlige sektor af sig selv de kommende år. Der er få at tage af, og det er både inden for en ny og global verdensforståelse og en ny selvforståelse hos de unge generationer, at den offentlige sektor skal skabe rammerne for et attraktivt arbejdsmarked. SIDE 7

8 II. Synergien mellem unges valg og rekruttering til den offentlige sektor VISION: Den offentlige sektors rekrutteringsog fastholdelsespolitikker afspejler den kommende arbejdskrafts ønsker og behov. Det anbefales, at der skabes et visionært og langsigtet systematisk samarbejde mellem unges netværk, uddannelsesinstitutionerne og den offentlige sektors rekrutterings- og fastholdelsesstrategier. Nutidens unge og fremtidige generationer stiller krav om et meningsfyldt liv, der udvikler og styrker deres individuelle personlighed og identitet. De ønsker en sammenhæng i deres liv mellem arbejde, uddannelse, familie, fritid, netværk, kultur- og samfundsdeltagelse. De unge ønsker en anerkendelse af deres individuelle livsform og livsaktivitet, men de ønsker også at være i tætte relationer og at udvikle sig inden for trygge rammer. Det er inden for rammen af denne selvforståelse, at den offentlige sektor skal skabe et attraktivt arbejdsmarked i fremtiden. Der nedsættes et udvalg bestående af unge uddannelsessøgende, arbejdsmarkedets parter samt eksperter, der har til opgave, at se på fremtidens arbejdskrafts krav og ønsker til ansættelse i det offentlige. Ved at undersøge hvordan og hvorfor unge vælger en uddannelse (bredt defineret), og hvordan fremtiden indgår i de forskellige valg, kan der gives en pejling af, hvad fremtidens arbejdsstyrke forventer af arbejdsmarkedet. Det er dog væsentligt at understrege, at der er en række langt mere komplekse strukturelle forhold der gør sig gældende, når unge vælger uddannelse, livsstil og i sidste ende job. Studier og undersøgelser viser, at unge oplever valg af uddannelse som et personligt identitetsprojekt. Man vælger det man brænder for, og som det netop er i tidens ånd at brænde for. Uddannelse og senere arbejde er en måde at realisere sig selv på. Samtidig med at de unge opfatter valget af uddannelse meget personligt, er de også meget realistiske mht. valg uddannelsen skal kunne gennemføres, og der skal være arbejde efterfølgende. En af grundene til, at jeg gerne vil være journalist er, at det netop ikke blot er et sted jeg skal tjene penge, men samtidig giver mig udfordringer som menneske. Og forhåbentlig påvirker mig i en positiv retning mht. min identitet. Sara 14 år, LO s hjemmeside På den ene side handler de unges fokusering altså på interesse, lyst og det at brænde for noget. Uddannelse ses som et identitetsprojekt, hvor den enkelte hele tiden er i gang med at konstruere sig selv. Valg er ikke noget der træffes en gang, uddannelse foregår livslangt og bredt. Du kan hele tiden gøre noget andet! På den anden side skal valget være realistisk den unge skal både kunne komme ind på uddannelse og tro på, at den kan gennemføres. Videre skal uddannelsen sikre en god og sikker placering på arbejdsmarkedet efterfølgende. 3) Individuelle valg versus realistiske valg Uddannelsesvalg opleves som personlige valg Uddannelsesvalg skal være realistiske 3) Camilla Hutters, Ph.d., Højskolernes Forening. Man vælger det, man brænder for Spørgsmålet er: hvem vil jeg være? Komplekse valg, krogede forløb Kreativ klasse giver status Unge har ansvar for at vælge Uddannelse middel til selvrealisering Indre pres Man vælger det, man kan komme ind på Spørgsmålet er, hvad kan jeg blive Planlagte valg, den lige vej Boglig uddannelse giver status Unge har ansvar for risici Uddannelse middel til (selv)sortering Ydre pres SIDE 8

9 Det er tilstedeværelsen af disse to modsætninger, hvor den unge på den ene side har et stort mulighedsrum og på den anden side, at bordet fanger et valg opleves som en engangsforteelse. Derfor er valget af uddannelse både svært og tager (og bør tage) lang tid. Men det er også modsætningerne der gør, at unge bruger uddannelsessystemet og mange andre samfundsinstitutioner på ganske nye måder. Det er givet, at når uddannelse har en omfattende konsekvens, og når uddannelsesvalg og arbejde har identitetsskabende betydning, så er kvalitet og arbejdets image meget afgørende. Ved at imødekomme de krav, som de unge har til arbejdsmarkedet, kan rekrutteringsgrundlaget forøges, og der kan skabes et grundlag for en attraktiv arbejdsplads. Der er behov for at skabe et nyt fundament, der tilgodeser den kommende arbejdsstyrkes krav. De seneste tal fra Undervisningsministeriet viser, at de såkaldte velfærdsuddannelser (sygeplejerske, lærer, pædagog etc.) ikke appellerer til de unge. 4) Uddannelserne som udgør grundstammen i den offentlige sektor bliver i stigende grad fravalgt til fordel for uddannelser, der i højere grad retter sig mod det private erhvervsliv. Den offentlige sektor står dermed overfor en massiv udfordring, hvor den skal gøre sig selv attraktiv over for de unge. Fortsætter denne udvikling vil den kunne komme til at true eksistensen af institutioner, som er vokset frem igennem de sidste år og som udgør grundstammen i vores velfærdssamfund: Dag- og døgninstitutioner, folkeskolen, biblioteker, sygehuse og hele plejesektoren. Når vi ved, at det i høj grad er kvinderne, der svigter søgningen til disse uddannelser, er det umiddelbart en helt konkret udfordring at tilpasse rammerne for arbejdet til kvindernes ændrede forventninger og ønsker til at arbejde med velfærds- og omsorgsarbejde. Kvinder søger ikke længere arbejde og uddannelser, der ligger i forlængelse af husmorrollen, og hvis de ønsker at arbejde med mennesker er det fordi, de ønsker at gøre en forskel. Et arbejde skal give mening, anerkendelse og status, og forholdet mellem arbejdstid, arbejdsindhold og karrieremuligheder være attraktivt. Svigter kvinderne uddannelserne og den offentlige sektor, vil vores velfærdssamfund ikke kunne fungere. Og problemet synes at være endnu større, idet borgernes forventninger til velfærdsservicen er stadigt stigende. Det kan medføre et meget stort gab mellem de serviceydelser, der efterspørges og samfundets muligheder for at kunne indfri dem. For fremtidens arbejdskraft er der en tæt kobling mellem arbejde og identitet. Derfor er frygten stor for, at uddannelsen skal fastlåse dem på et senere tidspunkt i livet. Et konkurrenceparameter i fremtidens rekruttering af unge må derfor være evnen til at skabe fleksibilitet og mobilitet i de jobmuligheder, som de tilbydes. Indflydelse på eget job bliver væsentligt, idet det er i samspillet mellem den enkelte og jobbet, at en væsentlig del af identiteten skabes. Det er i det samspil, at de unge føler, at de udvikler sig, og de kan lave noget, som de brænder for. Der skal på en og samme tid være mulighed for at identificere sig med arbejdet her og nu, samtidig med at det ikke må fastholde den enkelte i en rigid ramme, hvor der ikke er plads til nye valg. Arbejdet skal rumme mulighed for at skabe mange identiteter, bevægelsesfrihed og udviklingsmuligheder. Rekrutteringsstrategier bør derfor tage afsæt i denne viden, og kommende ledelsesstrategiske indsatser skal i konkurrencen om fremtidens arbejdskraft satse på at nedbryde vaneforestillinger om forskelle mellem den offentlige og den private sektor i konkurrencen for at fremme rekrutteringen til og mobiliteten i den offentlige sektor. 4) De offentligt rettede uddannelser til pædagog, lærer og sygeplejerske oplever derimod et fald i optaget. Ni procent færre er optaget på læreruddannelsen, 22 procent færre på pædagogstudiet og 18 procent færre på sygeplejerskeuddannelserne, Pressemeddelelse af 30. juli 2008, Undervisningsministeriet. SIDE 9

10 III. Ansættelsesformer og valg af job VISION: Det offentlige tilbyder nye fleksible ansættelsesformer, der imødekommer den enkeltes krav om anvendelsen af sit faglige potentiale og honorerer kravet om et meningsfyldt arbejde. Det anbefales, at der gøres op med ansættelsesformer, der låser den enkelte ansatte i en snæver funktionsbeskrivelse i forhold til udførelse af arbejdet og i forhold til anvendelsen af sine kompetencer. Alle den ansattes kompetencer skal bringes i spil. Der skal sættes fokus på anvendelsen af realkompetencer og skabes fleksibilitet i opgavevaretagelsen. Den ansatte skal kunne udnytte sit personlige og faglige potentiale optimalt. Det offentlige bliver en langt mere attraktiv og effektiv arbejdsplads, ved at honorere kravet om meningsfuldhed og udvikling i jobbet samtidig med, at der for den enkelte ansatte skabes en tættere sammenhæng mellem identitet og arbejde. Arbejdsmarkedets parter skal senest i 2011 have opnået enighed om en række nye ansættelsesformer, der afspejler kravet om individualitet og tryghed. Ligesom rekrutteringsstrategierne vil selve ansættelsesformen også i fremtiden have stor indflydelse på, hvor attraktivt et job er for den enkelte. Både strukturelt og ledelsesmæssigt er det afgørende, at arbejdsmarkedet indstiller sig på, at arbejde ikke længere kan defineres ud fra en standard om fastansættelser, en hierarkisk karrierestruktur og i det hele taget, at arbejde ikke nødvendigvis kan defineres på baggrund af en typisk /traditionel offentlig sektor uddannelse. Strømmen af global information, samhandel og økonomi skaber stigende grobund for entreprenelle typer af arbejdskraft, arbejdsvandring og innovative arbejdsformer, som alle vil kræve, at arbejdsmarkedet er indstillet på, at kompetencer skal kunne anvendes og måles på mange forskellige måder. Dels med afsæt i, at kulturer skal kunne samarbejde, dels med afsæt i, at uddannelser kan være udenlandske og svært oversættelige. Der vil også blive endnu større behov for at kunne integrere forskellige sprog og kulturer og f.eks. indføre tidsbegrænsede og distancebaserede ansættelsesformer, der samtidig sikrer tryghed og tillid. Det afgørende er, at arbejdsmarkedet og især den offentlige sektor er indstillet på at honorere de ændrede krav på arbejdsmarkedet og hos arbejdskraften. Hvis ikke, mister man enten sit eksistensgrundlag eller sit rekrutteringsgrundlag eller begge dele. Tryghed i ansættelsen forstået som funktionel tryghed og livsvarig ansættelse har i dag ikke nogen væsentlig betydning for den ansatte. Denne form for tryghed kan medføre stagnation og SIDE 10

11 manglende udvikling både i organisationen og hos den enkelte. Det er hverken i trit med tiden eller det enkelte individs selvidentitet, og vil i den sidste ende være skadeligt for den offentlige sektors legitimitet i samfundet. Den offentlige sektors rolle og betydning er og skal være, at den til enhver tid professionelt kan varetage og udvikle de samfunds- og velfærdsopgaver, som borgerne stiller, og som de igennem en fælles samfundsfinansiering ønsker at bidrage til. Ved at fokusere på de positive værdier, som den offentlige sektor har for velfærdssamfundets opretholdelse og den enkelte borgers livskvalitet, giver en ansættelse i en offentlig sektor mulighed for at gøre en forskel: At gøre en forskel i forhold til arbejdspladsens mission, værdigrundlag, projekt samt i loyalitet over for og i samarbejde med kollegerne. Den funktionelle tryghed skal omdefineres til at være en rammebestemt tryghed: Tryghed til at kunne udgøre en forskel, til at kunne udvikle sig som menneske og til at kunne udvikle sit fag under trygge rammer. I en sådan forståelse af rammerne for ansættelse vil den offentlige sektor kunne genvinde en attraktivitet til et arbejde, der giver mening, medindflydelse og mulighed for faglig og personlig udvikling. Når en funktionel tryghed ikke længere har en appel i sig selv, ser mennesker heller ikke længere sig selv på den samme arbejdsplads et helt liv. Ønsket om udvikling, nye udfordringer, ændrede forhold og prioriteringer i familiestrukturer, og ikke mindst det forhold, at arbejdskraften er og bliver nødt til at være meget mere faglig og geografisk mobil gør, at der skal kunne tilbydes meget mere fleksible ansættelsesforhold: periodiske deltids- og projektansættelser, orlovsperioder, uddannelsesperioder, senioransættelsesformer osv. Fra at være en livsansættelsesform skal ansættelse i den offentlige sektor kunne rumme livsformsansættelser. I forlængelse heraf er det nødvendigt med anerkendelse af, at mennesker igennem deres erfaringer, personlighed, kulturdeltagelse, fritidsliv osv. erhverver sig kompetencer, der rækker udover snævre fagbundne kompetencer. Langt de fleste mennesker har mange flere kompetencer at sætte i spil end de, der er begrænset af deres arbejdsfunktion. Det er et afgørende aspekt, at der er blik for det hele arbejdsmenneske og de realkompetencer, der i modsætning til den snævert fagprofessionelle på mange måder kan stimulere både omstillingsparathed, innovationsgrad og fleksibilitet under forandringsprocesser, pres på organisationerne osv. Realkompetencerne skal ikke kun i spil for at klare en presset dagligdag. De skal faktisk i spil, hvis den offentlige sektor skal løse problemet med at kunne besætte ledige stillinger og samtidig være en velfungerende og attraktiv arbejdsplads. Alene ved, at den offentlige sektor tilbyder medarbejderne en ny og reel vurdering af deres kompetencer, kan den være attraktiv. Realkompetencerne skal i spil, og de skal kunne vurderes i deres konkrete anvendelse. Det er selvsagt væsentligt, at der skabes et fornyet syn på anvendelsen af realkompetencer. De skal bruges til at udvikle vores muligheder i arbejdslivet. Anvendelse af realkompetencer skal medføre en dynamik på arbejdspladsen til gavn for både os selv og brugerne, og ikke noget, vi kun bruger af nød og behændighed. Anvendelse af realkompetencer er en udfordring til de snævre funktions- og faggrænser. Men dels kan det være tiltrængt, dels er det netop det der gør, at arbejdet kan tiltrække de unge, der ikke vil bindes af rigide stillingsbeskrivelser. Anvendelse af realkompetencer er også en udfordring til arbejdets organisering, hvor en traditionel fagfunktionel organisering med stor fordel kan vige for en tværfaglig teamorganisering. Endelig er anvendelse af realkompetencer en udfordring for samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere og mellem medarbejderne indbyrdes. En oplagt mulighed for at skabe systemer og rammer, der kan bære anvendelsen og vurderingen af realkompetencer er en vitalisering af samarbejdsstrukturen. Realkompetencer kan og vil ikke komme i spil uden en rimelig grad af åbenhed, tryghed, tillid og selvtillid til egen og andres formåen. SIDE 11

12 IV. Strategi: at lede fagprofessionerne ind i en højere sags tjeneste VISION: Det offentlige skal genskabe respekten for det offentlige fag. Det anbefales, at ledelsesstrategier implementeres i tæt viden og samarbejde med nuværende og kommende arbejdskraft. Der skal være fokus på mangfoldighedsledelse gennem rekruttering af forskellige køn, aldersgrupper, etniciteter og fagligheder. Anerkendelsen i og respekten for omsorgsfagene skal genskabes, og det skal gøres attraktivt at arbejde med mennesker, bl.a. ved at fokusere mere på anerkendelse af funktion og faglighed end på krav om kontrol og styring. Der skal nedsættes et udvalg bestående af arbejdsmarkedets parter samt eksperter med det formål at skabe fokus på styrken og nødvendigheden i mangfoldighed samt behovet for genskabelsen af respekten for det offentlige fag. En af fremtidens udfordringer for fagprofessionerne inden for den offentlige sektor er at værne om og dyrke stoltheden ved at gøre en forskel. I gamle dage hed det kaldet. Ifølge arbejdsmarkedsforsker Helle Hedegaard Hein skal kaldet som drivkraft genopfindes! Det er hendes vurdering, at forårets lønstigninger blot har været med til at undergrave fagenes professionelle standard, idet fokus har været rettet mod aflønning frem for den forskel, som faget og den enkelte gør. Helle Hedegaard Hein taler i denne sammenhæng om en frustrationsregression. Det er punktet, hvor der ikke længere opleves at være synergi mellem fagenes oprindelige mening og samfundets opfattelse af deres betydning. Samfundet har svigtet sin tilslutning til og anerkendelse af fagenes funktionsvilkår samt deres helt nødvendige udviklingsbehov. De offentlige fagprofessioner er blevet i tvivl om deres faglige identitet, og både de uddannede og dem, der er under uddannelse, er blevet i tvivl om, hvad deres fags rolle er i samfundet. Regressionen forstærkes af stigende dårlige arbejdsvilkår på baggrund af nedskæringer, omfattende kontrol og arbejdsmålinger. Der er tale om en udviklingstilstand, hvor forholdene kræver, at de ansatte vedvarende går på kompromis med det fag, hvori drivkraften netop lå i at gøre en forskel og at være i en højere sags tjeneste! Et arbejde i den offentlige sektor skal være anstændigt aflønnet i forhold til uddannelses- kompetence- og ansvarskrav. Men tilstedeværelsen af disse lønfaktorer gør ikke i sig selv den offentlige sektor attraktiv som arbejdsplads. Der skal være en samfundsmæssig og politisk anerkendelse af drivkraften hos mennesker til, at de gerne vil gøre en forskel ved f.eks. at undervise og udvikle børn og unge, at man gerne vil yde sit til, at samfundets ældre og svage bydes værdige vilkår, at man gerne vil yde sit til at sikre sikkerheden og trygheden i det offentlige rum, og at man gerne vil yde sit til at sikre den offentlige infrastruktur. Hvis ikke der er vilje til at imødekomme og anerkende motivationen hos dem, der brænder for en sag brænder fagprofessionerne ud og/eller tømmes for tilgang. Den offentlige sektors institutioner skal derfor i fremtiden som minimum fokusere på at skabe rammebetingelser, som gør det attraktivt at lade sig ansætte og arbejde lige netop dér. I den forbindelse må de offentlige institutioner bl.a. spørge sig selv om følgende: Hvor og hvordan kan den enkelte ansatte gøre en forskel? Hvad er institutionens mission, vision og udviklingsbetingelser? Hvilken samfundsmæssig rolle har institutionen? Hvilke udviklingsmuligheder kan den tilbyde sine ansatte? Hvordan kan arbejdet fungere sammen med familie og fritidsliv? Hvilket samarbejde har man med f.eks. uddannelsesinstitutioner og hvilke andre netværk og dialogfora (både i den private og offentlige sektor) deltager man i? Prioriterer institutionen et velfungerende fysisk og psykisk arbejdsmiljø? Hvordan er arbejdet organiseret, og er der mulighed for fagligt og tværfagligt teamsamarbejde? Er man ressourcebevidst i sin miljø- og energipolitik? Har man en personalepolitik, der reelt afspejler befolkningssammensætningen, hvad angår køn, alder, etnicitet, religion og hudfarve? Har man en ledelsesform og strategi, der har øje for det hele menneske og den enkeltes behov? SIDE 12

TAT en takker af... Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd

TAT en takker af... Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd TAT en takker af... Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd TAT en Nr. 1 19. årgang juli 2009 Indhold Anerkendelse og tillid - vejen til arbejdskraft i den offentlige sektor En af de største

Læs mere

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Se økonomi- og indenrigsministeren og finansministerens præsentation

Læs mere

DEN MOTIVEREDE MEDARBEJDER

DEN MOTIVEREDE MEDARBEJDER DANSK HANDEL &SERVICE TAG TEMPERATUREN PÅ DIN VIRKSOMHEDS ARBEJDSKLIMA Vender kunderne tilbage? Har virksomheden inden for de seneste fem år mistet markedsandele? Er virksomhedens økonomiske resultater

Læs mere

1. Overordnede og bærende principper for personale- og ledelsespolitikken i Beredskabsstyrelsen

1. Overordnede og bærende principper for personale- og ledelsespolitikken i Beredskabsstyrelsen 1. Overordnede og bærende principper for personale- og ledelsespolitikken i Beredskabsstyrelsen "Det er spændende at være ansat i Beredskabsstyrelsen" Denne målsætning er udgangspunktet for personale-

Læs mere

Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020

Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Udgivet af LO og FTF Layout: LO Foto: Polfoto, LO og FTF. LO-varenr. 2108 ISBN-trykt 978-87-7735-303-1 ISBN-elektronisk

Læs mere

Gør Danmark dygtigere. Erhvervsstrategi 2025

Gør Danmark dygtigere. Erhvervsstrategi 2025 Gør Danmark dygtigere Erhvervsstrategi 2025 Juni 2015 1 Forord Akademikerne ser det som en central opgave at bidrage til at udvikle den private sektor, der efter en alvorlig økonomisk krise nu igen skaber

Læs mere

attraktive arbejdspladser

attraktive arbejdspladser Kommentaren attraktive arbejdspladser 2 Forord Haves: Masser af know-how Søges: Fælles OAO-vision for rekruttering og fastholdelse OAO repræsenterer alle offentligt ansatte i LO. Det er en bred og mangfoldig

Læs mere

INDHOLD: INTRODUKTION TIL DEBATTEN OM FREMTIDENS FOLKEOPLYSNING...3 SPØRGSMÅL OM FREMTIDENS FOLKEOPLYSNING...5 FREMTIDSFACTS MED BETYDNING

INDHOLD: INTRODUKTION TIL DEBATTEN OM FREMTIDENS FOLKEOPLYSNING...3 SPØRGSMÅL OM FREMTIDENS FOLKEOPLYSNING...5 FREMTIDSFACTS MED BETYDNING 1 Debatmaterialet er udgivet af Dansk Folkeoplysnings Samråd Gl. Kongevej 39 E, 2. tv 1610 København V tlf. 33 15 14 66 www.dfs.dk Materialet udgives som led i en proces om Fremtidens Folkeoplysning. Projektet

Læs mere

Når Innovation er målet,

Når Innovation er målet, Notat November 2012 Ingeniørforeningen, IDAs udspil om mangfoldighed Når Innovation er målet, er mangfoldighed midlet I dette udspil ses på mangfoldighed som en strategi for at opnå innovation i virksomhederne.

Læs mere

NOVEMBER 2007 ENDELIG VERSION

NOVEMBER 2007 ENDELIG VERSION NOVEMBER 2007 ENDELIG VERSION PROJEKT SCENARIO 2015 Finansforbundet November 2007 Tekst: Analyse og Politik/Kompetence/Kommunikation Layout: Kommunikation FORORD Udarbejdelse af fremtidsscenarier er ikke

Læs mere

Institut for Administration - Ilisimatusarfik Kandidatuddannelsen Speciale

Institut for Administration - Ilisimatusarfik Kandidatuddannelsen Speciale Institut for Administration - Ilisimatusarfik Kandidatuddannelsen Speciale Rekruttering af sygeplejersker til det grønlandske sundhedsvæsen Opgaveløser: Julie Præst Wilche Vejleder: Pia Vedel Ankersen

Læs mere

Skoleledelse. Danmarks Lærerforening 2000

Skoleledelse. Danmarks Lærerforening 2000 Skoleledelse Danmarks Lærerforening 2000 Indholdsfortegnelse: Forord s. 3 Indledning s. 4 Ledelse i fremtidens folkeskole s. 5 - Ledelsens tolkning af loven og udfordringerne s. 5 Ledelse og skolevæsen

Læs mere

En ligelønsguide til virksomheder, der vil arbejde med at fremme lige løn mellem kvinder og mænd

En ligelønsguide til virksomheder, der vil arbejde med at fremme lige løn mellem kvinder og mænd En ligelønsguide til virksomheder, der vil arbejde med at fremme lige løn mellem kvinder og mænd Indholdsfortegnelse En ligelønsguide til virksomheder, der vil arbejde med at fremme lige løn mellem kvinder

Læs mere

Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet

Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet Juni 2007 Indholdsfortegnelse Forord og læsevejledning 1 1. Executive summary 2 1.1 Udfordringerne for de fagtekniske netværk 2 1.2 Konklusioner 3 1.3

Læs mere

Inkluderende værdier - inspiration til hvordan skolen bedst synliggør sine værdier i handlinger, og ikke kun i personalepolitikken.

Inkluderende værdier - inspiration til hvordan skolen bedst synliggør sine værdier i handlinger, og ikke kun i personalepolitikken. Samlet oversigt over anbefalingerne Indsatsområde: Værdier, kultur og politik Anbefalinger til mangfoldighedsprofil 1 Teasers Forandringsparathed - inspiration til at tage stilling til, hvilke ændringer

Læs mere

Agenda En sammenhængende organisation

Agenda En sammenhængende organisation F O A F A G O G A R B E J D E Agenda En sammenhængende organisation FOAs målprogram kongressen 7.-9. oktober 2008 Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen og Mona Striib Redaktion: Tom Bjerregaard, Maria

Læs mere

Indholdsfortegnelse 4. Værdier og værdibaseret ledelse... 2 4.1 Fra regler til værdier... 2 4.2 Værdier... 4 4.2.1 Tilblivelse af værdigrundlaget...

Indholdsfortegnelse 4. Værdier og værdibaseret ledelse... 2 4.1 Fra regler til værdier... 2 4.2 Værdier... 4 4.2.1 Tilblivelse af værdigrundlaget... Indholdsfortegnelse 4. Værdier og værdibaseret ledelse... 2 4.1 Fra regler til værdier... 2 4.2 Værdier... 4 4.2.1 Tilblivelse af værdigrundlaget... 5 4.2.2 Formuleringsprocessen... 6 4.2.3 Top 20 over

Læs mere

Temapolitisk program

Temapolitisk program Temapolitisk program Indhold Indledning 3 Den danske model 5 Regionalpolitik 8 Demokrati og foreningsliv 13 Miljø 18 Sundhed og forebyggelse 20 Prostitution 25 Medlemmerne af arbejdsprogramudvalget: Henrik

Læs mere

Rapport fra Fremtidspanelet

Rapport fra Fremtidspanelet Rapport fra Fremtidspanelet 2008 Innovation * Fremtid * Udvikling * Forskning * Ideer Rapport fra Fremtidspanelet 2008 Innovation * Fremtid * Udvikling * Forskning * Ideer Indhold Forord 5 K a p i t e

Læs mere

Nye mål. Regeringsgrundlag. VK Regeringen II. Februar 2005

Nye mål. Regeringsgrundlag. VK Regeringen II. Februar 2005 Nye mål Regeringsgrundlag Februar 2005 VK Regeringen II Nye mål Regeringsgrundlag VK Regeringen II Februar 2005 1 2 Indholdsfortegnelse Side Nye mål... 5 Danmark som førende vidensamfund... 9 Danmark som

Læs mere

Strategisk ledelse af mangfoldighed - en vej til bedre opgaveløsning

Strategisk ledelse af mangfoldighed - en vej til bedre opgaveløsning Strategisk ledelse af mangfoldighed - en vej til bedre opgaveløsning Ledelseshistorier fra 18 offentlige topledere September 2011 Strategisk ledelse af mangfoldighed en vej til bedre opgaveløsning Ledelseshistorier

Læs mere

InnovationDanmark. Strategi for styrket innovation i den offentlige sektor

InnovationDanmark. Strategi for styrket innovation i den offentlige sektor InnovationDanmark Strategi for styrket innovation i den offentlige sektor 1 Styrket innovation i samfundet gennem en mere innovativ offentlig sektor [Forord] 2 Indholdsfortegnelse Forord Indledning.. 2.1.

Læs mere

CSR I den finansielle SektoR et InSpIRatIonSkatalog for tillidsvalgte I finansforbundet

CSR I den finansielle SektoR et InSpIRatIonSkatalog for tillidsvalgte I finansforbundet CSR I den finansielle sektor Et inspirationskatalog for tillidsvalgte i Finansforbundet finansforbundet august 2009 Indholds fortegnelse Forord 5 Kapitel 1: Introduktion til CSR 6 1.1. Introduktion til

Læs mere

ungdomsforskning ungdomsforskning Unge og ungdomsuddannelser nr. 1 - marts 2002 Udgiver Center for Ungdomsforskning Ansvarshavende Birgitte Simonsen

ungdomsforskning ungdomsforskning Unge og ungdomsuddannelser nr. 1 - marts 2002 Udgiver Center for Ungdomsforskning Ansvarshavende Birgitte Simonsen ungdomsforskning Unge og ungdomsuddannelser nr. 1 - marts 2002 Udgiver Center for Ungdomsforskning Ansvarshavende Birgitte Simonsen Redaktør Niels Ulrik Sørensen Formgivning Liselotte Klint Anja Vinther

Læs mere

April 2007. Ledelse, medarbejderinddragelse og motivation

April 2007. Ledelse, medarbejderinddragelse og motivation April 2007 Ledelse, medarbejderinddragelse og motivation Regeringens debatoplæg til møde om kvalitetsreformen 19. april 2007 1 Ledelse, medarbejderinddragelse og motivation Høj kvalitet i den offentlige

Læs mere

Fokus på fremtidens arbejdsmarked

Fokus på fremtidens arbejdsmarked Fokus på fremtidens arbejdsmarked En undersøgelse af serviceerhvervene i Hovedstadsregionen. Fokus på fremtidens arbejdsmarked En undersøgelse af serviceerhvervene i Hovedstadsregionen Januar 2004 Forfatter:

Læs mere

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer 2. maj 2011 Rådgivende Sociologer ApS Kronprinsessegade 34 st 1306 København K cvr 30209346 bank 5032 120996-2 tlf 33 15 36

Læs mere

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Vækst med vilje Trykt i Danmark, maj 2002 Oplag: 4000 ISBN: Trykt udgave 87-7862-141-0 ISBN: Elektronisk udgave 87-7862-143-7 Produktion: Schultz Grafisk

Læs mere

INDLEDNING. Problemfelt Drømmen om et langt og lykkeligt designerliv

INDLEDNING. Problemfelt Drømmen om et langt og lykkeligt designerliv PBA Professionsbacheloropgave Pernille Rask Grønfeldt 7. semester Furniture design Klasse Thbfd7a Aflevering 1. december 2011 PBA eksamen 12. december 2011 Vejleder Morten Kokkendoff Censor Susanne Grønlund

Læs mere