SSP BROEN. Strategi opgaver og ansvar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SSP BROEN. Strategi opgaver og ansvar"

Transkript

1 SSP BROEN Magasin om forebyggelse Årgang 1 / Nr. 2 / Maj / 2013 Strategi opgaver og ansvar 1

2 Læs mere på sspodense.dk Her vil vi løbende informere om det forebyggende arbejde i Odense Ansvarshavende redaktør Sekretariatsleder Tommy Holst Bidrag til tekst SSP Sekretariatet Redaktionel bearbejdning Irene Aggedam ISBN: Fotos og illustrationer Irene Aggedam Colourbox Tryk Oplag: stk Ris og ros Kopiering tilladt med kildeangivelse 2

3 Indhold Bestyrelsens ord... Nu er vi i gang!... Lokalbestyrelserne... Fokusområder... Opgaver og ansvar... Mission, vision og værdier... Sådan arbejder SSP Odense... SSP Odenses teoretiske base... Netværksmodellen... Fælles sprog

4 Bestyrelsens ord Nærværende strategi beskriver indsatser i det forebyggende arbejde i SSP Odense og har til formål at gøre børn og unge robuste overfor risikofaktorer. Strategien er gældende fra under hensyntagen til ændringer i interne og eksterne strukturer. Den skal ligeledes understøtte Odense Kommunes strategi om Ny-virkelighed Ny-velfærd samt politiets og boligorganisationernes strategi og fokus på det forebyggende arbejde. Bestyrelsesformand Jimmy Streit Direktør for Børn- og Ungeforvaltningen Bestyrelsesmedlem Peter Pietras Direktør for Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen Bestyrelsesmedlem Ebbe Krogaard Chef for lokalpolitiet i Odense Bestyrelsesmedlem Thomas Hansen Konstitueret direktør for OAB 4

5 Nu er vi i gang! Ny strategi, ny organisation, ny hjemmeside, nye ansatte. SSP Odense står overfor nogle fantastiske år med organisatoriske og strategiske forandringer. Jeg har glædet mig - ja, det har hele sekretariatet - til for alvor at komme i gang, og vi er fast besluttet på, at gøre dette netværkssamarbejde til en succes. Med tanken om at vi sammen forebygger og skaber et tryggere samfund, skal det nye SSP sekretariat i Odense bane vejen for det stærke tværfaglige samarbejde mellem Odense Kommune, Fyns Politi og boligorganisationerne. Der er endnu lang vej til den faste struktur for SSP arbejdet i Odense ligger klar, for den skal vi udarbejde sammen og med vores forskellige kompetencer og dyrebare viden, og som en start er strategien vigtig. SSP Broen Nr. 2 indeholder derfor en tre-årig strategi, en præsentation af vores vision, mission og værdigrundlag samt en oversigt over funktions- og ansvarsområder. Nogle af emnerne vil gå igen fra sidste nummer, men vi er nok mange, der ikke har noget imod at få det gentaget. Ikke desto mindre fordi vi nu er endnu skarpere på, hvad vores rolle i SSP-netværket er, og hvordan vi i SSP Sekretarietet vil nå vores mål. Har du ekstra tid, vil jeg anbefale, hvis du ikke allerede har gjort det, at læse SSP Broen Nr. 1, der går mere i dybden med lokalbestyrelsernes nye udfordringer og vores hovedtemaer: den generelle, den specifikke og den individuelle forebyggelse og rusmidler, som er vores fire grundpiller i det forebyggende arbejde. God læselyst. Tommy Holst Sekretariatsleder, SSP Odense 5

6 Lokalbestyrelserne De 15 lokalbestyrelser er: 1. Seden/Agedrup 2. Vollsmose 3. Skt. Hans/Rising 4. Søhus/Stige 5. Næsby/Spurvelund/Kroggård 6. Tarup/Paarup 7. Korup/Ubberud 8. Rasmus Rask/Højme 9. Sanderum/Tingløkke 10. Skt. Klemens/Dalum 11. Hjallese/Højby 12. Holluf Pile/Fraugde 13. Rosengård/Kragsbjerg 14. Hunderup/Munkebjerg 15. Vestre/Åløkke/Bolbro Vores styrke er, at vi samler kommune, polti og boligorganisationer, og med denne tværfaglige viden anbefaler og vurderer vi indsatser til gavn for det forebyggende arbejde. 6

7 Fokusområder Sådan ønsker SSP Odense at arbejde med forebyggelse i fremtiden ud fra den viden, vi har i dag. Særlige fokusområder 2013 Opstart af lokalbestyrelserne i SSP Odense og 2-årige handlingsplaner Opstart af AVA koordinering (se side 15) Formidling af den nye SSP organisation, internt som eksternt, herunder begrebsafklaring Opbygning af SSP s hjemmeside Afklaring af IT system til tidlig forebyggelse, herunder udvikle fælles paradigme for datamateriale SSP Basisuddannelse Partnerskabsaftaler Etablering af samarbejde med VISO (Den Nationale Videns- og Specialrådgivningsorganisation) Samarbejde med ungdomsuddannelserne SSP Odense Årsmøde, december Planlægning af SSP Samrådets årsmøde 2014 Særlige fokusområder 2014 Opfølgning på fokusområder i 2013 Igangsættelse af IT system til tidlig forebyggelse Opstart af SSP grund- og videreuddannelse Målrette projektarbejde/fundraising Bolig, økonomi, beskæftigelse, uddannelse bliver en del af vores data og strategi Indsamling af datamateriale Strategisk videreudviklig af partnerskabsaftaler Igangsætning af systematiske evalueringsprocesser Afholdelse og planlæging af SSP Samrådets årsmøde 2014 SSP Odense Camp 2014 SSP Odense Årsmøde, december Fokusområder 2015 Opfølgning på fokusområder i 2014 Målrette samarbejdet med SSP organisationer i andre kommuner, ministerier, råd og styrelser på baggrund af ovenstående. Udvikle samarbejdet med universiteter i forhold til datakvalificering Fokus på nye partnerskabsaftaler, eksempelvis virksomheder, universiteter, handelsstandsforeninger mv. Systematisk kampagne for SSP Odense - synlighed i det offentlige rum Fokus på nye handlingsplaner i lokalbestyrelserne Ekstern videndeling om teori og metode i SSP Odense Værdiseminar i lokalbestyrelserne, som skal danne baggrund for strategi Indsamling af data SSP Årsmøde 7

8 Opgaver og ansvar SSP Bestyrelse/Lokaludvalg Bestyrelsen udgør det strategiske niveau og har det overordnede ansvar for SSP Odense, herunder at sikre en struktur, der gør organisationen handlekraftig ud fra prioriterede opgaver og fokusområder. Ansvar for: Godkendelse af strategien for SSP Odense At styrke SSP samarbejdet internt At fremme SSP samarbejdet eksternt Økonomi At drøfte kvartalsvis afrapportering fra lokalområderne At sikre målopfyldelse At sikre 80 % fokus på generel og specifik forebyggelse og 20 % på individuel forebyggelse SSP Sekretariatet Sekretariatet formidler bestyrelsens beslutninger og har den daglige rådgivende, koordinerende og metodeudviklende funktion i SSP Odense. Ansvar for: Udvikling og drift af SSP Rådgivning til lokalbestyrelserne og Ledergruppen om SSP årsplaner og større projekter Initiere AVA Koordinering ved lokale og bydækkende kriser/uroligheder, hvor børn og unge indgår. Udarbejde kvartalsvise rapporter over udvikling og tendenser samt et årligt regnskab, der indeholder såvel økonomiske som sociale tal Formidle erfaringer og viden på tværs i organisationen Evalueringer samt metodeudvikling Kommunikationsopgaver og pressehåndtering Årsmøde, basis- og videreuddannelse af SSP medarbejdere, foredrag og seminarer Fundraising Samarbejde med SSP i andre kommuner, ministerier, råd og styrelser Sekretærbistand for ledergruppe og lokalbestyrelser 0 år 20 % Krim 80 % Forebyggelse 8

9 SSP Ledergruppen Ledergruppen har ansvar for det forebyggende arbejde og har derudover ansvar for at handle på alvorlige enkeltsager samt igangsætte kriminalpræventive indsatser ved akut opstået uro. Ledergruppen skal sikre, at indsatserne tilpasses det databillede, der tegner lokalområdet. Ansvar for: Udarbejde en årsplan sammen med lokalbestyrelserne og godkende denne inden årsskiftet, herunder at sikre balance mellem indhold og ressourcer i handlingsplanen Løbende at følge op på realiseringen af handlingsplanens indsatser og sikre momentum i SSP arbejdet lokalt Rekruttering af kvalificerede medlemmer til lokalbestyrelser, herunder sekretær Afstemme ansvarsfordelingen og opfølgning i alvorlige enkeltsager Kvartaltsvis afrapportering om egen bydel til de politiske udvalg Lokal pressehåndtering Lokalbestyrelsen Lokalbestyrelserne har til opgave at beskrive, tilrettelægge, koordinere og gennemføre en effektiv forebyggende indsats til gavn for lokalområdets børn og unge på områder som sundhed, skolefærdigheder, eksklusion, diskrimination, bolig, uddannelse, økonomi, beskæftigelse mv. Dette skal ske i tæt samarbejde med ledergruppen. Lokalbestyrelserne skal koordinere og iværksætte tværfaglige indsatser med udgangspunkt i de centrale forvaltninger og organisationers forpligtelser. Ansvar for: Udarbejdelse af handlingsplan Praktisk gennemførelse af årsplanernes indsatser Evaluering af indsatserne Håndtering af akut opståede lokale problemstillinger Afholdelse af månedlige møder Udveksling af viden og erfaring fra egen arbejdsplads og forvaltning med respekt for hinandens faglighed Stille ressourcer til rådighed for AVA-kooordinering 24 år inalpræventive indsatser 80/20 modellen De 80 % dækker over den generelle og specifikke forebyggelse, herunder de tidlige indsatser. Forebyggelsen er kvalificeret af handleplaner og data. Bøye 2013 De 20 % dækker over konkrete sager, herunder primært individsager. Håndteringen af sagerne varetages i AVA koordineringen. 9

10 & Mission Vision Værdier Mission - Hvorfor eksisterer SSP Odense? SSP Odense har til formål at opbygge netværk på tværs af Odense Kommune, Fyns Politi og boligorganisationerne i Odense for at gøre børn og unge mellem 0-24 år robuste overfor risikoadfærd, der på sigt kan føre til kriminalitet. Vision - Hvad vil vi? SSP Odenses udgangspunkt er, at årsagen til kriminel adfærd skal findes i sociale udfordringer og kulturelle modsætninger. Vores mål er derfor at minimere symptombehandling og stoppe den kriminelle fødekæde ved at skabe bedre sociale verdener for alle børn og unge mellem 0-24 år. Værdier Værdierne er vigtige, fordi de er med til at differentiere og markere vores organisation. Værdier sætter en fælles retning mod opnåelse af vision og mission, og de skaber motiverende netværker, som i sidste ende påvirker forebyggelsesarbejdet positivt. Vi arbejder med: En evidensbaseret tilgang; således at den generelle forebyggelse baserer sig på faktuelle argumenter og databilleder, så vi tilpasser forebyggelsesindsatserne til de aktuelle behov. Det er vigtigt for os, at data og viden altid har til formål at kunne blive anvendt i praksis. Anerkendelse; således at der gives plads til forskellige kompetencer, holdninger og livssyn. Vi lægger vægt på, at vi lytter til hinandens synspunkter før, vi træffer beslutninger. Åbenhed: således at viden, forskning og resultater deles frit internt i organisationen og eksternt med øvrige parter. Vi vil dele viden med hinanden for at styrke den forebyggende indsats. 10

11 Sådan arbejder SSP Odense Kriminalitet er et symptom Det nytter ikke at kategorisere børn og unge alene på baggrund af om de har været registreret i kriminalitetssystemet. Vi mener, at forebyggelsesarbejdet bliver mere effektivt, hvis vi fokuserer på de beskyttelsesfaktorer, der sikrer robuste børn og unge, og som kan skabe bæredygtige relationer med voksne. Beskyttelsesfaktorer er f.eks. at give barnet bedre færdigheder i skolen eller styrke en positiv selvopfattelse. Succeskriterier SSP Odense ønsker at positionere sig som en visionær og innovativ projektorganisation, der medvirker aktivt til lokal og national forskning og metodeudvikling. Vi ønsker at sikre systematiske og evidensbaserede arbejdsgange med dokumenterbare analyser og evalueringsprocesser. Det nye ligger i at ændre fokus, således at en stor del af arbejdet koncentreres om forebyggelse og dét, der virker. Vi måler derfor ikke vores succes alene på faldende kriminalitet, men derimod på parametre som: 1. Unge, der får en afgangseksamen fra 9./10. klasse 2. Skolefravær 3. Det generelle faglige niveau hos børn og unge fra 0-24 år 4. Positive sundhedsprofiler 5. Frafaldet på ungdomsudannelser 6. Unge, der bliver selvforsørgende 7. Sikre 80 % fokus på generel og specifik forebyggelse og 20 % på individuel forebyggelse 8. Stabil bolig og stabil økonomi 9. Beskæftigelse og uddannelse 10. Aktive indsatser i forhold til kriminelle miljøer 11

12 SSP Odenses teoretiske base Sprog, kultur og relationer SSP Odense arbejder ud fra den grundopfattelse, at kriminalitet er et symptom på et dybereliggende problem. Vi arbejder ud fra den antagelse, at vores samfunds identitet er socialt konstrueret og i høj grad båret af kultur og relationer. Vi mener, at vores brug af sproget, og herunder måden vi taler sammen på, besidder en særlig styrke til at fastholde bestemte mønstre og udvikle fremtidige handlinger. Vi anerkender eksistensen af mange kulturer og anvender denne viden som et redskab til at nå vores mål: at minimere symptombehandling og stoppe den kriminelle fødekæde ved at skabe bedre sociale verdener for alle børn og unge mellem 0-24 år i Odense. Netværksmodellen SSP Sekretariatet har udviklet netværksmodellen på side 13. Der skal være med til at give overblik samt styrke, samle og målrette SSP samarbejdet i Odense. 12

13 13

14 Fælles sprog Man kan ikke begrebsafklare alt, men det betaler sig at bruge tid på at skabe en fælles forståelse for de ord og begreber, vi ofte bruger. På disse sider beskriver vi de centrale begreber, vi arbejder med i SSP samarbejdet. Beskyttelsesfaktorer En beskyttende faktor forudsiger en mindsket sandsynlighed for senere kriminalitet eller ophæver eller reducerer effekten af risikofaktorer. Forskningen skelner mellem individuelle faktorer, familiefaktorer, miljømæssige faktorer og strukturelle faktorer. At have en positiv selvopfattelse er et eksempel på en beskyttende individuel faktor, og det at have et positivt forhold til sine forældre er et eksempel på en beskyttende familiemæssig faktor. Kilde: SSP- en guide til samarbejdet Beskyttelsesfaktorerne ligger primært i den forebyggende indsats. Kriminalpræventive indsatser vs forebyggelse Kriminalpræventiv indsats Har til formål at forhindre eller stoppe en konkret handling, der ikke er tilladt. I det brede perspektiv kan der være tale om en politimæssig sag, en kommunalindsats og en indsats i samarbejde mellem flere parter. Der vil i alle situationer være tale om konkrete handlinger, dog vil der ikke nødvendigvis være tale om identificerede individer, baggrunden for indsatsen vil kunne henføres til enten individer eller grupper. Inden for den kriminalpræventive indsats arbejder SSP Odense således både med individuel og specifik forebyggelse. Forebyggelse Er overordnet en generalpræventiv indsats, der har et alment forebyggende sigte, hvor der arbejdes på at styrke kompetencen hos individet, gruppen og samfundet for at øge evnen til at modstå risikoadfærd. Desuden arbejdes der med at eliminere risikoadfærd. En sekundær del af den generalpræventive indsats retter sig mod den kriminalpræventive straffetrussels afskrækkende effekt på borgerne, hvor for eksempel politiets eller kommunens indsatser skal medvirke til, at andre ikke vælger at foretage tilsvarende handlinger. Risikofaktorer En risikofaktor forudsiger en øget sandsynlighed for senere kriminalitet. Forskningen skelner mellem individuelle faktorer, familiefaktorer, miljøfaktorer og strukturelle faktorer. Lav selvkontrol er et eksempel på en individuel risikofaktor, mens stofmisbrug blandt forældre er et eksempel på en familiemæssig risikofaktor. Kilde: SSP- en guide til samarbejdet Tematisering Tematiseringer fremgår på en dagsorden til et SSP møde som et redskab til at løse en mulig, igangværende eller overstået sag. Tematiseringer opstår på baggrund af viden fra politiet, polmap-lite-lister, en bekymringssag fra en lærer, pædagog eller anden henvendelse. Risikofaktorerne ligger primært i den kriminalpræventive indsats 14

15 Rusmidler Alkohol Herunder øl, vin, spiritus og hedevin Illegale rusmidler Herunder hash, pot, marihuana, skunk, canabinol, amfetamin, ecstasy, kokain/crack, heroin, GHB, poppers Snifning Herunder lightergas, benzin, fortynder, neglelakfjerner, deodoranter m.v Dopingmidler + medicin Herunder lovlig medicin, der erhverves ulovligt; f.eks. viagra, receptpligtig medicin, ketogan, morfin 80/20 brøken De 80 % dækker over den generelle og specifikke forebyggelse, herunder de tidlige indsatser. Forebyggelsen er kvalificeret af handleplaner og data. De 20 % dækker over konkrete sager, herunder primært individsager. Håndteringen af sagerne varetages i AVA koordineringen. Retsplejeloven 115 Det forebyggende arbejde er koordineret i samarbejdet under 115 og vil altid have sit udgangspunkt i SSP organisationen. 115 åbner muligheden for, at man med henblik på en kriminalitetforebyggende indsats kan videregive oplysninger om private forhold, hvis dette er påkrævet. Det er alene parterne under SSP, der må udveksle personhenførbare oplysninger. AVA Koordinering Står for Analyse, Vurdering og Anbefaling og er et redskab til håndtering af lokale og bydækkende kriser/uroligheder, hvor børn og unge i aldersgruppen 0 til 24 år er involveret. AVA skal støtte de kriminalpræventive indsatser. SSP Sekretariatet har ansvaret for koordineringen. AVA mødedeltagere har ansvar og kompetence indenfor eget fagområde. AVA-møderne skal sikre koordineringen mellem SSP samarbejdets parter som en faglig støtte. Udgangspunktet for den lokale AVA koordinering skal altid findes i SSP lokalbestyrelserne. Se side 8 og 9. Sociale verdener I ethvert menneskes liv findes der valg og fravalg, som former den enkeltes livshistorie, og som danner fremtiden. De valg vi træffer, og de handlinger, vi udfører eller undlader at udføre, er dem, der er med til at skabe den sociale verden, vi lever i. Alle kan derfor medvirke til skabelsen af bedre sociale verdener. Netværksmodellen Netværksmodellen er udviklet for at styrke, samle og målrette SSP samarbejdet i Odense. Netværksmodellem giver et samlet overblik over den måde viden og erfaring flyder på i SSP organisationen. Se side

16 Vi lytter, undersøger og hjælper dig med et svar Kontakten til SSP Odenses lokalbestyrelser, ledergrupper samt input til det generelle, specifikke og forebyggende arbejde sker via vores SSP Sekretariat. SSP Odense Ørbækvej 100, Fløj Odense SØ Tlf.: ISBN:

Seminar om tværgående monitorering som forebyggelsesredskab. 19. September 2014. www.sspodense.dk

Seminar om tværgående monitorering som forebyggelsesredskab. 19. September 2014. www.sspodense.dk Seminar om tværgående monitorering som forebyggelsesredskab. 19. September 2014 Indhold Hvordan I kan hjælpe os. Vores tilgang. De to spor i KOMspot. Spørgsmål og dialog. Hvordan I kan hjælpe os. Hvilke

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

SSP BROEN. SSP Odense Årsmøde 2014 blev højdepunktet - men vinteren 2013/2014 bød også på uddannelse og reorganisering

SSP BROEN. SSP Odense Årsmøde 2014 blev højdepunktet - men vinteren 2013/2014 bød også på uddannelse og reorganisering SSP BROEN Magasin om forebyggelse i SSP Odense Årgang 2 / Nr. 4 / Februar / 2014 SSP Odense Årsmøde 2014 blev højdepunktet - men vinteren 2013/2014 bød også på uddannelse og reorganisering 1 Indhold Resiliens

Læs mere

Baggrundsviden for SSP handleplanen bydelen Vollsmose

Baggrundsviden for SSP handleplanen bydelen Vollsmose Baggrundsviden for SSP handleplanen bydelen Vollsmose Geografi Befolkning Vollsmose er en bydel i den nordøstlige del af Odense, som udelukkende udgøres af almene boliger. Bygningsmassen er både høje etagebyggerier

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017. Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet

Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017. Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017 Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet Indledning Det er SSP Frederikshavns overordnede mål, at Frederikshavn Kommune skal være en kommune, hvor det er trygt

Læs mere

Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Til beslutningstagere i kommuner

Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Til beslutningstagere i kommuner 1 Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Til beslutningstagere i kommuner SOCIALSTYRELSEN VIDEN TIL GAVN SAMARBEJDSMODELLEN 4. Samarbejdsmodellen som metode 2 INDHOLD Vejen til uddannelse

Læs mere

CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS

CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS NOVEMBER 2016 CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS STRATEGI STRATEGI 2 Center for forebyggelse i praksis - Strategi INDLEDNING Med denne strategi for Center for Forebyggelse

Læs mere

Rusmiddelpolitik Vedtaget i Byrådet d. xx.xx.2016

Rusmiddelpolitik Vedtaget i Byrådet d. xx.xx.2016 Rusmiddelpolitik Vedtaget i Byrådet d. xx.xx.2016 INDLEDNING Faxe Kommunes rusmiddelpolitik skal sikre, at visioner, værdier og mål for indsatsen bliver udmøntet i alle kommunens afdelinger og i alle kommunens

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Herunder er de måltal vi sigter efter. Vi ønsker at flytte debutalderen for 23 % af de unge i de nuværende 7. klasser. Målsætning

Herunder er de måltal vi sigter efter. Vi ønsker at flytte debutalderen for 23 % af de unge i de nuværende 7. klasser. Målsætning TEMA/MÅLSÆTNING TIL OPFYLDELSE AF HANDLEPLAN I Søhus Stige Lumby har vi valgt at arbejde med to målsætninger indeholdende social inklusion omkring partnerskabsaftaler i forældregrupper, og rusmidler. Målsætning

Læs mere

Målgruppen for den fremadrettede indsats, er børn og unge fra 5. til 10. klasse samt deres forældre.

Målgruppen for den fremadrettede indsats, er børn og unge fra 5. til 10. klasse samt deres forældre. Social- og Sundhedsforvaltningen og Skole- og Kulturforvaltningen 2009 Indledning Formålet med at opdatere den eksisterende handleplan er at sikre, at indsatsten lever op til krav og forventninger, der

Læs mere

Dagsorden til møde i Boligsamarbejdet

Dagsorden til møde i Boligsamarbejdet Dagsorden til møde i Boligsamarbejdet Dagsorden Onsdag den 22. januar 2014 fra 16.30-18.30 hos FaB, Vestre Stationsvej 5, 5000 Odense C 30. januar 2014 Rikke Marie Rau rmr@bf-odense.dk Tlf: 2138 4399 Vestre

Læs mere

Strategisk handlingsplan 2015-2017

Strategisk handlingsplan 2015-2017 Strategisk handlingsplan 2015-2017 Foto: Lisbeth Holten Indholdsfortegnelse Succeskriterier for handlingsplanen 4 Det kriminalpræventive landskab 2014-2017 5 Hvem er DKR 6 Sådan arbejder DKR 6 Vejen DKR

Læs mere

Forebyggelse af radikalisering og ekstremisme.

Forebyggelse af radikalisering og ekstremisme. Forebyggelse af radikalisering og ekstremisme. Sådan arbejder vi i Esbjerg Kommune Indhold Introduktion Sådan forstår vi radikalisering og ekstremisme Sådan arbejder vi Sådan er indsatsen organiseret Sådan

Læs mere

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Indledning Varde Kommune ønsker med denne Rusmiddelstrategi at sætte fokus på brug og misbrug af både alkohol og illegale rusmidler. Brug og misbrug af alkohol og illegale

Læs mere

INDLEDNING INDLEDNING INDHOLD

INDLEDNING INDLEDNING INDHOLD SSP AKUTBEREDSKAB AKUTBEREDSKAB SSP INDLEDNING INDLEDNING INDHOLD København rammes med mellemrum af akutte og voldsomme hændelser, der påvirker unge og nærområder markant. Hændelserne kan være; opgør mellem

Læs mere

CENTRALE LEDELSESOPGAVER DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG LEDELSESVÆRDIER LEDELSESGRUNDLAGET SKAL BESKRIVE COOPS HOLDNING TIL GOD LEDELSE

CENTRALE LEDELSESOPGAVER DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG LEDELSESVÆRDIER LEDELSESGRUNDLAGET SKAL BESKRIVE COOPS HOLDNING TIL GOD LEDELSE LEDELSESGRUNDLAG DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG Vi vil være det bedste og mest ansvarlige sted at handle og arbejde. Denne ambitiøse vision skal Coopfamiliens cirka 3.800 ledere gøre til virkelighed

Læs mere

Børn og unge er fundamentet for fremtiden!

Børn og unge er fundamentet for fremtiden! SAMMEN om GODE KÅR Børne- Ungepolitik Nyborg Kommune 2015-2018 Børn og unge er fundamentet for fremtiden! Børn og unge skal vokse op under gode kår, der giver dem mulighed for at udvikle og udfolde sig

Læs mere

SSP BROEN. SSP Odense Årsmøde 2014 blev højdepunktet - men vinteren 2013/2014 bød også på uddannelse og reorganisering

SSP BROEN. SSP Odense Årsmøde 2014 blev højdepunktet - men vinteren 2013/2014 bød også på uddannelse og reorganisering SSP BROEN Magasin om forebyggelse i SSP Odense Årgang 2 / Nr. 5 / Maj / 2014 SSP Odense Årsmøde 2014 blev højdepunktet - men vinteren 2013/2014 bød også på uddannelse og reorganisering Årsberetning 2013

Læs mere

Indsatser der understøtter. Strategi for arbejdet med børn og unge i socialt udsatte positioner

Indsatser der understøtter. Strategi for arbejdet med børn og unge i socialt udsatte positioner Indsatser der understøtter Strategi for arbejdet med børn og unge i socialt udsatte positioner 28. april 2016 Strategi for arbejdet med børn og unge i socialt udsatte positioner - Procedurer der understøtter

Læs mere

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Effektivitet Udvikling Kommunikation Strategi Middelfart Kommune 2015 Oplag: 4.000 stk. Layout og produktion: vielendank.dk MIDDELFART KOMMUNE 2-3 Indhold

Læs mere

Det kriminalitetsforebyggende arbejde i Helsingør Kommune

Det kriminalitetsforebyggende arbejde i Helsingør Kommune Bilag 1 Center for Børn Unge og Familier Stab Birkedalsvej 27 3000 Helsingør Tlf. 49282990 lgo43@helsingor.dk Dato 22.12.2015 Sagsbeh. Lars Løgstrup Det arbejde i Helsingør Kommune 1. Indledning Det fremgår

Læs mere

Arbejdsgrundlag for det kriminalitets- og misbrugsforebyggende arbejde i SSP-organisationen i Roskilde Kommune

Arbejdsgrundlag for det kriminalitets- og misbrugsforebyggende arbejde i SSP-organisationen i Roskilde Kommune Forebyggelses- og Socialudvalget Social og Sundhed Familie og Børn Sagsnr. 204582 Brevid. 1483568 Ref. PIWI Dir. tlf. 46 31 59 62 piawi@roskilde.dk 27. juni 2012 Arbejdsgrundlag for det kriminalitets-

Læs mere

Notat KOMMISSORIUM. Emne KOMMISSORIUM og forretningsorden for. /Lokalråd Århus SSP Til DTO-Styregruppemøde den 10. august 2010 Kopi til

Notat KOMMISSORIUM. Emne KOMMISSORIUM og forretningsorden for. /Lokalråd Århus SSP Til DTO-Styregruppemøde den 10. august 2010 Kopi til Notat Emne KOMMISSORIUM og forretningsorden for /Lokalråd Århus SSP Til DTO-Styregruppemøde den 10. august 2010 Kopi til Sidst redigeret 24.06.2010/ 20.08.2010 KOMMISSORIUM 1. Baggrund Styregruppen tager

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet Godkendt af Børne- og skoleudvalg og Lokalråd 2011 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet Som en del af den sammenhængende

Læs mere

Kriminalitetsforbyggende Undervisningsforløb for 4.-10. klasse. Identitet og handlekompetence.

Kriminalitetsforbyggende Undervisningsforløb for 4.-10. klasse. Identitet og handlekompetence. 1 Greve Kommune Center for Børn & Familier Februar 2013 Greve Kommune, Den Kriminalitetsforebyggende Indsats 2013-2015. Bilag Projekt 1: KFI og tidlig forebyggelse Kriminalitetsforbyggende Undervisningsforløb

Læs mere

Sikker By. Ingeborg Degn, Chef for Sikker By, Københavns Kommune Mail tlf København 3. november 2016

Sikker By. Ingeborg Degn, Chef for Sikker By, Københavns Kommune Mail tlf København 3. november 2016 / Ingeborg Degn, Chef for, Københavns Kommune Mail id@okf.kk.dk, tlf. 61 10 99 98 København 3. november 2016 programmet Historisk baggrund 2008/2009: København oplevede adskillige banderelaterede skyderier

Læs mere

SSP-Samrådets værdier

SSP-Samrådets værdier SSP-Samrådets værdier SSP-Samrådet bygger på disse værdier: Ligeværdighed, som betyder at SSP-Samrådets samarbejde med kommunale og statslige organisationer og øvrige samarbejdspartnere foregår ved, at

Læs mere

Indledning side 2. Baggrund side 3. Principper for Svendborg Kommunes rusmiddelpolitik side 4. Svendborg Kommunes overordnede rolle side 5

Indledning side 2. Baggrund side 3. Principper for Svendborg Kommunes rusmiddelpolitik side 4. Svendborg Kommunes overordnede rolle side 5 1 Indholdsfortegnelse Indledning side 2 Baggrund side 3 Principper for Svendborg Kommunes rusmiddelpolitik side 4 Svendborg Kommunes overordnede rolle side 5 Folkeskolen side 6 Ungdomsuddannelserne side

Læs mere

Arbejdsgrundlag. for Trivselsforum og SSP-samarbejdet

Arbejdsgrundlag. for Trivselsforum og SSP-samarbejdet Arbejdsgrundlag for Trivselsforum og SSP-samarbejdet Arbejdsgrundlag for Trivselsforum og SSP-samarbejdet Trivselsforum og SSP-samarbejdet ses i Aalborg Kommune som en samlet størrelse. Dette skyldes,

Læs mere

Det kriminalitetsforebyggende arbejde i Helsingør Kommune

Det kriminalitetsforebyggende arbejde i Helsingør Kommune Bilag 1 Center for Børn Unge og Familier Stab Birkedalsvej 27 3000 Helsingør Tlf. 49282990 lgo43@helsingor.dk Dato 4.7.2016 Sagsbeh. Lars Løgstrup Det arbejde i Helsingør Kommune 1. Indledning Det fremgår

Læs mere

Indledning side 2. Baggrund side 3. Principper for Svendborg Kommunes rusmiddelpolitik side 4. Svendborg Kommunes overordnede rolle side 5

Indledning side 2. Baggrund side 3. Principper for Svendborg Kommunes rusmiddelpolitik side 4. Svendborg Kommunes overordnede rolle side 5 1 Indholdsfortegnelse Indledning side 2 Baggrund side 3 Principper for Svendborg Kommunes rusmiddelpolitik side 4 Svendborg Kommunes overordnede rolle side 5 Folkeskolen side 6 Ungdomsuddannelserne side

Læs mere

SSP samarbejde og handleplan

SSP samarbejde og handleplan SSP samarbejde og handleplan En samlet beskrivelse af SSP samarbejdet i Rebild Kommune maj 2015 Indholdsfortegnelse Formål med SSP samarbejdet 3 Organisering af SSP samarbejdet 4 Beskrivelse af ansvars-

Læs mere

SSP BROEN. Magasin om forebyggelse i SSP Odense Årgang 1 / Nr. 3 / September / Den sammenhængende SSP-indsats i Odense - Samarbejde og netværk

SSP BROEN. Magasin om forebyggelse i SSP Odense Årgang 1 / Nr. 3 / September / Den sammenhængende SSP-indsats i Odense - Samarbejde og netværk SSP BROEN Magasin om forebyggelse i SSP Odense Årgang 1 / Nr. 3 / September / 2013 Den sammenhængende SSP-indsats i Odense - Samarbejde og netværk 1 Indhold Opgøret med den sociale specialist... INFO SSP

Læs mere

Sammenhængende Børne- og ungepolitik

Sammenhængende Børne- og ungepolitik Sammenhængende Børne- og ungepolitik 2013 Vejen Kommunes overordnede vision At være en attraktiv erhvervs- og bosætningskommune, der skaber rammer og muligheder for trivsel, kvalitet og vækst. Vejen kommunes

Læs mere

Data og udvikling i Københavns daginstitutioner. Gitte Abildlund Brorsen, Fagligt Center, Børne- og Ungdomsforvaltningen 1.

Data og udvikling i Københavns daginstitutioner. Gitte Abildlund Brorsen, Fagligt Center, Børne- og Ungdomsforvaltningen 1. Data og udvikling i Københavns daginstitutioner Gitte Abildlund Brorsen, Fagligt Center, Børne- og Ungdomsforvaltningen 1. marts 2017 Jeg vil fortælle jer om: 1. Vores vision, muligheder og udfordringer

Læs mere

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune Inklusion i Dagtilbud Hedensted Kommune Januar 2012 Denne pjece er en introduktion til, hvordan vi i Dagtilbud i Hedensted Kommune arbejder inkluderende. I Pjecen har vi fokus på 5 vigtige temaer. Hvert

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Center for Indsatser til Børn og Unge har de seneste 2 år været gennem flere organisationsændringer.

Center for Indsatser til Børn og Unge har de seneste 2 år været gennem flere organisationsændringer. Center for Indsatser til Børn og Unge har de seneste 2 år været gennem flere organisationsændringer. Nu er tiden kommet til at sætte fælles retning for centrets samlede enheder. Center for Indsatser til

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

Arbejdsplan for IOGT i 2013 og 2014

Arbejdsplan for IOGT i 2013 og 2014 Arbejdsplan for IOGT i 2013 og 2014 Vision Vores vision er, at alle mennesker har ret til et rigt, frit og meningsfyldt liv i samfundet, et liv præget af ligeværd og uden de problemer, som brug af alkohol

Læs mere

Region Hovedstaden. Misbrugspolitik Juni 2008. Misbrugspolitik for. Region Hovedstaden. Region Hovedstaden. Euphorbia myrsinites

Region Hovedstaden. Misbrugspolitik Juni 2008. Misbrugspolitik for. Region Hovedstaden. Region Hovedstaden. Euphorbia myrsinites Misbrugspolitik Juni 2008 Misbrugspolitik for Euphorbia myrsinites Indledning Misbrugspolitikken tager afsæt i regionens fælles personalepolitik og ansvaret for at sikre: Hensynet til de ansattes tryghed

Læs mere

Sammenhængende Børne-, Ungeog Familiepolitik

Sammenhængende Børne-, Ungeog Familiepolitik Sammenhængende børnepolitik THISTED KOMMUNE Sammenhængende Børne-, Ungeog Familiepolitik 2010 Tilrettet udkast 21. maj 2007 1 Indhold: INDLEDNING...3 VÆRDIER OG BØRNESYN...3 MÅLGRUPPER...4 MÅLSÆTNINGSHIERARKIET...5

Læs mere

VÆR MED. Spilleregler. for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse

VÆR MED. Spilleregler. for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse Spilleregler for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse VÆR MED bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse Spilleregler 1. Skab klare rammer 1.1 Ansatte

Læs mere

Forslag til kommunale indsatser i Boligsocial Helhedsplan ,

Forslag til kommunale indsatser i Boligsocial Helhedsplan , Forslag til kommunale indsatser i Boligsocial Helhedsplan 2017-2021, Intensive sundhedsplejerskebesøg i et hyppigere omfang end sædvanligt Opsporing og forebyggelse af brugen af stoffer blandt unge Drop

Læs mere

ODENSE BIBLIOTEKERNE. DELSTRATEGI Digitalisering

ODENSE BIBLIOTEKERNE. DELSTRATEGI Digitalisering ODENSE BIBLIOTEKERNE DELSTRATEGI Digitalisering 2016-2020 Odense Kommune By- og Kulturforvaltningen Fritid og Biblioteker Odense Bibliotekerne Østre Stationsvej 15 5000 Odense C Telefon + 45 66 13 13 72

Læs mere

Alle børn har ret til en skole med en kultur for kvalitetsudvikling, der er baseret på synergi mellem interne og eksterne evalueringsprocesser.

Alle børn har ret til en skole med en kultur for kvalitetsudvikling, der er baseret på synergi mellem interne og eksterne evalueringsprocesser. Alle børn har ret til en skole med en kultur for kvalitetsudvikling, der er baseret på synergi mellem interne og eksterne evalueringsprocesser. Denne deklaration følger den europæiske vision om, at alle

Læs mere

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011 Svendborg Kommune Børn og Unge Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 20 62 72 Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk.

Læs mere

Hvornår (tidsramme/milepælsplan)?: Vi fortsætter samarbejdet med sundhedsplejersken omkring det generelle forebyggende arbejde.

Hvornår (tidsramme/milepælsplan)?: Vi fortsætter samarbejdet med sundhedsplejersken omkring det generelle forebyggende arbejde. TEMA/MÅLSÆTNING TIL OPFYLDELSE AF HANDLEPLAN Når vi taler om institutioner tænker vi bl.a.: dagpleje, vuggestue, børnehuse, skoler, klubber m.m. Målsætning 0-6 år Rusmidler, rygning og alkohol Vi vil arbejde

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

Guide til tryghedsvandringer

Guide til tryghedsvandringer Forfatter: Tine Sønderby. Guide til tryghedsvandringer S. 1 / 14 Lokale aktører Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19, 2. 2600 Glostrup ISBN: 978-87-92966-10-0 April 2013 S. 2 / 14 Kopiering er tilladt

Læs mere

FAIRPLAY KØBENHAVNS VESTEGNS OGSÅ UDENFOR BANEN

FAIRPLAY KØBENHAVNS VESTEGNS OGSÅ UDENFOR BANEN KØBENHAVNS VESTEGNS FAIRPLAY OGSÅ UDENFOR BANEN PARTNERSKAB MELLEM: Brøndbyernes IF Fodbold A/S Brøndby Kommune Brøndby Support Alpha Brøndby Vestegnens politi Partnerskab for Fairplay - også udenfor banen

Læs mere

God arbejdslyst! Med venlig hilsen Direktionen

God arbejdslyst! Med venlig hilsen Direktionen LEDELSES- GRUNDLAG KÆRE LEDER I Frederiksberg Kommune har vi høje ambitioner. Borgerne skal have service af høj faglig kvalitet, og samtidig skal vi være i front med effektive og innovative løsninger.

Læs mere

Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato

Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato Den boligsociale helhedsplan 2014-2018 Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato 1. Indledning Du ansættes i områdesekretariatet, som varetager det praktiske arbejde med at sikre den løbende fremdrift

Læs mere

Temadag. Om problemskabende ungegrupperinger, indsatser og lokalt samarbejde i Nordjylland. Aalborg, mandag d. 12. december 2016.

Temadag. Om problemskabende ungegrupperinger, indsatser og lokalt samarbejde i Nordjylland. Aalborg, mandag d. 12. december 2016. Temadag Om problemskabende ungegrupperinger, indsatser og lokalt samarbejde i Nordjylland Aalborg, mandag d. 12. december 2016. Formål med temadagen Indblik i regionale indsatser og udfordringer ift. problemskabende

Læs mere

Baggrundsnotat om prioritering af Københavns Kommunes kriminalpræventive aktiviteter - forslag til en fremgangsmåde

Baggrundsnotat om prioritering af Københavns Kommunes kriminalpræventive aktiviteter - forslag til en fremgangsmåde KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Sikker By Baggrundsnotat om prioritering af Københavns Kommunes kriminalpræventive aktiviteter - forslag til en fremgangsmåde Nærværende notat beskriver

Læs mere

Projektbeskrivelse Socialrådgivere i daginstitutioner

Projektbeskrivelse Socialrådgivere i daginstitutioner Socialforvaltningen NOTAT Projektbeskrivelse Socialrådgivere i daginstitutioner Baggrund for projektet Et af fokusområderne i SOF s strategi for udviklingen af arbejdet med udsatte børn, unge og deres

Læs mere

Plan for indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge

Plan for indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge Plan for indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge Indledning Lov 166 om ændring af lov om social service og lov om rettens pleje (Styrkelse af indsatsen over for kriminalitetstruede børn og unge)

Læs mere

Misbrugspolitik i Rebild Kommune

Misbrugspolitik i Rebild Kommune i Rebild Kommune FORMÅL... 2 LOVGRUNDLAG... 2 DEFINITION AF MISBRUG OG RUSAFHÆNGIGHED... 2 MÅLGRUPPER... 3 VÆRDIGRUNDLAG... 3 KVALITETSMÅL... 3 GENNEMFØRELSE OG OPFØLGNING PÅ POLITIKKEN... 4 IKRAFTTRÆDELSE...

Læs mere

Handleplan for den sammenhængende børnepolitik

Handleplan for den sammenhængende børnepolitik Handleplan for den sammenhængende børnepolitik Indledning Alle børn og unge i Glostup skal have mulighed for at blive i stand til at mestre deres liv og udfolde deres potentialer. Med den sammenhængende

Læs mere

Den samlede koordinering sker gennem seks lokalgrupper hvor den gennemgående og samlende kraft er SSP-konsulenten.

Den samlede koordinering sker gennem seks lokalgrupper hvor den gennemgående og samlende kraft er SSP-konsulenten. I forbindelse med budget 2015 blev SSP og Ungdomsklubberne lagt ind under Ungdomsskolen. Flytningen af SSP sker fra d. 1.1.2015 og ungdomsklubberne overgår til Ungdomsskolen fra d. 1.8.2015 Fritidsklub

Læs mere

Handleplan til forebyggelse og bekæmpelse af ungdomskriminalitet i Assens Kommune

Handleplan til forebyggelse og bekæmpelse af ungdomskriminalitet i Assens Kommune Handleplan til forebyggelse og bekæmpelse af ungdomskriminalitet i Assens Kommune Lovgivning: Forpligtigelsen til at etablerer kriminalpræventivt samarbejde mellem Skole, Sociale myndigheder og Politi,

Læs mere

Spilleregler for samarbejdet mellem Gladsaxe Kommune og de frivillige

Spilleregler for samarbejdet mellem Gladsaxe Kommune og de frivillige GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Analyse og Udvikling Den 24. januar 2013 Svend Bayer Spilleregler for samarbejdet mellem Gladsaxe Kommune og de frivillige Gladsaxe Kommunes spilleregler

Læs mere

Temadag om tværfagligt samarbejde i Børn og Unge

Temadag om tværfagligt samarbejde i Børn og Unge Temadag om tværfagligt samarbejde i Børn og Unge 13. august 2008 Program 10.00 10.15 Velkommen ved direktør Kjeld Kristensen Myter, vi har om hinanden, fire mindre oplæg ved repræsentanter for børnefamilierådgivningen,

Læs mere

Kære Marialise

Kære Marialise Socialforvaltningen Kære Marialise På baggrund af Socialudvalgets temadrøftelse om den kriminalpræventive indsats på Nørrebro 8. maj 2013 har du stillet følgende spørgsmål til forvaltningen: 1. Hvad er

Læs mere

Resultatkontrakt 2010 for Børneinstitutionen Søhus-Stige

Resultatkontrakt 2010 for Børneinstitutionen Søhus-Stige Resultatkontrakt 2010 for Børneinstitutionen Søhus-Stige 1. Overordnede rammer og sammenhæng Børne- og Ungeudvalget besluttede 13. juni 2006, at børneinstitutionerne skal kontraktstyres. Formålet med resultatkontrakterne

Læs mere

SSP-Samrådets årsmøde 2014 Jørn Kjer, centerchef. Rigspolitiet Nationalt Forebyggelsescenter

SSP-Samrådets årsmøde 2014 Jørn Kjer, centerchef. Rigspolitiet Nationalt Forebyggelsescenter SSP-Samrådets årsmøde 2014 Jørn Kjer, centerchef Rigspolitiet Nationalt Forebyggelsescenter Præsentation af Rigspolitiet Politiområdet Politidirektør Udviklingschef Chefpoliti inspektør Stabschef Efterforsknings

Læs mere

Hjemmehjælpskommissionen. Visitatorernes årsmøde 2013

Hjemmehjælpskommissionen. Visitatorernes årsmøde 2013 Hjemmehjælpskommissionen Visitatorernes årsmøde 2013 1 stevns kommune Baggrunden og rammerne for kommissionens arbejde Demografi antallet af 80+ årige fordobles de næste 30 år Beskrive udfordringer og

Læs mere

Holdningsnotat - Folkeskolen

Holdningsnotat - Folkeskolen Holdningsnotat - Folkeskolen På alle niveauer har der været arbejdet hårdt for Skolereformens start, og nu står vi overfor at samle op på erfaringerne fra år 1. Centralt for omkring folkeskolen står stadig,

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG JUNI UDKAST - DEL 1

LEDELSESGRUNDLAG JUNI UDKAST - DEL 1 LEDELSESGRUNDLAG JUNI 2016-1. UDKAST - DEL 1 1 VÆRDIERNE Guldborgsund Kommunes kerneopgave fremgår af planstrategien og udvalgsstrategierne: Vi skal styrke borgernes muligheder for at mestre egen tilværelse,

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Spørgeskema. Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling

Spørgeskema. Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling Spørgeskema Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling Bred afdækning af praksis i den sociale stofmisbrugsbehandling med udgangspunkt i de nationale

Læs mere

Vejen til uddannelse og beskæftigelse

Vejen til uddannelse og beskæftigelse Vejen til uddannelse og beskæftigelse - for udsatte unge mellem 15 og 23 år Til beslutningstagere i kommuner 1 Vejen til uddannelse og beskæftigelse for anbragte udsatte unge og tidligere mellem anbragte

Læs mere

Politiets pressepolitik (Rigspolitiet)

Politiets pressepolitik (Rigspolitiet) Politiets pressepolitik (Rigspolitiet) Denne pressepolitik fastlægger de overordnede mål og retningslinjer for politiets samspil med medierne og definerer de nærmere rammer for dette arbejde. Det strategiske

Læs mere

Redskaber målrettet SSP-samarbejdet. Systematisk kortlægning af kriminalitetstruede børn og unge. Viden til gavn

Redskaber målrettet SSP-samarbejdet. Systematisk kortlægning af kriminalitetstruede børn og unge. Viden til gavn Redskaber målrettet SSP-samarbejdet Systematisk kortlægning af kriminalitetstruede børn og unge Viden til gavn Publikationen er udgivet af: Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

Ledelsesbjælken omsat til praksis. for Leder + ved Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte

Ledelsesbjælken omsat til praksis. for Leder + ved Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte Ledelsesbjælken omsat til praksis for Leder + ved Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte 1 Ledelse i praksis på leder+-niveau i HPS Indhold Politiske... 3 Strategiske... 3 Administrative... 4 Personale...

Læs mere

Partnerskab for Tingbjerg

Partnerskab for Tingbjerg BILAG 1 Partnerskab for Tingbjerg Aftale om Partnerskab for Tingbjerg Københavns Kommune, Københavns Politi, SSP-København, FSB, SAB samt Tingbjerg Fællesråd indgår med denne aftale et forpligtende Partnerskab

Læs mere

vordingborg.dk RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AF SKOLEFRAVÆR

vordingborg.dk RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AF SKOLEFRAVÆR vordingborg.dk RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AF SKOLEFRAVÆR Vordingborg Kommune Østerbro 2 4720 Præstø Udgivet af Vordingborg Kommune Udarbejdet af: Afdeling for Skoler FORORD I Vordingborg Kommune tager

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Generel handlingsplan for 2011 Lokalrådet i Silkeborg kommune

Generel handlingsplan for 2011 Lokalrådet i Silkeborg kommune Generel handlingsplan for 2011 Lokalrådet i Silkeborg kommune Denne generelle handlingsplan er udarbejdet på baggrund af samarbejdsplanen for 2011 indgået mellem Midt- og Vestjyllands politi, kommunerne,

Læs mere

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune Sårbare børn og unge Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for Såbare børn og unge - Indledning - Vision 7 1 - Politiske målsætninger 9 2 - Byrådets Børne- og

Læs mere

Hillerød Kommune REFERAT. Møde i Det Kriminalpræventive lokalråd. Dato: 18.12.2014. Sted: Seglet. Møde nr. 24

Hillerød Kommune REFERAT. Møde i Det Kriminalpræventive lokalråd. Dato: 18.12.2014. Sted: Seglet. Møde nr. 24 Hillerød Kommune REFERAT Møde i Det Kriminalpræventive lokalråd Dato: 18.12.2014 Sted: Seglet Møde nr. 24 Afbud: Carsten Spliid, leder af ETB enheden og Hanne Frederiksen, Skolechef. Åben dagsorden: 1.

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 Ledelsesgrundlaget er lavet med udgangspunkt i Leadership-Pipeline modellen. 2 Politisk betjening - Lede opad

Læs mere

Udfordringer i forebyggelsen af ekstremisme og radikalisering

Udfordringer i forebyggelsen af ekstremisme og radikalisering Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2016-17 UUI Alm.del Bilag 61 Offentligt Udfordringer i forebyggelsen af ekstremisme og radikalisering Styrelsen for International Rekruttering og Integration

Læs mere

Delmål / middel Status Fremtidige indsatser

Delmål / middel Status Fremtidige indsatser Strategiens overordnede mål Delmål / middel Status Fremtidige indsatser Visionen fra Strategi for mere sundhed og mindre misbrug: I Odense er der et godt børne- og ungdomsliv uden alkohol og stoffer. Vi

Læs mere

Sekstanten søger 1-2 projektmedarbejdere til storytelling

Sekstanten søger 1-2 projektmedarbejdere til storytelling Sekstanten søger 1-2 projektmedarbejdere til storytelling Eventkommunikation og udarbejdelse af image-strategi I Fællessekretariatet Sekstanten står vi sammen med fem almene boligorganisationer og fire

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

Til forældre og borgere. Roskildemodellen. Tidlig og målrettet hjælp til børn med behov for særlig støtte og omsorg

Til forældre og borgere. Roskildemodellen. Tidlig og målrettet hjælp til børn med behov for særlig støtte og omsorg Til forældre og borgere Roskildemodellen Tidlig og målrettet hjælp til børn med behov for særlig støtte og omsorg Indhold Forord Forord side 2 Roskildemodellen stiller skarpt på børn og unge side 3 At

Læs mere

Året 2010 - Indledning

Året 2010 - Indledning EVU 2010 (1) Året 2010 - Indledning - Resultat (Stigning i omsætning stigning i omkostninger) - Revision af diplom - Akkreditering (pilotprojekt) - Evalueringer - Administration - Større projekter EVU

Læs mere

Projektbeskrivelse Forebyggelse af vold og anden utryghedsskabende adfærd blandt unge Baggrund for projektet

Projektbeskrivelse Forebyggelse af vold og anden utryghedsskabende adfærd blandt unge Baggrund for projektet Projektbeskrivelse Forebyggelse af vold og anden utryghedsskabende adfærd blandt unge Baggrund for projektet Forebyggelse af vold og anden utryghedsskabende adfærd blandt unge kræver langsigtede strategier

Læs mere

VIDENS INDSAMLING HOTSPOT. Fælles fodslag for tryggere boligområder

VIDENS INDSAMLING HOTSPOT. Fælles fodslag for tryggere boligområder VIDENS INDSAMLING 01 HOTSPOT Fælles fodslag for tryggere boligområder 1 MOD TRYGGERE BOLIGOMRÅDER 1 Nye tiltag mod utryghed Frygten for vold, tyveri og hærværk er kendsgerninger, som beboere i mange udsatte

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE. SSP Skole Socialforvaltning - Politi. Indsatsen mod ungdomskriminalitet

GLOSTRUP KOMMUNE. SSP Skole Socialforvaltning - Politi. Indsatsen mod ungdomskriminalitet GLOSTRUP KOMMUNE SSP Skole Socialforvaltning - Politi Indsatsen mod ungdomskriminalitet et tillæg til Børnepolitikken herunder den sammenhængende børnepolitik Vedtaget i Kommunalbestyrelsen d. 12. september

Læs mere

Job- og personprofil for områdechefer

Job- og personprofil for områdechefer Job- og personprofil for områdechefer Direktionsledelse Hvert af de 9 områder i Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune ledes af en direktion, som tilsammen besidder kompetencerne indenfor både faglig, økonomisk

Læs mere

Gør det noget det virker?

Gør det noget det virker? Familie & Evidens Center 1 Gør det noget det virker? Familie & Evidens Center Giver udsatte børn og unge et bedre liv 2 Indholdsfortegnelse 3 Allerød indholdsfortegnelse Brøndby Mød FEC Skole Forældre

Læs mere

UDKAST Spilleregler for samarbejdet mellem Gladsaxe Kommune og de frivillige

UDKAST Spilleregler for samarbejdet mellem Gladsaxe Kommune og de frivillige GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Økonomi- og Ledelsessekretariatet Den 5. oktober 2012 Svend Bayer UDKAST Spilleregler for samarbejdet mellem Gladsaxe Kommune og de frivillige Nedenfor

Læs mere

CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE. Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet

CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE. Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet 1 HJÆLP TIL ISOLEREDE INDVANDRERKVINDER 1 Hvem er de? Tusindvis af kvinder med indvandrerbaggrund i Danmark er hverken

Læs mere

Servicepolitik for Miljø og Teknik Randers Kommune

Servicepolitik for Miljø og Teknik Randers Kommune Servicepolitik for Miljø og Teknik Randers Kommune Vi vil yde en imødekommende og helhedsorienteret service til borgere og erhvervsliv baseret på et fagligt kvalificeret grundlag. Vi er nemme at komme

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Frederikssund Centrum omfatter følgende børnehuse: Børnehuset Lærkereden Børnehuset Mariendal Børnehuset Stenhøjgård Børnehuset Troldehøjen Børnehuset

Læs mere