FI N D D E N R I GTI G E LE D E R FE M AN B E FALI N G E R O M G O D R E KR UTTE R I N G AF LE D E R E I KO M M U N E R O G R E G I O N E R

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FI N D D E N R I GTI G E LE D E R FE M AN B E FALI N G E R O M G O D R E KR UTTE R I N G AF LE D E R E I KO M M U N E R O G R E G I O N E R"

Transkript

1 FI N D D E N R I GTI G E LE D E R FE M AN B E FALI N G E R O M G O D R E KR UTTE R I N G AF LE D E R E I KO M M U N E R O G R E G I O N E R Pixie.indd 1 01/03/07 11:06:17

2 2 PROJEKTGRUPPE Mette Marie Langenge, HK/Kommunal Stine Hinge, KL Tine Weber, KL Erhvervspsykolog Peter Klange Pia Jørgensen, Danske Regioner Lars Daugaard, KTO FIND DEN RIGTIGE LEDER Fem anbefalinger om god rekruttering af ledere i kommuner og regioner Væksthus for Ledelse Marts 2007 REDAKTION Ola Jørgensen, Klartekst PRODUKTION Mette Mørch GRAFISK DESIGN TRYK Arco Grafi sk 1. udgave: Marts 2007 ISBN: ISBN: pdf Pixie.indd 2 01/03/07 11:06:18

3 3 FORORD God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive arbejdspladser i de nye kommuner og regioner og dermed også for en velfungerende offentlig sektor. Gevinsten ved at sætte de helt rigtige mænd og kvinder i spidsen for den opgave kan næppe overvurderes. I de kommende år vil alene den naturlige afgang medføre, at der skal udnævnes et meget stort antal nye ledere. Det stiller store krav til den måde, vi griber rekrutteringen an på. Dette hæfte er skrevet til alle jer, der typisk spiller en rolle, når der skal ansættes en ny leder i en kommune eller region fx som medlemmer af et ansættelsesudvalg. Hæftet samler en række anbefalinger om, hvordan rekrutteringen kan gennemføres professionelt, effektivt og etisk forsvarligt, så alle ansøgere føler sig respekteret og fair behandlet igennem hele vurderingsforløbet. Det er jer, der som ansættelsesudvalg må tage ansvar for at designe et forløb, der passer til det givne job og den konkrete situation. I den proces skulle hæftet gerne være en inspiration hverken en facitliste eller en spændetrøje. Hæftet er en kort udgave af Væksthus for Ledelses samlede rekrutteringsguide. Den er også udgivet som rapport og fi ndes på internettet, hvor den er suppleret med relevante redskaber og eksempler. Læs mere på Bag projektet står Væksthus for Ledelse i samarbejde med Sundhedskartellet. Væksthus for Ledelse er et samarbejde mellem KL, Danske Regioner og KTO, som har til formål at styrke ledelse i kommuner og regioner. Væksthus for Ledelse Hans Berthelsen, KL Formand Kim Simonsen, KTO Næstformand Pixie.indd 3 01/03/07 11:06:18

4 4 INDHOLD SÆT FOKUS PÅ REKRUTTERING s. 5 ANDRE RÅD OM REKRUTTERING s. 20 FEM ANBEFALINGER OM GOD LEDERREKRUTTERING 1. Sæt holdet rigtigt om ansættelsesudvalgets roller s. 6 s. 7 ETIK I REKRUTTERINGSPROCESSEN LÆS MERE OM LEDELSE I KOMMUNER OG REGIONER s. 22 s Opstil klare krav og ønsker om jobanalyse og kompetenceprofi l s Udforsk ansøgernes kompetencer om at vælge interviewmetode s Byg jobinterviewet systematisk op om at gennemføre et godt interview s Let vejen for den nye leder om den valgte leders første tid i jobbet s. 18 Pixie.indd 4 01/03/07 11:06:18

5 5 SÆT FOKUS PÅ REKRUTTERING At fi nde, udvælge og ansætte den rette leder er måske det vigtigste valg, en organisation træffer. De fl este har erfaret værdien af dygtige ledere og god ledelse, men mange undervurderer konsekvenserne af at vælge den forkerte. Slår rekrutteringen fejl, spilder kommunen eller regionen både tid og penge på at skulle fi nde en anden leder. Mindst lige så alvorlig er den indirekte skade, et dårligt match mellem opgave og person kan forvolde. Nedsat trivsel på arbejdspladsen. Lavere produktivitet. Vigtige opgaver, der ikke bliver løst. Højere sygefravær. Medarbejdere, der siger op. For blot at nævne nogle af de almindeligste konsekvenser i den dårlige ledelses negative spiral. Fordi både gevinster og risici er så store, må kommunen, regionen og den enkelte arbejdsplads meget nøje overveje, hvordan man vil rekruttere den rette leder til en ledig post. EN GRUNDIG REKRUTTERINGSPROCES Mange forskellige veje kan føre til en god lederrekruttering. Men de forudsætter alle, at den samlede proces gribes seriøst og systematisk an. Det vil blandt andet sige, at der skal afsættes tid og ressourcer til opgaven. Målet med dette hæfte er at inspirere ansættelsesudvalg i kommuner og regioner til en endnu bedre rekrutteringsproces. Uanset om du er: ansættende chef medarbejder- eller tillidsrepræsentant bruger repræsentant lederkollega ansat i HR-/personale afdelingen vil du kunne hente vigtig viden om inspiration til, hvordan du bedst bidrager til at fi nde og ansætte den rigtige leder. Pixie.indd 5 01/03/07 11:06:18

6 6 FEM ANBEFALINGER OM GOD LEDERREKRUTTERING Et godt rekrutteringsforløb består af en lang kæde af forbundne delprocesser, der alle skal håndteres professionelt. Dette hæfte zoomer ind på fem af disse processer, som er særlig afgørende for et godt resultat: I fi guren nedenfor fremgår mange af de øvrige delopgaver, der indgår i det samlede rekrutteringsforløb. De vigtigste råd på disse områder er samlet på side 20 og At afklare ansættelsesudvalgets roller. 2. At udarbejde jobanalyse og kompetenceprofi l. 3. At vælge den rette interviewmetode. 4. At gennemføre et godt interview. 5. At lette den valgte leders første tid i jobbet. F. Afklare løn og vilkår E. Referencetagning 4. GENNEMFØRE INTERVIEW 1. ANSÆTTELSES- UDVALGETS ROLLE 5. LET VEJEN FOR DEN NYE LEDER 2. JOBANALYSE OG KOMPETENCEPROFIL A. At tiltrække kandidater B. At håndtere ansøgningsprocessen C. At vurdere ansøgningerne D. Anvendelse af test? 3. VALG AF INTERVIEWMETODE Alle rekrutteringsprocessens facetter er grundigere beskrevet i rapporten Find den rigtige leder samt i internetversionen, der fi ndes på Pixie.indd 6 01/03/07 11:06:19

7 7 1. SÆT HOLDET RIGTIGT OM ANSÆTTELSESUDVALGETS ROLLER De fl este offentlige organisationer opererer med et ansættelsesudvalg. Nogle udvalg er ganske små, to-tre personer. Andre kan have helt op til 15 medlemmer. De fl este er nok et sted midt imellem. Der er både fordele og ulemper ved at være relativt mange om bordet i en rekrutteringsproces. Fordelene er først og fremmest, at der bliver fl ere om at vurdere ansøgerne. Det kan give et bedre beslutningsgrundlag, fordi udvalget har en hel vifte af iagttagelser og perspektiver til rådighed. Desuden kan den brede inddragelse give et større ejerskab til valget af leder blandt medarbejdere, lederkolleger, brugere osv. Ulemperne kan være et større koordineringsarbejde mellem de involverede. Desuden kan det være vanskeligere at gennemføre et kompetencebaseret interview og etablere en åben og nuanceret dialog med ansøgeren, når der er så mange mennesker til stede under selve interviewet. UDNYT DE FORSKELLIGE PERSPEKTIVER I dette hæfte tages ansættelsesudvalget som en given præmis for rekrutterings processen. Og rigtigt udnyttet er det en styrke, at medlemmerne af ansættelsesudvalget kan have forskellige kompetencer og forskellige perspektiver på rekrutteringen. Det kan give et mere facetteret billede af såvel jobbet som ansøgerne. Det forudsætter, at udvalgets medlemmer åbent drøfter deres forskellige ønsker og dagsordener med hinanden, og at den ansvarlige chef nøje overvejer, hvordan ansættelsesudvalget skal sammensættes og samarbejde. KOORDINATION OG ANSVAR Selv om udvalget har mange deltagere, har de ikke lige meget at skulle have sagt. Der skal være én person med det overordnede ansvar for rekrutteringsprocessen, og det vil som regel være den ansættende chef. Det er vedkommendes ansvar at klargøre beslutningskompetencen i ansættelsesudvalget, så alle kender rammerne for deres indsats og indfl ydelse. Pixie.indd 7 01/03/07 11:06:19

8 8 Udpeg også tidligt en person, der er er ansvarlig for de praktiske og administrative opgaver i udvalget. Det gælder ikke bare korrespondancen med ansøgerne, men også rammerne for udvalgets arbejde: at alle i udvalget indkaldes til møderne, får materialerne, at der er en mødeleder ved alle møder og jobinterview mv. VÆKSTHUS FOR LEDELSE ANBEFALER: At ansættelsesudvalget ikke gøres større end højst nødvendigt. Bemærk, at der kan være forskellige regler og kutymer for udvalgets sammensætning. At udvalget overvejer, om alle medlemmer behøver være med til interviewene. Nogle kan måske nøjes med at deltage i det vigtige forberedende arbejde med jobanalyse og kompetenceprofi l. EN TRUSSEL? SYMPATISK? DYNAMISK? VORES MAND? LET AT STYRE? At medlemmernes roller ved interviewet på forhånd er klart defi nerede. Nogle medlemmer i udvalget kan fx fungere som observatører og tage grundige noter under interviewene. LOYAL? BEHAGELIG? At der fra starten skabes fuld klarhed over fordelingen af ansvar og arbejdsopgaver i udvalget. Pixie.indd 8 01/03/07 11:06:19

9 9 2. OPSTIL KLARE KRAV OG ØNSKER OM JOBANALYSE OG KOMPETENCEPROFIL JOBANALYSE Forudsætningen for et vellykket rekrutteringsforløb er, at man har lavet en jobanalyse, dvs. systematisk har afdækket jobbets rammer, resultatkrav og kerneopgaver. Blandt de spørgsmål, man bør besvare, er: RAMMER Hvilket lederjob er ledigt og hvorfor? Hvad er stillingens referenceforhold og ledelsesmæssige råderum? Hvilke stabs- og supportfunktioner kan lederen trække på? Hvilke vilkår er der knyttet til stillingen? RESULTATKRAV Hvilke resultater skal lederen levere på kort og lang sigt? Hvilke udfordringer forventes lederen at fi nde løsninger på? Hvordan er lederens beføjelser og ansvar defi neret og afgrænset? KERNEOPGAVER Hvilke opgaver skal lederen løse for at opfylde resultatkravene? Hvad er de styringsmæssige rammer for opgaveløsningen? Hvilke opgaver fylder tidsmæssigt hhv. mest og mindst? Der er fi re vigtige formål med og fordele ved at udarbejde en jobanalyse: Den giver ansættelsesudvalget en fælles platform til at drøfte og defi nere den ledelsesopgave, der skal løses. Den er fundamentet for at udarbejde den kompetenceprofi l, ansøgere til jobbet skal matches op imod. Den giver ansøgerne klarhed over lederjobbets indhold. Den vil i lederens første tid kunne fungere som en slags jobbeskrivelse. Pixie.indd 9 01/03/07 11:06:19

10 10 KOMPETENCEPROFIL Når jobanalysen er på plads, kan ansættelsesudvalget udarbejde en egentlig kompetenceprofi l. Det vil sige en begrundet og prioriteret liste over de kompetencer, der er forudsætningen for at bestride jobbet. Kompetencekravene bør som hovedregel formuleres som handlinger, der kan observeres direkte: Vi ønsker en leder, der gør sådan og sådan. En leder, der handler på en bestemt måde i kritiske situationer. En leder, der behersker en særlig teknik eller metode osv. Desuden skal ansættelsesudvalget drøfte deres øvrige forventninger til ansøgeren. Om lederen fx forventes at blive længe i jobbet, at have en bestemt uddannelsesbaggrund, at have en særlig motivation for at søge jobbet e.l. I internetversionen af rekrutteringsguiden fi ndes der en række eksempler og redskaber, der kan støtte arbejdet med jobanalyse og kompetenceprofi l. Dét er forudsætningen for, at man i interviewet kan stille præcise og konkrete spørgsmål, som gør det muligt at vurdere, om ansøgeren faktisk har den pågældende kompetence. Se eksempler på næste side. Kompetenceprofi len bør desuden defi nere kravene til ansøgernes konkrete færdigheder og viden. Også her har man brug for så præcist som muligt at vide, hvad man skal spørge og lytte efter ved interviewet. Pixie.indd 10 01/03/07 11:06:20

11 11 EN ØNSKESEDDEL MED KOMPETENCER I en kompetenceprofi l bør man konkretisere sine ønsker til, hvordan den kommende leder skal agere eksempelvis, at lederen: afværger optræk til uhensigtsmæssige konfl ikter mellem andre. opsøger uløste problemer og medvirker til hurtig afklaring. udfordrer modvilje mod at påtage sig et ansvar. VÆKSTHUS FOR LEDELSE ANBEFALER: At ansættelsesudvalget i en jobanalyse beskriver stillingens vigtigste rammer, resultatkrav og kerneopgaver gerne med udgangspunkt i resultatkravene. At jobanalysen lægges til grund for udarbejdelsen af en kompetenceprofi l, der så konkret som muligt beskriver den adfærd og de færdigheder, man ønsker hos den kommende leder. søger hjælp, men træffer afgørende beslutninger selv. Pixie.indd 11 01/03/07 11:06:20

12 12 3. UDFORSK ANSØGERNES KOMPETENCER OM AT VÆLGE INTERVIEWMETODE Interview er en af de bedste måder at skaffe sig den information om ansøgernes kompetencer, man har brug for. Men det er bestemt ikke ligegyldigt, hvilken måde man vælger at interviewe på. Mange ansættelsesudvalg er fristede til at gøre interviewet til en uformel og relativt ustruktureret samtale. Det øger risikoen for, at interviewet ikke får afdækket ansøgernes kompetencer tilstrækkelig grundigt. I så fald risikerer udvalget at måtte basere sine valg alene på intuition og fornemmelser. Og det er et alt for spinkelt og usikkert fundament, når man skal vurdere en persons evner som leder. Undersøgelser dokumenterer, at et struktureret interview giver et af de bedste grundlag for at vurdere, hvordan en person faktisk vil handle i konkrete situationer. En struktureret interviewmetode indebærer: At man på forhånd har afdækket de kompetencer, der er vigtige i jobbet, og stiller spørgsmål, som hænger sammen med disse kompetencer. At de enkelte ansøgere får stillet de samme spørgsmål og i øvrigt gennemgår den samme interviewproces. At den enkelte ansøgers svar bliver noteret og bagefter vurderet systematisk. At de forberedte spørgsmål er styrende for interviewet, men at der også er plads og tid til at give ansøgeren jobrelevant information og svare på spørgsmål. Pixie.indd 12 01/03/07 11:06:20

13 13 SPØRG EFTER KOMPETENCER Hovedsagen i et ansættelsesinterview bør altid være, hvordan ansøgernes kompetencer matcher den ledelsesopgave, der skal løses. Derfor er en interviewguide, der bygger på en præcis kompe tenceprofi l, helt afgørende. Det er også vigtigt, at man spørger på en måde, der frembringer et konkret og realistisk billede af ansøgerens handlinger. Her viser erfaringen, at det giver de bedste resultater at tage udgangspunkt i nogle af de situationer, ansøgeren har stået i. Eksempelvis ved at bede vedkommende genfortælle en særlig kritisk situation og redegøre for, hvordan han eller hun håndterede den. Det kan fx være, hvordan ansøgeren har reageret over for andre, der har optrådt uhensigtsmæssigt. Det er kort sagt bedre at spørge hvad gjorde du, da end hvad ville du gøre, hvis. De erfaringsbaserede spørgsmål har fl ere fordele: De giver ansøgeren mulighed for at beskrive sine handlinger præcist og nuanceret. De giver ansættelsesudvalget et fælles grundlag for selv at vurdere kompetencerne. Man får en mere troværdig information om ansøgerens måde at handle på, end hvis man spurgte mere hypotetisk. Generelt bør et interview bestå af mange åbne, nysgerrige spørgsmål. Lukkede, ledende eller selvindlysende spørgsmål er som regel spild af kostbar interviewtid. Det samme gælder spørgsmål, der egentlig ikke er relevante for det pågældende job: Hvad laver du, når du ikke er på arbejde? Hvilken bog ligger på dit natbord? Hvilken fi lm har du sidst set i biografen? Osv. Pixie.indd 13 01/03/07 11:06:20

14 14 Hvis man ønsker at stille den type spørgsmål, bør man også over for ansøgerne kunne begrunde, hvorfor de er relevante for ansøgerens evne til at bestride det pågældende lederjob. VÆKSTHUS FOR LEDELSE ANBEFALER: At man vælger et struktureret interview som metode til jobinterviewet. At man spørger systematisk ind til de ønskede kompetencer. At man spørger konkret til, hvad ansøgeren har gjort i bestemte situationer. At man undlader at stille spørgsmål, der ikke har tydelig relevans for jobbet. Pixie.indd 14 01/03/07 11:06:21

15 15 4. BYG JOBINTERVIEWET SYSTEMATISK OP OM AT GENNEMFØRE ET GODT INTERVIEW Selv om jobinterviewet skal være både seriøst, struktureret og velforberedt, kan det sagtens gennemføres i en afslappet tone. Det gælder netop ikke om at fange folk på det forkerte ben, få dem på glatis eller fremtvinge hurtige konklusioner. Jobinterviewet bør derimod foregå i en god, behagelig og konstruktiv atmosfære, hvor der er den nødvendige ro og pause til refl eksion. Selv et grundigt forberedt ansættelsesudvalg vil have vanskeligt ved at træffe et sikkert valg på baggrund af ét nok så velstruktureret interview med hver kandidat. Derfor bør man som hovedregel indkalde mindst to egnede kandidater til mere end ét interview. Vælger udvalget at nøjes med ét interview med hver kandidat, bør der afsættes længere tid til dette. Til det første interview indkaldes de kandidater, som udvalget har fundet mest interessante ud fra deres ansøgninger. Dette interview fungerer som udvalgets første screening af kandidater og bør vare mindst 45 minutter. Allerede ved det første interview bør lønnen drøftes indgående nok til, at begge parter føler sig nogenlunde sikre på, at enderne kan mødes selv om selve forhandlingen først fi nder sted senere. Det andet interview kan afholdes med de to-tre kandidater, der menes at kunne bestride jobbet. Interviewet giver mulighed for bekræfte eller korrigere de indtryk, ansøgerne har efterladt efter første interview. INTERVIEWETS FORLØB Interviewets fl ow skal være tænkt igennem. Der er ingen grund til at bruge den knappe tid på at repetere en masse faktuelle oplysninger om institutionen, kommunen eller regionen. Den type information skal så vidt muligt gives inden interviewet fx ved at sende relevant materiale til kandidaterne på forhånd. Gennem hele interviewprocessen har ansættelsesudvalget en række vigtige opgaver og funktioner: 1) Før interviewet skal udvalget udpege en hovedansvar lig for interviewet, der skal sikre, at det opfylder sit formål, og at Pixie.indd 15 01/03/07 11:06:21

16 16 ansøgeren får en fair behandling. Det er også en god idé at afklare den øvrige rollefordeling under interviewet: Hvem indleder? Hvem afslutter? Hvem stiller hvilke spørgsmål og i hvilken rækkefølge? Hvem tager notater? Osv. 2) Ved interviewets start skal udvalget blandt andet præsen tere sine medlemmer og deres rolle i interviewprocessen, informere om interviewets opbygning og varighed samt forsøge at få skabt en konstruktiv stemning. 5) Umiddelbart efter interviewet skal udvalget blandt andet sammenfatte notater og udveksle indtryk fra de gennemførte interview og vurdere, om man samlet set har fået et komplet og nuanceret billede af den enkelte ansøgers styrker og svagheder i forhold til det pågældende job. I rapport- og internetversionerne af rekrutteringsguiden fi ndes en komplet tjekliste med punkter, ansættelsesudvalget skal være opmærksom på i forbindelse med jobinterviewet. 3) Under interviewet skal udvalget blandt andet være opmærksom på at afdække både styrker og svagheder hos ansøgeren i forhold til hvert kompetencekrav i jobbet, stille ét spørgsmål ad gangen og give sig tid til at lytte til og notere svaret på hvert enkelt spørgsmål. 4) Sidst i interviewet skal udvalget blandt andet spørge, om der er noget ansøgeren ønsker uddybet eller selv vil supplere med samt gøre opmærksom på det videre forløb og tidsfristerne for tilbagemelding. Pixie.indd 16 01/03/07 11:06:21

17 17 VÆKSTHUS FOR LEDELSE ANBEFALER: At man gennemfører jobinterviewene i en konstruktiv atmosfære med pause til refl eksion. At man sætter god tid af til hvert interview. At der som hovedregel holdes to interviewrunder, hvis der efter første runde er fl ere egnede kandidater. At ansættelsesudvalget på forhånd afklarer rollefordeling og interviewets forløb. At man allerede i første interview afstemmer forventningerne til lønniveauet. Pixie.indd 17 01/03/07 11:06:21

18 18 5. LET VEJEN FOR DEN NYE LEDER OM DEN VALGTE LEDERS FØRSTE TID I JOBBET Når den rigtige leder er fundet, og kontrakten er skrevet under, er selve ansættelsesudvalgets opgave fuldført. Men rekrutteringsprocessen har endnu en fase, der desværre ofte bliver forsømt eller undervurderet: En veltilrettelagt introduktion for den nye leder. Det første skridt er selvfølgelig at melde valget af den nye leder ud i organisa tionen. Det bør som hovedregel ske samlet og samtidig til alle medarbejdere. Herefter er et ordentligt introduktionsprogram afgørende for en god start. Sørg for, at lederen føler sig velkommen og får hilst på sine medarbejdere og chefkolleger. Introduktionsprogrammet kan indeholde en grundig indføring i organisationens visioner og værdier, de faglige opgaver og udfordringer, der knytter sig til det pågældende område, og præsentationsmøder med hver enkelt medarbejder. starten har en fornemmelse af jobbets faste driftsopgaver, hvornår de ligger, og hvor meget de fylder. Det gælder fx lønforhandlinger, budgetrunder, vagt- og skemalægning mv. Planlægningen af et introduktionsforløb for den nye leder skal også tage højde for den forskel, der er i baggrundsviden, erfaringer og udfordringer mellem ledere, som er vokset op i organisationen, og ledere, der er rekrutteret udefra. Hvis lederen er fra samme organisation og måske endda samme kontor/enhed, kan det fx opleves som svært at gå fra et fællesskab med kollegerne til at stå alene som ny leder. Desuden skal man være opmærksom på forskellen mellem at være en debuterende og en forholdsvis erfaren leder. Husk også en ordentlig beskrivelse af årets gang, så lederen fra Pixie.indd 18 01/03/07 11:06:22

19 19 VÆKSTHUS FOR LEDELSE ANBEFALER: At organisationen tager en række initiativer for at give en ny leder en god start i jobbet. Det kan fx være: At introducere den nye leder ordentligt til jobbets indhold og rutiner fx ved tidligt at skabe personlig kontakt mellem lederen og de nøglepersoner, der kan støtte med viden om administration, drift og kutymer. Man kan evt. bruge en erfaren medarbejder som guide til, hvordan organisationen fungerer. At vise tillid og bakke den nye leder op og sørge for, at opbakningen også er synlig for omverdenen og medarbejderne. De må gerne kunne se, at der er positive forventninger til ham eller hende. Lad fx den overordnede leder introducere den nye leder for medarbejdere, bestyrelse osv. At opbygge et tillidsfuldt ledelsesrum, hvor den nye leder føler sig tryg ved at lede. Man skal tydeligt signalere, at ledere i organisationen ikke efterlader hinanden med problemer. At man har ret og pligt til gensidigt at opsøge sparring med hinanden om stort og småt osv. At gøre en første status relativt hurtigt fx ved at indkalde lederen til en grundig snak om de faglige og ledelsesmæssige udfordringer og forventninger: Føler lederen sig godt modtaget blandt medarbejderne og chefkollegerne? Fungerer systemerne, som de skal? Er målet tydeligt og retningen klar? Der bør være tale om en hjælpende samtale, hvor jobanalysens beskrivelse af kerneopgaver og succeskriterier kan være et nyttigt redskab. At tilbyde den nye leder en kvalifi ceret mentor, der er forpligtet til at tage hånd om den nye leder. Det skal være en opsøgende og vedholdende sparrings- og dialogpartner ikke bare en, der er passivt til rådighed, eller som engang imellem spørger overfl adisk til, hvordan det går. Pixie.indd 19 01/03/07 11:06:22

20 20 ANDRE RÅD OM REKRUTTERING Følger man anbefalingerne på de fem udvalgte punkter, har man et solidt fundament for at fi nde og ansætte den rigtige leder. Processen har imidlertid en række andre vigtige faser og facetter, som også skal håndteres professionelt for at rekruttere med succes. Disse beskrives grundigere i rapport- og internetversionerne af rekrutteringsguiden. Her skal blot nævnes de vigtigste råd på hvert af de seks områder: OM AT TILTRÆKKE KANDIDATER Overvej at udnytte fl ere metoder til at tiltrække kandidater med den rette profi l: Indryk jobannoncer, søg i jobbaser, overvej, om der er egnede interne kandidater, tjek uopfordrede ansøgninger osv. Vær omhyggelig med at udforme en god jobannonce og at vælge de rette medier at publicere den i. OM AT HÅNDTERE ANSØGNINGSPROCESSEN Sørg for, at kontakten med ansøgerne fra første færd er imødekommende og professionel. Beslut, hvordan I vil håndtere henvendelser, ansøgninger, indkaldelser og anden kontakt. Udpeg både en overordnet ansvarlig for hele rekrutteringsforløbet og en gennemgående ansvarlig for de administrative processer. OM AT VURDERE ANSØGNINGERNE Brug kompetenceprofi len til at grovsortere ansøgerfeltet fx i oplagte, mulige og åbenlyst uegnede kandidater. Begrund sorteringen af hver enkelt ansøgning. Døm ikke en ansøgning på stilen eller udformningen. Sørg som minimum for, at den overordnet ansvarlige har læst alle ansøgninger. Pixie.indd 20 01/03/07 11:06:22

21 21 OM AT ANVENDE TEST Overvej, hvordan forskellige typer af test kan supplere afdækningen af ansøgernes kompetencer. Undersøg kritisk, hvad en valgt test undersøger, og om den opfylder danske faglige standarder. Kend og følg de gældende etiske retningslinjer for at anvende test. OM AT TAGE REFERENCER Overvej, om referencetagning kan supplere og korrigere udvalgets billede af en ansøger. Brug referencer som en del af det samlede vurderings grundlag ikke kun som et sikkerhedstjek af den valgte kandidat. Vurdér kritisk kvaliteten af referencepersonernes udsagn. Respektér ansøgernes forventning om diskretion. OM AT AFKLARE LØN OG VILKÅR Afstem allerede under første interview lønforventningerne nogenlunde uden at gå i forhandling. Sørg for at have indsigt i de mest centrale dele af de relevante overenskomster på området. Drøft ansættelsesvilkårene igennem med ansøgeren, og lad den aftaleberettigede faglige organisation godkende dem. Bed aldrig nogen skrive under på en kontrakt, før de har læst den grundigt og sovet på det. Brug kun de referencer, ansøgeren selv opgiver. Stil kun spørgsmål, der er vigtige for kandidatens evne til at bestride lederjobbet. Pixie.indd 21 01/03/07 11:06:23

22 22 ETIK I REKRUTTERINGSPROCESSEN Væksthus for Ledelses rekrutteringsguide bygger på den etiske grundværdi, at alle ansøgere skal føle sig respekteret og fair behandlet igennem hele vurderingsforløbet. For at garantere det bør ansættelsesudvalget som minimum sikre: At alle ansøgere gennem hele forløbet bliver vurderet ensartet og sagligt ud fra de krav, jobbet stiller. At man kun bruger vurderingsmetoder, der er relevante for jobbet, og som kandidaterne kan acceptere. At man ikke konkluderer mere på baggrund af metoderne, end der er belæg for. At kommunikationen med kandidaterne er gensidig, dvs. at man både indsamler og tilbyder information. At alle afviste kandidater får et begrundet afslag, der tager udgangspunkt i jobbets krav. At alle forhold omkring rekrutteringsprocessen omfattes med diskretion. Hverken ansøgninger, cv er, testresultater, referencer e.l. må gives videre til andre. Hertil kommer en række mere specifi kke etiske hensyn, der knytter sig til processens delelementer, fx håndtering af ansøgninger, interview, anvendelse af test, referencetagning mv. At man vurderer ansøgere nøgternt uanset deres køn, alder, etniske baggrund mv. At man informerer kandidaterne om, hvordan man har tilrettelagt processen og hvorfor. Pixie.indd 22 01/03/07 11:06:23

23 23 LÆS MERE OM LEDELSE I KOMMUNER OG REGIONER LEDERE DER LYKKES Undersøgelsen afdækker, hvad der kendetegner de særligt succesfulde ledere i danske kommuner. Der identifi ceres fem kernekompetencer, der går igen blandt de succesfulde ledere. LEDERE DER LYKKES HVAD ER DET DE KAN? Hæftet beskriver i kort form de vigtigste resultater fra undersøgelsen Ledere der lykkes. LET VEJEN FOR DE NYE LEDERE Undersøgelsen afdækker snublestenene på første del af nye lederes vej, og der anvises, hvor der er behov for at sætte ind med f.eks. bedre information og mere effektiv støtte. DE FØRSTE 100 DAGE SOM LEDER AF EN FUSIONERET ORGANISATION Gode råd til de ledere, som står i spidsen for en fusioneret enhed i kommuner og regioner. Publikationen er skrevet til dig, der får ansvaret for at lede en fusioneret enhed sikkert igennem denne proces. VIRTUEL LEDERE DER LYKKES Hvorfor har nogle ledere succes i jobbet, mens andre har svært ved at slå til? På baggrund af undersøgelsen Ledere der lykkes har Væksthus for Ledelse udgivet en virtuel udgave. Se undersøgelsen, og test om du er en leder der lykkes. Hent publikationerne på Pixie.indd 23 01/03/07 11:06:32

24 FIND DEN RIGTIGE LEDER Dette hæfte er skrevet til alle, der spiller en rolle, når kommunen eller regionen skal besætte et lederjob. Uanset om du er: ansættende chef medarbejder- eller tillids repræ sentant repræsentant for en bruger besty relse lederkollega ansat i HR-/personale afdelingen vil du i hæftet kunne hente vigtig viden om og inspi ration til, hvordan du bedst kan bidrage til, at I fi nder og ansætter den rigtige leder. Hæftet er en kort udgave af Væksthus for Ledelses rekrutteringsguide. Guiden er også udgivet som rapport og på internettet, hvor den er suppleret med relevante redskaber og eksempler. Se mere på Væksthusets vidensportal Pixie.indd 24 01/03/07 11:06:32

Rapport_enKolonne.indd 2 01/03/07 11:21:47

Rapport_enKolonne.indd 2 01/03/07 11:21:47 Rapport_enKolonne.indd 1 01/03/07 11:21:47 Rapport_enKolonne.indd 2 01/03/07 11:21:47 FIND DEN RIGTIGE LEDER En guide til rekruttering af ledere i kommuner og regioner Rapport_enKolonne.indd 3 01/03/07

Læs mere

LET VEJEN FOR DE NYE LEDERE RESULTATER OG PERSPEKTIVER FRA EN UNDERSØGELSE AF KOMMUNALE LEDERES FØRSTE ÅR

LET VEJEN FOR DE NYE LEDERE RESULTATER OG PERSPEKTIVER FRA EN UNDERSØGELSE AF KOMMUNALE LEDERES FØRSTE ÅR LET VEJEN FOR DE NYE LEDERE RESULTATER OG PERSPEKTIVER FRA EN UNDERSØGELSE AF KOMMUNALE LEDERES FØRSTE ÅR LET VEJEN FOR DE NYE LEDERE RESULTATER OG PERSPEKTIVER FRA EN UNDERSØGELSE AF KOMMUNALE LEDERES

Læs mere

SUCCESFULDE LEDERE I SYGEHUSVÆSENET E N U N DE RSØG E LSE AF KE RN E KOM PETE NCE R HOS SUCCESFU LDE LE DE RE PÅ AFDE LI NGSN IVEAU

SUCCESFULDE LEDERE I SYGEHUSVÆSENET E N U N DE RSØG E LSE AF KE RN E KOM PETE NCE R HOS SUCCESFU LDE LE DE RE PÅ AFDE LI NGSN IVEAU SUCCESFULDE LEDERE I SYGEHUSVÆSENET E N U N DE RSØG E LSE AF KE RN E KOM PETE NCE R HOS SUCCESFU LDE LE DE RE PÅ AFDE LI NGSN IVEAU SUCCESFULDE LEDERE I SYGEHUSVÆSENET EN UNDERSØGELSE AF KERNEKOMPETENCER

Læs mere

LEDERE DER LYKKES E N U N DE RSØG E LSE AF KE RN E KOM PETE NCE R HOS SUCCESFU LDE LE DE RE PÅ KOM M U NALE ARBEJ DSPLADSE R

LEDERE DER LYKKES E N U N DE RSØG E LSE AF KE RN E KOM PETE NCE R HOS SUCCESFU LDE LE DE RE PÅ KOM M U NALE ARBEJ DSPLADSE R LEDERE DER LYKKES E N U N DE RSØG E LSE AF KE RN E KOM PETE NCE R HOS SUCCESFU LDE LE DE RE PÅ KOM M U NALE ARBEJ DSPLADSE R LEDERE DER LYKKES EN UNDERSØGELSE AF KERNEKOMPETENCER HOS SUCCESFULDE LEDERE

Læs mere

LE DE RE DE R LYKKES HVAD E R DET DE K AN? FE M KE RN E KOM PETE NCE R HOS KOM M U NALE LE DE RE M E D SUCCES

LE DE RE DE R LYKKES HVAD E R DET DE K AN? FE M KE RN E KOM PETE NCE R HOS KOM M U NALE LE DE RE M E D SUCCES LEDERE DER LYKKES HVAD ER DET DE KAN? FEM KERNEKOMPETENCER HOS KOMMUNALE LEDERE MED SUCCES PROJEKTGRUPPE: Mette Marie Langenge, HK/Kommunal Stine Hinge, KL Karen Lund, KL Peter Klange, Klange Erhvervspsykologi

Læs mere

Rekruttering i Vesthimmerlands Kommune Et ledelsesværktøj

Rekruttering i Vesthimmerlands Kommune Et ledelsesværktøj Rekruttering i Vesthimmerlands Kommune Et ledelsesværktøj Rekruttering i Vesthimmerlands Kommune - Et ledelsesværktøj Udarbejdet af HR Afdelingen Himmerlandsgade 27 9600 Aars Tlf.: 9966 7940 hr@vesthimmerland.dk

Læs mere

De første 100 dage. som leder af en fusioneret organisation

De første 100 dage. som leder af en fusioneret organisation De første 100 dage som leder af en fusioneret organisation De første 100 dage som leder af en fusioneret organisation 2 DE FØRSTE 100 DAGE Indhold Forord 5 Når fusioner fungerer 6 Fokus på medarbejdere

Læs mere

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Væksthus for Ledelse, 2012 Projektledelse: Magnus Bryde, KL Nicolaj

Læs mere

Ledere der lykkes hvad er det, de kan?

Ledere der lykkes hvad er det, de kan? Ledere der lykkes hvad er det, de kan? Fem kernekompetencer hos kommunale ledere med succes KL og KTO Indhold Hvad er det, de kan? 4 De fem kernekompetencer: 7 1. Relationel forståelse 8 2. Tillidsvækkende

Læs mere

LEDELSE ER (OGSÅ) EN HOLDSPORT

LEDELSE ER (OGSÅ) EN HOLDSPORT LEDELSE ER (OGSÅ) EN HOLDSPORT Fem kendetegn ved velfungerende ledelsesteam i kommuner og regioner 2 Ledelse er (også) en holdsport Fem kendetegn ved velfungerende ledelsesteam i kommuner og regioner Væksthus

Læs mere

De næste ledere En guide til at udvikle ledertalenter i kommuner og regioner

De næste ledere En guide til at udvikle ledertalenter i kommuner og regioner De næste ledere En guide til at udvikle ledertalenter i kommuner og regioner Indhold På sporet af de næste ledere... 3 1. Hvad søger vi efter? Om at definere behovet for talent... 4 2. Hvad vil vi opnå?

Læs mere

Innovation i hverdagen. - Praktiske råd til offentlige ledere, der gerne vil gå nye veje

Innovation i hverdagen. - Praktiske råd til offentlige ledere, der gerne vil gå nye veje Innovation i hverdagen - Praktiske råd til offentlige ledere, der gerne vil gå nye veje Innovation i hverdagen Praktiske råd til offentlige ledere, der gerne vil gå nye veje. Væksthus for Ledelse, Maj

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

Den sundeste ledelse. Hvad kendetegner ledelsen på arbejdspladser i Region Syddanmark med høj trivsel og mange medarbejdere uden sygefravær?

Den sundeste ledelse. Hvad kendetegner ledelsen på arbejdspladser i Region Syddanmark med høj trivsel og mange medarbejdere uden sygefravær? Den sundeste ledelse Hvad kendetegner ledelsen på arbejdspladser i Region Syddanmark med høj trivsel og mange medarbejdere uden sygefravær? Region Syddanmarks indsats for at nedbringe sygefraværet hedder

Læs mere

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter Amtsrådsforeningen Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) De 7små bjerge - gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter De 7 små bjerge 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Intern lederrekruttering

Intern lederrekruttering Intern lederrekruttering Fra kollega til leder Arbejdsmiljø i Metal- og maskinindustrien 1 Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777 1790 København V Web: www.i-bar.dk Medarbejdersekretariet: Vester

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Når læring lykkes. Gode råd om at tilrettelægge kompetenceudvikling i kommunerne

Når læring lykkes. Gode råd om at tilrettelægge kompetenceudvikling i kommunerne Når læring lykkes Gode råd om at tilrettelægge kompetenceudvikling i kommunerne Når læring lykkes Gode råd om at tilrettelægge kompetenceudvikling i kommunerne KL og KTO, juni 2008 Projektgruppe Marlene

Læs mere

Ledere sammen og hver for sig

Ledere sammen og hver for sig Ledere sammen og hver for sig Få mere ud af områdeledelse lederweb.dk 2 Kolofon Ledere sammen og hver for sig Væksthus for Ledelse 2015 Projektledelse Sanne Brønserud Larsen, KL Susanne Hyldborg Jensen,

Læs mere

Skab robuste forandringer. med fokus på trivsel

Skab robuste forandringer. med fokus på trivsel Skab robuste forandringer med fokus på trivsel Indhold Forord... 3 Principper for robuste forandringer... 4 PLANLÆGNINGSFASEN... 5 Vurdér de forventede reaktioner og behov... 6 Overvej graden af kommunikation

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

LEDERNETVÆRK DER VIRKER GODE RÅD TIL TOPLEDERE OG KONSULENTER

LEDERNETVÆRK DER VIRKER GODE RÅD TIL TOPLEDERE OG KONSULENTER LEDERNETVÆRK DER VIRKER GODE RÅD TIL TOPLEDERE OG KONSULENTER PROJEKTLEDERE: Flemming Blønd, KL Jørn Kjølseth Møller, BUPL REDAKTION: Ola Jørgensen, Klartekst Jeanne Wolf, Væksthus for Ledelse PRODUKTION:

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Mangfoldighed på kommunale arbejdspladser

Mangfoldighed på kommunale arbejdspladser Mangfoldighed på kommunale arbejdspladser Når forskelle gør en forskel Mangfoldighed på kommunale arbejdspladser KL og KTO, september 2009 Projektgruppe Astrid Jensen-Kanstrup, KL Rikke Bumbech Frederiksen,

Læs mere

Håndbog i Jobrotationsprojekter

Håndbog i Jobrotationsprojekter 2. udgave Håndbog i Jobrotationsprojekter JOBROTATION - et godt kort på hånden Indholdsfortegnelse Forord...4 Indledning...5 Idéen med jobrotation...6 Kapitel 1: Etableringsfasen...7 1.1 Analyse af kompetenceudviklingsbehov...8

Læs mere

TR-Håndbog i Jobrotationsprojekter. - et godt kort på hånden til dig som tillidsvalgt

TR-Håndbog i Jobrotationsprojekter. - et godt kort på hånden til dig som tillidsvalgt TR-Håndbog i Jobrotationsprojekter JOBROTATION - et godt kort på hånden til dig som tillidsvalgt Indholdsfortegnelse Forord........................................................................................................

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

Inspiration til udvælgelse af ledertalentet. et tillidsfuldt prik

Inspiration til udvælgelse af ledertalentet. et tillidsfuldt prik Inspiration til udvælgelse af ledertalentet et tillidsfuldt prik Indholdsfortegnelse Velkommen... 3 1. Hvorfor ledertalentudvikling hos jer?... 4 2. Hvordan ser jeg dem med lederpotentiale?... 5 3. Hvordan

Læs mere

Kom videre med social kapital

Kom videre med social kapital Kom videre med social kapital Udfordringer, erfaringer og praktiske redskaber Indhold Forord Forord... 3 Ledelse med social kapital... 4 UDFORDRING 1: Stil skarpt på kerneopgaven... 6 Case fra Danske Bank:

Læs mere