Projekt Sund og Klog - et samarbejde mellem Tarup-Davinde I/S og Faaborg Midtfyn Kommune.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projekt Sund og Klog - et samarbejde mellem Tarup-Davinde I/S og Faaborg Midtfyn Kommune."

Transkript

1 Projekt Sund og Klog - et samarbejde mellem Tarup-Davinde I/S og Faaborg Midtfyn Kommune. Projektets grundlæggende ramme Fagsekretariatet Sundhed og Handicap i Faaborg-Midtfyn Kommune og Tarup-Davinde I/S har taget initiativ til at udvikle et motionskoncept i naturen, som retter sig mod forskellige målgrupper med særlige behov for tilpassede aktiviteter. Konceptets grundlæggende idé er at bruge naturen som ramme om et motionstilbud, samtidig med at deltagerne, sammen med ligesindede, får viden om naturen som de møder undervejs. Det er aftalt, at Tarup-Davinde I/S står som den overordnede udbyder at motionstilbuddet. Medarbejdere med tilknytning til Fagsekretariatet Sundhed og Handicap er de primære ansvarlige for rekruttering af deltagere til pilotprojektet. Modelprojektet har udgangspunkt i grundlæggende principper for arbejdet med sundhedsfremme og bygger på en bred tilgang til sundhed. Der afprøves en metode, der kan målrettes forskellige grupper i samfundet. I projektet er det forsøgt at holde fokus på ulighed i sundhed. Begge målgrupper repræsenterer segmenter, som normalt ikke ad egen vej opsøger almindelige sundhedstilbud. Projektet afvikles over tre faser: Fase 1: Pilotprojektet Sund og Klog Fase 2: Evalueringsfase Fase 3: Forankring af pilotprojektet Tarup/Davinde I/S er hovedansvarlig for indholdet i fase 1. Tarup/Davinde I/S og Fagsekretariatet Sundhed og Handicap, Faaborg-Midtfyns Kommune er ansvarlige for fase 2 og 3 som udgør evaluerings- og forankringsprocessen.

2 Det tilsigtes, at pilotprojektet kan forankres og videreføres gennem frivillige patient- eller lokalforeninger, som hovedansvarlige aktører. Tidsramme Fase 1: Det er målet at afvikle aktivitetsforløbene i løbet af maj og juni måned Fase 2: Det er målet at der evalueres løbende gennem fase 1, og at slutevalueringen ligger færdig i løbet af august Fase 3: Det er målet at Patient og idrætsforening kan tilbyde videreførelse af aktiviteterne ved sæsonstart Fase 1 Mål og hensigter Hvad er det overordnede mål og formål med pilotprojektet? Formål projekt A og B: Pilotprojektet skal sikre, at deltagerne får positive bevægelsesoplevelser og gode oplevelser sammen med ligesindede, med naturomgivelserne i Tarup/Davinde området som ramme. Delmål: Deltagerne oplever og udviser øget fysisk aktivitetsniveau på egen hånd. Delmål projekt B: Deltagerne involverer sig i netværks-/motivationsgrupper. Det primære formål for borgerne er, at de får positive bevægelsesoplevelser, som efterfølgende kan motivere dem til at bruge Tarup/Davinde området, eller involvere sig i andre bevægelsesaktiviteter. Projektet fokuserer ikke på, om deltagerne i projekt A og B opnår forbedringer på målbare parametre indenfor sundhedsforskning. Målgruppe Målgruppen består af to segmenter. De er valgt ud fra en stigende efterspørgsel på aktiviteter til målgruppen specielt projekt A: Projekt A: Overvægtige drenge og piger i alderen år, henvist til overvægtsprojektet i Faaborg-Midtfyn Kommune Ka du knuse kilo?. Projekt B: Kvinder med type 2 diabetes i alderen år.

3 Borgere med andre kroniske sygdomme eller medfødte lidelser fx hjertepatienter, udviklingshæmmede eller sindslidende kan ligeledes være mulige grupper til et lignende modelprojekt. Sundhedsproblemet og dets indflydelse på livskvalitet Begge målgrupper oplever fysiske begrænsninger i dagligdagen på grund af betydelig overvægt (BMI over 30 for voksne). Begge grupper er uvante- eller har dårlige erfaringer med bevægelse og er motorisk besværede eller -ubrugte. Ofte vil der være konkurrerende problematikker omkring forhøjet blodtryk, lavt kondital og bevægeapparatet (knæ, hofter, ryg). Der kan ofte ses en tendens til at specielt målgruppe A beskrives som ressourcesvage, socialt udsatte og ofte med problemer omkring selvtillid og selvværd. Overvægt fører ofte til mobning og ensomhed i barndommen og til overvægt og evt. følgesygdomme som voksen. Mere viden om målgrupperne: Deltagerantal Der er endnu ikke truffet beslutning om antallet af deltagere på de respektive hold. Det er dog vigtigt at holdene har en vis størrelse for at skabe dynamik og give mulighed for gennemførelse af forskellige aktiviteter. I projekt A skal der vægtes et deltagerantal der rummer mulighed for, at børnene, ud over at kunne gennemføre aktiviteter, kan knytte bånd til hinanden og styrke deres sociale relationer. I forhold til projekt B er det væsentligt, at gruppen når et antal deltagere, der muliggør, at der kan skabes grobund for dannelse af netværksgrupper.

4 Vejledende antal: Projekt A: personer Projekt B: personer Der skal træffes endelig beslutning om deltagerantal

5 Rekruttering og rekrutteringskanaler Det er aftalt, at Fagsekretariatet Sundhed og Handicap, repræsenteret ved Kirsten Nørgaard Dahl og Susanne Geisler, er hovedansvarlige for rekrutteringen af deltagere til pilotprojektet. Erfaringer fra lignende projekter viser, at det kan være vanskeligt at rekruttere og fastholde deltagerne til at gennemføre forløbet. Det er således afgørende, at der under rekrutteringen af deltagere til pilotprojektet prioriteres, at personerne viser en høj grad af motivation og forandringsparathed, samt at der bliver taget højde for målgruppens mulige barrierer overfor projektet. Derfor er det vigtigt at overveje, hvorledes projektet videreformidles til målgruppen. Det anbefales at rekrutteringen foretages af de personer, som i forvejen står i tæt forbindelse til de mulige deltagere. Disse personer står som velkendte garanter for gode oplevelser og har derfor mulighed for at styrke deltagernes relation til projektet. Målgruppe A Opgørelser fra de lokale skolesundhedsplejeskers viser, at der umiddelbart findes et stort rekrutteringsgrundlag blandt børn i nærmiljøet omkring Tarup/Davinde (Ferritslev, Sdr.Nærå, Årslev). Nøglepersoner omkring børnene, der kan inddrages i rekruttering kunne være: Pædagoger fra fritidstilbud Lærere klasselærer/idrætslærer Sundhedsplejerske Susanne Geisler (FM- Kommune) Målgruppe B Rekruttering af deltagere til målgruppe B Kvinder med diabetes 2 kan med fordel ske gennem den allerede velfungerende lokale motivationsgruppe under Diabetesforeningen. Projektet kan præsenteres på en af gruppens møder og eventuelt med små appetitvækkere i form af lege eller lign.

6 Der skal fremstilles informationsbrochure, til uddeling på motivationsgruppens møder. Der er endvidere mulighed for rekruttering gennem de individuelle livsstilssamtaler med borgere som gennemføres i FM-Kommune og gennem henvisning fra egen læge. Kirsten Nørgaard Dahl (FM-Kommune) har kontakt til motivationsgruppen og gennemfører livsstilssamtaler og er dermed overordnet ansvarlig for at hverve deltagere til målgruppe B. Det er besluttet at prioritere den nordlige del af kommunen, som gerne skulle gøre rekruttering til aktiviteterne lettere. Rekrutteringen foretages umiddelbart inden projektstart, så deltagernes motivation forbliver høj i perioden indtil aktiviteterne sættes i gang. Ved skønnet behov kan der suppleres med annoncering gennem de lokale medier og lignende relevante kanaler, eks. frivilligcenteret og praktiserende læger. Der skal igangsættes rekrutteringstiltag Der skal udarbejdes informationsmateriale Transport Det kan forventes, at områdets placering kan udgøre en barriere for at få deltagerne inkluderet i et kontinuerligt forløb. Som udgangspunkt bør deltagerne derfor rekrutteres primært fra nærområdet så transporten til aktiviteterne bliver så overskuelig som muligt. Der er indtil videre drøftet 2 forskellige transport-muligheder i forhold til børnegruppen. 1. Cykeltoget, der opsamler børnene på de lokale skoler. Transporten foregår da i samlet flok til området og børnene er varmet op vad ankomsten og frie til at bevæge sig til de forskellige lokaliteter. 2. Der går rutebil lige til Naturskolens dør. Børnene kan få udleveret gratis buskort, så de kun skal transportere sig til nærmeste busstoppested. Giver udfordringer når der skal være aktiviteter ved Davinde Sø, Phønix eller på Ibjerget. 3. Opsamling i privat bus på de lokale skoler. Bussen kan frit fragte børnene ud på de respektive lokaliteter. Udfordringer i forhold til økonomi.

7 Der skal afklarende undersøgelser til vedrørende transport hvilke muligheder har vi?

8 Tidspunkt Projektets organisering og tilrettelæggelsen af aktiviteter kan endvidere styrkes med oplysninger der gør det muligt, at tage højde for strukturelle forhold. Derfor er det nødvendigt at undersøge hvornår det er mest optimalt at lægge aktiviteterne altså - hvilken ugedag er mest hensigtsmæssig, hvilket tidspunkt er mest hensigtsmæssigt, hvilke transportmuligheder er mest hensigtsmæssige etc. Et bud kunne være i direkte forlængelse af skoletiden. Her er det nødvendigt at undersøge, hvorvidt det er muligt at finde en dag, hvor børnene tilnærmelsesvist slutter skolen på samme tidspunkt. Det kan eventuelt blive aktuelt at diskutere med de respektive SFO-tilbud, om der er mulighed for assistance derfra til at se efter børnene mens de venter på opsamling. Der skal undersøges og tages beslutning om ugedag og tidspunkt. Økonomi Der udarbejdes et overordnet budget for de aktiviteter som der tilbydes i projektforløbet. Omkostningerne ved projektet andrager sig primært til udgifter til instruktører, uddannelse af instruktører, materialer og evt. transport. De samarbejdende parter bidrager til projektet ved at stille de respektive medarbejdere til rådighed. Det forventes, at der må påregnes deltagerbetaling. Dette bør dog drøftes yderligere med henblik på afklaring af fordele og ulemper. Der skal udarbejdes budget. Succes kriterier Succes kriterierne for pilot projekterne vurderes at være opnået såfremt følgende indfries: Deltagerne har fået positive bevægelsesoplevelser i naturen sammen med ligesindede. Deltagerne har fået positive oplevelser af social karakter sammen med ligesindede. Deltagerne i projekt B har formået at danne motivations- og netværksgrupper. Deltagerne har fået ny viden om og kendskab til naturen i deres lokalområde. Deltagerne er præsenteret for alternativ anvendelse af naturen i deres lokalområde. Deltagerne har øget deres fysiske aktivitetsniveau i forhold til projektets start.

9 Fase 2 Evaluering Ansvarlig: T-D I/S og Fagsekretariatet Sundhed og Handicap i FMK Evalueringen skal vurdere pilotprojektets kvalitet og effekter. Gennem evalueringen synliggøres det ligeledes, hvorvidt pilotprojektet har været i stand til at indfri de opstillede mål og delmål: Formål projekt A og B: At udvikle en model, der kan benyttes til andre målgrupper. Pilotprojektet skal sikre, at deltagerne får positive bevægelsesoplevelser og gode oplevelser sammen med ligesindede, med naturomgivelserne i Tarup/Davinde området som ramme. Delmål: Deltagerne oplever og udviser øget fysisk aktivitetsniveau på egen hånd. Delmål projekt B: Deltagerne involverer sig i netværks-/motivationsgrupper. Resultater, informationer og erfaringer fra evalueringen benyttes til videreudvikling og optimering af projektet, så det kan videreføres af den part, der skal sikre driften efter pilotprojektets afslutning. Der evalueres efter hvert enkelt forløb, ligesom der indsamles data både før og efter projektets start. Det anbefales at der gennemføres en evaluering baseret på kvalitative metoder. På den måde bliver det muligt at indfange og gengive deltagernes personlige oplevelser, som er centrale målepunkter for evalueringen. Evalueringen kan udføres som en kombination af både individbaserede og gruppeinterviews. Evalueringen skal således monitorere parametre så som deltagernes fysiske aktivitetsniveau før og efter (ikke direkte måling af fysiske aktivitetsniveau men mere i form af spørgeskema eller gruppeinterview vedr. oplevelsen af at være fysisk aktiv), oplevelsen af de sociale relationer, netværksdannelse, positive og negative bevægelsesoplevelser, erfaringer gode og dårlige, kendskab til området og helhedsindtryk. Endvidere skal der måles på, hvor mange gange den enkelte har deltaget, samt deltagernes eventuelle barrierer for aktivitet og fremmøde, samt transportforhold. Med henblik på videre forankring i fase 3 er det specielt interessant at skaffe indsigt i de forhold der fortæller noget om, hvad der får deltagerne til at møde op/ ikke at møde op.

10 Det er vigtigt at evalueringen gøres interessant og at der tænkes kreativt i forhold til anvendelse af alternative evalueringsmetoder. Det er hensigten, at relevant materiale fra evalueringen også bruges aktivt i områdets øvrige portaler for markedsføring. Evalueringsparametre i forhold til nationale tiltag overfor målgrupperne er ligeledes en brugbar mulighed. Følgende muligheder er indtil videre drøftet: Brug af video sekvenser Brug af personernes positive udtalelser citater i foldere og på hjemmesiden. Der skal udarbejdes evalueringsmateriale. Der skal tages kontakt til Syddansk Universitet, Institut for Idræt og Biomekanik, med henblik på inspiration og eventuel assistance til evaluering. Fase 3 Forankring Ansvarlig: T-D I/S og FMK Der skal arbejdes aktivt for, at lokale aktører på frivillig basis overtager driften af aktiviteter i området efter pilotprojektets afslutning. De lokale aktører bør tilbydes kvalificeret uddannelse der sikrer, at de fremadrettet er i stand til at varetage aktiviteterne på egen hånd. For projektets overlevelse er det nødvendigt på forhånd at undersøge, hvorvidt ressourcerne blandt frivillige i lokalsamfundet er til stede. Følgende foreninger kan bringes i spil i den forbindelse: Lokalgruppen ved Diabetesforeningen: Big Kids under Adipositas foreningen: Foreningen Opad : DGI-Fyn ved Anne-Grethe Månsson: Lokalforeningerne:

11 SNAP SNIF Rolfsted IF Der skal udarbejdes informationsmateriale til foreningerne og afholdes informations- /interessentmøde. Følgende fagprofessioner ansat i Faaborg Midtfyn Kommune kan involveres: Projekt Ka du knuse kilo? v/ forebyggelsessygeplejerske Susanne Geisler Hjemmesygeplejersker Skoler Sundhedsplejersker Fagsekretariatet Sundhed og Handicap (Diætist og motionsvejleder)

12 Aktiviteter Ved tilrettelæggelsen af aktiviteterne er det centralt at der dels tages højde for deltagernes fysiske forudsætninger og tidligere bevægelseserfaringer. Der bør lægges vægt på, at de aktiviteter der præsenteres, ikke er noget der minder om traditionel Skoleidræt, som ofte vil være forbundet med negative oplevelser for mange af deltagerne. Det betyder dog ikke at der ikke må præsenteres aktiviteter hvor der konkurreres. Konkurrencen er et vigtigt element af idrættens væsen og skal ikke underkendes som motivationsskabende faktor. Aktiviteterne skal sikre succesoplevelser og gerne motivere og inspirere deltagerne til også at bevæge sig på egen hånd. Det er ligeledes afgørende at forløbene har en positiv og åben atmosfære, der understreger, at der er plads til alle, så alle har lyst til at komme igen den efterfølgende gang. Alle deltagere får udleveret en skridttæller, der gerne skulle stimulere den enkeltes motivation for et øget aktivitetsniveau. Der er i tur- og aktivitetsforslagene endnu ikke taget højde for, hvorledes Tarup-Davinde området bruges, samt hvordan naturformidlingen skal indgå. Det anbefales at der lægges vægt på naturformidling af det sjældne, sjove, seje, skøre, skæve, som gør områdets natur unik og som det kan give status at vide. Det er vigtigt at den videre tilrettelæggelse af ture sker i tæt samarbejde med Naturskolens naturvejledere, så deres kompetencer og kendskab til området udnyttes optimalt. Aktiviteterne kan tilrettelægges ud fra følgende temaer: Huskelege/Genkendelseslege/Memory - Kimslege Orientering Stafetter Småspil Vandaktiviteter Grundmotorik kravle/rulle/hæge/svinge Alternative bevægelsesudfordringer eks. Den grønne kælkebakke Gamle lege Kamp og kraftlege Alternativ triatlon Stavgang

13

Små skridt i en rigtig retning. En kvalitativ evaluering af projekt Sorø, sund og stærk med fokus på kommunikation, vidensdeling og forankring

Små skridt i en rigtig retning. En kvalitativ evaluering af projekt Sorø, sund og stærk med fokus på kommunikation, vidensdeling og forankring Små skridt i en rigtig retning En kvalitativ evaluering af projekt Sorø, sund og stærk med fokus på kommunikation, vidensdeling og forankring Anne Liveng & Birgit Land Center for Sundhedsfremmeforskning

Læs mere

Virker det? og i givet fald hvorfor?

Virker det? og i givet fald hvorfor? Virker det? og i givet fald hvorfor? Evaluering af idrætsprojekter for overvægtige børn Annette Michelsen la Cour Virker det? Og i givet fald hvorfor? Evaluering af idrætsprojekter for overvægtige børn

Læs mere

København en by i bevægelse. En sammenfatning af evalueringen SYDDANSK UNIVERSITET INSTITUT FOR IDRÆT OG BIOMEKANIK

København en by i bevægelse. En sammenfatning af evalueringen SYDDANSK UNIVERSITET INSTITUT FOR IDRÆT OG BIOMEKANIK SYDDANSK UNIVERSITET INSTITUT FOR IDRÆT OG BIOMEKANIK København en by i bevægelse En sammenfatning af evalueringen Lise Specht Petersen og Bjarne Ibsen København en by i bevægelse En sammenfatning af evalueringen

Læs mere

SUNDHED LIVSGLÆDE. innovation. krop og leg. samarbejde. kompetente trænere. tilgængelighed bevægelsesglæde BKO. familie og samvær.

SUNDHED LIVSGLÆDE. innovation. krop og leg. samarbejde. kompetente trænere. tilgængelighed bevægelsesglæde BKO. familie og samvær. Idræt for socialt udsatte og idrætssvage grupper SUNDHED LIVSGLÆDE Idræt for børn og unge VENSKABER Faciliteter udvikling og anvendelse Motion på arbejdspladsen inklusion nytænkning livskvalitet selvværd

Læs mere

Bred spillet ud. - en håndbog om samarbejde mellem SFO-pædagoger og foreningsfrivillige

Bred spillet ud. - en håndbog om samarbejde mellem SFO-pædagoger og foreningsfrivillige INTRO... 1 OM BRED SPILLET UD... 3 UDSATTE OG FORENINGSUVANTE BØRN... 5 PÆDAGOGISK IDRÆT... 8 Pædagogiske bagdøre... 9 Legitim perifer deltagelse... 10 Fælles afsæt... 10 SAMARBEJDE MELLEM SFO OG FORENINGER...

Læs mere

Projekt for familier med overvægtige børn

Projekt for familier med overvægtige børn Af Jimmie Gade Nielsen og Jeanette Gerlow Udviklings- og Formidlingscenter for Børn og Unge Evaluering af Projekt for familier med overvægtige børn Udarbejdet af: Jimmie Gade Nielsen og Jeanette Gerlow,

Læs mere

Projekt Skolesport. Mere idræt og bevægelse i krydsfeltet mellem skole, elev, forening og kommune. Charlotte Østergaard

Projekt Skolesport. Mere idræt og bevægelse i krydsfeltet mellem skole, elev, forening og kommune. Charlotte Østergaard Projekt Skolesport Mere idræt og bevægelse i krydsfeltet mellem skole, elev, forening og kommune Charlotte Østergaard projekt_skolesport.indd 1 22-01-2008 10:59:08 Projekt Skolesport Mere idræt og bevægelse

Læs mere

Evalueringsrapport Motion for Livet - et projekt om livsstil, netværk og aktiv forebyggelse for inaktive og sårbare

Evalueringsrapport Motion for Livet - et projekt om livsstil, netværk og aktiv forebyggelse for inaktive og sårbare Evalueringsrapport Motion for Livet - et projekt om livsstil, netværk og aktiv forebyggelse for inaktive og sårbare Pilotprojekt, 2004 Finansieret af Sundhedsstyrelsen, Vestsjælland Amt, Frederiksborg

Læs mere

Midtvejsevaluering Projekt Bydelsmødre

Midtvejsevaluering Projekt Bydelsmødre Midtvejsevaluering Projekt Bydelsmødre 1. Projekt Bydelsmødre, Akacieparken/Bispebjerg, side 2-36 2. Projekt Bydelsmødre, Nørrebro, side 37-72 3. Projekt Bydelsmødre, Sjælør/Kgs. Enghave, side 73-104 4.

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Projektbeskrivelse: ForeningsMentorer i Aarhus

Projektbeskrivelse: ForeningsMentorer i Aarhus Projektbeskrivelse: ForeningsMentorer i Aarhus Formålet med ForeningsMentorer i Aarhus er at hjælpe børn og unge mellem 11-14 år i særligt udsatte positioner ind i foreningslivet. ForeningsMentorer i Aarhus

Læs mere

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger er udarbejdet i juni 2009 Initiativet er finansieret af

Læs mere

Rundt Om Sundt - livsstilskurser til overvægtige SLUTEVALUERING. Maj 2012 Haderslev Kommune

Rundt Om Sundt - livsstilskurser til overvægtige SLUTEVALUERING. Maj 2012 Haderslev Kommune Rundt Om Sundt - livsstilskurser til overvægtige SLUTEVALUERING Maj 2012 Haderslev Kommune Indholdsfortegnelse Forord... 3 Resume... 4 Baggrund, evalueringsspørgsmål, metode og læsevejledning... 5 Baggrund...

Læs mere

Beskæftigelsesstrategi for. seniorer

Beskæftigelsesstrategi for. seniorer Beskæftigelsesstrategi for seniorer Beskæftigelsesstrategi for seniorer Indhold 4 Forord...6 1 Resumé... 8 1.1 Projektets aktiviteter og erfaringer...8 1.2 Projektets anbefalinger...11 2 Projektets formål,

Læs mere

Rådgivningsmodellen En vejledning om støtte til nydiagnosticerede demente og deres pårørende

Rådgivningsmodellen En vejledning om støtte til nydiagnosticerede demente og deres pårørende Om Rådgivningsmodellen en vejledning om støtte til nydiagnos ti cerede demente og familier Denne pjece om Rådgivningsmodellen forklarer trin for trin, hvordan man bruger en målrettet model for støtte til

Læs mere

HVERT BARN SIN CHANCE

HVERT BARN SIN CHANCE Evaluering af projekt HVERT BARN SIN CHANCE Udvikling og afprøvning af gruppeforløb for gravide og nybagte familier i udsatte bydele i Københavns Kommune Evaluering af projekt HVERT BARN SIN CHANCE Udvikling

Læs mere

Oplæg til Handleplan 2008

Oplæg til Handleplan 2008 Oplæg til Handleplan 2008 For handicappolitik i Gentofte Kommune Marts 2008 Handleplanens aktiviteter i overskrifter Inkluderende skole og institutioner Ambassadører for inklusion Strategi for socialpædagogiske

Læs mere

Frederikshavn Kommunes Sundhedspolitik 2008-2012

Frederikshavn Kommunes Sundhedspolitik 2008-2012 Frederikshavn Kommunes Sundhedspolitik 2008-2012 1 Forord Frederikshavn Kommune har den store glæde at præsentere en samlet sundhedspolitik for kommunens borgere og medarbejdere. Sundhedspolitikken skal

Læs mere

Mestring og ADHD kursus for voksne med ADHD

Mestring og ADHD kursus for voksne med ADHD Evalueringsnotat Mestring og ADHD kursus for voksne med ADHD Med det her kursus har jeg kunnet forstå og rumme mig selv jeg har i tusindfold meget større selvværd, det er helt vildt. Jeg har aldrig kunnet

Læs mere

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune 2. udgave Udgivet af: Udarbejdet af: Foto: Grafisk Design: Tryk: Hillerød Kommune 2012 Børn, Skoler og Familier

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

Råd. til rummelighed. Økonomiske og organisatoriske ændringer til øget rummelighed

Råd. til rummelighed. Økonomiske og organisatoriske ændringer til øget rummelighed Råd til rummelighed Økonomiske og organisatoriske ændringer til øget rummelighed Indhold FORORD...03 INDLEDNING...04 STYRINGSMODELLER...07 Institutionsmodellen...07 Distriktsmodellen...17 Pengene følger

Læs mere

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering Projekter støttet af metodeudviklingspuljen Slutevaluering August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Datakilder... 6 2. Virksomme elementer... 9 2.1 Rammerne for indsatsen... 10 2.1.1 En

Læs mere

GUIDE TIL PLANLÆGNING AF KOMMUNALE FOREBYGGELSESINDSATSER

GUIDE TIL PLANLÆGNING AF KOMMUNALE FOREBYGGELSESINDSATSER GUIDE TIL PLANLÆGNING AF KOMMUNALE FOREBYGGELSESINDSATSER 2007 GUIDE TIL PLANLÆGNING AF KOMMUNALE FOREBYGGELSESINDSATSER Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af Marie Brandhøj Wiuff Jakob Hansen Begge fra

Læs mere

Boligsocial helhedsplan for Aldersrogadekvarteret Den Grønne Trekant og Vognvænget 2010-2014

Boligsocial helhedsplan for Aldersrogadekvarteret Den Grønne Trekant og Vognvænget 2010-2014 Boligsocial helhedsplan for Aldersrogadekvarteret Den Grønne Trekant og Vognvænget 2010-2014 Juni 2010 1 Indhold Forord side 4 Indledning side 4 Baggrund side 4 Vision side 5 Indsatsområder side 5 Beskrivelse

Læs mere

Evaluering af projekt Next Job

Evaluering af projekt Next Job Evaluering af projekt Next Job 2002 TMC Vicki Sieling Bo Ertmann 2 Indholdsfortegnelse Forord... 5 Del I: Præsentation af Rapporten... 6 1. Præsentation... 7 1.1 Projektets overordnede målsætninger...

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009. Delrapport for Dagtilbud nr. 704 Vores dagtilbud' Mårslet - Solbjerg

Kvalitetsrapport 2009. Delrapport for Dagtilbud nr. 704 Vores dagtilbud' Mårslet - Solbjerg Kvalitetsrapport Delrapport for Dagtilbud nr. 704 Vores dagtilbud' Mårslet - Solbjerg Indledning...2 Kort om kvalitetsrapporten for...2 Delrapportens indhold og opbygning...2 Oplysninger om effekt...3

Læs mere

BEDRE LIV MED ARTROSE - EN FOLKESYGDOM MED SLAGSIDE SYDDANSK UNIVERSITET. Peter Mindegaard og Søren Thorgaard Skou 2014:14

BEDRE LIV MED ARTROSE - EN FOLKESYGDOM MED SLAGSIDE SYDDANSK UNIVERSITET. Peter Mindegaard og Søren Thorgaard Skou 2014:14 SYDDANSK UNIVERSITET INSTITUT FOR IDRÆT OG BIOMEKANIK BEDRE LIV MED ARTROSE - EN FOLKESYGDOM MED SLAGSIDE Peter Mindegaard og Søren Thorgaard Skou 2014:14 Bedre Liv med Artrose en folkesygdom med slagside

Læs mere

Projekt: Bedre liv med artrose i Hvidovre Kommune

Projekt: Bedre liv med artrose i Hvidovre Kommune Projektbeskrivelser (udkast 7. marts 2013) Projekt: Bedre liv med artrose i Hvidovre Kommune Baggrund Mennesker med ingen eller kort uddannelse udvikler oftere artrose og har sværere ved at tage hånd om

Læs mere