LOKALPLAN NR. 048 A Tillæg 002 til kommuneplan 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOKALPLAN NR. 048 A Tillæg 002 til kommuneplan 2009"

Transkript

1 LOKALPLAN NR. 048 A Tillæg 002 til kommuneplan 2009 Indsigelsesfrist 26. april 2011 NB Dette planforslag offentliggøres samtidig med forslag til lokalplan nr. 048 B. Kun én af de to lokalplaner kan vedtages endeligt. februar 2011

2 Indsigelser og ændringsforslag Lokalplanforslaget blev vedtaget af kommunalbestyrelsen den 24. februar 2011 og sendes i offentlig høring i 8 uger. Planforslaget annonceres i Rytterknægten den 1. marts Fristen for indsigelser eller bemærkninger udløber den 26. april Herefter vil Bornholms kommunalbestyrelse tage endelig stilling til planen. Har du bemærkninger eller ændringsforslag til lokalplanforslaget og forslaget til regionkommuneplantillæg skal de sendes til: Teknik & Miljø Skovløkken Allinge Journalnummer: P

3 INDHOLDSFORTEGNELSE HVAD ER EN LOKALPLAN 3 INDLEDNING REDEGØRELSE 5 Lokalplanens formål og baggrund 5 Forhold til anden planlægning 7 Tilladelser fra andre myndigheder m.v. 8 Lokalplanens retsvirkninger 8 BESTEMMELSER Formål Område- og zonestatus Områdets anvendelse Bebyggelsens omfang og placering Bebyggelsens ydre fremtræden Skilte og reklamer Vej, sti og parkeringsforhold Ubebyggede arealer Tekniske anlæg Betingelser for ibrugtagning Udstykning Vedtagelsespåtegning 13 VEDHÆFTEDE BILAG 14 Bilag 1 Lokalplanområdet beliggenhed 14 Bilag 2 lokalplanområdets afgrænsning Forslag til kommuneplantillæg nr SEPARAT BILAG Ikke-teknisk resumé af VVM-redegørelse og miljøvurdering

4 HVAD ER EN LOKALPLAN HVORNÅR SKAL DER LAVES LOKALPLAN Kommunalbestyrelsen har pligt til at lave en lokalplan, før der kan gives tilladelse til: større udstykninger større byggerier og anlægsarbejder større nedrivninger Kommunalbestyrelsen har ret til at lave en lokalplan, når den finder det formålstjenligt. EN LOKALPLAN BESTÅR AF Redegørelse, hvor baggrunden og formålet med lokalplanen beskrives, og der fortælles om lokalplanens indhold. Planbestemmelser, der er de juridisk bindende bestemmelser for områdets fremtidige anvendelse. Kortbilag, der blandt andet viser området s udstrækning Illustrationsskitse, der viser eksempel på, hvordan bebyggelse og anlæg kan udformes efter planen. Andre bilag, som f.eks. kan være illustrationsskitser eller andet uddybende materiale Nogle lokalplaner er ledsaget af et kommuneplantillæg, når gennemførelse af planen bevirker ændringer i kommuneplanen. LOKALPLANERS INDHOLD OG BETYDNING En lokalplan bestemmer hvordan et område må udvikles En lokalplan er en detaljeret plan, der bestemmer, hvad der kan ske i et afgrænset område. Planen kan indeholde bestemmelser om en lang række forhold om anvendelse og disponering af arealer, om bebyggelsen og om arkitektoniske udformning.. Juridisk bindende for grundejerne Bestemmelserne i en lokalplan er juridisk bindende for den enkelte grundejer. I bestemmelser kan man se hvad der kan, og ikke kan tillades. Lokalplanens redegørelse er derimod ikke bindende for grundejerne. Offentlig høring Et forslag til lokalplan skal i offentlig høring. I offentlighedsperioden får alle mulighed for at kommentere planforslaget før planen vedtages endeligt.. Vedtagelser sker bl.a. på baggrund af de indsigelser der kommer i offentlighedsperioden. Dispensationsmulighed Kommunalbestyrelsen kan dispensere fra bestemmelser i en lokalplan, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Større afvigelser kan kun foretages ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. Planens principper findes i formålsbestemmer og anvendelsesbestemmelser Lokalplaner handler kun om fremtidige ændringer Bestemmelserne i en lokalplan berører alene fremtidige ændringer. Eksisterende lovlige forhold kan fortsætte uanset bestemmelserne i en lokalplan. En lokalplan medfører ikke i sig selv handlepligt for grundejerne, og den udløser heller ikke pligt til at realisere de bebyggelser eller anlæg, der er indeholdt i planen.

5

6 REDEGØRELSE LOKALPLANFORSLAGETS FORMÅL OG BAGGRUND Baggrund Bornholms Regionskommune har i sin energistrategi * formuleret en vision om at gøre øen CO 2 neutral i år 2025 blandt andet via bæredygtig og vedvarende energi. Mere strøm fra vindmøller er et af handlingsforslagene i energistrategien. Målsætningen er at øge den samlede effekt fra møller på og ved Bornholm med 90 MW, fordelt med 15 MW på land og 75 MW til havs. Som et led i virkeliggørelsen af visionen udlægger kommunen med denne lokalplan et ca. 68 ha. stort område ved Tornbygård til opstilling af tre vindmøller på 118 meters højde med en samlet installeret effekt på 6 MW. Området er blandt de mest vindudsatte områder på øen. Den forventede årsproduktion af de tre møller anslås at være på ca MWh. Lokalplanen fastlægger bestemmelser for etablering af vindmøllerne, så der tages hensyn til landbrug, nabobeboelse og landskab. Lovgrundlag Forudgående planlægningsfaser Planlægning for større vindmøller er omfattet af reglerne i cirkulære nr af 22. maj 2009 (vindmøllecirkulæret), der fastlægger en række forhold, der skal varetages af den kommunale planlægning. Kommunen påbegyndte i 2007 en temaplanlægning for vindmøller med en undersøgelse af, hvor på Bornholm det er muligt at placere store vindmøller. Mulighederne viste sig at være begrænsede som følge af: - at afstanden fra en mølle til nærmeste nabobeboelse i følge vindmøllecirkulæret skal være mindst 4 gange møllens totalhøjde. Større møller har typisk en højde på meter. I det bornholmske landskab er der ikke store åbne arealer uden beboelser. - at de statsligt fastlagte beskyttelseszoner, blandt andet strandbyggelinjen, beskyttelsen af fredsskov samt fortidsmindebeskyttelsen, sætter yderligere begrænsninger - at der i kommuneplanen er fastlagt krav om, at møller af landskabelige grunde skal opstilles i grupper med to - fem møller. Enkeltstående møller tillades ikke. Undersøgelsen samt en sideløbende indkaldelse af ideer og * Vejen til et MERE bæredygtigt Bornholm. Bornholms Energistrategi 2025, vedtaget af kommunalbestyrelsen i september

7 REDEGØRELSE forslag fra offentligheden førte til identifikation af fem lokaliteter, som umiddelbart opfyldte ovenstående krav, og hvortil kommunen modtog ansøgninger med projektideer for nye møller. De fem ansøgninger blev i 2009 indledende politisk behandlet. I den forbindelse blev det vurderet, at placering af møller på de tre af lokaliteterne vil få uhensigtsmæssige konsekvenser i forhold til landskabelige og kulturhistoriske værdier. Dette resulterede i, at Teknik- og Miljøudvalget i 2009 besluttede kun at arbejde videre med planlægning for to af projektidéerne beliggende ved henholdsvis Tornbygård mellem Klemensker og Muleby samt ved Krashave nord for Klemensker. Lokalplanområdet Området, som denne lokalplan omfatter, er beliggende umiddelbart øst for Tornbygård på bakkekammen ved Vallemark mellem Muleby og Klemensker. Området omfatter et areal på ca. 68 ha. Lokalplanområdets beliggenhed er vist på bilag 1, og dets afgrænsning er vist på figur 2. Midlertidigt arbejdsareal I anlægsfasen vil der skulle anlægges et midlertidigt arbejdsareal. Arealet skal retableres i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser, når anlægsarbejdet er færdiggjort Miljøvurdering og VVM Lokalplanen samt det tilhørende kommuneplantillæg er omfattet af 3 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Kommunen har vurderet at forslagene til planerne er omfattet af lovens krav om at der skal gennemføres en miljøvurdering. Endvidere er det konkrete vindmølleprojekt omfattet af VVM-pligt, idet møllerne er mere end 80 meter høje. Der er tilvejebragt og offentliggjort en kombineret VVMredegørelse og miljøvurdering, hvori planernes og projektets påvirkning på landskab, miljø, og omgivelser, herunder for naboer og nærområder er visualiseret og vurderet. Et ikke-teknisk resume af VVM-redegørelsen er tilknyttet som separat bilag til denne lokalplan. Den samlede VVM-redegørelse og miljørapport kan ses på kommunens hjemmeside eller fås ved henvendelse til: 6

8 REDEGØRELSE Teknik & Miljø, Skovløkken 4, 3770 Allinge Opstilling af møllerne forudsætter at der er udstedt VVM-tilladelse. I forbindelse med VVM-tilladelsen skal der stilles de vilkår, som er nødvendige for at fjerne eller reducere de væsentlige virkninger på miljøet, som møllerne giver anledning til, og som er påvist i VVMredegørelsen. Alternativt forslag I den samlede VVM-redegørelse og miljørapport, redegøres der for: - et hovedforslag bestående af tre stk. 2 MW vindmøller på 118 meters højde, opstillet i en nord-sydgående linje, som er omfattet af dette forslag til lokalplan nr, 048 A. - et alternativ, bestående af tre stk. 2,3 MW vindmøller på 126,5 meters højde, opstillet i en nordvest-sydøstgående linje, som er omfattert af forslag til lokalplan nr. 048 B. Kun én af de to lokalplaner kan vedtages endeligt FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING Kommuneplanlægning Kommuneplanen har hidtil ikke udlagt lokalplanområdet til vindmøller. Samtidigt med vedtagelse af denne lokalplan vedtages derfor kommuneplantillæg nr. 002 der fastsætter rammerne for lokalplanen. Kommuneplantillægget kan ses sidst i dette hæfte. Landzoneadministration bonusvirkning af lokalplanen Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Lokalplanen erstatter de landzonetilladelser, der er nødvendige for lokalplanens virkeliggørelse, idet lokalplanens beskrivelse af de tilladte vindmøller m.v. opfylder de betingelser, der ville kræves i en landzonetilladelse til det samme projekt jf. lov om planlægning 36, stk. 1, nr. 5. Opstilling af vindmøllerne kræver derfor ikke særskilt landzonetilladelse (tilladelse efter lov om planlægning 35, stk. 1). Det er i lokalplanen bestemt, at arealet skal retableres, når det ikke længere er i brug til vindmølleområde. Ved retablering skal møller og øvrige tekniske anlæg fjernes. Fundamenter skal fjernes ned til 1 meters dybde senest ét år efter at anvendelsen er ophørt. Hvis fjernelse og retablering ikke er sket inden ét år, kan kommunen lade 7

9 REDEGØRELSE arbejdet udføre for grundejerens regning. Det er op til ejeren af den pågældende matrikel, at indgå en privatretslig aftale med bygherren om fjernelse af vindmøllen efter endt drift, f.eks. en bankgarantistillelse, idet loven kun giver kommunen hjemmel til at pålægge ejeren af arealet forpligtelsen. Jordbrugskommissionen Inden for lokalplanområdet er der jordbrugspligt på samtlige matrikelnumre. Opstilling af vindmøllerne forudsætter tilladelse fra jordbrugskommissionen, jævnfør landbrugsloven. Statens Luftfartsvæsen Vindmøller med totalhøjde over 100 meter skal anmeldes til Statens Luftfartsvæsen før opførelsen påbegyndes, jf. lov om luftfart, 67a. Statens Luftfartsvæsen kræver af hensyn til flysikkerhed at vindmøllerne afmærkes med fast rødt lys på minimum 10 candela, svarende til lysstyrken fra en 9 watt glødelampe. TILLADELSER FRA ANDRE MYNDIGHEDER M.V Bornholms Museum I følge museumslovens 27 skal eventuelle fund i forbindelse med jordarbejder straks meldes til rigsantikvaren, der kan beslutte om arbejdet skal indstilles indtil en nærmere undersøgelse er foretaget. Rigsantikvaren kan tillige kræve arbejdet indstillet eller forundersøgelser foretaget. Bornholms Museum har anbefalet, at der foretages en forudgående afgravning, da det er muligt at der vil blive gjort fund af arkæologisk værdi. LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkning Indtil lokalplanen er endeligt vedtaget af kommunalbestyrelsen, må ejendomme, der er omfattet af forslaget ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet i den endelige plan. Efter planlovens 17 gælder et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelse. Eksisterende lovlig anvendelse af ejendommene kan dog fortsætte som hidtil. De midlertidige retsvirkninger gælder fra offentliggørelsen af lokalplanforslaget og til forslaget er endeligt vedtaget, dog højst 1 år fra denne dato. 8

10 REDEGØRELSE Lokalplanens endelige retsvirkning Når kommunalbestyrelsen endeligt har vedtaget og offentliggjort lokalplanen, må ejendomme, der er omfattet af planen i følge 18 i lov om planlægning kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv pligt til etablering af de anlæg med videre, som planen indeholder. Kommunalbestyrelsen kan meddele dispensation fra lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at dispensationen ikke er i strid med principperne i lokalplanen. Mere væsentlige afvigelser fra planen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen. Andre tilstandsservitutter kan eksproprieres, hvis det er af væsentlig betydning for at planen kan virkeliggøres. 9

11 BESTEMMELSER Med hjemmel i planloven, lov nr. 388 af 6. juni 1991, jf. lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009, fastsættes hermed følgende bestemmelser: 1. Formål Lokalplanens formål er - at fastlægge lokalplanområdets anvendelse til opstilling af vindmøller - at sikre, at der opstilles ensartede vindmøller indenfor området - at sikre at vindmøllerne opstilles med samme indbyrdes afstand mellem møllerne, således at de opleves som et klart afgrænset teknisk anlæg i landskabet - at minimere genevirkningerne af anlægget ved nabobeboelse og omgivelser - at fastlægge adgangsvej til området - at jordbrugets interesser tilgodeses mest muligt - at erstatte de landzonetilladelser, der er nødvendige for lokalplanens virkeliggørelse 2. Område- og zonestatus 2.1. Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 2 og omfatter del af matr. nr. 34 a Nyker samt del af matr. nr. 89 a Klemensker 2.2. Lokalplanområdet er beliggende i landzone og omfatter et samlet areal på ca. 68 ha. 3. Områdets anvendelse 3.1. Området udlægges til vindmøller 3.2. Lokalplanområdet kan anvendes til opstilling af tre vindmøller med tilhørende arbejdsarealer og tilkørselsveje Ophører brugen af vindmøllerne skal vindmøllerne, inkl. fundamenterne ned til 1 meters dybde under terræn og tekniske installationer, fjernes inden ét år efter driften er ophørt. Arealerne skal retableres til landbrugsmæssig drift. Dette skal ske uden udgift for det offentlige. Hvis fjernelse og retablering ikke er sket inden ét år, kan kommunen lade arbejdet udføre for grundejerens regning Arealer, der ikke anvendes til det i 3.2 nævnte, må kun anvendes til landbrugsdrift eller henligge som natur. 10

12 BESTEMMELSER 4. Bebyggelsens omfang og placering 4.1 Der må opføres tre vindmøller i lokalplanområdet. Vindmøllerne skal opføres samlet. Møllerne skal placeres i princippet som vist på kortbilag 3. Vindmøllernes vinger må ikke have overslag udenfor lokalplanområdet. 4.2 Vindmøllerne skal placeres med tilnærmelsesvis lige stor afstand. Der må maksimalt være en variation på 5 %. 4.3 De tre møllers nav skal være placeret, så der tilnærmelsesvis kan trækkes en ret linje gennem de tre møllenav. 4.4 Vindmøllernes totalhøjde skal være mellem 115 og 120 m. Totalhøjden måles fra overkant af fundament til vingespids, når spidsen er højst over terræn. 4.5 Vindmøllerne må kun opføres med samme navhøjde og samme rotorvingediameter. Rotordiameteren må maks. være 80 m. 4.6 Uanset bestemmelser i medfør af byggeloven om bebyggelseshøjde i forhold til afstand til vej, naboskel, sti og anden bebyggelse må vindmøllerne opføres med den højde, der er anført i Herudover tillades alene bebyggelse i form af en kombineret teknik-/servicekabine med en maksimal størrelse på 20 m 2 og en maksimal højde på 2,5 meter. 5. Bebyggelsens ydre fremtræden 5.1. Der må kun opføres vindmøller med en ensartet ydre fremtræden og med samme mastetype, omdrejningsretning og -hastighed, således at vindmøllerne fremtræder som en helhed Vindmøllernes rotorer skal have en omdrejningsretning der, set fra rotorens forside, svarer til urets retning Vindmølletårnene må kun opføres som koniske, lukkede rørtårne uden markerede indsnævringer Vindmøllerne skal fremstå med den samme lysegrå farve. Af hensyn til flysikkerheden må farven ikke være mørkere end RAL Vingerne skal være antirefleksbehandlede, svarende til et maksimalt glanstal på Af hensyn til flysikkerheden skal hver mølle afmærkes med 11

13 BESTEMMELSER rød lavintensiv belysning (minimum 10 candela) døgnet rundt. For at opnå 360 graders dækning skal der påsættes to lamper øverst på møllehatten. Lyset skal afskærmes under vandret. Anden belysning af møllerne er ikke tilladt Bygningen beskrevet under bestemmelse 4.7 skal fremstå i afdæmpet, mørk farve, placeres syd for den sydligste af de tre møller samt omkranses af uklippede løvfældende buske i samme højde som byggeriet. 6. Skilte og reklamer 6.1 Der må ikke reklameres med firmanavne, logo eller lignende 7. Veje, stier og servicepladser 7.1 Der må anlægges en op til 6 meter bred adgangsvej fra Tornbyvej til møllerne 7.2 Ved hver mølle må anlægges en kran-/ service- /vendeplads på max. 800 m Adgangsvejen og pladserne må kun belægges med grus, skærver, armeret græs eller lignende. 8. Ubebyggede arealer 8.1 Bortset fra arealerne nævnt i bestemmelse 7.1 og 7.2 skal ubebyggede arealer i videst muligt omfang bruges til landbrugsformål. 8.2 Ubebyggede arealer, der ikke anvendes til landbrugsformål, skal gives et ordentligt udseende ved tilsåning, belægning, beplantning eller henligge som naturareal. 8.3 Der må ikke etableres permanent belysning af veje eller pladser. 8.4 Der må ikke etableres hegn. 8.5 Terrænreguleringer på mere end +/- 0,50 m i forbindelse med opførelse af vindmøller må ikke finde sted. 8.6 Terrænreguleringer skal udføres med bløde overgange, og således at de fremtræder som en naturlig del af landskabet. 12

14 BESTEMMELSER 9. Tekniske anlæg 9.1 Alle ledningsanlæg skal udføres som jordledninger. 10. Betingelser for at ny bebyggelse må tages i brug 10.1 Før nye vindmøller tages i brug, skal området være ryddet for byggeaffald, og med tilsåning eller belægning være givet et ordentligt udseende, jf. bestemmelse nr. 7.3 og nr Udstykning 11.1 Hver vindmølle kan udstykkes i en selvstændig parcel. Hver parcel skal have et grundareal svarende til minimum møllens fundament, og maksimum vindmøllens roterareal 11.2 Det er en betingelse for tilladelsen til udstykning, at der på ejendommen tinglyses deklaration med Bornholms Regionskommune som påtaleberettiget om, at ejendommen skal sammenlægges med den landsbrugsejendom, hvorfra den er udstykket, senest 1 år efter, at vindmøllen er nedtaget eller ophørt med at producere strøm til elnettet. Ligeledes betinges det, at det tinglyses, at møllevingerne må overstryge naboejendommen. Udgiften ved tinglysningen afholdes af ansøger. 12. Vedtagelsespåtegning Lokalplanforslaget er vedtaget af kommunalbestyrelsen 24. februar 2011 Winni Grosbøll Borgmester Jørgen Dreyer Områdechef for Teknik & Forsyning 13

15 KORTBILAG 1 Lokalplanområdets beliggenhed kilometers 14

16 KORTBILAG 2 Lokalplanområdets afgrænsning meters

17 KOMMUNEPLANTILLÆG Forslag til tillæg nr. 002 til kommuneplan 2009 for Bornholm Formål Kommuneplantillægget har til formål at skabe overensstemmelse mellem kommuneplan 2009 og lokalplan nr. 048 A / 048 B Rammer for lokalplanlægningen, rammeområde 000.V.12 Område En del af matr. 34 a Nyker og en del af 89 a Klemensker udlægges som vindmølleområde. Arealet er vist på kortbilaget på næste side Områdets anvendelse Rammeområde 000.V.12 udlægges som vindmølleområde Bebyggelsesregulering Max. møllehøjde 130 meter, min. møllehøjde 115 meter Møllerne i området skal opføres som en gruppe med 3 ens møller. For at sikre et harmonisk udseende af nye møller må vingediameter ikke afvige fra tårnhøjden med mere end 25 %. Møllerne skal have ens udseende, størrelse og omdrejningsretning og være opstillet på en ret linje. Det skal desuden tilstræbes, at møllerne også højdemæssigt står på ret linje gennem møllenav. Afstanden mellem møller skal principielt være ens, men kan af hensyn til vejanlæg, el-anlæg m.m. afvige nogle få meter. Retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal virke for kommuneplanens gennemførelse, herunder udøvelse af beføjelser i medfør af lovgivningen. Kommunalbestyrelsen kan modsætte sig opførelse af bebyggelse eller ændret anvendelse af eksisterende bebyggelse og ubebyggede arealer, hvis det er i strid med rammebestemmelserne for området. Er der en lokalplan for området eller er området udlagt til offentlige formål, kan Kommunalbestyrelsen dog ikke ned nedlægge et sådant forbud. Vedtagelsespåtegning Således vedtaget af kommunalbestyrelsen den 24. februar 2011 Winni Grosbøll Borgmester Jørgen Dreyer Områdechef for Teknik & Forsyning 16

18 KORTBILAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG 17

19 Vindmøller ved Tornbygård VVM-redegørelse og miljørapport Januar 2011

20 Forord Bornholms Regionskommune har en vision om at gøre øen CO 2 neutral i 2025 via bæredygtig og vedvarende energi. Et skridt på vejen er udarbejdelsen af en energistrategi, hvor målet er at opnå størst mulig selvforsyningsgrad med vedvarende energi i Mere strøm fra vindmøller er et af handlingsforslagene i Energistrategien. Målsætningen er, at den installerede vindmølleffekt på og ved Bornholm øges med 90 MW, fordelt med 15 MW på land og 75 MW til havs inden år Bornholms Regionskommune, VVM-proces og miljøvurdering Dette hæfte giver en vurdering af miljøkonsekvenserne ved at opsætte tre vindmøller med en totalhøde op til 126,3 meter ved Tornbygård mellem Klemensker og Muleby. For vindmøller med totalhøjde over 80 meter skal der udarbejdes en VVM-redegørelse. VVM er et begreb for - og en forkortelse af - Vurdering af Virkning på Miljøet. VVM-redegørelsen er udvidet, så den endvidere udgør en miljørapport, der opfylder lovgivningen om miljøvurdering af planer og programmer. VVM-redegørelsen udarbejdes som et tillæg til Kommuneplan 2009, som forventes endeligt vedtaget i januar På den måde sikres det, at offentligheden får mulighed for indflydelse. Planprocessen for projektet startede med en første offentlig høring, hvor der blev indkaldt ideer og forslag til hvilke forhold, der bør undersøges nærmere i den videre planlægning. Høringen kaldes også for debatfasen. Debatfasen blev afholdt i starten af Bornholms Regionskommune 2010a. I debatfasen indkom der idéer og forslag, som er indgået i udarbejdelsen af plandokumenterne, herunder denne VVM-rapport. Det drejer sig primært om forslag til visualiseringspunkter samt krav om undersøgelse af konflikter med teleoperatører. 2

21 Indhold 1 Indledning 1.1 Projektforslag Fokusområder Rapportens opbygning Lovgivning 6 2 Ikke teknisk resumé 2.1 Indledning Hovedkonklusioner Anlæg Landskabelige forhold Miljøkonsekvenser for naboer Øvrige miljøkonsekvenser Andre forhold Sundhed og overvågning 17 3 Beskrivelse af anlægget 3.1 Anlægget Aktiviteter i anlægsfasen Aktiviteter i driftsfasen Sikkerhedsforhold Retablering efter endt drift 21 4 Landskabelige forhold 4.1 Indledning Naturprægede landskabselementer Kulturlandskabet og rekreative forhold Fremtidige forhold 29 Visualiseringer i nærzone 35 Visualiseringer i mellemzone 77 Visualiseringer i fjernzone Vurdering af konsekvenser for landskab og kulturmiljø Konklusion, påvirkning af landskab og kulturmiljø Miljøkonsekvenser ved naboer 5.1 Visuel påvirkning 110 Visualiseringer ved naboboliger Støjpåvirkning Skyggekast Samlet vurdering af naboforhold Øvrige miljøkonsekvenser 6.1 Luftforurening Geologi og grundvand Naturbeskyttelse Ressourcer, affald og andre miljømæssige forhold Vurdering af øvrige miljøkonsekvenser Andre forhold alternativet Udtaget areal af landbrugsdrift Tekniske forhold Sundhed og overvågning 8.1 Påvirkning af sundheden Socioøkonomiske forhold Manglende viden Overvågning Henvisninger 9.1 Oversigt over figurer, kort, tabeller og tekstbokse Anvendte forkortelser og begreber Referenceliste Lovgivning og yderligere litteratur 152 3

22 1 Indledning Bornholms Regionskommune har modtaget ansøgning om tilladelse til at opføre tre vindmøller ved Tornbygård mellem Klemensker og Muleby. Da projektet omfatter vindmøller med en totalhøjde på mere end 80 meter, er der krav om udarbejdelse af en vurdering af virkning på miljøet, en såkaldt VVMredegørelse. BEK nr af 15/12/2010 Projektet har været i offentlig debatfase fra den 27. januar til den 26. februar 2010 og blev annonceret i Rytterknægten, samt på kommunens hjemmeside den 2. februar Bornholms Regionskommune, 2010 b. Bornholms Regionskommune har vurderet i alt fem forslag til vindmølleprojekter på øen, og placeringen af tre møller ved Tornbygård mellem Klemensker og Muleby er vurderet som et af de bedst egnede. Bornholms Regionskommune, 2010 c. 1.1 Projektforslag Forslag og alternativer Opstilling af vindmøller har en væsentlig indflydelse på omgivelserne, og et bæredygtigt projekt tager således ikke alene hensyn til udnyttelsen af vindressourcen, men også til naboer, natur, landskab, kulturhistoriske værdier og landbrugsmæssige interesser. CIR1H nr af 22/05/2009 For at vælge det projekt, som tager bedst mulige hensyn, er der i projektfasen arbejdet med et hovedforslag og et alternativt forslag til møllevalg og opstillingsmønster. Hovedforslag I hovedforslaget opstilles tre vindmøller i en række nord syd på bakkekammen ved Vallemark mellem Muleby og Klemensker. Mølletypen har en totalhøjde på 118 meter, som fremkommer ved en navhøjde på 78 meter kombineret med en rotordiameter på 80 meter. Forholdet mellem navhøjde og rotordiameter vil være 1:1,03. Møllerne vil tilsammen have en effekt på 6,0 MW. De tre møller placeres på en ret linje med indbyrdes afstand på ca. 240 meter. Møllerne står langs højderyggen, 69 meter over havet. Kort 1.1 Vindmøllernes placering Projektområde Alternativ I alternativet opstilles tre vindmøller ved Tornbygård i en række nordvest sydøst på skrå af bakkekammen ved Vallemark mellem Muleby og Klemensker. Mølletypen har en totalhøjde på 126,3 meter, som fremkommer ved en navhøjde på 80 meter kombineret med en rotordiameter på 92,6 meter. Forholdet mellem navhøjde og rotordiameter vil være 1:1,16. Møllerne vil tilsammen have en effekt på 6,9 MW. De tre møller placeres på en ret lilje, med en indbyrdes afstand på 250 m. Møllernes placering følger terrænet, og kommer til at stå fra 60 til 67,5 meter over havets overflade. Andre alternativer Det har været foreslået at placere en af møllerne nord for Tornbyvej, men dette alternativ indgår ikke i denne VVM. Der er derudover beregnet på flere forskellige mølletyper for at opnå den bedste udnyttelse af vindressourcen, under størst mulige hensyn til omgivelserne. Hovedforslaget og alternativet har vist sig at være de bedste forslag, og således behandler denne rapport ikke andre muligheder. 0-alternativet Ved 0-alternativet vil vindmøllerne ikke blive opført. 0-alternativet er nærmere omtalt i kapitel Fokusområder Landskabsoplevelsen Projektområdet ligger i et robust landbrugslandskab med tekniske elementer og klart definerede grænser. Møllerne skulle gerne fungere som en bagvæg i landskabsrummet, når det opleves fra landevejen mellem Rønne og Hasle, og ikke opleves så store, at de nedtoner områdets eksisterende skala. Oplevelse fra de nærmeste byer I projektområdets nærzone ligger fire mindre byer, hvorfra de nye møller kan have en væsentlig betydning for oplevelsen af det åbne land. Det drejer sig om Hasle, Klemensker, Nyker og Muleby. Færdselsårer Opstilling af møller i tilknytning til eksisterende infrastruktur må ikke ske på en måde, så møllerne visuelt vil være forstyrrende og distraherende for trafikanter. 4

23 Den visuelle oplevelse af møllerne fra landevejene mellem byerne i projektområdets nærzone vil blive beskrevet. Visuel påvirkning af kulturlandskabet Inden for en afstand af 4,5 km ligger kirkerne i Klemensker, Nyker og Hasle, hvor den nærmeste er Ny Kirke i Nyker i afstanden 2,3 km til nærmeste vindmølle. Rapporten skal vurdere, hvorledes vindmøllerne påvirker oplevelsen af kirkerne i kulturlandskabet. Endvidere skal rapporten vurdere, hvorledes udsynet fra kirkegårdene bliver påvirket. Visuel samspil med andre vindmøller Lovgivningen kræver, at rapporten vurderer det visuelle samspil med eksisterende vindmøller inden for en afstand af 28 gange møllehøjde. Rapporten vurderer derfor, hvorledes de nye vindmøller bliver oplevet sammen med eksisterende vindmøller inden for denne afstand. Figur 1.1 Vindmøllestørrelser set i relation til andre lokale elementer 126,3 m 118 m 90 m 25 m Menneske Landsbykirke Silo ved Tornbygård 25 m 60 m rotor og 60 m nav. 1,3 MW. Eksisterende møller nord for Hasle Vindmøllernes design Harmoniforholdet mellem rotor og tårnhøjde overholder i både hovedforslag og alternativ Bornholms Regionskommunes retningslinjer, som foreskriver, at forholdet ikke må afvige med mere end 25 procent. Støj og skyggekast ved naboboliger Inden for en afstand af en kilometer fra de nye vindmøller ligger der 27 beboelser i det åbne land, hvoraf den ene er mølleejers. Rapporten skal vurdere, hvordan primært de 26 nabobeboelser i det åbne land bliver påvirket visuelt af vindmøllerne samt af støj og skyggekast fra vindmøllerne. Rekreative interesser De rekreative interesser i projektområdets konsekvenszone er især knyttet til cykel- og vandreture på de omkringliggende veje samt til udsigtspunkter. Rapporten vil vurdere vindmøllernes påvirkning. Påvirkning af klima, geologi, beskyttet natur og miljø 80 m rotor og 78 m nav. 2,0 MW. Hovedforslag 93 m rotor og 80 m nav. 2,3 MW. Alternativ Rapporten vil vurdere vindmølleprojektets påvirkning af klimaet ved at mindske udledningen af CO 2. Rapporten vil desuden vurdere projektets påvirkning af områdets geologi. Rapporten skal vurdere, hvordan mølleprojektet vil påvirke dyre- og planteliv, herunder specielt fuglelivet og en række smådyr i henhold til EUs Habitatdirektiv artikel 12, bilag IV. Det drejer sig om småflagermus, birkemus, odder, markfirben med flere. Ligeledes skal rapporten vurdere mølleprojektets betydning for drikkevandsinteresserne, og rapporten vil berøre affaldsforholdene ved energiproduktionen. 1.3 Rapportens opbygning Denne VVM-redegørelse og miljørapport er opdelt i ni kapitler: Første kapitel, Indledning, redegør for valg af projektforslag samt for fokusområder, lov- og planlægningsmæssige forhold. Andet kapitel, Ikke-teknisk resumé, er et resumé uden tekniske detaljer af både VVM-redegørelsen og miljørapporten. Det ikke-tekniske resumé kan ligeledes læses i forslaget til lokalplanen for vindmøllerne ved Tornbygård. Tredje kapitel, Beskrivelse af anlægget, redegør nærmere for projektet og for de aktiviteter, der er forbundet med anlægs- og driftsfasen, og med en senere nedtagning af møllerne. Fjerde kapitel, Landskabelige forhold, beskriver, analyserer og vurderer landskabet og vindmøllernes påvirkning af dette. Analysen anvender blandt andet visualiseringer af møllerne i landskabet. Femte kapitel, Miljøkonsekvenser ved naboer, analyserer konsekvenserne ved naboboligerne i form af visuel påvirkning, støj og skyggekast. Sjette kapitel, Øvrige miljøkonsekvenser, redegør for påvirkning af luft, grundvand, flora og fauna, geologi samt forbrug af ressourcer. Syvende kapitel, Andre forhold, redegør for 0-alternativet, ledningsanlæg og telesignaler samt socioøkonomiske konsekvenser af projektet. Ottende kapitel, Sundhed og overvågning, redegør for, hvorledes projektet påvirker helbredet, og hvorle- 5

24 6 Det planlagte vindmølleområde ved Tornbygård ligger tre fire kilometer øst for EF-Habitatområde nr. H211- Hvideodde Rev, og seks kilometer vest for EF-Habitatområde nr. 162, Almindingen, Ølene og Paradisbakkerne. Sidstnævnte er ligeledes udpeget som fuglebeskyttelsesområde nr. 80. Se kort 1.2 Internationale beskyttelsesinteresser. VVM-redegørelsen og miljørapporten skal redegøre for, om de beskyttede arter bliver påvirket af vindmølleanlægget. Lovbekendtgørelse nr. 933 af 24. september 2009, om naturbeskyttelse, bedre kendt som Naturbeskyttelsesloven, har til formål at værne om landets natur og miljø, så samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt grundlag, i respekt for menneskets livsvilkår og for bevarelse af dyre- og plantelivet. Loven regulerer i sine paragraffer betingelser for en lang række naturtyper og naturområder. Der er enkelte, mindre områder i nærheden af projektområdet, som er beskyttet efter 3 i Naturbeskyttelsesloven. Redegødes det sikres, at miljøkrav til møllerne bliver opfyldt i anlægs-, drifts- og nedtagningsfasen. Niende kapitel, Henvisninger, indeholder en oversigt over figurer, kort og tabeller, en oversigt over anvendte forkortelser og begreber, en referenceliste og henvisning til yderligere litteratur. 1.4 Lovgivning En række love, bekendtgørelser og overordnede planer kan have indflydelse på, hvor det bliver tilladt at opstille vindmøller. Dette afsnit gennemgår de, der specifikt berører projektet ved Tornbygård, og afsnittet redegør for, hvordan projektet forholder sig til dem. Vindmøllecirkulæret I 1999 udsendte Miljø- og Energiministeriet Cirkulære om planlægning for og landzonetilladelse til opstilling af vindmøller. Cirkulæret blev kendt som vindmøllecirkulæret. Cirkulæret er blevet afløst af Cirkulære nr af 22. maj 2009 som konsekvens af strukturreformen og de store vindmøller, der er aktuelle i dag. Vindmøllecirkulæret pålægger kommunerne at tage omfattende hensyn ikke alene til muligheden for at udnytte vindressourcen, men også til nabobeboelse, natur, landskab, kulturhistoriske værdier og jordbrugsmæssige interesser. Ifølge cirkulæret kan der kun opstilles vindmøller på arealer, der er specifikt udpegede til formålet i en kommuneplan. Vindmøllecirkulæret fastsætter en række krav til kvaliteten af vindmølleplanlægningen i relation til omgivelserne. Blandt andet, at vindmøller ikke må opstilles nærmere nabobeboelse end fire gange møllens totalhøjde. Ved møllens totalhøjde forstås højden målt til vingespids, når denne er højest over terræn. Vindmøllecirkulæret indeholder endvidere bestemmelser og vejledninger for blandt andet størrelsesforholdet mellem rotordiameter og navhøjde samt afstanden mellem vindmøllegrupper. I vejledningen er det tilrådet, at vindmøllens harmoniforhold vurderes i hvert projekt ud fra de lokale forhold. Som udgangspunkt vil et forhold på mellem 1:1,1 og 1:1,35 mellem navhøjden og rotordiameteren give den mest harmoniske vindmølle. Endvidere er der fastlagt et krav om, at samspillet med eksisterende vindmøller, der står med en afstand mindre end 28 gange totalhøjden skal vurderes, så det sikres, at det samlede udtryk ikke er visuelt betænkeligt. På Bornholm er der i dag vedtaget lokalplaner for i alt ni vindmølleområder. Rapporten vil vurdere samspillet mellem de nye vindmøller og møllegrupper på den vestlige del af Bornholm. Se Tabel 4.1. Vindmøllestøjbekendtgørelsen Støjbelastningen fra vindmøller er reguleret i Bekendtgørelse nr af 14. december Bekendtgørelse om støj fra vindmøller. Her kaldet Vindmøllestøjbekendtgørelsen. Nabobeboelse i det åbne land Ifølge Vindmøllestøjbekendtgørelsen må støjbelastningen fra vindmøller ikke overstige følgende grænseværdier i det mest støjbelastede punkt ved udendørs opholdsareal: 44 db(a), ved en vindstyrke på 8 m/s. 42 db(a) ved en vindstyrke på 6 m/s. Det mest støjbelastede punkt kan ligge op til 15 meter fra boligen. Vindmølleejernes private bolig regnes i denne forbindelse ikke som nabobeboelse, og grænseværdierne kan således overskrides til Tornbygård, jævnfør vindmøllebekendtgørelsens 3, stk. 2, ad 1. Støjfølsomme arealer Støjfølsomme arealer er områder, der i kommuneplanlægningen er udlagt til boliger, institutioner, sommerhuse, kolonihaver eller som rekreative områder og områder, der anvendes til støjfølsom anvendelse. I sådanne områder må der i det mest støjbelastede punkt maksimalt være en støjbelastning fra vindmøller på: 39 db(a) ved en vindstyrke på 8 m/s. 37 db(a) ved en vindstyrke på 6 m/s. Til sammenligning vil den naturlige baggrundsstøj, der er forårsaget af vindstøj i bevoksning ved boliger, normalt ligge på db(a) ved vindstyrker på 8 m/s, der svarer til jævn til frisk vind. Generelt Når man ønsker at opføre vindmøller, skal man indsende en anmeldelse til kommunen. Anmeldelsen skal blandt andet indeholde en rapport med godkendte målinger af støjudsendelsen fra et eller flere eksemplarer af den anmeldte vindmølletype. På baggrund af støjen i rapporten skal der foreligge en beregning af støjen ved nabobeboelser til det ansøgte projekt. For prototyper skal der foreligge målinger, der kan sandsynliggøre, at møllen vil kunne overholde støjgrænserne. Kommunen kan kræve, at der bliver foretaget en støjmåling efter idriftsættelse af vindmøllerne for at sikre, at lovens krav bliver overholdt. Målingen vil skulle foretages ved vindhastighederne 5,5 6,5 m/s og 7,5 8,5 m/s ved den mest udsatte nabo. Naturbeskyttelsesloven

25 relsen skal vurdere projektets indvirkning på disse områder og beskrive eventuelle afværgeforanstaltninger. Endvidere beskytter loven i 18 fredede kulturminder med beskyttelseslinjer. For gravhøje drejer det sig om en 100 m beskyttelseslinje for tilstandsændringer. Umiddelbart nord for projektområdet ligger flere gravhøje, som er omgivet med beskyttelseslinje. Desuden undersøger redegørelsen vindmøllernes betydning for en række smådyr i henhold til EF-Habitatdirektivets artikel 12, bilag IV. Det drejer sig om småflagermus, birkemus, odder, markfirben med flere. Planloven og VVM-bekendtgørelsen Lovbekendtgørelse nr 937 af 24. september 2009, Bekendtgørelse af lov om planlægning, hedder populært Planloven. Vurdering af virkning på miljøet Anlæg, der må antages at påvirke miljøet væsentligt, må ifølge planloven ikke påbegyndes, før der er tilvejebragt retningslinjer i kommuneplanen om beliggenheden og udformningen af anlægget med tilhørende VVM-redegørelse. Samtidig er det fastsat i Bekendtgørelse nr af 15. december 2010 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet, VVM, i medfør af lov om planlægning, at der ved planlægning for vindmøller med en totalhøjde over 80 m eller for mere end tre vindmøller i en gruppe skal udarbejdes en redegørelse, der indeholder en vurdering af projektets virkning på miljøet, en såkaldt VVM-redegørelse. VVM-redegørelsen belyser projektets væsentlige miljømæssige konsekvenser og mulige gener for mennesker, natur og landskab, og har det dobbelte formål at give offentligheden mulighed for at vurdere det konkrete projekt samt forbedre kommunalbestyrelsens beslutningsgrundlag, før den tager endelig stilling til projektet. VVM-bekendtgørelsens 7 fastlægger, at VVM-redegørelsen på passende måde skal påvise, beskrive og vurdere vindmølleprojektets direkte og indirekte virkninger på mennesker, fauna og flora, jordbund, vand, luft, klima og landskab, materielle goder og kulturarv samt samspillet mellem disse faktorer. VVM-redegørelsen sikrer således en detaljeret vurdering af vindmølleprojektet og dets omgivende miljø, både på kort og lang sigt. Ikke blot hovedprojektets konsekvenser, men også væsentlige alternativers konsekvenser, skal undersøges og beskrives på det foreliggende grundlag. Herunder skal VVM-redegørelsen belyse et 0-alternativ, som er konsekvensen af, at projektet ikke gennemføres, eller med andre ord, at de eksisterende forhold fortsætter. Det er ligeledes et krav, at de foranstaltninger, der tænkes anvendt med henblik på at undgå, nedbringe og om muligt neutralisere de skadelige virkninger på miljøet, bliver beskrevet i VVM-redegørelsen. Lov om miljøvurdering Kort 1.2 Internationale beskyttelsesinteresser N 2,5 kilometer Habitatsområde Projektområde Den kommunale planlægning for vindmøllerne skal i henhold til Lovbekendtgørelse nr. 936 af 24. september 2009, Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer, være vurderet i en miljørapport. I henhold til loven har der været foretaget en høring af berørte myndigheder, hvor blandt andre Statens Luftfartsvæsen er blevet hørt. Statens Luftfartsvæsens krav om, at møllerne ved Tornbygård skal markeres med et konstant lysende, lavintensivt, rødt lys, behandler VVM-rapporten i afsnit 7. For at være fyldestgørende skal miljørapporten behandle sundhed og overvågning af miljøkravene foruden de emner, som VVM-redegørelsen indeholder en vurdering af. Dette hæfte udgør både en VVM-redegørelse og en miljørapport. Kommuneplanlægning Planlægning i det åbne land og herunder vindmølleplanlægningen for vindmøller med totalhøjde under 150 meter er overgået til kommunerne med strukturreformen, der nedlagde amterne. Bornholms Regionskommune udarbejder en lokalplan samt et kommuneplantillæg med blandt andet krav til opstilling og udlægning af støjkonsekvensområde. Til planerne skal der udarbejdes en miljørapport, og for projektet en VVM-redegørelse. I den gældende Regionskommuneplan Bornholm 2005, er målsætningen på vindmølleområdet at øge vindmøllekapaciteten i begrænset omfang, primært ved 7

26 at erstatte eksisterende, ældre møller med færre, større møller. De udlagte vindmølleområder var på tidspunktet for udarbejdelsen af kommuneplanen allerede fuldt udnyttede, og der er ikke blevet udpeget nye områder. Fremtidige ansøgninger vil blive vurderet i forhold til andre interesser, og der vil blive udarbejdet tillæg til regionkommuneplanen. Bornholms Regionskommune, 2006 I forslaget til kommuneplan 2009 er målsætningen på vindmølleområdet gennem planlægning at støtte en udbygning af den bornholmske vindkraft. Planlægningen skal ske under størst mulig hensyntagen til natur- og, miljøinteresser. Bornholms Regionskommune, 2010 c. Bornholms Regionskommune har sendt Forslag til Kommuneplan 2009 i høring i perioden 1. marts til 31. maj 2010 og den nye kommuneplan forventes vedtaget i januar Retningslinjer for vindmøller Retningslinjerne for den gamle Regionskommuneplan fra 2005 og den nye kommuneplan er næsten enslydende. Gældende Regionskommuneplan Den gældende regionskommuneplan indeholder en række retningslinjer for vindmøller. Møller skal af landskabelige hensyn opføres i grupper på 2 5 møller. Møller kan ikke opføres i områder, hvor nationale eller regionale interesser hindrer dette. For at sikre et harmonisk udseende af nye møller må vingediameteren ikke afvige fra tårnhøjden med mere en 25 % Møller i en gruppe skal have ens udseende, størrelse og omdrejningsretning og være opstillet på en ret linje. Det skal desuden tilstræbes, at møllerne også højdemæssigt står på ret linje, dvs. ret linje gennem møllenav. Afstanden mellem nabomøller i en gruppe skal principielt være ens, men kan af hensyn til vejanlæg, el-anlæg mm. afvige nogle få meter. Bornholms Regionskommune, 2006 I forslaget til den nye kommuneplan gentages disse retningslinjer med en enkelt undtagelse: Begrænsningerne for opstillinger af møller i forhold til nationale eller regionale interesser er afløst af deciderede udlægninger af vindmølleområder. Bornholms Regionskommune har vurderet i alt fem forslag til vindmølleprojekter på øen, og placeringen af tre møller ved Tornbygård mellem Klemensker og Muleby er vurderet som et af de bedst egnede. Bornholms Regionskommune, 2010 c. VVM-tilladelse Efter endelig vedtagelse af kommuneplantillæg og Lokalplan vil Bornholms Regionskommune udarbejde en VVM-tilladelse til vindmøllerne ved Tornbygård. Tilladelsen kan blandt andet rumme miljøkrav til eksempelvis skyggekast, højde og belysning. Forslag til Kommuneplan 2009 Arealudlæg Projektområdet ligger ved Tornbygård ved Vallemark mellem Muleby i vest og Klemensker i øst. Området er et produktionslandskab med spredte landbrugsejendomme og enkeltboliger. Den fremtidige byudvikling i Muleby, Hasle, Klemensker og Nyker vil ikke være i nærheden af projektområdet og vil således ikke blive generet af vindmøllerne i højere grad end den eksisterende bebyggelse. Nærmeste råstofindvindingsområde ligger i Muleby. I et bælte sydvest for projektområdet, er der i forslag til Kommuneplan 2009 udpeget interesseområde for råstofindvinding. Møllerne kommer til at stå uden for udpegningen, og kommer således ikke i konflikt med kommuneplanens retningslinjer. Se kort 1.3 Arealudlæg. Nærmeste lokalplanlagte område er byzonen i det blandede bolig- og erhvervsområde i Nyker, som er lokalplanlagt gennem lokalplannr Se kort 1.4 Lokalplanlagte områder. Beskyttelse af natur, landskab og landbrug Området ligger uden for kystnærhedszonen og er ikke udpeget som særligt naturområde eller som interesseområde for naturbeskyttelse. Se kort 1.5 Beskyttelse af natur, landskab og landbrug. De nye møller rejses i det vestbornholmske bagland i landbrugsområdet mellem Rutsker, Klemensker og Nyker. Omdriftsarealerne dyrkes intensivt, med korn, raps og græs. Området er udpeget som særligt landbrugsområde. Tekstboks 1.1 Målsætninger om dyrkningsmuligheder for landbruget Områderne, der er vist på kortbilag 3, er udpeget på grundlag af kommunalbestyrelsens målsætning om, at mest muligt af det nuværende dyrkede areal på ha (ca. 57 pct. af Bornholms areal) fortsat skal være til rådighed for landbrugsproduktion. Dette betyder, at hovedhensynet i disse områder er at sikre dyrkningsmuligheder, landbrugets investeringer i produktionsapparat og mulighederne for en rationel landbrugsdrift. Bornholms Regionskommune, 2010 c I forbindelse med opstilling af møllerne, vil godt en halv hektar landbrugsjord blive taget ud af drift. Kulturmiljøer og kulturlevn Projektområdet ligger uden for udpegninger af særlige kulturmiljøer og nationale industriminder. Kirkebyggelinjer og kirkeomgivelser fremgår af kort 1.6 Beskyttelse af kulturmiljøer og kulturlevn. Ifølge Lov om Naturbeskyttelse 19 omgives kirker i Danmark af en kirkebyggelinje, som beskytter mod skæmmende byggeri over 8,5 meter i højden i et område 300 meter fra kirken. Bornholms Regionskommune har yderligere fastsat en kirkebeskyttelseslinje på meter. Regionkommuneplan 2005 og Forslag til Kommuneplan 2009 skriver om nybyggeri inden for kirkebeskyttelseslinjen: Inden for kirkebeskyttelsesområdet skal byggeri, anlæg, vindmøller, master og beplantning, der visuelt slører eller forringer kirkernes nærmeste omgivelser eller oplevelsen af kirkerne fra det åbne land hindres, om nødvendigt skal der rejses fredningssag til hindring af uønskede anlæg. (Bornholms Regionskommune, 2006) Kirkeomgivelserne og meter beskyttelseslinjen forhold til nye møller fremgår af Kort 1.6. Påvirkningen af oplevelsen af kirkerne i kulturlandskabet skal 8

27 Kort 1.3 Arealudlæg Kort 1.4 Lokalplanlagte områder N Bornholms Regionskommune, 2010 c N Vindmølleområde Miljøministeriet, KL, Danske Regioner & Den Digitale Taskforce, 2010 Kort 1.5 Beskyttelse af natur, landskab og landbrug Byudvikling, råstofindvinding bygninger mm (landzone) By- og sommerhusområde Veje Særligt naturområde Særligt landbrugsområde Interesseområde for naturbeskyttelse 3 km kystzone Nature 2000 område Beskyttet vandløb Geologiske interesser N Vindmølleområde Vindmølleområde Bornholms Regionskommune, 2010 c 9

28 undersøges i denne rapport. Endvidere skal påvirkningen af udsynet fra kirkerne analyseres. Kort 1.6 Beskyttelse af kulturmiljøer og kulturlevn Rekreative områder og friluftsanlæg De primære rekreative interesser i projektområdets nærzone er knyttet til kysten og plantagen langs denne. Vand og miljø De beskyttede vandløb nord og syd for projektområdet er omfattet af basismålsætning (B) for vandløb, som blandt andet betyder, at det er naturlige, upåvirkede vandløb. Bornholms Energistrategi 2025 Visionen i Bornholms Energistrategi 2025 er at gøre Bornholm til et CO 2 -neutralt samfund baseret på bæredygtig og vedvarende energi i Mere strøm fra vindmøller er et af handlingsforslagene i Bornholms Energistrategi Målsætningen er, at den installerede vindmølleffekt på og ved Born- Tekstboks 1.2 Målsætning for vindkraft på Bornholm På Bornholm er i dag 40 vindmøller med en samlet effekt på ca. 31 MW. De fleste møller er opført i perioden med en samtidig skrotning af udtjente møller. Bornholms Regionskommune udsendte i 2007 et offentligt debatoplæg om vindmølleudbygning på land. Samlet kom forslag med en kapacitet på ca. 25 MW. Samtidigt blev offentliggjort et forslag til en havvindmøllepark med møller placeret 6 km fra kysten ud for Arnager. Søkablet til Sverige begrænser mængden af strøm der kan eksporteres. Derfor må vi på Bornholm finde nye veje til afsætning/lagring af strøm, hvis vindkraften øges betydeligt. I denne strategi forudsættes, at der parallelt med udbygningen af vindkraft etableres et lokalt transmissionsnet der kan aftage den øgede strømkapacitet blandt andet til varmepumper, elbiler, deponi via omsætning til varme etc. I denne strategi er indarbejdet en forholdsvis stor øgning af strøm fra vindmøller (ca. 90 MW). Beregningsmæssigt er valgt en fordeling med ca. 75 MW etableret på havet og ca. 15 MW på land. Den endelige fordeling, kapacitet mm må afklares i kommende drøftelser, aftaler og beslutninger. Bornholms Regionskommune, 2008 N Nye vindmøller Bornholms Regionskommune, 2010c 10

29 holm øges med 90 MW, fordelt med 15 MW på land og 75 MW til havs. Lov om fremme af vedvarende energi Lov om fremme af vedvarende energi, LOV nr af 27/12/2008, har som mål at fremme produktionen af vedvarende energi med henblik på at nedbringe afhængigheden af fossile brændstoffer, sikre forsyningssikkerheden og reducere udslippet af CO 2 og andre drivhusgasser. Loven har ingen bestemmelser med krav til eller konsekvenser for udarbejdelse af VVM-redegørelser eller miljøvurderinger, men indeholder fire ordninger af betydning for opsætning af vindmøller, idet de skal fremme accepten af vindmøller i lokalbefolkningen. Værditabsordningen Værditabsordningen pålægger vindmølleopstilleren at betale for værditab på ejendomme forårsaget af opstilling af vindmøllerne. Mener en ejendomsbesidder at få værditab, kan ejeren søge værditabet betalt af vindmølleopstilleren. Ansøgning sendes til Energinet.dk, der efter kommunens endelige vedtagelse af planerne nedsætter en kommission, som vurderer værditabet. Kommissionen besigtiger forholdene ved ansøgerboligerne, og vurderer værditabets omfang ud fra en analyse af påvirkningen fra vindmøllerne ved den enkelte ejendom. Ejeren af vindmøllerne er pligtig til at afholde et møde om værditabsordningen senest fire uger før udløbet af den offentlige høring af planerne, som normalt varer otte uger. Ejere af fast ejendom inden for en afstand af seks gange totalhøjden fra vindmøllerne kan gratis få vurderet eventuelt værditab, mens ejere i større afstand skal betale kr. pr. ejendom for at få vurderet eventuelt værditab. Køberetsordningen Køberetsordningen giver fastboende, myndige personer inden for en afstand af 4,5 km fra vindmøllerne ret til at købe andele i vindmøllerne. Vindmølleopstilleren er pligtig til at udbyde 20 % af kapaciteten i andele. Andelsprisen må kun indeholde de forholdsmæssige anlægsudgifter, så andelsprisen for opstilleren og andelshaverne er forholdsmæssigt ens. Bliver alle 20 % andele ikke solgt, kan de udbydes i hele kommunen. Vindmølleopstilleren er pligtig til at udarbejde et udbudsmateriale for vindmølleandelene. Energinet.dk skal vurdere og godkende materialet. Vindmølleopstilleren er endvidere forpligtiget til at afholde et møde om udbud af vindmølleandelene. Mødet skal senest afholdes fire uger før fristen for køb af andele udløber. Grøn ordning Lov om fremme af vedvarende energi fastlægger, at Klima- og Energiministeriet - via Grøn ordning - for hver opført MW kapacitet på vindmøller i en kommune, henlægger kr. i en pulje for den pågældende kommune. I dette tilfælde vil det dreje sig om ,- kr. i hovedforslaget og i alternativet. Puljen administreres af Energinet.dk. På baggrund af ansøgning kan Energinet.dk give tilsagn om tilskud til udgifter, som kommunalbestyrelsen afholder til: 1) Anlægsarbejder til styrkelse af landskabelige og rekreative værdier i kommunen 2) Kulturelle og informative aktiviteter i lokale foreninger m.v. med henblik på at fremme accepten af udnyttelsen af vedvarende energikilder i kommunen. Garantiordningen Garantiordning giver vindmøllelaug med mindst 10 medlemmer en lånegaranti på kr. 11

Lokalplan 049 Tillæg 003 til kommuneplan 2009

Lokalplan 049 Tillæg 003 til kommuneplan 2009 Lokalplan 049 Tillæg 003 til kommuneplan 2009 Vindmøller ved Krashave Indsigelsesfrist XX. xxxx 2012 XXXX 2012 OFFENTLIG HØRING TIL XX. xxxx 2012 Indsigelser og ændringsforslag Forslagene til kommuneplantillæg

Læs mere

LOKALPLAN NR. 048 B Tillæg 002 til kommuneplan 2009

LOKALPLAN NR. 048 B Tillæg 002 til kommuneplan 2009 LOKALPLAN NR. 048 B Tillæg 002 til kommuneplan 2009 Indsigelsesfrist 26. april 2011 NB Dette planforslag offentliggøres samtidig med forslag til lokalplan nr. 048 A. Kun én af de to lokalplaner kan vedtages

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022 496c 7 119b Restaurant-, hotel- og udstillingsformål Indsigelsesfrist 5. juli 2010 April 2010...... j.nr.01.02.05p21-0183

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 543

Forslag til Lokalplan nr. 543 PLAN, BYG OG MILJØ Forslag til Lokalplan nr. 543 For vindmøller ved St. Løgtvedgård Forslag til Tillæg nr. 9 til Kalundborg Kommuneplan 2009-2021 Forslaget er fremlagt fra den til den Indholdsfortegnelse

Læs mere

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd. Indsigelsesfrist 30. november 2011

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd. Indsigelsesfrist 30. november 2011 LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd Indsigelsesfrist 30. november 2011 oktober 2011 HVAD ER EN LOKALPLAN? HVORNÅR SKAL DER LAVES LOKALPLAN Kommunalbestyrelsen har pligt til at lave en lokalplan, før

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatperiode: 16. april 2014 til den 14. maj 2014 Visualisering af 3 nye vindmøller med en totalhøjde på 100 meter, set fra det sydlige Torrild Baggrund Byrådet har i

Læs mere

Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til vindmøller ved Videbæk Mose

Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til vindmøller ved Videbæk Mose Forslag til Tillæg nr. 7A Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan 2009-2021 Område til vindmøller ved Videbæk Mose Kort- & Matrikelstyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 15. marts 2011

Læs mere

Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup

Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup Forslag Dato for offentliggørelse af forslag 10. april 2013 Høringen starter 10. april 2013 Høringen slutter 5. juni 2013 Redegørelse Med dette kommuneplantillæg

Læs mere

Vindmøller ved Åsted DECEMBER 2010. Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V6. www.skive.

Vindmøller ved Åsted DECEMBER 2010. Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V6. www.skive. FO FO R RS SL LA AG G Vindmøller ved Åsted DECEMBER 2010 Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V6 www.skive.dk/vindenergi INDLEDNING OG BAGGRUND Skive Kommune

Læs mere

Tillæg nr. 7B. Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til vindmøller ved Videbæk Mose. Ringkøbing-Skjern Kommune

Tillæg nr. 7B. Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til vindmøller ved Videbæk Mose. Ringkøbing-Skjern Kommune Tillæg nr. 7B Til Ringkøbing-plan 2009-2021 Område til vindmøller ved Videbæk Mose Kort- & Matrikelstyrelsen og Ringkøbing- Ringkøbing- 16. august 2011 1 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET Kommuneplantillægget

Læs mere

Vindmøller ved Tornbygård. VVM-redegørelse og miljørapport Januar 2011

Vindmøller ved Tornbygård. VVM-redegørelse og miljørapport Januar 2011 Vindmøller ved Tornbygård VVM-redegørelse og miljørapport Januar 2011 Forord Bornholms Regionskommune har en vision om at gøre øen CO 2 neutral i 2025 via bæredygtig og vedvarende energi. Et skridt på

Læs mere

Forslag til. Tillæg nr. 24. Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til Vindmøller ved Brejning. Ringkøbing-Skjern Kommune

Forslag til. Tillæg nr. 24. Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til Vindmøller ved Brejning. Ringkøbing-Skjern Kommune Forslag til Tillæg nr. 24 Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan 2013-2025 Område til Vindmøller ved Brejning Ringkøbing-Skjern Kommune Dato_måned 2013 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET Kommuneplantillægget fastlægger

Læs mere

Debatoplæg om Vindmøller ved Lavensby

Debatoplæg om Vindmøller ved Lavensby Debatoplæg om Vindmøller ved Lavensby - Indkaldelse af forslag og idéer Debatperiode 6. februar til 6. marts 2013 Februar 2013 Vindmøller ved Lavensby Visualiseringen på forsiden viser 5 stk. vindmøller

Læs mere

DEBATOPLÆG. Vindmøller ved Ålsrode. Norddjurs Kommune april 2015. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.

DEBATOPLÆG. Vindmøller ved Ålsrode. Norddjurs Kommune april 2015. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs. DEBATOPLÆG Vindmøller ved Ålsrode Norddjurs Kommune april 2015 UDVIKL INGSFOR V A L T NINGE N Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Visualisering af 150 meter høje vindmøller,

Læs mere

Debatoplæg. Vindmøller ved Vandel i Vejle Kommune

Debatoplæg. Vindmøller ved Vandel i Vejle Kommune Debatoplæg Vindmøller ved Vandel i Vejle Kommune Kolofon: Debatoplæg til vindmøller ved Vandel i Vejle Kommune. Udgivet af Vejle Kommune, september 2012. Teknik og Miljø. Indledning Vejle Kommune har i

Læs mere

Lokalplan nr. 46. for opsætning af vindmøller i Elkenøre

Lokalplan nr. 46. for opsætning af vindmøller i Elkenøre Lokalplan nr. 46 for opsætning af vindmøller i Elkenøre Indledning...3 Lokalplan nr. 46...3 Redegørelse...3 Baggrund...3 Formål...3 Beliggenhed...3 Eksisterende forhold...3 Omgivende landskab...3 Fremtidige

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Donsted

Debatoplæg Vindmøller ved Donsted DEBATOPLÆG 6. februar 2013 til den 6. marts 2013 Visualisering af 4 nye vindmøller på 130 meter, set fra Hyttenvej Skagen Frederikshavn Sæby Debatoplæg Vindmøller ved Donsted rojekt: Baggrund Frederikshavn

Læs mere

Beskrivelse af vindmølleprojektet Kommuneplantillæg med planmæssige ændringer

Beskrivelse af vindmølleprojektet Kommuneplantillæg med planmæssige ændringer #BREVFLET# Aalborg Kommune, Plan og Udvikling Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby 14. november 2014 Deltag i debatten Nye vindmøller ved Øster Hassing Kær Aalborg Kommune har modtaget en ansøgning om

Læs mere

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd marts 2012 HVAD ER EN LOKALPLAN? HVORNÅR SKAL DER LAVES LOKALPLAN Kommunalbestyrelsen har pligt til at lave en lokalplan, før der kan gives tilladelse til: større

Læs mere

Debatoplæg om vindmøller ved Holmen 2

Debatoplæg om vindmøller ved Holmen 2 Debatoplæg om vindmøller ved Holmen 2 Udvidelse af vindmøllepark ved Holmen Debatoplæg om Lokalplan nr. 400 og Tillæg nr. 62 til Kommuneplan 2013-2025 for Ringkøbing-Skjern Kommune Debatperiode: fra den

Læs mere

Lokalplan nr. 54. Bakkely Vindmøllepark. Indhold: STEVNS KOMMUNE. side 1 side 1

Lokalplan nr. 54. Bakkely Vindmøllepark. Indhold: STEVNS KOMMUNE. side 1 side 1 Lokalplan nr. 54 Bakkely Vindmøllepark Indhold: Lokalplanens baggrund Lokal planområdet Lokal planens ind hold Lokalplanens bestemmelser Vedtagelsespåtegning side 1 side 1 side 1 side 3 side 5 Kortbilag

Læs mere

Tillæg nr. 12b. Til Kommuneplan for Ringkøbing-Skjern Kommune. For et område til vindmøller ved Troldhede. Ringkøbing-Skjern Kommune

Tillæg nr. 12b. Til Kommuneplan for Ringkøbing-Skjern Kommune. For et område til vindmøller ved Troldhede. Ringkøbing-Skjern Kommune Tillæg nr. 12b Til Kommuneplan 2009-2021 For et område til vindmøller ved Troldhede Fremlagt i offentlig høring som Tillæg nr. 8b til Temaplan for vindmøller i Ringkøbing-Skjern Kommune (Kommuneplantillæg

Læs mere

Tillæg 33. Silkeborg Kommuneplan

Tillæg 33. Silkeborg Kommuneplan Tillæg 33 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Vedtaget af Silkeborg Byråd den 21. december 2015 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Tillæg 33 til Kommuneplan 2013-2025. Silkeborg Byråd har 21. december 2015

Læs mere

Vindmøller ved Bredlund. Oplæg til debat. Planlægning for to 150 m høje vindmøller

Vindmøller ved Bredlund. Oplæg til debat. Planlægning for to 150 m høje vindmøller Vindmøller ved Bredlund Oplæg til debat Planlægning for to 150 m høje vindmøller Juni 2015 Oplæg til debat om vindmøller ved Bredlund Møllerne visualiseret fra nordøst fra Godrumvej. SFP WIND Denmark ApS

Læs mere

Debatoplæg. 8 vindmøller ved Rødby Fjord III

Debatoplæg. 8 vindmøller ved Rødby Fjord III Debatoplæg 8 vindmøller ved Rødby Fjord III September 2016 DEBATOPLÆG TIL 8 vindmøller ved Rødby Fjord III Vindmøller ved Rødby Fjord III Lolland vil være et moderne bæredygtigt samfund og et internationalt

Læs mere

Lokalplan. For Bornholms Tekniske Samling i Rutsker. Inkl. regionkommuneplantillæg nr. 12. Teknik & Miljø 2008

Lokalplan. For Bornholms Tekniske Samling i Rutsker. Inkl. regionkommuneplantillæg nr. 12. Teknik & Miljø 2008 Lokalplan 035 For Bornholms Tekniske Samling i Rutsker. Inkl. regionkommuneplantillæg nr. 12 Teknik & Miljø 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse Lokalplanens hensigter Forhold til anden planlægning Miljøvurdering

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Skodsebølle

Debatoplæg Vindmøller ved Skodsebølle Debatoplæg Vindmøller ved Skodsebølle Marts 2016 Vindmøller ved Skodsebølle Lolland Kommune er et af de steder i verden, hvor der produceres mest vedvarende energi pr. indbygger, og kommunen vil fortsætte

Læs mere

vindmøller, øst for Rendbæk Indkaldelse af ideer og synspunkter Invitation til borgermøde

vindmøller, øst for Rendbæk Indkaldelse af ideer og synspunkter Invitation til borgermøde 1 MØLLE SKJULT AF BEPLANTNING Vindmøller øst for Rendbæk Indkaldelse af ideer og synspunkter Jammerbugt Kommune planlægger nu for opstilling af vindmøller øst for Rendbæk. Det nye vindmølleområde forventes

Læs mere

Debatoplæg om vindmøller ved Knaplund

Debatoplæg om vindmøller ved Knaplund Debatoplæg om vindmøller ved Knaplund Debatoplæg om Lokalplan nr. 358 og Tillæg nr. 73 til Kommuneplan 2013-2025 for Debatperiode: fra den 16. september til den 14. oktober 2016 Herning Kommune Billund

Læs mere

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Dansk Vindenergi ApS Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Frederikshavn Kommune Att.: Lene Morthensen Rådhus Alle 100 9900 Frederikshavn

Læs mere

Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby

Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby SPF WIND Denmark ApS har søgt Silkeborg Kommune og Skanderborg Kommune om, at opføre tre vindmøller syd for Låsby.

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatperiode i 4 uger: Fra mandag den 5. januar 2015 til mandag den 2. februar 2015. Oplæg til debat om vindmøller ved Aunsbjerg Ecopartner Aps. og lodsejer Holger Preetzmann

Læs mere

Lokalplan nr. 116. Lokalplan nr. 360 Område til teknisk anlæg (solcelleanlæg), Arnborgvej, øst for Skjern. er d. 21.01.2014 blevet delvis aflyst.

Lokalplan nr. 116. Lokalplan nr. 360 Område til teknisk anlæg (solcelleanlæg), Arnborgvej, øst for Skjern. er d. 21.01.2014 blevet delvis aflyst. Lokalplan nr. 116 er d. 21.01.2014 blevet delvis aflyst. Det aflyste område er i stedet omfattet af: Lokalplan nr. 360 Område til teknisk anlæg (solcelleanlæg), Arnborgvej, øst for Skjern. Lokalplan nr.

Læs mere

Tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2009-2021 for Lemvig Kommune EKSISTERENDE VINDMØLLEOMRÅDE 8 IFØLGE KOMMUNEPLAN 2009 2021

Tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2009-2021 for Lemvig Kommune EKSISTERENDE VINDMØLLEOMRÅDE 8 IFØLGE KOMMUNEPLAN 2009 2021 FORSLAG Tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2009-2021 Tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2009-2021 er udarbejdet med henblik på: - at ændre afgrænsningen af det fremtidige rammeområde vindmølleområde 8 kommuneplanområde

Læs mere

Vindmøller ved Marsvinslund. Oplæg til debat. Planlægning af 3 nye 130 m høje vindmøller

Vindmøller ved Marsvinslund. Oplæg til debat. Planlægning af 3 nye 130 m høje vindmøller Vindmøller ved Marsvinslund Oplæg til debat Planlægning af 3 nye 130 m høje vindmøller September 2014 Oplæg til debat om vindmøller ved Marsvinslund SPF WIND Denmark ApS har søgt Silkeborg Kommune om at

Læs mere

Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær Enge

Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær Enge #BREVFLET# Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby Til borgere, interesseorganisationer og andre Interesserede for det udlagte vindmølleområde 26. september 2014 Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær

Læs mere

LOKALPLAN NR. 082. For et område ved Snogebæk Havn

LOKALPLAN NR. 082. For et område ved Snogebæk Havn LOKALPLAN NR. 082 For et område ved Snogebæk Havn Februar 2016 Indsigelser og ændringsforslag Lokalplanforslaget blev vedtaget af kommunalbestyrelsen den 28. januar 2015 og sendes i offentlig høring i

Læs mere

Idéoplæg om Vindmøller ved Notmarkskov

Idéoplæg om Vindmøller ved Notmarkskov Idéoplæg om Vindmøller ved Notmarkskov - Indkaldelse af forslag og idéer Høringsperiode 27. marts til 24. april 2013 Marts 2013 Vindmøller ved Notmarkskov Forord I Sønderborg Kommune har vi med ProjectZero

Læs mere

Vindmøller syd for Østrup

Vindmøller syd for Østrup Vindmøller syd for Østrup Indkaldelse af idéer og synspunkter Jammerbugt Kommune planlægger nu for opstilling af vindmøller ved Østrup mellem Saltum og Pandrup. Den nye møllepark får 6 vindmøller med totalhøjder

Læs mere

Lokalplan nr. 85. for et landsstævnestadion. Torneværksvej. Porcelænsvej. 42t. 24a

Lokalplan nr. 85. for et landsstævnestadion. Torneværksvej. Porcelænsvej. 42t. 24a Porcelænsvej Lokalplan nr. 85 for et landsstævnestadion Torneværksvej 42t 24a Rønne Kommune juli 1999 1 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund...2 Lokalplanens indhold...2 Lokalplanens

Læs mere

Idéoplæg. Indkaldelse af idéer og forslag Havndal vedr. nye vindmøller ved Overgaard Dalbyover. fra til

Idéoplæg. Indkaldelse af idéer og forslag Havndal vedr. nye vindmøller ved Overgaard Dalbyover. fra til Idéoplæg Indkaldelse af idéer og forslag Havndal vedr. nye vindmøller Dalbyover geodatastyrelsen, Miljøministeriet Udbyhøj Råby Gjerlev Gassum Øster Tørslev fra 16.11.2016 Asferg Spentrup Fårup Mellerup

Læs mere

1 : KOMMUNE NR ODDER LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE TIL VINDMØLLE PÅ GERSDORFFSLUND VED HØJBYVEJ I HOV

1 : KOMMUNE NR ODDER LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE TIL VINDMØLLE PÅ GERSDORFFSLUND VED HØJBYVEJ I HOV 1 : 25.000 ODDER LOKALPLAN KOMMUNE NR. 5019 FOR ET OMRÅDE TIL VINDMØLLE PÅ GERSDORFFSLUND VED HØJBYVEJ I HOV Odder Kommune Lokalplan nr. 5019 Lokalplan for et område til en vindmølle beliggende på Gersdorffslund

Læs mere

Debatoplæg om vindmøller ved Lønborg Hede

Debatoplæg om vindmøller ved Lønborg Hede Debatoplæg om vindmøller ved Lønborg Hede Debatoplæg om udvidelse af vindmølleparken Lønborg Hede (Lønborg Hede II) Tillæg nr. 59 til Kommuneplan 2013-2025 for Ringkøbing-Skjern Kommune Debatperiode: fra

Læs mere

Mini- og husstandsmøller i Danmark

Mini- og husstandsmøller i Danmark Mini- og husstandsmøller i Danmark Kommunernes planlægning, regler og godkendelser Indlæg ved Kristian Ditlev Frische Vindmøllesekretariatet - Miljøministeriet De tre central love: Byggeloven Miljøbeskyttelsesloven

Læs mere

Indkaldelse af forslag og ideer

Indkaldelse af forslag og ideer Indkaldelse af forslag og ideer Vindmøller på Danish Crowns slagteri i Horsens Nord TEKNIK OG MILJØ 2 INDKALDELSE AF FORSLAG OG IDEER Vindmøller på Danish Crowns slagteri i Horsens Nord Danish Crown A/S

Læs mere

Vindmøller ved Bajlum/Vium APRIL Sammenfattende redegørelse.

Vindmøller ved Bajlum/Vium APRIL Sammenfattende redegørelse. Vindmøller ved Bajlum/Vium APRIL 2011 Sammenfattende redegørelse www.skive.dk Indhold 1 2 3 4 5 6 Indledning og baggrund...3 Planvedtagelse...3 Integrering af miljøhensyn i planerne...4 Miljørapportens

Læs mere

Vindmøller ved Hallendrup

Vindmøller ved Hallendrup Debatopl æg Vindmøller ved Hallendrup Indkaldelse af ideer og forslag Vindmølle Område for vindmøller fra 50-80 meter i total højde Område for Vindmøller fra 100 meter i total højde Voldum Vissing erg

Læs mere

Vindmøller på Avedøre Holme

Vindmøller på Avedøre Holme Indkaldelse af ideer og synspunkter Hvidovre Kommune planlægger nu for opstilling af tre nye vindmøller på Avedøre Holme. Det nye vindmølleområde forventes at bestå af tre vindmøller, som opstilles langs

Læs mere

Tillæg nr. 9 til Kommuneplan for Lemivg Kommune. Tillæg nr. 9 til Kommuneplan for Lemvig Kommune

Tillæg nr. 9 til Kommuneplan for Lemivg Kommune. Tillæg nr. 9 til Kommuneplan for Lemvig Kommune Tillæg nr. 9 til plan 2013-2025 for Lemivg Tillæg nr. 9 til plan 2013-2025 for Lemvig Tillæg nr. 9 til plan 2013-2025 er udarbejdet med henblik på: At ændre afgrænsningen af det fremtidige rammeområde

Læs mere

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Plan og Teknik

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Plan og Teknik Åben Tillægsdagsorden til Udvalget for Plan og Teknik Mødedato: Torsdag den 5. februar 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 2, Årre Preben Friis-Hauge, Connie

Læs mere

LOKALPLAN NR. 062 Tillæg 006 til kommuneplan 2009

LOKALPLAN NR. 062 Tillæg 006 til kommuneplan 2009 LOKALPLAN NR. 062 Tillæg 006 til kommuneplan 2009 For et område på den sydlige del af Hasle Havn April 2012 Lokalplanforslag 062 og kommuneplantillæg 006 blev endelig vedtaget af kommunalbestyrelsen den

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Natur og Udvikling Hvorfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde kræver loven, at vi skal lave en lokalplan. Det er

Læs mere

Vindmøller ved Thorup - Sletten

Vindmøller ved Thorup - Sletten Vindmøller ved Thorup - Sletten Ideoplæg Indkaldelse af ideer og forslag fra den 15. august 2016 til den 12. september 2016 Invitation til borgermøde Der afholdes borgermøde den 22. august 2016, kl. 19-21

Læs mere

N O T A T. Indhold i miljørapport scoping for:

N O T A T. Indhold i miljørapport scoping for: N O T A T Afdeling Planlægning Direkte telefon 99741392 E-post tine.reimer@rksk.dk Dato 15. august 2016 Sagsnummer 16-018874 Indhold i miljørapport scoping for: Tillæg nr. 62 til Kommuneplan 2013-2025,

Læs mere

Forslag til tilæg nr. 9 til Kommuneplan for Lemivg Kommune. Tillæg nr. 9 til Kommuneplan for Lemvig Kommune

Forslag til tilæg nr. 9 til Kommuneplan for Lemivg Kommune. Tillæg nr. 9 til Kommuneplan for Lemvig Kommune Forslag Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2013 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2025 er udarbejdet med henblik på: - At ændre afgrænsningen af det fremtidige rammeområde vindmølleormåde

Læs mere

Deltag i debatten om nye vindmøller vest for Thorup

Deltag i debatten om nye vindmøller vest for Thorup Til borgere, interesseorganisationer og andre med interesse i det udlagte vindmølleområde Dato: 27. oktober 2014 Kultur, Plan og Fritid Torvegade 15 9670 Løgstør Sagsnr.: 820-2014-26025 Dokumentnr.: 820-2014-218744

Læs mere

Scopingsnotat. Hjørring Kommune

Scopingsnotat. Hjørring Kommune Hjørring Kommune Scopingsnotat 10-12-2014 Sag nr. 01.02.05-P16-18-14 Side 1. Opstilling af vindmøller ved Gårestrup I forbindelse med planlægningen for opstilling af 3 vindmøller ved Gårestrup skal der

Læs mere

a. at der kan placeres vindmøller i det åbne land. d. at der opnås bedst mulig udnyttelse af områdets vindressourcer.

a. at der kan placeres vindmøller i det åbne land. d. at der opnås bedst mulig udnyttelse af områdets vindressourcer. SUSÅ KOMMUNE Lokalplan nr.l.z.6 - vindmøllegruppe Viborggård. REDEGØRELSE INDLEDNING Lokalplanen er udarbejdet med henblik på udnyttelse af det i tillæg nr.1 til Suså Kommunes Kommuneplan udlagde vindmølleområde

Læs mere

Vindmøller sydvest for Bækmarksbro

Vindmøller sydvest for Bækmarksbro Tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2009-2021 Tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2009-2021 er udarbejdet med henblik på: - at ændre retningslinjerne for afgrænsningen af og antallet af samt højden på vindmøller i det

Læs mere

November 2014. Vindmøller nord for Krejbjerg. sammenfattende redegørelse. www.skive.dk

November 2014. Vindmøller nord for Krejbjerg. sammenfattende redegørelse. www.skive.dk Vindmøller nord for Krejbjerg November 2014 sammenfattende redegørelse Indhold Indledning og baggrund 3 Planvedtagelse 4 Integrering af miljøhensyn i planerne 4 Miljørapportens betydning og udtalelser

Læs mere

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5 Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Vindmøller Grønkærvej

Vindmøller Grønkærvej Tillæg nr. 17 til plan 2013-2025 for Lemvig Tillæg nr. 17 til plan 2013-2013 for Lemvig Tillæg nr. 17 til plan 2013-2025 er udarbejdet med henblik på: At tilpasse afgrænsningen af de tre vindmøllezoner

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 17 til Kommuneplan for Lemvig Kommune. Tillæg nr. 17 til Kommuneplan for Lemvig Kommune

Forslag til tillæg nr. 17 til Kommuneplan for Lemvig Kommune. Tillæg nr. 17 til Kommuneplan for Lemvig Kommune Forslag UDKAST Tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2013-2013 for Tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2013-2025 er udarbejdet med henblik på: At tilpasse afgrænsningen af de tre vindmøllezoner i Kommuneplan 2013-25

Læs mere

Lokalplan nr. 278 samt Tillæg nr. 3 til Temaplan for Vindmøller (Kommuneplantillæg 100)

Lokalplan nr. 278 samt Tillæg nr. 3 til Temaplan for Vindmøller (Kommuneplantillæg 100) Returadresse Plan, Udvikling og Kultur Rødkløvervej 4 6950 Ringkøbing Sagsbehandler Johnny Christensen Direkte telefon 9974 1279 E-post planlagning@rksk.dk Dato 3. maj 2010 Sagsnummer 2009100648A Lokalplan

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. XX

Forslag til Kommuneplantillæg nr. XX Forslag til Kommuneplantillæg nr. XX Kommuneplanramme 6.T.0X Februar 2015 Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk plan-byg@kerteminde.dk Forslag til Kommuneplantillæg

Læs mere

Der afholdes fordebat om vindmølleprojekt "Skovengen" i perioden fra den 7. august 2015 til den 4. september 2015.

Der afholdes fordebat om vindmølleprojekt Skovengen i perioden fra den 7. august 2015 til den 4. september 2015. Vindmøllepark Skovengen Der afholdes fordebat om vindmølleprojekt "Skovengen" i perioden fra den 7. august 2015 til den 4. september 2015. I fordebatperioden har du mulighed for indsende synspunkter og

Læs mere

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune.

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 4.3.1 Albertslund syd - Sportsplads Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE

HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE side Beskrivelse af hæftets indhold 2 Hvad er en lokalplan 2 Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens

Læs mere

Tillæg nr. 26. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune, område til offentligt formål, Vedersø. Ortfoto Ringkøbing-Skjern Kommune o

Tillæg nr. 26. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune, område til offentligt formål, Vedersø. Ortfoto Ringkøbing-Skjern Kommune o Tillæg nr. 26 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-, område til offentligt formål, Vedersø Ortfoto Ringkøbing- o Ringkøbing- 18. december 2014 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET Kommuneplantillægget fastlægger

Læs mere

SYDLANGE LAND KOMMUNE

SYDLANGE LAND KOMMUNE SYDLANGE LAND KOMMUNE Lokalpian 3.06 For vindmølle Oureve i 11 Hvad er en lokalpian? Ifølge lov om planlægning har kommunalbestyrelsen pligt til at udarbejde en lokaiplan, før der gennemføres større udstykninger

Læs mere

Idéoplæg om Vindmøller ved Tumbøl Søndermark

Idéoplæg om Vindmøller ved Tumbøl Søndermark Idéoplæg om Vindmøller ved Tumbøl Søndermark - Indkaldelse af forslag og idéer Høringsperiode 12. juni til 8. august 2013 Juni 2013 Vindmøller ved Tumbøl Søndermark Forord I Sønderborg Kommune har vi med

Læs mere

Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Lemvig Kommune indsendt af gårdejer Troels Ruby, Stamphøjvej 36a, 7620 Lemvig

Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Lemvig Kommune indsendt af gårdejer Troels Ruby, Stamphøjvej 36a, 7620 Lemvig 30. april 2013 Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Lemvig Kommune indsendt af gårdejer Troels Ruby, Stamphøjvej 36a, 7620 Lemvig På lokaliteten Stamphøjvej 36a, 7620 Lemvig Indsendt til: Lemvig

Læs mere

KOMMUNEPLAN 2004-2016 Gl. Varde Kommune Tillæg 33

KOMMUNEPLAN 2004-2016 Gl. Varde Kommune Tillæg 33 KOMMUNEPLAN 2004-2016 Gl. Varde Kommune Tillæg 33 Varde Kommune September 2007 Tillæg nr. 33 til Kommuneplan 2004-2016, Gl. Varde Kommune Baggrund Baggrunden for kommuneplantillægget er et ønske om at

Læs mere

Planlægning for opstilling af 3 stk. V52 850 KW Vestas vindmøller ved Nørregård nord for Klemensker med tilhørende adgangsvej og service-/vendeplads

Planlægning for opstilling af 3 stk. V52 850 KW Vestas vindmøller ved Nørregård nord for Klemensker med tilhørende adgangsvej og service-/vendeplads Bornholms Regionskommune Screening vedr. evt. miljøvurdering af planer for vindmøller ved Krashave Forsiden skal altid udfyldes. De øvrige sider er hjælpeværktøj til brug for udfyldelse af forsiden. Navn

Læs mere

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 7.10.1 Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet Hvad er en

Læs mere

LOKALPLAN NR. 075 Tillæg 015 til kommuneplan 2009

LOKALPLAN NR. 075 Tillæg 015 til kommuneplan 2009 LOKALPLAN NR. 075 Tillæg 015 til kommuneplan 2009 Indsigelsesfrist xx. xxxxxx 200x For et område ved Rønne Stadion Nord December 2013 Indsigelser og ændringsforslag Lokalplanforslaget blev vedtaget af

Læs mere

Vedtagelsen betyder, at byggeri og anlæg samt ændring af den bestående anvendelse af en ejendom, skal ske som angivet i planen.

Vedtagelsen betyder, at byggeri og anlæg samt ændring af den bestående anvendelse af en ejendom, skal ske som angivet i planen. Returadresse Plan, Udvikling og Kultur Rødkløvervej 4 6950 Ringkøbing Sagsbehandler Johnny Christensen Direkte telefon 9974 1279 E-post planlagning@rksk.dk Dato 8. september 2010 Sagsnummer 2009100801A

Læs mere

LOKALPLAN NR. 064. Indsigelsesfrist xx. xxxxxx 2011. For et offentligt område til plejecenter m.m. ved Snorrebakken i Rønne etape 2

LOKALPLAN NR. 064. Indsigelsesfrist xx. xxxxxx 2011. For et offentligt område til plejecenter m.m. ved Snorrebakken i Rønne etape 2 LOKALPLAN NR. 064 Indsigelsesfrist xx. xxxxxx 2011 For et offentligt område til plejecenter m.m. ved Snorrebakken i Rønne etape 2 December 2011 Indsigelser og ændringsforslag Lokalplanforslaget blev vedtaget

Læs mere

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé Hvad er en lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr. 857/6. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. 857/6. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. 857/6 Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus PURHUS KOMMUNE Oktober 2003 VEJLEDNING Purhus Kommune Rådhuset Teknik og Miljø Bakkevænget

Læs mere

FORSLAG TIL TILLÆG NR. VINDMØLLER VED ULVEMOSEN OG BÆKHEDE PLANTAGE ENKELTOMRÅDE 25.10.T01 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2010-2022 - FEBRUAR 2013

FORSLAG TIL TILLÆG NR. VINDMØLLER VED ULVEMOSEN OG BÆKHEDE PLANTAGE ENKELTOMRÅDE 25.10.T01 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2010-2022 - FEBRUAR 2013 Næsbjerg Rousthøje Årre Roust 28 FORSLAG TIL TILLÆG NR. VINDMØLLER VED ULVEMOSEN OG BÆKHEDE PLANTAGE ENKELTOMRÅDE 25.10.T01 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2010-2022 - FEBRUAR 2013 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING

Læs mere

Kommuneplan 2013-2025 Forslag til tillæg nr. 6 for et vindmølleområde. Rammeområde 1.V.2

Kommuneplan 2013-2025 Forslag til tillæg nr. 6 for et vindmølleområde. Rammeområde 1.V.2 Kommuneplan 2013-2025 Forslag til tillæg nr. 6 for et vindmølleområde syd for Torrild Rammeområde 1.V.2 Marts 2015 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 1 OFFENTLIG HØRING DIN MULIGHED... 2 FORHOLD TIL ANDEN

Læs mere

Sammenfattende redegørelse Miljørapport Lokalplan og kommuneplantillæg Vindmølleområde ved Lyngdrup, Landområde Nord September 2015

Sammenfattende redegørelse Miljørapport Lokalplan og kommuneplantillæg Vindmølleområde ved Lyngdrup, Landområde Nord September 2015 Sammenfattende redegørelse Miljørapport Lokalplan 5-9-106 og kommuneplantillæg 5.016 Vindmølleområde ved Lyngdrup, Landområde Nord September 2015 Sammenfattende redegørelse Miljørapport Lokalplan 5-9-106

Læs mere

DEBATOPLÆG. Nyt vindmølleområde ved Bursø nord for Holeby

DEBATOPLÆG. Nyt vindmølleområde ved Bursø nord for Holeby DEBATOPLÆG Nyt vindmølleområde ved Bursø nord for Holeby November 2010 Nyt vindmølleområde ved Bursø nord for Holeby I planstrategien for Lolland Kommune fremhæves, at Lolland er det sted i verden, hvor

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 For et boligområde ved Hovedgaden 2 i Løgstrup Forslag Ovenfor ses luftfoto med markering af eksisterende lokalplan samt skravering af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 315.

Læs mere

Idéoplæg om Vindmøller ved Avnbøløsten

Idéoplæg om Vindmøller ved Avnbøløsten Idéoplæg om - Indkaldelse af forslag og idéer Høringsperiode 10. april til 8. maj 2013 April 2013 Forord I Sønderborg Kommune har vi med ProjectZero en målsætning om at blive CO2-neutral inden 2029. Opstillingen

Læs mere

Forudgående offentlighed 29. okt. til 26. nov Debatoplæg. Vindmøller ved Gårestrup. Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet

Forudgående offentlighed 29. okt. til 26. nov Debatoplæg. Vindmøller ved Gårestrup. Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Forudgående offentlighed 29. okt. til 26. nov. 2014 Debatoplæg Vindmøller ved Gårestrup Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet FORUDGÅENDE INDLEDNING OFFENTLIGHED Ideer, forslag og synspunkter ønskes

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune. Lokalplan nr Høje Taastrup. Landskabelig støjvold. 10. april Kongsbak Informatik

Høje-Taastrup Kommune. Lokalplan nr Høje Taastrup. Landskabelig støjvold. 10. april Kongsbak Informatik Høje-Taastrup Kommune Lokalplan nr. 2.26 Høje Taastrup Landskabelig støjvold 10. april 2002 Kongsbak Informatik Høje-Taastrup Kommune Lokalplan 2.26 Lokalplan for en landskabelig støjvold langs Holbækmotorvejen

Læs mere

DEBATOPLÆG Vindmøller ved Knuthenborg/Hunseby Lokalitet 360-T8

DEBATOPLÆG Vindmøller ved Knuthenborg/Hunseby Lokalitet 360-T8 DEBATOPLÆG Vindmøller ved Knuthenborg/Hunseby Lokalitet 360-T8 November 2010 Baggrund Lolland Kommune vedtog den 23. september 2010 Temakommuneplan for vindmøller. Temakommuneplanen vil blive en del af

Læs mere

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11 SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR.88 55Lokalplan nr. 88 for området til behandling af tegl, beton og asfalt ved ejendommen Mejlbyvej 5, Stauning. Udarbejdet i januar 2000 af Skjern Kommune, Teknisk Forvaltning.

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

Debatoplæg. Vindmøller ved Tollestrup. Forudgående offentlighed xx. xx til xx. xx 2015. Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet

Debatoplæg. Vindmøller ved Tollestrup. Forudgående offentlighed xx. xx til xx. xx 2015. Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Forudgående offentlighed xx. xx til xx. xx 2015 Debatoplæg Vindmøller ved Tollestrup Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Visualisering nr. 1. Projektets to 140 meter høje vindmøller set fra motorvejsbro

Læs mere

Kommuneplan Forslag til. Kommuneplantillæg nr Vindmølleområde ved Gårestrup. Offentlig fremlagt XX.XX.XX - XX.XX.XX

Kommuneplan Forslag til. Kommuneplantillæg nr Vindmølleområde ved Gårestrup. Offentlig fremlagt XX.XX.XX - XX.XX.XX Nørlevvej Offentlig fremlagt XX.XX.XX - XX.XX.XX Kommuneplan 2013 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 28 - Vindmølleområde ved Gårestrup Liver Å Gårestrupvej Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Vejledning

Læs mere

Lokalplan nr. 857/5. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. 857/5. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. 857/5 Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus PURHUS KOMMUNE Oktober 2002 VEJLEDNING Purhus Kommune Rådhuset Teknik og Miljø Bakkevænget

Læs mere

Forsøgsvindmøller ved Nordjyllandsværket

Forsøgsvindmøller ved Nordjyllandsværket Indkaldelse af ideer og forslag Forsøgsvindmøller ved Nordjyllandsværket Oktober 2009 Hvad er en VVM? Forkortelsen VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet. VVM-reglerne for anlæg på land fremgår

Læs mere

Debatoplæg. Vindmøller mellem Sdr. Harritslev og Rakkeby. Forudgående offentlighed 5. januar til 2. februar 2016

Debatoplæg. Vindmøller mellem Sdr. Harritslev og Rakkeby. Forudgående offentlighed 5. januar til 2. februar 2016 Forudgående offentlighed 5. januar til 2. februar 2016 Debatoplæg Vindmøller mellem Sdr. Harritslev og Rakkeby Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Forudgående Indledning offentlighed Ideer, forslag

Læs mere

Tillæg nr. 3A til Kommuneplan for Viborg Kommune

Tillæg nr. 3A til Kommuneplan for Viborg Kommune Tillæg nr. 3A til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune Retningslinjer og rammebestemmelser for et vindmølleområde ved Kirkebækvej sydøst for Romlund Rammeområde 04.VM.07_T3 Forslag Tillæggets område

Læs mere

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57 Forslag til Lokalplan 73.2 Udstykning af Bygaden 57 1 Indhold Hvad er en lokalplan? Fremlæggelsesperiode 3 Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger 3 Redegørelse Indledning Bevaringsværdige træer

Læs mere

Vindmøller på Odense havneterminal ved Munkebo

Vindmøller på Odense havneterminal ved Munkebo Anmeldelse af Vindmøller på Odense havneterminal ved Munkebo Eksempel på visualisering af projektet set fra sydsydvest (EMD) Projektansøger Energi Fyn Holding A/S Att: Jette I. Kjær Sanderumvej 16 5250

Læs mere