OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET NORDJYLLAND

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET NORDJYLLAND"

Transkript

1 OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET NORDJYLLAND 2. halvår 2009

2

3 INDHOLDSFORTEGNELSE LANGT LETTERE AT REKRUTTERE MEDARBEJDERE.. 5 Den aktuelle arbejdsmarkedsbalance FORTSAT FALD I BESKÆFTIGELSEN IND I Prognose for beskæftigelsen i Nordjylland LEDIGHEDEN STIGER, MEN STOR FORSKEL PÅ HVILKE GRUPPER DER RAMMES 12 Prognose for ledigheden i Nordjylland Udgiver: Beskæftigelsesregion Nordjylland

4 OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET i Nordjylland SAMMENFATNING Arbejdsmarkedet i Nordjylland har slået en sand kolbøtte. Fra en bekvem situation langt ind i 2008 med uafbrudt stigende beskæftigelse og faldende ledighed er billedet nu vendt, og de private virksomheder skiller sig af med medarbejdere i stort omfang. Beskæftigelsesregionen venter fald i beskæftigelsen gennem alle kvartaler i Fra en rekordhøj beskæftigelse ved udgangen af 2008, som skønnes til godt , falder beskæftigelsen med henholdsvis ca i 2009 og godt i Faldet rammer hårdest i industrien, men også Bygge- og anlæg samt øvrige private brancher, vil opleve fald i beskæftigelsen. Fra 2010 vil enkelte brancher igen få svagt stigende beskæftigelse. Det er i første omgang de kortuddannede, der afskediges, men Beskæftigelsesregionen behandler også mange varslings- og arbejdsfordelingssager, hvor funktionærer og faglærte risikerer at blive afskediget. Der er dog også lyspunkter, idet der i nogle fag og brancher underliggende er en ganske dynamisk jobomsætning, om end nogle af jobbene ikke er så attraktive. Desuden fastholdes beskæftigelsen i det store hele i den offentlige sektor, hvor der samtidig vil være et betydeligt rekrutteringsbehov. Ledigheden stiger som følge af nedgangen i beskæftigelsen, og desværre udvikler den sig mere negativt, end regionen forudså i sin prognose fra januar I 4. kvartal 2009 ventes ledigheden at være på , en stigning på 178% i forhold til 4. kvartal Om et år ventes ledigheden i 2. kvartal 2010 at være steget til , hvilket er en stigning på 46% sammenlignet med 2. kvartal i år. Der har i 2009 været en mere negativ udvikling i både ledighed og beskæftigelse, end regionen skønnede ved årsskiftet. Skiftet fra faldende til stærkt stigende ledighed har været markant, og regionen vurderer, at beskæftigelsen er i tilbagegang. Der har siden 4. kvartal 2008 været en del større varslinger efterfulgt af virksomhedslukninger og fyringsrunder. En del af varslingssagerne har drejet sig om virksomheder i udkantsområder. Det har ofte alvorlige konsekvenser for lokalsamfundet og for arbejdsmarkedet i en større radius. 2

5 I hele landsdelen har et ekstraordinært stort antal virksomheder indgået aftaler om arbejdsfordelinger. I en begrænset periode kan medarbejderne skiftevis gå på arbejde og være lønnet af virksomheden og gå ledige og modtage dagpenge. Beskæftigelsesregionen vurderer, at udløb af arbejdsfordelinger i løbet af det næste halve år, kan resultere i yderligere afskedigelser og virksomhedslukninger, fordi der ikke for alvor er udsigt til bedring i økonomien og efterspørgslen. Danmark og dermed Nordjylland er meget afhængig af den internationale økonomiske udvikling. Eksporterhvervene er hårdt ramt af svigtende efterspørgsel i udlandet. Det mærker blandt andet de store nordjyske jern- og metalvirksomheder og deres underleverandører. Effekterne af de initiativer, som er taget af regeringen for at dæmme op for de værste virkninger af den økonomiske krise, er vanskelige at beregne. Der er sat ind på flere fronter med stimulering af det private forbrug gennem nye skattelettelser, der kommer til at virke fra årsskiftet, frigivelse af SPopsparingen og oprettelse af en renoveringspulje. Dertil skal bankpakkerne understøtte virksomhedernes låne- og investeringsmuligheder, ligesom mulighederne for offentlige investeringer og renovation af bygninger er lempet. Der er modsatrettede faktorer, som kan virke ind på det private forbrug, som er faldet kraftigt gennem 2009, og som er en vigtig drivkraft i samfundsøkonomien. På den ene side dæmper det forbruget, at boligpriserne fortsat falder, og at pensionsformuer og formuer i værdipapirer er skrumpet ind. Risikoen for at blive ramt af arbejdsløshed lægger også en dæmper på forbruget. På den anden side har mange fået lønstigninger som følge af overenskomstforhandlingerne i 2008 inden finanskrisen. De finanspolitiske initiativer kan øge forbrugernes optimisme. Meget afhænger dog af, hvor stor usikkerhed der er om udviklingen i den økonomiske krise. Er bunden nået, og hvilke langtidseffekter vil krisen få, f.eks. i form af høj arbejdsløshed i en længere periode? Hvis konjunkturerne fortsat er så usikre som nu, vil en større del af indkomststigningerne blive sparet op frem for at blive omsat i forbrug. Det vil dæmpe den økonomiske aktivitet i samfundet. Udviklingen i beskæftigelsen værre end forventet De seneste regionale tal for beskæftigelsen er opgjort pr og afspejler således ikke det kraftige fald, som det seneste halve år har budt på. Der er dog ingen tvivl om, at Nordjylland er mærket af den økonomiske krise, og at det sætter sig spor i beskæftigelsen. De seneste ATP-tal 1 er fra 1. kvartal 2009 og viser en nedgang i beskæftigelsen på landsplan på næsten Nordjylland har normalt en andel på ca. 10% af beskæftigelsen. Dog kan faldet godt have ramt Nordjylland hårdere, fordi erhvervsstrukturen i landsdelen har en sammensætning med lidt større 1 Danmarks Statistik, Statistikbanken 3

6 andel industri og byggeerhverv end hele landet. Det er netop de to hovedbrancher, der er hårdest ramt. Beskæftigelsesregionen har netop afsluttet en interviewundersøgelse blandt virksomheder i Nordjylland 2. I undersøgelsen oplyser 29,3% af virksomhederne, at de i dag har færre ansatte end for 3 måneder siden. Knap 15% mener, at de vil reducere medarbejderstaben yderligere de næste 6 måneder. Industrien kan konstatere den største tilbagegang, 4,8%. I absolutte tal svarer det til ca Bygge og anlæg vurderer, at antallet af ansatte er 5,3% lavere i dag end for 3 måneder siden, det svarer til knap 800 ansatte. Offentlig administration, undervisning og sundhed vurderer, at beskæftigelsen er steget 8,3%, mens Kultur, fritid og anden service vurderer, at beskæftigelsen er steget med 70,2%. Tallene er ikke sæsonkorrigerede, hvilket kan forklare den store stigning i blandt andet turisterhvervene. Boom i varslings- og arbejdsfordelingssager Mange virksomheder må se i øjnene, at de bliver nødt til at afskedige medarbejdere. Regionen oplevede i slutningen af 2008 og i begyndelsen af 2009 et boom i varslingssager fulgt op af endnu flere arbejdsfordelingssager. Når virksomhederne ansøger om at etablere arbejdsfordeling, betyder det, at de kan beholde medarbejderne i en periode, men på nedsat tid. Er dette ikke tilstrækkeligt for virksomheden, kan arbejdsfordelingen eventuelt forlænges, eller man må skride til afskedigelser. Mange af de arbejdsfordelinger, der er etableret i landsdelen, udløber i sommer. Da der endnu ikke er afgørende tegn på, at konjunkturerne begynder at vende, regner Beskæftigelsesregionen med, at der igen vil komme flere varslingssager hen over sommeren. FIGUR 1. ANTAL VARSLINGSSAGER OG PERSONER I NORDJYLLAND, JUNI Sager Personer Kilde: Beskæftigelsesregion Nordjylland Varslingssager i større omfang skal meddeles til Beskæftigelsesregionen. Figur 1 viser udviklingen i antallet af varslingssager og berørte personer i perioden 2000 til 2008 og ind i 2009 til og med juni måned. Hovedparten af varslingssagerne i 2008 kom i 4. kvartal. I alt var der i sager, som omfat- 2 Virksomhedernes vurdering af beskæftigelsessituationen, juni 2009, 4

7 tede godt personer. Allerede i første halvår i 2009 er der 41 sager, som omfatter knap personer. Arbejdsløsheden mere end fordoblet på et år Ledigheden er fordoblet fra april 2008 til april 2009, som er den seneste opgørelse fra Danmarks Statistik. I absolutte tal var der i april måned 2009 godt fuldtidsledige, ca mænd og kvinder. Det er en usædvanlig fordeling, der afspejler, at arbejdsmarkedet er meget kønsopdelt. Det er netop i fag og brancher, f.eks. byggeri og jern- og metalindustri, hvor mænd er overrepræsenterede, at flest job forsvinder. Nordjylland har nu en ledighedsprocent for forsikrede på 4,8. På landsplan er den til sammenligning 3,8. Udviklingen i ledigheden er kun delvis proportional med udviklingen i beskæftigelsen. Opgørelsesmetoderne er forskellige, men også andre forhold spiller ind. Beskæftigelsesregionen vurderer, at den kraftige afmatning på arbejdsmarkedet i øjeblikket får arbejdsstyrken til at falde. Det dæmper faldet i ledigheden. En del af den udenlandske arbejdskraft, der er kommet til Nordjylland de senere år, rejser hjem, når mængden af arbejde aftager. Så falder beskæftigelsen, uden at ledigheden stiger. En nedgangsperiode vil formentlig også få flere til at vælge efterløn og pension, hvis de har mulighed for det. Det reducerer også arbejdsstyrken og til dels ledigheden. Nogle af de unge, der har haft let ved at få vellønnede ufaglærte job under højkonjunkturen, går i gang med uddannelse, når jobbet ikke længere er der. De kommer altså heller ikke til at tælle med i ledighedsstatistikken. LANGT LETTERE AT REKRUTTERE MEDARBEJDERE Den aktuelle arbejdsmarkedsbalance Arbejdsmarkedsbalancen blev opdateret medio juni Den viser beskæftigelsesmulighederne for ca stillingsbetegnelser i hver af de 4 beskæftigelsesregioner. Balancen bygger på data om virksomhedernes rekrutteringssituation, udviklingen i arbejdskraftreserven samt jobomsætningen i de forskellige faggrupper. Informationerne om virksomhedernes problemer med at rekruttere arbejdskraft sammenholdes med, hvor mange ledige der er registreret med de stillingsbetegnelser, hvor det er svært at få besat jobbene. Udbud og efterspørgsel efter arbejdskraft varierer meget fra fag til fag. Det giver et billede af, hvor der er underskud og overskud af arbejdskraft. 5

8 Arbejdsmarkedsbalancens 5 kategorier: Tværgående, strukturel mangel på arbejdskraft flaskehalsproblemer. Der er særligt omfangsrige problemer med at rekruttere medarbejdere, og ledigheden er ekstraordinært lav Mangel på arbejdskraft. Der er problemer med at rekruttere medarbejdere samtidig med, at ledigheden er lav Paradoksproblemer. Der er problemer med at rekruttere medarbejdere samtidig med, at ledigheden er høj Gode beskæftigelsesmuligheder. Der er balance mellem udbud og efterspørgsel efter arbejdskraft, ingen problemer med at få medarbejdere og høj omsætning af job Mindre gode beskæftigelsesmuligheder. Der er ingen problemer med at få medarbejdere, der er høj ledighed og lille omsætning af job Ændringerne i den aktuelle arbejdsmarkedsbalance afspejler den kritiske situation på arbejdsmarkedet med faldende efterspørgsel og stigende ledighed. Antallet af stillingsbetegnelser i kategorien Rigtig gode beskæftigelsesmuligheder, er reduceret betydeligt som følge af, at der er langt færre stillingsbetegnelser, virksomhederne ikke har kunnet rekruttere til. Samtidig er der næsten en fordobling af stillingsbetegnelser, som vurderes til at have mindre gode beskæftigelsesmuligheder. Det gælder især stillingsbetegnelser på arbejdsmarkedet for ufaglærte og kortuddannede. Tabel 1 viser et udsnit af arbejdsmarkedsbalancen med beskæftigelsesmulighederne for de 10 vigtigste stillingsbetegnelser i balancens 5 kategorier. Det er tydeligt, at det er i den offentlige sektor, de fleste job med rigtig gode beskæftigelsesmuligheder er at finde i øjeblikket. Det drejer sig om job i sundhedsvæsenet og på det sociale område. TABEL 1. BESKÆFTIGELSESMULIGHEDERNE I NORDJYLLAND I 2. HALVÅR DE 10 VIGTIGSTE STILLINGSBETEGNELSER I BALANCENS 5 KATEGORIER RIGTIG GODE BESKÆFTIGELSESMULIGHEDER Tværgående, strukturel mangel på arbejdskraft Mangel på arbejdskraft Paradoksproblemer GODE BESKÆFTIGELSES- MINDRE GODE MULIGHEDER BESKÆFTIGELSES- MULIGHEDER sygeplejerske tegnsprogstolk landbrugsmedhjælper rengøringsassistent fabriksarbejder lægesekretær butiksassistent staldmester butiksmedhjælper pædagogmedhjælper pædagog salgskonsulent taxichauffør køkkenmedhjælper kontorassistent speciallæge bogholder kørelærer fiskeindustriarbejder truckfører socialpædagog frisør tømrer kontormedhjælper bioanalytiker praktiserende læge folkeskolelærer specialarbejder, gartner socialrådgiver elektronikmontør postomdeler plejehjemsmedhjælper socialformidler elektronikfagtekniker køkkenassistent pakkeriarbejder operationssygeplejerske kølemontør kasseekspedient pedelmedhjælper anæstesisygeplejerske logistikøkonom tjener marketingmedarbejder Kilde: Arbejdsmarkedsbalancen 2. halvår

9 Virksomhederne har lettere ved at rekruttere medarbejdere end for 1 år siden I foråret 2008 forsøgte virksomhederne i Nordjylland i tilfælde at rekruttere uden held. I foråret 2009 er dette tal faldet til ca Udviklingen er den samme i hele landet, hvor presset på arbejdsmarkedet i foråret 2008 betød næsten forgæves rekrutteringer, der i foråret 2009 er faldet til ca FIGUR 2. ANTAL FORGÆVES REKRUTTERINGER I BESKÆFTIGELSESREGIONERNE I 2006, 2007 OG halvår 06 1.halvår 07 2.halvår 07 1.halvår 08 2.halvår halvår 09 Nordjylland H&S Midtjylland Syddanmark Kilde: Virksomhedssurvey 2006, 2007 og 2008, Arbejdsmarkedsstyrelsen Presset på arbejdsmarkedet er dermed taget betydeligt af. I tabel 2 kan man aflæse, at de forgæves rekrutteringer i foråret 2009 udgjorde 1,4% af beskæftigelsen både i Nordjylland og på landsplan. Det er nu faldet til 0,3%. I Thy-Mors, et af de nordjyske arbejdskraftoplande, er antallet af forgæves rekrutteringer nu helt nede på 0,1%. TABEL 2. ANTAL FORGÆVES REKRUTTERINGER I FORHOLD TIL BESKÆFTIGEDE Antal stillinger, der er søgt besat uden held i hele landet, i Nordjylland og i de nordjyske arbejdskraftoplande Stillinger, der er søgt besat uden held i forhold til beskæftigede Forår 2009 Forår 2008 Ændring procent Forår 2009 Forår 2008 Hele landet ,8% 0,3% 1,4% Nordjylland ,7% 0,3% 1,4% Himmerland ,5% 0,4% 1,4% Aalborg ,4% 0,2% 1,7% Vendsyssel ,1% 0,3% 1,2% Thy-Mors ,8% 0,1% 1,3% Kilde: Virksomhedssurvey og Statistikbanken, RAS

10 Arbejdsmarkedet for kortuddannede skrumper ind Beskæftigelsesregionen har udarbejdet en særskilt opgørelse af de aktuelle jobmuligheder for kortuddannede. Opgørelsen kan ses på Beskæftigelsesregionens hjemmeside under Arbejdsmarkedsbalancen. Beskæftigelsesmulighederne er især for kortuddannede er blevet ringere i takt med afmatningen på arbejdsmarkedet. En lang række stillingsbetegnelser har skiftet kategori fra gode til mindre gode beskæftigelsesmuligheder. For fabriksarbejdere generelt, for pædagogmedhjælpere og en lang række andre job, som ikke kræver nogen særlig uddannelse, er beskæftigelsesmulighederne forringet betydeligt. Der har tidligere været en række stillingsbetegnelser for kortuddannede i kategorien Rigtig gode beskæftigelsesmuligheder, det vil sige, hvor virksomhederne oplever mangel på arbejdskraft. Det har f.eks. været tilfældet inden for byggeriet og inden for hotel og restauration. Det er nu begrænset til en enkelt stillingsbetegnelse, nemlig landbrugsmedhjælpere, hvor der fortsat er arbejdsgivere, der uden held forsøger at besætte ledige job. Der er i Nordjylland næsten permanente paradoksproblemer i landbruget. Der er ledige landbrugsmedhjælpere og staldmestre registreret hos jobcentrene samtidig med, at arbejdsgivere i landbruget meddeler, at de forgæves har forsøgt at få besat ledige stillinger. Beskæftigelsesregionen har i en tidligere analyse afdækket barrierer såvel på arbejdsgiverside som på arbejdstagerside og har opfordret de lokale beskæftigelsesråd til at tage hånd om problemerne. Der er dog også områder, hvor arbejdsmarkedsbalancen peger på gode beskæftigelsesmuligheder for kortuddannede, om end i mindre omfang end tidligere. Rengøringsassistenter, butiks- og køkkenmedhjælpere og fiskeindustriarbejdere vurderes således fortsat til gode beskæftigelsesmuligheder. Det gælder også nogle af stillingsbetegnelserne i Bygge- og anlæg, som trods afmatning alligevel er et stort beskæftigelsesområde. Også inden for Hotel, restauration, køkken og kantine vurderes flere områder til at have gode beskæftigelsesmuligheder for kortuddannede. Det samme gælder i Medie, kultur, turisme samt i Rengøring og anden service. For mange stillingsbetegnelser i disse erhvervsgrupper er jobomsætningen så høj, at de vurderes til gode beskæftigelsesmuligheder. Det er dog ofte job af begrænset varighed, sæsonjob, deltidsjob og job med relativt stor jobusikkerhed. Alt i alt understreger det aktuelle billede af arbejdsmarkedet for kortuddannede vigtigheden af, at man udnytter en eventuel ledighedsperiode til at opkvalificere sig eller allerhelst, at man investerer i et erhvervsrettet uddannelsesforløb. Personer med én eller anden form for uddannelse er bedre rustet til at klare sig på arbejdsmarkedet, også når der er krise. 8

11 FORTSAT FALD I BESKÆFTIGELSEN IND I 2010 Prognose for beskæftigelsen i Nordjylland Beskæftigelsen har været støt stigende i perioden fra 2005 til De senest opgjorte tal fra Danmarks statistik 3 viser en beskæftigelse pr. 1. januar 2008 på , den højeste i over 10 år. Det er en stigning på ca siden Alene i perioden blev der skabt godt nye arbejdspladser i regionen. Udviklingen i beskæftigelsen i løbet af året 2007 dækker over en vækst på flere i en række brancher i vækst, og et samlet fald på i brancher med vigende beskæftigelse. Branchen Forretningsservice har øget beskæftigelsen mest efterfulgt af Jernog metalindustri, Hotel og restauration og Sundhedsvæsen i den offentlige sektor. Der forsvandt flest arbejdspladser i branchen Offentlig administration. Beskæftigelsesregionen vurderer, at beskæftigelsen fortsatte med at stige gennem 1. halvår 2008, og at der derefter er indtrådt en afmatning efterfulgt af et fald i beskæftigelsen i 4. kvartal Samlet vurderes det dog, at også 2008 blev et år med fremgang i beskæftigelsen. Billedet for 2009 tegner sig noget mere dystert. De seneste ATP-tal 4 er fra 1. kvartal 2009 og viser en nedgang i beskæftigelsen på landsplan på næsten Nordjylland har normalt en andel på ca. 10% af beskæftigelsen, men muligvis en større andel af faldet. Det ventes, at beskæftigelsen fortsætter med at falde gennem 2009, men aftagende i takt med, at virksomhederne tilpasser sig den nye situation. FIGUR 3. PROGNOSE FOR UDVIKLINGEN I BESKÆFTIGELSEN I NORDJYLLAND I 2009 OG 2010 Tusinde kv kv kv kv.2010 I prognosen ventes beskæftigelsen i 4. kvartal 2009 at være på Dermed har der samlet været en lille beskæftigelsesfremgang i 2008 på trods af udviklingen i slutningen af Beskæftigelsesregionen vurderer, at der fra 4. kvartal 2008 til 4. kvartal 2009 vil være et fald i beskæftigelsen på 3 Danmarks Statistik opgør tallene ultimo november, men sætter offentliggørelsesdatoen til 1. januar det følgende år. 4 Danmarks Statistik, Statistikbanken 9

12 11.200, svarende til 3,8%. Beskæftigelsen vil være på i 4. kvartal Samlet ventes udviklingen i 2009 og 2010 at føre til et yderligere fald i beskæftigelsen, men aftagende sidst i perioden. Gennem 2010 ventes beskæftigelsen at falde med ca Faldet vil være aftagende, og i 4. kvartal 2010 vil der være ca beskæftigede i Nordjylland. Det svarer til en nedgang på 1,5% i forhold til 4. kvartal Udviklingen er illustreret i figur 3. Det betyder, at en stor del af beskæftigelsesfremgangen fra 2005 til 2008 vil være tabt ved udgangen af prognoseperioden. Tabel 3 viser beskæftigelsesregionens prognose fordelt på brancher. Hvor det især var byggebeskæftigelsen, der faldt i slutningen af 2008, er det nu industrien, der er hårdest ramt. Der forventes et fald i samtlige industribrancher TABEL 3. PROGNOSE FOR UDVIKLINGEN I BESKÆFTIGELSEN I NORDJYLLAND I 2008 OG 2009 FORDELT PÅ BRANCHER FAKTISK E TAL PROGNOSE PROCENTVIS ÆN DRING 4.kv kv kv kv kv kv kv kv.2010 Landbrug, gartneri og skovbrug ,1-0,8 Fiskeri ,8-9,6 Råstofudvinding ,4 1,9 Føde-, drikke- og tobaksvareindustri ,0-1,7 Tekstil- og læderindustri ,0-4,8 Træ-, papir- og grafisk industri ,9-7,6 Kemisk industri og plastindustri ,8-1,5 Sten-, ler- og glasindustri ,3-2,1 Jern- og metalindustri ,4-1,6 Møbelindustri og anden industri ,0-9,7 Energi- og vandforsyning ,3 1,0 Bygge og anlæg ,5-4,9 Autohandel, service og tankstationer ,2-1,4 Engroshandel undt. biler ,6 0,3 Detailh. og reparationsvirks. undt. biler ,3-2,0 Hoteller og restauranter ,9-1,7 Transport ,6-4,4 Post og tele ,0-4,7 Finansiering og forsikring ,9-4,3 Udlejning og ejendomsformidling ,0 2,3 Forretningsservice ,7 1,6 Offentlig administration ,1-1,1 Undervisning ,3-1,5 Sundhedsvæsen ,1 0,1 Sociale institutioner ,8-0,5 Foreninger, kultur og renovation ,0-1,0 Uoplyst aktivitet ,3 1,0 I alt ,8-1,5 Kilde: Faktiske tal 2007 og 2008: Danmarks Statistik 10

13 i 2009, og samlet forventes industrien at tegne sig for næsten 20% af faldet i beskæftigelsen gennem 2009, selvom branchen kun udgør ca. 15% af beskæftigelsen i regionen. Nedgangen i industrien og byggeriet ventes at få afsmittende virkning på handel og private servicefag. I 2009 og 2010 ventes en tilbagegang i beskæftigelsen i Detailhandel og tilbagegang i Hotel og restauration. I Finansiering og forsikring ventes der færre beskæftigede i 2009 og I Forretningsservice, der ellers gennem mange år har haft uafbrudt fremgang i beskæftigelsen, forventes kun mindre udsving i beskæftigelsen, først med stagnation i 2009 og siden en mindre stigning i I den offentlige sektor ventes tendensen til tilbagegang i offentlig administration at fortsætte. Sammenlægning af administrative enheder, reduktioner i ledelseslaget og anden effektivisering i kommunerne er endnu ikke afsluttet efter strukturreformen. I de øvrige brancher i den offentlige sektor ventes en beskeden tilbagegang eller status quo. Det skal dog understreges, at der fortsat vil være et betydeligt rekrutteringsbehov i den offentlige sektor, fordi mange faggrupper har en høj gennemsnitsalder. Der er da også mange meldinger fra jobcentrene om, at ledige eller personer, der er varslet afskediget, vil omskoles og har mod på at søge nye udfordringer i den offentlige sektor. Det gælder f.eks. ledige mænd fra byggearbejdspladserne, der søger ind til job i daginstitutioner og ældrepleje. 11

14 LEDIGHEDEN STIGER, MEN DER ER STOR FORSKEL PÅ, HVILKE GRUPPER DER RAMMES Prognose for ledigheden i Nordjylland Ledigheden er steget betydeligt mere, end beskæftigelsesregionen forventede i sin prognose i januar. Det var ventet, at ledigheden i april kvartal 2009 ville ligge på godt Med den reviderede prognose forventes ledigheden i april kvartal 2009 at komme til at ligge på Dermed justeres prognosen for udviklingen i ledigheden for det kommende år i betydeligt mere negativ retning. Der ventes ledige i 4. kvartal 2009, en stigning på i forhold til 4. kvartal Da ledigheden sidst var på dette niveau var i 4. kvartal 2005, hvor der var ledige. Ledigheden ventes fortsat at stige ind i 2010, men i aftagende tempo. Om et år, i 2. kvartal 2010, ventes ledigheden at ligge på , en stigning på eller 46,1% i forhold til 2. kvartal FIGUR 4. PROGNOSE FOR UDVIKLINGEN I LEDIGHEDEN I NORDJYLLAND I k k k k k k k k k k k k k12010 k Kilde: Faktiske tal, Danmarks Statistik Prognosen bygger på Finansministeriets vurderinger for landsudviklingen, men i den regionale prognose ventes det, at Nordjylland får en mere negativ udvikling end hele landet. Det skyldes især, at den nordjyske erhvervsstruktur har en relativt stor andel industri- og byggearbejdspladser, som er hårdest ramt af afskedigelser, men også en stor andel af job i landbrug, turisme og andre sæsonprægede erhverv, hvor beskæftigelsen er stærkt afhængig af konjunkturerne. Ledigheden ventes at udvikle sig forskelligt for forskellige grupper på arbejdsmarkedet. Kortuddannede står ofte først for at blive afskediget, og navnlig kombinationen af ringe eller ingen uddannelsesbaggrund samt begrænset erhvervserfaring betyder, at især ungdomsarbejdsløsheden kan stige betydeligt. Ledigheden vil udvikle sig mere negativt for mænd end for kvinder, da en større andel af de beskæftigede kvinder har job i den offentlige sektor, hvor antallet af medarbejdere i prognoseperioden ikke ventes at ændre sig væsentligt. 12

15 Udviklingen vil påvirke ledigheden i de enkelte a-kasser forskelligt. A-kasser med mange kortuddannede medlemmer vil opleve større ledighedsstigning end a-kasser, hvor medlemmerne overvejende har en erhvervsfaglig eller videregående uddannelse. Det ventes også, at a-kasser med mange faglærte i byggefagene og i industrien f.eks. Metal og NNF også vil få betydelig stigning i ledigheden. A-kasser med mange medlemmer beskæftiget i den offentlige sektor, f.eks. sygeplejersker og andet sundhedspersonale, folkeskolelærere, socialrådgivere m.fl. vil fortsat have et meget lavt ledighedsniveau. Dog kan afmatningen på arbejdsmarkedet betyde, at personer i disse faggrupper, der under højkonjunkturen har valgt at arbejde i andre brancher, vender tilbage som jobsøgende i det fag, de er uddannet indenfor. Også akademikerledigheden ventes at stige, det gælder f.eks. ingeniører, arkitekter m.fl. og andre med relation til de brancher, hvor der er størst tilbagegang. Der er dog endnu tale om meget beskedne stigninger, som bl.a. skyldes, at en stor del af de afskedigede - f.eks. ingeniører og arkitekter - har lange opsigelsesvarsler. En anden grund er, at mange af akademikerne er ansat i den offentlige sektor. Nyuddannede akademikere vil have vanskeligere ved at komme ind på arbejdsmarkedet i den kommende tid. Virksomhederne vil være mere tilbageholdende, end de har været i opgangsperioden med at ansætte utraditionelle profiler, hvilket f.eks. magistrene tidligere har nydt godt af. Tabel 4 viser prognosen for ledigheden fordelt på a-kasser, aldersgrupper og køn. Prognosen på a-kasseniveau er dog relativt usikker, idet der er stor bevægelighed i a-kassernes medlemsskare og idet mange forsikrede, både med og uden uddannelse, er i tværfaglige a-kasser. 13

16 TABEL 4. PROGNOSE FOR UDVIKLINGEN I LEDIGHEDEN ½ OG 1 ÅR FREM FORDELT PÅ A-KASSEGRUPPER, ALDER OG KØN. ANTAL FULDTIDSLEDIGE 4.kvartal kvartal kvartal 2010 ÆNDRING PROCENT 2.kvartal kvartal 2008 A-KASSEGRUPPER, EXCL. AKTIVEREDE Selvstændige ,0% Akademikere ,0% Funktionærer og tjenestemænd m.v ,3% Handels- og Kontorfunktionærer (HK) ,5% Tekniske funk tionærer ,3% Byggefag ,0% Metalarbejdere ,7% Faglig Fælles a-kasse (3F) ,0% Nærings- og Nydelsesmiddelarbejdere (NNF) ,0% Fag og Arbejde (FOA) ,7% Øvrige ,4% Forsikrede ledig e i alt ,5% Ikke-forsikrede ledige ,0% Ledige i alt ,1% ALDER år ,3% år ,4% år ,7% år ,9% år ,8% 60 år og derover ,0% Ledige i alt ,1% KØN Mænd ,1% Kvinder ,3% Ledige i alt ,1% AKTIVEREDE Forsikrede, aktiverede ,3% Ledige og forsikrede, aktiverede i alt ,6% Kilde: Faktiske tal, Danmarks Statistik FAKTISKE TAL PROGNOSE 14

17 15

18 BESKÆFTIGELSESREGION NORDJYLLAND Vestre Havnepromenade 9, 3. sal 9000 Aalborg Tlf.: NÆRMERE OPLYSNINGER OM ARBEJDSMARKEDSBALANCE OG PROGNOSER: Susanne M. Nielsen, fuldmægtig, tlf Lars Pilgaard, fuldmægtig, tlf Kurt Nielsen, fuldmægtig, tlf NYE ARBEJDSMARKEDSANALYSER OM DET REGIONALE ARBEJDSMARKED: Job i Nordjylland, juni 2009 Indvandreres og efterkommeres beskæftigelse i Nordjylland, juni 2009 Virksomhedernes vurdering af beskæftigelsessituationen, juni

BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK. Overblik over arbejdsmarkedet i Syddanmark

BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK. Overblik over arbejdsmarkedet i Syddanmark BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Overblik over arbejdsmarkedet i Syddanmark 1. januar 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE LIDT OM ARBEJDSMARKEDSBALANCEN 1 MANGEL PÅ ARBEJDSKRAFT INDEN FOR FLERE

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK BESKÆFTIGELSESREGION NORDJYLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Nordjylland 2 halvår 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE MANGEL PÅ ARBEJDSKRAFT INDEN FOR FLERE BRANCHER 1 Den aktuelle arbejdsmarkedsbalance FORTSAT FLERE

Læs mere

REKRUTTERING I NORDJYLLAND

REKRUTTERING I NORDJYLLAND REKRUTTERING I NORDJYLLAND Rekrutteringssituationen i Nordjylland i foråret 2009 REKRUTTERING I NORDJYLLAND Forår 2009 SAMMENFATNING Det er blevet lettere at rekruttere medarbejdere i Nordjylland. Virksomhederne

Læs mere

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET NORDJYLLAND

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET NORDJYLLAND OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET NORDJYLLAND 1. halvår 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE FÆRRE STILLINGER, SOM VIRKSOMHEDERNE REKRUTTERER FORGÆVES TIL Den aktuelle arbejdsmarkedsbalance STADIG HØJ BESKÆFTIGELSE PÅ

Læs mere

BESKÆFTIGELSEN I NORDJYLLAND 2007 7.000 FLERE JOB PÅ ET ÅR

BESKÆFTIGELSEN I NORDJYLLAND 2007 7.000 FLERE JOB PÅ ET ÅR BESKÆFTIGELSEN I NORDJYLLAND 2007 7.000 FLERE JOB PÅ ET ÅR BESKÆFTIGELSESREGION NORDJYLLAND Marts 2008 BESKÆFTIGELSEN I NORDJYLLAND 2007 7000 FLERE JOB PÅ ET ÅR Godt 7.000 flere job er der skabt i Nordjylland

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK. Overblik over arbejdsmarkedet i Syddanmark

BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK. Overblik over arbejdsmarkedet i Syddanmark BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Overblik over arbejdsmarkedet i Syddanmark 2. halvår 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE MANGEL PÅ ARBEJDSKRAFT INDEN FOR FLERE BRANCHER 1 Den aktuelle arbejdsmarkedsbalance

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET NORDJYLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Overblik over arbejdsmarkedet i Nordjylland 1. halvår 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE MANGEL PÅ ARBEJDSKRAFT INDEN FOR FLERE BRANCHER 2 Den aktuelle

Læs mere

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET NORDJYLLAND

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET NORDJYLLAND OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET NORDJYLLAND 1. halvår 2010 INDHOLD LANGT LETTERE AT REKRUTTERE MEDARBEJDERE... 5 Den aktuelle arbejdsmarkedsbalance UDSIGT TIL LIGE SÅ STORT FALD I BESKÆFTIGELSEN I 2010

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK. Overblik over arbejdsmarkedet i Midtjylland

BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK. Overblik over arbejdsmarkedet i Midtjylland BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Overblik over arbejdsmarkedet i Midtjylland 1. halvår INDHOLDSFORTEGNELSE MANGEL PÅ ARBEJDSKRAFT INDEN FOR MANGE BRANCHER 1 Den aktuelle arbejdsmarkedsbalance

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen 1. halvår Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Virksomhedernes rekruttering 2008 Figur 1

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen 1. halvår Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Virksomhedernes rekruttering 2008 Figur 1 Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen 1. halvår 2008 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i 1. halvår af 2008. Forgæves rekrutteringer

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK. Overblik over arbejdsmarkedet i Midtjylland

BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK. Overblik over arbejdsmarkedet i Midtjylland BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Overblik over arbejdsmarkedet i Midtjylland 1. halvår 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE UDBUD OG EFTERSPØRGSEL EFTER ARBEJDSKRAFT 2 Den aktuelle arbejdsmarkedsbalance

Læs mere

REKRUTTERING I NORDJYLLAND

REKRUTTERING I NORDJYLLAND REKRUTTERING I NORDJYLLAND Rekrutteringssituationen i Nordjylland i foråret 2008 Beskæftigelsesregion Nordjylland INDHOLDSFORTEGNELSE LIGE SÅ STORE REKRUTTERINGSPROBLEMER SOM FOR 1 ÅR SIDEN 4 Over 4.000

Læs mere

Beskæftigelsen pr. 1. januar 2005 i de nye kommuner i Nordjylland.

Beskæftigelsen pr. 1. januar 2005 i de nye kommuner i Nordjylland. Beskæftigelsen pr. 1. januar 2005 i de nye kommuner i Nordjylland. Den nye kommunestruktur gælder først fra den 1. januar 2007. Det er dog muligt at beregne kommunernes beskæftigelsestal ud fra de opgørelser,

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen 2. halvår Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Virksomhedernes rekruttering 2007 Figur 1

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen 2. halvår Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Virksomhedernes rekruttering 2007 Figur 1 Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen 2. halvår 2007 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i 2. halvår af 2007. Undersøgelsens

Læs mere

AMK-Øst 16-11-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst 16-11-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 16-11-2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland November 2015 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-2. kvartal 2015

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK. Overblik over arbejdsmarkedet i Syddanmark

BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK. Overblik over arbejdsmarkedet i Syddanmark BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Overblik over arbejdsmarkedet i Syddanmark 2. HALVÅR 2009 Udgiver: Beskæftigelsesregion Syddanmark www.brsyddanmark.dk (Juli 2009) INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET NORDJYLLAND

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET NORDJYLLAND OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET NORDJYLLAND 2. halvår 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE MANGE JOB ER VÆK, MEN LEDIGHEDEN ER STEGET MINDRE END FORVENTET Den seneste udvikling i korte træk FALD I BESKÆFTIGELSEN BREMSER

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen 1. halvår Virksomhederne kan lettere rekruttere. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering 1.

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen 1. halvår Virksomhederne kan lettere rekruttere. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering 1. Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen 1. halvår 2009 Virksomhederne kan lettere rekruttere Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i 1. halvår af 2009. Forgæves rekrutteringer

Læs mere

Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ribe Amt 2006

Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ribe Amt 2006 Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ribe Amt 2006 Indhold Efterspørgslen efter arbejdskraft Udbudet af arbejdskraft Balancen på arbejdsmarkedet Efterspørgslen efter ufaglærte Efterspørgslen efter arbejdskraft

Læs mere

Voldsomt beskæftigelsesfald: Krisen kradser i alle brancher

Voldsomt beskæftigelsesfald: Krisen kradser i alle brancher 25. februar 2009 af Specialkonsulent Erik Bjørsted Direkte tlf.: 33 55 77 15 Chefanalytiker Frederik I. Pedersen Direkte tlf.: 33 55 77 12 Voldsomt beskæftigelsesfald: Krisen kradser i alle brancher Dagens

Læs mere

RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet

RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet Udvikling i Beskæftigelsen Fig. 1. Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere Finanskrisen resulterede i et væsentligt fald i beskæftigelsen fra 2008 til

Læs mere

AMK Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK Øst 06-09-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland September 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-1. kvartal

Læs mere

AMK-Øst. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm

AMK-Øst. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm Juni 2017 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-4. kvartal 2016 Siden 1. kvartal

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Hovedstaden. AMK Øst 19. juni 2015

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Hovedstaden. AMK Øst 19. juni 2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Hovedstaden AMK Øst 19. juni 2015 Juni 2015 1 Udvikling i beskæftigelsen og rekrutteringssituationen på arbejdsmarkedet Fig. 1. Udvikling i fuldtidsbeskæftigelsen for

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm AMK-Øst 26-08-2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm August 2015 Udviklingen i beskæftigelsen Fig 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere Beskæftigelsen på Bornholm målt som udviklingen

Læs mere

Ledighedsniveauet er svagt stigende, men stadig historisk lav udfordringen er stadig mangel på kvalificeret arbejdskraft

Ledighedsniveauet er svagt stigende, men stadig historisk lav udfordringen er stadig mangel på kvalificeret arbejdskraft Pressemeddelelse: Odense, d. 8. januar 29 Ledighedsniveauet er svagt stigende, men stadig historisk lav udfordringen er stadig mangel på kvalificeret arbejdskraft De netop offentliggjorte ledighedstal

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 20-06-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland Juni 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-4. kvartal 2015

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden. AMK-Øst 10. september 2015

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden. AMK-Øst 10. september 2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden AMK-Øst 10. september 2015 September 2015 Udviklingen i beskæftigelsen Fig 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere Beskæftigelsen i Hovedstaden målt

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm AMK-Øst 23-01-2017 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm Januar 2017 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-3. kvartal 2016

Læs mere

AMK Øst Januar Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK Øst Januar Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK Øst Januar 2017 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland Januar 2017 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-3. kvartal 2016

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 19-01- 2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland Januar 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-3. kvartal 2015

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET NORDJYLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Overblik over arbejdsmarkedet i Nordjylland 2. halvår 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE MANGEL PÅ ARBEJDSKRAFT LIGE SÅ UDBREDT SOM FOR 1 ÅR SIDEN

Læs mere

Baggrundstal vedrørende Arbejdsmarkedet i Nordjylland - et indledende visitkort

Baggrundstal vedrørende Arbejdsmarkedet i Nordjylland - et indledende visitkort Baggrundstal vedrørende Arbejdsmarkedet i Nordjylland - et indledende visitkort Fane 1: Befolkningsudviklingen Fane 2: Beskæftigedes og lediges uddannelsesniveau Fane 3: Indvandrere/efterkommeres andel

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm AMK-Øst 12-09-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm September 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-1. kvartal

Læs mere

MÆND, KVINDER OG MANGEL PÅ ARBEJDSKRAFT

MÆND, KVINDER OG MANGEL PÅ ARBEJDSKRAFT MÆND, KVINDER OG MANGEL PÅ ARBEJDSKRAFT Beskæftigelsesregion Nordjylland, juli 2007 RESUMÉ Opdeling i mænds job og kvinders job er nogle af de mest sejlivede strukturer, der findes på arbejdsmarkedet.

Læs mere

AMK-Øst 1. december Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden

AMK-Øst 1. december Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden AMK-Øst 1. december 2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden December 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted) 1.kv.2008 til 2. kvartal

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 19-04-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland April 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-4. kvartal 2015

Læs mere

BESKÆFTIGELSEN BRYDER LYDMUREN I 1. KVARTAL 2007

BESKÆFTIGELSEN BRYDER LYDMUREN I 1. KVARTAL 2007 7. juni 2007 af Frederik I. Pedersen direkte tlf. 33557712 BESKÆFTIGELSEN BRYDER LYDMUREN I 1. KVARTAL 2007 ATP-beskæftigelsen peger på fortsat kraftig beskæftigelsesfremgang i 1. kvartal 2007. På trods

Læs mere

AMK-Syd. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland

AMK-Syd. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland September 2015 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en

Læs mere

Baggrundstal vedrørende Arbejdsmarkedet i Aalborg Kommune - et indledende visitkort

Baggrundstal vedrørende Arbejdsmarkedet i Aalborg Kommune - et indledende visitkort Baggrundstal vedrørende Arbejdsmarkedet i Aalborg Kommune - et indledende visitkort Fane 1: Befolkningsudviklingen Fane 2: Beskæftigedes og lediges uddannelsesniveau Fane 3: Indvandrere/efterkommeres andel

Læs mere

Midtjyske virksomheder mindre optimistiske

Midtjyske virksomheder mindre optimistiske 1. september Midtjyske virksomheder mindre optimistiske Erhvervskonjunkturer. Små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland er mindre optimistiske i år end sidste år. Der er fortsat mere end tre

Læs mere

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK 1. halvår 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE UÆNDRET REKRUTTERINGSSITUATION 3 Samme antal ubesatte stillinger som for et år siden 3 BESKÆFTIGELSEN OPHØRER MED AT FALDE I

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK. Overblik over arbejdsmarkedet i Midtjylland

BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK. Overblik over arbejdsmarkedet i Midtjylland BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Overblik over arbejdsmarkedet i Midtjylland 2. halvår 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE MANGEL PÅ ARBEJDSKRAFT INDEN FOR MANGE BRANCHER 2 Den aktuelle arbejdsmarkedsbalance

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår Virksomhederne finder lettere nye medarbejdere. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering forår 2010

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår Virksomhederne finder lettere nye medarbejdere. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering forår 2010 Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår 2010 Virksomhederne finder lettere nye medarbejdere Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i foråret 2010. Forgæves rekrutteringer

Læs mere

Beskæftigelsen er faldet med langt over 100.000 på et enkelt år

Beskæftigelsen er faldet med langt over 100.000 på et enkelt år Beskæftigelsen er faldet med langt over 100.000 på et enkelt år Den samlede lønmodtagerbeskæftigelse er faldet med hele 18.500 fuldtidspersoner fra 1. til 2. kvartal 2009. I den private sektor er beskæftigelsen

Læs mere

Bornholms vækstbarometer

Bornholms vækstbarometer Bornholms vækstbarometer Udviklingen - + Finanskrisescenarium 2016 baseret på data fra SAMK / LINE modellen Bornholms Vækstforum Marts 2009 Indhold Indledning... 3 Forbehold... 3 Beskæftigelsen... 4 Ledighedstal...

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2010

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2010 Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i efteråret 2010: Forgæves rekrutteringer

Læs mere

Lokale beskæftigelsespolitiske indsatser

Lokale beskæftigelsespolitiske indsatser Lokale beskæftigelsespolitiske indsatser Hvordan ser det ud? Beskæftigelsespolitiske udfordringer - landsplan! "! # Arbejdsstyrken fra 199 til 2 Arbejdsstyrken i Region Nordjylland Arbejdsstyrken i Ny

Læs mere

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK 2. halvår 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE UÆNDRET REKRUTTERINGSSITUATION BESKÆFTIGELSEN VURDERES AT STIGE I 2011 Fremskrivning af samlet beskæftigelse i Østdanmark Udviklingen

Læs mere

RAR Nordjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet

RAR Nordjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Nordjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet Nøgletal for Nordjylland opdaterett til mødet i RAR Nordjylland d. 24. august 215 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1 udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere

Læs mere

AMK-Øst 19. januar 2016. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden

AMK-Øst 19. januar 2016. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden AMK-Øst 19. januar 2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden Januar 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted) 1.kv.2008 til 3. kvartal

Læs mere

Beskæftigelsen falder dobbelt så meget som arbejdsløsheden stiger

Beskæftigelsen falder dobbelt så meget som arbejdsløsheden stiger Beskæftigelsen falder dobbelt så meget som arbejdsløsheden stiger Beskæftigelsen er faldet med 122.000 fuldtidspersoner siden toppunktet i 1. kvartal 2008. Faldet er mere end over dobbelt så stort som

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Fyn. Bilag til pkt. 9.1

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Fyn. Bilag til pkt. 9.1 Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Fyn Bilag til pkt. 9.1 Juni 2015 1 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1. Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted) på Fyn Fig. 2. Udvikling i beskæftigelsen

Læs mere

AMK-Syd. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn

AMK-Syd. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn November 2017 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en vifte af

Læs mere

Lønudviklingen næsten uændret i den private sektor

Lønudviklingen næsten uændret i den private sektor 29.11.2006 Notat 14571 Poul Lønudviklingen næsten uændret i den private sektor Danmarks Statistik har netop udsendt tallene for lønudviklingen for den private sektor for 3. kvartal 2006. Den 12. december

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014. Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014. Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

TAL OM: Mariagerfjord Kommune Senest opdateret: September 2011

TAL OM: Mariagerfjord Kommune Senest opdateret: September 2011 TAL OM: Mariagerfjord Kommune TAL OM Beskæftigelsesregion Nordjylland sætter på vores hjemmeside fokus på en række emner om de enkelte nordjyske kommuner samt om Nordjylland. Hensigten med oversigten er

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2015 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

AMU aktiviteter i Region Midtjylland 2004-2008

AMU aktiviteter i Region Midtjylland 2004-2008 AMU aktiviteter i Region Midtjylland Resume 2004-2008 Formålet med dette notat er at undersøge baggrunden for udviklingen i AMU aktiviteten i Region Midtjylland i perioden 2004-2008, hvor der generelt

Læs mere

AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland

AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland AMK-Syd 16-11-2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland November 2015 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2014 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn

AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn AMK-Syd 21-06-2017 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn juni 2017 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en vifte

Læs mere

Lønudviklingen 4. kvartal 2007

Lønudviklingen 4. kvartal 2007 07-0347 - poul - 28.02.2008 Kontakt: Poul Pedersen - poul@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Lønudviklingen 4. kvartal 2007 Lønudviklingen i den private sektor er stigende. For 4. kvartal 2007 viser Danmarks Statistik

Læs mere

AMK-Syd. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn

AMK-Syd. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn september 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en vifte af

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION NORDJYLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK. Udviklingen på arbejdsmarkedet i Nordjylland

BESKÆFTIGELSESREGION NORDJYLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK. Udviklingen på arbejdsmarkedet i Nordjylland BESKÆFTIGELSESREGION NORDJYLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Udviklingen på arbejdsmarkedet i Nordjylland 1. halvår 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE BESKÆFTIGELSESMULIGHEDER I BEDRING Den aktuelle arbejdsmarkedsbalance

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår Fortsat få rekrutteringsudfordringer på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår Fortsat få rekrutteringsudfordringer på det danske arbejdsmarked Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår 2012 Fortsat få rekrutteringsudfordringer på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i foråret 2012.

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår Fortsat få rekrutteringsudfordringer på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår Fortsat få rekrutteringsudfordringer på det danske arbejdsmarked Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår 2011 Fortsat få rekrutteringsudfordringer på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i foråret 2011.

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2015. Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2015. Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2015 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

NORDJYLLAND DE KOMMENDE ÅR BRUG FOR FAGLÆRTE

NORDJYLLAND DE KOMMENDE ÅR BRUG FOR FAGLÆRTE NORDJYLLAND DE KOMMENDE ÅR BRUG FOR FAGLÆRTE Beskæftigelsesregion Nordjylland, november 2010 BRUG FOR FLERE FAG- LÆRTE Der skal uddannes mange flere faglærte for at fylde pladserne ud efter dem, der forlader

Læs mere

AMK-Syd 20-08-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn

AMK-Syd 20-08-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn AMK-Syd 20-08-2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn September 2015 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2012.

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2012. Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2012 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i efteråret 2012: Undersøgelsens

Læs mere

Det regionale arbejdsmarked med fokus på seniorerne. Oplæg v/palle Christiansen d. 12. april 2010 Regionsdirektør, Beskæftigelsesregion Midtjylland

Det regionale arbejdsmarked med fokus på seniorerne. Oplæg v/palle Christiansen d. 12. april 2010 Regionsdirektør, Beskæftigelsesregion Midtjylland Det regionale arbejdsmarked med fokus på seniorerne Oplæg v/palle Christiansen d. 12. april 2010 Regionsdirektør, Beskæftigelsesregion Midtjylland Disposition 1. Udviklingen på arbejdsmarkedet 2. Seniorer

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Norddjurs Kommune

Arbejdsmarkedet i Norddjurs Kommune Arbejdsmarkedet i Norddjurs Kommune Norddjurs Udfordringer og resultater 1. kvartal 2007 Beskæftigelsesregion Midtjylland Maj 2007 Forord Denne rapport indeholder en beskrivelse af de største udfordringer

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Vestjylland

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Vestjylland Juni 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en vifte af ydelser

Læs mere

TAL OM: Morsø Kommune Senest opdateret: September 2011

TAL OM: Morsø Kommune Senest opdateret: September 2011 TAL OM: Morsø Kommune TAL OM Beskæftigelsesregion Nordjylland sætter på vores hjemmeside fokus på en række emner om de enkelte nordjyske kommuner samt om Nordjylland. Hensigten med oversigten er at give

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Østjylland

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Østjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Østjylland Juni 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en vifte af ydelser

Læs mere

Bilagsrapport klynge 1

Bilagsrapport klynge 1 Bilagsrapport Klynge 1 Side 1 af 5 Indhold 1. Ministermål og resultatkrav fra kontrakt 2007...3 2. Oversigt over kvartalsrapportens målinger...5 3. Ministermål 1...7 3.1 Arbejdskraftreserven for dagpenge-

Læs mere

AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland

AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland AMK-Syd 15-03-2017 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland Marts 2017 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der

Læs mere

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2001

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2001 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 6.02 April 2002 ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2001 1. januar 2001 var der 170.014 arbejdspladser i Århus Kommune. Antallet af arbejdspladser i

Læs mere

TAL OM: Frederikshavn Kommune Senest opdateret: September 2011

TAL OM: Frederikshavn Kommune Senest opdateret: September 2011 TAL OM: Frederikshavn Kommune TAL OM Beskæftigelsesregion Nordjylland sætter på sin hjemmeside fokus på en række emner om de enkelte nordjyske kommuner og Nordjylland. Hensigten med oversigten er at give

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland AMK-Syd 11-09-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland september 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og

Læs mere

TAL OM: Læsø Kommune Senest opdateret: September 2011

TAL OM: Læsø Kommune Senest opdateret: September 2011 TAL OM: Læsø Kommune TAL OM Beskæftigelsesregion Nordjylland sætter på sin hjemmeside fokus på en række emner om de enkelte nordjyske kommuner og Nordjylland. Hensigten med oversigten er at give et hurtigt

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Vestjylland

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Vestjylland Marts 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en vifte af ydelser

Læs mere

Tabel 1. Arbejdskraftbalancen Gribskov Kommune, status og udvikling

Tabel 1. Arbejdskraftbalancen Gribskov Kommune, status og udvikling Arbejdsmarkedet i Gribskov Kommune Nedenfor er en beskrivelse af arbejdsmarkedet i Gribskov Kommune, der er en sammenlægning af Græsted-Gilleleje og Helsinge kommuner. I forbindelse med beskrivelsen sammenlignes

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Vestjylland

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Vestjylland September 2017 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en vifte af

Læs mere

Fremtidens arbejdsmarked. v/ Palle Christiansen, regionsdirektør Beskæftigelsesregion Midtjylland

Fremtidens arbejdsmarked. v/ Palle Christiansen, regionsdirektør Beskæftigelsesregion Midtjylland Fremtidens arbejdsmarked v/ Palle Christiansen, regionsdirektør Beskæftigelsesregion Midtjylland Forventninger til udviklingen i 2009 og 2010 2 Forventet realvækst i 2009 2,0 1,0 1,0 0,3 0,0-1,0-2,0-3,0-0,5-0,5-0,2-1,0-1,0-1,2-2,0-2,5-2,5-2,8-3,0-3,3-2,5-4,0-3,1-3,5-4,0-5,0

Læs mere

AMK Øst 15. juni Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK Øst 15. juni Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK Øst 15. juni 2017 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland Juni 2017 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-4. kvartal 2016

Læs mere

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2002

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2002 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 6.02 Marts 2003 ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2002 1. januar 2002 var der 171.716 arbejdspladser i Århus Kommune. Antallet af arbejdspladser i

Læs mere

AMK-Øst 19-01-2016. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm

AMK-Øst 19-01-2016. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm AMK-Øst 19-01-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm Januar 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-3. kvartal 2015

Læs mere

AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn

AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn AMK-Syd 21-03-2017 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn marts 2017 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en

Læs mere

AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn

AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn AMK-Syd 14-11-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn November 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden. 22. november 2017

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden. 22. november 2017 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden 22. november 2017 November 2017 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted) 1.kv.2008 til 2. kvartal 2017

Læs mere

Kvinders arbejdsløshed haler ind på mændenes

Kvinders arbejdsløshed haler ind på mændenes Kvinders arbejdsløshed haler ind på mændenes De seneste arbejdsløshedstal viser, at der var 13.300 bruttoarbejdsløse i Danmark, svarende til, procent af arbejdsstyrken. Prognoserne for det danske arbejdsmarked

Læs mere

AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland

AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland AMK-Syd 19-01-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland Januar 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2017 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn

AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn AMK-Syd 18-01-2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn Januar 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en

Læs mere

AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn

AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn AMK-Syd 06-06-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn Juni 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en vifte

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Faxe Kommune

Arbejdsmarkedet i Faxe Kommune Arbejdsmarkedet i Faxe Kommune Neden for er en beskrivelse af arbejdsmarkedet i Faxe Kommune. I forbindelse med beskrivelsen sammenlignes arbejdsmarkedet i kommunen med arbejdsmarkedet i hele landet og

Læs mere

Antallet af optimistiske virksomheder halveret

Antallet af optimistiske virksomheder halveret 2. februar 2009 Antallet af optimistiske virksomheder halveret Erhvervskonjunkturer. Antallet af virksomheder, der forventer at skulle ansætte nye medarbejdere og antallet af virksomheder, der forventer

Læs mere

Det fleksible arbejdsmarked og en god uddannelse hjælper i krisetider

Det fleksible arbejdsmarked og en god uddannelse hjælper i krisetider Organisation for erhvervslivet oktober 2009 AF ØKONOMISK KONSULENT JENS ERIK ZEBIS, JEZS@DI.DK De fleste er kun ledige ganske kortvarigt. Det fleksible danske arbejdsmarked og god uddannelse øger mulighederne

Læs mere