SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 MULTIS COMPLEX EP 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 MULTIS COMPLEX EP 2"

Transkript

1 Side 1 / 15 SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Dato for tidligere version: Revideret dato: Udgave 5.01 Punkt 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Nummer B44 Stof/blanding Blanding 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Identificerede anvendelser Smørefedt Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet Leverandør A - TOTAL DENMARK A/S Aldersrogade, 6C, 4.sal, DK-2100 KØBENHAVN Denmark Tel : Fax : For yderligere information, kontakt venligst: B - TOTAL LUBRIFIANTS 562 Avenue du Parc de L'ile Nanterre Cedex FRANCE Tél: +33 (0) Fax: +33 (0) Kontaktpunkt adresse A - Kjell Justesen B - HSE A - B Nødtelefon Nødtelefon: Giftcentralen Bispebjerg Hospital Bispebjerg Bakke 23, 60, 1 DK-2400 Copenhagen NV "

2 Side 2 / 15 Punkt 2: FAREIDENTIFIKATION 2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008 For den fuldstændige tekst af faresætningerne nævnt i dette punkt, se punkt 2.2. Klassifikation Produktet er klassificeret som farligt i henhold til Forordning (EF) nr. 1272/2008 Kronisk toksicitet for vandmiljøet. - Kategori 3 - (H412) 2.2. Mærkningselementer Mærkning i henhold til FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008 Faresætninger H412 - Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger Sikkerhedssætninger P273 - Undgå udledning til miljøet P501 - Indholdet/beholderen bortskaffes i et godkendt deponeringsanlæg EUH208 - Indeholder Reaction products of 4-methyl-2-pentanol and diphosphorus pentasulfide, propoxylated, esterified with diphosphorus pentaoxide, and salted by amines, C tert-alkyl. Kan udløse allergisk reaktion 2.3. Andre farer Fysisk-kemiske egenskaber Miljøegenskaber Forurenede overflader vil være meget glatte. Bør ikke udledes til miljøet. Punkt 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER 3.2. Blanding Farlige komponenter Kemisk betegnelse EF-Nr REACH Registreringsnumm er Fosfordithiosyre, blandet O, O-bis (iso-bu og pentyl) estere, zinksalte Reaction products of 4-methyl-2-pentanol and diphosphorus pentasulfide, propoxylated, esterified with diphosphorus pentaoxide, and salted by amines, C tert-alkyl CAS-Nr Vægt procent Klassifikation (Forordning 1272/2008) <2.5 Aquatic Chronic 2 (H411) Eye Dam. 1 (H318) Skin Irrit. 2 (H315) ^ 0.25-<1 Acute Tox. 4 (H302) Aquatic Chronic 2 (H411) Eye Dam. 1 (H318) Skin Sens. 1 (H317) (Z)-N-9-octadecenylpropan ingen data <0.25 STOT RE 1 (H372)

3 Side 3 / 15 1,3-diamin tilgængelige Skin Corr. 1B (H314) Eye Dam. 1 (H318) Acute Tox. 4 (H302) Aquatic Acute 1 (H400) Aquatic Chronic 1 (H410) Met. Corr. 1 (H290) Acute M factor = 10 Chronic M factor = 1 (Z)-octadec-9-enylamin ingen data <0.025 Acute Tox. 4 (H302) tilgængelige Skin Corr. 1B (H314) Eye Dam. 1 (H318) STOT SE 3 (H335) STOT RE 2 (H373) Asp. Tox. 1 (H304) Aquatic Acute 1 (H400) Aquatic Chronic 1 (H410) Acute M factor = 10 Chronic M factor = 10 Yderligere anvisninger Produktet indeholder mineralolie med mindre end 3% DMSO-ekstrakt som målt ved IP 346. For den fuldstændige tekst af faresætningerne nævnt i dette punkt, se punkt 16. Punkt 4: FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER 4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger Generelt råd Øjenkontakt Hudkontakt Indånding Indtagelse KONTAKT LÆGE ELLER SKADESTUEN VED ALVORLIG ELLER VEDVARENDE ILDEBEFINDENDE. Skyl omhyggeligt med rigeligt vand også under øjenlågene. Fjern forurenet beklædning og sko. Vask huden med sæbe og vand. Tilsmudset tøj skal vaskes, før det kan anvendes igen. Højtryksstråler kan forårsage skade på huden. Bring straks den tilskadekomne på sygehus. Søg frisk luft. Fremkald IKKE opkastning. Giv aldrig en bevidstløs person noget gennem munden. Ring omgående til læge eller giftinformationen Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede Øjenkontakt Hudkontakt Indånding Ikke klassificeret. Leverandøren af nogle komponenter indeholdt i denne formulering har indikeret, at klassificeringen som lokalirriterende ikke er nødvendig. Ikke klassificeret. Kan udløse en allergisk reaktion. Højtryksinjektion af produkterne under huden kan få meget alvorlige følger, også selv om der ikke er synlige symptomer eller skader. Ikke klassificeret. Indånding af dampe i høj koncentration kan forårsage irritation af åndedrætsorganer.

4 Side 4 / 15 Indtagelse Ikke klassificeret. Indtagelse kan medføre mave- og tarmirritation, kvalme, opkastning og diarré Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig Meddelelse til læge Behandles symptomatisk. Punkt 5: BRANDBEKÆMPELSE 5.1. Slukningsmidler Passende slukningsmidler Uegnede slukningsmidler Kulsyre (CO 2). ABC pulver. Skum. Forstøvet vand eller vandtåge. Brug ikke vandstråle, da den kan sprede og øge brandens omfang Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen Speciel fare. Ufuldstændig forbrænding og termolyse kan producere gasser af varierende giftighed så som kulilte, kuldioxid, forskellige kulbrinter, aldehyder og sod. Disse kan være meget farlige hvis de indåndes i lukkede rum eller i høje koncentrationer Anvisninger for brandmandskab Særlige personlige værnemidler, derbrug luftforsynet åndedrætsværn og beskyttelsesdragt. skal bæres af brandmandskabet Andre oplysninger Nedkøl beholdere / tanke med vandtåge. Brand efterladenskaber og kontamineret brandslukningsvand skal bortskaffes i henhold til de lokale regler. Punkt 6: FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD 6.1. Personlige forholdsregler, beskyttelsesudstyr og nødberedskabsprocedurer Generel information Undgå at berøre eller gå gennem spildt materiale. Forurenede overflader vil være meget glatte. Brug personligt beskyttelsesudstyr. Sørg for tilstrækkelig ventilation. Fjern alle antændelseskilder Miljøbeskyttelsesforanstaltninger Generel information Lad ikke materialet forurene grundvandssystemet. Undgå at materialet når kloak eller vandløb. Når større udslip ikke kan inddæmmes, skal de lokale myndigheder underrettes Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning Metoder til oprydning Opdæm. Opbevar og opsaml spild med ikke brændbart absorberende materiale, (f. eks. sand, jord, moler el. vermikulit) og placer det i affaldsbeholdere i henhold til de lokale myndigheders forskrifter (se afsnit 13). Det frie produkt skal opsamles med egnet mekanisk udstyr. Opbevares i egnede og lukkede affaldsbeholdere Henvisning til andre punkter

5 Side 5 / 15 Personlige værnemidler Se afsnit 8 for flere detaljer. Affaldsbehandling Se afsnit 13. Punkt 7: HÅNDTERING OG OPBEVARING 7.1. Forholdsregler for sikker håndtering Råd om sikker håndtering Ved anvendelse må man ikke spise, drikke eller ryge. For personlig beskyttelse se punkt 8. Bør kun anvendes i godt ventilerede rum. Undgå at indånde dampe eller spraytåge. Undgå kontakt med hud, øjne og tøj. Forebyggelse af brand og eksplosion Hygiejniske foranstaltninger Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet. Beholdere, tanke og overførsels-/modtageudstyr skal jordes/sikres. Sørg for, at det personale, der er udsat for risikoen for at komme i kontakt med produktet, følger nogle strenge hygiejneregler. Det anbefales, at udstyr, arbejdsområde og tøj rengøres regelmæssigt. Vask hænder før pauser og straks efter håndtering af produktet. Brug ikke slibemidler, opløsningsmidler eller brændstoffer. Tør ikke hænder i klude, der er forurenet med produktet. Put ikke forurenede klude i lommen på arbejdstøjet Forhold for sikker opbevaring, inkluderer alle uforeneligheder. Tekniske Må ikke komme i forbindelse med levnedsmidler, drikkevarer og foderstoffer. Opbevares i et foranstaltninger/opbevaringsbetingelukket område. Hold beholderen tæt lukket. Opbevar helst i den originale beholder. I lser modsat fald skal alle angivelser på advarselsetiketten gengives på den nye beholder. Fjern ikke fareetiketten på beholderne (heller ikke selv om de tomme). Placér udstyret så det undgås, at produktet ved et uheld lækker (fx ved fejl på forsegling) på varme flader eller elektriske kontakter. Beskyttes mod frost, varme og sollys. Beskyttes mod fugt. Materialer, der skal undgås Stærke oxidationsmidler Særlige anvendelser Særlige anvendelser. Punkt 8: EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER 8.1. Kontrolparametre Påvirkningsgrænser Mineralolie tåge: USA: OSHA (PEL) TWA 5 mg/m³, NIOSH (REL) TWA 5 mg/m³, STEL 10mg / m³, ACGIH (TLV) TWA 5 mg/m³ (yderst raffineret) Danmark: REL: 1 mg/m³; Forkortelser Se afsnit 16 DNEL Arbejder (industriel/professionel)

6 Side 6 / 15 Kemisk betegnelse Korttids, systematiske Korttids, lokale effekter Langtids, systematiske Langtids, lokale effekter effekter effekter Fosfordithiosyre, blandet mg/kg bw/day O, O-bis (iso-bu og Dermal pentyl) estere, zinksalte 8.13 mg/m³ Inhalation Reaction products of 4-methyl-2-pentanol and diphosphorus pentasulfide, propoxylated, esterified with diphosphorus pentaoxide, and salted by amines, C tert-alkyl ^ (Z)-N-9-octadecenylprop an-1,3-diamin DNEL Forbruger Kemisk betegnelse Fosfordithiosyre, blandet O, O-bis (iso-bu og pentyl) estere, zinksalte Reaction products of 4-methyl-2-pentanol and diphosphorus pentasulfide, propoxylated, esterified with diphosphorus pentaoxide, and salted by amines, C tert-alkyl ^ Forventet nuleffektkoncentration (PNEC) Korttids, systematiske effekter 12.5 mg/kg/8h (dermal) 8.56 mg/m 3 /8h (inhalation) (ECHA CHEM) mg/m 3 (inhalation) mg/kg bw/day (dermal) Korttids, lokale effekter Langtids, systematiske effekter 5.93 mg/kg bw/day Dermal 2.06 mg/m³ Inhalation 0.24 mg/kg bw/day Oral 6.25 mg/kg/24h (dermal) 2.2 mg/m 3 /24h (inhalation) 0.25 mg/kg/24h (oral) (ECHA CHEM) Langtids, lokale effekter Kemisk betegnelse Vand Bundfald Jord Luft STP Oralt Fosfordithiosyre, blandet O, O-bis (iso-bu og pentyl) estere, zinksalte µg/l fw 4.6 µg/l mw 45 µg/l or 100 mg/l mg/kg food Reaction products of 4-methyl-2-pentanol and diphosphorus pentasulfide, propoxylated, esterified with diphosphorus mg/l fw mg/l mw mg/ or 3.13 mg/kg fw mg/kg mw 2.54 mg/kg soil dw mg/l 10 mg/kg food

7 Side 7 / 15 pentaoxide, and salted by amines, C tert-alkyl ^ (Z)-N-9-octadecenyl 0.01 mg/l fw 1.72 mg/kg/dw fw 10 mg/kg/dw mg/l propan-1,3-diamin mg/l mw mg/kg/dw mw 8.2. Eksponeringskontrol Foranstaltninger til kontrol af erhvervsmæssig eksponering Tekniske foranstaltninger Anvend tekniske foranstaltninger for at overholde de arbejdshygiejniske grænseværdier. Sørg for, at der er en tilførsel af luft, som er egnet til indånding, og bær eller brug det anbefalede udstyr, når der arbejdes i lukkede rum (tanke, beholdere m.v...). Personlige værnemidler Generel information Beskyttelse af åndedrætsorganer Beskyttelse af øjne Beskyttelse af hud og krop Beskyttelse af hænder Hvis produktet anvendes i blandinger, anbefales det at du kontakter en passende leverandør for beskyttelsesudstyr. Disse anbefalinger gælder for det leverede produkt. Ingen ved normale brugsforhold. Hvis medarbejdere udsættes for koncentrationer over grænseværdien skal de benytte egnede godkendte åndedrætsværn. Maske med kombineret filter for dampe/partikler (EN 14387). Type A/P1. Brug af åndedrætsværn skal nøje overholde fabrikantens instruktioner og de regler, der gælder for valg og anvendelse. Tætsluttende beskyttelsesbriller. Sikkerhedsbriller med sideskærme.*** Benyt passende beskyttelsesdragt. Sikkerhedssko eller støvler. Langærmet beklædning. Kulbrintebestandige handsker: Fluorineret gummi, Nitrilgummi. I tilfælde af længerevarende kontakt med produktet, anbefales det at bære handsker i overensstemmelse med EN 420 og EN 374 standard, beskytte i det mindste for 480 minutter og med en tykkelse på 0,38 mm i det mindste. Disse værdier er kun vejledende. Beskyttelsesniveauet er leveret af materialet af handsken, dens tekniske egenskaber, dets modstandsdygtighed over for de kemikalier skal håndteres, hensigtsmæssigheden af dets anvendelse og dets erstatning frekvens. Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet Generel information Produktet må ikke kommes i afløb, vandløb eller jorden. Punkt 9: FYSISK- KEMISKE EGENSKABER 9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber Farve C Lugt Lugttærskel rød fast karakteristisk

8 Side 8 / 15 Egenskab Værdier Bemærkninger Metode ph-værdi Ikke anvendelig Smeltepunkt/Smeltepunktsinterval Ikke anvendelig Kogepunkt/Kogepunktsinterval Flammepunkt Fordampningshastighed Brandbare grænser I luft Ikke anvendelig højeste laveste Damptryk Dampmassefylde Relativ massefylde 15 C Massefylde ~ 900 kg/m 15 C Vandopløselighed Uopløselig Opløselighed i andre opløsningsmidler logpow Selvantændelsestemperatur Dekomponeringstemperatur Viskositet, kinematisk Ikke anvendelig Eksplosive egenskaber Ikke eksplosiv Oxiderende egenskaber Ikke anvendelig Mulighed for farlige reaktioner 9.2. Andre oplysninger Frysepunkt Dråbepunkt > 275 C ISO 2176 Punkt 10: STABILITET OG REAKTIVITET Reaktivitet Generel information Kemisk stabilitet Stabilitet Stabil under de anbefalede opbevaringsforhold Mulighed for farlige reaktioner Farlige reaktioner Ingen ved normal bearbejdning Forhold, der skal undgås Forhold, der skal undgås Varmekilder (især med temperaturer over flammepunktet), gnister eller andre

9 Side 9 / 15 antændelseskilder, ild, statisk elektricitet Materialer, der skal undgås Materialer, der skal undgås Stærke oxidationsmidler Farlige nedbrydningsprodukter Farlige nedbrydningsprodukter ingen ved normalt brug. Ufuldstændig forbrænding og termolyse kan danne meget forskellige, giftige gasser så som carbonmonoxid, carbondioxid, forskellige kulbrinter, aldehyder og sod. Punkt 11: TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER Oplysninger om toksikologiske virkninger Akut toksicitet Lokal virkning Produkt information Hudkontakt Øjenkontakt Indånding Indtagelse. Ikke klassificeret. Kan udløse en allergisk reaktion. Højtryksinjektion af produkterne under huden kan få meget alvorlige følger, også selv om der ikke er synlige symptomer eller skader.. Ikke klassificeret. Leverandøren af nogle komponenter indeholdt i denne formulering har indikeret, at klassificeringen som lokalirriterende ikke er nødvendig.. Ikke klassificeret. Indånding af dampe i høj koncentration kan forårsage irritation af åndedrætsorganer.. Ikke klassificeret. Indtagelse kan medføre mave- og tarmirritation, kvalme, opkastning og diarré. Akut toksicitet - Komponent information Kemisk betegnelse LD50 Mund LD50 Hud LC50 Indånding Fosfordithiosyre, blandet O, O-bis (iso-bu og pentyl) estere, zinksalte LD mg/kg (Rat - OECD 401) LD50 > mg/kg (Rabbit - OECD 402) Reaction products of 4-methyl-2-pentanol LD mg/kg bw (Rat - - and diphosphorus pentasulfide, propoxylated, esterified with diphosphorus pentaoxide, and salted by amines, C tert-alkyl OECD TG 401) (Z)-N-9-octadecenylpropan-1,3-diamin LD mg/kg (rat) (Z)-octadec-9-enylamin LD mg/kg bw (Rat) Sensibilisering Sensibilisering Ikke klassificeret som sensibiliserende. Indeholder sensibiliserende (r). Kan udløse en allergisk reaktion. Specifikke virkninger Carcinogenicitet Mutagenicitet Reproduktionstoksicitet Dette produkt er ikke klassificeret som kræftfremkaldende. Dette produkt er ikke blevet klassificeret som mutagent. Dette produkt udgør ingen kendte eller mistænkt fare for reproduktion. Toksicitet ved gentagen dosering

10 Side 10 / 15 subkronisk toksicitet. Målrettet organ påvirkning Andre oplysninger Andre negative virkninger Der kan udvikle sig karakteristiske hudlæsioner (olieblister) ved langvarig og gentagen eksponering (kontakt med forurenet tøj). Punkt 12: MILJØOPLYSNINGER Toksicitet Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Akut toksicitet for vandmiljøet - Produkt information. Akut toksicitet for vandmiljøet - Komponent information Kemisk betegnelse Toksicitet overfor alger Toksicitet for dafnier og andre hvirvelløse vanddyr. Fosfordithiosyre, blandet O, EbL50 (72h) 21 mg/l EC50 (48h) 23 mg/l O-bis (iso-bu og pentyl) (Scenedesmus subspicatus - (Daphnia magna - OECD estere, zinksalte OECD 201) 202) Reaction products of 4-methyl-2-pentanol and diphosphorus pentasulfide, propoxylated, esterified with diphosphorus pentaoxide, and salted by amines, C tert-alkyl ^ (Z)-octadec-9-enylamin EL50 (96h) > 15 mg (Selenastrum capricornutum - OECD 201) EC50 (96h) 6.4 mg/l ( Pseudokirchnerella subcapitata - OECD 201) EC50 (96h) 15 mg/l (Pseudokirchnerella subcapitata - OECD 201) EC50 (96h) 6.4 mg/l (Selenastrum capricornutum- OECD TG 201) (ECHA CHEM) ERC50 (72h) 0.46 mg/l (Desmodesmus subspicatus - OECD 201) EBC50 (72h) 0.38 mg/l (Desmodesmus subspicatus - OECD 201) Kronisk toksicitet for vandmiljøet. - Produkt information. EL50 (48h) ca mg/l (Daphnia magna - OECD 202) EC50 (48h) 0.011mg/l (Daphnia magna - OECD 202) Toksicitet overfor fisk LC50 (96h) 4.5 mg/l (Cyprinodon variegatus - OECD 203) LL50 (96h) ca. 24 mg/l (Oncorhynchus mykiss - OECD 203) LC50 (96h) 0.11 mg/l (Pimephales promelas - OECD 203) Giftighed overfor mikroorganismer Kronisk toksicitet for vandmiljøet. - Komponent information. Kemisk betegnelse Toksicitet overfor alger Toksicitet for dafnier og Toksicitet overfor fisk Giftighed overfor

11 Side 11 / 15 andre hvirvelløse vanddyr. mikroorganismer Fosfordithiosyre, blandet O, NOEC(21d) 0.8 mg/l O-bis (iso-bu og pentyl) Daphnia magna estere, zinksalte Reaction products of 4-methyl-2-pentanol and diphosphorus pentasulfide, propoxylated, esterified with diphosphorus pentaoxide, and salted by amines, C tert-alkyl ^ (Z)-N-9-octadecenylpropan- 1,3-diamin (Z)-octadec-9-enylamin NOEC (96h) 1.7 mg/l (Pseudokirchnerella subcapitata - OECD 201) par NOEC (96h) 3.3 mg/l (Pseudokirchnerella subcapitata - OECD 201) NOEC(72h) 0.15 mg/l (Desmodesmus subspicatus - OECD 201) NOEC(96h) 0.01 mg/l (Selenastrum capricornutum - OECD 201) Virkninger på terrestriske organismer. EL50 (21d) 0.91 mg/l (Daphnia magna - OECD 211) NOEL (21d) 0.12 mg/l (Daphnia magna - OECD 211) EL50 (21d) 0.66 mg/l (Daphnia magna - OECD 211) NOEC(21d) > mg/l (Daphnia magna) NOEC(21d) mg/l (Daphnia magna - OECD 211) - EC50 (3h) ca mg/l (Activated Sludge, domestic - OECD TG 209) (ECHA CHEM) Persistens og nedbrydelighed Generel information Bioakkumulationspotentiale Produkt information. logpow Komponent information. Kemisk betegnelse log Pow Fosfordithiosyre, blandet O, O-bis (iso-bu og pentyl) estere, zinksalte Reaction products of 4-methyl-2-pentanol and diphosphorus < 0.30 to >7.10 (OECD TG 117) (ECHA CHEM) pentasulfide, propoxylated, esterified with diphosphorus pentaoxide, and salted by amines, C tert-alkyl - ^ (Z)-N-9-octadecenylpropan-1,3-diamin à 25.7 C et ph Mobilitet i jord Jord Luft Vand På grund af produktets fysiske og kemiske egenskaber har det ingen jordmobilitet. Tab ved fordampning er begrænset. Produktet er uopløseligt og flyder på vand.

12 Side 12 / Resultater af PBT- og vpvb-vurdering PBT- og vpvb-vurdering Andre negative virkninger Generel information. Punkt 13: FORHOLD VEDRØRENDE BORTSKAFFELSE Metoder til affaldsbehandling Restaffald/restprodukter Forurenet emballage EAK bortskaffelse af affald Nr Bør ikke udledes til miljøet. Bortskaf i overensstemmelse med EU direktiverne omkring affald og farligt affald. Bortskaffes under overholdelse af gældende bestemmelser. Tomme beholdere skal tages til en godkendt affaldsdeponeringssted for genbrug eller bortskaffelse. De følgende Affaldskoder er kun forslag: Ifølge Europæisk Affaldskatalog, er affaldskoder ikke produktspecifikke, men anvendelses specifik. Affaldskoder skal fastsættes af bruger baseret på pågældende anvendelse af produktet. Punkt 14: TRANSPORTOPLYSNINGER ADR/RID IMDG/IMO ICAO/IATA ADN ikke reguleret ikke reguleret ikke reguleret ikke reguleret Punkt 15: OPLYSNINGER OM REGULERING Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø Europæisk Union Andre informationer

13 Side 13 / Kemiske sikkerhedsvurdering Kemiske sikkerhedsvurdering National regulativ information Danmark Overskrid ikke de angivne arbejdshygiejniske grænseværdier (se punkt 8). Kemisk betegnelse (Z)-N-9-octadecenylpropan-1,3-diamin Miljøstyrelsen - Vejledende liste til selvklassificering af farlige stoffer N; R50/53 Xi; R35 R41 (Z)-octadec-9-enylamin N; R50/53 R43 Xi; R38 Xn; R22 Finland Overskrid ikke de angivne arbejdshygiejniske grænseværdier (se punkt 8). Norge Overskrid ikke de angivne arbejdshygiejniske grænseværdier (se punkt 8). Sverige Overskrid ikke de angivne arbejdshygiejniske grænseværdier (se punkt 8). Island Overskrid ikke de angivne arbejdshygiejniske grænseværdier (se punkt 8). Punkt 16: ANDRE OPLYSNINGER Fuldstændig tekst af faresætninger refereret til under punkt 2 og 3 H290 - Kan ætse metaller H302 - Farlig ved indtagelse H304 - Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene H314 - Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader H315 - Forårsager hudirritation H317 - Kan forårsage allergisk hudreaktion H318 - Forårsager alvorlig øjenskade H335 - Kan forårsage irritation af luftvejene H372 - Forårsager skade på nyrer/ lever/ øjne/ hjerne/ åndedrætsorganer/ centralnervesystem ved længerevarende eller gentagen eksponering ved kontakt med hud H373 - Kan forårsage skade på nyrer/ lever/ øjne/ hjerne/ fordøjelsessystem/ centralnervesystem ved længerevarende eller gentagen eksponering ved indtagelse H400 - Meget giftig for vandlevende organismer

14 Side 14 / 15 H410 - Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer H411 - Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger Forkortelser, akronymer ACGIH = American Conference of Governmental Industrial Hygienists = Den amerikanske konference for statslige Industrial Tandplejere bw = body weight = legemsvægt bw/day = body weight/day = legemsvægt/dag EC x = Effect Concentration associated with x% response= effekt koncentration er forbundet med x% reaktion GLP = Good Laboratory Practice = god laboratoriepraksis IARC = International Agency for Research of Cancer = Det Internationale Agentur for kræftforskning LC50 = 50% Lethal concentration = 50% Dødelig koncentration - Koncentration af et kemikalie i luft eller et kemikalie i vand, som forårsager dødsfald på 50% (halvdelen) af en gruppe af forsøgsdyr LD50 = 50% Lethal Dose = 50% dødelige dosis - Kemisk mængde, givet på én gang, hvilket forårsager dødsfald på 50% (halvdelen) i en gruppe af forsøgsdyr LL = Lethal Loading = Dødlig dosis NIOSH = National Institute of Occupational Safety and Health = Statens institut for Arbejdsbeskyttelse og sundhed NOAEL = No Observed Adverse Effect Level = ingen skadelig virkning observeret NOEC = No Observed Effect Concentration = koncentration uden observeret effekt NOEL = No Observed Effect Level = ingen effekt observeret OECD = Organization for Economic Co-operation and Development = Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling OSHA = Occupational Safety and Health Administration = Arbejdsmiljøagentur UVCB = Substance of unknown or Variable composition, Complex reaction products or Biological material = Stof af ukendt eller varierende sammensætning, komplekse reaktionsprodukter eller biologisk materiale DNEL = Derived No Effect Level =Afledte nuleffektniveaue PNEC = Predicted No Effect Concentration = Forventet nuleffektkoncentration dw = dry weight = tørvægt fw = fresh water = ferskvand mw = marine water = saltvand or = occasional release = tilfældig frigivelse Forkortelser Sektion 8 TWA = Time weighted average = Tidsvægtet gennemsnit STEL= Short Term Exposure Limit = Korttidseksponering PEL= Permissible exposure limit = Tilladte grænseværdi ekponering REL= Recommended exposure limit = Anbefalet grænseværdi TLV = Threshold Limit Values = Grænseværdi + Sensibiliserende stof * Hud betegnelse ** Fare betegnelse C: Kræftfremkaldende stof M: Mutagent stof R: Giftig for forplantningsevnen Revideret dato: Revisionsbemærkninger *** Angiver opdateret afsnit. Dette sikkerhedsdatablad overholder kravene i Forordning (EU) nr. 1907/2006 Dette sikkerhedsdatablad er et supplement, men ikke erstatning for det tekniske datablad. Oplysninger givet her er efter vores kendskab og bedste overbevisning korrekte og pålidelige på udarbejdelsestidspunktet. Brugeren skal være opmærksom på at anvendelsen af produktet til andre formål en det produktet er fremstillet til, indebærer en potentiel risiko. Informationerne i databladet tilsidesætter på ingen måde brugerens ansvar for at kende og overholde gældende love og regler i forbindelse med hans/hendes anvendelse af produktet. Brugeren bærer det fulde ansvar for etablering af alle krævede foranstaltninger ved anvendelsen af produktet. Vejledninger angivet i databladet er ment som en hjælp til at

15 Side 15 / 15 brugeren kan opfylde myndigheds- og sikkerhedskrav. Vejledningerne må ikke anses for at være fyldestgørende og detaljerede på alle områder og det er brugerens ansvar at sikre at alle forpligtigelser opfyldes ved anvendelsen af produktet. Slut på Sikkerhedsdatablad

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 SERADE AFM EMULSION

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 SERADE AFM EMULSION Side 1 / 10 SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Dato for tidligere version: 2015-03-06 Punkt 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 QUARTZ 9000 5W40

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 QUARTZ 9000 5W40 Side 1 / 12 SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Dato for tidligere version: 2015-04-28 Punkt 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

QUARTZ INEO LONG LIFE 5W-30

QUARTZ INEO LONG LIFE 5W-30 Side 1 / 11 SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Dato for tidligere version: 2015-04-14 Punkt 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

GLAD KÆDESAVSOLIE MTC 150

GLAD KÆDESAVSOLIE MTC 150 SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 SDB-nr: 31165 Side 1/10 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHED 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Nummer

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 CORTIS SHT 200

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 CORTIS SHT 200 Side 1 / 11 SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Dato for tidligere version: 2015-03-19 Punkt 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 CARTER SY 320

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 CARTER SY 320 Side 1 / 11 SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Dato for tidligere version: 2015-03-06 Punkt 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

HYDRAULIK OLIE D10 ISO 32 (AZOLLA ZS 32)

HYDRAULIK OLIE D10 ISO 32 (AZOLLA ZS 32) SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 SDB-nr: 31373 Side 1/11 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHED 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Nummer

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 MULTIS EP 1. Punkt 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 MULTIS EP 1. Punkt 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Side 1 / 12 SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Dato for tidligere version: 2016-07-26 Revideret dato: 2017-01-23 Udgave 8 Punkt 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 MULTIS EP 2. Dato for tidligere version: Revideret dato: Udgave 3

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 MULTIS EP 2. Dato for tidligere version: Revideret dato: Udgave 3 Side 1 / 12 SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Dato for tidligere version: 2014-07-10 Punkt 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly)

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly) Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 72301/305 PR-nr.: 934541 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 QUARTZ W40

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 QUARTZ W40 Side 1 / 12 SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Dato for tidligere version: 2015-05-13 Punkt 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 MULTIS EP 2. Punkt 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 MULTIS EP 2. Punkt 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Side 1 / 12 SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Dato for tidligere version: 2016-07-11 Revideret dato: 2016-11-10 Udgave 5 Punkt 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER SYNTHV 0W30 Udarbejdet: 02022015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: Varenummer: SYNTHV 0W30 ARD010044 1.2 Relevante identificerede

Læs mere

RUBIA TIR W40

RUBIA TIR W40 Side 1 / 12 SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Dato for tidligere version: 2015-03-06 Punkt 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 MULTIS FIL EP 2

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 MULTIS FIL EP 2 Side 1 / 11 SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Dato for tidligere version: Ikke anvendeligt. 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1.

Læs mere

MULTIS COMPLEX SHD 220

MULTIS COMPLEX SHD 220 Side 1 / 12 SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Dato for tidligere version: 2015-08-17 Punkt 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 RUBIA S 30. Dato for tidligere version: Revideret dato: Udgave 7

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 RUBIA S 30. Dato for tidligere version: Revideret dato: Udgave 7 Side 1 / 12 SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Dato for tidligere version: 2015-08-17 Punkt 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EEC

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EEC 1. Identifikation af produktet og virksomheden HANDELSNAVN: HYLOGLUE sekundklæbere Type 310 vare nr. 16124 METHYL - baserede Type M vare nr. 16142 Anvendelse: Hurtigtvirkende en-komponent klæbestoffer

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 DROSERA MS 10

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 DROSERA MS 10 Side 1 / 11 SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Dato for tidligere version: 2015-08-25 Punkt 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

TRACTAGRI HDX FE 15W-30

TRACTAGRI HDX FE 15W-30 Side 1 / 11 SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Dato for tidligere version: 2015-05-13 Punkt 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. 26084-50 24 Broth Plastic Ampules

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. 26084-50 24 Broth Plastic Ampules Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Sikkerhedsdatablad Hydraulikolie HYDRO HLP HM 100 Version 2.0 Udarbejdet: 17.03.2014 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: Hydraulikolie

Læs mere

BARDAHL AUTO SHAMPOO

BARDAHL AUTO SHAMPOO Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 61500 PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 SPIRIT WBF 7200

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 SPIRIT WBF 7200 Side 1 / 12 SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Dato for tidligere version: 2015-03-27 Punkt 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Udarbejdet: 26012015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: Varenummer: ARD010006 1.2 Relevante identificerede anvendelser for

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Udarbejdet: 11122015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 MULTITEX 10W40

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 MULTITEX 10W40 Side 1 / 13 SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Dato for tidligere version: Ikke anvendeligt. 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1.

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes 7102 Side: 1 Kompileringsdato: 21/06/2011 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: GMWF4019/20 1.2. Relevante

Læs mere

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Udarbejdet: 05052015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til EU-direktiv 1907/2006. Diamond White. Side 1 af Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden:

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til EU-direktiv 1907/2006. Diamond White. Side 1 af Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Udstedelsesdato: 24.11.2005 Revisionsdato: 28.07.2011 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: PR-nr.: - Relevante identificerede anvendelser for produktet

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 15/05/2015 Revision: 03/02/2016 Version: 7 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 CERAN GEP. Punkt 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 CERAN GEP. Punkt 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Side 1 / 15 SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Dato for tidligere version: 2015-04-14 Punkt 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

BARDAHL LÆKAGE SØGER

BARDAHL LÆKAGE SØGER Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 72405 PR-nr.: 934568 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 19-12-2014 Version: PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Pipe Clean 12 Relevante identificerede

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Læs mere

RODALON INDE / KRT 8 X 1 L (DETAIL)

RODALON INDE / KRT 8 X 1 L (DETAIL) 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produkt information Handelsnavn : Produkt kode : 192525 Anvendelse : Desinfektionsmiddel Leverandør : Brenntag Nordic A/S Borupvang

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. 2962266 Puder med nµringsbuffer til respirometrisk biokemisk iltforbrug

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. 2962266 Puder med nµringsbuffer til respirometrisk biokemisk iltforbrug Side 1 af 7 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. LCX 057 ECO Leitfähigkeitsstandard/Conductivity Standard 12.

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. LCX 057 ECO Leitfähigkeitsstandard/Conductivity Standard 12. Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Langvarig kontakt med øjnene kan forårsage irritation.

Langvarig kontakt med øjnene kan forårsage irritation. Udstedelsesdato: Januar 2004 Revisionsdato: 11.12.2011 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: PR-nr.: Ikke anmeldepligtig. Synonymer: 203301 - Relevante

Læs mere

S & F BINDER/LIM PVA

S & F BINDER/LIM PVA Udstedelsesdato: 29.08.2007 Revisionsdato: 29.04.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: S & F Binder/lim PVA PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante

Læs mere

MULTAGRI PRO TEC 10W40

MULTAGRI PRO TEC 10W40 Side 1 / 12 SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Dato for tidligere version: 2015-06-11 Punkt 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

Tlf.: +45 2810 7874 email: michael@hygienevision.com. 1.4 Nødtelefon: Giftcentralen kan kontaktes på tlf. 35 316 060 / 82 121 212.

Tlf.: +45 2810 7874 email: michael@hygienevision.com. 1.4 Nødtelefon: Giftcentralen kan kontaktes på tlf. 35 316 060 / 82 121 212. Udstedelsesdato: November 2013 Revisionsdato: November 2013 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: 1.1 Produktidentifikator: Handelsnavn: PR-nr.: Synonymer: Ikke anmeldepligtig.

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. S21M007 KS160-30 Saturated Solution of K2SO4

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. S21M007 KS160-30 Saturated Solution of K2SO4 Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad (leverandørbrugsanvisning) Danitron 5 SC Udgave 14.11.2012 side 1 af 5

Sikkerhedsdatablad (leverandørbrugsanvisning) Danitron 5 SC Udgave 14.11.2012 side 1 af 5 Udgave 14.11.2012 side 1 af 5 1. Identifikation af blandingen og af virksomhed: 1.1 Handelsnavn: 1.2 Produkttype: Bekæmpelsesmiddel / Insektmiddel. Miljøstyrelsens reg. nr.: 509-5. Suspensionskoncentrat.

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 MOTO 2 OFF ROAD

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 MOTO 2 OFF ROAD Side 1 / 13 SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Dato for tidligere version: 2016-03-23 Revideret dato: 2016-06-29 Udgave 4.03 Punkt 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes iht. EU forordning nr. 453/2010 Side: 1 Kompileringsdato: 04.07.2011 Revision: 16.11.2012 Version: 3 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Udarbejdet: 12012015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 01/12/2014 Version: 5 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Lactoval Liquid Energidrik til nykælvere

Sikkerhedsdatablad. Lactoval Liquid Energidrik til nykælvere PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 FIRST 300 10W40. Dato for tidligere version: 2012-12-14 Revideret dato: 2012-12-14

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 FIRST 300 10W40. Dato for tidligere version: 2012-12-14 Revideret dato: 2012-12-14 Side 1 / 11 SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Dato for tidligere version: 20121214 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

MARSON EPL 2A - FINAGRI TP

MARSON EPL 2A - FINAGRI TP Side 1 / 11 SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Dato for tidligere version: 2012-12-14 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

Universal rengøringsmiddel. Tlf.:

Universal rengøringsmiddel. Tlf.: Udstedelsesdato: November 2013 Revisionsdato: November 2013 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: 1.1 Produktidentifikator: Handelsnavn: PR-nr.: Synonymer: Ikke anmeldepligtig.

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Aquatic Chronic 2: H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

SIKKERHEDSDATABLAD. Aquatic Chronic 2: H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Side: 1 Kompileringsdato: 10-09-2015 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: VSSK9530 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

BARDAHL INDUSTRI LITHIUM FEDT

BARDAHL INDUSTRI LITHIUM FEDT Udfærdigelsesdato: 02.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 74004 PR-nr.: Under anmeldelse. Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD I henhold til forordning (EC) 1907/2006. Eco-Flower Foam Wash none Perfumed

SIKKERHEDSDATABLAD I henhold til forordning (EC) 1907/2006. Eco-Flower Foam Wash none Perfumed Udstedelsesdato: 21.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: PR-nr.: - Synonymer: 150328 - Vision2000+ Eco-Flower Foam Wash none Perfume

Læs mere

MULTAGRI SUPER 10W30

MULTAGRI SUPER 10W30 Side 1 / 13 SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Dato for tidligere version: 2016-09-12 Revideret dato: 2017-02-07 Udgave 7.02 Punkt 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG

Læs mere

LINOLIEFERNIS M/TØRRELSE

LINOLIEFERNIS M/TØRRELSE Udstedelsesdato: 30.08.2007 Revisionsdato: 28.04.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Linoliefernis m/tørrelse PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 10/10/2014 Revision: 05/02/2016 Version: 6 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Udarbejdet: 08092014 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Opticare Afspænding Industri

Sikkerhedsdatablad. Opticare Afspænding Industri Sikkerhedsdatablad Revision: 12-04-2012 Erstatter: 27-11-2009 Version: PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Opticare Afspænding

Læs mere

BARDAHL EASY GASKET. Dampe kan forårsage irritation af åndedrætsvejene. Irriterer huden. Kan forårsage øjenirritation.

BARDAHL EASY GASKET. Dampe kan forårsage irritation af åndedrætsvejene. Irriterer huden. Kan forårsage øjenirritation. Udfærdigelsesdato: 20.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 77101/77102 PR-nr.: Under anmeldelse Relevante identificerede

Læs mere

VÆG OG FACADERENS. S-sætninger: 2- Opbevares utilgængeligt for børn 26- Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes

VÆG OG FACADERENS. S-sætninger: 2- Opbevares utilgængeligt for børn 26- Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes Udstedelsesdato: 29.08.2007 Revisionsdato: 29.04.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Væg og facaderens PR-nr.: Under anmeldelse Relevante identificerede

Læs mere

: TIMBER NATURA 5L D/PL/F/I/TR

: TIMBER NATURA 5L D/PL/F/I/TR 1. Identifikation af stoffet/ blandingen og af selskabet/ virksomheden 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn : identifikationsnummer : 61265 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Stalosan A 2014-11-24 SIKKERHEDSDATABLAD. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden

Stalosan A 2014-11-24 SIKKERHEDSDATABLAD. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden 20141124 SIKKERHEDSDATABLAD 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden 1.1. Produktidentifikator Stalosan A 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

QUARTZ 9000 ENERGY 0W-30

QUARTZ 9000 ENERGY 0W-30 Side 1 / 13 SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Dato for tidligere version: 2015-04-13 Punkt 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 12/08/2014 Revision: 05/02/2016 Version: 3 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Frugtfluefælde 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 28/05/2014 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Punkt 2: Fareidentifikation

SIKKERHEDSDATABLAD. Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Punkt 2: Fareidentifikation Side: 1 Kompileringsdato: 07/10/2013 Revision: 25/04/2015 Version: 2 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: 11000

Læs mere

Sikkerhedsdatablad (leverandørbrugsanvisning) Novitron DAM TEC Udgave 11.11.2015 Erstatter udgave 26.02.2015 side 1 af 5

Sikkerhedsdatablad (leverandørbrugsanvisning) Novitron DAM TEC Udgave 11.11.2015 Erstatter udgave 26.02.2015 side 1 af 5 Udgave 11.11.2015 Erstatter udgave 26.02.2015 side 1 af 5 1. Identifikation af blandingen og af virksomhed: 1.1 Handelsnavn: Novitron DAM TEC 1.2 Produkttype: Bekæmpelsesmiddel / Ukrudtsmiddel. Miljøstyrelsens

Læs mere

Bayer Environmental Science SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

Bayer Environmental Science SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 BAYTHION I MYRELOKKERDÅSE 1/5 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produkt information Handelsnavn BAYTHION I MYRELOKKERDÅSE Produkt kode (UVP) 06541151 Middeltype

Læs mere

Stalosan F 2014-10-01 SIKKERHEDSDATABLAD. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden

Stalosan F 2014-10-01 SIKKERHEDSDATABLAD. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden SIKKERHEDSDATABLAD 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden 1.1. Produktidentifikator Stalosan F 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 01/09/2011 Version: 3 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 15/10/2012 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: 5798 Synonymer: OTHER PRODUCT

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 CAPRANO TD 30

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 CAPRANO TD 30 Side 1 / 12 SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Dato for tidligere version: 2015-08-25 Revideret dato: 2017-02-07 Udgave 4 Punkt 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF

Læs mere

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Udarbejdet: 11082015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Revision: 08-11-2012 Erstatter: 05-11-2009 Version: P001,1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: ProFect 2938

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. 22269-95 Buffer Powder Pillows ph 4.01

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. 22269-95 Buffer Powder Pillows ph 4.01 2226995 Buffer Powder Pillows ph 4.01 Trykt dato: 20.12.2012 Katalognr.: 2226995 Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 2226995

Læs mere

QUARTZ 9000 FUTURE NFC 5W-30

QUARTZ 9000 FUTURE NFC 5W-30 Side 1 / 15 SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Dato for tidligere version: 2015-11-23 Punkt 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. 22418-32 Calcium/Magnesium Indicator Solution

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. 22418-32 Calcium/Magnesium Indicator Solution Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

DE-NO-DK KIILTO VISIONOIL

DE-NO-DK KIILTO VISIONOIL SIKKERHEDSDATABLAD Side 1 / 5 AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/ VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator 1.1.1 Handelsnavn 1.1.2 Produkt kode 63195 1.2 Relevante identificerede

Læs mere

BARDAHL WHEEL CLEANER

BARDAHL WHEEL CLEANER Udfærdigelsesdato: 13.09.2011 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 60200 PR-nr.: Under anmeldelse Relevante identificerede

Læs mere

QUARTZ INEO LONG LIFE 5W-30

QUARTZ INEO LONG LIFE 5W-30 Side 1 / 14 SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Dato for tidligere version: 2016-06-29 Revideret dato: 2016-07-11 Udgave 5.01 Punkt 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG

Læs mere

Arbejdspladsbrugsanvisning SUPER HÅNDRENS, 10,0 L.

Arbejdspladsbrugsanvisning SUPER HÅNDRENS, 10,0 L. Identifikation af stof eller kemisk produkt Revisionsdato 21.09.2012 Trykdato 29.09.2012 Produkt kode : 089390010 Firma : Würth Danmark A/S Montagevej 6, Industri N2 6000 Kolding Danmark E-mail adresse:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Tarkett vaskemiddel med voks

Sikkerhedsdatablad. Tarkett vaskemiddel med voks Sikkerhedsdatablad Revision: 02-07-2012 Erstatter: Version: PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Tarkett vaskemiddel med voks

Læs mere

MULTIS COMPLEX XHV 2 Moly

MULTIS COMPLEX XHV 2 Moly Side 1 / 12 SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Dato for tidligere version: Ikke anvendeligt. 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1.

Læs mere

QUARTZ INEO FDE 0W-30

QUARTZ INEO FDE 0W-30 Side 1 / 14 SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Dato for tidligere version: 2016-07-11 Revideret dato: 2017-01-23 Udgave 3 Punkt 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF

Læs mere

QUARTZ INEO ECS 5W-30

QUARTZ INEO ECS 5W-30 Side 1 / 14 SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Dato for tidligere version: 2016-01-27 Revideret dato: 2016-07-11 Udgave 4.02 Punkt 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

LEVERANDØRBRUGSANVISNING 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN HANDELSNAVN. ANVENDELSESOMRÅDE Smøremiddel National importør Virksomhed Cycle Service Nordic ApS Adresse Datavej 12 Postnr. / sted 5220 Odense

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/ A-1 Medium MPN Tubes

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/ A-1 Medium MPN Tubes Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Opticare Desinfektionsmiddel

Sikkerhedsdatablad. Opticare Desinfektionsmiddel Sikkerhedsdatablad Revision: 28-06-2012 Erstatter: 24-11-2009 Version: PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Opticare Desinfektionsmiddel

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 2011-04-04 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: FHRW130 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

AgroN. Safety Data Sheet. Fare. Rød

AgroN. Safety Data Sheet. Fare. Rød 09122012 Safety Data Sheet 1. IDENTIFICATION OF THE SUBSTANCE/PREPARATION AND OF THE COMPANY/UNDERTAKING 1.1. Produktidentifikator Rød Agron 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 14/08/2014 Revision: 01/02/2016 Version: 2 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD MARISOL GD PUNKT 1. NAVN PÅ STOFFET/PRÆPARATET OG SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

SIKKERHEDSDATABLAD MARISOL GD PUNKT 1. NAVN PÅ STOFFET/PRÆPARATET OG SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Side 1 af 6 PUNKT 1. NAVN PÅ STOFFET/PRÆPARATET OG SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produkt-id Handelsnavn 1.2 Relevante identificerede anvendelser af stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Produktet er ikke klassificeret i overensstemmelse med CLP. Produktet er ikke underlagt et mærkningssystem.

SIKKERHEDSDATABLAD. Produktet er ikke klassificeret i overensstemmelse med CLP. Produktet er ikke underlagt et mærkningssystem. RS CLP/GHS revision date 01/12/15 8 v1.0 RS -, - Side: 1 Kompileringsdato: 14/10/2015 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn:

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Udarbejdet: 05092015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/ Natriumchlorid standardopløsning 180 ± 10 µs/cm, 85.

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/ Natriumchlorid standardopløsning 180 ± 10 µs/cm, 85. Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Universalsæbe, Hånd-Hår & Kropsvask m/parfume SIKKERHEDSDATABLAD Udarbejdet efter forordning nr. 1907/2006, 1272/2008 og 453/2010

Universalsæbe, Hånd-Hår & Kropsvask m/parfume SIKKERHEDSDATABLAD Udarbejdet efter forordning nr. 1907/2006, 1272/2008 og 453/2010 Universalsæbe, HåndHår & Kropsvask m/parfume 1. Identifikation af stoffet /blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator: PRnr: Universalsæbe, HåndHår & Kropsvask m/parfume 1.2 Relevante

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 06/06/2013 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: 62502 Synonymer: MULTIGEL

Læs mere