SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 MOTO 2 OFF ROAD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 MOTO 2 OFF ROAD"

Transkript

1 Side 1 / 13 SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Dato for tidligere version: Revideret dato: Udgave 4.03 Punkt 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Nummer Stof/blanding 7BF Blanding 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Identificerede anvendelser Motorolie, 2-takts Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet Leverandør A - TOTAL DENMARK A/S Aldersrogade, 6C, 4.sal, DK-2100 KØBENHAVN Denmark Tel : Fax : For yderligere information, kontakt venligst: B - TOTAL LUBRIFIANTS 562 Avenue du Parc de L'ile Nanterre Cedex FRANCE Tél: +33 (0) Fax: +33 (0) Kontaktpunkt adresse A - Kjell Justesen B - HSE A - B Nødtelefon (24h/24, 7d/7) Giftcentralen Bispebjerg Hospital Bispebjerg Bakke 23, 60, 1 DK-2400 Copenhagen NV "

2 Side 2 / 13 Punkt 2: FAREIDENTIFIKATION 2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008 *** For den fuldstændige tekst af faresætningerne nævnt i dette punkt, se punkt 2.2.*** Klassifikation Produktet er ikke klassificeret som farligt i henhold til Forordning (EF) nr. 1272/2008*** 2.2. Mærkningselementer Mærkning i henhold til FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008*** Faresætninger *** Ingen*** Sikkerhedssætninger Ingen*** Supplerende faresætninger EUH210 - Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres*** 2.3. Andre farer Fysisk-kemiske egenskaber Miljøegenskaber Forurenede overflader vil være meget glatte. Bør ikke udledes til miljøet. Punkt 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER 3.2. Blanding Farlige komponenter Kemisk betegnelse EF-Nr REACH Registreringsnumm er Kulbrinter, C13-C16, n-alkaner, isoalkaner, cykliske <0,03% aromatiske*** Destillater (råolie), hydrogenbehandlede tunge paraffinsk*** CAS-Nr Vægt procent Klassifikation (Forordning 1272/2008) *** ^ 10-<20 Asp. Tox. 1 (H304) *** <3 Asp. Tox. 1 (H304) P-Dodecylfenol*** *** <0.1 Skin Irrit. 2 (H315) Eye Irrit. 2 (H319) Repr. 2 (H361f) Aquatic Acute 1 (H400) Aquatic Chronic 1 (H410)

3 Side 3 / 13 Acute M factor = 10 Chronic M factor = 10 Yderligere anvisninger Produktet indeholder mineralolie med mindre end 3% DMSO-ekstrakt som målt ved IP 346. For den fuldstændige tekst af faresætningerne nævnt i dette punkt, se punkt 16. Punkt 4: FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER 4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger Generelt råd Øjenkontakt Hudkontakt Indånding Indtagelse KONTAKT LÆGE ELLER SKADESTUEN VED ALVORLIG ELLER VEDVARENDE ILDEBEFINDENDE.*** Skyl omhyggeligt med rigeligt vand også under øjenlågene.*** Fjern forurenet beklædning og sko. Vask med sæbe og vand. Tilsmudset tøj skal vaskes, før det kan anvendes igen.*** Søg frisk luft.*** Fremkald IKKE opkastning. Giv aldrig en bevidstløs person noget gennem munden. Ring omgående til læge eller giftinformationen.*** 4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede Øjenkontakt Hudkontakt Indånding Indtagelse Ikke klassificeret. Ikke klassificeret. Ikke klassificeret. Indånding af dampe i høj koncentration kan forårsage irritation af åndedrætsorganer. Ikke klassificeret. Indtagelse kan medføre mave- og tarmirritation, kvalme, opkastning og diarré Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig Meddelelse til læge Behandles symptomatisk. Punkt 5: BRANDBEKÆMPELSE 5.1. Slukningsmidler Passende slukningsmidler Uegnede slukningsmidler Skum. Kulsyre (CO 2). ABC pulver. Vandtåge. Brug ikke vandstråle, da den kan sprede og øge brandens omfang Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

4 Side 4 / 13 Speciel fare. Ufuldstændig forbrænding og termolyse kan producere gasser af varierende giftighed så som kulilte, kuldioxid, forskellige kulbrinter, aldehyder og sod. Disse kan være meget farlige hvis de indåndes i lukkede rum eller i høje koncentrationer Anvisninger for brandmandskab Særlige personlige værnemidler, derbrug luftforsynet åndedrætsværn og beskyttelsesdragt. skal bæres af brandmandskabet Andre oplysninger Nedkøl beholdere / tanke med vandtåge. Brand efterladenskaber og kontamineret brandslukningsvand skal bortskaffes i henhold til de lokale regler. Punkt 6: FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD 6.1. Personlige forholdsregler, beskyttelsesudstyr og nødberedskabsprocedurer Undgå at berøre eller gå gennem spildt materiale. Forurenede overflader vil være meget glatte. Brug personligt beskyttelsesudstyr. Sørg for tilstrækkelig ventilation. Fjern alle antændelseskilder Miljøbeskyttelsesforanstaltninger Lad ikke materialet forurene grundvandssystemet. Undgå at materialet når kloak eller vandløb. Når større udslip ikke kan inddæmmes, skal de lokale myndigheder underrettes Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning Metoder til oprydning Opdæm. Opbevar og opsaml spild med ikke brændbart absorberende materiale, (f. eks. sand, jord, moler el. vermikulit) og placer det i affaldsbeholdere i henhold til de lokale myndigheders forskrifter (se afsnit 13). Opbevares i egnede og lukkede affaldsbeholdere Henvisning til andre punkter Personlige værnemidler Se afsnit 8 for flere detaljer. Affaldsbehandling Se afsnit 13. Punkt 7: HÅNDTERING OG OPBEVARING 7.1. Forholdsregler for sikker håndtering Råd om sikker håndtering Ved anvendelse må man ikke spise, drikke eller ryge. For personlig beskyttelse se punkt 8. Bør kun anvendes i godt ventilerede rum. Undgå at indånde dampe eller spraytåge. Undgå kontakt med hud, øjne og tøj. Forebyggelse af brand og eksplosion Hygiejniske foranstaltninger Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet. Beholdere, tanke og overførsels-/modtageudstyr skal jordes/sikres. Sørg for, at det personale, der er udsat for risikoen for at komme i kontakt med produktet, følger nogle strenge hygiejneregler. Det anbefales, at udstyr, arbejdsområde og tøj rengøres regelmæssigt. Vask hænder før pauser og straks efter håndtering af produktet.

5 Side 5 / 13 Brug ikke slibemidler, opløsningsmidler eller brændstoffer. Tør ikke hænder i klude, der er forurenet med produktet. Put ikke forurenede klude i lommen på arbejdstøjet Forhold for sikker opbevaring, inkluderer alle uforeneligheder. Tekniske Må ikke komme i forbindelse med levnedsmidler, drikkevarer og foderstoffer. Opbevares i et foranstaltninger/opbevaringsbetingelukket område. Hold beholderen tæt lukket. Opbevar helst i den originale beholder. I lser modsat fald skal alle angivelser på advarselsetiketten gengives på den nye beholder. Fjern ikke fareetiketten på beholderne (heller ikke selv om de tomme). Placér udstyret så det undgås, at produktet ved et uheld lækker (fx ved fejl på forsegling) på varme flader eller elektriske kontakter. Beskyttes mod frost, varme og sollys. Beskyttes mod fugt. Materialer, der skal undgås Stærke oxidationsmidler.*** 7.3. Særlige anvendelser Særlige anvendelser. Punkt 8: EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER 8.1. Kontrolparametre Påvirkningsgrænser Mineralolie tåge: USA: OSHA (PEL) TWA 5 mg/m³, NIOSH (REL) TWA 5 mg/m³, STEL 10mg / m³, ACGIH (TLV) TWA 5 mg/m³ (yderst raffineret) Danmark: REL: 1 mg/m³ Forkortelser Se afsnit 16 DNEL Arbejder (industriel/professionel) Kemisk betegnelse Destillater (råolie), hydrogenbehandlede tunge paraffinsk*** P-Dodecylfenol*** DNEL Forbruger Kemisk betegnelse Destillater (råolie), hydrogenbehandlede tunge paraffinsk*** P-Dodecylfenol*** Forventet nuleffektkoncentration Korttids, systematiske effekter mg/m³ inhalation 166 mg/kg bw/day dermal Korttids, systematiske effekter mg/m³ inhalation 50 mg/kg bw/day dermal 1.26 mg/kg bw/day oral Korttids, lokale effekter Langtids, systematiske effekter mg/m 3 inhalation 0.25 mg/kg bw/day dermal Korttids, lokale effekter Langtids, systematiske effekter 0.79 mg/m³ inhalation mg/kg bw/day dermal mg/kg bw/day oral Langtids, lokale effekter 5.4 mg/m 3 /8h (aerosol - inhalation) Langtids, lokale effekter 1.2 mg/m 3 /24h (aerosol - inhalation)

6 Side 6 / 13 (PNEC) Kemisk betegnelse Vand Bundfald Jord Luft STP Oralt P-Dodecylfenol*** mg/kg dw 100 mg/l 4 mg/kg food mg/l fw mg/l mw mg/l or 8.2. Eksponeringskontrol mg/kg dw fw mg/kg dw mw Foranstaltninger til kontrol af erhvervsmæssig eksponering Tekniske foranstaltninger Anvend tekniske foranstaltninger for at overholde de arbejdshygiejniske grænseværdier. Sørg for, at der er en tilførsel af luft, som er egnet til indånding, og bær eller brug det anbefalede udstyr, når der arbejdes i lukkede rum (tanke, beholdere m.v...).*** Personlige værnemidler Beskyttelse af åndedrætsorganer Beskyttelse af øjne Beskyttelse af hud og krop Beskyttelse af hænder Hvis produktet anvendes i blandinger, anbefales det at du kontakter en passende leverandør for beskyttelsesudstyr. Disse anbefalinger gælder for det leverede produkt.*** Ingen ved normale brugsforhold. Hvis medarbejdere udsættes for koncentrationer over grænseværdien skal de benytte egnede godkendte åndedrætsværn. Maske med kombineret filter for dampe/partikler (EN 14387). Type A/P1. Brug af åndedrætsværn skal nøje overholde fabrikantens instruktioner og de regler, der gælder for valg og anvendelse. Hvis sprøjt kan opstå, brug:. Sikkerhedsbriller med sideskærme. Benyt passende beskyttelsesdragt. Sikkerhedssko eller støvler. Langærmet beklædning. Kulbrintebestandige handsker: Fluorineret gummi, Nitrilgummi. Følg venligst brugsanvisningerne omkring permeabilitet og gennemtrængningstid opgivet af leverandøren af handskerne. Overvej også de specifikke lokale forhold under hvilke produktet også bruges, såsom farer for at skære sig, slid og kontakt tid. Hvis det bruges i opløsning, eller blandes med andre stoffer og under forhold som afskiller sig fra EN 374, kontaktes leverandøren af de EC godkendte handsker. Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet Lad ikke materialet forurene grundvandssystemet. Punkt 9: FYSISK- KEMISKE EGENSKABER 9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber Udseende Farve C Lugt Lugttærskel vandklar blå væske karakteristisk

7 Side 7 / 13 Egenskab Værdier Bemærkninger Metode ph-værdi Ikke anvendelig Smeltepunkt/Smeltepunktsinterval Kogepunkt/Kogepunktsinterval Flammepunkt > 110 C ASTM D 93 > 230 F ASTM D 93 Fordampningshastighed Brandbare grænser I luft højeste laveste Damptryk Dampmassefylde Relativ massefylde 15 C Massefylde 875 kg/m 15 C Vandopløselighed Uopløselig Opløselighed i andre opløsningsmidler logpow Selvantændelsestemperatur Dekomponeringstemperatur Viskositet, kinematisk C ISO C ISO 3104 Eksplosive egenskaber Ikke eksplosiv Oxiderende egenskaber Ikke anvendelig Mulighed for farlige reaktioner 9.2. Andre oplysninger Frysepunkt Punkt 10: STABILITET OG REAKTIVITET Reaktivitet.*** Kemisk stabilitet Stabilitet Stabil under de anbefalede opbevaringsforhold Mulighed for farlige reaktioner Farlige reaktioner Ingen ved normal bearbejdning Forhold, der skal undgås Forhold, der skal undgås Varmekilder (især med temperaturer over flammepunktet), gnister eller andre

8 Side 8 / 13 antændelseskilder, ild, statisk elektricitet.*** Materialer, der skal undgås Materialer, der skal undgås Stærke oxidationsmidler.*** Farlige nedbrydningsprodukter Farlige nedbrydningsprodukter Ufuldstændig forbrænding og termolyse kan danne meget forskellige, giftige gasser så som carbonmonoxid, carbondioxid, forskellige kulbrinter, aldehyder og sod.*** Punkt 11: TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER Oplysninger om toksikologiske virkninger Akut toksicitet Lokal virkning Produkt information Hudkontakt Øjenkontakt Indånding Indtagelse ATEmix (oral) ATEmix (dermal) ATEmix (indånding - støv/tåge) Ikke klassificeret. Ikke klassificeret.. Ikke klassificeret. Indånding af dampe i høj koncentration kan forårsage irritation af åndedrætsorganer.. Ikke klassificeret. Indtagelse kan medføre mave- og tarmirritation, kvalme, opkastning og diarré. 22,326.00*** mg/kg*** 22,326.00*** mg/kg*** *** mg/l*** mg/l Akut toksicitet - Komponent information Kemisk betegnelse LD50 Mund LD50 Hud LC50 Indånding Kulbrinter, C13-C16, n-alkaner, isoalkaner, cykliske <0,03% aromatiske*** LD50 > 5000 mg/kg bw (rat - OECD 401) LD50 (24h) > 3160mg/kg bw (rabbit - OECD 402) LC50 (4h) > 5266 mg/m 3 (aerosol) (rat - OECD 403) Destillater (råolie), hydrogenbehandlede tunge paraffinsk*** LD50 > 5000 mg/kg bw (rat - OECD 420) LD50 > 5000 mg/kg bw (rabbit - OECD 402) LC50 (4h) > 5 mg/l (aerosol) (rat - OECD 403) P-Dodecylfenol*** LD mg/kg bw (Rat - OECD 401) LD mg/kg bw (Rabbit - OECD 402) Sensibilisering Sensibilisering Ikke klassificeret som sensibiliserende. Specifikke virkninger Carcinogenicitet Mutagenicitet Reproduktionstoksicitet Dette produkt er ikke klassificeret som kræftfremkaldende. Under brug forurenes motorolie med små mængder forbrændingsprodukter. Det har vist sig, at brugte motorolier fremkalder hudkræft i langtidsforsøg med mus. Det forventes ikke, at kortvarig eller periodisk kontakt med huden fra brugt motorolie kan få alvorlig effekt på mennesker, hvis olien omhyggeligt fjernes, og huden vaskes grundigt med sæbe og vand. Dette produkt er ikke blevet klassificeret som mutagent. Dette produkt udgør ingen kendte eller mistænkt fare for reproduktion. Indeholder et kendt eller muligt reproduktionstoksisk stof. Kemisk betegnelse Europæisk Union

9 Side 9 / 13 P-Dodecylfenol*** Repr. 2 (H361f) Toksicitet ved gentagen dosering subkronisk toksicitet. Målrettet organ påvirkning Målrettet organ påvirkning Ingen kendte.*** Andre oplysninger Andre negative virkninger Der kan udvikle sig karakteristiske hudlæsioner (olieblister) ved langvarig og gentagen eksponering (kontakt med forurenet tøj). Punkt 12: MILJØOPLYSNINGER Toksicitet Ikke klassificeret. Leverandøren af en af de komponenter i denne formulering har tilkendegivet, at de har oplysninger, som bekræfter, at ved de anvendte koncentrationer, er vandmiljø fareklassificering ikke påkrævet. Akut toksicitet for vandmiljøet - Produkt information. Akut toksicitet for vandmiljøet - Komponent information Kemisk betegnelse Toksicitet overfor alger Toksicitet for dafnier og andre hvirvelløse vanddyr. Kulbrinter, C13-C16, ErL50 (72h) > mg/l LL50 (48h) > 3193 mg/l n-alkaner, isoalkaner, (Skeletonema costatum - (Acartia tonsa - ISO 14669) cykliske <0,03% ISO 10253) aromatiske*** ^ Destillater (råolie), hydrogenbehandlede tunge paraffinsk*** P-Dodecylfenol*** EL50 (48h) > 100 mg/l (Pseudokirchnerella subcapitata - OECD 201) LC50 (72h) 0.15 mg/l (Desmodesmus subspicatus - OECD 201) Kronisk toksicitet for vandmiljøet. - Produkt information. EL50 (48h) > mg/l (Daphnia magna - OECD 202) EC50 (48h) mg/l (Daphnia magna - OECD 202) Kronisk toksicitet for vandmiljøet. - Komponent information. Kemisk betegnelse Toksicitet overfor alger Toksicitet for dafnier og andre hvirvelløse vanddyr. Kulbrinter, C13-C16, n-alkaner, isoalkaner, cykliske <0,03% aromatiske*** NOELR (21d) > 1000 mg/l (Daphnia magna - QSAR Petrotox) Toksicitet overfor fisk LL50 (96h) > 1028 mg/l (Scophthalmus maximus - OECD 203) LL50 (96h) > 100 mg/l (Oncorhynchus mykiss - OECD 203) EL50 (96h) 40 mg/l (Pimephales promelas - OECD 203) Toksicitet overfor fisk NOELR (28d) > 1000 mg/l (Oncorhynchus mykiss - QSAR Petrotox) Giftighed overfor mikroorganismer Giftighed overfor mikroorganismer

10 Side 10 / 13 ^ Destillater (råolie), NOEL (21d) 10 mg/l NOEL (14/28d) > 1000 mg/l hydrogenbehandlede tunge (Daphnia magna - QSAR (Oncorhynchus mykiss - paraffinsk*** Petrotox) QSAR Petrotox) P-Dodecylfenol*** Virkninger på terrestriske organismer. NOEC (21d) mg/l (Daphnia magna - OECD 211) Persistens og nedbrydelighed Bioakkumulationspotentiale Produkt information. logpow Komponent information. Kemisk betegnelse log Pow Destillater (råolie), hydrogenbehandlede tunge paraffinsk*** P-Dodecylfenol*** Mobilitet i jord Jord Luft Vand På grund af dets fysisk-kemiske egenskaber har produktet generelt en lav mobilitet i jord. Tab ved fordampning er begrænset. Produktet er uopløseligt og flyder på vand Resultater af PBT- og vpvb-vurdering PBT- og vpvb-vurdering Andre negative virkninger. Punkt 13: FORHOLD VEDRØRENDE BORTSKAFFELSE Metoder til affaldsbehandling Restaffald/restprodukter Bør ikke udledes til miljøet. Må ikke hældes i kloakafløb. Bortskaf i overensstemmelse med EU direktiverne omkring affald og farligt affald. Bortskaffes under overholdelse af gældende bestemmelser. Efter brug skal denne olie sendes til et opsamlingssted for spildolie.

11 Side 11 / 13 Ukorrekt bortskaffelse af spildolie udgør en fare for miljøet. Enhver blanding med fremmede stoffer, så som opløsningsmidler, bremse- og kølervæske, er forbudt. Forurenet emballage EAK bortskaffelse af affald Nr Tomme beholdere skal tages til en godkendt affaldsdeponeringssted for genbrug eller bortskaffelse. De følgende Affaldskoder er kun forslag: Ifølge Europæisk Affaldskatalog, er affaldskoder ikke produktspecifikke, men anvendelses specifik. Affaldskoder skal fastsættes af bruger baseret på pågældende anvendelse af produktet. Punkt 14: TRANSPORTOPLYSNINGER ADR/RID IMDG/IMO ICAO/IATA ADN ikke reguleret ikke reguleret ikke reguleret ikke reguleret Punkt 15: OPLYSNINGER OM REGULERING Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø Europæisk Union Andre informationer Kemiske sikkerhedsvurdering Kemiske sikkerhedsvurdering National regulativ information Danmark Overskrid ikke de angivne arbejdshygiejniske grænseværdier (se punkt 8). Finland

12 Side 12 / 13 Overskrid ikke de angivne arbejdshygiejniske grænseværdier (se punkt 8). Norge Overskrid ikke de angivne arbejdshygiejniske grænseværdier (se punkt 8). Sverige Overskrid ikke de angivne arbejdshygiejniske grænseværdier (se punkt 8). Island Overskrid ikke de angivne arbejdshygiejniske grænseværdier (se punkt 8). Punkt 16: ANDRE OPLYSNINGER Fuldstændig tekst af faresætninger refereret til under punkt 2 og 3 H315 - Forårsager hudirritation H319 - Forårsager alvorlig øjenirritation H361f - Mistænkes for at skade forplantningsevnen H400 - Meget giftig for vandlevende organismer H410 - Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer H304 - Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene H302 - Farlig ved indtagelse H351 - Mistænkt for at fremkalde kræft ved indånding*** Forkortelser, akronymer ACGIH = American Conference of Governmental Industrial Hygienists = Den amerikanske konference for statslige Industrial Tandplejere bw = body weight = legemsvægt bw/day = body weight/day = legemsvægt/dag EC x = Effect Concentration associated with x% response= effekt koncentration er forbundet med x% reaktion GLP = Good Laboratory Practice = god laboratoriepraksis IARC = International Agency for Research of Cancer = Det Internationale Agentur for kræftforskning LC50 = 50% Lethal concentration = 50% Dødelig koncentration - Koncentration af et kemikalie i luft eller et kemikalie i vand, som forårsager dødsfald på 50% (halvdelen) af en gruppe af forsøgsdyr LD50 = 50% Lethal Dose = 50% dødelige dosis - Kemisk mængde, givet på én gang, hvilket forårsager dødsfald på 50% (halvdelen) i en gruppe af forsøgsdyr LL = Lethal Loading = Dødlig dosis NIOSH = National Institute of Occupational Safety and Health = Statens institut for Arbejdsbeskyttelse og sundhed NOAEL = No Observed Adverse Effect Level = ingen skadelig virkning observeret NOEC = No Observed Effect Concentration = koncentration uden observeret effekt NOEL = No Observed Effect Level = ingen effekt observeret OECD = Organization for Economic Co-operation and Development = Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling OSHA = Occupational Safety and Health Administration = Arbejdsmiljøagentur UVCB = Substance of unknown or Variable composition, Complex reaction products or Biological material = Stof af ukendt eller varierende sammensætning, komplekse reaktionsprodukter eller biologisk materiale DNEL = Derived No Effect Level =Afledte nuleffektniveaue PNEC = Predicted No Effect Concentration = Forventet nuleffektkoncentration dw = dry weight = tørvægt fw = fresh water = ferskvand mw = marine water = saltvand or = occasional release = tilfældig frigivelse

13 Side 13 / 13 Forkortelser Sektion 8 TWA = Time weighted average = Tidsvægtet gennemsnit STEL= Short Term Exposure Limit = Korttidseksponering PEL= Permissible exposure limit = Tilladte grænseværdi ekponering REL= Recommended exposure limit = Anbefalet grænseværdi TLV = Threshold Limit Values = Grænseværdi + Sensibiliserende stof * Hud betegnelse ** Fare betegnelse C: Kræftfremkaldende stof M: Mutagent stof R: Giftig for forplantningsevnen Revideret dato: Revisionsbemærkninger *** Angiver opdateret afsnit. Dette sikkerhedsdatablad overholder kravene i Forordning (EU) nr. 1907/2006 Dette sikkerhedsdatablad er et supplement, men ikke erstatning for det tekniske datablad. Oplysninger givet her er efter vores kendskab og bedste overbevisning korrekte og pålidelige på udarbejdelsestidspunktet. Brugeren skal være opmærksom på at anvendelsen af produktet til andre formål en det produktet er fremstillet til, indebærer en potentiel risiko. Informationerne i databladet tilsidesætter på ingen måde brugerens ansvar for at kende og overholde gældende love og regler i forbindelse med hans/hendes anvendelse af produktet. Brugeren bærer det fulde ansvar for etablering af alle krævede foranstaltninger ved anvendelsen af produktet. Vejledninger angivet i databladet er ment som en hjælp til at brugeren kan opfylde myndigheds- og sikkerhedskrav. Vejledningerne må ikke anses for at være fyldestgørende og detaljerede på alle områder og det er brugerens ansvar at sikre at alle forpligtigelser opfyldes ved anvendelsen af produktet. Slut på Sikkerhedsdatablad

QUARTZ INEO LONG LIFE 5W-30

QUARTZ INEO LONG LIFE 5W-30 Side 1 / 11 SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Dato for tidligere version: 2015-04-14 Punkt 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 SERADE AFM EMULSION

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 SERADE AFM EMULSION Side 1 / 10 SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Dato for tidligere version: 2015-03-06 Punkt 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 QUARTZ 9000 5W40

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 QUARTZ 9000 5W40 Side 1 / 12 SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Dato for tidligere version: 2015-04-28 Punkt 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

GLAD KÆDESAVSOLIE MTC 150

GLAD KÆDESAVSOLIE MTC 150 SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 SDB-nr: 31165 Side 1/10 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHED 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Nummer

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 CORTIS SHT 200

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 CORTIS SHT 200 Side 1 / 11 SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Dato for tidligere version: 2015-03-19 Punkt 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 QUARTZ W40

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 QUARTZ W40 Side 1 / 12 SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Dato for tidligere version: 2015-05-13 Punkt 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 DROSERA MS 10

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 DROSERA MS 10 Side 1 / 11 SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Dato for tidligere version: 2015-08-25 Punkt 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 CARTER SY 320

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 CARTER SY 320 Side 1 / 11 SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Dato for tidligere version: 2015-03-06 Punkt 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

HYDRAULIK OLIE D10 ISO 32 (AZOLLA ZS 32)

HYDRAULIK OLIE D10 ISO 32 (AZOLLA ZS 32) SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 SDB-nr: 31373 Side 1/11 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHED 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Nummer

Læs mere

RUBIA TIR W40

RUBIA TIR W40 Side 1 / 12 SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Dato for tidligere version: 2015-03-06 Punkt 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

MULTAGRI PRO TEC 10W40

MULTAGRI PRO TEC 10W40 Side 1 / 12 SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Dato for tidligere version: 2015-06-11 Punkt 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 MULTIS EP 1. Punkt 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 MULTIS EP 1. Punkt 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Side 1 / 12 SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Dato for tidligere version: 2016-07-26 Revideret dato: 2017-01-23 Udgave 8 Punkt 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 RUBIA S 30. Dato for tidligere version: Revideret dato: Udgave 7

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 RUBIA S 30. Dato for tidligere version: Revideret dato: Udgave 7 Side 1 / 12 SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Dato for tidligere version: 2015-08-17 Punkt 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

MULTAGRI SUPER 10W30

MULTAGRI SUPER 10W30 Side 1 / 13 SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Dato for tidligere version: 2016-09-12 Revideret dato: 2017-02-07 Udgave 7.02 Punkt 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 MULTITEX 10W40

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 MULTITEX 10W40 Side 1 / 13 SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Dato for tidligere version: Ikke anvendeligt. 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1.

Læs mere

TRACTAGRI HDX FE 15W-30

TRACTAGRI HDX FE 15W-30 Side 1 / 11 SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Dato for tidligere version: 2015-05-13 Punkt 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly)

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly) Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 72301/305 PR-nr.: 934541 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 SPIRIT WBF 7200

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 SPIRIT WBF 7200 Side 1 / 12 SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Dato for tidligere version: 2015-03-27 Punkt 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

QUARTZ 9000 ENERGY 0W-30

QUARTZ 9000 ENERGY 0W-30 Side 1 / 13 SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Dato for tidligere version: 2015-04-13 Punkt 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Udarbejdet: 26012015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: Varenummer: ARD010006 1.2 Relevante identificerede anvendelser for

Læs mere

QUARTZ INEO LONG LIFE 5W-30

QUARTZ INEO LONG LIFE 5W-30 Side 1 / 14 SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Dato for tidligere version: 2016-06-29 Revideret dato: 2016-07-11 Udgave 5.01 Punkt 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. 26084-50 24 Broth Plastic Ampules

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. 26084-50 24 Broth Plastic Ampules Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 MULTIS FIL EP 2

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 MULTIS FIL EP 2 Side 1 / 11 SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Dato for tidligere version: Ikke anvendeligt. 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1.

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER SYNTHV 0W30 Udarbejdet: 02022015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: Varenummer: SYNTHV 0W30 ARD010044 1.2 Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 MULTIS EP 2. Punkt 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 MULTIS EP 2. Punkt 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Side 1 / 12 SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Dato for tidligere version: 2016-07-11 Revideret dato: 2016-11-10 Udgave 5 Punkt 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 LHM PLUS. Punkt 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 LHM PLUS. Punkt 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Side 1 / 12 SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Dato for tidligere version: 2014-07-09 Punkt 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

QUARTZ INEO FDE 0W-30

QUARTZ INEO FDE 0W-30 Side 1 / 14 SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Dato for tidligere version: 2016-07-11 Revideret dato: 2017-01-23 Udgave 3 Punkt 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF

Læs mere

BARDAHL AUTO SHAMPOO

BARDAHL AUTO SHAMPOO Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 61500 PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante identificerede

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Sikkerhedsdatablad Hydraulikolie HYDRO HLP HM 100 Version 2.0 Udarbejdet: 17.03.2014 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: Hydraulikolie

Læs mere

RODALON INDE / KRT 8 X 1 L (DETAIL)

RODALON INDE / KRT 8 X 1 L (DETAIL) 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produkt information Handelsnavn : Produkt kode : 192525 Anvendelse : Desinfektionsmiddel Leverandør : Brenntag Nordic A/S Borupvang

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Udarbejdet: 11122015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

BARDAHL LÆKAGE SØGER

BARDAHL LÆKAGE SØGER Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 72405 PR-nr.: 934568 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EEC

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EEC 1. Identifikation af produktet og virksomheden HANDELSNAVN: HYLOGLUE sekundklæbere Type 310 vare nr. 16124 METHYL - baserede Type M vare nr. 16142 Anvendelse: Hurtigtvirkende en-komponent klæbestoffer

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 FIRST 300 10W40. Dato for tidligere version: 2012-12-14 Revideret dato: 2012-12-14

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 FIRST 300 10W40. Dato for tidligere version: 2012-12-14 Revideret dato: 2012-12-14 Side 1 / 11 SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Dato for tidligere version: 20121214 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

QUARTZ INEO ECS 5W-30

QUARTZ INEO ECS 5W-30 Side 1 / 14 SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Dato for tidligere version: 2016-01-27 Revideret dato: 2016-07-11 Udgave 4.02 Punkt 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. 2962266 Puder med nµringsbuffer til respirometrisk biokemisk iltforbrug

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. 2962266 Puder med nµringsbuffer til respirometrisk biokemisk iltforbrug Side 1 af 7 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Tlf.: +45 2810 7874 email: michael@hygienevision.com. 1.4 Nødtelefon: Giftcentralen kan kontaktes på tlf. 35 316 060 / 82 121 212.

Tlf.: +45 2810 7874 email: michael@hygienevision.com. 1.4 Nødtelefon: Giftcentralen kan kontaktes på tlf. 35 316 060 / 82 121 212. Udstedelsesdato: November 2013 Revisionsdato: November 2013 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: 1.1 Produktidentifikator: Handelsnavn: PR-nr.: Synonymer: Ikke anmeldepligtig.

Læs mere

MULTIS COMPLEX SHD 220

MULTIS COMPLEX SHD 220 Side 1 / 12 SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Dato for tidligere version: 2015-08-17 Punkt 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

Langvarig kontakt med øjnene kan forårsage irritation.

Langvarig kontakt med øjnene kan forårsage irritation. Udstedelsesdato: Januar 2004 Revisionsdato: 11.12.2011 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: PR-nr.: Ikke anmeldepligtig. Synonymer: 203301 - Relevante

Læs mere

QUARTZ 9000 FUTURE NFC 5W-30

QUARTZ 9000 FUTURE NFC 5W-30 Side 1 / 15 SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Dato for tidligere version: 2015-11-23 Punkt 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 MULTIS EP 2. Dato for tidligere version: Revideret dato: Udgave 3

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 MULTIS EP 2. Dato for tidligere version: Revideret dato: Udgave 3 Side 1 / 12 SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Dato for tidligere version: 2014-07-10 Punkt 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Udarbejdet: 08092014 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til EU-direktiv 1907/2006. Diamond White. Side 1 af Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden:

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til EU-direktiv 1907/2006. Diamond White. Side 1 af Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Udstedelsesdato: 24.11.2005 Revisionsdato: 28.07.2011 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: PR-nr.: - Relevante identificerede anvendelser for produktet

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Aquatic Chronic 2: H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

SIKKERHEDSDATABLAD. Aquatic Chronic 2: H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Side: 1 Kompileringsdato: 10-09-2015 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: VSSK9530 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 CAPRANO TD 30

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 CAPRANO TD 30 Side 1 / 12 SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Dato for tidligere version: 2015-08-25 Revideret dato: 2017-02-07 Udgave 4 Punkt 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Udarbejdet: 12012015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes iht. EU forordning nr. 453/2010 Side: 1 Kompileringsdato: 04.07.2011 Revision: 16.11.2012 Version: 3 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes 7102 Side: 1 Kompileringsdato: 21/06/2011 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: GMWF4019/20 1.2. Relevante

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Lactoval Liquid Energidrik til nykælvere

Sikkerhedsdatablad. Lactoval Liquid Energidrik til nykælvere PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. S21M007 KS160-30 Saturated Solution of K2SO4

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. S21M007 KS160-30 Saturated Solution of K2SO4 Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Universal rengøringsmiddel. Tlf.:

Universal rengøringsmiddel. Tlf.: Udstedelsesdato: November 2013 Revisionsdato: November 2013 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: 1.1 Produktidentifikator: Handelsnavn: PR-nr.: Synonymer: Ikke anmeldepligtig.

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD I henhold til forordning (EC) 1907/2006. Eco-Flower Foam Wash none Perfumed

SIKKERHEDSDATABLAD I henhold til forordning (EC) 1907/2006. Eco-Flower Foam Wash none Perfumed Udstedelsesdato: 21.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: PR-nr.: - Synonymer: 150328 - Vision2000+ Eco-Flower Foam Wash none Perfume

Læs mere

: TIMBER NATURA 5L D/PL/F/I/TR

: TIMBER NATURA 5L D/PL/F/I/TR 1. Identifikation af stoffet/ blandingen og af selskabet/ virksomheden 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn : identifikationsnummer : 61265 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

LINOLIEFERNIS M/TØRRELSE

LINOLIEFERNIS M/TØRRELSE Udstedelsesdato: 30.08.2007 Revisionsdato: 28.04.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Linoliefernis m/tørrelse PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 10/10/2014 Revision: 05/02/2016 Version: 6 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

S & F BINDER/LIM PVA

S & F BINDER/LIM PVA Udstedelsesdato: 29.08.2007 Revisionsdato: 29.04.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: S & F Binder/lim PVA PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. LCX 057 ECO Leitfähigkeitsstandard/Conductivity Standard 12.

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. LCX 057 ECO Leitfähigkeitsstandard/Conductivity Standard 12. Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 19-12-2014 Version: PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Pipe Clean 12 Relevante identificerede

Læs mere

MARSON EPL 2A - FINAGRI TP

MARSON EPL 2A - FINAGRI TP Side 1 / 11 SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Dato for tidligere version: 2012-12-14 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 15/05/2015 Revision: 03/02/2016 Version: 7 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

BARDAHL INDUSTRI LITHIUM FEDT

BARDAHL INDUSTRI LITHIUM FEDT Udfærdigelsesdato: 02.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 74004 PR-nr.: Under anmeldelse. Relevante identificerede

Læs mere

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Udarbejdet: 05052015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Frugtfluefælde 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt

Læs mere

DE-NO-DK KIILTO VISIONOIL

DE-NO-DK KIILTO VISIONOIL SIKKERHEDSDATABLAD Side 1 / 5 AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/ VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator 1.1.1 Handelsnavn 1.1.2 Produkt kode 63195 1.2 Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 01/12/2014 Version: 5 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

BARDAHL EASY GASKET. Dampe kan forårsage irritation af åndedrætsvejene. Irriterer huden. Kan forårsage øjenirritation.

BARDAHL EASY GASKET. Dampe kan forårsage irritation af åndedrætsvejene. Irriterer huden. Kan forårsage øjenirritation. Udfærdigelsesdato: 20.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 77101/77102 PR-nr.: Under anmeldelse Relevante identificerede

Læs mere

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Udarbejdet: 11082015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 15/10/2012 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: 5798 Synonymer: OTHER PRODUCT

Læs mere

BOREOLIE SPIRIT WBF 5400

BOREOLIE SPIRIT WBF 5400 SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 SDB-nr: 080000 Side 1/13 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHED 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Nummer

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Opticare Afspænding Industri

Sikkerhedsdatablad. Opticare Afspænding Industri Sikkerhedsdatablad Revision: 12-04-2012 Erstatter: 27-11-2009 Version: PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Opticare Afspænding

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 29/04/2010 Revision: 13/04/2015 Version: 3 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: G4-400

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 112 BRANDSLUKKER

SIKKERHEDSDATABLAD 112 BRANDSLUKKER 112 BRANDSLUKKER Side 1 af 6 SIKKERHEDSDATABLAD 112 BRANDSLUKKER PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Udgivet dato 15.03.2013 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 28/05/2014 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

SNOWTOP NY SPRINKLERVÆSKE / DK 60 L

SNOWTOP NY SPRINKLERVÆSKE / DK 60 L 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produkt information Handelsnavn : Produkt kode : 2174099 Leverandør : Brenntag Nordic A/S Strandvejen 104 A DK 2900 Hellerup

Læs mere

VÆG OG FACADERENS. S-sætninger: 2- Opbevares utilgængeligt for børn 26- Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes

VÆG OG FACADERENS. S-sætninger: 2- Opbevares utilgængeligt for børn 26- Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes Udstedelsesdato: 29.08.2007 Revisionsdato: 29.04.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Væg og facaderens PR-nr.: Under anmeldelse Relevante identificerede

Læs mere

EVOLUTION FULLTECH LLX 5W-30

EVOLUTION FULLTECH LLX 5W-30 Side 1 / 15 SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Dato for tidligere version: 2017-04-18 Revideret dato: 2017-05-02 Udgave 3.04 Punkt 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Punkt 2: Fareidentifikation

SIKKERHEDSDATABLAD. Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Punkt 2: Fareidentifikation Side: 1 Kompileringsdato: 07/10/2013 Revision: 25/04/2015 Version: 2 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: 11000

Læs mere

Stalosan A 2014-11-24 SIKKERHEDSDATABLAD. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden

Stalosan A 2014-11-24 SIKKERHEDSDATABLAD. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden 20141124 SIKKERHEDSDATABLAD 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden 1.1. Produktidentifikator Stalosan A 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

LINOLIEBASERET VÆGMALING, udendørs

LINOLIEBASERET VÆGMALING, udendørs Udstedelsesdato: 31.07.2009 Revisionsdato: 23.08.2010 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Linoliebaseret vægmaling, udendørs PR-nr.: Ikke anmeldepligtig

Læs mere

Nova Sikkerhedsdatablad

Nova Sikkerhedsdatablad Sikkerhedsdatablad 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Nova 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der

Læs mere

Bayer Environmental Science SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

Bayer Environmental Science SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 BAYTHION I MYRELOKKERDÅSE 1/5 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produkt information Handelsnavn BAYTHION I MYRELOKKERDÅSE Produkt kode (UVP) 06541151 Middeltype

Læs mere

BARDAHL WHEEL CLEANER

BARDAHL WHEEL CLEANER Udfærdigelsesdato: 13.09.2011 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 60200 PR-nr.: Under anmeldelse Relevante identificerede

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. 22269-95 Buffer Powder Pillows ph 4.01

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. 22269-95 Buffer Powder Pillows ph 4.01 2226995 Buffer Powder Pillows ph 4.01 Trykt dato: 20.12.2012 Katalognr.: 2226995 Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 2226995

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 12/08/2014 Revision: 05/02/2016 Version: 3 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 2011-04-04 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: FHRW130 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Revision: 08-11-2012 Erstatter: 05-11-2009 Version: P001,1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: ProFect 2938

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/ A-1 Medium MPN Tubes

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/ A-1 Medium MPN Tubes Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. 22418-32 Calcium/Magnesium Indicator Solution

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. 22418-32 Calcium/Magnesium Indicator Solution Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 01/09/2011 Version: 3 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

HyDra Paq SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. PUNKT 2: Fareidentifikation

HyDra Paq SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. PUNKT 2: Fareidentifikation Side 1 SIKKERHEDSDATABLAD HyDra Paq PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: HyDra Paq Produktnummer (PRNR): Produktet er ikke oplysningspligtigt

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/ Natriumchlorid standardopløsning 180 ± 10 µs/cm, 85.

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/ Natriumchlorid standardopløsning 180 ± 10 µs/cm, 85. Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

AFSNIT 1: IDENTIFIKATION AF DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN

AFSNIT 1: IDENTIFIKATION AF DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN Sikkerhedsdatablad AFSNIT 1: IDENTIFIKATION AF DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator TourTurf TAG - Green and Fairway er et 100 % organisk jordforbedringsmiddel og

Læs mere

Side 1 af 5. 2. Fareidentifikation: Klassificering af stoffet/blandingen:

Side 1 af 5. 2. Fareidentifikation: Klassificering af stoffet/blandingen: Udfærdigelsesdato: 02.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 51100 PR-nr.: Under anmeldelse. Relevante identificerede

Læs mere

GEVINDOL 51. Stoffer: Farlig komponent CAS nr. EINECS nr. Vægt % Symbol(er) R-sætninger CLP-klassifikation Restolier (råolie),

GEVINDOL 51. Stoffer: Farlig komponent CAS nr. EINECS nr. Vægt % Symbol(er) R-sætninger CLP-klassifikation Restolier (råolie), Udstedelsesdato: 30.10.2007 Revisionsdato: 23.10.2011 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: PR-nr.: 365289 Relevante identificerede anvendelser for produktet

Læs mere

2-Takt Duo SIKKERHEDSDATABLAD

2-Takt Duo SIKKERHEDSDATABLAD SIKKERHEDSDATABLAD 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden 1.1. Produktidentifikator 2-Takt Duo 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 14/08/2014 Revision: 01/02/2016 Version: 2 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

: SOFT SENSATION 500ML F/NL

: SOFT SENSATION 500ML F/NL 1. Identifikation af stoffet/ blandingen og af selskabet/ virksomheden 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn : identifikationsnummer : 64288 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Udarbejdet: 05092015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

203271 - BIOdrain (20 ltr.) Biologisk afløbsrenser. Tlf.: +45 2810 7874 email: michael@hygienevision.com

203271 - BIOdrain (20 ltr.) Biologisk afløbsrenser. Tlf.: +45 2810 7874 email: michael@hygienevision.com Udstedelsesdato: November 2013 Revisionsdato: November 2013 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: 1.1 Produktidentifikator: Handelsnavn: PR-nr.: Synonymer: Ikke anmeldepligtig.

Læs mere