SNOW BUSTER 390. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Version 11.1 Tel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SNOW BUSTER 390. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Version 11.1 Tel"

Transkript

1 DK GB Manual Manual SNOW BUSTER 390 Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Version 11.1 Tel

2 Indhold Snowbuster Advarselslabel... 4 Sikkerhedsinstruktioner... 4 Montering... 6 Betjening... 7 Vedligeholdelse og opbevaring... 8 Fejlfinding... 8 Bortskaffelse... 8 Tekniske specifikationer... 8 CE Overensstemmelseserklæring Table of Content Snowbuster Warning label... 9 Safety instructions... 9 Assembling Operating Maintenance and storage Troubleshooting Recycling Technical data EC Declaration of Conformity... 14

3 Snowbuster 390

4 Advarselslabel 1. Bemærk! Læs altid betjeningsvejledningen og følg advarsels- og sikkerhedsinstruktionerne! 2. Sluk altid for maskinen, tag stikket ud af stikkontakten og vent til maskinen står helt stille, før der udføres vedligeholdelse, rengøring eller reparation af produktet! 3. Bemærk! Lamelenheden stopper ikke med det samme, når kontakten afbrydes! 4. Advarsel! Objekter kan blive slynget ud ved høj hastighed, når motoren kører. Sørg for at holde mennesker og dyr ude af arbejdsområdet! 5. Hold ledningen væk fra maskinens arbejdsområde. Hvis ledningen kommer i kontakt med lamelenheden, kan den beskadige den og der opstår risiko for elektrisk stød. 6. Bemærk! Tag ledningsstikket ud af stikkontakten med det samme, hvis ledningen beskadiges! 7. Advarsel! Hold hænder og fødder væk fra lamelenheden! 8. Bemærk! Benyt altid sikkerhedsbriller og høreværn, når maskinen benyttes. 9. Brug ikke maskinen i regnvejr/kraftigt tøsne! 10. Brug skridsikkert sikkerhedsfodtøj! Sikkerhedsinstruktioner Læs betjeningsvejledning og følg instruktionerne. Gem den til senere brug. Overhold sikkerhedsinstruktionerne og advarslerne. Flyt aldrig produktet ved at trække i ledningen. Frakobl altid ledningen fra strømforsyningen, før produktet flyttes. Afbryd altid produktet før ledningen tages ud af stikkontakten eller forlængerledningen. Sørg for at holde børn og dyr ude af arbejdsområdet. Tilskuere skal holdes i sikker afstand, min 5 meter, under brug. Brugeren er ansvarlig for 3. personer, når der arbejdes med produktet. Vær opmærksom på aldrig at udkaster ikke er rettet imod mennesker, biler og facader mm. Tillad aldrig nogen at stå foran udkaster. Personer under indflydelse af alkohol, medicin eller ikke er bekendt med sikkerheds- og betjeningsfunktionerne i denne manual må ikke betjene maskinen. Brug kun produktet til det, som det er beregnet til. Brug kun produktet med udkasteren monteret i intakt tilstand. Hold hænder og fødder væk fra alle roterende og bevægelige dele. Stik aldrig hænderne ind i udkasteren eller skrueenheden for at fjerne sne eller lign. Brug altid en stang som f.eks. en pind eller lign, til at fjerne blokeringen fra skruen. En blokeret skrue kan springe tilbage og forårsage personskade når blokeringen fjernes, til trods for at maskinen er afbrudt, Benyt skridsikkert fodtøj og sørg for et godt fodfæste, især ved arbejde på skråninger. Brug sikkerhedsbriller, og undgå løstsiddende tøj. Arbejd kun på et tilstrækkeligt oplyst arbejdsområde. For at kunne starte produktet skal skrueenheden være helt fri til at dreje rundt. Hold altid godt fast i håndtaget, og bevæg dig langsomt fremad. Løb aldrig med maskinen. Overbelast ikke maskinens kapacitet, ved at forsøge, at rydde en for stor mængde sne ved for stor hastighed.

5 Bemærk: Sneslyngen stopper ikke med det samme, når produktet afbrydes. Sluk altid for maskinen, tag stikket ud af stikkontakten, og vent til maskinen står helt stille, før der udføres vedligeholdelse, rengøring eller reparation af produktet Det er forbudt at fjerne og ændre de elektriske/mekaniske dele af sikkerhedsmæssige årsager. Sikre før brug, at området er ryddet for genstande, som kan blokere eller beskadige sneslyngen. Undersøg maskinen for tegn på skader, hvis den rammer genstande, og foretag de nødvendige reparationer, før maskinen genstartes og arbejdet fortsættes. Sluk motoren, og undersøg årsagen med det samme, hvis maskinen begynder at vibrere. Vibration er normalt et tegn på defekt maskine Udskift slidte eller beskadigede dele af hensyn til sikkerheden. Brug kun originale reservedele. Dele, der ikke er fremstillet af producenten, vil muligvis ikke kunne monteres korrekt og kan medføre personskade. Elektriske sikkerhedsforanstaltninger Tilslutningsledningen er fremstillet i henhold til H 05RN-F med et tværsnit på mindst Stik og tilkoblingsudgange på tilslutningsledninger skal være fremstillet af gummi, pvc eller andet termoplastisk materiale med samme mekaniske stabilitet, eller de skal være dækket af sådant materiale. Tilslutningsledningens stik skal være stænktæt. Sørg for at placere tilslutningsledningen, så den ikke kommer i vejen for maskinen, så den ikke kommer i klemme eller bøjes, og så forbindelsesstikket ikke bliver vådt. Rul ledningen helt af, når der bruges en kabeltromle. Undgå at køre over forlængerledningen med maskinen. Sørg for, at den er placeret sikkert bag dig. Placer ledningen på en sti eller et område, der allerede er ryddet. Beskyt ledningen mod over ophedning og skarpe kanter. Beskyt dig selv mod elektrisk stød. Undgå at berøre jordforbundne dele Kontroller jævnligt forlængerledningerne, og udskift dem, hvis de er beskadigede. Tilslut aldrig en beskadiget ledning i stikkontakten. Rør ikke ved en beskadiget ledning, før den er taget ud af stikkontakten. En beskadiget ledning kan resulterer i elektriskstød. Brug kun forlængerledninger, der er godkendt til udendørs brug. Brug ikke interimistiske elektriske forbindelser. Undlad at omgå eller afkoble sikkerhedsanordninger. Tilslut kun maskinen via en fejlstrømsafbryder (30 ma). Elektriske installationer og reparation af maskinens elektriske dele må kun udføres af en autoriseret el-installatør eller et af vores serviceværksteder. Beskadigede ledninger skal udskiftes af producenten eller et af producentens serviceværksteder eller tilsvarende kvalificerede fagfolk for at undgå fare. Reparation af maskinens dele må kun udføres af producenten eller et af producentens serviceværksteder. Brug kun originale reservedele og originalt tilbehør og specialtilbehør. Anvendelse af uoriginale reservedele kan medføre ulykker. Producenten fraskiver sig ethvert ansvar for eventuelle skader og personskader, der opstår som følge af brug af uoriginale reservedele.

6 Montering

7 Betjening Før brug: Kontroller om skruer, møtrikker mm på maskinen er fastspændte. Kontroller jævnligt snegleskruen for slitage. Sørg for, at der ikke ligger løse sten, affald, ledninger og andre genstande i det område, der skal ryddes, før du begynder. Tip: Ryd sneen, før den bliver for dyb. Det er bedst at rydde sne hurtigst muligt efter, at den er faldet. Tilslutning til stikkontakt Bøj forlængerledningen, og før den gennem det bageste håndtag. Sæt ledningen fast på ledningskrogen. Derved undgås det, at forlængerledningen kobles fra imens maskinen køre. Advarsel! Elektrisk stød kan medføre alvorlig personskade og dødsfald! Start af maskinen. Advarsel! Hold hænder og fødder væk fra skrueenheden! 1. Tryk først på låseknappen, og så gashåndtaget for at starte maskinen 2. Bliv ved med at holde gashåndtaget inde og slip for låseknappen. 3. Slip gashåndtaget for at stoppe maskinen. Snerydning Det anbefales at sneen ryddes i et bestemt mønster for at sikre, at maskinen når hele området. De to anbefalede mønstre sikrer, at der ikke lander sne på uønskede steder, og du undgår at skulle fjerne den sne, der allerede er fjernet, igen. Mønster 1: Kast sneen til højre eller venstre, hvor det er muligt. Hvis der er tale om en lang vej, kan det være en fordel at starte i midten. Ryd fra den ene ende til den anden, idet du kaster sne til begge sider. Mønster 2: Hvis det kun er muligt at kaste sneen til den ene side af vejen eller stien (ovenfor), skal du starte i den modsatte side. Ret udkasteren mod højre eller venstre ved at dreje vinkel op udkasteren. Sørg for, at sneen kastes med vinden. Det anbefales at runderne overlapper hinanden en smule. Derved opnås den mest effektive snerydning. Lad motoren køre et par minutter, når du er færdig med snerydningen, så isen ikke fastfryser de bevægelige dele. Sluk derefter motoren, vent til alle bevægelige dele standser og tør is og sne af maskinen. Advarsel! Brug ikke hænderne eller fødderne som redskab til at fjerne sne, affald og andet materiale, fra en tilstoppet udkaster.

8 Vedligeholdelse og opbevaring Afbryd altid strømmen direkte ved stikkontakten, før der foretages vedligeholdelse af maskinen. Regelmæssig rengøring og vedligeholdelse sikrer, at maskinen kører effektivt, og at levetiden øges. Rengør kun maskinen med en fugtig klud og en blød børste. Nedsænk aldrig maskinen i vand, og sprøjt aldrig vand på maskinen! Brug ikke rengøringsmidler eller opløsningsmidler, da det kan medføre uoprettelige skader på maskinen. Kemikalier kan ødelægge plastdelene. Smør metaldelene med miljøvenlig olie, før maskinen sættes til opbevaring i længere tid, for at beskytte den mod rust. Opbevar maskinen i et tørt lokale uden for børns rækkevidde. Fejlfinding Advarsel! Sluk maskinen, og træk ledningen ud af stikkontakten, før der udføres vedligeholdelse. Motoren starter ikke Kontroller at der er tændt for stikkontakten. Kontroller ledning og forlængerledning for fejl. Strømsvigt. Kontroller strømkilde Dårlig sneudkast Blokeret udkaster. Sluk maskinen, og rens udkasteren. Kontroller, at skruer og møtrikker på udkaster, er fastspændt korrekt. Kontroller om udkasteren beskadiget, kontakt nærmeste forhandler Unormal vibration Kontakt nærmeste forhandler eller Texas A/S Bortskaffelse Bortskaffelse af elektriske produkter må ikke ske sammen med almindeligt husholdningsaffald. Elektriske produkter skal medbringes til det lokale genbrugscenter og bortskaffes på korrekt vis der. Tekniske specifikationer Strømforsyning 230V~50Hz Effekt 2000 W Hastighed 2100 Rpm Arbejdsbredde 390 mm Max ryddehøjde 310 mm Isoleringsklasse IP25 Vægt: 14,8 kg Lydeffektniveau LWA 104 db(a) Lydtryksniveau LPA 81,6 db(a) Vibration 1,97 m/s 2

9 Warning label 1. Caution! Read the instruction manual and follow the warning and safety instructions! 2. Always switch off the appliance, disconnect the power and wait till the machine comes to a standstill prior to maintenance, cleaning or repair work! 3. Caution! Blades do not stop immediately after switching off. 4. Danger! Objects may be thrown out at high speed when motor is running. Keep people, pets and domestic animals out of the danger area. 5. Keep the mains cable free from the tines or blades. Tines or blades may damage the cables and cause contact with live parts. 6. Caution! Unplug immediately if the power cord or plug becomes damaged! 7. Danger! Keep hands and feet away from the cutting equipment! 8. Caution! Always wear eye and ear protection. 9. Do not use the machine in wet weather conditions! 10. Wear safe, sturdy, nonskid footwear! Safety instructions Please follow the safety instructions provided in this manual and ensure that you fully understand all safety instructions. Please keep this manual for future reference or in preparation for resale. Never move the appliance by pulling at the power socket cable. Always disconnect the appliance from the main supply before transporting. Always switch off the appliance before disconnecting from the power socket or extension. All spectators should be kept at a safe distance to the machine, when it is in use. The operator of the machine is responsible for people s safety. Never direct discharge at bystanders or allow anyone in front of unit. People under the influence of alcohol, drugs or medication are not allowed to use the machine. Only use the machine for its designed purposes. Always use the machine with the chute attached. Keep hands and feet away from all rotating and moving parts such as auger etc. Always use a rod such as a shovel or similar to clear a blocked auger. Never put your hand inside the discharger or auger in order to remove blocked snow, debris or for other reasons. A blocked auger can and will fire back" when cleared and may cause personal injury. The operator must wear boots with non-slip soles to ensure that you have a good a foothold. Always wear safety glasses and avoid loose-fitting clothes. Only work in daylight or sufficiently good artificial light. In order to start the appliance, the auger must be completely free to move. Always hold the handle bar firmly and walk, never run. Do not overload the appliance work load by attempting to clear snow at too fast a rate. Slow down and turn corners slowly. Caution! The auger does not stop immediately after switching off. Always switch off the machine, disconnect the plug and wait until the auger stops before carrying out maintenance or cleaning work.

10 It is forbidden to modify any electrical and mechanical parts for safety reasons. The snow can sometimes hide objects that might clog the chute, or otherwise cause damage. Clear the area of doormats, sleds, boards, wires and other debris. Thoroughly inspect the area, where the equipment is to be used. If necessary remove foreign objects such as doormats, sleds etc. After striking a foreign object, stop the engine immediately and inspect the machine thoroughly for damage. Repair the damage before continuing If the snow blower should start to vibrate abnormally, stop and check immediately for the cause. Vibration is generally a warning of damage. Replace worn or damaged parts for safety. Use only original spare parts. Parts not produced by manufacturer may cause poor fit and possible injury. Electrical safety Design of the connection cable is in accordance to H 05RN-F Plugs and coupler outlets on connection cables must be made of rubber, non-rigid PVC or other thermoplastic material of same mechanical stability or be covered with this material. The connector of the connection cable must be splash-proof. Ensure that the wire is not squeezed, bended and that the socket does not get wet during operation. When using a cable drum the cable must be unwind completely. Ensure that the cable on a path or area that has already been thatched in order to avoid running over the cable Protect the cable against heat, oil and sharp edges. Do not use the cable to pull the plug from the socket. Protect yourself against electric shocks. Avoid touching earthed parts. Frequently check the extension cables and replace them if they are damaged. Do never connect a damaged cable to the power supply. Do not touch a damaged cable before it is disconnected from the power supply. Do not use any defective connection cables. Only use extension cords that are approved for outdoor use. Never bypass protective devices or deactivate them. Only hook up the machine by means of a fault-current circuit breaker (30 ma). The electrical connection or repairs to electrical parts of the machine must be carried out by an electrician or of our customer service points. Damaged power socket cables must be replaced by the manufacturer or a similar qualified professional to prevent dangers. Repairs to other parts of the machine must be carried out by the manufacturer or one of his customer services. Use only original spare parts, accessories and special accessory parts. Accidents can arise for the user through the use of other spare parts. The manufacturer is not liable for any damage or injury resulting from such action.

11 Assembling

12 Operating Before use: Ensure that all screws, nuts, bolts etc. are fixed. Check frequently whether the auger is worn. Thoroughly inspect the area, where the equipment is to be used. Remove all doormats, sleds, boards, wires and other foreign objects. Advice: Clear newly fallen snow as soon as possible. Connection to the power supply Flex the extension cord and feed it through the rear handle. Hang the cord on the hook. This will help prevent you from disconnecting the extension cord from the product during operation. Warning! Do not interact with the socket or with wet hands or while standing in puddle. Warning! Electric shock causes series injury and death! Turn on and shut off the machine: Warning! Do not put hands or feet near auger housing or discharge opening. 1. Press the safety lock button while triggering the throttle. 2. Keep holding the lever and release the safety lock button. 3. Release the throttle lever to stop the machine Snow clearing It is recommended that the snow is cleared in a specific pattern to make sure that the whole area swept thoroughly. The two recommended patterns below ensure that all snow is swept in one go thereby you will avoid to remove the snow that has already been removed. Pattern 1: Throw the snow to the right or left side where it is possible, as on a long driveway it is advantage to start in the middle. Plow from one end to the other, throwing snow to both sides. Pattern 2: If the snow can only be thrown to one side of the driveway or sidewalk start on the opposite side. Position the discharger in safe direction and the right angle, away from you and bystanders. Direct the snow to the right or to the left up and down by altering the chute mouth. It is recommended to throw the snow downwind, and slightly overlap each round. This will After clearing the snow, let the auger run for a couple of minutes so that the rotating parts doesn t freeze. Then switch off the motor, wait for all moving parts to stop, and wipe the ice and snow off the appliance. Warning! To avoid serious personal injury, do not use hands or feet to unclog chute.

13 Maintenance and storage Frequent maintenance and cleaning will extend service life of the machine. Always disconnect the power supply directly on the socket before conducting any maintenance or repair. Remove and clean snow, ice and debris from the auger and housings using a humid cloth and a soft brush. Never wet or spray water on the machine! Do not use detergents or solvents as these could cause irreparable damage to the machine. Chemicals can destroy the plastic parts. Lubricate the metal parts with environmentally friendly oil. This will prevent the parts corrode during storage Store the machine in a dry room out reach of kids. Troubleshooting Warning! Turn off the machine and unplug the cord directly from the power socket, before conducting any maintenance or repair. The machine does not start Check that the power socket is turned on. Inspect the extension cable and the cord for error. fix or replace extension cable Ensure that there is no power failure from mains. If not contact you dealer. Poor snow throws Blocked discharger chute. Turn of the machine and clean. Check whether the chute spring-bolt is correctly fixed. Check whether the chute is damaged. If not contact you dealer. Abnormal vibrations Check for cause and contact dealer or Texas Recycling Electrical products should not be disposed with the household garbage. Please dispose your electrical product at the recycling center Technical data Power supply voltage Power consumption Idle Speed Sweep width Maximum clearing depth Isolation class Weight: Noise power level LWA Noise pressure level LPA Acceleration handle under load 230V~50Hz 2000 W 2100 Rpm 390 mm 310 mm IP25 14,8 kg 104 db(a) 81,6 db(a) 1,97 m/s2

14 CE Overensstemmelseserklæring EC Declaration of conformity Prohlášení o shodě CE DK GB CZ EU-importør EU-importer Dovozce do EU Texas Andreas Petersen A/S Erklærer herved at materiel Hereby certifies that the following Tímto potvrzuje, že Elektrisk sneslynge Electri snow thrower Elektrické sněhová fréza Snow Buster 390 Er fremstillet i overensstemmelse med følgende direktiver Is in compliance with the specifications of the machine directive and subsequent modifications splňuje podmínky specifikací směrnice pro strojní zařízení a jejích následných změn 2006/42/EC /95/EC /14/EC Materiellet er udført i henhold til følgende standarder Conforms with the following standards Ve shodě s následujícími normami EN62233: ISO/DIS 8437:2008 EN :2002+A11+A1:04+A2:06+A13:08+A14:10 EN /A2: EN /A1:2001 EN /A2: EN :2000 L WA : 104 db(a) L pa : 81,6 db(a) a h = 1,97 m/s 2 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 22 DK-5260 Odense S Responsible person for documentation Johnny Lolk Purchase Manager Verner Hansen Administrerende Direktør Managing Director Ředitel

2006/1. Golfvogn G180-F. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2006/1. Golfvogn G180-F. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2006/1 DK Betjeningsvejledning Golfvogn G180-F Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforeskrifter...3

Læs mere

DK Betjeningsvejledning GB Instruction manual ST1300 / ST1301

DK Betjeningsvejledning GB Instruction manual ST1300 / ST1301 DK Betjeningsvejledning GB Instruction manual ST1300 / ST1301 Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Version 10.1 Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 2 3 4 Forklaring til advarselslabel

Læs mere

Varenr.: 553925 90 højre 553926 90 venstre 554027 90º højre med coating 554028 90º venstre med coating

Varenr.: 553925 90 højre 553926 90 venstre 554027 90º højre med coating 554028 90º venstre med coating DK GH Skiftespor Varenr.: 55395 90 højre 55396 90 venstre 55407 90º højre med coating 55408 90º venstre med coating 553991 60º højre 553995 60º venstre 551058 60º højre med coating 551059 60º venstre med

Læs mere

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2 2003 / 2 Betjeningsvejledning Texas Power Line Pumper TGP 15 H Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

2006/1. Texas EKO360 Combi. DK Betjeningsvejledning

2006/1. Texas EKO360 Combi. DK Betjeningsvejledning 2006/1 DK Betjeningsvejledning Texas EKO360 Combi Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforeskrifter...3 3. Udpakning

Læs mere

HR7775, HR7774. 4203.000.5832.4.indd 1 15-09-09 15:28

HR7775, HR7774. 4203.000.5832.4.indd 1 15-09-09 15:28 HR7775, HR7774 4203.000.5832.4.indd 1 15-09-09 15:28 EN DA DE EL ES FI FR IT NL NO PT SV TR English Dansk Deutsch Ελληνικα Español Suomi Français Italiano Nederlands Norsk Português Svenska Türkçe AR FA

Læs mere

DK Betjeningsvejledning Texas EKO360 Combi

DK Betjeningsvejledning Texas EKO360 Combi DK Betjeningsvejledning Texas EKO360 Combi Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Version 10.1 Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

DK Betjeningsvejledning GB User manual EH 550

DK Betjeningsvejledning GB User manual EH 550 DK Betjeningsvejledning GB User manual EH 550 Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Version 12.1 Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk Indholdsfortegnelse Sikkerhedssymboler...

Læs mere

DK Manual GB User manual BVE 2600

DK Manual GB User manual BVE 2600 DK Manual GB User manual BVE 2600 Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Version 11.1 Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk Indhold Sikkerhedsforskrifter... 3 Identifikation af

Læs mere

Brugsanvisning. Installation Manual

Brugsanvisning. Installation Manual Manual size: 148 x 210 mm 175g copper paper(铜版纸印刷) UNIVERSAL BIL TAGBAGAGEBÆRER Brugsanvisning UNIVERSAL CAR ROOF RACK Installation Manual Model no. 10889 Tak fordi du valgte dette produkt, som vi håber

Læs mere

DK Manual GB User manual BVC 2800

DK Manual GB User manual BVC 2800 DK Manual GB User manual BVC 2800 Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Version 11.1 Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk Indhold Sikkerhedsforskrifter... 3 Identifikation af

Læs mere

Betjeningsvejledning Instruction manual EKO 370 LI

Betjeningsvejledning Instruction manual EKO 370 LI DK GB Betjeningsvejledning Instruction manual EKO 370 LI Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Version 12.1 Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk Indholdsfortegnelse EKO 370LI...

Læs mere

2007/1. Texas Garden 32 EL. Betjeningsvejledning User manual

2007/1. Texas Garden 32 EL. Betjeningsvejledning User manual 2007/1 DK GB Betjeningsvejledning User manual Texas Garden 32 EL Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk Indholdsfortegnelse Sikkerhedsforskrifter...3

Læs mere

2008/2. Clean Mate IVO. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2008/2. Clean Mate IVO. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2008/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate IVO Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3.

Læs mere

DEUTSCH. Electric

DEUTSCH. Electric DEUTSCH D Electric 8-00-0 S SVENSKA 5 8 6 9 5 5.. SVENSKA S = 0 mm = 0 mm = 0 mm = 50 mm 0 mm 60 mm A C B.. 5.. 6. S SVENSKA 8. 9. INFORMATION OM STRØMFORBRUG Flere og flere maskiner, som f.eks. plæneklippere,

Læs mere

DK Betjeningsvejledning Texas EKO360 Combi

DK Betjeningsvejledning Texas EKO360 Combi DK Betjeningsvejledning Texas EKO360 Combi Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S Denmark Vers 09.01 Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforeskrifter...

Læs mere

Date of issue Fremstillingsdato. Machine no , Maskinnr. ALSCO SAN DIEGO

Date of issue Fremstillingsdato. Machine no , Maskinnr. ALSCO SAN DIEGO JENSEN CLASSIC FOLDER JENSEN MAX STACKER MANUAL MANUAL Date of issue 2005.11.04 Fremstillingsdato Machine no. 760790, 492147 Maskinnr. Distributor / Forhandler Project Manufacturer / Fabrikant JENSEN USA

Læs mere

ROTERENDE TABURET 360 GRADER MED HYL Brugsanvisning. ROTATING SHOWER STOOL WITH TRAY Installation Manual. Size: 148 x 210 mm 105g copper paper

ROTERENDE TABURET 360 GRADER MED HYL Brugsanvisning. ROTATING SHOWER STOOL WITH TRAY Installation Manual. Size: 148 x 210 mm 105g copper paper Size: 148 x 210 mm 105g copper paper ROTERENDE TABURET 360 GRADER MED HYL Brugsanvisning ROTATING SHOWER STOOL WITH TRAY Installation Manual Model. 10853 1. Fjern emballagen. 2. Taburettens ben samles

Læs mere

2006/1. Golfvogn - Golftrolley G150. DK Betjeningsvejledning GB User manual

2006/1. Golfvogn - Golftrolley G150. DK Betjeningsvejledning GB User manual 2006/1 DK Betjeningsvejledning GB User manual Golfvogn - Golftrolley G150 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2.

Læs mere

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870 Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Løsdele pose pakket, afdækninger, skaftkonsol, skaft højre og venstre. Lose parts plastic bag, covers, handle

Læs mere

DANSK. INSTALLATIONSVEJLEDNING DS Pro Lærred med motor ADVARSEL!

DANSK. INSTALLATIONSVEJLEDNING DS Pro Lærred med motor ADVARSEL! DANSK INSTALLATIONSVEJLEDNING DS Pro Lærred med motor Udpakningsinstruktioner Åben indpakningen forsigtigt og læg indholdet på et stykke pap eller en anden beskyttende overflade for at undgå beskadigelse.

Læs mere

2008/1. El-Tex 1300. DK Betjeningsvejledning GB User Manual

2008/1. El-Tex 1300. DK Betjeningsvejledning GB User Manual 2008/1 DK Betjeningsvejledning GB User Manual У ция о а ации El-Tex 1300 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforeskrifter...

Læs mere

TELT. Oversigt over dele. Følg opstillingsanvisningerne for at opnå det bedste resultat.

TELT. Oversigt over dele. Følg opstillingsanvisningerne for at opnå det bedste resultat. TELT Følg opstillingsanvisningerne for at opnå det bedste resultat. Opstillingstid: ca. 25 min. Krævet antal personer til opstilling: 2 Oversigt over dele Kabine Pløkker (18 stk.) Yderdug Bæretaske Ekstra

Læs mere

Håndvægtsstativ. Samlevejledning

Håndvægtsstativ. Samlevejledning Håndvægtsstativ Samlevejledning Indhold Vigtige sikkerhedsanvisninger...3 Advarselsmærkater og serienummer...4 Specifikationer...4 Komponenter...5 Monteringsdele...6 Værktøj...6 Samling...7 Vedligeholdelse...14

Læs mere

SkyVision Comfort Installation manual _0517, Comfort, Item no Version 05/17

SkyVision Comfort Installation manual _0517, Comfort, Item no Version 05/17 SkyVision Comfort Installation manual 5.6.02_0517, Comfort, Item no. 2022 Version 05/17 Installation Manual VITRAL SkyVision Comfort Trækarme skal altid opbevares tørt/ Wooden upstands must always be kept

Læs mere

STIGA SILENT 33 EURO 33 COLLECTOR

STIGA SILENT 33 EURO 33 COLLECTOR STIGA SILENT EURO COLLECTOR 8-00-09 S SVENSKA 8 6 9.. SVENSKA S = 0 mm = 0 mm = 0 mm = 0 mm 0 mm x 60 mm A B C... S SVENSKA 6.. 8. 9. 0. SVENSKA S. INFORMATION OM STRØMFORBRUG Flere og flere maskiner,

Læs mere

! WARNINGS: ! Warning:

! WARNINGS: ! Warning: Premium GB Warning! Read these instructions carefully and save them for later use. Your child s safety may depend on it. This product complies to current standard EN1888:2012. Caution: 1. This stroller

Læs mere

SkyVision Linear Installation manual, comfort _0216, Comfort, Item no Version 02/16

SkyVision Linear Installation manual, comfort _0216, Comfort, Item no Version 02/16 SkyVision Linear Installation manual, comfort 5.6.07_06, Comfort, Item no. 0606 Version 0/6 Installation Manual VITRAL SkyVision Linear Comfort Trækarme skal altid opbevares tørt/ Wooden upstands must

Læs mere

Betjeningsvejledning User manual LME Tel

Betjeningsvejledning User manual LME Tel DK GB Betjeningsvejledning User manual LME 1100 Indholdsfortegnelse Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 - Original Odense brugsanvisning S - Denmark Version 15.1 Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk

Læs mere

Betjeningsvejledning User manual ET 550

Betjeningsvejledning User manual ET 550 DK GB Betjeningsvejledning User manual ET 550 Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Version 11.1 Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk Indholdsfortegnelse Sikkerhedsforeskrifter...

Læs mere

BC-10592-2EF-C-NL. RapidBike 3P 1 94-2000-142-21/01 HN 3106 PART LIST PART LIST - DEL LISTE. 1x 4x. O50mm. > 65mm. M6x45mm

BC-10592-2EF-C-NL. RapidBike 3P 1 94-2000-142-21/01 HN 3106 PART LIST PART LIST - DEL LISTE. 1x 4x. O50mm. > 65mm. M6x45mm BC-10592-2EF-C-NL RapidBike 3P O50mm > 65mm 2 HN 3106 PART LIST - DEL LISTE PART LIST 4x M6x45mm 8x 4x 6x 2x 4x 2x 4x 2x 2x 3x 1 94-2000-142-21/01 ASSEMBLY - SAMLEVEJLEDNING M6x45mm x4 6.56mm x8 M6x0mm

Læs mere

DK Betjeningsvejledning GB User Manual KV2500

DK Betjeningsvejledning GB User Manual KV2500 DK Betjeningsvejledning GB User Manual KV2500 Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Version 10.1 Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 1 2 2 3 4 5 6 3 7 Indholdsfortegnelse Symboler

Læs mere

HANDY SWEEP 600. Betjeningsvejledning

HANDY SWEEP 600. Betjeningsvejledning 2005 HANDY SWEEP 600 Betjeningsvejledning TEXAS ANDREAS PETERSEN A/S Knullen 2 Højby 5260 Odense S Danmark Tlf.: +45 6395 5555 - Fax: +45 6395 5558 E-mail:post@texas.dk, www.texas.dk Vejledning nr.90700780

Læs mere

DK Betjeningsvejledning GB User manual HTE HTE 620

DK Betjeningsvejledning GB User manual HTE HTE 620 DK Betjeningsvejledning GB User manual HTE 550 - HTE 620 Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Version 15.1 Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk Indholdsfortegnelse Sikkerhedssymboler...

Læs mere

Fejemaskine med integreret opsamler Sweeper with integrated collector box MS 920

Fejemaskine med integreret opsamler Sweeper with integrated collector box MS 920 DK GB Betjeningsvejledning User manual Fejemaskine med integreret opsamler Sweeper with integrated collector box MS 920 Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Version 14.1 Tel. +45 6395 5555

Læs mere

Power Supply 24V 2.1A

Power Supply 24V 2.1A Power Supply 24V 2.1A Strømforsyning 24 V 2,1 A Power Supply 24V 2.1A Stromversorgung 24 V 2,1 A Teknisk brugervejledning Technical User Guide Technische Bedienungsanleitung 2015.04.21 604159 Technical

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

INSTRUCTION BOOKLET BETJENINGSVEJLEDNING VACUUM CLEANER STØVSUGER VC5D

INSTRUCTION BOOKLET BETJENINGSVEJLEDNING VACUUM CLEANER STØVSUGER VC5D INSTRUCTION BOOKLET BETJENINGSVEJLEDNING VACUUM CLEANER STØVSUGER VC5D GARANTI Kære kunde, Vore produkter underligger en streng kvalitetskontrol. Skulle dette apparat ikke fungere efter hensigten, beklager

Læs mere

Golf Vogn 105 J. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S Denmark 11.1 Tel

Golf Vogn 105 J. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S Denmark 11.1 Tel DK MANUAL Golf Vogn 105 J Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S Denmark 11.1 Tel. +45 63 95 55 55 - www.texas.dk - post@texas.dk Registrering af produkt / Reservedele Registrer dit produkt online på

Læs mere

DK Betjeningsvejledning GB User manual ES 300

DK Betjeningsvejledning GB User manual ES 300 DK Betjeningsvejledning GB User manual ES 300 Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Version 09.1 Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

2006/1 ET 850-S. DK Betjeningsvejledning GB User Manual

2006/1 ET 850-S. DK Betjeningsvejledning GB User Manual 2006/1 DK Betjeningsvejledning GB User Manual ET 850-S Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk Indholdsfortegnelse Sikkerhedsforskrifter...3 Identifikation

Læs mere

Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556

Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556 Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556 DK Brugsanvisning Slagboremaskine 710W 1. Sikkerhedsanvisninger Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør denne

Læs mere

Montering & Vedligeholdelse/Installation & Maintenance Instructions

Montering & Vedligeholdelse/Installation & Maintenance Instructions Montering & Vedligeholdelse/Installation & Maintenance Instructions Se nyheder og meget mere på wallume.dk For news and more information, visit wallume.dk Tillykke med din Wallume One Med den har du fået

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet. ATEX direktivet Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.dk tlf: 7220 2693 Vedligeholdelse af Certifikater / tekniske dossier / overensstemmelseserklæringen.

Læs mere

oncrete BETONBLANDER 125 lt Mixer ART NR 90000035 EAN NR 5709133900236 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG.

oncrete BETONBLANDER 125 lt Mixer ART NR 90000035 EAN NR 5709133900236 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. oncrete Mixer BETONBLANDER 5 lt ART NR 90000035 EAN NR 57093390036 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. Læs venligst hele instruktions manualen omhyggeligt igennem og følg anvisningerne nøje. Ved at gøre dette

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 45S EL 45 EL LADYBIRD 71503804/0

CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 45S EL 45 EL LADYBIRD 71503804/0 CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 LADYBIRD 45 EL 45S EL 71503804/0 CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 1 CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 2 2 CG rsb STIGA-71503804/0

Læs mere

2006/1 BV DK : Betjeningsvejledning GB : User manual

2006/1 BV DK : Betjeningsvejledning GB : User manual 2006/1 DK : Betjeningsvejledning GB : User manual BV 2400 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk Indholdsfortegnelse Sikkerhedsforskrifter

Læs mere

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2008/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate 365 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Identifikation...

Læs mere

Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start.

Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start. 00 Samlevejledning på Vugge ssembly instruction for the cradle Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start. www.oliverfurniture.dk

Læs mere

Davo-Meg 1002 & 1002B Dansk manual Side 3-5 English user manual Page 6-8

Davo-Meg 1002 & 1002B Dansk manual Side 3-5 English user manual Page 6-8 Davo-Meg 1002 & 1002B Dansk manual Side 3-5 English user manual Page 6-8 DK: Davo-Meg 1002: 87 98 301 819 Davo-Meg 1002B: 87 98 301 822 EAN: Davo-Meg 1002: 5703534100059 Davo-Meg 1002B: 5703534100202 Indhold

Læs mere

Brændesav m/hårdmetalklinge

Brændesav m/hårdmetalklinge MODEL: LOG SAW 400 Art.: 75107625 Brændesav m/hårdmetalklinge LÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT IGENNEM INDEN MASKINEN ANVENDES 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsinstruktioner...2 3. Saven i

Læs mere

TD420 / TD420E TD600 / TD600E TD900 / TD900E

TD420 / TD420E TD600 / TD600E TD900 / TD900E DK GB Betjeningsvejledning Instruction manual TD420 / TD420E TD600 / TD600E TD900 / TD900E VIGTIGT! HUSK AT PÅFYLDE MOTOROLIE FØR START! IMPORTANT! REMEMBER TO FILL WITH ENGINE OIL BEFORE START! Texas

Læs mere

Monteringsvejledning Assembly instruction

Monteringsvejledning Assembly instruction 345690.0 DK Side 2-3 EN Page 4-5 Monteringsvejledning Assembly instruction 501-43 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. RÅD OM SIKKERHED OG ADVARSLER 2. RETNINGSLINJER VEDRØRENDE ANVENDELSE 3. OPSTILLING OG INSTALLATION

Læs mere

Betjeningsvejledning DK

Betjeningsvejledning DK Version 09.1 Betjeningsvejledning DK Auto Cleaner 688 Den intelligente støvsuger som kan bruges næsten overalt. Støvsugeren må kun bruges indendørs. Støvsugeren kan rengøre alle typer af gulve såsom træ,

Læs mere

GD 2000, GDP 2000, HDS 2000, GDS 2000 Operating Instructions

GD 2000, GDP 2000, HDS 2000, GDS 2000 Operating Instructions GD 000, GDP 000, HDS 000, GDS 000 Operating Instructions 0740568 A English... 8 Deutsch... 0 Français... Nederlands... 4 Italiano... 6 Norsk... 8 Svenska... 0 Dansk... Suomi... 4 Español... 6 Português...

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

DANSK / ENGLISH DS PRO PROJEKTORBESLAG 180 CM MANUAL DS PRO PROJECTOR BRACKET 180 CM OWNERS MANUAL

DANSK / ENGLISH DS PRO PROJEKTORBESLAG 180 CM MANUAL DS PRO PROJECTOR BRACKET 180 CM OWNERS MANUAL DANSK / ENGLISH DANSK SIDE 1 DS Pro PRO projektorbeslag PROJEKTORBESLAG 180 cm 180 CM Tillykke med dit nye DS Pro projektorbeslag 180 cm. For at opnå det bedste resultat bedes du læse denne manual og udelukkende

Læs mere

Hi-Res Audio/DNC Headset MDR-NC750

Hi-Res Audio/DNC Headset MDR-NC750 Brugervejledning Hi-Res Audio/DNC Headset MDR-NC750 Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Introduktion...3 Oversigt... 3 De grundlæggende funktioner... 4 Sådan bærer du headsettet... 4 Tilslutning af dit

Læs mere

10 gode råd til et bedre arbejdsmiljø for stuepiger 10 tips for a better work environment

10 gode råd til et bedre arbejdsmiljø for stuepiger 10 tips for a better work environment Inspirationsmateriale til instruktion og oplæring af stuepiger med anden sproglig baggrund end dansk 10 gode råd til et bedre arbejdsmiljø for stuepiger 10 tips for a better work environment Forord Brug

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

Brugsanvisning. Instruction Manual TJEP 90/F18. Kontakt din autoriserede forhandler for yderligere information.

Brugsanvisning. Instruction Manual TJEP 90/F18. Kontakt din autoriserede forhandler for yderligere information. Læs denne brugsanvisning før du betjener pistolen. Read this manual before operate your tool. Brugsanvisning Instruction Manual TJEP 90/F18 Kontakt din autoriserede forhandler for yderligere information.

Læs mere

Recall information fra C. Reinhardt

Recall information fra C. Reinhardt Ballerup, den 19. januar 2016 Recall information fra C. Reinhardt Kære alle Vi har modtaget en recall fra Suzuki Global. I dette brev kan du læse de vigtigste punkter vedrørende problemerne og hvordan

Læs mere

Betjeningsvejledning. Snowbuster 560

Betjeningsvejledning. Snowbuster 560 DK GB Betjeningsvejledning Manual Snowbuster 560 Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Version 11.1 Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3

Læs mere

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Brugervejledning Rørventilator Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Læs venligst manualen grundigt igennem inden brug. Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør. Sikkerheds instruktioner ADVARSEL

Læs mere

Betjenings vejledning I Operator manual Tekniske data I Technical data El-tegninger I Electrical drawings. QVEX Clima. Revideret 12-10-2011 /JLK

Betjenings vejledning I Operator manual Tekniske data I Technical data El-tegninger I Electrical drawings. QVEX Clima. Revideret 12-10-2011 /JLK Betjenings vejledning I Operator manual Tekniske data I Technical data El-tegninger I Electrical drawings QVEX Clima Revideret 12-10-2011 /JLK mit: JLK CC: Dato: 12-10-2011 Indhoidsfortegnelse I Table

Læs mere

10 gode råd til et bedre arbejdsmiljø for køkkenmedarbejdere 10 tips for a better work environment

10 gode råd til et bedre arbejdsmiljø for køkkenmedarbejdere 10 tips for a better work environment Inspirationsmateriale til instruktion og oplæring af køkkenmedarbejdere med anden sproglig baggrund end dansk 10 gode råd til et bedre arbejdsmiljø for køkkenmedarbejdere 10 tips for a better work environment

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

Montageanvisning Assembly instructions. MultiDicer KMD 12, 18

Montageanvisning Assembly instructions. MultiDicer KMD 12, 18 Montageanvisning instructions MultiDicer KMD 12, 18 2 DK Kongskilde MultiDicer KMD 12 og KMD 18 samles som vist på efterfølgende tegninger. 1. Tegning 121117963 Kongskilde MultiDicer leveres fra fabrikken

Læs mere

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Læs vejledningen godt igennem før du begynder. Read the assembly instruction carefully before you start. OLIVER FURNITURE /

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

2006/1. DT40 Mosfjerner. DK Samlevejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2006/1. DT40 Mosfjerner. DK Samlevejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2006/1 DK Samlevejledning DT40 Mosfjerner Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforeskrifter...3 3. Identifikation...4

Læs mere

DK Betjeningsvejledning GB User Manual APW 110 APW 120E

DK Betjeningsvejledning GB User Manual APW 110 APW 120E DK Betjeningsvejledning GB User Manual APW 110 APW 120E SKAL OPBEVARES FROSTFRIT Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforeskrifter...

Læs mere

Instruction Manual (GB)... 2 Betjeningsvejledning (DK)... 4

Instruction Manual (GB)... 2 Betjeningsvejledning (DK)... 4 Instruction Manual (GB)... 2 Betjeningsvejledning (DK)... 4 1 Instruction Manual (GB) Operating manual & service instructions for wheel dolly type WD800 - Capacity 800kg. Important: Read and understand

Læs mere

DK Betjeningsvejledning GB Instruction manuel Power Split 610 V

DK Betjeningsvejledning GB Instruction manuel Power Split 610 V DK Betjeningsvejledning GB Instruction manuel Power Split 610 V Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Identifikation

Læs mere

Betjeningsvejledning. Vejledning nr.90700780

Betjeningsvejledning. Vejledning nr.90700780 2005 Betjeningsvejledning TEXAS ANDREAS PETERSEN A/S Knullen 2 Højby 5260 Odense S Danmark Tlf.: +45 6395 5555 - Fax: +45 6395 5558 E-mail: post@texas.dk, www.texas.dk Vejledning nr.90700780 Tillykke med

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

Floor Frame Kit CAUTION. Common: 6-ft x 4-ft. Interior Dimensions: 6-ft 4-5/8-in x 3-ft 10-3/4-in. Part Name QTY. Sharp Edges

Floor Frame Kit CAUTION. Common: 6-ft x 4-ft. Interior Dimensions: 6-ft 4-5/8-in x 3-ft 10-3/4-in. Part Name QTY. Sharp Edges Floor Frame Kit Gulvrammekit FBSELP Assembly Manual Samlingsvejledning DA-01AV 10890 Common: 6-ft x 4-ft * Almindelig størrelse: 183 cm x 122 cm (6 fod x 4 fod) 6-ft 4-5/8-in x 3-ft 10-3/4-in * Indre dimensioner:

Læs mere

Elektrisk & Automatisk kædeslibeanlæg

Elektrisk & Automatisk kædeslibeanlæg Elektrisk & Automatisk kædeslibeanlæg Art nr: 75700675 EAN nr: 5709133750688 1 af 9 230 / 50Hz / 85Watt 5300 Diameter.108mm Huldiameter.23mm 35 til højre og venstre 1/4 + 3/8 Ca. 2,1kg Øvrige Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Betjeningsvejledning User manual. Pro Trim 100

Betjeningsvejledning User manual. Pro Trim 100 DK GB Betjeningsvejledning User manual Pro Trim 100 Indholdsfortegnelse Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Version 16.1 Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk Sikkerhedsforeskrifter...

Læs mere

Model: VOC75 / VOC70

Model: VOC75 / VOC70 Model: VOC75 / VOC70 Brugsvejledning DK 3 Users manual UK 6 113-090213 1 DK Indholdsfortegnelse Vigtige instruktioner 3 Udpakning og opstilling 3 El-tilslutning 3 Opstart 3 Termostaten 4 Afrimning 4 Lys

Læs mere

Remember the Ship, Additional Work

Remember the Ship, Additional Work 51 (104) Remember the Ship, Additional Work Remember the Ship Crosswords Across 3 A prejudiced person who is intolerant of any opinions differing from his own (5) 4 Another word for language (6) 6 The

Læs mere

2006/1. AE48 Vertikalskærer/ Plænelufter. DK Samlevejledning

2006/1. AE48 Vertikalskærer/ Plænelufter. DK Samlevejledning 2006/1 DK Samlevejledning AE48 Vertikalskærer/ Plænelufter Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforeskrifter... 3

Læs mere

ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0344

ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0344 ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0344 Specifications Rated voltage: Rated power: Rated current: Pump load: Blower (aux) load: Light load: Heater load: 400V, 50 Hz 11000 W 3 x 16 A Max. 3 x 3000 W Total sum of

Læs mere

GRÆSTRIMMER HN 6264 BRUGERVEJLEDNING. Læs denne brugervejledning omhyggeligt, før græstrimmeren tages i brug, og opbevar den til senere brug.

GRÆSTRIMMER HN 6264 BRUGERVEJLEDNING. Læs denne brugervejledning omhyggeligt, før græstrimmeren tages i brug, og opbevar den til senere brug. GRÆSTRIMMER HN 6264 BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugervejledning omhyggeligt, før græstrimmeren tages i brug, og opbevar den til senere brug. BESKRIVELSE AF GRÆSTRIMMEREN 1. Håndtag 12. Strømstik 2. Låsegreb

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

28V Robotoplader til plæneklipper

28V Robotoplader til plæneklipper WA3744 1 2 a b A B C 1. Strømadapter 2. Tilslutningsstik Illustreret eller beskrevet tilbehør er kun delvis indeholdt i leverancen. Det anbefales, at alt udstyr købes i samme butik som maskinen. Vælg

Læs mere

DK Betjeningsvejledning GB Instruction manual RU HP-160

DK Betjeningsvejledning GB Instruction manual RU HP-160 DK Betjeningsvejledning GB Instruction manual RU HP-160 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel +45 6395 5555 - wwwtexasdk - post@texasdk 1 Indholdsfortegnelse 2 Sikkerhedsforeskrifter 3

Læs mere

Daglig huskeliste Daily checklist

Daglig huskeliste Daily checklist Daglig huskeliste Daily checklist Quick release er spændt Nakkestøtte korrekt højde Fodskåle korrekt højde Fodremme spændt Tjek jævnligt bolte og skruer for efterspænding Quick release locked Headrest

Læs mere

Daglig huskeliste Daily checklist

Daglig huskeliste Daily checklist Daglig huskeliste Daily checklist Quick release er spændt Nakkestøtte korrekt højde Selen er spændt og justeret korrekt Fodskåle korrekt højde Fodremme spændt Tjek jævnligt bolte og skruer for efterspænding

Læs mere

Betjeningsvejledning. LivingBike 369

Betjeningsvejledning. LivingBike 369 DK Betjeningsvejledning LivingBike 369 Moreland A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Version 14.1 Tel. +45 7022 7292 - www.moreland.dk - post@moreland.dk Identifikation af dele (ID) Illustrationer

Læs mere

2005/1 TEXAS. Motor ECF 26-36. Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 www.texas.dk post@texas.

2005/1 TEXAS. Motor ECF 26-36. Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 www.texas.dk post@texas. 2005/1 TEXAS Motor ECF 26-36 Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...2 2. Identifikation af symboler

Læs mere

POWER CRAFT POWER CRAFT

POWER CRAFT POWER CRAFT MODEL 6 0 27 5 60 KOMPOSTKVÆRN 1 Fremstillet i P.R.C. EU-Importør H.P. Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark. 2 ANVENDELSESOMRÅDE Deres have kompostkværner blevet designet til kværning af haveaffald, inklusive

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

Art nr. 60.528. DK Brugsanvisning Rystepudser 170W

Art nr. 60.528. DK Brugsanvisning Rystepudser 170W Art nr. 60.528 DK Brugsanvisning Rystepudser 170W 1. Sikkerhedsanvisninger Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør denne vejledning nøje gennemlæses.

Læs mere

Rotisserie kit & Kulring. Brugsvejledning. Rotisserie kit & Fire ring. Installation Manual. Modelnr. 10794. patent under behandling patent pending

Rotisserie kit & Kulring. Brugsvejledning. Rotisserie kit & Fire ring. Installation Manual. Modelnr. 10794. patent under behandling patent pending Rotisserie kit & Kulring Brugsvejledning Rotisserie kit & Fire ring Installation Manual Modelnr. 10794 patent under behandling patent pending Følg venligst denne samlevejledning og gem den til fremtidig

Læs mere

GD 1000 Series Operating Instructions

GD 1000 Series Operating Instructions GD 1000 Series Operating Instructions 107402564 A 02 English... 8 Deutsch... 10 Français... 12 Nederlands... 14 Italiano... 16 Norsk... 18 Svenska... 20 Dansk... 22 Suomi... 24 Español... 26 Português...

Læs mere

IPTV Box (MAG250/254) Bruger Manual

IPTV Box (MAG250/254) Bruger Manual IPTV Box (MAG250/254) Bruger Manual Når din STB (Set top Box) starter op, bliver der vist en pop up boks på skærmen, hvor du kan åbne EPG ved at trykke på F2 (Nogle bokse kan fortælle at den har brug for

Læs mere