Rapport om de miljømæssige konsekvenser af lokalplan nr. 310 Teglværkshavnen, tillæg 4.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rapport om de miljømæssige konsekvenser af lokalplan nr. 310 Teglværkshavnen, tillæg 4."

Transkript

1 Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Bydesign BILAG marts 2010 Rapport om de miljømæssige konsekvenser af lokalplan nr. 310 Teglværkshavnen, tillæg 4. 1

2 Indhold 1. Indledning 2. Høring af andre myndigheder 3. Resumé 4. Området og lokalplanens indhold 5. Forhold til anden planlægning 6. Alternativer 7. Miljøbeskyttelsesmål 8. Miljømæssige konsekvenser 8.1 Befolkning og sundhed 8.2 Landskab og jordbund 8.3 Vand 8.4 Luft, lugt, brandrisiko 8.5 Trafik 8.6 Ressourcer og affald 8.7 Bæredygtighed 8.8 Visuel effekt 9. Overvågning 10. Bilag 11. Referencer 2

3 1. Indledning Forvaltningen har i forbindelse med udarbejdelsen af tillæg 4 til lokalplan nr. 310 Teglværkshavnen foretaget en vurdering (screening) af, om planforslaget forudsætter udarbejdelse af en miljørapport i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer. Det vurderes, at planen vedrører anlæg, der er omfattet af lovens bilag 4, pkt. 10 Infrastrukturprojekter, litra b Anlægsarbejder i byzoner, herunder opførelse af butikscentre og parkeringspladser. I henhold til lovens 3, stk. 1, pkt. 1, skal der derfor udarbejdes en miljøvurdering, idet forvaltningen ikke finder, at undtagelsesbestemmelserne i 3, stk. 2, gælder, da der ikke er tale om fastlæggelse af et mindre område på lokalt plan. Der er herved taget hensyn til, at der muliggøres nybyggerier på tilsammen op til ca m 2 etageareal. Derfor er denne miljørapport udarbejdet på baggrund af en nærmere vurdering (scoping) af hvilke emner, der bør inddrages i miljøvurderingen. Scopingskemaet er vedlagt som bilag 1. Miljørapporten vurderer miljøpåvirkningen som følge af lokalplanen, herunder i relevant omfang miljøpåvirkningen fra de forventelige efterfølgende foranstaltninger i form af anlægs-, nedrivnings- og omdannelsesaktiviteter. I rapporten indgår også en vurdering af, hvorvidt aktiviteter fra virksomheder i naboområderne har indflydelse på, hvordan der kan planlægges for området. 2. Høring af andre myndigheder I forbindelse med udarbejdelse af rapporten er i henhold til 7, stk. 4, i lov om miljøvurdering af planer og programmer foretaget høring af følgende myndigheder: Københavns Kommune: Center for Trafik, Center for Miljø og Center for Park og Natur Kulturmiljørådet/Københavns Bymuseum Roskilde Miljøcenter Skov- og Naturstyrelsen Kystdirektoratet By & Havn Statens Luftfartsvæsen Energistyrelsen 3. Resumé Formålet med en miljøvurdering er at beskrive de miljømæssige konsekvenser ved etableringen og driften af de i lokalplantillægget muliggjorte anlæg og om eventuelle alternativer. Samtidig er formålet, at offentligheden bliver informeret om planen og projektet og konsekvenserne for miljø og mennesker. Miljøvurderingen 3

4 skal desuden pege på en række miljøindikatorer, som man vil overvåge, når planen gennemføres. En del af beskrivelserne i miljøvurderingen baserer sig på undersøgelser, som bygherrerne og de tilknyttede rådgivere har gennemført. Overordnet set peger resultaterne af miljøvurderingen af lokalplanen på, at udviklingen af denne del af Teglholmsområdet vil være positiv for bydelen og det nære område ved omdannelsen fra et delvis nedslidt havne- og industrikvarter til et tæt bebygget kvarter med blandet bolig- og erhvervsanvendelse. Der vil være en generel positiv miljømæssig effekt af byomdannelsen, idet området fremover forbeholdes boliger og ikke forurenende erhverv. Der er dog lagt afgørende vægt på, at planen ikke er til hinder for opretholdelse af eksisterende erhverv i de tilstødende områder, som til dels er forurenende. I planen fastlægges en opgradering af den eksisterende infrastruktur i form af omog nyanlæg af veje samt etablering af broforbindelser og kanaler. Området er stationsnært, d.v.s. inden for et 1000 m cirkelslag i forhold til Sydhavn Station. Der muliggøres institutioner og butikker, og der er i det tilstødende område en ny skole under projektering. Planen skal sikre et aktivt byliv og gode fællesfaciliteter gennem anlæg af byrum og ved at skabe adgang til vandet. Det vurderes også som positivt, at der i planen arbejdes bevidst med bæredygtighed, herunder bevaring og genbrug af eksisterende bebyggelse, lavenergi, opsamling og genbrug af regnvand samt grønne tiltag i form af nye træer og anden beplantning. Desuden vil der i de enkelte anlægsfaser på en miljømæssig forsvarlig måde blive fjernet eller håndteret ikke ubetydelige mængder forurenet jord. Anlægsfasen vil medføre støj, luftforurening og tung trafik og vil skulle gennemføres samtidig med, at der er flyttet beboere ind i dele af området. Det vurderes, at generne kan minimeres ved god planlægning af anlægsarbejderne. En fuld udbygning af området vil få konsekvenser i form af en øget trafikbelastning og heraf afledt øget støj- og luftforurening, der må påregnes ved en udbygning med op til m 2 nyt etageareal. Området er i varierende grad og mest langs Vasbygade belastet af trafikstøj. Endvidere er der støjbelastning primært fra H.C. Ørsted Værket, MAN Diesel, og det kommende kontrol- og vedligeholdelsescenter for Metro Cityringen (CMC) som ligger i tilstødende områder. Virksomhedsstøjen herfra er undersøgt og afrapporteret i særskilte rapporter. Det har været styrende for disponering af bebyggelsen, at boliger og friarealer ikke belastes med uacceptable støjgener fra veje og virksomheder. Således placeres byggeri til erhverv og parkering i de zoner, hvor støjgrænserne ikke tillader beboelse. Desuden placeres bebyggelserne således, at de kan fungere som støjskærme for bagvedliggende boliger og friarealer. Herunder fastsættes der bestemmelser om, at erhvervsbyggeri i nogle tilfælde skal opføres, inden der bygges boliger. Bygninger med beregnede støjniveauer over de udendørs grænseværdier skal udføres med støjdæmpninger, f.eks. ved brug af specielle støjdæmpende 4

5 vinduer eller glasfacader for at sikre, at det indendørs støjniveau også med åbne vinduer overholder de vejledende grænseværdier. For at reducere trafikstøj fra de interne veje er der desuden skitseret indsnævrede vejprofiler, foreslået lavere kørehastigheder samt anbefalet brug af støjsvag asfalt. Endelig er der bestemmelser om opsætning af støjskærme for at overholde støjgrænserne for friarealer. 4. Området og lokalplanens indhold Lokalplanområdet ligger mellem Teglværkshavnen, Vasbygade og Enghave Brygge. Frederiksholmsløbet udgør en væsentlig herlighedsværdi og et naturligt rekreativt omdrejningspunkt for områdets fremtidige anvendelse sammen med den grønne kile og Teglværkshavnens indre bassin langs områdets sydside. I naboområdet på Teglholmens sydlige del er omdannelsen nået langt med moderne kontordomiciler, der i vekselvirkning med boligbebyggelse bidrager til byudviklingen i området. Vasbygade - Centrumforbindelsen - afgrænser området mod nord, og er med biler i døgnet en fysisk barriere til det nord for liggende baneareal. Der er planlagt et nyt klargøringscenter til Metro Cityringen på en del af DSB s arealer nord for Vasbygade. Lokalplanen skal udgøre det planmæssige grundlag for, at Teglholmen Vest / Frederiks Brygge kan udbygges til et moderne, tæt og integreret byområde. Der kan opføres i alt ca m 2 boliger og serviceerhverv mv., fordelt med ca m 2 boliger og ca m 2 etageareal til serviceerhverv. Derudover indeholder området ca m 2 erhvervsetageareal, der forventes bibeholdt. Det er målsætningen i Kommuneplan 2009 at udvikle nye byområder til unikke kvarterer med en stærk identitet, nye muligheder for udfoldelse og aktivt liv samt tilgængelighed til havnen for alle. Med tillæg nr. 4 til lokalplan nr. 310 følges der op denne målsætning. Tillægget skal således muliggøre et blandet bolig- og erhvervsområde med servicefunktioner og med fokus på byrummene og mulighederne i og omkring vandfladerne. Endelig muliggøres en større tæthed og en ny integrering af anvendelsesformerne på arealerne langs Teglholmsgade og Frederiksholmsløbet, end forudsat i lokalplan nr Beliggenheden i havnen skal udnyttes ved etablering af kanaler, havnebassiner, bådepladser, træbrygger og vandtrapper. Der skal sikres offentlig adgang langs kajog kanalarealer via havnepromenader og træbrygger. Hvor der tillades bebyggelse i kajkant, sikres der stiforløb igennem karrébebyggelsen. De dele af området, der grænser til miljøbelastende større vejanlæg og virksomheder, fastlægges overvejende til serviceerhverv. Resten af området med mulighed for nybyggeri fastlægges overvejende til boliger og publikumsorienterede funktioner, der primært placeres strategisk ved veje og væsentlige pladsdannelser, samt til offentlige formål (børneinstitutioner mv.). 5

6 Alle boliger har i stor udstrækning kontakt til vandet eller grønne anlæg, og med bebyggelsesplanen sikres der variation i forhold til byrummet, kanalerne og vandarealer i øvrigt. Området skal udadtil markere sig med bygningsfronter i samspil med kaj- og vandarealer, og indadtil skal både kanalerne og bebyggelserne medvirke til at skabe varierede, attraktive og oplevelsesrige byrum. 5. Forhold til anden planlægning Fingerplan Landsplandirektiv for hovedstadsområdet Den overordnede planlægning, der skal sikre sammenhæng og balance i udviklingen i hovedstadsområdet, hviler på Fingerplanens bymønster som den bærende struktur. Der lægges særligt vægt på stationsnærhedsprincippet og på placering af virksomheder, boliger og detailhandel mv., der harmonerer med trafikstrukturen. Ifølge fingerplanen må der ikke placeres byggeri med over m 2 kontorer i områder, der ikke er stationsnære, dvs. mere end m fra en station. I det stationsnære område mellem 600 m og m fra en station skal der gøres noget særligt ud af kollektiv trafik og andre trafikale foranstaltninger for at modvirke biltrafik. Der kan f.eks. være tale om, at parkeringsdækningen højst er 1 parkeringsplads pr. 100 m 2 etageareal erhvervsbyggeri. I overensstemmelse med Kommuneplan 2009 er parkeringskravet i det aktuelle lokalplanområde fastlagt til 1 parkeringsplads pr. 200 m 2 etageareal. Planforslagene er således i overensstemmelse med Fingerplanen. Regional Udviklingsplan 2008 Regionsrådet vedtog den 24. juni 2008 Region Hovedstadens første regionale udviklingsplan med titlen: "Danmarks hovedstadsregion - en international storbyregion med høj livskvalitet og vækst". Visionen for hovedstadsregionen er, at regionen skal være en af de førende europæiske storbyregioner, kendetegnet ved en grøn profil, effektiv trafikal infrastruktur, uddannelse til alle, attraktive erhvervsvilkår, mangfoldigt kultur- og fritidsliv og internationalt udsyn - en storbyregion, hvor høj livskvalitet og høj vækst går hånd i hånd. Udviklingsplanen sætter særlig fokus på tre udvalgte temaer: Hovedstadsregionens infrastruktur, uddannelse samt natur og miljø. Københavns Kommunes planer for udviklingen i det aktuelle område er i overensstemmelse med planen. Kommuneplan 2009 Med udgangspunkt i Sydhavnens samlede udvikling er der i Kommuneplan 2009 indarbejdet nye rammer for området. Området kan byudvikles indenfor 1. del af planperioden, og er udpeget som en del af et byomdannelsesområde i henhold til planlovens 11. Syd for Teglholmsgade udlægges området til C2*-område til boliger og serviceerhverv. Bebyggelsesprocenten må være max

7 Særlige *-bemærkninger: Det maksimale etageantal er 9. Boligandelen skal udgøre mindst 25 procent af det samlede etageareal. Den nærmere placering afhænger af de miljømæssige forhold og fastlægges i lokalplan. Den gennemsnitlige lejlighedsstørrelse skal mindst være 85 m². I Teglværkshavnen kan der, efter bestemmelser fastsat i en lokalplan, opfyldes et vandareal på indtil m² til et trappeanlæg. Nord for Teglholmsgade omkring Frederiksholmsløbet udlægges området til C2*- område til boliger og serviceerhverv med en max. bebyggelsesprocent på 150. Særlige *-bemærkninger: Det maksimale etageantal er 9. I lokalplaner kan der i byarkitektonisk særligt fremtrædende områder tillades punktvis bebyggelse i indtil 13 etager. Langs kajerne kan der efter bestemmelser fastsat i en lokalplan, etableres træbrygger. Der kan efter bestemmelser fastsat i lokalplan udgraves til kanaler inden for området samt opfyldes et vandareal op til m². Boligandelen skal udgøre mindst 50 procent af det samlede etageareal. Den nærmere placering afhænger af de miljømæssige forhold og fastlægges i lokalplanen. 6. Alternativer Som nævnt er det aktuelle planområde i Kommuneplan 2009 forudsat omdannet fra et nedslidt industri- og havneområde til et område for boliger og serviceerhverv. Kommuneplanrammerne er således ændret i forhold til dem, som den oprindelige lokalplan nr. 310 bygger på. Det vil derfor være nødvendigt lokalplanmæssigt at følge op på kommuneplanen, hvis grundejere i området ønsker at gennemføre lokalplanpligtigt byggeri i overensstemmelse med kommuneplanen. Hele Teglholmsområdet er i dag lokalplanlagt med lokalplan nr. 310 med tilhørende tillæg 1, 2 og 3. I lokalplan nr. 310 fastlægges delområderne nord for Teglholmsgade og langs Centrumforbindelsen til lettere industri mv. (delområde I, VI og VI), og til industri (delområde VII), mens et mindre delområde ved Sydhavns Plads (delområde V) fastlægges til serviceerhverv. De øvrige, centrale delområder (delområde II, III og IV) fastlægges til boliger og serviceerhverv. Der fastlægges en grøn kile gennem området og havnepromenader langs vandet. Det efterfølgende tillæg 1 fastlægger bl.a. at boliger i området mellem Teglholmsgade, Støberigade og Teglværksløbet (delområde II), skal være helårsboliger og åbner mulighed for etablering af en boligø (delområde IIA). Tillæg 2 omfatter området fra Nordre Sluseholmskaj og ned til Ved Stigbordene og udvider anvendelsen til helårsboliger og serviceerhverv med maksimal bebyggelsesprocent 150 og bebyggelsen udformet som karreer omgivet af kanaler og havnebassiner (delområde VIII). Tillæg nr. 3 udgør det planmæssige grundlag for udbygning af den østlige del af Teglholmen og den sydlige del af Sluseholmen og Frederikskaj omkring Fordgraven med boliger og serviceerhverv ligeledes med en større andel boliger og større tæthed, end tidligere forudsat og med kanaler og havnebassiner som strukturerende elementer. 7

8 Det aktuelle tillæg 4 til lokalplan 310 giver mulighed for planmæssigt at færdiggøre udbygningen af området i overensstemmelse med de nuværende byudviklingsmål. O-alternativ En fastholdelse af de nuværende planlægningsrammer vil sandsynligvis medføre, at området vil forfalde yderligere og dermed øges kontrasten til de store byomdannelsesprojekter, der enten er eller forventes realiseret inden for det oprindelige lokalplanområde. Det må i så fald forventes, at der ikke vil ske nogen udnyttelse af de meget attraktive muligheder, der er med den umiddelbare beliggenhed op til havnen. Ligeledes må det forventes, at der ikke på samme niveau vil ske en opretning af de forureningsmæssige forhold, som præger området i dag. Endvidere vil det betyde, at koblingen mellem Sydhavnen og centrum ikke forbedres, og at befolkningsgrundlaget til den planlagte skole vil være forringet. 7. Miljøbeskyttelsesmål Københavns Kommune har opstillet en række målsætninger på miljøområdet. I forbindelse med indførelse af miljøvurdering af indstillinger til politisk behandling og opstilling af positivlister for, hvilke indstillinger, der skal miljøvurderes, er der udledt de målsætninger, som er relevante i forbindelse med den fysiske planlægning. Planforslagets forhold til målsætningerne fremgår af vedlagte scopingskema (bilag 1). Som det fremgår, er der tale om omdannelse af et nedslidt, tidligere erhvervs- og havneområde til et højklasset bolig- og erhvervsområde blandt andet med krav om træplantning og etablering af en grøn kile samt udgravning af kanaler med mulighed for rekreative aktiviteter af maritim karakter. Hermed skabes forudsætningerne for at forbedre tilgængeligheden til og udnyttelsen af de herlighedsværdier, som beliggenheden op til havnen giver. Lokalplanen skal således ses som et positivt bidrag til målsætningerne om bæredygtighed i planlægningen og om styrkelse af det grønne. Byudvikling af lokalplanområdet er fastlagt på kommuneplanniveau, idet der blandt andet ved fastlæggelse af anvendelse og tæthed er taget højde for, at lokalplanområdet ligger inden for m fra nærmeste S-togsstation (Sydhavns Station). Der er busbetjening af området, men indtil broen mellem Sluseholmen og Teglholmen er etableret primo 2011, vil busbetjeningen af området ikke være optimal. 8. Miljømæssige konsekvenser 8.1. Befolkning og sundhed Støj- og vibrationspåvirkning fra virksomheder 8

9 En lokalplan må kun udlægge støjbelastede arealer til støjfølsom anvendelse, hvis planen med bestemmelser om etablering af afskærmningsforanstaltninger kan sikre den fremtidige anvendelse mod støjgener. Der vil i dette område være støjpåvirkning fra trafik. Det er der redegjort for nedenfor under pkt Endvidere vil der være støjpåvirkning fra virksomhederne Vognmand K. Jensen, Dansk Retur System, MAN Diesel A/S og H.C. Ørsted Værket. Alle virksomheder er beliggende lige uden for lokalplanområdet. Uden for området ligger også motorsportsbanerne på Amager Fælled. Skydebanen giver ikke anledning til støjgener i området. Det aktuelle område udlægges til blandet bolig- og erhvervsanvendelse, som reguleres efter Miljøstyrelsens vejledning nr. 5, 1984 Ekstern støj fra virksomheder med tillæg fra juli De udendørs grænseværdier for boliger er her 55/45/40 for henholdsvis dag-, aftenog natperioden. Der kan planlægges støjisolerede boliger, hvis støjniveauet på de udendørs arealer i umiddelbar tilknytning til boligerne overholder de vejledende grænseværdier. Det skal samtidig sikres, at det indendørs støjniveau i sove- og opholdsrum ikke overstiger de i nedenstående skema angivne grænseværdier med åbne vinduer i henholdsvis dag-, aften og natperioden. Blandet bolig og erhverv (bykerne) Mandag-fredag Kl , lørdag Kl Mandag-fredag Kl , lørdag kl , søn- og helligdage kl db 33 db 28 db Alle dage kl Motorsportsbanerne på Amager Fælled Ifølge banernes miljøgodkendelse skal grænseværdierne for erhverv og boliger i de omkringliggende områder overholdes. Vognmand K. Jensen Virksomheden er beliggende på Vasbygade Der er støjende aktiviteter om natten og i de tidlige morgentimer på hverdage og i mindre grad på lørdage. Det drejer sig om rangering af containere og til- og frakørsel til containere. Det aktuelle støjniveau er ikke undersøgt, men ved en lavere baggrundsstøj fra Vasbygade om natten og tidlig morgen vurderer Center for Miljø, at virksomheden vil kunne give støjgener ved boliger på grunden over for. Dansk Retur System Virksomheden har en omlastningsstation for returemballager på Vasbygade 22. Der er heller ikke her foretaget støjundersøgelser, men der er en risiko for, at der kan være støjgener ved boligerne i lokalplanområdet. 9

10 Der stilles i lokalplanen krav om, at det ved udformningen af facaderne mod Vasbygade, herunder eventuelt ved påbygning af atrier, skal sikres, at grænseværdierne for det indendørs støjniveau med åbne vinduer overholdes. Endvidere er der i lokalplanen krav om støjskærme, der skal sikre, at støjgrænserne på friarealer overholdes. Dermed er krav om afskærmningsforanstaltninger for støjfølsom anvendelse overholdt for så vidt angår disse to virksomheder. MAN Diesel Denne virksomhed giver anledning til tre forskellige former for støjpåvirkning i området. Det er almindelig virksomhedsstøj, jordtransmitteret lavfrekvent støj og luftbåren lavfrekvent støj. Derudover udsender virksomheden vibrationer og endelig luftforurening, som er behandlet nedenfor under 8.4. Almindelig støj I revisionen af MAN s miljøgodkendelse fra 2003 er der stillet vilkår for almindelig støj. Støjberegninger af den almindelige støj fra MAN viser, at der kan bygges erhverv rundt om MAN, da virksomheden kan overholde støjgrænserne for erhverv uden for eget skel. Lavfrekvent strukturlyd Der er af firmaet ÅF-Ingmansson AB foretaget en undersøgelse af lavfrekvent strukturlyd fra drift af MAN Diesels testmotor. Grænseværdien er 20 db, og der er bestemt en grænse for denne værdi, som ligger 135 m fra testmotorens skorsten. Usikkerheden på afstanden vurderes til + 10 %. Lavfrekvent luftlyd Ligeledes er der foretaget undersøgelse af lavfrekvent indendørs støj fra drift af testmotoren. Lavfrekvent støj i nærliggende boliger består dels af luftlyd dels af strukturlyd. Luftlyden er under de nuværende forhold den dominerende støjkilde. For de nuværende driftsforhold er grænseværdiafstanden til 20 db (svarende til grænseværdien for boliger om natten) bestemt til ca. 300 m (vandret afstand) fra anlæggets skorsten. Grænseværdiafstanden til 30 db (svarende til grænseværdien for kontorer og lignende erhverv hele døgnet) er bestemt til 100 m (vandret afstand) fra anlæggets skorsten. Lydudstrålingen fra anlæggets delstøjkilder er kortlagt, og målingerne viser, at den kraftigste lavfrekvente delstøjkilde er skorstensafkastet. Den lavfrekvente støj fra skorstensafkastet kan dæmpes med db ved hjælp af en specialdesignet refleksionslyddæmper. Dette vil kunne reducere grænseværdiafstanden til 20 db indendørs til ca. 150 m (vandret afstand) fra anlæggets skorsten. yderligere reduktion af grænseværdiafstanden kan opnås ved strukturlydisolering af de bygninger, hvor boliger ønskes indrettet. Vibrationer 10

11 Virksomheden udsender vibrationer, som betyder, at der kan placeres erhvervsbyggeri og kontorer hele vejen rundt om MAN Diesel. Boliger skal placeres i en afstand af mindste 100 m fra testmotoren. Der er i lokalplanen optaget bestemmelse om, at bebyggelse og ubebyggede arealer, skal anvendes, udføres og indrettes således, at beboere og brugere beskyttes mod forurening fra virksomheder i og uden for området. Det betyder, at lokalplanen indeholder bestemmelser om, at randbebyggelsen langs Teglholmskanalen, og om fornødent Teglholmsgade og Teglholm Allé skal være opført inden, der gives ibrugtagningstilladelse til boliger i den bagvedliggende bebyggelse, og om eventuelle andre foranstaltninger, der er nødvendige for at forebygge eventuelle støjgener fra MAN Diesels eksisterende industrianlæg. Imidlertid viser de foretagne undersøgelser også, at det er muligt at overholde de indendørsgrænseværdier for støj i boliger, hvis de placeres mindst 150 m fra skorstensafkastet efter, at der er foretaget støjdæmpning. Denne grænse er vist på illustrationen: Figur 1 Beregnet konsekvensområde for indendørs kombineret luft- og strukturlydniveau LpA,LF = 30 db i 20 m høj bygning. Grænseværdiafstand ca. 50 m. Dæmpet skorstensafkast 11

12 Figur 1 Beregnet konsekvensområde for indendørs kombineret luft- og strukturlydniveau LpA,LF = 20 db i 20 m høj bygning. Grænseværdiafstand ca. 150 m. Dæmpet skorstensafkast en af lavfrekvent støj fra MAN's testmotor på Teglholmen bygger på beregninger af luftlyden og af strukturlyden. I følge rapporten vil den beregnede grænseværdiafstand plus et tillæg på 10 % betyde, at der er mindst 90 % sandsynlighed for at støjgrænsen ikke overskrides. På den baggrund vurderer CMI, at grænseværdiafstanden for hhv. 30 db og 20 db skal øges med 10 %, så de bliver hhv. 55 m og 165 m fra testcentrets skorsten. I lokalplanen er indarbejdet, at der indenfor 165 m s grænsen som udgangspunkt skal ligge erhverv. I en zone i grænseområdet er der mulighed for erhverv og boliger, men det er en forudsætning for, at der kan opføres boliger, at det dokumenteres, at de indendørs støjgrænseværdier kan overholdes. Det kan ske ved, at det dokumenteres, at dæmpningen af skorstenen er foretaget og er tilstrækkelig. Når der ses bort fra byggeriet langs Teglholmskanalen, er det ikke nødvendigt at stille krav om opførelse af erhvervsbyggeri, som støjafskærmning for boliger, hvis boliger placeres som anført under forudsætning af, at støjdæmpningen er foretaget. Det er endvidere en forudsætning, at byggerierne opføres, så støjgrænserne for friarealer kan overholdes. Det vurderes at være tilfældet med den foreslåede bebyggelsesplan, som skærmer for støjen. MAN Diesel har over for Center for Miljø har tilkendegivet, at støjdæmpningen af skorstenen vil være foretaget senest i juli Det bemærkes i øvrigt, at dæmpningen er forudsætning for, at virksomheden kan overholde de vilkår i dens miljøgodkendelse, der er for støjgrænser i allerede eksisterende boliger i området. 12

13 H.C. Ørsted Værket Værket giver ligeledes anledning til tre forskellige former for støjpåvirkning i området. Det er almindelig virksomhedsstøj, jordtransmitteret lavfrekvent støj og luftbåren lavfrekvent støj. Derudover udsender virksomheden vibrationer og endelig luftforurening, som er behandlet nedenfor under 8.4. I virksomhedens miljøgodkendelser indgår, at støjgrænserne for boliger skal overholdes i områderne øst og syd for værket. Det samme er ikke tilfældet for området vest for værket, herunder LMG-grunden, hvor der nu er forslag om at etablere boliger. Derfor har COWI fro bygherren Nordea Ejendomme foretaget en undersøgelse af støjforholdene for så vidt angår LMG-grunden. Almindelig støj Støjniveauet om aftenen i skel mod det aktuelle planområde og H.C. Ørsted Værket er målt til 43 db. Det er en overskridelse af den vejledende grænse for virksomhedsstøj om natten, der er på 40 db. Lavfrekvent støj Den vejledende grænse for støj om natten på 20 db i beboelsesrum er overholdt. Vibrationer Cowi har også målt vibrationer fra værket i området, og resultatet er, at værket vil kunne overholde grænseværdierne for vibrationer i boligområdet. COWI har vurderet, om det vil være en teknisk og økonomisk overkommelig opgave at dæmpe støjkilderne på værket, således at støjniveauet for boliger overholdes. Teknisk set kan støjdæmpningen opnås med standardmetoder- og produkter. Det samlede budget for støjdæmpningen skønnes at udgøre ca. 2 mio. kr., ekskl. moms og projekteringsomkostninger. Støjdæmpningen af kilderne på værket skal udføres inden boligbebyggelse på området vest for værket tages i brug. Inden da skal bygherren dokumentere, at støjdæmpningerne er blevet udført og har den fornødne effekt. Det er endvidere en forudsætning, at byggerierne opføres, så støjgrænserne for friarealer kan overholdes. Det vurderes at være tilfældet med den foreslåede bebyggelsesplan. Kilden med den højeste lydeffekt samt støjbidrag i planområdet er skorstenen til Diesel House. Museets dieselmotor er kun i drift i 10 minutter den 1. og 3. søndag i hver måned, men støjbidraget skal alligevel medregnes, idet der altid skal benyttes den værste jævnligt forekommende driftssituation i støjberegninger. Motoren kan ikke dæmpes, og vil i korte perioder betyde, at støjgrænserne ikke kan overholdes. Miljømyndigheden har mulighed for at give dispensation fra de normale 13

14 støjgrænser, og bygherren til boligbyggeri skal derfor opnå dispensation, inden byggeriet kan tages i brug Svage grupper (f.eks. handicappede) Udbygning af et nyt kvarter i byen skal ske med hensyntagen til handikappede og bevægelseshæmmede. Der stilles krav i lokalplanen om, at indretning af de ubebyggede arealer skal ske, så bevægelseshæmmedes færden på arealerne tilgodeses. Teknik- og Miljøforvaltningen har udarbejdet strategien Byen for alle, som skal sikre tilgængelighed for handicappede og bevægelseshæmmede i Københavns Kommune. For at sikre tilgængelighed for alle skal der gennemføres en tilgængelighedsrevision i forbindelse med de konkrete projekter/omlægninger. Svage grupper ses i øvrigt ikke at være berørt af planlægningen Friluftsliv og rekreative interesser Lokalplanområdet er overvejende et nedslidt erhvervs- og havneområde, og der mangler mulighed for at kunne færdes langs med havnen på kajarealerne. I området syd for Teglholmen er en grøn kile, som er fastlagt i lokalplan nr. 310, etableret på delstrækninger. I lokalplanen er det indarbejdet, at der skal være mulighed for udfoldelsesmuligheder i fritiden. Det sker ved fastlæggelse af kanaler, byrum og offentligt tilgængelige kajkanter og promenader. Her er der mulighed for søsportsaktiviteter, gåture, leg og andre former for fritidsaktiviteter. Tilbuddene vil kunne benyttes af beboere såvel som andre. Endvidere fastlægges i lokalplanen principper for træbeplantning, og der er bestemmelser om bevaring af træer Gener over for befolkningen Lokalplanen giver mulighed for tæt bymæssig bebyggelse med blandet anvendelse til boliger, serviceerhverv og butikker samt institutioner. Bebyggelsesplanen og anvendelsesbestemmelserne er fastlagt, så der er taget hensyn til, at de enkelte bygninger kan benyttes efter deres formål. Om støjgener henvises til det under og 8.5 anførte. 8.2 Landskab og jordbund 14

15 8.2.1 Fredskov I området nord for Vasbygade ligger to små skovområder. Der er derfor en skovbyggelinje ind over det aktuelle planområde. Fredskovområderne forventes nedlagt i forbindelse med etablering af klargøringscentret for Metroen Jordforurening Teglværkshavnsområdet har historisk set været anvendt til havne - og industriformål. Grundene, der er omfattet af lokalplanen, er alle forureningskortlagt på vidensniveau 1 eller 2. Det betyder, at ændring af arealanvendelsen til boligformål kræver konkret tilladelse efter jordforureningsloven. Der er aktuelt kendskab til kraftig jordforurening på delområder, men der skal udføres yderligere forureningsundersøgelser i forbindelse med nybyggeri. Udover vilkår efter jordforureningsloven til sikring mod sundhedsrisiko ved ophold i boliger og på udendørs opholdsarealer vil enhver form for byggeri på arealet blive omfattet af vilkår efter miljølovgivningen til sikring mod yderligere jord- og vandforurening. Omkostninger til den nødvendige oprensning og håndtering af forurenet jord i området må forventes at blive væsentlige. Ved de rette afværgeforanstaltning vil det være muligt at anvende arealerne til boliger og anden følsom arealanvendelse. Oprensningerne vil være til fordel for miljøet. På grund af beliggenheden ved havneløbet er der ingen grundvandsinteresser i området. Forureningen vurderes derfor ikke at udgøre en risiko for grundvandsressourcen. 8.3 Vand Nedsivning af overfladevand Det er Københavns Kommunes overordnede mål, at regnvand skal afledes eller nedsives lokalt for derigennem at fastholde grundvandet under byen til drikkevandsformål, og for at der tilføres vand til søer og vandløb, jf. Københavns Kommunes Spildevandsplan Det indgår som krav i lokalplanen, at der skal opsamles regnvand til toiletskyl og til brug ved tøjvask i maskine Grundvandsforhold 15

16 Lokalplanen ligger i et område, hvor der ikke er drikkevandsinteresser. Planen vurderes derfor ikke at få betydning for den overordnede vandkvalitet i Københavns Kommune Vandudskiftning i kanaler Ingen af de nye kanaler, der er indeholdt i forslaget ender blindt, og der er således god mulighed for vandudskiftning. Vandskiftet bl.a. som følge af tidevandsvariationer vurderes at være tilstrækkeligt til at sikre vandkvaliteten. I projekteringsfasen skal foretages undersøgelser af vandgennemstrømningen i de kommende kanaler for endeligt at verificere, at der ikke opstår vandområder med for ringe vandudskiftning. Forud for udgravningen skal det dokumenteres, at udgravningen ikke vil medføre risiko for udsivning af forurenende stoffer til havnen. Den eksisterende kanal, Belvederekanalen, fungerer som overløb for kloaksystemet. Der aflastes 5-6 gange om året i sommerperioden store mængder urenset spildevand til kanalen. Det giver lugtgener og dårlig vandkvalitet i området. Spildevandsplan 2008 beskriver tiltag, der reducerer udledningen, men generne forsvinder ikke helt. Lugtgenerne er ikke så store, at de forhindrer den planlagte anvendelse af området. Kommunen er ved at undersøge, om der er mulighed for at forbedre vandkvaliteten i området ved udløbet af Belvederekanalen Natura 2000-område Syd for Sjællandsbroen ligger et Natura 2000-område: N 143, Vestamager og havet syd for. Det ligger så tæt på lokalplanområdet, at der i medfør af habitatbekendtgørelsen, miljøministeriets bek. nr. 408 af 1. maj 2007 skal indgå en vurdering af, om planen skader Natura 2000-området. Det relevante emne, der skal vurderes, er, om der i forbindelse med udgravninger til kanaler og lignende arbejder i tilknytning til vandet vil være en risiko for ændringer i vandkvaliteten i Natura 2000-området, som vil kunne have en negativ indvirkning på området. Kommunen stiller imidlertid krav til, at sådanne arbejder udføres, så der ikke siver jord, herunder forurenet jord eller i øvrigt sedimenter ud i vandet, der kan forurene det. Samlet vurderes det, at der ikke er risiko for skader på Natura området. 8.4 Luft, lugt, brandrisiko De to eksisterende virksomheder H.C. Ørsted Værket og MAN Diesel A/S ligger i umiddelbar nærhed af planområdet, og driften af dem kan medføre luftforurening. 16

17 Olietankene på H.C. Ørsted Værket, som har en kapacitet på m 3, kan i enkelte tilfælde give anledning til lugt i området. Tankene er udstyret med kulfilter til at fjerne lugten af olie, men hvis filtrene er stoppede eller indpumpning af olie til tankene sker for hurtigt, er der af sikkerhedsmæssige årsager en ventil, som kan slippe luft ud af tankene. Der er en risiko for olieudslip, men det er vurderet, at der er en tilstrækkelig sikkerhedsafstand fra tankene til de nærmeste boliger. Der går endvidere en 80 bars naturgasledning ind til en M/R station i udkanten af værkets område. Herfra forsynes værket med naturgas. : I begge virksomheders miljøgodkendelser er grænserne for emissioner fastsat ud fra, at området skal kunne anvendes også til boliger og serviceerhverv. For så vidt angår H.C. Ørsted Værket har Center for Miljø i efteråret 2005 foretaget beregninger af værkets bidrag til SO2, NO2 og partikler i Sydhavnsområdet. Beregningerne er foretaget i flere højder således, at det er muligt at vurdere konsekvenserne af planlagte byggerier i området. Center for Miljø vurderer for MAN Diesel, at der kun for så vidt angår NO2 kan være problemer, hvis der bygges højere end 20 m. Hvis der skal det, skal det undersøges nærmere af eksterne konsulenter, om der vil være problemer i forhold til grænseværdierne. Bygherre vil blive pålagt at gennemføre en forureningsundersøgelse ved byggerier over de nævnte 20 m. Lokalplanen vurderes i øvrigt ikke, udover i anlægsfaserne, hvor støj og støv vil forekomme, at bidrage til yderligere emission, der bevirker luftforurening, da anvendelsen i området er fastlagt til ikke forurenende virksomhed og boliger. I H.C. Ørsted Værkets miljøgodkendelse er der vilkår om, at tankene ikke må lugte uden for eget område og om foranstaltninger, der skal hindre olieudslip. Københavns Brandvæsen har vurderet, at olietankene ikke udgør en brandrisiko og at gasledningen ikke udgør en risiko for denne del af Sydhavnsområdet. Den samlede vurdering er således, at disse forhold ikke udgør en hindring for planerne. 8.5 Trafik Støj Miljøstyrelsen har udgivet en ny vejledning nr. 4/2007 Støj fra veje. Vejledningen er implementeret i Kommuneplan 2009 og støjretningslinjerne er indarbejdet i denne lokalplan. De vejledende udendørs grænseværdier er 58 db for boligområder og 63 db for hoteller, kontorer m.v. (serviceerhverv). 17

18 Hvis den udendørs støjbelastning ved facaden overstiger disse grænseværdier, skal byggeriet støjisoleres således, at følgende indendørs støjgrænser overholdes med delvist åbne vinduer: - Boliger 46 db fra vejtrafik. - Serviceerhverv 51 db fra vejtrafik. De udendørs opholdsarealer skal overholde de vejledende grænseværdier på 58 db for vejstøj. Ifølge Kommuneplan 2009 må der i Københavns Kommune som hovedregel ikke etableres boliger, hvor vejtrafikstøjen overstiger 68 db på facaden, Center for Miljø har på baggrund af de forventede trafikmængder fået lavet en støjkortlægning af området. Det vurderes, at støjen vil være ca. 76 db på facaderne mod Vasbygade. Der foreslås ikke en gennemgående bygningsrække, men derimod flere enheder mod Vasbygade. Der vil være støjindfald mellem disse bygninger. Støjen på gavlene ud mod sidegaden vil være 73 db nærmest Vasbygade og 68 db, hvor gavlen går over i sidehuset. Støjniveauet langs passager og sidegaden til Vasbygade overstiger også grænseværdien på 68 db. For de øvrige vejstrækninger i tillægsområdet vurderes trafikstøjen ikke at overstige 68 db. Det er en forudsætning for beregningerne, at vejene anlægges med støjdæmpende asfalt. : Det har været styrende for disponering af bebyggelsen og anvendelsen, at beboere og brugere ikke belastes med uacceptable støjgener fra veje, fordi bebyggelse med ikke støjfølsom anvendelse som f.eks. erhverv og parkering benyttes bevidst som støjskærm. Endvidere er der særlige bestemmelser om opsætning af støjskærme på bygninger eller friarealer. Boliger og kontorer i områder med vejstøj over grænseværdierne vil blive udført således, at de vejledende grænseværdier både for det indendørs støjniveau og for de udendørs opholdsarealer i tilknytning til boligerne overholdes. Det kan lade sig gøre at overholde det indendørs støjniveau ved at benytte særlige vinduestyper og i kontorer alternativt ved anden luftudskiftning. I dette tilfælde, hvor støjen ud mod Vasbygade er 76 db, er de planlagte atrier, som sættes ud for facaderne en forudsætning for, at grænseværdierne for det indendørs støjniveau og for arealerne i atrierne ikke overtrædes. Støjniveauet på de udendørs opholdsarealer sikres blandt andet ved placering af bebyggelsen og ved brug af støjskærme. For at reducere trafikstøj kan der arbejdes med indsnævrede vejprofiler, lavere kørehastigheder og brug af støjdæmpende asfalt. 18

19 8.5.2 Sikkerhed Der vil komme øget trafik i området i takt med, at det bliver udbygget. Det vil alt andet lige kunne medføre mindre sikkerhed for blandt andet bløde trafikanter. Planen indebærer imidlertid en regulering af biltrafik og etablering af cykelstiforbindelser og promenader i området, der medvirker til at øge den trafikale sikkerhed Luftforurening fra trafik Vasbygade, der er en særdeles trafikeret indfaldsvej til København, skifter navn til Kalvebod Brygge nærmere mod Københavns centrum. Kalvebod Brygge indgår i Danmarks Miljøundersøgelsers overvågningsprogram for danske byer - LMP for Det fremgår, at luftforureningen med NO2 på strækningen ligger langt under EU's grænseværdi på 40 µg/m3. Luftforureningen med NO2 skønnes på denne baggrund ikke at overskride EU's grænseværdier på Vasbygade. Partikelkoncentrationen i det indre København er faldet markant og Miljøstyrelsen har meddelt EU-kommission, at Danmark overholdt EU s grænseværdier for partikler i Dette gælder også for Vasbygade. 8.6 Ressourcer og affald Den udbygning af området, som lokalplanen giver mulighed for, vil medføre øgede affaldsmængder. Der er imidlertid ikke tale om et forbrug, der adskiller sig fra andre områder i Københavns Kommune med lignende anvendelser eller vil få væsentlig indflydelse på det samlede billede. Opsamling af affald fra boliger og erhverv skal tilpasses områdets øvrige funktioner og bebyggelser. Dette kan ske med storskraldsfaciliteter og plads til genanvendelige fraktioner, glascontainere mv. 8.7 Bæredygtighed I forhold til miljømæssig bæredygtighed er områdets stationsnære beliggenhed, tætheden, genanvendelse af eksisterende bygninger, stisystemer, promenader og den begrænsede parkeringsdækning af væsentlig betydning. Det forventes, at mange beboere og brugere vil benytte tog og cykel i stedet for bil. Også planens grønne elementer i form af den grønne kile, træbeplantning og brugen af havnen til rekreative formål har stor betydning for miljøet. Området udpeges i overensstemmelse med Kommuneplan 2009 til lavenergiklasse 1. Forsyningen kommer til at være en kombination af det centrale fjernvarmesystem og lokale Varig Energi - anlæg, der bør være tilsluttet fjernvarmesystemet. Der stilles desuden krav om nedsivning eller opsamling og genbrug af regnvand. 19

20 Der henvises til Miljø i Byggeri og anlæg, der indeholder retningslinjer for miljørigtig projektering, energiforbrug, materialer, vand og afløb, byrum og natur, affald, støj, indeklima og byggepladsen. Desuden er gjort opmærksom på Københavns Kommunes spildevandsplan Den sociale bæredygtighed tilgodeses ved den store variation i anvendelserne, og kravene til attraktive varierede og trygge byrum. Økonomisk bæredygtighed ligger indbygget i de øvrige aspekter med blandt andet genbrug og energibesparelser. Effektiv myndighedsbehandling er et andet tema. 8.8 Visuel effekt Arkitektonisk udtryk Området er et tidligere industri- og havneområde, der er præget af hovedsageligt lavere, lidt tilfældig industribebyggelse. Endvidere er der en del ubebyggede arealer dels som følge af den hidtidige anvendelse til oplag, dels fordi en del erhvervsbygninger er nedrevet. Der findes ikke i området bygninger af særlig arkitektonisk kvalitet. Lokalplantillægget skal udgøre det planmæssige grundlag for, at området kan udbygges til et moderne, integreret byområde med bebyggelse af høj arkitektonisk kvalitet og med bygningshøjder fra 1 etage og op til 10 etager. Bebyggelsen er en viderefortolkning af de motiver, der indgår i den øvrige udvikling af Teglholmsområdet. Nord for Teglholmsgade indeholder planen såvel lukkede som åbne karreer. Bebyggelsen orienteres omkring store rekreative anlæg, såsom pladser, en grønning, kanaler og vandområder i øvrigt. I bebyggelsesplanen syd for Teglholmsgade er den grønne kile et væsentligt gennemgående element, der skaber sammenhæng mellem den nye plan og de eksisterende bebyggelser og planer om bebyggelse. Udviklingen er påbegyndt såvel på Sluseholmen som ved Fisketorvet, og en færdiggørelse af udviklingen vil give en markant arkitektonisk opgradering af det samlede område Lys og refleksioner Opførelsen af et nyt kvarter vil medføre, at der i de mørke timer vil kunne opleves en mere intens lyspåvirkning end tilfældet er i dag, hvor der er tale om et nedslidt industri- og havnekvarter. Lyspåvirkningen vil dog opfattes som en naturlig følge af den udbygning, som finder sted. Der er i lokalplantillægget stillet krav om, der ikke må anvendes reflekterende metal i det kommende byggeri. 9. Overvågning 20

21 Overvågning af planens indvirkning på miljøet vil ske gennem den almindelige kommunale kontrol med overholdelsen af byggelovens og lokalplanens bestemmelser samt tilsyn med større anlægsarbejder. Håndtering af forurenet jord reguleres af jordforureningslovens bestemmelser, og overvågningen sker gennem det kommunale tilsyn med tilladelser efter denne lov. Trafikudviklingen vil blive fulgt løbende gennem de iværksatte generelle trafiktællinger. Endvidere overvåges forurenende virksomheder via miljølovgivningen. På baggrund af de i miljørapporten påpegede problemer iværksættes følgende opfølgende foranstaltninger: Vandkvaliteten i kanalerne vil løbende blive underlagt Miljøkontrollens tilsyn med badevandskvaliteten i Københavns Havn. I forbindelse med byggesagsbehandlingen påses det, at støjdæmpninger på H.C. Ørstedsværket og MAN Diesel er gennemført og virker efter hensigten. Om nødvendigt stilles krav om støjisolering af de enkelte bygninger. 10. Bilag 1. Scopingskema 11. Referencer 11.1 LMG Arealet vibrationskortlægning, COWI, januar Lavfrekvent støj på LMG-arealet, målerapport COWI, 30. januar Beregning af støjbidraget på LMG grunden fra H.C. Ørsted Værket og virksomheder på værkets område, DONG energy, 25. marts Støjdæmpning af H.C. Ørsted Værket i forhold til LMG-arealet, COWI, 8. februar Teglholmen - Strukturlyd, ÅF-Ingemansson AB, 15. februar Teglholmen - Luftlyd, ÅF-Ingemansson AB, 12. november Teglholmen - Lavfrekvent ekstern støj, ÅF-Ingemansson AB, 10. december

NYE BOLIGØER PÅ ENGHAVE BRYGGE

NYE BOLIGØER PÅ ENGHAVE BRYGGE NYE BOLIGØER PÅ ENGHAVE BRYGGE FEBRUAR 2014 Forudgående høring om VVM-redegørelse for nye boligøer og kanaler på Enghave Brygge BYUDVIKLING PÅ ENGHAVE BRYGGE Det aktuelle projekt med boligøer og kanaler

Læs mere

Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved.

Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved. Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved. Projektet omfatter bebyggelse i 3 etager i den sydlige del af ejendommen og rummer et mindre

Læs mere

Miljøvurdering af lokalplan 13-012 støj og luft

Miljøvurdering af lokalplan 13-012 støj og luft 30. oktober 2014 Miljøvurdering af lokalplan 13-012 støj og luft Miljøvurdering af væsentlige miljøpåvirkninger Indledning Miljøvurdering af lokalplan 13-012: Etablering af mere forureningsfølsomt erhverv

Læs mere

Rapport om de miljømæssige konsekvenser af lokalplan med tilhørende kommuneplantillæg for Enghave Brygge-området.

Rapport om de miljømæssige konsekvenser af lokalplan med tilhørende kommuneplantillæg for Enghave Brygge-området. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Bilag 2 ENGHAVE BRYGGE Rapport om de miljømæssige konsekvenser af lokalplan med tilhørende kommuneplantillæg for Enghave Brygge-området. Sagsnr. 2012-70347

Læs mere

Vejledende grænseværdier for støjbelastning. Bilag 3

Vejledende grænseværdier for støjbelastning. Bilag 3 Vejledende grænseværdier for støjbelastning Bilag 3 Bilag 3 Teknisk redegørelsesbidrag om støjforhold m.v. Bilag 3 indeholder redegørelsesbidrag til fortolkning af regionplanens bestemmelser om støj m.v.

Læs mere

Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde

Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde Lokalplanens indvirkning på miljøområdet er vurderet i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer,

Læs mere

Opførelsen af ny bebyggelse med tilhørende anlæg kræver, at der tilvejebringes en lokalplan i henhold til Planlovens 13.

Opførelsen af ny bebyggelse med tilhørende anlæg kræver, at der tilvejebringes en lokalplan i henhold til Planlovens 13. Screening af Forslag til Lokalplan 137 Rækkehuse på Fortvej. I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer 1 er der pligt til at miljøvurdere planer, hvor der fastlægges rammer for fremtidige

Læs mere

SCREENING. Indgår allerede. Bør undersøges Udløser MV. Ikke væsentlig

SCREENING. Indgår allerede. Bør undersøges Udløser MV. Ikke væsentlig Screeningskema til: Plan/Programtitel: Lokalplan: 218.4, Børnehave Alle 3 m.fl. Sagsbehandler: Helene Jørgensen Dato: 11. december 2014, rev. 20. januar 2015 Journalnummer: 14/8866 SCREENING Befolkning

Læs mere

Byrådscentret 24-07-2013

Byrådscentret 24-07-2013 NOTAT Byrådscentret 24-07-2013 Baggrundsnotat. Støj. Kommuneplan 2014 Emnet støj indgår i Kommuneplan 2010. Kommuneplan 2014 er en fuld revision, og det er derfor screenet om der er behov for nye retningslinjer

Læs mere

Planens navn. Planens fakta: Erhverv, Bolig og Natur

Planens navn. Planens fakta: Erhverv, Bolig og Natur Planens navn Lokalplan 630 for et område til boliger og serviceerhverv ved Ørbækvej Planens fakta: Der planlægges for et 0,7 ha stort område ved Ørbækvej i Svendborgs østlige del. Området planlægges til

Læs mere

Screening af Forslag til Tillæg 4 til Kommuneplan 2014 og Forslag til Lokalplan

Screening af Forslag til Tillæg 4 til Kommuneplan 2014 og Forslag til Lokalplan Screening af Forslag til Tillæg 4 til Kommuneplan 2014 og Forslag til Lokalplan 138 I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer 1 er der pligt til at miljøvurdere planer, hvor der fastlægges

Læs mere

Screening Lokalplanforslag 066-510 Offentlig og privat service ved Tøndervej

Screening Lokalplanforslag 066-510 Offentlig og privat service ved Tøndervej FORSLAG Scoping Kommuneplantillæg nr. 02-630, Område til tekniske anlæg, Lokalplanforslag 061-630, Geotermisk Varmeproduktionsanlæg i Tønder Screening Offentlig og privat service ved Tøndervej Skærbæk

Læs mere

Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt

Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt Roskilde Kommune Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt Forslag til kommuneplantillæg nr. 14 til kommuneplan 2013 Planens indhold Kommuneplantillæg giver

Læs mere

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta:

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Planens navn Kommuneplantillæg 2013.15 og lokalplan 594 for et boligområde ved Efterskolevej, Rantzausminde Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Boligområde med åben lav og tæt lav boligbebyggelse,

Læs mere

Kommuneplantillægget omfatter samme område som lokalplanen.

Kommuneplantillægget omfatter samme område som lokalplanen. Tillæg nr 6 - Område til lettere erhverv ved Frederikshavnsvej, Hjørring Kommuneplantillægget er udarbejdet i forbindelse med udarbejdelsen af lokalplan nr. 110.3160-L07 for Erhvervsformål ved Frederikshavnsvej,

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune.

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Hvad er et kommuneplantillæg? Det er Kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der har ansvaret for kommuneplanlægningen, og kommuneplanen

Læs mere

HISTORISK INDLEDNING

HISTORISK INDLEDNING HISTORISK INDLEDNING Den der i begrundet god tro indretter sig en havebolig på et grundstykke, bør ikke være udsat for, at (... ) der på en nabogrund indrettes et maskinværksted. Bemærkninger til byplanloven,

Læs mere

Støjberegningernes resultater viser støjbelastningen på facaderne, samt støjudbredelsen i 1,5 meters højde over terræn.

Støjberegningernes resultater viser støjbelastningen på facaderne, samt støjudbredelsen i 1,5 meters højde over terræn. STØJNOTAT Projekt Støjberegning C.F. Richs Vej 103 Kunde TRESOR Property A/S Notat nr. 1100025914-1 Dato 2016-12-16 Til Andreas Grønbæk, TRESOR Property Fra Jacob Storm Jørgensen, Rambøll 1. Indledning

Læs mere

Tillæg nr. 38 til Herning Kommuneplan 2013-2024

Tillæg nr. 38 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Tillæg nr. 38 til Rammeområde 72.T1 Solfangeranlæg og Kølkær Varmecentral nord for Kølkær. Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen. Kommuneplanen er ikke direkte bindende

Læs mere

TILLÆG NR. 19 TIL KOMMUNEPLAN 2011 INDRE NORDHAVN. Vedtaget af Borgerrepræsentation den 28. november 2013. Center for Byudvikling, 12. december 2013.

TILLÆG NR. 19 TIL KOMMUNEPLAN 2011 INDRE NORDHAVN. Vedtaget af Borgerrepræsentation den 28. november 2013. Center for Byudvikling, 12. december 2013. TILLÆG NR. 19 TIL KOMMUNEPLAN 2011 INDRE NORDHAVN Vedtaget af Borgerrepræsentation den 28. november 2013. Center for Byudvikling, 12. december 2013. HVAD ER ET KOMMUNEPLANTILLÆG?? Kommuneplantillæg Kommuneplanen

Læs mere

Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 1022, Ungdomsboliger og erhverv på Børglumvej i Vejlby samt tillæg nr. 68 til Kommuneplan 2013.

Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 1022, Ungdomsboliger og erhverv på Børglumvej i Vejlby samt tillæg nr. 68 til Kommuneplan 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 19. oktober 2015 Lokalplan 1022, Boliger og erhverv på Børglumvej - Forslag Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 1022,

Læs mere

Tillæg nr. 22 til Københavns Kommuneplan 2005

Tillæg nr. 22 til Københavns Kommuneplan 2005 Tillæg nr. 22 til Københavns Kommuneplan 2005 I medfør af Lov om Planlægning (lovbekendtgørelse 81 af 21. juni 2007) ændres hovedstrukturens retningslinier for byudviklingspolitik, for rækkefølge for byudvikling

Læs mere

Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 3 til Helsingør Kommunes spildevandsplan

Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 3 til Helsingør Kommunes spildevandsplan Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 3 til Helsingør Kommunes spildevandsplan 2012-2026. Tillægget til spildevandsplanens indvirkning på miljøområdet er vurderet i henhold til Lov om miljøvurdering

Læs mere

TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN

TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN 1 TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN Tillæg nr. 22 til Kommuneplan 2013 for Aarhus Kommune Kommuneplantillægget omhandler rammeområde 15.07.01 ER i Kommuneplan 2013 for Aarhus Kommune. Rammeområde 15.07.01 ER er

Læs mere

Miljøscreening af forslag til Lokalplan 172 for boliger på Lundebjerggårdsvej

Miljøscreening af forslag til Lokalplan 172 for boliger på Lundebjerggårdsvej Miljøscreening af forslag til Lokalplan 172 for boliger på Lundebjerggårdsvej Sammenfatning Forslag til Lokalplan 172 for boliger på Lundebjerggårdsvej giver mulighed for etablering af en bebyggelse i

Læs mere

Der er udarbejdet et bilag med illustrationer af projektet og dispensationerne, se afsnittet Yderligere information, side 3.

Der er udarbejdet et bilag med illustrationer af projektet og dispensationerne, se afsnittet Yderligere information, side 3. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling 25-02-2015 Sagsnr. 2015-0034554 Dokumentnr. 2015-0034554-4 Naboorientering Vestre Teglgade 2-6 I forbindelse med opførelse af en boligkarré

Læs mere

Miljøvurdering af Forslag til Kommuneplan 2009

Miljøvurdering af Forslag til Kommuneplan 2009 Vejle Kommune Miljøvurdering af Forslag til Kommuneplan 2009 Mål og rammer for lokalplanlægningen Januar 2009 Screening af ændrede rammer af Kommuneplan 2009 for Vejle Kommune Generelle rammer Emne Udvidelse

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

At fastholde hovedbanen over Fyn som en højklasset forbindelsesled mellem Jylland/Sjælland/udlandet.

At fastholde hovedbanen over Fyn som en højklasset forbindelsesled mellem Jylland/Sjælland/udlandet. 3.3 Jernbaner.qxd 19-12-2005 18:09 Side 1 Foto: Fyns Amt 3.3 Jernbaner Amtsrådets mål At fastholde hovedbanen over Fyn som en højklasset forbindelsesled mellem Jylland/Sjælland/udlandet. At Odense-Svendborg

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Lokalplan/kommuneplantillæg nr.: Lokalplan nr. 900.3160 L09 og kommuneplantillæg nr. 15 Kontor/team: Sagsbehandler: Team Plan og Erhvervsudvikling

Læs mere

Centerområde Aastrupvej

Centerområde Aastrupvej 21 2013 Centerområde Aastrupvej Status Plannavn Baggrund og formål Kladde 21 2013 Centerområde Aastrupvej Kommuneplantillægget er udarbejdet på baggrund af et invester ønske om at omdanne dele af de eksisterende

Læs mere

VVM i forbindelse med revision af miljøgodkendelse til LEO Pharma A/S samt produktion af Ingenol Mebutate Del 3: Ikke teknisk resumé

VVM i forbindelse med revision af miljøgodkendelse til LEO Pharma A/S samt produktion af Ingenol Mebutate Del 3: Ikke teknisk resumé VVM i forbindelse med revision af miljøgodkendelse til LEO Pharma A/S samt produktion af Ingenol Mebutate Del 3: Ikke teknisk resumé Del 1: Forslag til kommuneplantillæg Del 2: VVM-redegørelse Del 3:Ikke

Læs mere

NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN

NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk 20. december 2007 J.nr.: NKN-261-00024 macos Afgørelse i sagen om miljøvurdering af København

Læs mere

HERNING KOMMUNE Miljørapport Sammenfattende Redegørelse Sammenfattende redegørelse - Juli 2012

HERNING KOMMUNE Miljørapport Sammenfattende Redegørelse Sammenfattende redegørelse - Juli 2012 HERNING KOMMUNE Miljørapport Sammenfattende Redegørelse i forbindelse med lokalplan nr. 09.E11.1 med tillæg nr. 73 til Herning Kommuneplan 2009-2020 for et erhvervsområde ved Teglværksvej, Feldborg Sammenfattende

Læs mere

Forslag til ændrede rammebestemmelser for 13-B-04 i Planområde Gødvad, der udsendes i supplerende 8 ugers høring.

Forslag til ændrede rammebestemmelser for 13-B-04 i Planområde Gødvad, der udsendes i supplerende 8 ugers høring. TILLÆG 34 Forslag Forslaget til tillæg nr. 34 for erhvervsrammen Erhvervskorridoren i Gødvad, er fremlagt i offentlig høring fra 27. marts 2013 til 22. maj 2013 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag

Læs mere

Debat om. Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5

Debat om. Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5 Debat om Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5 Det gamle rådhus på Frederiksborgvej 3-5 skal ikke længere anvendes af Furesø Kommunes administration. Byrådet ønsker derfor, at dette centrale område

Læs mere

Screening. Rømø. Lokalplanforslag 054-710, Mindre område til fritidshuse ved Lyngvejen

Screening. Rømø. Lokalplanforslag 054-710, Mindre område til fritidshuse ved Lyngvejen FORSLAG Scoping Kommuneplantillæg nr. 02-630, Område til tekniske anlæg, Lokalplanforslag 061-630, Geotermisk Varmeproduktionsanlæg i Tønder Screening Lokalplanforslag 054-710, Mindre område til fritidshuse

Læs mere

23. juni 2011. Sagsnr. 2011-51278. Intern høring vedrørende udarbejdelse af lokalplantillæg nr. 5 til lokalplan nr.

23. juni 2011. Sagsnr. 2011-51278. Intern høring vedrørende udarbejdelse af lokalplantillæg nr. 5 til lokalplan nr. 23. juni 2011 Intern høring vedrørende udarbejdelse af lokalplantillæg nr. 5 til lokalplan nr. 301 Ørestad Nord Introduktion og formål Denne høring omhandler et projekt for en rækkehusbebyggelse i Ørestad

Læs mere

Forslag til tillæg 39. til Silkeborg Kommuneplan

Forslag til tillæg 39. til Silkeborg Kommuneplan Forslag til tillæg 39 til Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Fremlagt i offentlig høring fra 6. januar til 2. marts 2016 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til Tillæg 39 til Silkeborg Kommuneplan

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 11 til Kommuneplan for Bogense Kommune. Ændret anvendelse af kommuneplanramme E15.

Kommuneplantillæg nr. 11 til Kommuneplan for Bogense Kommune. Ændret anvendelse af kommuneplanramme E15. Kommuneplantillæg nr. 11 til Kommuneplan 2001-2013 for Bogense Kommune. Ændret anvendelse af kommuneplanramme E15. Hvad er et kommuneplantillæg? Det er Kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der har

Læs mere

Bilag til intern høring om tillæg 2 til lokalplan nr. 425 Krimsvej

Bilag til intern høring om tillæg 2 til lokalplan nr. 425 Krimsvej Bilag til intern høring om tillæg 2 til lokalplan nr. 42 Krimsvej Luftfoto af lokalplantillægsområde nr. 2, som er markeret med en hvid linje. ( JW luftfoto, oktober 201). Lokalplantillæggets baggrund

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 Kommuneplantillæg Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 Kommuneplantillægget er udarbejdet for at sikre, at lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanen, som Planloven foreskriver. Ændring af kommuneplanens

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 27

Kommuneplantillæg nr. 27 Kommuneplantillæg nr. 27 Erhvervsområde i Teknisk Forvaltning - Vedtaget oktober 2013 Indledning I den nordøstlige del af ligger et område, der jf. kommuneplan 2009-2021 giver mulighed for fritidsformål,

Læs mere

Sammenfattende redegørelse. LEGO P-hus og arkade

Sammenfattende redegørelse. LEGO P-hus og arkade 17. august 2015 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 2 2 INTEGRERING AF MILJØHENSYN 2 3 MILJØRAPPORTENS BETYDNING FOR PLANERNES UDFORMNING 2 4 OFFENTLIGHEDSFASEN BETYDNING FOR PLANERNE UDFORMNING

Læs mere

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Miljøscreening i henhold til Lov om af planer og programmer Halsnæs Kommune Kommuneplantillæg nr. 1 for Hundested bymidte Dato 6. august 2015 Deltagere ved screeningsmøde: Inha og pvme Læservejledning:

Læs mere

Miljøstyrelsen

Miljøstyrelsen Kommuneplanafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C Miljøstyrelsen aar@mst.dk Side 1 af 5 Foreløbigt høringssvar vedrørende Forslag til kommuneplantillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013 for Aarhus Kommune

Læs mere

By & Havn A/S Att: Rita Justesen Sagsnr Dokumentnr VVM-screening, Byudvikling på Enghave Brygge

By & Havn A/S Att: Rita Justesen Sagsnr Dokumentnr VVM-screening, Byudvikling på Enghave Brygge By & Havn A/S Att: Rita Justesen rju@byoghavn.dk 29-05-2012 Sagsnr. 2011-87757 Dokumentnr. 2012-375002 VVM-screening, Byudvikling på Enghave Brygge Center for Miljø har den 16. maj 2012 modtaget en anmeldelse

Læs mere

Indstilling. Lokalplan 997, Ceres-området ved Thorvaldsensgade - Endelig. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 3.

Indstilling. Lokalplan 997, Ceres-området ved Thorvaldsensgade - Endelig. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 3. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 3. august 2015 Lokalplan 997, Ceres-området ved Thorvaldsensgade - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 997, Ceresområdet

Læs mere

1. vurdering. Kan planen medføre ændringer i eller påvirkninger af: mindre betydende ubetydelige

1. vurdering. Kan planen medføre ændringer i eller påvirkninger af: mindre betydende ubetydelige Biologisk mangfoldighed, flora, fauna Grønne byområder, dvs. grønne rekreative områder, kolonihaver, kirkegårde Lergravsparken med stier, grønne plæner og sø ligger øst for området og vurderes at blive

Læs mere

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 RINGE KOMMUNE Forslag til Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe side 2 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe Formål Formålet

Læs mere

Lokalplan 334 fastlægger de fysiske rammer for områdets udformning og anvendelse som boligområde.

Lokalplan 334 fastlægger de fysiske rammer for områdets udformning og anvendelse som boligområde. Teknik & Miljø 8. juni 2016 Sags id.: 14/1439 Sagsbehandler: TETO Bilag 1 Sammenfattende redegørelse I henhold til Lov om Miljøvurdering af Planer og programmer Lokalplan 334 Boligområde ved Skullebjergvej

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 5 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Udvidelse af kommuneplanramme O.1.3.

Kommuneplantillæg nr. 5 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Udvidelse af kommuneplanramme O.1.3. Kommuneplantillæg nr. 5 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Udvidelse af kommuneplanramme O.1.3. Hvad er et kommuneplantillæg? Det er Kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der har ansvaret

Læs mere

Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 2 til Helsingør Kommunes spildevandsplan

Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 2 til Helsingør Kommunes spildevandsplan Forhold relevant (væsentligt) Forhold relevant (uvæsentligt) Forhold ikke relevant Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 2 til Helsingør Kommunes spildevandsplan 2012-2026. Tillægget til spildevandsplanens

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 31 til Kommuneplan 2013 Forslag til lokalplan nr. 307 Administrationsbygning på Rafns Alle i Støvring

Forslag til tillæg nr. 31 til Kommuneplan 2013 Forslag til lokalplan nr. 307 Administrationsbygning på Rafns Alle i Støvring SCREENING FOR MILJØVURDERING Forslag til tillæg nr. 31 til Kommuneplan 2013 Forslag til lokalplan nr. 307 Administrationsbygning på Rafns Alle i Støvring Baggrund og formål Formålet med planerne er at

Læs mere

Boligområde nord for VoldumRud Vej i Voldum

Boligområde nord for VoldumRud Vej i Voldum Kommuneplantillæg nr. 8 til Kommuneplan 13 Boligområde nord for VoldumRud Vej i Voldum Voldum-Rud Vej Favrskov Kommune 2013 Ortofoto September 2015 FAVRSKOV KOMMUNE, KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 8 Efter 23 c

Læs mere

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 209 for et bolig- og institutionsområde i Spangsbjerg

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 209 for et bolig- og institutionsområde i Spangsbjerg Lokalplan 01-040-0002. Spangsbjerg Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 209 for et bolig- og institutionsområde i Spangsbjerg Maj 2016 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte

Læs mere

Du kan indsende dine bemærkninger, kommentarer og indsigelser ved hjælp af funktionen "Høring - hvad mener du?" her på hjemmesiden.

Du kan indsende dine bemærkninger, kommentarer og indsigelser ved hjælp af funktionen Høring - hvad mener du? her på hjemmesiden. Tillæg nr 9 - Boligområde, Skagensvej/Golfparken, Hjørring Hjørring Kommunes Byråd har på møde den 27. september 2017 godkendt forslag til kommuneplantillæg nr. 9. Hjørring Kommune vil gerne høre din mening

Læs mere

Planområdet er beliggende mellem Oksbølvej, Simmerstedvej og Skallebækken, under 1 km. vest for Haderslevs bymæssige bebyggelse.

Planområdet er beliggende mellem Oksbølvej, Simmerstedvej og Skallebækken, under 1 km. vest for Haderslevs bymæssige bebyggelse. 6 2013 Status Vedtaget Plannavn 6 2013 Dato for offentliggørelse af forslag 6. november 2013 Startdato, Offentlighedsperiode 6. november 2013 Slutdato, Offentlighedsperiode 1. januar 2014 Dato for vedtagelse

Læs mere

Planlægning for opstilling af 3 stk. V52 850 KW Vestas vindmøller ved Nørregård nord for Klemensker med tilhørende adgangsvej og service-/vendeplads

Planlægning for opstilling af 3 stk. V52 850 KW Vestas vindmøller ved Nørregård nord for Klemensker med tilhørende adgangsvej og service-/vendeplads Bornholms Regionskommune Screening vedr. evt. miljøvurdering af planer for vindmøller ved Krashave Forsiden skal altid udfyldes. De øvrige sider er hjælpeværktøj til brug for udfyldelse af forsiden. Navn

Læs mere

TILLÆG nr. 1. om mulighed for solcelleanlæg. til Lokalplan 1-29 Område til Boligbebyggelse på Nordmarken i Hårlev

TILLÆG nr. 1. om mulighed for solcelleanlæg. til Lokalplan 1-29 Område til Boligbebyggelse på Nordmarken i Hårlev TILLÆG nr. 1 om mulighed for solcelleanlæg til Lokalplan 1-29 Område til Boligbebyggelse på Nordmarken i Hårlev Tillæg nr. 1 til Lokalplan 1-29 Område til boligbebyggelse på Nordmarken i Hårlev Indledning

Læs mere

FORSLAG. Tillæg 14. Til Silkeborg Kommuneplan

FORSLAG. Tillæg 14. Til Silkeborg Kommuneplan FORSLAG Tillæg 14 Til Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Fremlagt i offentlig høring fra 1. december 2014-26. januar 2015 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til Tillæg 14 til Kommuneplan 2013-2025.

Læs mere

Det vurderes endvidere, at anlægget af genbrugspladsen drejer sig om anvendelsen af et mindre område på lokalt plan.

Det vurderes endvidere, at anlægget af genbrugspladsen drejer sig om anvendelsen af et mindre område på lokalt plan. Miljøscreening af Affaldsplan 2014-24 Affaldsplanen er omfattet af Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer nr. 936 af 3. juli 2013, idet den indeholder en ombygning af kommunens

Læs mere

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan 884. Boligområde ved Højlundsparken i Solbjerg. Tillæg nr. 16 til. 1.

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan 884. Boligområde ved Højlundsparken i Solbjerg. Tillæg nr. 16 til. 1. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 29. oktober 2010 Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan 884. Boligområde ved Højlundsparken i Solbjerg. Tillæg nr. 16 til 1. Resume

Læs mere

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel KØGE KOMMUNE 2002 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 3-41, Hotel Niels Juel INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund, formål og indhold........... 3 Lokalplanens

Læs mere

planlægningen og gennem egentlige støjprojekter mulighed for at gøre noget ved støjproblemer.

planlægningen og gennem egentlige støjprojekter mulighed for at gøre noget ved støjproblemer. Civilingeniør Lone Reiff, Afdelingen for trafiksikkerhed og miljø, Vejdirektoratet, Niels Juels Gade 13, Postbox 1569, 1020 København K, Tlf.: 33 93 33 38, Fax 33 93 07 12, E-mail: LRE@VD.DK Dette paper

Læs mere

Lokalplan 1068, Boligområde ved Åbyvej 77 og Lokesvej 5 i Åbyhøj - Endelig

Lokalplan 1068, Boligområde ved Åbyvej 77 og Lokesvej 5 i Åbyhøj - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 13. oktober 2017 Lokalplan 1068, Boligområde ved Åbyvej 77 og Lokesvej 5 i Åbyhøj - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan

Læs mere

Miljøscreening af forslag til Lokalplan 160 for Skovlunde Bymidte Nord

Miljøscreening af forslag til Lokalplan 160 for Skovlunde Bymidte Nord Miljøscreening af forslag til Lokalplan 160 for Skovlunde Bymidte Nord Sammenfatning Forslag til Lokalplan 168 giver mulighed for at etablere et nyt bystræde der skal skabe et sammenhængende forløb der

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer

Miljøvurdering af planer og programmer Miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan 90 Et bevaringsværdigt sommerhusområde ved Sønderklit, Fanø Bad Fanø Kommune Udført efter lov nr. 316 af 5. maj 2004 om Miljøvurdering af planer

Læs mere

Ansvarlig sagsbehandler

Ansvarlig sagsbehandler Beskrivelse af planforslag Klimatilpasningsplanen består af en baggrundsrapport og en decideret tillæg til Kommuneplan 2013. Begge dele skal miljøvurderes i forhold til lovgivningen omkring miljøvurdering

Læs mere

EJD Screenings afsluttet: 18. april 2017

EJD Screenings afsluttet: 18. april 2017 VVM-screening Vejledning Skemaet benyttes til screening af projekter for at afgøre, om der er VVM-pligt. Igennem skemaet skal det via en række spørgsmål vurderes, om projektet medfører en given miljøpåvirkning

Læs mere

B æks tien. Område. Kommuneplantillæg

B æks tien. Område. Kommuneplantillæg H olbæ k moto pv e j K a ller u B æks tien Område 3831 r v e je n Kommuneplantillæg Tillæg nr 19 til Kommuneplan 2014 U Indledning Kommuneplanen revideres hvert fjerde år. Hvis der i den mellemliggende

Læs mere

Sammenfattende miljøredegørelse

Sammenfattende miljøredegørelse 19. marts 2012 Sammenfattende miljøredegørelse Lokalplan 33-002 for Boligområde mellem golfbanen og Sensommervej i Resenbro I forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplan 33-002 for boligområde

Læs mere

Sammenfattende redegørelse. Miljøvurdering af forslag til Lokalplan 1104 for Lille Dalby Bakker med tilhørende kommuneplantillæg 20

Sammenfattende redegørelse. Miljøvurdering af forslag til Lokalplan 1104 for Lille Dalby Bakker med tilhørende kommuneplantillæg 20 Sammenfattende redegørelse Miljøvurdering af forslag til Lokalplan 1104 for Lille Dalby Bakker med tilhørende kommuneplantillæg 20 Juni 2017 2 Miljørapport, Sammenfattende redegørelse I 1. I 4 2. M 5 3.

Læs mere

Trafikstøjsberegninger. Oktober 2014 ERHVERVSKORRIDOR OMKRING MOTORVEJ SILKEBORG

Trafikstøjsberegninger. Oktober 2014 ERHVERVSKORRIDOR OMKRING MOTORVEJ SILKEBORG Oktober 2014 ERHVERVSKORRIDOR OMKRING MOTORVEJ SILKEBORG PROJEKT Erhvervskorridor Silkeborg 24. oktober 2014 Projekt nr. 218536 Udarbejdet af JEK Kontrolleret af MABO NIRAS A/S Åboulevarden 80 Postboks

Læs mere

Kommuneplan for Odense Kommune Forslag til tillæg nr. 7

Kommuneplan for Odense Kommune Forslag til tillæg nr. 7 Kommuneplan 2016-2028 for Odense Kommune Forslag til tillæg nr. 7 Serviceområde på Blækhatten 25 Ændring af kommuneplanområde 4 Rosengård Holluf Pile Tornbjerg - Fraugde Hvad er en Kommuneplan? I henhold

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej

Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej Status Plannavn bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej Kgs. Lyngby 19. marts 2013 Dato for

Læs mere

Screening for miljøvurdering

Screening for miljøvurdering Vækst og bæredygtighed, Plan og strategisk forsyning Dato: 24. februar 2015 Sagsnr.: 14/60240 Sagsbeh.: emn Screening for miljøvurdering Forslag til kommuneplantillæg nr. 14 og lokalplanforslag nr. 1.48

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

Teglværkshavnen Lokalplan nr. 310, tillæg 4 og 5

Teglværkshavnen Lokalplan nr. 310, tillæg 4 og 5 Teglværkshavnen Lokalplan nr. 310, tillæg 4 og 5 Borgerrepræsentationen har den 16. december 2010 ved taget tillæg nr. 4 til lokalplan nr. 310. Lokalplantillægget er bekendtgjort den 26. januar 2011. Borgerrepræsentationen

Læs mere

Lokalplan nr. 59. for et område mellem Roskildevej, Azaleavej og Pelargonievej

Lokalplan nr. 59. for et område mellem Roskildevej, Azaleavej og Pelargonievej Lokalplan nr. 59 for et område mellem Roskildevej, Azaleavej og Pelargonievej August 1988 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at udlægge området langs Roskildevej til erhvervsbebyggelse

Læs mere

Anmeldelse af en stk. 10 kw husstandsvindmølle fra KVA Diesel. Søren og Lene Nielsen, Horsmarkvej 3, 9230 Svenstrup.

Anmeldelse af en stk. 10 kw husstandsvindmølle fra KVA Diesel. Søren og Lene Nielsen, Horsmarkvej 3, 9230 Svenstrup. Center Natur og Miljø Journalnr: 01.16.04-P19-14-15 Ref.: Lene Lauridsen Dato: 11-11 2015 VVM Myndighed Rebild Kommune Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 3

Kommuneplantillæg nr. 3 Kommuneplantillæg nr. 3 Plannavn Kommuneplantillæg nr. 3 Område bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Elementbyen og Kunstnerbyen 24. juni 2010 Høringen starter 1. juli 2010 Høringen

Læs mere

Miljø-screening af forslag til lokalplan Boliger ved Hellebo Park i Helsingør

Miljø-screening af forslag til lokalplan Boliger ved Hellebo Park i Helsingør Miljø-screening af forslag til lokalplan 1.127 Boliger ved Hellebo Park i Helsingør Lokalplanens indvirkning på miljøområdet er vurderet i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer (lovbekendtgørelse

Læs mere

Produktionsvirksomheder i kommune- og lokalplanlægningen

Produktionsvirksomheder i kommune- og lokalplanlægningen Produktionsvirksomheder i kommune- og lokalplanlægningen Sophie Rex Hultquist, COWI 1 Nye bestemmelser og hensyn i planloven Lovændring til planloven trådte i kraft den 15. juni 2017 Vejledning om produktionsvirksomheder

Læs mere

Forslag til. Kommuneplantillæg nr. 010. - for et byomdannelsesområde beliggende ved Kochsvej, Lundebjergvej og Falkenborgvej.

Forslag til. Kommuneplantillæg nr. 010. - for et byomdannelsesområde beliggende ved Kochsvej, Lundebjergvej og Falkenborgvej. Forslag til Kommuneplantillæg nr. 010 - for et byomdannelsesområde beliggende ved Kochsvej, Lundebjergvej og Falkenborgvej. Offentligt fremlagt i perioden den 11. november 2008 til og med den 6. januar

Læs mere

Notat. Teknik & Miljø Kommune- & Byplan. Ansøgning om ny helhedsplan 2015 for Dokken-området, Dokken Towers. Planforhold.

Notat. Teknik & Miljø Kommune- & Byplan. Ansøgning om ny helhedsplan 2015 for Dokken-området, Dokken Towers. Planforhold. Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 16. september 2015 Login mohou/jap Notat Ansøgning om ny helhedsplan 2015 for Dokken-området, Dokken Towers. Planforhold. Dette notat redegør for planlægningsmæssige forhold

Læs mere

Lokalplan 1018, Højhusbebyggelse på Randersvej 139, La Tour - Forslag

Lokalplan 1018, Højhusbebyggelse på Randersvej 139, La Tour - Forslag Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 20. november 2015 Lokalplan 1018, Højhusbebyggelse på Randersvej 139, La Tour - Forslag g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag

Læs mere

TILLÆG NR. 24 TIL KOMMUNEPLAN FOR ODENSE KOMMUNE

TILLÆG NR. 24 TIL KOMMUNEPLAN FOR ODENSE KOMMUNE TILLÆG NR. 24 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE STENFISKERKAJEN ÆNDRING AF KOMMUNEPLANOMRÅDE 1 SKIBHUSKVARTERET SKIBHUSENE VOLLSMOSE STIGE Ø HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Miljøscreeningsskema. Tjekliste til miljøvurdering af forslag til lokalplan nr UDKAST

Miljøscreeningsskema. Tjekliste til miljøvurdering af forslag til lokalplan nr UDKAST UDKAST Miljøscreeningsskema Tjekliste til miljøvurdering af forslag til lokalplan nr. 2016-03 Odsherred Kommune har i samarbejde med Lejerbo udarbejdet en plan for en boligbebyggelse på ejendommen teglværkskrogen

Læs mere

Miljøvurdering - screening

Miljøvurdering - screening Miljøvurdering - screening Plan nr.: Tekst: Lokalplan for grønt område ved Sønderparken Skema status Dato Udfyldt/rev. Beskrivelse af rev. af Bygherre A 26/10-2012 LIFA v/jch Team Plan B Miljøvurderingsgruppen

Læs mere

Til ejere, lejere og brugere af ejendommene Krimsvej 11-17B og Amager Strandvej samt interessegrupper Sagsnr.

Til ejere, lejere og brugere af ejendommene Krimsvej 11-17B og Amager Strandvej samt interessegrupper Sagsnr. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Bydesign Til ejere, lejere og brugere af ejendommene Krimsvej 11-17B og Amager Strandvej 108-124 samt interessegrupper NABOORIENTERING vedr.

Læs mere

Lokalplan nr. 61. for et område mellem Mariendalsvej og Ågade

Lokalplan nr. 61. for et område mellem Mariendalsvej og Ågade Lokalplan nr. 61 for et område mellem Mariendalsvej og Ågade Oktober 1988 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at åbne mulighed for at opføre etageboligbebyggelse. Lokalplanen opdeles

Læs mere

LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS AFDELING NOV 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE ------------------------------ Redegørelse Lokalplanens Lokalplanens baggrund og område indhold

Læs mere

VVM-screening af etablering af recyclingsafdeling. Afgørelsen er meddelt i miljøgodkendelsen den 12. maj 2016.

VVM-screening af etablering af recyclingsafdeling. Afgørelsen er meddelt i miljøgodkendelsen den 12. maj 2016. Afgørelse om ikke VVM-pligt for [anlæg] er indsat i godkendelsen af recyclingsafdelingen og findes sammen med revurderingen af miljøgodkendelsen for hele Grundfos A/S Bilag A Skema til brug for screening

Læs mere

Lokalplan nr. 80. for et område mellem Nitivej og Mariendalsvej

Lokalplan nr. 80. for et område mellem Nitivej og Mariendalsvej Lokalplan nr. 80 for et område mellem Nitivej og Mariendalsvej September 1993 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at ændre den gældende lokalplan nr. 67, som udlægger hele området

Læs mere

VEDTAGET. Tillæg 28. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

VEDTAGET. Tillæg 28. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) VEDTAGET Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 28 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm

Læs mere

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø I Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej Lokalplan 81B Ældrecentret i Hvalsø Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de

Læs mere

FORSLAG. Tillæg 18. Silkeborg Kommuneplan

FORSLAG. Tillæg 18. Silkeborg Kommuneplan FORSLAG Tillæg 18 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Fremlagt i offentlig høring fra 1. december 2014-26.januar 2015 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til Tillæg 18 til Kommuneplan 2013-2025.

Læs mere