PLAN, BYG OG MILJØ. Lokalplan nr For fælles biogasanlæg ved Asnæsvej, Kalundborg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PLAN, BYG OG MILJØ. Lokalplan nr For fælles biogasanlæg ved Asnæsvej, Kalundborg"

Transkript

1 PLAN, BYG OG MILJØ Lokalplan nr. 563 For fælles biogasanlæg ved Asnæsvej, Kalundborg Lokalplanen er offentlig bekendtgjort den 16. september 2016

2 Kalundborg Kommune Plan, Byg og Miljø Holbækvej 141B 4400 Kalundborg Lokalplanen er udarbejdet i samarbejde med bygherres rådgiver, Envidan Energy A/S Forsidebilledet viser en 3D-model af biogasanlægget og dets placering ved Asnæsværket.

3 Indholdsfortegnelse Om lokalplaner... 4 Redegørelse... 6 Lokalplanens baggrund... 6 Lokalplanens indhold og formål Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning Tilladelse fra andre myndigheder Lokalplanens bestemmelser Lokalplanens formål Lokalplanens område og zonestatus Områdets anvendelse Udstykning Vej-, sti- og parkeringsforhold Bebyggelsens omfang og placering Bebyggelsens ydre fremtræden Ubebyggede arealer, beplantning og hegning Tekniske anlæg Aflysning af lokalplan og andre servitutter Forudsætninger for ibrugtagning af ny bebyggelse Retsvirkninger Vedtagelsespåtegning Lokalplanens bilag Matrikelkort...Bilag 1 Administrationskort...Bilag 2 Illustrationsplan...Bilag 3 Visualiseringer...Bilag 4 Bilag A: Sammenfattende redegørelse iht. lom om miljøvurdering af planer og programmer for Lokalplan nr. 563 for fælles biogasanlæg ved Asnæsvej Udgivet som selvstændigt dokument: Miljørapport og VVM-redegørelse for fælles biogasanlæg ved Asnæsvej, Kalundborg Kalundborg Kommune Side 3 Lokalplan nr. 563

4 Om lokalplaner Om lokalplaner Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalområde i kommunen. Det kan typisk være en bydel, et lokalt afgrænset område og i nogle tilfælde blot en enkelt ejendom. Lokalplanens indhold Lokalplanen fastsætter forskellige bindende bestemmelser for grundejere, lejere og brugere af området. Det drejer sig hovedsageligt om regulering af den fremtidige arealanvendelse og regulering af den fremtidige bebyggelse på de enkelte ejendomme. Det vil sige, om der må bygges boliger, erhverv, offentlige institutioner, hvor der må bygges, hvordan bebyggelsen skal se ud, eller om der eventuelt slet ikke må bebygges. En lokalplan kan tillige indeholde bestemmelser om vej-, sti- og parkeringsforhold og eventuelle forudsætninger for at tage ny bebyggelse i brug. Det kan eksempelvis dreje sig om udført kloakering, tilslutning til fællesanlæg eller etablering af fælles opholds- og parkeringsarealer. Eksisterende lovlig anvendelse Tilvejebringelse af en lokalplan medfører ikke forbud mod fortsættelse af eksisterende lovlig anvendelse af en ejendom. Men hvis en ejer, lejer eller bruger af en ejendom ønsker at ændre de eksisterende forhold må dette ikke ske i strid med lokalplanen. En lokalplan er således ikke en handlingsplan, der medfører handlepligt for grundejerne. Af samme grund kan man ikke se af planen, hvornår en given foranstaltning gennemføres. Lokalplanpligt Kommunalbestyrelsen har pligt til at udarbejde en lokalplan inden et større byggeri, anlægsarbejde eller udstykning sættes i gang. Hensigten med denne pligt er at sikre større sammenhæng og offentlighedens kendskab til den kommunale planlægning. Overførsel af arealer fra landzone til byzone sker også ved en lokalplan. Derudover kan Kommunalbestyrelsen skønne, at der er behov for at udarbejde en lokalplan for et givent område, fx for at løse nogle konkrete problemer. Forholdet til anden planlægning En lokalplan må ikke være i strid med kommune- og anden overordnet planlægning. Hvis en lokalplan ikke er i overensstemmelse med kommuneplanen kræver lokalplanens vedtagelse en ændring af kommuneplanen. Dette kan ske ved at udarbejde et tillæg til kommuneplanen. Kommuneplantillæg er også omfattet af en lovbestemt procedure. Såfremt forhold ikke er reguleret i lokalplanen, gælder de almindelige bebyggelsesregulerende bestemmelser i byggeloven og planloven. Dispensation En lokalplan i byzone kan kun ændres ved, at der udarbejdes en ny lokalplan. Man har dog mulighed for at søge en dispensation fra lokalplanens bestemmelser. En dispensation forudsætter, at der er tale om mindre væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser, og at det ansøgte ikke strider mod hovedprincipperne i planen. Kalundborg Kommune Side 4 Lokalplan nr. 563

5 Om lokalplaner Borgernes deltagelse Gennemførelse af en lokalplanprocedure er en del af den demokratiske proces, der sikrer kommunens borgere indsigt og mulighed for indflydelse på den løbende planlægning, der foregår i kommunen. Derfor skal alle lokalplaner være fremlagt i mindst 8 uger, inden planen kan vedtages endeligt af Kommunalbestyrelsen. PlansystemDK Når kommunen har vedtaget en lokalplan, bliver den indberettet på PlansystemDK. PlansystemDK er et digitalt system og register, der dels indeholder oplysninger om gældende planer, der er tilvejebragt efter reglerne i planloven, dels stiller planerne til rådighed på internettet. Lokalplanens opbygning En lokalplan består oftest af tre dele: En redegørelse, en række bestemmelser og et sæt kortbilag og eventuelt andre bilag. Redegørelsen indeholder: En kort beskrivelse af lokalplanens hovedindhold En beskrivelse af lokalplanens forhold til anden planlægning for området, relevant lovgivning samt miljøforhold, forsyning m.v. Hensigten er at beskrive forhold, der har indflydelse på udformningen af de efterfølgende bestemmelser. En redegørelse for lokalplanens midlertidige retsvirkninger (lokalplanforslaget). Lokalplanens bestemmelser gør skridt for skridt rede for, hvad der er bindende for de ejendomme, planen gælder for og dermed, hvad der bliver tinglyst på de enkelte ejendomme. Det gælder lokalplanens formål, lokalplanens område, hvad ejendommene må anvendes til, bebyggelsesregulerende bestemmelser osv. samt lokalplanens retsvirkninger. Lokalplanens kortbilag understøtter og præciserer lokalplanens bestemmelser og findes bagest i lokalplanen. Lovgrundlag Proceduren for at vedtage en Lokalplan fremgår af lov om planlægning (Lovbkg. nr af 23. november 2015 med eventuelle senere ændringer til forskriften). Kalundborg Kommune Side 5 Lokalplan nr. 563

6 Redegørelse Redegørelse Lokalplanens baggrund Figur 1a: Lokalplanområdets placering i Kalundborg Figur 1b: Lokalplanområdet og dets nære omgivelser Kalundborg Kommune Side 6 Lokalplan nr. 563

7 Redegørelse Kalundborg Bioenergi ønsker at etablere et større fælles biogasanlæg, på et areal umiddelbart øst for Asnæsværket. Kalundborg Bioenergi er et samarbejde mellem virksomhederne Bigadan, DONG Energy, Novozymes og Novo Nordisk, hvor Bigadan og DONG Energy vil stå for etablering og drift. Med denne lokalplan sikres det planlægningsmæssige afsæt for, at projektområdet kan anvendes til biogasanlæg med tilhørende tekniske anlæg mv.. Parallelt med lokalplanen er udarbejdet VVM-redegørelse inkl. miljøvurdering for anlægget. Om biogasanlægget Biogasanlægget vil fokusere på at udnytte reststrømme af biomasse fra Kalundborg Industrielle Symbiose, der omfatter ressourcesamarbejde mellem en række virksomheder i Kalundborg. Hovedparten af biomassen vil udgøres af industrielle biomasser fra Novozymes og Novo Nordisk, mens øvrige vil være industrielle restprodukter fra industrier og biomasser fra landbrug. Flere af de industrielle biomasser bliver i dag fragtet over store afstande til biogasanlæg rundt i landet. Ved etableringen af anlægget vil biomasserne blive anvendt lokalt til energiproduktion, og transporten af restprodukter til gødningsbrug vil blive reduceret til gavn for miljøet. Realisering af biogasanlægget vil derfor være til gavn både for Symbiosens partnere, nye industrier i området og lokalbefolkningen. Biogasanlægget kan behandle op til tons biomasse pr. år og producere op til 50 mio. m³ biogas/år, der bliver opgraderet til naturgaskvalitet på anlægget og afsat til energiformål via naturgasnettet. Biogassen kan også afsættes direkte til forbrug, fx på Asnæsværket eller anvendes på anlægget til energiproduktion. Biogasanlægget vil omsætte en del af biomassernes organiske tørstof til biogas, mens den resterende del vil være et afgasset restprodukt. Indholdet af nyttige næringsstoffer, der kan erstatte kunstgødning, passerer igennem anlægget. Biogasprocessen vil øge plantetilgængeligheden for kvælstofdelen. Den afgassede biomasse vil blive anvendt som gødning på landbrugsarealerne i Kalundborg Kommune og nærliggende kommuner. Produktionen af biogas foregår i en opvarmet tank (reaktor), hvor biomassen over en periode på ca. 30 dage bliver omsat til biogas i en mikrobiologisk proces, også kaldet udrådning. Biogassen strømmer fra toppen af reaktorerne via et mindre gaslager og frem til gasopgraderingsanlægget, hvor gassens indhold af CO 2 skilles fra, så gassen herefter er ren bionaturgas. Biomassen tilsættes kontinuerligt og udtages kontinuerligt af reaktorerne. Den afgassede biomasse, bliver udspredt på godkendte landbrugsarealer som biogødning. Kalundborg Kommune Side 7 Lokalplan nr. 563

8 Redegørelse Figur 3: Procesdiagram for biogasanlægget Klima Kalundborg Kommune har indgået Klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening, og arbejder for at nedbringe udledningen af drivhusgasser fra kommunen som helhed. Ved at bestemme, at lokalplanområdet kan anvendes til produktion af biogas, fremmer planen bæredygtighed på flere måder: Den producerede biogas vil erstatte fossilt brændsel, hvilket vil være positivt i forhold til blandt andet at reducere CO 2 -udledning. Biogasanlægget indgår i Kalundborg Industrielle Symbiosis, og der sker dermed en yderligere energi- og miljømæssig optimering af dette anlægskoncept til gavn for miljø og klima. Den afgassede biomasse anvendes som et værdifuldt gødningsprodukt på landbrugsjord. Derved substitueres handelsgødning, som det er forbundet med et forholdsvist stort energiforbrug af fremstille. Ved etablering af biogasanlægget vil der blive produceret en mængde biogas svarende til at 10 % af Kalundborgs industris energiforbrug vil komme fra vedvarende energi. Samlet set vil anlægget bidrag med 23 % af den CO 2 - reduktion som kommunen har stillet som mål for Lokalplanområdet Lokalplanområdet er beliggende i byzone og omfatter del af matr. nr. 1cd, Lerchenborg Hgd., Årby, beliggende Asnæsvej 14A i Kalundborg, samt mindre del af matr. nr. 1h, Melby by, Årby. Det samlede areal for området udgør ca m², heraf vej ca m 2. Lokalplanområdet udgør en del af et større industriområde, og der findes i dag ingen bebyggelse på arealet. Området er fremkommet ved opfyldning, idet der er tale om et depot for aske, der fremkommer ved elektricitetsproduktion på Asnæsværket. Kalundborg Kommune Side 8 Lokalplan nr. 563

9 Redegørelse Området er beliggende kystnært ved Kalundborg Fjord umiddelbart øst for Asnæsværket og Asnæs Olieterminal i Kalundborg og sydøst for Inbicon (bioethanolanlæg ved Asnæsværket). Lokalplanområdet er mod syd afgrænset af Kalundborg Forsyning (oplagsplads), mod vest af Asnæs Olieterminal, mod nord af Inbicon og mod øst af DONG Energys oplagsplads for flyveaske. Nedenstående fotos viser de eksisterende forhold og området som det fremstår i dag. Der henvises i øvrigt til figur 1b for luftfoto af området. Figur 3: Lokalplanområdet, som det fremstår i dag set fra nordvest. Tankanlæg og bygninger ligger uden for lokalplanområdet. Figur 4: Lokalplanområdet som det fremstår i dag, set fra sydøst. Lokalplanområdets Området er beliggende i et udpræget erhvervs- og havneområde med omgivelser store anlæg og forskellige typer industri, hvilket fremgår af Figur 5. Kalundborg Kommune Side 9 Lokalplan nr. 563

10 Redegørelse Figur 5: Lokalplanområdet og dets omgivelser. Udover de tilgrænsende industrianlæg ligger mod syd Statoil Raffinaderiet, og mod sydvest et vindmølleområde med seks store vindmøller. Afstanden til Kalundborg Midtby (mod nord) er ca. 2 km. Nærmeste kommuneplanlagte boligområder er mod øst, med en afstand på ca. 460 m til boliger på Lerchenborgvej og mod sydvest på Asnæsvej ca. 750 m væk. Kalundborg Kommune Side 10 Lokalplan nr. 563

11 Redegørelse Lokalplanens indhold og formål Lokalplanens formål Lokalplanen har til formål at muliggøre etablering af et biogasanlæg med tilhørende funktionelt nødvendige anlæg og faciliteter inden for området. Samtidig er det formålet at sikre, at anlægget ydre fremtræden tilpasses de omkringliggende områder; at der etableres afskærmende voldanlæg og beplantning samt at fastlægge, at vejadgang sker fra Asnæsvej. Figur 6: Principiel disponering af lokalplanområdet. Se lokalplanens bilag 3 for større version. Område og zonestatus Udstykning Anvendelse Lokalplanområdet udgør en del af matr. nr. 1 cd, Lerchenborg Hgd. Årby og mindre del af matr. nr. 1h, Melby by, Årby. Lokalplanområdet er og forbliver i byzone. I forbindelse med etablering af biogasanlægget vil biogasanlæggets område blive udmatrikuleret. Lokalplanområdets udlægges til teknisk anlæg i form af biogasanlæg med tilknyttede bygninger, tanke og andre faciliteter og teknikbygværker, der er nødvendige for produktion, forarbejdning, oplagring og afsætning af gas, biomasse og gødningsprodukter. Inden for området som helhed skal der etableres beplantningsbælter i princippet som vist på kortbilag 2. Lokalplanområdet er delt op i delområderne I, II og III (kortbilag 2): Delområde I Området samler de høje tankanlæg, hvor udrådningen af biomasse finder sted i 6 tanke af ca m 3. Derudover anvendes området til oplag af brændbart (fx sprit), der af hensyn til sikkerhedskrav er placeret i eget sikkerhedsafsnit. Delområde II Området anvendes til: Kalundborg Kommune Side 11 Lokalplan nr. 563

12 Redegørelse - Faciliteter til at modtage biomasser og udlevere udrådnet biomasse (biogødning). - Oplag af modtagne biomasser og færdig udrådnede biomasser. - Oplag af biogas i gaslager. - Tekniske installationer som biofilter til luftrensning - Opgraderingsanlæg til opgradering af biogas, kedel mv. - Administrations- og velfærdsbygning, som anvendes til kontor, kontrolrum, badefaciliteter mv. Delområde III Området anvendes til oplag af faste biomasser som eksempelvis halm, roer, majs mv. Derudover vil der være parkering af biler og maskiner anvendt på anlægget. Delområde III omfatter endvidere adgangsvej til og fra området. Bebyggelsens omfang og placering Områdets bebyggelser og tanke placeres, så der er kortest mulige pumpeveje mellem anlæggets tanke, og tilkørsel og aflæsning kan ske smidigt. Samtidigt tages der hensyn til, at anlægget ved dets placering skal indgå naturligt i områdets industrielle omgivelser. Den kystnære placering, og korte afstand til Kalundborg by forudsætter, at anlægget disponeres med tanke og bygningselementer placeret i geometriske linjer, der giver et visuelt rent udtryk. Langs planområdets nordlige og østlige skel etableres et plantebælte. Delområde I udgør lokalplanens vestligste del og her placeres anlæggets høje tanke i to linjer af tre ens reaktorer samt to oplagstanke, med højder op til: 6 reaktorer, på hver ca m 3 30 m 2 tanke til brændbart oplag 20 m Delområde II er det midterste område, og indeholder anlæggets øvrige tanke, haller og teknikbygværker, med højde op til: Læssehal (taghøjde) 20 m Teknikbygninger 8 m Procestanke 18 m Lagertanke inkl. gaslager 16 m Opgraderingsanlæg 15 m Skorsten 50 m Administrationsbygning 8,5 m Delområde III er det østlige område, der anvendes til vej, parkering og oplag af anlæggets faste biomasser. Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 50 for den enkelte grund. Bebyggelsens ydre Fremtræden Bygnings- og tagflader på bebyggelser og tanke udføres i materialer og farver, der falder naturligt ind i anlæggets omgivelser. Anlægget vil i hovedsagen fremtræde i metal og beton. Kalundborg Kommune Side 12 Lokalplan nr. 563

13 Redegørelse Alle bygningsflader udføres i samme eller matchende grå eller mørkegrå farver (standard RAL), efter kommunens nærmere godkendelse. Der er udarbejdet visualiseringer for biogasanlægget, der illustrerer anlæggets ydre fremtræden og visuelle sammenhæng med de omgivende industrianlæg. Anlægget fremstår fra bysiden og fjorden som en integreret del af områdets markante industrianlæg. Set fra Asnæsvej vil anlægget være skærmet af eksisterende jordvold udenfor lokalplanområdet. De øvre høje bygningselementer og tanke vil være synlige. Anlægget er visualiseret fra de udvalgte fotostandpunkter, som viser anlæggets fremtræden set udefra. Visualiseringsfotoene er taget i en højde på ca. to meter svarende til, at en voksen person står og kigger i retning af anlægget. Der er udført visualiseringer for anlægget fra fem standpunkter. På figur 7 og 8 ses visualiseringer. I bilag 4 ses tilsvarende og yderlige visualiseringer. Figur 4: Fotostandpunkt 2, Gisseløre tangen. Figur 7 er fra fotostandpunktet på Gisseløre tangen, der viser, hvordan anlægget indgår naturligt sammen med den øvrige industri og bebyggelse i området. Kalundborg Kommune Side 13 Lokalplan nr. 563

14 Redegørelse Figur 5: Fotostandpunkt 4, Røsnæsvej, Kalundborg. Figur 8 viser, hvordan anlægget set fra et af de højt beliggende punkter i Kalundborg By Røsnæsvej. Anlægget indgår naturligt i den eksisterende industrielle bebyggelse. Vej- sti- og parkeringsforhold Den primære adgang til lokalplanområdet sker fra Asnæsvej via eksisterende privat fællesvej, der udbygges til den øgede belastning. Tilslutning til Asnæsvej udføres som blødt T-kryds eller med højresvingsbane, der kan etableres inden for lokalplanens afgrænsinng. Der skal udarbejdes en belysningsplan, der skal godkendes af kommunen, forinden udførelse. Parkering etableres i delområde III, samt på den sydlige del af delområde II. Ubebyggede arealer, beplantning og hegning Langs lokalplanområdets nordlige side og østlige side kan der etableres jordvolde med en maksimal højde på 3 m over terræn. Der kan tillige etableres jordvold langs afgrænsningen mellem delområde II og III. For at tilgodese det nære visuelle indtryk, etableres langs lokalplanområdets østlige og nordlige skel et afskærmende beplantningsbælte i 2 m bredde. Beplantningen vil bestå af hjemmehørende arter. Der vil blive etableret min. 2 rækker af buske, der danner et tæt plantebælte. Det kan blive aktuelt at etablere jordvolde, som sikrer, at indholdet af anlæggets største tank kan opsamles ved evt. uheld. Såfremt der etableres volde, vil beplantningen ske på voldens yderside og krone. Højde på beplantningen vil sammen med vold være min. 1,5 m over terrænkote og max 3,5 m over terrænkote. Kalundborg Kommune Side 14 Lokalplan nr. 563

15 Redegørelse Ubebyggede arealer skal ved beplantning, befæstelse eller lignende gives et ordentlig udseende, ligesom passende orden ved oplagring af materialer o. lign. skal overholdes. Tekniske anlæg Der etableres eget biogasfyret energianlæg, der kan producere den nødvendige procesvarme lokalt på anlægget. Varmebehovet vil kunne dækkes helt eller delvist med overskudsvarme fra fx Asnæsværket. Spor- og Ledningsforhold Nuværende ejer oplyser, at der ikke findes kloakledninger, elledninger kabler, vandledninger eller damprør inden for området. Fremtidige ledninger og kabler kan føres mellem tekniske anlæg på rørbroer eller tilsvarende. Elforsyningen El fremføres fra det offentlige elnet. Antenneforsyningen Der er ikke planlagt fremføring af antenne til anlægget. Kalundborg Kommune Side 15 Lokalplan nr. 563

16 Redegørelse Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning Kommuneplanen Planlægning for biogasanlægget tager afsæt i Kalundborg Kommuneplan Potentielt område til biogasanlæg Biogasanlægget etableres inden for et område, der i kommuneplanen er udpeget som potentielt biogasområde. Placeringen er hensigtsmæssigt, da placeringen opfylder kravene til: Beliggenheden i forhold til gylle/ressourcegrundlag samt afsætningsmuligheder Nabohensyn Natur- og landskabsfredninger samt beskyttet natur og beskyttet landskab Kulturmiljøer og fortidsmindefredninger Hensynet til anden planlægning, fx, vindmøller og vejanlæg Vej- og tilkørselsforhold Det er Kommunalbestyrelsens mål for større fælles biogasanlæg at: nedbringe udledningen af drivhusgasser for Kalundborg kommune som geografisk enhed, herunder at understøtte industriens energieffektivisering samt oplægning til vedvarende energi biogasplanlægningen understøtter den strategiske energiplan medvirke til at opfylde den nationale målsætning for udnyttelse af 50 % af husdyrgødningen til grøn energi, ved at udnytte biogaspotentialet fra kommunens husdyrproduktion understøtte landbrugets udviklingsmuligheder at planlægningen for placering af biogasanlæg tager hensyn til landskabelige interesser, kulturhistoriske interesser, naturbeskyttelses- og bevaringsinteresser, veje og tilkørselsforhold samt naboer. Etablering af Kalundborg Bioenergi vil medvirke til at reducere udledning af klimagasser gennem udnyttelse af organiske restprodukter fra industri og landbrug til produktion af grøn energi. Lokalplanområdets placering giver mulighed for at etablere biogasanlægget med god afstand til beboelser, på et område, der ikke i sig selv rummer udpegede og beskyttede bevaringsinteresser eller beskyttet natur. Rammebestemmelse Området er beliggende inden for kommuneplanens rammeområde K07.E01, der fastlægger følgende bestemmelser for indholdet af lokalplanlægningen: Kalundborg Kommune Side 16 Lokalplan nr. 563

17 Redegørelse Rammeomr. Gl. rammenr. Distrikt Anvendelse generelt Områdets anvendelse Zoneforhold Fremtidige zoneforhold Maks. 50 bebyggelsesprocent Maks. bygningsrumfang i forhold til grundareal Maks. etager Maks. bygningshøjde (m) Bebyggelsesforhold i øvrigt Miljøforhold Infrastruktur (veje, stier og trafikforhold) Friarealer og beplantning Andet K07.E01 K07 Kalundborg, Kalundborg by Erhvervsområde Tungere erhverv til industri- og produktionsvirksomhed med bl.a. havneanlæg, test- og demonstrationsanlæg, energiproduktion og energiformål herunder anlæg til produktion af biogas og bioethanol mv., herunder tilhørende faciliteter. Desuden tankanlæg, transport- og servicevirksomhed og lign. Byzone og landzone Byzone Ny bebyggelse og anlæg, hvis placering og omfang er fastlagt gennem lokalplan, skal reguleres ved udlæg af byggefelter under hensyn til funktionskrav og kystlandskabelig indpasning, herunder det visuelle samspil med de bestående anlæg/bygninger. Der fastlægges ikke maks. bebyggelsesprocent. Mulighed for større bygningshøjde jf. de generelle rammebestemmelser. Virksomheder i miljøklasse 6-7. Ved Statoil raffinaderi er der fastlagt en sikkerhedszone på 300 m fra produktionsanlæg og tankvolde, jf. kort 8.10.a (VVM pligtige anlæg). Inden for denne zone må der ikke etableres beboelse, institutioner eller erhvervsvirksomhed uden tilladelse fra Beredskabsstyrelsen. Der kan ikke forventes tilladelse til nogen form for byggeri inden for en zone på m fra produktionsanlæg og tankvolde. Øst for Statoil raffinaderiet samt øst og syd for Forenede Danske Olieberedskabslagre udlægges en konsekvenszone på 500 m, jf. kort 8.10.a (VVM pligtige anlæg). Inden for denne zone må der ikke etableres beboelse eller institutioner uden tilladelse fra rette myndighed. Der skal være plantebælter langs veje og naboskel. Det grønne park- og kysttilgrænsende strandareal i den vestlige del af området skal bevares som rekreativt område. En del af området er omfattet af værdifuldt kulturmiljø nr , Lerchenborg-området. En del af området er omfattet af strandbeskyttelseslinje. En del af området er udpeget som 3-områder. Kalundborg Kommune Side 17 Lokalplan nr. 563

18 Redegørelse Begrundelse for større højde Under Bebyggelsesforhold i øvrigt fremgår: "Mulighed for større bygningshøjde, jf. de generelle rammebestemmelser". Følgende generelle rammebestemmelse vedr. bygningshøjde gælder for erhvervsområder i Kalundborg Kommune: "For de maksimale bygningshøjder der er angivet i de konkrete rammebestemmelser gælder, at en større højde kan tillades, hvis særlige hensyn til virksomhedens indretning eller drift nødvendiggør det." Drift med det forudsatte biomassemix vil nødvendiggøre, at anlæggets tanke udformes med større højde end diameter, for at sikre effektiv omrøring. Af hensyn til lugtbegrænsning skal af- og pålæsning af biomasser ske i lukket hal med en taghøjde, der tillader bagtip med lastbil. Disse særlige hensyn til virksomhedens indretning betyder, at bygningshøjden skal øges, til de højder, der er anført i afsnittet Bebyggelsens omfang og placering. Kystnær byzone Anlægget er placeret indenfor den kystnære byzone. Af Kommuneplanens retningslinje om kystnær byzone fremgår: Ny bebyggelse skal indpasses i den kystlandskabelige helhed, og der skal tages hensyn til bevaringsværdige helheder i bystrukturen og til naturinteresser på de omgivende arealer samt tages hensyn til nødvendige infrastrukturanlæg, herunder havne. Lokalplanområdet er et opfyldt areal beliggende tæt på Kalundborg Fjord inden for et areal, som er kystnær byzone. Ifølge planlovens 16, stk. 3 og 4, skal der for bebyggelse og anlæg i de kystnære dele af byzonerne, som vil påvirke kysten visuelt, gøres rede for påvirkningen. Såfremt bebyggelsen afviger væsentligt i højde eller volumen fra den eksisterende bebyggelse i området, skal der gives en begrundelse herfor, så det i den offentlige debat er muligt at vurdere, hvordan anlæg og bebyggelse påvirker kysten. Anlægget afviger ikke væsentlig i højde og volumen i forhold til eksisterende bebyggelse i området, hvilket ses af de udarbejdede visualiseringer. jf. bilag 4. Klimatilpasning Lokalområdet ligger udenfor områder, som vil blive berørt af oversvømmelser jf. kommuneplanens retningslinje om Havvand. Området berøres ikke af klimatilpasningszoner jf. retningslinje om Klimatilpasningszoner. Statslige vandplaner Forholdet til de statslige vandplaner er vurderet i tilknyttet VVMredegørelse. Ved etablering af biogasanlægget vil der ikke blive udledt næringsstoffer til Kalundborg Fjord, hvorfor lokalplanen ikke vurderes at være i strid med implementeringen af de Statslige Vandplaner. Lokalplanområdet ligger desuden uden for område med drikkevandsinteresser. Kalundborg Kommune Side 18 Lokalplan nr. 563

19 Redegørelse Lokalplan Området er i dag omfattet af Lokalplan nr. 52 for Asnæsværket, der ikke giver mulighed for at etablere et anlæg til produktion af biogas. Etablering af biogasanlægget forudsætter derfor, at der udarbejdes en ny lokalplan for det pågældende område. Den del af Lokalplan nr. 52, der ligger inden for nærværende lokalplanområde, vil blive aflyst i forbindelse med lokalplanens endelige vedtagelse. Museumsloven Ved påbegyndelse af bygge- og anlægsarbejder i lokalplanområdet kan bygherren eller den, for hvis regning et jordarbejde udføres, i henhold til museumslovens 25 anmode det lokalt ansvarlige museum om at tage stilling til, hvorvidt arbejdet vil berøre væsentlige fortidsminder. Museet skal herpå inden for en frist på 4 uger komme med en udtalelse, der eventuelt vil blive baseret på en arkæologisk forundersøgelse. Det lokalt ansvarlige museum: Museum Vestsjælland, Arkæologisk afdeling: (www.vestmuseum.dk) Har bygherre eller entreprenør ikke indhentet en sådan udtalelse vil udgifter til standsning af arbejdet (i op til ét år) og til arkæologiske undersøgelser påhvile bygherren. Gældende regler og vejledninger kan findes på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside Naturmiljø Inden for lokalplanområdet findes ingen registrerede eller udpegede naturbeskyttelsesinteresser. Lokalplanområdet ligger ca. 2,5 km fra et Natura 2000 område, der rummer EF-habitatområde H195 Røsnæs, Røsnæs Rev og Kalundborg Fjord. Derudover finder der omkring lokalplanområdet en række beskyttede områder jf. naturbeskyttelseslovens 3: Et 3-beskyttet mose- og engområde ca. 180 m mod øst, yderligere et engområde ca. 400 meter mod øst. Det 3-beskyttede vandløb Kærby Å, der udmunder ca. 850 m mod nordøst. Yderligere et vandløb (Sildebækrende) udmunder ca. 350 m mod nordøst, dette vandløb er ikke 3-beskyttet, men opstrøms vandløbet er der flere områder med beskyttet eng og mose. En række mindre 3-beskyttede områder (eng/mose/sø) i en afstand på ca m. Natur, flora og fauna påvirkes ikke væsentligt, hverken for lokalplanområdet eller nærområderne. Nærmeste Natura 2000-område er en del af Kalundborg Fjord, der indeholder en række følsomme naturtyper. Med en placering ca. 2,5 km fra lokalplanområdet giver emissioner fra anlæggets skorsten begrænset påvirkning af Natura 2000-området. Det er samme forhold, der gør sig gældende for de nærliggende 3-områder. Kalundborg Kommune Side 19 Lokalplan nr. 563

20 Redegørelse Marsvin, der er støjfølsomme i yngle- og parringsperiode, majaugust, er vurderet i forhold til habitatbekendtgørelsen. Det vurderes, at pilotering og spunsning skal tilrettelægges med hensyntagen til støjfølsomheden. Habitat-steder for flagermus vurderes ikke påvirket, da området er stort set ubevokset. Der plantes grøn afskærmning med lave buske og træer langs nord og øst skel, hvor flagermus vil kunne raste eller søge føde, når det er vokset op. Øvrige påvirkninger, støj, støv mv. findes primært indenfor selve projektområdet, og vil ikke påvirke Natura 2000-områder eller 3- område. Anlægget vil medvirke til en forbedret udnyttelse af næringsstoffer, som er beskrevet i afsnittet klima, og vil dermed kunne nedsætte påvirkningen fra disse andre steder end i nærområdet. Påvirkning af Natura-2000 område er vurderet i tilknyttet VVMredegørelse og konklusionen er at bidraget fra Kalundborg Bioenergi vil give en lav grad af påvirkning. Udenfor en afstand af 1000 m vurderes anlæggets bidrag ikke væsentligt. Miljøforhold En del af lokalplanområdet er omfattet af søbeskyttelseslinje fra Asnæsværkets genbrugsbassin beliggende sydøst for anlægget. Naturbeskyttelseslovens 16, stk. 1, fastlægger en 150 m beskyttelseslinje omkring søer med et fladeareal større end 3 ha eller der er registreret med en beskyttelseslinie i henhold til tidligere lovgivning. Beskyttelsen har til formål at sikre søer og åer som værdifulde landskabselementer og som levesteder og spredningskorridorer for planter og dyr. I følge naturbeskyttelseslovens 16, stk. 1, er det ikke tilladt inden for søbeskyttelseslinjen, at placere bebyggelse eller at foretage tilplantning eller ændringer i terrænet. Kalundborg Kommune har meddelt dispensation til opførelse af anlæggets biofilter inkl. skorsten, modtagetanke og dele af aflæssehallen inden for beskyttelseslinjen. Dispensationen er meddelt i henhold til 65, stk. 2, i naturbeskyttelses loven. Planlovens VVMbestemmelser I følge planlovens 11g må visse typer af virksomheder og anlæg ikke påbegyndes, før kommunen eller Miljøministeriet har fastsat retningslinjer for virksomhedens eller anlæggets udformning og beliggenhed i en VVM-redegørelse (Vurdering af Virkninger på Miljøet). Ved planlægning for et biogasanlæg fastlægges, om der skal udarbejdes en vurdering af anlæggets virkning på miljøet (VVM). Lovgrundlaget herfor er beskrevet i Bekendtgørelse 1832 af 16. december 2015, Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet. Biogasanlæg opført på VVM-bekendtgørelsens bilag 1, pkt. 10, er obligatorisk VVM-pligtige jf.: Kalundborg Kommune Side 20 Lokalplan nr. 563

21 Redegørelse Anlæg til bortskaffelse af ikke-farligt affald ved forbrænding eller kemisk behandling (som defineret i bilag 1 til direktiv EF afsnit D9) med en kapacitet på over 100 tons/dag. Biogasanlægget, Kalundborg Bioenergi, får en kapacitet på mere end 100 tons/dag og er dermed obligatorisk VVM-pligtigt. Virksomheden er endvidere VVM-pligtig, da det samlede mulige oplag af biogas sammen med et mindre spritoplag placerer virksomheden som kolonne 2 iht. Risikobekendtgørelsen. Spildevand Lokalplanområdet er beliggende inden for et område, hvor der ikke er fælles kloak. Det vil blive etableret tilslutning til Kalundborg Centralrenseanlæg. Spildevand fra administrationsbygningen tilsluttes offentlig kloakforsyning til Kalundborg Centralrenseanlæg. Vaskevand fra rengøring af haller, lastvogne etc. vil blive anvendt til procesformål på anlægget, og dermed ikke skulle udledes. Overfladevand Der etableres drænsystem til opsamling af overfladevand. Vand fra arealer med kørende trafik ledes via olieudskiller til Kalundborg Fjord. Vand fra tag og befæstede arealer vil enten blive anvendt som teknisk vand på anlægget til fx vask af biler, eller blive afledt til Kalundborg Fjord via olieudskiller. Varmeforsyning Lokalplanområdet ligger uden for den fælles varmeforsyning. Der anvendes egen varmeforsyning eller evt. overskudsvarme fra Asnæsværket eller anden industri. Vandforsyning Servitutter Til velfærdsformål vil der blive anvendt vand fremført fra Kalundborg Forsyning. Vand til procesformål vil i det omfang det er muligt blive tilvejebragt ved opsamling af overfladevand fra tagflader mv.. Derudover vil blive suppleret med vand fremført som kommunal forsyning, evt. i form af teknisk vand hvis muligt. Teknisk vand er en fælles betegnelse for vand, som ikke kan klassificeres som drikkevand, og som anvendes i forbindelse med tekniske anlæg og processer. Ejere og bygherrer må selv sikre sig overblik over tinglyste servitutter og foranledige, at relevante servitutter følges eller aflyses. Privatretlige byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplan, fortrænges af lokalplanen i henhold til planlovens 18. Kalundborg Kommune Side 21 Lokalplan nr. 563

22 Redegørelse Tilladelse fra andre myndigheder Politi Risikomyndigheder Kalundborg Kommune Vejmyndigheden giver med samtykke fra politiet tilladelse til at udføre vejanlæg mm. der kan have væsentlig betydning for færdslens sikkerhed og afvikling (jf. færdselslovens 100). Bygherre skal, jf. risikobekendtgørelsen, indsende Sikkerhedsdokument til risikomyndighedernes accept. Søbeskyttelseslinje Dispensation fra søbeskyttelseslinje er meddelt. Se afsnit Miljøforhold. Overfladevand Udledningstilladelse til udledning af overfladevand til Kalundborg Fjord. Spildevand Tilladelse om tilslutning til offentlig kloak. Miljøgodkendelse Projektets realisering forudsætter, at der udstedes en miljøgodkendelse for biogasanlægget. Miljøgodkendelsen udarbejdes (jf. punkt 5.3 b i) i Bekendtgørelsen nr af 2. december2015 om godkendelse af listevirksomhed, bilag 1, idet der er tale om nyttiggørelse eller en blanding af nyttiggørelse og bortskaffelse af ikke-farligt affald, hvor kapaciteten er større end 100 tons/dag, og metoden er anaerob nedbrydning. Miljøgodkendelse omfatter udover biogasanlægget, også det tilhørende kedelanlæg, som er omfattet af listepunkt G202, jf. Bekendtgørelsen nr af 2. december2015 om godkendelse af listevirksomhed, bilag 2. Endvidere gælder listepunktet J201,idet anlægget er omfattet af Risikobekendtgørelsen. For listepunktet J 201 foreligger der ikke standardvilkår, men der bliver stillet vilkår på baggrund af oplysninger for det konkrete anlæg. VVM-tilladelse Projektets realisering forudsætter at der udstedes en VVM-tilladelse på baggrund af VVM-redegørelsen omtalt i afsnittet Planlovens bestemmelser. Vejforhold Ved udvidelse eller ændring af den eksisterende overkørsel til Asnæsvej skal der ansøges om tilladelse hos Kalundborg Kommunes vejmyndighed. Kalundborg Kommune Side 22 Lokalplan nr. 563

23 Redegørelse Miljøvurdering og VVM-redegørelse Lovkrav I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer (jf. lovbekendtgørelse nr af 10. december 2015) er kommunen forpligtet til at gennemføre en miljøvurdering, hvis en given plan må antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Såfremt loven giver mulighed for at etablere anlæg og aktiviteter omfattet af lovens Bilag 3 eller 4, og ikke er omfattet af lovens undtagelsesbestemmelser, skal der gennemføres en miljøvurdering. Ifølge Lov om miljøvurdering af planer og programmer 3, stk. 1, skal der udarbejdes en miljøvurdering af planer og programmer som tilvejebringes inden for fysisk planlægning, og som fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser til projekter, der er omfattet af lovens bilag 3 og 4. Nærværende lokalplan er omfattet af lovens bilag 3, nr. 10 (Anlæg til bortskaffelse af ikke-farligt affald ved forbrænding eller kemisk behandling (som defineret i bilag I til direktiv 2008/98/EF afsnit D9) med en kapacitet på over 100 tons/dag). Nærværende lokalplan er derfor omfattet af krav om miljøvurdering. Miljørapport og VVM-redegørelse I tilknytning til lokalplanen er udarbejdet en miljørapport, der indgår som en integreret del af VVM-redegørelsen. Miljørapport og VVMredegørelsen følger lokalplanen som selvstændige dokumenter. Lokalplanområdet er opdelt i tre delområder. Biogasanlæggets egentlige drift finder sted på delområde I og II, mens der inden for delområde III ikke vil foregå aktiviteter, der er omfattet af VVMbekendtgørelsen. Delområde III indgår derfor ikke i VVMredegørelsen. Sammenfattende redegørelse I henhold til Lov om miljøvurdering er der udarbejdet en sammenfattende redegørelse, der er vedlagt som Bilag A til denne lokalplan. Den sammenfattende redegørelse opsummerer forløbet for udarbejdelsen af lokalplanforslaget samt den tilhørende miljørapport. Indkomne høringssvar i forbindelse med den offentlige høring er behandlet som en del af den sammenfattende redegørelse. Kalundborg Kommune Side 23 Lokalplan nr. 563

24 Lokalplanens bestemmelser Lokalplanens bestemmelser I henhold til Lov om planlægning (Lovbkg. nr af 23. november 2015) fastsættes følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. Lokalplanens bestemmelser er bindende og indberettes på Plansystem.DK. 1 Lokalplanens formål Lokalplanens formål er at sikre: 1.1 at der inden for lokalplanområdet må etableres biogasanlæg med tilhørende energicentral, og anlæg til opgradering til bionaturgas inkl. tilslutningsanlæg. Anlægget må opføres med haller, tanke, skorstene mv. 1.2 at anlæggets ydre fremtræden tilpasses de omkringliggende områder. 1.3 at der etableres afskærmende beplantning. 1.4 at fastlægge, at vejadgang sker til Asnæsvej. 2 Lokalplanens område og zonestatus 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1, og udgør del af matr. nr. 1cd, Lerchenborg Hgd., Årby samt del af matr. nr. 1h, Melby by, Årby. 2.2 Området er beliggende i byzone. 3 Områdets anvendelse 3.1 Lokalplanområdets anvendelse fastlægges til teknisk anlæg i form af biogasanlæg med tilknyttede bygninger, tanke og andre faciliteter og teknikbygværker, der er nødvendige for produktion, forarbejdning, oplagring og afsætning af gas, biomasse og gødningsprodukter. 3.2 Lokalplanen er opdelt i delområderne I, II og III. Delområde I må anvendes til tankanlæg. Delområde II må anvendes til bebyggelse, installationer og tankanlæg, der er nødvendige for anlæggets drift. Delområde III må anvendes til vej, parkering og oplag af anlæggets faste biomasser. 4 Udstykning 4.1 Ingen bestemmelse. Kalundborg Kommune Side 24 Lokalplan nr. 563

25 Lokalplanens bestemmelser 5 Vej-, sti- og parkeringsforhold 5.1 Adgang til lokalplanområdet sker fra Asnæsvej. 5.2 Adgangsvejen anlægges i minimum 5 m bredde. 5.3 Parkering etableres på delområde III samt på sydlige del af delområde II. 5.4 Belysning af vej og parkering skal udføres efter en belysningsplan, der skal godkendes af kommunen. 6 Bebyggelsens omfang og placering 6.1 Bebyggelsen placeres i overensstemmelse med Kommunen godkender et niveauplan for hvert delområde. Der skal til kommunens særskilte godkendelse indsendes en koteret situationsplan med angivelse af ønskede niveauplaner samt ønskede terrænreguleringer. Terrænreguleringer må først igangsættes når kommunens godkendelse foreligger. Alle koter skal angives i DVR Inden for de enkelte delområder kan bebyggelse opføres op til en højde som anført nedenfor: Delområde I: 6 reaktorer 30 m 2 tanke til brændbart oplag 20 m Delområde II: Læssehal med taghøjde op til 20 m Teknikbygninger 8 m Procestanke 18 m Lagertanke inkl. gaslager 16 m Opgraderingsanlæg 15 m Skorsten 50 m Administrations- og velfærdsbygning 8,5 m 6.4 Bebyggelsesprocenten må ikke overstige Bebyggelsens ydre fremtræden 7.1 Ydre bygnings- og tagflader på bebyggelser og tanke skal udføres i materialer og farver, der falder naturligt ind i anlæggets omgivelser. Alle ydre bygningsflader skal udføres i samme, eller matchende grå eller mørkegrå farver (standard RAL), efter kommunens nærmere godkendelse. 7.2 Anlæggets ydre fremtræden må ikke give anledning til generende solrefleksioner. Kalundborg Kommune Side 25 Lokalplan nr. 563

26 Lokalplanens bestemmelser 7.3 Der kan opsættes solpaneler på tagflader tilpasset bygningens arkitektur og geometri. 8 Ubebyggede arealer, beplantning og hegning 8.1 Ubebyggede arealer skel fremstå vedligeholdte og ryddelige. 8.2 Der skal etableres beplantningsbælter i princippet som vist på kortbilag 2. Plantebælter skal bestå af min. to rækker af hjemmehørende træer og buske. 8.3 Der kan etableres jordvolde i op til 3 m højde over det omkringliggende terræn til at opsamle og regulere regnvand eller spild på anlægget. Jordvolde skal etableres i overensstemmelse med den koterede situationsplan, jf Etableres volde langs skel, skal beplantning anlægges på voldens yderside og krone. Den samlede højde for voldanlæg og beplantning skal være min. 1,5 m over terrænkote og max 3,5 m over terrænkote. 8.5 Beplantningsbælter og jordvolde må gennembrydes af vejadgange og tilhørende oversigtsarealer, såfremt volumen fra den største tank fortsat kan holdes tilbage. 8.6 Der kan opsættes trådhegn rundt om anlægget. Det skal være et regulært let hegn, og der må ikke anvendes pigtråd eller tilsvarende. 9 Tekniske anlæg 9.1 Eksisterende ledninger skal respekteres eller omlægges efter aftale med ledningsejer. 9.2 Der kan etableres energicentral til produktion af procesenergi. 10 Aflysning af lokalplan og andre servitutter 10.1 Lokalplan nr. 52 Asnæsværket aflyses for det areal, der er omfattet af nærværende lokalplan. 11 Forudsætninger for ibrugtagning af ny bebyggelse Ny bebyggelse inden for området må ikke tages i brug før: 11.1 At bebyggelsen er tilsluttet kloaksystemet eller lokalt behandlingsanlæg At bebyggelsen er tilsluttet elforsyning. Kalundborg Kommune Side 26 Lokalplan nr. 563

27 Lokalplanens bestemmelser 11.3 At vej- og parkeringsarealer er anlagt i overensstemmelse med At beplantningsbælte og eventuelt nødvendigt voldanlæg er etableret i overensstemmelse med 8. Kalundborg Kommune Side 27 Lokalplan nr. 563

28 Lokalplanens bestemmelser Retsvirkninger Efter Kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse og offentlige bekendtgørelse af lokalplanen må ejendomme, der er omfattet af planen kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser (jf. Lov om planlægning, 18). Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Planen medfører ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg m.v., der er indeholdt i planen. Kommunalbestyrelsen kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af planens bestemmelser, under forudsætning af, at det ikke er i strid med principperne i planen. Mere væsentlige afvigelser fra planen, der ikke er i overensstemmelse med planens principper kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. I henhold til Lov om planlægning, 47, kan der foretages ekspropriation af private ejendomme eller rettigheder over ejendomme, når ekspropriationen vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af planen. Privatretlige servitutter og øvrige tilstandsservitutter, der måtte være uforenelige med planens bestemmelser, fortrænges af lokalplanen, når Kommunalbestyrelsen har foretaget offentlig bekendtgørelse om planens endelige vedtagelse. ooooo Kalundborg Kommune Side 28 Lokalplan nr. 563

29

30

31 Afgrænsning for Lokalplan nr. 563 Kortbilag nr. 1 Matrikelkort Mål: 1:4000 Lokalplan nr. 563 Ophavsret og copyright til teknisk grundkort tilhører Kalundborg Kommune Ophavsret og copyright til matrikelkort tilhører Kort- og Matrikelstyrelsen

32

33

34

35 Kortbilag nr. 3 Illustrationsplan Lokalplan nr. 563

36

37 Bilag 4 Visualiseringer for Kalundborg Bioenergi Der er udført visualisering for anlægget, hvor det vil være åbenlyst synligt. Der blev udvalgt fem punkter og udarbejdet visualisering. På figur 1 ses de udvalgte standpunkter for visualisering. Fotoene er taget i en højde på ca. to meter svarende til, at en voksen person står og kigger i retning af anlægget. Figuren viser yderligere tre udvalgte punkter, hvor det var forventet at lave visualisering, men hvorfra anlægget egentligt ikke er synligt. Figur 1:Oversigt over placeringen af fotostandpunkter. Se bilag for foto i bedre opløsning. Standpunkterne er: Standpunkt 1: Lykkebakken mellem Melby og Årby Standpunkt 2: Gisseløre halvø Standpunkt 3: Kalundborg lystbådehavn Standpunkt 4: Røsnæsvej, Kalundborg Standpunkt 5: Munkemølleparken, Kalundborg Området ved indgangen til renseanlægget (Sydhavnsvej og Dokhansvej), Lerchenborg Gods og Asnæs Skovvej var de 3 områder, der blev fravalgt pga. manglende visuelt indsyn til anlægsområdet. Områderne kan ses på figur 2. Figur 2: Fra venstre indgangen til renseanlægget (Sydhavnsvej og Dokhansvej), Lerchenborg Gods og Asnæs Skovvej.

38 Fotostandpunkt 1 Lykkebakken Figur 3 viser visualiseringen fra Lykkebakken 2,5 km sydøst for anlægget. Området har en terrænhøjde på 24 meter, projektområdet ligger 1-2 meter over terræn. Anlægget er synligt, men der ses kun toppen af reaktortankene, hvilket til dels skyldes beplantningen nord for Melby. Figur 3: Fotostandpunkt 1, Lykkebakken mellem Melby og Årby.

39 1.1.1 Fotostandpunkt 2, Gisseløre Nordvest i en afstand på ca. 1,5 km ligger halvøen Gisseløre, hvor der er lavet visualisering for det yderste af halvøen. Anlæggets reaktortanke er delvist synlige og dækkes samtidigt delvis af Inbicon anlægget og Asnæs Olieterminal. Figur 4 viser foto fra fotostandpunktet. Figur 4: Fotostandpunkt 2, Gisseløre halvø.

40 Fotostandpunkt 3, Kalundborg lystbådehavn Anlægget vil fra Kalundborg lystbådehavn være synligt, men vil ikke fremtræde markant i området i samme grad som Asnæsværkets siloer. Visualiseringen/udsigten vil være tilsvarende for dele af den lavtliggende del af Kalundborg by, hvor der er udsigt til Kalundborg Fjord. Figur 5 viser fotostandpunkt 3. Figur 5: Fotostandpunkt 3, Kalundborg lystbådehavn.

41 Fotostandpunkt 4, Røsnæsvej Figur 6 viser visualiseringen fra Røsnæsvej 3 km nordøst for anlægget. Området har en terrænhøjde på 12 meter, projektområdet ligger 1-2 meter over terræn. Anlægget er synligt, men smelter visuelt sammen med den øvrige industrielle bebyggelse i form af bl.a. Inbicon anlægget og Asnæs Olieterminal. Figur 6: Fotostandpunkt 4, Røsnæsvej, Kalundborg.

42 Fotostandpunkt 5, Munkesøparken Figur 7 viser visualiseringen fra Munkesøparken 2,5 km nord for anlægget. Området ligger relativt højt med en terrænhøjde på 20 meter, hvor projektområdet ligger 1-2 meter over terræn. Anlægget er fra denne placering meget synligt, men med samme visuelle udtryk som den øvrige industrielle bebyggelse i form af bl.a. Inbicon anlægget og Asnæs Olieterminal. Tankene kan udføres i en mørkere nuance, for at falde mere ind med de omkringliggende anlæg. Fotoene er taget vinteren 15, hvor der er begrænset med blade på træerne. Det må forventes, at om sommeren vil anlægget kun være meget begrænset synligt fra parken. Figur 7: Fotostandpunkt 5, Munkemølleparken, Kalundborg.

43 BILAG A Hvidbog med sammenfattende redegørelse For et fælles biogasanlæg ved Asnæsvej, Kalundborg Forslag til Lokalplan nr. 563 inkl. miljørapport og VVM-redegørelse Offentlig høring fra den 5. april til den 31. maj

44 Indledning... 3 Baggrund... 3 Lokalplan og sammenfattende redegørelse... 3 Offentlig høring... 4 Forslag til Lokalplan nr Miljørapport med VVM-redegørelse og miljøvurdering... 4 Integration af miljøhensyn i planen... 5 Luft... 5 Trafik... 5 Støv... 5 Støj... 5 Jordbrug... 5 Ressourcer og affald... 6 Landskab, kulturarv og arkæologi... 6 Beplantning og afskærmende voldanlæg... 6 Mennesker og erhverv... 6 Vurdering af rimelige alternativer... 7 Planforhold... 7 Beskrivelse af valgte placering... 8 Beskrivelse af alternativ placering... 8 Kystnær byzone... 9 Energiproduktion - symbiose Behandling af modtagne høringssvar Høringssvar 1 - Høringssvar 1 DONG Energy, DONG Bioenergy & Thermal Power A/S Høringssvar 2 - Inter Terminals Foreslåede ændringer som konsekvens af høringssvar Dong Energy Inter Terminals Bemærkninger fra Inter Terminals giver ikke anledning til ændringer Overvågningsprogram Overvågning Monitering på anlægget Krav fra myndighederne Overvågning ift. lokalplanen Kommunens konklusion og indstilling Konklusion Indstilling

45 Indledning Baggrund Kalundborg Bioenergi ønsker at etablere et større fælles biogasanlæg, på et areal umiddelbart øst for Asnæsværket. Kalundborg Bioenergi er et samarbejde mellem virksomhederne Bigadan, DONG Energy, Novozymes og Novo Nordisk, hvor Bigadan og DONG Energy vil stå for etablering og drift. Biogasanlægget vil fokusere på at udnytte reststrømme af biomasse fra Kalundborg Industrielle Symbiose, der omfatter ressourcesamarbejde mellem en række virksomheder i Kalundborg. Hovedparten af biomassen vil udgøres af industrielle biomasser fra Novozymes og Novo Nordisk, mens øvrige vil være industrielle restprodukter fra industrier og biomasser fra landbrug. Flere af de industrielle biomasser bliver i dag fragtet over store afstande til biogasanlæg rundt i landet. Ved etableringen af anlægget vil biomasserne blive anvendt lokalt til energiproduktion, og transporten af restprodukter til gødningsbrug vil blive reduceret til gavn for miljøet. Realisering af biogasanlægget vil derfor være til gavn både for Symbiosens partnere, nye industrier i området og lokalbefolkningen. Biogasanlægget kan behandle op til tons biomasse pr. år og producere op til 50 mio. m³ biogas/år, der bliver opgraderet til naturgaskvalitet på anlægget og afsat til energiformål via naturgasnettet. Biogassen kan også afsættes direkte til forbrug, fx på Asnæsværket eller anvendes på anlægget til energiproduktion. Lokalplan og sammenfattende redegørelse Kalundborg Kommune har med Lokalplan nr. 563 skabt det planlægningsmæssige afsæt for at projektområdet kan anvendes til biogasanlæg med tilhørende tekniske anlæg mv.. Parallelt med lokalplanen er udarbejdet VVM-redegørelse inkl. miljøvurdering for anlægget. Denne sammenfattende redegørelse opsummerer forløbet for udarbejdelsen af Forslag til lokalplan nr. 563 for fælles biogasanlæg ved Asnæsvej samt den tilhørende miljørapport. Den sammenfattende redegørelse skal udarbejdes i henhold til 9, stk. 2 i Bekend tgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer (LBK 939 af 03/07/2013) og skal indeholde følgende: en beskrivelse af, hvorledes miljøhensyn er integreret i planen eller programmet, og hvordan miljørapporten og de udtalelser, som er indkommet i offentlighedsfasen, er taget i betragtning, en beskrivelse af, hvorfor den vedtagne plan er valgt på baggrund af de rimelige alternativer, som også har været behandlet, og en beskrivelse af, hvordan myndigheden vil overvåge de væsentlige miljøpåvirkninger af planen eller programmet. Redegørelsen indeholder en gennemgang af de modtagne høringssvar samt behandling og stillingtagen hertil. 3

Forslag til Lokalplan nr. 563

Forslag til Lokalplan nr. 563 PLAN, BYG OG MILJØ Forslag til Lokalplan nr. 563 For fælles biogasanlæg ved Asnæsvej, Kalundborg Forslaget er fremlagt fra den 5. april 2016 til den 31. maj 2016 Forslag til lokalplan nr. 563 er offentliggjort

Læs mere

PLAN, BYG & MILJØ. Bygherrevejledning Lokalplanlægning i Kalundborg Kommune

PLAN, BYG & MILJØ. Bygherrevejledning Lokalplanlægning i Kalundborg Kommune Bygherrevejledning Lokalplanlægning i Kalundborg Kommune Om lokalplaner Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalområde i kommunen. Det kan typisk

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 543

Forslag til Lokalplan nr. 543 PLAN, BYG OG MILJØ Forslag til Lokalplan nr. 543 For vindmøller ved St. Løgtvedgård Forslag til Tillæg nr. 9 til Kalundborg Kommuneplan 2009-2021 Forslaget er fremlagt fra den til den Indholdsfortegnelse

Læs mere

FOROFFENTLIGHED. Indkaldelse af ideer og forslag til udarbejdelse af VVMredegørelse for fælles biogasanlæg ved Asnæsvej, Kalundborg KORT LUFTFOTO

FOROFFENTLIGHED. Indkaldelse af ideer og forslag til udarbejdelse af VVMredegørelse for fælles biogasanlæg ved Asnæsvej, Kalundborg KORT LUFTFOTO PLAN, BYG OG MILJØ FOROFFENTLIGHED Indkaldelse af ideer og forslag til udarbejdelse af VVMredegørelse for fælles biogasanlæg ved Asnæsvej, Kalundborg KORT LUFTFOTO Ideer og forslag mv. skal være Kalundborg

Læs mere

PLAN, BYG OG MILJØ. Lokalplan nr For udvidelse af Høng Varmeværk

PLAN, BYG OG MILJØ. Lokalplan nr For udvidelse af Høng Varmeværk PLAN, BYG OG MILJØ Lokalplan nr. 560 For udvidelse af Høng Varmeværk Indholdsfortegnelse Lokalplanen er udarbejdet af Kalundborg Kommune i samarbejde med Rambøll Forsidebilledet viser en del af lokalplanområdet,

Læs mere

Tillæg nr. 38 til Herning Kommuneplan 2013-2024

Tillæg nr. 38 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Tillæg nr. 38 til Rammeområde 72.T1 Solfangeranlæg og Kølkær Varmecentral nord for Kølkær. Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen. Kommuneplanen er ikke direkte bindende

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ. Tillæg nr. 18. til Kalundborg Kommuneplan

TEKNIK OG MILJØ. Tillæg nr. 18. til Kalundborg Kommuneplan TEKNIK OG MILJØ Tillæg nr. 18 til Kalundborg Kommuneplan 2009-2021 Tillæg til Kalundborg Kommuneplan 2009-2021 KALUNDBORG KOMMUNE Plan, Byg & Miljø Tillæg nr. 18 til Kalundborg Kommuneplan 2009-2021 1.

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

Offentlig høring. Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev

Offentlig høring. Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev Offentlig høring Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx.2018 Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 2.12 Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan? 1 Redegørelse 2 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Januar 2013 1 Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som indeholder overordnede målsætninger for kommunens

Læs mere

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune.

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 4.3.1 Albertslund syd - Sportsplads Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby YYY Boliglokalplan (bygget ud fra lokalplan 1-2-113, Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby Indholdsfortegnelse Startredegørelse 1 Oversigtskort 2 Baggrunden 3 Projektet 4 Lokalplanområdet

Læs mere

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5 Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Ærø Kommune Lokalplan 9-23 Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en række retningslinier for,

Læs mere

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57 Forslag til Lokalplan 73.2 Udstykning af Bygaden 57 1 Indhold Hvad er en lokalplan? Fremlæggelsesperiode 3 Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger 3 Redegørelse Indledning Bevaringsværdige træer

Læs mere

LOKALPLANENS REDEGØRELSE: forhold til anden planlægning... A.

LOKALPLANENS REDEGØRELSE: forhold til anden planlægning... A. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-13 Lokalplan for et område til erhvervsformål, beliggende ved Herlev Mark i Hårlev. Svend Andersen Plastic Industri R/S er beliggende på en del af arealet. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Lokalplan nr for et butiksområde vest for Klosterparkvej

Lokalplan nr for et butiksområde vest for Klosterparkvej Indhold Lokalplan nr. 1.4-4 for et butiksområde vest for Klosterparkvej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 LOKALPLAN NR. 6-06 Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6-06

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 For et boligområde ved Hovedgaden 2 i Løgstrup Forslag Ovenfor ses luftfoto med markering af eksisterende lokalplan samt skravering af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 315.

Læs mere

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé Hvad er en lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 1013. Ferielejligheder Ved Rønbjerg Feriecenter

Lokalplan nr. 1013. Ferielejligheder Ved Rønbjerg Feriecenter Lokalplan nr. 1013 Ferielejligheder Ved Rønbjerg Feriecenter August 2010 Indholdsfortegnelse Redegørelse... 2 Vejledning...2 Offentlig høring...2 Klageadgang...2 Lokalplanområdets beliggenhed og afgrænsning...3

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Beskrivelse af lokalplanområdet

Indholdsfortegnelse. Beskrivelse af lokalplanområdet Indholdsfortegnelse INDLEDNING Offentlig fremlæggelse og vedtagelse REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanområdet HIDTIDIG PLANLÆGNING Regionplanlægningen Kommuneplanlægningen Byplanvedtægter og lokalplaner

Læs mere

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 Lokalplanområdet Lokalplan 202 Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 TEKNISK FORVALTNING Marts 2006 Lokalplan 202 Indhold Indhold Redegørelse Baggrund for lokalplanen 4 Formål med lokalplanen 4

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 7.10.1 Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet Hvad er en

Læs mere

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling Lokalplan 40 For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling November 1998 Lokalplanens retsvirkninger Midlertidige retsvirkninger efter planloven Endegyldige retsvirkninger Når et forslag til lokalplan er

Læs mere

Lokalplan LK 31 for et børnehus ved Hyldebjerg

Lokalplan LK 31 for et børnehus ved Hyldebjerg Lokalplan LK 31 for et børnehus ved Hyldebjerg Om lokalplaner Hvad er en lokalplan? Lokalplanens indhold En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalt område i kommunen.

Læs mere

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området *

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Lokalplan nr. 94 for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Formålet med lokalplanen * Lokalplanens indhold * Lokalplanens

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Nr. 4 - Fjernvarmeværk ved Katkjærvej 3 Redegørelse 4 Retningslinjer 9 Rammer 11 Vedtagelse 12

Indholdsfortegnelse. Nr. 4 - Fjernvarmeværk ved Katkjærvej 3 Redegørelse 4 Retningslinjer 9 Rammer 11 Vedtagelse 12 Indholdsfortegnelse Nr. 4 - Fjernvarmeværk ved Katkjærvej 3 Redegørelse 4 Retningslinjer 9 Rammer 11 Vedtagelse 12 2 Erhvervsområde ved Katkjærvej Forside > Tillæg > Nr. 4 - Fjernvarmeværk ved Katkjærvej

Læs mere

Lokalplan nr. 143. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006. P-plads ved Hotel Nyborg Strand

Lokalplan nr. 143. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006. P-plads ved Hotel Nyborg Strand Lokalplan nr. 143 Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006 P-plads ved Hotel Nyborg Strand Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund...4 Forhold til anden planlægning...5 Forsyningsforhold...5

Læs mere

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 For et område til blandet bolig- og erhverv i Stjær Brugsen Forslag, November 2006 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 for et område til

Læs mere

Lokalplanens redegørelse

Lokalplanens redegørelse Lokalplan for et område til offentligt formål STRØBYSKOLEN og STRØBYHALLEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Side Lokalplanens baggrund 3 Skitseforslag til udvidelse af Strøbyskolen 5 Tillæg

Læs mere

Forslag til lokalplan O-201.1 - Institutions- og idrætsformål i Ørslev.

Forslag til lokalplan O-201.1 - Institutions- og idrætsformål i Ørslev. Til modtagere af lokalplanforslag O-201.1. Rådhuset Postboks 200 4760 Vordingborg T. 55 36 36 36 F. 55 36 27 00 www.vordingborg.dk Journalnr. 2008-30204 Torben Andersen +45 55 36 24 21 TA@vordingborg.dk

Læs mere

i n d h o l d t i l l æ g n r. 1 t i l l o k a l p l a n n r. 6 2 i n d l e d n i n g 1 l o k a l p l a n b e s t e m m e l s e r 1. Formål 2 2. Områdets afgrænsning 2 3. Områdets anvendelse 2 4. Bebyggelsens

Læs mere

Lokalplan nr. 46. for opsætning af vindmøller i Elkenøre

Lokalplan nr. 46. for opsætning af vindmøller i Elkenøre Lokalplan nr. 46 for opsætning af vindmøller i Elkenøre Indledning...3 Lokalplan nr. 46...3 Redegørelse...3 Baggrund...3 Formål...3 Beliggenhed...3 Eksisterende forhold...3 Omgivende landskab...3 Fremtidige

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Slangerup kommune LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Redegørelse for lokalplanens baggrund og indhold Redegørelse for lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92. For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE

Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92. For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92 For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold...3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området...5 Bestemmelser

Læs mere

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE Plan- og Teknikforvaltningen Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 12 64 00 Fax 74 12 64 02 E-mail raadhus@sonderborg.dk 1 SØNDERBORG

Læs mere

INDLEDNING. Indholdsfortegnelse

INDLEDNING. Indholdsfortegnelse INDLEDNING Indholdsfortegnelse INDLEDNING 0 Offentlig fremlæggelse og indsigelsesfrist 1 REDEGØRELSE 2 Beskrivelse af lokalplanområdet 2 HIDTIDIG PLANLÆGNING 3 Regionplanlægningen 3 Kommuneplanlægningen

Læs mere

Lokalplan nr. 91 for et stiforløb langs Ringkjøbing Fjord i Hvide Sande Nord

Lokalplan nr. 91 for et stiforløb langs Ringkjøbing Fjord i Hvide Sande Nord Lokalplan nr. 91 for et stiforløb langs Ringkjøbing Fjord i Hvide Sande Nord INDHOLD LOKALPLANENS... 1 Lokalplanens baggrund... 1 Offentlig fremlæggelse... 1 Lokalplanområdet... 2 Lokalplanens formål og

Læs mere

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2 ÆRØ KOMMUNE Forslag til lokalplan nr. 19-9 ejendommen Søby Nørremarksvej 2 Kommuneplantillæg nr. 1 Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune Forord til lokalplanen Denne lokalplan omfatter ejendommen Søby

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 418.1 Biogasanlæg ved Åmarken

Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 418.1 Biogasanlæg ved Åmarken SOLRØD KOMMUNE BYRÅDET Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 418.1 Biogasanlæg ved Åmarken Indhold Lokalplanvejledning 3 Redegørelse for lokalplantillægget 5 Bestemmelser for lokalplantillægget 12 2 Område og

Læs mere

DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51. for et område ved Wiedergarden.

DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51. for et område ved Wiedergarden. DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51 for et område ved Wiedergarden. INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 3 Lokalplanens redegørelse side 4 Lokalplanområdet Lokalplanens indhold Forholdet til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

Lokalplanen indeholder, som vist på kortbilaget, mulighed for opførelse af yderligere 5 pavillionbygninger, hvis dette bliver nødvendigt.

Lokalplanen indeholder, som vist på kortbilaget, mulighed for opførelse af yderligere 5 pavillionbygninger, hvis dette bliver nødvendigt. Formålet med denne lokalplan er, at sikre det planmæssige grundlag for en udvidelse af Dansk Rød Kors asylcenter på Sanholmlejren, til brug for rigspolitiets sagsbehandling i forbindelse med modtagelse

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

SUSÅ KOMMUNE. Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse.

SUSÅ KOMMUNE. Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse. SUSÅ KOMMUNE Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse. Forslag til lokalplan vedtaget til fremlæggelse: 22.06.2006 Fremlæggelsesperiode: 27.06.2006 22.08.2006 Lokalplan vedtaget endeligt: 21.09.2006

Læs mere

LOKALPLAN N R for udvidelse af erhvervsejendom i Tebstrup.

LOKALPLAN N R for udvidelse af erhvervsejendom i Tebstrup. LOKALPLAN N R. 079 for udvidelse af erhvervsejendom i Tebstrup. Skanderborg Kommune 1996 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 079 REDEGØRELSE Lokalplanområdet Lokalplanens baggrund og formål Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 82. Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby

Lokalplan nr. 82. Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby Lokalplan nr. 82 Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby JUNI 2005 NØRRE AABY KOMMUNE NØRRE AABY KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 82 NØRRE AABY KOMMUNE LOKALPLANENS BESTEMMELSER 1 Lokalplanens retsvirkninger...3

Læs mere

TILLÆG NR. 13 REKREATIVT OMRÅDE VED LØNNE - FERIECENTER ENKELTOMRÅDE 13.10.R01 VARDE KOMMUNE

TILLÆG NR. 13 REKREATIVT OMRÅDE VED LØNNE - FERIECENTER ENKELTOMRÅDE 13.10.R01 VARDE KOMMUNE TILLÆG NR. 13 REKREATIVT OMRÅDE VED LØNNE - FERIECENTER ENKELTOMRÅDE 13.10.R01 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2010-2022 - APRIL 2011 VEJLEDNING OPBYGNING Tillæg 13 til Kommuneplan 2010-2022 udgøres af en

Læs mere

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger Indhold Lokalplan nr. 5.2-1 for et bolig- og kolonihaveområde ved Holbækvej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

Jernløse Kommune. Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr For et område i Sdr. Jernløse by.

Jernløse Kommune. Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr For et område i Sdr. Jernløse by. Kirkegård Lokalplanstillægsgrænse Sdr. Jernløse by Jernløse Kommune Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr. 4.1. For et område i Sdr. Jernløse by. Tillæg nr. 9 til kommuneplan 1997-2009 For et område i Sdr.

Læs mere

HERNING KOMMUNE Miljørapport Sammenfattende Redegørelse Sammenfattende redegørelse - Juli 2012

HERNING KOMMUNE Miljørapport Sammenfattende Redegørelse Sammenfattende redegørelse - Juli 2012 HERNING KOMMUNE Miljørapport Sammenfattende Redegørelse i forbindelse med lokalplan nr. 09.E11.1 med tillæg nr. 73 til Herning Kommuneplan 2009-2020 for et erhvervsområde ved Teglværksvej, Feldborg Sammenfattende

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE

HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE side Beskrivelse af hæftets indhold 2 Hvad er en lokalplan 2 Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 134 For et område til erhvervsformål ved Højvangsvej i Hadbjerg August 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk

Læs mere

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 209 for et bolig- og institutionsområde i Spangsbjerg

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 209 for et bolig- og institutionsområde i Spangsbjerg Lokalplan 01-040-0002. Spangsbjerg Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 209 for et bolig- og institutionsområde i Spangsbjerg Maj 2016 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG 3 TIL KOMMUNEPLAN FOR HOLBÆK KOMMUNE RAMMEBESTEMMELSER FOR ET AFFALDSHÅNDTERINGS- ANLÆG VED AUDEBO

KOMMUNEPLANTILLÆG 3 TIL KOMMUNEPLAN FOR HOLBÆK KOMMUNE RAMMEBESTEMMELSER FOR ET AFFALDSHÅNDTERINGS- ANLÆG VED AUDEBO KOMMUNEPLANTILLÆG 3 TIL KOMMUNEPLAN 2013-25 FOR HOLBÆK KOMMUNE RAMMEBESTEMMELSER FOR ET AFFALDSHÅNDTERINGS- ANLÆG VED AUDEBO VÆKST OG BÆREDYGTIGHED PLAN OG STRATEGISK FORSYNING Grundkortet findes her:

Læs mere

Lokalplan nr. 3.07. Område til boligformål ved. Kløvermarken i Klovborg

Lokalplan nr. 3.07. Område til boligformål ved. Kløvermarken i Klovborg Lokalplan nr. 3.07 Område til boligformål ved Kløvermarken i Klovborg Nørre-Snede Kommune Lokalplan nr. 3.07 for et område til boligformål i Klovborg Indholdsfortegnelse Side Lokalplanområdets beliggenhed...4

Læs mere

I øvrigt skal vi altid lave en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre, at kommuneplanen kan gennemføres.

I øvrigt skal vi altid lave en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre, at kommuneplanen kan gennemføres. Tillæg 1 til Lokalplan 65 for et område ved Ll. Karlsmindevej og Spodsbjergvej September 2011 Natur og Udvikling Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78 40 00 Hvorfor laver

Læs mere

Lokalplan nr. 54. Bakkely Vindmøllepark. Indhold: STEVNS KOMMUNE. side 1 side 1

Lokalplan nr. 54. Bakkely Vindmøllepark. Indhold: STEVNS KOMMUNE. side 1 side 1 Lokalplan nr. 54 Bakkely Vindmøllepark Indhold: Lokalplanens baggrund Lokal planområdet Lokal planens ind hold Lokalplanens bestemmelser Vedtagelsespåtegning side 1 side 1 side 1 side 3 side 5 Kortbilag

Læs mere

LOKALPLAN NR. 31 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 31 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 31 HARBOØRE BY Sekundær bymidte FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune Detailhandel og tankanlæg mellem Lemvigvej og Harboøre Hallen. Indholdsfortegnelse: Side 1. REDEGØRELSE 1.1 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 2.10 For et område ved Smedegade i Lohals

Lokalplan nr. 2.10 For et område ved Smedegade i Lohals Lokalplan nr. 2.10 For et område ved Smedegade i Lohals Tillæg nr. 12 til Tranekær Kommuneplan 2000 Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en

Læs mere

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer.

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer. Lokalplan nr. 14.2. For et boligområde i Uvelse (Lystrupgård) REDEGØRELSE Lokalplanens formål: Det er lokalplanens formål i overensstemmelse med kommuneplanen at fastlægge retningslinier for en bebyggelsesog

Læs mere

Indhold. Tillæg nr. 1 til lokalplan nr for en McDonald s restaurant ved Kvickly. Tillæg nr. 14 til Kommuneplan

Indhold. Tillæg nr. 1 til lokalplan nr for en McDonald s restaurant ved Kvickly. Tillæg nr. 14 til Kommuneplan Indhold Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 1.2-1 for en McDonald s restaurant ved Kvickly Indledning Lokalplantillæggets forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplantillæggets bestemmelser

Læs mere

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Vallø kommune - Lokalplan 4-06 Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Indhold Lokalplanens redegørelse Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens forhold tilanden kommunal planlægning 3 Kommuneplan

Læs mere

LOKALPLAN NR. 123. Lufthavnsrelateret erhverv. (Tillæg til lokalplan 94) Billund kommune Teknisk Service December 2005

LOKALPLAN NR. 123. Lufthavnsrelateret erhverv. (Tillæg til lokalplan 94) Billund kommune Teknisk Service December 2005 Lufthavnsrelateret erhverv (Tillæg til lokalplan 94) Billund kommune Teknisk Service December 2005 LOKALPLAN NR. 123 Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan?...4 REDEGØRELSE Baggrund...5 Beskrivelse

Læs mere

LOKALPLAN NR FOR ET BOLIGOMRÅDE I STRØBY BY Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Va11ø kommune, maj 1991 Kortet på forsiden er trykt

LOKALPLAN NR FOR ET BOLIGOMRÅDE I STRØBY BY Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Va11ø kommune, maj 1991 Kortet på forsiden er trykt LOKALPLAN NR. 4-02 - FOR ET BOLIGOMRÅDE I STRØBY BY Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Va11ø kommune, maj 1991 Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A. 894/70). VALLØ

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Tillæg nr. 26. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune, område til offentligt formål, Vedersø. Ortfoto Ringkøbing-Skjern Kommune o

Tillæg nr. 26. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune, område til offentligt formål, Vedersø. Ortfoto Ringkøbing-Skjern Kommune o Tillæg nr. 26 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-, område til offentligt formål, Vedersø Ortfoto Ringkøbing- o Ringkøbing- 18. december 2014 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET Kommuneplantillægget fastlægger

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Natur og Udvikling Hvorfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde kræver loven, at vi skal lave en lokalplan. Det er

Læs mere

Tillæg nr. 9. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune, område til offentligt formål og erhvervsformål ved Ånumvej og Ringvejen, Skjern

Tillæg nr. 9. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune, område til offentligt formål og erhvervsformål ved Ånumvej og Ringvejen, Skjern Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-, område til offentligt formål og erhvervsformål ved Ånumvej og Ringvejen, Skjern Ortofoto Ringkøbing- Ringkøbing- 23. september 2013 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET

Læs mere

Tillæg nr. 74 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 74 til Herning Kommuneplan Forslag Offentlig høring Tillæg nr. 74 til Rammeområde 42.B3 og 42.T1 Boligområde sydvest for Sinding Hovedgade Område til tekniske anlæg nordøst for Sinding Hovedgade Fremlægges fra den 15. september

Læs mere

Kalundborg Kommune Plan, Byg og Miljø

Kalundborg Kommune Plan, Byg og Miljø Kalundborg Kommune Plan, Byg og Miljø Tillæg nr. 7 til Kalundborg Kommuneplan 2009-2021 Udarbejdet i forbindelse med Lokalplan nr. 541 for tre områder i Kirke Helsinge 1. Indledning Ejendommen Østergade

Læs mere

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del af område

Læs mere

Indkaldelse af idéer og forslag til emner, der skal belyses i miljøkonsekvensrapport for udbygning af Sinding-Ørre Biogasanlæg

Indkaldelse af idéer og forslag til emner, der skal belyses i miljøkonsekvensrapport for udbygning af Sinding-Ørre Biogasanlæg Indkaldelse af idéer og forslag til emner, der skal belyses i miljøkonsekvensrapport for udbygning af Sinding-Ørre Biogasanlæg Herning Bioenergi, Sinding-Ørre Biogasanlæg, Rosmosevej 4, 7400 Herning Oktober

Læs mere

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Lokalplan nr. 21-050-0001 Bramming Landområde Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Tillæg nr. 1 til LP nr. 120, Bramming maj 2011 Side: 0 Lokalplan nr. 21-050-0001.Bramming Landområde, Tilbygning

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022 496c 7 119b Restaurant-, hotel- og udstillingsformål Indsigelsesfrist 5. juli 2010 April 2010...... j.nr.01.02.05p21-0183

Læs mere

o o o og, Q ~ Q.. ~.~ l:j.;r T ruelsdal " ~ "' Ugertøse Lokalplan 4.3 for et område i Ugerløse

o o o og, Q ~ Q.. ~.~ l:j.;r T ruelsdal  ~ ' Ugertøse Lokalplan 4.3 for et område i Ugerløse HVIDEBÆK KOMMUNE o o o og, Q ~,,, /, V' km ~ Q.. ~.~ l:j.;r T ruelsdal " ~ "' \" Ugertøse " Lokalplan 4.3 for et område i Ugerløse Indholdsfortegnelse Redegørelse Planens forhold til anden planlægning:

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune. Lokalplan nr Høje Taastrup. Landskabelig støjvold. 10. april Kongsbak Informatik

Høje-Taastrup Kommune. Lokalplan nr Høje Taastrup. Landskabelig støjvold. 10. april Kongsbak Informatik Høje-Taastrup Kommune Lokalplan nr. 2.26 Høje Taastrup Landskabelig støjvold 10. april 2002 Kongsbak Informatik Høje-Taastrup Kommune Lokalplan 2.26 Lokalplan for en landskabelig støjvold langs Holbækmotorvejen

Læs mere

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen LOKALPLAN 285 BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen ALLERØD KOMMUNE FORVALTNINGEN 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...2 Hvad er en lokalplan?...2 Hvorfor udarbejdes

Læs mere

til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune for et område til virksomheder med særlige beliggenhedskrav ved Holstebrovej, Skjern

til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune for et område til virksomheder med særlige beliggenhedskrav ved Holstebrovej, Skjern Forslag til Tillæg nr. 64 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing- for et område til virksomheder med særlige beliggenhedskrav ved Holstebrovej, Skjern Ortofoto Ringkøbing- Ringkøbing- X. XXXXX 2016 FORORD

Læs mere

LOKALPLAN NR. 90. for ERHVERVSOMRÅDE E 11 VENSLEV

LOKALPLAN NR. 90. for ERHVERVSOMRÅDE E 11 VENSLEV LOKALPLAN NR. 90 for ERHVERVSOMRÅDE E 11 VENSLEV SKIBBY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 90 - Erhvervsområde E 11, HC Handelscenter Syd INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE... 3 INDLEDNING... 3 BYRÅDETS HENSIGT MED

Læs mere

Offentlig institution og anlæg ved Gl. Vardevej

Offentlig institution og anlæg ved Gl. Vardevej Lokalplan 03-010-0006 Gl. Gjesing Offentlig institution og anlæg ved Gl. Vardevej marts 2013 LL Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse

Læs mere

Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt.

Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt. LOKALPLAN NR. 1.38 l B2 Hotel Søfryd i Jyllinge. Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt. Lokalplanens baggrund og formål Baggrunden for at udarbejde denne lokalplan for området

Læs mere

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø I Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej Lokalplan 81B Ældrecentret i Hvalsø Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de

Læs mere

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 TORNVED KOMMUNE Maj 2006 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et dokument, der for et geografisk afgrænset område fastlægger, hvordan der må bygges eller anlægges.

Læs mere

LOKALPLAN NR. LE.31.1O

LOKALPLAN NR. LE.31.1O LOKALPLAN NR. LE.31.1O 16k i ~L 31.10 Ændring af anvendelse af matr. nr. 16c, Refsvindinge by, Refsvindinge ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 1996 Lokalpian nr. LE.31.1O Ændring af anvendelse af matr.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 06.61.D

LOKALPLAN NR. 06.61.D LOKALPLAN NR. 06.61.D Område til offentlige formål ved Ll. Lyngby Skole Landinspektørgruppen i samarbejde med Teknisk Afdeling April 2006 Lokalplan 06.61.D er offentliggjort fra 28. december 2005 til og

Læs mere

LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole

LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole KØGE KOMMUNE 1979 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 1-04 FRITIDSHJEM VED ØLBY SKOLE REDEGØRELSE FOR LOKALPLANFORSLAG LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING Regionsplanens

Læs mere

Hvidbjerg Strandvej. Tane Hedevej. Forslag til TILLÆG 25 Blandet bolig og erhverv ENKELTOMRÅDE 05.01.BL01. i Øster Oksby

Hvidbjerg Strandvej. Tane Hedevej. Forslag til TILLÆG 25 Blandet bolig og erhverv ENKELTOMRÅDE 05.01.BL01. i Øster Oksby Tane Hedevej Hvidbjerg Strandvej Forslag til TILLÆG 25 Blandet bolig og erhverv i Øster Oksby ENKELTOMRÅDE 05.01.BL01 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013 - JULI 2015 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING Byrådet fremlægger

Læs mere

LOKALPLAN NR FOR VALLØ KOMMUNE. Udarbejdet af teknisk forvaltning, Teknisk afd. Udgivet af Vallø kommune, maj 1993.

LOKALPLAN NR FOR VALLØ KOMMUNE. Udarbejdet af teknisk forvaltning, Teknisk afd. Udgivet af Vallø kommune, maj 1993. LOKALPLAN NR. 4-05 FOR VALLØ KOMMUNE Udarbejdet af teknisk forvaltning, Teknisk afd. Udgivet af Vallø kommune, maj 1993. Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ

Læs mere

Lokalplan nr. 44. for Gedser terminalområde

Lokalplan nr. 44. for Gedser terminalområde Lokalplan nr. 44 for Gedser terminalområde Indledning...3 Lokalplan nr. 44....3 Lokalplanens indhold...3 Anvendelse...3 Vej- og parkeringsforhold...3 Bebyggelse...3 Beplantning...3 Forholdet til den øvrige

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere